IMG_0021

Commentaren

Transcriptie

IMG_0021
SvAuU u,Aln
A..t'j*,
Svedano
Obrurdixr-:
1. Sva
2- U
nu
1.
Svanu,
gra
svanu;
gra
k qje
1.
mu
desbita svitlos- tizojaslican 6ov -je - ka de
svanu nam
tvrdin,
u tvrdin
sll -
nu nam
k qie
svi
do
o-
sne --ba
va --ma
na5-ce
di-te
granu,
2. k $emu,
1. gTanu,
2. k 4jemu,
Po
8ranu,
suna 5ce
dodi-te
granu,
g3anu nam
k 4jenu,
ro-dl
- pi-te
rEr
kat
- r8r
- ka,
7,go-Ta.
je dat.
je
k njennu
svi
sunaSce
dodi--te
ne-bao--va-ma
Di
ve
Ie-na
se-Io, sret-na je
vt_-ca
ma
d.at.
i
I
zgo-Ta.
je dat.
s ne-ba o - - - zgo-ra.
je dat.
va-ma
B"r-Ze
Stu
ka,
zgo-ra.
nui nan
nul svi
-
r8r
i
tvrdin,
2. tvrdi-m,
-r8r
- ka,
isvit-Ios-ti izo can
le ov - je - tra l6e
6e*ita lr
I svit-Ios-tilzo j a s licarn l;ov-je-tal6e
lsvanu;
J.a
l5
-fue
I
tvrdin,
svit-Ios-tizo6ov-je-ka de
slican
Ja
tvldin
U
1. Sva nu,
2.
sti-te
AA
nam
tvrdin
1. Sva
2.
t(NlN
J.rgil: Vl.8atgc.
di
no6
tL-6a
c8r