Inschrijfformulier poorter 2016

Commentaren

Transcriptie

Inschrijfformulier poorter 2016
INTERNATIONAAL PERSCENTRUM
Stichting Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
www.nieuwspoort.nl
[email protected]
Aanvraagformulier voor het poorterschap
Application form for membership
Vul het formulier zo
recente
pasfoto,
zo volledig
volledig mogelijk
mogelijkmet
metblokletters
bloklettersin.in.Graag
Graagontvangen
ontvangenwijwijhierbij
hierbijeen
twee
recente
pasfoto’s.
digitaal
max.
300
kb.
Indien uw aanvraag wordt geaccepteerd krijgt u een rekening toegezonden.
Drie handtekeningen
nemen
vanvan
ditdit
formulier.
handtekeningen van
van poorters
poorterszijn
zijnnoodzakelijk
noodzakelijkvoor
voorhet
hetininbehandeling
behandeling
nemen
formulier.
Please use
would
like totwo
receive
one digital passport
photo, max. 300 kb.
Please
use capitals
capitals for
forfilling
fillingout
outthis
thisform.
form.We
include
passport-sized
photographs.
Three
signatures
of
members
are
necessary
to
take
your
application
into
consideration.
If you’re accepted as a member, you will receive an invoice.Three signatures of members are necessary to take your application
into consideration.
Privé gegevens
Naam en voorletter(s)
Name and initial(s)
Adres
Address
Postcode
Code
Plaats
Town
E-mail (privé)
E-mail (home)
Voornaam
First name
Telefoon (privé)
Telephone (home)
Telefoon (mobiel)
Telephone (mobile)
Man / vrouw*
Male / female*
Geboor tedatum
Date of birth
Werk gegevens
Werkgever
Employer
Functie
Jobtitle
Kantooradres
Business address
Postcode
Code
Plaats
Town
Telefoon
Telephone
E-mail
E-mail
(kantoor)
(office)
(kantoor)
(office)
Factuur gegevens
Factuur adres
Invoice address
Afdeling
Department
Emailadres facturen
Email address invoices
Telefoon
Telephone
Omschrijving werkzaamheden
Brief description of professional activities
Hoe lang in huidige functie werkzaam?
How long have you been in your present occupation?
lid van
van de
deBPV
B.P.V./ NVJ
/ N.V.J.
/ Logeion
/ geen
organisatie?*
Bent u lid
/ Logeion
/ geen
organisatie?*
member ofofBPV
B.P.V.
/ N.V.J.
/ Logeion
no organisation?*
Are you aa member
/ NVJ
/ Logeion
/ no/ organisation?*
Let op! Het Poorterschap is persoonsgebonden. Als Poorter bent u persoonlijk (financieel) verantwoordelijk
voor de verplichtingen verbonden aan het Poorterschap.
Please note: Members are always personally (financially) responsible for all obligations concerning the Poorters
membership.
Handtekening
Signature
* Doorhalen wat niet van toepassing is
* Cross out if not applicable
Datum
Date
Geïntroduceerd door (moet poorter zijn)
Proposed by (must be a member of Nieuwspoort)
1. Naam, handtekening en pasnummer
Name, signature and membershipnumber
1. Naam, handtekening en pasnummer
Name, signature and membershipnumber
1. Naam, handtekening en pasnummer
Name, signature and membershipnumber
Criteria voor toelating tot het poorterschap
Membership qualifications
Geef aan tot welke categorie poorter u denkt te behoren
Please indicate the category of membership (poorter) you assume you belong to
1 pasfoto
1 passport photo/
pasfoto’s
12digital
photo
2max.
photographs
300 kb
to [email protected]
nieuwspoort.nl
❑ Poorter A
Personen die voor het grootste deel van hun werktijd
het beroep van journalist uitoefenen.
❑ Poorter A
Persons who practise the profession of journalist as their
main job
❑ Poorter B
Personen die voor het grootste gedeelte van hun
werktijd het beroep van voorlichter, communicatie-,
public relations- of public affairs deskundige
uitoefenen.
❑ Poorter B
Persons who practise the profession of information /
public relations official or public affairs expert as their
main job.
❑ Poorter C
a. (openbaar bestuur)
Bestuurders bij Hoge Colleges van Staat,
overheden, vertegenwoordigers van buitenlandse
mogendheden en internationale organisaties in
Nederland, semi-overheden of publiekrechtelijke
organisaties en secretarissen- en directeurengeneraal van de departementen;
b. (politiek)
Bewindslieden, leden van de Eerste en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, leden van het Europees
Parlement, beleidsmedewerkers van de Eerste en
Tweede Kamer, griffiers en plaatsvervangend
griffiers, Provinciale Statenleden en Gemeenteraadsleden, hoofdbestuursleden van politieke partijen;
c. (maatschappelijke organisaties)
Voorzitters en directeuren / secretarissen van
landelijke belangenorganisaties;
d. (bedrijfsleven)
Bestuurders van de top van het Nederlandse
bedrijfsleven;
e. Andere personen, dit ter beoordeling van het
bestuur.
❑ Poorter C
a. (public administration)
Governors of High Councils of State and public
authorities, representatives of foreign countries and
international organisations in the Netherlands,
representatives of semi-public bodies or public
corporations, permanent secretaries and directorsgeneral of ministries.
b. (politicians)
Ministers, members of the First and Second Chamber
of parliament, members of the European Parliament,
political assistants of members of parliament, clerks
and deputy clerks of the First and Second Chamber of
parliament, members of the provincial and municipal
councils, members of the general executive of political
parties.
c. (social organisations)
Presidents and directors / general secretaries of interest
organisations on national level
d. (private enterprise)
Managers belonging tot the top of business life in the
Netherlands.
e. Other persons presented to the Board of Nieuwspoort
for assessment.
Poorterschap
Poorters verplichten zich tot een jaarlijkse bijdrage aan Nieuwspoort. Het Poorterschap kan alleen persoonlijk
opgezegd worden, per brief of per e-mail, en dient ontvangen te zijn vóór 1 december van het lopende jaar.
U ontvangt hiervan altijd een bevestiging. Nieuwe Poorters die geen lid zijn van de BPV / NVJ / Logeion betalen
entreegeld.
De jaarbijdrage voor het poorterschap bedraagt voor 2016 € 235,- exclusief btw.
Statiegeld voor de toegangspas bedraagt € 10,-.
Entreegeld voor niet leden van bovengenoemde organisaties bedraagt éénmalig € 50,- exclusief btw.
De jaarlijkse bijdrage voor poorters van 65 jaar en ouder bedraagt voor 2016 € 117,50 exclusief btw.
In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, geldt een gereduceerde jaarlijkse bijdrage.
De bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden. Na ballotage ontvangt u bericht over toelating tot het
poorterschap en de wijze van betaling.
Let op! Het Poorterschap is persoonsgebonden. Als Poorter bent u
persoonlijk (financieel) verantwoordelijk voor de verplichtingen
verbonden aan het Poorterschap.
Membership
Members pay a yearly membership fee. Termination of subscription should be done personaly in writing or by e-mail
before the 1th of December. We will confirm your cancellation. New members who are not members of BPV / NVJ /
Logeion will pay an entrance fee.
The yearly membership fee for 2016 is € 235,- to be increased with VAT.
Deposit for the card-key is € 10,-.
Entrance fee for non-members of the above organisations is € 50,- to be increased with VAT.
For members aged 65 and over the membership fee for 2016 is € 117,50 to be increased with VAT.
In some cases, to be determined by the board, a reduced yearly membership fee is applicable.
The membership fee will be indexated yearly. After deciding about your acceptance we will inform you how fees
should be paid.
Please note: Members are always personally (financially) responsible for all
obligations concerning the Poorters membership.
Niet invullen
Ingekomen :
Paraaf accoord : Behandeld :
Code :