Weekbrief 22 - Kattukse Vrienden voor Israël

Commentaren

Transcriptie

Weekbrief 22 - Kattukse Vrienden voor Israël
Israël-weekbrief
Nieuws van week 22, vrijdag 3 juni 2016
Deze wekelijkse nieuwsbrief wordt samengesteld in
samenwerking met Israel Today, het Israëlplatform en
Intercessors for Israël.
Aanmelden, afmelden (vanaf het ontvangstadres),
nieuws melden bij [email protected]
AGENDA
Voorbidders voor Israël
Nieuws van Israeltodayco.il (Engels),
Israeltoday.nl (Nederlands) en
www.Israelheute.com (Duits)
Vrijdag 3 juni 2016
1. We begonnen met het lezen van enkele verzen uit het
profetische gedeelte van deze Shabbat, Jeremia 16:1917:14. Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man [letterlijk:
Klik een onderstreepte kop aan om een bericht te lezen strijder, held] die vertrouwt op een mens, en die een
schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HERE
afwijkt…… Gezegend is de man die op de HERE
Libanese krant: Hezbollah graaft tunnels naar Israël
vertrouwt, wiens vertrouwen de HERE is… Arglistig is het
In een artikel ter gelegenheid van de Israëlische
hart, boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het
terugtrekking uit zuidelijk Libanon, nu 16 jaar geleden,
kennen? Ik, de HERE, doorgrond het hart… HERE, Hoop
schrijft de Libanese krant Al-Safir, dat de militie
van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden.
Hezbollah tunnels onder de Israëlische grens door
Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden
graaft, als voorbereiding op toekomstige conflicten.
geschreven (vgl. Johannes 8:6-8), want zij hebben de bron
van het levend water, de HERE, verlaten. Genees mij,
Video: Daarom verdedigt de IDF Israël
HERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal
In deze video wil de IDF, het Israëlische leger, laten zien verlost worden, want U bent mijn lofzang.
waar zijn soldaten voor vechten, en waarom zij zich zo
• Ja, Heer, U en U alleen bent onze lofzang!
intens inspannen om de Joodse Staat te verdedigen.
• Groot is de Heer en zeer te prijzen (Psalm 48:2)
• U bent de Almachtige God, de Schepper van hemel en
Aanval met mes verhinderd, aanvalster overleden
aarde (Genesis 1:1)
Donderdag kon een aanval met een mes op een
• We belijden dat in Uw licht wij het licht zien (Psalm 36:10)
Israëlische soldaat worden verhinderd. Dat gebeurde in • Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Psalm 119:105
de religieuze nederzetting Enav in Samaria, waar een
• Waardig is het Lam dat werd geslacht – die nu voor
vrouw probeerde met een mes op een soldaat in te
eeuwig leeft en regeert (Openbaring 5:12-13)
steken.
• Halleluja, want de HERE, de almachtige God, is Koning
geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de
Soldaat licht gewond na steekpartij in Tel Aviv
heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekoEen 19-jarige soldaat is maandagavond door een 17jarige Palestijn met een schroevendraaier gestoken. De men en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. Openbaring
19:6-7
soldaat raakte licht gewond. Hij is met steekwonden in
het bovenlichaam opgenomen in een ziekenhuis. De
dader is opgepakt.
Jeruzalem legt Waqf op de Tempelberg bouwstop op
Het bestuur van Jeruzalem heeft de Waqf, die
verantwoordelijk is voor de Tempelberg, een
onmiddellijke bouwstop op de Tempelberg opgelegd,
omdat diens bouwactiviteiten de Tempelberg en de daar
begraven artefacten aanzienlijke schade toebrengen.
Video van de dag: Yom Yerushalayim, Jeruzalemdag
Zondag is het Jeruzalemdag, de dag waarop tijdens de
Zesdaagse Oorlog de oostelijke helft en de Oude Stad
van Jeruzalem in Israëlische handen kwamen. In deze
video ziet u beelden van de bevrijding van Jeruzalem en
de feestelijke viering ervan.
Zwitserland: aardappels met stickers 'Boycot Israël'
De Zwitserse supermarktketen Coop verkoopt in zijn
winkels aardappelen uit Israël met een sticker 'Boycot
Israel', meldden talrijke klanten van de supermarkt
vandaag. Mogelijk gaat het om een actie van leden van
de BDS-beweging.
2. Vandaag zijn de Fransen in Parijs de gastheer voor
een bijeenkomst voor een voorlopig “vredes” proces
om een dood “vredes”proces opnieuw leven in te blazen.
Deze vergadering zal de krantenkoppen halen, maar zal
niets bereiken omdat zowel Israël als de Palestijnse
Autoriteit niet zijn uitgenodigd! Ondertussen teisteren
overstromingen Europa en zetten ze Parijs onder water.
We denken dat God luid schreeuwt tegen deze poging om
Zijn land te verdelen, hoewel we ons voorstellen dat de
meeste mensen – zowel in de Kerk als daarbuiten – geen
oren hebben om te horen wat de Geest zegt.
• Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal
brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal
ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen
naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een
rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom
Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld. Joel 3:1-2
• Heer, laat er niets wezenlijks uit deze vergadering
voortkomen. "De HERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de
raad van de HERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van
Zijn hart van generatie op generatie." (Psalm 33:10-11)
• Laat deze volken weten dat ze maar mensen zijn – die
strijden tegen de raad van de God van Israël (Ps. 9:19-20)
• God, keer in deze vergadering de tafels ondersteboven,
omdat hun plannen ingaan tegen Uw geopenbaarde wil
(Jeremia 32:41)
• Zie, hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de
vredeboden wenen bitter. Jesaja 33:7
• Belemmer de Amerikaanse Minister van Buitenlandse
Zaken, Kerry, en de Obama regering om nog meer druk op
Israël te leggen om te doen wat tegen Gods wil is.
• Heer Yeshua, omwille van Sion, zwijg niet (Jesaja 62:1)
• Almachtige God, pak de moderne globale misleiding aan
die zegt dat een oplossing voor het Israëlisch-Arabische
conflict zal leiden tot “wereld vrede” (1 Tess. 5:3).
• Volken, loop te hoop en word verpletterd! En neem ter
ore, allen die in verre landen zijn, omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! Beraam een plan –
het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet
tot stand komen! Want God is met ons. Jesaja 8:9-10
3. Toen baden we voor Israëls reactie op wat uit deze
anti-God vergadering zal komen.
• We danken U dat de meeste ministers van Israëls
regering verenigd zijn tegen de poging om van buitenaf
vrede op te leggen. Laat niet toe dat hun overtuiging
verzwakt zal worden ongeacht wat de wereld zal eisen.
• Sterk Premier Netanyahu die krachtig spreekt tegen de
manipulatie van Parijs (Psalm 80:18)
• Bemoedig hem om Uw woorden te gebruiken wanneer hij
Kindertoneel in Gaza: Tank opblazen, soldaat doden alle demonische plannen tegen Israël afwijst (Jesaja
Afgelopen weekeinde is in Gaza een toneelvoorstelling 55:11).
opgevoerd, waarin de kinderen zich als strijders van de • Schenk hem dat hij de juiste dingen zegt tot alle verteIslamitische Jihad presenteerden, die met een
genwoordigers van Israël onder de volken (Spreuken 16:1)
'springlading' een tank opblazen, 'mortiergranaten'
• Moge Uw waarheid voortkomen uit Israëls
afschieten en een Israëlische soldaat 'doden'.
ambassadeurs, of de wereld nu luistert of niet.
• Geef Netanyahu wijsheid in het benoemen van een
Commentaar: Oorlogje spelen op klassenfeest
minister van Buitenlandse Zaken die deze strijd kan
Het einde van het schooljaar nadert met rasse
aanpakken (Jesaja 28:6)
schreden. Traditiegetrouw wordt dat op veel scholen op • Heer, belemmer de meer radicale elementen in Israëls
ludieke wijze afgesloten. (…) In de Gazastrook doen ze regering om meer kwaad dan goed te doen.
dat net een tikkeltje anders. Maandag doken er beelden
op van een eindejaarsfeest op een basisschool in
Zeitun. Ook daar werden toneelstukjes opgevoerd. Maar
niet om de meester of juffrouw eens goed te kijk te
zetten. In het bijzijn van hun familie en uitgedost in
uniformen van de militante Islamitische Jihadbeweging
gaven de scholieren een staaltje oorlogvoeren ten
beste. Ze plaatsten een bom onder een Israëlische tank
en schoten mortiergranaten op een illegale nederzetting
af. Het ‘hoogtepunt’ was het naspelen van een overval
op een nederzetting, waarbij een Israëlische soldaat
werd gedood. (Reformatorisch Dagblad).
4. A.s. zondag is het Jeruzalemdag. Het Bijbelse
gedeelte van Jeruzalem werd door Israël heroverd in de
Zesdaagse Oorlog van 1967 en werd in 1980 door Israël
geannexeerd. En dat is een grote bron van vreugde.
• Dank U Heer dat U de stad van de Grote Koning hebt
teruggegeven aan uw volk (Psalm 48:2; Matteüs 5:35)
• We bidden tegen iedere toekomstige verdeling van deze
stad door de wil en toestemming van Israël.
• Abba, stuur een engelenleger om Jeruzalem en haar
inwoners in deze tijd te beschermen (Zacharia 2:5)
• Zoals vogels vliegen, zo zal de HERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en
redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Jesaja 31:5
Video van de dag: Bezoek Tel Aviv voor € 69 per dag Amen!
In Tel Aviv verblijven voor minder dan 69 euro per dag? • Help de veiligheidstroepen om extra waakzaam te zijn en
Is dat mogelijk? Dat probeert reisblogger Adam Grofman niet te worden afgeleid door het zeer hete weer dat is
uit te zoeken. Of het hem lukt? Dat ziet u in de video van voorspeld.
vandaag.
• Dank U dat U het 1800-jaar oude gebed van onze
voorvaderen van "Volgend jaar in Jeruzalem" beantwoordt
Politie adviseert aanklacht tegen Sarah Netanyahu
en dat U velen van ons roept om vandaag in deze stad te
De Israëlische politie heeft gisteren bekend gemaakt,
wonen (Psalm 122:2)
dat zij het onderzoek naar de verdenking van financiële • Moge de centraliteit van Jeruzalem in Uw Woord oprijzen
onregelmatigheden in de privéwoning van de premier
in het hart van alle Israëliers (Psalm 122:6; 137:5-6)
heeft afgerond. Sarah Netanyahu heeft mogelijk
• Werk in de harten van de Arabische inwoners van Jeruzaprivézaken door de Staat laten betalen.
lem zodat ze zien dat U alleen God bent (Jesaja 37:16)
• Tot allen die Israël willen stoppen om in deze stad te
Regering benoemt ministers Lieberman en Landver bouwen, proclameren we: "De God van de hemel, Hij zal
ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en
Tijdens de kabinetsvergadering van maandagochtend
hebben de ministers ingestemd met de benoeming van gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen
herinnering in Jeruzalem." (Nehemia 2:20)
Avigdor Lieberman tot minister van Defensie en Sofa
• Messias Yeshua, Koning van Israël, vanuit Jeruzalem
Landver tot minister van Opneming van Immigranten,
zeggen wij tot U: "Gezegend is Hij die komt in de naam
beide van de partij Yisrael Betenoe.
van YHVH." (Mattheus 23:39)
IsraAID helpt kinderen in Duits vluchtelingenkamp
De Israëlische humanitaire hulporganisatie IsraAID
ontving deze maand in een Duits kamp voor duizenden
gezinnen, gevlucht uit het Midden-Oosten naar het
veilige Europa, de actrice Susan Sardanon, die eerder
IsraAID op het Griekse eiland Lesbos bezocht.
5. Avigdor Lieberman is Israëls nieuwe minister van
Defensie. Ondanks de extreme krantenkoppen over hem,
toen hij Israëls Minister van BuZa was bleek hij zeer
pragmatisch te zijn. Maar het is duidelijk dat we deze
nieuwe situatie in gebed moeten houden.
• Abba, U bent Degene die mensen aanstelt in posities van
gezag (Daniel 4:25; 5:21). Daarom danken we dat U
Video van de dag: 1100 kilometer wandelroute
Lieberman in deze tijd van Israëls geschiedenis hebt
De video van vandaag geeft enkele enkele indrukken
aangesteld.
van een wandeltocht over de zogeheten 'Shvil Yisrael',
• Leid ons alstublieft om te weten hoe we specifiek voor
de nationale Israëlische wandelroute van bijna 1100 km, hem moeten bidden (Romeinen 8:26)
die van Eilat in het uiterste zuiden naar de Hermonberg, • Hoewel hij U niet kent, gebruik deze man voor Uw
hoog in het noorden, leidt.
heerlijkheid (Jesaja 44:28-45:6)
• Heer, omgeef Lieberman met goddelijke raad en geef
hem oren om het te horen (Spreuken 20:18; 24:6)
ISRAEL IN HET NIEUWS
• Laat zijn relatie met de leiders van de IDF hen wederzijds
ten goede komen en voor beide kanten bemoedigend zijn.
#koopIsraelisch
• Ruim alles op wat Lieberman en Netanyahu blokkeert om
Daar staan ze, midden in de supermarkt. Drie
gehoofddoekte vrouwen in witte jacks. Zij controleren of een uitstekende werkrelatie te hebben.
de produkten in de schappen wel Judenrein zijn. Zover • Laat hem niet door de negatieve pers afgeleid worden
van de dringende zaken waar hij mee bezig moet zijn.
is het gekomen. Na de explosie van antisemitisme op
sociale media van de afgelopen jaren begint dit tuig nu • Geef hem helder inzicht en een vermogen om te weten
wat Israël moet doen (1 Kronieken 12:32)
de publieke ruimte op te eisen. Geüniformeerd nog wel,
• Stel Liberman, die uit de voormalige Sovjet-Unie komt, in
die Weisse Polizei. Nederland anno 2016: controles op
staat om inzicht te hebben in datgene waar Poetin en
Joodse producten. Het liefst zouden ze de zo gehate
Rusland werkelijk naar streven in het Midden Oosten.
‘Made in Israel’-labels vervangen door gele sterren.
• Laat Israël weten hoe ze met Rusland en Poetin moeten
(Column van Bart Schut op jalta.nl)
omgaan op een wijze die van U is.
De kwaadaardige Israëlhaat van DENK
6. De Moslim heilige Ramadanmaand begint a.s.
Er zijn mensen die de Israëlische bezetting van de
maandag. Het is een hele dag vasten – geen voedsel en
Westelijke Jordaanoever goedpraten of bagatelliseren
geen water – met een feestmaal in de avond. Het is in
en er zijn mensen die haar ontkennen of schromelijk
Israël en wereldwijd verworden tot een maand van
overdrijven. En dan zijn er die mensen die de situatie in toenemende terreuraanvallen. Islamitische Staat roept al
Israël/Palestina gebruiken voor politiek gewin, omdat ze op tot aanvallen, speciaal in het Westen.
• Heer Yeshua, we zegenen U voor de enorme aantallen
weten dat het hier de gevoelige snaar van hun
electoraat betreft. Tunahan Kuzu van de kersverse partij Moslims die onlangs tot U gekomen zijn.
• Ruk tijdens de Ramadan nog massa’s uit de eeuwige
DENK is zo iemand en zijn hypocriet populisme is
verdoemenis (Johannes 3:17)
levensgevaarlijk. (Jelle Zijlstra, Opiniez.com)
• Heer, we vragen in het bijzonder om de redding van
Iraniërs, Egyptenaren, Syriërs, Jordaniërs, Palestijnen en
ChristenUnie, VVD en SGP stellen vragen over
zelfs wat leden van Islamitische Staat, Hezbollah, Al Qaida
financiering boycot-beweging tegen Israël
en Hamas.
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft met
• Abba, belemmer de anti-Israël/anti-Semitische hartstocht
collega’s van de VVD en SGP schriftelijke vragen
die in deze tijd wordt opgewekt, in het bijzonder onder de
gesteld over de financiering van de boycotbeweging
Palestijnen (Jeremia 31:10)
tegen Israël nu blijkt dat met Nederlands belastinggeld
• Nu Moslims nadenken over de afgrijselijke slachtpartij
organisaties worden gesteund, die op hun beurt
van Moslims door mede-Moslims in het hele Midden
organisaties steunen die pleiten voor het boycotten,
Oosten, wilt U "Hun gezicht met schande bedekken, dan
desinvesteren en sanctioneren (BDS) van Israël. (CU)
zullen zij HERE, Uw Naam zoeken." (Psalm 83:17)
• En als zij zich niet willen bekeren, "Laten zij beschaamd
en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij
weten, dat U – Uw Naam is HERE! – U alleen de
Allerhoogste bent over de hele aarde." (Psalm 83:18-19)
• Met andere woorden, Here God, we vragen dat U veel
eer zult ontvangen tijdens de Ramadan.
• Gebruik voormalige Moslims die nu gelovigen zijn om de
waarheid te delen met hun buren wanneer U de deur voor
hen opent.
• Bescherm het ware Lichaam van Messias dat in
Moslimgemeenschappen en moslimlanden woont.
• Help Israëls overbelaste veiligheidstroepen om de taak
aan te kunnen om dit land te beschermen tijdens deze tijd
van toenemende haat vanuit de geest van de Islam (Jesaja
41:10-16)
Avigdor Lieberman
'De hoop op vrede is de bovem ingeslagen door de
benoeming van een Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken die een zionist is'.
Aktiviteiten Christenen voor Israël:
• Ma 6 en 20 juni en 4 juli, 20 uur, spreekt ds. Henk
Poot in gebouw Filadelfia, Nijverheidsweg 2,
Kesteren.
• Wo 8 juli, 16-19 uur, Ondernemersbijeenkomst
'Werken aan de toekomst', Golden Tulip Ampt van
Nijkerk, Berencamperweg 4, Nijkerk.
• Wo 8, 15 en 22 juni, 19.30 uur, spreekt ds. Henk
Poot in Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57,
Oud-Beijerland.
• Wo 8 juni, 14.30-16.00 uur, feestelijke opening
zomertentoonstelling 'De Grote Terugkeer', door
Gert-Jan Segers (CU) en ambassadeur Haim Divon,
Israëlcentrum, Nijkerk.
• Do 9 juni, 19.30 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in
ZC de Kruimelstaete, Oud Millingseweg 34,
Garderen.
• Do 9 juni, 20 uur, spreekt ds. Kees Kant in Orgelzaal
Booy, Alkmaar, Daalmeerpad 13, Alkmaar. PPpresentatie; collecte voor achterstandskinderen in
Haifa.
• Di 14 juni, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis bij EG
Zuiderkapel Koningkerk, Kloppersingel 57, Haarlem.
• Di 21 juni, 10.30-15.00 uur, excursie in Joods
Elburg onder leiding van Heleen Bénard, Museum
Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, Elburg, € 17,
tevoren aanmelden.
• Di 28 juni, 10.30-15.30 uur, excursie in Joods
Zutphen met Heleen Bénard, € 25,50 incl. koffie,
lunch; tevoren aanmelden.
• Wo 13 juli, 12-17 uur, excursie Joods Amsterdam
met Marianne Glashouwer, Gerard Dousynagoge,
Gerard Doustraat 238, Amsterdam, VOL
Sieb Buiten, Comité Gemeentehulp Israël, spreekt:
• Zo 12 juni, 9 uur, Evangelische gemeente ‘t
Scheepke, Rijnstraat 434, Alblasserdam.
• Zo 26 juni, 12.30 uur, Evangeliegemeente
Castricum, Maranathakerk, Prins Hendrikstraat 1,
Castricum.
ICEJ. Jacob Keegstra spreekt:
• Za 4 juni, 10.30 uur, Messiaanse gemeente,
Zilverschoon 114, Apeldoorn.
• Zo 5 juni, 9.30 uur, Baptistengemeente, Weega 2,
Lemmer.
• Zo 12 juni, 10 uur, Vechtstroom gemeente,
Basisschool de Spiegel, Brethouwerstraata 2,
Dalfsen.
Near East Ministry
• Zo 12 juni, 10 ur, spreekt Ruth Penning bij
Evangelische Gemeente Berea Noord,
Schorpioenstraat 6, Apeldoorn.
• 8-15 juli, Cursusweek Bijbelse Feesten, Belgische
Ardennen.
• 23-29 juli, Reveilweek 1, NEM, Nijkerk.
• 30 juli-5 aug, Reveilweek 2, NEM, Nijkerk.
Pillar of Fire
• Di 21 juni, 20 uur, concert Ivrietkoor “Al Naharot”,
Pillar of Fire centrum, Kerketuinenweg 10, Den Haag
Zuid.
Di 7 juni, 19-22 uur, Conferentie ‘Meten met twee
Maten?’, over antisemitisme en christenvervolging,
Bankrassjoel, Max Havelaarlaan 435 te Amstelveen;
€ 15; aanmelden via: [email protected]
Di 7 juni, 10-16 uur, International Symposium on
international law as it relates to the State of Israel and
the Middle East, Studio Dudok, Hofweg 1A, The
Hague; European Coalition for Israel., € 40 incl. lunch.
Info: [email protected]
Do 9 juni, 19.30 uur, CIDI, lezing Hoe besmettelijk is
de ‘Engelse ziekte’? De dunne lijn tussen antizionisme en antisemitisme, CREA, Muziekzaal, Nieuwe
Achtergracht 170, Amsterdam. Aanmelden verplicht.
Do 16 juni, 20.00-22.30 uur, Henriette van Lynden
Lezing ‘Democracy in the Middle East: a Distant
Dream?’, sprekers Eva R. Bellin en Maha Yahya,
Grote Zaal van de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in
Amsterdam. Aanmelden [email protected]
Vr 17 - zo 19 juni, Bijbelstudieweekeinde over de
profeet Ezechiël, met dr Baruch uit Israël; Holiday
Inn, De Boelelaan 2, Amsterdam. Info en aanmelden
bij [email protected] Lunchpakket
meenemen.
Zie ook de agenda van vergadering.nu.
RADIO – TV – FILM – EXPOSITIE
•
Family7.nl
• Za 19.30-20.00 uur, en Zo 13.30-14.00 uur, De
Messias van Israël, tweede serie gesprekken met
Sieb Buiten (CGI), over de feesten en de verschillen
tussen christelijke en messiaanse gemeenten.
• Zo 19.00-19.30 uur, Op reis door Israël.
• Zo 19.30-20.00 uur en Ma 13.30 uur, Eindtijd,
profetie en Israël, gesprekken met drs. Jan van
Barneveld.
• Vr 19.30-20.00 uur en Za 8.30 en 12.30 uur,
Waarom Israël? (Bijbelstudie)gesprekken met ds.
Willem Glashouwer.
Zomertentoonstelling 2016: De Grote Terugkeer
In juni, juli en augustus, maandag-zaterdag 10-16 uur,
gratis, Israëlcentrum, Nijkerk
Vervolg Gebedsbrief
• Heer, als de vijand binnen komt als een vloed, vragen
we dat U door Uw Geest "een banier tegen hem opheft."
(Jesaja 59:19)
• Abba, verhinder iedere vorm van geweld tegen deze
parade.
• Laat een enorme uitstorting van vrees voor God
vandaag op de parade neerdalen en de levens van velen
van deze verloren mensen aanraken.
• Heer Yeshua, U die met zondaars at, bezoek Israëls
gay gemeenschap en breng een opwekking.
• Overtuig hen door Uw Geest van de ergste zonde: "En
wanneer [de Geest] komt, zal Hij de wereld overtuigen
van zonde… omdat ze niet in Mij [Yeshua] geloven."
(Johannes 16:8-9)
• Geef het Messiaanse Lichaam wijsheid om met deze
onnatuurlijke geest om te gaan die in Israël infiltreert.
• En geef ons genade om de mensen lief te hebben die
hierin verstrikt zijn - daarbij bedenkend dat wij, zonder
Gods genade, ook verstrikt zouden zijn in deze of allerlei
andere zonden.
We baden ook voor Israëls veiligheidssituatie in het
algemeen – aan alle grenzen – en we deden ook
voorbede voor de officieren van de IDF die de dagelijkse
verantwoordelijkheid hebben voor dit land en voor hun
soldaten. We vroegen dat ze wijsheid, bewogenheid,
kracht zullen hebben en dat Gods Geest, die rustte op
Davids helden ook op hen zal rusten – zowel op mannen
als op vrouwen. We baden ook voor de Messiaanse
soldaten dat ze zout, en licht zullen zijn en dat ze als een
klein stukje zuurdesem het hele leger zullen
doordringen.
7. Vandaag, de laatste dag van de “gay pride” week in
Tel Aviv, wordt er een “gay pride” parade gehouden. Tel
Aviv is zelfs versierd met de vlaggen van de gay beweging
Dank u voor uw consequente gebeden voor dit land en
– alsof het een ambassadeur van een ander land verwelvolk en voor ons
komt. Maar bedenk wel dat hoewel deze hele beweging
een gruwel is voor God, Hij degenen die erin gevangen
Wees gezegend vanuit Sion (Psalm 134:3)
zitten toch liefheeft. Het Westen heeft deze post-Christelijke beweging omarmd. Israël is nog een pre-Messiaanse
Shabbat shalom
cultuur en land, en hoewel er geen enkel excuus is voor
zonde, weegt de zonde van het Westen zwaarder omdat
Yeshua zelf heeft gezegd, "Als Ik onder hen niet de werken
Het IFI team
gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij
geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn
Vader gehaat." (Johannes 15:24, vgl. vers 22)
Lees en bid verder onderaan de derde kolom
MEER NIEUWS
HEBREEUWSE CURSUSSEN
► CIDI.TV digitaal TV kanaal van het Centrum
Informatie en Documentatie over Israël.
► Radio Israël, Internet-zender met Actualiteiten,
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
► Groot Nieuws Radio (1008 AM en internet), .
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide
informatieve en actuele website.
► Trouw Israël Monitor, commentaar op berichtgeving
in dagblad Trouw over Israël van stichting WAAR!
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achtergronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over
het Midden-Oosten Conflict.
► Harry's focus op Israël, Harry Nihom schrijft over de
geschiedenis van Israël, de slachtoffers en de huidige
politieke situatie in het Midden Oosten.
► Missing Peace, 'alternatieve en onafhankelijke bron
voor informatie over het Midden Oosten'.
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het
Midden Oosten
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d.
in Nederland.
► Holy Switch wil het verhaal van Joden en Palestijnen
op één site uitleggen aan jongeren.
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
► Israël : 12 Points (United for Israël), over Israël en
het conflict met Palestijnen en Arabische staten.
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel
informatieve links.
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
gemeenten
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
met een afwijkend geluid.
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël Palestina
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
over Israëlische postzegels,
► Israël in de media, groepsblog van WAAR voor
commentatoren die eenzijdige negatieve berichtgeving
over Israël in de media willen rechtzetten.
► www.crethiplethi.com, Online Magazine covering
the Middle East, Israel, the Arab world, Southwest Asia
and the Islamic Maghreb. Engelstalige artikelen.
► KehilaI News Israel, nieuwswebsite van de
Israëlische Messiaanse gemeenten.
‫ ע‬De verschenen lessen van de Introductiecursus
Hebreeuws staan op de website
www.israelplatform.nl/hebreeuws/introductiecursus.pdf
‫ א‬Vereniging Hebreeuws, Ontmoetingsplaats en
wegwijzer voor iedereen die zich bezighoudt met de
Hebreeuwse taal en literatuur
‫ א‬Studiehuis Reshiet, cursus Bijbels Hebreeuws en
Hebreeuwse levensstijl, in Nederland en Israël.
‫ ש‬Stichting Shoresh geeft de Keshercursus over de
Joodse wortels van het Christendom en (i.s.m. Stichting
Mo'adim, www.moadim.nl) de Moadiemcursus over de
Bijbelse/Joodse feesten, in diverse plaatsen.
‫ א‬Cursus Modern Hebreeuws op diverse niveaus van de
Vrije Baptistengemeente Groningen. In oktober beginnen
cursussen voor beginners en gevorderden
‫ א‬Etsel Infoteur geeft veel handige Hebreeuwse woorden
en zinnen en vervoeging van werkwoorden.
‫ א‬Lessen Bijbels Hebreeuws van Jos Bremer.
‫ ב‬Gratis digitale lessen Bijbels Hebreeuws van
Talencentrum Barneveld
‫ א‬Efemeriden zijn wekelijkse stukjes Hebreeuwse
Bijbeltekst, verklaard door prof. Piet van Midden,
Universiteiten van Tilburg en Utrecht. Aanmelden met
een mail naar [email protected]
‫ א‬Engelstalige internetcursus Learn Hebrew Easily
‫ ש‬Yeshivath Sharashim, onderwijs voor Joodse en nietJoodse deelnemers die de Hebreeuwse Bijbel en andere
godsdienstige klassiekers dieper willen verstaan. en/nl
‫ ז‬Stichting Judaïca Zwolle geeft in de synagoge van
Zwolle, Samuel Hirschstraat, cursussen Bijbels
Hebreeuws en diverse Bijbelse onderwerpen.
VAKANTIE IN ISRAËL
✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go
Israël van het Israëlische ministerie van Toerisme een
goed startpunt.
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
✡ Kreijkes Vakantie Idee (refo)
✡ Oppenheim Travel (Joods).
✡ Issta Lines
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels
perspectief.
✡ Krukziener's Reisbureau, [email protected]
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden.
✡ GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar
Israël
✡ BaanBrekers, Near East Ministry, 3 maanden
vrijwilligerswerk in Israël voor jongeren en 2 maanden
vrijwilligerswerk voor 40-plussers.
✡ Israël Idoed Reizen heeft als doel verdieping in Gods
woord in relatie tot Israël.
✡ Het Israël Project zendt vrijwilligers uit naar verpleegen verzorgingshuizen in Israël.
✡ Comité Gemeentehulp Israël, evangelisch; vakantie-,
jongeren- en studiereizen; contact met Messiaanse
gemeenten.
✡ Stichting His Word Stands 4 Ever organiseert
MEER BIJBEL EN GEBED
bemoedigings- en gebedsreizen voor vrouwen
✡ Harel Israël: gemeentereizen, op maat gemaakte
► Jan van Barneveld's website 'Israël het volk van God' reizen, fly & drives met verschillende thema's. Gevestigd
bevat veel actuele en achtergrond-artikelen.
in Israël en Nederland.
► Informatieve website van de Deputaten Kerk en Israël
✡ Jetairfly verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van
vandaag in relatie met Bijbelse profeten.
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
► Wekelijks commentaar van Dirk van Genderen.
► GAiN (Global Aid Network), wereldwijde christelijke
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
► Bijbelstudies van Peter Steffens vanuit de Joodse
achtergrond van de Bijbel.
► Onderwijs en Israël, onderwijsmateriaal Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten