twincvi ii / cvi ii - Desoutter Industrial Tools

Commentaren

Transcriptie

twincvi ii / cvi ii - Desoutter Industrial Tools
6159932250-02
Nederlands
1 / 102
TWINCVI II / CVI II
Versie 4.1
Bedieningshandleiding
N° 6159932250-02
©
Georges Renault S.A.S - 199 route de Clisson - B.P.13627
44236 Saint Sébastien-sur-Loire Cedex
France
© Copyright 2004, GEORGES RENAULT S.A.S, 44230 France
Alle rechten voorbehouden. Het zonder toestemming gebruiken
of kopiëren van de inhoud of delen daarvan is verboden. Dit is In
het bijzonder van toepassing op gedeponeerde handelsmerken,
modelaanduidingen, onderdeelnummers en tekeningen.
Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Schade of defekten
die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-goedgekeurde
onderdelen vallen niet onder de garantiebepalingen van het
product en de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden
gesteld.
6159932250-02
Nederlands
2 / 102
INHOUDSTAFEL
INHOUDSTAFEL
HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1
2
3
4
- ALGEMENE AANWIJZINGEN ......................................................................................................5
- RISICO'S IN DE WERKRUIMTE ...................................................................................................5
- ELEKTRISCH VEILIGHEIDSSYSTEEM ......................................................................................5
- BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER ......................................................................................5
4.1 - Algemeen ....................................................................................................................................5
4.2 - Aansluiting op de aardleiding .....................................................................................................6
4.3 - Inrichting voor differentiaaluitschakeling ...................................................................................6
4.3.1 - Interne inrichting ................................................................................................................6
4.3.2 - Externe inrichting ...............................................................................................................6
5 - RISICO'S IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE GEREEDSCHAPPEN .......................6
6 - RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE .............................................................7
HOOFDSTUK 2 - BESCHRIJVING EN WERKING
1 - ALGEMEEN .....................................................................................................................................9
1.1 - TWINCVI II ................................................................................................................................9
1.1.1 - Asynchrone werkingsmodus ...............................................................................................9
1.1.2 - Synchrone werkingsmodus ................................................................................................9
1.2 - CVI II ..........................................................................................................................................9
1.3 - Bepaling van een machine ...........................................................................................................9
1.4 - Schroefwerktype ..........................................................................................................................10
1.5 - Aantal cyclussen en fases ............................................................................................................10
1.6 - Geheugencapaciteit .....................................................................................................................10
1.7 - Aantal curves ...............................................................................................................................10
2 - OVERZICHTEN ...............................................................................................................................10
2.1 - Resultaatlampjes ..........................................................................................................................10
2.2 - Lijst van op het scherm weergegeven symbolen .........................................................................11
2.3 - Toetsenbord .................................................................................................................................11
2.4 - Verplaatsingstoetsen ....................................................................................................................12
2.5 - Menupaneel .................................................................................................................................13
HOOFDSTUK 3 - EERSTE INWERKINGSTELLING
1 - BIJ ONTVANGST ............................................................................................................................15
2 - INSTALLATIE .................................................................................................................................15
2.1 - Aansluiting op de netspanning ....................................................................................................15
2.2 - Bedrading van onmiddellijke stopzetting ....................................................................................15
2.3 - Verbruik ......................................................................................................................................15
2.4 - Omvang, gewicht en bevestiging ................................................................................................15
2.5 - Temperatuur: ...............................................................................................................................16
3 - INWERKINGSTELLING .................................................................................................................16
3.1 - Schermen voor sturing ................................................................................................................17
3.1.1 - Schermen voor sturing TWINCVI II ..................................................................................17
3.1.2 - Schermen voor sturing CVI II ............................................................................................18
3.2 - Organisatieschema voor de eerste inwerkingstelling ..................................................................19
3.3 - "Service" menu ............................................................................................................................19
3.3.1 - Keus van de taal ..................................................................................................................19
3.3.2 - Bijstelling van het contrast. ................................................................................................20
3.3.3 - Bijstelling van datum en tijd ...............................................................................................20
3.3.4 - Toegangscode .....................................................................................................................20
HOOFDSTUK 4 - PROGRAMMERING
1 - MACHINE ........................................................................................................................................21
2 - SPIL ...................................................................................................................................................22
2.1 - "Parameters spil" menu ...............................................................................................................22
2.2 - Gebruik van de controletransductor ............................................................................................23
INHOUDSTAFEL
6159932250-02
Nederlands
3 / 102
2.2.1 - Menu "2e transductor" ....................................................................................................... 24
2.2.2 - Menu "Programmering 2e EEPROM" ............................................................................... 24
3 - CYCLUS .......................................................................................................................................... 24
3.1 - Algemene instellingen van de cyclussen .................................................................................... 24
3.2 - Creëren, kopiëren en verwijderen van een cyclus ...................................................................... 25
3.3 - Algemene instellingen van de fases ........................................................................................... 25
3.4 - Creëren, kopiëren en verwijderen van een fase .......................................................................... 25
3.5 - Motorvoorwaarden en andere instellingen ................................................................................. 25
3.6 - Zoeken ........................................................................................................................................ 25
3.7 - Voorspannen ............................................................................................................................... 26
3.8 - Schroeven ................................................................................................................................... 26
3.9 - Foutbehandeling ......................................................................................................................... 26
3.10 - Losschroeven ............................................................................................................................ 27
3.11 - Sturing sleepkoppel .................................................................................................................. 27
3.12 - Sprong ....................................................................................................................................... 28
3.13 - Fase "Wachten synchronisatie" ................................................................................................ 28
3.14 - «Lege» fase ............................................................................................................................... 28
4 - SCHROEFCURVES ........................................................................................................................ 29
5 - RANDAPPARATEN EN OVERIGEN ........................................................................................... 29
5.1 - Parallelle printer ......................................................................................................................... 29
5.2 - Seriële poorten ............................................................................................................................ 29
5.2.1 - Poort RS-A ......................................................................................................................... 29
5.2.2 - Poort RS-B ......................................................................................................................... 29
5.2.3 - RSPC-poort ........................................................................................................................ 29
5.2.4 - Socket 1 ............................................................................................................................. 29
5.2.5 - Socket 2 ............................................................................................................................. 30
5.2.6 - Socket 3 ............................................................................................................................. 30
5.3 - "ETHERNET" menu .................................................................................................................. 30
5.4 - Automaat .................................................................................................................................... 30
5.4.1 - Verbinding automaat op RSB ............................................................................................ 30
5.4.2 - Verbinding automaat netwerkkaart (MODBUS+) ............................................................. 31
5.4.3 - Verbinding automaat netwerkkaart (PROFIBUS-DP of INTERBUS S) .......................... 31
5.4.4 - Verbinding automaat netwerkkaart (DeviceNet) ............................................................... 31
5.5 - Uitgang Verslag .......................................................................................................................... 32
5.6 - Barcode ....................................................................................................................................... 32
5.7 - ISaGRAF workshop ................................................................................................................... 32
5.8 - Netwerkdata collector ................................................................................................................. 32
HOOFDSTUK 5 - SCHROEFRESULTATEN
1 - SCHROEFRESULTATEN .............................................................................................................. 35
2 - STATISTISCHE BEREKENINGEN ............................................................................................... 35
3 - SCHROEFCURVES ........................................................................................................................ 36
HOOFDSTUK 6 - ONDERHOUD
1 - Menu «ONDERHOUD» .................................................................................................................. 37
1.1 - "Controle van poorten" ............................................................................................................... 37
1.1.1 - Lezen van het EEPROM geheugen van het gereedschap .................................................. 37
1.1.2 - Controle van de koppeltransductor .................................................................................... 37
1.1.3 - Controle variator ................................................................................................................ 37
1.1.4 - Controle motorsturing ........................................................................................................ 38
1.2 - "Werking spil" menu .................................................................................................................. 38
1.3 - "Proef cyclus" menu ................................................................................................................... 38
1.4 - "Statische IJking" menu ............................................................................................................. 38
1.5 - "Dynamische IJking" menu ........................................................................................................ 38
1.6 - Menu "Ingangen/Uitgangen" ...................................................................................................... 38
1.7 - "Test lampen" menu ................................................................................................................... 38
1.8 - "Cyclustellers" menu .................................................................................................................. 39
2 - OVERIGE ONDERHOUDSHANDELINGEN ............................................................................... 39
6159932250-02
Nederlands
4 / 102
INHOUDSTAFEL
2.1 - Herstarten van de stuurkast .........................................................................................................39
2.2 - Batterij voor backup van instellingen en resultaten ....................................................................39
2.3 - Vervanging van de zekeringen ....................................................................................................40
2.4 - Test van inrichting voor differentiële stroomonderbreking ........................................................40
2.5 - Autotestcyclus .............................................................................................................................40
3 - HULP BIJ HET OPSPOREN VAN STORINGEN ..........................................................................42
3.1 - Waarschuwing .............................................................................................................................42
3.2 - Gecodeerde berichten ..................................................................................................................42
3.3 - Duidelijke berichten ....................................................................................................................42
3.4 - Problemen in verband met de afstelling ......................................................................................45
3.5 - Problemen in verband met slijtage of een storing .......................................................................46
HOOFDSTUK 7 - AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
1 - INWENDIG OVERZICHT TWINCVI II .........................................................................................51
2 - INWENDIG OVERZICHT CVI II ...................................................................................................51
3 - AANSLUITINGEN EN RANDAPPARATEN ................................................................................52
3.1 - Zijaanzicht aansluitingen TWINCVI II .......................................................................................52
3.2 - Zijaanzicht aansluitingen CVI II .................................................................................................52
3.3 - Lijst van aansluitbare gereedschappen ........................................................................................53
3.4 - Beschrijving van de Ingangen/Uitgangen ...................................................................................53
3.4.1 - Ingangen .............................................................................................................................53
3.4.2 - Uitgangen ............................................................................................................................54
3.4.3 - Aansluitschema's van de Ingangen/Uitgangen ...................................................................55
3.4.4 - Bedrading stuurkastuitgangen, automaatingangen .............................................................56
3.4.5 - Bedrading automaatuitgangen, stuurkastingangen .............................................................57
3.5 - Aansluiting PC ............................................................................................................................57
3.5.1 - Verbinding "punt naar punt" met RS232 tussen de PC en een enkele stuurkast TWINCVI 58
3.5.2 - "Netwerk" aansluiting met RS422 tussen de PC en meerdere stuurkasten ........................58
3.6 - Connector seriële poort RS-A .....................................................................................................59
3.7 - Connector seriële poort RS-B .....................................................................................................60
3.8 - Parallelle printer ..........................................................................................................................61
3.9 - Connector Onmiddellijke stopzetting ..........................................................................................61
3.10 - Terreinnetwerkpoort ..................................................................................................................61
3.11 - Ethernetpoort .............................................................................................................................61
4 - AANSLUITSCHEMA VOOR SYNCHRONISATIE VAN DE STUURKASTEN ........................62
BIJLAGE 1 - SCHROEFMETHODES ......................................................................................................63
BIJLAGE 2 - PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN ......................................................................71
BIJLAGE 3 - STATISTISCHE BEREKENINGEN ..................................................................................79
BIJLAGE 4 - CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM ...........................................85
BIJLAGE 5 - KABELS EN CONNECTOREN .........................................................................................89
BIJLAGE 6 - OPTIE 400 V .........................................................................................................................93
BIJLAGE 7 - ELEKTRONISCHE KAARTEN .........................................................................................95
BIJLAGE 8 - LIJST VAN ONDERDELEN EN REFERENTIES ...........................................................99
BIJLAGE 9 - VERKLARENDE WOORDENLIJST ................................................................................101
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
6159932250-02
Nederlands
5 / 102
HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1 - ALGEMENE AANWIJZINGEN
Om het risico van verwonding te beperken dient men voor gebruik, reparatie, onderhoud, vervanging van onderdelen of een andere handeling op of in de nabijheid van dit gereedschap eerst deze instructies te lezen en te
verwerken. Het niet in acht nemen van de onderstaande instructies kan een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG.
Het is ons doel om gereedschap te vervaardigen waarmee men doelmatig en in alle veiligheid kan werken. Het belangrijkste
veiligheidsmiddel is de gebruiker zelf. Voorzichtigheid en gezond verstand vormen de beste bescherming tegen ongelukken. Alle
mogelijke risico's kunnen hier niet behandeld worden, maar we hebben onze best gedaan enkele van de meest belangrijke naar
voren te brengen.
2 - RISICO'S IN DE WERKRUIMTE
Zorg ervoor dat de werkruimte schoon en goed verlicht is. Wanorde en gebrek aan licht kunnen het risico van ongelukken
vergroten. Geen elektrische gereedschappen gebruiken in een ontplofbare atmosfeer, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van
brandbare vloeistoffen, gas of stof. Elektrische gereedschappen geven vonken af waardoor stofdeeltjes of dampen vlam kunnen
vatten. Toeschouwers, kinderen en bezoekers op afstand houden tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap. Deze kunnen
de gebruiker afleiden en een verkeerde handeling doen uitvoeren.
3 - ELEKTRISCH VEILIGHEIDSSYSTEEM
Het is niet mogelijk de deur van de stuurkast te openen wanneer de stuurkast onder spanning staat. Het openen
van de stuurkastdeur en de toegang is uitsluitend toegestaan aan geschoolde en bekwame personen (zoals erkende
electriciens).
De elektrische gereedschappen en apparaten dienen op een juist gemonteerd stopcontact met aardleiding te
worden aangesloten in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetboeken en reglementen. Nooit de
aardingspin verwijderen of het stopcontact hoe dan ook wijzigen. Geen gebruik maken van een stekkeradapter.
Bij twijfel over de geschiktheid van de aarding van een stekker een vakbekwame elektricien raadplegen. In geval van elektrische
storing of defectheid van het gereedschap biedt de aardleiding vanwege zijn lage weerstand een weg voor de stroom, waardoor
de gebruiker beschermd kan worden.
De zekeringen nooit vervangen met zekeringen van een hogere waarde. Nooit de zekeringen vervangen door een
stroomonderbreker. Vermijd elk lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (pijpleidingen, verwarmingen, fornuizen,
koelkasten, enz.). Het schokrisico is groter wanneer uw lichaam in contact is met de aarde.
Elektrische gereedschappen niet blootstellen aan regen of vochtigheid. De aanwezigheid van water in elektrisch gereedschap
vergroot het schokgevaar.
Ga voorzichting om met de kabel. Het gereedschap nooit aan de kabel vasthouden voor vervoer en de stekker niet verwijderen
door aan de kabel te trekken. De kabel niet blootstellen aan hoge temperaturen of aan olieën en op afstand houden van scherpe
randen of bewegende onderdelen.
Een besschadigde kabel onmiddelijk vervangen. Een beschadigde kabel verhoogt het elektrische schokrisico.
Bij gebruik van elektrisch gereedschap buiten dient gebruik te worden gemaakt van een verlengsnoer voor buiten met de opschrift
"W-A" of "W". Deze kabels zijn bestemd voor gebruik buiten en maken het mogelijk het elektrische schokrisico te verminderen.
4 - BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER
4.1 - Algemeen
De gebruiker moet steeds oplettend en verstandig zijn en zich concentreren op zijn werk tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Vermijd het gebruik van elektrisch gereedschap bij vermoeidheid, onder invloed van verdovende middelen, alcohol
of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan leiden tot ernstige verwonding.
Draag geschikte kleding. Geen ruime kleding of sieraden dragen. Lang haar vastbinden. Haar, kleding of handschoenen nooit
6159932250-02
Nederlands
6 / 102
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
dichtbij bewegende onderdelen brengen. Ruime kleding, sieraden en lang haar kunnen gegrepen en meegesleurd worden door
bewegende onderdelen.
Vermijd het per ongeluk opstarten. Voor het aansluiten van het gereedschap eerst controleren of de schakelaar op UIT staat. Het
vervoer van een gereedschap met de vinger op de drukknop of het aansluiten van een gereedschap met de schakelaar op AAN
kan tot een ongeluk leiden. Verwijder de start- of spansleutel alvorens het gereedschap op te starten. Een in een draaiend
onderdeel van het gereedschap achtergebleven sleutel kan verwondingen veroorzaken. Niet te ver vooroverbuigen. Steeds een
goede steun en een goede stabiliteit handhaven om de machine beter onder controle te hebben in onverwachte situaties.
Gebruik maken van een veiligheidsuitrusting. Altijd een bril of een schokbestendige kap dragen. Ernstige verwondingen kunnen
veroorzaakt worden door te strak of niet strak genoeg gespannen bevestigingen, die kunnen breken, losgaan en open gaan.
Losgaande assemblageonderdelen kunnen projectielen worden. Assemblages waarbij een bepaalde koppel vereist is moeten met
behulp van een torsiemeter gecontroleerd worden.
Opmerking: met de momentsleutels met de zogenoemde "breuk" is het niet mogelijk eventueel gevaarlijke omstandigheden van
een overmatige koppel te detecteren. Geen gebruik maken van doppen voor handgereedschappen. Maak alleen gebruik van
doppen voor machines of elektrische klembussen in goede staat.
4.2 - Aansluiting op de aardleiding
Zich ervan verzekeren dat de stuurkast geaard is via een beveiligingsgeleider. Het gereedschap wordt geaard met een groen/gele
geleider via de stuurkast. Dit beschermt het bedienend personeel tegen elektrische schokken. De massacontact van de
aansluitstekker van het gereedschap is langer dan alle anderen. Bij het aansluiten of afsluiten van het onder spanning staande
gereedschap houdt dit in dat de verbinding met de "massa" het eerst onstaat en het bedienend personeel beschermt tegen
elektrische schokken. Het wordt aanbevolen deze handeling niet onder spanning uit te voeren.
4.3 - Inrichting voor differentiaaluitschakeling
4.3.1 - Interne inrichting
De stuurkast is uitgerust met een inrichting voor differentiaaluitschakeling ter bescherming van de gebruikers. Deze inrichting
voorkomt isolatiefouten in de kabel en in het apparaat. De motor van het gereedschap stopt wanneer de inrichting een
grondstroom detecteert, die hoger is dan 150 mA in 50µs en er verschijnt een waarschuwingsbericht op het scherm van het
apparaat. De inrichting beschermt het bedienend personeel tegen elektrische schokken en beschermt de variator tegen aantasting
van de vermogentrap. De inrichting wordt opnieuw bedrijfsklaar zodra het eerstvolgende commando voor cyclusstart binnenkomt
(als de kortsluiting verdwenen is). Zie testprocedure in het hoofdstuk "Onderhoud".
4.3.2 - Externe inrichting
De keus voor installatie van een externe inrichting voor differentiaaluitschakeling is afhankelijk van het type van het interne
stroomnetwerk van de fabriek van de klant. Deze inrichting detecteert alle isolatiegebreken tussen één van de fases van het
netwerk en de aardleiding, veroorzaakt een onmiddelijke stopzetting van het gereedschap door onderbreking van de toevoer van
de netspanning en beschermt het bedienend personeel tegen elektrische schokken.
Bij installatie van stroomonderbrekers als hoofdzekeringen raden wij u aan apparatuur met de volgende eigenschappen te kiezen:
- Eenf 230V
10A - curve D
- Eenf 115V
20A - curve D
5 - RISICO'S IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE GEREEDSCHAPPEN
Er bestaan echte risico’s van brandwonden bij aanraking van de toegankelijke onderdelen van het apparaat. Voor de keus van het
gereedschap en van de stuurkast wordt rekening gehouden met de gebruiksomstandigheden aangegeven door de gebruiker, die
er tijdens het gebruik voor dient te zorgen dat de op het moment van deze keus door de fabrikant voorgeschreven gebruiksgrenzen
niet overschreden worden.
Een abnormale stijging van de interne temperatuur van de elektrische gereedschapsmotor boven 100°C wordt gedetecteerd door
de stuurkast, die het schroefgereedschap stop zet. Hij kan pas weer gestart worden als de temperatuur onder 80°C gedaald is.
Het te bewerken onderdeel op een stabiel werkvlak vastklemmen met behulp van beugels of een ander geschikt middel. Het met
de hand of tegen zichzelf vasthouden van het onderdeel geeft niet genoeg stabiliteit en kan tot uitschieten van het gereedschap
leiden. Constant voorbereid zijn op het tegengaan van normale of plotse bewegingen door beide handen te gebruiken.
De machine niet buiten de grenzen van zijn mogelijkheden gebruiken. Gebruik maken van de machine die geschikt is voor de uit
te voeren taak. Met een geschikte machine wordt de taak beter uitgevoerd, d.w.z. in betere veiligheidsomstandigheden en op de
snelheid waarvoor het ontworpen is.
Geen gereedschap gebruiken waarvan de schakelaar geblokkeerd is: Een gereedschap dat u niet kunt besturen met zijn schakelaar
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
6159932250-02
Nederlands
7 / 102
is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
Neem de stekker van het gereedschap uit het stopcontact alvorens bijstellingen uit te voeren, accessoires te vervangen of het
gereedschap weg te ruimen. Dergelijke voorzorgsmaatregelen voor veiligheid verminderen het risico van per ongeluk starten van
het gereedschap.
De gereedschappen buiten bereik van kinderen en andere onervaren personen opbergen. In handen van onbekwame gebruikers
zijn de gereedschappen gevaarlijk.
De gereedschappen zorgvuldig onderhouden. Snijgereedschappen dienen altijd goed geslepen en schoon zijn. Goed onderhouden
gereedschappen met zeer scherpe kanten lopen minder gauw vast en zijn gemakkelijker te besturen.
Wees steeds bedacht op problemen van slechte uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, het breken of andere
omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de goede werking van het gereedschap. Beschadigde gereedschappen dienen
voor hun ingebruikname te worden gerepareerd. Vele ongelukken worden veroorzaakt door gereedschappen die in een slechte
staat zijn.
Maak alleen gebruik van de accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen voor uw gereedschapsmodel. Sommige accessoires
kunnen geschikt zijn voor het ene en gevaarlijk voor het andere gereedschap.
Hoewel onze kabels ontworpen zijn voor gebruik in de strengste omstandigheden, raden wij aan voor een optimale duurzaamheid
op de volgende punten te letten:
• De buigstralen mogen niet groter zijn dan 10 keer de kabeldoorsnede.
• Wrijvingen van de uitwendige kabelhuls beperken.
• Alle rechtstreekse trekkracht op de kabel vermijden.
6 - RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE
Reparaties van elektrische gereedschappen moet worden overgelaten aan vakbekwaam personeel. Onderhoud of reparatie van
een elektrisch gereedschap door onbekwaam personeel kan tot verwondingen leiden.
Het openen van de stuurkast en de toegang tot de inwendige onderdelen is uitsluitend toegestaan aan geschoolde en vakbekwame
personen (erkende elektriciens). Om een elektrische schok te voorkomen dient men na de stroomafsluiting minstens 1 minuut te
wachten alvorens de stuurkast te openen. Het is noodzakelijk te controleren of de condensators geheel ontlast zijn. Gezien de
interne radiator een temperatuur van 75°C kan bereiken is het belangrijk zeker te stellen dat deze geen brandwonden kan
veroorzaken.
Om risico’s van elektrische schok of beschadiging van onderdelen te voorkomen moet de spanning van de stuurkast beslist
worden afgesloten alvorens het gereedschap te vervangen. Het nieuwe gereedschap wordt automatisch herkend bij het onder
spanning brengen.
Gebruik voor reparatie van een gereedschap alleen originele reserveonderdelen. Het gebruik van niet toegelaten onderdelen of
het niet volgen van de onderhoudsinstructies kan een risico van verwonding door een elektrische schok voortbrengen.
6159932250-02
Nederlands
8 / 102
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
6159932250-02
Nederlands
9 / 102
BESCHRIJVING EN WERKING
HOOFDSTUK 2 - BESCHRIJVING EN WERKING
1 - ALGEMEEN
1.1 - TWINCVI II
De TWINCVI II stuurkast geeft de mogelijkheid 1 of 2 elektrische schroefgereedschappen, draagbaar van het ER-type en/of vast
van het EM-type, te sturen. Hij wordt klaar voor gebruik geleverd. De standaard instellingen voldoen aan een groot aantal
toepassingen.
De TWINCVI II is uitgerust met 1 of 2 machines naar gelang de werkingsmodus synchroon of asynchroon is.
De keuze van de werkingsmodus wordt gemaakt op grond van de toepassing en van het aantal spillen.
Standaard is de stuurkast op de asynchrone modus ingesteld.
1.1.1 - Asynchrone werkingsmodus
Externe sturing
of PLC
De 2 op de stuurkast aangesloten gereedschappen zijn te
beschouwen als 2 onafhankelijke machines.
De cyclussen en commando's zijn onafhankelijk.
Als u later de werkingsmodus wijzigt zullen
de reeds opgeslagen gegevens gewist worden.
itgan
en/U
ng
Inga
ASYNCHRONE
MODUS
Ing
an
gen
1
Gereedschap 1
ge
n/U
itg
an
Externe sturing
of PLC
ge
n2
Gereedschap 2
1.1.2 - Synchrone werkingsmodus
Externe sturing
of PLC
Het/de op de stuurkast aangesloten gereedschap(pen) is/
zijn te beschouwen als één en dezelfde machine. Ze maken
gebruik van één of meer gemeenschappelijke cyclussen,
maar hun instellingen kunnen verschillen.
De commando's zijn gemeenschappelijk voor de 2
gereedschappen.
en 1
gang
n/Uit
nge
Inga
Gereedschap 1
+
Gereedschap 2
MODE
SYNCHROON
1.2 - CVI II
De CVI II stuurkast geeft de mogelijkheid 1 elektrisch schroefgereedschap te sturen, draagbaar van het ER-type en/of vast van
het EM-type. Hij wordt klaar voor gebruik geleverd. De standaard instellingen voldoen aan een groot aantal toepassingen.
De CVI II bevat slechts één machine en zijn werkingsmodus is synchroon (zie bovenstaand schema).
1.3 - Bepaling van een machine
Over het algemeen is de naam van de machine die van de toepassing.
Voorbeelden
Toepassing
Aantal machines
Werkingsmodus
Aantal spillen
Airbag
1
asynchroon
1
Station 44
2
asynchroon
2
Drijfstangkappen
1
synchroon
1
Station 222
1
synchroon
1
6159932250-02
Nederlands
10 / 102
BESCHRIJVING EN WERKING
1.4 - Schroefwerktype
Schroefwerktypes: Koppel, Koppel+Hoek, Hoek+Koppel, Koppel+Hoek+Helling, Hoek+Koppel+Helling, Handhaving van
koppel, Sleepkoppel, Rekgrens/plastische zone.
Optioneel leverbaar: stroomcontrole.
Losschroefwerktypes: Koppel, Koppel+Hoek, Hoek+Koppel.
1.5 - Aantal cyclussen en fases
Het systeem laat de uitvoering van 250 schroefcyclussen van elk 20 fazes per spil toe.
De cyclussen zijn genummerd van 1 tot 250.
1.6 - Geheugencapaciteit
Tussen 2 500 en 8 500 schroefresultaten per machine naar gelang het aantal cyclussen en de werkingsmodus (asynchroon of
synchroon).
1.7 - Aantal curves
3 curves per spil, 2 waarvan het cyclusresultaat goed is, 1 waarvan het resultaat fout is.
2 - OVERZICHTEN
NOK
α
MAX
MAX
OK
OK
MIN
MIN
1
End
2 abc
1
F1
F2
F3
F4
F6
F7
F8
F9
NOK
MAX
F10
OK
MIN
MAX
OK
MIN
MAX
OK
MIN
MAX
OK
MIN
α
3 def
Esc
4 ghi
5 jkl
6 mno
Ins
7 pqrs
8 tuv
9 wxyz
Del
-
0 +/
.
*:;
2
NOK
F5
α
Toetsenbord/afleesscherm
Valid
End
CVI II
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
1
2 abc
3 def
4 ghi
5 jkl
6 mno
Ins
7 pqrs
8 tuv
9 wxyz
Del
-
0 +/
.
Vergrendeling van de deur en de knop
Esc
*:;
Valid
Schakelaar aan/uit
TWINCVI II
2.1 - Resultaatlampjes
resultaat fout per spil
koppel boven de geprogrammeerde toleranties
koppel juist
koppel beneden de geprogrammeerde toleranties
hoek boven de geprogrammeerde toleranties
hoek juist
hoek beneden de geprogrammeerde toleranties
BESCHRIJVING EN WERKING
6159932250-02
Nederlands
11 / 102
2.2 - Lijst van op het scherm weergegeven symbolen
*
ster
te gebruiken in een keus die betekent "alle waardes".
Voorbeeld: spilnr.: * betekent dat de 2 spillen geselecteerd zijn.
♦
ruit
keus mogelijk tussen meerdere waardes.
Y
X
verboden richting
schrijven niet toegestaan, gereedschap niet aangesloten of bezig.
actieve cyclus
bevindt zich bovenaan, links op het scherm
X
resultaat fout
OK
resultaat goed
.
decimaalteken
opmaak van het decimaalteken is "." daar deze geen verplichte plaats heeft, dient de
operateur deze met het toetsenbord in te typen.
2.3 - Toetsenbord
Toetsen gelijk voor alle modi:
A
R
Begin van menu.
Eind van menu
Snelkoppeltoetsen in de Stuurmodus:
B
Hulpscherm waarin de snelkoppeltoetsen zijn weergegeven.
C
Details van het resultaat:
• parameters van de cyclus.
• tijdstip en datum van het schroefwerk.
• type van de geconstateerde fout.
D
weergeven van cyclustijd
E
Ingangen/Uitgangen:
• brengt de staat van de ingangen in beeld.
• laat de wijziging van de uitgangen toe
F
roept het scherm voor het programmeren van cyclussen op.
G
Resultaten, curves en statistieken:
• brengt de resultaten in beeld
• maakt de instellingen van de curves
• start de statistische berekeningen
H
Cyclustellers: brengt het aantal door het gereedschap of de stuurkast uitgevoerde
schroefopdrachten.
I
J
K
Interface Man Machine: speciaal scherm bij de automaatmodule ISaGRAF.
-
Continue uitsturen: het printen van de resultaten aan het eind van de cyclus.
terug naar het vorige scherm MET opslaan van de parameters.
Directe toegang naar Contrastmenu.
6159932250-02
Nederlands
12 / 102
BESCHRIJVING EN WERKING
2.4 - Verplaatsingstoetsen
Esc
Ins
Del
Valid
S
T
V
U
zich verplaatsen binnen een lijst
zich verplaatsen in een ingave-veld
zich verplaatsen in een menu
zich verplaatsen in een ingave-veld
W
valideer een aanpassing
geef volgend scherm weer
M
N
L
O
P
Q
Invoegen van tekst, cyclussen of fases
wissen van tekst, cyclussen of fases
terug naar het vorige scherm ZONDER opslaan van de instellingen.
terug naar het vorige scherm MET opslaan van de instellingen (idem
vorige pagina, vorige spil
volgende pagina, vorige spil
K
)
BESCHRIJVING EN WERKING
6159932250-02
Nederlands
13 / 102
2.5 - Menupaneel
Hoofdmenu
Secundaire menu's
Tertiaire menu's
STURING
RESULTATEN
RESULTATEN
STATISTIEKEN
CURVES
SPIL
PARAMETERS
CYCLUS
MACHINE
CURVES
RANDAPPARATEN
ONDERHOUD
VERIFICATIE KANALEN
WERKING SPIL
CYCLUSTESTEN
STATISCHE IJKING
DYNAMISCHE IJKING
IN-/UITGANGEN
TEST VAN DE LAMPEN
CYCLUSTELLERS
SERVICE
CONTRAST
DATUM
TAAL
TOEGANGSCODE
PARAMETERS SPILLEN
ANDERE PARAMETERS
2e TRANSDUCTOR
PROGRAMMERING 2e EEPROM
PARALLELLE PRINTER
SERIËLE POORTEN
ETHERNET
VERBINDING AUTOMAAT
UITGANG RESULTATEN
BARCODE
NETWERKDATA COLLECTOR
6159932250-02
Nederlands
14 / 102
BESCHRIJVING EN WERKING
6159932250-02
Nederlands
15 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
HOOFDSTUK 3 - EERSTE INWERKINGSTELLING
1 - BIJ ONTVANGST
Controleer of de bijgeleverde kit het volgende bevat:
• de 37-polige SubD connectors (ingangen/uitgangen)
• de driehoekige sleutel om de kast te openen
• het conformiteitscertificaat en de veiligheidsinstructies
• de CD-rom met documentatie
Bij levering ontvangt u ook een apart set, afhankelijk van het land van bestemming, met de volgende bestanddelen:
• de stekker voor netspanning
• de bedieningshandleiding
2 - INSTALLATIE
2.1 - Aansluiting op de netspanning
De stuurkast functioneert bij een netspanning van 115 tot 230V ± 10% / 50 tot 60Hz zonder bijstelling en zonder vervanging van
de zekering.
Een stroomvoeding van 400V is optioneel verkrijgbar (zie aansluitschema en bestelreferentie in bijlage).
2.2 - Bedrading van onmiddellijke stopzetting
Controleer bij aansluiting op de netspanning eerst of de stekker
"ONMIDDELLIJKE STOPZETTING" (NST) juist aangesloten is aan de
rechterzijde van de stuurkast. De onmiddellijke stopzetting kan op de
automaat of op een drukknop dichtbij het schroefstation worden aangesloten.
Indien de noodstop niet extern is aangesloten is,kontroleer dan of de strap
correct gepositionneerd is inwendig in de fiche (zie het schema). De opening
van het contact NS (STOP) plaatst het vermogencirquit zonder spanning.
v r o u w e lÿ k e
s te k k e r
N O O D S T O P
1
2
m a n n e lÿ k e
s te k k e r
3
4
1
3
4
2
De bedrading van de stekker "onmiddellijke stopzetting" is aangeraden bij gebruik van een draagbaar
gereedschap, maar verplicht bij de vaste gereedschappen.
2.3 - Verbruik
Hoewel het piekvermogen 3 KVA kan bereiken per kanaal tijdens de eindfase van het schroefwerk is het toch verstandig het
maximale vermogensgemiddelde in rekenschap te nemen voor de afmetingen van de stroomtoevoerleidingen.
Het gemiddelde stroomverbruik per kanaal is afhankelijk van het type van het aangesloten gereedschap, van het type
montagewerk en van de schroefwerkfrequentie. Toch mag het maximale vermogensgemiddelde ter wille van de warmteafleiding
van de variatoren de grens van 0,5 KVA per kanaal niet overschrijden.
1 kanaal:
Vgem
< 0,5 KVA
2 kanalen:
Vgem
> 1 KVA
2.4 - Omvang, gewicht en bevestiging
Voorzie bij de installatie van de stuurkast aan de rechterzijde een vrije ruimte van minimum 5 cm voor de passage van de kabels.
CVI II
TWINCVI II
Gewicht
18,5 kg
27 kg
Type van de gebruikte bevestigingsschroeven: M6
6159932250-02
Nederlands
16 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
De aangegeven maten gaan uit van de maximale afmetingen
2.5 - Temperatuur:
De max. gebruikstemperatuur is 45°C.
3 - INWERKINGSTELLING
•
•
Sluit de kabel(s) van het of de gereedschap(pen) aan op de rechterzijde van de stuurkast.
De schakelaar aan de voorzijde (rechtsonder) draaien om de stuurkast onder spanning te zetten.
Het eerste bericht verschijnt en de lampjes aan de voorzijde gaan enkele seconden branden.
Het scherm van de taalkeuze verschijnt.
Gebruik de pijlen
en
om de taal te kiezen en valideer door op de toets te drukken.
S
T
6159932250-02
Nederlands
17 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
Geef aan of dit scherm bij de volgende inschakeling opnieuw moet worden weergegeven met de keuzeknop "keus bij opstarten:
ja/nee".
Bevestig met de toets
.
Bij het onder spanning zetten detecteert de stuurkast zelf de goede werking van de variator, van de opnemer en van het (de)
aangesloten gereedschap(pen). Wanneer er niets op het scherm verschijnt de stuurkast opnieuw inschakelen en tegelijk op een
willekeurige toets van het toetsenbord drukken. Het "Contrast" scherm verschijnt en stelt een percentage voor. Uw keus valideren
door een willekeurige toets van het toetsenbord in te drukken.
Druk op de pijl
of
om het contrast van het afleesscherm te veranderen en bevestig met de toets
.
O
S T
O
3.1 - Schermen voor sturing
Wanneer alles bij inschakeling conform is geeft de stuurkast het scherm voor sturing van één van de cyclussen weer.
In de Sturing modus worden de resultaten in reële tijd geregistreerd.
Het resultaat is af te lezen aan het eind van de cyclus of van de fase, afhankelijk van de geprogrammeerde gegevens.
Om de resultaten aan het eind van elke cyclus te printen op de toets
J
drukken.
3.1.1 - Schermen voor sturing TWINCVI II
Volgende uit te voeren
cyclus
4
Z V SR
4/1
4
Airbag
9242011821
GOED
Commentaar
Schroefnummer
Resultaat
002
STURING
49.17
Nm
0.01%
1°
GOED
110.5 °
Foutpercentage tussen de 2
transductoren voor koppel
en/of hoek (optie)
47.2 Nm
107.4 °
Hulp ( functietoetsen )
F1
Resultaten spil 1
Schermnummer
Aantal cyclussen OK/aantal
geprogrammeerde cyclussen
OK
Actieve cyclus
Koppel
Hoek
Resultaten spil 2
T of S
Druk om naar een andere machine te gaan op de toets U of V
Druk om naar een ander scherm te gaan op de toets P of Q
Druk om naar een andere cyclus te gaan op de toets
4
Z V SR
001
STURING
4
GOED
46.12 Nm
GOED
°
105.4
7.85 A
48.9 Nm
°
109.8
4.45 A
Scherm n° 001 vertoont als extra:
de maximale waarde van de tijdens de cyclus bereikte stroom van de motor.
Hulp ( functietoetsen )
F1
4
Z V SR
003
STURING
4/1
4
Airbag
9242011821
GOED
49.170.47
Nm
50.07
45.00
55.00
100.0
120.0
110.5 °0.2
111.6
47.2 0.5
Nm
47.3
links, de gemiddelde waarde van de 5 laatste resultaten van de cyclus.
rechts, de strekking van de 5 laatste resultaten van de cyclus.
107.4 °0.7
108.3
herhaling van de minimale en maximale toleranties geprogrammeerd in de
cyclus.
GOED
45.0
100.0
Hulp ( functietoetsen )
F1
4
Z V SR
Scherm n° 003 vertoont als extra:
55.0
120.0
004
STURING
4/1
4
46.12
Nm
46.05
48.9
Nm
48.4
46.12
48.9
105.4 °
F1
°
109.8
4.45A
Scherm n° 004 vertoont als extra:
de eindkoppel
de piekkoppel
Hulp ( functietoetsen )
Druk op
L of K
om het "Hoofdmenu" weer te geven.
6159932250-02
Nederlands
18 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
3.1.2 - Schermen voor sturing CVI II
Volgende uit te voeren
cyclus
002
STURING
Z V SR
4
4/1
Airbag
9242011821
Commentaar
Schroefnummer
Resultaat
4
OK
GOED
46.12
Nm
0.01% 1°
F1
Aantal cyclussen OK/aantal
geprogrammeerde cyclussen
OK
Actieve cyclus
Resultaat
105.4 °
Foutpercentage tussen de 2
transductoren voor koppel
en/of hoek (optie)
Schermnummer
Koppel
Hulp ( functietoetsen )
Hoek
T of S
Druk om naar een andere machine te gaan op de toets U of V
Druk om naar een ander scherm te gaan op de toets P of Q
Druk om naar een andere cyclus te gaan op de toets
4
001
STURING
Z V SR
4
OK
GOED
46.12 Nm
Scherm n° 001 vertoont als extra:
de maximale waarde van de tijdens de cyclus bereikte stroom van de motor.
105.4 °
25.30 A
Hulp ( functietoetsen )
F1
4
003
STURING
Z V SR
4/1
Airbag
9242011821
GOED
Scherm n° 003 vertoont als extra:
4
49.12
Nm
50.07
0.47
OK
links, de gemiddelde waarde van de 5 laatste resultaten van de cyclus.
rechts, de strekking van de 5 laatste resultaten van de cyclus.
55.00
45.00
°
105.4
111.6
0.2
F1
herhaling van de minimale en maximale toleranties geprogrammeerd in de
cyclus.
120.0
100.0
Hulp ( functietoetsen )
Scherm n° 004 vertoont als extra:
004
STURING
Z V SR
4
4/1
4
GOED
46.12 Nm
de eindkoppel
46.12
46.05
105.4 °
F1
Hulp ( functietoetsen )
OK
de piekkoppel
6159932250-02
Nederlands
19 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
3.2 - Organisatieschema voor de eerste inwerkingstelling
3.3 - "Service" menu
3.3.1 - Keus van de taal
T S
Gebruik de pijlen
en
om de taal te kiezen. Geef aan of dit scherm bij de volgende inschakeling opnieuw moet worden
weergegeven met de keuzeknop "keus bij opstarten: ja/nee". Bevestig met de toets
.
O
6159932250-02
Nederlands
20 / 102
EERSTE INWERKINGSTELLING
3.3.2 - Bijstelling van het contrast.
Het "Contrast" scherm verschijnt en stelt een percentage voor. Gebruik de pijltjes
afleesscherm te veranderen en bevestig met de toets
.
O
S
en
T
om het contrast van het
3.3.3 - Bijstelling van datum en tijd
Drie datumnotaties zijn mogelijk: DD/MM/JJ, MM/DD/JJ, JJ/MM/DD.
Druk op
of
om de datumnotatie te kiezen. Valideren met
.
De cursor knippert op de eerste cijfers van de datum. Druk op
om de datum te laten oplichten.
Gebruik de pijltjes
en om het getal te wijzigen en de pijltjes
en
voor verplaatsing in het veld.
Druk op
om te valideren of op
om het scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
S
O
T
U V
L
W
S
W
T
3.3.4 - Toegangscode
Dankzij de toegangscode heeft de gebruiker de mogelijkheid de gegevens (parameters, spil, cyclussen, ...) te beschermen tegen
alle foutieve handelingen. Om een toegangscode in tegeven, 2 maal maximaal 8 karakters intypen en op
drukken om te
valideren. De gegevens zijn dan beschermd en het slot
links onderaan het scherm wordt vergrendeld.
Om het invoeren van gegevens opnieuw mogelijk te maken, de code opnieuw intypen. Als de code juist is, wordt het slot
ontgrendeld
. De gegevens zijn dan dus niet meer beschermd. De bestaande code kan op elk willekeurig moment gewijzigd
of uitgewist worden.
O
voor de onderhoudstechnici is een speciale code ingevoerd. Deze is van een hoger niveau dan die van de
toegangscode (of gebruikerscode) en geeft de extra mogelijkheid de in het geheugen van de gereedschappen
opgeslagen parameters te wijzigen. De toezichtcode is uitsluitend bestemd voor de GEORGES RENAULT
technici.
6159932250-02
Nederlands
21 / 102
PROGRAMMERING
HOOFDSTUK 4 - PROGRAMMERING
De programmering van de stuurkast gebeurt in het "PARAMETERS" menu:
• de machine aanpassen bij de toepassing.
• de eigenschappen van de spillen weergeven en wijzigen.
• de schroefcyclussen programmeren.
• de curves instellen.
• de randapparaten e.a. programmeren.
Met de pijltjes en de cursor verplaatsen en valideren met
.
U V
W
1 - MACHINE
Vanuit het hoofdmenu de cursor verplaatsen naar "PARAMETERS", vervolgens naar "MACHINE" en valideren met
Verplaats de cursor met de pijltjes en , wijzig de modus met de pijltjes
en
en valideer dan met
.
De cursor plaatst zich op de naam van de machine.
U V
S
T
W
W.
Werkingsmodus
asynchroon/synchroon
230V / 120V
standaard, 230V
Naam van de machine
maximaal 10 alfanumerieke tekens.
Commentaar onder de naam
maximaal 25 alfanumerieke tekens.
Koppeleenheden
Nm, Ft.Lb, In.Lb, kg.m, kg.cm
Cyclusbron
•
•
•
•
•
Validatie spil
geen (stanDeze functie verbiedt het opstarten van het gereedschap zolang het signaal
daard), I/U, PLC. "Validatie spil" niet actief is via de I/U of PLC:
• Uitsluitend in de Schroefrichting als de instelling "Validatie spillen
bij losschroeven" niet geselecteerd is.
• In beide richtingen, schroef- en losschroefrichting als de instelling
"Validatie spillen bij losschroeven" geselecteerd is.
• De selectie "geen", standaard waarde, houdt deze functie tegen.
Vereffening fout
ja/nee.
Deze functie geprogrammeerd op "ja" laat het opstarten van de spil niet
toe na een fout resultaat. De ingang "vereffening fout" (contact nr. 26 van
de ingang/uitgang connector) moet gevalideerd worden (bijvoorbeeld met
een drukknop) om het opnieuw starten van de spil toe te laten.
Vereffening resultaat
ja/nee.
Als deze functie op "ja" geprogrammeerd is wordt het starten van de spil
niet toegelaten voordat de invoer "Aanvraag R" bevestigd is.
Start cyclus impulsionneel
ja/nee.
Wanneer deze modus geactiveerd is, wordt de cyclus gestart wanneer de
golffront van het signaal "start cyclus" vrijkomt en wordt niet tijdens zijn
volledige uitvoering op "1" gehouden. Wanneer het op "nee" staat, dan
wordt het signaal tijdens de hele cyclus actief gehouden. Om
veiligheidsredenen is deze functie niet beschikbaar voor draagbaar
gereedschap.
Hervatting van foute spillen
ja/nee.
Wanneer deze modus geactiveerd is, dan hervat het systeem uitsluitend het
werk van de spillen met een slecht resultaat in de voorafgaande cyclus. Er
moet een NULST commando worden verstuurd om alle spillen op te starten.
meldt de voedende netspanning aan de stuurkast. Deze instelling wordt
gebruikt bij de functie "ergo-stop".
het toetsenbord (standaard).
de "cyclusnr." ingangen afkomstig van een automaat, een busselectiekast of anderen.
een UniTelway/Modbus verbinding aangesloten op een automaat.
de op de stuurkast aangesloten PC.
een code gelezen door barcodelezer. In dat geval geeft een overeenstemmingstabel "code/
cyclusnr." het cyclusnummer aan dat geselecteerd moet worden. De instellingen van deze
tabel kunnen gewijzigd worden in de CVIPC software.
6159932250-02
Nederlands
22 / 102
PROGRAMMERING
Blokkering bij Acyclussen OK ja/nee.
Wanneer deze functie geactiveerd is, blokkeert de stuurkast de start van
de cyclus zodra het aantal uitgevoerde en goede cyclussen het
geprogrammeerde "ACYCOK" heeft bereikt. Er moet een NULST
commando worden verstuurd om de start van de cyclus te deblokkeren.
Validatie van spillen bij losschroeven
ja/nee
Deze instelling is verplicht gecombineerd met de instelling "Validatie
spil" en laat de werking bij het losschroeven wel of niet toe vanuit het
externe controlesysteem via de I/U of PLC.
NULC begin cyclus
ja/nee
Deze modus geeft wel of niet de mogelijkheid de testen aan het begin van
de cyclus uit te voeren. Het is beter deze testen niet uit te voeren bij spillen
die op het moment van starten van de cyclus al bezig zijn met spannen.
Slecht resultaat bij stopzetting
van start cyclus
ja/nee
Deze modus verhindert wel of niet de systematische uitsturing van het
slechte resultaat wanneer het SCY signaal tijdens de cyclus terugvalt.
Resultaat fout bij stopzetting
door timeout.
ja/nee
Deze modus laat wel of niet de uitsturing van een fout resultaat toe
wanneer de maximale cyclusduur overschreden is.
Testcyclus
Cyclusnummer
Deze cyclus wordt voor autotest gebruikt en is ingesteld als een normale cyclus.
Stroomcontrole
ja/nee
Als deze controle geactiveerd is kan men stroomtoleranties invoeren in de
cyclusinstellingen.
Impulsionneel R
0-4s
≠ 0 : het goede of slechte resultaat is een variabele impuls.
0
: het goede of slechte resultaat is een gehandhaafde impuls.
Gevoeligheidscoëfficiënt
normaal/per cyclus voor alle cyclussen of individueel per cyclus.
Druk op
C om naar de losschroefinstellingen te gaan:
Losschroefsnelheid
0 tot 100%
Deze snelheid wordt bij alle losschroefhandelingen gebruikt (behalve in
de losschroeffase van een cyclus).
Pas op: wanneer de snelheid gelijk is aan 0 is het losschroeven verboden.
Minimum koppel
Minimum koppel, die het mogelijk maakt het reële losschroeven van de
constructie te detecteren
Minimum hoek
Minimum hoek, die het mogelijk maakt het reële losschroeven van de
constructie te detecteren
Maximale tijd
Maximale duur van het losschroefwerk (als deze gelijk aan 0 is is het
losschroefwerk continu)
Opmerking: Een reële losschroefhandeling wordt gedetecteerd wanneer koppel ≥ minimum koppel EN hoek ≥ minimum hoek
(hoek gemeten op basis van minimum koppel).
Als de twee geprogrammeerde waarden op 0 staan wordt er geen enkele detectie uitgevoerd.
2 - SPIL
In het "Spil" menu kunnen de technische karakteristieken van de aangesloten gereedschappen in beeld worden gebracht.
Hier is het mogelijk de instellingen van de hoofd- en secundaire transductor te programmeren.
Dankzij hun intern geheugen worden de schroefgereedschappen automatisch door het systeem herkend.
De icoon
Y
geeft aan dat de parameters niet gewijzigd kunnen worden.
Voor elk gereedschap eerst de spanning van de stuurkast afsluiten, het gereedschap vervangen en dan de stuurkast
weer onder spanning zetten.
Op het scherm verschijnt het bericht "verandering gereedschap" om te waarschuwen dat het nieuwe gereedschap
herkend is en in rekenschap wordt genomen.
2.1 - "Parameters spil" menu
Sommige instellingen kunnen gewijzigd worden:
6159932250-02
Nederlands
23 / 102
PROGRAMMERING
De pijltjes
P
en
Q
gebruiken om naar een andere spil te gaan.
Commentaar
maximaal 15 alfanumerieke tekens.
Schroefnummer
maximaal 3 alfanumerieke tekens.
reductiecoëfficiënt
1.0 standaard.
Met deze coëfficiënt kan een extra reductie-eenheid naast het gereedschap in
rekenschap worden genomen. Bijv. Wanneer men een reductie van 2 toepast zal de
reductiecoëfficiënt 2 zijn.
coëfficiënt v. nominale last
1.0 standaard.
Met deze coëfficiënt kan het rendement van een extra reductie-eenheid naast het
gereedschap meegerekend worden. Voorbeeld: 1.8 voor een reductie van 2 met een
rendement van 90%.
Crowfoot sleutel
ja/nee
Deze instelling is niet wijzigbaar. Wanneer de cursor in dit veld staat op
drukken om het gedrag van het gereedschap tijdens de indexeerfase te wijzigen.
Hiervoor zijn er drie programmeerbare instellingen:
Stopkoppel
standaard 10%. Stopkoppel van de indexering van de crowfoot, geprogrammeerd
in % van de max. koppel van de spil; tussen 1 en 20%.
maximum
stroom
standaard 15%. Maximale stroom tijdens indexatie van de crowfoot,
geprogrammeerd in % van de maximale stroom van de spil; tussen 1 en 20%.
snelheid
20% standaard. Indexatiesnelheid van de crowfoot geprogrammeerd in % van de
maximale snelheid van de spil; tussen 1 en 75%
ergo-stop
ja/nee
Als deze functie geactiveerd is wordt de door het bedienend personeel gevoelde
stoot verzacht.
Torsiecoëfficiënt
0 tot 1 °/Nm
Deze coëfficiënt geeft mogelijkheid de eventuele machinale torsie van een
spilverlenging of van een crowfoot te vereffenen (alleen bruikbaar bij schroefwerk
met stopzetting op de hoek)
B
Opmerking: deze coëfficiënt kan gemeten worden op de in het apparaat geregistreerde curve, op basis van de uiteendraaiingshoek en het bereikte koppel.
Bereikt koppel
Uiteendraaiingshoek
2.2 - Gebruik van de controletransductor
Sommige spillen beschikken over twee ingebouwde koppeltransductoren:
C1 hoofdkoppeltransductor voor stopzetting van de spil.
C2 secundaire koppeltransductor bestemd voor het controleren van de eerste.
Een extra module op een standaard spil maakt het eveneens mogelijk over een secundaire koppeltransductor en hoektransductor
te beschikken:
C1 hoofdkoppeltransductor voor stopzetting van de spil.
C2 secundaire koppeltransductor bestemd voor het controleren van de eerste.
A1 hoofdhoektransductor van de spil.
A2 secundaire hoektransductor van de extra module.
Waarom een secundaire transductor? :
6159932250-02
Nederlands
24 / 102
PROGRAMMERING
De secundaire koppeltransductor wordt gebruikt voor het contreleren van de hoofdkoppeltransductor tijdens het spannen. Als het
verschil tussen deze het geprogrammeerde percentage "Tolerantie C1/C2" overschrijdt is het schroefresultaat slecht
(resultaatcode: "Mmin" of "MMax"). Deze controle is alleen mogelijk bij de schroefmethodes Koppel+Hoek, Hoek+Koppel en
Rekgrens.
De secundaire hoektransductor wordt op dezelfde wijze gebruikt als de secundaire koppeltransductor. De controle van de hoek
gebeurt vanaf de waarde van de "drempel van hoektelling" tot die van de "stopkoppel". Voor de uiteindelijke hoek is het
schroefresultaat slecht als het verschil tussen A1 en A2 de "tolerantie A1/A2" overschrijdt (resultaatcode "fout" of "Hoek").
2.2.1 - Menu "2e transductor"
De volgende instellingen zijn programmeerbaar in het menu "2e transductor":
Type controle
De verschillende gebruikstypes zijn de volgende:
standaard 1 + 2
C1 hoofdtransductor
C2 secundaire controletransductor
1
C1 hoofdtransductor
C2 niet gebruikt
2
C2 hoofdtransductor
C1 niet gebruikt
Tolerantie koppel
Koppeltolerantie (in % van de nominale last) tussen C1 en C2.
Tolerantie hoek
Hoektoleranie (in °) tussen A1 en A2.
2.2.2 - Menu "Programmering 2e EEPROM"
Als er gebruik wordt gemaakt van een secundaire koppeltransductor worden in dit menu de volgende instellingen weergegeven:
Gevoeligheid xmV/V
coëff(x)
1.000 (coëfficiënt van gevoeligheidscorrectie)
Deze waardes kunnen uitsluitend gewijzigd worden na de toegangscode voor onderhoud te hebben ingevoerd.
3 - CYCLUS
Een schroefcyclus is samengesteld uit een hoeveelheid fases die op elkaar volgen.
Iedere fase wordt bepaald door algemene instellingen, door schroefvoorwaarden en door motorvoorwaarden.
De verschillende mogelijke fases zijn:
• Z
Zoeken
• V
Voorspannen
• S
Schroeven
• R
Foutbehandeling
• L
Losschroeven
• P
Sturing sleepkoppel
• s
Fasesprong
• W
Wachten synchronisatie
3.1 - Algemene instellingen van de cyclussen
Vanuit het hoofdmenu de cursor met de pijltjes
U en V verplaatsen naar "PARAMETERS", dan naar "CYCLUS" en valideren
W
met
.
Commentaar:
Aantal cyclussen OK:
geeft de cyclus een eigen karakter (maximaal 40 tekens).
1 - 999. Deze functie activeert uitgang nr. 5 van de contactdoos Ingang/Uitgang wanneer het aantal
uitgevoerde cyclussen met goed resultaat gelijk is aan het aantal geprogrammeerde cyclussen.
Voorbeeld: als het aantal cyclussen OK = 3, moeten er 3 cyclussen "GOED" worden uitgevoerd om
het uitgangssignaal op "1" te krijgen.
Resultaat per fase:
ja/nee.
De schroefresultaten worden gememoriseerd voor elke uitgevoerde fase.
6159932250-02
Nederlands
25 / 102
PROGRAMMERING
3.2 - Creëren, kopiëren en verwijderen van een cyclus
M
Om een cyclus te creëren drukt men op
.
Het nummer van de nieuwe cyclus kiezen in de lijst van beschikbare cyclussen en valideren met . De lijst van fases verschijnt.
Druk op
om een fase te kiezen en valideer.
Druk op
om op elk willekeurig moment de lijst van toetsen en toetsfuncties in beeld te brengen.
Om een cyclus naar een andere te kopiëren, op
drukken en valideren met
.
Om een cyclus te verwijderen op
drukken, bevestigen met ja of nee en valideren met
.
W
B
N
W
C
K
W
3.3 - Algemene instellingen van de fases
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te
typen en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
De pijltjes
en
gebruiken om naar een andere spil te gaan.
Het scherm valideren door
in te drukken.
Te sturen spillen
1/2/1-2, volgens de synchrone of asynchrone werkingsmodus.
Maximale tijd
0 - 99 s.: Tijd voor uitvoering van de fase.
Tijd tussen fases
0 - 20 s: De tussen deze en de volgende fase geprogrammeerde tijd.
P
E
Q
K
3.4 - Creëren, kopiëren en verwijderen van een fase
Om een fasetype te creëren of te wijzigen op
W drukken, het fasetype selecteren en valideren met W .
3.5 - Motorvoorwaarden en andere instellingen
Bandbreedte
Schroefdraadgang
Draaisnelheid
Versnelling
Vermogen
NULST koppel
NULST hoek
Externe stop
2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 Hz.
rechts/links.
0 - 100 % (0% om de motor in huidige stand te houden). tot 130% in bepaalde gevallen bij het voorspannen.
0.1 - 40.00 s. De overgang tussen de snelheden van 2 opeenvolgende fases kan op de volgende wijze
gemoduleerd worden (als de tussenfasetijd nul is):.
"versnelling" < 0.02 s: overgang zo snel mogelijk, met remming. Te gebruiken bij het zeer vast schroefwerk.
"versnelling" ≥ 0.02 s: overgang geleidelijker. Te gebruiken bij normaal of elastisch schroefwerk. Een
minimum van 0.04 s is aanbevolen.
0 - 100 %.
ja/nee.
ja/nee.
Met de NULST functie geprogrammeerd op "ja" is het mogelijk de koppel- en/of hoekwaardes aan het begin
van de actieve fase op nul te stellen. Het gaat uitsluitend om numerieke waardes (weergave en actief
geheugen); het leidt niet tot een compensatie voor de transductor.
ja/nee. Opdat het systeem de actieve fase stop zet en naar de volgende overgaat, dient aan de volgende eisen
te worden voldaan:
- de parameter "externe stop" moet in dit scherm op "ja" staan.
- het signaal op de ingang "externe stop" van de ingang/uitgang connector moet op "1" overgaan.
3.6 - Zoeken
E om de algemene instellingen van de fase te programmeren en vervolgens op W om de bijzondere voorwaarden
Druk op
in te typen
Maximale tijd
0 - 99 s. Tijd voor uitvoering van de fase: alleen weergegeven voor de Zoekfase, want de max. tijd is
impliciet gelijk aan het aantal slagen vermenigvuldigd met de rotatietijd + tijd tussen slagen.
Rotatietype
tijd/hoek.
Maximale tijd
0 - 20 s.
of Verdraaiingshoek 0 - 9999,5°.
Aantal slagen
1 - 99.
Slagtussentijd
0,01 - 20 s.
Richting
rechts/links/afwisselend. Indien de richting afwisselend is, gebeurd de helft ven het aantal keer klokwijs
en de andere helft anti klokwijs.
Draaisnelheid
0 - 130%
Versnelling
0.01 - 40.00 s
Vermogen
1 - 100 %.
6159932250-02
Nederlands
26 / 102
PROGRAMMERING
3.7 - Voorspannen
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te typen
en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
E
Stopkoppel
0 tot max. waarde van de spil (aandrukkoppel van de schroef).
Hoektellingsdrempel
0 tot max. waarde van de spil.
De schroefresultaten van de Voorspanfase worden niet opgeslagen.
3.8 - Schroeven
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te typen
en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
E
De grenswaardes van de koppel- en hoekvoorwaarden zijn:
Koppel
0 tot max. waarde van de spil.
Hoektellingsdrempel
0 tot max. waarde van de spil.
Hoek
0 - 9999,5°.
De andere voorwaarden zijn afhankelijk van het schroefwerktype (zie onderstaande tabel).
Rekgrens
Hoek + Koppel +
helling
Handhaving van koppel
Voorwaarden
Koppel + Hoek +
helling
Hoek + Koppel
Koppel + Hoek
Koppel
Schroefmethodes
Min, max koppel
Stopkoppel
Veiligheidskoppel
Drempel hoektelling
Min, max hoek
Stophoek
Veiligheidshoek
Min, max helling
% stophelling
Aantal steekproeven voor hellingberekening
Hoek en plastische zone
Bandbreedte
Tijd handhaving
Min, max stroomsterkte (optioneel)
Als optie: stroomcontrole
De minimale en maximale stroomwaardes zijn op experimentele wijze geprogrammeerd: de max. stroomwaarde moet tijdens de
testcyclus worden afgelezen en dan de cyclus minstens 3 keer uitvoeren om de te programmeren stroomwaardes te bepalen.
3.9 - Foutbehandeling
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te typen
en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
E
Wanneer een slecht resultaat wordt aangegeven (max. koppel of hoek bereikt, enz...), dan is het mogelijk met de cyclus door te
gaan d.m.v. een speciale behandeling, hetzij door de cyclus stop te zetten of door een hervattingsfase.
Voorbeelden: de (2) schroef(ven) losdraaien, opnieuw beginnen met aanschroeven, enz...
6159932250-02
Nederlands
27 / 102
PROGRAMMERING
In het scherm "Algemene parameters" zijn twee opeenvolgende proeven mogelijk.
Eind
eind van cyclus.
Losschr+eind
losschroeven + eind van cyclus.
Sprong (goede sp.)
sprong naar fase "x" en voortzetting van de cyclus met allen de spillen waarvan het resultaat goed
is (de spillen met een slecht resultaat worden niet meer gebruikt).
Loss+sprong (goede sp.)
losschroeven + sprong naar fase "x" en voortzetting van de cyclus met allen de spillen waarvan het
resultaat goed is.
Tijd voor losschroeven
0 - 99 s.
Gegroepeerde spillen
ja/nee. Deze functie is uitsluitend toegestaan in de synchrone modus: bij een fout op 1 spil, wordt
de behandeling op beide spillen uitgevoerd ook al heeft één van beide een goed resultaat.
In het scherm "Voorwaarden", moet het volgende worden gekozen:
• de fout of fouten voor welke men een behandeling wenst uit te voeren.
• de rotatierichting van de spil.
3.10 - Losschroeven
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te typen
en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
E
De grenswaardes van de koppel- en hoekvoorwaarden zijn over het algemeen:
Koppel
0 tot max. waarde van de spil.
Hoektellingsdrempel
0 tot max. waarde van de spil.
Hoek
0 - 9999,5°.
De andere voorwaarden zijn afhankelijk van het soort schroefwerk (zie onderstaande tabel).
Hoek + koppel
Koppel
Koppel + hoek
Losschroefmethodes
Voorwaarden
Min, max Koppel
Stopkoppel
Losbreekkoppel
Veiligheidskoppel
Min, max hoek
Stophoek
Drempel hoektelling
Bandbreedte
3.11 - Sturing sleepkoppel
In deze fase kan de weerstandkoppel (sleepkoppel) van een gemonteerd mechanisme gecontroleerd worden.
Voorbeelden van dergelijke mechanismes: versnellingsbak, krukas, enz... De temporisatie van het opstarten (in tijd of hoek
uitgedrukt) zorgt ervoor dat de "schok" bij het opstarten van de motor en van het mechanisme verdwijnt.
E
W
Druk op
om de algemene instellingen van de fase te programmeren en dan op
om de bijzondere voorwaarden in te typen
en opnieuw op
om de motorvoorwaarden en andere instellingen te programmeren.
E
1 Controle van het sleepkoppel met stopzetting op tijd of op hoek:
Stophoek
Min, max. koppel
Veiligheidskoppel
Ontkoppeling:
0 - 9999,5°.
0 - max. waarde van de spil.
0 - max. waarde van de spil.
6159932250-02
Nederlands
28 / 102
PROGRAMMERING
Type
Tijd of hoek
tijd of hoek.
0 - 20 s of 0-9999,5°.
2 Controle van het sleepkoppel met stopzetting op koppel:
Min. hoek
Min, max. koppel
Stopkoppel
Ontkoppeling:
Type
Hoek
Offset sleepkoppel
0 - 9999,5°.
0 - max. waarde van de spil.
0 - max. waarde van de spil.
<-hoek.
0-9999,5°.
negeren/toevoegen aan de meting/van de meting aftrekken. De gemiddelde waarde van de
sleepkoppel wordt gebruikt als offset, meer of minder, voor de meting in de navolgende fases.
NULST aan begin van fase ja/nee. Hiermee kan de waarde van de voorheen gedetecteerde offset op nul worden ingesteld aan
het begin van de fase.
Constante afwijking
0-9999. Wanneer deze waarde 0 is wordt de gemiddelde waarde van de sleepkoppel gebruikt als
"offset", meer- of minderwaarde, voor de meting van de volgende fases. Als deze anders is dan
0, dan wordt deze waarde afgetrokken van die van de sleepkoppel.
Zie Bijlage - Schroefmethodes voor verdere informatie.
3.3 - Sprong
Deze fase geeft de mogelijkheid meer complexe cyclussen tot stand te brengen.
Bijvoorbeeld:
V
S1
R1
V
S1
R1
Voorspannen
schroeven.
foutbehandeling
S2
---
S3
s1
- bij fout sprong naar fase 6 (S3).
- zoniet, uitvoering van fase S2 en dan stopzetten cyclus.
lege fase: veroorzaakt stopzetting van de cyclus.
fase van hervatting wanneer er een fout in fase 4 is.
sprong naar fase 4 (S2) voor het beëindigen.
--S3
s1
3.4 - Fase "Wachten synchronisatie"
In de fase "Wachten synchro" is het mogelijk het volgende te synchroniseren:
• de fases van meerdere stuurkasten als de werkmodus synchroon is.
• de fases van meerdere spillen als de werkingsmodus asynchroon is.
Eerst moeten de "synchro" signalen van alle stuurkasten met elkaar verbonden worden en moet er een wachtfase geprogrameerd
worden voor elke stuurkast.
Het aansluitschema wordt beschreven in het hoofdstuk "Aansluitingen en installatie".
Werkingsprincipe:
s tu u rk a s t n ° 1
V
R
s tu u rk a s t n ° 2
V
R
S
W
W
S
S
Elke stuurkast geeft aan de anderen door dat hij de wachtfase bereikt heeft door het
"synchro" signaal op "0" te stellen. Hierna wacht hij totdat de andere stuurkasten hun eigen
wachtfase bereiken door de "synchro" ingang in de gaten te houden. In het voorbeeld
hiernaast voert stuurkast nr. 2 het begin van de cyclus uit (Zoeken, Voorspannen) en wacht
dan totdat stuurkast nr. 1 zelf zijn fases beëindigt (Zoeken, Voorspannen, Schroeven) om
samen door te gaan met de rest van de cyclus. Na 10 seconden (max. standaard
geprogrammeerde tijd) vervolgt of stopt de stuurkast de cyclus.
3.5 - «Lege» fase
Een "lege" fase is een niet geprogrammeerde fase.
De schroeffase wordt uitgevoerd van de eerste geprogrammeerde fase tot de eerste lege fase. Als er andere fases geprogrammeerd
zijn na een "lege" fase, dan kunnen deze alleen worden uitgevoerd na een voorwaardelijke sprong van het hoofdprogramma naar
één van deze fases (zie fases "sprong" en "foutbehandeling").
PROGRAMMERING
6159932250-02
Nederlands
29 / 102
4 - SCHROEFCURVES
In het "Curves" menu worden de instellingen voor het opslaan van de curves bepaald.
Duur van de meting
0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 seconden.
Startdrempel
0 tot max. spil. Met een waarde op 0 kunnen de x laatste seconden van het schroefwerk vòòr het
stoppen van de motor geregistreerd worden. Een andere waarde dan 0 registreert de x laatste
seconden na de overschrijding van de ontkoppelingsdrempel.
Het scherm valideren door
in te drukken.
K
5 - RANDAPPARATEN EN OVERIGEN
5.1 - Parallelle printer
type
EPSON standaard/IBM/IBM pro/HP DeskJet/HP LaserJet.
pagina lengte
6 - 80
marge boven
0 - 74
pagina breedte
1 - 80
marge onder
0 - 79
Druk op
om de instellingen op te slaan.
K
5.2 - Seriële poorten
De stuurkast is uitgerust met 3 seriële poorten (RS-A, RS-B, RSPC) voor aansluiting van diverse randapparaten zoals een
ETHERNET-poort, waarmee het mogelijk is tot 3 verschillende functies te verbinden met virtuele ingangen de zgn. "sockets".
De toewijzing van randapparaten aan de seriële poorten en sockets en hun instellingen gebeuren in dit menu.
5.2.1 - Poort RS-A
verbonden randapparaat
verbindingstype
snelheid
aantal databits
aantal stopbits
pariteit
geen/uitgang resultaat/barcode machine 1/barcode machine 2
RS232
9600 bauds
8
1
geen
5.2.2 - Poort RS-B
verbonden randapparaat
verbindingstype
snelheid
aantal databits
aantal stopbits
pariteit
geen/automaat/barcode machine 1/barcode machine 2/ISaGRAF workshop
RS232/RS485i/RS485f/4-20mA
9600 bauds standaard
8
1
geen
5.2.3 - RSPC-poort
aansluitbare randapp.
geen/ISaGRAF Workshop/Download PC
verbindingstype
RS232/RS422 tussenpositie/RS422 eind
snelheid
115200 bauds standaard
aantal databits
8
aantal stopbits
1
pariteit
geen
slaafnummer
1
Druk op
om de instellingen op te slaan.
K
5.2.4 - Socket 1
Verbonden randapparaat
Poort nr. (>1024)
ongebruikt/PC Download (om CVIPC2000 via Ethernet te gebruiken)
standaard 10000
6159932250-02
Nederlands
30 / 102
PROGRAMMERING
5.2.5 - Socket 2
Verbonden randapparaat
Poort nr. (>1024)
Distant adres
ongebruikt/Uitgang resultaat (om de schroefresultaten naar een TCP server op Ethernet te sturen) /
Netwerkdata collector (voor gebruik van CVI Net software)
standaard 1100
standaard 0.0.0.0. (distant adres IP van de TCP server)
5.2.6 - Socket 3
Verbonden randapparaat
Poort nr. (>1024)
Distant adres
Druk op
K
ongebruikt/IsaGraf workshop (voor gebruik van deze workshop op PC via Ethernet) / MODBUS
TCP (voor gebruik van de in-/uitgangcommando's en de schroefresultaten, door een automaat met
Ethernetaansluiting)
standaard 10001
standaard 0.0.0.0. (distant adres IP van de TCP server)
om de instellingen op te slaan.
5.3 - "ETHERNET" menu
Het programmeermenu verschijnt alleen als er een Ethernetkaart gedetecteerd is in het apparaat. Eerst moeten de seriële poorten
geprogrammeerd worden.
Als in het "Randapparaten" menu ETHERNET tussen haakjes staat, dan is de Ethernetkaart gedetecteerd maar
niet bruikbaar. De microprocessorkaart (Ref. 6159188035) moet vervangen worden om de Ethernetkaart te
kunnen gebruiken.
Scherm nr.1
Adres IP
Gateway
Masker subnetwerk
MAC
Ping IP
PING
B
Druk op
K
u.v.w.wadres IP van de stuurkast binnen het netwerk
u.v.w.wte programmeren indien het netwerk een "Gateway" gebruikt
255.255.255.0.Bij inbouw in een bestaand netwerk contact opnemen met de netwerkbeheerder voor
het programmeren van masker.
00:09:99xx.yy.zz (niet intypbaar) (MAC adres van de Ethernetkaart)
u.v.w.w (adres IP van een ander apparaat binnen het netwerk)
Druk op
om de Ethernetverbinding te testen met een bekend IP-adres op het netwerk.
B
om de instellingen op te slaan.
Scherm nr.2
In dit scherm kan de toegang tot programmering met de PC beperkt worden tot het bevoegde personeel.
Als de lijst van IP-adressen van de bevoegde PC's niet gevalideerd is hebben alle PC's toegang tot de programmering. Er is geen
beveiliging.
Als de lijst van IP-adressen van de bevoegde PC's "gevalideerd" is hebben alleen de PC's waarvan het IP-adres in de lijst staat
toegang tot de programmering. De lijst kan maximaal 10 adressen bevatten.
Voor verdere informatie, zie documentatie ETHERNET referentienr. 6159932700.
5.4 - Automaat
Afhankelijk van de optioneel in de stuurkast geïnstalleerde netwerkkaart (MODBUS+, PROFIBUS, INTERBUS S,
DEVICENET) kunnen de volgende schermen verschijnen:
5.4.1 - Verbinding automaat op RSB
Netwerkadres
1-253
JBUS/MODBUS/UniTelway keuze van het protocol
Master/Slaaf
keuze van het apparatuurtype
Data swapping
ja/nee (keuze van UniTelway)
Deze automaat is een randapparaat dat men alleen op de RSB-poort kan configureren
6159932250-02
Nederlands
31 / 102
PROGRAMMERING
5.4.2 - Verbinding automaat netwerkkaart (MODBUS+)
Netwerkadres
1-64
Master/Slaaf
keuze van het apparatuurtype
In dit geval op
drukken om de instellingen op te slaan en de stuurkast uitschakelen.
Voor verdere informatie, zie documentatie MODBUS+ referentienr. 6159932650.
K
5.4.3 - Verbinding automaat netwerkkaart (PROFIBUS-DP of INTERBUS S)
Netwerkadres
Slaaf
Acyclisch/cyclisch
B
Druk op K
Druk op
1-127 (uitsluitend PROFIBUS-DP). INTERBUS S: geen netwerkadres.
apparatuurtypen uitsluitend slaaf.
werkingswijze van PROFIBUS-DP of INTERBUS S.
om diagnostiekgegevens van de netwerkkaart te krijgen.
om de instellingen op te slaan en schakel de stuurkast uit.
Voor verdere informatie, zie documentatie PROFIBUS-DP referentienr. 6159932660 of documentatie INTERBUS S
referentienr. 6159932670.
5.4.4 - Verbinding automaat netwerkkaart (DeviceNet)
Om een stuurkast in een DeviceNet netwerk te voegen moeten de volgende instellingen geconfigureerd worden:
• Adres van de stuurkast in het netwerk.
• Gebruik van de geheugenoverdracht.
Standaard waarde
Waardes
Beschrijving
Adres
3
0...63
Adres van de stuurkast in het DeviceNet netwerk.
Configuratie I/U
Standaard I/U
Standaard I/U
"Standaard I/U"
Lezen en schrijven I/U van stuurkast
Vb.: Start cyclus, R goed, R fout, ...
Overdracht
geheugen
"Overdracht geheugen"
Geeft toegang tot de data van geheugenmapping.
Vb.: lezen van numerieke resultaten van een spil.
Overdracht geheugen
Configuratie I/U
Ingang
Uitgang
Standaard I/U
6 Woorden (96 bits)
6 Woorden (96 bits)
Overdracht geheugen
6 Woorden
2 Octet
2 Woorden
3 Octet
24 Octet
-> 360 bits
6 Woorden
2 Octet
2 Woorden
3 Octet
24 Octet
-> 360 bits
De instelling van het slaafadres en de configuratie van de I/U gebeurt op de volgende wijze:
• Bij een stuurkast, programmering in het menu "Instellingen \ Randapparaten \ Automaat".
• Bij de CVIPC2000 software, programmering in het menu "Stuurkast \ Randapparaten \ Automaat".
Voor verdere informatie, zie documentatie DeviceNet referentienr. 6159932680.
6159932250-02
Nederlands
32 / 102
PROGRAMMERING
5.5 - Uitgang Verslag
formaat (uitgang CR)
continu uitsturing
Druk op
K
PC2/PC3/PC4/Specifiek/PC5A/PC5B/PC5C.
wanneer deze parameter gevalideerd is, worden de schroefresultaten naar de seriële verbinding
doorgestuurd aan het eind van elke cyclus.
om de instellingen op te slaan.
5.6 - Barcode
De door een barcodelezer gelezen code kan gebruikt worden om een schroefcyclus te starten (zie "Parameters/Machine" menu).
De code wordt met het schroefresultaat geregistreerd en weergegeven in het scherm voor sturing.
Bij het lezen van de barcode kan de stuurkast één van de volgende handelingen uitvoeren:
Geen
geen handeling.
NULST
het lezen van de code veroorzaakt een handeling gelijk aan de NULST.
Nulst op ACYCOK
het lezen van de code veroorzaakt een NULST wanneer het geprogrammeerde aantal cyclussen OK
wordt bereikt.
Lezen door automaat
de op de seriële verbinding aangesloten automaat vervangt de codelezer.
Druk op
B
om de status van de verbinding weer te geven.
5.7 - ISaGRAF workshop
De ISaGRAFworkshop software is al geïnstalleerd in de stuurkast: hiermee is het beheer van de ingangen/uitgangen en van de
randapparaten mogelijk afhankelijk van de specificaties van de klant.
Tijdelijke desactivering van een ISaGRAF toepassing: wanneer de stuurkast in de "onderhoud" of "supergebruiker" modus is
(speciale toegangscode) is het mogelijk door indrukken van de toets
tijdelijk een eventueel ISaGRAF programma te
desactiveren. Na bevestiging start het apparaat opnieuw. Om deze toepassing opnieuw te activeren opnieuw op
drukken of
het apparaat uitschakelen.
N
N
5.8 - Netwerkdata collector
Het ophalen van schroefresultaten en curves kan op een via Ethernet verbonden PC gebeuren met de CVI Net software. In dit
geval moeten de volgende instellingen geconfigureerd worden:
Type van de opgehaalde gegevens
Resultaten
ja/neeschroefresultaten
Goede curves
ja/neeSchroefcurves waarvan het schroefresultaat goed is
Foute curves
ja/neeSchroefcurves waarvan het schroefresultaat slecht is
Werking van de FIFO
Blokkering als FIFO vol is ja/neeWanneer het door te sturen resultatengeheugen vol is kan de volgende cyclusstart
geblokkeerd zijn of niet (de cyclusstart is niet geblokkeerd, maar de volgende resultaten worden niet geregistreerd)
Alarmdrempel
0 à 100%Wanneer de vullingsgraad van dit geheugen deze waarde bereikt kan er een alarm worden
voortgebracht (via een IsaGraf programma)
Synchronisatie van de tijd
CVIPC / CVI Net / CVIPC & CVI NetHet gebruikte middel kiezen om de tijd van het apparaat bij te stellen
PROGRAMMERING
B
6159932250-02
Nederlands
33 / 102
Door op de toets
te drukken gaat men naar het onderhoudsscherm, waar de volgende informatie wordt gegeven:
• "Minimale nodige grootte"
• Minimale grootte van de FIFO die nodig is voor toelating van een cyclus
• "Alarmdrempel"
• Alarmdrempel en grootte van de FIFO
• "Gebruikte ruimte in de FIFO"
• Gebruikte ruimte in de FIFO
• "Vrije ruimte in de FIFO"
• Vrije ruimte in de FIFO ( >> geeft een overschrijding van de alarmdrempel aan)
• "Status van de verbinding"
• Statuscodes van de NN/PP verbinding
• NN = Status van de CVINET taak
0
Ongebruikt
1
Wachten op verbinding met CVINET
2 t/m 4 Opdracht van verbinding met CVINET bezig (identificatie stuurkast)
5 t/m 6 Opdracht van verbinding met CVINET bezig (identificatie voorwerp machine)
7 t/m 8 Opdracht van verbinding met CVINET bezig (identificatie voorwerp spil)
9 t/m 10 Opdracht van verbinding met CVINET bezig (identificatie voorwerp curve)
21 t/m 24 Verbinding met CVINET uitgevoerd
• PP = Status van de controle van de Ethernet socket
0
Oorspronkelijke status
1
Wachten op sluiting
2
Commando opening socket
3
Wachten op opening socket
4
Wachten op totstandbrenging verbinding met server
5
Verbinding met de server tot stand gebracht
6159932250-02
Nederlands
34 / 102
PROGRAMMERING
6159932250-02
Nederlands
35 / 102
SCHROEFRESULTATEN
HOOFDSTUK 5 - SCHROEFRESULTATEN
1 - SCHROEFRESULTATEN
Met dit scherm kunnen de opgeslagen schroefresultaten worden bewerkt met de datum en het tijdstip van registratie.
Met behulp van de toetsen
en
de schroefresultaten doorbladeren.
Ook is het mogelijk direct een metingnr. te typen om deze in beeld te brengen: verplaats de cursor met de pijltjes / en valideer
met
.
P
Q
U V
W
In de synchrone modus worden bij het doorbladeren de resultaten van alle spillen tegelijkertijd weergegeven.
In de asynchrone modus op
/
drukken om het spilnummer te kiezen.
U V
C
Om de resultaten van een machine te wissen op
drukken, bevestigen met ja of nee en valideren met
Om te printen op
drukken. Een nieuw scherm verschijnt voor configuratie van het printwerk:
J
W.
De resultaten kunnen per spil, cyclus, resultaattype of datum worden opgemaakt.
De opmaak PC2/PC3/PC4/specifiek/PC5A/PC5B biedt keus tussen verschillende presentatievormen van de resultaten.
Randapparaat: printer/rekeneenheid. Voor het randapparaat "rekeneenheid" worden het hoofd en de voet van de pagina niet
geprint.
Druk opnieuw op
om te beginnen met printen.
J
K geeft een historiek per datum van de resultaten, zeer nuttige om een globaal overzicht van de resultaten te krijgen.
P / Q en U / V gebruiken voor het doorbladeren van de resultaten.
De toets
De pijltjes
Nota : wanneer er 2 resultaten in dezelfde seconde worden opgeslagen kan het aantal in de stuurkast opgeslagen resultaten hoger
zijn dan het aantal opgeslagen in de PC door CVIPC2000. Met name wanneer men "opslaan per fase" geselecteerd heeft worden
de laatste fase en het resultaat van de cyclus in dezefde seconde opgeslagen.
2 - STATISTISCHE BEREKENINGEN
De statistische berekeningen gaan uit van de schroefresultaten opgeslagen voor een gegeven spil, cyclus en fase.
P Q
Het spilnummer is af te lezen op de eerste regel rechts van het scherm. De pijltjes
/
gebruiken om de spil te
selecteren.
Verplaats de cursor met behulp van de pijltjes
/ . Kies eveneens het nummer van de cyclus met de pijltjes
/
.
U V
S T
Het is mogelijk statistische berekeningen uit te voeren voor de schroefresultaten van een gegeven fase wanneer in het scherm
"Parameters/Cyclus" de informatie " schroefresultaten: per fase" gevalideerd is.
Datum en tijdstip
Aantal metingen
Type
Norm
Inhaling
Tolerantie
Filter
CAM
CPK
: referentiedatum en -tijdstip (van het laatste schroefresultaat).
: -250 standaard: de statistische berekeningen worden uitgevoerd op basis van de 250 laatste
schroefresultaten ingehaald vòòr (teken "-") de referentiedatum.
: koppel/hoek: de berekeningen worden uitgevoerd met de koppel- en hoekwaardes.
: ISO (nr. 8258 voor de controlekaarten) of CNOMO (norm nr. E41.32.110 N).
: deze functie is alleen beschikbaar wanneer men vooraf filtratiewaardes heeft ingevoerd. De meting
d.m.v. inhaling elimineert een pakket van 5 metingen als één van de in metingen in het pakket buiten
de filtratiewaardes valt.
: referentiewaardes voor de berekening van CAM en CPK. Standaard zijn deze gelijk aan de
geprogrammeerde minimale en maximale waardes van de cyclussen.
: door filtratie kunnen afwijkende waardes voor de statistische berekening worden verwijderd.
: standaard 1.33.
: standaard 1.1.
J
De toets
indrukken om direct de rekenresultaten, het histogram met of zonder toleranties, de controlekaarten en de tabel
van waardes te printen.
Durk op
K
om de programmering te valideren, de berekeningen op te starten en de resultaten in beeld te brengen.
6159932250-02
Nederlands
36 / 102
SCHROEFRESULTATEN
In de CNOMO norm worden de volgende resultaten weergegeven:
Metingen
: aantal metingen in aanmerking genomen voor de berekeningen.
Steekproef
: aantal steekproeven van 5 metingen.
Min
: kleinste waarde van de populatie.
Max
: grootste waarde van de populatie.
IT
: interval van tolerantie.
x
: gemiddelde van de populatie.
MD
: momentdispersie.
σi
: momentstandaardafwijking.
σ0
: globale standaardafwijking.
CAM
: coëfficiënt Adequatie van de Middelen.
CPK
: coefficient van positie en dispersie.
Normaal
: geeft aan of de regel normaal is of niet.
Homogeen
: geeft aan of de populatie homogeen is of niet.
Capabel
: geeft aan of de CAM hoger is of niet dan de CAM v. lastenboek.
RegelingX
slecht
: CPK is lager dan CPK lastenboek.
OK goed
: CPK is hoger dan CPK lastenboek.
In ISO norm
σ wordt vervangen door = (geschatte standaardafwijking).
wordt CAM vervangen door CP.
σ0 wordt σ0 vervangen door σ(standaardafwijking). Gedetailleerde berekeningen in Annex.
De pijltjes
P /Q
gebruiken om naar een ander scherm te gaan.
Het histogram laat het aantal waardes in elke "klasse" zien.
KI
klasse interval (in Nm of in graden afhankelijk van de keus de berekeningen uit te voeren op basis van de
koppelwaardes of van de hoekwaardes).
G
gemiddelde.
G-gemiddelde.-3s
G+gemiddelde.+3s
Controlekaarten:
• Evolutie van het gemiddelde (M) en van de strekking (E) van de per pakket van 5 uitgevoerde metingen. Elke punt stelt een
pakket voor. De extreme horizontale lijnen staan voor de laagste en hoogste controlegrenzen en de tussenlijn voor het gemiddelde. Vgl. berekeningen in annex.
• Evolutie van het gemiddelde (M) en van de standaardafwijking (S) van de per pakket van 5 uitgevoerde metingen.
• Evolutie van het gemiddelde (M) en van de strekking (E) van de per pakket van 5 uitgevoerde metingen.
De horizontale lijnen geven het gemiddelde aan het de toleranties bepaald in de cyclusparameters.
De verticale streepjes stellen het gemiddelde en de min. en Max. waardes van elk pakket voor.
J
De toets
indrukken om direct de rekenresultaten, het histogram met of zonder toleranties, de controlekaarten
en de tabel van waardes te printen.
3 - SCHROEFCURVES
P Q
Met de pijltjes
/
de in beeld te brengen curve kiezen op
grond van het gewenste curvetype (goed of slecht) of de datum van
creatie van de curve.
Met de pijltjes
koppel in functie van de tijd.
•
koppel+hoek in functie van de tijd.
•
koppel+hoek+helling in functie van de tijd.
•
koppel in functie van de hoek.
K
Drukken op J
K o p p e l
P ie k k o p p e l
S / T de weergavemodus van de curve kiezen:
•
Drukken op
H o e k
M a x
D o e l
M in
M a x
E in d h o e k
M in
D re m p e l
h o e k te llin g
om te valideren en de curve in beeld te brengen.
om het printwerk te starten.
T ijd
6159932250-02
Nederlands
37 / 102
ONDERHOUD
HOOFDSTUK 6 - ONDERHOUD
1 - Menu «ONDERHOUD»
Het "Onderhoud" menu wordt gebruikt om:
• de goede werking van de aangesloten gereedschappen en variatoren te controleren.
• de rotatie van het onbelaste gereedschap te testen.
• het goede verloop van de cyclussen te testen.
• de meetketen te ijken.
• de in/uitgangen in beeld te brengen en te testen.
• de lampjes aan de voorzijde van de stuurkast te testen.
• naar het aantal door de stuurkast en/of gereedschappen uitgevoerde cyclussen te informeren.
1.1 - "Controle van poorten"
In dit menu kan de gebruiker voor elke poort detecteren wat er mis gaat wanneer:
• het geheugen van het gereedschap niet correct gelezen wordt door de stuurkast.
• de transductor een fout toont.
• de variator een fout toont.
• de motor niet draait.
Selecteer het element waarover u verdere details wenst en druk op
B
1.1.1 - Lezen van het EEPROM geheugen van het gereedschap
De volgende testen worden automatisch uitgevoerd wanneer dit scherm verschijnt.
Wanneer het gereedschap niet functioneert, dan geeft een bericht het fouttype aan.
Druk op
om het geheugen van het gereedschap opnieuw te lezen.
B
1.1.2 - Controle van de koppeltransductor
De volgende testen worden automatisch uitgevoerd wanneer dit scherm verschijnt.
Compensatie van de nul:
Het doel is de nulafwijking van een koppeltransductor te corrigeren. Wanneer de koppeltransductor onbelast is wordt de
nulwaarde van de transductor gemeten en deze waarde zal worden afgetrokken van de volgende meting van de koppel. Als de
compensatiespanning 400 mV overschrijdt is er een "compensatiefout" en kan de cyclus niet starten. De machine moet vervangen
worden. Deze test wordt uitgevoerd bij elke cyclusstart of bij elk NULST-commando.
Zodra dit scherm wordt weergegeven wordt er een compensatiemeting uitgevoerd (gemeten waarde) en vergeleken met de
referentiewaarde. Valideer en druk op
om deze meting op te slaan als nieuwe referentiewaarde.
K
Test van het onevenwicht van het koppel:
Deze test heeft als doel het bewaken van de afwijking op lange duur van de koppeltransductor en van de versterking. De test
wordt automatisch gestart wanneer we in deze menu komen of bij elke cyclusstart of elk NULST-commando. Er wordt een
referentiewaarde voor het onevenwicht verstuurd naar de koppeltransductor. De uitgevoerde meting wordt vergeleken met de
laatst opgeslagen meting (referentiewaarde) en is af te lezen om de lijn "gemeten waarde".
Een verschil kleiner dan ± 0,5% toont een goede regeling. Wanneer de regeling niet juist is wordt de cyclusstart niet toegestaan
en moet men de gevoeligheid opnieuw corrigeren, vervolgens teruggaan naar dit scherm om de nieuwe referentiewaarde te
memoriseren.
Druk op
om de transductor opnieuw te testen.
B
1.1.3 - Controle variator
Dit scherm geeft informatie over de fout van de vermogenkaart van de variator.
Druk op
om de variator opnieuw te testen.
B
6159932250-02
Nederlands
38 / 102
ONDERHOUD
1.1.4 - Controle motorsturing
In dit scherm kan men de rotatie van de motor testen op beperkte snelheid en zwakke stroomsterkte, rechts en vervolgens links. Een
controlehandeling wordt uitgevoerd m.b.t. de reële snelheid en stroomsterkte en het testresultaat wordt in de laatste lijn weergegeven.
V<< wijst op een te lage reële snelheid.
I>> Imax overschreden.
Druk op
om de motorsturing opnieuw te testen.
B
1.2 - "Werking spil" menu
Dit menu laat toe het goed functioneren van de machine te kontroleren in vrijloop.
Er zijn 2 werkingsmodi mogelijk:
• "Snelheid": het gereedschap draait in de gewenste richting en snelheid zolang het in werking wordt gehouden door de
gebruiker.
• "360°": de uitgang van het gereedschap draait met een hoek van 360° in de gewenste richting en snelheid en stopt daarna. In
deze werkingsmodus kan de overeenstemming tussen de door de stuurkast gemeten hoek en de door het gereedschap uitgevoerde hoek gecontroleerd worden (2 merkstreepjes kunnen worden aangebracht op de uitgang van het gereedschap, één op
een beweegbaar deel en één op een vast deel. Gezien de merkstreepjes vòòr de test overeenstemmen moeten ze na de test
ook weer overeenstemmen, hetgeen bewijst dat het gereedschap wel degelijk een hoek van 360° graden heeft uitgevoerd).
De snelheid en rotatierichting kiezen.
De drukknop indrukken om een draagbaar gereedschap te laten draaien of op
drukken om een vast gereedschap te laten
draaien.
Links van het scherm worden de waardes van snelheid, koppel, verdraaiingshoek, momentele stroom en piekstroom weergegeven
Rechts van het scherm worden de waardes m.b.t. de koppeltransductor, d.w.z. compensatie en onevenwicht, weergegeven.
C
1.3 - "Proef cyclus" menu
In dit scherm kan handmatig een cyclus worden uitgevoerd.
Het nummer van de uit te voeren cyclus kiezen met behulp van de pijltjes
De cyclus opstarten door C in te drukken.
Om een losschroeffase uit te voeren, op D drukken.
U en V.
1.4 - "Statische IJking" menu
Het is mogelijk een ijking van het systeem uit te voeren met een statische koppeltransductor.
De toegepaste schroefmethode is: "Houdkoppel" (zie programmering van de cyclussen).
De resultaten worden weergegeven in de linker kolom. Met het toetsenbord de op het ijkapparaat leesbare waardes intypen.
De coëfficiënt van gevoeligheidscorrectie wordt automatisch berekend en opgeslagen in het geheugen van het gereedschap.
1.5 - "Dynamische IJking" menu
De ijking van de gevoeligheid van de spil wordt uitgevoerd met een dynamische koppeltransductor die in verbinding staat met
het gereedschap:
1e methode: de 5 laatste resultaten van de actieve cyclus worden weergegeven. Met het toetsenbord de 5 op het apparaat afgelezen
ijkwaardes intypen. De correctiecoëfficiënt wordt automatisch berekend.
2e methode: : een cyclus selecteren en handmatig uitvoeren. De resultaten van de cyclus worden weergegeven en de
correctiecoëfficiënt wordt automatisch berekend.
Optie 1: het is mogelijk de correctiecoëfficiënt voor elke cyclus apart te berekenen (zie instellingen machine).
Optie 2: in het geval van een spil met dubbele koppeltransductor worden de 2 resultaten weergegeven. Typ de ijkwaarde met het
toetsenbord. Beide correctiecoëfficiënten worden dan automatisch berekend.
Druk op
om de resultaten van deze ijking te printen.
J
1.6 - Menu "Ingangen/Uitgangen"
Dit menu wordt gebruikt voor het testen van de Ingangen/Uitgangen van de machine.
Druk op
om de in-/uitgangen alles of niets 24 Volt (24V) in beeld te brengen of die die toegankelijk zijn via het
terreinnetwerk (Map)
Druk op
om de uitgangen te activeren of te desactiveren.
B
C
1.7 - "Test lampen" menu
Dit menu wordt gebruikt om de lampjes aan de voorzijde van de stuurkast te testen.
Druk op
of
om het gereedschap te selecteren.
P Q
6159932250-02
Nederlands
39 / 102
ONDERHOUD
1.8 - "Cyclustellers" menu
In dit scherm kan men kennis nemen van het aantal uitgevoerde cyclussen per gereedschap en per stuurkast.
De totaalteller van het gereedschap geeft het aantal cyclussen aan dat is uitgevoerd sinds zijn fabricatie.
De vermelde datums zijn die van de laatste nulstellingen.
Om een teller weer op nul te stellen, met het numerieke toetsenbord "0" intypen en valideren met K.
2 - OVERIGE ONDERHOUDSHANDELINGEN
2.1 - Herstarten van de stuurkast
Het kan nuttig zijn alle opgeslagen gegevens te wissen wanneer men op een totaal andere toepassing wil overgaan.
Dit gebeurt op de volgende manier:
• zet de stuurkast buiten dienst.
• druk op de toets 0 en breng de stuurkast tegelijk weer onder spanning
• de toets ingedrukt houden totdat de lampjes knipperen en het bijstelscherm van het contrast verschijnt.
•
S / T om de automatische bijstelling van het contrast stop te zetten
het contrast bijstellen met de toetsen S / T .Valideren met de toets K
druk op één van de toetsen
•
De stuurkast is geherinitialiseerd.
2.2 - Batterij voor backup van instellingen en resultaten
De backupbatterij bevindt zich onder de microprocessorkaart. Bij levering is de batterij aangesloten. Deze laat toe de parameters
en resultaten te bewaren bij een stroomonderbreking. De specificaties van de constructeur geven een levensduur van de batterij
van max.10 jaar. Wij raden aan de batterij om de 5 jaar te vervangen. De shunt JP1 gesitueerd naast de geheugenbatterij laat toe
de batterij al dan niet aan te sluiten. De shunt kan worden ontkoppeld om ontlading tijdens langdurige opberging van de kaart te
voorkomen.
Schematisch overzicht van de kaart
R30
Y1
U7
U6
J1
SW1
D1
Geheugenbatterij
R1
BT1
U1
J3
J3'
Schema voor verwijdering van de kaart
6159932250-02
Nederlands
40 / 102
ONDERHOUD
2.3 - Vervanging van de zekeringen
•
•
•
1 hoofdzekering 10 x 38 8 Am in de zekeringdoos van de stuurkast
1 vertraagde zekering 5 x 20 1.6A 250V voor de voedingskaart +5/+15/-15/+24
1 snelle zekering 6.3 x 32 20A 250V voor de variator
2.4 - Test van inrichting voor differentiële stroomonderbreking
De testprocedure is de volgende:
• zet de stuurkast buiten dienst.
• open de deur van de stuurkast.
• zet de stuurkast terug onder spanning.
• laat het gereedschap draaien.
• druk op de toets "test", rechts aan de voorzijde van de stuurkaart.
• de lamp licht even op en de motor stopt.
• zet de stuurkast buiten dienst.
• de deur sluiten met behulp van de driehoeksleutel.
• zet de stuurkast terug onder spanning.
2.5 - Autotestcyclus
Met de autotestcyclus kan men controleren of:
• de koppel bij nullast kleiner is den de geprogrammeerde maximumkoppel.
• de hoekverdraaiing begrepen is tussen de min. en max. geprogrammeerde waarde.
Zoals voor alle andere cyclussen , worden de testen van NULC
(autocorrectie van de nulwaarde) en onevenwicht uitgevoerd aan het
begin van de cyclus.
De cyclus auto-test omvat normaal gezien een enkele schroeffase.
Aan het eind van de cyclus, afhankelijk van de 3 testen genoemd in
het navolgend organisatieschema, geeft de informatie "resultaat
goed" of "resultaat fout" het resultaat aan.
De volgende instellingen worden gegeven ter
informatie:
Tijd max.
1s
Schroefwerktype
koppel en hoek
Kmin
0 Nm
Stopk.
5 Nm
Kmax
4,5 Nm
Hmin
300 °
Hmax
3000 °
Veiligheidshoek
3000 °
Hoekdrempel
0 Nm
Snelheid
100 %
Vermogen
20 %
6159932250-02
Nederlands
41 / 102
ONDERHOUD
Organisatieschema van het verloop van de autotestcyclus
B e g in
A u to m a tis c h e c o r r e c tio n
v a n d e n u l
n e e n
T e s t v a n d e n u l c a p te u r
ja
c o r r e c tie £ 4 0 0 m V
T e s t o n e v e n w ic h t
n e e n
-0 .5 %
£ a fw ijk in g £ + 0 .5 %
T e s t d
g e p ro g
c o n tr o le
te llo n g
n e e n
a r
ra
s
h o
a a ie
m m
le e p
e k v
n tijd e
e e rd e
k o p p e
e rd ra a
O K ?
A ffic h a g e fo u t
R e s u lta a t N O K
R e s u lta a t O K
E in d e
E in d e
ja
n s
tijd
l e n
iin g
ja
6159932250-02
Nederlands
42 / 102
ONDERHOUD
3 - HULP BIJ HET OPSPOREN VAN STORINGEN
3.1 - Waarschuwing
Er zijn 2 manieren om informatie te vinden in dit document:
• Het of de op het scherm weergegeven foutbericht(en) opzoeken in de lijst van berichten in het document. Een gedetailleerde
definitie maakt het mogelijk het /de bericht(en) te begrijpen. Wanneer dit onmogelijk is worden er verwijzingen naar de foutoorzaken aangeboden.
• Het waargenomen symptoon opzoeken in de aangeboden lijst. Elke mogelijke oorzaak is genummerd om het zoeken gemakkelijker te maken wanneer er verwijzingen zijn.
3.2 - Gecodeerde berichten
Bericht op het scherm
Betekenis van het bericht
E01
Noodstop geactiveerd. De noodstop veroorzaakt ook een "thermische
fout" op de variator.
E02
Machine bezig: download bezig (bijvoorbeeld)
E03
Aantal cyclussen OK bereikt in het geval dat de parameter "Blokkering
op Acyclus OK" van het Machinemenu geactiveerd is.
E04
Geen cyclus geprogrammeerd in de stuurkast of de door de Ingangen/
Uitgangen poort gevalideerde cyclis bestaat niet. Een vraagteken
verschijnt op het scherm op de plaats van het cyclusnummer.
E05
Het gereedschap start niet na het signaal "start". Het signaal "validatie
spil" is afwezig terwijl de overeenkomstige instelling in het
Machinemenu geactiveerd is. Geen spil geprogrammeerd in de cyclus.
E06
Fout van het signaal "klaar" machine (bijvoorbeeld: voor MULTICVI
kan dit een communicatieprobleem zijn met een MODCVI slaaf, of een
communicatieprobleem van de variator of met het gereedschap.)
E07
Het gereedschap start niet na een fout resultaat. Als de instelling
"Vereffening fout" in het "Machine" menu geactiveerd is wordt het
starten van de cyclus geremd. Om deze blokkering te verhelpen is het
noodzakelijk het signaal "Vereffening fout" van de Ingangen/
Uitgangen poort te activeren.
E08
Onevenwicht- of compensatiefout van de transductor van het
gereedschap ten gevolge van een extern NULST verzoek.
E09
Netwerkdata Collector:
De cyclus kan niet starten, want de optie "Blokkering als FIFO vol is"
is geactiveerd en er is geen ruimte meer in de FIFO.
Probleem Ethernetverbinding.
Zie oorzaken nr.
3.3 - Duidelijke berichten
Bericht op het scherm
Betekenis van het bericht
Zie oorzaken nr.
-
De spil heeft de cyclus niet volkomen beëindigd. Bij complexe
cyclussen kan de spil een fase wel goed beëindigd hebben maar de
cyclus nog niet.
Compensatiefout
18, 28
In de ruststand overschrijdt het signaal van de koppeltransductor de
toegelaten drempel van ±300mV (offset). Dit betekent dat een significante instabiliteit van de spanningsmeters begonnen is; de enige
oplossing is de vervanging van de transductor.
Ext
De cyclus werd onderbroken door activering van het signaal "externe
stop" (indien deze optie in de betreffende fase geprogrammeerd is).
6159932250-02
Nederlands
43 / 102
ONDERHOUD
Bericht op het scherm
Betekenis van het bericht
Zie oorzaken nr.
Fout gereedschap
De stuurkast heeft gereedschapsinstellingen gedetecteerd die verschillen van de gememoriseerde instellingen. Fout in de verbinding
mogelijk.
12
Fout gereedschapsversie
De opbouw van de gegevens in het geheugen van het gereedschap is
niet compatibel met die van de stuurkast. Het gereedschap kan niet
functioneren met deze stuurkast. Om het compatibel te maken moet
het geheugen van het gereedschap of de software van de stuurkast
bijgewerkt worden.
Fout in dag
Typfout in de datum en tijd.
Fout in jaar
Typfout in het jaar
Fout in maand
Typfout in de maand.
Fout in minuut
Typfout in de minuten.
Fout in seconde
Typfout in de seconden.
Fout in uur
Typfout in het uur.
Fout motorsturing
De rotatietest van de motor met lage snelheidsvoorwaarden toont een
snelheidwaarde aan die lager is dan een gegeven waarde of de
stroomsterkte is hoger dan een gegeven waarde.
Fout programmering
gereedschap
De instellingen van het gereedschap konden niet in zijn geheugen
geprogrammeerd worden.
Fout taak automaat
Interne fout.
Fout transductor
De stuurkast heeft een compensatiefout of een onevenwichtfout van
de transductor gedetecteerd.
18, 28
Fout variator
De cyclus werd onderbroken door een fout op de vermogenkaart: fout
temperatuur, fout differentieel of maximale stroomsterkte bereikt.
15,17, 19, 20, 25, 26
Fout verbinding met
gereedschap
De instellingen van het gereedschap kunnen niet gelezen worden in
het geheugen.
14, 24, 29
Fout vermogenkaart
De stuurkast heeft een fout gedetecteerd van het thermische contact,
differentieel of maximale stroomsterkte bereikt.
15, 17, 19, 20, 25, 26
Geen cyclus geprogrammeerd
Geen cyclus geprogrammeerd in de stuurkast of de door de Ingangen/
Uitgangen poort gevalideerde cyclis bestaat niet. Een vraagteken
verschijnt op het scherm op de plaats van het cyclusnummer.
Goed
Resultaat goed.
Groe
Het resultaat van een spil wordt "fout" verklaard, omdat deze gegroepeerd is met een andere spil waarvan het resultaat fout is.
HEMAX
De helling (of koppelverhouding ∆C/∆∝) is groter aan het eind van de
cyclus dan de geprogrammeerde maximale helling.
HEmin
De helling (of koppelverhouding ∆C/∆∝) is kleiner aan het eind van
de cyclus dan de geprogrammeerde minimale helling.
Het aantal metingen is
lager dan 15.
Er zijn niet genoeg schroefresultaten om de statistische berekening uit
te voeren.
HMAX
De vanaf de drempel van hoektelling gemeten hoek is groter aan het
eind van de cyclus dan de geprogrammeerde maximale hoek.
Hmin
De vanaf de drempel van hoektelling gemeten hoek is kleiner aan het
eind van de cyclus dan de geprogrammeerde minimale hoek.
14, 24, 29
01, 02
6159932250-02
Nederlands
44 / 102
ONDERHOUD
Bericht op het scherm
Betekenis van het bericht
Zie oorzaken nr.
Hoek
Het verschil tussen de hoofdhoektransductor en de secundaire hoektransductor is hoger dan de geprogrammeerde tolerantie.
Imax
De cyclus werd onderbroken omdat de stroomvoeding x% van de in
het gereedschap geprogrammeerde maximumdrempel heeft bereikt.
Controleer of het in de cyclus geprogrammeerde “vermogen” (x%)
voldoende is. Dit oververbruik kan ook te wijten zijn aan een kortsluiting, een kabelprobleem, een resolverprobleem of een ontregeling
van deze resolver.
Kaart afwezig
Geen variatorkaart gedetecteerd.
KMAX
De aan het eind van de cyclus bereikte koppel is groter dan de geprogrammeerde maximale koppel.
Kmin
De aan het eind van de cyclus bereikte koppel is kleiner dan de gepro- 04, 05, 09, 10, 19, 20, 21,
grammeerde minimale koppel.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
M
Resultaat fout.
Maximum filter lager dan
maximum tolerantie
Instellingen van de statistische berekening onjuist.
Minimum filter hoger dan
maximum filter
Instellingen van de statistische berekening onjuist.
Minimum filter hoger dan
minimum tolerantie
Instellingen van de statistische berekening onjuist.
01, 02, 06, 07, 08
Minimum tolerantie hoger Instellingen van de statistische berekening onjuist.
dan maximum tolerantie
MMAX
De aan het eind van de cyclus bereikte koppel is hoger dan de maximum koppel geprogrammeerd voor de tweede controletransductor of
de controlestroom (monitoring)
Mmin
De aan het eind van de cyclus bereikte koppel is lager dan de minimum koppel geprogrammeerd voor de tweede controletransductor of
de controlestroom (monitoring)
Nval
De spil is niet geprogrammeerd in de cyclus of is niet gevalideerd
indien gebruik wordt gemaakt van de functie "validatie spil". Dit kan
gebeuren bij machines met meerdere spillen. Deze informatie verschijnt op het scherm; het is geen fout.
Onevenwichtfout
Het onevenwicht gemeten aan het begin van de cyclus verschilt meer
dan ±0.5% van de in het gereedschap gememoriseerde waarde sinds
de laatste update.
Prg
De cyclus werd onderbroken door een programmeringsfout. Voorbeeld: de geprogrammeerde koppel is groter dan het vermogen van de
aangesloten spil.
Printer bezig
Onderbreking van het printwerk omdat de buffer van de printer vol is
of vanwege gebrek aan papier.
Res
Resolversignaal onstabiel. Fout gedetecteerd op het signaal uitgestuurd door de hoofdhoektransductor (resolver).
Scy
De cyclus werd voortijdig onderbroken door het terugvallen van het
werkingssignaal. Als dat kort voor de normale beëindiging van de
cyclus gebeurt kunnen de schroefwaardes binnen de geprogrammeerde toleranties zijn, maar kan het resultaat fout zijn.
Spil
Een fout heeft zich voorgedaan tijdens de toegang tot het geheugen
van het gereedschap (bij het lezen of het schrijven).
18, 28
19
6159932250-02
Nederlands
45 / 102
ONDERHOUD
Bericht op het scherm
Betekenis van het bericht
Zie oorzaken nr.
Sturing of download
bezig
De cyclus start niet vanwege een bezige PC-download van instellingen.
Syn
De cyclus is gestopt in een fase wachten synchro
Transd
De cyclus start niet vanwege een transductorfout: offset of onevenwichttest te hoog
Tyd
De cyclus werd onderbroken door overschrijding van de maximale
tijd geprogrammeerd voor de uitvoering van de laatste fase van de
schroefcyclus. Dit betekent dat de stopomstandigheden niet aanwezig
waren.
Var
De cyclus werd onderbroken door een fout op de variatorkaart: fout
temperatuur, fout differentieel of maximale stroomsterkte bereikt
(50A).
Verandering van gereedschap
Het serienummer van het aangesloten gereedschap stemt niet overeen
met het nummer gememoriseerd in de stuurkast.
18, 28, 33
12
3.4 - Problemen in verband met de afstelling
Symptomen
Mogelijke oorzaken
Nr.
01
Het gereedschap start maar
De voorwaarde stop bij koppel is te
stopt onmiddellijk zonder een laag.
voorspancyclus uit te voeren. De geprogrammeerde stroomsterkte is
te laag.
De versnellingstijd is te kort t.o.v. de
maximale tijd.
De maximale tijd is te kort of nul.
Controlepunten
Controleer de geprogrammeerde waardes voor
de voorspan- en schroefreek.s
Een mechanisch onderdeel verhindert
de rotatie van het gereedschap.
02
Zet de stuurkast buiten spanning, ontkoppel het
gereedschap en controleer of het gereedschap in
beide draairichtingen wordt aangedreven door
de uitgangsas.
Controleer op afwezigheid van harde punten.
Het gereedschap springt de
voorspanreeks over
De voorwaarde van stroomsterkte is te
laag.
De versnellingstijd is te kort.
De voorwaarde voor het voorspannen is te
laag.
De maximum tijd van het voorspannen is
te kort.
De spil is niet gevalideerd in de reeks.
03
Controleer de geprogrammeerde waardes voor
de voorspanreeks.
Vanuit de stuurkast gezien
bereikt het gereedschap de
geprogrammeerde koppel
niet of met moeite.
Het tijdens de betreffende fase gepro- 04
grammeerde vermogen is onvoldoende.
Controleer en verhoog eventueel de geprogrammeerde waarde.
Het gereedschap is niet geschikt voor
het gevraagde werk.
Controleer of het prestatievermogen van het
gereedschap compatibel is met de gevraagde
koppel.
05
6159932250-02
Nederlands
46 / 102
ONDERHOUD
Symptomen
Mogelijke oorzaken
Nr.
Controlepunten
Abnormale spreiding of
afwijking van de schroefresultaten.
De voorspankoppel is te hoog t.o.v. de
eindkoppel.
06
Controleer de curves van koppeltoename.
Verminder de snelheid van het gereedschap bij
moeilijke montages.
Controleer de waarde van de voorspankoppel:
de aangeraden waarde ligt in de buurt van een
kwart van de eindkoppel.
De snelheidafname tussen de voorspanfase et de eindfase is te traag
07
Verminder de overgangstijd tussen de voorspansnelheid en de schroefsnelheid.
De schroefsnelheid is te hoog; traagheid leidt tot aanzienlijke overschrijding van de instelwaarde.
08
Verminder de snelheid van de schroeffase.
De technologie van motoren uitgerust met een
"resolver" maakt het mogelijk de snelheid te
verminderen tot 1 % van de maximale snelheid
van het gereedschap.
De koppel weergegeven door
de stuurkast verschilt veel
van de reële koppel.
De coëfficiënt van nominale belasting
is per ongeluk gewijzigd.
09
Deze coëfficiënt moet normaalgesproken 1 zijn,
behalve in gevallen van aanvullende mechanische verminderingen. Controleer zijn waarde in
het menu "Parameters gereedschap".
De koppelwaarde is constant
0; er is geen foutbericht.
De coëfficiënt van nominale belasting
is per ongeluk geprogrammeerd op 0.
10
Deze coëfficiënt moet normaalgesproken 1 zijn,
behalve in gevallen van aanvullende mechanische verminderingen. Controleer zijn waarde in
het menu "Parameters gereedschap".
Nr
.
Controlepunten
3.5 - Problemen in verband met slijtage of een storing
Symptomen
Mogelijke oorzaken
Het gereedschap start niet, noch
bij het schroeven noch bij het
losschroeven. Het scherm is niet
actief.
De stuurkast staat niet onder
spanning
11
Controleer:
• de staat van de schakelaar Aan/Uit van de
stuurkast.
• de aanwezigheid van netspanning aan de
ingang van de stuurkast.
• de staat van zekeringen van de stuurkast.
Het gereedschap start niet, noch
bij het schroeven noch bij het
losschroeven (zelfs geen
stroomstoot). BERICHT: "Fout
gereedschap"
Er is een gereedschapsvervanging uitgevoerd.
12
Het afleescherm vertoon "fout gereedschap".
Lees de instellingen van het nieuwe gereedschap.
Als de validatie van het gereedschap het probleem niet verhelpt, controleer dan de volgende
punten:
Nota: na vervanging van een gereedschap is het
aanbevolen NIET de onevenwicht- en compensatiewaardes van de transductor op te slaan om die
die in het geheugen van het gereedschap zijn te
bewaren. Deze handeling moet alleen worden
uitgevoerd na een reparatie of een vervanging
van een transductor.
BERICHT: E01
Connector noodstop afwezig of
noodstopknop ingedrukt.
13
Controleer de aanwezigheid van verbindingen in
de noodstopconnector of of de noodstopknop niet
ingedrukt is.
6159932250-02
Nederlands
47 / 102
ONDERHOUD
Symptomen
Mogelijke oorzaken
Nr
.
Controlepunten
BERICHT: "Fout gereedschap"
(fout verbinding gereedschap)
De elektrische verbindingen tussen de stuurkast en het gereedschap zijn buiten werking
14
Kabel(s) niet aangesloten.
Connectoren niet goed vast geschroefd of ingedrukt.
Contacten verbogen of teruggedrukt in één van
de connectoren.
Continuiteit en isolatie van alle elektrische verbindingen van de kabels; zoniet, deze vervangen.
Schroefresultaat: "Var"
Gebrekkige isolatie, stopzetting
door differentiële kortsluiting
15
Controleer door 2 keer op de Entertoets te drukken of het bericht "Differentieel" verschijnt. Zoek
in dat geval de gebrekkige isolatie: deze kan zich
in de motor, in de kabel of in de stuurkast bevinden.
BERICHT: "Geen"
De drukknop van het gereedschap is defect
16
Stel zeker dat de cyclus start: aanwezigheid van
een resultaat.
Controleer in het menu "Onderhoud - Ingangen/
Uitgangen" de omschakeling van ingang 6. Als er
een fout is test dan de schakelaar tussen 6 en D
van de connector van het gereedschap (≤ tot 6 Ω).
BERICHT: "niet klaar" knippert
(menu Sturing) of "fout variator"
(menu Contr Poort)
Variator niet klaar:
Thermisch contact open.
Misschien ook het gevolg van
een resolverfout of een fout in de
verbinding van de resolver
17
Controleer de staat van het "thermisch contact"
lampje aan de voorzijde van de variator. Als deze
brandt, controleer dan de temperatuur van de
motor en zonodig de aansluitingen.
BERICHT: "Capt"
De aan het begin van de cyclus
gemeten onevenwichtwaarde
verschilt meer dan 0.5% van de
waarde gememoriseerd in het
gereedschap.
De compensatiewaarde is >
300mV
18
Dit betekent dat de gevoeligheid van de transductor of de aanwinst van de versterker toegenomen
heeft. Voer in het menu "Onderhoud" een dynamische ijking uit om de nieuwe gevoeligheidscoëfficiënt te berekenen. Lees en daarna de
nieuwe onevenwicht- en compensatiewaardes en
memoriseer ze in het gereedschap.
Als de waarde iets hoger is dan 300mV zal één
van de spanningmeters waarschijnlijk een chemische aantasting ondergaan. De vervanging van
de transductor is beslist nodig.
Als de waarde hoog boven 300mV ligt, alvorens
vast te stellen dat het aan een afwijking van een
spanningmeter gaat, de elektrische continuiteit
tussen de transductor en de versterker controleren.
Controleer de impedantie van de transductor:
Tak van voeding:
375 Ω±2.5 of 750 Ω±5
Tak van meting:
350 Ω±2.5 of 700 Ω±5
Opgelet: het kan ook aan de "geheugen" kaart liggen. Controleer zijn aansluitingen of neem contact op met de Klantenservice.
6159932250-02
Nederlands
48 / 102
ONDERHOUD
Symptomen
Mogelijke oorzaken
Nr
.
Controlepunten
Het gereedschap start niet, maar
de schroefcyclus functioneert
wel.
Resultaten van de verbindingen:
"Scy" (als de gebruiker de drukknop loslaat voordat de vertragingen uitgeput zijn).
- Onderbreking van minstens 2
motorfases
- Fout resolver of fout in verbinding van resolver: deze storing
kan zich naar gelang de positie
van de motor op een andere wijze
voordoen. Zie ook oorzaak nr.
20.
19
Controleer de impedantie AB/BC/CA van de
motor (enkele Ω, de waardes moeten gelijk zijn
aan ± 0.1).
Controleer de continuiteit AA/BB/CC van de
motorkabel.
Als de 2 eerste punten correct zijn is de storing te
wijten aan de stuurkast: vervang de variator van
het foute kanaal of vervang de stuurkast.
Controleer de impedantie bij de motor:
als
ER
18-19 (bekrachtiging)
38Ω±10
20-21 (sinus)
105Ω±30
8-9 (cosinus)
105Ω±30
als
EM 1-2 (bekrachtiging)
38Ω±10
3-4 (sinus)
105Ω±30
5-6 (cosinus)
105Ω±30
Controleer de isolatie tussen deze verschillende
signalen.
Controleer de continuiteit 1-1/2-2/3-3/4-4/5-5/66 van de motorkabel.
Resultaten van de verbindingen: Fout resolver of fout in verbin"Kmin Hmin". Bij raadpleging ding van resolver.
van de rubrie "informatie" blijkt
dat de cyclus onderbroken werd
door de voorwaarde voor "max.
stroom".
20
Controleer de punten vermeld bij nr. 19 met
betrekking op de resolver.
Het gereedschap start niet systematisch.
21
Controleer in het menu "Onderhoud - Ingangen/
Uitgangen" de omschakeling van ingang 6. Als er
een fout is test dan de schakelaar tussen 6 en D
van de connector van het gereedschap (≤ tot 6 Ω).
Slecht contact in de schakelaar
van de drukknop.
6159932250-02
Nederlands
49 / 102
ONDERHOUD
Symptomen
Vanuit de stuurkast gezien
bereikt het gereedschap de
geprogrammeerde koppel niet of
met moeite.
De motor wordt abnormaal heet.
Het gereedschap wordt gestopt
door de voorwaarde "max.
stroom".
Mogelijke oorzaken
Nr
.
Controlepunten
22
De in het gereedschap geprogrammeerde gevoeligheid is niet
juist. In dat geval is de reële koppel veel hoger dan de koppel aangegeven door de stuurkast:
Als de transductor van het
gereedschap defect is start de
cyclus niet, want de metingen
van "compensatie" en "onevenwicht" detecteren dit bij elke
cyclusstart.
De stuurkast leest de in de stuurkast gememoriseerde gevoeligheid op het moment van inschakeling.
Voeg om de gevoeligheid te controleren een reeks
ijkkoppelmetingen in aaneengeschakeld met het
gereedschap. Controleer de samenhang van de
resultaten tussen de 2 meetreeksen.
Om de gevoeligheid te wijzigen de gebruikershandleiding raadplegen.
Voor het controleren van de transductor wordt u
verwezen naar nr. 18.
Het rendement van de hoekover- 23
brenging is aanzienlijk verzwakt.
Controleer de koppelgolving van de curve "Koppel als functie van de tijd" opgeslagen in het
apparaat.
Ontkoppel de hoekoverbrenging van het gereedschap en controleer met de hand of er geen harde
punten aanwezig zijn.
Vervang de hoekoverbrenging.
De geheugenkaart is defect.
24
Controleer de gegevens in het geheugen van het
gereedschap, met name de gevoeligheid en de
geassocieerde last t.o.v. het ijkingscertificaat
geleverd bij het gereedschap.
Vervang de geheugenkaart en in dat geval is het
noodzakelijk het nieuwe geheugen van het
gereedschap te programmeren. Deze handeling
kan alleen worden uitgevoerd in de supervisormodus door bevoegde personen (wachtwoord).
Eén van de 3 fases is niet geactiveerd. De mogelijke redenen
hiervoor zijn:
• Spoel gebroken in de motor.
• Kabel defect.
• Snelheidsvariator defect.
25
Controleer de impedantie tussen AB/BC/CA. Het
zijn waardes van enkele ohms, die gelijk verdeeld
moeten zijn. Zie nr. 19.
Tes de verbindingen AA;BB;CC
Controleer of de contacten niet gebogen of teruggedrukt zijn
Als de voorafgaande punten in orde zijn, vervang
dan de variator, (er is misschien een niet actieve
faseoverschakeling).
De stelling van de resolver is
ontregeld.
26
Geen enkele controle is mogelijk. Verwijder alle
andere mogelijke oorzaken. Vervang de motor en
zend hem terug naar de onderhoudsdienst van
GEORGES RENAULT.
6159932250-02
Nederlands
50 / 102
Symptomen
ONDERHOUD
Nr
.
Controlepunten
De hoekoverbrenging is defect
27
Controleer de koppelgolving van de curve "Koppel als functie van de tijd" opgeslagen in het
apparaat.
Ontkoppel de hoekoverbrenging van het gereedschap en controleer met de hand of er geen harde
punten aanwezig zijn.
Vervang de hoekoverbrenging.
Slechte soldering bij de koppeltransductor. Une elektrische verbinding gaat open wanneer de
transductor belast is.
28
Meet de impedantie van de onbelaste transductor
en dan koppelspanningen uitoefenen, controleer
of de impedantie niet evolueert.
Na alle andere oorzaken te hebben verwijderd de
transductor vervangen.
Abnormaal geluid. Beschadiging
of insnijding in pantsering.
29
Controleer de positie van de draadbundels in de
handgreep van het gereedschap. Vervang de
kabels.
De losschroeffunctie van het
gereedschap werkt niet.
De omkeerregelaar Schroeven/
Losschroeven is defect.
De losschroefsnelheid is geprogrammeerd op 0.
30
Controleer in het menu "Proeven, ingangen/
UItgangen" de omschakeling van bit 7 wanneer
de omkeerregelaar geactiveerd is.
Controleer de instelling "Validatie spillen bij
losschroeven".
Test de omschakeling tussen de polen 2 en 5 van
de connector van het gereedschap.
Controleer in het menu "Parameters/Machine" de
waarde van de losschroefsnelheid. Als de
omkeerregelaar functioneert knipperen de lampjes van het gereedschap.
De motor stopt plotseling; na
opnieuw de drukknop te hebben
ingedrukt start de motor weer
De seriële verbinding tussen het 31
gereedschap en de stuurkast is
verstoord. De pantsering is misschien ergens beschadigd.
Controleer de geluidswaarde zichtbaar op de
curve "koppel als functie van de tijd" die in de
stuurkast gememoriseerd is.
Vervang de kabels.
Het gereedschap schroeft niet,
maar functioneert wel bij losschroeven.
Geheugenverlies van de stuurkast.
32
Controleer of de schroeffases aanwezig zijn.
Controleer of de geselecteerde cyclus goed
geprogrammeerd is.
Probeem met de transductor.
33
Zie nr.18 en 22.
De omkeerregelaar Schroeven/
Losschroeven is geblokkeerd op
de losschroeffunctie.
34
Zie nr. 30.
Abnormale spreiding of afwijking van de schroefresultaten.
Mogelijke oorzaken
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
6159932250-02
Nederlands
51 / 102
HOOFDSTUK 7 - AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
1 - INWENDIG OVERZICHT TWINCVI II
Interfacekaart
(Ingangen/Uitgangen)
Voedingskaart
Variatorkaart kanaal 1
Variatorkaart kanaal 2
Microprocessorkaart
Zekeringdoos
Schakelaar aan/uit
Het schema, de eigenschappen en de bestelreferenties van de kaarten worden beschreven in de bijlagen aan het eind van dit
document.
2 - INWENDIG OVERZICHT CVI II
Interfacekaart
(Ingangen/Uitgangen)
Variatorkaart
Zekeringdoos
Voedingskaart
Microprocessorkaart
Schakelaar aan/uit
Het schema, de eigenschappen en de bestelreferenties van de kaarten worden beschreven in de bijlagen aan het eind van dit
document.
6159932250-02
Nederlands
52 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
3 - AANSLUITINGEN EN RANDAPPARATEN
3.1 - Zijaanzicht aansluitingen TWINCVI II
Seriële poort RS-B
Seriële poort RS-A
Ingangen/Uitgangen
SubD37-polig
(1 connector per kanaal)
Optie:
Terreinnetwerkpoort
Optie: Ethernetpoort
Onmiddellijke
stopzetting
PC (seriële poort)
Parallelle printer
Optie: tweede Koppel- of
Koppel- en hoektransductoren
Koppelconnectoren vaste
gereedschappen (reeks EM)
Motorconnectoren vaste
gereedschappen (reeks EM)
Connectoren draagbare
gereedschappen (reeks ER)
3.2 - Zijaanzicht aansluitingen CVI II
Ingangen/Uitgangen
SubD 37 punts
Optie:
Terreinnetwerkpoort
Optie: Ethernetpoort
Seriële poort RS-B
Seriële poort RS-A
PC (seriële poort)
Parallelle printer
Optie: tweede Koppel- of
Koppel- en hoektransductoren
Koppelconnector vast
gereedschap (reeks EM)
Motorconnector vast
gereedschap (reeks EM)
Connector draagbar gereedschap (reeks ER)
Onmiddellijke stopzetting
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
6159932250-02
Nederlands
53 / 102
3.3 - Lijst van aansluitbare gereedschappen
De stuurkast herkent de eigenschappen van het aangesloten gereedschap automatisch door het in het gereedschap ingebouwde
geheugen te lezen: serienummer, type gereedschap, gevoeligheid, nominale last, reductiecoëfficiënt.
De schema's van de gereedschapskabels worden beschreven in de bijlage aan het eind van dit document.
DRAAGBARE GEREEDSCHAPPEN
Haaks
ERA15J
ERA20J
ERA30J
ERA40J
ERA60J
ERA70J
ERA90J
ERA115J
ERA125J
ERA150J
ER180
ERA200J
ERA125-6J
ERA250-6J
ERA300-6J
ERA400-6J
ER20J
ER30J
ER50J
ER90J
ER120J
ER180J
Recht
ERD5J
ERD20J
ERD30J
ERD50J
ERD70J
ERD120J
ERD150-6J
ERD200-6J
ERD250-6J
Vroegere compatibele reeks
ER20DJ
ER30DJ
ER50DJ
ER70DJ
Pistool
ERP5J
ER20PJ
ER30PJ
ERP3L
ERP3LT
ERP5L
ERP5LT
ERP10L
ERP10LT
ERP20L
ERP20LT
ERP20S
ERP30S
ERP20J
ERP30J
VASTE
GEREEDSCHAPPEN
EM35-10J
EM35-20J
EM38-10J
EM38-20J
EM51-10J
EM51-20J
EM60-10J
EM60-20J
EM60-30J
EM80-10J
EM80-20J
EM80-30J
EM80-40J
EM106-10J
EM106-20J
EML38-20J
EML51-20J
EML60-20J
EML60-30J
EML80-40J
3.4 - Beschrijving van de Ingangen/Uitgangen
3.4.1 - Ingangen
De 13 ingangen zijn optisch gekoppeld en actief op "1" (24 Volt).
De verbruikte stroom per ingang is 10 mA.
cyclusnummer
Binaire codering 1-2-4-8-16. Boven nummer 31 wordt de cyclus geselecteerd via een netwerk
van terrein/toetsenbord/PC/barcode/ISaGRAF toepassing. dus van cyclus nr. 1 tot nr. 250 (250
cyclussen per kanaal).
start cyclus
De cyclus is geactiveerd zolang het signaal op "1" is. Zogauw het signaal wegvalt stopt de cyclus
en wordt het resultaat doorgestuurt aan de automaat.
losschroeven
laat het losschroeven toe bij een start cyclus met een geprogrammeerde snelheid en grote
stroomsterkte.
NULST
Zet de schroefresultaten op nul en.
vereffening fout
Wissen van de uitgangen van schroefresultaten zonder het geheugen van de OK-cyclusteller te
wissen.
validatie spil
Om wel of niet toestemming te geven tot het starten van de spil in de schroef- of
losschroefrichting of beide afhankelijk van de programmering in het Machinemenu.
vraag schroefresultaten
Op verzoek van de automaat, stuurt de stuurkast het laatste resultaat schroefresultaat over de
seriële verbinding.
6159932250-02
Nederlands
54 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
externe stop
Wanneer de parameter op "ja" geprogrammeerd is in het programmatiescherm van de fases
voorspannen, schroeven en losschroeven, stopt het systeem de actuele fase en gaat over op de
volgende fase zogauw het signaal "1" wordt.
synchro
Geeft mogelijkheid de spanfases van meerdere stuurkasten te synchroniseren.
3.4.2 - Uitgangen
De 16 uitgangen zijn actief op "1" en gerelayeerd in de stuurkast.
I max DC = 1A Vmax DC = 150VPmax DC = 30W
klaar
dit signaal is op "1" indien de stuurkast in werking is.
echo cyclus
Binaire codering 1-2-4-8-16. De echo cyclus wordt slechts teruggestuurd indien hij
overeenstemt met een geprogrammeerde cyclus. Anders staat hij op "0". Boven nummer 31
wordt de echo cyclus teruggestuurd via een netwerk van terrein/toetsenbord/PC/barcode/
ISaGRAF toepassing.
in cyclus
Antwoord op de vraag start cyclus. Valt terug op "0" bij het einde van de cyclus.
aantal cyclussen OK
Dit signaal komt op "1" zogauw het aantal cyclussen met een resultaat "goed" gelijk is aan het
geprogrammeerde aantal cyclussen OK.
resultaat goed
Naar de automaat gestuurd wanneer de cyclus beeindigd is en het resultaat goed is.
resultaat NOK
Naar de automaat gestuurd wanneer de cyclus klaar is en het resultaat NOK .
Losschroefwerk
gedetecteerd
Er werd een reële losschroefhandeling gedetecteerd tijdens een continue losschroeffase
(geprogrammeerde drempels overschreden door koppel en hoek)
"Gemeenschappelijk
contact" van de relais
gemeenschappelijk resultaat NOK
pin 21
gemeenschappelijk resultaat OK
pin 22
gemeenschappelijke NULST
pin 23
algemeen gemeenschappelijk contact pin 4 voor alle uitgangen behalve 21 - 22 - 23
In de synchrone werkingsmodus worden de spillen gestuurd door de connector van kanaal 1.
Het globale cyclusverslag bevindt zich op deze connector.
6159932250-02
Nederlands
55 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
3.4.3 - Aansluitschema's van de Ingangen/Uitgangen
De connector van kanaal 1 van de CVI II stuurkast is gelijk aan die van de TWINCVI II in de synchrone
werkingsmodus. De connector van kanaal 2 is vrij voor ISaGRAF toepassingen.
Connector kanaal 1 in de synchrone werkingsmodus
(Í ingang signaal ) ( Î uitgang signaal )
1
GND
2
Î Klaar
3
Î In cyclus
4
Í Algamene gemeenschappelijkel
5
Î Aantal cyclussen OK
6
Î ‹ Resultaat fout
7
Î ‹ Resultaat goed
8
Î Echo cyclus 16
9
Î Echo cyclus 8
10 Î SYN UIT
11 Î Echo cyclus 4
12 Î Vrij (IsaGraf programma)
13 Î Echo cyclus 2
14 Î Losschroefwerk gedetecteerd
15 Î Echo cyclus 1
16
GND
17 Î +24V
18 Î Vrij (isagraf toepassing)
19 Î Vrij (isagraf toepassing)
( ‹ algemeen voor de machine )
20
Î +24V
21
Í ‹ Gemeenschappelijk (R fout)
22
Í ‹ Gemeenschappelijk (R goed)
23
Í Gemeenschappelijk (NULST)
24
Í Cyclus 1
25
Í Cyclus 2
26
Í Vereffening fout
27
Í Cyclus 4
28
Í Validatie spil
29
Í Cyclus 8
30
Í SYN IN
31
Í Cyclus 16
32
Í Start cyclus
33
Í Losschroeven
34
Í Vraag schroefresultaten
35
Î Vrij (isagraf toepassing)
36
Í NULST
37
Í Externe stop
Connector kanaal 2 in de synchrone werkingsmodus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(Í ingang signaal ) ( Î uitgang signaal)
GND
Î Vrij (isagraf toepassing)
Î Vrij (isagraf toepassing)
Í Gemeensch. contact van resultaten
Î Vrij (isagraf toepassing)
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Resultaat fout spil 2
Vrij (isagraf toepassing)
Resultaat fout spil 1
Vrij (isagraf toepassing)
Resultaat goed spil 2
Vrij (isagraf toepassing)
Resultaat goed spil 1
GND
Î +24V
Î Vrij (isagraf toepassing)
Î Vrij (isagraf toepassing)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Î +24V
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Î
Í
Í
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Validatie spil2
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Vrij (isagraf toepassing)
Externe stop spil 2
6159932250-02
Nederlands
56 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
Connectoren kanalen 1 en 2 in de asynchrone werkingsmodus
(Í ingang signaal ) ( Î uitgang signaal )
1
GND
2
Î Klaar
3
Î In cyclus
4
Í Algemeen gemeensch. contact
5
Î Aantal cyclussen OK
6
Î Resultaat fout
7
Î Resultaat goed
8
Î Echo cyclus 16
9
Î Echo cyclus 8
10 Î SYN UIT
11 Î Echo cyclus 4
12 Î Vrij (IsaGraf programma)
13 Î Echo cyclus 2
14 Î Losschroefwerk gedetecteerd
15 Î Echo cyclus 1
16
GND
17 Î +24V
18 Î Vrij (isagraf toepassing)
19 Î Vrij (isagraf toepassing)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Î
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Î
Í
Í
+24V
Gemeenschappelijk (R fout)
Gemeenschappelijke (R goed)
Gemeenschappelijk (NULST)
Cyclus 1
Cyclus 2
Vrijgave bij fout
Cyclus 4
Validatie spil
Cyclus 8
SYN IN
Cyclus 16
Start cyclus
Losschroeven
Vraag schroefresultaten
Vrij (isagraf toepassing)
NULST
Externe stop
3.4.4 - Bedrading stuurkastuitgangen, automaatingangen
Hieronder geven we de twee mogelijke configuraties voor bedrading van de gerelayeerde uitgangen van de stuurkast:
De 24 V van de PLC wordt verbonden met het
gemeenschappelijke contact van de uitgangen.
De ingangen PLC ontvangen geen andere, externe 24 V.
U itg a n g e n s tu u r k a s t
4
In g a n g e n P L C
G e m e e n s c h a p p e lijk e
u itg a n g e n
De 24 V stuurkast wordt verbonden met het
gemeenschappelijke contact van de uitgangen.
De PLC-ingangen ontvangen de 24 V van de stuurkast.
U itg a n g e n s tu u r k a s t
2 4 V
In g a n g e n P L C
(1 7 , 2 0 )
2 4 V
4
G e m e e n s c h a p p e lijk
u itg a n g e n
0 V
0 V (1 , 1 6 )
0 V
De ingangen zijn in overeenstemming met het type II van de norm CEI 1132-2 (24V/13mA per ingang).
Nota: in bepaalde gevallen (aanwezigheid van vermogen op de PLC-ingangen) kan het nodig zijn een weerstand van 47Ω /1W
in te voegen op de gebruikte uitgangen om de wekstroom te beperken.
6159932250-02
Nederlands
57 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
3.4.5 - Bedrading automaatuitgangen, stuurkastingangen
Twee configuraties zijn mogelijk:
De 24 V van de stuurkast (contacten 17, 19 en 20) wordt
gebruikt als "gemeenschappelijke" van een automaatkaart
met relais.
U itg a n g e n P L C
In g a n g e n s tu u r k a s t
Bij gebrek wordt de 24 V van de automaat naar de ingangen
van de stuurkast gestuurd.
U itg a n g e n P L C
In g a n g e n s tu u r k a s t
+ 2 4 V
P L C
2 4 V (1 7 , 2 0 )
5 ,6 k 9
5 ,6 k 9
2 ,7 k 9
2 ,7 k 9
0 V
0 V
0 V (1 , 1 6 )
0 V
0 V (1 , 1 6 )
0 V
3.5 - Aansluiting PC
De PC aansluiting is nodig voor:
• het aansluiten binnen een netwerk van hoogstens 32 spillen.
• het programmeren van de parameters van verschillende stuurkasten in reële tijd zonder de sturing van de spillen te onderbreken.
• het bewerken en printen van de statistische berekeningen m.b.t. de koppel- en hoekresultaten.
• het verhogen van de geheugencapaciteit voor het opslaan van resultaten en schroefcurves.
• het op diskette archiveren van parameters en resultaten om het naslaan en vergelijken van de applicaties mogelijk te maken.
• het overbrengen van gegevens naar een werkblad (resultaten en curves) voor een latere analyse.
6159932250-02
Nederlands
58 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
3.5.1 - Verbinding "punt naar punt" met RS232 tussen de PC en een enkele stuurkast TWINCVI
Bekabelingsschéma van de PC connector:
RS232 verbinding
Nota: het schema van de aansluitkabel PC/stuurkast wordt beschreven
in de bijlage aan het eind van dit document.
Spil
Signaal
1
2
RXD
3
TXD
4
5
0V
6
7
RTS
8
CTS
9
3.5.2 - "Netwerk" aansluiting met RS422 tussen de PC en meerdere stuurkasten
Bekabelingsschéma van de PC connector:
RS422 verbinding
Spil
Signaal
1
R-
2
R+
3
T-
4
5
0V
6
7
8
9
T+
6159932250-02
Nederlands
59 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
Voorbeeld van de verbinding "netwerk":
Convertiebox
GMI V24V11SI
(DCE)
PC
(DTE)
1 algemene afscherming met 2 paar twisted cables
DCD 1
RD 2
2 TD
TD 3
T-
3 RD
T+
DTR 4
4 RTS
R-
0V 5
5 CTS
6 DSR
7 0V
DSR 6
RTS 7
CTS 8
R+
C
8 DCD
20 DTR
9
3 9
T-
V24
SubD
9 pts
vrouwelijk
T+
1 2
R-
5
R+ 0V
3 9
T-
1 2
T+
R-
R+
5
0V
V11
SubD
25 pts
mannelijk
TWINCVI II
geintegreerde eindweerstand
non aktief
TWINCVI II
geintegreerde eindweerstand
aktief
3.6 - Connector seriële poort RS-A
Schema van de connector RS-A:
RS232 verbinding
Spil
Signaal
1
2
RXD
3
TXD
4
DTR
5
0V
6
DSR
7
8
9
5V als optie (SW3)
6159932250-02
Nederlands
60 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
3.7 - Connector seriële poort RS-B
Schema van de RS-B connector
RS232 verbinding
Verbinding Sl
(stroomlus)
Verbinding RS485
Signaal
Signaal
Signaal
Spillen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TXD
RXD
RTS
CTS
0V
T+ (20mA)
T- (20mA)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0V
RT+ (DA)
R+ (20mA)
R- (20mA)
-R (20mA)
-T (20mA)
RT- (DB)
0V (24V)
5V als optie (SW1)
24V
5V als optie (SW2)
6159932250-02
Nederlands
61 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
SW4
C3
AGND OVE
J5
R3
R4
SW2
SW1
J6
J22
RS3
J7
J35
J33
SW3
RS0
RS2
RS1
Optie +5V voor voeding van de barcode op
RSB-poort (strap SW1 of SW2.)
PRINTER //
Optie +5V voor voeding van de barcode op
RSA-poort (strap SW3)
3.8 - Parallelle printer
De voornaamste printertypes worden herkend door het systeem. De verbinding gebeurd door middel van een standaard 25 punts
kabel voor parallel printers.
3.9 - Connector Onmiddellijke stopzetting
De beschrijving en het aansluitschema van de onmiddellijke stopzetting worden beschreven in hoofdstuk 3 - Inwerkingstelling
3.10 - Terreinnetwerkpoort
Raadpleeg de volgende handleidingen:
MODBUS+
referentienr. 6159932650
PROFIBUS-DP
referentienr. 6159932660
INTERBUS-S
referentienr. 6159932670
DEVICENET
referentienr. 6159932680
3.11 - Ethernetpoort
Raadpleeg de volgende handleiding:
ETHERNET
referentienr. 6159932700
6159932250-02
Nederlands
62 / 102
AANSLUITINGEN EN INSTALLATIE
4 - AANSLUITSCHEMA VOOR SYNCHRONISATIE VAN DE STUURKASTEN
1
0 V
4
1 0
S tu u rk a s t 1
1 7
3 0
s y n c h ro
1
0 V
4
1 0
S tu u rk a s t 2
1 7
3 0
s y n c h ro
1
0 V
4
1 0
S tu u rk a s t n
1 7
3 0
s y n c h ro
Opgelet: de 0 Volt contacten (pin 1) van de 37-polige connectoren van elke stuurkast zijn onderling verbonden.
Alle andere signalen (nummer cyclus,enz. ) moeten verbonden zijn met elke stuurkast.
6159932250-02
Nederlands
63 / 102
SCHROEFMETHODES
BIJLAGE 1 - SCHROEFMETHODES
1 - SCHROEVEN MET KOPPEL
De opgeslagen waarde is: de piekkoppel
Stopzetting van de spil:
K o p p e l
ALS koppel ≥ stopkoppel
S to p k o p p e l
Resultaat goed
M a x
ALS min koppel ≤ piekkoppel ≤ max koppel
M in
D o e l
Als optie: stroomcontrole
ALS min koppel ≤ piekkoppel ≤ max koppel
EN min stroom ≤ eindstroom ≤ max stroom
Aanpassing van de bandbreedte : Om een correcte montage te
realiseren is het noodzakelijk een bekende koppel toe te passen,
maar het is ook nodig dat deze koppel zich omzet in een kracht in de
schroef. Maar als er aan het eind van een schroefhandeling, bij een
zeer stijve montage, gedurende een zeer korte tijd een hoge koppel
wordt toegepast (schokeffect) kan de gemeten koppel zeer hoog zijn
zonder een voelbare toename van de kracht in de schroef. In dat
geval is de bandbreedte niet geschikt voor de montage en moet het
aangepast worden met opeenvolgende benaderingen. In de meeste
montages is de bandbreedte 128 Hz.
V o o rs p a n k o p p e l
Z o e k e n
V o o rs p a n n e n
T ijd
S c h ro e v e n
2 - SCHROEVEN MET KOPPEL + HOEK
Het begin van de hoektelling moet zich in de lineaire zone van de koppeltoename bevinden.
De meting van de hoek houdt rekening met de verdraaiing/terugdraaiing van de spil door tijdens de terugvalfase van de koppel
de hoek in vermindering te brengen totop het moment dat de waarde van de drempel voor aanvang van de hoektelling bereikt
wordt.
De geregistreerde waardes zijn: de piekkoppel en
de eindhoek
H o e k
P ie k k o p p e l
Stopzetting van de spil
M a x
ALS koppel ≥ stopkoppel
OF hoek > veiligheidshoek
K o p p e l
D o e l
M in
M a x
E in d h o e k
Resultaat goed
ALS min koppel ≤ piekkoppel ≤ max koppel
M in
EN min hoek ≤ eindhoek ≤ max hoek
Als optie:stroomcontrole
D re m p e l
h o e k te llin g
ALS min koppel ≤ piekkoppel ≤ max koppel
EN min hoek ≤ eindhoek ≤ max hoek
EN min stroom ≤ eindstroom ≤ max stroom
T ijd
6159932250-02
Nederlands
64 / 102
SCHROEFMETHODES
3 - SCHROEVEN MET HOEK + KOPPEL
Het begin van de hoektelling moet zich in de lineaire
zone van de koppeltoename bevinden.
De meting van de hoek houdt rekening met de
verdraaiing van de spil. Dit wordt bereikt door de
verdraaiingshoek van de spil te meten tijdens de
terugvalfase van de koppel aan het eind van de
schroefhandeling totop het moment dat de koppel weer
door de aanvangskoppel van de hoektelling gaat.
De geregistreerde waardes zijn: de eindkoppel en de
eindhoek
H o e k
K o p p e l
M a x
E in d k o p p e l
M in
M a x
E in d h o e k
M in
D re m p e l
h o e k te llin g
Stopzetting van de spil
ALS hoek ≥ stophoek OF koppel > max koppel
a a n s c h r o e v e n + v e r d r a a iin g
v a n d e s p il
Resultaat goed
ALS min koppel < eindkoppel < max koppel
T ijd
H o e k te lllin g tijd e n s
te r u g d r a a iin g v a n d e s p il
( to t a a n d r e m p e l h o e k te llin g )
ALS min hoek < eindhoek < max hoek
4 - SCHROEVEN MET KOPPEL + HOEK + HELLING
Stopzetting van de spil
Schroefresultaat «goed»
OF helling < min. helling OF helling > max. helling
M a x h e llin g
K o p p e l
ALS koppel ≥ stopkoppel OF hoek > veiligheidshoek
x
Resultaat goed
S to p k o p p e l
H o e k
M in h e llin g
ALS min koppel < eindkoppel < max koppel
ALS min hoek < eindhoek < max hoek
ALS min helling < eindhelling < max helling
D re m p e l
h o e k te llin g
T ijd
1 6 °
De berekening van de helling gaat uit van het principe gebruikt voor berekening van de rekgrens. Vanaf de drempel voor
hoektelling meet het systeem de rotatiehoek van de spil. Wanneer deze 16° (of 32°) bereikt, wordt de eerste hellingberekening
uitgevoerd. Vervolgens wordt er na elke graad een berekening gemaakt en het eindresultaat is de waarde die gelezen wordt op
het moment van koppelstopzetting. Dit principe maakt het mogelijk een abnormale schroefverhouding te detecteren (missend
ringetje, aanwezigheid van 2 ringetjes, enz...).
Schroefresultaat «fout»: max helling
Schroefresultaat «fout»: min helling
M a x h e llin g
K o p p e l
K o p p e l
M a x h e llin g
H o e k
M in h e llin g
M in h e llin g
H o e k
D re m p e l
h o e k te llin g
D re m p e l
h o e k te llin g
T ijd
1 6 °
T ijd
1 6 °
6159932250-02
Nederlands
65 / 102
SCHROEFMETHODES
5 - SCHROEVEN MET HOEK + KOPPEL + HELLING
Stopzetting van de spil
ALS hoek ≥ stophoek OF koppel > max koppel
OF helling < min. helling OF helling > max. helling
Resultaat goed
ALS min koppel < eindkoppel < max koppel
ALS min hoek < eindhoek < max hoek
ALS min helling < eindhelling < max helling
afhankelijk van de geselecteerde optie (gemiddelde koppel of min/max koppel)
6 - METHODE MET EXTRA CONTROLE (STROOM)
Voor nog meer betrouwbaardheid van de schroefhandeling is het mogelijk een stroomcontrole toe te voegen aan de meeste
schroefmethodes (koppel, koppel+hoek, hoek+koppel, ...).
Deze extra controle maakt het mogelijk de samenhang tussen de door de koppeltransductor gemeten koppelwaarde en de door de
motor verbruikte stroom te controleren.
Deze "stroom" informatie kan verschillen van het ene gereedschap op het andere en is niet geijkt t.o.v. de koppel. Het is dus
noodzakelijk op experimentele wijze een overeenstemming tot stand te brengen voor elk gereedschap: lees hiervoor de maximale
stroomwaarde aan het eind van de testcyclus en voer deze cyclus minstens 3 keer uit om de te programmeren waardes voor
'minimum stroom" en "maximum stroom" te bepalen.
In te n s ity
A n g le
Stopvoorwaarde van de geselecteerde
schroefmethode
T o rq u e
Stopzetting van de spil
P e a k
c u rre n t
M a x
OF stroom ≥ max stroom
M a x
Resultaat goed
O b je c tiv e
M in
Voorwaarde voor resultaat goed van de
geselecteerde schroefmethode
M a x
EN min stroom < stroom < max stroom
M in
M in
P e a k
to rq u e
F in a l a n g le
A n g le
th r e s h o ld
T im e
6159932250-02
Nederlands
66 / 102
SCHROEFMETHODES
7 - SCHROEVEN MET HANDHAVING VAN KOPPEL
Deze schroefmethode wordt gebruikt om de ijking in statische
modus van een schroefeenheid te controleren met de mogelijkheid
de lineariteit van zijn koppelopnemer te controleren.
De schroefmethode met handhaving van de koppel wordt
eveneens gebruikt wanneer men een koppel op een montage
constant wil houden, hetzij ter compensatie van de kruip van een
dichting of om een kracht in stand te houden op een montage
tijdens een ingewikkelde handeling. Tijdens deze fase, zolang de
motor zijn koppelwaarde nog niet heeft bereikt, wordt de sturing
van de motor uitgevoerd op de snelheidslus. Wanneer de
handhavingskoppel bereikt is, worden de sturing en de
handhaving van de koppel uitgevoerd op de stroomlus. De duur
van handhaving kan ingesteld worden op 0,1 en 10 seconden. Om
de motor niet te heet te laten worden is een overdimensionering
van de schroefeenheid aanbevolen in dit soort toepassing.
Het in de motor geplaatste thermische contact zorgt voor
bescherming in geval van oververhitting.
De max koppel moet op een waarde geprogrammeerd worden die
hoger is dan de gewenste handhavingskoppel.
De geregistreerde waardes zijn: de eindkoppel en de eindhoek
Stopzetting van de spil
ALS handhavingstijd verstreken
OF koppel > max koppel
OF hoek > max hoek
Resultaat goed
ALS min koppel ≤ eindkoppel ≤ max koppel
ALS min hoek ≤ eindhoek ≤ max hoek
K o p p e l
M a x
H a n d h a v in g s k o p p e l
E in d h o e k
D re m p e l
h o e k te llin g
T ijd
tijd h a n d h a v in g
v a n k o p p e l
6159932250-02
Nederlands
67 / 102
SCHROEFMETHODES
8 - SCHROEVEN MET SLEEPKOPPEL
Hoek
Voorbeelden van dergelijke mechanismes: vesnellingsbak,
krukas, enz. Deze fase is nuttig om te weten te komen of de
montage een mechanische "hardheid" heeft en eveneens om
afwezigheid van onderdelen te detecteren in de te monteren
eenheid (krukas- of drijfstangkussen, tandwielen, controle
van wrijvingskoppel van een Nylstop moer) wanneer de
weerstandkoppel hoger is dan de min. koppel.
Koppel
In deze fase kan de weerstandkoppel (sleepkoppel) van een
gemonteerd mechanisme gecontroleerd worden.
Stophoek
veiligheid
Max
Gemiddelde koppel
Er zijn twee soorten controle mogelijk, met stoppzetting op
een hoek of op een koppel
Min
1 Controle van het sleepkoppel met stopzetting op tijd of
op hoek:
Temporisatie
van het starten
in tijd of hoek
De temporisatie van het opstarten (inschakeling), uitgedrukt
in tijd of hoek, zorgt ervoor dat de "schok" bij het opstarten
van de motor en van het mechanisme verdwijnt. Het
opgeslagen resultaat bevat de min., max. en gemiddelde
waardes van de koppelmetingen tijdens de fase van
verzameling van gegevens. Het systeem stopt met het
verzamelen van koppel en hoekgegevens zodra de motor
wordt gestopt. De koppelimpuls tijdens de motorstopzetting
wordt niet meegerekend.
Tijd
Verzameling
van gegevens
De geregistreerde waardes zijn: de gemiddelde koppel, de gelezen minimum koppel en de gelezen maximum koppel.
Stopzetting van de spil
ALS hoek ≥ stophoek OF koppel > veiligheidskoppel
Resultaat goed
ALS min koppel ≤ momentkoppel ≤ max koppel (standaard)
of ALS min koppel ≤ gemiddelde koppel ≤ max koppel (optioneel)
2 Controle van het sleepkoppel met stopzetting op koppel:
De fase wordt stopgezet wanneer het "stopkoppel" bereikt is.
Vervolgens wordt het sleepkoppel gecontroleerd tussen
hoeken 1 ("hoek" instelling) en 2 ("min. hoek" instelling)
gemeten in de teruggaande richting vanaf dit stoppunt.
De gememoriseerde koppelwaarden zijn:
• het laagste koppel (gedetecteerd in deze hoekzone 1-2),
• het hoogste koppel (gedetecteerd in deze hoekzone 1-2),
• het piekkoppel, gemeten tijdens de hele fase.
Het koppel is OK als het binnen deze hoekzone tussen de min.
koppelinstellingen en de max. koppelinstellingen ligt.
Als de vanaf het begin uitgevoerde hoek lager is dan de "min.
hoek" instelling (oftewel hoek 2), dan is er een "min. hoek" fout.
Couple d’arrêt
Couple
Angle 2
Angle mini
Angle 1
Angle
Couple d’arrêt
Couple max
Zone OK
Couple min
Angle
Gebruik "Offset": negeren/toevoegen/aftrekken
De gemiddelde waarde van de metingen wordt opgeslagen en beschouwd als plus of min «offset» voor de koppelmetingen van
de volgende fases van de cyclus. Voorbeeld: een cyclus omvat een fase Sleepkoppel (Z) gevolgd door een fase Schroeven (S).
De fase Sleepkoppel levert een gemiddelde waarde van 10 Nm op. Als de voorwaarde voor de fase Schroeven 50 Nm bedraagt
en als de «offset» parameter geprogrammeerd is op «aftrekken», dan stijgt de koppel in werkelijkheid tot 60 Nm.
9 - SCHROEVEN MET DE REKGRENS
Het principe van het schroeven met de rekgrens gaat uit van het feit dat de helling (DK / Da) constant is terwijl de drijfspanningen
6159932250-02
Nederlands
68 / 102
SCHROEFMETHODES
uitgeoefend op de schroef lager zijn dan de rekgrens en dan nog lager worden. De helling wordt tijdens de volledige duur van
toename van de koppel berekend en wordt vergeleken met een referentiehelling, die aan het begin van het schroefwerk berekend
is, in een zone waar de spanningen veel lager zijn dan die van de rekgrens. De berekening begin vanaf de drempel van hoektelling.
De referentiehelling wordt vastgesteld vanaf het moment dat de spil de N eerste graden heeft uitgevoerd, waarbij N de waarde
Da (aantal steekproeven) is nodig voor de berekening van de helling. Het systeem wordt stopgezet wanneer de helling lager wordt
dan X% van de "referentiehelling", waarbij X het percentage van de stophelling is. Dit is het rekgrenspunt.
De standaard waardes zijn:
N = 16
en
X% = 50
Voor het schroeven in de plastische zone wacht het systeem totdat de spil een gegeven hoek uitvoert (hoek in plastische zone) na
overschrijding van de rekgrens en stopt dan de motor.
De geregistreerde waardes zijn: de eindkoppel, de eindhoek en de eindhelling.
Stopzetting van de spil
ALS (helling ≤ x% van de referentiehelling
OF hoek en plastische zone overschreden
OF “referentiehelling” > max helling OF < min helling)
OF koppel > max koppel
OF hoek > veiligheidshoek
OF helling > max helling
1 5 0
H e llin g ( m illiN m /d g )
H o e k (d g )
K o p p e l (N m )
Resultaat goed
ALS referentiehelling ≤ max helling
EN referentiehelling ≥ min helling
EN min koppel ≤ koppel ≤ max koppel
EN min hoek ≤ hoek ≤ max hoek
2 5 0
8 0 0
p la s tis c h e z o n e
n a d e re k g re n s
M a x h e llin g
7 0 0
2 0 0
e in d k o p p e l
R e fe r e n tie h e llin g
7 5 0
k o p p e l- e n
h o e k to le r a n tie s
e in d h o e k
M in h e llin g
6 0 0
1 0 0
1 5 0
5 0 0
1 e s te e k p ro e f
v a n 1 6 o f 3 2 g ra d e n
s to p h e llin g
=
g e p ro g ra m m e e rd %
v a n d e r e fe r e n tie h e llin g
v o o r b e e ld : 7 0 %
4 0 0
1 0 0
3 0 0
5 0
5 0
D re m p e l
h o e k te llin g
2 0 0
1 0 0
1 0
2 .4
2 .2
1 .8
1 .6
1 .4
1 .2
1 .0
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
2
T ijd
10 - LOSSCHROEVEN MET KOPPEL + HOEK
Het systeem houdt niet alleen het losdraaien van de schroef onder controle maar ook het aantal graden dat wordt gedraaid tijdens
de handhaving van een blijvende koppel in de schroef.
De sturing begint ALS koppel > losbreekkoppel
De geregistreerde waardes zijn: de eindkoppel en de eindhoek
Stopzetting van de spil
ALS koppel ≤ stopkoppel
OF koppel > veiligheidskoppel
OF hoek > max hoek
Resultaat goed
ALS koppel < veiligheidskoppel
EN min koppel ≤ eindkoppel ≤ max koppel
6159932250-02
Nederlands
69 / 102
SCHROEFMETHODES
EN min hoek ≤ eindhoek ≤ hoek maxi
11 - LOSSCHROEVEN MET HOEK + KOPPEL
Stopzetting van de spil
K o p p e l
De geregistreerde waardes zijn: de eindkoppel en de eindhoek
ALS hoek ≥ stophoek
V e ilig h e id s k o p p e l
OF koppel > veiligheidskoppel
Resultaat goed
S to p h o e k
E in d h o e k
ALS koppel < veiligheidskoppel
EN min koppel ≤ eindkoppel ≤ max koppel
EN min hoek ≤ eindhoek ≤ max hoek
D re m p e l
h o e k te llin g
E in d k o p p e l
T ijd
6159932250-02
Nederlands
70 / 102
SCHROEFMETHODES
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
6159932250-02
Nederlands
71 / 102
BIJLAGE 2 - PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
1 - PC2 OPMAAK
1
tek.
<R>
2
reeks of cyclusnummer
2
schroefnummer
3
«K=+»
5
koppel in 1/10 Nm
1
<LF>
1
““
1
<R>
2
reeks of cyclusnummer
2
schroefnummer
3
«H=+»
5
hoek in 1/10 graden
1
<LF>
1
““
1
<R>
2
reeks of cyclusnummer
2
schroefnummer
3
«He=+»
5
helling in 1/1000 Nm/gr
1
<LF>
1
““
Het laatste resultaat van de lijst eindigt met <LF><LF> in plaats van <LF>"".
Voorbeeld van een resultaat: <R>0109C=+00400<LF> <R>0109A=+01200<LF> <R>0109P=+00580<LF> .
6159932250-02
Nederlands
72 / 102
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
2 - PC3 OPMAAK:
1
tek.
A (rastertype)
3
machinenummer (1 tot 250)
3
kanaalnummer (1 tot 32)
1
configuratie (A op O overeenstemmend met configuraties 1 tot 15)
1
Z (systeemnaam)
1
resultaatcode (zie tabel hieronder)
6
datum (jaar, maand, dag)
6
tijdstip (uur, minuut, seconde)
8
coppel
5
hoek
1
<R>
1
Checksum (som modulo 256 van voorafgaande tekens) nog niet berekend
1
<LF>
Het laatste resultaat van de lijst eindigt met <LF><LF> in plaats van <LF>"".
Resultaatcode ASCII code 0100
X
X
X
X
1=min koppel
1=max koppel
1=min hoek
1=max hoek
Voor de verschillende combinaties leidt dit tot de volgende tekens:
@
Koppel goed
Hoek goed
A
Min. koppel
Hoek goed
B
Max. koppel
Hoek goed
D
Koppel goed
Hoek mini
E
Min. koppel
Hoek mini
F
Max. koppel
Hoek mini
H
Koppel goed
Max. hoek
I
Min. koppel
Max. hoek
J
Max. koppel
Max. hoek
0x00
op fout variator
spil die hoort bij een foute groep
wegvallen start cyclus
cyclus niet beëindigd voor de spil
fout transductor
Voorbeeld van een resultaat: [email protected]<R><CS<LF>
6159932250-02
Nederlands
73 / 102
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
3 - PC4 OPMAAK:
Titel
Namen van de kolommen van de resultaatregels (functie van de taal) en meeteenheid op een 2e regel:
Metnr.
Sp
xxxx
Cy
xx
xx
Fa
xx
Datum
xx/xx/xx
Tijd
xx:xx:xx
Koppel
Hoek
Helling
Nm
gr
Nm/gr
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Gereservee
rde letters
R
xxxxxx
xxx
Resultaat
1
tek.
<R>
4
Metingnummer
1
““
2
Spilnummer
1
““
2
Cyclusnummer
1
““
2
Fasenummer (= 2 blanco’s indien resultaat van cyclus)
1
““
8
Datum in de vorm DD/MM/JJ
1
““
8
Tijdstip in de vorm uu:mm:ss
2
““
6
Coppel
2
““
6
Hoek
2
““
6
Helling
2
““
6
Gereserveerde letters
2
““
3
Resultaatcode in 3 letters
1
<LF>
In de modus «Printen aan eind van cyclus» wordt het metingnummer vervangen door blanco’s.
Als het apparaat niet over één van de waardes beschikt (bv.: helling) vervangt hij deze waarde door spaties.
Voorbeeld van een resultaat: <R>1223 02 03 00 18/04/03 09:03:45 0030.2 0120.5 0.5680
G <LF>
Resultaatcode de op letters uitgestuurde codes worden gebruikt bij het printen of digitale uitvoer van resultaten. Deze codes
hebben allemaal een overeenstemmende code op het scherm. In de volgende tabel worden ze beschreven. Maar als bepaalde
6159932250-02
Nederlands
74 / 102
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
schermberichten geen overeenstemming hebben op een letter, dan betekent dit dat ze niet worden uitgestuurd.
Code uitgestuurd op 3 letters
1e Letter
2e Letter
3e Letter
Code weergegeven op het
scherm
"G"
"Goed"
"M"
"M"
"k"
"Kmin"
"K"
"KMAX"
"h"
"Hmin"
"H"
"HMAX"
"he"
"HEmin"
"HE"
"HEmax"
"m"
"Mmin"
"M"
"MMAX"
"G"
"Groe"
"V"
"Var"
"P"
"Prg"
"S"
"Sla"
"H"
"Hoe"
"S"
"Scy"
"i"
"Imax"
"t"
"Tijd"
"s"
Ext
"o"
"Syn"
"-"
"---"
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
4 - PC5-A OPMAAK
Resultaat per spil helling, koppel, hoek:
F0
teken van rasterbegin
01
xx
resultaat (in zestientallig stelsel)
02
xx
00
03
HHe resultaat helling
xx
HH resultaat hoek
04
KK resultaat koppel
in binaire notatie
xx
met HHe, HH of KK = 01 als resultaat zwak
05
11 als resultaat goed
xx
10 als resultaat sterk
06
op fout variator
xx
spil die hoort bij een foute groep
07
00 wegvallen start cyclus
xx
cyclus niet beëindigd voor de spil
08
fout transductor
Voorbeeld: als resultaat goed voor alle spillen
F0 01 3F 02 3F 03 3F 04 3F 05 3F 06 3F 07 3F 08 3F
Meetresultaten van spil 1 (x keer het aantal spillen):
01
spilnummer
xx
xx
xx
xx
toegepaste koppel (ASCII)
Voorbeeld: 100.1 Nm
30 31 30 30 31
xx
xx
xx
xx
xx
xx
hoek (ASCII)
Voorbeeld: 40.0 °
30 30 34 30 30
6159932250-02
Nederlands
75 / 102
6159932250-02
Nederlands
76 / 102
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
xx
xx
xx
xx
helling (ASCII)
Voorbeeld: 0,900 Nm/°
30 30 39 30 30
xx
FF
teken van rastereind
5 - PC5-B OPMAAK
Resultaat per spil koppel, hoek, helling:
F0
teken van rasterbegin
01
xx
resultaat (in zestientallig stelsel)
02
xx
00
03
KK resultaat koppel
xx
HH resultaat hoek
04
HHe resultaat helling
in binaire notatie
xx
met KK, HH of HHe = 01 als resultaat zwak
05
11 als resultaat goed
xx
10 als resultaat sterk
06
op fout variator
xx
spil die hoort bij een foute groep
07
00 wegvallen start cyclus
xx
cyclus niet beëindigd voor de spil
08
fout transductor
Voorbeeld: als resultaat goed voor alle spillen
F0 01 3F 02 3F 03 3F 04 3F 05 3F 06 3F 07 3F 08 3F
Mogelijke parameters geprogrammeerd voor 1 spil (x keer het aantal spillen)
01
spilnummer in BCD
xx
xx
xx
xx
xx
minimale koppel in 1/10e Nm (ASCII)
Voorbeeld: 90.0 Nm.
30 30 39 30 30
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
xx
xx
xx
xx
stopkoppel in 1/10e Nm (ASCII)
Voorbeeld: 100.0 Nm.
30 31 30 30 30
xx
xx
xx
xx
xx
maximale koppel in 1/10e Nm (ASCII notatie)
Voorbeeld: 110.0 Nm
30 31 31 30 30
xx
xx
xx
xx
xx
minimale hoek in 1/10e graden (ASCII)
Voorbeeld: 100,0 °
30 31 30 30 30
xx
xx
xx
xx
xx
stophoek in 1/10e graden (ASCII)
Voorbeeld: 105,0 °
30 31 30 35 30
xx
xx
xx
xx
xx
maximale hoek in 1/10e graden (ASCII)
Voorbeeld: 110.0 °
30 31 31 30 30
xx
xx
xx
xx
xx
xx
minimale helling in 1/10e Nm/graad (ASCII)
Voorbeeld: 1,22 Nm/°
30 30 31 32 32
6159932250-02
Nederlands
77 / 102
6159932250-02
Nederlands
78 / 102
PRINTOPMAAK VAN DE RESULTATEN
xx
xx
xx
xx
stophelling in 1/10e Nm/graad (ASCII)
Voorbeeld: 0.98 Nm/°
30 30 30 39 38
xx
xx
xx
xx
xx
maximale helling in 1/10e Nm/graad (ASCII)
Voorbeeld: 1.30 Nm/°
30 30 31 33 30
xx
Meetresultaten van spil 1 (x keer het aantal spillen):
01
spilnummer
xx
xx
xx
xx
toegepaste koppel (ASCII)
Voorbeeld: 100.1 Nm
30 31 30 30 31
xx
xx
xx
xx
xx
hoek (ASCII)
Voorbeeld: 40.0 °
30 30 34 30 30
xx
xx
xx
xx
xx
helling (ASCII)
Voorbeeld: 0,900 Nm/°
30 30 39 30 30
xx
FF
teken van rastereind
6159932250-02
Nederlands
79 / 102
STATISTISCHE BEREKENINGEN
BIJLAGE 3 - STATISTISCHE BEREKENINGEN
CNOMO NORM
Momentele standaardafwijking: σi
ISO NORM
Estimate of standard deviation: σ̂
geschat vanuit de gemiddelde strekking W van de steekproeven van 5 metingen die de populatie vormen.
Wσi = -------d5∗
wσ̂ = ----d2
waarbij W = max. waarde - min. waarde
(strekking van de metingen in elke steekproef)
∑W
W = -----------K
(gemiddelde van de
∑W
W = -----------K
strekkingen)
K = aantal steekproeven van 5 metingen
1, 645 × 0, 864d5∗ = 2, 326 – ----------------------------------K
d2 = 2, 326
(coëfficiënt voor een betrouwbaarheidsdrempel van
95%)
Momentdispersie: Di
Di = 6 × σi
Coëfficiënt v. Geschiktheid van Middelen:
CAM
ITCAM = ----Di
waarbij IT = max. tol - min. tol
(i = interval van tolerantie)
Verificatie van de homogeniteit van de bezetting:
elke meetstrekking W moet voldoen aan:
IT
W < 0, 643 × ---------------------CAMcdc
CAM lastenboek ≥ 1.3
Process capability: CP
CP = IT
----6s
where IT = Tol. max -Tol. min
(s = sample standard deviation)
6159932250-02
Nederlands
80 / 102
STATISTISCHE BEREKENINGEN
Sample standard deviation: s
Standaardafwijking: σ
N
N
∑ ( xi – x )
σ =
2
i----------------------------=1
-
N–1
∑ ( xi – x )
s =
2
i=1
----------------------------N–1
N
∑ xi
waarbij
=1 x = i------------N
gemiddelde van populatie
xi waarde van de populatie
N aantal metingen van de populatie
Globale gecorrigeerde standaardafwijking:
CPK:
Tol. max – x
x – Tol.min
CPK = minimun between ------------------------------ and --------------------------3s
3s
σ0
σ0 = C × σ
waarbij C functie van aantal metingen N
N = 15
C = 1,51
N = 20
C = 1,41
N = 30
C = 1,28
N = 50
C = 1,21
N = 100
C = 1,14
N = 200
C = 1,09
Coëfficiënt van positie en dispersie: CPK
Tol. max – x x – Tol.min
CPK = minimun tussen ------------------------------ en --------------------------3σ0
3σ0
De machine is "capabel" als de CAM hoger is dan de CAMcdc
(1.33). De instelling is «goed» als de CPK hoger is dan de
CPKcdc (1).
Histogram van verdeling:
keus van het aantal klassen Kt
log N- naar boven afgerond
Kt = 1 + 10
----------------3
Klasse interval: ht
max. waarde - min. waarde
ht = -----------------------------------------------------------------Kt
ht wordt afgerond naar een veelvoud van de kleinste afwijking
tussen 2 opeenvolgende waardes (de scheidingsgrenzen van de
klassen worden gekozen met een resolutie van 0.5 keer de
resolutie van de meting).
Distribution histogram:
Kt =
N
6159932250-02
Nederlands
81 / 102
STATISTISCHE BEREKENINGEN
Normaliteitstest voor een bezetting van minder dan 50 metingen
(test van SHAPIRO-WILK)
N
∑ xi
N
1. Berekening van
2
S =
∑ ( xi – x )
2
waarbij
i=1 x = ------------N
waarbij
di = xN-i+1-xi
N = aantal bezettingsmetingen
i=1
N
2. Berekening van
∑ ai
b =
di
i=1
uitgevoerd op de reeks van metingen gerangschikt in toenemende volgorde
ai = zie tabel A
K = N/2 als N is even
K = (N-1) / 2 als NA is oneven
3. Berekening van
2 2
W = b S
De wet is niet normaal met een risico van 5% als W lager is dan W95 gegeven in tabel B
Tabel A: coëfficiënt ai van de test van SHAPIRO
i/N
15
20
25
30
35
40
45
50
Tabel B: grenswaarde van W95
N
W95
1
0.5150 0.4734 0.4450 0.4254 0.4096 0.3964 0.3850 0.3751
15
0.881
2
0.3306 0.3211 0.3069 0.2944 0.2834 0.2737 0.2635 0.2574
20
0.905
3
0.2495 0.2565 0.2543 0.2487 0.2427 0.2368 0.2313 0.2260
25
0.918
4
0.1878 0.2085 0.2148 0.2148 0.2127 0.2098 0.2065 0.2032
30
0.927
5
0.1353 0.1686 0.1822 0.1870 0.1883 0.1878 0.1865 0.1847
35
0.934
6
0.0880 0.1334 0.1539 0.1630 0.1673 0.1691 0.1695 0.1691
40
0.940
7
0.0433 0.1013 0.1283 0.1415 0.1487 0.1526 0.1545 0.1554
45
0.945
8
0.0000 0.0711 0.1046 0.1219 0.1317 0.1376 0.1410 0.1430
50
0.947
9
0.0422 0.0823 0.1036 0.1160 0.1237 0.1286 0.1317
10
0.0140 0.0610 0.0862 0.1013 0.1108 0.1170 0.1212
11
0.0403 0.0697 0.0873 0.0986 0.1062 0.1113
12
0.0200 0.0537 0.0739 0.0870 0.0959 0.1020
13
0.0000 0.0381 0.0610 0.0759 0.0860 0.0932
14
0.0227 0.0484 0.0651 0.0765 0.0846
15
0.0076 0.0361 0.0546 0.0673 0.0764
16
0.0239 0.0444 0.0584 0.0685
17
0.0119 0.0343 0.0497 0.0608
18
0.0000 0.0244 0.0412 0.0532
19
0.0146 0.0328 0.0459
20
0.0049 0.0245 0.0386
21
0.0163 0.0314
22
0.0081 0.0244
23
0.0000 0.0174
24
0.0104
25
0.0035
6159932250-02
Nederlands
82 / 102
STATISTISCHE BEREKENINGEN
Normaliteitstest van een bezetting van
meer dan 50 metingen
(test van CHI-CARRE c2 )
1. Verdelen in klasse met tenminste 4 of 5 metingen in de theoretische distributie
xi
2. Berekenen van x en σ x =
∑ ---N-
3. Berekenen voor elke klassegrens li
σ =
( xi – x ) 2
∑
--------------------------N–1
( li × x )
u i = ---------------σ
Tabel C
4. Berekenen van
χ2
( n i – n'i ) 2
= ∑ ----------------------n'i
waarbij n = aantal metingen in klasse i
n' = theoretisch aantal metingen voor een normale regel
n' i = N [ F ( u i ) – F ( u n – 1 ) ]
F(ui) tabel van de gereduceerde normale regel
De wet is niet normaal met een risico van 5% als
in tabel C.
χ
2
hoger is dan
2
χ 95 gegeven
d
χ
1
3.84
2
5.99
3
7.81
4
9.49
5
11.07
6
12.59
7
14.07
8
15.51
9
16.92
10
18.31
11
19.67
12
21.03
13
22.36
14
23.68
15
25.00
16
26.30
17
27.59
18
28.87
19
30.14
20
31.41
waarbij d =
aantal
vrijheidsgraden
(hvh klassen
die gebruikt zijn
-3)
STATISTISCHE BEREKENINGEN
Berekeningen «Controlekaarten»
Controlekaart «Gemiddelde - Strekking» (ISO)
1 - laagste en hoogste controlegrenzen van
li = X – A2 × W
X
2
waarbij A2 = 0.577 voor steekproeven van 5 metingen
ls = X + A2 × W
W
= gemiddelde van de strekking van elke steekproef
2 - laagste en hoogste controlegrenzen van
li = D3 × W
waarbij D3 = 0
ls = D4 × W
waarbij D4 = 2.114
W
Controlekaarten «Gemiddelde - Standaardafwijking» (ISO)
1. laagste en hoogste controlegrenzen van
li = X – A3σ
X
waarbij A3 = 1.427
ls = X + A3σ
2. laagste en hoogste controlegrenzen van
li = B3 × σ
waarbij B3 = 0
ls = B4 × σ
waarbij B4 = 2.089
σ
σ
= gemiddelde van de standaardafwijkingen van elke steekproef (van 5 metingen)
Voor elke steekproef wordt de standaardafwijking berekend met behulp van:
2
σ =
( xi – x )
∑
--------------------------n–1
6159932250-02
Nederlands
83 / 102
6159932250-02
Nederlands
84 / 102
STATISTISCHE BEREKENINGEN
CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM
6159932250-02
Nederlands
85 / 102
BIJLAGE 4 - CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM
1 - CYCLUS-ORGANISATIESCHEMA
Begin
neen
Klaar = 1
neen
RESET extern
ja
RESET=1
Resultaat OK en
NOK = 0
Kiezen cyclusnummer
Lesen "eco cyclus"
(niet verplicht)
Valid. gereeedschap=1
(indien nodig)
Start cyclus = 1
Begin cyclus
in cyclus = 1
neen
Einde cyclus
in cyclus = 0
neen
Start cyclus = 0
Lezen resultaat
OK/NOK
Numerieke resultaten lezen
(indien nodig)
Einde
neen
6159932250-02
Nederlands
86 / 102
CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM
2 - CYCLUS CHRONOGRAM
k la a r
c y c lu s 1
c y c lu s 2
c y c lu s ...
e c h o c y c lu s 1
e c h o c y c lu s 2
e c h o c y c lu s ...
v a lid a tie g e r e e d s h a p
s ta r t c y c lu s
in c y c lu s
r e s u lta a t
g o e d o f fo u t
p h a s e 5
p h a s e 4
p h a s e 3
p h a s e 2
p h a s e 1
R E S E T
• fase 1
: sturen van de NULST door de automaat --> wegvallen van de schroefresultaten. Dit commando van
de automaat is niet verplicht.
• fase 2
: de stuurkast ontvangt de cyclus n°1 --> de echo cycle n°1 is gevalideerd (indien de cyclus geprogrammeerd is).
• fase 3
: de stuurkast ontvangt de "start cyclus" --> validatie van het "in cyclus".
• fase 4
: op het einde van de cyclus valideert de stuurkast een "goed" of "fout" schroefresultaat naar de automaat.
• fase 5
: het signaal "in cyclus" wordt nul wanneer het systeem zijn handelingen volledig afgewerkt heeft .
Om de cyclustijd te optimaliseren, kan de automaat of de numerieke sturing kan zich synchroniseren op het signaal
"resultaat OK" of "resultaat NOK", maar het schroefsysteem is pas klaar om nieuwe commando's te ontvangen
(NULST,enz,...) als het signaal ”in cyclus“ weggevallen is".
CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM
6159932250-02
Nederlands
87 / 102
Chronogram bij gebruik van een crowfoot gereedschap
Start cyclus
Cyclus bezig
Staat schroefmachine
Schroeven (n)
Indexering (n)
Schroeven (n+1)
Resultaat
NULST
Leds
B/M
Knippert B of M
B of M
Weergavee resultaat
Leds stuurkast
ACYOK
....
Koppel & Hoek Ok / Max / Min
6159932250-02
Nederlands
88 / 102
CYCLUS ORGANISATIESCHEMA EN CHRONOGRAM
6159932250-02
Nederlands
89 / 102
KABELS EN CONNECTOREN
BIJLAGE 5 - KABELS EN CONNECTOREN
1 - KABEL (DRAAGBAAR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP REEKS "ER")
25 point
Female insert
25 point
screw-on
contact pin
P.N. : 6159152940
P.N. : 6159152940
4
0V (black AWG32)
A
Phase 1 (blue)
A
B
Phase 3 (white)
B
C
Phase 2 (red)
C
D
Ground (green/yellow)
D
5
A GND (yellow)
5
1
-15V (green)
1
16
2
12
+15V (orange)
Run reverse (grey)
Thermal contact (blue)
16
2
12
6
ON/OFF (white)
6
7
ACCEPT REPORT(white/grey)
7
17
REJECT REPORT (black)
17
8
-COS (white)
8
9
+COS (yellow)
9
18
+EXEC (red)
18
19
-EXEC (black)
19
20
-SIN (blue)
20
21
+SIN (green)
21
3
MISO (black)
(black/blue)
3
11
MOSI (orange)
10
CALIBRATION (purple)
10
14
CLOCK (blue)
14
13
CS.ADC (green)
15
CS.MEM (grey)
(orange/blue)
(blue/white)
(green/white)
(grey/white)
11
13
15
6159932250-02
Nederlands
90 / 102
KABELS EN CONNECTOREN
2 - KABELVERLENGSNOER (DRAAGBAAR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP REEKS "ER")
25 point
screw-on
contact pin
P. N. : 6159152940
25 point female
extension cable
4
A
Phase 1 (blue)
A
B
Phase 3 (white)
B
C
Phase 2 (red)
C
D
Ground (green/yellow)
D
5
A GND (yellow)
5
1
-15V (natural)
1
16
+15V (brown)
16
2
12
Run reverse (pink)
Thermal contact (light blue)
2
12
6
ON/OFF (white)
6
7
ACCEPT REPORT (orange)
7
17
REJECT REPORT (light green)
17
8
-COS (white)
8
9
+COS (yellow)
9
18
+EXEC (red)
18
19
-EXEC (black)
19
20
-SIN (blue)
20
21
+SIN (green)
21
3
MISO (black)
(black/blue)
3
11
MOSI (red)
10
Calibration (purple)
10
14
CLOCK (blue)
14
13
CS.ADC (green)
15
CS.MEM (grey)
(red/blue)
(blue/white)
(green/blue)
(grey/blue)
11
13
15
6159932250-02
Nederlands
91 / 102
KABELS EN CONNECTOREN
3 - MOTORKABEL (VAST ELEKTRISCH GEREEDSCHAP REEKS "EM")
10 point
contact pin
10 point
contact pin
Ref.:
Lot:
XXX.XXX
C
1
MOSI (pink)
2
CLOCK(blue)
3
CS.MEM (purple)
4
CS.ADC (grey)
5
+15V (red)
5
6
-15V (white)
6
CAL (yellow)
7
7
2
(white/blue)
3
(white/purple)
4
(white/grey)
(white/yellow)
8
MISO (green)
9
CS.MON (brown)
10
1
(white/pink)
8
(white/green)
9
(white/brown)
AGND (black)
10
4 - KOPPELKABEL (VAST ELEKTRISCH GEREEDSCHAP REEKS "EM")
25 point
screw-on
contact pin
P.N. : 6159152940
16 point
push-pull
contact socket
P.N. : 6159152940
19
-EXC (purple)
1
18
+EXC (green)
2
20
-SIN (yellow)
3
-COS (red)
6
21
+SIN (white)
4
9
+COS (black)
5
Thermal contact (white/green)
7
8
12
(white/purple)
D
ground (green/yellow)
A
Phase 1 (blue)
9
C
Phase 2 (red)
10
B
Phase 3 (white)
11
16
6159932250-02
Nederlands
92 / 102
KABELS EN CONNECTOREN
5 - AANBEVELINGEN VOOR HET VASTSCHROEVEN VAN EEN HAAKSE KABEL VOOR EM
P A R T S T IG H T E N E D T O 2 0 N M
A F T E R A N G L E A D JU S T M E N T
(D E P E N D S O N U S E )
6 1 5 9 3 0 6 1 9 0
6 1 5 9 3 0 6 2 0 0
6 - PC KABEL/STUURKAST
Connector SubD 9 point
contact socket
PC side
6
7
8
9
1
Connector SubD 9 point
contact socket
controller side
1
DCD
(white)
DTR
4
2
RD
(brown)
TD
3
3
TD
(blue)
RD
2
4
DTR
(red)
DCD
1
2
3
4
6
7
5
GND
(black)
GND
5
8
9
5
6
DSR
DSR
6
7
RTS
RTS
7
8
CTS
CTS
8
9
9
1
2
3
4
5
6159932250-02
Nederlands
93 / 102
OPTIE 400 V
BIJLAGE 6 - OPTIE 400 V
Klembord
Polaire stroomonderbreker
Toevoer 400 V
Differentieel blok
Autotransformator
Contactdoos netspanning 230V
Stroomvoeding stuurkast
Pakkingbus
6159932250-02
Nederlands
94 / 102
OPTIE 400 V
6159932250-02
Nederlands
95 / 102
ELEKTRONISCHE KAARTEN
BIJLAGE 7 - ELEKTRONISCHE KAARTEN
1 - VOEDINGSKAART
1.1 - Functie
Een gelijkspanning leveren (24V, 5V, ±15V) voor de microprocessor en Ingangen/Uitgangen kaarten.
1.2 - Technische eigenschappen
Toevoerspanning:
110VAC of 230VAC (automatische omschakeling)
Bescherming van ingangen tegen overspanningen en overbelasting: zekering 1,6A / 250V
Bescherming van uitgangen:
begrenzing uitgangsstroom
Bescherming tegen overspanningen:
Bedrijfstemperatuur:
-20°C tot +70°C
Uitgangsspanning:
+5V (+/- 2%) 2A
+15V (+/- 4%) 500mA
-15V (+/- 4%) 500mA
+24V (+/- 5%) 1A geïsoleerd
1.3 - Beschrijving
Voeding rackable en gepantserd:
Connector achterzijde:
hoogte:
3U (1U=44,45mm)
breedte:
10TE (1TE=5,08mm)
lengte:
220 mm
DIN41612 serie 37 vorm H15.
1.4 - Aansluiting
D
+ 5v
0v (+5v)
+24v
Z
04
06
08
10
0v (24v)
12
14
+15v
0v (+15v)
16
18
0v (-15v)
-15v
20
22
24
26
28
V INPUT
V INPUT
30
32
Frame earthing
2 - MICROPROCESSORKAART
2.1 - Functie
Beheer van de sturing van de elektrische motor, de schroefcyclussen, de communicatie (seriële lijnen; parallelle verbindingen
ingangen en uitgangen, busverbindingen) en van de memorisering van de resultaten.
6159932250-02
Nederlands
96 / 102
ELEKTRONISCHE KAARTEN
2.2 - Technische eigenschappen
Voeding:
Microprocessor:
Communicatieprocessor:
Flash EPROM:
RAM backup:
5 VDC / 300mA
Motorola 68332
68302 (3 seriële verbindingen)
512 ko
1 Mb
2.3 - Beschrijving
Dochterkaart zonder voorzijde, formaat 100 x 160 ingeplugd in de kaart van Ingangen/Uitgangen.
3 - VARIATORKAART 8515
3.1 - Eigenschappen
Bedrijfsspanning:
Maximum stroom:
Vermogen bij installatie:
Beveiligingen:
van 110 tot 250 VAC
50 A
éénfasig: 1,8 kW
snelle ceramiekzekering 20A (6.3x32)
overstroom 60A
geïntegreerde differentiële stroomonderbreker
3.2 - Functie
Sturing van de autosynchrone 6-polige motoren, uitgerust met een positietransductor uitsluitend van het resolvertype.
3.3 - Beschrijving
Kaart 6U geïntegreerd in een gepantserde schuiflade 12TE en uitgerust met 2 48-polige connectoren van het type 41612 model F.
6159932250-02
Nederlands
97 / 102
ELEKTRONISCHE KAARTEN
Max. afmetingen: 261.75 x 60.62 x 250 mm.
test van de differentieel
TEST
Beschrijving van de voorzijde
van de variatorkaart
vermogenspanning aanwezig
+VP
+18V
+5V
aanwezigheid spanning 18 Volt
aanwezigheid spanning 5 Volt
fout thermisch contact van de motor
OK
fout differentieel
drive (variateur) klaar
6159932250-02
Nederlands
98 / 102
ELEKTRONISCHE KAARTEN
6159932250-02
Nederlands
99 / 102
LIJST VAN ONDERDELEN EN REFERENTIES
BIJLAGE 8 - LIJST VAN ONDERDELEN EN REFERENTIES
Referentienr.
Omschrijving
Plannr.
6159326190
TWINCVI II stuurkast
8284
6159326170
CVI II stuurkast
8283
6159187215
Variatorkaart
8515
6159189920
Voedingskaart 5V/+15V/-15V/24V
7501-0001
6159188005
Ingangen/Uitgangenkaart alleen
8593
6159188035
Microprocessorkaart alleen
8514
6159188045
Ingangen/Uitgangenkaart + microprocessorkaart samen
8599
6159189990
TWINCVI II toetsenbord
8278
6159189970
CVI II toetsenbord
8277
6159234620
Afleesscherm
8602-1501
6159188110
Kaart afleesscherm
8602
6159224770
Chemische condensator 5600 µF/400V
-
2050478153
Waarschuwingsetiket
2050478153
6159228870
Knoopbatterij Lithium 3V48mAh CR2450
-
6159153890
Connector onmiddellijke stopzetting
-
6159229920
Zekeringen 10x38 8A AM
-
6159305190
Wandbevestigingssysteem
8213
Opties
6159290080
PROFIBUS-DP
8255
6159290050
MODBUS +.
8262
6159290110
INTERBUS S
8258
6159275280
SFP Advanced
-
6159290180
CVI Ethernetpakket
8273
6159174090
Uitgeruste Ethernetkabel
-
6159360260
BRD toestel 1 codeslot
8249
6159360270
BRD toestel 2 codesloten
8249
6159324600
Voeding 400V
8233
6159932250-02
Nederlands
100 / 102
LIJST VAN ONDERDELEN EN REFERENTIES
VERKLARENDE WOORDENLIJST
6159932250-02
Nederlands
101 / 102
BIJLAGE 9 - VERKLARENDE WOORDENLIJST
Autotestcyclus
Het is mogelijk een autotestcyclus uit te voeren om regelmatig de goede werking, onbelast,
van het gereedschap te controleren. Deze autotestcyclus kan een willekeurige cyclus zijn van
de schroefcyclussen; alleen zijn programmering is speciaal om te controleren of het
gereedschap een gegeven hoek uitvoert en of de koppeltransductor correctie informatie
verstrekt. Deze functie wordt aangeraden voor automatische machines.
Bandbreedte
De bandbreedte van een systeem wordt uitgedrukt in Hertz. Dit is de capaciteit van een
systeem om sneller of minder snel te reageren of om beter of minder goed storingen te
elimineren (filteren). Voor de meeste schroefprogramma's is er een bandbreedte van 128 Hz
bepaald, hetgeen een schikking tussen snelheid en filtering mogelijk maakt. Wanneer men de
bandbreedte vermindert filtert het systeem meer (elimineert beter de storingen) maar is het
minder snel, hetgeen een verschil kan meebrengen tussen de toegepaste koppel en de door het
systeem gemeten koppel.
Coëfficiënt reductiefactor
Deze coëfficiënt wordt gebruikt wanneer er een mechanische hulpeenheid wordt toegevoegd
aan een standaard gereedschap en wanneer dit de globale mechanische reductie van het
gereedschap verandert. Dit is het geval wanneer er een extra reductieniveau wordt
aangebracht of de uitgangsas van het gereedschap. De weergegeven hoekwaarde is de
gemeten hoekwaarde, als het een standaard gereedschap is, vermenigvuldigd met deze
coëfficiënt.
Coëfficiënt v. nominale last
Deze coëfficiënt wordt gebruikt wanneer er een mechanische hulpeenheid wordt toegevoegd
aan een standaard gereedschap en wanneer dit de uitgangskoppel van het gereedschap
verandert. Dit is het geval wanneer er een extra reductieniveau wordt aangebracht na de
koppeltransductor. De weergegeven koppelwaarde is de door de transductor van het
gereedschap gemeten koppelwaarde vermenigvuldigd met deze coëfficiënt.
Cyclus
Een cyclus is een schroefprogramma samengesteld uit meerdere aaneengeketende fases,
waarbij elke fase is aangepast aan de verschillende stappen van de schroefcyclus. Het is
mogelijk, afhankelijk van het gebruikte systeem, één of meerdere schroefcyclussen vooraf te
programmeren et te selecteren. Zodanig is het mogelijk met hetzelfde gereedschap
schroefhandelingen uit te voeren met verschillende afstellingen.
Drempel van hoektelling
Dit is de waarde van de koppel vanaf welke de meting van de hoek begint in een fase die
gebruik maakt van de hoek van de schroef. Deze staat over het algemeen op 50% van de
eindkoppel voor een "Koppel+Hoek" schroefmethode. Hij is zo laag mogelijk geplaatst in de
lineaire zone van de montage voor een "Hoek + Koppel" methode.
Ergo-stop
Als deze functie geactiveerd is wordt de door het bedienend personeel gevoelde stoot
verzacht.
Externe stop
Over het algemeen doet de stopzetting van het gereedschap zich voor wanneer de bewaakte
grootheid (koppel, hoek, helling) bereikt is. Het is een interne stopzetting. Het is mogelijk de
stopzetting van het gereedschap te veroorzaken door een extern voorval afkomstig van een
automaat bijvoorbeeld. In dat geval moet de functie "externe stop" geactiveerd zijn en de
ingang "externe stop" moet zijn aangesloten op de bron van het voorval. De interne
stopzettingen zijn niet meer actief.
Fase
Een fase stemt overeen met een elementaire programmastap van de cyclus. Het programma
voert de fases één voor één uit, van de eerste tot de laatste. Als voorbeeld: een typische cyclus
is samengesteld uit een voorspanfase (R) en dan een schroeffase (S), die elk van beide de
nodige gegevens bevatten voor hun uitvoering. Het maximale aantal fases is afhankelijk van
het gebruikte systeem.
6159932250-02
Nederlands
102 / 102
VERKLARENDE WOORDENLIJST
Gevoeligheid
De gevoeligheid is een coëfficiënt uitgedrukt in mV/V, die de waarde aangeeft van het signaal
gestuurd door de koppeltransductor wanneer deze gevoed is onder 1 V en voor een koppel
gelijk aan de "nominale last". Dit gegeven wordt in het gereedschap gememoriseerd. De
stuurkast leest de nominale last elke keer dat het onder spanning wordt gebracht en bij elke
vervanging van gereedschap om constant de goede koppelwaarde te berekenen. Dit gegeven
kan wel weergegeven maar niet gewijzigd worden.
Machine
Een machine is een groep van gereedschappen, die samen op een synchrone manier
functioneren. De eenvoudigste machine is samengesteld uit slechts één gereedschap. Het
maximale aantal gereedschappen is afhankelijk van het systeem. Er wordt een globaal
resultaat opgesteld voor de machine.
Nominale last
De "nominale last" is de waarde van de koppel waarvoor de transductor het signaal
"gevoeligheid" vrijgeeft. Dit gegeven wordt in het gereedschap gememoriseerd. De stuurkast
leest de nominale last elke keer dat het onder spanning wordt gebracht en bij elke vervanging
van gereedschap om constant de goede koppelwaarde te berekenen. Dit gegeven kan wel
weergegeven maar niet gewijzigd worden.
NULC
Dit is een automatische correctie op nul. Deze handeling bestaat uit het meten van het actieve
signaal van de transductor (offset) wanneer deze onbelast is, dit te memoriseren en dan van
de meting af te trekken. Zodanig is het mogelijk een nulkoppel weer te geven wanneer er geen
koppel wordt toegepast.
NULST hoek
Dit is de handeling van NULSTelling van de hoekwaarde. Deze wordt over het algemeen
uitgevoerd aan het begin van een cyclus voor de hele cyclus, maar kan ook aan het begin van
ongelijk welke fase van de cyclus worden uitgevoerd. In dit laatste geval houdt het
eindresultaat van de koppel rekening met de gegevens die zijn binnen gekomen sinds de
laatste NULSTelling.
NULST koppel
Dit is de handeling van NULSTelling van de koppelwaarde. Deze wordt over het algemeen
uitgevoerd aan het begin van een cyclus voor de hele cyclus, maar kan ook aan het begin van
ongelijk welke fase van de cyclus worden uitgevoerd. In dit laatste geval houdt het
eindresultaat van de koppel rekening met de gegevens die zijn binnen gekomen sinds de
laatste NULSTelling.
Veiligheidshoek
Dit is een hoekwaarde, die stopzetting van het gereedschap veroorzaakt wanneer deze bereikt
is terwijl alle andere voorwaarden voor stopzetting er niet in zijn geslaagd. Dat geldt voor de
methodes waarbij de grootheid van stopzetting een andere is dan de hoek. Dit maakt het
mogelijk het gereedschap of het montagewerk te beschermen bij storingen of fouten.
Veiligheidskoppel
Dit is een koppelwaarde, die stopzetting van het gereedschap veroorzaakt wanneer deze
bereikt is terwijl alle andere voorwaarden voor stopzetting er niet in zijn geslaagd. Dat geldt
voor de methodes waarbij de grootheid van stopzetting een andere is dan de koppel. De
veiligheidskoppel maakt het mogelijk het gereedschap of het montagewerk te beschermen bij
fouten of storingen.
Vermogen
Deze term wordt gebruikt om de maximale stroomsterkte te bepalen en dus ook de maximale
toegelaten koppel in een fase. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van de maximale
stroomsterkte voor een gegeven gereedschap. Zo stemt 100% overeen met het volle
vermogen dat beschikbaar is voor het uitvoeren van een fase. 50% geeft aan dat het
gereedschap niet meer dan 50% van zijn maximale koppel kan opleveren. De correlatie
Koppel / Vermogen is voor informatie. Er is geen ijking tussen deze grootheden.
Versnelling
Dit is de tijd uitgedrukt in seconden, die het gereedschap benodigt om van een
aanvangssnelheid (die van de voige fase) over te gaan op de snelheid gevraagd in de volgende
fase. De versnelling kenmerkt de snelheidstoename of vertraging van het gereedschap.
102

Vergelijkbare documenten