Faillissementsverslag De Kleine Arion B.V.

Commentaren

Transcriptie

Faillissementsverslag De Kleine Arion B.V.
EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE
FAILLISSEMENTEN VAN
De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs
Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Uitgesproken op
Curator :
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
: het betreft een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de
heer Julius Jellema en Nicolaas Commijs (deel informatie is
vastgelegd in niet-openbare verslagen betreffende een natuurlijk
persoon)
: F 13/12/674; F 13/12/675 en F 13/12/676
: 25 september 2012
: verzoek van twee schuldeisers de heer J.C.C. Vrinten en de heer
D.J. Eisinga
mr. D.V. Meijers-Ploegmakers (Fort Advocaten N.V., Postbus
70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 0206620470, e-mail: [email protected])
: mr. M.L.D. Akkaya
: als omschrijving in de Kamer van Koophandel staat opgenomen
financiële holdings en beheermaatschappij
: door de boekhouder Robert Vermist zijn er jaarstukken
opgemaakt. Of deze stukken correct zijn, wordt onderzocht. Als
netto omzet zijn de volgende gegevens vermeld:
Netto omzet 2010: EUR 9.600,- (jaarstukken zijn niet
gedeponeerd)
Netto omzet 2009: EUR 77.192,: geen personeel; de heer Jellema en de heer Commijs keerden
zichzelf wel (regelmatig) bedragen uit, maar waren niet
opgenomen op de loonlijst, noch is er sprake van een
managementovereenkomst.
Datum verslag
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:
:
:
:
21 januari 2013
25 september 2012 - 18 januari 2013
185,5 uren
185,5 uren
Saldo faillissementsrekening
: EUR 64.034,95 (De Kleine Arion B.V.)
Voor de heer Jellema en de heer Commijs worden aparte
boedelrekeningen aangehouden, waarvan de vrij te laten bedragen
worden voldaan.
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
718229.1
1.
INVENTARISATIE
1.1
Directie en organisatie
Als bestuurder van De Kleine Arion B.V. staat in het handelsregister vermeld de heer Julius
Jellema en als gevolmachtigde is vermeld de heer Robert Maria Vermist. De heer Nicolaas
Commijs is voormalig bestuurder en aandeelhouder. Op 25 september 2012 zijn naast De
Kleine Arion B.V. ook de heer Julius Jellema privé en de heer Nicolaas Commijs privé in staat
van faillissement verklaard.
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de oude statutaire namen van De
Kleine Arion B.V. als volgt zijn:
- De Jong Buitenpost Beheer B.V.
- Rainborough Holding B.V.
- Shop in a box B.V.
Oude handelsnamen zoals vastgelegd zijn:
- De Jong Buitenpost Beheer B.V. i.o.
- De Jong Buitenpost Beheer B.V.
- Rainborough Holding B.V.
- Shop in a box B.V.
Met ingang van 1 februari 1992 is De Kleine Arion gestart als eenmanszaak.
Als oude bedrijfsomschrijving is opgenomen:
Beheermaatschappij, in- en verkoop van nieuwe- en tweedehands machines, graafmachines en
mijnbouwbenodigdheden, telefonische verkoop (groot- en kleinhandel) in software.
Als voormalig (enig) aandeelhouders zijn opgenomen:
- De heer Joost Cornelis de Jong
- Louis Marcel Rijnberk
- Denis Christopher Fennelly
- Spaargaren Accountants B.V.
- Nicolaas Commijs
Als voormalig bestuurders zijn opgenomen:
- Joost Cornelis de Jong
- Louis Marcel Rijnberk
- Clive Anthony Rogers
- Denis Cristopher Fennelly
- Stephen Bisset Quayle
- Spaargaren Accountants B.V.
- Nicolaas Commijs
- Gerardus Maria Henricus Theresia Cecilia Nijs
Uit nadere inventarisatie is gebleken dat er voorafgaand aan het faillissement van De Kleine
Arion B.V. diverse andere faillissementen zijn uitgesproken die sterke gelijkenis vertonen met
het hier voorliggende feitencomplex. Het betreft onder meer de bedrijven Commijs & Partners
en Commijs Woudstra Investment Management B.V. (CW Investment Management B.V.) dat op
16 januari 2006 door de rechtbank Amsterdam is uitgesproken. Als activiteiten van deze laatste
onderneming worden vermeld: het geven van consultancy m.b.t. marketing en
vermogensbeheer, verstrekken van risicokapitaal, beleggen in onroerend goed/aandelen,
financieren van participeren in handelstransacties, speciaal tussen Oostblok en West-Europa.
718229.1
2
Aandeelhouders van deze vennootschap zijn De Kleine Arion B.V. en Owena Beheer, beiden
voor 50%.
De heer Commijs heeft aangegeven dat hij met De Kleine Arion is gestart. Later zou de heer
Jellema zich bij De Kleine Arion hebben gevoegd. Uit de administratie is echter gebleken dat de
heer Jellema al betrokken was bij Commijs Woudstra Investment Management B.V. In deze
laatste vennootschap werden als gevolg van het eveneens door de rechtbank Amsterdam
uitgesproken faillissement geen activiteiten meer verricht. Als vast patroon in al deze
faillissementen geldt dat er – en dat geldt ook voor De Kleine Arion B.V. - mensen werden
gezocht die geld wilden investeren (“deelnemers”). Er werden opvallende constructies
gehanteerd.
In een intern rapport uit 2009 worden de volgende feiten gepresenteerd:
De Kleine Arion B.V. is beherend vennoot in een aantal C.V.’s (Nederland) en Ltd’s (United
Kingdom) waarin projecten zijn of worden ondergebracht. De gelden die een C.V. nodig heeft
om het betreffende project ten uitvoer te brengen worden deels door de commanditaire
vennoten ingebracht en voor de overige benodigde gelden zoekt De Kleine Arion B.V. financiers
die een lening willen verstrekken aan de C.V. Bij het merendeel van de C.V.’s worden de
projecten ook daadwerkelijk door de C.V. uitgevoerd. Een gering aantal C.V.’s betreft pure
beleggings-C.V.’s. De Kleine Arion B.V. brengt beheersvergoedingen aan de C.V.’s en Ltd’s in
rekening, welke in eerste instantie EUR 10.000,- (C.V.’s) respectievelijk EUR 15.000,- (Ltd’s)
per jaar zullen bedragen. Daarnaast deelt de B.V. voor 50% in de winst van de C.V.’s en Ltd’s.
Door de beheersactiviteiten die De Kleine Arion B.V. verricht en waarvoor zij een vergoeding zal
ontvangen van de C.V.’s kwalificeert De Kleine Arion B.V. als BTW- ondernemer. Voor zover op
dit moment valt te beoordelen zijn echter de beheersvergoedingen nimmer bij de belastingdienst
aangegeven. De pure beleggings-C.V’s hebben geen recht op aftrek van voorbelasting.
Onderzocht wordt nog of niet alle C.V.’s pure beleggings-C.V.’s zijn.
Kort samengevat lijkt de handelwijze van De Kleine Arion B.V. de volgende te zijn.
De heer Jean Pascal van Lier en de heer Peter Beekhuyzen traden in de meeste gevallen op
als tussenpersoon en brachten de deelnemers in contact met de heer Commijs en de heer
Jellema. Letterlijk “aan de keukentafel bij de mensen thuis” werden de plannen gepresenteerd
en werden de mensen overgehaald om geld in te leggen. Er werd de deelnemers voorgehouden
dat De Kleine Arion B.V. in staat zou zijn financiering voor hen te verkrijgen. Daarbij zou het
gaan om bedragen tot EUR 1.000.000,-. De C.V.’s zijn vennootschappen die zijn aangegaan
door commanditaire vennoten met De Kleine Arion als beherend vennoot. In ieder geval zijn de
volgende C.V.’s opgericht:
- HVH Arion C.V.: bij overeenkomst van 16 juli 2008 tussen de heer Vrinten en De Kleine Arion
B.V.;
- Eisinga Arion C.V.: bij overeenkomst van 16 juli 2008 tussen de heer Eisinga en De Kleine
Arion B.V.;
- Van Nunen, Wanders & Arion C.V.: bij overeenkomst van 10 september 2008 tussen de heer
Van Nunen, de heer Wanders, de heer Van Straten en De Kleine Arion B.V.;
- Kalder Arion C.V.: bij overeenkomst van 4 februari 2009 tussen de heer Van den Boomen en
De Kleine Arion B.V.
Aanleiding voor de oprichting van elk van de C.V.’s was een voorstel van De Kleine Arion aan
de deelnemers tot belegging van hun vermogen. Het voorstel van De Kleine Arion hield in dat
aan iedere deelnemer een lening van EUR 1.000.000,- ter beschikking zou worden gesteld in
ruil voor een inleg van EUR 150.000,-. Deze inleg diende te worden gestort als commanditair
718229.1
3
kapitaal in een commanditaire vennootschap, waarvan de inlegger commanditaire vennoot zou
zijn en De Kleine Arion beherend vennoot. Het met behulp van de lening verkregen geld zou bij
wijze van vermogensbeheer worden belegd door De Kleine Arion waarbij de opbrengsten van
de beleggingen zou worden verdeeld tussen de commanditaire vennoten van de C.V.’s en De
Kleine Arion. Aan de op dit moment bekende deelnemers werd verzocht zogeheten
businessplannen aan te leveren. Deze businessplannen zouden nodig zijn om de genoemde
leningen aan de C.V.’s te kunnen verstrekken. De deelnemers werd medegedeeld dat er werd
samengewerkt met IGH/Investment Group, een bedrijf in Duitsland en/of Zwitserland
vertegenwoordigd door de heer Werner Göbel in samenwerking met diens zoon Michael Göbel.
De heer Werner Göbel zou voormalig directeur zijn van een Duitse beleggingsinstelling en
daarnaast zeer vermogend zijn. De deelnemers hebben – voor zover bekend - de volgende
bedragen ingelegd:
- de heer Vrinten: EUR 300.000,- (HVH Arion C.V.)
- de heer Eisinga: EUR 450.000,- (Eisinga Arion C.V.)
- de heer Van Nunen, de heer Wanders en de heer Van Straten: EUR 158.333,- (Van Nunen,
Wanders & Arion C.V.)
- de heer Van den Boomen: EUR 350.000,- (Kalder Arion C.V.)
Er zijn door De Kleine Arion zowel mondeling als schriftelijk talloze toezeggingen gedaan, maar
de toegezegde leningen van EUR 1.000.000,- zijn nimmer verstrekt.
De heer Van den Boomen, de heer Wanders, de heer Van Nunen, de heer Van Straten, de heer
Vrinten en de heer Eisinga hebben uit hoofde van door hen ingelegde gelden een aantal
procedures aangespannen tegen De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Jellema en
de heer Commijs teneinde te trachten hun ingelegde gelden terug te krijgen. Zij hebben hier
eerst in kort geding en later in een bodemprocedure over geprocedeerd. Bij vonnis in kort
geding van 5 februari 2010 heeft de voorzieningenrechter De Kleine Arion als beherend vennoot
van de C.V.’s geschorst en Vrinten, Eisinga, Van Nunen, Wanders, Van Straten en Eisinga ieder
van hun eigen C.V. als waarnemend beherend vennoot benoemd. Tevens heeft de
voorzieningenrechter De Kleine Arion veroordeeld tot terugbetaling van een ieders inleg. Bij
onherroepelijk vonnis van 7 september 2011 is door de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen.
Er is geen hoger beroep ingesteld. De rechtbank heeft als volgt overwogen:
“De Kleine Arion is haar verplichtingen uit de tussen haar en [de deelnemers] tot stand gekomen
overeenkomst van opdracht, die ten grondslag ligt aan de totstandkoming van de C.V.’s niet
nagekomen. Niet alleen heeft zij de termijn, waarbinnen volgens haar voorstel geld ter
beschikking van de C.V.’s zou komen, laten verlopen, maar ook heeft zij talloze toezeggingen
dat het geld op korte termijn beschikbaar zou komen geschonden. De Kleine Arion is in zee
gegaan met een volstrekt onbetrouwbare contractspartij en heeft [de deelnemers] niet
deugdelijk geïnformeerd. De toegezegde geldleningen zijn niet verstrekt en tot enige vorm van
beleggen met ter beschikking gestelde gelden uit geldlening is het dan ook niet gekomen.
Daarbij komt dat De Kleine Arion en de C.V.’s niet over een volgens de Wet op het financieel
toezicht (Wft) vereiste vergunning beschikten voor de beoogde beleggingsdiensten. Deze
tekortkomingen brengen mee dat [de deelnemers] niet alleen de C.V.’s mogen ontbinden, maar
ook de overeenkomsten van opdracht die aan de oprichting van de C.V.’s ten grondslag liggen.
Daarnaast is de handelwijze van De Kleine Arion als onrechtmatig jegens [de deelnemers] te
kwalificeren. Zij heeft [de deelnemers] immers ertoe bewogen te investeren in een bedrieglijk
beleggingsplan. Jellema en Commijs zijn als bestuurders van De Kleine Arion hiervoor
persoonlijk aansprakelijk te houden. Zij zijn de uiteindelijke breinen achter De Kleine Arion en
hebben de oplichting bedacht, opgezet en uitgevoerd. Zij zijn persoonlijk betrokken, hebben
718229.1
4
persoonlijk het vertrouwen van [de deelnemers] gewonnen en hen bewogen met De Kleine
Arion in zee te gaan.
Op grond van dit vonnis zijn De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs
gehouden de ingelegde gelden volledig terug te betalen. Dit komt neer op een totaalbedrag van
EUR 1.179.733,55, nog te vermeerderen met wettelijke rente en (beslag)kosten. De procedure
is echter aangespannen door maar 5 deelnemers. De curator kan op dit moment niet vaststellen
hoeveel partijen er nog meer gedupeerd zijn.
Uit een interne notitie uit de administratie blijkt dat de volgende opzet voor de diverse projecten
werd gehanteerd:
A). er is voor elke cliënt een eigen commanditaire vennootschap (C.V.) opgericht met als
beherend vennoot “De Kleine Arion” en als stille vennoot de cliënt en/of een door hem aan te
wijzen derde;
B). de bevoegdheid De Kleine Arion rechtsgeldig te verbinden rust uitsluitend bij De Kleine
Arion;
C). de stille vennoten storten hun deelnamekapitaal op de bankrekening van deze C.V., die
wordt geopend bij ING;
D). de tekeningsbevoegdheid op deze rekening ligt bij De Kleine Arion;
E). vervolgens worden de bedragen overgemaakt naar de bankrekening van De Kleine Arion in
Zwitserland;
F). aan de C.V.’s wordt vervolgens door De Kleine Arion een lening verstrekt uit te keren op hun
eigen rekening bij ING;
G). daarna wordt een rekening voor elke C.V. geopend bij een bank in Zwitserland. Op deze
rekening worden de opbrengsten van deze lening geboekt;
H). tenslotte wordt het door cliënt beschikbaar gestelde deelname kapitaal teruggestort, slechts
nadat de lening is terugbetaald.
Toegevoegd wordt in deze interne notitie: op deze wijze is ons inziens voor de cliënt de
procedure volledig transparant. Navraag door de curator bij de diverse deelnemers geeft aan
dat de gehanteerde constructies verre van transparant waren.
Of de handelwijze kan worden gekwalificeerd in termen van financiële wetgeving wordt nog
nader onderzocht.
Feit is dat het toezicht op bemiddelaars in kredietverlening en financiële producten steeds
verder wordt aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2011 is de Wet Giraal Effectenverkeer
gewijzigd. Beleggers worden op grond van die wet verder beschermd tegen de gevolgen van
een faillissement. In artikel 1:1 Wet Financieel Toezicht wordt een ruimere kring van effecten
onder de goederenrechtelijke bescherming van de Wet Giraal Effectenverkeer gebracht. De
doelstelling van de WFT is om beleggers en spaarders te beschermen tegen malafide
aanbiedingen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. Op 1 november 2011 is een
wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van de Wet Financieel Toezicht en de
Faillissementswet. Op grond van dit voorstel zou De Nederlandsche Bank (DNB) verdergaande
bevoegdheden krijgen indien zich ontwikkelingen bij een financiële instelling voordoet die
gevaar kunnen opleveren voor beleggers.
In ieder geval zijn, zoals uit de administratie blijkt en mede conform toelichting van de heer
Jellema en de heer Commijs, de volgende bedrijven opgericht in het kader van dergelijke
718229.1
5
investeringen. De curator onderzoekt onder meer nader met welk doel de diverse bedrijven zijn
opgericht en wat de status is.
- De Kleine Arion Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. zou zijn opgericht voor iemand uit Amerika die hem en
de heer Commijs benaderd zou hebben in verband met het overnemen van bedrijven in Nederland.
Volgens de heer Jellema zou dit project nooit van de grond zijn gekomen.
- Arion Investment Consultants Ltd.
De heer Jellema geeft aan dat deze Ltd. is opgericht samen met de heer Gerry Nijs (voormalig
bestuurder van De Kleine Arion B.V.). De heer Nijs zou een fonds hebben willen opzetten in Guernsey,
en later in Luxemburg.
- Stichting De Kleine Arion
De heer Jellema geeft aan dat deze Stichting voor een mevrouw uit Duitsland zou zijn opgericht. Ook dit
project zou niet zijn doorgegaan. Uit de statuten van deze Stichting, opgericht door de heer Jellema en
de heer Commijs, blijkt dat de doelstelling van deze Stichting is het oprichten en financieren van
rechtspersonen die als doelstelling hebben: het bevorderen van het welzijn in het algemeen en van
dieren in het bijzonder en/of het aankopen en in standhouden van natuurgebieden.
- Arion Financial Management B.V.
De heer Jellema en de heer Commijs hebben op dit bedrijf geen toelichting gegeven.
- MLA Beheer B.V.
De heer Jellema heeft op dit bedrijf geen toelichting gegeven. Volgens de heer Commijs zou hij aan dit
bedrijf gelieerd zijn.
- Compart N.V.
De heer Jellema en de heer Commijs hebben op dit bedrijf geen toelichting gegeven.
LTD’s:
- Cilayama Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om een te realiseren haven in Indonesië. Het in de opgestelde
stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 239.000.000,- Herbal Finance Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om het ontwikkelen en produceren van het medicijn Diabetex. Het
in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 252.000.000,-.
- Solar Sicily Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de ontwikkeling en bouw van een zonne-energie systeem. Het
in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 206.000.000,-.
- Constantius Energy Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de bouw van een energienetwerk. Het in de opgestelde stukken
genoemde benodigde bedrag is EUR 245.000.000,-.
718229.1
6
- Jathpropha Development Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aankoop van 300.000 hectare land in West-Timor en Afrika.
Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 135.000.000,-.
- Palomar Associates Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om het oprichten, financieren en ondersteunen van kleine
gezelschappen. Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 51.000.000,-.
- Didier Leblanc Fine Art Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aan- en verkoop van schilderijen en voorwerpen. Het in de
opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 51.000.000,-.
- Palomar International Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht bedoeld voor theaterproducties. De Ltd.
zou, aldus Jellema, verder nergens toe gediend hebben.
- Palladium Netherlands Groep Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht nog in de tijd dat hij samenwerkte met
de heer Alex Penly.
- Global Business Development Group Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat deze Ltd. was opgericht voor de heer Peter Beekhuyzen.
- Oymapinar Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de ontwikkeling en bouw van een toeristencentrum in Turkije.
Het in de opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 350.000.000,-.
- World Wide Energies Development Ltd.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit één van de Ltd’s is die is opgericht en die de heer Göbel
(IGH) zou financieren. Het zou gaan om de aankoop van generatoren met aansluitend de bouw van een
fabriek in Almere. De heer Schevers en de heer Middel waren bij dit project betrokken. Het in de
opgestelde stukken genoemde benodigde bedrag is EUR 100.000.000,-.
C.V.’s:
De heer Jellema heeft aangegeven dat er een aantal C.V.’s zijn opgericht die de heer Göbel zou
financieren.
- Pola Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat dit een van de C.V.’s is, maar dat deze vennootschap nooit zou
zijn opgericht.
Op 1 mei 2009 is de vennootschap echter wel opgericht met als bedrijfsomschrijving: het exploiteren
van een bouw- en ontwikkelingsbedrijf voor onroerend goed en tevens het restaureren van historische
gebouwen. Op 3 februari 2010 is de vennootschap ontbonden.
- Joluma Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
718229.1
7
- Kalder Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
- L.O.S. Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
- KP Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
- Nipe Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
- D-Coach Arion C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat volgens hem deze C.V. nooit is opgericht.
- Nunen-Wanders-Arion C.V.
De deelnemers in deze C.V. hebben onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen
tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé.
- Eisinga-Arion C.V.
De deelnemers in deze C.V. hebben onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen
tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé. De heer en mevrouw
Eisinga hebben uiteindelijk de faillissementen van De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer
Commijs aangevraagd.
- HVH-Arion C.V.
De deelnemer in deze C.V. heeft onder meer het kort geding en de bodemprocedure aangespannen
tegen De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs in privé. De heer Vrinten heeft
uiteindelijk de faillissementen van De Kleine Arion B.V. en de heer Jellema en de heer Commijs
aangevraagd.
- Abacus C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat deze C.V. is opgericht voor Peter Beekhuyzen.
- Planet Business Solutions C.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat in deze C.V. het geld dat is gestort niet is doorgestort aan de
heer Göbel, maar dat de gestorte gelden zouden zijn gebruikt voor lopende kosten.
Van het bestaan van de volgende C.V.’s blijkt uit de administratie van De Kleine Arion. Ook hier
onderzoekt de curator nog wat de reden voor mogelijke oprichting is geweest en wat de status is.
- Bankras Arion C.V.
- AVM Arion C.V.
- Bor Arion C.V.
- Hama Arion C.V.
- FMU Arion C.V.
- HBG Arion C.V.
- HVM Arion C.V.
- JAAK Arion C.V.
- NIPE Arion C.V.
- Oliekerk Arion C.V.
718229.1
8
- Sanjiao Arion C.V.
- Saver Arion C.V.
- Smoven Arion C.V.
- VGZ Arion C.V.
- Witime Arion C.V.
Overige bedrijven:
- Eldering Advisering v.o.f.
De heer Jellema heeft aangegeven dat de vennootschap onder firma is opgericht samen met zijn
echtgenoot. Deze vennootschap werd voor diverse doeleinden gebruikt.
- Stichting Baju
Stichting Baju was volgens de heer Jellema een stichting waar de aandelen van Palomar Theater
Producties in werden ondergebracht.
- Arion-PSM-Lanvin v.o.f.
De heer Jellema heeft aangegeven dat de firma Lanvin wilde uitbreiden in Rusland, maar dat dit nooit
van de grond zou zijn gekomen.
- IIB Business Support Global B.V.
De heer Jellema heeft aangegeven dat IBB staat voor Institute for independent business, een
organisatie van adviseurs in Engeland waar je wordt opgeleid om zelfstandig te adviseren aan bedrijven.
- Arion Traded Bond Fund
- Arion Traded Life Fund
Deze twee funds betreft fondsen opgericht in Luxemburg. Een en ander wordt nog nader onderzocht.
1.2
Winst en verlies
Uit de door Robert Vermist opgestelde cijfers blijkt het volgende:
Resultaat na belasting 2010: -/- EUR 123.252,Resultaat na belasting 2009: -/- EUR 217.615,Ook de juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht.
1.3
Balanstotaal
Uit de door Robert Vermist opgestelde cijfers blijkt het volgende:
Balans per 31 december 2010: EUR 230.222,Balans per 31 december 2009: EUR 2.179.489,Ook de juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht.
1.4
Verzekeringen
Er is niet van verzekeringen gebleken. Er hebben zich tot dusver ook geen
verzekeringsmaatschappijen gemeld. Opvallend is dat aan de deelnemers was gemeld dat de
door hen ingelegde gelden verzekerd zouden zijn.
1.5
Huur
Er werd door De Kleine Arion een bedrijfsruimte gehuurd aan de Planetenweg 5, unit C te
Hoofddorp. Op datum faillissement was de huur al beëindigd. Uit de gegevens van de Kamer
van Koophandel blijkt dat De Kleine Arion nu staat ingeschreven op het adres Camera
Obscuralaan 76 te Amstelveen, dat tevens het woonadres van de heer Jellema is.
718229.1
9
1.6
Oorzaak faillissement
De veroordelingen zoals opgenomen in het vonnis van 7 september 2011 van de rechtbank
Amsterdam hebben direct tot de faillissementen van De Kleine Arion en de heer Jellema en de
heer Commijs in privé geleid. Toen de heer Jellema en de heer Commijs niet tot betaling
overgingen hebben de deelnemers de drie faillissementen aangevraagd. Toegezegde
betalingsafspraken werden niet nagekomen, waarna de drie faillissementen door de rechtbank
Amsterdam op 25 september 2012 zijn uitgesproken.
2.
PERSONEEL
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
Er was geen personeel in dienst. Op welke basis de heer Jellema en de heer Commijs verloond
werden is niet duidelijk. Er zijn geen managementovereenkomsten en tevens
arbeidsovereenkomsten ontbreken. Navraag bij de heer Jellema en de heer Commijs leerde dat
beiden geld uit de onderneming namen indien daartoe noodzaak was. Opvallend is dat in de
grootboekadministratie de betalingen wel vermeld worden met de omschrijving “salaris”. Ook
Robert Vermist, die vanuit zijn eigen B.V. Vermist Investment B.V. aan De Kleine Arion B.V.
factureerde, kreeg daarnaast structureel geld uitgekeerd met de daaraan gekoppelde
omschrijving “salaris”. Een en ander wordt nog nader onderzocht.
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
Niet van toepassing.
2.3
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
3.
ACTIVA
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
Voor zover op dit moment bekend is De Kleine Arion geen eigenaar van onroerende zaken.
3.2
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.3
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
3.4
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
De Kleine Arion
Op datum faillissement zijn er geen bedrijfsmiddelen op naam van De Kleine Arion
aangetroffen.
De heer Commijs
718229.1
10
In de inboedel van de heer Commijs werden een aantal kunstvoorwerpen aangetroffen. E.e.a. is
in opdracht van de curator door Daan veilingen geïnventariseerd en getaxeerd. De heer
Commijs is – buiten gemeenschap van goederen - gehuwd. Teneinde een openbare verkoop te
voorkomen heeft de echtgenote van de heer Commijs onderhands de goederen gekocht. In
hoeverre de echtgenote van de heer Commijs betrokken is geweest bij De Kleine Arion B.V.
wordt nog nader onderzocht.
De heer Jellema
De inboedel van de heer Jellema – in gemeenschap van goederen gehuwd - vertoonde geen
bovenmatigheden. In hoeverre de echtgenoot van de heer Jellema betrokken is geweest bij De
Kleine Arion B.V. wordt nog nader onderzocht.
3.6
Verkoopopbrengst
EUR 60.000,-. Deze transactie is vrij van BTW.
3.7
Boedelbijdrage
Het bedrag ad EUR 60.000,- is op de boedelrekening bijgeschreven.
3.8
Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Voorraden / onderhanden werk
3.9
Beschrijving
Niet van toepassing.
3.10
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12
Beschrijving
De curator onderzoekt nog of er sprake is van ander actief. In een volgend verslag wordt hier
mogelijk op teruggekomen.
3.13
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
4.
DEBITEUREN
4.1
Omvang debiteuren
Van debiteuren is geen sprake.
4.2
Opbrengst
Niet van toepassing.
4.3
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
718229.1
11
5.
BANK / ZEKERHEDEN
5.1
Vordering van bank(en)
ING heeft een vordering ingediend van EUR 96,73. Teneinde inzicht in de geldstromen te
verkrijgen zijn de nodige afschriften bij ING opgevraagd. Deze zijn nog niet ontvangen.
5.2
Leasecontracten
Voor zover bekend niet van toepassing.
5.3
Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing.
5.4
Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.
5.5
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
5.7
Reclamerechten
Niet van toepassing.
5.8
Retentierechten
Niet van toepassing.
6.
DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden
Van een doorstart/voortzetten is geen sprake.
6.2
Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging werd verzorgd door zowel Robert Vermist als door Rein Zoethout,
werkzaam bij Spaargaren Accountants. Spaargaren Accountants is tevens de accountant
geweest die de besloten vennootschap De Kleine Arion B.V. destijds aan de heer Commijs heeft
overgedragen. De heer Commijs mocht - als gevolg van eerdere faillissementen - geen eigen
vennootschap meer oprichten.
Doorstart
6.3
Beschrijving
Niet van toepassing.
6.4
Verantwoording
Niet van toepassing.
6.5
Opbrengst
718229.1
12
Niet van toepassing.
6.6
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
7.
RECHTMATIGHEID
7.1
Boekhoudplicht
De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.
7.2
Depot jaarrekeningen
De cijfers over 2009 zijn 4 mei 2010 gedeponeerd. De cijfers over 2010 zijn niet gedeponeerd.
Over 2011 zijn de curator geen gegevens verstrekt.
7.3
Goedkeuringsverklaring accountant
Op dit moment niet bekend.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
Nu De Kleine Arion B.V. een bestaande B.V. betreft – onder eerdere handelsnamen De Jong
Buitenpost Beheer B.V., Rainborough Holding B.V. en Shop in a box B.V. – kan de curator (nog)
niet beoordelen of destijds aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
De curator onderzoekt e.e.a. nader.
7.6
Paulianeus handelen
De curator onderzoekt e.e.a. nader.
8.
CREDITEUREN
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen.
Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht
moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag
vermeld.
8.1
Boedelvorderingen
Salaris curator & kosten
: PM
8.2
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.
8.3
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.
8.4
Andere preferente crediteuren
De curator is niet bekend met andere preferentie crediteuren.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
5
718229.1
13
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
EUR 328.025,38
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
Voorlopig erkennen nog nader in te dienen vorderingen.
9.
PROCEDURES
9.1
Naam wederpartij(en)
Er liepen nog twee procedures tegen de heer Jellema en diens echtgenoot in privé. Deze
procedures zijn ten aanzien van de heer Jellema als gevolg van het faillissement geschorst.
9.2
Aard procedure
E.e.a. wordt nader toegelicht in het niet-openbare deel van het faillissementsverslag van de
heer Jellema.
9.3
Stand procedure
Geschorst als gevolg van het faillissement.
10.
OVERIG
10.1
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2
Plan van aanpak
Volgt uit het voorgaande.
10.3
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag volgt over drie maanden.
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 21
januari 2013.
D.V. Meijers-Ploegmakers,
curator
718229.1
14