Chloordioxide in de voedingsmiddelenindustrie

Commentaren

Transcriptie

Chloordioxide in de voedingsmiddelenindustrie
Chloordioxide in
de voedingsmiddelenindustrie
Met dank aan Dolf van den Berg I Ecolab
Water wordt steeds duurder, waterhergebruik interessanter en waterkwaliteit kritischer. beheersing van de microbiologische kwaliteit is een
noodzaak. kan dit met chloordioxide? Veel voedingsmiddelen en genotmiddelen worden gepasteuriseerd of gesteriliseerd na het afvullen in folie,
cups, blikken of flessen. met water of stoom worden de voedingsmiddelen opgewarmd tot de vereiste pasteurisatie- of sterilisatietemperatuur.
de verblijftijd in de hete zone van de pasteur/sterilisator hangt af van de pasteurisatie- (PE) of sterilisatie-eenheden (SE) die het product moet
ondergaan. Zodra de vereiste PE/SE op de inhoud is overgebracht, start de afkoeling met koelwater. de afkoeling met koud proceswater is essentieel voor het voorkomen van smaakafwijkingen. blijven voedingsmiddelen te lang staan op een hoge temperatuur, dan verandert de smaak, de
kooksmaak en de structuur. Te snelle afkoeling geeft een risico van onderdruk, waardoor de verpakking kan knappen. de energie die wordt opgenomen bij afkoelen wordt direct via het principe van communicerende vaten of indirect via warmtewisselaars gebruikt voor het opwarmproces.
WELkE EISEN STELT UW PrODUcTIEPrOcES
AAN cOrrOSIEBESchErMING?
Corrosiebescherming is van belang voor het
behoud van de procesinstallaties. Tunnelpasteurs,
tanks en leidingwerk zijn gemaakt van rVS 316,
hydrostatische sterilisatoren zijn traditioneel opgebouwd uit staal 1010, het vroegere koolstofstaal.
Naast corrosiebescherming van de procesinstallaties is extra aandacht nodig voor de bescherming
van de verpakking van voedingsmiddelen. Het
accent ligt op de bescherming van blik en aluminium en op corrosiebescherming van glasafdichtingen als de kroonkurk en het twist-offdeksel.
Deze variatie aan te beschermen materialen stelt
hoge eisen aan de corrosiebeschermer. De waterbehandeling moet ervoor zorgen dat mineralen
(meestal kalkzouten) in oplossing blijven en zich
niet afzetten op de procesinstallaties en de verpakkingen van voedingsmiddelen. De installaties
moeten schoon blijven, ook vervuiling door een
enkele defecte verpakking mag zich niet afzetten. Het gepasteuriseerde, gesteriliseerde product
44 I a q u a ra ma # 5 4
moet snel en egaal drogen en daarna moet de etikettering probleemloos verlopen. Dit zijn maar een
aantal uitdagingen waarvoor de waterbehandeling
wordt gesteld. De belangrijkste, de microbiologische gesteldheid van het koel- en proceswater, is
nog niet belicht.
MIcrOBIOLOGISchE GESTELDhEID VAN kOELEN PrOcESWATEr
De temperatuur van het koelwater verschilt per
zone en varieert van 100 ºC in de condensatiezone
van een sterilisatieproces, tot 15 ºC in het laatste
koelbad van een tunnelpasteur. Vervuiling door
micro-organismen treedt vooral op in de zones met
een gematigde temperatuur en in de koude waterbaden. Bij het koelen van de producten werken de
sproeiers als een gaswasser. alle vervuilingen en
micro-organismen die in de lucht zitten, komen uiteindelijk in het koelwater. Juist daarom is de omgevingshygiëne zo belangrijk.
De biologische vervuiling in de vorm van een biofilm kan storende proporties aannemen. Daar-
door slibben filters en sproeiers dicht en wordt de
warmteoverdracht belemmerd. Door onderdruk in
de verpakking kan door een lekkende twist-offcap
een minuscule hoeveelheid koelwater in het eindproduct komen, zonder dat dit direct wordt opgemerkt. In extreme gevallen worden de gepasteuriseerde of gesteriliseerde producten besmet door
een slechte microbiologische kwaliteit van het
koelwater. Dit leidt tot productbederf en is gevaarlijk voor de consument. microbiologisch besmet
koelwater is ook gevaarlijk voor de medewerkers:
de legionella pneumophilabacterie wordt, naast
andere ziekteverwekkers, frequent gevonden in
een biofilm in het koelwater.
Corrosierisico’s nemen toe bij vervuiling van de
installaties door microbiologische afzettingen zoals
slijm. Constructiemetalen worden aangetast door
verzuring. Het zuurstofgehalte in de biomassa verschilt van aëroob in de laag die direct in contact
staat met koelwater, tot anaëroob in de laag die
het metaal bedekt. In uitzonderlijke gevallen wordt
door de anaërobe biomassa die onder de afgedekte
dossier
desinfectie
vervuiling actief is, zelfs het gevaarlijke H2S-gas
(met de geur van rotte eieren) gevormd. Dat leidt
direct tot ernstige putcorrosie, maar ook in situaties waar zichtbaar minder vervuiling aanwezig is,
kan toch corrosie optreden door micro-organismen.
Producenten van voedings- en genotmiddelen zijn
zich bewust van deze risico’s en allemaal passen ze
een vorm van waterbehandeling vaak in combinatie met een biocidebehandeling toe, om besmetting van koelwater met ziekteverwekkende microorganismen te voorkomen.
Andere risico’s
Wie kent niet het verschijnsel van een slijmhuid
die zich op procesdelen afzet? Ook hier treedt
variatie op in de zuurstofconcentratie en zijn er
verschillen in de potentiaalspanning, als gevolg
van stofwisselingsprocessen in de biofilm. Plekken met een hoge stroomsnelheid blijven meestal
redelijk schoon. Dit verschil in bedekkinggraad
van het constructiemetaal leidt tot een potentiaalverschil, waardoor meer roest (putcorrosie)
ontstaat. Deze door microbiologie geïnitieerde
corrosie (MIC) is vooral zichtbaar op de zwakke
metaaldelen, zoals op lasnaden en op plaatsen
waar het stromingsprofiel laag is.
Biociden bevatten actieve stoffen die schadelijk
zijn voor micro-organismen. Biociden kun je praktisch indelen in niet-oxidatieve en oxidatieve biociden. De keuze hangt af van de toxicologische
en ecologische eisen die worden gesteld aan de
biocide, het werkingsspectrum en de procescondities. Wondermiddelen bestaan niet, er is
geen enkele biocide die aan alle eisen voldoet en
onder alle omstandigheden kan worden toegepast. De selectie van de juiste biocide is een kwestie van expertise. Waterbehandeling is meer dan
wetenschap, het is vooral ook inbreng van praktische ervaring.
u biologische vervuiling.
u Corrosie door agressieve dampen
Chlorerende werking
Bij koelwaterbehandeling in pasteurisatie- en sterilisati processen worden vooral oxidatieve biociden
gebruikt. Dit komt omdat niet-oxidatieve middelen vaak te giftig zijn en zich afzetten op de verpakking of de oppervlaktespanning te ver reduceren,
waardoor niet alleen de celhuid van het micro-organisme kapot gaat, maar ook ongewenste en procesverstorende schuimvorming optreedt.
Veel toegepaste oxidatieve biociden werken
niet alleen oxiderend, maar vooral chlorerend.
Ze bevatten als actieve component een halogeen zoals chloor en broom. De reactieproducten van chloor- en broomhoudende biociden zijn
in zekere mate dampvluchtig. Ze verzamelen zich
in de aanwezige lucht in de kopruimte van procesinstallaties, zoals die in de hete zone van een
pasteur. Door condensatie van met lucht en koolzuur verzadigde waterdamp, daalt de pH. Con-
u Corrosie in koelwatertank
a q u a r a m a # 5 4 I 45
dossier
desinfectie
ding van de biociden door de waterbaden van de
tunnelpasteur en alle procesomstandigheden te
waarborgen.
In de praktijk gaat het vaak niet goed, waardoor alsnog microbiologische groei optreedt. In dat geval
biedt een periodieke dosering tot 10 ppm actief
chloor, noodzakelijk om de microbiologische groei
te stoppen, een oplossing. Dergelijke doseringen
leiden onherroepelijk tot corrosie in de dampfase
van de pasteur. Ook apparatuur en leidingwerk in
de omgeving daarvan worden door de corrosieve
dampen aangetast.
denswater is bijzonder agressief bij lage pH. In
combinatie met lichte dampvluchtige chloorverbindingen ontstaat op die plaatsen een bijzonder corrosief milieu, dat direct leidt tot aantasting
van het constructiemateriaal. De corrosie uit zich
in putcorrosie. De dampen in een kopruimte, die
niet wordt geventileerd, worden steeds agressiever. Deze corrosie veroorzaakt ook nu nog veel
economische schade door productiestilstand en
kosten die gemaakt moeten worden om de aangetaste materialen te vervangen.
Het optreden van corrosie hangt af van veel verschillende factoren. Afgezien van de temperatuur
speelt de concentratie van de biocide en de waterstofionenconcentratie (pH) een rol. Bij een hogere
pH (ongeveer vanaf pH 8,5 à 9,0) zijn biociden op
basis van chloor of broomverbindingen niet meer
corrosief. Helaas werkt chloor en broom dan ook
niet meer als biocide, waardoor micro-organismen
alsnog de overhand krijgen.
Chloor- en broomhoudende producten
In 1930 is door Donauer al vastgesteld dat de corrosiesnelheden bij pasteurisatietemperatuur zeker het
tienvoudige zijn van de corrosiesnelheden bij omgevingstemperatuur. Het effect van de damp op corrosie van metalen (inclusief RVS 316L) boven een
waterbad behandeld met een biocide, kun je niet
afleiden van alleen de simpele corrosiemetingen in
een waterbad.
Chloor- en broomhoudende producten worden generiek in lage concentraties toegevoegd
aan het koelwater. Doseringen van 1 tot 5 ppm
op basis van actief chloor of broom zijn niet uitzonderlijk. De veel toegepaste meetelektroden
voor sturing van de biocideconcentraties, werken op basis van een redoxpotentiaalmeting
(ORP). Deze metingen zijn gevoelig voor vervuiling van de elektrode. Dat maakt het lastig om
een goede gecontroleerde dosering en versprei-
u Putcorrosie in RVS-leiding
u Biologische vervuiling koelwaterbak autoclaaf
Corrosie door waterbehandeling
Chloor en broom geven in contact met organische
materialen en voedingsmiddelen, onherroepelijk
aanleiding tot de vorming van AOX-verbindingen.
Deze adsorbeerbare organische halogeen koolwaterstoffen zijn ongewenst. Bekende vertegenwoordigers van deze groep verbindingen zijn chloorfenolen, trihalomethanen en chloroform, allemaal
verbindingen die smaak- en geurafwijkingen geven
in contact met voedingsmiddelen. De organische
halogenen worden in het watermilieu slecht afgebroken, ze accumuleren in de voedingsketen en zijn
potentieel kankerverwekkend.
Het is dus niet verwonderlijk dat de voedingsindustrie zoekt naar alternatieve, onschadelijke oxidatieve biociden.
Alternatieven?
Met wisselend succes zijn alternatieven geïntroduceerd met als actieve component ozon, waterstofperoxide en perazijnzuur, of combinaties daarvan.
u Corrosie ijswaterunit
a q u a r a m a # 5 4 I 47
dossier
desinfectie
Ozon is effectief, maar slechts beperkt stabiel: het
vervalt al naar 10 à 20 minuten tot zuurstof en is
dan onwerkzaam. Waterstofperoxide is redelijk stabiel en werkt vooral bij temperaturen vanaf 50ºC
en hoger. Dat zijn nu net de temperaturen waar
we binnen koelwatertoepassingen niet de grootste problemen hebben met micro-organismen en
een biomassa. met katalysatoren zoals koper en zilver is waterstofperoxide ook bij lage temperaturen
werkzaam, maar het nadeel is dat je zware metalen toevoegt aan het water. Perazijnzuur werkt
prima bij temperaturen vanaf 0 ºC. Het ontleedt tijdens gebruik, waarbij een zuurstof radicaal wordt
afgesplitst en het onschadelijke azijnzuur ontstaat.
azijnzuur in lage concentraties kan weer dienen
als voedingsmiddel voor m micro-organismen, als
niet alle micro-organismen worden gedood. Onder
die omstandigheden zal perazijnzuur de groei van
micro-organismen stimuleren. Bovendien is het bij
hogere temperaturen, net als waterstofperoxide en
ozon, corrosief. Kortom: in de dagelijkse praktijk is
de keuze in een goede oxidatieve en niet milieubelastende oxidatieve biocide erg beperkt.
chLOOrDIOXIDE, DE TOEkOMST IN WATErBEhANDELING?
De afgelopen jaren is het gebruik van chloordioxide
in deze toepassing sterk toegenomen. Chloordioxide wordt in de voedingsindustrie geaccepteerd
omdat het niet giftig is in de toepassingsconcentratie voor mens en materiaal. Chloordioxide belast het
milieu niet, het vormt geen aOX-verbindingen en
ontleedt na het afsplitsen van een zuurstof radicaal
in chloride. Dit kennen we van keukenzout en daarvan kunnen we niet zeggen dat het bijzonder giftig
is. Chloordioxide is een breedspectrumbiocide en
werkt onafhankelijk van de pH in het gebied vanaf
pH 3,0 tot pH 10, waarmee het zich positief onderscheidt van praktisch alle andere gangbare biociden.
Chloordioxide reageert niet met ammoniak en verbindingen op basis van aminen.
Omdat het niet of nauwelijks reageert met organische vervuiling, is de breekpuntdosering laag. Dat
maakt de toepassing ook economisch aantrekkelijk.
Het corrosierisico van chloordioxide in de gebruiksconcentratie is gering en altijd lager dan met een
actiefchloorproduct in dezelfde toepassing. Dit geldt
onder voorwaarde dat je chloordioxide op een correcte en gecontroleerde wijze maakt. Deze voorwaarde geldt ook voor de biocidebijproducten, die
dan niet ontstaan.
48 I a q u a ra ma # 5 4
De op correcte en gecontroleerde wijze geproduceerde chloordioxide is daarom ook niet gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van medewerkers. Ecolab maakt chloordioxide op locatie met de
P3-oxygengenerator, die werkt met de precursors
P3-oxonet en P3-oxodes of elektrochemisch met de
Halox-generator van Ecolab, waarbij alleen de precursor P3-oxonet wordt ingezet.
P3-oxonet chloordioxide is een genotificeerde biocide. Ze is geregistreerd voor PT 4 (ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders. Producten voor desinfectie van uitrusting,
houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen bij de productie, het vervoer, de opslag of
consumptie van voedingsmiddelen, voeder of dranken voor mens en dier met inbegrip van drinkwatersystemen) en PT 11 (conserveringsmiddelen voor
vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen, producten voor conservering van water of andere vloeistoffen in koel- en verwerkingssystemen door het tegengaan van schadelijke organismen zoals bacteriën,
algen en mosselen, voor zover deze producten niet
bestemd zijn voor de conservering van drinkwater).
Het chloordioxidegehalte dat we mogen gebruiken volgens de wettelijke gebruiksaanwijzing is 3,0
ppm chloordioxide. De actuele doseringen in de
dagelijkse praktijk zijn lager en zelden hoger dan
1,0 ppm. Chloordioxide gedraagt zich in oplossing als een gas: het penetreert direct in de cel en
oxideert daar rNa en DNa. Het maakt de ‘harde
schijf’ kapotn waarna er geen sprake van reproductie meer kan zijn.
E www.ecolab.be
Ecolab heeft met succes chloordioxide toegepast in volgende toepassingsgebieden:Carbo bE
• Het verbeteren of handhaven van de microbiologische kwaliteit van proceswater, wateropslag
en distributie in voedings- en drankenbedrijven;
• flessenreiniging, flessenvullers;
• condensaatbehandeling van zuivel;
• koud semisteriel afvullen;
• pasteurisatie/sterilisatie; tunnelpasteurs en sterilisatoren;
• Wateropslag en -distributie op de boerderij;
• land en tuinbouw, teelt en irrigatie;
• luchtwassers;
• Het borgen van de microbiologische kwaliteit bij RO-permeaat en verdampercondensaat;
• Het borgen van de microbiologische kwaliteit bij proceswater;
• koelwater, koeltorens;
• Effluent (reukbestrijding).