CorlaerNieuws 12 - 13 maart 2015

Commentaren

Transcriptie

CorlaerNieuws 12 - 13 maart 2015
nieuwsbericht voor ouders en leerlingen
Ds. Kuypersstraat 3
3863 CA Nijkerk
T 033 245 64 34
F 033 245 20 23
[email protected]
www.corlaercollege.nl
Jaargang 13 | nummer 12 | 13 maart 2015
Verwachten
We leven in meerdere opzichten in een bijzondere
periode van het jaar. Een periode waarin het werkwoord verwachten een grote rol speelt. De dagen
gaan lengen, we horen in de ochtend de vogels
weer, de temperatuur loopt op, kortom we verwachten de lente.
In de overgang van de winter naar de lente valt ook de
veertigdagentijd die dit jaar begon op 18 februari en eindigt op 4 april, de zaterdag voor Pasen. De veertigdagentijd is de opmaat naar het paasfeest. In beide gevallen gaat
het om de verwachting van nieuw leven. De dode natuur
herleeft met de komst van de lente. Met de kruisdood
biedt Jezus met Zijn opstanding ons als mensen een nieuw
perspectief.
We gebruiken het woord verwachten deze dagen ook
veel in het kader van de prognosevergaderingen die deze
week in de hele school plaatsvinden. We kijken naar de
resultaten die leerlingen tot nu toe hebben neergezet. We
bespreken deze met elkaar en kijken bij leerlingen die de
norm nu niet zouden halen wat onze verwachting is hoe
hij of zij er aan het eind van het schooljaar voor zal staan.
De leerling speelt in dit proces een belangrijke rol. Voor
en na de prognosevergaderingen spreken de mentoren
Agenda
week 11
di 17-03 -Groepsfoto’s examenkandidaten vmbo
vr 20-03 -Buitenschoolse activiteiten:
Tennis in de zaal en kleding maken
za 21-03 -Aanvang thuisprogramma A5 en H4
uitwisseling Valencia/Huesca
week 12
ma23-03 -9.00 uur sluiting aanmelding spreekavond
di 24-03 -Informatieavond naar aanleiding
van de prognosevergadering voor
overstappers van A/H naar TL
wo 25-03 -Vergadering klankbordgroepen
do 26-03 -H5/A6 - Undergroundtour en
bezoek rechtbank
vr 27-03 -Buitenschoolse activiteiten:
Freerunning
met de leerlingen: wat verwacht de leerling zelf, welke
hulp heeft hij of zij nodig en welke inzet kunnen we nog
verwachten van de leerling? Ieder jaar weer zien we dat
er leerlingen zijn die door de prognose wakker geschud
worden alsof ze - net als de dieren - uit hun winterslaap
komen. Ze gaan aan het werk en overtreffen alle verwachtingen. Als school maken we een prognose omdat we die
nodig hebben voor de planning van het volgend schooljaar. Maar het is de leerling zelf die - met onze hulp en
hulp van het thuisfront – bij de overgang bepaalt of onze
prognose uitkomt. De leerling is aan zet!
Nan Botting,
plaatsvervangend rector
Aanmeldingen
De aanmeldingen voor de nieuwe brugklassers
moeten uiterlijk 15 maart binnen zijn. Deze week
hebben we de aanmeldingen van veel basisscholen al
ontvangen. De rest volgt vóór maandag a.s. Elk jaar maken we een prognose over de nieuwe aanmeldingen. We
denken dat we de prognose ruimschoots gaan halen. Fijn
dat er zoveel leerlingen van groep 8 kiezen voor onze
school.
Alle aanmeldingen worden intensief bekeken door de afdelingsleiders, vervolgens worden met alle toeleverende
basisscholen een afspraak gemaakt om de leerlingen
door te spreken, daarna worden alle leerlingen en hun
ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit alles met
het doel om onze toekomstige brugklassers zo goed mogelijk te begeleiden.
Fotograaf
We vinden het leuk om alle examenkandidaten een
groepsfoto mee te geven. De fotograaf komt daarom
dinsdagmorgen 17 maart naar school om foto’s te maken
van de volgende groepen/afdelingen van het vmbo: verzorging, handel & administratie/verkoop, elektrotechniek,
metaaltechniek, bouwtechniek (incl. schilderen), LWT4 en
theoretische leerweg. Van de examenkandidaten havo en
atheneum zijn aan het begin van het schooljaar al groepsfoto’s genomen. Het advies aan de examenkandidaten
vmbo is om op 17 maart kleurrijke kleding te dragen.
Informatieavond over
alcohol en blowen
Maar liefst 100 ouders waren afgelopen maandag
aanwezig bij de informatieavond over hoe je het
gesprek met je kind kunt aangaan over het omgaan
van het (niet) drinken van alcohol en het omgaan
met drugs. De avond was georganiseerd door de ouderraad. Er was een mooie afwisseling van praktische informatie en persoonlijke ervaringen, gegeven door een
medewerker van Stichting Voorkom! en theater, waarbij
ouders tijdens een time-out adviezen konden geven, die
vervolgens werden opgevoerd. Volgend school jaar komt
er weer een ander onderwerp aan de orde.
Spreekavond n.a.v. de rapporten
Op dinsdag 31 maart wordt er weer een spreekavond naar aanleiding van de rapporten gehouden.
Inschrijven voor de spreekavond, waarbij u kunt verzoeken om met maximaal 2 docenten te spreken kunt u doen
met uw ouder-inlogcode via Magister. De uitnodiging is
afgelopen maandag per mail verstuurd. Als u deze email niet heeft ontvangen, betekent dit dat we van
u niet beschikken over een juist e-mailadres. Als dat
zo is dan kunt u uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers, etc.) controleren en aanpassen in Magister
6. U moet dan wel beschikken over uw gebruikersnaam
en wachtwoord. Wij doen een dringende oproep om dit
te doen. Voor de communicatie is het van essentieel belang dat we beschikken over een juist e-mailadres!
Beschikken wij niet over uw juiste e-mailadres (u heeft
dus van ons geen uitnodiging ontvangen voor de spreekavond van 31 maart) en u heeft niet de beschikking
over uw inloggegevens, kunt u een e-mail sturen naar:
[email protected] met het verzoek uw
e-mailgegevens aan te passen (onder vermelding van het
leerlingnummer van uw kind).
Als u e-mail is aangepast en u heeft van ons daarover
een e-mail ontvangen, dan kunt u op de inlogpagina van
Magister uw wachtwoord wijzigen.
Inschrijven kan tot 23 maart, 9.00 uur. Op vrijdag
27 maart ontvangt u een mail met wie u de gesprekken
heeft, inclusief de plaats en het tijdstip. We vinden het
overigens uitstekend als leerlingen ook meekomen naar
de 10-minutengesprekken, die in het vmbo-gebouw
worden gehouden.
H.L.H. Bokkers
Wijzigingen in de samenstelling van
de raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het
handelen van het college van bestuur (cvb) en op
de algemene gang van zaken binnen de Meerwegen scholengroep.
Onlangs heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden
in de samenstelling van de raad. Mevrouw Van Vliet-Eppinga (voorzitter) en de heer Duijnhouwer hebben hun
lidmaatschap van de raad beëindigd. Dat betekent dat er
twee vacatures zijn ontstaan. Tegelijkertijd met het ontstaan van deze vacatures is de raad van toezicht bezig
met het vervullen van de vacature voorzitter van het college van bestuur. De raad heeft besloten eerst die laatste
vacature te vervullen en daarna de open plaatsen in eigen gelederen op te vullen. Dat invullen van die vacatures zal t.z.t. gebeuren op basis van een openbaar profiel
dat eerst ter instemming aan de medezeggenschapsraad
(GMR) wordt voorgelegd. De RvT heeft besloten de heer
Erwich tot voorzitter te benoemen. Met deze wisselingen
is de samenstelling van de raad als volgt:
de heer R. Erwich, voorzitter;
de heer J. Huisman, vice-voorzitter en secretaris;
de heer B.P. Hidding;
de heer A.G. Lengkeek.
In het jaarverslag van Meerwegen verantwoordt de raad
van toezicht zich over het afgelopen jaar en is meer informatie te vinden over de achtergrond van de leden.
Het jaarverslag is te downloaden op www.meerwegen.nl
(onder Organisatie).
Stafbureau Meerwegen scholengroep
Ingezonden
Uiteraard kunnen we hier geen melding doen van
alle jeugddiensten. We informeren jullie wel over
de onderstaande jeugddienst, omdat 2 expedities
hieraan meewerken.
Jeugddienst : SAMEN GEEFT ENERGIE!
Wat: een jeugddienst
Wie: twee expeditieteams van het Corlaer College
Wanneer: zondagavond 22 maart om 18.30 uur
Waar: Vredeskerk aan het van Reenenpark 23
Thema: SAMEN GEEFT ENERGIE!
De jeugddienst wordt georganiseerd door leerlingen van
het Corlaer College die zich inzetten voor een goed doel.
Zij proberen een jaar lang geld in te zamelen om na hun
expeditie een mooi bedrag over te maken aan het goede
doel wat ze gaan steunen. De leerlingen zitten bij twee
verschillende expedities: Expeditie Corlaer Cycling en Expeditie World Wide Technologie.
Expeditie Corlaer Cycling gaat van 1 tot 10 juni ongeveer
1000 kilometer fietsen vanuit Cherbourg in Normandië
naar Nijkerk. Zij hebben de Lighthouse Sports Foundation uitgekozen als goed doel. Deze foundation zorgt
ervoor dat kinderen met speciale behoeften de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan (sport)evenementen.
Kom ook naar onze jeugddienst:
‘Samen geeft energie’
World Wide Technology
Corlaer Cycling
Wij gaan naar een school
Wij gaan vanuit Normandië
in Taiwan om samen te werken
1000 km fietsen voor
aan de duurzaamheid
gehandicapte kinderen van
van beide scholen.
Lighthouse Sports Foundation.
expeditieworldwidetechnology
corlaercycling
@expeditie_WWT
@corlaercycling
http://www.ict-edu.nl/expedities/expeditie-corlaer-5/
Waar?
Wanneer?
TE VRED
EEN
ES
K
EM
2:1
7A
HERVORMDE
E
F.
Zondag 22 maart 2015
om 18.30 uur
IJKERK
KN
ER
G
Vredeskerk Nijkerk,
Van Reenenpark 23
4
JOH
4
.1
:2
Dit zodat de kinderen het plezier van het samen sporten
kunnen ervaren en kunnen participeren in voor anderen
zo vanzelfsprekende activiteiten.
De 14 jongeren van Expeditie World Wide Technologie
hebben als doel om duurzaamheid in te gaan bouwen
binnen de school. Dit doen ze niet alleen, dit gaan ze
doen in samenwerking met een school in Taiwan. Het
expeditie team zal van 8 tot 15 april naar Taiwan afreizen om daar te kijken hoe ze omgaan met duurzaamheid
en een groep uit Taiwan zal naar Nederland komen. Als
groep willen ze graag ‘iets’ ontwikkelen wat duurzaamheid bevorderd, zowel in Nederland als in Taiwan.
Zij zullen de kerk ook ‘even’ duurzaam maken.
In de kerkdienst gaan twee expedities zichzelf presenteren. Ze laten zien dat samenwerken voor een ander belangrijk is en dat het soms goed en soms fout kan gaan.
Iedereen is van harte welkom, dus neem je familie en
vrienden mee!
PBS nieuws: Onze school is….. OKE!!
In februari zijn in de verschillende afdelingen de
PBS-waarden bekend gemaakt.
PBS staat voor Positive Behavior Support; oftewel het stimuleren en belonen van goed gedrag, wat overigens niet
betekent dat er geen grenzen of consequenties zullen
zijn. Met behulp van een aantal (kern)waarden willen we
aangeven wat PBS voor het Corlaer College betekent.
Die waarden zijn in verschillende bijeenkomsten met het
personeel in het vorige en in dit schooljaar onderwerp
van gesprek geweest. Er ontstond een lange lijst met
ideeën over wat er voor onze school en met name voor
onze leerlingen belangrijk is.
Het was niet makkelijk om woorden te vinden die al deze
ideeën samen pakken als een kernachtige waarde, maar
het is gelukt!
De waarden zijn:
VerantwOordelijk
BetrokKen
SuccEsvol
Elk van deze woorden kan meerdere betekenissen hebben
richting school en leerlingen. Wij zijn bijv. samen verantwoordelijk voor de school, voor veiligheid en orde, maar
iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
Wij zijn allemaal betrokken bij elkaar. Daar spreekt zorg
uit, medeleven, maar ook vriendschap en collegialiteit.
Wij hopen natuurlijk dat onze leerlingen allemaal op hun
eigen manier succesvol zullen zijn in hun leven. Dat begint met het ontdekken van talenten, goede cijfers en zal
uitmonden in een diploma of een passende vervolgopleiding.
Deze waarden zullen de komende maanden steeds meer
een plek gaan krijgen in de school.
Om de leerlingen meer te betrekken bij wat er in de school
en met de ruimtes van de school gebeurt, zal er een leerlingcommissie worden gevormd. De leerlingen zullen hier
binnenkort een mail over krijgen. In die mail zal gevraagd
worden wie er in de commissie zou willen zitten en waar
de leerlingcommissie over mee mag praten.
En dan nog even dit:
In december konden de leerlingen hun wens op een ster
schrijven. Een van die wensen gaat binnenkort uitkomen.
Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.
Team PBS
Open Podium 2015
Donderdagavond 5 maart. Een datum die bij menigeen al vanaf het begin van het schooljaar was
overgenomen uit de jaaragenda in de persoonlijke
agenda. Open Podium 2015. Een avond om nooit te
vergeten.
Een zeer gevarieerde uiting van podiumcultuur van de
bovenste plank.
Het begon al met de muziekdocenten Schipper en Wagensveld, die, ondanks hun PHPD, direct de toon zetten
met hun professionele spel op piano en vibrafoon. De
sfeer zat er direct goed in en het dak ging er af tijdens
de geweldige breakdance-show van Paul Engelen uit T4.
Lloyd Rompa. ook uit T4 deed de zaal versteld staan met
zijn geweldige uitvoeringen op zijn eigen keyboard en
de vleugel van o.a. SOS van ABBA. Prachtig contrast
daarna met het bijzonder sfeervolle optreden van de drie
T2A meiden Gabriëlla Wolters, Romee Bouwmeester en
Sharlene Moss. De piano- en gitaarbegeleiding voor de
prachtige zang was met het mooi “Youth” uitstekend
in balans, mede dankzij de knopjesvaardigheid van dhr.
Schipper, die heer en meester was over het mengpaneel.
Lyanne Ederveen (piano) en Marscha de Jong (zang) deden het geweldig in hun vertolkingen van Let it Be en Angels Among Us. Rinse Blijsie en Kim Bakker, beide uit H2C
bezorgden de aanwezigen kippevel met hun vertolking
van “Dat ik je mis”. Lyanne Ederveen begeleidde daarna
op meer dan voortreffelijke wijze de dames Janique Dupain en Kim Bakker in hun vertolking van “Diamonds”.
De jarige Dilara Karsch liet zich van haar allerbeste kant
zien en horen met een zeer volwassen uitvoering van
“Niet meer hier”. Lyanne begeleidde Dilara daarna in
het prachtige lied “Almost is never Enough”. Tot slot
was er niet veel overredingskracht nodig om Paul Engelen over te halen om nog wat van zijn breakdancemoves
te laten zien. Concierge Gert zat lekker mee te swingen,
zagen ook de aanwezige collega’s Keijzer en Hoekstra.
Kortom, het was een geweldige Open Podium avond,
met podiumcultuur van de bovenste plank. Dikke complimenten aan deelnemers en aanwezigen.
INDIA
Op 4 februari 2015 vertrokken we om zes uur richting
Schiphol, waar het vliegtuig van Emirates na een paar
uur wachten voor ons klaar stond. We vlogen eerst naar
Dubai, waar we zeven uur op het vliegveld moesten
wachten. Na wat gegeten te hebben en een rondrit door
Dubai gehad te hebben, vlogen we verder naar Delhi Airport. Daar wachtte een busje ons op. Na anderhalf uur
rijden kwamen we op school aan. Hier kregen we nog
wat te eten, waarna we onze kamers in gingen en konden slapen. De dag erna haalde ons gastgezin ons op.
We moesten eerst wennen aan ons gezin en de cultuur,
maar na drie dagen ging het beter en hadden we beiden leuke gesprekken met onze hostmeisjes. We hebben
leuke exhibitions gezien van de kinderen daar. De leukste
vonden wij op de ‘Primary Wing’, waar ze de staten van
India lieten zien. We hebben daar ook gelijk enorm veel
foto’s met iedereen gemaakt, omdat alle kinderen met
ons op de foto wilde.
Zondag bezochten we Red Fort, India Gate en een tempel. Dinsdag hebben we Akshardham bezocht, een tempel waar het goud en de diamanten je tegemoet blonken. Donderdag zijn we naar Taj Mahal geweest, waar
we aankwamen na een reis van zes uur in een hobbelend
busje.
De dagen dat we geen uitstapje maakten, zaten we op
school. Daar volgden we lessen, kregen we rondleidingen en hadden we gesprekken met de directeur. Ook zijn
we naar een sloppenwijk geweest. Daar werden we met
onze voeten op de aarde gezet, wat was dat schokkerend. Hoe blij een mens ineens kan zijn met zijn huis in
Nederland, was bijna onwerkelijk.
Ook zijn we allemaal naar een bruiloft geweest. Sommigen met elkaar, anderen alleen met hun gezin. Geweldig
om te zien hoe anders die feesten daar gevierd worden,
hoe kleurrijk en mooi het geregeld is.
Op 16 februari, vier uur ‘s ochtends stapten we het busje
weer in, op weg naar het vliegveld, op weg naar huis.
Na daar een aantal uur gewacht te hebben, konden we
het vliegtuig in en verlieten we India. Sommigen met een
goed gevoel, anderen met een wat minder goed gevoel.
Ons bezoek aan India was super. De groep was heel gezellig, wij hebben genoten!
Laura en Marije - H3a
Leerlingen door naar
landelijke finale ‘Yougi zoekt’
Woensdagmiddag 11 maart waren de regiofinales
van de ontwerpwedstrijd Yougi zoekt.
Twee teams van twee leerlingen namen deel aan deze regiofinale: uit TN1a Roywinn Staal en Tino Schoonderbeek
en ook Marvin Hakstege en Roberto Hammouchi uit T1a
mochten daar heen om van hun idee een prototype te
bouwen.
Na een dag hard werken waren de prototypes klaar en
konden ze gepresenteerd worden aan de jury. De jury besloot dat de bedwekker van Marvin en Roberto het beste
idee is! Nu mogen ze door naar de landelijke finale die in
mei in Rotterdam wordt gehouden.
Een geweldig resultaat, succes in de finale!
M. Klein Wolterink, docent techniek onderbouw
Marvin en Roberto tijdens hun presentatie (boven) en hun prototype van
de bedwekker (onder).
Corlaer Cycling;
een geweldig project!
Ongetwijfeld heeft u er wel eens van gehoord, het Corlaer College te Nijkerk. Een grote school met meer dan
1700 leerlingen. De school biedt zowel Atheneum, Havo
als diverse types VMBO onderwijs aan. Sinds een aantal
schooljaren wordt er op het Corlaer College ook een andere manier van onderwijs gegeven voor gemotiveerde
leerlingen die iets voor de maatschappij willen betekenen.
We noemen dat expeditie onderwijs. Wanneer leerlingen
het 3e leerjaar betreden kunnen zij er voor kiezen om expeditieonderwijs te volgen. Dit is niet verplicht, maar wel
erg leuk en vooral leerzaam. Van expeditieonderwijs kan
je later veel profijt hebben. Expeditieonderwijs is dit jaar
onderverdeeld in 7 projecten: Expeditie Kikano, expeditie Suriname, expeditie Nepal, expeditie Peru, expeditie
World Wide Technologie, expeditie Roemenië en Corlaer
Cycling. Om wat meer te weten te krijgen over één van
deze projecten hebben we aan van het team Corlaer Cycling gevraagd om wat meer te vertellen over dit project.
Het wordt een bijzondere gebeurtenis en wij vinden dat
alle mensen uit de regio hier vanaf moeten weten, aldus
team Corlaer Cycling.
Bij expeditieonderwijs gaat het er om dat leerlingen op
een andere manier leren dan in de schoolbanken. Zo leren zij op potentiële sponsoren af te stappen en daarbij
hun vraag neer te leggen, geven zij presentaties aan het
bedrijfsleven, zijn zij betrokken bij het organiseren van
diverse activiteiten en leveren zij een maatschappelijke
bijdrage aan de samenleving door hun inzet te tonen
voor een gekozen doel. Bij team Corlaer Cycling leren
ze in principe de basisprincipes van een eigen bedrijf op
te starten en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo schrijven ze aan het begin van het jaar een projectplan, dit
gaat over hoe ze dit project willen aanpakken. Vanuit de
school krijgen ze een startbudget, maar de financiering
die ze nodig hebben voor hun project moeten ze daarna
zelf regelen. Het uiteindelijke doel van de leerlingen is
dat zij een bepaald aantal kilometers gaan afleggen in
een relatief kort tijdsbestek per racefiets. Dit alles voor
het zelf gekozen doel. Dit project is erg leerzaam voor de
leerlingen. Soms moeten ze dingen doen die spannend
zijn zoals sponsoren benaderen, een presentatie geven
aan diverse doelgroepen en staan zij soms voor een grote
groep uit te leggen wat zij gaan doen.. Hiermee doen zij
allemaal ervaring op waar ze de rest van hun leven wat
aan gaan hebben. Dit jaar heeft team Corlaer Cycling
ook voor het eerst een stagiaire. Hij is afkomstig van de
Sportacademie in Amersfoort en ook hij leert veel tijdens
dit project. Het is mooi dat zoveel mensen een bijdrage
kunnen leveren aan dit project.
Corlaer Cycling is in 2012/2013 gestart en elk jaar wordt
het professioneler en groter. Elk jaar zoeken de leerlingen
van dit project een goed doel uit om zo veel mogelijk
geld voor op te halen. Het wordt gerund door twee coaches, ondersteund door een fysiotherapeut, twee mannelijke begeleiders, een vrouwelijke begeleidster en 12
leerlingen uit het 3e jaar van het Corlaer College. Het
1e jaar was de Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
(STSN) het goede doel van Corlaer Cycling. Er werd toen
€18.000 bij elkaar gefietst door het team van Corlaer Cycling. Het 2e jaar (2013/2014) was de Bas van der Goor
foundation het goede doel. Dat jaar werd er €20.500
opgehaald. Dit jaar gaat het nieuwe team van Corlaer
Cycling dat natuurlijk proberen te overtreffen door nog
meer geld op te halen voor de Lighthouse Sports Foundation. Maar hoe gaat Corlaer Cycling nou precies te werk?
Aan het einde van het tweede schooljaar komt er een
sollicitatieprocedure voor de toekomstige 3e jaars leerlingen. Wanneer de sollicitatieprocedure is doorstaan,
ontstaat er een team van gemiddeld 12 tot 14 leerlingen. Deze leerlingen gaan het schooljaar erna aan de
slag bij Corlaer Cycling. Dit jaar zijn dat 12 leerlingen.
Elke vrijdagmiddag komen de leerlingen bij elkaar om te
vergaderen, overleggen, plannen te bedenken en ook
om plannen uit te voeren. Hierbij worden taken verdeeld,
eerdere afgeronde taken geëvalueerd, voorbereidingen
worden getroffen en aan het einde van de middag gaan
alle leerling spinnen. U weet wel, op zo’n stilstaande fiets
je helemaal het zweet in werken. Dit doen ze om aan de
conditie te werken. Want aan het einde van het jaar moet
er een zware fysieke en mentale tocht gereden worden.
Elk jaar fietst Corlaer Cycling honderden kilometers voor
het goede doel. Ze starten vanaf een bepaalde plek in
Europa om vervolgens helemaal terug te fietsen naar Nijkerk. Het 1e jaar startte het team in de Franse Corravillers (Vogezen), het 2e jaar vanaf het Zwitserse Basel en
dit jaar vanuit Cherbourg (Normandië). Dit jaar zal voor
het eerst de grens van 1000 km overschreden worden.
Dit gaan ze proberen binnen 10 dagen te overbruggen
waarvan één rustdag en één reisdag.
Voordat ze deze prestatie gaan leveren moeten er natuurlijk eerst heel veel andere dingen gedaan worden. Er
moet geld in het potje komen en alles voor de reis moet
geregeld worden. Dat kost enorm veel voorbereiding. Het
hele jaar vooraf aan de reis is het team dagelijks keihard
bezig om zo veel mogelijk sponsoren binnen te halen. En
elk jaar krijgen ze het weer voor elkaar om genoeg sponsoren te vinden om de reis goed te laten verlopen en een
mooi bedrag op te halen voor het voorbestemde goede
doel (zie opgehaalde bedragen). En dat gaat natuurlijk
niet vanzelf. Er worden allerlei verschillende activiteiten
georganiseerd. Zo wordt er snoep en broodjes kroket/
frikadel in de kantine van het Corlaer College verkocht,
er worden bidons en sokken met het logo van Corlaer
Cycling er op verkocht, er worden activiteiten georganiseerd op bekende plekken in Nijkerk en omstreken en ga
zo maar door. Dit allemaal op initiatief van de leerlingen.
De sponsoren van Corlaer Cycling ondervinden ook voordelen aan het steunen van dit project. Hiervoor heeft
team Corlaer Cycling sponsorpakketten georganiseerd.
Zo komen zij bijvoorbeeld op de Facebook/Twitter pagina
van Corlaer Cycling waarbij veel mensen bereikt worden. Ook kunnen de logo’s van de sponsoren worden
vertoond op het fietstenue, de volgauto’s en komen de
logo’s onderaan brieven, posters, affiches etc. Hoe meer
je als sponsor doneert (geld of goederen), hoe meer voordelen je ondervindt. Dus stel dat u dit leest en denkt:
‘’Hier wil ik aan meewerken’’, dan zou ik vooral contact
opnemen met Corlaer Cycling. Iedere sponsor is van harte welkom!
Dan nog wat over de Lighthouse Sports Foundation, het
goede doel van Corlaer Cycling dit jaar. De Lighthouse
Sports Foundation maakt het onmogelijke mogelijk. Ze
geven kinderen met een handicap, die niet op eigen
kracht kunnen sporten, de mogelijkheid om net zoals ieder ander mens te sporten. Iedereen zou moeten kunnen
sporten en zo denkt het Corlaer Cycling team er ook over.
Daarom is dit jaar voor dit goede doel gekozen. Het team
is enorm gemotiveerd om een zo hoog mogelijk bedrag
op te halen dit jaar en kijkt uit naar de lange rit vanuit
Cherbourg terug naar het mooie Nijkerk. Op maandag 1
juni 2015 vertrekt team Corlaer Cycling van het Corlaer
College om in één dag door te rijden naar de startplaats
Cherbourg in Frankrijk. De dag erna gaat het echt van
start want dan gaan de leerlingen en de twee coaches de
fiets op om in 8 dagen terug naar Nederland te fietsen.
Omdat team Corlaer Cycling voor de Lighthouse Sports
Foundation gaat fietsen is er besloten om langs de kust
van vuurtoren naar vuurtoren te fietsen. Er zitten zelfs
twee etappes in ons programma die ook in de Tour de
France gereden gaat worden.
Tijdens de laatste etappe van Corlaer Cycling kunnen 50
enthousiaste (race)fietsers met het gehele team vanuit
Zandvoort terugfietsen naar Nijkerk. Deze fietsers zullen
op 10 juni 2015 als eerst, onder groot gejuich en applaus,
het plein van Nijkerk betreden. Het Corlaer Cycling team
zal onder politiebegeleiding het laatste gedeelte fietsen.
Dit gebeurde de afgelopen jaren ook. Op het plein van
Nijkerk zal het opgehaalde bedrag worden bekend gemaakt en worden alle deelnemers weer ontvangen door
hun familie en kennissen. Dit is meestal een emotionele
gebeurtenis en het maakt veel los bij deelnemers en geliefden. Iets wat mooi is om bij te wonen.
Voor meer informatie kunt u bij de sociale media van
Corlaer Cycling (Facebook, Twitter en youtube) terecht.
Hier zijn leuke filmpjes te zien van de afgelopen jaren
en wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste
ontwikkelingen rond het project. Misschien ziet Corlaer
Cycling u wel terug als toekomstige sponsor of misschien
raakt uw school wel geïnspireerd om ook zoiets te organiseren. Wij denken in ieder geval dat dit project een bijzonder mooi initiatief is. Wij hopen dat u dat ook vindt.
Auteur:
Jonah Melgers (stagiaire Corlaer Cycling)
Ben je tussen de 9 en 16 jaar oud en heb je een ASS/ ADHD of op een
andere manier moeite met contact maken? Wil je leuke activiteiten doen?
Kom dan op donderdag 26 maart van 18.00 tot 19.30 uur naar Blits;
De Brink 10b in Hoevelaken. Samen kijken we wat we die avond gaan doen.
Informatie en aanmelden bij Miranda en Leonie: [email protected]
26 maart - Blits Xtra bij Jongerencentrum Blits
Professor Uta Frith heeft haar leven gewijd aan baanbrekend onderzoek naar
autisme en laat zien hoe mensen met ASS de wereld ervaren. Documentaire met
inleiding en ruimte voor gesprek. Donderdag 26 maart van 20.00 tot 21.00 uur in de
Bibliotheek: Frieswijkstraat 99 in Nijkerk. Informatie en aanmelden: zie andere zijde.
26 maart - Documentaire ‘Leven met Autisme’
Ben je tussen de 10 en 15 jaar oud en heb je een ASS/ ADHD of op een
andere manier moeite met contact maken? Wil je leuke activiteiten doen?
Kom dan op donderdag 26 maart van 18.00 tot 19.30 uur naar Chill-Out: Watergoorweg 42-A in Nijkerk. Samen kijken we wat we die avond gaan doen. Informatie
en aanmelden bij Lars Oostland: 033-2585256, [email protected]
26 maart - Chill Crowd bij Jongerencentrum Chill-Out
Het CJG Nijkerk organiseert in de Autismeweek activiteiten voor alle inwoners
van de gemeente Nijkerk, mét of zonder een autismespectrumstoornis (ASS).
Gratis activiteiten
Opgeven is prettig, maar niet verplicht (behalve voor het Belevingscircuit).
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het CJG via:
Contactformulier op de website: www.cjgnijkerk.nl,
Email: [email protected],
Telefoon: 033-7210460.
Informatie en aanmelden
Ervaar autisme met het Autisme Belevingscircuit. Door het doen van tien praktische
opdrachten kunt u zich beter inleven in mensen met een ASS. Het is nodig dat u
zich vóór 28 maart aanmeldt (zie onder). Per keer kunnen namelijk maximaal 16
mensen deelnemen. Donderdag 2 april om 14.00 of 19.00 uur (twee groepen, 2 ½
uur). Gezondheidscentrum Corlaer, Henri Nouwenstraat 18 in Nijkerk.
2 april - Belevingsciruit…een unieke kans!
Kom het succes zien van een jongen met ASS in zijn eigen natuurmuseum.
Woensdag 1 april van 14.00-17.00 uur, Appelsestraat 40 in Nijkerk (Appel).
Informatie en aanmelden: zie onder.
1 april - Het natuurmuseum van Bas
Annemiek van Aller vertelt over haar ervaring als moeder van een kind met
ASS. Maandag 30 maart om 20.00 uur op Basisschool De Koningslinde,
Larixlaan 86 in Nijkerk. Informatie en aanmelden: zie onder.
30 maart - Ook zo benieuwd wat autisme is?
Kom je boswachtersdiploma verdienen met een speurtocht door het Appelse bos.
Neem je eigen verrekijker mee! De ouders/ verzorgers speuren gezellig mee.
Zaterdag 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur vanaf de Appelsestraat 40 in Nijkerk
(Appel). Informatie en aanmelden: zie onder.
28 maart - Speurtocht voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met én
zonder een ASS.
Heeft u een kind met (een vermoeden van) ASS? Lijkt het u fijn om met andere
ouders uw ervaringen te delen? Dat kan op vrijdag 27 maart van 10.00 tot 12.00 uur
in Gezondheidscentrum Corlaer, Henri Nouwenstraat 18 in Nijkerk. De koffie staat
klaar! Informatie en aanmelden: zie onder.
27 maart - Ontmoetingsochtend

Vergelijkbare documenten