2016-05-12 RIB Kwartaalrapportage 1e kw

Commentaren

Transcriptie

2016-05-12 RIB Kwartaalrapportage 1e kw
Kwarap 1-2016
Sport en Welzijn
Ridderkerk
Kvk-nummer 41134998
Inhoudsopgave
1.
Dashboard ........................................................................................................................ 2
2.
Sectie beheer- en exploitatie sport- en welzijnsaccommodaties................................................ 3
2.1
Beheer- en exploitatie sportaccommodaties........................................................................... 3
2.2
Beheer- en exploitatie welzijnsaccommodaties ....................................................................... 7
3.
Activering ....................................................................................................................... 11
3.1
Jeugd- en jongerenwerk ................................................................................................... 11
3.2
Opbouwwerk ................................................................................................................... 17
3.3
Vrijwilligerswerk .............................................................................................................. 22
3.4
Peuterwerk...................................................................................................................... 24
3.5
Sportstimulering .............................................................................................................. 25
4
Financiën ........................................................................................................................ 29
1
Productafspraken
Financieel
1. Dashboard
Beschikking subsidie 2016 beheer en exploitatie sport- en welzijnaccommodaties
2.1
Beheer- en exploitatie sportaccommodaties
2.1.1
Beheer binnensportaccommodaties zwembad de Fakkel
2.1.2
Beheer binnensportaccommodaties sporthallen
2.1.3
Beheer binnensportaccommodaties gym- en sportzalen
2.1.4
Beheer buitensportaccommodaties sportparken
2.1.5
Klanttevredenheidsonderzoek bezoekers sportaccommodaties
2.1.6
Voldoen aan alle eisen van de gebruiksvergunning
2.1.7
Investeringssubsidie vervanging inventaris gymzalen
2.2
Beheer- en exploitatie welzijnsaccommodaties
2.2
Beheer- en exploitatie welzijnsaccommodaties
2.2.1
Beheer wijkaccommodaties
2.2.2
Multifunctioneel jongerencentrum
2.2.3
Klanttevredenheidsonderzoek bezoekers accommodaties
2.2.4
Voldoen aan alle eisen van de gebruiksvergunning
2.2.5
Investeringssubsidies vervanging inventaris wijkaccommodaties
Beschikking subsidie 2016 Activering
3.1
Jeugd- en jongerenwerk
3.1.1
Aan het werk, op school of in een traject daar naar toe
3.1.2
Ontplooien van talenten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied
3.1.3
Vangnet als optimale ontwikkeling
3.1.4
Bijdrage goed en leefbare leefomgeving
3.2
Opbouwwerk
3.2.1
Activeren
3.2.2
Verbinden
3.2.3
Ondersteunen
3.2.4
Extra subsidie opbouwwerk (deelname wijkteam)
3.2.5
Buurtbemiddeling
3.3
Vrijwilligerswerk
3.3.1
Stimuleren vrijwilligerswerk
3.3.2
Het makelen en verbinden van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
3.3.3
Ondersteunen en afstemmen van behoeften van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
3.3.4
Monitoren en faciliteren vrijwillige inzet binnen de gemeente
3.4
Peuterwerk
3.4.1
VVE
3.4.1.1 Goedgekeurde begroting en jaarplan
3.4.1.2 Jaarverslag en jaarrekening
3.4.1.3 Inspectierapporten GGD RR
3.4.1.4 Resultaten van de observatiesystemen
3.4.2
Opstapje en VVE Thuis
3.4.2.1 Goedgekeurde begroting en jaarplan
3.4.2.2 Jaarverslag en jaarrekening
3.5
Coördinatie Brede School
3.5.1
Plan van aanpak
3.5.2
Verantwoording jaarlijkse doelstellingen
3.6
Sportstimulering
3.6.1
Sportstimulering
3.6.1.1 Structureel bewegen en gezonde levensstijl ontwikkelen
3.6.1.2 Ontplooien van talenten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied
3.6.1.3 Inzet sport als vangnet verhoging zelfredzaamheid
3.6.1.4 Bijdrage goed leefbare leefomgeving door middel van bewegen
3.6.2
Combinatiefunctionarissen (CF-ers)
Betekenis kleurgebruik:
1 Geen bijzonderheden, loopt volgens planning
2 Aandachtspunt, geen aanvullende actie nodig
3 Aandachtspunt, aanvullende actie nodig
4 Onmiddelijke actie vereist
2
2.
Sectie beheer- en exploitatie sport- en welzijnsaccommodaties
De sectie accommodaties bestaat in 2016 uit de volgende organisatieonderdelen:

Zwembad de Fakkel;

Binnensportaccommodaties;
o
Sporthallen;
o
Gymzalen/sportzalen;

Buitensportaccommodaties;

Wijkaccommodaties;

Multifunctioneel jongerencentrum
2.1
Beheer- en exploitatie sportaccommodaties
Het Integraal Accommodatie Plan is in eerste kwartaal van 2016 in twee raadscommissievergaderingen besproken. Medio april zal er besluitvorming in de raad plaatsvinden.
SenW heeft als inspreker onze complimenten geuit voor het plan en het proces waarin wij
hebben mogen deelnemen. Onze adviezen zijn goed terug te vinden in het plan dat voorligt.
In het kader van sociaal beheer heeft korfbalvereniging KCR, op drie avonden in sporthal de
Beverbol, als pilot het sociaal beheer vormgegeven.
De officiële evaluatie (tweede kwartaal) dient nog plaatsvinden maar SenW kan spreken over
een succesvolle samenwerking.
In 2013 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemaakt en vastgesteld.
Het volledige budget werd voorheen beschikt in een aparte beschikking voor
meerjarenonderhoud.
De gemeente wilde vanaf dat moment het groot- en klein onderhoud scheiden.
Het klein onderhoud zal dan worden beschikt via de reguliere exploitatiebegroting en het groot
onderhoud en investeringen blijft lopen via de beschikking groot onderhoud.
Ook in 2016 is het budget dat hoort bij het klein onderhoud niet volledig opgenomen en
beschikt in de reguliere begroting. Hierdoor kan er een (veiligheids)risico ontstaan omdat er
onvoldoende budget beschikbaar is voor het uitvoeren van een klein dagelijks onderhoud.
In opdracht van de gemeente heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van de Fakkel. Deze aanbesteding van zonnepanelen is afgerond.
Vervanging van het dak van de Fakkel stond gepland in 2018. In verband met de plaatsing van
de zonnepanelen is de vervanging naar voren gehaald.
Momenteel wordt het bestek voor vervanging van het dak voorbereid en zodra deze gereed is
zal deze via een uitvraag op de markt worden gezet. Onze verwachting is dat eind tweede
kwartaal de vervangingswerkzaamheden aan het dak zullen gaan starten.
3
2.1.1
Beheer binnensportaccommodatie zwembad de Fakkel
Met enige gepaste trots kunnen wij mededelen dat het totaal aantal bezoekers is toegenomen.
Met name het recreatieve zwemmen en zwemlessen zijn toegenomen.
In totaal zijn er in het eerste kwartaal meer bezoekers geweest dan in het eerste kwartaal van
2015. De zwemlessen zijn dit jaar al op 4 januari 2016 gestart hierdoor hebben we, ten opzichte
van dezelfde periode van afgelopen jaren, per saldo meer lessen kunnen realiseren.
Duizenden
Aantal bezoekers zwembad De Fakkel
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Q1 2016
Cumulatief 2016
Het aantal bezoekers zwembad de Fakkel
2.1.2
Beheer binnensportaccommodaties sporthallen
Bezettingsgraden sporthallen
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1 2016
Cumulatief 2016
Streefgetal totale verhuur
O
V/I
Drievliet
O
V/I
Beverbol
O
V/I
Fakkel
De bezettingsgraden sporthallen Onderwijs, Vereniging en Incidenteel
Voor sporthal de Beverbol geldt dat de bezetting verenigingen/incidenteel boven de 100% komt
doordat de Douane tijdens schooltijden gebruik maakt van deze sporthal.
4
2.1.3
Beheer binnensportaccommodaties gymzalen en sportzaal
Bezettingsgraden gymzalen en sportzaal
140%
Q1 2016
120%
Cumulatief 2016
100%
Streefgetal
totale verhuur
excl. Spelzaal
80%
60%
40%
20%
0%
O
V/I
O
PC Hooftstraat
V/I
Pretoriusstraat
O
V/I
vd Broekstraat
O
V/I
O
Da Costalaan
V/I
Linnenstraat
O
V/I
MFA de Reijer/Werf
O
V/I
Spelzaal Beverbol
De bezettingsgraden gymzalen en spelzaal Onderwijs, Vereniging en Incidenteel
2.1.4
Beheer buitensportaccommodaties sportparken
De tennisvereniging Oudelande heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk om in aanmerking te
komen voor een subsidie voor investeringen op het gebied van duurzaamheid.
Naast led verlichting in de kantine en baanverlichting wil men ook in een biomassa/pellet kachel
en zonnepanelen investeren. Momenteel zijn wij met de vereniging en de gemeente in gesprek
om te kijken naar de mogelijkheden voor de aanleg van led baanverlichting.
Gebruik sportvelden:
Naam
Accommodatie
Sport- en tennispark Bolnes
Sport- en tennispark Oosterpark
Sportpark Reijerpark
Sportpark Ridderkerk
Sportpark Rijsoord
Huurder
Sport
sv Bolnes
RLTC
Voetbal
Tennis
HSV Ridderkerk Rowdies
TV d'Oudelande
Honkbal
Softbal
Tennis
RMC De Hole Ridders
sv Slikkerveer
Midgetgolf
Voetbal
AKC Ten Donck
Saturnus 72
RVVH
RVVH
KCR
KCR
vv Rijsoord
Korfbal
Handbal
Voetbal
Voetbal
Korfbal
Jeu de boules
Voetbal
Voetbal
Veld
ondergrond
Gras
Gravel
Tennis rood
Gras / Gravel
Gras / Gravel
Gras
Tennis rood
Midgetgolf
Gras
Kunstgras
Kunstgras
Asfalt
Gras
Kunstgras
Kunstgras
bak
Gras
Kunstgras
Aantal
5
4
2
1
1
6
2
2
3
2
2
1
5
2
3
21
3
1
5
2.1.5
Klanttevredenheidsonderzoek bezoekers sportaccommodaties
KTO bezoekers sportaccommodaties
2016
Prognose
10-2016
08-2016
08-2016
Zwembad de Fakkel
Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties
2.1.6
Realisatie
Voldoen aan alle eisen van de gebruiksvergunning
Voldoet aan gebruiksvergunning
1
Wanneer niet voldaan wordt aan de gebruikersvergunning:
Genomen maatregelen om weer te voldoen aan gebruiksvergunning
sporthal Drievliet
2.1.7
aanpassingen aan nooddeur (brandweer)
Investeringssubsidie vervanging gymmaterialen
In 2014 is er voor aanschaf van gymmaterialen voor de Werf gekozen voor een
leaseconstructie. Het leasecontract heeft een looptijd van 10 jaar.
Voordeel hiervan is dat de kosten jaarlijks constant zijn omdat onderhoud en vervanging van
materialen onderdeel uitmaken van het leasecontract.
omschrijving
Investerings-subsidie
Totaal
begroot
2016
tm Q1
92.000
92.000
5.042
5.042
Uitgevoerd
tm Q2
tm Q3
-
tm Q4
-
-
2016
5.042
5.042
6
Uitgevoerd
nog niet
beschikt
-
2.2
Beheer- en exploitatie welzijnsaccommodaties
Binnen de wijkaccommodaties wordt er momenteel proefgedraaid met twee vormen van sociaal
beheer.
In wvc Slikkerveer wordt dit vormgegeven door de wijkvereniging in de avonden en weekenden.
De afspraken hierover lopen tot aan de zomervakantie. De evaluatie over deze afspraken zal
eind juni plaatsvinden.
In de wvc De Fuik wordt gewerkt met vrijwilligers.
Professionele ondersteuning blijft nodig voor het opvangen van risico’s en de continuïteit.
Samenwerken met wijkvereniging heeft nog niet geleid tot overdracht van taken.
2.2.1
Beheer wijkaccommodaties
wvc Slikkerveer
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1 2016
Cumulatief 2016
De bezettingsgraad wvc Slikkerveer
wvc Bolnes
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Q1 2016
Cumulatief 2016
De bezettingsgraad wvc Bolnes
7
wvc de Fuik
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Q1 2016
Cumulatief 2016
De bezettingsgraad wvc de Fuik
Bezoekersaantallen wijkacommodaties
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Q1 2016
Cumulatief 2016
4.000
2.000
0
De bezoekersaantallen wijkaccommodaties
Per januari 2016 is gestart met het registreren van het aantal bezoekers van de
wijkaccommodaties.
8
2.2.2
Multifunctioneel jongerencentrum
In 2015 liepen de bezoekersaantallen met name op de vrijdag- en zaterdagavonden terug.
Reden was de programmering die niet meer aansloot bij de jongeren.
Er is een enquête onder de jongeren uitgezet. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met
jongeren, vrijwilligers van de Loods en de jongerenraad om na te denken over een nieuwe
programmering. Dit heeft er toe geleid dat er een programmaraad is opgericht die het (breed)
programma samenstelt. Het nieuwe programma voor de Loods, voor en door jongeren, dient
beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren van Ridderkerk. Dit is direct
zichtbaar geworden in de bezoekersaantallen, zo waren de twee tienerdisco’s in het eerste
kwartaal uitverkocht.
De Loods
3.500
Aantallen
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Q1 2016
Cumulatief 2016
-
Het aantal bezoekers Jongerencentrum De Loods
2.2.3
Klanttevredenheidsonderzoek bezoekers accommodaties
KTO bezoekers accommodaties
Welzijnsaccommodaties
Multifunctioneel jongerencentrum
2016
Prognose Realisatie
08-2016
06-2016
9
2.2.4
Voldoen aan alle eisen van de gebruiksvergunning
Voldoet aan gebruiksvergunning
1
Wanneer niet voldaan wordt aan de gebruikersvergunning:
Genomen maatregelen om weer te voldoen aan gebruiksvergunning
Locatie
2.2.5
Genomen maatregelen (in steekwoorden)
Investeringssubsidies vervanging inventaris wijkaccommodaties
Investeringen zijn oa. ligbedden voor het zwembad en renovatie van de vloer en aanschaf van
een koelkast en vergadertafel voor de Loods.
omschrijving
Investerings-subsidie
Totaal
begroot
2016
79.706
79.706
tm Q1
13.000
13.000
tm Q2
Uitgevoerd
tm Q3
tm Q4
-
-
-
2016
13.000
13.000
Uitgevoerd
nog niet
beschikt
-
10
3.
Activering
De sectie Activering bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:







Jongerenwerk;
Opbouwwerk;
Buurtbemiddeling;
Connect2Act;
Peuter Enzo;
Sportstimulering;
Leerbedrijf
3.1
Jeugd- en jongerenwerk
Voor de uitvoering van de nieuwe productafspraken is in het eerste kwartaal aandacht besteed
aan de aansluiting van onze uitvoering op de nieuwe monitoring. Tegelijkertijd zijn nog niet alle
resultaten te meten, bijvoorbeeld omdat de aanschaf van het digitale jongeren in kaart systeem
nog niet afgerond is. Deze gegevens worden in de tweede kwartaalcijfers meegenomen.
3.1 1
Aan het werk, op school of in een traject daar naar toe
Binnen dit resultaatgebied is in het eerste kwartaal de link binnen de VSV keten nog niet tot
stand gekomen (leerplichtambtenaar en de Jonge Krijger). Hier door weten we nog niet wie van
de jongeren in onze coachingstrajecten gerekend kan worden tot een VSV’er. In het tweede
kwartaal gaan we binnen de keten onderzoeken hoe we met onze dienstverlening kunnen
aansluiten op de aanpak van onze partners, en hoe we een goede informatie uitwisseling
kunnen bewerkstelligen.
Voor de jonge ondernemers in Ridderkerk is begonnen met het faciliteren van ontmoeting en
kennisontwikkeling met het ondernemerscafé in de Loods. Dit is een mooie basis om de
doelgroep te ontmoeten en te zorgen voor een netwerk waar we mee kunnen samenwerken.
Jongeren structureel naar werk/stage
jongeren structureel naar werk/stage
40
35
Q1
30
25
20
2016
15
10
Doelstelling 40
jongeren op
jaarbasis
5
-
Werk
Stage
Stage bij
SenW
Totaal
Aantal jongeren structureel naar werk of stage
11
Reguliere bezoekers Sozen werkervaringsplek/stageplek aangeboden
Aantal reguliere jongeren werkervaring- of stageplek
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
% aangeboden reguliere jongeren
/ bezoekers
% vervuld reguliere jongeren /
bezoekers
Doelstelling 10% van de reguliere
Soozbezoekers op jaarbasis
2016
Q1
Cumulatief
Het aantal reguliere Soosbezoekers dat een werkervaringsplek/stageplek wordt aangeboden
jongeren verder ontwikkelen tot ondernemer
Aantal jongeren ontwikkelen zich als ondernemer
3.1.2
Ontplooien van talenten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied
Bij de doelstelling talentontwikkeling geldt dat we op koers liggen om onze jaardoelstellingen te
halen. Het aantal georganiseerde activiteiten ligt, met 239, in het eerste kwartaal boven de
gestelde prognose. Wat opvalt, is dat ook het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt door
jongeren (een belangrijke pijler voor het jongerenwerk in het kader van het stimuleren van
eigen kracht) met 8% boven de gestelde doelstelling ligt. Met de 12% die de jongeren samen
hebben georganiseerd hebben jongeren in 70% van de activiteiten een organiserende rol gehad.
We verwachten voor het derde kwartaal een egalisatie vanwege de twee maanden
zomervakantie.
Het systeem Jongeren in Kaart (JIK) wordt momenteel aangeschaft. Na aanschaf worden, vanaf
het tweede kwartaal, de talenten en interesses van jongeren bijgehouden.
Het laatste punt is de toeleiding naar vrijwilligersfuncties. Deze ligt ongeveer gelijk aan de
prognose die we gesteld hebben. We verwachten de jaardoelstelling van 150 jongeren te gaan
halen met de verdere uitrol van het programma talent 0180. In dit programma worden jongeren
gefaciliteerd in hun ontwikkeling en in het kader van wederkerigheid gevraagd structureel
vrijwilligerswerk terug te doen voor de samenleving.
12
Aantal activiteiten per jaar en georganiseerd door
800 activiteiten leefijd 12-23 jaar
1 11
2
- 13
27
Sport
Muziek
Theater
Dans
Beeldende kunst
Welzijn
Realisatie aantal 221
167
Streef aantal 200
Gezondheid
Aantal activiteiten
activiteiten georganiseerd door
Jongerenwerk
4%
6%
Jongeren zelf
18%
Partners
10%
57%
0%
In samenwerking
jongerenwerk met
jongeren
In samenwerking
partners en
jongeren
Realisatie aantal 247
Activiteiten georganiseerd door
Activiteiten door jongeren zelf georganiseerd
activiteiten per jaar door jongeren zelf
georganiseerd
%57 gereed
% georganiseerde activiteiten door jongeren zelf
13
Op jaarbasis begeleiden van jongeren naar een geschikte vrijwilligersfunctie
Jongeren geschikte vrijwillige rsfuncties
40
35
30
25
20
Q1
15
2016
10
5
Geregistreerd via Connect2Act
Niet geregistreerd Connect2Act, wel
toegeleid
Aantal jongeren dat vrijwilligerswerk is gaan doen
Aantal invullingen / doorverwijzingen
160
140
120
100
80
60
40
20
-
Q1
2016
Doelstelling 150
jongeren op jaarbasis
Aantal invullingen en doorverwijzingen jonge vrijwilligers
3.1.3
Vangnet als optimale ontwikkeling niet mogelijk is
De resultaten in dit programma zijn voor het eerste kwartaal binnen de gestelde prognose om
de jaardoelstelling te halen. Wat opvalt bij de coachingstrajecten is dat we in het eerste
kwartaal een relatief groot aantal jongeren in traject hadden. Coachingstrajecten zijn over het
algemeen kortdurende trajecten van maximaal 6 maanden. De resultaten van de trajecten
worden de komende kwartalen zichtbaar binnen de verschillende doelstellingen van het
jongerenwerk (toeleiding naar werk, school, preventie op zorg).
14
Voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren
Voorlichtingsbijeenkomsten jongeren
7
7
gescheiden ouders
33
week van het geld
liefde en sekksualiteit
23
jonge ondernemers
Realisatie aantal 70
Het aantal jongeren bij voorlichtingsbijeenkomsten per thematiek
Vastgestelde Plannen van aanpak in gebiedsteam en in dit kwartaal geëindigde
coachingstrajecten
PvA en Coachingstrajecten jongeren
11
10
9
8
7
6
Q1
5
2016
4
3
2
1
Aantal vastgestelde PvA in
gebiedteams
Aantal al lopende
coachingstrajecten
Totaal aantal aangeboden
coachingstrajecten
Totaal aantal geëindigde
coachingstrajecten
Plan van Aanpak voor coachingstrajecten
3.1.4
Bijdrage goed en leefbare leefomgeving
Binnen de grote wijken van Ridderkerk zijn ontmoetingsplekken gefaciliteerd. In Rijsoord wordt
deze plek volledig gedraaid door jongeren. De afspraak voor het aantal te organiseren
activiteiten door jongeren voor andere doelgroepen is gerealiseerd.
Het aantal JIK registraties
Het systeem Jongeren in Kaart (JIK) wordt momenteel aangeschaft. Na aanschaf worden, vanaf
het tweede kwartaal, de talenten en interesses van jongeren bijgehouden
Ontmoetingsplekken
Binnen de gemeente Ridderkerk faciliteren we in iedere wijk ontmoetingsplekken voor jongeren,
hierbij valt te denken aan jeugdsozen en buurtsportlocaties.
15
Ontmoetingsplekken jongeren
50% ontmoetingsplekke n en activiteiten door jongeren zelf georganiseerd
25
20
15
10
Q1
2016
5
-
% ontmoetingsplekken door jongeren zelf georganiseerd
Georganiseerde activiteiten door jongeren voor andere doelgroepen
Activiteiten nog uit te voeren, aantallen zijn prognose 2016. Vanaf kwartaal 2 zullen we
realisatiecijfers laten zien.
Aantal activiteiten voor andere doelgroep 2016
3
Bolnes
3
Slikkerveer
3
West
4
Oost
Centrum
3
3
3
Rijsoord
Oostendam
3
Drievliet/'t Zand
Doelstelling 25 activiteiten op jaarbasis
Aantal activiteiten voor andere doelgroep
Activiteiten nog uit te voeren, aantallen zijn prognose 2016. Vanaf kwartaal 2 zullen we
realisatiecijfers laten zien.
Aantal activiteiten samen met wijkbewone rs 2016
1
2
Bolnes
1
Slikkerveer
West
1
Oost
2
1
Centrum
Rijsoord
1
1
Doelstelling 10 activiteiten op jaarbasis
Oostendam
Drievliet/'t Zand
Aantal activiteiten jongeren samen met wijkbewoners
16
3.2
Opbouwwerk
Binnen het opbouwwerk is in het eerste kwartaal samen met Karaat nagedacht over nieuwe
arrangementen die preventief ten opzichte van zorg ingezet kunnen worden. Bij de gemeente is
een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het innovatiefonds.
In het opbouwwerk is de manier van werken op de afgesproken resultaten nog in ontwikkeling.
Zo is er nog geen vitaliteitsmonitor voor de wijk, deze wordt in de loop van het jaar ontwikkeld.
Ook de participatieladder waarlangs de toename van eigen kracht gemeten moet worden, wordt
nog geformuleerd.
3.2.1
Activeren
Binnen de huidige overleggen waaraan het opbouwwerk participeert, is er een verandering
gekomen in de leefbaarheidsteams. Hierbij heeft Woonvisie aangegeven een wat meer
teruggetrokken rol in te gaan vullen. In het tweede kwartaal wordt aan de hand van de
convenanten gekeken wat hier het effect van is.
Onderstaand, staat op hoofdlijnen omschreven welke trends en ontwikkelingen het opbouwwerk
ziet. Opvallend is dat overlast die samenhangt met het gedrag van jongeren vaak terugkomt.
Het opbouwwerk is hierover in gesprek met de partners in de leefbaarheidsteams. Daarnaast is
een opvallend thema de verdraagzaamheid tussen culturen. Dit is een actueel onderwerp om
goed te monitoren en inzet op te plegen gericht op ontmoeting en laten kennis maken.
Wijkbewoners
35
30
25
20
15
10
5
0
Q1
Oostendam
Rijsoord
Slikkerveer
Centrum / West
Drievliet / 't Zand
AJZG
WA
ABZG
I
BM
AJZG
WA
ABZG
I
BM
AJZG
WA
Oost
ABZG
I
BM
AJZG
WA
ABZG
I
BM
AJZG
WA
ABZG
I
Bolnes
BM
AJZG
WA
ABZG
I
BM
AJZG
WA
ABZG
I
BM
AJZG
WA
ABZG
I
BM
2016
Gebiedsteam
Ridderkerk
Het aantal activiteiten, interventies en buurtbemiddelingen per wijk
I = Aantal interventies
BM = Aantal buurtbemiddelingen
WA = Totaal aantal wijkactiviteiten
ABZG = Aantal activiteiten bewoners zelf georganiseerd
AJZG = Aantal activiteiten jongeren zelf georganiseerd
17
Trends en ontwikkelingen in de wijk die een aanpak behoeven
Oostendam
Geen ontwikkelingen in de wijk
Rijsoord
1 opvallende bewoner houd de gemoederen bezig
Visie op de waal, boomgaard, waalbos, ijsbaan
Bolnes
Armoede neemt toe, sociaal isolement
Opvallend, veel nieuwe Nederlanders die de taal niet machtig zijn
Veel behoeften en vragen vanuit de andere cultuur naar vrouwenactiviteiten
Opnieuw inrichten Taalpunt Bibliotheek
Vraag naar spreekuur in de wijk vanuit WO
Slikkerveer
Signalen uit de wijk: bewoners met psychosociale problematiek
Signalen uit de wijk: jongeren dreigen het verkeerde pad op te gaan
Signalen uit de wijk: jongere kinderen zijn buiten zonder toezicht
Centrum / West
Toename armoede en kwetsbaarheid
Komst (grote) gezinnen
Participatie in ontwikkeling
Vraag naar sporten voor vrouwen
Behoefte aan ontmoetings- inloopactiviteiten voor vrouwen met af en toe een thema
Oost
Buurt Whats App
Sport 50+
Buurtlocatie in ontwikkeling
Like je wijk
Leegloop winkelstrip Plein Oost
Meer klachten hangjongeren Plein Oost
Drievliet/'t Zand
Jongerensportplekken
Jongeren onder sporthal is aandachtspunt
Samenwerking in de wijk door wijkgremia. Van buurtkalender tot samenwerking.
Gebiedsteam Ridderkerk
Meer begeleidingsvragen door herstructuering
Begeleiding vrijwilligerswerk
Begeleiding netwerken in de wijk
Meer vraag begeleiding werk/dagbesteding met autisme
Veel vraag naar betaalbare vrouwenactiviteiten
Botsingen tussen 2 culturen vanuit de nieuwe Nederlanders
18
3.2.2
Verbinden
Eén van de belangrijkste activiteiten van het opbouwwerk is het leggen van verbindingen in de
wijk. In de onderstaande tabel staat weergegeven welke formele verbindingen er gelegd zijn.
Het zijn de zichtbare verbindingen die zijn ontstaan na interventie van het opbouwwerk.
Verbindingen in de wijk
10
9
8
7
Aantallen
6
5
Q1
2016
4
3
2
1
0
matches icm C2A
verbinding met
leefomgeving
matches icm C2A
verbinding met
bestaande structuren
doorverwezen
casussen uit
screening
welzijnspartners
doorverwezen
casussen uit
screening
ketenpartners
ontstane matches
met leefomgeving
mismatches met
leefomgeving
matches opbouwwerk
met zichtbare vorm
in de wijk
Het aantal matches Connect 2 act, opbouwwerk en het aantal casussenpartners
3.2.3
Ondersteunen
In deze doelstelling gaat het over de ondersteuning die het opbouwwerk biedt om deel te
nemen aan de samenleving. Het gaat hier om informeren en doorverwijzen waar nodig. Binnen
deze doelstelling is nog niet het effect op zelfredzaamheid meten, aangezien ons
meetinstrument de participatieladder nog in ontwikkeling is.
2016
Prognose Realisatie
11-2016
KTO 360 graden feedback
Voortgang
Aantal activiteiten / workshops
25
20
Aantal activiteiten /…
15
10
5
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Het aantal activiteiten en workshops deskundigheidsbevordering
19
Aantal overlastmeldingen
2,5
2,0
1,5
Totaal aantal overlastmeldingen
in samenwerk met leefbaarheidsteam
1,0
50% waardeert inzetten positief
0,5
0,0
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Het aantal overlastmeldingen gedurende periode na eerste inbreng leefbaarheidsteam
Aantal kleine vragen
35
Totaal aantal kleine vragen /
loketvragen
30
25
Totaal aantal kleine vragen
beantwoord
20
15
Totaal aantal kleine vragen
doorverwijzen
10
Aantal vragen spreekuren /
loketvragen
5
Aantal vragen spreekuren /
loketvragen beantwoord
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Het aantal kleine vragen beantwoord of doorverwezen
20
3.2.4
Deelname gebiedsteams
Binnen de gebiedsteams zijn nieuwe aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van de
welzijnsmedewerkers zoals het opbouwwerk. De deelname aan de casus overleggen is
teruggebracht. De welzijnswerkers krijgen een rol in de screening van de cases (met als doel
om waar mogelijk laagdrempelige oplossingen te vinden voor bespreking). De welzijnswerkers
krijgen veel meer een rol in de communicatie en zichtbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld door het
verzorgen van spreekuren.
3.2.5
Buurtbemiddeling
Het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2016 blijft achter bij de prognose. In het eerste
kwartaal is er ongeveer de helft aan meldingen binnengekomen ten opzichte van de
verwachting.
Interventies
16
14
12
10
Aantal
gepland Q1
8
gepland 2016
6
gerealiseerd Q1
gerealiseerd 2016
4
2
0
Bemiddelaars
Verwijzers
Meldingen
Afgeronde bemiddelingen
Het aantal buurtbemiddelingen
Aantal doorverwijzingen overlastmeldingen
3,5
3
Aantal
2,5
2
1,5
1
0,5
Q1
2016
0
Het aantal doorverwijzingen buurtbemiddelingen
21
3.3
Vrijwilligerswerk
De meting in eerste kwartaal van 2016, levert nieuwe informatie op over het aantal vrijwilligers
dat door medewerkers van SenW wordt bereikt. Waar de nadruk in vorige rapportages lag op de
matching via Connect2Act hebben we nu ook de niet officieel geregistreerde vrijwillige inzet
geteld.
3.3.1
Stimuleren vrijwilligerswerk
2016
Prognose Realisatie
03-2016
03-2016
KTO tevredenheid
Uitvoeren
Uit onderstaande telling blijkt dat in het eerste kwartaal binnen onze eigen invloedsfeer 320
mensen bereid hebben gevonden om zich vrijwillig in te zetten.
Stimuleren vrijwilligerswerk
400
Aantal vrijwilligers
300
200
Jaardoelstelling
150 jonge
vrijwilligers
100
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Het aantal vrijwilligers in Ridderkerk
3.3.2
Het makelen en verbinden van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
De rapportage onder deze doelstelling is vergelijkbaar minder met de rapportages voor C2A die
we onder de vorige productafspraken deden. Opvallend is dat de bemiddeling naar
vrijwilligersorganisaties inmiddels gelijk is aan de bemiddeling naar professionele organisaties.
Makelen en verbinden
18
16
Q1
Aantallen
14
Q2
12
Q3
10
Q4
8
6
4
2
bemiddelingen
vrijwilligersorganisaties
bemiddelingen professionele
organisaties
bemiddelingen succesvol
bemiddelingen niet succesvol
Het makelen en verbinden van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
22
3.3.3
Ondersteunen en afstemmen van behoeften van vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties
Voor deze doelstellingen zijn deelnemers aan activiteiten van C2A ondervraagt. De trainingen en
georganiseerde activiteiten werden goed bezocht en de waardering voor het programma was
gemiddeld goed.
Aantal deelnemers activtiteiten
30
Waardering vrijwilligerswerk
25
20
tussentijdse bijeenkomst vrijwilligers 50+ leest
voor
15
Training voor vrijwilligers Effectief levensreddend
handelenhulpverlening door Precision
10
Uitreiking vrijwilligersprijzen met tentoonstelling
genomineerden
5
Campagne NL Doet
0
Q1
2016
Het aantal deelnemers per activiteit
Waardering deelnemers activtiteiten
5
Waardering vrijwilligerswerk
4
3
tussentijdse bijeenkomst vrijwilligers 50+
leest voor
2
Training voor vrijwilligers Effectief
levensreddend handelenhulpverlening
door Precision
1
0
Q1
Uitreiking vrijwilligersprijzen met
tentoonstelling genomineerden
2016
De waardering door deelnemers per activiteit,
waardering 0 zeer slecht; 3 voldoende; 5 super goed
3.3.4
Monitoren en faciliteren vrijwillige inzet binnen de gemeente
De nieuwe afspraak is dat in de rapportage tweejaarlijks een signaal wordt afgegeven welke
ontwikkeling er in Ridderkerk is in het aantal vrijwilligers. Tot het moment van het
daadwerkelijke onderzoek geven we aan de hand van de inschrijvingen bij C2A een inzicht in
het verloop, dat bij ons bekend is. In onderstaande tabel staat het aantal ingeschreven
vrijwilligers over het eerste kwartaal weergegeven.
Vrijwillige rs stabiel, daling of stijging
80
70
60
50
40
Totaal ingeschreven vrijwilligers
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4
De ontwikkeling van vrijwilligers in Ridderkerk
23
3.4
Peuterwerk
Het eerste kwartaal heeft voor het peuterwerk in het teken gestaan van het besluit door van
SenW om te stoppen met het aanbieden van peuteropvangplaatsen.
3.4.1
VVE
Het in de beschikking afgesproken moment om te rapporteren over VVE is de jaarrapportage.
In de onderstaande tabel staat daarom vooralsnog de prognose voor januari 2017
weergegeven.
Voortgang VVE
Inspectierapporten GGD RR
Resultaten van de observatiesystemen
Financiele verantwoording
Inhoudelijke verantwoording
3.4.2
2016
Prognose
01-2017
01-2017
01-2017
01-2017
Opstapje en VVE Thuis
Het in de beschikking afgesproken moment om te rapporteren over Opstapje en VVE thuis is de
jaarrapportage. In de onderstaande tabel staat daarom vooralsnog de prognose voor januari
2017 weergegeven.
Voortgang Opstapje
Financiële verantwoording
Inhoudelijke verantwoording
2016
Prognose
01-2017
01-2017
24
3.5
Sportstimulering
Voor de uitvoering van de nieuwe productafspraken hebben we in het eerste kwartaal aandacht
besteed aan de aansluiting van onze uitvoering op de sportnota en monitoring daarvan. Dat is
voor een groot gedeelte gelukt. Voor de meting van resultaten zijn we afhankelijk van
resultaatmetingen die periodiek worden uitgevoerd door externe instanties (zoals
obesitasmeting en beweegonderzoek).
Daarnaast is er een bezwaar ingediend tegen de resultaatmeting bij een aantal doelstellingen.
Deze zijn hangende de bezwaarprocedure nog niet meegenomen in deze inhoudelijke
verantwoording.
3.6.1
3.6.1.1
Sportstimulering
Structureel bewegen en gezonde levensstijl ontwikkelen
De afspraak is dat de effectiviteit van de interventies gewogen wordt aan de resultaten uit een
onderzoek naar bewegen. Het laatste onderzoek naar bewegen in Ridderkerk heeft
plaatsgevonden in 2012. De eerstvolgende beweegnorm zal per 2018 bekend zijn. Tot deze
nieuwe gegevens er zijn, werken we met het uitgangspunt uit 2012.
Een tweede resultaat welke staat beschreven is dat de doelgroep voor wie bewegen niet
vanzelfsprekend is structureel gaat sporten. De gemaakte resultaat afspraak is dat aan de hand
van een steekproef bepaald wordt welke doelgroepen minder bewegen. Dat vindt plaats in
september van 2016. In onderstaande tabellen monitoren we vooralsnog de huidige deelname
aan het programma Fifty Fit en de beweegzorgarrangementen.
Voor het effect obesitas is in de gemaakte afspraken tussen gemeente en SenW rekening
gehouden met de ontwikkeling van Ridderkerk naar een Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
gemeente. Wanneer de aanvraag om aan te sluiten daadwerkelijk is goedgekeurd, kunnen we
het effect van de ingezette middelen gaan meten.
In de doelstellingen is rekening gehouden met de inzet van een MRT programma op de
basisscholen. De randvoorwaarde van de inzet is dat deze Ridderkerk breed gedragen is. Dit
begint bij de besluitvorming van de gemeente over de uitvoeringsnotitie bewegend verbinden.
Deze zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2016.
25
3.6.1.2
Ontplooien van talenten op sportief, cultureel en maatschappelijk
gebied
In de onderstaande tabel is te zien dat het aantal gemeentebrede activiteiten voor 2016
behaald zijn. Het aantal wordt overschreden omdat deze activiteiten naast een activerende
werking op het gebied van talentontwikkeling ook tot doel hebben om een bijdrage te leveren
aan het aantal beweegmomenten in de gemeente (zie ook doelstelling 3.6.1.1.). Door het grote
aantal activiteiten en deelnemers daaraan is het % van de deelnemers dat doorstroomt naar
verenigingen relatief laag.
Aantal gemeentebrede activiteiten
50
Aantallen
40
30
Activiteiten
20
Doelstelling 12 op
jaarbasis
10
-
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Het aantal gemeentebrede activiteiten
Aantal activiteiten georganiseerd door:
- 2
Jongerenwerk
Jongeren zelf
15
Partners
Vrijwilligers
26
In samenwerking jongerenwerk
met jongeren
In samenwerking partners en
jongeren
In samenwerking jongerenwerk
met partners
20
Realisatie aantal 63
Het aantal activiteiten georganiseerd door
26
% Deelnemers stromen door
20%
18%
16%
14%
12%
naar vereniging
10%
8%
6%
4%
2%
0%
naar partner(s)
Jaardoelstelling 20%
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
Stageplekken bij verenigingen
2,0
Aantal stagiairs
SenW stageplek
verenigingen
1,0
doelstelling 12
stageplekken
verenigingen
0,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal
2016
Prognose
Realisatie
09-2016
Voortgang Vitaliteitsscan
Vitaliteitsscan
Q1
Aantal jongeren naar geschikte vrijwilligersfunctie
Q2
36
Q3
-
Q4
-
-
27
Totaal
36
3.6.1.3
Inzet sport als vangnet verhoging zelfredzaamheid
Er zijn nog geen resultaten te melden voor deze doelstellingen die gericht zijn op de doelgroep
die valt onder de participatiewet aangezien het programma bewegen naar werk start in april
2016.
Daarnaast is er een bezwaar ingediend tegen de resultaatmeting bij een aantal doelstellingen.
Deze zijn hangende de bezwaarprocedure nog niet meegenomen in deze inhoudelijke
verantwoording.
3.6.1.4
Bijdrage goed leefbare leefomgeving door middel van bewegen
In 2016 wordt de doelstelling voor wat betreft verengingsondersteuning getrapt bereikt.
Een verenigingsmonitor zal in september worden afgenomen onder de verenigingen om de
ondersteuningsvraag onder verenigingen te bepalen.
Onderstaande tabel geeft de prognose weer van de getrapte doelstelling in 2016
Maatschappelijk ondersteunde verenigingen
4
3
Aantal verenigingen
2
Doelstelling op
jaarbasis 3
verenigingen
1
Q1
Q2
Q3
Q4
28
4
Financiën
4.1
Financiële verantwoording per product
4.2
Toelichting per product afwijking >10%
Zie separate bijlage voor de financiële verantwoording.
29

Vergelijkbare documenten