naheffingsaanslag A.S. Iqbal

Commentaren

Transcriptie

naheffingsaanslag A.S. Iqbal
Page 1 o f 2
Postbus DIV Den Helder - svp. inboeken als ingekomen stuk gemeenteraad. Graag
ook de bijlagen daarbij voegen. Dank! {
Van:
Griffie D e n H e l d e r
1
Aan:
[email protected]
j
Datum:
5 - 6 - 2 0 1 3 17:01
j
Onderwerp:
s v p . i n b o e k e n a l s i n g e k o m e n s t u k geTrfêèTftefêad."Graag o o k d e bijlagen d a a r b i j v o e g e n .
Dank!
B e z w a a r s c h r i f t P1 D e n Helder.pdf; - N a h e f f i n g s a a n s l a g P a r k e e r b e l a s t i n g A . S . Iqbal.jpg
Bijlagen:
"'
.
\
... _
J
r
\
» > O p D i n s d a g 4 Juni 2 0 1 3 o m 1 6 : 2 9 is in bericht < 1 e d 5 f a 1 5 . 2 0 0 @ d h s l e s g w 0 1 . h d n e t . n l > d o o r F r a n s
Zegers <[email protected]> geschreven:
T e r b e h a n d e l i n g d o o r d e g e m e e n t e r a a d a l s i n g e k o m e n stuk! N e d e r l a n d is a l lang g e e n r e c h t s s t a a t
m e e r m a a r e e n t e r r e u r s t a a t ! G e m e e n t e n g e d r a g e n z i c h z o mogelijk z e l f s het e r g s t e in dit o p z i c h t !
E e n k e n n i s v a n mij heeft b o e t e o p g e l e g d g e k r e g e n v a n 3 1 m a a l d e belasting, o m d a t zij iets t e lang
w e g b l e e f e n d e tijd v a n h a a r p a r k e e r b e l a s t i n g v o l g e n s d e n a h e f f i n g s a a n s l a g 2 0 m i n u t e n v e r s t r e k e n
was.
D a t zijn d a d e n v a n terreur, w a a r m e e d e S t a a t m o e t o p h o u d e n . W a n t e r k o m t e e n d a g d a t o o k dit volk
v a n m a k k e s c h a p e n het m e e r d a n z a t is g e w o r d e n e n in - r e c h t m a t i g e - o p s t a n d k o m t e n d e elite d i e
o n s t i e n t a l l e n j a r e n o n r e c h t e n t e r r e u r a a n g e d a a n heeft, z a l uitroeienl
E e n v a n d e F o u n d i n g F a t h e r s v a n d e o n a f h a n k e l i j k e V e r e n i g d e Staten v a n A m e r i k a z e i :
"Rebellion to tyrants is obedience to God."
Thomas Jefferson
E e n a n d e r e F o u n d i n g Father:
"Those who would give up essential liberty to purchase a little
temporary safety deserve neither liberty nor safety."
Benjamin Franklin
A l s u niet r e c h t leert d o e n , m a a k t u w b o r s t e n m a a r a l v a s t nat! En d a n is er g e e n M E e . d . d i e u
b e s c h e r m e n zal. Integendeel - die zal d e kant v a n het volk kiezen!
U bent g e w a a r s c h u w d . G o d heeft b e l o o f d w r a a k t e z u l l e n n e m e n !
Stuknummer: AI13.04750
mvg
F r a n s J.L. Z e g e r s ,
Duinroosstraat 193,
1783 G E D e n Helder
P S : Ik h e b dit b e z w a a r s c h r i f t g e s c h r e v e n o p v e r z o e k v a n d e z e A f g h a a n s e familie. D e z e A f g h a a n s e
familie is e e n v o o r b e e l d v a n g o e d g e d r a g ! D a t d i e o p z o ' n m a n i e r t e m a k e n krijgt m e t d e t e r r e u r - s t a a t
N e d e r l a n d , n a d a t zij A f g h a n i s t a n zijn o n t v l u c h t , is z u u r . . . h e t m a a k t h e n duidelijk d a t zij v a n d e r e g e n in
d e s t o r m z i j n b e l a n d ! H e t ziet e r a n d e r s u i t . . m a a r is e r g e r . . . o m d a t d e N e d e r l a n d s e S t a a t h a a r t e r r e u r
v a a k b u i t e n h e t z i c h t v a n d e m e e s t e m e n s e n pleegt! D i e n o g s t e e d s v o o r e e n g r o o t d e e l d e illusie
h e b b e n d a t dit N e d e r l a n d e e n d e m o c r a t i e e n r e c h t s s t a a t is. T o t zij r u w w o r d t w a k k e r g e s c h u d , z o a l s
file ://C:\Documents and Settings\msimons\Locai Settings\Temp\XPGrpWise\51AF6ED.
6-6-2013
Page 2 of 2
deze familie nu. En eerder door d e crimkneie bende v a n B U M A - S T E M R A die de man e e n boete en
a a n s l a g o p l e g d e o m d a t hij in zijn z a a k d e radio liet s p e l e n . D i e criminele p r o f e s s i o n e l e p a r a s i e t e n - c l u b
e i s t e g e l d v o o r h e t a f s p e l e n v a n liedjes... D e m a k e r s e r v a n m o g e n d a n k b a a r zijn d a t w i n k e l s - z a k e n als
d e z e m a n h u n liedjes G R A T I S afspeelt w a t gratis m a r k e t i n g is v a n h u n liedjes. D e z e B U M A - S T E M R A
p a r a s i e t e n zijn e e n c r i m i n e l e t e r r e u r b e n d e d i e v e r d i e n t t e w o r d e n u i t g e r o e i d ! D a n k zij h e n , s p e e l t d a n
m a n g e e n m u z i e k m e e r in zijn z a a k . D e z e roof v a n d e klanten v a n m u z i e k d o o r d e z e c l u b is e e n
misdaad tegen de menselijkheid. God zal zeker wraak oefenen!
T h a n k s for reading m y mail.
I r e c o m m e n d y o u d ó read m y book:
Books & articles by General rid. Jack Mohr.
Frans
file://C:\Documents and Settings\msimons\Local Settings\Temp\XPGrpWise\51AF6ED.
6-6-2013
PI
Postbus 97812
2509GE Den Haag
Den Helder, 4juni 2013
Ref: 180513 1021 51572
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting
Geachte PI (?)
Hiermee maak ik bezwaar tegen de naheffingsaanslag.
Reden: De aanslag is 3.100 % ( 31 maal) hoger dan de parkeerkosten. De aanslag is gericht tegen iemand die wel degelijk
parkeerkosten betaald heeft, maar door omstandigheden opgehouden is, en zo niet op tijd was om geld bij te betalen.
In de eerste plaats is de parkeerbelasting principieel al een misdaad — een daad van terreur van overheid/ Staat tegen het volk van
Nederland die gezamenlijk eigendom is van de parkeerplaats! En ook van het gas etc. die de bodem van Nederland levert! De
overheid is enkel ingehuurd tbv de bevolking. De huidige overheid ziet dit blijkbaar niet zo, en heeft de bevolking - en dit is
landverraad - tot slaaf gemaakt van de Centrale Bankiers, die zij onrechtmatig de bevoegdheid gegeven heeft papier af te drukken
en dat geld te noemen en tegen rente aan het land - lees het volk - uit te lenen, zodat zij het volk onrechtmatig schuldenaars van
deze banksters heeft gemaakt en 30 % van de inkomstenbelasting gebruikt wordt om de rente van deze onrechtmatige 'lening' van
deze banksters te betalen.
Verder is het denken van de Staat - waaronder de leden van de club van zwartjurken van de Babylonische heidense secte die als
rechters optreden maar geen recht (mogen) spreken, maar enkel een circusvoorstelling mogen geven waarin zij in hun zwarte
jurken optreden - helemaal verziekt doordat zij de wet boven het volk stelt. De wet en de overheid is ingesteld ten behoeve van het
volk. God heeft de overheid ingesteld om Zijn vertegenwoordiger op aarde te zijn en heeft haar daartoe macht gegeven. Om de
mensen te beschermen tegen boosdoeners. Niet alleen is de huidige overheid/ Staat deze legitimatie van haar bestaan volledig
kwijt, ze misbruikt haar door God gegeven macht die zij, als niet langer legitiem, misbruikt om het volk te tiranniseren, en
beroven.
De wetgevende macht is een clubje van niet eens 300 mensen die wel eens samen afspreken wat zij wet noemen, welke zij de
mensen opleggen. Die club heeft het land verraden door wat zij Grondwet noemt, waarin zij verdragen - o.a. de wetgeving van de
Europese Unie - hoger gezag toekent dan wetten van het land. Dat is misdaad tegen het volk van Nederland door deze club die
miljoenen mensen wel eens de wet zal voorschrijven. Dat daar nog geen opstand tegen is gekomen, maakt duidelijk dat de mensen
tot schaapjes zijn gemaakt door wat de overheid in ons voedsel en drinkwater heeft gestopt en de fluoride in onze tandpasta. En
omdat mensen van nature liever geen geweldstrijd voeren maar die liever uit de weg gaan.
Het gezegde "Je moet de wet gehoorzamen" - die door zo weinig mensen met hun eigen circus - ingevoerd is en tot wet
gebombardeerd is, gaat niet op wanneer de mensen daardoor onrecht aangedaan wordt. En dat is zowel hier het geval als met de
meeste wetten die de afgelopen jaren zijn ingevoerd, die zelfs het denken van mensen niet vrij laat! Daarover verder uit te wijden
is hier niet aan de orde.
Hier gaat het er om dat het misdaad is van de Staat wanneer zij wegkomt met ten eerste de steeds erger terreur van de plaatselijke
overheden door parkeerkosten en leges links en rechts, en eisen mbt eigendommen, en ten tweede de criminele boetes die de
Nederlandse overheden opleggen!
Bij deze naheffingsaanslag is elke relatie met de overtreding zoek . Bij waar recht staat de straf in verband met de
overtreding. Dat is met een boete van 31 maal de parkeerkosten volstrekt niet het geval. Dat de Nederlandse Staat de burgers nog
voorliegt dat Nederland een rechtsstaat is, laat zien hoe ver de 'elite' die kleine club van wetgevers en rechters van de bevolking
af staat! Dit land is ziek, ja helemaal verrot! De vis begint te rotten bij de kop. Dat is hier ook zichtbaar. Voor reformatie is het al
te ver. Dit land moet helemaal om.
Ik verzoek u de naslagheffing terug te betalen omdat zij - ondanks wat de onrechtvaardige roofwetgeving makende wetgever
wettelijk daarover vast mag hebben gelegd - IN STRIJD IS M E T HET R E C H T ! De € 1,80 dubbel te laten betalen,zou al straf
en boete genoeg zijn. Dat is het uiterste maximum als dat al niet te veel is. 31 maal te laten betalen is misdaad en terreur door de
Staat! God heeft beloofd wraak te nemen! Maak uw borsten maar nat! Jezus Christus' wederkomst is zeer nabij - voor de deur!
Getekend:
A.S. Iqbal, Geulstraat 6, 1784 DH Den Helder
* c
a
o_i*
met
CD
m
co
t?g
? r «•
S m ana_a,"r-2ffi£ë

Vergelijkbare documenten