Gemeenteraad

Commentaren

Transcriptie

Gemeenteraad
Gemeenteraad
van 26 mei 2015
Toelichting bij de agenda
OPENBARE VERGADERING
1.
Secretariaat / Miwa - Algemene vergadering op 16 juni 2015 - Kennisname agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Brief van 23 april 2015 van Miwa waarbij zij uitnodigen tot de Algemene Vergadering op 16 juni
2015.
Feiten en context
Gemeenteraadsbesluiten van 29 januari 2013 en van 25 februari 2014 betreffende benoeming
vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid,
waarbij gemeenteraadslid Adelheid Van Gaever wordt benoemd als vertegenwoordiger en
gemeenteraadslid Jan De Bruyne als plaatsvervanger.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
Artikel 1
Kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van Miwa op 16 juni 2015:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten)
en aanduiding stemopnemers
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2014
4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering a-van de jaarrekening
2014
5. Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2014 en bestemming
resultaat boekjaar 2014
6. Verslag van de Commissaris
7. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering en
de jaarrekening
8. Kwijting bestuurders en commissaris over het voorbije boekjaar
9. Benoeming bestuurder
10. Aanstelling bedrijfsrevisor (periode 2015-2017)
11. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 2
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 1
De effectieve en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Miwa op
16 juni 2015 opdracht te geven in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering
vermelde voorstellen.
Artikel 3
Gemeenteraadslid Adelheid Van Gaever te bevestigen als vertegenwoordiger en
gemeenteraadslid Jan De Bruyne als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Miwa op
16 juni 2015.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit en een
voor eensluidend getekend afschrift over te maken aan Miwa, Vlyminckshoek 12 in 9100 SintNiklaas.
2.
Beleids-en organisatieopvolging / Plaatsing drainage grasveld sporthal - Vaststellen
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2012 met betrekking tot het vaststellen van de
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de opdracht ‘Uitbreiding gemeentelijke sporthal
Stekene - Algemene bouwwerken, technische installaties en afwerking’.
Gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2014 met betrekking tot het vaststellen van de
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de opdracht ‘Uitbreiding gemeentelijke sporthal
Stekene - Deel jeugdhuis en kinderopvang’.
Feiten en context
Naar aanleiding van de uitbreidingswerken aan het gemeentelijk sportcentrum dienen
omgevingswerken uitgevoerd te worden.
Het grasveld voor de cafetaria van de sporthal ligt er steeds erg nat bij. Om van het grasveld een
speelveld te maken dient een drainage uitgevoerd te worden.
Financiële gevolgen
Nr.
Omschrijving
Beleidsitem
Algemene rekening
074000
2208007
Actie
Investeringsenveloppe
07001/07/511
1307001
Sport
Terreinen van
gebouwen - GG - in
aanbouw
Buitenaanleg sporthal
Cultuur, sport en vrije
tijd
Initieel
budget (euro)
35 800,02
Saldo
budget (euro)
29 014,08
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Een opdracht te gunnen met als voorwerp “Plaatsing drainage grasveld sporthal”.
Artikel 2
De lastvoorwaarden in het bestek nr STE/2015/038 vast te stellen.
Artikel 3
De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 vast te stellen op 15 654,30 euro
exclusief 21% btw.
Artikel 4
De onderhandelingsprocedure te kiezen als gunningswijze.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 2
3.
Beleids-en organisatieopvolging / Leveren van kleuterspeeltoestellen en valtegels voor
kleuterspeelplaats GBS Reynaerdijn - Vaststellen lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2015 met betrekking tot het vaststellen van de
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de opdracht ‘Aanleg kleuterspeelplaats
gemeentelijke basisschool’.
Feiten en context
De volledige kleuterspeelplaats van de gemeentelijke basisschool in Kemzeke had nood aan een
grondige renovatie.
Er werd reeds opdracht gegeven voor de heraanleg van de speelplaats om de wateroverlast bij
hevig regen weg te werken.
Gelijktijdig wordt overgegaan tot de aankoop van twee speeltoestellen, één combinatietoestel in
het thema boot en een klimbol voor kleuters tussen 2,5 en 6 jaar
Financiële gevolgen
Nr.
Omschrijving
Beleidsitem
080001
Algemene rekening
2205007
Actie
08001/01/506
Investeringsenveloppe
08002
Gewoon
kleuteronderwijs
Sport- en speelpleinen
- GG - in aanbouw
Aankoop
speeltoestellen
kleuterspeelplaats
Burgerzaken, leren en
onderwijs 2
Initieel
budget (euro)
23 600
Saldo
budget (euro)
23 600
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om
Artikel 1
Een opdracht te gunnen met als voorwerp “Leveren van kleuterspeeltoestellen en valtegels voor
kleuterspeelplaats GBS Reynaerdijn”.
Artikel 2
De lastvoorwaarden in het bestek nr STE/2015/039 vast te stellen.
Artikel 3
De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 vast te stellen op 19 500 euro
exclusief 21% btw.
Artikel 4
De onderhandelingsprocedure te kiezen als gunningswijze.
4.
Beleids-en organisatieopvolging / Leveren van dranghekken en aanhangwagen - Vaststellen
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
De vraag naar het gebruik van dranghekken stijgt.
Feiten en context
Door de stijgende vraag naar dranghekken moeten we regelmatig beroep doen op materiaal van
de omliggende gemeenten.
Financiële gevolgen
Beleidsitem
Nr.
Omschrijving
071902
Logistieke
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 3
Initieel
budget (euro)
Saldo
budget (euro)
Algemene rekening
2300000
Actie
07001/11/502
Investeringsenveloppe
07006
ondersteuning
Installaties, machines
en uitrusting - GG aanschaffingswaarde
Organiseren uitlening
logistiek materiaal
Cultuur, sport en vrije
tijd 6
25 000,00
23 472,67
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Een opdracht te gunnen met als voorwerp “Leveren van dranghekken en aanhangwagen”.
Artikel 2
De lastvoorwaarden in het bestek nr STE/2015/040 vast te stellen.
Artikel 3
De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 vast te stellen op 9 500 euro
exclusief 21% btw.
Artikel 4
De onderhandelingsprocedure te kiezen als gunningswijze.
5.
Beleids-en organisatieopvolging / Aankoop lichte vrachtwagen plus overname oude
vrachtwagen inclusief kipbak en hydraulische kraan - Vaststellen lastvoorwaarden, raming
en gunningswijze
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
De huidige lichte vrachtwagen met kipbak en hydraulische kraan die gebruikt wordt door de
dienst wegen is 27 jaar oud en zal waarschijnlijk niet meer goedgekeurd worden bij een volgende
keuring.
Feiten en context
De algemene toestand van het voertuig is zodanig dat het onverantwoord is om nog zware
kosten te maken om het te herstellen.
De opdracht omvat dan ook het vervangen van de huidige vrachtwagen.
Financiële gevolgen
Nr.
Omschrijving
Beleidsitem
Algemene rekening
020000
2433000
Actie
02001/02/5018
Investeringsenveloppe
02009
Wegen
Vrachtwagens – GG aanschaffingswaarde
Vervangen volvo
wegen
Mobiliteit en wegen 9
Initieel
budget (euro)
110 000
Saldo
budget (euro)
110 000
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking
Artikel 1
Een opdracht te gunnen met als voorwerp “Aankoop van een lichte vrachtwagen en overname
van een oude vrachtwagen”.
Artikel 2
De lastvoorwaarden in het bestek nr STE/2015/037 vast te stellen.
Artikel 3
De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 vast te stellen op 89 000 euro
exclusief 21% btw.
Artikel 4
De open aanbesteding te kiezen als gunningswijze.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 4
6.
Financiën / Vaststellen dotatie OCMW 2015-2019
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van enerzijds de rekeningresultaten 2014 en de budgetwijziging 1 van 2015 van
de gemeente en anderzijds de geraamde rekeningresultaten 2014 van het OCMW kan een
evaluatie gemaakt worden van de eerder goedgekeurde dotaties 2014-2019.
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de toekenning van het creditsaldo
rekening 13 van het ocmw bepaalt in artikel 2 dat ter compensatie van het historisch overschot
van 1 589 202 euro de gemeentelijke bijdrage 10 jaar forfaitair met 150 000 euro wordt
verminderd.
Feiten en context
De gemeentelijke bijdragen 2015-2019 zijn in onderling overleg en consensueel overeengekomen
door beide besturen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW als volgt vast te stellen en op te nemen in de
respectievelijke beleidsrapporten van beide besturen:
2015
2016
2017
2018
2019
1 930 800,00
1 972 416,00
2 014 864,00
2 058 162,00
2 102 325,00
Artikel 2
Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de toekenning van
het creditsaldo rekening 13 van het OCMW op te heffen.
7.
Financiën / Vaststellen dotatie 2015 Hulpverleningszone Waasland
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Provincie Oost-Vlaanderen vraagt het gemeenteraadsbesluit op waarin de dotatie van 2015
opgenomen is voor de Hulpverleningszone Waasland.
Feiten en context
De verdeelsleutel van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de Hulpverleningszone
Waasland is opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2014.
De specifieke bedragen die de gemeente Stekene zal betalen als dotatie aan de
Hulpverleningszone Waasland zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 16 december 2014.
Deze besluiten, goedgekeurd door de gemeenteraad, zijn onvoldoende voor de toezichthouder.
Zij wensen een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit waarin de dotatie 2015 aan de
Hulpverleningszone Waasland goedgekeurd wordt.
Financiële gevolgen
Nr.
Omschrijving
Beleidsitem
Algemene rekening
041000
6494003
Actie
04001/03/001
Brandweer
Toegestane
werkingssubsidies aan
de Brandweerzone
Waasland
Efficiënt inzetten van
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 5
Initieel
budget (euro)
835 087,00
Saldo
budget (euro)
417 543,50
de brandweer
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De dotatie 2015 voor de Hulpverleningszone Waasland vast te stellen op 835 087,00 euro.
Artikel 2
Een voor eensluidend verklaard afschrift te bezorgen aan de Provincie Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
8.
Financiën / Vaststellen budgetwijziging 1 van 2015
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 betreffende het vaststellen van budget 2015.
Bijlagen
Budgetwijziging nr. 1 - 2015
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2015 vast te stellen als volgt:
budgettair resultaat van het boekjaar:
- 2 859 855 euro
gecumuleerd budgettair resultaat:
1 447 252 euro
resultaat op kasbasis:
859 579 euro
Artikel 2
Dit besluit te hechten aan de budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2015 welke er integrerend
deel van uitmaakt.
Artikel 3
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit samen met de budgetwijziging over te maken aan
de provinciegouverneur overeenkomstig artikel 253, §1, 2° van het gemeentedecreet.
9.
Financiën / Vaststellen gemeenterekening 2014
De gemeenteraad
Situatieschets
Feiten en context
De jaarrekening 2014 van de gemeente Stekene bestaat uit:
de beleidsnota 2014:
o doelstellingenrealisatie
o doelstellingenrekening
o financiële toestand
de financiële nota 2014:
o exploitatierekening
o investeringsrekening
o liquiditeitenrekening
samenvatting van de algemene rekeningen (balans + staat van opbrengsten en
kosten)
toelichting
Bijlagen
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 6
Jaarrekening 2014
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De jaarrekening 2014 van de gemeente Stekene vast te stellen als volgt:
budgettair resultaat van het boekjaar:
- 4.223.083 euro
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:
4.307.107 euro
resultaat op kasbasis:
3.635.670 euro
Artikel 2
Dit besluit te hechten aan de jaarrekening 2014 die er integrerend deel van uitmaakt.
Artikel 3
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit , samen met de jaarrekening 2014, over te maken
aan de provinciegouverneur overeenkomstig artikel 253, §1, 11° van het gemeentedecreet.
10. Communicatie / Kennisname jaarverslag 2014
De gemeenteraad
Situatieschets
Bijlagen
Jaarverslag 2014
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt gevraagd:
Enig artikel
Kennis te nemen van het jaarverslag 2014.
11. Wegen / Uitbreiding waterleidingnet private verkaveling Nachtegaalstraat tussen 74 en 84
en vervanging van vezelcementleiding Ø 80mm - Goedkeuring
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens plan 20.53.60/183 voor de drinkwaterbevoorrading
van de private verkaveling Nachtegaalstraat tussen 74 en 84 en de vervanging van
vezelcementleidingen Ø 80mm.
Adviezen
Gunstig advies van 24 april 2015 van de Hulpverleningszone Waasland.
Bijlagen
Financiering distributiewerken De Watergroep
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de uitbreiding van de waterleiding voor de bevoorrading van
drinkwater aan de private verkaveling in de Nachtegaalstraat tussen 74 en 84 volgens plan
20.53.60/183 en de daaraan verbonden kostprijs van 11 064 euro, ten laste van de verkavelaar.
Artikel 2
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 7
Goedkeuring te verlenen aan de vervanging van vezelcementleidingen Ø 80mm naar aanleiding
van de in artikel 1 beschreven uitbreiding volgens plan 20.53.60/183 en de daaraan verbonden
kostprijs van 7 295,40 euro, via financiering door De Watergroep.
Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit over te maken aan De Watergroep,
Provinciale directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 in 9000 Gent.
12. Wegen / Saneren en moderniseren openbare verlichting i.k.v. Quick Scan (deel 2015) Vaststellen lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
In het kader van de opgemaakte Quick scan van de openbare verlichting werd er door Eandis een
planning opgemaakt om de energieverslindende openbare verlichtingspalen te vervangen.
De selectie van de straten en toestellen gebeurde op basis van de grootste vermogens- en
verbruiksbesparing en terugverdieneffect.
Besparing terugverdientijd:
- 44 591kWh/jaar
- 7 793,00 euro/jaar
- 3,8% minder verbruik t.o.v. totaal
- terugverdiend na 3,2 jaar
- 9,495kW minder opgesteld vermogen
- 96 oude toestellen Z21 (250W), Z18 (150W), VZ (150W) en DM (250W) verdwijnen uit het net.
Feiten en context
Stekene heeft met de opdrachthoudende vereniging voor energieleveringen in MiddenVlaanderen Intergem, een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en met een
beheersoverdracht zoals statutair vastgelegd is.
Daardoor doet de gemeente afstand van het recht om zelfstandig de opdrachten uit te
voeren waarvan de realisatie op grond van hun eigen beslissing toevertrouwd is aan het
samenwerkingsverband (artikel 9 van de statuten).
Statuten opdrachthoudende vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen
Intergem, goedgekeurd en gecoördineerd door de buitengewone Algemene Vergadering
op 11 december 2014.
Adviezen
Visum van 4 mei 2015 van de financieel beheerder betreffende de voorafgaande wettigheids- en
regelmatigheidscontrole.
Financiële gevolgen
Nr.
Omschrijving
Beleidsitem
Algemene rekening
067000
2280000
Actie
02001/05/002
Investeringsenveloppe
02005-05/002
Straatverlichting
Overige onroerende
infrastructuur aanschaffingswaarde
Vervangen van oude
en
energieverslindende
openbare verlichting
Mobiliteit en wegen 5
Initieel
budget (euro)
Saldo
budget (euro)
30 154,56
30 154,56
30 154,56
30 154,56
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Een opdracht te gunnen met als voorwerp “Aanpassing van de bestaande openbare verlichting”
i.k.v. Quick Scan, deel 2015.
Artikel 2
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 8
De lastvoorwaarden vast te stellen als volgt:
Detail aanpassing bestaande openbare verlichting in de aanvraag:
Werken en materiaal
Prijs (euro)
OV-installatie
- Het plaatsen van armaturen
2 777,37
- Het vervangen van:
17 591,75
- 12 armaturen door Saffier 2 MHHP-TC 140W in De Stropersstraat
- 15 armaturen door Saffier 1 O-MMHP-TC PGZ 90W in de Bormte
- 22 armaturen door Saffier 1 O-MHHP-TC PGZ 90W in de
Polenlaan
- 1 armatuur door Saffier 1 MHHP 90W in de Kasteelstraat
- 26 armaturen door Saffier 1MHHP-90W in de Dorpsstraat
- 13 armaturen door Saffier 1MMHP 90W in de Brugstraat
- 7 armaturen door Saffier 1MHHP 90W
Recubel
12,84
Subtotaal
20 381,96
Btw verlegd
TOTAAL
20 381,96
Artikel 3
Het geraamd totaalbedrag van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 vast te stellen op
20 381,96 exclusief btw.
Artikel 4
De onderhandelingsprocedure te kiezen als gunningswijze.
13. Patrimonium / Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor Omnisportveld Groene Putte met
vzw Waasballon
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Brief van vzw Waasballon van 13 oktober 2014 met de vraag om het omnisportveld Groene Putte
langsheen de Heistraat, wijk Burchtakker, te gebruiken als opstijgterrein voor warme
luchtballons.
Bijlage
Gebruiksovereenkomst omnisportveld ‘Grone Putte’
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De gebruiksovereenkomst voor het omnisportveld “Groene Putte“ in de Heistraat met vzw
Waasballon, Pastoor De Meerleerstraat 13 in 9100 Sint-Niklaas, goed te keuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de gebruiksovereenkomst te
ondertekenen.
Artikel 3
De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 250 euro/jaar met proeftijd tot 31 december 2015
en daarna voor 3 periodes van 3 jaar.
14. Milieu / Goedkeuring Burgemeesterconvenant en deelname aan project Waasland
Klimaatland
De gemeenteraad
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 9
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Voorstel van Interwaas voor deelname aan het Covenant of Mayors, een initiatief van de
Europese Commissie, waarin gemeenten zich vrijwillig engageren om minstens 20% van de CO2
uitstoot op hun grondgebied te reduceren.
Feiten en context
Steden en gemeenten zijn direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en
diensten) verantwoordelijk voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het
gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten.
De Europese Unie kan de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen realiseren als ook de
lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren.
Lokale en regionale overheden in heel Europa helpen de broeikasgasemissies verminderen door
het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame
mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.
De mogelijkheid is voorzien om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen
waarbij één reductiedoelstelling wordt geformuleerd voor alle gemeenten en waarbij één
actieplan wordt opgemaakt voor deze gemeenten waarin wel nog lokale accenten kunnen
worden gelegd.
De provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas zijn territoriaal coördinator in het kader van het
Convenant of Mayors en lanceren het project ‘Waasland Klimaatland’ met een looptijd tot 1
januari 2018 ter ondersteuning van het lokale klimaatbeleid.
De provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas voorzien voor het project Waasland Klimaatland de
komende 3 jaar jaarlijks 135 500 euro, waarvan 67 750 euro uit het Waas Fonds, 33 875 euro van
Interwaas en 33 875 euro van de provincie.
Volgens het overzicht van Interwaas van het Waas Fonds beschikt Stekene over volgende
bedragen:
- voor gemeentelijke projecten (lokaal): 64 286,52 euro
- voor intergemeentelijke projecten (boven lokaal): 73 093,27 euro.
Interwaas zal met deze projectmiddelen onder meer een projectcoördinator voor de
ondersteuning van het Burgemeestersconvenant aanwerven die samen met de gemeenten en
andere relevante actoren een visie en strategie m.b.t. een regionaal klimaatbeleid zal uitwerken.
Bijlagen
Ontwerp-burgemeester convenant
Overzicht Waas Fonds met aandeel Stekene
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Deel te nemen aan het driejarig project ‘Waasland Klimaatland’ dat loopt tot 1 januari 2018 en
hiervoor éénmalig ter financiering een projectbijdrage van 5 500 euro ter beschikking te stellen
aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, via het voor Stekene beschikbaar budget binnen
het Waas Fonds.
Artikel 2
Het ‘Burgemeestersconvenant’ met de Wase gemeenten voor een gezamenlijk duurzaam
energieactieplan goed te keuren.
Artikel 3
Volgende engagementen goed te keuren:
- de CO2-uitstoot in haar eigen gemeente terugdringen en samen met andere Wase gemeenten
streven naar een reductie voor de regio met minstens 20%;
- deelname aan de driemaandelijks stuurgroepvergaderingen van Waasland Klimaatland;
- deelname aan de maandelijkse projectteamvergaderingen van Waasland Klimaatland;
- actieve medewerking verlenen, zowel vanuit het bestuur als de administratie, aan het opmaken
van een regionale visie en een regionaal actieplan waarin ook lokale accenten kunnen worden
aangebracht.
Artikel 4
De burgemeester te machtigen het Burgemeestersconvenant te ondertekenen.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 10
Artikel 5
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit over te maken aan de provincie Oost-Vlaanderen,
Woodrow Wilsonplein 1 in 9000 Gent en aan Interwaas, Lamstraat 113 in 9100 Sint-Niklaas.
15. Lokale economie / Vaststellen gemeenteretributie voor het gebruik van de winkelbus
De gemeenteraad
Situatieschets
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de tarieven niet te wijzigen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Voor een termijn aanvang nemend op 1 juni 2015 en eindigend op 31 december 2019 een
retributie te vestigen voor het gebruik van de winkelbus.
Artikel 2
De retributie vast te stellen op 5,00 euro voor een 10-rittenkaart.
Artikel 3
Mindervaliden zijn vrijgesteld van deze retributie.
Artikel 4
De retributie moet contant worden betaald aan de buschauffeur of aan het aangestelde
personeelslid van de gemeente.
Artikel 5
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd volgens de burgerlijke
rechtspleging voor wat betreft het betwiste gedeelte van de retributie. Voor wat betreft het nietbetwiste gedeelte kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen conform artikel 94
van het gemeentedecreet.
Artikel 6
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit aan de provinciegouverneur over te maken,
overeenkomstig artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet.
16. Ruimtelijke ordening / V1874 - Vaststellen van de lastvoorwaarden voor een nieuwe
verkaveling in de Hulsterstraat Zuid 8-12a
De gemeenteraad
Situatieschets
ste
Vergunningsaanvraag voor een wijziging verkaveling in de Hulsterstraat-Zuid 8-12a – 1
afdeling, sectie A, nr. 1485.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
ste
Het perceel in de Hulsterstraat-Zuid 8-12a – 1 afdeling, sectie A, nr. 1485, waarvoor een
verkavelingsaanvraag werd ingediend, is gelegen aan een onvoldoende uitgeruste weg.
Om reden dat de verkaveling gelegen is aan een onvoldoende uitgeruste weg, wordt de
afgifte van de verkavelingsvergunning aan volgende lasten verbonden:
1) WERKEN VOORAFGAAND UIT TE VOEREN:
A. Aanleg van wegen en infrastructuur en groen
Riolering
De verkaveling is volgens het definitief zoneringsplan MB 09/06/2008 gelegen in een
gerioleerd gebied – gescheiden stelsel.
- Regenwaterafvoer
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 11
Per kavel dient het regenwater gescheiden te worden verzameld van het DWA en naar
de aanpalende waterloop 18 langsheen de straat afgevoerd en aangesloten via een nieuw
te plaatsen huisaansluitput – met RWA inscriptie op het gietijzeren deksel per kavel. –
model aansluiting zie advies provinciale dienst integraal waterbeleid.
- Afvalwaterafvoer : DWA
Per kavel dient het afvalwater gescheiden te worden verzameld van het RWA en naar
voor te worden gebracht.
Het dient aangesloten op een te voorziene huisaansluitput per kavel.
De 6 huisaansluitputten voor DWA dienen te worden geplaatst door de gemeentelijke
diensten. De aanvraag hiervoor dient gericht aan de gemeentelijke dienst wegen. De
kosten hiervan zijn ten laste van de verkavelaar en dienen voorafgaandelijk betaald . (
standard aanvraagformulieren zijn beschikbaar )
Aanpassing waterlopen
Volgens richtlijnen machtiging aanpassing waterloop nr. 18 – advies polderbestuur Sinaai
– Daknam ref. w97/ADV15012/WDG15021 en de provinciale dienst integraal waterbeleid
van 23/03/2015 met kenmerk : M02/BA30/2015/51-246/124/WB/avw.
Overwelving 20 lm met minimum diameter van 50 cm betonbuizen benorkeuring .
Oeverversteviging open straatgracht :
in afwijking van provinciaal advies dient de oeverversteviging van de Waterloop /
Straatgracht over lengte van +/- 58 lm uitgevoerd langsheen de beide zijden gezien de te
beperkte breedte van de wegberm. ( gevaar voor wegzakken wegverharding)
Hiervoor dienen drainerende grachtelementen te worden gebruikt type 50/80/130 met
30 % perforatie van de bodem, geplaatst op rolgrind met drainerend zand ( zie
modeltekening in bijlage ).
B. Nutsvoorzieningen
De kosten voor eventuele aanpassingen aan de bestaande netten (elektriciteit) op het
openbaar domein zijn ten laste van de verkavelaar.
Alle uitbreidingen van nutsleidingen, opgelegd door netmanagement-Intergem als
lastvoorwaarde, moeten binnen een termijn van 3 maanden na goedkeuring van de
verkavelingsvergunning, kosteloos worden overgedragen aan het gemeentebestuur.
Advies nutsmaatschappijen dient gevolgd – uitbreiding ten laste van de aanvrager.
C. Ruimte voor openbaar nut
Niet van toepassing.
D. Algemeen
- De gronden mogen maar worden verkocht of bebouwd vanaf het ogenblik dat aan de
hiervoor vermelde lastvoorwaarden is voldaan.
2) WERKEN NADIEN UIT TE VOEREN, TER AFWERKING VAN DE VERHARDING :
A. Groene ruimten
Niet van toepassing.
B. Voetpaden en opritten
Niet van toepassing.
17. Wonen / Vaststellen gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen Wijziging
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 26 november 2013 betreffende het vaststellen van een
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen.
Feiten en context
Het Decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat, wanneer een gemeente een leegstandsheffing
invoert, bepaalde minimumbedragen moeten gehanteerd worden.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 12
Overeenkomstig artikel 3.2.17 van het Decreet grond- en pandenbeleid zijn deze basisbedragen
gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen ze overeen met de index van
november 2009.
Deze basisbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de
maand november die aan de aanpassing voorafgaat.
In het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2013 werd nog geen rekening gehouden met de
minimumheffingen bepaald door de Vlaamse decreetgever.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2013 betreffende vaststellen
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen te vervangen door volgende
bepalingen:
“Artikel 3
§1 Het basisbedrag van de belasting vast te stellen op:
A.
990,00 euro voor een leegstaand gebouw in de zin van artikel 2.2.6, §2 of § 4van het
Decreet grond- en pandenbeleid.
B.
Voor een leegstaande woning in de zin van artikel 2.2.6, §3 of § 4 van het Decreet gronden pandenbeleid:
a. 990,00 euro voor een eengezinswoning;
b. 75,00 euro voor een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis, van de
Vlaamse Wooncode;
c. 300,00 euro voor elke andere woning dan deze vermeld onder a. en b., zoals
bijvoorbeeld een appartement.
Daarbij geldt eveneens volgende bepaling: In een gebouw met enerzijds een winkel en/of
kantoor en anderzijds appartementen, die via een afzonderlijke ingang bereikbaar zijn,
wordt de winkel en/of het kantoor (samen) aanzien als een gebouw, zoals bedoeld in
artikel 3§1.A. van dit besluit, en elk appartement als een andere woning, zoals bedoeld in
artikel 3§1.B.c van dit besluit.
§2 Deze basisbedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen ze
overeen met de index van november 2009. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het
ABEX-indexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat (overeenkomstig
artikel 3.2.17 van het Decreet grond- en pandenbeleid).
§3 Het bedrag van de heffing is gelijk aan het resultaat van de formule ‘geïndexeerd basisbedrag
vermenigvuldigd met X’ waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning
en/of het gebouw zonder onderbreking opgenomen is in de gemeentelijke inventaris. X mag niet
meer bedragen dan 5.”
Artikel 2
Een eensluidend afschrift van dit besluit over te maken aan de provinciegouverneur,
Gouvernementstraat 1 in 9000 Gent, overeenkomstig artikel 253, §1, 3° van het
gemeentedecreet.
18. Cultuur / Raad van beheer culturele infrastructuur - Samenstelling
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2015 waarin Ilse De Schepper als opvolgend werkend lid
van de raad van maatschappelijk welzijn is aangesteld.
Volgens artikel 10 van de statuten van de raad van beheer komt een einde aan het mandaat van
mevrouw De Schepper, omdat leden niet kunnen zetelen als gemeente- of OCMW-raadslid.
Voordracht van kandidaat van Gemeentebelangen: Niels Windhey
Feiten en context
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 13
Gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2013 houdende erkennen en vaststellen statuten van de
Raad van beheer culturele infrastructuur.
Gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2013 houdende evenredige verdeling en samenstelling van
de Raad van beheer culturele infrastructuur.
Gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2013 houdende samenstelling van de Raad van beheer
culturele infrastructuur.
Volgens artikel 6 van de statuten van de raad van beheer van de culturele infrastructuur dient de
gemeenteraad binnen een termijn van drie maanden na ontslag in opvolging te voorzien als er
vroegtijdig aan een lidmaatschap een einde komt.
Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
- minimum 18 jaar oud zijn
- woonachtig in de gemeente ;
- geen personeelslid zijn van het gemeentebestuur en het OCMW van Stekene
- niet zetelen als gemeente- of OCMW-raadslid
Omdat er momenteel ongeveer evenveel mannen als vrouwen deel uitmaken van de raad,
diende er niet noodzakelijk rekening gehouden te worden met de man-vrouwverhouding.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Kennis te nemen van het einde van het mandaat van mevrouw Ilse De Schepper als lid van de
raad van beheer van de culturele infrastructuur.
Artikel 2
De heer Niels Windhey aan te stellen als afgevaardigde namens Gemeentebelangen.
19. Onderwijs / Vaststellen gemeenteretributie voor flankerend onderwijs - Wijziging
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2013 betreffende vaststellen gemeenteretributie voor
flankerend onderwijs, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2014.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om tarieven toe te voegen voor de
schoolsportklassen bij deelname aan sporten die een halve dag in beslag nemen en
waarvoor de gemeente huurkosten of gebruikskosten aan derden moeten betalen, zoals
klimmen, paardrijden, fitness en inline-skaten:
• deelname sport die een halve dag in beslag neemt : 5,00 euro per sportbeurt
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
In het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2013 betreffende vaststellen gemeenteretributie
voor flankerend onderwijs een artikel 9bis in te voegen dat luidt als volgt:
“Artikel 9bis
Een retributie te vestigen voor sporten van schoolsportdagen die een halve dag in beslag nemen
en waarvoor de gemeente huurkosten of gebruikskosten aan derden moeten betalen.
De retributie wordt vastgesteld op 5,00 euro per sportbeurt van een halve dag.”
Artikel 2
Dit besluit aan de provinciegouverneur over te maken overeenkomstig artikel 253, §1,3° van het
gemeentedecreet.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 14
20. Gemeentelijk onderwijs / Vaststellen gemeenteretributie voor drank, maaltijden, uitstappen
en diverse voor leerlingen van het gemeentelijk onderwijs voor schooljaar 2014/2015
De gemeenteraad
Situatieschets
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de tarieven te wijzigen als volgt:
Klap van 15,50 euro naar 17,00 euro
Kits van 16,50 euro naar 18,00 euro
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
De gemeenteretributie voor drank, maaltijden, uitstappen en diverse voor leerlingen van het
gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 vast te stellen als volgt:
Warme maaltijd lager
3,15 euro
Warme maaltijd kleuter
2,80 euro
Soep
0,40 euro
Melk/chocomelk
0,30 euro
Appelsien/appelsap:
0,30 euro
Turntruitje
6,50 euro
Turnbroekje
6,50 euro
Fruitproject gesubsidieerd vanaf 1 september
8,00 euro
2014
Fruitproject gesubsidieerd vanaf 5 januari
6,00 euro
2015
Fruitproject niet gesubsidieerd (per stuk
0,40 euro
fruit/week)
Dopido/Dokadi/Doremi
30,00 euro
BOBO
34,95 euro
Boektoppers jongste kleuters/pakket
19,00 euro
Boektoppers jongste kleuters/abonnement
30,00 euro
Boektoppers oudste kleuters/pakket
19,00 euro
Boektoppers oudste kleuters/abonnement
30,00 euro
Boektoppers lager
19,00 euro
Zonnekind/Zonnestraat/Zonneland
35,00 euro
National Geographic Junior
34,95 euro
Klap
17,00 euro
Kits
18,00 euro
Landbouwklas 2de leerjaar (werkingsmiddelen gratis
onderwijs 95 euro)
Zeeklas (3de en 4de leerjaar om de 2 jaar)
140,00 euro
Sportklas (5de en 6de leerjaar, om de 2 jaar
140,00 euro
Taalkamp Frans (6de leerjaar)
95,00 euro
Artikel 2
Deze prijzenlijst als addendum te voegen bij het Afsprakenplan, goedgekeurd door de
gemeenteraad, onder rubriek “verbruiken op school - facturatie”.
Artikel 3
Deze prijzenlijst als addendum te voegen bij het Schoolreglement, goedgekeurd door de
gemeenteraad, onder rubriek “bijdrageregeling”.
Artikel 4
De retributie moet contant worden betaald tegen betalingsbewijs of via overschrijving op basis
van een factuur.
Artikel 5
Bij gebreke van betaling in der minne, wordt de retributie ingevorderd volgens de burgerlijke
rechtspleging voor wat betreft het betwiste gedeelte van de retributie. Voor wat betreft het nietGemeenteraad 26 mei 2015 - p. 15
betwiste gedeelte kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen conform artikel 94
van het gemeentedecreet.
Artikel 6
Dit besluit aan de provinciegouverneur over te maken overeenkomstig artikel 253, §1,3° van het
gemeentedecreet.
21. Gemeentelijk onderwijs / Openverklaring vacante betrekking lager onderwijzer in vast
dienstverband (20/24) - Intrekken gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 en opnieuw
openverklaren
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Brief van 2 juni 2014 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, afdeling Scholen
basisonderwijs, betreffende de personeelsformatie basisonderwijs voor het schooljaar 20142015.
In de gemeenteraad van 28 april 2015 werd de openverklaring vacante betrekking lager
onderwijzer(es) in vast dienstverband (20/24) goedgekeurd.
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoemingen in het ambt van lager onderwijzer(es) met ingang van 1 januari
2016 vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
Omzendbrief 1CC/VB/ML van 29 november 1999, laatst gewijzigd op 28 april 2015.
Op 1 mei 2015 treedt een nieuwe procedure in werking met betrekking tot de vaste benoeming
in wervingsambten.
Een vaste benoeming gaat niet langer in op 1 januari maar op 1 juli.
Feiten en context
Er zijn 20 lestijden in het ambt van lager onderwijzer(es) die vacant kunnen worden verklaard.
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoemingen in het ambt van lager onderwijzer(es) met ingang van 1 juli
2015 vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
De personeelsleden dienen volgende voorwaarden te vervullen op 1 juli 2015:
- Het personeelslid moet op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming tijdelijk aangesteld zijn
voor doorlopende duur in het ambt waarvoor het zich kandidaat stelt.
- Het personeelslid dat vastbenoemd is en verlof voor een tijdelijk andere opdracht (TAO) heeft
verkregen, moet over 360 dagen dienstanciënniteit beschikken.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 betreffende openverklaring vacante betrekking lager
onderwijzer in vast dienstverband (20/24) in te trekken.
Artikel 2
Een betrekking van lager onderwijzer(es) in vast dienstverband (20 lestijden per week) met
ingang van 1 juli 2015 open te verklaren.
Artikel 3
De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 15 juni 2015 tegen ontvangstbewijs te worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 16
22. Gemeentelijk onderwijs / Openverklaring vacante betrekking zorg-coördinator in vast
dienstverband (32/36) - Intrekken gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 en opnieuw
openverklaren
Gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Brief van 6 juni 2014 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, afdeling Scholen
basisonderwijs, betreffende de puntenenveloppe voor zorg voor het schooljaar 2014-2015.
In de gemeenteraad van 28 april 2015 werd de openverklaring vacante betrekking zorgcoördinator vast dienstverband (32/36) goedgekeurd.
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoeming in het ambt van zorgcoördinator met ingang van 1 januari 2016
in het lager onderwijs, vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
Omzendbrief 1CC/VB/ML van 29 november 1999, laatst gewijzigd op 28 april 2015.
Op 1 mei 2015 treedt een nieuwe procedure in werking met betrekking tot de vaste benoeming
in wervingsambten.
Een vaste benoeming gaat niet langer in op 1 januari maar op 1 juli.
Feiten en context
Er zijn 32 uren in het ambt van zorg-coördinator die vacant kunnen worden verklaard.
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoemingen in het ambt van zorg-coördinator met ingang van 1 juli 2015
vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
De personeelsleden dienen volgende voorwaarden te vervullen op 1 juli 2015:
- Het personeelslid moet op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming tijdelijk aangesteld zijn
voor doorlopende duur in het ambt waarvoor het zich kandidaat stelt.
- Het personeelslid dat vastbenoemd is en verlof voor een tijdelijk andere opdracht (TAO) heeft
verkregen, moet over 360 dagen dienstanciënniteit beschikken.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 betreffende openverklaring vacante betrekking zorgcoördinator in vast dienstverband (32/36) in te trekken.
Artikel 2
Een betrekking van zorg-coördinator in vast dienstverband (32 uren per week) met ingang van 1
juli 2015 open te verklaren.
Artikel 3
De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 15 juni 2015 tegen ontvangstbewijs te worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen.
23. Gemeentelijk onderwijs / Openverklaring vacante betrekking ICT-coördinator in vast
dienstverband (11/36) - Intrekken gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 en opnieuw
openverklaren
De gemeenteraad
Situatieschets
Voorgeschiedenis
Brief van 2 juni 2014 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, afdeling Scholen
basisonderwijs, betreffende de puntenenveloppe voor het schooljaar 2014-2015.
In de gemeenteraad van 28 april 2015 werd de openverklaring vacante betrekking ICTcoördinator in vast dienstverband (11/36) goedgekeurd.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 17
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoeming in het ambt van ICT-coördinator met ingang van 1 januari 2016 in
het lager onderwijs, vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
Omzendbrief 1CC/VB/ML van 29 november 1999, laatst gewijzigd op 28 april 2015.
Op 1 mei 2015 treedt een nieuwe procedure in werking met betrekking tot de vast benoeming in
wervingsambten.
Een vaste benoeming gaat niet langer in op 1 januari maar wel op 1 juli.
Feiten en context
Er zijn 11 uren in het ambt van ICT-coördinator die vacant kunnen worden verklaard.
Proces-verbaal van de gemeentelijke basisschool Reynaerdijn van het lestijdenpakket met
betrekking tot vaste benoemingen in het ambt van ICT-coördinator met ingang van 1 juli 2015
vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 april 2015.
De personeelsleden dienen volgende voorwaarden te vervullen op 1 juli 2015:
- Het personeelslid moet op 30 juni voorafgaand aan de vaste benoeming tijdelijk aangesteld zijn
voor doorlopende duur in het ambt waarvoor het zich kandidaat stelt.
- Het personeelslid dat vastbenoemd is en verlof voor een tijdelijk andere opdracht (TAO) heeft
verkregen, moet over 360 dagen dienstanciënniteit beschikken.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de stemming bij handopsteking om:
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2015 betreffende openverklaring vacante betrekking ICTcoördinator in vast dienstverband (11/36) in te trekken.
Artikel 2
Een betrekking van ICT-coördinator in vast dienstverband (11 uren per week) met ingang van 1
juli 2015 open te verklaren.
Artikel 3
De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 15 juni 2015 tegen ontvangstbewijs te worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen.
Gemeenteraad 26 mei 2015 - p. 18