Informatiegids 2016-2017 voor leerlingen

Commentaren

Transcriptie

Informatiegids 2016-2017 voor leerlingen
Driestar
DRIESTAR
College
INFOGIDS
2016-2017
llege
en!
llege
ollege
voor het leven!
voor het leven!
INHOUD
1VOORWOORD
4
5
Open dag
2 GOUDA HOOFDVESTIGING VMBO & PRO
6
6
6
7
7
8
8
2.1 Eerste klas
2.2 Vakken in de onderbouw, de eerste en tweede klas
2.3 Leerwegen en profielen in klas 3 en 4
2.4 Na het vmbo
2.5Praktijkonderwijs
2.6Entree-opleiding
3 GOUDA HOOFDVESTIGING HAVO & VWO
3.1 Onderwijs op niveau
3.2Havo
International Business College (IBC)
3.3 Vwo
Gymnasium
Gymnasium+
TTO Tweetalig onderwijs
4 LEIDEN NEVENVESTIGING
4.1 Het onderwijsaanbod
4.2Lwoo-zorgklas
4.3Leerlingenbegeleiding
5 LEKKERKERK NEVENVESTIGING
5.1
5.2
5.3 5.4 De opleidingen
Het reilen en zeilen op school
Zorg
Tenslotte...
13
13
14
14
14
15
15
16
20
20
21
21
26
26
26
28
28
3
1
VOORWOORD
Beste toekomstige leerlingen,
De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een heel belangrijke.
Er gaat een andere wereld open. En daarbij vraag je je af hoe dat straks allemaal zal gaan bij
de overgang van die oude en vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs. Lessen die door verschillende docenten gegeven worden, een veel grotere school en de soms
lange reis die met de fiets, bus of trein gemaakt moet worden. Best spannend en soms ook
een beetje eng, zowel voor ouders als leerlingen.
Met deze gids die geschreven is voor ouders en leerlingen willen we de overstap naar onze
school zo soepel mogelijk laten verlopen.
De meeste hoofdstukken zijn in de ‘je’-vorm geschreven. Daarin staat vooral de informatie
die voor de toekomstige leerlingen van belang is.
Naast deze informatiegids zijn er ook contactmomenten waarop informatie over onze
school gegeven wordt en deze momenten mogen eigenlijk niet gemist worden. We nodigen ouders en toekomstige leerlingen graag uit voor de voorlichtingsavond en de open
dag. Het bezoeken hiervan geeft een goed beeld van het Driestar College en maakt de
overstap minder groot.
De open dag is bedoeld voor ouders en leerlingen samen. Het is een feestelijke ontmoeting met het Driestar College. Door het bezoeken van deze dag weet je een beetje hoe het
er op onze school aan toegaat. Bij alle vakken kan een kijkje worden genomen, je ziet de
verschillende vaklokalen met de lesboeken en andere leermaterialen die worden gebruikt.
En de docenten geven graag antwoord op de vragen die je hebt.
Deze open dag is op al onze locaties: Gouda, Leiden en Lekkerkerk.
We wensen jou veel lees-en kijkplezier bij het doorlezen van deze informatiegids.
Drs. G. Bergacker
Voorzitter College van Bestuur
4
Locatie
Open dag voor
leerlingen en ouders
9.30 - 12.00 uur
Open dag
Driestar College
(hoofdlocatie)
Ronsseplein
1*
Locatie
2803 ZV Gouda
tel. 0182 - 69 16 91
fax 0182
- 57 10 03 College
Driestar
17 januari 2015
Open dag voor leerlingen en ouders
9.30 - 12.00 uur
16 januari 2016
17 januari 2015
Nevenvestiging
Rehoboth
(hoofdlocatie)
Berlagestraat 2
Ronsseplein 1*
2941 GC Lekkerkerk
2803
ZV
tel. 0180
- 44 69
99Gouda
fax 0180
66
12
50
Nevenvestiging Rehoboth
Nevenvestiging
Leiden 2
Berlagestraat
Dieperpoellaan
2 Lekkerkerk
2941 GC
2334 CN Leiden
Leiden
tel. 071Nevenvestiging
- 519 13 33
fax 071Dieperpoellaan
- 565 29 34
2
16 januari 2016
24 januari 2015
23 januari 2016
CN Leiden
*Aan de2334
Clematislaan
2 is de open dag voor lwoo en PrO, vmbo-bk zorg & welzijn.
*Aan de Clematislaan 2 is de open dag voor lwoo en PrO, vmbo-bk zorg & welzijn.
5
2
GOUDA HOOFDVESTIGING
VMBO & PRO
2.1 EERSTE KLAS
Op de basisschool zit je met je vrienden en vriendinnen in één klas. In het voortgezet onderwijs is
dat anders. Velen gaan naar verschillende scholen en binnen één school ga je ook nog naar verschillende sectoren. Op het Driestar College kun je naar het PrO (Praktijkonderwijs), het vmbo, de
havo of het atheneum. In dit hoofdstuk gaat het over het vmbo & PrO.
De leerkracht van groep 8 bepaalt wat de beste sector en leerweg is. Want binnen vmbo & PrO heb
je verschillende eerste klassen. We noemen dat ook wel brugklassen.
Je wordt geplaatst in een:
1. Klas van Praktijkonderwijs (PrO).
2.Vmbo basis-lwoo-klas. In deze klas kom je als je extra zorg nodig hebt. (ca. 15 leerlingen)
3. Vmbo basisklas (ca. 24 leerlingen).
4.Vmbo kaderklas (ca. 26 leerlingen).
5. Vmbo gth-klas (ca. 30 leerlingen).
Aan het eind van het cursusjaar kijken we naar welk niveau je kunt doorstromen.
2.2 VAKKEN IN DE ONDERBOUW, DE EERSTE EN TWEEDE KLAS
Het vmbo duurt vier jaar. In de onderbouw word je voorbereid op het maken van keuzes voor de
bovenbouw klas drie en vier. De docenten binnen PrO en basis- en basis-lwoo geven meerdere
vakken aan één klas. Binnen gt en kader krijg je verschillende vakken met steeds een wisselende
docent.
De vakken binnen het vmbo zijn onder andere:
• Godsdienst
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen • Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Duits
• Biologie • Economie
• Natuurkunde
• Lichamelijke Opvoeding
• Beeldende Vorming
De leerlingen van bk volgen ook de vakken: Praktijk & Oriëntatie en Studieles.
De leerlingen van gt volgen ook: Techniek en Frans.
6
2.3 LEERWEGEN EN PROFIELEN IN KLAS 3 EN 4
Het vmbo bestaat uit vier verschillende leerwegen. Deze leerwegen lopen van heel praktisch bezig
zijn tot juist heel theoretisch. Het zijn:
1. Basisberoepsgerichte leerweg (ca. 14 uur praktijk)
2. Kaderberoepsgerichte leerweg (ca. 12 uur praktijk)
3. Gemengde leerweg (3 -5 uur praktijk)
4.Theoretische leerweg (geen praktijkuren, alleen klas 4)
Binnen deze leerwegen moet je in klas 2 gaan kiezen voor een sector. Om te kiezen volg je lessen in
de verschillende profielen. En je wordt hierbij geholpen door je mentor en de decaan. Er bestaan vier
sectoren. En in onderstaand schema kun je precies zien wat we binnen onze school aanbieden.
Sector
Profiel
Techniek
BWI (Bouwen, wonen en Interieur)
PIE (Produceren, Installeren en Energie - voorheen metaal en electro)
Zorg & Welzijn
Zorg & Welzijn
Economie & Ondernemen
Economie & Ondernemen
Groen
Wordt alleen in theoretische leerweg aangeboden
2.4 NA HET VMBO
Het vmbo duurt vier jaar. Een vraag die bij sommige jongeren speelt is: “Wat heb ik aan het vmbo?
Wat kan ik er eigenlijk mee?”In onderstaand schema kun je zien welke mogelijkheden er zijn als je
binnen het vmbo start. Vervolgens kun je doorstromen naar een ROC, ook wel mbo genoemd.
arbeidsmarkt
MBO
Entree
opleiding
HBO
universiteit
mbo 2
Bt + Mt
BBL 2+3
PrO
6 jaar
vwo 6 jaar
havo
5 jaar
vmbo-basis/
basis lwoo
vmbokader
vmbo 4 jaar
PrO-praktijkonderwijs
vmbo-basis -voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
(basisberoepsgericht)
lwoo (leerwegondersteunend)
vmbo-kader-voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (kaderberoepsgericht)
vmbogt/havo
tto
gymnasium+
gymnasium
atheneum
vmbo-gt/h-voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (gemengd theoretische
leerweg/havo)
havo
-hoger algemeen voortgezet
onderwijs
vwo
-voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs
7
2.5 PRAKTIJKONDERWIJS
Al heel wat jaren is het Praktijkonderwijs een afdeling van
onze school. Dit is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk
vinden om te leren. Wanneer jij je aanmeldt voor het PrO,
wordt dit besproken in de commissie leerlingenzorg (CLZ).
De mensen die hierin zitten, beoordelen of jij in het PrO het
beste op je plaats bent. Aan het einde van het eerste jaar van
het PrO wordt er heel goed gekeken of je verder gaat binnen
PrO of naar het vmbo-basis-lwoo kunt.
“Wat een
prachtig werk
om er te zijn
voor jongeren''
Ouders, docenten en leerlingen, bij
wie kunnen ze in de dagelijkse schoolpraktijk nu terecht. Een kamer ergens
in het gebouw. Daar zit ze (hij) dan de
In het PrO ben je veel met de praktijk bezig. De naam ‘Praktijkonderwijs’ laat dit al duidelijk zien. Je krijgt dan vakken als
tuinieren, techniek en huishoudkunde. Ook doe je ervaring
op in een lokaal met werkhoeken. Zo is er een winkelhoek,
een magazijnhoek, een administratiehoek en een plantenen dierenhoek. Verder ben je druk bezig met (sociale) vaardigheden: het is natuurlijk fijn als je leert hoe je later in je
werk met mensen omgaat en om te leren om zelfstandig in
het leven te staan.
afdelingsleider. Elke dag is anders, de
eerste dagen van het schooljaar ben ik,
met de ondersteuning van de mentoren en collega’s, druk met de nieuwe
brugklassers. Graag wil ik de leerlingen
iets meegeven voor het Leven in de
weekopeningen. Het is een veelzijdige
taak waarin het onderwijsproces centraal staat. Daarnaast zijn we als afdelingsleiders het gezicht van de school
Tenslotte loop je veel stage. Je gaat eerst op verschillende
plaatsen meekijken en meedoen. Daarna ga je stage lopen in
een bedrijf of in een zaak waar je later graag wilt gaan werken. Jouw eigen stagedocent begeleidt dit helemaal. Op het
laatst wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Op dat
moment ben je van school en werk je echt in een bedrijf.
Maar ook dan kan er door de school voor begeleiding
gezorgd worden.
naar ouders, op ouderavonden en
bezoek je de basisschool voor de
overdracht van de brugklasleerlingen.
Wat een prachtig werk om er zo te zijn
voor jongeren op onze school. Om ze
iets mee te geven voor de toekomst,
en de Toekomst.
Na het derde en vierde leerjaar wordt gekeken of je misschien naar de Entree-opleiding kunt. Als dat lukt, ga je met
een diploma van school.
2.6 ENTREE-OPLEIDING
De Entree-opleiding is een mbo-opleiding binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen waarvoor het behalen van een
vmbo-diploma niet haalbaar is, kunnen met een diploma van
de Entree-opleiding toch doorstromen naar mbo niveau 2.
Twee dagen per week lopen de leerlingen stage in een leerbedrijf binnen de gekozen sector. Op de schooldagen is er
veel aandacht voor taal, rekenen en beroepsgericht onderwijs. Voor deelname aan het examen moet je minstens 16
jaar zijn.
8
Mw J. van Veldhuizen-van Aalsburg,
afdelingsleider vmbo-bk klas 1 en 2
“Je moet
er wel
even
inkomen''
Het gaat goed op de school. Het is wel
druk, maar je moet er wel even inkomen. Dat heeft iedereen gedaan. Dan
wen je er heel snel aan.
Gym is altijd een beetje moeilijk, want
wij gymmen anders. Wij doen over
kasten heen springen en voetbal.
Meestal dezelfde dingen dat is leuk.
Ik heb gym, sociale vaardigheden, ict,
avmb, koken, techniek. In de klas van
je eigen mentor zit je ook wel eens.
Godsdienst en natuurlijk ook huiswerk,
rekenen, wiskunde, cultuur en
maatschappij.
En dat was het. Ik hoop dat je het leuk
gaat krijgen.
Benjamin Bijman, PrO-1A
Hallo iedereen,
Wij zitten nu al vijf weken op het Driestar
College. Het is super gezellig. De leraren
helpen je graag, en als je met wat zit mag ja
altijd bij hun komen. Wij vinden het fijn dat je
niet in één klaslokaal zit. Ook heb je binnen
en buiten gym, dat vinden wij erg leuk.
De Driestar heeft meerdere gebouwen
zoals: Alfa, Bèta, Gamma, Epsilon, Delta en
Zèta.
Wij zitten in het gebouw Gamma. Wij vinden
het super leuk en het is ook super gezellig.
Zien we jou terug op het Driestar College?
Elise Bolland en Leanne van Butselaar, V1Hk
9
“Wiskunde vind ik leuk,
omdat ik dat goed
begrijp''
Ik ben Arnaud. Ik ben twaalf jaar oud. Dit is het eerste jaar dat ik
op het Driestar College zit. Ik zit in gebouw Epsilon. Het niveau
wat ik doe is basis lwoo. Alle leraren zijn heel erg aardig. Het vak
wiskunde vind ik erg leuk, omdat ik dat goed begrijp. Ook vind ik
het vak P&O erg leuk, omdat je dan gaat koken en allemaal leuke
opdrachten doet. Er zitten elf leerlingen in mijn klas. Ze zijn allemaal erg aardig. Ook heb ik al veel vrienden gemaakt op gebouw
Epsilon. Ook op de basisschool had ik het erg naar mijn zin, maar
hier meer omdat het erg afwisselend is.
Arnaud Baelde, lwoo-1
“Als mentor kun je
echt betrokken zijn bij
leerlingen!''
Het mooie van mentor-zijn is de ervaring dat je een jaar lang intensief
met een klas optrekt. Zeker aan het begin van het cursusjaar heb je
als brugklasmentor de mooie opdracht om de mentorleerlingen op
hun gemak te stellen in een nieuwe schoolomgeving. Je maakt hen
wegwijs in school, probeert te zorgen voor een goede sfeer in de
klas, stelt met de leerlingen een omgangscontract op, bespreekt in
de mentorlessen hoe je omgaat met huiswerk, kortom: je hebt een
dankbare taak.
Wat ik daarnaast heel mooi vindt, is de individuele begeleiding van de
leerlingen gedurende het schooljaar. Je voert regelmatig gesprekjes met
een leerling, je bespreekt leerresultaten (in nauw overleg met het team
van lesgevende docenten) en soms gebeurt het ook dat een leerling om
speciale hulp vraagt, omdat er zorgen zijn op school of thuis.
Heel mooi vind ik het functioneren van het ZorgAdviesTeam, waarin
leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben, besproken
worden in een team van begeleiders en deskundigen. Heel vaak komt
daar een adequate aanpak uit voort, waar de leerling veel baat bij
blijkt te hebben. Als mentor kun je op verschillende manieren echt
van betekenis zijn voor de leerling. Dat is gaaf!
A.J.A. Uitbeijerse, mentor
10
“soms hebben leerlingen
behoefte aan extra hulp''
Als zorgcoördinator mogen we leerlingen begeleiden in een belangrijke
levensfase. Voor de één verloopt die fase op school een stuk gemakkelijker dan voor de ander en soms hebben leerlingen behoefte aan extra
hulp of ondersteuning. Kenmerken van een stoornis, een moeilijke
thuissituatie of sociale problemen op school zijn zomaar een greep uit
de zorgen die leerlingen kunnen belemmeren.
Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders, mentoren en hulpverleners. We
Hoe het is op praktijkonderwijs?
zorgen ervoor dat de juiste hulp ingeschakeld wordt, zoals bijvoorbeeld
Je gaat allerlei leuke dingen doen! Je
een sociale vaardigheidstraining, remedial teaching of een interne bege-
leert nieuwe dingen en het is hier leuk
leider. Verder hebben we wekelijks een intern zorg overleg met een
op school! Koken en techniek en vaak
orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker, waarin de leerlingen
op de computer! Met techniek maken
van de afdeling besproken worden. Ook onderhouden we contact met
we een pennenbak en met koken
instanties buiten de school en bewaken we het zorgproces tot deze is
hebben we een roerei gemaakt! Je
afgesloten.
hebt leuke docenten en grappige
Zo proberen we de leerlingen in hun belangrijke jaren hier op school te
docenten!
ondersteunen en voor te bereiden op de volgende stap in hun leven.
Dag allemaal!
H.M. Blok en J. Eigenraam, zorgcoördindatoren vmbo
Ruth Sanderman, PrO-1A
11
“Onderling
vertrouwen
vind ik
belangrijk''
De eerste dagen op het Driestar College waren vooral heel gezellig. We
deden allerlei activiteiten waardoor we elkaar als klasgenoten beter leerden
kennen. Na een paar dagen begon het schoolleven pas echt. Onze mentor
hielp ons goed op weg. Hij besprak met ons hoe je op een goede manier
met elkaar omgaat. Hij behandelt ook met ons hoe je je huiswerk het beste
kunt doen en hoe je kunt plannen. En hij voert gesprekken met ons. Na een
week of twee waren we aardig gewend aan school!
Als mentor vind ik het belangrijk om een
Cathy Kok en Marthe de Reuver, V1L
bijdrage te leveren aan een veilig
groepsklimaat. Onderling vertrouwen in
een groep vind ik belangrijk. Klassen-
Wij zeggen regelmatig tegen elkaar: ‘Het werk van een decaan is één van de
middagen worden hierdoor ook erg
mooie taken binnen de school’. Wij ervaren samen met ouders en leerling
gezellig! Ik vind het mooi om te zien dat
het zoeken naar een passende vervolgopleiding als een traject waarin de
ze hier zelf het initiatief in nemen en er
leerling echt tot bloei kan komen. Dit begint al in de brugklas met oriënte-
ook zin in hebben. Ik ben van mening
rende lessen op allerlei beroepen en dat gaat door tot aan het moment dat
dat wanneer de leerling zich veilig voelt
ze ingestroomd zijn in de vervolgopleiding en daar een intakegesprek heeft
in zijn/ haar groep dit ook het leerkli-
plaatsgevonden over hun motivatie voor die opleiding. Decanen kunnen dit
maat zal bevorderen. Hiernaast vind ik
niet alleen, zij doen dit samen met de mentoren en vakleerkrachten. Samen
het individueel contact, het werken aan
geven we de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding vorm. Onze grote uitda-
een vertrouwensband met mijn men-
ging is om leerlingen die nog jong zijn te helpen bij de keuze. Door onze
torleerlingen een belangrijke taak. Ik
voorlichtingsavonden voor u als ouders willen we u handvatten aanreiken
vind het fijn wanneer leerlingen zich
om te helpen bij het maken van die keuze. Samen werken we aan een
veilig voelen bij mij als mentor, en dat zij
diploma dat perspectief biedt voor een passende vervolgopleiding.
het gevoel hebben dat ik hen echt ‘zie’
G.L. de Bruijn en C.H. Kleinbloesem, decanen vmbo
zodat, wanneer zij hun verhaal kwijt willen, dit ook willen en kunnen doen. Als
mentor hou ik ook het leerproces van
de leerlingen in de gaten. Wanneer het
nodig is zal ik hen hierin begeleiden en
adviseren. Al bij al vind ik het mentoraat
een uitdagende, interessante en mooie
verdieping van mijn takenpakket die ik
niet zou willen missen!
Mevrouw J. Trouwborst-Koops, mentor
12
“decanen doen dit samen''
3
GOUDA HOOFDVESTIGING
HAVO & VWO
3.1 ONDERWIJS OP NIVEAU
Kan je best wat meer leerstof aan dan je klasgenoten in groep 8? Ga je zelfstandig aan de slag en is
het voor jou heel normaal om goed je best te doen? Dan kijken wij ernaar uit om jou in het nieuwe
cursusjaar te ontmoeten. Naast dat we hard leren, is er ook een fijne sfeer in onze havo & vwo sector.
Er zijn diverse mogelijkheden om in het havo & vwo te beginnen. We doen er samen met jou alles
aan om op het niveau waarop je bent ingestroomd in de vervolg leerjaren te blijven.
Leerjaar
Havo
6
Vwo
Atheneum *
Gymnasium *
Gymnasium+ * en **
VTO *
5
Havo *
Atheneum *
Gymnasium *
Gymnasium+ * en **
VTO *
4
Havo *
Atheneum *
Gymnasium *
Gymnasium+ * en **
VTO *
3
Havo
Atheneum
Gymnasium
Gymnasium+
TTO 3
2
Havo
Atheneum
Gymnasium
Gymnasium+
TTO 2
1
Havo
Atheneum
Gymnasium
Gymnasium+
TTO 1
* profielkeuze: in leerjaar 4 volg je één van de volgende profielen:
• Natuur en techniek
• Natuur en gezondheid
• Economie en maatschappij (bij Havo kan binnen dit profiel voor International Business College gekozen
worden)
• Cultuur en maatschappij
Je kiest naast je profiel een vak in de vrije ruimte. In vwo 4 moeten alle leerlingen een extra vak volgen wat
je eventueel daarna laat vallen.
** voor gymnasium+ is het in de bovenbouw mogelijk om mee te doen met programma’s die door de universiteit van Leiden worden aangeboden
13
3.2 HAVO
3.3 VWO
Niet alleen leren voor school, maar vooral
leren voor het leven
Vwo is de afkorting van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Als je voor deze opleiding
kiest en geplaatst wordt, dan bereiden we je
voor op wetenschappelijk onderwijs op universitair niveau. De vwo-afdeling bestaat uit een
onderbouw en bovenbouw. Zowel de onderbouw als de bovenbouw duurt drie jaar. Tijdens
de lessen die je volgt, word je uitgedaagd om je
talenten te gebruiken. Je wordt gestimuleerd
om ook zelf oplossingen te vinden voor
opdrachten en (moeilijke) vraagstukken. Uiteraard vind je het leuk en boeiend om zelf nieuwe
dingen te ontdekken. Naast kennis en vaardigheden is het belangrijk dat je inzicht hebt. Je
hebt wat in je mars en kunt ook wat. Daarom
verwachten we ook wat van je. Naast inzicht is
inzet en een goede studiehouding belangrijk
om te slagen op het vwo. Je leert zelfstandig en
met medeleerlingen opdrachten uit te voeren
en vindt dit ook leuk. De docenten dagen je uit
en laten je excelleren, maar zelf ben je ook verantwoordelijk voor je studieresultaten. Het vwo
is een mooie opleiding voor de leergierige en
intelligente leerling.
Op de havo verwachten wij dat je een prestatie
levert die bij je past. Dat betekent dat een goede
inzet belangrijk is. Wij helpen je om de juiste
kennis en vaardigheden te leren die nodig zijn
om een havo-diploma te halen! Het belangrijkste is dat je bij ons leert om als christen te leven.
Daarbij hoort natuurlijk op een goede manier
met elkaar omgaan en een fijne sfeer in de klas.
Weet je al wat je wilt worden? In deze zoektocht helpen we je door speciale mentorlessen
aan te bieden die je helpen een keuze te maken
voor een vakkenpakket dat aansluit op een
eventuele vervolgopleiding. Een havo-diploma
is een goede basis om verder te studeren. Je
wordt voorbereid om de stap naar het hoger
beroepsonderwijs (hbo) te maken. Deze voorbereiding vraagt de nodige inspanning van jou
als leerling, van de docent, maar ook een goede
samenwerking tussen school en thuis.
Er kunnen momenten komen dat het even niet
lukt om goede cijfers te halen. Op deze
momenten zijn wij er om je te helpen, zodat je
weer verder kan. Als docenten willen wij je
graag structuur bieden en begeleiden in je persoonlijke leerproces, maar ook in het proces
van volwassen worden.
International Business College (IBC)
Straks ga je in het voortgezet onderwijs misschien wel de havo doen. Misschien vind je het
ook nog wel leuk om met economische onderwerpen bezig te zijn. Dan is na de derde klas het
International Business College (IBC) beslist iets
voor jou! Elke donderdag heb je dan geen
gewone lessen. Je bent dan, samen met andere
leerlingen, bezig met je eigen bedrijf. Dan koop
je echt producten in en die verkoop je weer aan
andere mensen. En jullie krijgen dan ook zelf
een echt salaris!
14
Gymnasium
Het gymnasium is een aparte vwo-opleiding.
Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt,
krijg je ook Grieks en Latijn. In de eerste klas
begin je met deze vakken. Bij Grieks en Latijn ga
je deze talen natuurlijk leren, maar verdiep je je
ook in de oude cultuur. Na drie jaar kun je kiezen om een van beide talen weg te doen. Als je
Grieks en/of Latijn tot en met de zesde klas
houdt, krijg je een gymnasiumdiploma.
Grieks en Latijn
Grieks en Latijn zijn hele oude talen. De eerste
jaren ben je bezig met het leren van de grammatica. Deze is niet makkelijk. Bij Grieks zal je
ook nog een ander alfabet moeten leren.
Behalve de grammatica, leer je ook om Griekse
en Latijnse teksten te leren en te begrijpen wat
ze bedoelen. Zo krijgen we al veel informatie
over de oude culturen. In de bovenbouw heb je alle grammatica
gehad en ga je originele teksten lezen van klassieke schrijvers
zoals Homerus en Plato (Grieks) en van Cicero en Seneca
(Latijn).
Cultuur
Behalve de talen houden we ons op het gymnasium ook bezig
met de cultuur van de Oudheid. Deze cultuur heeft heel veel
invloed gehad op de wereld zoals jij die kent. Behalve de cultuur
in de les zullen we ook door middel van excursies ons verdiepen in de Oudheid. Het hoogtepunt van de culturele activiteiten
is de Romereis in de vijfde klas.
Wanneer ben je een ‘gymnasiumleerling’?
Als je gymnasium wilt gaan doen is het belangrijk dat je graag
leert en nieuwsgierig bent. Je bent ook iemand die van uitdagingen houdt en zich wil vastbijten in iets moeilijks. Natuurlijk is
het handig als je ook interesse hebt in taal en het is goed als je
oog hebt voor de cultuur en maatschappij van vroeger en nu.
Gymnasium+
Voor wie?
Ben jij ook zo iemand die
• altijd ietsje meer wilt weten?
• graag iets extra doet?
• alles snel snapt?
• meestal heel snel klaar is met zijn werk?
• van nieuwe dingen houdt?
“een gevarieerde
omgeving en
goede sfeer.''
Het Driestar College. Leuk of ... misschien iets minder. Is school wel leuk?
Vinden wij het wel fijn om huiswerk op
te krijgen? Inderdaad dat kun je mis-
Dan is gymnasium+ misschien wel iets voor jou!
schien beter vragen. Ik vind het Driestar
College in ieder geval een hele leuke
Wat is het?
De gymnasium+- klas is een klas die een aantal ‘gewone’ vakken van het gymnasium versneld doorwerkt. Zodoende blijven
er drie lesuren over om aan allerlei uitdagende projecten te
werken. Die projecten bestaan deels uit een verplicht programma, maar ook uit heel veel verschillende onderwerpen.
Voorbeelden van dat soort onderwerpen zijn programmeren,
sterrenkunde, Hebreeuws, fotografie, architectuur en zelfverdediging. Als je zelf een goed idee hebt: kom er gerust mee.
school met veel niveaus en een gevarieerde omgeving en goede sfeer. Verder
denk ik dat het Driestar College een
goede aanrader is voor leerlingen die
goed les willen krijgen. Tot ziens!
Koert van der Spek, A2C
Leren leren
Dan kunnen ze allemaal wel zeggen dat je slim bent, maar aan
leren heb je tot nu toe misschien nog niet zo veel tijd besteed.
Weet je eigenlijk wel wat leren is? Ook daar proberen we je als
15
het mis dreigt te gaan bij te helpen.
VTO
VTO staat voor Versterkt Taal Onderwijs. Naast
bovenstaande proberen we ook extra aandacht
te geven aan het Engels, zodat je de derde klas
af kunt sluiten met een examen voor het First
Certificate English. Een paar vakken worden in
het Engels gegeven.
Wat nu?
Als je nieuwsgierig bent geworden, kom dan
naar de open dag in januari en de voorlichtingsavond op 8 februari 2016. Daar kunnen we alle
vragen die je wellicht nog hebt beantwoorden.
TTO, tweetalig onderwijs
TTO, why
In today’s society it is important to have a more
than average grasp of English. You come across
English everwhere today: in the media, in
science and technology, to name just a few
obvious examples. Once you leave school a
good grasp of English can be of vital importance. Your study books will be written in
English and lectures will often be delivered in
English. This is why the Driestar College has
assembled a well-trained and enthousiastic
body of TTO teachers to help you prepare for
your future.
TTO, who
Bilingual education demands a lot of you as a
pupil, but you will receive a lot in return!
Therefore TTO is aimed at highly motivated
children who have also received a ‘vwo’ advice
from their primary school. We, as school,
assume that you have broad cultural interests
and that you can work together well with
others. To be accepted into our TTO course you
will have to write a letter outlining your reasons
for wanting to participate in the course.
Secondly, you will also have to do a small translation test and finally there will be an interview
regarding your motivation for this course.
16
TTO, what
You will follow the same program as is offered
in the ‘vwo’, with this one big difference that at
least half of your lessons will be given in English.
We offer the following subjects in English:
•Religion
• Art
• Man and Nature/ Biology
•History
• Geography
• PE (Physical Education)
•English
• Maths
• Physics (2nd year)
Part of the program involves excursions and an
exchange program. For this reason we request
additional school fees. Let us know if these
extra costs, however, are an impediment to
participating in TTO.
The TTO program lasts at least three years. You
will be trained for an internationally recognised
certificate.
“you learn it
very fast''
Hi!
We are Hilde, Marloes, Liza and Anna and we are in
the first year of TTO. TTO is very nice, because you
can learn English very well there. TTO is a VWO
study with more than half of the lessons in English.
If you think: I want to learn English well and I want to
go for it, you can come to TTO! In TTO you will go
to different countries and cities. In the first year you
will go to London. And in the second year, you will
go to Brussels. In the third year, you have an
exchange with Germany. It’s great to see new countries! If you want to do TTO you must have great
motivation and want to learn English well. At the
beginning it’s a little bit difficult, but as you hear and
speak a lot of English every day you learn it very fast.
First you have to write a letter stating your motivation
, then you have to do a test and then you have a talk
with two teachers. After a certain period of time you
get to hear whether you have been admitted to TTO.
If you like this, and you like English, then TTO is for
you!
Greetings from Hilde, Marloes, Liza and Anna
Al zijn er geen sportklassen op het Driestar
College, toch geloof ik dat de school aardig veel met sport en spel doet als entertaining voor leerlingen. Voetbaltoernooi
bijvoorbeeld. Het voetbalveld is een klein
stadion geworden, waar iedere pauze drie
wedstrijden gespeeld worden met veel
toeschouwers er bij. Of bij gym dat je kan
kiezen voor elke week twee uur mountainbiken, wat dan nog niet zo heel spectaculair is, maar toch wel aangeeft dat onze
‘onsportieve’ school veel met sport doet.
Louk den Hartog, A2C
17
Wij zijn Bas en Hugo en zitten in havo-3. Het Driestar College vinden we
wel relaxed. Door de aardige leraren die er zijn, kom je de schooldag wel
door. Wij krijgen les in gebouw Bèta, een mooi gebouw met veel leerlingen. Er worden veel verschillende vakken aan ons gegeven, soms te veel,
maar je leert er wel veel van. Dit cursusjaar zijn de tussenuren vervangen
door ‘zelfstandig werken uren’ die in het OLC plaatsvinden. Voor ons is
dat wel wennen, maar het is uiteindelijk heel handig want huiswerk en
projecten kunnen dan in dat uur gedaan worden. Eigenlijk valt school dus
wel mee. Conclusie: Het Driestar College is al met al een leuke school
waar een leuke sfeer hangt.
Hugo en Bas, H3C
Hey!
“soms zijn het teveel
verschillende vakken, maar
je leert er wel veel van''
Twijfel je nog of je gymnasium wil doen?
Niet nodig! Bij gymnasium horen leuke
extra activiteiten (Rome, gymnasiumdag).
In de lessen leer je niet alleen de taal maar
hoor je ook leuke verhalen over de Grieken en Romeinen. Grieks en Latijn leren is
net puzzelen en bij andere talen is het ook
handig. Ad posterum annum eiς to epomenon etoς
Tot volgend jaar!
Roosmarijn & Mirjam, G3A
18
“het is fijn
dat iedereen
hetzelfde
geloof heeft''
Tijdens onze drie jaar op het Driestar College hebben we veel leuke, maar vooral
belangrijke dingen geleerd. De leraren zijn
enthousiast, en er is in de les tijd voor lol,
maar werken en leren is het belangrijkste.
Als het allemaal wat moeilijker gaat kun je
hier overal terecht. Verder is het heel fijn
dat iedereen hetzelfde geloof heeft. Als je
daar vragen over hebt zijn er altijd wel
leraren die je daarmee kunnen helpen. We
hopen dat je fijne schooljaren op het Driestar College zult hebben.
Maud Bakker & Willemijn de Vos, H3D
Hoi allemaal, wij zijn Lisa Eij en Mariëlle
van Vliet. Wij zitten in de 2e klas van het
gymnasium-plus: G2ap. Wij werken in de
klas met Chromebooks, een snelle, kleine
laptop. Elke woensdag hebben we
plus-project. Daar hebben we tijd voor
omdat we alles sneller doen dan andere
klassen. Ook hebben we een aantal vakken in het Engels. Dat is leuk, maar ook
weleens lastig. Daarnaast hebben we ook
Latijn en Grieks. Gymnasium-plus is een
echte aanrader voor mensen die wat extra
uitdaging willen.
Lisa Eij en Mariëlle van Vliet, G2ap
“we werken met chromebooks,
een snelle, kleine laptop''
19
4
LEIDEN NEVENVESTIGING
Het Driestar College in Leiden is een nevenvestiging van het Driestar College in Gouda. In 1999 is
deze vestiging in Leiden gestart; voorheen gingen veel leerlingen uit Katwijk en Lisse elke dag met
de bus naar Gouda. Sinds zomer 2010 is onze school gehuisvest in het voormalige ROC-gebouw
aan de Dieperpoellaan. In augustus 2016 hopen we naar onze nieuwe school te verhuizen. Deze
school staat schuin tegenover onze huidige school.
4.1 HET ONDERWIJSAANBOD
Op het Driestar College in Leiden heb je de volgende mogelijkheden:
Brugklas
1e jaar
2e jaar
Lwoo*, vmbo basis- en kader-
3e jaar
4e jaar
**
beroepsgerichte leerweg
vmbo gemengde- en theoretische
examen
leerweg
havo en vwo
**
* Leerwegondersteunend onderwijs
** Met de hoofdvestiging zijn doorstroomafspraken gemaakt zodat je je studie kunt voortzetten in Gouda. Er is een
busdienst vanuit Katwijk en Lisse naar het Driestar College in Gouda.
Voorlichtingsagenda voor de nevenvestiging in Leiden
20
Datum
Tijd
Activiteit
Locatie
19 januari
19.45
Voorlichtingsavond: voor ouders
Driestar College Leiden
26 januari
19.45
Voorlichtingsavond: voor ouders
Tripodia, Katwijk
(Hoornesplein 155)
23 januari
9.30 – 12.00
Open dag: voor ouders en leerlingen
Driestar College Leiden
4.2 LWOO-ZORGKLAS
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben om een
diploma te kunnen halen binnen een van de vier leerwegen van
het vmbo. Lwoo is dus géén aparte leerroute, maar extra
ondersteuning.
In een lwoo-zorgklas zitten maximaal 16 leerlingen. Er is meer
structuur, meer huiswerkbegeleiding, meer aandacht voor sociale omgangsvormen en meer individuele begeleiding dan in de
reguliere klassen. De mentor geeft ook veel verschillende vakken. Hierdoor zie je de mentor elke dag minimaal een paar uur.
Je wordt toegelaten in deze klas na een toelatingstest of na een
gesprek met de zorgcoördinator.
4.3 LEERLINGENBEGELEIDING
Bij veel leerlingen gaat het goed op school. Ze maken makkelijk
contact met klasgenoten, hebben geen moeite met huiswerk
maken en halen goede cijfers. Toch kan het natuurlijk gebeuren
dat je bepaalde vakken of dingen moeilijk vindt. Bij ons op
school zijn er daarom allerlei vormen van leerlingbegeleiding.
Je kunt denken aan:
• Steunles voor de vakken Engels, Duits of wiskunde
• HMOS (huiswerk maken op school)
• Leren-leren
• Remedial Teaching
• Faalangsttraining
• Sociale vaardigheidstraining
“heel weinig
leerlingen
blijven zitten''
Elke school wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld. Ik ben er erg blij
mee dat onze school al tien jaar achter
elkaar als heel goed wordt beoordeeld
door de Onderwijsinspectie: heel weinig leerlingen blijven zitten en bijna alle
leerlingen halen in één keer hun
diploma.
Na overleg met je mentor kun je in aanmerking komen voor een
vorm van extra begeleiding.
Al deze vormen van begeleiding zijn er op gericht dat het goed
gaat met jezelf en met je schoolresultaten.
Een verklaring voor de goede onderwijsprestaties is dat er een heel goede
sfeer op onze school is, waarin iedereen zich veilig kan voelen en goed kan
presteren. Daarnaast bieden we veel
vormen van leerondersteuning aan,
onder andere huiswerk maken op
school voor wie dat wil.
G. Snoep, locatiedirecteur
21
“in de pauze
kun je buiten
een potje
voetballen''
Hallo, wij zijn Arjan en Thomas. Wij zitten
in klas L1F, onze mentor is meneer Remmelzwaal. Op deze school zijn veel verschillende vakken. Veel vakken krijgen we
van onze mentor. In de pauze kun je in de
aula kletsen of iets lekkers kopen, ook
kan je buiten een potje voetballen. Ten
slotte: het is een hele leuke school!
Arjan en Thomas, lwoo-1
“leren bakken en
koken doe je bij het
vak zorg en welzijn''
Als je in de derde van vmbo-gt
bent aangekomen, kun je voor
het boeiende vak zorg en welzijn kiezen. Afwisselende
onderwerpen komen aan bod,
zoals EHBO, uiterlijke verzorging, kinderen en hun ontwik-
Bij het vak godsdienst verdiepen we ons in het Oude
keling, ouderenzorg, maar
en Nieuwe Testament en kijken we wat we kunnen
ook facilitaire dienstverlening.
leren van de kerkgeschiedenis. We gaan ook thema’s
Er moet een groot deel theo-
behandelen als: bidden, christenvervolging en zending
rie worden geleerd, maar
en evangelisatie. In de bovenbouw gaan we andere
daarnaast is er absoluut tijd
godsdiensten bestuderen. In het woord godsdienst
om vaardigheden in de prak-
staat het woord God. Dat is natuurlijk om wie het
tijk te leren als bakken en
vooral gaat. Om te weten wie Hij is en wat Hij wil voor
koken, EHBO en uiterlijke
ons leven, luisteren we naar Zijn Woord. De Bijbel gaat
zorg. Welkom!
dus vaak open tijdens de godsdienstles. Luister je mee?
Mevrouw J. Cazant, docent
Mevrouw E.B. Segers-Linker, docent godsdienst
zorg en welzijn
22
“Als afdelingsleider mag
ik meehelpen om de juiste
antwoorden te vinden''
Er wordt op een school natuurlijk veel geregeld en georganiseerd. Verschillende
vragen komen dan aan de orde: Welke leerlingen komen er in welke klas? Zitten
de leerlingen op het goede niveau? Hebben alle leerlingen de juiste boeken?
Hebben we goede docenten om les te geven? Welke excursies gaan we dit
schooljaar doen? Als afdelingsleider mag ik meehelpen om de juiste antwoorden
te vinden. Goed onderwijs vanuit de verschillende vakken, maar bovenal het
onderwijs uit de Heilige Schrift heeft een belangrijke plaats op onze school. Graag
zien we jou als leerling op onze school komen! Hartelijk welkom!
A.P. Brokking, afdelingsleider vmbo onderbouw
“wij vinden het op het Driestar college
veel leuker dan de basisschool!''
Hoi iedereen, Wij zijn Lieke en
Manon en zitten in klas L1A.
Onze mentor is: Meneer Pors.
Wij vinden het Driestar College
veel leuker dan de basisschool,
omdat je verschillende vakken
en leraren hebt. Ook is het lekker om tussen de lessen door
even de benen te strekken! ;-)
Wij vinden het erg leuk dat we
precies nog even de nieuwe
Driestar meemaken! Onze klas
is erg leuk en heel gezellig. Wij
vinden de gymlessen erg leuk
en leerzaam omdat er zoveel
wordt afgewisseld tussen buiten/binnen, schaatsen/ zwemmen enz. Kortom de school is
super! Kom naar Driestar College Leiden en geniet van de
leuke tijden!
Lieke en Manon, havo/ vwo-1
23
“We gaan naar den
haag om een deel van
prinsjesdag mee te maken''
Leren en maken van opdrachten op school gaat niet helemaal vanzelf. Kost zelfs wel veel tijd en energie eigenlijk. Dan is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het lwoo helpt je om je weg
op school te vinden. Je zit in een kleine groep, werkt veel alleen, in je
eigen tempo en je kunt hulp inroepen wanneer je wilt. Zo presteer je
toch op jouw niveau.
De begeleiding in het lwoo is heel persoonlijk en direct. Leerlingen
en docenten leren elkaar goed en snel kennen. Hiermee scheppen
we een sfeer waarin je je veilig en prettig voelt en je durft te ontwikkelen. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede groepsvorming. Sleutelwoorden zijn: samenwerken, voor elkaar opkomen
en elkaar vertrouwen geven.
Met elkaar proberen we een weg te zoeken en te vinden om voor de
leerlingen een veilige leeromgeving te creëren. Dit proberen we ook
door met regelmaat buitenschoolse activiteiten te ondernemen
zoals naar Den Haag gaan om een deel van Prinsjesdag mee te
maken. We bezoeken ook verschillende musea, zoals het Van Gogh
museum, het Rijksmuseum etc. Al met al een prachtige en mooie
manier van lesgeven en ontvangen.
B. Remmelzwaal, kerndocent lwoo
“Vooral leuk dat je
elk uur een andere
leraar hebt!''
Hallo allemaal, Wij zitten in klas L1E. Het is een heel leuke
klas en er is altijd wel wat te doen ... We vinden de vakken
gym en beeldende vorming heel leuke vakken. Onze
mentor is meneer Verbruggen. Vooral is het leuk dat je elk
uur een ander vak hebt en een andere leraar. Deze school
is leuker dan de basisschool!
Groetjes, Joanne, Anna en Elise, vmbo-bk-1
24
“we dachten
dat we zouden
verdwalen''
Heej, Wij zijn Jasmijn en Isanne en we zitten allebei in L1C op de Driestar. We dachten dat we het lokaal niet zo snel zouden
vinden, of dat we zouden verdwalen. Maar
dat valt heel erg mee. Het is super gezellig
en we hebben veel lol. Tot volgend jaar!
Jasmijn en Isanne, vmbo-gt-1
“we spreken
zoveel
mogelijk
engels in de
les, want
wie wil nou
niet goed
engels kunnen
praten?''
Engels, de wereldtaal! Want met deze
Hallo bijna- brugger,
taal kun je je bijna in elk land wel ver-
Leren gaat niet altijd vanzelf. Dat kan allerlei
staanbaar maken. Wie wil deze mooie
oorzaken hebben. Samen met jou, je ouders
taal nou niet goed beheersen? Die uit-
en de mentor gaan we kijken wat jou het
daging gaan wij op het Driestar Col-
beste helpt om te zorgen dat het leren lukt
lege met elkaar aan. We leren veel
en dat je een fijne tijd bij ons op de Driestar
woordjes, we lezen teksten, we schrij-
in Leiden hebt.
ven briefjes of verhaaltjes, we luisteren
Mevrouw J.S. Kunz-Dankers en mevrouw
naar gesprekken in het Engels en
C.P. Vis-de Koning, intern begeleiders
spreken zoveel mogelijk Engels in de
les. Graag zie ik jullie volgend jaar in
de brugklas!
Mevrouw A.M. Roukens-Meeuse,
docent Engels
25
5
LEKKERKERK NEVENVESTIGING
5.1 DE OPLEIDINGEN
Het duurt nog wel even, maar de brugklas komt steeds dichterbij… Natuurlijk wil je graag naar een
school waar je het straks goed naar je zin zult hebben. Maar hoe weet je nu welke school dat is? Wij
en de leerlingen die hier op school zitten, willen je daar een beetje bij helpen!
Kom je ook naar de open dag op D.V. zaterdag 16 januari 2016? Je mag dan van 09.30 uur tot 12.00
uur overal in de school rondkijken en je kunt alvast ervaren hoe het is om les te krijgen!
Voor je ouders is er op D.V. woensdag 13 januari 2016 een voorlichtingsavond in de school.
Meneer Jelier (afdelingsleider): “Je kunt hier op school bijna alle opleidingen volgen. Welke opleidingen je kunt volgen en hoe lang die duren kun
je zien in de tabel hieronder:”
Brugklas
1e jaar
2e jaar
Lwoo*, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengde- en theoretische
leerweg
havo en vwo
3e jaar
**
4e jaar
**
examen
**
* leerwegondersteunend onderwijs
** Als je heb gekozen voor deze opleiding, ga je na het tweede of derde leerjaar naar het Wartburg College of naar onze
eigen hoofdvestiging in Gouda. Met beide locaties zijn goede afspraken gemaakt, zodat je niet bang hoeft te zijn dat
de overgang naar de andere school voor problemen zal zorgen.
5.2 HET REILEN EN ZEILEN OP SCHOOL….
Vervoer
Er komen leerlingen vanuit allerlei plaatsen naar school: Alblasserdam, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Krimpen a/d IJssel… De leerlingen komen meestal met de fiets of lopend naar school. Soms
komen ze met de bus of scooter. Het is meestal niet zo heel ver en je kunt vaak gezellig met anderen meefietsen!
De lesdag
Elke dag zijn er lessen van 08:10u. tot 15:50u. Natuurlijk heb je niet elke dag zo lang les! De ene dag
begin je wat later en een andere dag ben je weer eerder klaar. Bijna elk uur heb je een ander vak en
26
een andere docent. Je hebt ongeveer 5 minuten om
van het ene lokaal naar het andere lokaal te lopen. En
natuurlijk heb je tussen de lessen door ook pauze!
Speciaal voor jou!
column door Rozelinde Hoogendijk, klas 3E
“De hoge school is echt heel gezellig! En super
De brugklas
groot, maar ik heb alle lokalen gevonden. Er waren
De brugklassen zijn niet allemaal gelijk. We hebben
vier verschillende soorten brugklassen. Je leerkracht
van groep acht geeft aan ons advies wat voor jou de
beste plaats is.
Natuurlijk ben je benieuwd naar de vakken die je in
de brugklas krijgt. Hieronder kun je zien welke vakken dat zijn:
hele aardige leraren die me de goede weg wezen.”
Zo begon mijn lange verhaal toen de eerste
schooldag op het Driestar College erop zat. Die
dag was voor mij zeker geslaagd! De leraren hielpen me als ik ergens tegenaan liep, belangstelling
voor me hadden en me dingen leerden die ik elke
dag weer nodig had. Er waren leuke lokalen, waar
het fijn was om les in te krijgen en overal hing een
•Godsdienst
•Nederlands
•Duits
•Engels
•Geschiedenis
•Aardrijkskunde
•Wiskunde
• Vaardighedenonderwijs
•Biologie
•Muziek
•Beeldende vorming
•Lichamelijke opvoeding
•Studieles
•Techniek
•Praktijk en Oriëntatie
(basis en kader)
•ICT
ontspannen sfeer. De leraren konden af en toe een
geintje wel waarderen, maar er werden ook hele
serieuze gesprekken gevoerd. Gesprekken waar ik
ook nu nog wel eens aan terugdenk, die me geholpen hebben keuzes te maken. Die me steviger in
mijn schoenen van het geloof hebben laten staan.
Ja, het was een heel fijn jaar voor mij!
Het valt het je vast wel op dat alles in de verleden
tijd staat geschreven. Ervaar ik de school nu nog
Praktijk en Oriëntatie
zo? Op deze vraag kan ik maar één antwoord
Keuzes maken is moeilijk. Een keuze maken in je 14e
levensjaar die bepalend kan zijn voor je verdere leven,
is heel moeilijk. Daarom hebben wij het vak P&O!
Tijdens de lessen van P&O komen er allerlei beroepen langs. Zo leer je waar je goed in bent, wat je leuk
vindt en waar je talenten liggen. En dat heb je nodig
om voor het derde jaar de goede afdeling te kiezen
waar je verder mee wilt.
geven: ja! De sfeer, de gezelligheid, de leraren: er is
nog niets veranderd.
De slogan van de school is: ‘Driestar College, voor
het leven’, en zo ervaar ik het ook. Deze school en
alles wat ik hier geleerd en meegemaakt heb, zal ik
mijn leven lang bij me houden!
De lokalen
Er zijn op school 29 lokalen. De meeste zijn gewoon
in de school zelf. Naast deze gewone lokalen is er
natuurlijk nog de gymzaal, het OLC, de aula en het
kooklokaal. Vier lokalen zijn niet in de school zelf,
maar in de schoolwoningen. Dit ziet er van buiten uit
als een huis, maar van binnen zijn het klaslokalen.
Projecten/uitstapjes
Het hele jaar door wordt er van alles voor je georganiseerd. Het is leerzaam om met projecten te werken. Je leert dat de vakken met elkaar te maken
27
hebben en je leert om samen te werken, te plannen
en nog veel meer vaardigheden. De uitstapjes met de
klas(sen) zijn ook erg leerzaam, leuk en gezellig.
Toetsen
Bibber…. Bij het woord ‘toets’ gaan je haren misschien al recht overeind staan. Maar helaas, bij ons
op school moet je af en toe ook toetsen maken! Dat
is belangrijk voor jezelf (je moet van alles gaan leren,
zodat je uiteindelijk je examen kunt maken), maar
ook voor de docent (die kan zien of je dingen goed
begrijpt). En natuurlijk krijg je af en toe een rapport,
waarop je kunt zien wat je cijfers zijn.
Het OpenLeerCentrum (OLC)
“Onze school heeft gemid-
In het OLC kun je achter de computer of laptop aan
de slag voor een opdracht. Je kunt hier alleen werken, maar je komt er ook weleens met de hele klas.
In het OLC is ook de bibliotheek waar je gratis boeken kunt lenen. Als je het boek nog niet uit hebt, kun
je het boek verlengen!
deld 600 leerlingen en we
kennen elkaar. Natuurlijk ken
je de één beter dan de
ander, maar het komt allemaal heel gezellig over. Wij
maken plannen voor de
komende jaren en kijken of
ons onderwijs goed is in
5.3 ZORG
vergelijking met andere
Naar school gaan is niet alleen maar lessen volgen,
huiswerk maken en dan klaar zijn. Er komt heel wat
meer bij kijken. Het gaat met de meeste leerlingen
gelukkig goed op school. Het kan zijn dat je langdurig of tijdelijk hulp nodig hebt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Samen met jou, je ouders en met je
mentor gaan we kijken wat voor jou de beste oplossing is, zodat je weer met plezier naar school gaat.
scholen. Je merkt al, ik praat
over wij, want ik kan dit niet
alleen, maar doe dit samen
met andere mensen in de
school. Ik zou nog veel
meer kunnen vertellen, maar
dat lezen jullie waarschijnlijk
toch niet.”
Meneer De Gooijer,
directeur
5.4 TENSLOTTE….
Wat vinden leerlingen top aan onze school:
•Aardige leraren
•Pauzes tussen de lessen
•Gezellig
•Leuke leerlingen
•Fijne sfeer
•Vrije middag
Wil je nog meer weten over onze school? Ga dan
naar de website: www.driestarcollege.nl/Lekkerkerk.
Kom je ook naar onze school?
28
WIE WERKEN ER ONDER ANDERE OP SCHOOL?
“een intern
begeleider
geeft aan
wat je
sterke
kanten
zijn''
“Als mentor probeer ik er
vanaf de eerste dag te zijn
voor de leerlingen. Het is
mijn taak om je de eerste
dag op te vangen en je van
alles te vertellen over de
nieuwe school. Als mentor
help je de leerlingen ook
met alle schoolzaken. Je
bent er voor hen als er problemen zijn of als ze
gewoon vragen hebben. Ik
vind het belangrijk dat mijn
“ze zeggen
dat een
congierge
de hele
dag niets
doet en
koffie
drinkt''
leerlingen zich veilig en ver-
“Het is erg leuk om twee
vakken te geven, zeker in
het geval van economie en
lo. Je ziet de leerlingen op
een heel verschillende
manier. Sommige leerlingen
zijn erg goed in lo en hebben wat minder met theoretische vakken, en ook
andersom. Ook zelf even
meedoen met een eindspel
vind ik leuk. Ook help ik de
roostermaker af en toe en
dat is soms een hele klus,
“Sommige leerlingen krijgen
trouwd voelen. Een goed
“Ze zeggen dat een conci-
vooral als er projecten en/of
een intern begeleider voor
contact met jou als leerling,
ërge de hele dag niks doet
excursies zijn.”
één of meer jaren. Samen
maar ook met je ouder(s) is
en alleen maar koffie
Meneer Aantjes, docent
met mevrouw Roskam en
erg belangrijk.”
drinkt… Maar in werkelijk-
economie en lichamelijke
meneer Boeser doe ik dit
Mevrouw Pot, mentor,
heid ben ik de hele dag druk
opvoeding
werk. Een intern begeleider
docente Engels
bezig met van alles en nog
geeft jou terug wat je sterke
wat: reparaties uitvoeren,
kanten zijn, maar ook waar
toiletten bijhouden, rommel
je aan moet werken om je
opruimen, vegen, aula
schooltijd tot een mooie en
klaarzetten voor de weeko-
succesvolle tijd te laten
pening, surveilleren in de
zijn.”
pauze en nog veel meer!”
Meneer Stolk, intern
Meneer Bos
begeleider
congierge
“ook
zelf even
meedoen
met een
eindspel
vind ik
leuk''
29
“Als je dyslexie hebt, krijg je extra tijd voor een
toets. Ook wordt er in de eerste en tweede
klas minder streng gerekend als je een fout
maakt. Je mag een toets ook op de computer
maken, zodat je de spellingscontrole kan
gebruiken. Van school ontvang je een dyslexiepas die je altijd bij je moet hebben. Alleen
ben ik ‘m altijd kwijt .”
Debora Bouter, 4C
“je mag een
toets ook op de
computer maken''
“In de jaren dat ik hier op school
gezeten heb, zijn er verschillende
projecten of uitstapjes geweest:
kunstenaarsdag in Gouda, bezoek
aan Corpus, GPS-project, project
STOER, en natuurlijk de ZOA-marathon! Projecten en uitstapjes zijn
“praktijk is
gewoon veel
leuker dan
theorie!''
“Er zijn verschillende soorten toetsen:
PTA-toetsen (die tellen mee voor je exa-
leuker dan de gewone lessen,
men), CP-toetsen (aan het einde van het
omdat praktijk gewoon veel leuker
schooljaar) en tijdens de gewone lessen
is dan theorie! De ZOA-marathon is
kun je een mondelinge (m.o.) of schrifte-
me het meest bijgebleven. Je leerde
lijke (s.o. of rep.) overhoring krijgen. Voor
op een leuke manier veel over hoe
het ene vak moet je meer leren dan voor
de mensen daar leven.”
het andere vak. Je moet bijv. voor Neder-
Nina Verloop, 4B
lands en aardrijkskunde meer leren dan
wiskunde, omdat je dat gewoon moet
snappen.”
Peter van der Plaat en Joost de Jong, 3C
30
“kleine klassen
zijn fijn''
“Het is fijn om in een kleine klas te zitten,
want dan krijg je meer aandacht en sneller
hulp. Het is ook veel rustiger en je gaat
“P&O is leuk, maar soms wel moeilijk,
“ Je hebt de hele dag door allemaal
meer met de klas om, waardoor je meer
omdat je weleens dingen moet doen
verschillende lessen. Die lessen zijn
met elkaar doet.”
die je niet weet. Gelukkig helpt de
ook allemaal in verschillende lokalen.
Gerard Simons, 2A
docent altijd als je iets niet weet! P&O
Op de basisschool zat je eigenlijk altijd
is wel leuker dan de andere vakken,
in hetzelfde lokaal, maar dat is nu niet
omdat je bij veel vakken veel moet
meer zo! In het P&O lokaal staan ook
luisteren en lezen en bij P&O kun je
allemaal machines, die had je op de
met je handen werken en mag je met
basisschool ook niet. Wat ook anders
elkaar praten.”
is, is dat je met de bus naar de gym-
Géanne Krijgsman en Jorinda van der
zaal gaat.”
Linden, 1C
Daan de Pee en Adrie-Piet van der
Meer, 1A
“Ik ben nog niet zoveel in het OLC
Renate: “Economie vind ik het leukste
geweest, eigenlijk alleen om een
vak.”
Nederlands boek te zoeken die we
Renske: “Ik vind beeldende vorming het
moesten lezen. In het OLC staan ook
leukst, omdat ik erg van tekenen houd.”
Engelse boekjes en die gebruiken we
Samen: “Je hebt wel wat meer huis-
een keer in de week tijdens een
werk dan op de basisschool. Leuk is
Engelse les. In het OLC zitten meestal
ook dat je een paar hele andere vakken
leerlingen die aan het leren zijn of ach-
hebt.”
ter de computer aan het werk zijn.”
Renate Suijker en Renske van der Werf,
Elzelien Slappendel, 1G
2E
31
Voor het
Driestar
College is de
persoonlijke
aandacht
voor iedere
leerling heel
belangrijk.
ook jij
bent heel
waardevol.

Vergelijkbare documenten