Jaarverslag 2009

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Inleiding
Hierbij presenteert SAMEN het jaarverslag over 2009 het 25e jubileumjaar van SAMEN. In dit
feestelijke jaar gingen er weer heel wat jongeren naar straatkinderenprojecten in
ontwikkelingslanden. De vrijwilligers van SAMEN hebben de jongeren bemiddeld en begeleid naar
de verschillende projecten. Daarnaast vond er een groepsreis naar India plaats “SAMEN naar India
2009”, jongeren hebben tijdens deze reis kennis kunnen maken met Salesiaanse
straatkinderenprojecten. De doelstelling van SAMEN werd o.a. door de enthousiaste jongeren weer
gerealiseerd. De activiteiten van SAMEN zijn gekroond met de Marga Klompé prijs en gevierd met
een jubileumdag op 11 oktober.
Achtereenvolgens komen in dit jaarverslag de doelstelling, de werkwijze, de jongeren, de
activiteiten, de PR-activiteiten, ontwikkelingen, contacten en financiën van SAMEN aan de orde.
Amsterdam,
mei 2010
2
Inhoudsopgave
1. SAMEN
1.1 Doelstelling SAMEN
4
4
1.2 Werkwijze SAMEN
1.3 Samenstelling van SAMEN 2009
4
5
1.4 Organogram
6
2. Jongeren op projecten in 2009 en begeleiding
2.1 Jongeren op de projecten
2.2 Begeleiding begeleidende vrijwilligers
2.3 Nieuwe ontwikkelingen
3. Activiteiten van SAMEN
7
7
8
8
10
3.1 Straatkinderenweekenden
3.2 Reizen naar de Derde Wereld
10
10
3.3 Vrijmarkt koninginnedag
3.4 De jubileumdag
11
11
3.5 Uitreiking van de Marga Klompé-prijs
11
4. PR-activiteiten
4.1 De website
4.2 De nieuwsbrief
12
12
12
5. Trend en ontwikkelingen
5.1 Jaarlijkse groepsreizen
13
13
5.2 Kort durend verblijf
13
6. Interne en externe contacten
14
7. Financiën 2009
8. Contact
16
18
3
1. SAMEN
1.1 Doelstelling SAMEN
SAMEN staat voor Salesiaanse Missies En Nederland. Het is een werkgroep die jongeren de
mogelijkheid biedt om voor korte of langere tijd deel te nemen aan straatkinderenprojecten in
andere delen van de wereld.
SAMEN gaat hierbij in op vragen van jongeren. Hoe zij dat doet?
1. Door te leven en te werken met straatkinderen hebben jongeren de gelegenheid zich te
oriënteren op eigen levens- en zingevingvragen. Daardoor ontdekken zij tevens hun
grenzen en mogelijkheden.
2. Door een verblijf op zo'n project, waar zij meeleven met straatkinderen en hun
begeleiders, -met alle ups en downs-, delen zij in hun strijd om een menswaardig bestaan.
3. Zo'n meeleefervaring kan voor veel jongeren nieuwe wegen openen voor hun toekomst, en
kan voor hen een uitdaging zijn in eigen milieu bezig te zijn met solidariteit onder mensen.
SAMEN wil jongeren helpen deze wegen te vinden en tot praktische inzet te komen.
SAMEN laat zich inspireren door de visie van Don Bosco op jeugd en jongeren en zijn
benaderingswijze van jonge mensen.
Don Bosco is ervan overtuigd dat elk jong mens een onschatbare waarde heeft; dat elke mens
kan groeien, dat een mens die zijn leven zelf in handen neemt iets kan betekenen voor
anderen. Niet op eigen kracht, maar SAMEN.
1.2 Werkwijze SAMEN
SAMEN bemiddelt voor jongeren die voor enige tijd als vrijwilliger op een straatkinderenproject
willen werken. SAMEN bemiddelt voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De jongeren
regelen zelf hun eigen financiën; de reis, verzekering, voorbereidingskosten en een vergoeding
voor het verblijf op het project. Na een gesprek met de coördinator van SAMEN en het invullen van
het inschrijfformulier gaat SAMEN bekijken of de jongeren in aanmerking komen voor bemiddeling.
Daarna start de voorbereidingroute, de jongeren worden begeleid door vrijwilligers die al een
meeleefervaring op een van de Salesiaanse projecten hebben gehad. Tijdens deze begeleiding
komt de inhoudelijke kant van het verblijf aan de orde, het leven met straatkinderen, het verblijf
in een andere cultuur en er is aandacht voor de persoon Don Bosco en het werk van de Salesianen.
Daarnaast worden praktische zaken zoals regelen van een visum, inentingen en het ticket
besproken. Het voorbereidingstraject wordt afgesloten met het ondertekenen van een
Samenwerkingsovereenkomst en er wordt contact gehouden met de vrijwilligers op de projecten.
De vrijwilligers houden hun achterban en SAMEN op de hoogte van hun ontwikkelingen en
ervaringen. Na terugkomst hebben de jongeren een evaluatiegesprek met de begeleidende
vrijwilligers en wordt er besproken of en hoe de jongeren zich in Nederlands zich willen inzetten
voor één van de Don Bosco projecten of voor de activiteiten van SAMEN.
4
SAMEN vergadert elke op elke de laatste woensdag van de maand. De vergaderingen zijn
gestructureerd en er komen vaste punten naar voren. De opbouw van een vergadering van SAMEN
ziet er als volgt uit:
1. Opening
- Openingsgedachte
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Vaststellen van de agendapunten
2. Notulen van vorige vergadering en besluitenlijst
3. Begeleiding
- Nieuwe kandidaten
- In voorbereiding
- Op de projecten
- Evaluaties
4. Activiteiten
5. PR items
6. Bestuurlijke zaken SAMEN
7. Rondvraag
1.3 Samenstelling van SAMEN 2008
Harrie Kanters
Michael Baumeister
Coördinator SAMEN en groepsreizen
Voorzitter
Ludo Glimmerveen
Floor Schuiling
Adressenbestand, coördinator stichtingendag, groepsreizen
Subsidieaanvragen
Anne Olimulder
Dorine Zijlstra
Renske Bolder
Coördinator straatkinderenweekend maart 2009, nieuwsbrieven
Notulist, begeleidercoördinator
Begeleidercoördinator, Coördinator begeleidersdag (overgenomen
Eveline Perdijk
van Dorine Zijsltra)
Jaarverslag, opzet subsidieaanvraag, coördinator terugkomdag
Leonie Leus
Notulist, PR
Luuke Janssen heeft na 6 jaar afscheid genomen van het bestuur van SAMEN om zich verder op
haar gezin te kunnen richten, ze blijft via de begeleiding van jongeren betrokken bij SAMEN.
Dorine Zijlstra heeft eind 2009 afscheid genomen van haar werkzaamheden voor het bestuur van
SAMEN, maar blijft bij sommige activiteiten van SAMEN betrokken.
Dit jaar zijn er 3 nieuwe leden bij het bestuur gekomen die SAMEN ondersteunen, Floor Schuiling,
Renske Bolder, Leonie Leus.
5
1.4 Organogram
Stichting
Don Bosco Amsterdam
Salesiaanse
werken
Werkgroep &
coördinator
SAMEN
Fondsen
Supportstichtingen
Secretariaat
Straatkinderen weekend
Financiën
Begeleiders
Communicatie
Themadagen
Bemiddelde
jongeren
6
2. Jongeren op projecten in 2008 en begeleiding
In 2009 heeft SAMEN met de begeleidersgroep zich actief bezig gehouden met het voorbereiden
van jongeren op hun verblijf op een Salesiaans project voor straatkinderen. Nadat de voorbereiding
van de vrijwilligers is afgelopen, houden de begeleiders contact met de jongeren. Na terugkomst
van de jongeren vindt er een formeel evaluatiegesprek en vaak ook nog informele contacten
plaats.
SAMEN hecht veel waarde aan een goede voorbereiding. Jongeren die goed zijn voorbereid kunnen
zich over het algemeen redelijk gemakkelijk aanpassen en nuttig maken op een project. SAMEN
gaat uit van een voorbereidingstijd van een half jaar. Er doen zich wel eens situaties voor dat de
voorbereidingstijd ingekort wordt. Alleen als er goede redenen zijn dat een jongere hier niet aan
kan of hoeft te voldoen; de tijd van een seizoen, leeftijd en ervaring kunnen een rol spelen. De
voorbereiding wordt dan verkort en geïntensiveerd, dit overlegt SAMEN met de jongeren en de
begeleiders.
Jongeren kunnen aangeven naar welk werelddeel of land ze het liefst willen gaan, maar SAMEN
maakt uiteindelijk de keus of de jongere geschikt is voor een bepaald project. Sommige projecten
zijn toegankelijk voor jongere jongeren, terwijl andere projecten, waar nog geen Nederlandse
vrijwilligers zijn geweest, meer geschikt zijn voor jongeren die steviger in hun schoenen staan.
Tot slot is het uiteraard afhankelijk van de projecten of de jongeren, om welke reden dan ook,
welkom zijn op het project en of het maatje dezelfde ideeën heeft over het gewenste land of
werelddeel.
2.1 Jongeren op de projecten
In 2009 hebben diverse jongeren zich weer ingezet om nieuwe kandidaten te begeleiden op hun
voorbereidingsroute naar een project. Zo ook in 2009-2010.
In 2008 is SAMEN begonnen met het experimenteren met een kort verblijf van jongeren op
projecten. Door positieve ervaringen is SAMEN hier in 2009 mee doorgegaan.
Ieder nieuw koppel krijgt twee begeleiders toegewezen voor de begeleiding. Ook de jongeren van
de korte verblijven hebben een begeleiding gehad, deze begeleiding is echter wel aangepast,
SAMEN is voornemens om deze voorbereiding voor een kort verblijf vast te leggen, zodat daar een
ook een handboek voor ontwikkeld kan worden. Voor zo’n 23 jongeren werd deze begeleiding
gerealiseerd.
Sjoerd Rammelt
Jasmijn Backx
Don Bosco Anbu Illam, jongensproject, Chennai, India
Don Bosco Anbu Illam, meisjesproject, Chennai, India
Yara Schakenbos
Lotte van der Zwet
Don Bosco Anbu Illam, jongensproject, Chennai, India
Don Bosco Anbu Illam, jongensproject, Chennai, India
Inge Penterman
Loes Geurts
Don Bosco Navejeevan, Vijayawada, India
Don Bosco Navejeevan, Vijayawada, India
Willem van Sermondt
Wilbert Lekkerkerker
Home Bosco Boys, Pondicherry, India
Home Bosco Boys, Pondicherry, India
Santosh Reefhuis
Lavinia Steinfort
Don Bosco, Salem, India
Don Bosco, Salem, India
7
Rosalie van Tilburg
Don Bosco, Salem, India
Voor de 2de keer
Sanne van der Meer
Don Bosco, Vembu, India
Yasmine Roeper
Loes Pijnenburg
Don Bosco, Vembu, India
Don Bosco Mane, Bangalore, India
Kapila, Leoni, Remco, Souad en Manon Don Bosco, Hydrabad, India, kort verblijf
Sandra Toffolo
Don Bosco, Hydrabda, India, kort verblijf
De belangstelling voor projecten in Afrika en Zuid- Midden-Amerika is net als in het voorgaande
jaar veel minder, maar is weer in opkomst.
Het is niet eenvoudig de redenen van de wisselende belangstelling voor de verschillende
werelddelen te achterhalen. Volgens sommigen is de reden dat India veiliger overkomt dan landen
in Afrika en in Zuid- en Midden Amerika.
Mede door de groepsreis 2008 naar Zuid-Amerika die heeft plaatsgevonden, zijn de contacten met
de projecten in Zuid-Amerika verbreed en zijn er weer jongeren richting Zuid-Amerika vertrokken.
2.2 Begeleiding begeleidende vrijwilligers
In 2009 zijn er weer heel wat jongeren naar projecten voor straatkinderen vertrokken. Voordat
deze jongeren vertrekken, doorlopen ze een voorbereidingstraject. Vrijwilligers die zelf via SAMEN
op een project voor straatkinderen hebben gewerkt, begeleiden de nieuwe jongeren die nog gaan
vertrekken. Om het begeleidingsproces te sturen en te stimuleren wordt er gewerkt vanuit een
vast plan; dit gebeurt aan de hand van het begeleiderhandboek. De jongeren die naar een project
gaan worden begeleid door een begeleidersduo. Bij het koppelen van de begeleiders aan de
jongeren wordt er naar gestreefd dat één van de begeleiders in hetzelfde land is geweest. Op deze
manier kan er vanuit een algemene voorbereidingsroute gewerkt worden en kan één van
begeleiders specifieke informatie geven over het land. De begeleiders zijn niet op hetzelfde
project geweest om te voorkomen dat het beeld en de ervaring van de jongeren te veel beïnvloed
wordt door de ervaringen van eerdere vrijwilligers van hetzelfde project.
In 2009 is er een begeleiderbijeenkomst georganiseerd om de begeleiders een vraagbaak en een
intervisiemoment te bieden. Er is extra aandacht geweest voor de eisen en de verwachtingen die
SAMEN stelt aan de jongeren die weg willen gaan. Op de begeleidersdag is ingegaan op de korte
verblijven, ervaringen van begeleiders hiermee en de toekomstvisie voor de korte verblijven. Ook
is er aandacht besteed aan de verwachtingen die SAMEN heeft van de begeleiding door de
begeleiders (o.a. objectiviteit in het geven van informatie). Hierbij was er ruimte voor de
begeleiding om aan te geven waar zij meer in ondersteund zouden willen worden.
2.3 Nieuwe ontwikkelingen
We hebben dit jaar voor het eerst een groepje jongeren voor een hele korte periode naar een
project bemiddeld, 3 weken. En één jongere voor een periode van 3 maanden. SAMEN krijgt steeds
vaker aanvragen van jongeren die een korte periode op een straatkinderenproject willen
verblijven. Het uitgangspunt is dat jongeren 6 maanden op een project verblijven omdat de
doelgroep straatkinderen zo’n periode nodig heeft om te wennen en vertrouwen te krijgen in de
8
jongeren, zonder dat ze de kinderen meteen weer verlaten. We krijgen daarentegen ook van
paters op sommige projecten de vraag of er weer jongeren zijn die langs komen, waarbij zij
vermelden dat jongeren ook voor korte perioden welkom zijn.
Hierdoor is SAMEN gaan kijken hoe het zou zijn om jongeren een korte periode te laten gaan. Er
zijn aan deze jongeren extra eisen gesteld, het is voor SAMEN belangrijk dat ze ervaring hebben
met soort gelijke projecten en laten zien dat ze veel willen en kunnen investeren in hun
voorbereiding. Jongeren die al ervaring hebben kunnen zich gemakkelijker op de straatkinderen
richten en activiteiten ondernemen, omdat zij minder tijd nodig hebben om te wennen aan de
situatie. Jongeren die korter weggaan hebben vaak ook een kortere voorbereidingsroute, deze is
vanuit de jongeren geïntensiveerd zodat ze toch goed voorbereid weg zijn gegaan. Doordat
jongeren ervaring hebben met gelijksoortige projecten en het leven in een ontwikkelingsland,
hoeft daar minder tijd aan besteed te worden tijdens de voorbereiding. We zijn bij SAMEN ook op
zoek naar hoe het verblijf en de voorbereiding in verhouding kunnen blijven staan. SAMEN gaan
hier op de volgende begeleidersdag verder op in met de begeleiders.
Vanuit de evaluatie van de korte verblijven komen positieve berichten, van de jongeren, de paters
op de projecten en de begeleiders. Er kan gesteld worden dat de experimenten van een kort
verblijf op een straatkinderenproject als een succes gezien kan worden. SAMEN zal de procedure
en voorbereiding verder vorm gaan geven de komende periode.
9
3. Activiteiten SAMEN
3.1 Straatkinderenweekenden
Twee keer per jaar in maart en in november organiseert SAMEN een weekend over werken met
straatkinderen met het thema ‘Als de straat je thuis is….. ‘
Het weekend is bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de problematiek van
straatkinderen en voor jongeren die zich
voorbereiden op een verblijf op een
straatkinderenproject in de Derde wereld. Jongeren die net terug zijn, geven tijdens deze
weekenden presentaties om hun ervaringen te delen.
In 2009 was er grote belangstelling voor de straatkinderenweekenden, met name in het najaar. De
coördinatie van het weekend in maart lag in handen van Anne Olimulder. Voor
straatkinderenweekend in november was Bart Veneman de verantwoordelijke. Bart Veneman heeft
in 2009 voor het eerst de coördinatie van het straatkinderenweekend op zich genomen, na een
aantal jaar deel genomen te hebben aan de werkgroep voor dit weekend.
De weekenden worden verder geleid door een (wisselende) werkgroep, waar leden van SAMEN en
twee of drie andere jongeren in zitten. Een kookploeg van ex-vrijwilligers verzorgt de groep
gedurende het weekend.
3.2 Reizen naar de Derde Wereld
In de zomer van 2009 heeft er een groepsreis naar India plaatsgevonden onder de naam “SAMEN
naar India 2009”. De groepsreis is bedoeld voor jongeren tussen de 18-25 jaar om hen kennis te
laten maken met de wereld van straatkinderen en de problematiek in ontwikkelingslanden. Er
bleek een grote groep jongeren zeer enthousiast te zijn voor de reis naar India. Dit jaar was het
tevens het laatste jaar dat SAMEN voor de groep jongeren gebruik kon maken van de subsidie
vanuit Xplore.
De voorbereidingen voor de reis werden al in 2008 gestart. Voor deze groepsreis werden Ilse Smit
en Dorien Vink bereid gevonden een groep van 11 jongeren vijf weken te begeleiden. De jongeren
konden kennis maken met verschillende straatkinderenprojecten van Don Bosco in Hyderabad.
De mogelijkheid deed zich voor om voor een laatste jaar vanuit de overheid gesponsord te
worden, via het programma “Xplore”. De subsidie daarvoor heeft SAMEN uiteindelijk binnen
gehaald. Dit programma biedt mogelijkheden voor de jongeren die in de toekomst via SAMEN
willen bemiddeld worden. Voor Xplore moesten de jongeren bij terugkomst hun verhaal aan 150
mensen in Nederland vertellen met als doel in Nederland bij te dragen aan bewustwording over het
leven van mensen in ontwikkelinglanden. De jongeren hebben dit goed en met veel plezier
afgerond.
Voorafgaand aan de reis zijn er regelmatig voorbereidingsweekenden georganiseerd waarin het
leren kennen van elkaar, het kennis maken met de thematiek van straatkinderen en de
persoonlijke voorbereiding centraal stonden. De begeleiders zorgden voor de inhoud van de
bijeenkomsten.
10
Uit de evaluatie blijkt dat zowel de deelnemers als de begeleiders het als een goede en
waardevolle reis hebben ervaren.
3.3 Vrijmarkt koninginnedag “plassen voor een goed doel”
Koninginnedag blijft een unieke gelegenheid om bezoekers aan de Amsterdamse Vrijmarkt naar het
plein te lokken waar het Don Bosco Huis aan grenst. Dit plein rond het verzetsmonument is een
geliefd plekje om een verkoopstand te veroveren. Elke jaar is het een gevecht een plekje op het
plein te veroveren en te behouden.
Wil het naar wens lopen dan moet de organisatie die dag beschikken over zo’n 20 tal vrijwilligers.
Een unieke kans b.v. voor deelnemers aan de groepsreis Samen naar India 2009 zich actief in te
zetten om sponsorgeld binnen te halen voor de projecten die ze gaan bezoeken tijdens de zomer
van 2009. De jongeren hebben met veel plezier hun bijdrage geleverd aan het verkopen van
spullen en het toilet in het Don Bosco-huis tegen een kleine bijdrage ter beschikking te stellen voor
mensen die daar gebruik van wilden maken. Er is heel wat geld opgehaald voor de projecten in
Hyderabad (India) die de jongeren in de zomer bezocht hebben.
3.4 De jubileumdag
In oktober vierde SAMEN haar 25 jarig bestaan met een groot feest in het Don Bosco jeugd- en
jongerencentrum in Rijswijk. Voor deze dag waren alle vrijwilligers die ooit met SAMEN zijn weg
geweest uitgenodigd. Als speciale gasten waren er Jos Claes, sdb, Maria Martens, Fr. Majella, Huub
Verweij, Willem Verbeek en Paul van der Geest. De dag was vooral bedoeld als ontmoeting voor al
die mensen die via SAMEN zijn bemiddeld en mensen die SAMEN een warm hart toedragen.
3.5 Uitreiking van de Marga Klompé-prijs
Op dinsdag 27 oktober werd het bestuur van SAMEN ontvangen in de Marga Klompézaal van de
Tweede Kamer voor een eerste kennismaking met het bestuur van Stichting Marga Klompé.
De eigenlijke prijsuitreiking vond plaats in 'De Boskant' op loopafstand van de Tweede Kamer. De
prijzen werden behalve aan SAMEN, toegekend aan Stichting OOG uit Gouda en Stichting Steunpunt
Studerende Moeders uit Rotterdam.
Namens SAMEN nam Renske Bolder, bestuurslid, de prijs in ontvangst. Aan de drie winnaars werd
behalve een bedrag van € 2.500. - een oorkonde uitgereikt met de volgende tekst:
De Marga Klompé Stichting moedigt mensen aan om in de geest die leven en werken van Marga
Klompé kenmerkte, het streven naar emancipatie, gerechtigheid en vrede te bevorderen.
Het bestuur van de Stichting heeft met grote waardering kennis genomen van de wijze waarop
SAMEN gestalte geeft aan deze waarden en idealen. Hierin zag het bestuur aanleiding tot
toekenning van een Marga Klompé-prijs.
Agnes M.A. van Ardenne-van der Hoeven, voorzitter
11
4. PR activiteiten
4.1 De website
De website van SAMEN is belangrijk en heeft in 2009 opnieuw haar nut bewezen. Het blijkt de
beste PR methode te zijn voor SAMEN. De jongeren vinden via deze weg SAMEN voor haar
verschillende activiteiten. Harrie Kanters en Eric Bontenbal hebben in 2009 de website
onderhouden.
Een trend is dat steeds meer jongeren een eigen website of weblog aanmaken, waarop ze al hun
ervaringen en foto’s kunnen zetten. Er staan veel links op de site die daarnaar verwijzen.
4.2 De nieuwsbrief
Anne Olimulder verzorgt de nieuwsbrief, deze wordt gestuurd naar de achterban van SAMEN. De
opzet van de brief is vernieuwd en komt nu met regelmaat uit, 1 keer per 3 maanden wordt deze
verstuurd. De brief wordt digitaal naar de jongeren en geïnteresseerden verzonden.
4.3 Folder
De folder van SAMEN is in 2009 in India in oplagen gedrukt en verspreid onder alle geïnteresseerden
die graag informatie van SAMEN ontvangen.
4.4 Briefpapier
Het briefpapier van SAMEN is in 2008 aangepast aan het nieuwe logo van SAMEN. Het briefpapier is
in 2009 in samenwerking met Marijke Swart afgemaakt en kan spoedig naar de drukker. Het verder
ontwikkelen van het briefpapier heeft vertraging gehad door de realisatie van het jubileumboekje.
4.5 Jubileumboekje
Ter ere van het 25-jarig bestaan van SAMEN is een jubileumboekje ontwikkeld dat herinneringen en
foto’s van het lustrum verbeelden. Dit boekje is vooral bedoeld als aandenken van het 25-jarig
bestaan, en als weggeefboekje voor geïnteresseerden in SAMEN.
12
5. Trends en ontwikkelingen
5.1 Jaarlijkse groepsreizen
In 2009 heeft SAMEN onder leiding van twee “oud-jongeren” een groepreis naar India
georganiseerd. Door de subsidiemogelijkheid vanuit Xplore is in 2009 wederom mogelijk geweest
om jaarlijks een groepsreis te organiseren tijdens de zomervakantie. Er was een grote groep
jongeren zeer enthousiast voor de reis naar de derde wereld waardoor SAMEN in de zomer van
2009 een extra reis heeft georganiseerd. Er hebben 11 jongeren, 2 begeleiders en 1 coördinator
deelgenomen aan de reis. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de reis zeer geslaagd was.
5.2 kort durend verblijf
Door de vraag van jongeren om een korte tijd op een straatkinderenproject te verblijven, is SAMEN
in 2007 en 2008 gaan experimenteren met korte verblijven. De jongeren komen met een goede
motivatie en er wordt gekeken naar geschikte projecten voor kort durend verblijf van jongeren. De
korte verblijven zijn positief geëvalueerd. Op de begeleidersdag zal er met alle begeleiders
ingegaan worden op de voor- en nadelen van korte verblijven. Ook wordt er gekeken hoe we deze
mogelijkheid tot een kort verblijf een plaats binnen SAMEN kunnen geven. SAMEN zal starten met
het ontwikkelen van een procedure voor jongeren die een korte periode weg willen.
13
6. Interne en externe contacten
• Stichting Don Bosco Amsterdam
Sinds 2007 is de Stichting Don Bosco Amsterdam de overkoepelende organisatie van de vier
Amsterdamse projecten van Don Bosco, waaronder SAMEN.
• Delegatie raad
De raad van bestuur Don Bosco Nederland
• Don Bosco Assel
De straatkinderenweekenden van november en maart vinden plaats in Don Bosco Assel.
• Leefgroep Don Bosco-huis Amsterdam
SAMEN heeft haar kantoor in het Don Bosco-huis. Voor verschillende jongeren die via SAMEN weg
gingen of terugkwamen is dit een ontmoetingsplek. Ook verbleven verschillende Salesianen van
diverse projecten in dit huis.
• Don Bosco Jonathan (DBJ)
Enkele jongeren die via SAMEN weg gingen, hebben deelgenomen aan DBJ-activiteiten en zijn zo
tijdens hun voorbereidingsroute met DBJ in contact gekomen.
• Don Bosco Spirit – Utrecht
Hier houdt SAMEN haar maandelijkse vergaderingen en worden regelmatig andere activiteiten,
zoals de begeleidersdagen en de stichtingendag georganiseerd.
• Don Bosco Voorburg/ Don Bosco Rijswijk
Enkele voorbereidingsweekenden van “SAMEN naar India” hebben hier plaats gevonden.
• Don Bosco groep Nederland/ werken Nederland
De uitnodigingen vanuit deze groep komen in de vergadering aan de orde. De Don Bosco-groep
Nederland heeft in 2009 een Don Bosco-dag georganiseerd een aantal leden van SAMEN is aanwezig
geweest op deze dag.
• Supportstichtingen
Bosco Boys Nederland;
dit
is
een
steungroep
voor
Bosco
Boys
in
Nairobi,
een
straatkinderenproject. De doelstelling van de Bosco Boys Nederland is mensen warm maken voor
dit project, sponsoren te verwerven, activeren en van hulp aan dit project en deze hulp
coördineren.
Mi Querida Vida; deze stichting heeft tot doel het verbeteren van de leefsituatie en de positie
van de straatkinderen en hun families in Ecuador.
Stichting RAJA; deze stichting zet zich in voor het welzijn van straatkinderen in Bangalore en
Calcutta, India.
Vrienden van Navajeevan; deze stichting zet zich in voor straatkinderen in de sloppenwijken in de
buitenwijken van Vijaywada. India.
Stichting Los Cachorros; SAMEN ondersteunt deze stichting voornamelijk met vrijwilligers, die zij
voor deze stichting voorbereidt op het werken met straatkinderen. Los Cachorros is, naast de
Nederlandse ondersteunde tak, een straatkinderenproject in Peru.
Stichting LARES; deze stichting maakt zich sterk voor onderwijsprojecten voor kinderen van
Indianen in de bergdorpjes in de buurt van Cusco, Peru.
Stichting Kinderfonds Bolivia; deze stichting is actief in Loma Alta, op het platteland van Bolivia,
waar een groot gebrek is aan onderwijspersoneel; de vrijwilligers vullen dit gat op met lesgeven.
Kindia; deze stichting zet zich met activiteiten in Nederland voor het verbeteren van leef- en
leeromstandigheden van kinderen in India.
14
Stichting Anbu Illam Nederland; deze stichting
straatkinderenproject Anbu Illam in Chennai, India.
ondersteunt
vanuit
Nederland
het
Stichting Karunalaya; deze stichting ondersteunt het eveneens in Chennai gevestigde
straatkinderenprojecten Karunalaya. Daarnaast is Karunalaya in Chennai erg actief in de arme
visserswijken.
Mama Alice; in de persoon van Ivo Timmermans heeft deze stichting SAMEN ondersteund met de
organisatie van de stichtingendag in 2007.
15
7. Financiën
Financieel verslag SAMEN 2009
BALANS PER 31-12-2009
vorderingen
kas
€ 0,00
giro rekening 4535723
€ 6.037,37
giro kapitaalrekening
€ 1.133,54
ABN AMRO privérekening 61.91.59.103
schulden
€ 985,91
ABN AMRO flexibel deposito 61.91.60.306
€ 62,66
ABN AMRO spaarrekening 44.60.05.053
€ 24,13
ABN AMRO bonusrekening 55.20.01.112
€ 59.380,88
105 - Ghana (Sunyani), Don Bosco Centre (fr. Italo Spagnolo)
€ 2.792,00
313 - Ecuador (Guayaquil), Mi Querida Vida (Geertje Willers)
€ 792,00
315 - Bolivia (Montero), Montero (Henk Erdhuizen sbd)
€ 499,00
410 - India (Chennai), Kavarapettai (fr. Vincent)
€ 270,00
415 - India (Hyderabad), Nalgonda (fr. Anand Gopu)
€ 1.375,00
416 - India (Salem), Anbu Illam (fr. Michael Xavier)
€ 350,00
424 - India (Pondicherry), Don Bosco Boys Home (fr. Gerard Majella)
€ 811,66
425 - India (Trichy), Trichy (fr. Raj)
€ 420,00
608 - giften SAMEN naar India 2006
€ 4.281,25
611 - Luuke Janssen - Nazareth House
€ 1.320,00
612 - giften SAMEN naar India 2007
€ 1.718,75
614 - giften SAMEN naar India 2009
€ 16.063,46
699 - projecten algemeen
€ 3.611,29
reis SAMEN naar India 2009
811 - reis Samen naar Afrika 2010
€ 19.408,68
€ 1.162,00
eigen vermogen
totaal
€ 15.073,40
€ 68.786,49
€ 68.786,49
16
eigen vermogen op 01-01-2009
€ 17.048,88
eigen vermogen op 31-12-2009
€ 15.073,40
afname eigen vermogen in 2009
- € 1.975,48
specificatie mutatie eigen vermogen in 2009:
begeleiding voorbereiding / evaluaties jongeren
€ 0,00
Straatkinderenweekend april
- € 680,11
Straatkinderenweekend november
- € 761,30
SAMEN-dag
€ 0,00
reizen coördinator
€ 0,00
voorlichting festivals
€ 0,00
van balans afvoeren/toevoegen
€ 0,00
verkoop overig
bijdrage salesianen van Don Bosco
€ 95,00
€ 4.000,00
feitelijke organisatie
- € 4.629,07
afname eigen vermogen in 2009
- € 1.975,48
17
8. Contact
SAMEN
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
Telefoon: 020-6792095
Fax:
0842-238314
[email protected]
www.commissiesamen.nl
18

Vergelijkbare documenten