Amsterdam_Netherlands A

Commentaren

Transcriptie

Amsterdam_Netherlands A
European Green City Index | Amsterdam_Netherlands
European Green City Index | Amsterdam_Netherlands
CO2
Amsterdam_Netherlands
Nederland
10
8
Environmental governance
Energy
6
4
2
Air Quality
0
Waste and Land Use
Buildings
Transport
Water
Amsterdam
Best
Average
Smart
City
Amsterdam
Amsterdam
Smart City
Photography: Sannah de Zwart for Siemens
Medio 2009 lanceerde het stadsbestuur
‘Amsterdam Smart City’, een samenIn mid-2009 the citytussen
of Amsterdam
launched
werkingsproject
de gemeente,
Smart City Amsterdam,
a collaborative
proinwoners
en lokale bedrijven.
Het
programma
voorziet
inits
deinhabitants
lanceringand
van een
ject between
the city,
reeks proefprojecten op milieugebied in
businesses. The programme envisages the
Amsterdam. Als deze projecten succeslaunch
of a series
of environmental
vol
blijken,
kunnen
ze wordenpilot
vertaald
schemes
in Amsterdam,
which (if niveau.
successful)
naar
nationaal
en Europees
De
verschillende
zijn bedoeld
can be translatedplannen
to the national
and Euro-om
het energieverbruik en de CO2-uitstoot
pean levels. The schemes are intended to
terug te dringen in overeenstemming
contribute
reduced energy milieudoelstelconsumption
met
de to
gemeentelijke
A
msterdam is de grootste stad van
Nederland en telt ongeveer 750.000
inwoners in de stad zelf. De Randstad als
geheel, waartoe tevens Rotterdam, Den Haag
en Utrecht behoren, is echter een van de grootste agglomeraties
van
Europa. Amsterdam
ligt
msterdam is the
Netherlands’s
largest city,
zo’n 20 kilometer van de Noordzee, waarmee
with around 750,000 inhabitants in the city
de stad via het Noordzeekanaal is verbonden.
itself.
However,
the larger Randstad
area,grachtwhich
De stad
wordt doorsneden
door talloze
incorporates
theiscities
of Rotterdam,
The Hague
en.
Het klimaat
gematigd.
Amsterdam
is het
and Utrecht,
one of Europe’s
conurbazakelijke
en fiisnanciële
centrumlargest
van Nederland
en
biedt
onderdak
aan diverse
tions.
Amsterdam
is located
by theondersteusea and is
nende
zakelijke
diensten,
onderThe
meer
in de
penetrated
by numerous
canals.
climate
is
juridische
enisin
debusiness
IT-sector.
stad is
temperate.sector
The city
the
andDe
financial
tevens een belangrijke toeristenbestemming
centre of the country and hosts a wide range of
in Europa waar creatieve beroepen goed zijn
auxiliary business services, such as law and
vertegenwoordigd. Gezien de indeling van
information
technology.
city is alsoplaats
a major
de
stad vindt
er weinigThe
productie
in
European tourism
destination,
and creativeis
Amsterdam
zelf. Buiten
de stadsgrenzen
industries
well represented.
Given
the layechter
veelareindustrie
te vinden.
Amsterdam
behaalt
de vijfde
plaats
demanufacturing
European Green
out of the
city, there
is op
little
in
City
Index met
83,03 op
Amsterdam
city een
itself,totaalscore
but there isvan
considerable
een
schaal
van 100.
Deborders.
stad heeft de hoogindustry
beyond
the city
ste score van alle deelnemers in de categoAmsterdam is ranked fifth overall in the
rieën Waterverbruik, Afvalverwerking en
European Green
Index,
with van
a score
of
Landgebruik.
OokCity
op het
gebied
verkeer
83.03
out of
100. The
city ranksuitstekend.
highest outTen
of
en
vervoer
scoort
Amsterdam
all citiesvan
in water
and the waste
land use
aanzien
luchtkwaliteit
en deand
uitstoot
van
kooldioxide (CO2) presteert de stad minder
goed, maar zelfs in deze categorieën zijn de
A
Kerngegevens
Aantal inwoners:
743.000
BBP per hoofd van de bevolking
(koopkrachtpariteit):
41.443 euro
Select city data
Jaarlijkse CO2-uitstoot per hoofd
van de bevolking:
6,66 ton
Population:
743,000
Jaarlijks energieverbruik per hoofd
GDP per head, PPP:
€ 41,443
van de bevolking:
74,51 gigajoule
CO2 emissions
per head:
Aandeel
duurzame energie
Energy
consumption
in
energieverbruik
van de per
stad:head:
6.66 tonnes
74.51 gigajoules
5,8%
Totaal
percentage
inwoners datenergy
lopend,
Percentage
of renewable
fi
etsend of met
openbaar
consumed
byhet
the
city: vervoer
naar het werk gaat:
5.8 %
Total percentage of citizens walking,
Jaarlijks waterverbruik per hoofd
cycling or taking public transport to work:
van de bevolking:
Annual water consumption per head:
Deel van totale hoeveelheid afval
Share
of waste
recycled:
dat
hergebruikt
wordt:
62%
62 %
53,47 kubieke meter
53.47 m3
4343%
%
and lower
in line with
the
lingen.
DeCOprojecten
worden
uitgevoerd
2 emissions,
in
samenwerking
met The
partners
uitbe-de
city's
environmental goals.
project is
particuliere sector (zowel bedrijven als
ing run in conjunction with private partners
ngo’s) en men hoopt dat andere partijen
— both
and
zich
nanon-governmental
verloop van tijd organisations
eveneens zullen
aansluiten.
companies —De
andvolgende
it is hopeddrie
thatinitiatieven
more will
behoren
de The
eerste
join in due tot
course.
initialproefprojecten:
pilot schemes
Î Installatie van slimme energieinclude:
meters in het stadsdeel Geuzenveld
the naar
installation
of smart energy
die
verwachting
eenmonitors
betere
analyse
van het suburb,
huishoudelijke
in the Geuzenveld
which are energieexpectverbruik
zullenanalysis
gevenofen
zo eenenerlager
ed to give better
household
energieverbruik
zullen
stimuleren.
gy use
and stimulate
consumption; in
Î
Inrichting
van lower
een ‘klimaatstraat’
for
businesses, the in
establishment
of van
a “cli-de
de
Utrechtsestraat
het centrum
stad.
Hier worden
slimme energiemeters,
mate street”
at Utrechtsestreet
in the city
energiescans
en combine
‘slimme stekkers’
gecomcentre, which will
smart meters,
an
bineerd met displays die feedback geven
energy
feedback
display,
energy
scans
and
over het energieverbruik, wat tot een
smart energieverbruik
plugs to encouragezou
lower
energyleiden.
use;
lager
moeten
Î
en
riviercruiseandVrachtschepen
schepen
kunnen
in allow
de cargo
haven
via
shore power
units that
vessels
zogeheten ‘walstroompunten’ worden
and
river
cruisers
to
connect
to
the
electricity
aangesloten op het elektriciteitsnet,
grid when
port,
ratherafhankelijk
than using on-board
zodat
zij in
niet
meer
zijn van
(vervuilende)
diesel generators. dieselgeneratoren aan
boord. Mettertijd kunnen er nog meer
More projects can be implemented over time,
projecten worden uitgevoerd, met
especially
with the nieuwe
arrival of partners
new private-secname
wanneer
uit de
tor partners. The
project
is setbijto last
particuliere
sector
zich
het two
project
aansluiten.
Amsterdam Smart City heeft
years.
een geplande looptijd van twee jaar.
scores van Amsterdam goed te noemen in
vergelijking met de overige deelnemende
steden. Evenals veel andere steden die zeer
hoog scoren op de Index, heeft Amsterdam
een relatief klein inwoneraantal, waardoor de
stad
milieukwesties
kan
aanpakken.
categories.
Transportgerichter
is also one
of its
best-per-
forming categories. Some of Amsterdam’s
CO2-uitstoot: Amsterdam behaalt zijn
weaker areas
are in in
carbon
(CO2) emisslechtste
score
de dioxide
categorie
CO2sions andwaar
air quality,
but de
even
in theseplaats
cateuitstoot,
de stad
twaalfde
goriesop
itseen
performance
stillsteden.
strong overall.
Like
bezet
totaal vanis30
De belangrijkste
plek van
Amsterdam betreft
de
many zwakke
of the index’s
best-performers,
AmsterCO2-uitstoot
per hoofdsmall
van de
bevolking.
Met
dam has a reasonably
population,
allow6,7
persoon
per jaar behoort
ing ton
it to per
address
environmental
concernsdie
withtot
a
de hoogste waarden van alle deelnemende
tighter focus.
steden en ligt die boven het gemiddelde van 5
ton voor alle 30 deelnemende steden. De stad
CO2 emissions:
its worst
heeft
echter een Amsterdam
ambitieuze registers
doelstelling
voor
emissions
category,
placing
rank for the CO
2 de
terugdringing
van
CO2-uitstoot
vastgesteld,
12theen
outpositief
of 30 cities.
The
city’sop
main
weak spot is
wat
effect
heeft
de totaalscore.
Het
leeuwendeel
van
de
uitstoot
is
afkomstig
emissions
per
head,
which
in the
amount of CO
2
van
verkeer
maar de is
industrie
at 6.7
tonnes en
per vervoer,
year per inhabitant,
among
en
bouwsector
eveneens
bij.
the de
highest
of the citiesdragen
measured
— and above
the 30-city average of 5 tonnes. However, the
Initiatieven: De stad heeft een ambitieuze
city has an voor
aggressive
CO2-reduction
doelstelling
terugdringing
van detarget,
CO2which helps
lift nieerd,
its overallwaarbij
score. The
uitstoot
gedefi
de lion’s
totaleshare
uitof COin
is caused
by transport
and trafstoot
2025 met
40% moet
zijn gedaald
ten
2 emissions
opzichte van 1990. Dit komt overeen met een
daling van 34% in de periode tot 2020, veel
1
meer dan de EU-doelstelling, die streeft naar
een daling van 20% in dezelfde periode. Om
deze doelstelling te behalen, is de voortdurende
fic, with industry
and building
heating vereist.
also conmedewerking
van inwoners
en bedrijven
Het stadsbestuur heeft toegezegd dat
tributing.
alleInitiatives:
gemeentelijke
gebouwen
in an
2015
CO2The city
has targeted
aggressive
neutraal
moeten
zijn.
De2 emissions
gemeente
wil
reduction
of 40% of
its CO
by 2025
hiermee
zowel
de 1990
stedelijke
CO2-uitstoot
(compared
with
levels),
equivalent tovera to
minderen als het goede voorbeeld geven bij
reduction of 34% by 2020, far beyond the EU
de algemene inspanningen tot terugdringing
of 20% by
This will
require
susvantarget
de uitstoot.
Op2020.
dit gebied
wordt
veelthe
voortainedgeboekt
co-operation
residents
business.
uitgang
doorofgebruik
te and
maken
van
The city
government
has pledged
to make
all
duurzame
energie
die wordt
opgewekt
in de
gemeentelijke
afvalverbrandingsinstallaties.
municipal buildings
CO2-neutral by 2015, both
rollout.
Gebouwen:
behaalt
zesde
SustainableAmsterdam
energy production
fromde
biomass
plaats in de categorie Gebouwen. De woningand waste. Amsterdam has one of the most
voorraad van de stad is oud, vooral in het hisenergy-efficient
districtAmsterdam
heating networks
in
torische
stadscentrum.
stimuleert
Europe. Most
of the
produced
by the
eigenaars
echter
om heat
hun is
panden
te renoveWaste
and Energy
Company,
by converting
bioaanzienlijk opgesteld windvermogen beschikt. ren
zodat
deze minder
energie
verbruiken.
HetEnergy:
energieverbruik
per hoofd
van de
wordeninto
op
mass and van
biogasdeze
fromregelingen
waste and sewage
Amsterdam
ranks fifth
in bevolking
the energy Sommige
(74,5
gigajoule
inwoner)
ligtthe
in Netherlands’s
Amsterdam landelijk
gefinancierd. Daarnaast worheat andniveau
electricity.
category.
At aper
national
level,
ietsprimary
onder het
gemiddelde
van
81 gigajoule.
energy
sources are
natural
gas, coal De
and den er eisen gesteld aan de energiezuinigheid
stad
presteert
nog
beter
als
we
kijken
naar
het
nieuwbouw.
Deze
maatregelen
dragen
bij
Buildings:
The city
of Amsterdam
ranks
in sixth
oil, although the country has significant install- van
energieverbruik per eenheid BBP, dat uitkomt aan een lagere CO2-uitstoot door de behoefte
ed wind capacity. In Amsterdam, energy con- place in the buildings category. The city’s buildop 1,7 megajoule per euro (vergeleken met aan verwarming te verminderen. Amsterdam
ing stockdeis twaalfde
old, especially
in the
historic
per head
gigajoules
per inhabi- behaalt
eensumption
gemiddelde
van(74.5
ongeveer
5 megajoule
plaats
in de
Indexcity
alscenhet
tre.
However,
Amsterdam
is
providing
incentives
tant)
is
slightly
below
the
average
of
81
per euro). Amsterdam behoort tevens tot de gaat om het energieverbruik van woningen, met
for the
renovation
of buildings
to a more
energygiga
joules. The
city op
hashet
an gebied
even better
perfor- een
best
scorende
steden
van beleid
verbruik
van 720
megajoule
per vierkante
voor
schone
en effi
ciënte consumption
energie. Bijna
(deze
waarde
ligt alaonder
hetofgemiddelde
efficient
level,
although
number
the incenmance
in terms
of energy
per 6%
unit meter
vanofde
verbruikte
energie per
is afkomstig
van van
909
Hetnational
stadsbestuur
probeert
tives
aremegajoule).
funded at the
level. There
are
GDP,
at 1.7 megajoules
euro (compared
duurzame
bronnen,
een
waarde
die
vlak
onder
het
energieverbruik
verder
terug
te
dringen.
new
with an average of about 5.2 megajoules), and also energy-efficiency requirements on
Initiatieven: De gemeente Amsterdam heeft
het gemiddelde van 7,3% voor alle 30 deelnethe city is among the top scorers for clean and constructions. These efforts contribute to lower
mende steden ligt. Het verbruik van duurzame samen met plaatselijke woningcorporaties de
CO2 emissions
efficient
energy
policies.
Nearly 6%
of the enerby reducing the need
for heating.
‘Koplopersalliantie’
opgericht.
De
energie
is dus
voor
verbetering
vatbaar.
Het zogeheten
gy
it
consumes
is
sourced
from
renewables,
just
In
terms
of
energy
consumption
of
residential
stadsbestuur subsidieert duurzame-energie- corporaties worden verplicht om energiebebelow the
30-city
average ofis7.3%;
thereomis, sparende
buildings,en
Amsterdam
ranks 12th
in the index,
energiezuinige
maatregelen
toe
projecten
en de
gemeenteraad
van plan
passen
in hun gehele
woningportefeuille,
meer
energie
van potential
lokale bronnen
te betrekken.
however,
some
for improvement
in the tewith
a consumption
of 720
megajoules per
Initiatieven:ofHet
Nederlandse
energiebenieuwbouwwoningen.
consumption
renewable
energy.
There are vooral
squareinmetre
(already below the average of 909
drijfcity-financed
Nuon gebruikt
koudfor
water
Het stadsbestuur
heeftthe
toegezegd
dat alle
subsidies
green(opgepompt
energy pro- megajoules),
a level that
city is working
to
vanaf de bodem van een kunstmatig meer gemeentelijke gebouwen in 2015 CO2-neutraal
jects, and the city council aims to source reduce.
ten zuidwesten van Amsterdam) om bedrij- zullen zijn, voornamelijk door het gebruik van
increased amounts of energy from local sources. Initiatives: Amsterdam runs a so-called cutven in het zuidelijk deel van Amsterdam van duurzame energie.
Initiatives:
A Dutch Het
energy
company,
allianceCentrum
(koplopersalliantie)
co
koeling
te voorzien.
gebruik
vanNuon,
dezeis ting-edge
Het stadsdeel
heeft een in
aantal
using coldhulpbron
water pumped
from the
bottom(en
of a conferenties
operation with
local housing georganiseerd
corporations.
natuurlijke
bespaart
energie
en evenementen
man-madede
lakeCO2-uitstoot)
southwest of Amsterdam
Thesehet
are required
to employ
energy-saving
and
vermindert
en levertto pro60 over
vergroten
van de
energiezuinigMWvide
aan
koelenergie
die bedrijven
van beschermde
gebouwen
zonder
het
cooling
to businesses
in the southkunnen
of Ams- heid
-efficient
measures across
their housing
portfogebruiken
van de desbetreffende
terdam. in
Thehun
useklimaatregelingsinstallaties.
of a natural resource saves karakter
lio and especially
for new-builds. panden aan te
as a means of reducing city CO2 emissions and to
Energieverbruik:
Amsterdam
bezet
de
lead the way in terms
of the city’s CO
2 reduction
vijfde plaats in de categorie Energieverbruik.
efforts. Much of the progress in this area comes
Op nationaal niveau bestaan de belangrijkste
from using renewable
energy from
the city
energiebronnen
van Nederland
uit aardgas,
waste
kolen
enincinerators.
olie, hoewel het land ook over een
Als onderdeel van het ‘Amsterdam Smart
City’-initiatief (zie projectkader) worden ca.
2
700 woningen in het stadsdeel Geuzenveld
uitgerust met slimme energiemeters die de
bewoners voorzien van uitgebreide feedback
energy
(and CO
and providesenergie60 mw
en
analyses
van
het huishoudelijke
2 emissions)
verbruik,
ditwhich
kan businesses
worden verminderd.
of coolingzodat
energy,
use in their
Het
betreft een
proefproject dat mogelijk
air conditioning
installations.
naarAsandere
zal worden
uitgebreid.
part of locaties
a wider Smart
City initiative
(see
Opwekking
van duurzame
energie
biomashighlight
project),
700 houses
in theuit
suburb
of
sa en afval. Amsterdam heeft een van de meest
Geuzenveld are being fitted with smart energy
energiezuinige stadsverwarmingssystemen in
meters,Het
which
give detailed
feedback
and analyEuropa.
grootste
deel van
de warmte
wordt
sis of household
energy
thus allowing
resiopgewekt
door het
Afvaluse,
Energie
Bedrijf (AEB),
dents
to reduce
their energy
consumption.
This
dat
uit afval
en rioolwater
afkomstige
biomassa
en
omzetwith
in warmte
en elektriciteit.
is abiogas
trial project
the potential
for a wider
tasten.
European Green City Index | Amsterdam_Netherlands
which are seeking to bring about a structural
improvement in air quality. Amsterdam suffers
en verkeersopstoppingen in de Randstad.
particularly from its proximity to heavy industry
Initiatieven: Het Actieplan Luchtkwaliteit
in theisNetherlands,
Germany
and
as
2009
het integrale
plan dat
deBelgium,
stad heeft
well
as
from
traffic
congestion
in
the
wider
opgesteld voor schonere lucht. Het plan richt
Randonder
stad area.
zich
meer op een vermindering van het
aantal
verkeersknelpunten,
de uitbreiding
van
Initiative:
The Action Plan Air
Quality 2009
is
parkeer-en-reis-voorzieningen
stimuthe comprehensive city initiative en
for het
cleaner
air.
leren
van het gebruik
van
elektrische
voertuiThis envisages
reducing
transport
bottlenecks,
gen. Met deze maatregelen zou Amsterdam in
extending park and ride facilities, encouraging
2010 moeten voldoen aan de wettelijke norelectric
measures.
This
men
voorvehicles
fijnstof and
en inother
2015 aan
de normen
should
allow
Amsterdam
to
meet
legal
stanvoor stikstofoxiden. Om het goede voorbeeld
dards
for particulate
matter by 2010,organisatie
and those
te
geven
is de gemeentelijke
for nitrogen
In many
of the
bezig
om op dioxide
veel vanby
de2015.
genoemde
terreinen
de
voorgestelde
maatregelen
voeren
action
areas, the city
is working toinbetea leading
voor
haar
eigen gebouwen
enbuildings
voertuigen.
adopter
of measures
for its own
and
vehicles.
Milieuvriendelijk Bestuur: Amsterdam
Verkeer
en Vervoer:
Amsterdam
scoort goed
The city
is committed
to converting
all
inmunicipal
de categorie
Verkeer
Vervoer, by
waar
de
buildings
to COen
2015,
2-neutrality
stad
de
tweede
plaats
behaalt.
Gezien
de
indemainly through the use of renewable energy.
ling The
van central
de stad,
die doorsneden
door
borough
of the citywordt
(Centrum)
talloze grachten, is er weinig zwaar verkeer in
has organised conferences and events on how
het centrum. Het centrum beschikt daarenteto achieve
energy
for protected city
gen
over een
grootefficiency
aantal voetgangersgebiebuildings,
without
affecting
of the
den,
en door
de hele
stadthe
zijncharacter
fietspaden
te
premises.
vinden,
aangezien de fiets het meest gebruikte
vervoermiddel is. Het openbaar vervoer wordt
verzorgd
door
bussen, scores
trams,well
veerponten
en
Transport:
Amsterdam
in the transenkele
stadsspoorlijnen
metro’s.
Amsterdam
port category,
ranking inen
second
place
overall. In
beschikt over 3,2 kilometer openbaarvervoerview of the layout of the city, which is interwosnet en 2,8 kilometer fietspad per vierkante
ven with canals,
there
is little heavy traffic
the
kilometer.
Van alle
verplaatsingen
wordtin38%
centre. of
Conversely,
city centre
a high
lopend
fietsend the
afgelegd,
24%hasmet
het
number ofvervoer
pedestrian
and cycle
are
openbaar
enzones
de rest
met paths
de auto.
Initiatieven:
Met as
meer
500.000
widespread
throughout,
cyclesdan
are the
most
ficommonly
etsen in deused
stadtransport
zijn veilige
fietsvoorzieninmode.
Public transgen
grootare
belang.
Dankzij
eentram,
uitgebreid
portvan
options
provided
by bus,
canal
netwerk
van
fi
etspaden
kunnen
fi
etsers
elk
boat and some local trains. Amsterdam
boasts
deel van de stad gemakkelijk bereiken. De
3.2 km of public transport network and 2.8 km
gemeente heeft diverse technische voorof cycle lanes
per square km.
cycling
zieningen
aangebracht
om Walking
veilig fioretsen
te
is used for 38%
of journeys,
publicdie
transport
for
bevorderen,
waaronder
displays
aangeven
24%,
while
make
up the
balance. op groen
hoe
lang
hetcars
duurt
totdat
stoplichten
springen,
afgestemde
Initiatives:onderling
With over 500,000
bikes inverkeersthe city,
lichten
die zorgen
voorAneen
‘groene
golf’ of
op
safe cycling
is a priority.
extensive
network
belangrijke
doorgaande
routes
en
zogenaamde
cycle paths takes cyclists all over the city, and the
dynamische informatieborden op de terminals
city has used various technologies to promote
voor de veerponten naar Amsterdam-Noord.
safe
cycling.kunnen
This includes
displays indicating
Fietsen
gemakkelijk
gestolen
how
long
until
traffic
lights
will
green; coworden. Om desondanks hetturnfietsgebruik
of traffic
lights er
to achieve
“green
teordination
bevorderen,
moeten
voorzieningen
zijn
waardown
fietsers
hunthoroughfares;
rijwiel veilig and
kunnen
waves”
major
soachterlaten.
DeInformation
gemeente Panels
voorziet
in tereen
called Dynamic
at ferry
netwerk
beveiligde
en bewaakte fietsenminals tovan
Amsterdam
Noord.
stallingen die de eerste 24 uur gratis zijn en
In order to encourage the use of bicycles,
daarna slechts 50 eurocent per dag kosten.
which are prone to being stolen easily, there
Op veel van deze locaties kunnen fietsers hun
must be
facilities
cyclists toofleave
their bikes
rijwiel
tevens
latenforrepareren
onderhouden.
door
talloze
en rank
slechts
een
Water:
The citygrachten
holds the top
in thedoor
categostelsel
van
polders
en
dijken
tegen
de
zee
ry for water. Amsterdam is intimately connected
wordt
beschermd.
Ondanks
deze
overvloed
to water, given that the city is intersected by
aan water bedraagt het waterverbruik slechts
numerous canals and protected from the sea
ca. 53 kubieke meter per inwoner per jaar,
only
by avan
system
polders (dams).
Despite
an
de
helft
het of
gemiddelde
van 105
kubieke
abundance
water,
consumption
per
meter
voorof alle
30water
deelnemende
steden.
headhet
is low,
at about
cubic metres perpresteert
inhabiOp
gebied
van53waterlekkages
Amsterdam
het
best
alle onderzochte
stetant per year,
half
thevan
30-city
average of 105
den.
De
stad
verliest
slechts
3,5%
van
zijn
totale
cubic metres. In terms of water leakages, Amshoeveelheid
per jaar, vergeleken
met
een
terdam is thewater
best-performing
city, losing
just
gemiddelde van 22,6% voor alle deelnemende
3.5% of water, compared with the average of
steden. Het grootste deel van het Amsterdamse
22.6% acrossisallafkomstig
cities. The uit
bulkde
of Rijn
Amsterdam’s
drinkwater
en wordt
drinking
is from the Rhine
river andvan
is fil-de
gefi
lterd water
in duingebieden
ten westen
tered Kwelwater
through dunes
of the city. Apolders
second is
stad.
uit west
de omringende
eveneens
eenis belangrijke
bron
van
drinkwater.
major supply
seepage water
from
polders.
Initiatieven:
Deis working
gemeente
ernaar
Initiatives:
The city
to fitstreeft
every home
elke
de stad
te voorzien
een
in thewoning
city withinwater
meters,
in order tovan
make
watermeter
om
het
waterverbruik
effi
ciënwater use more efficient and equitable. The
ter te maken en eerlijker te verdelen. Het
original decision was taken in 1998, and since
oorspronkelijke besluit hiertoe werd in 1998
then, thousands
of homes
have
hadjaar
one duizenfitted
genomen
en sindsdien
zijn
er elk
everywoningen
year. The goal
to fit
300,000 homes
by
den
van is
een
watermeter
voorzien.
2010,
leaving
that uit
are te
unsuitHet
doel
is om100,000
300.000homes
woningen
rusten
in
deforperiode
tot en—met
2010.further
Dan blijven
able
water meters
for these,
soluer
nog
100.000
woningen over die ongetions
are being
sought.
schikt
zijn voor watermeters.
Hiervoor
wordt
A differentiated
tariff system
for water
nog naar alternatieve oplossingen gezocht.
(linked to a sewage water production tax) was
In 2009 werd een gedifferentieerd tariefintroduced
in waterverbruik
2009, and is intended
consysteem
voor
ingevoerdto(gekoptributeaan
to more
peld
een intelligent
belastingwater
op consumption
geproduceerd
habits.
rioolwater).
Het systeem is erop gericht om
intelligenter waterverbruik aan te moedigen.
Hot-cold storage
Warmteen
koudeopslag
door de Groene Hoofdstructuur, een structuurplan dat parken en andere groengebieden
omvat. Een zogeheten ‘wigstructuur’ zorgt
ervoor
de the
groene
ruimte diep
the citydat
from
surrounding
greendoordringt
belt. The
in de stad vanuit de omliggende groenstrook.
waterways around the city are a further type of
De waterwegen rondom de stad maken
green space.deel uit van de groene ruimte.
eveneens
Initiatives:
Much
of groot
the city
busvan
network
uses
Initiatieven:
Een
deel
de stadsfuel from
the Waste
and Energy
which
bussen
gebruikt
brandstof
vanCompany,
het AEB die
uit
afval
is geproduceerd.
has been
generated from waste.
HetAn
Platform
Voorlichting
Afvalstoffen
voert
information
campaign
— Platform
for
sinds
jaar enabout
dag voorlichtingscampagnes
om
Information
Waste products — has long
de hoeveelheid gemeentelijk afval terug te
been the main instrument for reducing municidringen.
palEen
waste.
fonds voor groene subsidies
A green subsidies
provides
financing
(Groeifonds
Groen) fiplan
nanciert
investeringen
in groengebieden, waaronder stadsparken,
Op het Oosterdokseiland, in het oostelijk havengebied van Amsterdam,
The Long-Term Energy Storage (LTES) system
wordt een installatie voor langetermijnis being implemented
in the
eastern port Het
energieopslag
(LTEO)
gerealiseerd.
area of Amsterdam
(Oosterdoks).
LTEO-systeem
levert
warmte LTES
en prokoude
aan
(voor
vides aplaatselijke
supply of heatbedrijfspanden
or cold to local comverwarming of koeling) door gebruik te
mercial buildings (for heating or cooling purmaken van de energie die in het grondposes) is
by opgeslagen.
using the energy
stored
in the
water
Een
reeks
omkeerbare
warmtepompen
warmte
ground
water. A series ofonttrekt
reversibledeheat
of
koude
uitthe
twee
pumps
draw
heat‘bronnen’
or cold from(een
two koude
wells
en een warme) en brengt de warmte
(cold and warm) and transfer it into two unof koude over naar twee ondergrondse
derground distribution pipes(energieringen),
(energy rings),
distributieleidingen
waarop
alleconnected
aangesloten
gebouwen
to which all
buildings
have (me-via
een
toegang
hebben.
tered)doseersysteem
access. Buildings can
draw heat
or cold
De gebouwen kunnen al naar gelang
according to their needs, allowing for an exhun behoeften van warmte of koude
change of heat or cold
between two
build-ook
gebruikmaken.
Bovendien
is het
mogelijk
warmte
of helps
koude
ings, and a om
bio-oil-fired
boiler
outuit
at te
wisselen
tussen
twee
Een
times of peak
demand.
Thegebouwen.
system has negliop bio-olie gestookte cv-ketel helpt om
gible
environmental
effects
and
should
save
de pieklast op te vangen. Het systeem
an annualslechts
3,200 tonnes
CO2 emissions in
heeft
een of verwaarloosbaar
effect
op with
het traditional
milieu en
zou jaarlijks
comparison
installations
for
3.200
CO2-uitstoot
moeten
bespaheatington
and cooling.
The system
has already
ren ten opzichte van een traditionele
been pioneered en
in akoelingsinstallatie.
number of individual Het
verwarmingsbuildings, including
high-profile
LTEO-systeem
is alsome
toegepast
op ones
enkele
afzonderlijke
locaties,
onder
meer in
such as the renowned
city art
museum
bekende gebouwen als het Rijksmuseum.
(Rijksmuseum).
begraafplaatsen
en
recreatiegebieden.
De gemeente stelde in 20007-2008 20 miljoen
euro ter beschikking van dit fonds.
for investment in green spaces, such as the
Luchtkwaliteit:
Amsterdam
presteert
city parks, cemeteries and recreational areas.
relatief slecht op het gebied van luchtkwaThe city
€20
million
for thisdefund
in
liteit
en provided
behaalt in
deze
categorie
elfde
2007-08.
plaats.
Het gehalte aan schadelijke stoffen
in de lucht is behoorlijk hoog voor een stad
die
groot performs
belang hecht
aanpoorly
schone
Air: zo’n
Amsterdam
relatively
on
lucht,
waarbij
fijnstof
en stikstofoxiden
de
air quality,
ranking
11th overall.
Levels of polluvoornaamste
zijn.
In so
reactie
tants in the air boosdoeners
are fairly high for
a city
comhierop voert de stad een ambitieus beleid
mitted to clean air, with the main pollutants
gericht op een structurele verbetering
beingde
fineluchtkwaliteit.
dust and nitrogen
oxides. In respon
van
Amsterdam
heeftse, the te
city
boasts
aggressive
clean-air
vooral
lijden
onder
de nabijheid
vanpolicies,
zware
industrie in Nederland, Duitsland en België
behaalt de tiende plaats in de categorie
Environmental governance:
Amsterdam
Milieuvriendelijk
Bestuur, maar
loopt ranks
niet
tenth
in theopgreen
governance
category,
but in
is
ver
achter
de best
presterende
steden
withincategorie.
reach of the
performers
this sterk
area.
deze
Debest
gemeente
zetinzich
in
milieuprestaties
te verbeteren,
Theom
cityhaar
is highly
committed to improving
its enhoewel
de performance,
stad op sommige
al
vironmental
despite gebieden
already leadvoorop
loopt.
Amsterdam
beschikt has
over
ing the way
in some
fields. Amsterdam
a
een gedetailleerd Milieubeleidsplan dat
highly developed environmental action prodoor de stadsdelen wordt ondersteund. Het
gramme
(Milieubeleidsplan),
supported by the
plan
bevat
meetbare milieudoelstellingen
cityvoorziet
boroughs,
measurable
environmental
en
in with
regelmatige
evaluatie
van de
goals and regular
reviews.
city’s scoreinindeze
this
voortgang.
De score
van The
Amsterdam
categorie
heeftslightly
enigszins
televel
lijden
onderparde
category suffers
on the
of public
beperkte
inspraak
de opstelling
ticipation publieke
in developing
andbijadopting
these
en
invoering
van
deze
hoewel
goals,
although
they
aredoelstellingen,
certainly endorsed
and
die
verzekerd
zijn
van
de
ondersteuning
en
approved by the city’s political leaders. Amstergoedkeuring van de politieke leiders van de
dam is a member of the Covenant of Mayors, an
stad. Amsterdam heeft het Convenant van
environment-focused
agreement at
the overeencity level.
Burgemeesters
ondertekend,
een
komst inzake milieubeleid op stadsniveau.
Quantitative Indicators: Amsterdam
CO2 emissions per capita (tonnes/inhabitant)
CO2 emissions per unit GDP (g/€)
Amsterdam
Year
Source
5.21
6.66
2006
Green Capital Award Application (CO2 emissions); Dienst Onderzoek (population).
356.12
150.49
2006
Green Capital Award Application (CO2 emissions); CBS (GDP)
CO2 reduction target to 2020 (% pa, from yr in which target set)
14.48
34.29 1
2007
Amsterdam Climate Office
Energy consumption per capita (GJ/inhabitant)
80.87
74.51
2006
CE Delft (energy consumption); Dienst Onderzoek (population)
Energy consumption per unit GDP (MJ/€ GDP)
5.25
1.68
2006
CE Delft (energy consumption); CBS (GDP)
% of renewable energy consumed by the city (%)
7.30
5.80 2
2007
CE Delft
Energy consumption of residential buildings (MJ/m2)
908.88
720.34
2007
CE Delft (energy consumption); ministry of housing (residential space)
Share of people walking or cycling to work (%)
20.94
38.00
2006
Green Capital Award Application
Share of people taking public transport to work (%)
41.56
24.00
2006
Green Capital Award Application
1.15
2.75
2006
Green Capital Award Application
Green Capital Award Application
Waste and land use: Amsterdam ranks first in
Length of cycle lanes (km/km2)
Afvalverwerking
en Grondgebruik:
the category of waste
and land use. The city
Amsterdam bezet de eerste plaats in de
recycles around 43% of its waste, second only to
categorie Afvalverwerking en Grondgebruik.
Helsinki, and is only a moderate producer of
De stad hergebruikt ongeveer 43% van zijn
wasteeninmoet
the first
place.alleen
In terms
of land
use,
afval
daarmee
Helsinki
voor
zich
Amsterdam
is a compact
city. TheAmsterdam
Netherlandsook
is
dulden.
Bovendien
produceert
denselyweinig
populated
andTen
green
spaces
aregrondgehighly
relatief
afval.
aanzien
van
bruik
moetinworden
opgemerkt
dat Amsterdam
protected;
Amsterdam
this is covered
by the
een
compacte
stad
is.
Nederland
is dichtbeMain Green Structure urban plan, which
covers
volkt
worden
in hoge
mate
parks en
andgroengebieden
other green areas.
A “wedge
strucbeschermd; in Amsterdam wordt dit geregeld
Length of public transport network (km/km2)
Annual water consumption per capita (m3/inhabitant)
Water system leakages (%)
Dwellings connected to the sewage system (%)
2.33
3.24
2006
105.43
53.47
2007
Calculation based on data from Green Capital Award Application
22.63
3.49
2007
Green Capital Award Application
Waternet
95.02
99.00
2009
510.93
487.07 3
2006
Green Capital Award Application
Share of waste recycled (%)
17.62
43.00
2006
Green Capital Award Application
Municipal waste per capita (kg/inhabitant)
securely. The city of Amsterdam provides a network of secure, protected
bicyclebezet
parking
Waterverbruik:
Amsterdam
defacilieerste
in de
ties,plaats
which are
free categorie
for the firstWaterverbruik.
24 hours and
Amsterdam
verbonden
het
only €0.5 perisdaynauw
thereafter.
Many of met
the locawater,
aangezien
stad
wordt ture” provides green spaces that reach deep into
tions also
provide de
repair
anddoorsneden
servicing options.
Average
Average daily nitrogen dioxide emissions (ug/m3)
35.18
28.42
2007
EEA airbase
Average daily ozone emissions (ug/m3)
40.38
32.60
2007
EEA airbase
Average daily particulate matter (ug/m3)
34.86
35.45
2007
EEA airbase
6.96
4.78
2005
EEA airbase
Average daily SO2 emissions (ug/m3)
1) Rebased. The actual target is 40% by 2025. 2) 37% of households and all municipal buildings use renewable energy. City target is 14% of total consumption by 2020. 3) Estimate based on % of household waste in municipal waste in Noord Holland.
3
4