verslag 2009-07-07 - Gemeente Maasmechelen

Commentaren

Transcriptie

verslag 2009-07-07 - Gemeente Maasmechelen
Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN :
7 juli 2009
Lenssen Georges - Burgemeester
Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders Caroline, Kortleven Marleen, Vigneron
Michel, Albrechts Jozef - Schepenen
De Cuyper Christel - Voorzitter OCMW
Albrechts Roland, Aussems Rik, Bemelmans Hubert, Cardinaels Simon, Deckers Alice, Deckers
Noël, Delille Jan, Dexters Nancy, Imbornone Salvatore, Kenzeler Evy, Kitir Meryame,
Lambrichts Joseph, Leysen Sylvain, Maes Diane, Palmers Patrick, Ramakers Luc, Smeets
Bernd, Terwingen-Louwette Josette, Thorez Stefan, Uzun Mustafa, Vanderhallen Eddy,
Verheyen Vera, Wolk Johan - raadsleden
Bervaes Sabine – Gemeentesecretaris
Vorige verslagen.
Het verslag van de zitting van 02.06.2009 ligt ter inzage en wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Het verslag van de zitting van 11.06.2009 ligt ter inzage en wordt in de geheime zitting voorgelegd.
Gemeenteraad zetelend als politieraad.
001
Kennisname goedkeuring politiebegroting 2009.
DE RAAD:
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad (zetelend als politieraad) van 31 maart 2009, waarbij de
begroting voor het dienstjaar 2009 van de politiezone Maasmechelen werd aangenomen;
Gelet op het besluit van het de Provincie Limburg, afdeling Federale Taken en Lokale Besturen, van 4
juni 2009;
BESLUIT: kennisgenomen
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de Provincie Limburg waarin vermeld staat dat
de politiebegroting voor het dienstjaar 2009 door de gouverneur is goedgekeurd.
Artikel 2.
Dit besluit wordt gehecht aan het begrotingsdocument en is er een integrerend deel van.
002
Weging van de functie niveau A administratief en logistiek kader politiezone
Maasmechelen - Goedkeuring door de provincie Limburg als toezichthoudende
overheid.
DE RAAD:
Gelet op het besluit van de gemeenteraad, zetelend als politieraad, van 31 maart 2009 houdende de
weging van de functie niveau A van het personeel van het administratief en logistiek kader van de
politiezone Maasmechelen;
Gelet op de overmaking van bovenvermeld besluit aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg van 07 mei 2009.
BESLUIT: kennisgenomen
Artikel 1.
De gemeenteraad, zetelend als politieraad, neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de
provincie Limburg van 07 mei 2009 houdende goedkeuring van het besluit van 31 maart 2009
betreffende de weging van de functie niveau A van het personeel van het administratief en logistiek
kader van de politiezone Maasmechelen.
Verlaat de zitting :
Kortleven Marleen - schepen
Commissie 01.
003
Terugbetaling voorschotfactuur KTC Limburg Maas vzw.
DE RAAD:
Gelet op het feit dat KTC Limburg Maas vzw werken heeft laten uitvoeren aan hun miniveld en
tennismuur;
Overwegende dat deze werken ten goede komen aan KTC Limburg Maas vzw;
Gelet op het verzoek van KTC Limburg Maas vzw voor terugbetaling van de voorschotfactuur;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2008.12.12 waarbij zij
akkoord gaan met de terugbetaling van de relevante kosten tot een maximum bedrag van 18.700
euro;
Gezien het gaat om een voorschotbedrag van 13.118,82 euro;
Overwegende dat dit krediet voorzien is in de begroting 2008 onder artikelnummer 764 522 52.
BESLUIT: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen, nl. Deckers A. en Albrechts R.
Artikel 1.
Het gemeentebestuur wenst de door KTC Limburg Maas vzw gemaakte kosten aan hun miniveld en
tennismuur over te nemen.
Artikel 2.
Het gemeentebestuur zal het voorschotbedrag van 13.118,82 euro storten op naam van KTC Limburg
Maas vzw rekeningnummer 132-5002594-54.
Artikel 3.
Bovenvernoemd bedrag zal gefinancierd worden op artikel 764 522 52 van de buitengewone dienst
van het dienstjaar 2008.
Artikel 4.
Het gemeentebestuur wenst het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
opvolging van de werken en het goedkeuren van de ingebrachte facturen tot een maximum bedrag
van 18.700 euro.
Vervoegt de zitting :
Kortleven Marleen - schepen
004
Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2009-06-26
houdende de goedkeuring van een tijdelijke gebruikersovereenkomst gemeentelijk
sportstadion met Patro Eisden-Maasmechelen.
DE RAAD:
Overwegende dat het gemeentebestuur van Maasmechelen eigenaar is van het gemeentelijk
sportstadion;
Gelet op het besluiten van de gemeenteraad van 2006-06-26 waarbij er een tijdelijke
gebruiksovereenkomst werd afgesloten met de vzw Patro Eisden-Maasmechelen voor het gebruik van
het gemeentelijk sportstadion en lokalen tot 2009-06-30;
Gezien er aan de vroegere overeenkomsten geen wijzigingen worden aangebracht ;
Overwegende dat er een nieuwe tijdelijke regeling dient getroffen te worden voor de periode 2009-0701 tot 2010-06-30 met Patro Eisden-Maasmechelen ;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2009-06-26 houdende
goedkeuring van een tijdelijke gebruikersovereenkomst voor de periode 2009-07-01 tot en met 201006-30.
BESLUIT : met 30 stemmen voor en 1 stem tegen, nl. Wolk J.
Artikel 1 .
De gemeenteraad bekrachtigt het door het college van burgemeester en schepenen verleende
gebruiksrecht aan Patro Eisden- Maasmechelen.
Artikel 2.
De voorwaarden van deze tijdelijke gebruikersovereenkomsten met vzw Patro Eisden-Maasmechelen
worden vastgelegd als in bijlagen aan dit besluit.
005
Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2009-06-26
houdende de goedkeuring van een tijdelijke gebruikersovereenkomst site Mottekamp
met Cerkel Mechelen.
DE RAAD :
Overwegende dat het gemeentebestuur van Maasmechelen eigenaar is van de voetbalsite
Mottekamp;
Gelet op het besluit van het college van 2008-06-20 waarbij er een gebruiksrecht werd toegekend aan
Cerkel Mechelen en dit tot 2009-05-31;
Overwegende dat er een nieuwe tijdelijke regeling dient getroffen te worden voor de periode 2009-0701 en dit tot en met 2010-06-30;
Gezien dit gebruiksrecht werd toegekend onder wel bepaalde voorwaarden;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gemeenteraad bekrachtigt het door het college van burgemeester en schepenen verleende
gebruiksrecht aan Cerkel Mechelen voor de site Mottekamp voor de periode 2009-07-01 tot en met
2010-06-30.
Artikel 2.
Dit gebruiksrecht is gebonden aan onderstaande voorwaarden :
- De terreinen zullen gebruikt worden voor alle trainingsactiviteiten en oefen- en
competitiewedstrijden van de jeugd
- Mogelijke contracten met brouwerijen en/of andere leveranciers mogen de datum van 201006-30 niet overschrijden
- Cerkel Mechelen zal instaan voor het onderhoud van de terreinen en gebouwen al of niet via
de door de gemeente geboden reglementen
- Cerkel Mechelen verkrijgt geen exclusief gebruiksrecht van de site Mottekamp. Er dient een
voorbehoud gemaakt te dat de gemeente de terreinen kan opeisen voor evenementen en
allerhande activiteiten
- Cerkel Mechelen verwerft dit tijdelijk gebruiksrecht tegen € 100 per maand.
Commissie 02.
006
Kennisname goedkeuring gemeenteraadsbeslissing d.d. 02 juni 2009 houdende
goedkeuring organiek reglement brandweerdienst Maasmechelen.
DE RAAD:
Gelet op het besluit van 2 juni 2009 van de gemeenteraad van Maasmechelen, betreffende de
aanpassing van het organiek reglement van de gemeentelijke brandweerdienst;
Overwegende het feit dat het “grondreglement van de gemeentelijke brandweerdienst”, een
synoniem is van het “organiek reglement van de brandweerdienst”.
Gelet op de goedkeuring dd. 25/06/2009 van de provinciegouverneur wnd., van de
gemeenteraadsbeslissing van gemeente Maasmechelen dd. 2 juni betreffende de aanpassing
van het grondreglement van de gemeentelijke brandweerdienst (supra vermeld) ;
Gelet op de twee mineure opmerkingen vermeld in dit goedkeuringsbesluit;
Gelet op het artikel 9§2 van het hoger vermeld goedgekeurd organiek reglement, (dat deel
uitmaakt van het onderdeel 2.1 Andere personeelsleden dan officieren)
Overwegende dat het voor de gouverneur in dit artikel 9§2 onduidelijk is dat voornoemd artikel
enkel van toepassing is voor de aanwerving van niet-officieren; dat bijgevolg gesuggereerd wordt
om in de laatste alinea de zin “De beslissing tot aanwerving of indienstneming van officieren, zal
gebeuren door de gemeenteraad”. te schrappen;
Gelet op artikel 55§2 van het vermelde reglement voor de organisatie van de brandweer van
Maasmechelen;
Overwegende dat conform bijlage 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de brandweerdiensten, de gouverneur
suggereert betreffende artikel 55§2 anders te gaan indelen, c.q. over te heven naar een te creëren
artikel 55bis.
Overwegende dat bovenvermeld gemeenteraadsbesluit overeenstemt met de wettelijke
bepalingen.
BESLUIT: kennisgenomen en met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het grondreglement van brandweer
Maasmechelen zoals goedgekeurd in zitting van 2 juni 2009.
Artikel 2.
De gemeenteraad schrapt in het in artikel 1 vermeld grondreglement – conform de
goedkeuringsbeslissing van de gouverneur wnd van het grondreglement van brandweer
Maasmechelen – de laatste alinea van het artikel 9§2, nl. :
De examencommissie zal de lijst opmaken van de geslaagde kandidaten, dit met
rangschikking in orde van de behaalde resultaten.
De beslissing tot aanwerving of indienstneming van officieren, zal gebeuren door de
gemeenteraad. De beslissing tot aanwerving of indienstneming van het overige operationeel
brandweerpersoneel, zal gebeuren door het schepencollege.
en vervangt deze door navolgend tekst:
De examencommissie zal de lijst opmaken van de geslaagde kandidaten, dit met
rangschikking in orde van de behaalde resultaten.
De beslissing tot aanwerving of indienstneming zal gebeuren door het schepencollege.
Artikel 3 §1
De gemeenteraad vervangt in het in artikel 1 vermeld grondreglement – conform de
goedkeuringsbeslissing van de gouverneur wnd van het grondreglement van brandweer
Maasmechelen –, de nummering “artikel 55 §1”, door de nummering “artikel 55”.
Artikel 3 §2
Art 3 §2 – 1:
De gemeenteraad vervangt in het in artikel 1 vermeld grondreglement – conform de
goedkeuringsbeslissing van de gouverneur wnd van het grondreglement van brandweer
Maasmechelen – de nummering “artikel 55 §2”, door de nummering “artikel 55bis”.
Art 3 §2 – 2:
De gemeenteraad schrapt in het in artikel 1 vermeld grondreglement – conform de
goedkeuringsbeslissing van de gouverneur wnd van het grondreglement van brandweer
Maasmechelen – in de aanhef van het nieuwe artikel 55bis de eerste alinea :
“De in vorige paragraaf bedoelde verzekering wordt aangevuld met een verzekering ten gunste van
de vrijwilligers aangegaan bij een daarvoor erkende maatschappij”.
En vervangt deze door navolgende nieuwe alinea:
“De in artikel 55 bedoelde verzekering wordt aangevuld met een verzekering ten gunste van de
vrijwilligers aangegaan bij een daarvoor erkende maatschappij”.
007
Kennisgeving activiteitenverslag 2008 AGB.
DE RAAD:
Gelet op artikel 40 van de statuten van het AGB, waarin staat dat er jaarlijks een activiteitenverslag
wordt opgemaakt van het voorbije boekjaar. Dat dit activiteitenverslag dient te worden medegedeeld
aan de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB d.d. 16 juni 2009, waarin zij het
activiteitenverslag goedkeurt.
BESLUIT: kennisgenomen
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag 2008 van het AGB Maasmechelen, zoals
goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 16 juni 2009.
008
Goedkeuring financieel plan AGB.
DE RAAD:
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB d.d. 16 juni 2009, houdende de
goedkeuring van het financieel plan van het AGB;
Gelet dat het AGB haar financieel plan ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het financieel plan van het AGB, zoals goedgekeurd door de Raad van
Bestuur van het AGB d.d. 16 juni 2009, goed.
009
Kennisgeving verslag College van Commissarissen AGB.
Kennisgeving jaarrekening AGB.
Verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen AGB.
DE RAAD:
Gelet op de artikelen 263bis van de Nieuwe Gemeentewet waarin onder meer vermeld wordt dat de
gemeenteraad voor activiteiten van commerciële of industriële aard een autonoom gemeentebedrijf
met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart
1999 tot bepaling van deze activiteiten van commerciële of industriële aard;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Maasmechelen d.d. 4 oktober 2005;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inmiddels gewijzigd, waaronder artikelen 42 en 43;
Gelet, verder wat specifiek het AGB betreft, op artikel 302, 164° Gemeentedecreet tot opheffing van
de artikelen 263bis tot en met 263decies van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 313 §1,38°, z) regelende de inwerkingtreding van de artikelen 263bis tot en met
263decies Nieuwe Gemeentewet, met uitzondering van de artikelen 263quater, 263novies en
263decies Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2006 dat voormelde inwerkingtreding
bepaalt op 1 januari 2007;
Gelet op artikel 310 §1 Gemeentedecreet dat bepaalt dat de werking en de statuten van de op het
ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet in het Vlaams Gewest bestaande autonome
gemeentebedrijven, die door de gemeente belast zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang
en die niet voldoen aan de voorschriften van titel VII, hoofdstuk II (dit is het hoofdstuk inzake externe
verzelfstandiging), en die geen andere decretale of wettelijke rechtsgrond hebben, bij
gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming moeten gebracht worden met de bepalingen van dit
decreet binnen een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II, van dit
decreet. Dat titel VII, hoofdstuk II van het gemeentedecreet nog niet integraal in werking is getreden.
Gezien het autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen dan ook nog onder de toepassing valt van de
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet.
Gelet op het artikel 263quater Nieuwe Gemeentewet, stellende:
“Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome
gemeentebedrijven wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de
gemeenteraad worden gekozen buiten de Raad van Bestuur van het gemeentebedrijf en
waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid
van de gemeenteraad.”
Gelet op de aanstelling van de bedrijfsrevisor, dhr. Jean Vanderhaegen, door de gemeenteraad d.d.
23 december 2005 en gelet op de aanduiding van de twee commissarissen door de gemeenteraad
d.d. 8 november 2005;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf d.d. 16 juni 2009,
houdende de afsluiting van de jaarrekening per 31 december 2008 door de Raad van Bestuur;
Gelet op het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2008 en op de toelichting van de commissaris-bedrijfsrevisor;
Overwegende dat artikel 263novies Nieuwe Gemeentewet stelt dat de wet van 17 juli 1975 met
bettrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen van toepassing is op de
autonome gemeentebedrijven;
Dat met het oog op de toepassing van deze wet, alsmede met het oog op de kwijting van de
bestuurders, de jaarrekening dient goedgekeurd te worden. Dat, vastgesteld dat de wetgever
hieromtrent zelf geen duidelijkheid heeft verschaft, de gemeente daartoe het best bevoegd is.
BESLUIT: kennisgenomen en met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het college van commissarissen van het
autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening, van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, van het
autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen, goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en aan het college van commissarissen van
het autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen, voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het
voorbije boekjaar.
010
Brandweer - aanwervingsvoorwaarden en selectiecommissie brandweerofficier.
DE RAAD :
Gelet op de wet van 31 december 1963 (en latere wijzigingen) betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 (en latere wijzigingen) houdende, voor de
vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de
hulpverlening in geval van brand;
Gelet op het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, in het bijzonder
bijlage I;
Gelet op het organiek reglement van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van
Maasmechelen op 2 juni 2009;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van
Maasmechelen op 2 juni 2009;
Gelet op de formatie/structuur en functiekaarten van de brandweer zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van Maasmechelen op 2 juni 2009;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en
bekwaamheidscriteria als mede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de
officieren van de openbare brandweerdiensten (B.S. 08.05.1999);
Overwegende dat de vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria als mede van de
benoembaarheids- en bevorderingsvoorden de bevoegdheid van de gemeenteraad is.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De Raad legt de aanwervingvoorwaarden en selectiecommissie brandweerofficier vast conform het
KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria als mede van de
benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare
brandweerdiensten (B.S. 08.05.1999);
Artikel 2.
Deze proeven zullen geëvalueerd worden door een examencommissie
De selectieproeven worden ingericht als vergelijkend examen.
Kandidaten voor een betrekking van beroepsonderluitenant moeten de volgende vier volgende reeks
voorwaarden vervullen :
- Algemene aanwervingvoorwaarden
- Medisch geschikt bevonden worden
- Lichamelijk geschikt bevonden worden
- Cognitief, c.q. matuur en geschikt bevonden worden
Artikel 3.
De algemene aanwervingvoorwaarden zijn :
1° Belg zijn ;
2° tenminste 21 jaar oud zijn ;
3° een minimale lengte hebben van 1,60 m ;
4° van goed zedelijk gedrag zijn ;
5° in orde zijn met de dienstplichtwetten ;
6° teneinde de openbare veiligheid minimaal te kunnen garanderen, geldt een verplichting om ten
allerlaatste de werkdag na het beëindigen van de stage/ proefperiode, de hoofdverblijfplaats te
hebben binnen een straal van 20 kilometer ( te rekenen in vogelvlucht naar de kazerne toe). Deze
bepalingen gelden niet voor de brandweerofficieren in dienst voor de datum van in voege treden van
dit organiek reglement.
7° houder zijn van het volgende diploma of getuigschrift :
• een diploma of getuigschrift dat ten minste toegang verleent tot de betrekkingen van niveau 2
bij de federale overheidsdiensten, vermeld in bijlage I bij het voormelde koninklijk besluit van 2
oktober 1937.
Artikel 4.
De kandidaten die voldoen aan de algemene aanwervingvoorwaarden moeten zich onderwerpen aan
een geneeskundig onderzoek dat op grond van de in bijlage II van het KB van 19 april1999 bepaalde
maatstaven wordt verricht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Artikel 5.
De medisch geschikt bevonden kandidaten worden onderworpen aan proeven inzake lichamelijke
geschiktheid.
Deze geschiktheidsproeven zijn :
a.
Shuttle run
De kandidaat loopt heen en weer over een afstand van 50m; de afstand tussen 2 evenwijdige
lijnen op een afstand van 5 m van elkaar wordt 10 maal afgelegd, zo snel mogelijk. Bij elk
keerpunt moeten beide voeten over de lijn komen. De tijd wordt geregistreerd en afgerond op
0,5s. De kandidaat legt het parcours af in maximaal 20 seconden. De kandidaat krijgt 1 poging.
b.
Sit and reach
De kandidaten zitten op de grond met gestrekte benen, voeten tegen een bankje, waarop een
horizontale plaat met centimeterverdeling 15 cm vooruitsteekt. Een regel wordt met gestrekte
armen en vingers zo ver mogelijk vooruitgeschoven. De afstand wordt gemeten in cm. De regel
dient tenminste 20 cm vooruitgeschoven worden. De kandidaat krijgt 2 pogingen.
c.
Broad jump
De kandidaat springt vanuit stand 2m ver, voeten aaneengesloten. De afstand wordt bepaald
door het dichts bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond
wordt geraakt. De kandidaat krijgt 2 pogingen met een tussenpoos van 5 minuten.
d.
Pull up
De kandidaat trekt het lichaam 4 keer op aan een horizontale baar tot de kin over de baar
uitkomt. Daarna laat de kandidaat zijn lichaam terug zakken tot de armen gestrekt zijn. De baar
wordt zo opgesteld dat de voeten de grond niet raken. De handpalm is naar de kandidaat
gericht. De kandidaat krijgt 2 pogingen met een tussenpoos van 15 minuten.
e.
Push up
De kandidaat houdt zijn lichaam in voorligsteun, armen op schouderbreedte. De kandidaat buigt
armen tot de neus en de buik de grond licht raken en strekt de armen terug. De kandidaat krijgt
één poging voor 15 correcte uitvoeringen.
f.
Sit up
De kandidaat ligt met gebogen knieën, voeten geblokkeerd en komt vanuit ruglig voorover met
de borstkas tegen de knieën, handen in de nek, minimaal 20 keer gedurende 30 seconden. De
kandidaat krijgt hiervoor 1 poging.
g.
Persoon dragen
De kandidaat draagt een persoon van eigen gewicht (met een tolerantie van
5 kg op het
eigen gewicht), in brandweergreep (hulpgreep bij en arm en een been) over een afstand van
50m in 20 seconden. Het startschot wordt gegeven wanneer de kandidaat de last heeft
opgenomen. De kandidaat heeft twee pogingen met een tussenpoos van 15 minuten.
h.
Touwklimmen
De kandidaat klimt in 15 seconden op een normaal klimtouw tot de voeten op een hoogte van 4
m zijn. Hij krijgt hiervoor 2 pogingen met een tussenpoos van 15 minuten.
i.
Evenwichtsbalk
De kandidaat gaat voorwaarts over een balk van 7 à 10 cm breed, 3,50 m lang, op 1,20 m
boven de grond, in maximum 8 seconden. Manier van op- en afspringen zijn vrij. De
chronometer start wanneer de kandidaat zich in evenwicht op de boom gesteld heeft, met één
hiel aan het begin van de boom en wordt stilgelegd vóór de kandidaat afstijgt, wanneer de voet
voorwaarts gestrekt op het uiteinde van de boom rust. De kandidaat krijgt 2 pogingen.
j.
Cooper test
De kandidaat legt een afstand van 2400m lopend en/of wandelend af, op een vlak terrein, in
maximaal 12 minuten. De kandidaat krijgt 1 poging.
k.
Omlaag springen
De kandidaat springt van een hindernis van 2m hoogte af, 3m ver op een tapijt. De kandidaat
krijgt 2 pogingen.
l.
Autoladder beklimmen
De kandidaat beklimt een vrijstaande ladder, 20m uitgeschoven, helling van 70°, in 45
seconden. Men mag één keer herkansen na een rustperiode van 15 minuten. De start gebeurt
vanaf de voet van de ladder, wanneer de kandidaat de armen langs het lichaam houdt en de
ladder niet aanraakt. De kandidaat is voorzien van valbeveiliging.
m.
Zwemmen
De kandidaat zwemt 50m in 90 seconden, vertrekkend rechtstaand aan de rand van het
zwembad. De kandidaat krijgt 1 poging.
Voor de proeven a. tot en met h. dienen de kandidaten te slagen in 7 van de 8 proeven. Voor de
proeven i. tot en met m. dienen de kandidaten te slagen.
Het geneeskundig onderzoek gaat altijd vooraf aan de proeven inzake lichamelijke geschiktheid
en selectie, waaraan immers alleen de voor de dienst geschikt bevonden kandidaten kunnen
deelnemen. Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn
eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf.
Artikel 6.
De kandidaten die eveneens lichamelijk geschikt bevonden worden, worden onderworpen aan een
cognitieve proef, omvattende een schriftelijke en mondelinge vergelijkende proef. In deze proeven
wordt gepeild naar de technische vaardigheden, de geschiktheid tot leidinggeven, de motivatie en
maturiteit van de kandidaat. Het totaal aantal te behalen punten bedraagt 100 punten, waarvan :
- schriftelijke proef : 50 punten
- mondelinge proef : 50 punten
De kandidaten dienen zowel voor het schriftelijk als voor het mondeling deel minimaal 30 punten te
behalen.
Artikel 7.
De examencommissies voor officieren zijn samengesteld uit:
• de officier-dienstchef van een Y-korps. Hij zit de commissie voor;
• de gemeentesecretaris of een door haar gemandateerd jurylid intern de gemeentelijke
organisatie;
• een door de gemeentesecretaris gemandateerd jurylid extern de gemeentelijke organisatie,
vertrouwd met personeelsrekrutering;
• de officier-dienstchef van het eigen korps ;
• een officier behorende tot een extern korps.
De sportproeven worden afgenomen door de examencommissie, aangevuld voor deze sportproeven
door een monitor in de lichamelijke opvoeding.
De nominatieve invulling van de jury wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Gemeenteraadsleden kunnen het examen als waarnemer bijwonen. Zij mogen echter niet deelnemen
aan de beoordeling van de kandidaten en aan de deliberatie door de examencommissie.
Artikel 8.
Kandidaten die :
- de algemene voorwaarden vervullen,
- geslaagd zijn voor het geneeskundig onderzoek,
- geslaagd zijn voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid en
- geslaagd zijn voor de cognitieve selectieproeven,
worden door de gemeenteraad toegelaten tot de proeftijd in orde van rangschikking resulterend uit de
cognitieve selectieproeven.
Artikel 9.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
011
BRANDWEER -VACANTVERKLARINGEN
DE RAAD:
Gelet op de wet van 31 december 1963 (en latere wijzigingen) betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 (en latere wijzigingen) houdende, voor de
vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de
hulpverlening in geval van brand;
Gelet op het organiek reglement van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van
Maasmechelen op 2 juni 2009;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de brandweer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van
Maasmechelen op 2 juni 2009;
Gelet op de formatie/structuur en functiekaarten van de brandweer zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van Maasmechelen op 2 juni 2009;
Overwegende dat de gemeenteraad wenst over te gaan tot de aanwerving van volgend
beroepsbrandweerpersoneel:
• afdelingshoofd PPP
1FTE (functiekaart BRWPPP01)
• onderofficier PPP
1FTE (functiekaart BRWPPP03)
• onderofficier REP1
1FTE (functiekaart BRWREP02)
• onderofficier REP2
1FTE (functiekaart BRWREP03)
• onderofficier REP3
1FTE (functiekaart BRWREP04)
Overwegende dat de gemeenteraad wenst over te gaan tot de aanwerving van 14 FTE
brandweervrijwilligers (functiekaart BRWREP09).
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2009 houdende
principieel akkoord met de vacantverklaringen;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De raad gaat akkoord met de vacantverklaring bij aanwerving van volgend
beroepsbrandweerpersoneel:
• afdelingshoofd PPP
1FTE (functiekaart BRWPPP01)
De aanwerving geschiedt in de graad van onderluitenant.
De aanwervingvoorwaarden en de samenstelling van de examencommissie worden de gemeenteraad
in afzonderlijke beslissing vastgelegd.
Artikel 2.
De raad gaat akkoord met de vacantverklaring bij aanwerving van volgend
beroepsbrandweerpersoneel
• onderofficier PPP
1FTE (functiekaart BRWPPP03)
• onderofficier REP1
1FTE (functiekaart BRWREP02)
• onderofficier REP2
1FTE (functiekaart BRWREP03)
• onderofficier REP3
1FTE (functiekaart BRWREP04)
De aanwerving geschiedt in de graad van brandweerman.
De aanwervingvoorwaarden en de samenstelling van de examencommissie liggen vastgelegd in het
goedgekeurde organiek reglement van de brandweer.
Artikel 3.
De raad gaat akkoord met de vacantverklaring bij aanwerving van 14 FTE brandweervrijwilligers
(functiekaart BRWREP09).
De aanwervingvoorwaarden en de samenstelling van de examencommissie liggen vastgelegd in het
goedgekeurde organiek reglement van de brandweer.
Artikel 4.
De vacature wordt bekend gemaakt via :
- twee kranten die in het gehele land worden verspreid
- via aanplakking (officieel bord gemeentehuis en in de brandweerkazerne)
- via de spontane sollicitanten
- via de kanalen van DIP
- via email alle gebruikers
- via de gemeentelijke website en de website van de brandweer
- via de WIS computer van de VDAB
- volgende scholen in Limburg om ter kennis te brengen van de laatstejaarsstudenten : LUC –
KHLIM – XIOS - PHL
De oproep vermeldt de te vervullen voorwaarden, de opgelegde proeven, de stof ervan en de uiterste
datum voor het indienen van de kandidaturen. Elke kandidatuur (m.u.v. afdelingshoofd PPP) wordt per
gewone post verzonden naar of persoonlijk overhandigd tegen ontvangstbewijs aan de
personeeldienst.
Bijzondere bepalingen voor afdelingshoofd PPP :
- de vacature wordt eveneens bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad;
- elke kandidatuur moet per aangetekende brief aan de burgemeester worden gericht.
Artikel 5.
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgelegd op 3 september 2009.
Artikel 6.
De kandidaten informeren over de proeven gebeurt via brief.
Artikel 7.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
012
Periodieke rapportering van de financieel beheerder aan de gemeenteraad in het
kader van art. 165 en 166 van het gemeentedecreet - 1e kwartaal 2009.
DE RAAD:
Gelet op artikel 165 van het gemeentedecreet waarin staat bepaald dat de financieel beheerder in
volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per kwartaal rapporteert;
Overwegende dat dit rapport minstens een overzicht omvat van de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten;
Gelet op artikel 94- 1° van het gemeentedecreet waarin staat bepaald dat de financieel beheerder in
volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de
beslissingen van de gemeente met budgettair en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden
vastgesteld in titel IV;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 08 mei 2007 i.v.m. de toepassing hiervan in onze gemeente;
Gelet op artikel 166 van het gemeentedecreet waarin staat bepaald dat de financieel beheerder in
volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per semester rapporteert over de uitvoering van zijn taak
van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;
Overwegende dat de financieel beheerder de rapportering hierover eveneens per kwartaal wenst te
doen.
BESLUIT: kennisgenomen
Artikel 1.
De raad neemt kennis van de rapportering van de financieel beheerder, bedoeld in artikel 165 van het
gemeentedecreet, over de thesaurietoestanden, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook
e
de evolutie van de budgetten betreffende het 1 kwartaal 2009 zoals bijgevoegd.
Artikel 2.
De raad neemt kennis van de rapportering van de financieel beheerder over de uitvoering van zijn
taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
e
verbintenissen, bedoeld in artikel 166 van het gemeentedecreet, betreffende het 1 kwartaal 2009
zoals bijgevoegd.
Artikel 3.
Een afschrift van deze rapport wordt ter beschikking gesteld van de gemeentesecretaris.
013
Verlenging conventie “contingent 90”
DE RAAD:
Gelet op het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2007-2010 (SVPP) afgesloten tussen de
gemeente Maasmechelen en FOD Binnenlandse Zaken;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 m.b.t. instelling van de functie van gemeenschapswacht;
Gelet op de “conventie bijkomend contingent 90 – project gemeenschapswachten” die in de context
van het SVPP bijkomend werd afgesloten tussen beide partijen op 11 januari 2007;
Gelet op het MB van 10 februari 2009 tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het
oog op de verwezenlijking van het dispositief 90, in het bijzonder gelet op artikel 3 waar wordt bepaald
dat voor het jaar 2009 de gemeente Maasmechelen een nieuwe (jaarlijkse) conventie dient overeen te
komen met FOD Binnenlandse Zaken;
Gelet op het schrijven FOD Binnenlandse Zaken, d.d. 8 mei 2009, waarin wordt gevraagd de
bijgevoegde conventie goed te keuren en in drie exemplaren terug over te maken;
Overwegende het feit dat de conventie 2009 inhoudelijk gelijk is aan de vorig jaar goedgekeurde
conventie 2008 (CBS 05/09/08 – 55972).
Gelet op het gunstig advies ter zake van de coördinator integraal veiligheidsbeleid.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de verlenging van de conventie met
betrekking tot de tewerkstelling van de activa-gemeenschapswacht voor het jaar 2009, tussen de
gemeente en FOD Binnenlandse zaken, zoals bijgevoegd.
014
Goedkeuring huurovereenkomst met de VZW Koninklijke fanfare St. Cecilia Mechelen
a/d Maas.
Visum financieel beheerder : Positief
Datum visum: 24/06/2009
DE RAAD :
Overwegende dat de gemeente middels een ruiling met het OCMW eigenaar is geworden van de
gebouwen Dokter Haubenlaan 24 te Maasmechelen;
Overwegende dat de VZW Koninklijke fanfare St. Cecilia Mechelen a/d Maas een huurovereenkomst
voor de symbolische frank had afgesloten met het OCMW voor het gebruik van een volledige vleugel
met uitzondering van een lokaal;
Overwegende dat de vleugel die de VZW Koninklijke fanfare St. Cecilia in gebruik heeft gerenoveerd
dient te worden;
Overwegende dat de VZW hiervoor een buitengewone toelage heeft aangevraagd om de vleugel te
renoveren;
Overwegende dat een huurovereenkomst dient opgesteld en goedgekeurd te worden;
Gelet op bijgaande huurovereenkomst;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het
algemeen toezicht op de gemeenten;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het gemeentebestuur van Maasmechelen verhuurt aan de VZW Koninklijke fanfare St. Cecilia
Mechelen a/d Maas een volledige vleugel van het gebouw, met uitzondering van één lokaal, gelegen
Dr. Haubenlaan 24 te 3630 Maasmechelen, 1 ste afdeling, sectie B nr. 248/p/deel, onder de
voorwaarden zoals vastgelegd door de gemeenteraad en vermeld in bijgaande huurovereenkomst.
Artikel 2.
Het Schepencollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Commissie 03.
015
Vaststellen van het begrip “dagelijks personeelsbeheer” n.a.v. de wijziging van het
gemeentedecreet.
DE RAAD:
Gelet op artikel 86 van het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005, waarin wordt bepaald dat de
gemeentesecretaris instaat voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en bevoegd is
voor het dagelijks personeelsbeheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23.01.2009 tot wijziging van het gemeentedecreet
van 15.07.2005, waarin d.m.v. artikel 58 een wijziging wordt gedaan aan artikel 86 van het decreet,
waarbij de gemeenteraad bevoegd wordt, om het begrip "dagelijks personeelsbeheer" vast te stellen
en te delegeren naar de gemeentesecretaris;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad cfr artikel 43 §2,23° van het gemeentedecreet, moet bepalen
wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan;
Overwegende dat de gemeentesecretaris niet bevoegd kan worden gemaakt voor de
aangelegenheden die exclusieve bevoegdheid blijven van de gemeenteraad of van het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat voor de goede werking de gemeenteraad een belangrijk deel van het feitelijk
personeelsbeheer moet overlaten aan de gemeentesecretaris;
Gelet op de toelichting bij artikel 86 van het gemeentedecreet, waarbij een opsomming wordt gegeven
van wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden begrepen;
Gelet op het standpunt van VVSG met betrekking tot de begripsomschrijving “dagelijks
personeelsbeheer”;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd 01/02/2008, waarin volgens
de toenmalige regeling het begrip "dagelijks personeelsbeheer" werd gedefinieerd;
Overwegende dat het bestuur zowel de letter als de geest van het gemeentedecreet wenst te
respecteren;
Gelet op artikel 159§1 van het gemeentedecreet, waarbij wordt gewezen op uitzonderingen inzake
budgethouderschap en waarbij dagelijks personeelsbeheer als een uitzondering zou kunnen gezien
worden;
Overwegende dat volgende dossiers als "dagelijks personeelsbeheer kunnen worden beschouwd:
- Allerhande aanvragen voor verlof;
- Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanregelingen (bv. Vrijwillige
vierdagenweek, halftijds vervroegde uittreding, ...);
- Vormingsaanvragen en erkenning van vorming;
- Vastleggen van vakantieperiodes, voor zover deze door de Gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen zijn uitgewerkt;
- Regeling van diensturen en prestaties binnen de grenzen van het arbeidsreglement;
- Tegemoetkoming van vervoersonkosten en andere onkostenvergoedingen, bepaald binnen het
statuut of de rechtspositieregeling;
- Individuele weddenvaststellingen en bepaling van anciënniteiten;
- Interne organisatie evaluaties
- Beslissen over het gevolg van de evaluatie (m.u.v. het ontslag)
- Opdrachthouderschap
- Opmaak functiebeschrijvingen;
Overwegende dat bijgevolg de bevoegdheid voor dagelijks personeelsbeheer, ongeacht de financiële
impact, integraal wordt gedelegeerd naar de gemeentesecretaris, binnen de voorwaarden bepaald in
het gemeentedecreet en de rechtspositieregeling;
Gelet op het feit dat deze nieuwe regeling met ingang van 01.07.2009 van kracht zal worden;
Overwegende dat vanaf dat moment het principe van dagelijks personeelsbeheer aan de
gemeentesecretaris wordt toevertrouwd;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 01.07.2009 wordt het dagelijks personeelsbeheer, zoals bedoeld in art. 86 van het
gemeentedecreet toevertrouwd aan de gemeentesecretaris. Hij wordt vanaf dat moment tevens
budgethouder voor het dagelijks personeelsbeheer, ongeacht de grootte van het bedrag.
Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan:
- Allerhande aanvragen voor verlof;
- Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanregelingen (bv. Vrijwillige
vierdagenweek, halftijds vervroegde uittreding, ...);
- Vormingsaanvragen en erkenning van vorming;
- Vastleggen van vakantieperiodes, voor zover deze door de Gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen zijn uitgewerkt;
- Regeling van diensturen en prestaties binnen de grenzen van het arbeidsreglement;
- Tegemoetkoming van vervoersonkosten en andere onkostenvergoedingen, bepaald binnen het
statuut of de rechtspositieregeling;
- Individuele weddenvaststellingen en bepaling van anciëniteiten.
- Interne organisatie evaluaties
- Beslissen over het gevolg van de evaluatie (m.u.v. het ontslag)
- Opdrachthouderschap
- Opmaak functiebeschrijvingen.
Artikel 2.
Dit besluit dient uitgevoerd te worden, rekening houdende met huidige en toekomstige bepalingen
waarvoor het gemeentedecreet of het besluit inzake de rechtspositieregeling voor personeel van
lokale besturen een andere bevoegdheid voorziet.
016
Aankoop van een elektrisch bediend voordoek voor het podium van de schouwburg. Vaststelling bestek.
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §
2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het manuele voordoek van het podium in de schouwburg versleten is en dient te
worden vervangen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “leveren en plaatsen van een
elektrisch bediend voordoek voor het podium van de schouwburg” een bestek met nr. 09/080 werd
opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “leveren en plaatsen van een
elektrisch bediend voordoek voor het podium van de schouwburg” wordt geraamd op € 14.462,81
excl. btw of € 17.500,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 762/744-51 (initiatief 2009081620) van de buitengewone dienst.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/080 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “leveren en plaatsen van een elektrisch bediend voordoek voor het podium van de
schouwburg”, opgesteld door de financiën. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 14.462,81 excl. btw of € 17.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 762/744-51
(initiatief 2009081620) van de buitengewone dienst.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere Overheid wordt overgemaakt.
017
Reglement betreffende de subsidiering van kleinschalige, thematische en
kwaliteitsvolle verblijfsaccommodaties.
DE RAAD:
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op de gemeentelijke begroting;
Overwegende dat de gemeente het toerisme als essentieel beschouwd voor de verdere economische
ontwikkeling van Maasmechelen;
Dat Maasmechelen een zeer grote aantrekkingskracht kent bij dagtoeristen alsook bij
verblijfstoeristen;
Overwegende zelfs dat op bepaalde ogenblikken de vraag naar verblijfsaccommodatie het aanbod
overtreft;
Dat de gemeente derhalve de verdere ontwikkeling en uitbouw van verblijfsformules wenst te
stimuleren door de toekenning van subsidies;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Voorwerp en toepassingsgebied
Artikel 1.
Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente vastgestelde begroting, en binnen de perken van
het daartoe in deze begroting ingeschreven krediet, kan het college van burgemeester en schepenen
projectsubsidies toekennen voor de uitbouw en / of renovatie van kleinschalige, thematische en
kwaliteitsvolle verblijfsaccommodaties op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen.
Artikel 2.
Voor subsidiëring komen enkel natuurlijke personen of private rechtspersonen in aanmerking die
eigenaar, huurder, pachter, concessiehouder of houder zijn van zakelijke rechten van een nieuw te
bouwen of bestaande, thematische en kwaliteitsvolle verblijfsaccommodatie.
Onder thematische en kwaliteitsvolle verblijfsaccommodatie wordt verstaan: nieuw op te richten of
bestaande gebouwen met een kenmerkende, karakteristieke, specifieke bouwstijl of gebouwen die
geïntegreerd of eigen zijn aan de omgeving, het landschap.
Onder 'kleinschalig' wordt verstaan: een uitbating met maximaal 10 gastenkamers waar er een
persoonlijk onthaal gegarandeerd wordt door de uitbater(s).
Per uitbating kan er slechts één subsidieaanvraag worden ingediend.
Subsidiabele kosten - aanvraag, berekening, toekenning en betaling subsidie
Artikel 3.
Een subsidie wordt toegekend voor de realisatie en / of renovatie van gastenkamers.
De subsidieaanvraag moet betrekking hebben op een minimale realisatie en / of renovatie van 2
gastenkamers.
De kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring van gastenkamers hebben betrekking op alle
kosten die vereist zijn voor de realisatie / renovatie van gastenkamers, met betrekking tot de
technische en kwalitatieve verplichtingen, de brandveiligheidverplichtingen en de wettelijke
verplichtingen.
De subsidie per gastenkamer bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum van 500,00 EUR per
gastenkamer.
De subsidie per gastenkamer bedraagt eveneens 50% van de kostprijs doch met een maximum van
1000,00 EUR per gastenkamer indien de aanvrager bouwwerken of moderniseringen uitvoert zoals
omschreven in het besluit van 13.07.2001 van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de
voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van
logiesverstrekkende bedrijven, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een
handicap en mits de aanvrager aantoont dat ook op basis van dit besluit een premie werd bekomen.
Bij cumulatie van subsidies moet er steeds een eigen inbreng zijn van 15% berekend op de totale
projectkosten.
Wat betreft de BTW-kosten komen enkel niet-recupereerbare BTW-kosten in aanmerking voor
subsidiëring. De aanvrager moet hiervan een bewijs of een verklaring leveren bij de aanvraag van de
subsidie.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen beslist per aanvraag en na een advies van de bevoegde
diensten over het al dan niet toekennen van een subsidie en de grootte van het subsidiebedrag.
Artikel 5.
Iedere subsidieaanvraag moet worden voorafgegaan door een plaatsbezoek door een bevoegde
ambtenaar van de gemeente Maasmechelen, eventueel bijgestaan door andere deskundigen ter zake.
Een aanvraag hiertoe moet gericht worden aan het college van burgmeester en schepenen, Heirstraat
239, 3630 Maasmechelen. De bevoegde ambtenaar stelt steeds een verslag van dit plaatsbezoek op,
dat aan de subsidieaanvraag wordt toegevoegd.
Artikel 6.
De aanvragen tot het verkrijgen van de subsidie moeten in tweevoud, hetzij aangetekend verstuurd,
hetzij tegen ontvangstbewijs worden ingediend op volgend adres: College van burgemeester en
schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.
De subsidieaanvraag moet volgende documenten en gegevens bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
een correct ingevuld aanvraagformulier (eventueel aangevuld met fotomateriaal);
een kostprijsraming;
een financieel plan waaruit de haalbaarheid van het project blijkt;
een plan van inrichting;
een stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van toeristische verblijfsaccommodaties;
indien de uitbouw van toeristische verblijfsaccommodaties niet vergunningsplichtig is, moet de
aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat er conform de wetgeving ruimtelijke
ordening geen stedenbouwkundige vergunning vereist is;
indien de subsidieaanvrager geen eigenaar is van de accommodatie: een schriftelijke toelating,
ondertekend door de eigenaar waarbij bepaald wordt dat de eigenaar de toestemming geeft voor
de uitbating van toeristische verblijfsaccommodaties en waarbij de eigenaar de verplichting op zich
neemt om bij beëindiging van de overeenkomst met de pachter, concessiehouder of houder van
zakelijke rechten, in voorkomend geval, de verblijfsaccommodaties 10 jaar na ingebruikname ter
beschikking te stellen van toeristen;
een verklaring op eer dat alle nodige vergunningen (andere dan stedenbouwkundige
vergunningen) zullen aangevraagd worden door de exploitant;
een attest/advies van de brandweer met betrekking tot de werken die vereist zijn inzake de
brandveiligheid van de accommodatie;
een getuigschrift van woonst waaruit blijkt dat de accommodatie (of een belendend perceel)
permanent wordt bewoond door de exploitant; wanneer de accommodatie wegens
verbouwingswerken nog niet permanent bewoond wordt door een exploitant kan een verklaring op
eer worden toegevoegd waaruit blijkt dat de accommodatie na de verbouwingswerken permanent
zal bewoond worden door de exploitant
indien de aanvraag uitgaat van een private rechtspersoon: de statuten.
In het voorkomend geval, een bewijs dat er op basis van het besluit van 13.07.2001 van de
Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen
worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van logiesverstrekkende bedrijven, in het
bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap, een premie werd
toegekend voor de bouw of modernisering van de gastenkamers.
Dit aanvraagformulier kan verkregen worden op bovenvermeld adres.
Artikel 7.
De betaling van de toegekende subsidie gebeurt na uitvoering van de werken.
De subsidie wordt slechts betaald na ontvangst van een schuldvordering met de bijbehorende
financiële verantwoordingsstukken - namelijk de overzichtelijk gebundelde kopijen van facturen en
aankoopbonnen inclusief een kopij van de bijbehorende betalingsbewijzen of enig ander bewijs van de
kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de gesubsidieerde bouw-, inrichtings- en/of
uitbreidingswerken - en na controle van deze schuldvordering door de bevoegde ambtenaar.
Deze schuldvorderingen moeten ingediend worden op volgend adres: College van burgemeester en
schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.
De subsidie wordt slechts betaald aan degene aan wie de subsidie werd toegekend.
Bijzondere verplichtingen
Artikel 8.
De subsidieaanvrager stemt er mee in dat het college van burgemeester en schepenen onderzoek ter
plaatse kan laten uitvoeren.
Artikel 9.
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe de vereiste vergunningen te verkrijgen.
Artikel 10.
De subsidietrekker verbindt er zich toe:
• binnen 2 jaar na de toekenning van de subsidie de verblijfsaccommodatie ter beschikking te
stellen van toeristen.
• de bestemming als verblijfsaccommodatie te behouden gedurende een termijn van minimum 10
jaar na de datum van ingebruikname, waarbij de accommodatie op jaarbasis gedurende minimaal
180 dagen ter beschikking moet zijn van toeristen.
Artikel 11.
De subsidietrekker moet het college van burgemeester en schepenen steeds onmiddellijk op de
hoogte brengen van eventuele projectwijzigingen.
Controle en sancties
Artikel 12.
De toegekende subsidie moet door de subsidietrekker worden aangewend voor het doel waarvoor zij
werd toegekend, met name voor de uitvoering van het gesubsidieerde project zoals beschreven in de
aanvraag en behoudens door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde
projectwijzigingen.
Artikel 13.
De gemeente Maasmechelen heeft het recht om, ten allen tijde en door uitputting van alle geoorloofde
middelen, ondermeer via een controlebezoek, de wijze van aanwending door de subsidietrekker van
de toegekende subsidies te controleren. De subsidietrekker moet de toegekende projectsubsidies
geheel of gedeeltelijk terugbetalen wanneer deze niet worden aangewend voor het doel waarvoor zij
werden toegekend of wanneer niet aan de in dit reglement bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 14.
De eventuele toekenning of betaling van een subsidie aan de subsidietrekker in het kader van dit
reglement wordt opgeschort zolang de subsidietrekker:
• de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet volledig indient
• zich verzet tegen de in dit reglement bedoelde controle
• niet tegemoet komt aan de bijzondere verplichtingen opgenomen in dit reglement.
Betwisting en niet-conformiteiten
Artikel 15.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over eventuele betwistingen en nietconformiteiten m.b.t. de bepalingen van dit reglement, alsook over alle niet voorziene gevallen.
Inwerkingtreding
Artikel 16.
Dit besluit treedt in werking op 01.08.2009 en eindigt op 31.12.2012.
018
Arbeidsreglement inclusief bijlagen, reglement van orde en het schoolreglement van
de Gemeentelijke Academie voor Muziek Woordkunst & Dans.
DE RAAD:
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd
onderwijs.
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.
Gelet op het protocolakkoord van 05/05/2009 van het afzonderlijk bijzonder comité.
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG.
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke Academie
voor Muziek, Woordkunst & Dans, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun
arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Overwegende en rekening houdende met de op- en aanmerkingen van de personeelsleden.
Overwegende het advies van de directeur van de Academie voor Muziek, Woordkunst & Dans
Op voorstel van de Directeur.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het arbeidsreglement, inclusief bijlagen, reglement van orde en schoolreglement voor de personen die
onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst & Dans als
volgt vast te stellen.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid
verrichten in de Academie voor Muziek, Woordkunst & Dans.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Inspectie van de sociale wetten.
019
Functiebeschrijving en -differentiatie, bekrachtiging & coachingsverslagen.
DE RAAD:
Gelet op de noodzaak van algemene functieomschrijvingen voor leerkracht, directeur,
opsteller/studiemeester/opvoeder, begeleider en de bekrachtiging ervan;
Gelet op de noodzaak van functiedifferentiaties voor mentor, onderwijskundig pedagogisch
coördinator, organisatorisch pedagogisch coördinator, pedagogisch coördinator, ICT-coördinator en
de bekrachtiging ervan;
Gelet op de modellen van de OVSG;
Gelet op de noodzaak van coachingsverslagen voor leerkrachten muziek, woordkunst en dans;
Gezien de gemeenteraad hieraan zijn goedkeuring moet hechten.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
1
2
3
020
De raad gaat akkoord met de algemene functieomschrijvingen voor leerkracht, directeur,
opsteller/studiemeester/opvoeder, begeleider en de bekrachtiging ervan.
De raad gaat akkoord met de functiedifferentiaties voor mentor,
onderwijskundig pedagogisch coördinator, organisatorisch pedagogisch coördinator,
pedagogisch coördinator, ICT-coördinator en de bekrachtiging ervan.
De raad gaat akkoord met de coachingsverslagen voor leerkrachten muziek,
woordkunst en dans.
Algemene afspraken m.b.t. functiebeschrijving en evaluatie van het gesubsidieerd
personeel.
DE RAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (verder
genoemd decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs), de hoofdstukken Vbis en Vter;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 07/07/2009 tot goedkeuring van de algemene modellen van
functiebeschrijving;
Gelet op het protocolakkoord van 05/05/2009 van het afzonderlijk bijzonder comité.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
§1
De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden
aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling.
§2
De gemeentesecretaris wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde
personeelsleden in wervingsambten.
§3
De gemeentesecretaris wordt aangeduid als de evaluator van de directeur(s).
Artikel 2.
De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectieviteit en de
eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.
Artikel 3.
Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken een
opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op een
objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het personeelslid.
Daartoe wordt bij AVSG ingeschreven voor de opleiding voor evaluatoren.
Artikel 4.
§1
De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde
functiebeschrijving voor dat ambt.
Artikel 5.
§ 1. Er wordt minimaal één functioneringsgesprekken per evaluatieperiode gehouden.
§ 2. De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid (mondeling/per brief/per email) uit voor een
functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 14 kalenderdagen op voorhand aan.
§ 3. Het personeelslid kan (mondeling/per brief/per email) een functioneringsgesprek vragen. Het
gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald
door de (eerste) evaluator.
§ 4. Van het functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag opgemaakt. Dit
verslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter ondertekening voor kennisneming aan het
personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en desgevallend de tweede evaluator ontvangen een
kopie. Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste)
evaluator.
§ 5. De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek.
Artikel 6.
§ 1. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van volgende evaluatiecriteria die aansluiten bij de
functiebeschrijving en bij de doelstellingen van de instelling en de inrichtende macht: de 4
functiedomeinen: leerkracht als didacticus; pedagoog; kunstenaar; communicator/organisator en lid
van de schoolorganisatie
§ 2. Er wordt minimaal een evaluatiegesprek gehouden om de 4 schooljaren.
Op de vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming wordt in elk
geval een evaluatiegesprek gehouden.
§ 3. De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 14
kalenderdagen op voorhand (mondeling/per brief/per mail) mee.
§ 4. De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt bewaard in het
evaluatiedossier.
Artikel 7.
De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar de inrichtende macht en
desgevallend naar de tweede evaluator.
021
Oude Bunders / handelslint N78 - visievorming - herinrichting verouderde
bedrijventerrein. Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §
3, 4° (wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet
voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare
procedures te kunnen plaatsen);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat: Het gemeentebestuur met succes een subsidiedossier indiende bij agentschap
Economie – Vlaamse Overheid voor de verdere visievorming verouderde bedrijventerrein Oude
Bunders, samen met het handelslint N78.
De opzet bestaat erin vanuit de genomen beslissingen op gebied van infrastructuur (herinrichtingen
bedrijventerrein en N78), een visie inzake locatiebeleid en verdichting voor te bereiden. Oude Bunders
wordt nu immers, deels terecht, beschouwd als een verouderd bedrijventerrein en dient voorbereid te
worden op de toekomst. Binnen enkel jaren dient dit gebied immers, conform visie gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, als een grote regionale economische poort voor Maasmechelen, Limburg en
zelfs Vlaanderen te functioneren, samen met het handelslint van de N78 en de uitbreidingen Nieuwe
Bunders.
Een eerste aanpak van mogelijkheden naar ruimtelijke economie werden uitgeschreven in een
subsidie-aanvraag en aanvaard door agentschap Economie. Deze dienstopdracht herinrichting
verouderde bedrijventerrein Oude Bunders / handelslint N78 – visievorming is uit te voeren over
verschillende jaren (circa 3jaar) en door verschillende disciplines (communicatie, economie, ruimtelijke
planning, juridisch,…..). Dit vergt een complexe Multidisciplinaire aanpak.
De te verwachten subsidie bedraagt maximum € 187.450,00
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “ Oude Bunders / handelslint N78 visievorming - herinrichting verouderde bedrijventerrein” een bestek met nr. 09/091 werd opgemaakt
door de Technische Dienst Overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “ Oude Bunders / handelslint N78 visievorming - herinrichting verouderde bedrijventerrein” wordt geraamd op € 181.818,20 excl. btw of €
220.000,02 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 530/733-60 van de buitengewone dienst;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/091 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “ Oude Bunders / handelslint N78 - visievorming - herinrichting verouderde bedrijventerrein”,
opgesteld door de Technische Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden
voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
kostenraming bedraagt € 181.818,20 excl. btw of € 220.000,02 incl. 21% btw.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 530/733-60 van
de buitengewone dienst.
Artikel 4.
Aan de subsidiërende instantie (Ministerie van Economie, Wetenschap en innovatie, Agentschap
Economie, Entiteit Ruimtelijke Economie) zullen de maximale subsidies en toelagen worden
aangevraagd.
022
Goedkeuring van de begroting 2009 van de vzw De Vrienden van het Gemeentelijk
Cultureel Centrum van Maasmechelen
DE RAAD:
Gelet op de goedkeuring van de begroting 2009 van de vzw De Vrienden van het Gemeentelijk
Cultureel Centrum van Maasmechelen door de algemene vergadering van 25/11/2008;
Gelet op het besluit van 02 juli 1979, gewijzigd door het besluit van 06 juli 1987, waarbij voornoemde
vzw wordt belast met de programma’s, organisatie en financiering van alle activiteiten van het C.C.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De begroting betreffende het dienstjaar 2009 van de vzw De Vrienden van het Gemeentelijk Cultureel
Centrum van Maasmechelen goed te keuren met de volgende samenvatting;
Ontvangsten
Uitgaven
Reservefonds
403.103,33 €
403.103,33 €
24.789,38 €
Artikel 2.
Afschrift van dit besluit over te maken aan de vzw vrienden van het C.C.
Commissie 04.
023
Verkaveling Mottekamp - wegenis- en rioleringswerken: vaststellen nieuwe
voorwaarden voor het aanstellen van een aannemer - uitvoerder.
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op ons besluit van 04 september 2007 m.b.t. de aanvaarding van de
samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor project R000414 Mottekamp;
Gelet op de toewijzing van de ontwerpopdracht voor de opdracht met als voorwerp “BPA Mottekamp
(infrastructuur) - wegenis- en rioleringswerken - aannemer/uitvoerder” aan TECHNUM, Ilgatlaan 23 te
3500 Hasselt;
Gelet op ons besluit van 02 september 2008 waarbij de voorwaarden en gunningswijze voor het
aanstellen van een aannemer-uitvoerder voor de wegenis- en rioleringswerken BPA Mottekamp
werden vastgesteld;
Overwegende dat intussen studiebureau Technum de plannen aanpaste op vraag van het
gemeentebestuur (opdrachtgever) en van Infrax (medefinancier), ondermeer ingevolge het wegvallen
van de rotonde ter hoogte van de toegang Heirstraat, waar nu een T – aansluiting voorzien wordt, en
eveneens in functie van de resultaten van het milieuhygiënisch grondonderzoek;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “BPA Mottekamp (infrastructuur) wegenis- en rioleringswerken - aannemer/uitvoerder” wordt geraamd op € 4.793.161,26 excl. btw of €
5.315.201,65 incl. btw, als volgt onderverdeeld:
•
•
Gemeentelijk aandeel: € 2.485.906,63 + € 522.040,39 btw = € 3.007.947,02
Aandeel Infrax = € 2.307.254,63 + 0 % btw = € 2.307.254,63
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gewijzigde voorwaarden van het bestek met als referentie nr. 08/097 (gemeente), nr
H.142830(Technum), nr. R/00414 (Infrax) en nr. L208092 (VMM) voor de opdracht met als voorwerp
“BPA Mottekamp (infrastructuur) - wegenis- en rioleringswerken - aannemer/uitvoerder”, opgesteld
door de ontwerper, TECHNUM, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt, te aanvaarden.
Artikel 2.
De kostenraming te aanvaarden voor een bedrag van € 4.793.161,26 excl. btw of € 5.315.201,65 incl.
btw, als volgt onderverdeeld:
• Gemeentelijk aandeel: € 2.485.906,63 + € 522.040,39 btw (21%) = € 3.007.947,02
• Aandeel Infrax = € 2.307.254,63 + 0 % btw = € 2.307.254,63
Artikel 3.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Artikel 4.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 421/731-60 van
de buitengewone dienst.
Verlaat de zitting :
Uzun Mustafa - raadslid
024
Wegmarkeringen - dienstjaar 2009. Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §
2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat er jaarlijks, daar waar nodig, de wegmarkeringen op de voorrangswegen en
kruispunten herschilderd dienen te worden en er nieuwe wegmarkeringen dienen aangebracht te
worden ingevolge aanvullende gemeentelijke verordeningen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Wegmarkeringen - dienstjaar 2009”
een bestek met nr. 09/078 werd opgemaakt door de Technische Dienst Overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Wegmarkeringen - dienstjaar 2009”
wordt geraamd op € 30.000,00 incl.btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 423/731-60 van de buitengewone dienst.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/078 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Wegmarkeringen - dienstjaar 2009”, opgesteld door de Technische Dienst
Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 30.000 incl.btw.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 423/731-60 van
de buitengewone dienst.
Vervoegt de zitting :
Uzun Mustafa - raadslid
025
Hoogstambomen - aankoop en aanplant 220 stuks. Vaststellen lastvoorwaarden en
gunningswijze.
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat: Ter verfraaiing van het straatbeeld, dienen een aantal straten (her)aangeplant of
aangevuld te worden met bomen die aangepast zijn aan de standplaats. Het betreft grotendeels
straten die aangevuld of heraangeplant moeten worden, omdat er veel uitval is.
In totaal gaat het om de aankoop en aanplant van 220 hoogstambomen verdeeld over een aantal
straten, die geplant zullen worden op de Nieuwe erven, de Lucien Schalenborglaan, de Elisabethlaan,
de Verbindingsstraat, Fabiola Square, de Eisdenweg, de Dr. Haubenlaan, de Berkenlaan, de Prinses
Paolalaan en op het oud kerkhof te Mechelen-aan-de-Maas.
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Hoogstambomen - aankoop en
aanplant 220 stuks” een bestek met nr. 09/086 werd opgemaakt door de Technische Dienst
Overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Hoogstambomen - aankoop en
aanplant 220 stuks” wordt geraamd op € 80.166,00 excl. btw of € 97.000,86 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 425/734-60 van de buitengewone dienst.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/086 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Hoogstambomen - aankoop en aanplant 220 stuks”, opgesteld door de Technische Dienst
Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 80.166,00 excl. btw of
€ 97.000,86 incl. 21% btw.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 425/734-60 van
de buitengewone dienst.
Verlaat de zitting :
Aussems Rik - raadslid
026
Parking Chiko - samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor project R001384.
DE RAAD:
Overwegende dat zowel het gemeentebestuur als Infrax van oordeel zijn dat de opdracht “parking
Chiko” in het algemeen belang dient samengevoegd te worden;
Gelet op artikel 19 van de overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993, waarbij de mogelijkheid
bestaat om de gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen en diensten voor rekening van
verschillende aanbestedende overheden in het algemeen belang, samen te voegen in één enkele
opdracht;
Gelet op het feit dat er in dit geval een overheid of orgaan aangeduid dient te worden die in hun
gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht zal optreden;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere
wijzigingen.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het gemeentebestuur wordt aangeduid om in gezamenlijke naam van het gemeentebestuur
Maasmechelen en Infrax op te treden bij de gunning en uitvoering van de opdracht
“Samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor project R001384 – Maasmechelen – parking Chiko”.
Artikel 2.
Akkoord te gaan met de bepalingen vervat in de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en het
gemeentebestuur van Maasmechelen.
Vervoegt de zitting :
Aussems Rik - raadslid
027
Voetbalaccommodatie Mottekamp - aankoop 3 units (2 voor kleedaccommodatie, 1
kantine)
DE RAAD:
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2007 om over te
gaan tot het huren van 3 units (2 als kleedkameraccommodatie en 1 kantine) voor de accommodatie
Mottekamp. In deze zitting werd eveneens de opdracht gegund aan Warsco Units nv;
Gelet op de kostprijs voor het huren van deze units voor een periode van 21 maanden (tot augustus
2009):
- voetbalkantine : € 1.080,00/maand x 21 maanden = € 22.680,00 (excl. btw).
- 2 kleedaccommodaties: € 2.160,00/maand x 21 maanden = € 45.360,00 (excl. btw).
De totale kostprijs voor deze huurperiode bedraagt dus: € 68.040,00 te vermeerderen met
€ 14.288,40 btw = € 82.328,40 incl. btw;
Gelet op het feit dat de huurperiode inging op 1 december 2007 en zal eindigen op 31 augustus 2009;
Gelet op het feit dat aankoop gunstiger is;
Gelet op de vraag aan Warsco Units nv om een voorstel in te dienen voor aankoop van de units na
een huurperiode van 21 maanden met het volgende antwoord:
Mottekamp (aankoop op 1.9.2009) (3 units) : € 100.009,34 te vermeerderen met € 21.001,96 btw + =
€ 121.011,30 incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 764/712-60 van de buitengewone dienst.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met het aankopen van de drie units voor de accommodatie
Mottekamp.
Artikel 2.
De kostprijs voor het aankopen van de drie units bedraagt € 100.009,34 te vermeerderen met
€ 21.001,96 btw + = € 121.011,30 incl. btw.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009 op artikel 764/712-60 van
de buitengewone dienst.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen zal overgaan tot de gunning van de opdracht.
Artikel 5.
Dit besluit over te maken aan de financiële dienst.
028
Parking Chiko - aanleg : vaststellen voorwaarden en gunningswijze voor het
aanstellen van een aannemer-uitvoerder
DE RAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 juli 2009 waarin de samenwerkingsovereenkomst
met Infrax voor project R001384 – Aanleg parking Chiko werd aanvaard;
Gelet op het feit dat de parking, gelegen langs de parochiezaal Maasvallei en vóór het jeugdhuis
Chiko, zich in een dermate slechte staat bevindt dat een volledige heraanleg zich opdringt.
De opdracht behelst vooral:
• De aanleg van funderingen in steenslag, zandcement en schraal beton;
• De aanleg van bitumineuze en cementbetonnen verhardingen en bestratingen in
betonstraatstenen;
• De realisatie van lijnvormige elementen (borduren) en riolering;
• Beplantings- en onderhoudswerken;
Deze parking wordt frequent gebruikt en is een belangrijke parkeervoorziening tijdens de wekelijkse
zaterdagmarkt te Eisden;
Gelet op de toewijzing van de ontwerpopdracht voor de opdracht met als voorwerp “Parking Chiko aanleg” aan Architectenburo L. Bovens, Joseph Smeetslaan(M) 228 te 3630 Maasmechelen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Parking Chiko - aanleg” een bestek
met nr. 09/092 werd opgemaakt door de ontwerper, Architectenburo L. Bovens, Joseph
Smeetslaan(M) 228 te 3630 Maasmechelen;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Parking Chiko - aanleg” wordt
geraamd op € 206.158,98 excl. btw of € 249.452,37 incl. 21% btw waarvan € 238.763,12 incl. btw ten
laste van het gemeentebestuur en € 10.689,25 excl. btw (0%-tarief) ten laste van Infrax;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op
artikel 424/731-60 van de buitengewone dienst.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/092 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Parking Chiko - aanleg”, opgesteld door de ontwerper, Architectenburo L. Bovens, Joseph
Smeetslaan(M) 228 te 3630 Maasmechelen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 206.158,98 excl. btw of € 249.452,37 incl. 21% btw waarvan € 238.763,12 incl. btw ten
laste van het gemeentebestuur en € 10.689,25 excl. btw (0%-tarief) ten laste van Infrax.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Artikel 3.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 424/731-60 van
de buitengewone dienst.
Artikel 4.
Dit besluit over te maken aan de financiële dienst.
029
Reglement houtkap in bossen van de gemeente Maasmechelen.
DE RAAD:
Gelet op de bepalingen opgenomen in het nieuw gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het
Vlaamse Gewest;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheersplan;
Gelet op de kapmachtiging d.d. 30 juli 2008, afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos,
voor het kappen van het bos gelegen ter hoogte van de Valkeniersstraat-Oude Baan te Vucht;
Gelet op het bezettingscontract nr. 03830-37732 dd. 24 april 2006, afgesloten tussen de NMBS en het
gemeentebestuur Maasmechelen;
Gelet op artikel 21 van dit contract, waarin aangegeven wordt dat het terrein als groengebied gebruikt
mag worden
Gelet op de kapmachtiging d.d. 23 december 2008, afgeleverd door het Agentschap voor natuur en
Bos, voor het kappen van de openbare bossen gelegen ter hoogte van de Thomasboslaan te
Maasmechelen en gelegen ter hoogte van de Damhertstraat te Eisden;
Overwegende dat in het kader van het bosbeheer onder toezicht van de gemeentelijke
groenambtenaar houtkappingen worden uitgevoerd;
Overwegende dat uit contacten met de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat
voor bepaalde delen van de gemeentebossen dient voorzien te worden in een verwijdering van de
zogenaamde “overwoekeraars” (de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik met een
stamomtrek van minder dan 60 centimeter);
Overwegende dat deze “overwoekeraars” verwijderd dienen te worden uit het bomenbestand om op
termijn de biodiversiteit te behouden;
Overwegende dat na het verwijderen van de “overwoekeraars” de stammen behandeld dienen te
worden met glyfocaat;
Overwegende dat vanuit het commerciële circuit geen interesse bestaat voor het verwijderen van deze
overwoekeraars al dan niet in ruil voor het gewonnen hout;
Overwegende dat door particulieren meermaals de vraag werd gesteld aangaande de
beschikbaarheid van hout voor privé-doeleinden;
Overwegende dat door een samenwerking invulling kan worden gegeven aan verschillende
doelstellingen:
a) het verwijderen van “overwoekeraars” uit de gemeentebossen waardoor de biodiversiteit in
stand gehouden kan worden;
b) het verhogen van het draagvlak vanuit de lokale gemeenschap in het kader van het
bosbeheersplan;
c) het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in ruil voor het gewonnen hout en waarvoor
vanuit de commerciële sector geen interesse bestaat – de financiële belangen van het
stadsbestuur zijn hiermee gediend;
d) de invulling van de vraag van particulieren voor “brandhout”;
e) het zuiver maken van het terrein;
Overwegende dat het wenselijk is de samenwerking vast te leggen in een deelnamereglement;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1) particulieren: natuurlijke personen die meerderjarig zijn en woonachtig zijn in Maasmechelen.
Het bewijs wordt geleverd door inschrijving in de bevolkingsregister.
2) hout: Amerikaanse vogelkers ongeacht hun diameter en Amerikaanse eik met een
stamomtrek van minder dan 60 centimeter;
3) lot: delen van het gemeentebos die door de gemeentelijke groendienst worden aangeduid als
prioritair voor het verwijderen van hout;
4) onderhoudswerken: het verwijderen van de stammen van het hout en het afvoeren ervan naar
een opslagplaats van de particulier en dit in de periode van 15 oktober 2009 tot en met 15
november 2009;
5) glyfocaat: scheikundig product vermengd met kleurstof voor de behandeling van de stammen
van het hout en dat ter beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur;
6) de gemeentelijke groenambtenaar: aangestelde van het gemeentebestuur Maasmechelen, die
de kappingen en naleving van de voorwaarden zal opvolgen.
Artikel 2.
§1. Aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan onderhoudswerken in
gemeentebossen onder de voorwaarden bepaald in onderhavig reglement.
§2. In ruil voor de uitvoering van onderhoudswerken mogen de particulieren beschikken over het hout.
Artikel 3.
§1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt na advies van de gemeentelijke
groenambtenaar de loten die in aanmerking komen voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden.
§2. Bij de afbakening van de loten wordt gestreefd naar “gelijkwaardige” loten.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan per betrokken periode van 15 oktober 2009 tot
en met 15 november 2009 meermaals overgaan tot de aanduiding van loten.
Artikel 4.
§1. Particulieren dienen zich schriftelijk kandidaat te stellen door middel van een inschrijvingsformulier
dat hen ter beschikking wordt gesteld door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het inschrijvingsformulier maakt melding van de loten die worden aangeboden, de gemeentelijke
dienst waaraan het inschrijvingsformulier dient te worden bezorgd, de termijn waarbinnen de
kandidatuur dient toe te komen op het gemeentebestuur, het aantal loten waarvoor de particulier zich
kandidaat stelt en alle nuttige informatie met betrekking tot de identiteit van de particulier,...
§3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de redactie van het
inschrijvingsformulier en stelt de procedure in met in achtname van volgende minimumregels:
a) er dient een aankondiging te gebeuren (Bv. Nieuwsbrief, Telekrant,….);
b) de particulieren dienen te beschikken over een termijn van tenminste veertien (14)
kalenderdag voor het indienen van de kandidatuur.
Artikel 5.
§1. Na onderzoek van de kandidaturen op ontvankelijkheid wordt overgegaan tot de toewijzing van de
loten aan de particulieren.
§2. Bij een ontoereikend aantal kandidaturen worden de loten bij besluit van burgemeester en
schepenen toegewezen en volgens de aantallen die vermeld zijn op het inschrijvingsformulier. De niettoegewezen loten worden gevoegd bij de loten van een volgende procedure.
§3. Bij een overtal aan kandidaturen worden de loten toegewezen ingevolge loting en waarbij bij ieder
lottrekking één lot wordt toegewezen. De eventueel resterende loten worden door lottrekking
toegewezen aan particulieren die zich kandidaat gesteld hebben voor meer dan één lot. Per
lottrekking wordt één lot toegewezen. De lottrekking wordt georganiseerd door het college van
burgemeester en schepenen.
§4. De particulieren aan wie geen lot kon worden toegewezen genieten geen “voorkeurrecht” in een
volgende procedure.
Artikel 6.
§1. De particulieren aan wie een lot werd toegewezen verbinden zich tot:
a) het uitvoeren van de onderhoudswerken in het toegewezen lot of loten, met in achtname van
de vereiste veiligheid;
b) het behandelen van de stammen van het hout met glyfocaat;
c) het gewonnen hout niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.
§.2. Het gemeentebestuur verbindt zich tot de ter beschikkingstelling van glyfocaat alsook de
veiligheidsfiche van het aangeleverde product.
§3. Het gemeentebestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke
en/of andere ongevallen die het gevolg zijn van de uitvoering van de onderhoudswerken en/of schade
aan de particulier en/of derden die voortvloeit uit deze ongevallen.
§4. Aan iedere particulier wordt een afschrift van het onderhavig reglement bezorgd en waarbij deze
tekent voor ontvangst.
Artikel 7.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van het besluit.
030
Overname wegenis verkaveling “Kannegat” (fase I en II).
DE RAAD:
Gelet op het schrijven van “Het Landgoed NV AVS-INVEST NV” Landegemstraat 10, 9031 Drongen
waarin aan de gemeente gevraagd wordt om de overname van de wegenis van de verkaveling
“Kannegat” (fase I en II);
Overwegende dat “Het Landgoed NV AVS-INVEST NV” de gronden met bijhorende infrastructuur aan
de gemeente wenst over te dragen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 juni 2004 houdende goedkeuring tracé der wegen –
aanleg van wegenis in de verkaveling “Kannegat”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 juli 2005 houdende goedkeuring tracé der wegen –
aanleg van wegenis in de verkaveling “Kannegat” fase II;
Gelet op het proces-verbaal van meting “Kannegat”
Massemsesteenweg 1 – 3, 9230 Wetteren van 27 april 2009 ;
van
Goen
Studiebureau
BVBA,
Gelet op het uittreksel kadastraal plan;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
Gelet op het openbaar nut van de overname;
Gelet op de wet van 29 juli 1991
bestuurshandelingen en latere wijzigingen ;
betreffende
de
uitdrukkelijke
motiveringsplicht
van
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het
algemeen toezicht op de gemeenten ;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de kosteloze verwerving van de wegenis en infrastructuur gelegen in de
de
verkaveling “Kannegat” (fase I en II) onder Maasmechelen, 7 afd. sie A :
- deel van nrs 928V, 939F en 929S, groot 1800,60 m² zijnde wegzate fase 1 ;
- deel van nr 929S, groot 77,09m² zijnde wegzate Lot A ;
- nr 899T, groot 768,41 m², zijnde wegzate fase 2 ;
E
- nr 917 , groot 64,23 m², zijnde voetweg tussen loten 5 en 22 ;
- nr 917D, groot 60,00 m², zijnde voetweg tussen loten 4 en 14 ;
volgens het
proces-verbaal van meting “Kannegat” van Goen Studiebureau BVBA,
Massemsesteenweg 1 – 3, 9230 Wetteren van 27 april 2009.
Artikel 2 :
Het college te belasten met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 3 :
De verwerving voor openbaar nut te verklaren en de verworven gronden op te nemen in het openbaar
domein.
031
Machtiging schepencollege tot aankoop van grond met woning, gelegen
Koninginnelaan 46 (BPA Pauwengraaf).
Visum financieel beheerder : Positief
Datum visum: 19/06/2009
DE RAAD :
Gelet op het bij ministerieel besluit van 18 september 2007 goedgekeurd BPA “Pauwengraaf, partiële
herziening en uitbreiding” ;
Overwegende dat de gemeente op termijn wil overgaan tot de aanleg van het Koudenbergplein en in
de
die optiek reeds perceel 4 afd. sie D nr 838A heeft aangekocht en dit perceel in afwachting van de
definitieve inrichting als betaalparking heeft ingericht ;
Overwegende dat het strategisch belangrijk is hier een kwalitatief openbaar domein aan te leggen dat
effectief de relatie Pauwengraaf / M2 voor de zwakke weggebruiker verbetert ;
Overwegende dat voor de realisatie van bovenvermeld plein perceel 4de afd. sie D nr 839A nog dient
verworven te worden ;
Overwegende dat de gemeente over onteigeningsbevoegdheid beschikt maar in eerste instantie toch
wenst over te gaan tot aankoop in der minne van bovenvermeld perceel, zoals aangegeven op het
onteigeningsplan ;
Gelet op het uittreksel kadastraal plan ;
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van de registratie ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991
bestuurshandelingen en latere wijzigingen ;
betreffende
de
uitdrukkelijke
motiveringsplicht
van
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het
algemeen toezicht op de gemeenten.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven voor de procedure tot aankoop in der minne van het
de
perceel 4 afd. sie D nr 839A, Koninginnelaan 46, zoals aangegeven op het bij ministerieel besluit
van 18 september 2007 goedgekeurde onteigeningsplan BPA Pauwengraaf, herziening en uitbreiding.
032
Verkoop bouwgronden Lindenlaan.
DE RAAD :
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 juni 2008 houdende goedkeuring van de
toewijzingsnormen en verkoopsvoorwaarden bij de onderhandse verkoop van gemeentelijke
bouwgronden aan de Lindenlaan ;
Gelet op de door de provinciale afdeling ROHM op datum van 18 maart 2005 afgeleverde
verkavelingsvergunning voor de 1ste fase en de op 29 april 2009 afgeleverde verkavelingsvergunning
voor de 2de fase voor de bouwgronden aan de Lindenlaan ;
Gelet op de beslissing van het college van 3 oktober 2008 houdende aanstelling van de heer Theuwis,
deurwaarder te Maasmechelen, om bij loting de rangorde van toewijzing van de bouwpercelen te
bepalen ;
Gelet op het proces-verbaal van vaststelling van 17 juni 2009 betreffende de lottrekking en toewijzing
van de bouwgronden ;
Gelet op de getekende verkoopsovereenkomsten ;
Gelet op het uittreksel kadasterplan ;
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van de registratie ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen ;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende
het algemeen toezicht op de gemeenten.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de verkoop van :
- 8a 61ca grond gelegen aan de Lindenlaan, 3de afd. sie A nr 305D, zijnde lot 1 van het
verkavelingsplan van landmeterskantoor Janssen & Bronneberg van 22/07/2004 aan
Salvatore en Laura PACE – DI FALCO, Ernest Claesstraat 6, 3630 Maasmechelen mits de
prijs van € 81.795 (eenentachtigduizend zevenhonderdvijfennegentig euro) ;
- 8a 61ca grond gelegen aan de Lindenlaan, 3de afd. sie A nr 305E, zijnde lot 2 van het
verkavelingsplan van landmeterskantoor Janssen & Bronneberg van 22/07/2004 aan
Muammar en Emirayse YAVUZ – KAPLAN, Schoolstraat 35 bus 1, 3630 Maasmechelen mits
de prijs van € 81.795 (eenentachtigduizend zevenhonderdvijfennegentig euro) ;
de
- 7a 35ca grond gelegen aan de Lindenlaan, 3 afd. sie A nr 314P, zijnde lot 14 van het
verkavelingsplan van landmeterskantoor Janssen & Bronneberg van 22/07/2004 aan Ferdi en
Elif CAVUS – SERDAN, Biestraat 14/R2, 3630 Maasmechelen mits de prijs van € 69.825
(negenenzestigduizend achthonderdvijfentwintig euro) ;
de
- 7a 19ca grond gelegen aan de Lindenlaan, 3 afd. sie A nr 314L2, zijnde lot 31 van het
verkavelingsplan van landmeterskantoor Janssen & Bronneberg van 22/07/2004 aan Alfonso
CRAPA, Vrijhei 92, 3630 Maasmechelen en Lydia CATUARA, Pelshei 22, 3630
Maasmechelen mits de prijs van € 68.305 (achtenzestigduizend driehonderdenvijf euro) ;
de
- 6a 35ca grond gelegen aan de Lindenlaan, 3 afd. sie A nr 314M2, zijnde lot 32 van het
verkavelingsplan van landmeterskantoor Janssen & Bronneberg van 22/07/2004 aan Eren en
Mediha DÖKMECI – BASKAL, Pauwengraaf 143 bus 1, 3630 Maasmechelen mits de prijs van
€ 60.325 (zestigduizend driehonderdvijfentwintig euro) ;
de
- 7a 02ca grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3 afd. sie A nrs 314P2 en
de
de
314/02 (volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3 afd. sie A nr 314C en 4 afd. sie D nr
219A), zijnde lot 33 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007
aan Ali en Betul CIV – DÖKMECI, Burg. Dextersstraat 6, 3630 Maasmechelen mits de prijs
van € 66.690 (zesenzestigduizend zeshonderdnegentig euro) ;
de
- 6a 38 grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3 afd. sie A nrs 314P2 en 314/02
de
(volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3 afd. sie A nr 314C en 4de afd. sie D nr 219A),
zijnde lot 34 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007 aan Ergün
en Nevin MIKYAS – GURSU, Dina Demerstraat 16/3/E, 3630 Maasmechelen mits de prijs van
€ 60.610 (zestigduizend zeshonderdentien euro) ;
- 6a 87ca grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3de afd. sie A nrs 314P2 en
314/02 (volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3de afd. sie A nr 314C en 4de afd. sie D nr
219A), zijnde lot 35 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007
aan Sedat en Handal AYAS – CINKIL, Oude Baan 304, 3630 Maasmechelen mits de prijs van
€ 65.265 (vijfenzestigduizend tweehonderdvijfenzestig euro) ;
- 7a 42ca grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3de afd. sie A nrs 314P2 en
de
de
314/02 (volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3 afd. sie A nr 314C en 4 afd. sie D nr
219A), zijnde lot 36 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007
aan Mehmet en Meryem SESLI – BILGIN, Eksterstraat 50, 3630 Maasmechelen mits de prijs
van € 70.490 (zeventigduizend vierhonderdnegentig euro) ;
de
- 6a 33ca grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3 afd. sie A nrs 314P2 en
de
de
314/02 (volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3 afd. sie A nr 314C en 4 afd. sie D nr
219A), zijnde lot 37 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007
aan Isa en Derya KURT – KURT, Lucien Schalenborghlaan 45, 3630 Maasmechelen mits de
prijs van € 60.135 (zestigduizend honderdvijfendertig euro) ;
de
- 6a 02ca grond gelegen aan de Lindenlaan, deel van perceel 3 afd. sie A nrs 314P2 en
de
314/02 (volgens het verkavelingsplan deel van nrs 3 afd. sie A nr 314C en 4de afd. sie D nr
219A), zijnde lot 37 van het verkavelingsplan van landmeterskantoor J & J van 18/12/2007
aan Hüseyin en Hilal SOYTURK – DOKUZ, Kapelstraat 12, 3630 Maasmechelen mits de prijs
van € 57.190 (zevenenvijftigduizend honderdnegentig euro) ;
Artikel 2.
Aan notaris T. Colson, T. Smeets en Th. Velghe opdracht te geven de bodemattesten aan te vragen.
Artikel 3.
Alle kosten zijn ten laste van de kopers.
033
Gratis verwerving deel perceel 1ste afd. sie E nr 927Y63 (Kaemelsheuvel).
DE RAAD :
Gelet op het schrijven van 27 mei 2009 van CVBA Maaslands Huis, Europaplein 40 te 3630
Maasmechelen waarin gezegd wordt dat de woning gelegen Kaemelsheuvel 20, 1ste afd. sie E nr
927Y63 gaat verkocht worden ;
Overwegende dat op bovenvermeld perceel een brandkraan gelegen is;
Overwegende dat de bereikbaarheid van die brandkraan dient gegarandeerd te worden ;
Overwegende dat CVBA Maaslands Huis om die reden een deel van bovenvermeld perceel, groot
22ca, zijnde lot 2 van het opmetingsplan van landmeter JP Ernots van 27 augustus 2007 kosteloos
wenst af te staan aan de gemeente ;
Gelet op het uittreksel kadasterplan ;
ste
Gelet op het opmetingsplan van landmeter Ernots van 27 augustus 2007 voor perceel 1
927Y63 ;
afd. sie E nr
Gelet op het openbaar nut van de gratis verwerving ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen ;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het
algemeen toezicht op de gemeenten.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 .
Akkoord te gaan met de gratis verwerving van lot 2 van het opmetingsplan van landmeter JP Ernots
van 27 augustus 2007, zijnde deel van perceel 1ste afd. sie E nr 927Y63, gelegen Kaemelsheuvel 20,
groot 22ca, eigendom van CVBA Maaslands Huis, Europaplein 40, 3630 Maasmechelen.
Artikel 2.
De gratis verwerving voor openbaar nut te verklaren.
Artikel 3.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :
- CVBA Maaslands Huis, Euopaplein 40, 3630 Maasmechelen ;
- de 3 notarissen van Maasmechelen.
Verlaat de zitting:
Jan Delille – raadslid.
034
Goedkeuring principe inbreng gemeentegrond in verkaveling “Bloemenlaan”.
DE RAAD :
Gelet op het verkavelingsplan met bijhorende nota van landmeter J. Delille van 11 juni 2009 voor de
de
percelen 4 afd. sie D nrs 927A, 928A, 929A, 930A, 902A, 931A, 932A, 933A, 903A, 904A, 926A,
910A, 914A, 924A, 868A, 903A, 904A, 905A en deel bestaande weg ;
de
Overwegende dat een aantal van voormelde percelen, zijnde 4 afd. sie D nrs 924A, 925A, 902A en
868A en deel bestaande weg, met een totale oppervlakte van 28a 38ca eigendom zijn van de
gemeente ;
Overwegende dat deze percelen nodig zijn voor de realisatie van de verkaveling zoals voorzien op het
plan van landmeter J. Delille van 11 juni 2009 ;
Overwegende dat overeenkomstig de nota gevoegd bij het verkavelingsplan de gemeente na
realisatie van de verkaveling 32a 02ca grond zijnde :
de
- deel van 4 afd. sie D nr 868A en 924A, groot respectievelijk 1a 05ca en 1a 83ca ;
- nieuw aan te leggen weg, groot 24a 23ca ;
- lot 21, groot 3a 91ca ;
verwerft ;
Gelet op BPA Pauwengraaf, herziening en uitbreiding met MB 18 september 2007 ;
Gelet op het uittreksel kadasterplan ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991
bestuurshandelingen en latere wijzigingen ;
betreffende
de
uitdrukkelijke
motiveringsplicht
van
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het
algemeen toezicht op de gemeenten.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
In principe akkoord te gaan met :
de
- de inbreng van 28a 38ca grond, zijnde de percelen 4 afd. sie D nrs 924A, 925A, 902A 868A
en bestaande weg, groot respectievelijk 4a 67ca, 2a 24ca, 6a 68ca, 3a 95ca en 10a 84ca,
eigendom van de gemeente in de verkaveling volgens het plan en nota van landmeter J.
Delille van 11 juni 2009 en ;
- de verwerving van 32a 02ca grond zijnde
de
o deel van 4 afd. sie D nr 868A en 924A, groot respectievelijk 1a 05ca en 1a 83ca ;
o nieuw aan te leggen weg, groot 24a 23ca ;
o lot 21, groot 3a 91ca ;
na goedkeuring van de verkaveling volgens het plan van landmeter J. Delille van 11 juni 2009.
Vervoegt de zitting:
Jan Delille - raadslid
35
Voorlopige aanvaarding GRUP Oud Mechelen.
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er door de burgemeester een amendement
ingediend:
M.b.t. de rechtzetting van het onteigeningsplan: 2 woningen gelegen langs de schrijnwerkerij
en het carnavalmuseum welke laatste 2 al eigenaar zijn van het OCMW.
Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
In de 13de alinea van het overwegend gedeelte wordt met eenparigheid van stemmen volgende
zinssnede weggelaten : ‘en de Gecoro bijkomend kennis genomen heeft van het verslag van de
plenaire vergadering en de er uit vloeiende aanpassingen’.
DE RAAD:
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het
Vlaams Gewest;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
37 t/m40, 48 t/m 53, 69 t/m75 en 132;
Gelet op het BPA Oud Mechelen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 april 2002;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Maasmechelen, goedgekeurd door de
bestendige deputatie bij besluit van 15 januari 2009;
Overwegende dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oud Mechelen een
uitvoering is van de reeds aangegeven wijziging van het BPA Oud Mechelen;
Overwegende dat deze wijzigingen in hoofdzaak kaderen in een aantal punctuele wijzigingen en een
algehele wijziging van de voorschriften (flexibiliteit en kwaliteit) aan de voorwaarden van een GRUP.
De wijzigingen zijn 3-ledig:
- Een punctuele wijziging van een aantal sites in functie van gewijzigde visies.
Projectzone Shopping
Esplanade naar visie behouden maar naar uitvoering te zware onteigeningen bijsturen in
functie van een versnelde (lees: haalbare) realisatie.
Conceptueel vergroten stadspark door verbinding met binnenpleinen en ondergeschikte
eenrichtingsverbinding ter hoogte van Deken Bernardstraat (voorheen ondergronds).
Aanpassen hoek Collegestraat ifv typologie Heirstraat (ipv Urban Villa’s).
Verschuiven typologiën wonen voor ouderen met sterker anker voor zorgwonen aan
esplanade.
Bewaken doorwaadbaarheid verschillende projectgebieden voor zwakke weggebruiker en
gericht sturen auto / parkeren.
Algemene visie kerkplein met nadruk voor dorpsgezicht.
- Een algehele wijziging van plan met voorschriften aan de flexibiliteit van GRUP.
De visie aangaande dichtheden is leesbaarder: sterke as Dr. Houbenlaan, beperkt stedelijke
wonen (met aandacht voor en mogelijkheid appartementen) en wonen in meer open structuur
(beschermen woonkwaliteit).
- Beperken van onteigeningsplan.
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 29 mei 2008 betreffende het voorontwerp GRUP
Oud Mechelen;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Oud Mechelen aangepast werd aan de opmerkingen van de
verschillende adviesinstanties tijdens de plenaire vergadering en bijgevolg door de gemeenteraad
voorlopig kan vastgesteld worden;
Overwegende dat de voorzitter van de Gecoro conform de procedure van het GRUP werd uitgenodigd
bij de plenaire vergadering;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Oud Mechelen bestaat uit een grafisch plan,
stedenbouwkundige voorschriften, een weergave van de feitelijke en juridische toestand, een
toelichtingsnota, de voorschriften en een onteigeningsplan;
Na beraadslaging;
Gelet op het resultaat van de stemming.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het ontwerp GRUP Oud Mechelen, bestaande uit een grafisch plan, stedenbouwkundige
voorschriften, een weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtinsnota, de
voorschriften en een onteigeningsplan, wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt samen met het ontwerp GRUP Oud Mechelen overgemaakt aan de
deputatie van de provincie Limburg, Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Limburg en de
Vlaamse regering.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar
onderzoek.
036
Voorlopige vaststelling GRUP Boseind.
In de 13de alinea van het overwegend gedeelte wordt met eenparigheid van stemmen volgende
zinssnede weggelaten : ‘en de Gecoro bijkomend kennis genomen heeft van het verslag van de
plenaire vergadering en de er uit vloeiende aanpassingen’.
DE RAAD:
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het
Vlaams Gewest;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
37 t/m40, 48 t/m 53, 69 t/m75 en 132;
Gelet op het BPA Boseind, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart 2002 en partieel herzien
bij ministerieel besluit van 1 september 2004;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Maasmechelen, goedgekeurd door de
bestendige deputatie bij besluit van 15 januari 2009;
Overwegende dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Boseind een uitvoering
is van de reeds aangegeven wijziging van het BPA Boseind;
Overwegende dat deze wijzigingen in hoofdzaak kaderen in een aantal punctuele wijzigingen en een
algehele wijziging van de voorschriften (flexibiliteit en kwaliteit) aan de voorwaarden van een GRUP.
Deze wijzigingen zijn 3-ledig:
- Punctuele wijzigingen van een aantal sites in functie van gewijzigde visies.
Nabestemming site politie tot woonproject (na herlocalisatie).
Esplanade naar visie behouden maar naar uitvoering te zware onteigeningen bijsturen in
functie van een versnelde (lees: haalbare) realisatie.
Verruimen projectzone hoek J. Smeetslaan met een onteigening op meest crusiale delen.
Opwaarderen Op de Duif tot volwaardige centrumstraat tussen HH college en J. Smeetslaan
met sterke zichtrelatie college.
Bewaken doorwaadbaarheid verschillende woongebieden voor zwakke weggebruiker en
gericht sturen auto / parkeren.
- Een algehele wijziging van plan met voorschriften aan de flexibiliteit van GRUP.
De visie aangaande dichtheden is leesbaarder: sterke as J. Smeetslaan, stedelijke wonen
(met aandacht voor en mogelijkheid appartementen) en wonen in meer open structuur
(beschermen woonkwaliteit).
- Beperken van onteigeningsplan.
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 8 mei 2008 betreffende het voorontwerp GRUP
Boseind;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Boseind aangepast werd aan de opmerkingen van de
verschillende adviesinstanties tijdens de plenaire vergadering en bijgevolg door de gemeenteraad
voorlopig kan vastgesteld worden;
Overwegende dat de voorzitter van de Gecoro conform de procedure van het GRUP werd uitgenodigd
bij de plenaire vergadering;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Boseind bestaat uit een grafisch plan, stedenbouwkundige
voorschriften, een weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota, de
voorschriften en een onteigeningsplan;
Na beraadslaging;
Gelet op het resultaat van de stemming.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het ontwerp GRUP Boseind, bestaande uit een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een
weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota, de voorschriften en een
onteigeningsplan, wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt samen met het ontwerp GRUP Boseind overgemaakt aan de
deputatie van de provincie Limburg, Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Limburg en de
Vlaamse regering.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar
onderzoek.
037
Voorlopige aanvaarding GRUP Kerkveld.
de
In de 13 alinea van het overwegend gedeelte wordt met eenparigheid van stemmen volgende
zinssnede weggelaten : ‘en de Gecoro bijkomend kennis genomen heeft van het verslag van de
plenaire vergadering en de er uit vloeiende aanpassingen’.
DE RAAD:
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het
Vlaams Gewest;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
37 t/m40, 48 t/m 53, 69 t/m75 en 132;
Gelet op het BPA Kerkveld, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 november 1990;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Maasmechelen, goedgekeurd door de
bestendige deputatie bij besluit van 15 januari 2009;
Overwegende dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kerkveld een uitvoering
is van de reeds aangegeven wijziging van het BPA Kerkveld;
Overwegende dat deze wijzigingen voornamelijk in functie van gewijzigde visies naar invulling
woonuitbreidingsgebied zijn. Dit woonuitbreidingsgebied zal immers voor de nabije toekomst een
belangrijk aandeel bijkomend woonvoorraad voor Leut / Meeswijk realiseren. De gemeente en de
bouwmaatschappij hebben daarom een gemeenschappelijk initiatief genomen om hier te kunnen
komen tot een ruimtelijke sterk verhaal dat een gevarieerd aanbod realiseert onder de vorm van
bouwkavels, sociale koopwoningen en beperkt aantal sociale huurwoningen voor ouderen. Bijkomend
wordt het dorpsplein van Meeswijk afgewerkt met een vierde wand en een aanleg over de straat. Er
wordt tevens een mooi centraal groengebied voorzien dat reikt van het plein tot aan de Kwaadstraat.
De autoverbindingen zijn bewust nergens doorgetrokken om gebiedsdoorkruisend verkeer te
vermijden en om een goede verdeling naar de omliggende straten te krijgen (geen piekbelastingen).
Voetgangers en fietsers kunnen echter overal doorheen wandelen / rijden.
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 29 mei 2008 betreffende het voorontwerp GRUP
Kerkveld;
Overwegende dat het ontwerp GRUP kerkveld aangepast werd aan de opmerkingen van de
verschillende adviesinstanties tijdens de plenaire vergadering en bijgevolg door de gemeenteraad
voorlopig kan vastgesteld worden;
Overwegende dat de voorzitter van de Gecoro conform de procedure van het GRUP werd uitgenodigd
bij de plenaire vergadering;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Kerkveld bestaat uit een grafisch plan, stedenbouwkundige
voorschriften, een weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota, de
voorschriften en een onteigeningsplan;
Na beraadslaging;
Gelet op het resultaat van de stemming.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het ontwerp GRUP Kerkveld, bestaande uit een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een
weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota, de voorschriften en een
onteigeningsplan, wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt samen met het ontwerp GRUP Kerkveld overgemaakt aan de
deputatie van de provincie Limburg, Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Limburg en de
Vlaamse regering.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar
onderzoek.
038
Voorlopige aanvaarding GRUP Stekkoel
de
In de 13 alinea van het overwegend gedeelte wordt met eenparigheid van stemmen volgende
zinssnede weggelaten : ‘en de Gecoro bijkomend kennis genomen heeft van het verslag van de
plenaire vergadering en de er uit vloeiende aanpassingen’.
DE RAAD:
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het
Vlaams Gewest;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
37 t/m40, 48 t/m 53, 69 t/m75 en 132;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Maasmechelen, goedgekeurd door de
bestendige deputatie bij besluit van 15 januari 2009;
Overwegende dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Stekkoel een uitvoering
is van de reeds aangegeven intenties;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 30 mei 2008 betreffende het voorontwerp GRUP
Stekkoel;
Overwegende dat het de uitwerking betreft van de mogelijkheden om een nieuwe lagere school te
bouwen aansluitend op het speelplein Stekkoel, dat hierdoor het speelplein zal verkleinen, maar zeker
niet verdwijnen;
Overwegende dat een GRUP werd uitgewerkt om dit juridisch / planologisch mogelijk te maken
waarbij een deel in aanmerking komt voor bebouwing. De rest blijft definitief bestemd als speelplein
voor de omgeving;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Stekkoel aangepast werd aan de opmerkingen van de
verschillende adviesinstanties tijdens de plenaire vergadering en bijgevolg door de gemeenteraad
voorlopig kan vastgesteld worden;
Overwegende dat de voorzitter van de Gecoro conform de procedure van het GRUP werd uitgenodigd
bij de plenaire vergadering;
Overwegende dat het ontwerp GRUP Stekkoel bestaat uit een grafisch plan, stedenbouwkundige
voorschriften, een weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota en de
voorschriften;
Na beraadslaging;
Gelet op het resultaat van de stemming.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het ontwerp GRUP Stekkoel, bestaande uit een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een
weergave van de feitelijke en juridische toestand, een toelichtingsnota en de voorschriften, wordt
voorlopig vastgesteld.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt samen met het ontwerp GRUP Stekkoel overgemaakt aan de
deputatie van de provincie Limburg, Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Limburg en de
Vlaamse regering.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar
onderzoek.
039
Aanleg nutsleiding: Kennebekkestraat. Project: P/022465.
DE RAAD:
Gelet op het schrijven van Infrax d.d. 27/04/2009 met ref. NAL/WCO/aa-P/022465;
Overwegende dat er moet overgegaan worden tot het uitvoeren van de volgende opdracht:
aanleg nutsleiding: Kennebekkestraat te Maasmechelen;
Overwegende dat er vanwege Infrax een korting toegekend wordt per ondertekend contract, zijnde
15m x 46 EUR = 690 EUR;
Overwegende de verantwoording: op vraag van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het hierna vermelde werk: aanleg nutsleiding t.h.v. de Kennebekkestraat te
Maasmechelen;
Artikel 2.
De kostprijs wordt geraamd op 16.100,00 EUR exclusief BTW;
Artikel 3.
Bovenvermelde uitgaven zullen gefinancierd worden met eigen middelen, voorzien onder
artikelnummer 426/732/60 van de begroting van dienstjaar 2009;
Artikel 4.
Eén afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Infrax te bezorgen en aan de financiële dienst.
Besloten zitting.
De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord om in de besloten zitting eerst
agendapunt 043 te behandelen (Definitieve aanstelling bij bevordering van een directeur
gemeentelijke basisschool.)
Verlaat de zitting:
Bernd Smeets - raadslid
043
Definitieve aanstelling bij bevordering van een directeur gemeentelijke basisschool.
Vorig verslag.
Het verslag van de zitting van 11.06.2009 ligt ter inzage. De oppositie vraagt om in het verslag
het engagement op te nemen i.v.m. de inventarisatie van de door de oppositie gestelde vragen.
De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met deze aanpassing van het
verslag.
Vervoegt de zitting:
Bernd Smeets – raadslid
040
Oprichting tuchtcommissie m.b.t. asfaltering veldweg te Boorsem.
041
Opening van een tuchtonderzoek (voor het geval er géén commissie wordt opgericht)
m.b.t. asfaltering veldweg te Boorsem.
Dit agendapunt is zonder voorwerp geworden door stemming over agendapunt 040 en wordt
bijgevolg niet behandeld.
042
Opening van een tuchtonderzoek tegen een lid van het managementteam alsmede
opstart preventieve schorsingsprocedure.
Dit agendapunt is zonder voorwerp geworden door stemming over agendapunt 040 en wordt
bijgevolg niet behandeld.
NAMENS DE RAAD,
De secretaris,
De burgemeester,
Sabine BERVAES
Georges LENSSEN

Vergelijkbare documenten

(ver-)bouwen en wonen

(ver-)bouwen en wonen decreet binnen een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II, van dit decreet. Dat titel VII, hoofdstuk II van het gemeentedecreet nog niet integraal in werking is...

Nadere informatie

Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement

Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2006 dat voormelde inwerkingtreding bepaalt op 1 januari 2007; Gelet op artikel 310 §1 Gemeentedecreet dat bepaalt dat de werking en de ...

Nadere informatie

Mercedes Club Denderroute

Mercedes Club Denderroute De gemeenteraad keurt de jaarrekening, van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, van het autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen, goed. Artikel 3. De gemeenteraad verleent kwijting aan de best...

Nadere informatie