De Nieuwsbrief van maart 2008

Commentaren

Transcriptie

De Nieuwsbrief van maart 2008
nieuwsbrief
0
2
jaar
Eet vanuit je hart
Het zenuwstelsel
van de darm
Hypothalamus
Syndroom
Panax ginseng
ma at schappij ter be vordering van de or thomolecul aire genee skunde
Algemene
ledenvergadering
maart
2008
Lustrumcongres
4 oktober 2008
inhoudsopgave
In memoriam
3
Lustrumcongres 4 oktober 2008
3
Ledenvergadering
4
Boekrecensies
8
Interview met Jan Blaauw
Eet vanuit je hart
door Ingrid Eijssink
9
10
Kruidenkarakters door Fred Blaauw
Panax ginseng,
Huperzia serrata en
Klamath Blue-Green algen
12
‘Hypothalamus Syndroom’
door Eric van Schijndel
15
Het zenuwstelsel van de darm
door Erik van Klaarwater
16
Korte berichten
18
Uit de orthomoleculaire praktijk:
door Lineke Reerink
20
Agenda
22
Mededelingen
Slot Zeist
Foto: FIGI
27/28
In m em or i am
Henk Wagenaar, winnaar orthomoleculaire trofee 2000
Henk Wagenaar, arts, heeft als huisarts altijd belang­stelling
getoond voor de hele mens met al zijn risico’s op ziekten. Op
de leeftijd waarop sommigen al met de VUT gaan, begon hij
met het toepassen van de Moerman-therapie (de eerste vorm
van orthomoleculaire geneeskunde) die nu bekend staat als
de Niet Toxische Tumor­therapie, waarna hij ook belangstelling kreeg voor de Homeopathie met in het kielzog daarvan de
Gemmo- en Organo-therapie.
Op bijna 95 jarige leeftijd is Henk Wagenaar na een lang en
werkzaam leven overleden.
Voor de Orthomoleculaire geneeskunde heeft hij veel betekend,
we wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Hotel Theater
De meeste afspraken zijn gemaakt. De lustrumcommissie
is er druk mee. De inhoudelijke invulling is rond, een erg
interessant programma krijgt u voorgeschoteld.
Het thema: Orthomoleculaire Geneeskunde ‘Eten voor
Genen’, biedt veel mogelijkheden.
In de middag rekenen we ook op wat vuurwerk in het discussie forum onder leiding van Marjolein Uitzinger.
Aansluitend is er in slot Zeist een feestelijke borrel en voor
u als leden en voor genodigden een leuk avondprogramma
samengesteld.
Voor de partners overdag een eigen programma , zodat het
ook voor hen aantrekkelijk is om mee te komen!
Op de website komt zo snel mogelijk uitgebreide informatie te staan.
Reserveer vast dat weekend in uw agenda.
Atrium FIGI
Foto: FIGI
Hotel Theater
MRT
2008
Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering 1 maart 2008
Door Rita Eissens, secretaris
Kort nadat de uitnodigingen de deur uit waren begon de
fax te ratelen, bracht de postbode dagelijks nog meer dan
normaal en kwamen de mails met aanmeldingen ook binnen, dit ging door tot de laatste dag.
Het lijstje met aangemelde leden werd steeds langer, dat
beloofde een geanimeerde ledenvergadering te worden.
En het was druk, 71 mensen waren ondanks de storm naar
Congrescentrum Woudschoten in Zeist gekomen. Voorzitter Anne Jans kon de vergadering openen met een volle
zaal. We begonnen met een minuut stilte in verband met
het overlijden van Henk Wagenaar, trofeewinnaar 2000.
(zie ook in memoriam op pagina 3)
Aan bod kwamen de huishoudelijke zaken als notulen van
de vorige vergadering, het jaarverslag 2007, beleid voor
2008, financiële verantwoording over 2007 en de begroting voor 2008.
In het jaarverslag waren de werkzaamheden van bestuur
en de 12 werkgroepen vastgelegd.
Met elkaar wordt er steeds meer bereikt, de resultaten
liegen er niet om en geven energie om door te gaan.
De groei van het aantal licentieleden is beduidend meer
dan afgelopen jaren, de lift zit er echt in.
De website trok in oktober 2007 meer dan 6500 bezoekers!
Dat vraagt wel wat aan inzet om dat zo te houden en
verder uit te bouwen. Steeds meer moet er professioneel
gewerkt en op de zaken gelet worden. Aanpassingen in het
Huishoudelijk Reglement waren dan ook nodig. Hier en
daar wat meer de puntjes op de I, de rechten en plichten
van leden wat aangescherpt, maar ook een mogelijkheid
om van buiten de leden adviseurs aan te trekken voor ondersteuning. Het verplicht stellen van visitatie bij signalen was ook akkoord. Evenals het instellen van een toelatingsgesprek met nieuwe leden. De Intercollegiale toetsing
gaan we als project verder uitwerken. Opzetten per provincie lijkt het meest voor de hand liggend. Paar mensen naar
een training en dan verder als een olievlek doorgaan.
Na een korte koffiepauze, was het tijd voor de toekomst,
Peter Tolsma, organisatieadviseur uit Groningen, had op
MRT
2008
verzoek van het bestuur de werkwijze en gang van zaken
binnen de MBOG doorgelicht. In de bestuursvergadering
in november had hij zijn ideeën al voorgelegd en nu was
het tijd om dit samen met de leden verder uit te werken.
Na een korte inleiding ging men in groepjes aan de gang
met diverse onderwerpen. Vragen zoals: Waarom bent
u lid van de MBOG? Wat zijn voor u de prioriteiten in
2008? Wat mist u in het beleidsplan? Maar ook wat kunt
u persoonlijk bijdragen? Dat bracht lijstjes en een geanimeerde discussie. Een uitgebreid rapport kunt u binnenkort op de website lezen.
Het beleidsplan voor 2008 was daarmee ook al behandeld.
Het financiële verslag, opgemaakt door administratiekantoor Reis was duidelijk. De begroting voor 2008 had wat
nieuwe dingen, zoals het aanhalen van de buitenlandse
contacten, externe adviezen, verplicht dienstverband secretaris, het lustrumcongres. We moeten waarschijnlijk de reserves daarvoor aanspreken. De vergadering ging akkoord
met begroting en een contributieverhoging voor 2009.
De vacatures in het bestuur en de toekomstige lege plaatsen daarin zijn wel zaken waar we ons zorgen over maken.
Maar we zijn erg blij dat Nick Doorn, partner van een van
de licentieleden zich heeft aangemeld om het penningmeesterschap op zich te nemen. Als extern adviseur is het
nu dus ook mogelijk om een bestuursfunctie te vervullen.
Maar de oproep naar de leden om toch nog eens te kijken
naar mogelijkheid om mee doen in bestuur blijft gehandhaafd.
Vanuit de BTW werkgroep kwam de vraag of men nu door
moet gaan met pogingen en onderzoek voor vrijstelling
alle licentieleden.
Het lustrumcongres op 4 oktober 2008 komt steeds dichter bij. De plannen zijn klaar, de afspraken met de sprekers zijn rond. Houdt u de datum vrij in uw agenda. Ook
voor partners komt er leuk nevenprogramma.
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde ledenvergadering.
Via de totaal vernieuwde website kunt u achter de ledenknop het aangepaste HR, jaarverslag, notulen etc. zo spoedig mogelijk lezen en de bescheiden voor uw ledenmap
downloaden. In de loop van het jaar komt daar ook de aangepaste Klacht en Tuchtreglement te staan.
MRT
2008
Middagdeel LV maart
In de hal werden we verrast door een drietal stands met
uitgebreide informatie.
Met praktijkvoorbeelden gaf hij handvatten voor behandeling aan.
Er waren ook nog meer mensen op het educatieve gedeelte afgekomen. Na een heerlijke lunch werden we bijgepraat onder de noemer:
Orthomoleculair behandelen, de mens als individu.
Rob van Buren, therapeut sloot de rij. Hij heeft veel
ervaring en resultaat met het bloedgroepen dieet.
Strikte voedingsregels per bloedgroep geven volgens hem
het beste resultaat.
Gaf aan de hand van praktijkvoorbeelden ook orthomoleculaire behandeladviezen bij bepaalde aandoeningen.
Jan Blaauw, Orthomoleculair Therapeut , opleider, winnaar
trofee 2007, beet het spits af.
Hij had over zeer diverse recente onderzoeken het laatste
nieuws verzameld en gaf zijn interpretatie daarbij.
Maar vertelde ook over de rol van voeding – 2 paranoten
per dag is minstens zo waardevol, zo niet beter als 200
mcg selenium in supplementvorm.
Liet ons meegenieten door middel van inzichtelijke foto’s
over samenstelling van salami, de rol van lycopeen en het
creatief inzetten van nutriënten.
MRT
2008
Joep de Jong, arts, behandelt veel volwassenen en kinderen
in zijn praktijk die problemen hebben met allergieën en
eczeem.
Vertelde over de IGg en IgE problematiek. Laboratoriumuitslagen zeggen soms weinig. Lage uitslagen - veel klachten en andersom.
Foto’s: Jan Eissens
De zaal deed stevig mee met de drie heren, levendige discussies.
Hier en daar wat verschil in inzichten. Met name de bloedgroep van de koe en het effect van het strikte voedingsadvies per bloedgroep zonder verder persoonlijke
toetsing gaf de nodige commotie. Een uitdaging voor de
wetenschapscommissie om zich daar verder in te verdiepen?
Al met al was het een heel waardevolle dag, waar we veel
nieuwe ‘gezichten’ mochten begroeten. Ook het onderlinge contact is een wezenlijk deel van dit soort dagen.
Dank voor de inzet van iedereen die hier aan bij heeft gedragen en aanwezig was.
Stof genoeg voor verdere discussies en werk aan de winkel
voor bestuur en werkgroepen.
MRT
2008
boekrecensie
The truth
about food
MRT
2008
Int er v i e w
Voeding als
medicijn
Eerlijk over eten
Rob Oppedijk
Jill Fullerton-Smith
uitg:Bruna
ISBN 978 90 229 9322 4
2007 € 24,95
uitg: Kosmos
ISBN 978 90 215 9518 4
2001, 2007 € 15,99
Geïnterresseerd door de intrigerende titel en de tamelijk
negatieve recensie van het voedingscentrum besloot ik dit
boek zelf aan te schaffen en te lezen.
Alhoewel het voedingscentrum zich al jaren met deze
slogan propageert, is de informatie in dit boek een heel
stuk betrouwbaarder. Een leuk boek vol goede informatie,
afgewisseld met wetenswaardigheden en feiten die
het compleet maken. Het bevat ook resultaten van
wetenschappelijke en bevolkingsonderzoeken, ofschoon de
resultaten van haar eigen experimenten met een korreltje
zout genomen worden omdat ze soms maar met twee
proefpersonen meet.
In tegenstelling tot wat wij gewend zijn van boeken
over voeding, begint dit boek met uitleg over de
spijsverteringsorganen en de evolutie. Vervolgens een
intrigerende inleiding waarom voedingsmiddelen waarvan
wij denken dat ze gezond zijn, het dus eigenlijk niet zijn.
Duidelijk, goed leesbaar geschreven adviezen voor alle
problemen, in overzichtelijke hoofdstukken met veel
informatie over voedingsmiddelen.
-
zo blijf je gezond
-
zo blijf je slank
-
zo voed je je kind
-
zo word je sexy
-
zo word je de beste
-
zo blijf je jong en aantrekkelijk
Het bevat een zeer kritische noot over de zin en onzin
van diverse ontgifingsdiëten. In de hoofdstukken worden
sommige voedingsmiddelen nog eens extra toegelicht;
zoals de anti-kanker eigenschappen van broccoli, de
gezondheidsvoordelen van tomaten, vette vis, knoflook,
spinazie, bessen, water, rode wijn etc.
De invloed van voeding op de spermakwaliteit
is bij veel mensen volledig onbekend. Misschien
ligt hierin ook de oplossing voor mensen die met
onvruchtbaarheidsproblemen kampen. Voor de
hele waarheid over eten is de informatie wel wat
beperkt, maar het boek geeft toch tips om eenvoudige
gezondheidsproblemen te kunnen oplossen.
De BBC heeft inmiddels een televisie serie met de titel ‘The
truth about Food’ n.a.v. dit boek gemaakt.
We zullen nooit van onze
huisarts een recept krijgen voor broccoli, spruiten,
tomaten, amandelen of zalm. Toch bevatten veel van onze
voedingsmiddelen stoffen die tot een betere gezondheid
kunnen bijdragen. Van sommige stoffen wordt beweerd
dat ze werkelijk bepaalde ziekten kunnen genezen of
verbeteren.
In dit boek worden zo’n 50 veel voorkomende ziekten
of problemen besproken en hun relatie met bepaalde
voedingsmiddelen duidelijk gemaakt. Dit boek is vooral
geschreven voor mensen die geen flauw idee hebben dat
door wat ze eten hun gezondheid zou kunnen worden
beïnvloed en dat we toch vaak veel ongezonder eten dan we
denken.
Per klacht wordt uitvoerig besproken wat risicofactoren
zijn, hoe het mogelijk zou kunnen ontstaan en met welke
voedingsmiddelen verbetering van de klachten kan worden
bereikt. Ook worden goede adviezen gegeven om de
oorzaak van bepaalde klachten, zoals van allergieën en
overgewicht, op te sporen en te behandelen. Preventie en
zorgen voor een goede weerstand komen ook aan bod.
Heel veel eenvoudige klachten worden behandeld, maar
ook komen ingewikkelder aandoeningen zoals kanker, harten vaatziekten, osteoporose, prostaataandoeningen, aan
bod en wat de bijdrage van een goede en gezonde voeding
kan zijn.
Kortom dit is werkelijk een leuk boek dat iedereen zou
moeten lezen.
door Jetty van der Graaf
Dé trofee 2007
Natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeut Jan
Blaauw heeft in oktober 2007 tijdens het congres van de
MBOG de Orthomoleculaire Trofee ontvangen. Deze Trofee
wordt sinds 1996 uitgereikt aan therapeut of arts (iemand)
die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de
verbreiding van het orthomoleculaire gedachtegoed. Wie de
staat van dienst van Jan bestudeert, zal zich niet verbazen
dat deze gepassioneerde therapeut hiervoor in aanmerking
is gekomen..
Door Christien Meijer- Falke, orthomoleculair therapeut
Na verschillende korte opleidingen te hebben gevolgd in
de alternatieve geneeskunde startte Jan in 1983 de opleiding tot Natuur Geneeskundig Assistent en kreeg als
onderdeel van deze opleiding orthomoleculaire voedingsleer, gegeven door Ruud Nieuwenhuis, oprichter van de
Stichting Orthomoleculaire Educatie. Na een 4-jarige
dagopleiding te hebben gevolgd aan de Hogeschool voor
Natuurgeneeskunde in Bloemendaal volgde Jan in 1990
de opleiding tot orthomoleculair therapeut bij de SOE,
waarna hij als medecoördinator en docent van 1994 tot
2005 een gedeelte van de lessen verzorgde. Ook was Jan
gedurende 6 jaar bestuurslid van de MBOG.
Verschillende publicaties verschenen van Jan, waarbij
hij zich een autoriteit toont in het aanbrengen van de
samenhang tussen de orthomoleculaire en reguliere
geneeskunde. Twee jaar geleden startte hij, samen met
Jan Bronswijk het opleidingsinstituut Ortho Linea, een
instituut dat zich onaf hankelijk opstelt in de educatie
en voor advisering van voedingssuppletie niet verbonden
is aan een orthomoleculaire firma. De opleiding voldoet
aan de opleidingseisen van de MBOG en wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht over een orthomoleculaire behandeling van een ziektebeeld.
Het liefst zou Jan de opleiding uitgebouwd zien tot een
vier jarige HBO opleiding. Voor de toekomst hoopt hij
een actieve bijdrage te kunnen leveren aan verdere professionalisering van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
Naast het directeur- en docentschap van Ortho Linea
heeft Jan samen met Bronswijk een praktijk als natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeut in Zoetermeer. Hier wordt onder andere Prognos toegepast als een
Jan Blaauw Foto: Jan Eissens
waardevolle methode voor het inzichtelijk maken van
oorzakelijke verstoringen.
Op de vraag of Jan zich zelf herkent als een workaholic,
antwoordt hij: ‘Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby
is mijn werk’. Naast zijn werk is het luisteren naar
muziek één van zijn hobby’s. In de relationele sfeer met
partner en kinderen is er na jaren een gericht streven
naar balans. Wel zal het bewaken van grenzen tussen
werk en vrije tijd altijd een aandachtspunt blijven, aldus
Jan. Verrast was hij zeker toen hij de Trofee in ontvangst
mocht nemen, maar ooit had hij in stilte wel gehoopt
dat dit eens het geval mocht zijn. Dit jaar viert hij zijn
zilveren jubileum in de alternatieve gezondheidszorg.
Jan, alvast van harte gefeliciteerd en wij hopen nog veel
van je te horen.
MRT
2008
Persbericht
Eet vanuit je hart
Ingrid heeft een praktijk waarin zij mensen met
voedingsvragen, eetstoornissen, zingevingsvraagstukken,
psychische en lichamelijke problemen begeleidt naar de
inzichten van de Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog
Carl Gustav Jung, de grondlegger van de analytische
Ortho Linea verzorgt een Basisopleiding met 18 collegeda- psychologie. Jung ziet de analyse als een ‘dialectisch’
gen tot Orthomoleculair arts of therapeut en Vervolgoplei- proces hetgeen inhoudt dat beide deelnemers (analyticus
en cliënt) betrokken zijn en er een wederzijdse interactie
ding Orthomoleculaire Geneeskunde.
tussen hen bestaat. In dit proces (bewust en onbewust) is
Om u kennis te laten maken met deze opleidingen nodide individuele ontwikkeling belangrijk, zodat ieder mens de
gen wij u uit op zaterdag 19 april 2008 tijdens deze intropersoon kan worden die hij in wezen is. Voor de toepassing
ductiedag kennis te maken met de inhoud van de lesstof,
contacturen en exameneisen. Verschillende docenten zul- van de analyse zijn verschillenden instrumenten voor
handen o.a. visualisaties, creatieve expressies en actieve
len deze dag enkele modules introduceren.
imaginatie.
De exameneisen van deze opleiding voldoen aan de norIn haar praktijk geeft Ingrid workshops. ‘Eet vanuit je
men van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van
hart’ is er één van, waarin vragen worden gesteld als:
Orthomoleculaire Geneeskunde)
Houdt eten je meer bezig dan je lief is? Mislukken steeds
In samenwerking met RP-Vitamino organiseert Ortho Linea een aantal bij- en nascholingen door de docenten Ralf weer je voornemens om gezond te eten? Ga je eten zodra
problemen de kop opsteken? Kun je na de eerste bonbon
Abels en Marijke de Waal Malefijt.
niet meer stoppen? In deze workshop onderzoek je jouw
Bij Ortho Linea is ook ondergebracht een 4-daagse opleirelatie met eten en leer je deze te veranderen. Het gaat niet
ding Oligotherapie met partner RP-Vitamino..
om het vermijden van eten, maar om het her- en erkennen
Het doet ons genoegen u op deze open dag te begroeten.
Jan Blaauw en Jan Bronswijk van je diepere behoeften en te beseffen dat het ideale
evenwicht belangrijker dan je ideale gewicht!
Japanse wijnbes
met het besef dat het niet gaat om hoeveel je weet over
voeding, maar dat het gaat over wat je weet over jezelf en Foto: Ryan Horstman
je eetgewoonten. De manier waarop je met voeding omgaat is een spiegel voor hoe je met jezelf omgaat. Het probleem met voeding is het symptoom van de onderliggende
kwaal. Diëten, pillen, gedragsaanpassingen, chirurgische
ingrepen en dieetgoeroes: het zijn allemaal lapmiddelen
en vermijdingstechnieken, waarmee je uiteindelijk jezelf
‘afvalt’ en ontkent.
Open dag: Kennismaking met Ortho Linea
Datum: zaterdag 19 april 2008
Tijd: 9.00 – 16.30 uur
Plaats: Woudschoten te Zeist
advertentie
Ingrid Eijssink is diëtist en jungiaans analytisch therapeut;
www.ingrideijssink.nl
Ingrids visie op voeding, eetgedrag en eetstoornissen:
Er was een tijd dat mensen voor hun voedsel aangewezen
waren op datgene wat de natuur hen leverde. In tijden
van overvloed in de natuur, was er overvloed op tafel en
in tijden van schaarste, was er honger. Er werd alleen dat
gedood of geplukt wat werkelijk nodig was en meestal begeleid met rituelen om Moeder Aarde of de Goden te bedanken. In onze tijd is voedsel in ruime mate en rijkelijk
gesorteerd verkrijgbaar. We hoeven niet meer te jagen of
te zoeken naar eetbare planten: dat wordt meestal voor ons
gedaan. En de meeste rituelen zijn verdwenen, net als het
geloof in Goden.
MRT
2008
10
De verbinding met ons voedsel is een andere dan in de
oertijd. Waar de oermens putte uit zijn intuïtie en ervaring (hij wist precies wanneer bepaalde dieren in de buurt
kwamen of waar bepaalde planten groeiden die nodig
waren voor genezing), zijn wij aangewezen op boeken en
onderzoeken: tabellen met calorieën, onderzoeken naar de
rol van voeding bijvoorbeeld bij kanker, de weegschaal als
graadmeter voor het gewicht en de voedingsdeskundige
die je menu samenstelt. Wij zoeken de antwoorden niet
meer in de natuur zelf, in de intuïtie, maar hebben deze
verplaatst naar ons hoofd.
En juist daar is het waar wij de weg zijn kwijt geraakt. Wat
is goede voeding? Het ene wetenschappelijk onderzoek
na het andere komt met nieuwe bewijzen, die elkaar soms
ook tegenspreken. En dan de vele dieetboeken, die je aan
de hand meenemen en je letterlijk vertellen wat je van
uur tot uur mag eten. Er is steeds meer bewijs dat dit niet
werkt.
Dat we de weg in voedingsland kwijt zijn geraakt, blijkt
ook uit de vele problemen die er om voeding zijn: eetstoornissen zoals obesitas, anorexia, boulimia en eetbuien,
jojoën met gewicht, voedingsallergieën en –intoleranties
en allerlei andere ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk,
darmproblemen enz.
Succes begint met geloven in je eigen kracht, geloven in
het zelfgenezend vermogen van jou, als mens. Om bij dat
genezend vermogen te komen maak ik in mijn praktijk
gebruik van creativiteit en verbeeldingskracht. Via een
visualisatie laat ik contact maken met de diepere verlangens en die momenten in je leven die stralend waren. Dat
zijn de momenten die het leven kleur en zin geven en zij
zijn de ingrediënten van het recept dat de ziel voedt. Direct
komen de beperkende gedachten en overtuigingen naar
boven: ‘ik ben nou eenmaal dik’, ‘ik kan het toch niet’,
‘het zit in de familie’, …enz. Door dit te voelen en te beleven wordt duidelijk dat een ‘ideaal gewicht’ niet bestaat
maar dat het gaat om een ‘ideaal evenwicht’. De weg naar
het hart is dan geopend. Een weg waarop iemand ook het
verdriet en de pijn tegen komt, die zo angstvallig uit de
weg wordt gegaan (gegeten).
Ter illustratie het verhaal van een jonge vrouw, lerares,
echtgenote en moeder van een zoon. Heel jong in haar
jeugd is voeding en diëten haar houvast geworden voor
Voeding is veel meer dan de som van alle voedingsstoffen. alle zorg die ze aan iedereen kon geven, behalve aan zichzelf. Voeding is voor haar controle in de chaos en drukte
Voeding heeft levenskracht en door ons met die levensvan alle dag. Jarenlang het ene na het andere dieet volgen,
energie te verbinden kunnen we de voeding pas echt tot
ons nemen, verteren en weer loslaten. Een proces dat meer met als resultaat dat ze telkens zwaarder is geworden.
In de workshop tekent ze als symbool voor voeding een
is dan spijsverteringsenzymen en een maagdarmstelsel
vlinder. Die vlinder staat voor vrijheid en schoonheid.
die aan het werk zijn. Bewust worden van de diepere beEn ze herinnert zich na 30 jaar het sprookje van ‘rupsje
tekenis van voeding spreekt de kennis van het hart aan,
nooit genoeg’. Het is het verhaal van de rups die maar eet
onze intuïtie.
en eet omdat hij zo graag wil veranderen in de cocon om
In de loop van de evolutie verschilt onze biochemie weinig die mooie vlinder te kunnen worden. De vlinder die door
iedereen gezien wordt! Eten opgeven zou voor haar betekemet die van onze voorouders, terwijl we qua eetgedrag
nen om nooit die vlinder te kunnen worden, nooit gezien
volledig van hen zijn vervreemd. Zoals de oermens onbewust intuïtief was door innerlijk te weten wat hij/zij nodig te worden. Logisch dat een dieet hier niet werkt!
had, zo hebben wij bewust intuïtief te worden. De manier
Als er contact is met de werkelijke behoefte, de wijsheid
waarop we met voeding omgaan is de zichtbare uiterlijke
van het hart, de intuïtie, zal het eetgedrag vanzelf verandemanier, die correspondeert met een innerlijk onbewust
deel in ons (zo binnen, zo buiten). Dat wil niet zeggen dat ren. Deze vrouw heeft door haar inzicht minder eetbuien
en een stabieler eetgedrag, zonder dat ze ook maar één
we allemaal moeten gaan jagen of een groentetuin gaan
dieetregel heeft toegepast.
aanleggen. Nee, het gaat erom dat we ons bewust verHet is echt de moeite waard om de verbinding met voebinden met voeding. Onze voeding beleven in plaats van
ding aan te gaan, deze te beleven en te gaan ‘eten vanuit
consumeren.
je hart’! Waar een dieet slechts tijdelijk effect heeft, zal de
En hoe doe je dat nou, verbinden met voeding? Het begint wijsheid van je hart je nooit in de steek laten.
MRT
2008
11
'KRUIDENKARAKTERS'
Panax ginseng,
Huperzia serrata en
Klamath Blue-Green algen
Vitaal, scherp en stressbestendig door het leven met
ondersteunende fytotherapeutica
Door Fred Blaauw, natuurgeneeskundige; www.pablaauw.nl
Koreaanse ginseng is in het oosten zeer bekend
als wonderbaarlijk geneesmiddel en als levensverlengend
elixer. Van alle variëteiten die in het oosten voorkomen,
wordt de Koreaanse als de beste soort beschouwd vanwege
het ideale klimaat en de bijzondere bodemgesteldheid
van dat land; aan deze twee omstandigheden is haar
bijzondere therapeutische waarde te danken. Tijdens het
eerste Internationale Ginseng-symposium, dat in 1974 in
Seoel is gehouden, waren vele geleerden uit de hele wereld
aanwezig.
De werkzaamheid en talrijke toepassingen van Ginseng
hebben daar erkenning gevonden.
Daarmee is Ginseng het rijk van de legenden reeds lang
ontgroeid. De vele eigenschappen die van oudsher aan
Ginseng werden toegeschreven, zijn nu wereldwijd bevestigd na strenge controles en de modernste en meest
zorgvuldige wetenschappelijke onderzoeken. Inmiddels
zijn reeds zo’n 1000 (!) verschillende farmacologisch
werkzame stoffen in het extract van de volgroeide ginsengwortel geïdentificeerd, en regelmatig worden er nieuwe
werkingsmechanismen in het lichaam aangetoond. Denk
in dit verband aan een vermindering van vermoeidheidsklachten bij kankerpatiënten maar ook het neuroprotectieve effect bij neurodegeneratieve ziekte (M. Huntington).
Ook is recentelijk een immuunversterkende werking van
Ginseng aangetoond.
MRT
2008
12
Een kleine greep uit een beknopte samenvatting van klinisch onderbouwde werkingen:
Centraal zenuwstelsel; overspanning door stress, verhoging
van het uithoudingsvermogen, helpt bij depressiviteit,
prikkelt en stabiliseert het C.Z.S. en verbetert de adaptogene capaciteit.
Bloedsomloop; verhoogt of verlaagt de bloeddruk, versterkt
het hart en beperkt de opname van cholesterol.
Zuurstofopname en bloed; bij anemie, verhoogt het aantal
rode bloedlichaampjes en het Hb-gehalte.
Bloedsuikerspiegel; regelt het bloedsuikergehalte; ginsengbessen worden momenteel onderzocht op hun invloed bij
insulineresistentie.
Leverfuncties; nuttig bij vele leveraandoeningen; beschermt tegen degeneratieve ziekten en alcoholvergiftiging, bevordert de omzetting van cholesterol en kan acute
hepatitis voorkomen.
DNA / Nucleïnezuren; het bevordert de ontwikkeling van
gezond celweefsel.
Interne afscheiding; het oefent een indirecte werking uit bij
hormonale klachten.
Kanker-afweer: antimutagene eigenschappen bij kanker,
beheerst de toename en groei van carcinogene cellen.
Huid: houdt het vochtgehalte van de huid op peil.
Huperzia serrata is een zeldzame mossoort die op
grote hoogte en in koude klimaten in China groeit. Al
eeuwen past men in de traditionele Chinese geneeskunst
dit kruid toe bij de bestrijding van koorts en ontstekingen; recentelijk heeft men tevens een gunstige werking
ontdekt bij de meest uiteenlopende mentale klachten.
Huperzine A is een sterk werkend geïsoleerd alkaloïde en
het is inmiddels uitgebreid onderzocht en bestudeerd in
verschillende wetenschappelijke instituten. Huperzine A
wordt in China door meer dan 100.000 mensen gebruikt
en men concludeert daaruit dat deze stof zeer veilig is voor
de mens. Huperzine A is een natuurlijke, krachtige, zelfs
onovertroffen en een zeer selectieve cholinesteraseremmer; het wordt om die reden aanbevolen om de ziekte van
Alzheimer te beheersen. Geheugenverlies gaat samen met
een dramatische vermindering van de acetylcholinesynthese en/of -afgifte in de zenuwcellen; Huperzine A passeert de hersenbloedbarrière zeer goed en is in staat om
de acetylcholine-afgifte in de hersenen langdurig te verhogen, terwijl het enzym acetylcholinesterase eveneens sterk
wordt afgeremd. Tijdens uitgebreide preklinisch studies in
een laboratorium bij dieren, is aangetoond dat Huperzine
A niet mutageen of toxisch voor de lever is. In vivo studies
laten een indrukwekkende verbetering zien in geheugentesten, mentale helderheid en taalgebruik. Naast geheugenverbetering wordt Huperzine A ook toegepast bij spierzwakte en myasthenia gravis, symptomen van glaucoom
en voor neurale bescherming tegen pesticide-toxiciteit.
Klamath blue-green algen hebben de rijkste voedingswaarde van alle onderzochte voedingsmiddelen die
er zijn en is een zeer effectief als antioxidant. Het Klamathmeer krijgt zijn water o.a. uit de naburige kratermeren;
de basische pH-waarde (9-11) van het Klamathmeer, welke
in de natuur zelden voorkomt, maar ook de reusachtige
voorraad mineraal-as van de laatste vulkaanuitbarsting
(7000 jaar geleden) scheppen optimale omstandigheden
voor de groei en voedingsrijkdom van de afa-alg. Het helpt
om de effecten van toxinen, stress, extreme sportuitoefening en te snelle veroudering te bestrijden. Als rijke bron
van bêta-caroteen elimineert het vele schadelijke vrije
radicalen in het lichaam. Klamath blue-green geeft een
opvallend betere en snellere hersenactiviteit, heeft een
uitgesproken antidepressief effect en veroorzaakt een al-
Panax ginseng
Scan: Universiteit Leiden
gemeen gevoel van welbehagen en een verbeterde fysische
toestand. Het activeert vooral de middenhersenen en bevordert de aanmaak van neurotransmitters. Bijna iedereen
die de alg regelmatig inneemt, meldt een stemmingverbetering. De in de afa-alg in grote getale aanwezige biofotonen (Biofotonen zijn zwakke lichtdeeltjes die door alle levende wezens gevormd worden als bijproduct van de stofwisseling) stimuleren de vorming van neuronale dwarsverbindingen tussen de hemisferen waardoor mentale
functies als geheugen, concentratie, alertheid, woordbenoeming, focus, leervermogen en cognitieve functies significant verbeteren. Reeds 1,5 gram van de gedroogde alg
dekt de complete lichaamsbehoefte aan alle acht essentiële
aminozuren, niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. Dit
komt doordat de samenstelling van de aminozuren gelijk
is aan die van het menselijk lichaam en daardoor optimaal
in haar behoefte voorziet. Het menselijk lichaam kan het
eiwit van de afa-alg zeer gemakkelijk opnemen en vormt
zelfs totaal geen eiwitafval in de darmen, t.o.v. dierlijk
eiwit. De afa-alg bevat waardevolle onverzadigde vetzuren
zoals EPA en DHA, maar ook gammalinolzuur, één van de
meest waardevolle meervoudig onverzadigde vetzuren in
de moedermelk. Als enig levensmiddel bevat ze hetzelfde
spectrum aan essentiële vetzuren als moedermelk, alsook
het Peptide (“Substantie P”) welke het immuunsysteem
versterkt. Tevens bevat de afa-alg substanties die essentieel
zijn voor de vorming van menselijke hersenen en relatief
veel vitamine B12, maar ook meer chlorofyl, dan in ieder
ander levensmiddel. 2 Gram Klamath Blue Green-algen
bevat meer bètacaroteen, dan één wortel...
MRT
2008
13
‘Hypothalamus Syndroom’
De hypothalamus is als onderdeel van het limbisch
systeem het centrale regelmechanisme in ons gestel.
De hypothalamus is betrokken bij allerlei functies in
ons lichaam, zoals de hormoonbalans, het autonome
zenuwstelsel, eetgedrag, temperatuur regulatie, emoties,
slaapritme, concentratie en geheugen, het verwerken
van prikkels uit de omgeving en stemming. Er zijn allerlei
syndromen en ziektebeelden, waarbij de hypothalamus een
storing vertoont. Bij het Kallman Syndroom bijvoorbeeld
stoort de hypothalamus en zijn de reuk en de zaadproductie
verstoord, bij het Wernicke-Korsakoff Syndroom stoort
de hypothalamus allerlei processen en bij het Prader-Willi
syndroom is er spierslapte en eetluststoring door een
hypothalamus storing. Regulier wordt er weinig tot niets
ondernomen om de hypothalamusfunctie te verbeteren
en worden slechts symptomen bestreden, waardoor de
klachten vaak voortduren.
Door Eric van Schijndel
De hypothalamus kan door vier oorzaken verstoord raken:
1. Mechanische invloeden (ongelukken, hersenschudding, mechanische traumata).
2. Toxische invloeden (giftige stoffen en toxines van bijvoorbeeld schimmels en bacteriën).
3. Hevige emoties en chronische emotionele toestanden
(inclusief stress).
4. Virussen.
gen/depressie, angsten en verminderde stressbestendigheid.
Meestal hebben deze mensen een periode gepaard gaande
met hevige emoties achter de rug en/of een ongeluk met
een mechanische klap tegen het hoofd. Er kan ook een
aanlegzwakte in het hypothalamussysteem zijn die zich
openbaart na een storende invloed, zoals een virusbelasting (bijvoorbeeld Epstein-Barr) of een toxische belasting
ten gevolge van alle mogelijke toxines. Door een dergelijke
combinatie van factoren begint ook vaak ME. Deze mensen hebben dan ook grote kans op de aanwezigheid van
een hypothalamusstoring.
In de praktijk vinden we meestal een storing van het hormonale systeem met storing van de nucleï (hersenkernen)
in de (hypo)thalamus en emotionele storingen. Tevens
is er regelmatig sprake van een milt, pancreas- en/of
leverstoring en is de energie slecht. Als het vegetatief zenuwstelsel erg van slag is, is de huid vochtig, zijn er veelal
klachten van het bewegingsapparaat door een slechtere
doorbloeding en heeft de patiënt een slechte energetische
toestand.
Ten gevolge van een verstoring van de hersenkernen kunnen er afwijkingen optreden in het eetgedrag, slechte
stemmingen en depressiviteit, slaapstoornissen, overmatige boosheid, verdriet of angst en zoals boven vermeld
verminderde stressbestendigheid. .
Maatregelen en middelen die het “hypothalamus syndroom”
De hypothalamus regelt de drie kerngedragingen:
kunnen verbeteren:
1. Vecht- en vluchtgedrag.
- Rhodiola rosea. Rhodiola wordt al duizenden jaren in
2. Voedingsgedrag, te veel en te weinig eetlust.
Azië gebruikt om verkoudheid en griep te voorkomen
3. Voortplantingsgedrag, geen zin of te veel.
en als gezondheidstonicum voor een langer en prettiger leven en om de weerstand tegen lichamelijke en
De hypothalamus kan met name verstoord raken door hementale stress te verhogen. Rhodiola is de meest efvige emoties, toxines, virussen en mechanische traumata.
fectieve manier om de functie van de hypothalamus te
Hier zou wel eens de kern van het ontstaan van veel klachverbeteren of te herstellen. Een uitstekend middel is
ten kunnen liggen, zoals ME, fibromyalgie en mogelijk
300 mg Rhodiola per capsule (2 maal daags 1 capsule).
zelfs bepaalde vormen van kanker.
- Emotie integreren. Het integreren van emoties kan op
vele manieren. De orthomoleculaire middelen 300mg
Het hypothalamus syndroom kenmerkt zich door de
Griffonia Simplicifolia, 100mg Rhodiola Rosea, 100mg
volgende verschijnselen:
L-Theanine, 25mg Pyridoxaal-5-Phosfaat en 2,5 mg
- Verstoord slaapritme.
elementair mangaangluconaat (2 maal daags 1 capsule)
- Vermoeidheid.
helpen onverwerkte/niet geïntegreerde emoties te ver- Slechte concentratie en geheugen.
werken en hebben daardoor een gunstige invloed op
- Storing van het vegetatief zenuwstelsel, zich uitend in
het emotioneel systeem, het gedrag en het fysieke geovermatig zweten (vaak ’s nachts) of het soms ineens
stel (slapen, stemming, eetgedrag, angsten en stress).
warm of koud hebben en een gevoelig bewegingsappa- - Mangaan is een mineraal dat een sterk verbeterend efraat.
fect op de hypothalamus heeft. Mangaan helpt tevens
- Wazig gevoel, licht gevoel in het hoofd of gevoel van
de lever. Bij ME patiënten treffen we in metingen vaak
watten in het hoofd.
hormonale storingen en leverstoring aan, wat geen toe- In een aantal gevallen eetstoornissen, slechte stemminval is.
MRT
2008
15
Het zenuwstelsel van de darm
Het meest effectief voor de hypothalamus is mangaangluconaat en citraat (2 maal daags 10 mg).
- Virusbelasting. Het elimineren van een pathogene
virusbelasting en het opheffen van een toxische belasting.
- Elektrosmog saneren met name op de slaapplaats. In
slaaptoestand zijn onze hersenen en met name het
limbische systeem 200-400 maal gevoeliger voor
elektrosmogbelasting dan wanneer wij wakker zijn.
Elektrosmog werkt zeer storend op de functie van de
hypothalamus.
- Andere oorzaken opheffen, zoals chakrastoringen en
hersenkernstoringen.
Zie www.nceg.nl en www.naeg.nl
advertentie
In de wand van het spijsverteringskanaal bevindt zich
een groot aantal zenuwcellen. Bij de mens zijn dit er
ongeveer 200 tot 600 miljoen, evenveel zenuwcellen
als in het ruggenmerg. Deze zenuwcellen vormen het
zogenaamde ENS (enteric nervous system), dat evenals
het sympathische en parasympathische systeem een apart
onderdeel van het autonome zenuwstelsel vormt. Het is het
enige onderdeel van het zenuwstelsel dat in staat is volledig
onafhankelijk van de overige delen te functioneren.
Van veel processen in dit bijzondere onderdeel van ons
zenuwstelsel en hun eventuele rol bij ziekteprocessen als
bijvoorbeeld de ziekte van Crohn is nog (te) weinig bekend. Hier wordt op dit moment wel veel onderzoek naar
gedaan, en de komende jaren zullen een schat aan gegevens opleveren over het functioneren en dysfunctioneren
van dit systeem. Toch kunnen de op dit moment bekende
gegevens al gebruikt worden in de benadering van een
aantal klachten.
Door Erik van Klaarwater
Chronische verstoppingklachten komen regelmatig voor.
In de anamnese blijkt bij doorvragen bij personen met
deze klachten dat een moeilijke stoelgang vaak al in de
kinderjaren bestond, of dat de klachten vaak terugkeerden
in diverse perioden gedurende het leven. In de darm is de
buitenste spierlaag verantwoordelijk voor de verplaatsing
van de darminhoud. De binnenste spierlaag dient meer
om de darminhoud te mengen door een knedende beweging. In de prikkeloverdracht naar de spiercellen van de
buitenste spierlaag speelt serotonine een belangrijke rol.
Van de totale hoeveelheid serotonine in het lichaam bevindt zich ongeveer 95% in de darmwand, en slechts 5%
in de hersenen. Bij de aanmaak van serotonine speelt methylering een belangrijke rol. Toediening van extra methyleringsfactoren als foliumzuur,
vitamine B12, trimethylglycine
en S-Adenosyl-L-Methionine
ondersteunen de methylering,
en kunnen soms in enkele dagen een jarenlange obstipatie
doen verdwijnen. Overigens,
bij bepaalde vormen van depressiviteit komt eveneens
obstipatie voor, een mogelijke
aanwijzing dat er sprake is van
een gestoorde methylering.
Er bestaat veel onderzoek dat
positieve effecten van methyleringsfactoren bij depressiviteit
aantoont. Hier biedt specifieke
kennis van de fysiologie van
het ENS een eenvoudige oplossing voor vaak moeilijk te
behandelen klachten.
De ganglia van het ENS bevinden zich in twee duidelijk te
onderscheiden netwerken (plexi): de plexus myentericus,
gelegen tussen de buitenste en binnenste spierlaag, en de
submucosale plexus, die zich onder het slijmvlies bevindt.
De plexus myentericus vormt een netwerk dat het gehele
maag-darmkanaal omsluit, terwijl de submucosale plexus
vrijwel alleen in de dunne en dikke darm wordt gevonden.
De ganglia lijken in structuur erg op het centraal zenuwstelsel. Het voornaamste verschil is dat er geen barrière
bestaat tussen de bloedbaan en het zenuwstelsel van de
darm, zoals in het centraal zenuwstelsel wel het geval is
(bloed-hersenbarrière).
Het ENS is via zowel afferente als efferente zenuwbanen
verbonden met andere onderdelen van het zenuwstelsel.
Afferente neuronen brengen informatie vanuit de darm
naar het zenuwstelsel. Een gedeelte van deze signalen
wordt via het autonome zenuwstelsel verwerkt, terwijl een
aantal signalen (pijn, honger) ook aan het bewuste zenuwstelsel wordt doorgegeven. Efferente zenuwbanen dragen
signalen van het centrale zenuwstelsel over op het ENS.
Een goed voorbeeld van deze signalen is het feit dat de
spijsverteringsactiviteit begint bij het zien en / of ruiken
van voedsel: prikkels van het centraal zenuwstelsel worden
hierbij via het ENS doorgegeven.
De specifieke functies van het zenuwstelsel van de darm
zijn de regulatie van de darmbeweging, de vochthuishouding in het maagdarmkanaal, de doorbloeding van
de darmwand, de afscheiding van spijsverteringssappen
(maagzuur, alvleeskliersappen), de endocriene cellen van
het maagdarmkanaal en afweerreacties (braken en diarree).
MRT
2008
16
De beweging van het maagdarmkanaal moet afgestemd
zijn op de functie. Zo moet de darminhoud voldoende tijd
krijgen om verteerd te worden voor opname, maar ook
moeten afvalstoffen tijdig het lichaam verlaten. Hetzelfde
geldt voor de doorbloeding van de darmwand en de afscheiding van spijsverteringssappen die gereguleerd worden om de opname van voedingsstoffen te bevorderen.
Een ander goed voorbeeld is
de invloed van stress op het
darmslijmvlies. Veel artsen
en mensen met chronische
darmklachten herkennen deze
relatie: in periodes van stress
kunnen aandoeningen als bijv. de ziekte van Crohn verergeren. Stress kan bij proefdieren colitis (ontsteking van de
dikke darm) verergeren. Studies bij mensen hebben aangetoond dat stress o.a. de uitscheiding van water naar de
darm verhoogt, en dat dit gepaard gaat met de vrijmaking
van tryptase en histamine uit mestcellen. De hierdoor optredende ontstekingsreactie kan de vitale barrièrefunctie
van het darmslijmvlies verstoren, met alle gevolgen van
dien. Omdat atropine (dat de werking van de neurotransmitter acetylcholine blokkeert) dit effect teniet doet, is
duidelijk geworden dat er een verbinding bestaat tussen de
mestcellen in de darmwand en het onbewuste zenuwstelsel. Veranderingen van de slijmproductie onder chronische stress kunnen tenslotte de leefomstandigheden voor
bacteriën in de darm veranderen, wat de darmflora kan
verstoren of pathogene organismen een kans kan geven
om zich te vestigen. Deze gegevens vormen een goede onderbouwing voor het belang van stressreductie bij tal van
chronische darmklachten.
De kennis van het ENS, gecombineerd met de kennis over
het functioneren van het immuunsysteem van de darm en
de barrièrefunctie van de slijmvliezen biedt een belangrijk
gereedschap om tal van chronische darmklachten, die
gevat worden onder de noemer “functionele darmstoornissen”, anders te benaderen en succesvoller te behandelen.
Schema van de 3de vorm van reflex, waarbij het vegetatieve of autonome zenuwstelsel ingeschakeld wordt (verloop volg A)
MRT
2008
17
Korte berichten
Bron: www.nu.nl
Geneeskrachtige planten bedreigd
Honderden geneeskrachtige planten worden met uitsterven bedreigd door onder meer ontbossing en omdat ze te
vaak uit de natuur worden weggehaald. Het gevolg kan
zijn dat in de toekomst minder medicijnen tegen ziekten
als kanker en hiv worden ontwikkeld. Dit wordt gemeld
door Botanic Gardens Conservation International. Deze
organisatie vertegenwoordigt botanische tuinen in ongeveer 120 landen. Volgens de groep worden ongeveer 400
medicinale planten met uitsterven bedreigd. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen komt daardoor in gevaar.
Meer dan 50% van de voorgeschreven medicijnen worden
uit chemische stoffen gehaald, die in eerste instantie in
planten zijn geïdentificeerd. Onder de geneeskrachtige
planten en bomen die met uitsterven worden bedreigd is
de taxusboom. De schors van de boom is de basis voor paclitaxel, een belangrijk medicijn tegen kanker.
Foto: Antonie van den Bos
Nijmeegse wetenschappers ontdekken de laatste jaren
steeds meer over het mechanisme achter de ernstige aandoening waarvoor juiste medicijnen ontbreken.
Diabetes type 1
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt
ruim 1 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar diabetes
type 1. Doel van het onderzoek is een nieuwe behandeling
te ontwikkelen zodat patiënten geen insuline meer hoeven
te spuiten en uiteindelijk via celtherapie zelfs worden genezen.
Nieuwe bloedgroep
Calcium en osteoporose
Een Australisch meisje heeft spontaan een nieuwe bloedgroep gekregen nadat zij een levertransplantatie had
ondergaan. Ook heeft zij het immuunsysteem van haar
donor geadopteerd. Dit maakt het kinderziekenhuis van
Westmead in Australië bekend. Volgens haar behandelend
arts is het de eerste keer dat dit zich heeft voorgedaan.
Het meisje was 9 jaar oud toen ze ernstig ziek werd en
een levertransplantatie moest ondergaan. Negen maanden
later ontdekten artsen dat haar bloedgroep was veranderd
en dat ze het immuunsysteem van haar donor had overgenomen. Dit kwam doordat stamcellen van haar nieuwe
lever naar haar beenmerg zijn gegaan.
Het slikken van calciumtabletten ter voorkoming van osteoporose kan het risico op een hartaanval verdubbelen.
Dat blijkt uit een publicatie van het British Medical Journal. Volgens de onderzoekers kan extra calcium leiden tot
kalkafzetting in de slagaders, waardoor de kans op een
hartaanval toeneemt. Onderzoekers aan de universiteit
van Maastricht denken echter dat ook gebrek aan vitamine
K2 hierbij een rol kan spelen, aangezien volwassenen
doorgaans niet genoeg vitamine K binnen krijgen om arteriosclerose te verkomen. Sinds 2000 verdrievoudigde het
gebruik van calciumtabletten. Veel vrouwen slikken deze
om de dichtheid van het bot te verbeteren om zo de kans
op botbreuken te voorkomen.
Pancreatitis
MRT
2008
18
Taxus baccata Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum
St Radboud (UMC) Nijmegen hebben een gen ontdekt,
dat chronische ontsteking van de alvleesklier kan veroorzaken. Pancreatitis is een veelvoorkomende ernstige
aandoening die met veel pijn gepaard gaat. Het gen zorgt
ervoor dat het lichaam niet al in de alvleesklier begint met
het verteren van voedsel. Als het gen kapot is, worden enzymen die nodig zijn voor de spijsvertering al in de klier
actief. Een kapot gen is volgens de onderzoekers een erfelijk probleem dat een grote kans geeft op pancreatitis. Het
ontdekte gen zorgt ervoor dat de enzymen als het ware
ingepakt blijven totdat ze de dunne darm hebben bereikt.
Een ontsteking van de alvleesklier veroorzaakt heftige
buikpijn, die uitstraalt naar de rug en dagenlang aanhoudt. Een aanval kan uitgelokt worden door overmatig
alcoholgebruik of bepaalde voedingsmiddelen, maar een
erfelijke aanleg komt veel voor. Erfelijke pancreatitis is
chronisch. Aanvallen komen om de paar weken terug.
Relatie roken en Alzheimer
Rokers, die het Alzheimer-gen niet hebben, lopen toch
meer kans om dement te worden. Onderzoekers van het
Erasmus Medisch Centrum stellen dit in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology.
De resultaten zijn gebaseerd op een grootschalig bevolkingsonderzoek. Daaruit bleek dat mensen die tijdens de
studie rookten 50% meer kans hadden op het ontwikkelen
van dementie dan mensen die nooit hadden gerookt of
waren gestopt met roken.
Volgens onderzoekster Monique Breteler kan roken op
diverse manieren het risico op het ontstaan van dementie
beïnvloeden. Zo vergroot roken de kans op aandoeningen
van de bloedvaten in de hersenen.
Een andere weg is oxidatieve stress, die ontstaat als het
lichaam te veel vrije radicalen bevat, als restproduct van
chemische reacties in het lichaam.
Bij rokers komt oxidatieve stress meer voor dan bij niet-ro-
kers. Bij de ziekte van Alzheimer is ook sprake van toegenomen oxidatieve stress.
Volgens Breteler tonen studies aan dat rokers minder antioxidanten tot zich nemen om de vrije radicalen te verminderen dan niet-rokers.
De onderzoekers maakten ook nog onderscheid tussen mensen die wel een gen hebben dat het risico op
Alzheimer vergroot en mensen die dat gen niet hebben.
Uitkomst is dat personen met dat gen die roken geen verhoogde kans hadden op het ontstaan van Alzheimer.
Personen zonder dat gen, die wel roken bleken daarentegen 70% hogere kans te hebben op het ontstaan van Alzheimer.
terden. Deze vondst is de ‘pacemaker’ van de hersenen
genoemd. De hersenstimulatie werd in eerste instantie
getest op patiënten met Alzheimer. Als deze succesvol blijken dan is er misschien een mogelijkheid geopende om op
deze manier ook dementerenden te helpen. De drie patiënten die behandeld zijn geven hoopvolle resultaten te zien.
Lozano, die als een autoriteit wordt gezien op het gebied
van diepe hersenstimulatie voerde 400 van dergelijke operaties uit vooral om symptomen, als tremoren bij patiënten
met de ziekte van Parkinson te verminderen. Wereldwijd
hebben 40.000 mensen nu elektrodes geïmplanteerd gekregen in hun hersenen.
Nieuwe erfelijke oorzaak psoriasis ontdekt
In een proefschrift van Alex van der Helm (faculteit Civiele techniek van de TU Delft) wordt geconcludeerd dat
bronwater uit een fles 20-50 keer zo belastend is voor het
milieus als water uit de kraan, daarbij is het ook nog eens
100-1000 keer duurder dan dezelfde hoeveelheid kraanwater.
Van der Helm stelt dat per jaar de milieubelasting van
kraanwater voor één persoon gelijk is aan een autorit van
60 kilometer, daarentegen is belasting van flessen vele
malen hoger. Per jaar wordt er wereldwijd 100 miljard
euro uitgegeven aan fleswater. Als iedereen water uit de
kraan drinkt, blijft er maar een fractie van dat bedrag over.
Met dat overgebleven bedrag kan het watertekort in de
wereld flink worden verminderd. Jaarlijks besteden de VN
15 miljard euro aan de bestrijding van het watertekort in
de wereld. Met een verdubbeling van dat bedrag kan het
aantal mensen dat geen toegang heeft tot voldoende waterbronnen worden gehalveerd.
Volgens Van der Helm is het voor Nederlanders helemaal
niet nodig om al dat water in flessen te kopen omdat het
Nederlandse kraanwater het beste water ter wereld is.
Onderzoekers van het universitair medisch centrum
St Radboud hebben een nieuwe erfelijke oorzaak van de
huidziekte psoriasis ontdekt en gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics. Sommige mensen maken heel
veel defensines aan, antibiotica die huidcellen zelf produceren en zijn daardoor gevoeliger voor de ziekte.
Psoriasis komt in Nederland bij 2 à 3 % van de bevolking
voor door zowel erfelijke als omgevingsfactoren
De afdeling dermatologie van het ziekenhuis in Nijmegen
heeft nu ontdekt dat de genetische variatie van een groep
genen (op chromosoom 8) de kans op het krijgen van de
ziekte verhoogt.
De onderzoeksgroep van hoogleraar Joost Schalkwijk heeft
in samenwerking met Britse collega’s vastgesteld dat mensen met psoriasis gemiddeld meer kopieën van de defensines hebben dan mensen die niet aan de ziekte lijden. Meer
van dergelijke kopieën betekent dat er ook meer defensineeiwit in de huid is. Daardoor reageert de huid effectiever
op infecties. De keerzijde is dat de huid ook de neiging
heeft heel sterk op ontstekingsprikkels te reageren dat de
kans op het krijgen van psoriasis verhoogt. Schalkwijk en
zijn medewerkers tonen met hun onderzoek aan dat de
primaire oorzaak van de huidziekte niet alleen in de cellen
van het immuunsysteem moet worden gezocht, maar ook
in de huidcellen zelf.
Bronwater slecht voor het milieu
Welke effecten hebben verschillende
diëten?
De Universiteit Wageningen gaat een vergelijkend onderzoek doen naar de effecten van Ladylinedieet, het Sonja
Bakkerdieet en een afslankdieet dat helemaal beantwoordt
‘Pacemaker’ voor hersenen
aan de richtlijnen goede voeding.
Canadese wetenschappers hebben een methode ontdekt
Jeanne de Vries van de universiteit zegt meer te willen
waarmee zij geheugenverlies kunnen omkeren. De doorweten over commerciële en andere diëten waarmee veel
braak werd toevallig gedaan tijdens een experimentele
mensen proberen af te vallen. Het gaat er om te weten
hersenoperatie, meldt het maandblad The Independent.
welk dieetconcept in de praktijk het beste werkt.
Voor het onderzoek worden 50 deelnemers 8 maanden
Artsen probeerden door zg diepe hersenstimulatie, waarbij elektrodes worden ingebracht in de hersenen, de eetgevolgd, terwijl ze één van de diëten toepassen en na een
lust van een 50-jarige man met obesitas in te dammen. Hij jaar nog weer eens hun dieet volgen. Afvallen op een tijbleek opeens gedetailleerde en levendige herinneringen te delijk dieet lukt bijna altijd, maar het vasthouden van een
krijgen aan een gebeurtenis die zich 30 jaar geleden had
streefgewicht is niet zo eenvoudig, aldus de Vries.
voorgedaan. Als de elektrodes werden geactiveerd bleek
dat het vermogen van de man om dingen te leren verbeverzameld door Lineke Reerink, Cie PR
MRT
2008
19
uit de orthomoleculaire praktijk
van Lineke Reerink
Ik heb een praktijk voor Psychosomatiek en Analytische
Psychologie.
Algemeen: betekenis van ziek zijn, bewustwording,
traumaverwerking, zelfverwerkelijking. Psychische
problemen kunnen zich in lichamelijke ziektebeelden
omzetten. Ziekte is daarmee niet zonder betekenis. Met
behulp van een speciale testmethode is het in mijn praktijk
mogelijk om snel tot het kernprobleem te komen, waarbij
ik de behandelingen ondersteun met orthomoleculaire,
fytotherapeutische en homeopatische middelen.
Additief pas ik cranio sacraaltherapie, bioresonantie en
magneetveldtherapie toe. Voor de analyses heb ik mij
gespecialiseerd in beeldtaal.
Casuïstiek: Het gaat om Henk, die 19 jaar is en niet thuis
kan wonen. Hij woont op een kleinschalige, unieke
woonvorm van GGZ, die aan cliënten 24-uurs-zorg
en ondersteuning biedt. De cliënten krijgen letterlijk
en figuurlijk de ruimte om zich zo te ontplooien dat
de individuele ontwikkelingsmogelijkheden, directe
communicatie met verwanten en de overzichtelijkheid ten
goede komt.
De doelgroep, jongeren vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische- en gedragsproblematiek
wonen en werken binnen deze leefgemeenschap. Is er
sprake van alcohol- en/of drugsverslaving dan is er geen
opname mogelijk. In deze woonvorm wordt gewerkt met
het model van sociale competentie en ervaringsleren
(Spanjaard 1999). Vanuit deze modellen zijn missie en
visie van deze instelling geformuleerd.
MRT
2008
20
Henk heeft het syndroom van Geig, de diagnoses PDDnos en agressieregulatiestoornis, tevens hoort Henk
stemmen. Hiervoor krijgt Henk de volgende medicatie:
Zyprexa en Dogmatil en hij gebruikt Ritalin. Vanaf mei
2007 is Henk bezig om Dogmatil te minderen, omdat de
psychiater binnen de GGZ er naar streeft, dat de cliënten
zo weinig mogelijk medicaties krijgen. Henk heeft 24uurs-zorg nodig voor sociale interactie. Hij begrijpt vaak
niet hoe de sociale interacties in de groep en maatschappij verlopen, waardoor hij soms impulsief en volgens de
omgeving ‘vreemd’ reageert. Ook heeft hij ondersteuning
nodig bij zelfredzaamheid.
Toen hij anderhalf jaar was, is hij geopereerd aan zijn voet
met veel complicaties. Vanaf zijn vierde jaar is Henk drie
dagen naar een gewone kleuterschool geweest, daarna
naar een medisch kinderdagverblijf. Vanaf maart 1995 tot
november 1995 is Henk opgenomen in instelling X. Daar
werd de diagnose PDD-nos gesteld. In november 1995
is Henk geplaatst in instelling Y. Hier heeft hij tot 2002
gewoond. Hij ging op den duur niet meer naar school en
zat alleen op z’n kamer, totdat z’n moeder het een onacceptabele situatie vond, waarna Henk een jaar thuis heeft
gewoond. Daarna, omdat het voor zijn moeder te zwaar
werd, is hij in instelling Z geplaatst, waar ‘het’ behoorlijk
escaleerde en werd hij in crisissituatie naar een andere
locatie overgebracht. Intussen kreeg hij in 2003 een
ontzegging voor school. Tot februari 2006 heeft hij in de
crisisopvang van instelling Z gewoond.
Uit onderzoek in 2002 werd geconcludeerd dat Henk licht
verstandelijk gehandicapt is en momenten dwingend, grillig en impulsief gedrag vertoond. Zijn gewetensvorming
is beperkt, zijn vermogen tot empathie is gering en zijn
gevoelens zijn weinig gedifferentieerd. Hij is gericht op
eigen wensen en impulsen, egocentrisch.
In september 2006 kwam Henk samen met zijn
begeleider en orthopedagoog bij mij in de praktijk.
Henk keek me niet aan, was schichtig, er was geen oogcontact mogelijk. Zijn bewegingen waren onzeker, zijn
manier van lopen was ongecoördineerd en aarzelend.
Ik ben begonnen met drie behandelingen cranio sacraaltherapie om het systeem open te maken en Henk z’n
lichaam te laten ‘ervaren’. Deze behandelingen gaven heel
veel reacties. Rescue van Bach als eerste hulp mocht niet
baten. Er was goed overleg met de orthopedagoog, die binnen de woonvorm constateerde dat de agressieve buien
van Henk ontoelaatbaar waren.
In november 2006 zijn de agressieve buien nog niet veel
afgenomen. Het was nog steeds een groot probleem. Henk
gaf tijdens het consult aan zijn toestand als een ‘winterdepressie’ te ervaren. Vanaf die tijd heeft hij L-selenomethionine 200 mcg en vitamine B6 30 mg, vitamine B12 500
mcg en foliumzuur 1000 mcg gebruikt.
Henk is in januari 2007 opnieuw onderzocht. Uit dit
onderzoek bleek dat hij sociaal-emotioneel functioneert
als een tien-jarig kind, duidelijk behoefte heeft aan structuur en grenzen, zijn gedrag zelf moeilijk kan sturen door
geïnternaliseerd normen en waarden, omdat hij geen
problemen bij zichzelf ervaart en tevreden is met zichzelf.
Vanaf februari 2007 gebruikt hij geen Ritalin meer en
neemt hij nog steeds trouw dezelfde dosering vitamine
B6, vitamine B12 en foliumzuur in en begint hij zelfvertrouwen te krijgen.
Vanaf februari/maart 2007 is er een verandering te zien
bij Henk. Zijn agressieve buien worden minder en is hij
beter te bereiken waardoor situaties niet meer uit de hand
lopen, ook wordt hij minder geprikkeld door de omgeving.
Hij is gemotiveerd om de supplementen in te nemen en
ervaart bij zichzelf ook de veranderingen. Zijn bewegingen zijn beter gecoördineerd, hij maakt (voorzichtig)
oogcontact, hij groet als hij binnen komt en durft tijdens
het consult zelf z’n woordje te doen aangevuld door zijn
begeleider.
In april hebben wij zijn beperkingen besproken dat hij
steeds zijn gedrag door omstandigheden laat bepalen en
in het gesprek gaf hij aan situaties te herkennen hoe hij
zich in interacties gedraagt. In deze periode is Henk ook
met EMDR begonnen bij de GGZ om zijn traumatische
ervaringen een ‘plek’ te kunnen geven..
In juni gaf Henk aan last van ‘vreetbuien’ te hebben waarvoor hij chroom 200 mcg heeft ingenomen. Zijn ‘vreetbuien’ zijn sindsdien dan ook sterk afgenomen.
Henk kan beter aangeven waar hij mee zit en ook zijn
non-verbale communicatie is duidelijker waardoor de
begeleiding de signalen van onrust sneller doorziet.
Hij is minder egoïstisch ingesteld en vindt het belangrijker wat anderen van hem vinden. Hij wil graag dat mensen
hem aardig vinden en als iemand boos op hem is, heeft hij
daar behoorlijk last van. Hij geeft zelf aan meer emoties
te voelen, dat een jaar geleden nog niet aan de orde was.
Hij is bezig met z’n verleden en probeert het een plek te
geven. Hij wil dingen graag veranderen in zijn leven.
In november 2007 is Henk weer geweest. Hij doet aan
krachttraining, voetbal, en racet op z’n fiets, gebruikt
sinds dit laatste consult zink 30 mg en een enzympreparaat om z’n stofwisseling te optimaliseren. Vanaf november 2007 wordt door de zorginstelling tevens omega-3
verstrekt
aan de cliënten.14-2-2008 12:10 Pagina 1
Adv_8603_A-5.qxd
Henk woont nog steeds binnen deze woonvorm van de
GGZ, maar zal in de toekomst naar een locatie gaan met
andere begeleiding.
In januari 2008, tijdens het consult toont Henk zich bewust van de invloed van ‘snelle koolhydraten’ , suiker en
cola op zijn gedrag en niet-welbevinden. Hij kan ’s ochtends moeilijk op gang komen en heeft ’s avonds ‘vreetbuien’ en tussendoor voelt hij zich ‘rot’. In overleg met
zijn begeleider en de ‘keuken’ wordt er aangewerkt om
zijn voedingspatroon te veranderen en……..hij blijft gemotiveerd om de supplementen vitamine AD, omega-3,
l-thyrosine en een complex met NAC, vitamine C, selenomethione, alfa-liponzuur, glutaminezuur en l-glycine tot
de volgende afspraak in maart in te nemen en is van plan
nog door te gaan met de behandeling.
Tijdens alle consulten is Henk additief behandeld met bioresonantie therapie. Henk is een mooi voorbeeld van een
goede samenwerking binnen een instelling, waar er op toe
wordt gezien dat hij zijn supplementen inneemt door een
appèl te doen op zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het is prachtig om te zien hoe hij zich ontwikkelt, zelf zijn
verhaal gaat vertellen en trots is op zijn vorderingen en
zijn sportprestaties.
Lineke Reerink, fysiotherapeut, orthomoleculair therapeut-PNI, met
dank aan de orthopedagoog en begeleider van Henk
advertentie
Onderzoek naar
gunstige invloed
Lacto-intiem ® is een uniek preparaat met actieve lactobacillen en Knoflookextract, voor vaginale toepassing.
Het medisch laboratorium LCPL doet op dit moment
een uitgebreid onderzoek naar de gunstige invloed
van Lacto-intiem ®.
Koperslager 17
2631 RK Nootdorp
T 070 352 00 74
aov
®
natuurlijk gezond
F 070 350 68 57
E [email protected]
www.aov.nl
MRT
2008
21
Toegekende
accreditatiepunten kunt u
ook vinden bij
de agenda op
de website.
MRT
2008
22
Agenda bedrijven en instituten
voor bij- en nascholing
Datum
Datum
Locatie
Maart
25
Assen
27 Ridderkerk
29
Utrecht
31
Barneveld
April
1
Amersfoort
5
Breukelen
7
Rotterdam
8
Breda
8
Nootdorp
11
Driebergen
11
Harderwijk
12
Utrecht
12
Breukelen?
14
Barneveld
14
Utrecht
15
Bunnik
17
Haarlem
18
Breukelen
19
Eindhoven
19
Nootdorp
21
Barneveld
22
Bunnik
24
Stein
26
?
mei
13
Staphorst
15
Leusden
16
Harderwijk
17
Barneveld
17
Breukelen 24
Utrecht
27
Urmond
29
Vught
JUNI
5
Breukelen
6
Breukelen
7
?
10
Haarlem
13
Harderwijk
14
Eindhoven
17
Breda
27
Breukelen
September
18
Amersfoort 27
?
oktober
4
Zeist
4
Amsterdam
Onderwerp............................................................ Bedrijven/instituten............................ Punten
Praktijkbijeenkomst......................................................................... 2
Stress en burn-out...........................................................................14
Een andere kijk op voeding.............................................................. 2............................ Tibetaanse geneeskunde in Westers perspectief...............................19
Onderwerp............................................................ Bedrijven/instituten............................ Punten
november
1
Soestduinen EU Congres Diagnostics...................................................................14
8&9 Apeldoorn Internationaal Therapeut 2008
5o
Aanvullingen kunt u op de website www.mbog.nl onder agenda vinden.
Probiotica, kun je dat eten?.............................................................16............................ 2,5 o
Embryologie, ontwikkelingsstoornissen en erfelijke ziekten 15
Seniorenadvies op maat...................................................................16............................ 3o
Te veel en te weinig: het metabool syndroom...................................13
Praktijkbijeenkomst......................................................................... 2............................
Patiënt en Milieu www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl................................................... 5 a.m
Obesitas (practicum)........................................................................ 5
Ontgifting in de functionele geneeskunde........................................13
Van Gelder Seminar.........................................................................19
Overgang in Natuurlijk Perspectief...................................................19
Congres Fusion:chronische aandoeningen........................................20............................ 5 a.m.
Te veel en te weinig: het metabool syndroom...................................13
Fosforyleringsprocessen – glucosestofwisseling................................14
voorlichtingsdag over Salvestrolen voor professionele voorschrijvers 27
Embryologie, ontwikkelingsstoornissen en erfelijke ziekten .............15
Een andere kijk op voeding.............................................................. 2............................ 5o
Tibetaanse geneeskunde in Westers perspectief...............................19
Ontgifting.......................................................................................13
Stress en burn-out...........................................................................14
Congres Sport................................................................................14
Ontgifting.......................................................................................13
Fosforyleringsprocessen – glucosestofwisseling................................14
CellCare-basisconcepten (workshop)................................................ 5
Zuur-basenbalans, antioxidanten en detoxificatie..............................19
Enzymen en hun functie in opbouw en afbraak.................................15
Ontsteking en auto-immuunpathologieën . ......................................13
Ontgifting.......................................................................................13
Stress en burn-out...........................................................................14
Colloïd mineralen clinics..................................................................27............................ Colloïd mineralen clinics..................................................................27............................ Congres “Nature by the Sea”...........................................................14
Ontgifting.......................................................................................13
Zuur-Base evenwicht (practicum)..................................................... 5
Enzymen en hun functie in opbouw en afbraak.................................15
Ontgifting.......................................................................................13
Voorlichtingsdag over Salvestrolen voor professionele voorschrijvers K
Locatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MBOG, www.mbog.nl
AOV / SOE, www.soe.nl, tel. 070 3549958
Bio Vitaal, www.biovitaal.nl, tel. 0317 319084
Bonusan, www.bonusan.nl, tel. 0186 651022. www.vannature.nl, tel. 0186 577177
Cell Care Healthgroup Practica, www.cellcaresupplements.com tel. 0341 414324
Coherence in Health, www.coherenceinhealth.nl / [email protected]
ELN, www.healthdiagnostics.nl, tel. 030 2871492
Energetica Natura, [email protected], tel. 0114 321461
Heel, www.heelbv.nl
Holisan, www.holisan.nl, tel. 0320 251313
Holland Pharma, www.hollandpharma.nl
ISOM www.isom.eu
Metagenics (Biodynamics), www.metagenics.eu, [email protected]
Nutramin, www.nutramin.nl /[email protected], tel. 033 4220044
Nutriphyt, www.electrum.nl, fax. 084 7119159
Orthica, [email protected], tel. 036 5460911
Ortho www.ortho.nl, www.voedingengedrag.nl
Ortholon, www.ortholon.com , tel.040 2811551
SanoPharm, www.sanopharm.com, tel 0342 420714
SGFB , www.congresfusion.nl . tel. 035 656 0392
Solgar, www.solgar.nl
Soy & Health, www.prosoy.org
Springfield, [email protected], tel. 0186 626173
Timm Health Care www.timmhealthcare.nl, tel. 030 2814472
TS products, www.tsproducts.nl, tel. 0341 427626
Vitakruid, www.vitakruid.nl, tel. 0252 534883
Vitals, [email protected], tel. 075 6476051, www.orthokennis.nl
2.5 o
2.5 o
Erkende opleidingen
SOE, www.soe.nl, 070-3549958 Van Nature, www.vannature.nl, 0186-577 177 Ortho Linea, www.ortholinea.nl, 079-3290115 Folia Orthica Symposium..................................................................16
Zeeuws Congres..............................................................................14
Lustrumcongres “ Eten voor Genen”................................................ 1............................ 6de Congres voor Nutri & Fytotherapie www.nutrifyto.nl
5.5 o
Verzameld door Jetty van der Graaf
MRT
2008
23
U bent haar gezondheidsspecialist, mogen
wij uw boekenkast zijn?
,AMBERTS§
LEADINGTHEWAYINRESPONSIBLENUTRITION
#OLLADEEN§$UBBELE3TERKTE
'OEDVOOR(UIDEN"LOEDVATEN
%ENKRACHTIGE/0#MGPERTABLET
'UNSTIGEPRIJSPERGRAMANTHOCYANIDINEN
!NTHOCYANIDINENPLANTENFLAVONOÆDENWORDENALEEUWENLANG
TOEGEPASTOMHUNSTERKEANTIOXIDATIEVEEIGENSCHAPPENENOOK
VOORHUNBELANGRIJKEROLINHETBEHOUDVANGEZONDEBLOEDVATENIN
ONSLICHAAM#OLLADEEN®BEVATEENHOGECONCENTRATIEVANDEZE
ANTHOCYANIDINENAFKOMSTIGUITBLAUWEBOSBESENDRUIVENPIT
EXTRACT!NTHOCYANIDINENZORGENVOOREENGROOTAANTALPOSITIEVE
EFFECTENWAARDOOR#OLLADEEN®EENWAARDEVOLSUPPLEMENTISVOOR
DIVERSETOEPASSINGEN
4OEPASSINGSGEBIEDENZIJN
s 6ERZORGENDEINVLOEDOPDEBLOEDVATENENVOORHETBEHOUDVANEENSTERKE
VAATWAND"IJONTSIERENDEADEREN
s "EVORDERTDEDOORBLOEDING"IJKOUDEHANDENENVOETEN
s "IJZWAREENVERMOEIDEBENENENVOETEN
s /NDERSTEUNTHETIMMUUNSYSTEEM
s 6OORHETBEHOUDVANSOEPELESPIERENENGEWRICHTEN
s 4ERVERZORGINGVANDEOGENENBIJVERMOEIDEOGENCOMPUTER
s "ESCHERMTTEGENOUDERDOMSVERSCHIJNSELENOAHUID
"IJVERLIESAANVITALITEIT
s 6OOREENGOEDEVOCHTHUISHOUDING
0RESENTATIETABLETTEN
'EBRUIKÍTABLETTENPERDAG
> Vraagt u zich ook wel eens af hoeveel 'te veel' is voor een bepaalde cliënt? Of
twijfelt u soms welke multi of probioticum u zal adviseren? Samen zoeken wij
graag naar een antwoord. U met uw specifieke kennis van uw cliënt, wij met
onze kennis over de rol van voedingssupplementen in de voeding. Met uw vragen
kunt u altijd terecht bij onze informatielijn: 036 - 546 09 09. En natuurlijk leren
we ook graag van uw ervaringen.
ER IS NOG ZOVEEL MOGELIJK
WWWTIMMHEALTHCARENL
'OEDVOORHUIDENBLOEDVATEN
GOED
A: B
E
IO-FLORA XL EN DE ANDER
PRO
BI
OTOCA-PRODUCTEN VAN N
UTR
IN. DE PROBIOTOCA-LIJ N
AM
V AN
NU
TRAMIN: GOED VOOR HET
BAC
RIEEL MILIEU IN DE DAR M
TE
E N. G
O ED VOOR DARMFLORA: BIO
-FLO
-PRODUCTEN VAN NUTRAMIN. DE PROBIOTOCA
A
C
R DARMFLOR
BACTERIEEL MILIEU IN DE DARMEN. GOED VOOR DARM
VOO
IJN VAN NUTRAMIN: GOED VOOR HET
-L
RA XL E N DE ANDERE PROBIOTO
R
FLOR A : BIO-F L O
A
XL
werkzaamheid ondersteunen. Pro-Flora Balanc e i s e e n s y n b i o t i c u m d a t n a a s t e e n p ro p r i ë t a i r
mengsel van verschillende probiotica ook glutam i n e e n s i l i c i u m b e v a t . S a m e n m e t B i o - A c i d o p h i l u s
Fos en Lactozym e b i e d t N u t r a m i n d a a r m e e e e n b re d e r a n g e v a n
kwalitatief hoogs t a a n d e p ro d u c t e n , a l l e m a a l g e p ro d u c e e rd v o l g e n s
Adv Darmflora.indd 1
Nascholing/insturen
van uw papieren:
Licentie – lid Contributie € 400,Kandidaat lid € 115,- ( max. 3 jaar)
Voor beide éénmalig entree geld € 75,Student lid € 50,-( max. 2 jaar)
Donateur/Abonnement
nieuwsbrief € 30,-
Op de Patiënten informatiekaart in
uw praktijk/ ledenmap staat nog oud
adres van de KAB. Wilt u dit veranderen?
Achter de ledenknop op de website
staat ook een gecorrigeerde versie.
Licenties worden verstrekt voor 3 jaar.
Criteria hiervoor zijn opgesteld door
de Onderwijscommissie. Toelatingsprocedure licentieleden met toelatingsgesprek
KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
tel/fax. 04950499585
e-mail: [email protected]
www.kab-klachten.nl
Heeft u uw kopieën van de nascholingen over 2007 al ingestuurd?
Velen van u wel. Keurig verzorgd,
zoals het hoort met een ingevuld formulier erbij.
Zo af te vinken op het secretariaat of
alle kopieën erbij zitten en door de
Onderwijscommissie zonder verder
nawerk te controleren. Paraaf of opmerking erop en klaar.
Beëindiging lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk voor 1 december.
X L b e v a t n a a s t 2 0 m i l j a rd b a c t e r i ë n v a n v e r s c h i l l e n d e s t a m m e n o o k p re b i o t i c a d i e d e
N u t r a m i n b v, H o g e w e g 2 2 8 a , 3 8 1 5 L Z
KAB
Vindt u het ook belangrijk dat de
orthomoleculaire geneeskunde en de
MBOG zich verder kunnen ontwikkelen? Word donateur!
Voor minimaal € 30,- per jaar ontvangt u 4 nieuwsbrieven en steunt u
ons werk! Meer is welkom!
Met Bio-Flora XL en Pro-Flora Balance is de N u t r a m i n - p ro b i o t i c a l i j n o p v o l l e s t e r k t e . B i o - F l o r a
dezelfde farmac e u t i s c h e k w a l i t e i t s n o r m e n .
Lidmaatschap
2008
N AT U U R L I J K
A m e r s f o o r t , T. 0 3 3 - 4 2 2 0 0 4 4 , F. 0 3 3 - 4 2 2 0 0 4 0 , E . i n f o @ n u t r a m i n . n l , w w w . n u t r a m i n . n l
13-01-2008 13:04:41
Website www.mbog.nl:
Heb u de nieuwe lay out van de website al gezien?
Alles is wat strakker en sneller geworden.
Komt u iets tegen dat niet goed werkt
of klopt laat het even weten.
Maar er komen ook enveloppen met
allemaal losse papieren zonder formulier of volgorde hier binnen. Ook
alleen lijstjes met wat er gevolgd is
zonder bijgevoegde kopieën etc.
Dat kost ons heel veel tijd om te bundelen, formulier in te vullen etc. en
die dingen verdwijnen onderop de
stapel tot dat we er tijd voor maken.
Alternatief is terugsturen, maar dat
kost ook weer tijd en portokosten.
Oneigenlijk gebruik van lidmaatschap:
Het komt voor dat het secretariaat
gebeld wordt voor informatie over een
lid.
Prima natuurlijk, maar we horen dan
dat b.v. mensen die donateur, student
of kandidaat lid zijn zich uitgeven als
erkend lid van de MBOG. Dat kan niet.
Daarmee zet u cliënten op een dwaalspoor en maakt u 'misbruik' van de
goede naam van de MBOG.
Controleer ook uw eigen gegevens
regelmatig.
Attentie:
Werkgroepen
Collectieve WA en Rechtsbijstand
verzekeringen 2008
Voor de licentieleden die hieraan meedoen: Voor deze verzekeringen krijgt
u een aparte nota, dit zit dus niet bij
de contributie in.
Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen in den Haag is een
spoedprocedure begonnen om de informatie over het middel Protelos aan
te scherpen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA waarschuwt
voor ernstige bijwerkingen. Artsen
schrijven Protelos voor ter bestrijding
van osteoporose. Het is gebleken dat
Protelos strontiumranelaat bevat,
waarvan bij EMEA 16 gevallen gemeld
zijn van mensen die daarvan slachtoffer zijn van wie er twee zijn overleden.
Complicatie verschijnsel is: huiduitslag.
We zijn erg blij met nieuwe werkgroepleden.
De werkgroep wetenschap, PR , onderwijs zijn uitgebreid en er is iets
nieuws
bijgekomen.
Intercollegiale toetsing wordt opgezet.
Fijn al deze nieuwe inzet!
Na alle commotie over de probiotica
bij de ernstig zieken mensen met
pancreatitis heeft dr. Fokje Russchen
een heel goed onderbouwd artikel
geschreven. Dit kunt u ook vinden op
de site.
Het lijkt toch een kleine moeite voor u
om dat zelf even te doen zoals we het
met elkaar afgesproken hebben en in
uw ledenmap en op de website staat.
Formulier zit achter in uw map en
kunt u op de site downloaden.
Het is voor uzelf dat uw licentie verlengd wordt!
MRT
2008
27
Logo voor de Licentieleden
Logo 'erkend door MBOG’.
Muurschildje
Muurschildje voor de Licentieleden
Afmetingen: 200 x 300 mm.
Kostprijs € 50,-, borg € 114,-, verzendkosten. U tekent voor de condities,
bij beëindiging lidmaatschap krijgt
u de borg retour. Verkrijgbaar via het
secretariaat.
Bestuur
Mw. A.L. Jans, arts
voorzitter, CAM overleg
Mw. Dr. F.T. Russchen, arts
vice-voorzitter, congres,
wetenschap
Mw. F.J.A. Eissens- van Goor
secretaris, secretariaat, financiën,
congres, leden, nieuwsbrief, website,
visitatie, KAB
Mw. H. Lanting- Nieuwenweg
2e secretaris,
algemeen ondersteunend, visitatie
verzekeringen, Lustrum congres
Dhr. N. Doorn
penningmeester
Dhr. A.W.C. Schreuder
KAB
Mw. J.C. Ludwig
algemeen lid, wetenschap
Mw. E. Reerink - de Noord
PR, nieuwsbrief
coördinator werkgroepen
Vacature: MOA
Welkom
Licentie lid
Mw. G. Boek
Amsterdam
Drs. R. Elens, arts
Venray
Dhr. R.W. van Esch
Utrecht
Mw. A. Evermann-Maris
Winschoten
Mw. G. Fegel
Amsterdam
Dhr. M.J.A. Van Gils Eindhoven
Mw. G. Kersten-Vestering Soest
Dhr. T. Kors
Eindhoven
Mw. P. Oerleman- Gelsing Cuyk
Mw. C.J.M. Otto- Verberne
Hilversum
Mw. M. Westra
Hilversum
Colofon
Nieuwsbrief MBOG
maart 2008
jaargang 11, nummer 1
Uitgave van de Maatschappij
ter Bevordering van de
Orthomoleculaire Geneeskunde
Secretariaat/Redactieadres
Zuiderstraat 4
9479 PP Noordlaren
telefoon 050 409 27 17
fax 050 409 27 38
[email protected]
nieuwsbrief
Logo
www.mbog.nl
Kandidaat lid
Mw. E.E. Dorée- Hobbelink
Hengelo
Dhr. P.W. Zalm
Haarlem
Bijdragen van:
Ingrid Eijssink
Christien Meijer
Eric van Schijndel
Student lid
Dhr. H.G. Janssen Oudheusden
Mw. H. Vermeulen- Buter
Ede
Bijscholen via internet
Algemeen Medisch bijscholen via het
Internet.
Via www.accredidact.nl modules voor
huisarts of fysiotherapeut.
Website
Wilt u wijzigingen of aanvullingen op
de website van uw gegevens?
Reacties graag per e.mail. Eigen controle van uw gegevens is noodzakelijk,
foutjes zijn zo gemaakt!
Voor het afgesloten ledengedeelte kunnen de licentie, kandidaat, senior en
student leden een persoonlijk wachtwoord krijgen door het sturen van een
e.mail met eigen adres naar: [email protected]
mbog.nl
Telefonische bereikbaarheid We gaan het ledengedeelte meer
secretariaat
gebruiken, ook voor tussentijdse meOp maandag, tot een uur of vier, is het dedelingen. Dus kijkt u regelmatig .
secretariaat in principe rechtstreeks
Ook is het mogelijkheid om binnen de
bereikbaar. Verder staat er een antartsen en therapeutenlijsten meerdere
woordapparaat aan. Boodschappen
(praktijk)adressen aan te geven.
kunt u doorgeven. Bij vragen proberen
we om binnen 2 werkdagen terug te
bellen.
Erik van Klaarwater
Fred Blaauw
Jetty van der Graaf
Eindredactie:
Jan Blaauw
Rita Eissens
Lineke Reerink
Vormgeving
Schrijf, mail of
Ryan Horstman
bel het secreta-
[email protected]
riaat van de
MBOG als u
Oplage 450
Advertentietarieven op aanvraag.
wilt reageren
of zelf iets
wilt melden.
Niets in deze uitgave mag worden
gepubliceerd zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
Aan deze publicaties kunnen geen
rechten worden ontleend.
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de Maatschappij ter Bevordering
van Orthomoleculaire Geneeskunde
(MBOG). Hoewel deze Nieuwsbrief met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld, is het niet uitgesloten
dat de geboden informatie, door welke
oorzaak dan ook, niet geheel juist is.
Noch de MBOG, noch de auteurs, noch
de medewerkers aan deze Nieuwsbrief
aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit
welke hoofde dan ook voor enig gevolg
rechtstreeks of indirect voortvloeiend
uit het gebruik ervan.
MRT
2008
28

Vergelijkbare documenten

Het jubileummagazine van september 2008

Het jubileummagazine van september 2008 Panax ginseng, Huperzia serrata en Klamath Blue-Green algen

Nadere informatie

De Nieuwsbrief van juni 2008

De Nieuwsbrief van juni 2008 is er druk mee. De inhoudelijke invulling is rond, een erg interessant programma krijgt u voorgeschoteld. Het thema: Orthomoleculaire Geneeskunde ‘Eten voor Genen’, biedt veel mogelijkheden. In de ...

Nadere informatie