Schoolbereikbaarheids kaart

Commentaren

Transcriptie

Schoolbereikbaarheids kaart
Voetganger
LUBBEEK
Wat vind je op deze
schoolbereikbaarheidskaart?
De voetgangers stappen in de eerste plaats op trottoirs, verhoogde
Ëbermen
of de plaatsen die voor hen zijn voorbehouden en aangeduid
STR
AA
T
II 3
10
8
VISSENAKEN
ST
RA
AT
II 3016
VE
IN
E
KL
E
A AT
HU
IS
BO
SW
W
B
STOKST
E
ZAV
VA
EG
IJZ
ER
W
VE
LD
EID
PI
JL
KOE WE
IDE WEG
D
PA
EK
TI
S
Y
M
EG
AW
D
A
N
KA
HOEVE
MAAGDENDAAL
OUDE ABDIJ
AD
EP
N
OU
DE
IN
AD
EP
N
T
AA
D STR
OU
DE
WI
JT
BE
E
DE
TV
GE
TE
WE
IN K
G
STRAAT
U
6
EK
BE
TR
AA
T
RA
M
SH
O
VE
II
4
NS
E
N
HT
EN
LA A
BO
SS
C
HE
LS
OL
PAD
L-
PUT
SC
HO
HET GAT
SC
HO
OL
PA
D
VO
OR
T
N3
WANGESTRAAT
HOUBAERTST
RA
AT
PROC
ME
IER
STR
AAT
AM
BA
C
T
II
40
38
BR
OE
DE
R
SBL
OK
LAZERIJWEG
03
AT
A
S TR
.
NE
M
INGSSTR
.
R.
ST
OT
CH
T
KRUISBEEMDHOEVE
UB
AE
RT
S
AT
RA
MS
HO
VE
HO
VE
R
LD
KON
HO
OI
B
SPO
O
VEN
AAT
G S TR
ER
NB
KON
AAN
TIEN
SEB
-
AR
CH
E
AT
RA
ST
S
AL
MA
ZE
T
AA
TR
MEER
LONGAS
T
R.
EZEM
AAL
SV
EL
D
KE
N
IJNE
NB E RG
STR
.
RA
NS
H
TIEN
SEB
AAN
TIENS
EBAAN
DS
VE
L
M
EL
KP
ED
E
TRAAT
KS
N
.
OSSTRAAT
WU
L
STEENWEG
MSE
RSU
ME
N
AT
RA
ST
ES
TR
ER
TS
TR
.
58
AA
T
D
EL
RV
W
AL
E
AT
RA
ST
AT
TS
TR
DE
VIL
UT
ZO
W
EU
LE
Vervoer niet meer passagiers dan toegestaan is: evenveel als er
Ëzitplaatsen/gordels
in de auto zijn.
Wees extra oplettend voor fietsers of voetgangers in de schoolomgeving,
Ëbijvoorbeeld
bij het afslaan, wanneer je je portier opent of bij manoeuvres.
Stop altijd voor zebrapaden wanneer voetgangers willen oversteken.
passagiers uitstappen aan de kant van de stoep. Leer hen oplettend
Ëte Laat
zijn voor voetgangers en fietsers voor ze het portier openen.
Vind je geen alternatief voor de auto om naar school te komen? Door te
Ëcarpoolen
kan je ook helpen om meer auto’s uit de schoolomgeving te
weren. De school kan geïnteresseerden met elkaar in contact brengen.
Parkeer nooit aan bushaltes, op voetpaden, fietspaden …
Zet de motor uit wanneer je wacht op je kind. Stilstaande voertuigen met
Ëdraaiende
motor zorgen voor zeer veel schadelijke uitlaatgassen.
Parkeer nooit op voetpaden, fietspaden en voor of op zebrapaden.
Parkeer ook niet dubbel. Al is het maar voor eventjes, je brengt er altijd
zwakke weggebruikers door in gevaar.
EG
KAR R E W
TIER DE
GOSSONCOURT
HE
YL
ISS
EM
SE
ST
RA
AT
WE
DU
NO
ZS
HANNUIT - HOEI
TR
T
AA
IK
LU
N279
OPGELET!
T
AA
NE
ER
ELIKSEM
Kinderen moeten ook de gordel dragen of in een aangepast zitsysteem
zitten.
RA
T
MS
RA
RG
STRAAT
KALSTER
EG
W
AR
OO
E
UW
WO
TR
OEL
ZA
HU
NODUWEZSTRAAT
P
MERE
E40
T
AT
STR.
DE
NRDE
PAA
F
KHO
KER
EST
RA
AT
VOGELZANG
WEG
SEM
ILIS
HE
JP
ZI
09
41
R.
ST
DRINKELING
IJB
AS
DE HEK
De autogordel is verplicht voor jong en oud. Geef als chauffeur het goede
Ëvoorbeeld
en kijk of alle passagiers veilig vastgeklikt zitten voor je vertrekt.
DR
DE
WA
ER
EN
VE
LD
ITSESTEENWEG
NNU
HA
KELDERKESTRAAT
K
stappen, maakt alles zoveel veiliger en is goed voor je gezondheid.
NW
M
AAT
S TR
EER
III
RI E
A
TR
FS
HO
OL
DO
TE
RS
STE
KAL
NI
OD
RVELD
MEE
R
MEE
DR U I
M
YS
HO
UB
A
STEEN
LANGE
III 40
LAN
D E B ERGER
EN
GE S TE
DELLEBOS
KR
UIS
BE
EM
DS
TR
AA
T
SI
TT
ER
BE
III
E
40
35
K
WEG
VERBIND
KEISTR.
TORENSTR.
TR
IC
NS
T
E
INW
P LE
G
IE
OU
DE
WE
G
I
ASTS
TRAA
T
KERKHOF
RAA T
ST
EN
LO
N
RG
BE
BOSTEN
NBE
TSE
MU
BEENSHOEVE
Hou de nabije schoolomgeving autoluw. Parkeer je verderop op een veilige
Ëparking
waar je de zwakke weggebruikers niet hindert. Dat kleine eindje
EE
ST
SE
UM
RS
ME
UL
W
LD
DE
036
E
NV
VE
HO
LA
I N D USTRIEPAR
OL
OSM
RO
OLDV
EST
L EO P
NOVICEDREEF
TT
ER
IJ
RK
VE EN
LD -
BERG
BO S T
EN-
RD
AA
INV
AL
SW
EG
U TE
R
BE
RM
EG
O S B ROEKW
AA
RUIG
E
DG
POTTERIJSTR
AAT
ARD
ENS
TR .
GA
UY
LE N
RO
TR
NS
EG
INV
ALS
P
IVE
WE AST. ST
LSK
G
R.
O
E GETE
I 4002
ER
NW
EE
DU
OT
NE
B
FA
ND
GR
GE
TE
IN
K
LO
ST
SE
UM
RS
RLO
HO REN
EK
KOEIENWEIDE
ED
MU
VE
N
KE
OE
BRO
WUL
SP
OO
R
TE
INVALSW
EG
HO
SC TT E
PA D
SCHOTTE
WEG
VLUCHT
R
OV
ER
LA
A
OO
T
S
GR
PO
INV
AL
S
EG
SPU
IW
R L AA R
L OK
EK
EBR
LAT
BAA L B ERG
EB
E-
BEEMDSTRAAT
EG
W
EN
G ETE
H OL L
HAKEND
O V E RS T R .
TE
G
MO
S T R. TR.
AAT
ER
L
BE
GI
J
OORLOGSVRIJWILLIGERSSTR.
WA
AI
B
S
DO K
ST E N
AT -
VIADUC TSTR
T
TS
TR
.
DANE
BROEK S TR.
GR
II 4044
KA
ST
E
AA
T
SINT
-J ORISS
TR
WI
AD
KOE W
EG
GAN
Z
WISSEBOS
LA
BEVEKOM
G
RO
T
HOF TER M
G
VE
.
N M E E R S TR
US
SINT
-H
UB
ER
T
WE
EBA
LIND
AA
N
EB
RO
TE
G
TE
WE
G
STRAA
T
032
DA
LW
EG
EI
KS
TR
AA
T
W
ST
GR
IE
T
ST
RAA
T
PA
P
BL O
LS
TR
.
MO
RT
E
LI
M
GE
LN
.
TU
LP
EN
A SBE
EK
NH
EM O F
MEL
ENDREEF
DE
AN
B
DR IJE
EE NF
HA
AT
ESTW
G.
OPLIN
TERS
VINKENHO
F
HET STEENKEN
HO
MS
T
SCHA
A
G
EENWE
EL
PSMOR
T
W
EG
DIESTSEBAAN
OUDE
PIP
PIJ
NS
DIESTSE
ST
LIJSTE
H
IN
G
IE S
OU
DE
D
UTEMSTRAAT
DIES
N
TSE
K R U I SW
STE
ENW
TS E
B AAN
EG
E
DE
BO
OM
IN
ONVE
LD
K RAAIB
.
LST
R
STER
LAA N
KAS
TEE
E
KAST ELSTRA
AT
II 4
TR
EI
DE
S
VE
EW
GR
OE
NE
TRAA
T
S T E LEN
R ZE T STR.
II 4044
RAAT
TR
.
ST
R.
US
IEN
YM
EL
ST
.-H
KOES TRAAT
D
DR
O
EN
BO
WE
KLEINBEEK
EN
TR .
KL
BE
VISSENAKENSTRAA T
K
EE
BROE
KB
L BE
EK
III 3107
RO
ZE
ND
A
I E TERS
T
OU
AA
T
TR
.
VOND
ELS
TR
LI S
STR
LE
DR
GENWEG
IN
PAD
SIN
T-
N W AARDGAT
E
AL
UT
ER
ST
R.
I
GI
SW
KA
.
MAA L D
G
S WE
R.
W EG
ERIJW
EG
ST
BUN
VIER DER
N
SS
TI
C
M
EL
TUS
WI
NK
KERKOMST
RA
AT
DOORNHAAGWEG
DS
TR
AA
-PI
NT ETE
SI
R
DE K L E I
BI
LL
T
RA
DE
NN
EB
O
KERKOMS
TRAAT
5
307
III
RAAT
KU
MALENDRIESBEEK
ST
W
D AL
EK
BE
ER
TT
SI
SESTEENWEG
EG
EW
Automobilist of autopassagier
EG
GOETSENHOVEN
NO D WEZ
U
RO
BA
ER
T
AA
TR
NS
E
V
O
KLE I
RIDDERSTRAAT
A3
LATEBROEKEN
RAAT
HOXEM
F
EN
D
EC
M
KU
M
EN
WOMMERSOM
EG
A
ES
D
ST
RA
ENWEG
MYSTERIESTR.
GELDENAKENSESTR.
Heraanleg
V
DRUI
S
AT ROC IN
HU
GO
ZE
E
T
N MOTSTR.
ST WIJN
IJ
RAA
RA N TI U S T
AT
LAURE
DR
SINT-LAURENTIUS
BUN IEIN T
S
D
ENDAAL
STR ERDR
AAT
PP
ST EEF
KA
RA GOETSENHOVENPLEIN
AT
M
Door het agentschap infrastructuur van de
Vlaamse Gemeenschap wordt een voorstel
uitgewerkt ter beveiliging van dit kruispunt
MS
RS U
-
A
EG
HO
Parking
Aandachtspunt voor fietsers/
voetgangers
EVELD
GRIMD
AST
T- TR.
SS
E
Snelheid ≤ 30 km/u
Gevaarlijk kruispunt/
gevaarlijke kruising
EG
W
HT
UC
VL
AS
TV
D
EL
DE G R O E V
EG
NW
EE
ST
A
PL
ER
AT
W
BO
NK
ER
VE
OE
GR
Als het nat is, is het zeer glad op riooldeksels, zebrapaden, stopstrepen bij
verkeerslichten, witte pijlen op het wegdek en andere wegmarkeringen.
Opletten geblazen, vooral bij het remmen!!
SE
UIT
T
AA
TR
TS
AS
KASTEEL
VAN AST
DE
OPGELET!
NN
HA
N
nen oplopen tot meer dan 30.000 euro! Word je betrapt met een opgedreven bromfiets, dan kan men die in beslag nemen voor een periode van
30 dagen. De onderdelen waarmee je brommer werd opgedreven, worden
gedemonteerd, in beslag genomen en vernietigd. Jammer van al het geld en
de tijd die je eraan besteed hebt!
LME
WU
.
TR
KS
TE
CH
je met een opgedreven bromfiets betrokken raakt in een ongeval, kan
ËdeAlsverzekering
de kosten verhalen op de bestuurder ervan. De kosten kun-
L
G
N
LA
A
GR
scherm. Je helm moet goed passen en de kinband moet altijd vast.
EG
EENW
LD
VE
ST
LA
O
BI
FA ARK
P
P
AT E R
W
T
AA
TR
TS
T
AA
TR
LS
Te mijden weg als fietser
School
SEST
N
EE
STRA AT
E
NW
EE
ST
SE
UIT
NN
HA
POT-
U
.
AS
IE
DR
KE
IK
SP
(Her)aanleg gepland/in uitvoering
Station
G
M
ERSU
EN
ST
SP
.B
ST
PA
LN
N
T
AA
TR
TS
AS
E
SK
III 4
RA
M
S
weggebruikers door je arm uit te steken bij het afslaan.
Ë
Alle bromfietsers en hun passagiers moeten een helm dragen. De beste
Ëkeuze
is een integraalhelm in een opvallende kleur met een niet-getint
WE
WULM
BIE T
N
VE
LO
UIT
NN
TE
E IK
AR
E EG
NST
NE
G IJ
BE
M
T
IE
AD
VL
E
KP
IE
T
YS
TE
GE
R27a
N3
N64
Aan beide zijden van de weg
fietspad voorzien
Als je met andere bromfietsers samen rijdt, is het verboden om naast
elkaar te rijden. Rijd achter elkaar en hou voldoende afstand.
IS
SLU
G
EG
U IT
NW
SPAN
EE
KLEIN
ST
SE
HA
R27
Meest veilige route
schatten immers de snelheid van bromfietsen en motorfietsen.
FA
WE
SIN
DR
S PA
L EN
T
HE
AR
LA
AST
S TR
AAT
je in bepaalde situaties voorrang, toch hou je er best rekening
ËmeeOokdatal jehebsoms
moet vertragen of stoppen. De meeste bestuurders onder-
REEF
HAMELEND
EVEST
RG
BE
TOR
T R.
NG
N29
ASTVELD
Veiligheid niet optimaal voor
fietsers: opgelet
.
STR.
N29
O
PIJLIJZER
M
2
W
TE
GE
DE
OU
R
ST
KAPEL
NETR.
HENRKGTROT
E BERGSTR. BO STSES
MA
RSMINDER B ROEDE .
STR
N214
HOOGKOUTER
Ë
Hoewel richtingaanwijzers niet verplicht zijn, moeten ze wel werken als ze
Ëgemonteerd
zijn. Gebruik ze ook! Heb je er geen, dan verwittig je de andere
N3
EK
30
BE
40
II
S
IE
D
K
EG
DW
AN
ETP
ZO
T
RS
ES
NV
RAAT
VE L BORNST
D
BOSCH
R
PA
N
GE
DR
EN
EL
00
K
V
NS
TIE
I4
AD
SP
O
UTSENAKEN
OUDE MOLEN
EG
NW
KE
TIENSBROEK
E
RI
ST
DU
IN
ST
OO
KL
AT
RA
ST
ER
D
PA
EN
T
AA
TR
PS
KO
V ELD
N
G
WE
LK
ME
HU
ISK
EN
SS
TR
AA
T
DE
STR AA
T
G
AA
ENS
SKO
EG
NW
EE
T
S
ES
ISK
KLOOSTERVELD
LD
VE
KEN
ENA
UT S
RIES
SD
OO
SL
AU
NS
AN
EBA
LIND
GANZEPAD
G
K
EW
EG
EG
W
E
ER
E
EN
TE R S
L IN
ER
M
E
NBAAN
M
NE
KU
ST.ST.GENOVEVAGENOVEVAPLEIN
PLEIN
G
WE AN
LI KLEINE HOF
ER
TER MERE
NE
M
TE
BEEKSTRAAT
E
DW
EL
RV
O P LIN
G
WE
EN
U
H
G
TE
ES
RS
D
UTSENAAKS PA
T
AA
EK
BE
MM
KU
LIN
OP
N
HO
ER
I
DR
EN
NZ
GA
E
EK
BE
TE
EE
ST
SE
R
TE
LWE
G
E
ST
OO
KL
O
UW
R
BE
EN
OL
DM
IN
TR
I KS
AT
TRA
SS
EN
GR
PO
TA
AR
DE
TR
AA
T
J
EG
EG
KW
PA
D
DA
WI
G
WE
EN
TE
S
SE
ER
NT
W
B EE
T
RAA
LST
ER M
FT
R
ST AAT
SE
UV
Z
E
LE
INE
PP
EL
T
MA
AT
RA
ST
IK
UTSE A
N
EG
W
T
AA
TR
AR
GA
OM
BO
VIANDER
FR
VE
SL
N
IKS
U
TE IE WE ITG
E
MM
W
III 311
3
KLEIN BEE
K
KL E
T
AA
TR
H
AAT
STR
KOP
EN
HO
HOMMELWEG
AAT
STR
EN
RD
NS
B RO
VIJVERSTR.
AS
HE
RE
S
NVE LD
A
GA
JN
MK
BOO
LF
HA
.
LN
IA
HL
DA
N
AA
NL
ANE ONE
M
G
LINTERSEPOORT
HO
T IE
T
AA
TR
EL
E
EF
RE
N
ND
AA
AL
AN
NI
LA
EN
GO
ER
BE A N J E L I
L
ERDA
ND
VIA
L
DA
ER
EMBER
YNISS
IN
VI
N
EM
U
HO
NBERG
WINDM OLE
NS S
GRE
VILLA
PARK
ND
.
UIN
IS
DA SEML
EG
RD
WI
EN
NK
EE
.
VI A
R
ST
TR
ISS
IS
EYN AD
P
ER
ND
VIA UVEL
HE
T R AAT
RS
BR
O
KOSTERVELDW
EG
IJN
GA
A
WE
HOU
NEERLINTER
OPLINTER
II 4030
SINT-MARGRIETEHOUTEM
MIL. KERKHOF
II 4031
TR
LS AAT
VE
ZA
AV
EL
HET DROOG
ES
T
L IN
T
HOU
ER
E
.
TR
L
HA
RT
NN
BR
S
BO
R
HE
AT
RA
EG
ST
E
ST
22
TRAAT
ES
G
NWE
S TE E
R SE
E
T
N
LI
OP
HA
M
EG
OVEVABEEK
GEN
ENSW
MATT
R
ST.-M A
TEM
HET
I
LIN
E
B
AAT
ESTR
ST
EM
BLOKW
AT
E
LW
TE
R. W
R A AMBEEK
ST.-HUBERTUS
KAPEL
OG
DWAR
SS
T
AA
R
N.
W EG
AT
TRA
ENS
ER
K
KE
E
TE
.
STR
AIN
GIL
PI KS
O
SP
UG
RI
V.u.: Stad Tienen | Grote Markt 27 | 3300 Tienen.
DM
TE
MOES
GR
E
Voor info abonnementen en dienstregeling: www.delijn.be, www.infotec.be of
www.belgianrail.be.
N
ST
FIJ
VE
DE ANG
NS
G
EIN
PL
EN
R
LA
HE
E
JK
LI
Wacht op een veilige plaats op de lijnbus, breng jezelf en anderen niet in gevaar.
Blijf op een veilige afstand van de sporen als je op de trein wacht.
RE
R
W
OLE
VEL ND
CAMPUS
ST.-JAN
ADMONDSTRAAT
RA
R
E
SS
E
RT
MA
E
ID
ZU
EU
OPGELET!
UT
HO
SL
T
MS F
TE SHO
OU UBEN
O
GO
NI
VIA-eerste graad/
School voor Wetenschap en Techniek/
ASO/Dienstensector
VELDW E G
O
GR
.
TR
GS
WE
EN
ER
A
G
WE
RSUM
GO
AT
RA
ST
T
.
PISO
HOU
I
WINDMOLENRUVIANDERWIJK
EK
VELD
ODB
SEM
N3
T
ES
IDV
IJZ
TR
T
S
PA
R
Koop je treinbiljet vóór je in de trein stapt of vergeet je Go-Pass niet in te
Ëvullen
voor het vertrek.
Iedereen heeft sympathie voor jongeren die hun zitplaats afstaan aan
Ëouderen
of zwangere vrouwen!
EG
KABBEEKSEPOORT
TR
AS
T
AA
TR
AAT
TR
ES
OS
ND
FA
NB
de krantenwinkel, supermarkt of via de automaten. Zo verkort je de wachten reistijden en kunnen bussen stipter rijden. Of betaal met de GSM: sms
bestelcode ‘DL’ naar het verkort nummer 4884.
OF
R.
ST
EL
LN
.
N29
HOUTE
Koninklijk Atheneum
RH
R
ES
ESPER A N
T
VIA-Immaculata/O.L.V./
Sint-Jozef/De Toermalijn
E
NSST
L EUV
SE
DE
Om van ver op te vallen, zijn alle bromfietsers verplicht om het dimlicht
(de koplamp) aan te steken, ook overdag.
Ë
Neem je een bus van De Lijn? Spaar tijd en geld! Een abonnement is het
Ëhandigst.
Heb je dit niet, koop dan je kaart of biljet op voorhand. Dat kan in
MA
WERK
25 TIENEN
Voetgangers hebben voorrang op
een zebrapad. Maar wist je dat
fietsers GEEN VOORRANG hebben bij
fietsoversteekplaatsen (op de rijbaan
aangeduid met witte onderbroken
strepen gevormd door vierkanten of
parallellogrammen)? Wanneer er zo
een oversteekplaats is, moet je op
deze plaats oversteken, maar je moet
altijd voorrang geven aan het verkeer
dat van links en rechts komt!
In de schoolbus mogen maar evenveel passagiers zitten als er zitplaatsen
zijn. Drie passagiers op een tweepersoonszitbank is niet toegelaten.
EM
SPORTO
CENTRUM SP
HOUTEMVELD
ST
GS
D
E40
Een fietshelm kan je hoofd extra beschermen als je valt. Behandel je
fietshelm met zachtheid, gooi er niet mee. Elke harde schok kan je helm
binnenin beschadigen. Aan de buitenkant zie je dat niet. Koop daarom na
een ongeval een nieuwe helm, ook al zijn er langs de buitenkant geen
beschadigingen te zien.
Bus- of treinpassagier
K
EE
MUIZENBEEMD
SE
EN
N
ELI
VE
N
US
De Sterretjes
DE SCHEPER
VANDEPUTGANG
RA
M UIZENBE
KETEL PAD
OU
DE
N
POPULIERENSTR.
ST
LINTER
GROTE ZAVEL
POP U
II 4
HO
UT
LEP
POL
EU
PI R
RA
KLO
NG
E RI
N221
OPGELET!
De Wijsneus
L N.
VOGELZANGSTR.
ST
SVE
DE
KER
OU AEC
R A EYM
ZIJD
AT
IJPEN
WESTELIJK
R
KLEINE G
E
W
Vroenhof
B
VA
VE
NO
0
GE
03
KABB
VE
T
EEK
OUDE LEUVENSE STRAAT RTVES
VES
GILAINSTR. GESTR.
E
T
POORT
ALB
ZE
IJZERSTR.
S
I
R.
HU
AAT
T
S
T
I
R
K
WL
KLINIE
ST
R.
Stap voor Stap
AR D
SO E
T
RAA
ST
EL
EP
LL
PO
AT
RA
ST
EM
EIS
.
BR
TR
LDS
VE
GS
ROMMERSOM
Ë
N
OE
GR
T
RA A
TST
MP
VALKPAD
WAT
ERTO
REN
VA
L KENSWA STR. DEELBERG
PARK
NIEUWEN HOVE
R27
.
De Luchtballon
BSGO Vissenaken
N29
N
A C A C I A LA A
EG
EENW
SEST
CHOT
AN
BA
AARS
E
CHOTS
AARS
G
SWE
N BO
ZE
EL
R27
MO
LE N
BER
RA
ST
S
M
XE
A3
Bromfietser
T
RAA
NST
IJNE
KON
T
RAA
NST
AKE
EN
O U DE
T R.
A ELS1
1
2
GR
EG
IJ P
E NW
BUNSB E E
DW
N
VISSE
L
TE
N
AA
EB
EG
TS
CHO
EENW
S
AAR
KR
EK
EL
DR
EE
F
N223
E
L
NSSCHA
S T R.
AN
AM
TR
LEKENSWEG
BIL
T
AA
TR
F
UT
HO
EG
NEMPAD
DIE
ST
OTSE
OUDE
L
EU
VE DE
WE
NS
GB
ER
EL
M
A
BR VA
RM
DO
N
AT
RA
ST
LE
I
II N B
40
E
44 E
R
E
LG
GA
SP
OO
R
ME
AD
ST
W
NE
.
ROZ
HO
G
EG
EW
T
AA
TR
ES
D
E
R
G
M
ER
TSBAANTJE
H. HARTZIEKENHUIS
NOËSTR.
AER
AN
YN
V
E
K
CAMPUS
MARIËNDAL
AR
R
.
GWE
LEUV
ENS
G
R.
GRIJPENVELD
1. HORTENSIALN.
IJP E
ST
ES
DE
N.
NS
TR
AVENDOREN RSL
MO
LP
2. SERINGENHOF
AA
IE
FFE
G
S
U
E
W
LE
O
N
T
E
G
IAN
AN
RT
NB
N.
LSTR.
EX
EL
TE
INDUSTRIETERREIN
ER
GE
ES
EN
STATIONSPLEIN
AL
RD DISTE
GRO KT
LIEFDESTR.
G
US
TR
GRIJPEN
V IE
RTIN .
INDUSTRIETERREIN
DR. J. . MAR
.
MA
.-MA STR
2
G
T
R.
R
T
S
S
T
ES
E
E
T
F
W
U
E
E
S
G
G
N
W
RES.
SOLDATENPLEIN
EENS
VAAR
G
N
E
A
T
I
AL
R
E
O
K
STATION
ST
IJ P
R N O
TT
LA
BEATRIJS
A
A
E
R
R
N
I
E
M
N
W
E
EU
EG
E
NDO
TIENEN
.
T
M
SYLVANIA
REN
MET
ST W R.
STR
T
W
S
N
R
.
.
AL
NY
KP
BR
IE
LA A
WATERZUIVERINGSPEPERSTR
BRO
AT
DO
ST
E MAKK E RST
A
SCH
C
EN
WO
RA
E K S TR A A T
RG
TECHNISCHE DIENST
STATION
RA
M
KLOOSTERHOF
DU
3
JP
L MA
ISST
LBE
JE
LANGEWEID E WEG
ST
1
VIA
A
RKT VEERI
HTHU
STAD TIENEN
GE
EGELP A
C
EG
Z
R
T
O
A
KAPUCIJNENHOF
G
E
K
L
A
D
W
Z
S
BERBERENDAAL
AT
MAR
T
MENE
ID E
OUDE MOLEN
KAZERNE
RAA
KAPUCIJNE
GRIJP ENVEL
LHE
DSTR
NDST
MB
II 4043
GE
AAN
MENE
A AT
STRAAT
EEM
RIJSCHOOL
ZE G
W
A C HTENL
D- B E
ELB
T
E
R
O
E
R
N
STR.
T
AU
IJZERMOLENSTR.
II 4043
S CH
BA
ST
AT
EI
IË
BE
I
MUNKSTR A A
ST.-PIETER &
DU PAARDENLO M
RA
KL
.
TO
LG
KLE E N
EL
IJ
VELD
IN
ST
R
TR
.
PAULUS GRIMDE
LAAN
ST R .
EL
END K S T R.
AT
KAS
EL
BE
OL
R. S BRUGSTR
IJ
ST
RA
BIEZEN
ME
CH
KS
TE
S
D
BEGGA ARDENST . T RA
M
GORSUMPAD
E
LVENST
L
K
S
P
E
P
O
U
AST
AT
O
R
O
LV
W
IE
EN S
E
BO
OR O
BR
EL
REIZIGERSS T
AARD
PE
MULK
IJS
R
BO
JGE
RAAT
HOEG
D
IN
RI J S T
LP
TR
EL
AA
PASTO
G
.
ND O
BOSSCHELLENHOEVE
AD AD
INCKENBOSC
LE N
EP
V
O
I
T
M
AFFILIPS
GRIMDE
S
P
T
M
IE
S
R EN
P
HV E
DR
S
47
EN
PIKVE
AA
STR.
AAT
OORBEEKVELD
STR.
JUBILEUMLN.
40
R
AR
TR
MOES BERG VAN LENING
EB
CITRIQUE
AAT
BR
R
III
LKS
ST
O
STR
IEKST
EP
NA
EE
U
GROOT
L
N
E
N
B
O
MISPAD
R
BELGIË
E
E
M
.
R.
KSE
E
OO
Z
KW ME
T
NE
SP
ST.-TRU
BEGIJNHOF
O STRAAT STR
N
MULKPLEIN HOEGAARDSEPOORT
UI
STE
AA
DO
WIJTBROEK
EN
IDENS
EG
G VE
TIENSE
NG
EG BR
ENWEG
TR
KL
ESTEE
LD
OORBEEKSESTWG.
R
KS
LA
D
W
SUIKERRAFFINADERIJ
NWEG
ER
AA GE
IPA
.
K
U
POOTWEG
TE
SP
ST.-JORIS STR
DRIE TOMMENWEG
.
ST
HO
EK
STR
MOLENAARSWEG
IS
O
OV
DRIE
RA
WIL
EB
XE
M
EN
R
G
G
RI
OT
N
ELST
R.
A
E
M S
TOMMEN IVANPAD
D
J
O
T
I
K
LUNEVILLELN.
ST
R
W
H
E
G
E
G
E
R
N
E
.
PIEPELBERG
ST BE
D
RD
ER
AG
ST.
EE
OE
PA KAPEL
PA
ON
EV
- JO R.
ENO.L.V. TEN STEEN
ST
G
DE
GETE
D
GG
SINT-T
R
RS
RIN
ST R .
UW
WE
W OV E
RUIDE
SE
TR
E
O
U
D
E
O
HEERWEG
W
K
K
OUDE HEERWEG
NSEST
.
R
EG LIJ
EG
E
V
BOSTSEPOORT
W
EENWEG
.
E ENGELBEEKSTRAAT
E
O.-L.-V.-TEN STEENSTRAAT
US STE TEL
TR
D
B
T
R
S
E
R
G
R
R
E
E
U
DRAGOND
R
TIEN
O MO
IT
A
W
O
L
M
O
O
W
.M
N
EL
GALGEBERG
AAL
O
OE
E
VE
ST
P
IG
W
N
K
E
IK
E
EG
R
AS
KAPEL O.-L.-V.-VAN TROOST
MULKDELLEPAD
L
HAKENDOVER
SE KEI EG
LA
I
DU
B
TR
WEG
AR
MS W
DR
IV
RIK
.
INDUSTRIETERREIN
CHT
T
G
EL
SPANUITPAD
DI
SE
RA
G
TR
0
WE
AA
SK
N
V
LEEUWERIK
G
4
I
EV
L
L
W
0
R
G
D
E
R
BE
OE
4
A
UI
AA
O
EN
LEEAUNWE JKE N
ST
R
III
T
R
UILENVLUCHT
NP
I
E
A
DA
T
G
CONTAINERPARK
KE I E
KASTELPAD
GR STEL HELK
SIE
AL
ES WEG
OE
OO HEC
VL
KRAAIW
N
E
G
K
E
UI
BO
IEB
T
DR
SV E L STR
T
ZU
SI
D
AAT
E
IDE OU
NT
EG
G
ET
D
N
I
L
L
-L
E
G
V
R
A NUIT
IJK
AM
E
E
T
E
K
W
J
A
RING
T
EZE
BE
DIEVEDELLE
ELI ELD
.
A
02
T
IN
O
S
R
O
R
0
RT
LSB
O
BO
R
DE
T
OVERLAAR
ST
BOSTV
ER
I4
G
LA
VE
NS
G
R.
O
AR
G
E
T
H
E
S
ENNEDYPARK
N
K
ST
G
LE D E W
W
E
BOUDEN
L
I
D
RA
V
EG
ER
U
BOST
O
AT
WIJNLN.
1 2
EK
NA
SEPAD
N.
T
SBE
O
VA
UWL
ST.-ODHULPUS
TG
E WEG
RO
RG
OU
E-V
OUD
T
IEV
WULMERSUM
A
L
A
RAVE
PAS
ZE
FUS
NSTE
TR ST.-ODUL STR.
ON
IN
O
OUDE WEG
CS
OR
VI
ST
SS
STR.
LL
6
G
A
5
EE
R
EN
0
G
38
GOUDBERG
4
NK
1.
WALENBERG
BA
II 40
GR
V E TR.
II 40
III
UI
O
M
S
AC
57
T
2. WALENPAD
OR
T
E
A
HT
S TRAA
ER
RA
IN
T
T
SB
G
S
C
I
GAL L
EK
T
E
T
A
A
B
E
RA
RA
ST
NS
ST
E
IC
EN
AT
PO
LL SLIBBER
UG
GA
EZ
OD
T
D
J
ST
A
NIEUWE VOETWEG
DRIE
OU
ST
RA
GRA
II
TR
R
AT
CH
40
TE
57
EG
N
G
W
M
E
R
M
S
OMSESTE E N
E
RO
W
BRUUL
HO
LD
VE
O
TE
IB
OG
EN
O
O
T
O
R
H
H
UT
C
A
R
EG
I
DR
HO
ISSTR
De Suikerspin
EG
STOKPAD
AAT
T
AA
DR O
VEEWEIDE
AT
EG
W
EG
EIKSKENSV
EL
CH
AARS
LD
VE
EL
ER
TS
SB
ME PKEN
KO
KA
RE
EL
P
F SWINNENSTR.
HO
RST R .
EL
AT
N3
SW
E
VE
N
T
AA
STOK
T
LINTHOUT
WE G
TRA
GRENSS
W
US
IN
IR
TR
S
DEKE
NR
OC
HE
T
HET
BR
EIS KRUISKEN
EM
ST
RA
AT
GALGEVELD
A
TR
ES
LG
GA
RI
NG
T
AA
QU
KS
KAA
7
NEM
DIE
EI
R
ST
SENHOEKW EG
T
AA
TR
NS
DESSELHAEGENSTRAAT
TR
GS
ER
ISB
U
KR
EW
AT
RA
ST
DE
OS
DESSELHAGEPAD
310
AT
LA
AN
BILL
EK
E
N
R
DIENEM
G
WE
LD
EG
R
UILST
UIL
HER
E
EG
A
VE
T
AA
III
EG
NW
EL
EL V
TS
ME
TR
FS
HO
E
T
EKSE S
BE
AB
GL
TR
ES
SS
LF AP O
AA
ELZENBOSVELD
K
10. BONNEKESSTRAAT
11. VERBROEDERINGSSTR. PEN
IJ
12. BUNDERSPOOR
GR
IN
KL E
MOLENBER
GW
EG
A
ELH
A
ST
JK
SS
DE
E
D
PA EK
TE
E
US
ES
IEN
TS
EL
YM
DA
HO
.-H ZEN
SC
RO
AR
PO
EG
KL E
RIJPEN
IN G
PL
.
S TR
MS
TR.
K
O ND
ELS TR
.
W
SE
BIESEMVELD
12
NS
E
GAS
KORTENAKEN
LUISHAAG
GORGEMSTRAAT
G
TE
RO
AT
STRA
't STREKKE
A AT
KAASWEG
G
LE
UV
E
III 4045
BI
BUNSBEEK
T
AA
TR
NS
KE
ST
G
WE
AN
BA
ROME
I N SE
A
EN
Op de schoolbereikbaarheidskaart vind je de veilige routes voor fietsers,
maak er gebruik van! Maar veiligheid heb je nog meer in de hand door altijd
met een fiets te rijden die in orde is.
't Klein Atheneum
RAA
T
ST
EL
S
ET
M
SWE G
DIEST
HOEVE
GASTHUISWINNING
EN
A
TIENEN
SE
STOK
ELD
EV
AG
LH
SINT-MAARTEN
RD
KUMTICH
OORBEEK
Ë
ZIJPSTRA AT
ST
NK
MU
pad. Fietsend oversteken op een zebrapad doe je liever niet. Een zebrapad
dient om te voet de weg over te steken. Dus, hou je fiets aan de hand.
Hou ook het voetpad vrij voor de voetgangers.
D
PA
LP
SCHAFFELBERG
B
O
VO
BIJ
T S
OT R G
KERKBLOK
15
II 3103
ST.-HYMELIENUSKAPEL
BO S
EN
ELZ
BR
EI
RIJWEG
DE
Fietsers zijn hoffelijk tegenover voetgangers. Ook zij moeten bijvoorbeeld
Ëstoppen
en voorrang verlenen aan overstekende voetgangers op een zebra-
R
N
AA
EG
NW
EE
T
ES
K AA
G
RA
AT
N
EE
ST
SE
OT
CH
RS
AA
N3
NW
EG
S
T
AL
A
T
AA
ST
RS
TE
N S B ERG
TR
G
LE
I
R
STRATEM
M
S
30
II
AT
RA
BE
KOPKENS RG
GRO
TE
BR
EL
TRA
A
OR
IE
.-P
ST
VI
SS
D
PA
TR A
KUMTICHS
AT
G
TT
EL
BE
TR
AT
E
. LS
STR TRA
MD
AT
EE
NB
H E RJ O D E
T
AA
11
R
T
K
TS
EE ERS
R IE
RB IJN
TE NTM T
N
E
-O RAA
C
S
D U ER ST
IK
TR
AAT
T
KA
TW
KOP
KE
WEST-
KA
PI
10
S
ZIJPVELD
S
CH
TI
UM S
ERIJW E
ALD
MA
Ë
LINDEVELD
Wees dubbel op je hoede als je in de buurt
van vrachtwagens komt. Naast, voor en achter
de vrachtwagen zijn er heel wat gevarenzones
waar de chauffeur je niet kan zien, de dode
hoek. Blijf op voldoende afstand achter of voor
de vrachtwagen. Rechts van de vrachtwagen is
de dode hoekzone het grootst. Dus zeker
opgelet bij rechts afslaande vrachtwagens! Kan
jij de chauffeur niet zien, dan kan hij jou ook
niet zien! Ga nooit naast een vrachtwagen staan.
R.
V
O
SP
T
de rijbaan of versper geen fiets- of voetpaden.
KS
T
EM
SS
AT
RA
ST
B RB
A A
RA
DS
EE
LL
LS
EL
INSTRAAT
TASS
STR .
NT
SI
EV
ND
LI
R.
ST
TASSINSTRAAT
TR
.
ST.-GILLIS
PLEIN
8
IN
SS
TA
SB
W
S
CH KOUTERKE
TI
VO
M
U
N ND
K
E
AA
AT
T RA
RA
ST
H
AT
AT
TOMVELD
.
TR
DAA
AR
AS
LD
VE
DE
KRADELBOS
BA
RB
T
VELD
.
ET
BR U
UL
.- L I N
RG
BE
UW
BLA
S T. - PI
ST.-BARBARAS
A
EN D
AA
K
KEIENHOF
4
5
R
ST
SE
LA
AN
7
6
SS
TR
A
MS
SE
EI
OO
R
SINT-BARBARAKAPEL
ST
BE
RG
1. GRONESHOF
2. DENNENSTRAAT
3. HULSTSTRAAT
4. EIKENSTRAAT
5. BEUKENSTRAAT
6. SPARRENSTRAAT
7. KEIBERGPAD
8. DRUYSSTRAAT
9. VLIERSTRAAT
LU
DS
P
AT
RA
BL
AU
W
AT
MEDEKERSVELD
TA
ST
GEES
TST
RA
HO
O
O
EG
AD
3
.
A
TR
KS
EM S
AELH
E
SS
AT DE
RA
ST
R
E
AT
KAA
SW E
G
W
SP
2
TR.
NS
PE
AL
R
ST
BL OE M E N
KE
1
OM
W
K R ONKEL EG
AAT
E
OO
N-
DE
F
O
NH
VR
GE
E
GALGENBERG
MO
EE
T
AA
TR
FS
DA
BE
9
VO
SS
E
PAPENDAAL
RAAT
GS T
ER
IB
R.
ST
KE
OF
NH
OE
GR
OO
VR
F
HO
ME
AT
RA
AT
RA
ST
AT
E
SV
LD
M
ST
IEPEN
EG
W
EL
R
KE
AK
ELD
AG
M
RT
RI
JK
ST
RA
TO
AA
ROOSBEEKVELD
SV
KER
DE
ME
TR
KABER G S
OTWE
G
TEURSWINKEL
EP
PA
LE
UV
EN
N
DEN
BR
VE
NS
EL
AA
N
RO
ER
EG
LE
U
B EE
KS
TR
W
P
TW
Ken je plaats op de weg. Fietsers moeten op het fietspad rijden als het
Ëberijdbaar
is. Een fietspad herken je aan het verkeersbord of de witte
EG
W
M
O
R
KOEBOS
BREISEMVELD
T
AA
TR
SINT-PIETER
KO
RAAT
GUL
L
IN DE ZON
AD
BREISEM
RO
OS
reflecterende kledij zien andere weggebruikers je vanop een veel verdere
afstand. Een absolute aanrader tijdens donkere dagen en bij slecht weer.
T
AA
TR
VE
T
WEG
ELD
EV
LG
GA
EEKST
T
AA
TR
ES
ID
HE
VO
DWEG
VLOE
VETPOT
M
SE
EI
BR
KL
EI
NE
ROOSB
Zorg dat je als fietser goed zichtbaar bent in het verkeer. Dat doe je met
Ëfietsverlichting
die altijd brandt als het nodig is. Met fluorescerende en
AA
T
K
T
OE
KS
ST
E
W
G
O
A
NEE
ST OOT
G
VISSENAKEN
A
KAPELLENBLOKSTRAAT
Fietser
BR
E
SS
ES
G
T
RAA
VE
LD
ST
R
KL E I
II 3103
S
TST
D
DPA
NE
V EL
DALEMSE
MOLEN
E
TE
HOEVE
BILLIGHOUT
OU
IGH
BILL
K L EI
IN
KLE
G
5
01
VEL P
NE
AT
EG
DW
EL
WE
EK
BRO
EE K
STR
NP
BROEK
TRAAT
UTS
HO
IG
KLEIN VELD
KOFFI
je vrienden samen van en naar school fietsen is tof. Na schooltijd nog
ËevenMetnapraten
moet kunnen, maar zoek een veilige ‘hangplek’. Zet je niet op
EG
KW
BOTERVELD
WO
E
RE
ST
P
VEL
N223
3
VELP
E
RSW
LME
WEVER
N
3
II
RA
ST
AT
Voetgangers worden wel eens geconfronteerd met onoplettende autobestuurders. Wees altijd op je hoede voor auto’s bij garages, parkings en opritten.
moet je achter elkaar rijden als er achteropkomend verkeer nadert.
B R OE
EK
HO
RV
TE
BO
RA
ST
RE
OPGELET!
Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag je binnen en buiten de
Ëbebouwde
kom als je de tegenliggers niet hindert. Buiten de bebouwde kom
II
WEG
LPE
VE
voortbewegingstoestellen genoemd. Als ze niet sneller dan stapvoets
rijden, moeten de gebruikers ervan de regels volgen die van toepassing zijn
voor de voetgangers. Rijden ze sneller, dan zijn de regels voor fietsers van
toepassing.
Politiezone
Tienen-Hoegaarden
SE
MB
RO
0
EK
I 311
E
KB
OE
BR
Skateboards, skeelers, steps, éénwieler, elektrische autopeds, rolËstoelen,
segways, enz. vormen een nieuwe categorie voertuigen en worden
EI
UI
LE
NK
OT
ST
RA
AT
T
ES
ID
B
R
10
3015
GU
B
ROMEIN S E
LP
VE
II 3
- De veiligste routes voor fietsers en voetgangers van en naar de school
- Toelichting voor de zwakke weggebruikers over hoe zich te gedragen bij
de gevaarlijke kruispunten
- Nuttige tips voor elke weggebruiker: voetganger, (brom)fietser,
bus- of treinpassagier, automobilist of autopassagier
SOLVELD
STREEKVELD
EG
Ë
Als je bij een verkeerslicht oversteekt, kijk dan goed of de voertuigen
die rechts afslaan je gezien hebben (vaak hebben ze tegelijk met de
voetgangers groen). Als het rood wordt terwijl je al aan het oversteken
bent, dan mag je gewoon doorstappen tot aan de overkant als er geen
middenberm is. Is er een middenberm, dan moet je daar wachten tot het
licht opnieuw groen wordt.
EN
T
AA
TR
SS
W
EN
II
E
ST
SE
OT
CH
LP
tussen geparkeerde auto’s.
IE
DR
HOEVE
GUNNINGEN
VE
Als er geen zebrapad is, steek je loodrecht over als er geen verkeer aanËkomt.
Kies een veilige plaats. Steek niet over in een bocht, op een helling of
dubbele onderbroken strepen. Als er geen fietspad is, mag je, voor zover je
rechts in de rijrichting rijdt, op de parkeerzones of op de gelijkgrondse
bermen rijden. Buiten de bebouwde kom mag je ook op het trottoir of op de
verhoogde berm rijden. Indien er geen andere mogelijkheden zijn en je op de
rijbaan moet rijden, rijd dan (zonder overdrijven) zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan rekening houdend met mogelijke obstakels
(verzakkingen, rioolputjes …) zodat je niet voordurend moet uitwijken en je
rijlijn kan aanhouden. Fietssuggestiestroken geven soms aan waar jouw
plaats op de rijbaan is. Let wel, fietsers dienen zich altijd aan de rechterzijde
van de rijweg te houden, ook al bevindt er zich aan de linkerzijde een
fietssuggestiestrook! Deze stroken zijn meestal aangelegd in een andere
kleur of ander materiaal, of worden aangegeven door middel van een onderbroken witte streep. Automobilisten weten dat ze bedoeld zijn voor fietsers,
maar mogen er ook over rijden.
D
K LE IN E
L
VE
ER
ST
K
E
G
GUNNINGENVELD
RS
oogcontact met de aankomende bestuurders, zo weet je dat zij je zeker
gezien hebben. Steek pas over als het duidelijk is dat de bestuurders zullen
stoppen.
T
TRAA
DRIESS
AT
WEG
er een zebrapad binnen de dertig meter is, ben je verplicht om dat
Ëte Alsgebruiken.
Volgens de wegcode heb je daar voorrang, maar maak altijd
AA
Veilig naar school met de
schoolbereikbaarheidskaart
RA
GU
IN
WOLFSHOE
K
Ë
Moet je de rijbaan oversteken als je naar school of naar huis gaat?
Maak dan zoveel mogelijk gebruik van (be)veilig(d)e oversteekplaatsen:
bij een zebrapad, aan verkeerslichten, bij een gemachtigde opzichter of
een agent.
OO
T
NN
E
NG
WI
S
I
OR
.-J
ST
GR
KOM
ST
IE S
GROENENDRIES
OU
DE
GE
TE
II
40
33
BIN
E
RE
ND
DE
worden met een verkeersbord. Als die er niet zijn, mogen ze ook op gelijkgrondse bermen, parkeerzones en fietspaden stappen ((brom)fietsers
hebben hier wel voorrang!). Je mag ook links op de rijbaan lopen, zo dicht
mogelijk tegen de kant.
HELECINE
LO
RK
VE EN
LD -
N
INW
P LE
G
IE
WE
G
I
BOSTEN
E
POTTERIJSTR
AAT
BO S T
EN-
BE
RG
AA
RD
OU
DE
STEEN
LANGE
EEN
LANGES T
III 40
D E B ERGER
58
KE
M
EL
KP
ED
E
N
E NS
EBA
AN
KS
TRAAT
KR
UIS
BE
E
L-
ASTS
TRAA
T
PUT
BERG
GA
TR
AA
T
HE
LS
BO
SS
C
HET GAT
STR
AAT
OL
PAD
HO
38
40
II
AT
BA
ER
TS
U
W
R
EG
PI
JL
IJ
ZE
RW
VE
LD
EG
EB
IN
LE
E
ZAV
N M E ER
US
HOF TER M
G
WE
EBA
AA
N
E
DE
BO
O
M
LIND
PA
P
W
TRAA
T
IN
STOKST
.
S TR
STRAA
T
32
II 4
0
SINT
-H
UB
ER
T
EI
KS
TR
AA
T
DA
LW
EG
.
A SBE
EK
KOES TRAAT
EN
BO
T
S T E LEN
DOORNHAAGWEG
DE K L E I
TI
C
M
KU
A
ONVE
LD
K RAAIB
ME
IER
TR
I
D
DR
O
ST
R.
US
IEN
YM
EL
I E TERS
N
HT
EN
LA A
AM
BA
C
DG
ST
.-H
PAD
SS
-PI
NT ETE
SI
R
AT
T
CH
T
R SB
LO
K
E
LAZERIJWEG
L BE
EK
III 3107
RO
ZE
ND
A
TE
WE
G
GE
OU
DE
G
GE
TE
WE
DE
U
NE
S TR
.
M
INGSSTR
.
VERBIND
A
F WE G
KERKHO
E
SIN
T-
K
I N D USTRIEPAR
R.
TR
IC
NS
T
ARD
ENS
TR .
VE
O
RA
M
SH
SC
HO
OL
PA
D
VO
OR
T
PROC
ME
IER
SBL
OK
BR
OE
DE
R
D
MEL
ENDREEF
HA
RAA T
ST
EN
MO
TORENSTR.
ST
OT
OLDV
EST
OL
OSM
RO
KEISTR.
DE
AN
B
D IJE
R N
EE F
F
INW
D
E
RE
ND
DE
P LE
UTSENAKEN
M
EN
W
D AL
GAN
Z
KOE WE
IDE W
S
IE
S
OO
KL
AT
RA
ST
R
TE
M
KU
DR
EN
G
DE
IE
D
PA
EN
S
N
K
ENA
UT S
OPLINTER
HU
ISK
EN
SS
TR
AA
T
G
AA
STR AA
T
KLOOSTERVELD
PIJLIJ
M
ENS
O
SL
AU
T
AA
TR
S
P
KO
G
TR
SK
AD
SP
O
MM
KU
AN
EBA
LIND
GANZEPAD
G
WE
LK
ME
NS
IJNE
KON
UI
K
D
UTSENAAKS PA
TE
ES
L
G
WE
N
E
SKO
EG
W
EN
TE
IE
G
W
EW
EG
G
EWE
ER
S
E R SE
T
N
LI
ER
MMENBAAN
NE
KU
DR
EN
NZ
AT
RA
T
S
IK
EK
BE
EN
GA
E
U
ST.ST.EK
GENOVEVAGENOVEVAE
EB
PLEIN
PLEIN
TT
EG N
MA
A
NW
HO
ER
BEEKSTRAAT
E
DW
EL
RV
K
VE EN
LD -
LWE
G
E
ST
OO
KL
LO
R
PA
D
TR
AA
T
J
EG
EL
DA
WI
W
B EE
K
HE
RE
S
EE
ST
E
RS
TE
N
LI
OP
H
.
MM
AS
EG
KW
DW
L
TE
E EN
CH
W
EN
N
UW
EG
T
RAA
NST
AKE
ST
OTSE
DEKE
NR
OC
HE
T
HO
T
RAA
LST
ER M
FT
R
ST AAT
SE
T
E
L EO P
PP
EIKSKENSV
EL
N
VISSE
CH
AARS
TE
S
AAR
VISSENAKEN
KAASWEG
OUDE
ZIJPVELD
HO
EG
MS
DIENEM
G
SWE G
N
EM
HOMMELWEG
SW
F
AL AP O
WA
LD
VE
EL
ER
TS
SB
ME PKEN
KO
K AA
T
AA
TR
NU
RI
UI
NE
DIE
.
S TR
NEMPAD
DIE
AT
N S B ERG
ES
Q
TR
TR
FS
HO
T
KL E E Z
IN
R
HE
T
AA
TR
NS
GORGEMSTRAAT
BE
KOPKENS RG
KAA
SW E
G
GRO
TE
BR
EL
EL V
TS
ME
ST
KOP
KE
A
O
KOSTERVELDW
EG
T
AA
AT
T
AA
R
T
OPLINTER
DESSELHAGEPAD
A AT
AV
EL
HET DROOG
II 4030
TR
EKSE S
R
E
T
S
BB
SE
LA
S
G
DESSELHAEGENSTRAAT
LA
U
KR
TR
LS AAT
VE
A
Z
ST.-HUBERTUS
KAPEL
EG
OG
OVEVABEE K
GEN
STR
RG
E
ISB
I
UT
T
AA
KS
KAA
A
TR A
PO
GRIMDE
ELD
HS
P
7
KABER G
E
EG
RAA
T
ST
L
E
S
ET
M
310
VEL
D
A
ELH
B
't STREKKE
UD
EN
W EG
T
HOU
ER
T
L IN
III
NG
R.
ST
SS
TR
A
SS
DE
AL
SINT-MAARTEN
EG
NW
KUMTICHS
EN
A
D
Kruispunt Oplintersesteenweg/Huiskensstraat
Fietsers Oplintersesteenweg richting Oplinter:
opgelet! Rem voldoende af bij het dwarsen van de
Huiskensstraat.
O
Kruispunt Lindebaan/Sint-Genovevaplein
Slechte zichtbaarheid.
Fietser: stap af en maak gebruik van het zebrapad
ter hoogte van de school
B
T
AA
TR
NS
KE
OORLOGSVRIJWILLIGERSSTR.
TE
6
EK
03
II
4
BE
NS
E
N
LA A
KLEINBEEK
EN
TR .
KL
BE
SC
KU
AA
T
.
VOND
ELS
TR
LI S
ST
R.
S WE
HOUBAERTST
RA
AT
TI
C
M
OV
E
AL
UT
ER
ST
GI
R.
SW
I
KA
RA
AT
ST
W EG
II 4044
HO
STEENWEG
T
ST
R.
TS
TR
.
TR
IC
O
K WE
EG
TR
TUS
WI
NK
EL
RAAT
TR.
DINGSS
VERBIN
ST
R.
RK
VE EN
LD -
BERG
VL
IEG
PL
EIN
W
NS
TR
.
B O ST
EN-
ERIJW
EG
FWEG
KERKHO
TORENSTR.
KEISTR.
NOVICEDREEF
LO
POTTERIJSTRA
AT
EG
RD
E
AA
EC
LE N
ME
LE
MO
OS
RO
EST
OORLOGSVRIJWILLIGERSSTR.
OLDV
AT
RA
ST
O LEN
AA T
.
TR
PO
TT
ER
IJS
TR
.
EG
INV
AL 142a
S
MG
oe
SP
UI
W
INVALSW
EG
PA
SCHOTT D
EWEG
SCHOTTE
INV
AL
SW
EG
MAA LD
DE
N
A
LEOP
TS
TR
.
CTSTRA
VIADU
AT
R
UY
LEN
VLU
C HT
BUN
VIER DER
RS
TR
25
- 24 22 - 2
3
INTE
OPL
DREEF
- 28 29
RSE
STW
G.
.
ADMO T S T R
N
A
A
DANE
BROEK S R.
T
SPI
STR
2a
KERKOMST
RA
AT
TU
LP
EN
LN
.
HA
VINKENHOF
F
LIJSTE
H
O
-3
WA 90 3
AI
BE 91
R
ZE
N
RE
OSTE
KLO
SW
SCHA
APSM
ORTE
L
PIP
PIJ
NS
W
EG
IESTSEBAAN
EG
STEENW
DIESTSE
D
OUDE
VISSENAKENSTRAAT
20 - MBou
390 - 4
ELSTRAAT
KASTE
TSTR .
TR.
EN S
UW
INN
ERS
T
AARDGAT
14
G
R
R.
AA
EG
NW
EE
ST
RL
SE
UIT
O
VE
NN
HA
O
T
ST
GST
RA
E
TW
H
L
G
G
RO
WU
C
U
VL
LD
VE
ST
LA
O
BI
FA RK
PA
GR
I
WEG
EN
N
STEE
BIE T
N
EE
Kruispunt Ganzendries/Maagdendalweg
Beperkte zichtbaarheid! Fietser: stap af en steek
te voet over.
S
BO
R
ER
S
Kruispunt Kummenbaan/Neerlintersesteenweg
Opgelet: weggebruikers Neerlintersesteenweg
hebben voorrang. Steek enkel over wanneer de weg
volledig vrij is.
AAT
ESTR
T
ES
ID
W
K R O NKEL EG
VI
SS
Kruispunt Ganzendries/Neerlintersesteenweg
Opgelet: weggebruikers Neerlintersesteenweg
hebben voorrang. Steek enkel over wanneer de weg
volledig vrij is.
Kruispunt Dalweg/Beekstraat/SintHubertusstraat
Opgelet: Sint-Hubertusstraat = voorrangsweg.
Oversteken met de nodige voorzichtigheid!
ELD
EV
ST.-HYMELIENUSKAPEL
A
D
PA
AG
LH
Kruispunt Sint-Hubertusstraat/SintGenovevaplein
Vermijd het kruisen van het Sint-Genovevaplein.
Stap te voet van de school naar de SintHubertusstraat of maak gebruik van de Dalweg
Kruispunt Ganzendries/Lindebaan/Kummenbaan
Beperkte zichtbaarheid! Fietser: stap af en steek te
voet over.
DR O
E
D
PA EK
TE
E
US
ES
IEN
TS
EL
YM
DA
HO
.-H ZEN
SC
RO
AR
AN
BA
I
.-P
ST
ER
ET
A
SP
P
O
VO
BIJ
ES
D
AU
E
AT
RA
ST
E
SINT-PIETER
G
SE
T ES
AA D
T
AT
ST
NS
VISSENAKEN
BO
SV
V
HO
EN
OM
K
EG
W
ROME
I
N3
W
TR
RS
E
AT
ET
R
ST
M P
O
IE
PE
BO
L
L
E
D PA
P
A
E
D
I
P
P
RS
A
NA
ZE
I
U
KL
RO
S
.
IN DE ZON
N
EE
ST
SE
OT
CH
RS
AA
N
AA
G
T
AA
TR
S T. - PI
MS
RS U
VL
EG
TW
H
VE
ST
BOST
EG
W
EL
CITRIQUE
BELGIË
IDENS
ESTEE
NWEG
LME
WU
C
U
VL
N
EE
YPARK
BO
ST
Kruispunt Herestraat/Oplintersesteenweg/
Sint-Genovevaplein
Fietser: stap af en ga te voet over het zebrapad.
EM S
AELH
E
W
G
O
A
NEE T
T
S OO
G
AG
D
PAS
TOR OU
IJS
TR
.
L
BE
IË
R27a
EG
EENW
ST
VELD
EG
N
DEN
ST.-TRU
B
ROMEIN S E
GUL
MISPAD
KL E I N
II 3103
AD
NP
E
E
ST
T
AA
TR
ES
I
KLE E N
OL
AAN
A C HTENL
SEST
EN
OV
G
RIN
R27
T
A
Toelichting bij gebruik van
de kiss & ride-zone
W
Toelichting bij gevaarlijke kruispunten
VELP
DRIE TOMMENWEG
DRIE
ELST
R.
TOMMEN IVANPAD
K
HE
E
EE
D
ER
ER
AD KAPEL
O
P
V
PA
N
E
G
E
O.L.V.
TEN
STEEN
G
D
G
IN
W
R
U
WE
E
OUDE HEERWEG
O
WE
K
G
R
J
E
I
G
V
SW TEL EL
E
O.-L.-V.-TEN STEENSTRAAT
DER
T
RU
TT
TIEN
AU OOS MOR
M
WI
.
MA
N
E
ST
IG
E
MULKDELLEPAD
HAKENDOVER
G
DU
WE
IV
RIK
INDUSTRIETERREIN
EL
AT
G
0
SK
N
LEEUWERIK
4
I
W
0
RA
G
R
4
U
A
E
U
T
E
I
E
E
W
I
IT
L AN
S
R
I
IJK EN
A
CONTAINERPARK
GR STEL HELK
E
C
O
OO HE
VL
EN
Rotonde Sint-Truidensesteenweg/Oostelijke
Ring/Ambachtenlaan
Fietser: opgelet voor het afslaand verkeer. Maak
oogcontact indien mogelijk, zoniet: sta uw voorrang af!
L
Detailkaart VB De Wijsneus
LA
AT
RA
WATERZUIVERINGSSTATION
O
A
ST
RK
KE
EG
DW
AN
ETP
ZO
STR.
INDUSTRIETERREIN
SOLDATENPLEIN
MB
GRIMDE
JUBILEUMLN.
M
ERSU
Kruispunt Oude Heerweg/Oostelijke Ring
Fietser: stap af en steek enkel over wanneer de weg
volledig vrij is.
JKE
AAT
STR
NS
RE
EG
W
EVELD
GRIMD
TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ
R IEK
.
TR
KS
G
ND O
R EN
STR.
B
N
VE
LO
WE
AAT
I J ST R
BIE T
Door het agentschap infrastructuur van de
Vlaamse Gemeenschap wordt een voorstel
uitgewerkt ter beveiliging van dit kruispunt
N29
R
PASTO
WULM
Heraanleg
G
Aandachtspunt voor fietsers/voetgangers
Kruispunt
Grimdeveld/Pastorijstraat
Hier geldt de regel ‘voorrang aan rechts’, ook als
fietser!
BOSCH V E S
ST.-PIETER &
PAULUS GRIMDE
L
FA
Gevaarlijk kruispunt/gevaarlijke kruising
AA
RI
ST
U
D
IN
TECHNISCHE DIENST
STAD TIENEN
WE
Station
Kruising Kluizenaarspad/Ambachtenlaan
Fietser: stap af en steek enkel over wanneer de
volledig vrij is.
DU
NIN PAARDE R.
TR. STBRRUGST
.
AA
T
TR
weg
G
Hannuitsesteenweg: fietsoversteek voorbij Tiensebaan
Fietser: stap af en steek pas over wanneer de rijbaan volledig vrij is.
K
AR
P
E
SYLVANIA
IS
SLU
Parking
TIENSBROEK
BOSCH
REEF
HAMELEND
Kiss & ride-zone voor de leerlingen van de school
DE
EN
CHT
SLA
BERBERENDAAL
EVEST
RG
BE
K+R
OSTERHOF
UCIJNENHOF
KAPUCIJNE
NSTRAAT
OT
AA
R
EM
T
AA
TR
S
S
I
HU
IN
N
LA
UT
M
E
EG
W
LD
E
V
OG
T
AA
R
ST
AA
TR
TS
AS
EG
N
TEE
S ES
TW
H
School
R.
YST
BA
A
Wijkschool De Toermalijn
PL
ER
Kruispunt Kumtichstraat/Metselstraat/Aarschotsesteenweg
Fietser/voetganger: volg de instructies van de gemachtigde
opzichter en maak gebruik van het zebrapad.
Fietsers stappen af en gaan te voet over het zebrapad.
RES.
BEATRIJS
HO
P
AT E R
W
O
IB
O
Kruispunt Sint-Hymelinusstraat/Aarschotsesteenweg
Fietser: stap af en steek pas over wanneer de rijbaan volledig vrij is.
N3
E
NW
EE
ST
SE
UIT
NN
HA
C
Opgelet! Fietser: hou rekening met de werken in
uitvoering en de bijhorende omleidingen.
.
EESTSTR.
GU
STRA AT
HO
Kruispunt Sint-Pietersstraat/Waterstraat/Aarschotsesteenweg
Fietser: stap af en steek pas over wanneer de rijbaan volledig vrij is.
T
AA
TR
AR
NS
GA
B RO
OM
BO
T
ES
NV
Oversteek Ring/Generaal Guffensstraat
Kruispunt Wulmersumsesteenweg/
Sint-Truidensesteenweg
Fietser: stap af en ga te voet over het zebrapad.
TR
SS
R
Snelheid ≤ 30 km/u
FDESTR.
N.
GE
POT-
U
LD
VE
Te mijden weg als fietser
Kruispunt Aandorenstraat/Bergévest/
Vinckenboschvest/Beauduinstraat
SP
KE
IK
P
S
Toelichting bij gevaarlijke kruispunten
SBAANTJE
ERT
NA
Y
RE
R.
ST
U
UM
ERS
VL
EG
AN
SP
NW
Veiligheid niet optimaal voor fietsers: opgelet
NS
FFE
.B
ST
PA
LM
WU
EN
TE
NS
VE
E
TE
ES
ITS
oe
MG
(Her)aanleg gepland/in uitvoering
.
N NOËSTR
VA
EG
U IT
NW
SPAN
EE
ST
SE
LO
UIT
SPAN
U
NN
N
Aangeraden fietsrichting
Toelichting bij gevaarlijke
kruispunten
N64
A
TR
Kruispunt Aarschotsesteenweg/Kaasweg/Deken Rochettelaan
Fietser: stap af en steek pas over wanneer de rijbaan volledig vrij is.
Aan beide zijden van de weg fietspad voorzien
AR
E WEG
OUD
Kruispunt Tiensebaan met Hannuitsesteenweg:
Fietser: opgelet bij dwarsen van de Tiensebaan.
Kruispunt Goossensvest/Sint-Helenavest/Mulkstraat/
Hoegaardenstraat
Fietsers opgelet! Verkeer komende van Goossensvest en
Sint-Helenavest heeft voorrang!
Detailkaart
BSGO De Suikerspin Grimde
LA
VL
Kruispunt Bedafstraat/Kerkblok/Leuvenselaan
Fietser: stap af en steek enkel over wanneer de weg volledig vrij is.
Opgelet! Fietser: hou rekening met de werken
in uitvoering en de bijhorende omleidingen.
Meest veilige route
KLEIN
DE
Detailkaart BSGO Vissenaken
VIANDER
.
G
NK
UI
T
G
EG
ASTVELD
Kiss & ride-zone Oude Weg
Automobilist: laat de kinderen steeds uitstappen aan de zijde van het
voetpad.
Kruispunt Goossensvest/Meendijkstraat
Fietsers opgelet! Voertuigen komende van Goossensvest en
Meendijkstraat hebben voorrang!
NTERSEPOORT
HO
FR
VE
LIK
ST NIE W UITEG
EE
UIT
NN
RA
CH
T
K
E
BE
R27
Kruispunt Kerkomstraat/Groenhofstraat/Medekersveld/ Leuvenselaan
Fietser: stap af en steek enkel over wanneer de weg volledig vrij is.
Kruispunt Oorbeeksesteenweg/Westelijke Ring
Fietser komende van Oorbeeksesteenweg: stap af en verleen voorrang aan alle bestuurders die zich op de Westelijke Ring bevinden.
VI
DR
T
EG
W G
RIN
LEEAUNWE JKE N
I
E
A
GR STEL HELK
C
O
E
O
H
CONTAINERPARK
G
W
RIK
Sint-Gillisplein: afslag Kauterstraat
Fietser komende van school: rij rond het Sint-Gillisplein en verleen voorrang aan
rechts.
Fietser richting school: regel ‘voorrang aan rechts’ respecteren.
Kruispunt Getestraat/Potterijstraat
Gevaarlijk kruispunt: fietser neem uw voorrang NIET!
VIJVERSTR.
LN
IN
DE
Kruispunt Maalderijweg/Sint-Barbarastraat
Fietser: stap af en steek enkel over wanneer de weg volledig vrij is.
T R AAT
RS
S PA
EG
Sint-Gillisplein: kruispunt Groenhofstraat/Kumtichstraat/Sint-Barbarastraat
Fietser: stap af en ga te voet over het zebrapad.
KENNEDYPARK
DA SEML
E
N
KS
EIE
EM K WEG
ST
RA
AT
D
ER
VO
E
GG
WE
WE
G
MULKDELLEPAD
INDUSTRIETERREIN
LEEUWERIK
IT
T
AA
TR
TS
E
NS
ST
EE
SPANUITPAD
TE
G
WE
EL
O
NP
NU
L EN
G
W
SBE
RG
SBE
R
KASTELPAD
.
TR.
A NUITVE LD E RIN
RING
ELIJK
.
D
OOSTO
BO
TR
STVEL
B
S
.
N
R
E
T
S
KENNEDYPARK
IN G
ER
BOST
1 2
N.
UWL
ST.-ODHULPUS
O
-VR
VE
AT
-LIE
E
Z
RAST.-ODULFUSSTR.
T
OUDE WEG
CS
L
L
A
G
1. WALENBERG
V E TR.
S
2. WALENPAD
T
AA
TR
S
L L IC
T
AA
TR
S
N
PO
DE
TS
JO
NIEUWE VOETWEG
TR
II
RA
AA
CH
40
T
TE
57
N
BRUUL
NSEST
EENWEG
PO
DRAGONDER S
AS
E
W
EG
EG
NW
T TE
AA
RUIDE
ON
DE
RS
TR
T
AA
TR
TS
AS
RG
IJPEN
BE
9
AA
LE
N
EK
ACHT
VL
GR
O ED
TR
NS
G
MHak
EG
EENW
ENW
BIET
Kruispunt Kumtichstraat/Leuvenselaan
Fietser: stap af en ga te voet over het zebrapad.
M
K AS
T
ZU
IDE OU
LIJ
KE
EL
I
ER
K
GRIJPENVELD
MO
WESTELIJK
Toelichting bij gevaarlijke kruispunten
O
VI
SS
EN
G
R27
GWE
G
R
KLEINE G
MO
LE N
BER
T
AA
TR
AG
GETE
ST R .
BOST
BOSTSEPOORT
EG
LW
NE
LE
I
II N B
40
EE
44
SW
E
S
RI
NG
LS
HE
SC
S
BO
SINT-T
KRAAIW
EZE
L
B
E
G
10. BONNEKESSTRAAT
11. VERBROEDERINGSSTR.
EN
JP
I
12. BUNDERSPOOR
GR
EI N
L
K
MOLENBER
GW
EG
BILL
EK
EN
E L D STRAAT
K
JK
I
PEN
GRIJ
LE
UV
EN
SE
LA
AN
E-
BIESEMVELD
214
BOSSCHELLENHOE
KE I E
SIE
ES WEG
BEEMDSTRAAT
AT
STRA
BO
SV
H OL L
HAKEND
O V E RS T R .
S
I
HA
EG
BI
12
Detailkaart VB Vroenhof
W
SE
TE
RO
III 4045
EL
EG
NW
E
E
ST
E
S
M
XE
VEL
D
OUDE HEERWEG
OUDE HEERWEG
AT
DER
TIEN
MAA
LWE
G
DOVER
TR
.
AT
A
R
ST
G
KUMTICH
KL E I N
NG
LA
R
OO
SP
HE
ER
PA
D
T
AA
KERKBLOK
AAT
STR
MOLENAARSWEG
BR
EI
ZIJPSTRA AT
WEST-
RA
AT
T S
OT R G
O ND
ELS TR
.
TR
NW
EG
NG
RD
MS
SE
EI
EG
. LS
STR TRA
MD
AT
E
E
NB
H E RJ O D E
T
A
11
RA
T
TS
EK RSRIE RBE IJNE
TE TM
EN -ON AAT
D U C ERS STR
IK
TR
AAT
10
R
ST
W
TRAA
N3
EM
SS
DS
LE
ERIJW E
ALD
MA
HO
KLEIN
HA
Kruispunt Vierde Lansierslaan/Leuvenselaan/
Raeymaeckersvest/Astridvest/Leuvensestraat
Opgelet: weggebruikers komende van Leuvenselaan hebben
voorrang.
Kruispunt Aarschotsesteenweg/Withuisstraat/Albertvest
Kruispunt Vissenakenstraat/Pollepelstraat/
Diestsesteenweg/Houtemstraat
Kruispunt Kabbeeksepoort
Kruispunt Oplintersepoort
Oversteek Ring/Generaal Guffensstraat
Kruispunt Aandorenstraat/Bergévest/
Vinckenboschvest/Beauduinstraat
AT
RA
T
S
ARBA
RA
M
S
E
EL
T
MSES
G
A
DR
S PA
RI
B
STRATEM
W
.
TR
S
CH KOUTERKE
TI
VO
M
N ND
A
KU
E
A
STR .
OO
SP
GRO
TE
BR
HS
IC
T
S
UM
TR
AT
E
EMD
LBE
E
T
O
ZIJPVELD
V
AAT
Detailkaart centrum Toelichting bij gevaarlijke kruispunten
D
PA
8
R.
O
M
EE
T
AA
TR
FS
DA
BE
S
VELD
K
ST.-GILLIS
PLEIN
T
ERSU
R
WE
SI N
TOR
.
TR
O
O
SP
G
PI K S
WULM
O
T
TR
.
KS
T
LL
AT
RA
INSS
A
T
NT
SI
FA
MOES
GR
B
RAA
ST
NG
AR
AS
V
DE
IN
.L
TR
DS
EL
EV
E VELD
A
BOSTV
5
ST.-BARBARAST
GRIMD
.
N
ELE
ST-H
T
VES
BO
ST
ING
4
EE
TOMVELD
LS
D
.- L I N
T
UIS
TH R.
AS LENST
O
Hak
-M
JN
FI G
DE A N
G
N
.
IJKE R
OOSTEL
ELD
6
KAA
SW E
G
DA
SE
LA
AN
7
DAA
ST
EG
B
BOSTSEST R
2a
EI
EVEST
RG
BE
GROTE BERGSTR.
TR.
MINDERBRO E DERS
- 14
PL
LN
OO
R
BA
RB
O
NH
OE
DS
P
UL
ISW
S LU
.
LSTR
K A PE
ENN
H E A RK T
M
R
PE
PE
T
21
EN
LO
NG
RI
B
EL
HE
E
JK
LI
B
EW IJN
U ITVELD
HO
BR U
E
S
VE
AR
W
L
IJN
EW O
D
UD
OU
R27
3
T
PAPENDAAL
KEIENHOF
TR.
NS
PE
AL
OT
STR.
NS
SE
OS
RIJSCHOOL
GO
L
TE
AR
M
EU
LEDE W E G
LU
2
AT
RA
GR
ST
NW
NI
E
ID
ZU
TE
RO
N.
VR
ST
EF
HAMELENDRE
R.
ST
E
IDV
RE
MWEG
RSU
GO
T
AA
21
T
AA
TR
ES
OS
ND
FA
G
E
ET
G
ZU
TG
IDE
OU
LIJ
KE
RIN
G
F
HO
N
OO
1
JE
AANT
TSB
ER
A
YN
RE
NOËSTR.
9
BL OE M E N
U
FR FR
UI
TW
EG
BOSCH
AA
RAAT
GS T
ER
.
IB
TR
KE
FS
VIANDER
GR
D
PA
IT
ST
IEPEN
AT
RA
ND
VELD
NOO
VR
F
HO
JE
N214
UI
T
M
LE
UV
EN
AT
HO
DR
EN
RD
AA
MG
OO
LINTERSEPOORT
E
RE
VE
BI
1
SL
NI
IKS 3
ER
TE
SS
EN
TR
VE
S
R.
ST
AIN
GIL
TR
AS
ZE
TR .
R.
EGS
ST
ENW
STE
EG
IJ
AM
TR
ESPER A N TO L A A
N221
TO
EEKVELD
RA
B
F
AT
T
D
KPA
KLO
R27
EN
EP
PA
R
ST
SB
S CH
O
VO
BIJ
VIJVERSTR.
EN
GR
ST
B R ON
PO
TA
AR
DE
W
EG
NS
EL
AA
N
TEURSWINKEL
N S B ERG
LA
N
AA
NL
KOP
KE
AAT
O
O
HAKENDOVER
SCH
E MAKK E RST
RAAT
.
LN
EG
N
AA
NE
MKEN
BOO
LF
HA
BR
HS
TW
GLADIOLENWEG
B EE
KS
TR
GALGENBERG
R
NL
N
AA
AL
NI
ISEMVELD
N
28
V
ARK
V
U
E
E
N
L
SES
.
TR
WE
MBou - MGoe - MHak
STR
AA
JPEN
R.
T
TEN
AVENDOREN AAN
13 - 22 - 23 - 24 - 25
ST
HELSTR.
ES
R.
T
V
L
1
21 6
ST
S
28 - 29 - 420 - 142a
DE
LE
NS
- M - 38
O D
IE R
OU
EG
FFE
VI ELP
NENW
NS
U
0
G
A
.
I
A
G
X
OR MH oe - 3
N.
STR
EL
E
LE
N3
INDUSTRIETERREIN
GE
N
TEL
T E a k - 1 81
RD
OT
LIEFDESTR.
DIS
42
R.
STATIONSPLEIN
GR RKT
ST
VIE
SST
a
IE
GRIJPEN
U
A
N
M
I
R
VERLATE
M
RT
.
.
D
J
A
.
R
M
D
STR.
CA
ST.EEUWFEESTSTR.
STR.
GR
AR
GEENS
IJP
IEVA STR
TN
STATION
OO
.
K
EN
R
KALKIE
M
L A AN
MA
UW
.
21 Hon
TIENEN
MARKT
SSTR
AVE - 142a- 380 ST
EDER
NDO
3
R. O.L.V. BRO
2
REN - MGoe 81 - 16
EL
W
STR
26 R.
- MH
RES.
ONEIEG
AL
27 - 28
.
ST
a
CRO TR.
SP RAAT 3 4
- 29
NY HAGELAND
ST
N
BERKENBRO k
S
ST ST
DO
EKS
AA
RA
L
5
R
HOF
T
R A AT
.
N
C
AT
.
TECHNISCHE
DIENST
R
ST
T
E
T
KLOOSTERHOF
U
S
A
N
JP
R
STRA
1
KATTE
AD
AA
8
HUIS
RI
VI PAPENKELDERSTR.
STAD TIENEN
VEET
G
CHT
KAPUCIJNENHOF
A
L
S
APOSTEL- MARKT
BERBERENDAAL
KAPUCIJNENHOF ERGRIJPE
E
PLEIN KAPUCIJNENSTR.
KAZERNE
NV ELDSTRAAT
E KL R.
D
E
U
K
LE I N
O
MENERSST
.
BER G ST R R.
KOPE
W
GAARD
EA
ES
STG
D
UD
R M
TE
D
TORSINUIN KORTESTRAAT
MB A
EPA
O
ST.-PIETER &
L
ST
LI
N
I
E
PL
E LZ
IJZERMOLENSTR.
RA
JK
K
N
O.L.
T
J
PAARDENI
S T AA
D
A
N
R
PAULUS GRIMDE
E
EE
T R.
HEERBRUG
S
G
U
R
B
M
.
BIEZENST
RI
ST. K
BEGGAAR DENSTR
R
A T H AT
SACREASGANG
NG
GORSUMPAD
M
PASTORIJS R.
7
NST R RINA S T R.
E
D
T
AA R
REIZIGER SSTRAA
HOEG
TER
MULK
T
E
V
AAT
6
DE AAT
MULK
RIJSTR
AA
HUI S TR
PASTO
ND
STR.
CKENBOSCH
O
N
ENS
I
V
L
N29
R
O
VEST
M
AFFILIPS
GRIMDE
EN
N29
AD DELHAIZE
T
DRIE
2a
STR 13 - MHak
MHak
- 14
PIKVES
BOTERBLOEM
.
OORBEEKVELD
JUBILEUMLN.
GSTR.
21 AAT
MOES
B
N LENIN
A
R
V
T
G
R
R
E
B
I EKS
LK S
TR.
OOR
MU
MISPAD
GROOT
BEE
ST.-TRU
21
TIENSE
KSE
HOEGAARDSEPOORT
BEGIJNHOF
EN
IDENSE
MULKPLEIN
T
STE
STRAAT
A
STEE
A
ENWE
SUIKERRAFFINADERIJ
NWEG
BR
TR
G
EG
OORBEEKSESTWG.
KS
U
21
W
R
GE - 1
D
KE
A
P
POOTWEG
TE 42a
1. WOLMARKT
UI
DRIE TOMMENWEG
ST
SP
2. STADHUISGANG
AA
RA
L
R
K
A
3.
TRAPSTRAAT
E
E
T
V
B
IE
4. VRIJTHOFSTRAAT
TO
DRIE TOMMEN
DR
OO
LUNEVILLELN.
5. KLEINE KATTENSTRAAT
GR
N
E
6. BEULPAD
RD
G
7. TOREN VAN GEETSTRAATJE
OE
ON
EV
D
DE
8.
SINT-JORISPLEIN
G
PA
RS
GET
EG
O
TR
EN
EST
W
V E RLAA R
W
.
R.
U
O
VR
BOSTSEPOORT
G
TE
WE
IT
US
DRAGONDERSTR.
W
UR
A
M
ST.
KA
S T E LW
MULKDELLEPAD
K
O
VE
G
INDUSTRIETERREIN
RL
AA
LEEUWERIK
HT
RS
I
H
D
ING
C
R
VL O
WE
EB
ELPA
AC
E D G RA
ER
LEEU
KAST
ER
IJK
GR
EG
L
UILENVLUCHT
W
E
N
N
E
G
E
ST
AA
CONTAINERPARK
ELK
GR
VL O
OO
SPANUITPAD
CH
HE
TIENEN
RO
OS
G
DWE
29
GO
BE
ANJELIER E
DAL
ER
ND
VIA
ANE
MO
A
T
AA
K+R
VI
KUMTICH
KO
IA
HL
DA
ER
ND
VIA UVEL
HE
AAT
T
8-2
27
EF
L
DA
IS
DA SEM
L
-
STRA
A
EG
ER
UIN
BEEK
AT
TRA
NSS
GRE
ND
BR
VILLA
PARK
VIA
T
AA
TR
GS
-
M
SE
NIS
EY
BR PAD
BR
E
T
V NSE S
E
RES.
BREUGHELHOF
TRA
B ORNS
3
S E 91 - 1
LN 6
.
ANG
RG
.
KSTR
DE
ELD
VEL
D
O T
KD AA
KLINIE
.
TR
SS
ER
AT
RA
ST
LE
UV
EN
1
R
EST .
ZEG
GILAINSTR.
0
KABB
EEKV
EST
IJZERSTR.
5-2
24
AT
3-2
RA
- 22 INST
A
GIL
13 -
29 - 3 9
13
A
TRA
SES
NG - 391
ELI
Z I J D 81 - 21
n
-3
380 MHo
H
WIT
ST 2 UIS 6 - 2
0
39
.
TR
LKETE RSSTR.
E
MAK
U
LE
EST
DE
RSV
OU
CKE
R A E YMAE
A
RA
A
HA
M
EL
EN
DR 26
E -
VIANDERWIJK
ERG
WE G
AM
TR
AT
OUDE LEUVENSE
POORTT
SH
IJD
STR
EN
23 - 24 - 25 - 28 - 29
VE R
SERINGENHOF
N3
EST
RTV
LBE
KR
UIS
G
NWE
28
.
LN
B
ISSEM
YN
1
GR
IJP
OLE
NV
KABBEEKSEPOORT
3 9 1 ou
- MB
420
26
ST
5
EM 4 - 2
UT 3 - 2
O
H 2-2
2
DM
.
AL N
EN
STEE
RSE
NTE
I
L
OP
-- 27
1
39
WIN
AT
RA
ST
M
E
UT
O
R
UB
RO
.
AA T
TR
LS
PE
LLE
PO
T
AA
T E N SI
- 38
S
C HA N
RH
STR.
OF
R
ST
EM
EIS
BR
.
HOR
380
R.
ST
TR
MH
on
S
LD
VE
DE
EL
AA
N
LS
AE
RM
DO
VE
NS
R.
O VA
N
BR
T
AA
WE
GB
ER
M
LE
U
R
ST
GE
OO
R
R
ME
L
GA
SP
F
HO
EL
RE
EL
PA
D
NG SSTEEG
TGA
N
EPUWERMA
AND
EL
VOG
KA
V
WINDMOLENVELD
TR
ISS
TR.
GS
ZAN
NN
TE
G
ENWE
G
GALGEVELD
HET KRUISKEN
SPOR
R.
ST
AL
TH
AT
RA
ST
EL
EP
LL
RA
AT
WE
MS
T
OS
NB
SE
EL
T
AA
TR
ES
LG
GA
BR
EIS
E
A C A CIALAAN
SPORTCENTRUM
HOUTEMVELD
DWAR
SST
R.
F
EE
PO
N
E
SEST
CHOT
AARS
M ST
R.
16
ELZENBOSVELD
DE SCHEPER
EBA A
CHOTS
AARS
OUDE
CENTRUM
ZE
EL
EL
DR
EE
F
N223
EG
DW
EL
SV
O
NB
HOEVE
MAAGDENDAAL
OUDE ABDIJ
EG
AW
AD
N
A
K
AD
EP
M
T
YS
K
IE

Vergelijkbare documenten