Archief Vereniging Oud Edam 1943-2003 Ter inzage bij Waterlands

Commentaren

Transcriptie

Archief Vereniging Oud Edam 1943-2003 Ter inzage bij Waterlands
Inventaris van het archief
van de
Vereniging Oud Edam
1943-2003
Cor Schaatsbergen
Annie Westerneng
Mirjam Nelissen
namens de
Vereniging Oud Edam
2010
Inhoudsopgave
Inleiding
1.
2.
3.
4.
Geschiedenis van de Vereniging Oud Edam in de periode 1970-1990
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Openbaarheid
I.
Organisatie van de Vereniging Oud Edam
- Instelling en ontwikkeling
- Bestuur
- Eigendommen
- Aankoop
- Schenking
- Beheer en onderhoud van eigendommen
- Kantoorbenodigdheden
- Archief en Bibliotheek
- Financiën van de Vereniging Oud Edam
- Belegging van gelden
- Financiële steun aan derden
- Registraties van de Vereniging Oud Edam bij instellingen
- Representatief optreden
- Leden van de Vereniging Oud Edam
II. Uitvoering van taken door de Vereniging Oud Edam
Behoud Beschermd Stadsgezicht, steden- en natuurschoon van Edam-Volendam
- Betrekkingen met de gemeente Edam-Volendam ten aanzien van het
behoud van het historische karakter van Edam
- Monumentencommissie
- Structuurplan
- Structuurvisie Middengebied
- Beschermd Stadsgezicht Edam
- Bestemmingsplan I en II
- Bestemmingsplan Oude Kom Edam
- Bestemmingsplan Buitengebied Zuidpolder
- Stads- en Dorpsvernieuwing
- Betrekkingen met de Provincie ten aanzien van het behoud van het
historische karakter van Edam
- Streekplan Noord-Holland Zuid
- Betrekkingen met het Rijk ten aanzien van het behoud van het
historische karakter van Edam
2
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
16
Tentoonstellingen
- Tentoonstelling Caert
- Tentoonstelling Nieuwenkamp
- Tentoonstelling Deuren
- Tentoonstelling Waterland onder Water 1916
- Tentoonstelling Stoepen
- Tentoonstelling Gevelstenen
- Tentoonstelling Edamse Vondsten
17
17
18
18
18
18
18
18
Werkgroepen
- Werkgroep Ruimtelijke Ordening
- Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
- Werkgroep Periodiek Oud Edam
- Werkgroep Historisch Onderzoek
- Werkgroep Historische Reeks
- Werkgroep Stichting Vrienden van de Grote Kerk
- Werkgroep Scheepswerf Edam
- Werkgroep Genealogie en Huismerken
- Werkgroep Archeologie
- Werkgroep Carillon en Speeltrommel van de Kleine Kerk
19
19
22
24
24
25
25
25
26
26
27
DOCUMENTATIE
28
-
Tijdschriften, liedjes, Toneelstukken en films over Edam
28
-
Familie Costerus
29
-
Stadsfeesten in Edam, 1836, 1872, 1913, 1957, 1982
30
-
Boeken en geschriften over de Grote Kerk
31
-
Boeken, Delen, Katernen verzameld door Oud Edam
34
-
Archief Pont
- Uittreksels uit Protocollen van Edamsche Notarissen (Pont)
40
41
-
Tekeningen
43
3
Inleiding
1. Geschiedenis van de Vereniging Oud Edam in de periode 1943-2003
De vereniging draagt de naam “Vereniging Oud Edam” en is opgericht op 19 oktober 1943.
Zij is gevestigd te Edam in de gemeente Edam-Volendam.
De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te
beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor eigen karakter van de
gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis te besturen en
vast te leggen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
1e het houden van vergaderingen
2e het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, alsmede het bevorderen van een
goede instandhouding van historisch en/of architectonische waardevolle gebouwen,
waaronder monumenten, in en om Edam.
e
3 het beschermen van het historisch stads- en straatbeeld van Edam.
4e het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende goederen, op de historie van Edam,
Gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende.
5e het in eigendom verkrijgen en op verantwoorde wijze beheren van historisch en/of
architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten in en om Edam.
6e het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon in en om Edam.
7e verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van Edam betreffende.
8e het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande overblijfselen van bouw- en
kunstwerken uit vroeger tijden
e
9 het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermeld doel
en andere wettige middelen, welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
2. Geschiedenis van het archief
In 1981 komt de Vereniging Oud Edam in het bezit van een huis aan de Graaf Willemstraat 8,te
Edam. Vanaf dat moment komt het archief van de vereniging daar in kasten liggen.
In 1991 wordt door de heer Cor Schaatsbergen en Mirjam Nelissen wekelijks met de ordening van
het archief begonnen. Zij volgen een cursus archeologie van het Historisch Erfgoed. Zij worden
door Oscar Henar, directeur van het Waterlands Archief, geholpen en van zuurvrij archiefmateriaal
voorzien.
In 1995 komt Annie Westerneng de archiefploeg versterken.
De ordening van het archief was summier toen wij van start gingen
Wij zijn, met de opgedane cursus kennis de volgende indeling voor het archief gaan volgen:
- De inleiding
- Organisatie van de Vereniging Oud Edam
- Uitvoering van taken van de Vereniging Oud Edam
- Documentatie
Als eerste zijn we de documenten gaan sorteren volgens deze rubrieken, daarna hebben we per
rubriek de inhoud gesorteerd en de stukken op datum gelegd. We hebben alle doublures vernietigd
en waar nodig de ontbrekende documenten achterhaald bij bestuursleden en de leden van de
werkgroepen.
Documenten die ook in andere archieven gevonden kunnen worden zijn eruit gehaald. (dit betreft
voornamelijk verslagen in het Gemeente archief Edam-Volendam)
Als er documenten ontbreken, hebben wij dat aangegeven in deze inventarislijst.
4
3. Verantwoording van de inventarisatie
Het ordenen en het invoeren in de computer heeft een aantal jaren in beslag genomen.
In 2005 is het archief naar het Waterlands Archief in Purmerend overgebracht. Echter, de
omschrijvingen bleken niet aan de eisen van een regulier archief te voldoen en het archief moest
opnieuw worden ingedeeld en beschreven.
Vooral het document in de computer krijgen, heeft problemen opgeleverd.
Het plaatsen van het archief van de Vereniging Oud Edam bij het Waterlands Archief heeft de
volgende voordelen:
- Het brandvrij opbergen
- De klimaatbeheersing
- Toegankelijk voor een breder publiek. Het archief kan geraadpleegd en bestudeerd worden op
de studiezaal van het Waterlands Archief.
4. Openbaarheid
Stukken die persoonsgegevens bevatten (naam + adres en / of geboortedatum) zijn voorlopig niet
openbaar.
Deze stukken zijn gemerkt met *, het betreft nummer 7 en nummer 65. Deze stukken zijn niet
openbaar tot het jaar 2045.
5
Inventaris van de Vereniging Oud Edam 1943-2003
Organisatie van de Vereniging Oud Edam
Instelling en ontwikkeling
1
Stukken betreffende de oprichting van een Oudheidkundige
Vereniging voor Edam
1943-1947
1 omslag
2
Statuten, met wijzigingen
1943, 1944, 1979-2003
1 omslag
3
Huishoudelijk reglement
1943
1 omslag
4
Stukken betreffende de werving van Fondateurs
1943-1951
1 omslag
N.B. Met fondateurs worden donateurs bedoeld
5
Stukken betreffende de organisatie en de uitvoering van het 25, 35, 40,
45 en 50 jarig jubileum
1968, 1978, 1983, 1988, 1993
1 omslag
6
Receptieboek van het 25 jarig bestaan van de vereniging Oud Edam
1968
1 omslag
Bestuur
7
Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur en
* lijsten van leden van werkgroepen
1943-2005
1 omslag
8
Presentielijsten van bestuursleden
1943-1962
1 omslag
Agenda’s, presentielijsten en notulen van bestuursvergaderingen
met hiaten in 1978 en 1979
1944-2003
5 omslagen
9-14
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1944-1977
1978-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2003
6
15
Stukken betreffende de taakverdeling binnen en de werkwijze van het
bestuur en de werkgroepen
1951-1969
1 omslag
16
Stukken betreffende de vaststelling van de punten voor de
beleidsterreinen en jaarplannen
1996-1999
1 omslag
17
Correspondentie van het bestuur met de leden van de Vereniging Oud Edam
1943-2000
1 omslag
18
Stukken betreffende uitnodigingen van het bestuur aan de leden van de
Vereniging en toespraken van het bestuur bij Nieuwjaarsrecepties
1965-2004
1 omslag
19
Stukken betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste
1975–2005
1 omslag
20
Overlijdensberichten van leden
1954–2002
1 omslag
Eigendommen
Aankoop
21
Stukken betreffende de financiering van de aankoop van de Diaconietuin,
gelegen aan de Nieuwe Haven
1987-1989
1 omslag
22
Stukken betreffende de aankoop, van de Kennemer Horeca Exploitatie
Maatschappij B.V. en G. Vijf Beheer B.V. te Alkmaar, van de
Diaconietuin gelegen aan de Voorhaven, kadastraal bekend sectie A,
nummer 4514
1989
1 omslag
Schenking
23
Stukken betreffende de schenking uit de erfenis van mevrouw B.J. van der
Grift-Stom aan de Vereniging Oud Edam van een pand gelegen aan de Graaf
Willemstraat 8, 1135 WP Edam, kadastraal bekend: sectie A nummer 1743
1981
1 omslag
24
Stukken betreffende de schenking van de familie Klaas de Boer van vier
schilderijen van de Vestingwerken Edam
1966-1988
1 omslag
25
Stukken betreffende de schenkingen van “Aandelen Strandbad” nummers:
689, 690, 400 t/m 403, 686 t/m 688,
1983-2001
1 omslag
7
26
Stukken betreffende schenking van geld uit de erfenis van D. Schardam
1999-2000
1 omslag
27
Stukken betreffende ontvangen donaties van derden aan de Vereniging Oud
Edam
1981-2005
1 omslag
Beheer en onderhoud van eigendommen
28
Stukken betreffende de financiering van de aanleg van de Diaconietuin,
gelegen aan de Nieuwe Haven
1989-1990
1 omslag
29
Stukken betreffende de aanleg van de Diaconietuin door de werkgroep
“Diaconietuin” en de opening van de Diaconietuin
1989-1992
1 omslag
30
Stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente over de financiering
van het onderhoud van de Diaconietuin
1990-2004
1 omslag
31
Stukken betreffende de toekenning van The Conservation Award voor de
Diaconietuin
1991
1 omslag
32
Bewijs van aandeel in de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
1981
1 omslag
Kantoorbenodigdheden
33
Stukken betreffende het originele ontwerp van Vignetten en Briefhoofden
van de vereniging Oud Edam ontworpen door Gerrit bij ’t Vuur
[1945]
1 omslag
34
Stukken betreffende de aanschaf van een computer
1988
1 omslag
Archief en bibliotheek
35
Overeenkomst van het in bruikleen geven van boeken van de Vereniging
Oud Edam aan de Bibliotheek Edam
1960-1967
36
Stukken betreffende de schenking van boeken uitgegeven door de Vereniging 1 omslag
Oud Edam aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
[1960-2010]
37
Inventaris van het archief uit de periode 1943-2003 van de Vereniging Oud
Edam
1943-2003
8
1 omslag
1 omslag
Financiën van de Vereniging Oud Edam
38
Jaarrekeningen, balansen en begrotingen
1944-2002
1 omslag
39-43
Kasboeken
1943-2001
5 delen
39.
40.
41.
42.
43.
44
1943-1956
1957-1969
1970-1986
1987-1995
1996-2001
Verklaringen van de kascommissie
1961-1999
1 omslag
Belegging van gelden
45
Stukken betreffende pandbrieven en de effecten bij de Twentse Bank
1966-1971
1 omslag
46
Stukken betreffende de uitgifte en uitloting van obligatieleningen voor de
financiering van de Diaconietuin
1989-2004
1 omslag
Financiële steun aan derden
47
Stukken betreffende de donatie van een bedrag van F 500,00 aan de
Evangelisch Lutherse Gemeente voor de restauratie van de kerk
1981
2 omslagen
48
Stukken betreffende de donatie van een bedrag van F 100,00 aan de
Belangenvereniging van schippers van traditionele schepen te Edam
1982
1 omslag
49
Stukken betreffende de donatie van een bedrag van € 600,00 aan de
Stichting Vrienden van de Grote Kerk ten behoeve van de actie
“Kerk van Kaas”
2003
1 omslag
9
Registratie van de Vereniging Oud Edam bij (overheid) instellingen
50
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
1978–1999
1 omslag
51
Stukken betreffende de inschrijving van de Vereniging Oud Edam in het
Nederlands handelsregister onder nummer V 624697 en aanvraag
rangschikking onder artikel 24 van de successiewet
1991-1992
1 omslag
Representatief optreden
52
Stukken betreffende de verstrekking van premies aan de leden,
1946-1986.
1 omslag
53-54
De premies aan de leden
1946-1986.
2 omslagen
53. 1946-1959
54. 1960-1976
N.B. 1949, 1951, 1952 ontbreken
Met premies wordt bedoeld een jaarlijks presentje aan de leden van
de vereniging
55
Stukken betreffende de organisatie van voorlichtingsavonden en het geven
van lezingen door de Vereniging Oud Edam
1944-2005
1 omslag
56
Stukken betreffende de levering van vlaggen aan Edam, een plaats in de
provincie Saskatchewan in Canada
1944-2005
1 omslag
57
Stukken betreffende de organisatie van periodieke activiteiten van de
Vereniging Oud Edam voor belangstellenden en kinderen
1969-2004
1 omslag
58
Stukken betreffende de toekenning van de onderscheiding door de
commissie Het Gele Steentje aan een instantie of persoon die zich op
bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de instandhouding van
het stedenschoon in Edam
1986-2004
1 omslag
10
Leden van de Vereniging Oud Edam
59-63
Notulen en jaarverslagen van het bestuur ten behoeve van de leden van de
Vereniging Oud Edam
1944-2003
59.
60.
61.
62.
63.
64
5 omslagen
1944-1959
1960-1974
1975-1990
1991-1999
2000-2003
Stukken betreffende de werving van leden
1946-1999
1 omslag
Ledenlijsten en contributielijsten
1958-1986
1 omslag
66
Stukken betreffende de inning van de contributie en de aanmelding en
afmelding van leden
1964-1989
1 omslag
67
Stukken betreffende de correspondentie met leden van de Vereniging Oud
Edam over allerlei voorkomende zaken
1943-2000
1 omslag
68
Stukken betreffende de voorbereiding van excursies voor de leden van de
Vereniging Oud Edam
1948-2001
1 omslag
* 65
11
Uitvoering van de taken van de vereniging Oud Edam
Behoud Beschermd Stadsgezicht, steden- en natuurschoon van
Edam
Betrekkingen met de Gemeente Edam-Volendam ten aanzien van het
behoud van het historische karakter van Edam
69
Stukken betreffende de aanvullingen op en opmerkingen over de lijst van
beeldbepalende panden van de gemeente Edam-Volendam ten aanzien van
het al dan niet beeldbepalend en gaaf zijn van genoemde panden
1981
1 omslag
N.B. Inclusief de lijst van beeldbepalende panden in Edam-Volendam
70
Stukken betreffende de reactie van de Vereniging Oud Edam op het
meerjarenprogramma van de gemeente Edam-Volendam voor de
restauratie van monumenten in Edam
1987-1991
1 omslag
71
Informatie over het Sliekerfonds
1995
1 omslag
N.B. Sliekerfonds is een stimuleringsfonds van de gemeente EdamVolendam voor het behoud van het uiterlijk aanzien van historische
gebouwen
Monumentencommissie
72
Stukken betreffende het zitting nemen door de verenging Oud Edam
in de Gemeentelijke Monumentencommissie
1944-2003
1 omslag
73
Correspondentie van de zitting hebbende bestuursleden van de vereniging
Oud Edam met de Gemeentelijke Monumentencommissie
1950-2003
1 omslag
74
Correspondentie van de Vereniging Oud Edam met de Gemeentelijke
Monumentencommissie
1950-2003
1 omslag
Structuurplan
75
Stukken betreffende de reactie van de Vereniging Oud Edam op het
structuurplan
1974
1 omslag
76
Stukken betreffende de reactie van de vereniging Oud Edam op het
structuurplan van de gemeente 2000-2010
1997-2000
1 omslag
12
Structuurvisie Middengebied
77
Stukken betreffende de reactie van de Vereniging Oud Edam op de
structuurvisie voor het Middengebied van de gemeente Edam-Volendam
1992-1993
1 omslag
N.B. Inclusief Lijsten van beeldbepalende panden in Edam
Beschermd Stadsgezicht Edam
78
Stukken betreffende de reactie van de Vereniging Oud Edam op de
Conceptvoorschriften van de gemeente Edam-Volendam voor het
Bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Edam”
1981
1 omslag
79-80
Voorschriften Bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Edam”
en gevelbeelden
1981
2 omslagen
N.B. Publicatie verschenen in Periodiek, jaargang 5, nr. 3, oktober 1981
81
Stukken betreffende het overleg tussen de Vereniging Oud Edam en de
gemeente Edam-Volendam over de 1e herziening stadsgezicht Edam,
het Fardem-terrein
1992-1994
1 omslag
82
Stukken betreffende het overleg tussen de Vereniging Oud Edam en
de gemeente Edam-Volendam over de 2e herziening stadsgezicht Edam,
de Noorderstraat
1995-1996
1 omslag
83
Stukken betreffende het meerjarenprogramma voor de rehabilitatie
van het beschermde Stadsgezicht Edam op grond van de lijst voor
rijksmonumenten en de lijst van beschermde monumenten volgens de
Monumentenwet
1981
1 omslag
84
1 omslag
Stukken betreffende de indiening van bezwaarschriften door de Vereniging
Oud Edam tegen de budgetreservering voor het meerjarenprogramma
rehabilitatie van het beschermde stadsgezicht Edam 1983 bij de gemeente
Edam-Volendam, het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en
Hare Majesteit de Koningin
1983-1987
N.B. Publicatie verschenen in Periodiek, jaargang10, nr. 1, 1986
85
Lijst van huisstoepen van de gemeente Edam-Volendam voor de werkgroep
Beschermd Stadsgezicht ten behoeve van de restauratie,
van de stoepen,
1987-1995
13
1 omslag
Bestemmingsplan. Bestemmingsplan I en II
86-87
Stukken betreffende de reacties van de Vereniging Oud Edam op het
Bestemmingsplan I en II van de gemeente Edam-Volendam
1960-1974
2 omslagen
86. 1960,1966,1967 en 1972
87. 1974
Bestemmingsplan Oude Kom Edam
88
Stukken betreffende de reactie van de Vereniging Oud Edam op het
concept Bestemmingsplan voor de Oude Kom Edam 1977, 1979, 1980 en
1981
1977-1981
1 omslag
N.B. Verslagen van vergaderingen van de Gemeentelijke
Monumentencommissie zijn te raadplegen bij het Waterlands Archief
in de Archiefblokken van de Gemeente Edam-Volendam 1930-1969,
1970-1989 en bij de gemeente Edam-Volendam voor de periode
1990-2010
Bestemmingsplan Buitengebied Zuidpolder
89
Stukken betreffende de indiening van bezwaarschriften bij de gemeente
1 omslag
Edam-Volendam, Provinciale Staten van Noord-Holland en de Raad van State
tegen het Voorbereidingsbesluit van de gemeente Edam-Volendam voor de
bouw van woningen in het Bestemmingsplan Buitengebied Zuidpolder
2000-2003
Stads- en Dorpsvernieuwing
90-92
Stukken betreffende de reacties van de Vereniging Oud Edam op
de conceptenlijsten Stads- en Dorpsvernieuwing van de gemeente
Edam-Volendam
1988-1994
3 omslagen
90. 1988-1992
91. 1989-1993
92. 1990-1994
93
Stukken betreffende de reacties van de Vereniging Oud Edam op de
concept Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing
1985-1987
14
1 omslag
Betrekkingen met de Provincie ten aanzien van het behoud van het
historische karakter van Edam
94
Stukken betreffende het overleg tussen de Vereniging Oud Edam en de
provincie Noord-Holland over de vaststelling van de provinciale
monumentenverordening
1997-1998
1 omslag
Streekplan Noord-Holland Zuid
95
Stukken betreffende het overleg tussen de Vereniging Oud Edam en
de provincie Noord-Holland over de vaststelling van het Streekplan
Noord-Holland Zuid regio Zaanstreek en Waterland 1990
1990-2002
96
Stukken betreffende het beroep van de vereniging Oud Edam bij de provincie 1 omslag
Noord-Holland tegen het streekplan Noord-Holland Zuid en een
gedachtewisseling met leden van de Provinciale Staten
2002
97
Stukken betreffende het verweer van de Vereniging Oud Edam met “Denken
voor Doen” en “Ook Vogels hebben Bouwdrift” over het bouwen in de
Zuidpolder conform het Streekplan Noord-Holland Zuid
2000-2002.
1 omslag
98
Memorie van antwoord van de Provincie Noord-Holland op de ingediende
bedenkingen tegen het ontwerp van het Streekplan Noord-Holland Zuid
2002-2003
1 omslag
99
Stukken betreffende de indiening van het beroep van de Vereniging
Oud Edam bij de Provincie Noord-Holland tegen het Streekplan NoordHolland Zuid
2003
1 omslag
15
1 omslag
Betrekkingen met het Rijk ten aanzien van het behoud van het
historische karakter van Edam
100
Stukken betreffende de voorlopige inventarisatie van nog bestaande
overblijfselen uit vroegere tijden door de Vereniging Oud Edam ten behoeve
van de subsidieverstrekking door het Rijk
1946-1981
1 omslag
N.B. inclusief de Rijksmonumentenlijst 1946-1968-1975-1981
101
Stukken betreffende de toekenning van een budget door het Rijk aan de
Vereniging Oud Edam voor de restauratie van monumenten in de gemeente
Edam
1946-2003
1 omslag
102
Stukken betreffende de aanwijzing door het Rijk van Edam tot Beschermd
Stadsgezicht
1972
Stukken betreffende de reacties van de Vereniging Oud Edam op de 5e
nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2002
1 omslag
103
16
1 omslag
Tentoonstellingen
Tentoonstelling Caert
104
Notulen van vergaderingen van het bestuur over de organisatie van de
tentoonstelling Caert
1992-1993
1 omslag
105
Notulen van vergaderingen van de werkgroep Caert
1993
1 omslag
106
Stukken betreffende de toezegging van personen om zitting te nemen
in het comité van aanbeveling ten behoeve van de tentoonstelling Caert
1992-1993
1 omslag
107
Stukken betreffende het werven van subsidiëntenten en sponsoren
1993
1 omslag
108
Stukken betreffende de toezeggingen van bruikleengevers uit Nederland om
kaarten te mogen gebruiken voor de tentoonstelling
1993
1 omslag
109
Stukken betreffende de toezeggingen van bruikleengevers uit het buitenland
om kaarten te mogen gebruiken voor de tentoonstelling
1993
1 omslag
110
Stukken betreffende de organisatie van het vervoer en de verzekering
van de kaarten voor de tentoonstelling
1993-1994
1 omslag
111
Stukken betreffende de inrichting en opening van de tentoonstelling
“Vijfhonderd jaar Edamse Cartografie”,
1993.
1 omslag
112
Stukken betreffende het literatuuronderzoek voor de catalogus van de
tentoonstelling
1991-1993
1 omslag
113
Catalogus van de tentoonstelling Caert, Affiche en toegangsbewijzen
1993.
1 omslag
N.B. Artikelen over de tentoonstelling kaart
- Periodiek jaargang 16, nr. 03-12-1992
- Periodiek jaargang 17, nr. 01-03-1993
- Periodiek jaargang 17, nr. 03-12-1993
114
Stukken betreffende de organisatie van het toezicht door vrijwilligers
tijdens de tentoonstelling
1993
17
1 omslag
115
Stukken betreffende de aanschrijving van de pers voor het bijwonen
van de opening van de tentoonstelling
1993
1 omslag
116
Stukken betreffende de uitnodiging aan de Edamse basisscholen om de
tentoonstelling te bezoeken
1993
1 omslag
117
Stukken betreffende de evaluatie van de tentoonstelling door de werkgroep
Caert
1993
1 omslag
Tentoonstelling Nieuwenkamp
118
Stukken betreffende de voorbereiding van de tentoonstelling Nieuwenkamp
1981
1 omslag
119
Stukken betreffende de inrichting en opening van de tentoonstelling
Nieuwenkamp, met affiche
1981
1 omslag
Tentoonstelling Deuren
120
Affiche over de tentoonstelling “Deuren”
1981
1 omslag
Tentoonstelling Waterland onder Water 1916
121
Stukken betreffende de inrichting en opening van de tentoonstelling
Waterland onder Water
1986
1 omslag
Tentoonstelling Stoepen
122
Stukken betreffende de inrichting en opening van de tentoonstelling
Stoepen
1987
1 omslag
Tentoonstelling Gevelstenen
123
Stukken betreffende de inrichting en opening van de tentoonstelling
Gevelstenen
1991
1 omslag
Tentoonstelling Edamse Vondsten
124
Stukken betreffende de inventarisatie van de vondsten, met kaarten en
tekeningen van de locaties van de vondsten en de onderschriften bij de
tentoongestelde voorwerpen met catalogus en affiche
1999
18
1 omslag
Werkgroepen
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
125
Jaarverslag van de werkgroep Ruimtelijke Ordening
2001
1 omslag
126
Stukken betreffende de jaarlijkse toestemming van het Rijk aan de
werkgroep Ruimtelijke Ordening van de Vereniging Oud Edam om de
rijkssubsidie toe te kennen voor de restauratie van panden in Edam,
met verantwoording aan het Rijk van de toegewezen bedragen
1948-1966
1 omslag
2 omslagen
127-128 Stukken betreffende de verlening van subsidie door de werkgroep
Ruimtelijke Ordening van de Vereniging Oud Edam voor de restauratie van
de hieronder vermelde panden te Edam
1943-1993
127
- Eilandsgracht 7-9, 1943-1946
- Spuistraat 19, 1943-1951
- Voorhaven 137, 1944
- Spuistraat 21, 1944
- Graaf Willemstraat 15, 1944
- Damsluis, 1945
- Bult 27, 1945-1946
- Voorhaven 150, 1946
- Prinsenstraat 14, 1946-1950
- Oosterbrug, 1947
- Kleine Kerkstraat 10, 1947
- Breestraat 15, 1947
- Doeland 11, 1948
- Kademuur Damsluis, 1948
- Baanstraat 13,1949
- Lingerzijde 26, 1949-1951
- Spui 6 en Achterhaven 105,1949-1974
- Nieuwe Haven 22, 1949
- Nieuwe Haven 57, 1950
- Versteeghsingel (Molen), 1950
- Nieuwe Haven 24 (Kerk), 1949-1962
128
- Doelland 3 en 5, 1951-1959
- Voorhaven 74, 1950-1951
- Gevangenpoortsteeg 15 (of 7) 1951-1952
- Spuistraat 17, 1953-1958
- Lingerzijde 39, 1953-1955
- Voorhaven 37, 1955-1956
- Baanstraat 11, 1955
- Grote Kerkstraat 58 (kerk) 1957-1958
- Lingerzijde 60, 1958
- Spuistraat 31, 1961
19
129
J.C. Brouwersgracht 29/44 1961-1969
Kleine Kerkstraat 22, 1962
Lingerzijde 2, 1962
Grote Molensteeg 4, 1962
Voorhaven 172, 1963
Voorhaven 124 (kerk) 1963
Nieuwe Haven 25, 1963-1970
Spuistraat 29, 1969-1975
Nieuw Vaartje 11, 1969
Nieuwe Haven 24, 1971
Lingerzijde 3, 1971
Nieuwe Haven (Diaconietuin) 1970
Grote Kerkstraat 30, 1972
J.C. Brouwersgracht (Proveniershuizen) 1975-1976
Groenland (kerk) 1975 (tapje maken)
Voorhaven 131 (kerkpoortje) 1991
Kleine Kerkstraat 8, 1993
Stukken betreffende het overleg met de gemeente en de
1 omslag
Rijksmonumentencommissie over de sloop van hieronder genoemde panden
te Edam
1953-1988
-
Prinsenstraat 6, 1953
Graaf Willemstraat 1 t/m 5, 1996
Baanstraat 2, 1971
Achterhaven 128, 1980
Groot Westerbuiten 16, (Smederij) 1982
Groot Westerbuiten 4, 1983
Grote Kerkstraat (Fröbelschool), 1988
130-136 Stukken betreffende de indiening van bezwaar door de werkgroep
Ruimtelijke Ordening van de Vereniging Oud Edam tegen plannen van de
gemeente Edam-Volendam over de aanpak van de restauratie van de
hieronder genoemde monumentale panden te Edam
1946-2003
130
- Schuur Noordervesting nabij Jonkerlaantje 1946
- Grote Kerkstraat 37 a t/m e 1947
- Zuidervesting 2, 1949
- Schuur tegenover Nieuwe haven 1 a, 1957
- Uitbreiding fabriek ten westen van de Oostersluis 1958
- Gebouwen U.S. algemeen, 1964-1969
- Bouw Boerenleenbank Kaasmarkt, 1968
- Schutting Dijkstra, Grote Kerkstraat 62, 1969
- Noorderversting, karakter van de fundering Vestingwerken 1969
- Voorgenomen bouw Aula, 1970
- Verkeersplannen, 1972-1984-1993-1995
- Bouw en sloop Groot Westerbuiten, 1978-1979
- Peilverlaging polder De Zeevang, 1979-1982
- Aanleg Markerwaard, Bodemdaling, 1970 – 1984
20
7 omslagen
131
- Restauratie Stadhuis 1985 en restauratie wandbespanning 1995
- Restauratie van de Proeve, 1985
- Restauratie Baanstraat 2, 1986
- Verbouw schuur Lingerzijde 11-13, 1987
132
- Bezwaar geluidsimmisie Fardem BV, 1989
- Woonwagencentrum Broekgouwstraat, 1989
- Ontwikkeling Galgenveld, 1989
- Restauratie Weeshuis, 1989
- Bezwaar Fardem terrein Oosthuizerweg 20, 1991
- Reconstructie Lingerzijde 7, 1991
- Schepenmakersdijk 2 en 3, 1992
- Boterhal aan het Damplein, 1992
133
- Bouwplan Batumburgerstraat 1a, 1994
134
- Bouwplan Groot Westerbuiten, 1983-1995
135
- Bouw 33 woningen Keetzijde, 1996
- Stadsboerderij Matthijs Tynxgracht 7-8, 1996
- Restauratie Voorhaven 47, 1997
- Molen woning Klein Westerbuiten 20, [?]
- Bouw garage Voorhaven 3, 1998
- Bouw schuur Oosterkade 2, 1998
- Verkoop Postkantoor, 1999
- Bouwplan 27 woningen Oorgat, 1998-2002
136
- Bezwaar lantarenpalen in Edam, 1984-1995
- Bouwplan Westervesting 33,
- Bouwplan 9e basisschool, 2002
137
Stukken betreffende de reactie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening van 1 omslag
de Vereniging Oud Edam op de voorlopige standpuntbepaling van de
Staatsecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over het
rapport van de externe adviseur van de Bunt over de monumentenzorg
1982
21
Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
138
Notulen van vergaderingen van de Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
1982-1992
N.B. De Notulen zijn incompleet
139
Notulen van vergaderingen van de Werkgroep Handhaving Stadsbeeld en
de gemeente Edam-Volendam over onvolkomenheden in het stadsbeeld,
met fotoreportages
1981-1995
1 omslag
N.B. De Notulen zijn incompleet
140
Informatie over de historische bebouwing en omgeving (algemeen),
metselverbanden en makelaars (afschriften)
1979
1 omslag
N.B. Makelaars : In voor- en achtergevel geplaatste houten staander
waarop de nokgording rust van een schuin dak
141
Stukken betreffende de indiening van bezwaren bij de gemeente Edam over 1 omslag
de plaatsing van ontsierende objecten in de stadskern
1948-1957
142-145 Stukken betreffende de indiening van suggesties en plannen door de
Werkgroep Handhaving Stadsbeeld bij de gemeente Edam ter verbetering
van het stadsbeeld met betrekking tot onderstaande zaken
1948-2002
142
- Aanleg Singelweg, 1953-1954
- Keibestrating, diversen, 1953-1954
- Stoepen, 1953
- Egbert Snijders Plantsoen, 1956
- ANWB bewegwijzering, 1979
- Verkeersplan, 1971-1972
- Verkeersdrempels Groenland,
- Naamgeving Oorgat, 1955
- Parkeerterrein Baanstraat,
- Straatnaamgeving Speldenmaekerpleintje, 1989
- Straatnaambordjes, 1993
- Straatnamen in Edam Jaap S. Molenaar, 2001
- Bestrating Baandervesting, 1950–1990
- Kunststof parkeerpaaltjes, 1994
- Parkeerterrein Singelweg, 1995
- Bestrating aan de Bierkade, 1999
1953-2001
22
4 omslagen
143
- Beschoeiingen,
- Reclame en Uithangborden,
- Beschrijving bordjes op monumenten, 1987 – 1988
- Aluminium Lantaarnpalen, 1982
- Aanlichten diverse monumentale panden, 1997
- Verplaatsen wagons voor Algemene Transport Onderneming, 1948
- T.V. antennes, algemeen, 1972
- Lantaarn Stadhuis, 1949
- Klokkentoren Stadhuis, 1950
- Kinderspeelplaats Jan van Wallendalplein, 1960
- Apotheek Spui diversen, 1968
- Voormalige Tennisbaan Grote Kerkstraat, 1971
- Plaatsen Antieke Pomp op het Jan van Wallendalplein, 1972
- Invullen Bouwterrein Breestraat, 1973
- Uitbochten Matthijs Tynxgracht, 1981
- Herindeling Kaasmarkt, 1986 (hoorzitting)
- Herindeling Jan van Wallendalplein, 1986
- Hekwerk Algemene Begraafplaats, 1993
- Gevelsteen De Swaan, 1991
- Loswal Kaasmarkt Matthijs Tinxgracht, 2001
- Joodse Begraafplaats, 1986
- Toeristen treintje, 1991
- Schroeiing Volendammerpad 13,
- Illuminatie Historische Panden,
1949-2001
144
- Verkeersplan Oude kom Edam
2000-2002
145
- Bomen algemeen
- Kerkenbosje Grote Kerk, 1948
- Adviezen Bomenstichting, 1972
- Bomenplan Grote Kerkstraat, 1980
- Schenking bomen, 1988
- Wegbeplanting Edammerweg, 1985
- Wegbeplanting Parallelweg Edam-Oosthuizen, 1986
- Knotwilgen Voorhaven, 1991
- Verwijderen wilgen Baandervesting, 1994
1948-1994
23
Werkgroep Periodiek Oud Edam
146
Stukken betreffende de totstandkoming van uitgaven van het Periodiek
“Oud Edam”
1980-1997
1 omslag
N.B. Slechts summiere gegevens van de werkgroep over de totstandkoming
147
Stukken betreffende de reacties van lezers van het Periodiek “Oud Edam”
op verschenen artikelen in het blad
1985-1991
1 omslag
148
Inhoudsopgaven van het Periodiek “Oud Edam”
1977-2002
1 omslag
149-150 Periodiek Oud Edam, ingebonden uitgaven
1977-1996
2 omslagen
149. 1977-1986
150. 1987-1996
Werkgroep Historisch Onderzoek
151
Stukken betreffende de oprichting van de Werkgroep Historisch Onderzoek 1 omslag
van de Vereniging Oud Edam
1990
152
Stukken betreffende de uitgave “De Schoone Slaapster” van A.A.Kok
1948
1 omslag
153
Stukken betreffende de uitgave en heruitgave van “Een wandeling door
Edam”, een beschrijving van een stadswandeling door de Voorstraat en
Torenstraat te Edam, handgeschreven door G. bij ’t Vuur 1980
1978-1996
1 omslag
N.B. Inclusief de uitgave en heruitgave van “een wandeling door Edam”
door C. Boschma-Aarnoudse en Gerrit bij “t Vuur
154
Stukken betreffende de uitgave “Joodse Gemeente van Edam 1779-1886 ”
van F. Schoonheim
1988-1989
1 omslag
155
Stukken betreffende de uitgave “Privilegiën ende Handvesten
mitsgaders Keuren ende Ordonnantiën der Stede van Edam 1357-1640”
1993-1994
1 omslag
156
Stukken betreffende de uitgave “Het Huis met de Zwaan” van
C. Boschma-Aarnoudse en M.A.van der Eerden-Vonk
1994
1 omslag
24
157
Stukken betreffende de uitgave “Memoriael ende Resolutieboek der Stede
van Edam 1574-1595”, samengesteld door de werkgroep Paleografie
1996
1 omslag
158
Stukken betreffende de uitgave “Straatnamen in Edam” van J. Molenaar
2001
1 omslag
Werkgroep Historische Reeks
159
Stukken betreffende de uitgave “Vestingwerken van Edam” van
D.M.Bunskoeke, C. Boschma-Aarnoudse en J. Sparreboom
1998
1 omslag
160
Stukken betreffende de uitgave “Molens van Edam” van D.M.Bunskoeke
1999
1 omslag
161
Stukken betreffende de uitgave “Trekschuiten rond Edam” van
drs. J. Dehé
2000
1 omslag
162
Stukken betreffende de uitgave “Edamse gezichten, foto’s 1890-1990 van
H.A. Heidinga, J.O. Henar, W.H.L. Hovenkamp, G. van der Plas en
J.Sparreboom
2001.
1 omslag
163
Stukken betreffende de uitgave “Boeren in en rond Edam” van C.Boschma- 1 omslag
Aarnoudse, J. Haag, M.B.C. Nelissen en W.G.K.Tjoa
2003
Werkgroep Stichting Vrienden van de Grote Kerk
164
Afschrift van de akte van oprichting van de Stichting Vrienden van de
Grote Kerk en een bruikleenovereenkomst met de Grote Kerk over de 14
klokken van de Kleine Kerk uit 1987
1980
1 omslag
Werkgroep Scheepswerf Edam
165
Stukken betreffende de opheffing en het behoud van de Scheepswerf,
gelegen aan het Boeren Verdriet in Edam
1994-2003
N.B. De werkgroep is per 2003 opgeheven
25
1 omslag
Werkgroep Genealogie en Huismerken
166
Stukken betreffende vragen van Frikkee, Verhagen en Versteegh aan de
Vereniging Oud Edam over hun afkomst
z.j.-2002.
1 omslag
167
Boekjes met genealogische gegevens van het:
- geslacht register de Boer, boekje 1983
- geslacht register Keetman,Herman Majert, afschriften 1864
- geslacht register Pater, handgeschreven blocnote vellen 1935
- geslacht register Poelgeest, uitgave maart 2000
- geslacht register Spaander, afschriften 1993 ,
1935-2000
1 omslag
168-173 Edamse geslacht registers, opgetekend door D.F. Pont, alfabetisch op
achternaam
[1942]
6 omslagen
168. Boek I A t/m B, handgeschreven gebundelde vellen
169. Boek II C t/m G, handgeschreven gebundelde vellen
170. Boek III H t/m L, handgeschreven gebundelde vellen
171. Boek IV M t/m P, handgeschreven gebundelde vellen
172. Boek V R t/m S, handgeschreven gebundelde vellen
173. Boek VI T t/m Z, handgeschreven gebundelde vellen
174
Uitgave van “Gens Nostra” Maandblad der Genealogische Vereniging, met
namen van oude Edamse geslachten
1957
1 omslag
175
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp:
uitgave “Het raadsel der Huismerken” 1955
Mr. H. Reydon:
uitgave “De Huismerken” [?]
1 omslag
176
J.R. Persman en J. Zonjee:
Beschrijving van de “Doop -, Trouw- en Begraafboeken”, uitgave
Rijksarchief in Noord-Holland
1973
1 omslag
Werkgroep Archeologie
177
Stukken betreffende artikelen, lezingen en uitgaven over archeologie
1980-2001
1 omslag
178
Cursus Archeologie, georganiseerd door de Vereniging Oud Edam in
2000-2001
1 omslag
26
Werkgroep Carillon en Speeltrommel van de Kleine Kerk
179
Historische stukken betreffende de Kleine Kerk,
1785-1943
1 omslag
180
Stukken betreffende de restauratie van het Carillon van de Speeltoren van
de Kleine Kerk
1960-1970
1 omslag
N.B. Inclusief publicaties over de restauratie van het Carillon van de
Speeltoren te Edam en lijst van beiaardiers van de Speeltoren
181
Stukken betreffende de restauratie van de ( bijna omgevallen) Speeltoren
van de Kleine Kerk
1972
1 omslag
182
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting tot behoud van het
Torenuurwerk van de Speeltoren
1996-1999
1 omslag
183-188 Stukken betreffende de restauratie van de Speeltrommel van de Speeltoren
van de Kleine kerk
1996-2000
183.
184.
185.
186.
187.
Aanstelling commissie Herstel Speeltrommel en bespreking verslagen
Aanvraag voor vergunning om sponsors te mogen werven
Tekening van de Speeltrommel en offerte Klokkengieters
Bouwkundige uitvoering en steigerbouw
- Informatiebord ANWB,
- financieel overzicht,
- verzamelde documentatie over de restauratie,
- in gebruikstelling op zondag 19 december 1999,
- opheffing van het comité in mei 2003
188. Fotoboek over de restauratie
27
6 omslagen
Documentatie
189
- Tijdschrift “Buiten” zaterdag 9 November 1912 met daarin drie artikelen
over Edam (origineel)
- J.Brand “Relicten uit het Noordhollands taaleigen”, 1958 (afschrift)
1912-1958
1 omslag
190
Stukken betreffende
- De oprichting van “De Speelwagen” een gezamenlijke uitgave van
historische verenigingen van het Noorderkwartier.
- Enkele uitgaven van “De Speelwagen
1945-1955
1 omslag
191-192 Gedichten en Liedjes van en over Edam
1794-2006
2 omslagen
191
- Allerlei liedjes en gedichten - Handgeschreven gedichtenbundel [?] en wat losse gedichten op velletjes
uit nalatenschap van W.P. Costerus
- Sinte Maartenliedjes
192
- Lofdichten getoonzet door Jansonius 1898,
- Roomse en Protestantsche Nieuwe-jaars Lied 1834-1837 (origineel) en
Volksliedjes uitgegeven door de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen
1794 (origineel)
- Sweelinck-nummer nummer 18, 1962
- Opening Kaasmarkt 1992, gedicht van Joop van Overbeek
- C.D. De Dam, album De Speeltoren, De Parel van Edam, 2006
193
Diverse Samenspraken en Toneelstukken
- Schutpraatje
- F.L. Jahn 50 jarig bestaan
- Revue Fröbelschool, 1939
- Een wereld zonder Spreuken, is als een hotel zonder keuken (Afschrift)
1 omslag
194
Lijst van Films waarin Edam voorkomt,
1986-2000
1 omslag
195
Cineast Piet Eijer 1965-1990, 1991
Informatie over “Kroningsfeesten 1948, Karel Simons [?]
Nederlands Audiovisueel Archief 2000
Routebeschrijving bij “Ontdek je Plekje” Edam 1986
Diverse uitgaven
- Th.C.P.M. Kolfschoten Edam Volendam (Engelse uitgave), 1925 :
Edam Volendam 1933 en Edam Volendam 1934.
- Max Wolters uitgever: Edam stad van schoonheid en kaas Volendam, z.j.
28
1 omslag
Familie Costerus
196
P. Costerus
1944
- Kronyk van de Stad Edam 1200-1807, handschrift, 1867
- Enkele handgeschreven losse oude briefjes betreffende Edam en Kerken,
1664-1867
1 omslag
197
P. Costerus
1944
a Geschiedenis van Edam 1e deel, stad Edam, handschrift, 1868
b Geschiedenis van Edam 2e deel: gebouwen, handschrift, 1869
1 omslag
198
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen over de Geschiedenis van Edam,
a Deel I
b Deel II, handgeschreven
1 omslag
199
W.P. Costerus
1944
Deel III, handgeschreven
1 omslag
200
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen over de Geschiedenis van Edam
a Deel IV
b Deel V, handgeschreven
1 omslag
201
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen over de Geschiedenis van Edam
a Deel VI
b Deel VII, handgeschreven
1 omslag
202
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen over de Geschiedenis Uitwaterende Sluizen deel I en II,
1 omslag
203
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen over de Inval van Engelschen en Russen in Noordholland in
1799, handgeschreven
1 omslag
204
W.P. Costerus
1944
Aantekeningen en artikelen over Waterland en de Graafschap Holland vanaf
1275 t/m 1359, handgeschreven
1 omslag
29
205-209 W.P. Costerus
1944
1 omslag
205. Aantekeningen over bijzonderheden gevonden in ontvang- en
Uitgaafboeken 1554–1585, handgeschreven
206. Aantekeningen over de Verschillende Werken uitgevoerd binnen de Stad
Edam 1646-1754, handgeschreven
207. Enkele losse aantekeningen
208. Chronijk van de Stad Edam, 1438-1680
209. Journaal, inhoudende `t voor de wal leggen der Engelschen en
Russischen Scheepen in 1799, afschrift
210
W.P. Costerus
1944
“ De Stad en Hare Geschiedenis 1602-1699” door P. Allan, uitgegeven in
1857 Met aantekeningen van Costerus
??
Stadsfeesten in Edam, 1863-1872-1913-1957-1982
211
Brief van de Commissie voor de Feestviering op 17e November 1863
1863
1 omslag
212
Programmaboekje der feestelijkheden waarmede te Edam zal gevierd worden 1 omslag
de 300-jarige gedenkdag 1 april 1872
1872
N.B. Tekstboekje met de geschiedenis waarom het gevierd wordt
213
- Programmaboekjes van de Onafhankelijks feesten 23 juli 1913.
- Uitnodiging voor de optocht krant De Prins van 2 augustus 1913.
- Affiche voor de feesten in Edam van 23 en 24 juli 1913
214
- Voorbereiding van de modeshow van de kleding voor de Stadsfeesten 600 1 omslag
jaar Edam
- Stukken betreffende de buurtverenigingen van Edam tijdens de Stadsfeesten
- Stukken betreffende het comité Herdenking 600 jaar Stadsrechten Edam
- Programma en feestgids
1957
215
Publicaties, tijdschriften en krantenartikelen over de Stadsfeesten 600 jaar
Edam
1957
216-217 Twee plakboeken over de Stadsfeesten 600 jaar Edam Stadsrechten
1957
218
Stukken betreffende de organisatie van de Stadsfeesten van 625 jaar Edam,
met Programmaboek
1982
30
1 omslag
1 omslag
2 omslagen
1 omslag
Boeken en geschriften over de Grote Kerk
219
W.P.Costerus
Geschiedenis der Groote of Sint Nicolaaskerk te Edam, afschriften.
[1944]
1 omslag
N.B. Ontvangen van Gerrit bij ‘t Vuur
220
W.P.Costerus
Geschiedenis van de Grote Kerk deel I
[1940-1945]
1 omslag
221
W.P.Costerus
Geschiedenis van de Grote Kerk deel II, handgeschreven
[1940-1945]
1 omslag
222
W.P.Costerus Geschiedenis der Grote Kerk bijlagen 1 t/m 16
[1940-1945]
1 omslag
223
W.P.Costerus
Geschiedenis der Grote Kerk, met bijlagen
[1940-1945]
1 omslag
224
W.P. Costerus
Aanvulling op de Geschiedenis der Grote Kerk
[1940-1945]
1 omslag
225
Mr. J. Bejonje, Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. F. Pont :
“Genealogische en Heraldische merkwaardigheden uit de Groote of St.Nicolaaskerk te Edam
1 omslag
N.B. Ontvangen van Gerrit bij ’t Vuur
226
C. Boschma-Aarnoudse
- Graven en Handmerken Grote Kerk Edam, naar aanleiding van de
Tentoonstelling in de Grote Kerk
- Stukken betreffende deze tentoonstelling
1985
1 omslag
227
Catalogus der Boekenwerken afkomstig van de Oude Latijnsche School te
Edam en berustende in de Groote Kerk der Hervormde Gemeente aldaar
1867
1 omslag
228
Boeken uit de Librije van Edam naar aanleiding van de tentoonstelling in de
Grote Kerk
1984
1 omslag
229
W.P.Costerus
Biografie Predikanten Grote Kerk,start Willem Boomkamp, handgeschreven
[1940-1945]
1 omslag
31
230
W.P.Costerus
Biografie Predikanten Grote Kerk, start Johannes Cuperus, handgeschreven
[1940-1945]
1 omslag
231
G. bij ’t Vuur: Beschrijving van de ramen en restauratie van de ramen van de
Grote Kerk 1931-1934
[1957]
1 omslag
N.B. Geschonken aan Oud Edam door (ingebonden) G. bij ’t Vuur, die het
gekregen heeft van L. Spaander
232
Twee originele documenten over de ramen van de Grote Kerk
1649
1 omslag
233
Rapport over de Monumenten van Edam, (Grote Kerk)
z.j.
1 omslag
234
Namen van Heeren Kerkmeesteren bij de Hervormde Gemeente Edam,
Grote Kerk
1572-1937
1 omslag
N.B. Eigendom Vereniging Oud Edam, was eigendom van W.P. Costerus
235
- Lijst van Predikanten Grote Kerk 1575 – 1776
- Namen van Kerkmeesteren 1784-1818
- Handschriften [schrijver onbekend]
(Eigendom Vereniging Oud Edam, was eigendom van W.P. Costerus)
1 omslag
236
- Lijst van Predikanten van Grote Kerk 1575-1776
- Lijst van Kerkmeesteren en Kerkvoogden, geschreven door W.P. Costerus
1572-1940
1 omslag
237
- Gedrukt (door Dirk Slot) vergaderverslag van18 augustus 1795
(uit Pont familie archief)
artikelen over geschiedenis van de Grote Kerk,
bouwtekening muurtje rond de Grote Kerk.
- Ets van predikant Wigboldus Muilman 1674-1746, 2 prenten afschriften
- Een tekening van een kerkbank (Kleine Kerk)
1795-[19??]
1 omslag
238
G. bij ’t Vuur
- Een excursiegids over de Grote Kerk,
uitgegeven door de Vereniging Oud Edam ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan van de vereniging 1982
- Herschreven excursiegids Grote Kerk, afschrift, 2002, Jaap Molenaar
- Verslag van een studieochtend, 21 mei 1987 in de Grote Kerk, van
Nederlands comité van het Corpus Vitrearum.
1 omslag
32
239
- Verslag van de Monumentencommissie en de Kerkvoogdij der Nederlands 1 omslag
Hervormde Gemeente, 29 september 1961
- Verslag van de restauratiewerkzaamheden voor de Grote Kerk in de periode
1963-1979, van architect E.A. Canneman, april 1980
- Programma ter gelegenheid van de feestelijke opening van de
gerestaureerde Grote- of St. Nicolaaskerk te Edam, 25 april 1980
240
W.P. Costerus:
- Handgeschreven studie over de restauratie Grote Kerk in 1920
- Een Fancy-Fair ten bate de Nederlands Hervormde Kerk door het DamesComité 1924, [1940-1945]
241
- Aantekeningen overgenomen uit het Resolutieboek van Vroedschappen der 1 omslag
Stad Edam over het orgel in de Grote Kerk,1660-1786,
N.B. was eigendom van W.P.Costerus nu van de vereniging Oud Edam
- Beschrijving van het orgel door J. Jongepier, april 1980
- Lijstje van personen op het schilderij van Krumpelman, Afbeelding Groote
Kerk, 1943
242
- Beschrijvingen van diverse ramen van de Grote Kerk, handgeschreven
uit 1844, schrijver onbekend.
N.B. Was eigendom van W.P.Costerus nu van de vereniging Oud Edam
- Uitleg over een aantal ramen door Gerrit bij ’t Vuur, 1980
1 omslag
243
P. Costerus
Wetenswaardigheden over de Grote Kerk te Edam, originelen en
overgeschreven uit verschillende bronnen
1605-1847
1 omslag
33
1 omslag
Boeken, delen, katernen verzameld door Oud Edam
244
-
Lijst van winkeliers, 1928
Herdenkingsrede: 25 jarig bestaan Coöp. Boerenleenbank, 1930
Affiche de Jong`s Bioscoop
Mededelingen Gasfabriek, 1899
Brand in Touwfabriek, 1934
245
- Diverse affiches en tijdschriftartikelen W.O. I
- Diverse krantenartikelen W.O. II
1914-1945
1 omslag
246
Watersnood 1916
1916-1962
1 omslag
247
- Uitgave van de Keizer en van Straten te Edam: Kiezerslijst voor de
gemeente Edam 1919 – 1920
1 omslag
248
Stukken betreffende:
1944-1957
- De Inundatie polder De Zeevang voorjaar 1944
- De Ruilverkaveling De Zeevang, jaren 1950
- Kaarten van de Polder De Zeevang 1914 no. 48128, 1957
1 omslag
249
Stukken betreffende het Protestantse Weeshuis te Edam
1949
- Handschrift: Informatie over het Protestantse Weeshuis 1857-1858,
- Kort overzicht van de Geschiedenis van het Protestantse Weeshuis te Edam
(schrijver onbekend, afschrift)
1 omslag
250
W.P.Costerus
- Aantekeningen uit de geschiedenis der Doopsgezinden te Edam, afschrift
[1940-1945]
- Geschiedenis en originele tekening van de Nederlands Hervormde Houten
Kerkje te Volendam, 1944
1 omslag
251
Stukken betreffende:
- Pand Nieuwenhuizenplein 2, 1989
- De Hoek (Bocht) van Narbonne, z.j.
- Nieuwe Gemeenlandshuis U.S. 1978
1 omslag
252
Stukken Betreffende:
1966-1971
- Onthulling Beeldengroep Joodse Begraafplaats, 1966
- 100-jarig Bestaan meester Beumerschool 1979
- Samenvatting Autotochten Bejaarden Edam, uitgave 1971
- Programma feestweek 100-jarig bestaan Kon. Edams Fanfarecorps 1971
1 omslag
253
Stukken betreffende de Stichting Toeristentreintje: acties tegen
Toeristentreintje Edam in 1991
1 omslag
34
1 omslag
254
Diverse Artikelen over de kunstenaars
1902-1974
- W.O.J. Nieuwenkamp 1902-1917 afschriften en catalogus van de
tentoonstelling Bali, 1974.
- De schilder G. Hering, afschriften, z.j.
1 omslag
255
Afschriften van:
1854-1926
- Sociëteit De Eensgezindheid Edam 1854 – 1921
- Sociëteit Concordia 1891 – 1926
- Burger Sociëteit De Vriendschap, z.j.
1 omslag
256
T.S. Varekamp
1949
Volendam en Edam, sociografie van een gespleten Gemeente, afschrift
1 omslag
257
L. Kaiser
1963
- Edam Verschijning, Verrichtingen en Spraak van honderd inwoners,
afschrift,
- Publicatie van de stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders.(een afschrift met plastic grammofoon
plaatje)
1 omslag
258
Margriet Zwarthoed
1970
Geografische Scriptie Gemeente Edam, afschrift
1 omslag
259
J. van Koutrik en J. Post
1985
Rapport Bouwstenen voor een samenhangend Accommodatiebeleid
1 omslag
260
Register ingevolge het voorschrift van artikel 11 der wet van 17 november
1876 (Staatsblad No. 227) gehouden in het kantoor van de Coöperatieve
Afslag vereniging Land- en Tuinbouw “Edam en Omstreken”
1919 -1943
1 omslag
261
J. Sparreboom
1980
Doctoraal Scriptie: “Beroepsstructuur, vermogensstatistiek en taxatie van de
schot plichtige bevolking van Edam circa 1462”
1 omslag
262
Privilegiën en rechten voor de Edamse Burgers door Hertog Willem,
Geschreven in schriftje
z.j.
1 omslag
N.B. auteur onbekend
35
263
Geologie Noord Holland ± 15.000 v Chr. tot heden, twee getypte velletjes
z.j.
1 omslag
N.B. auteur onbekend
264
[G.T.Vermeer]
Geschiedenis Edam ± 1600-1700, getypte velletjes
z.j.
1 omslag
265
[G.T.Vermeer]
Geschiedenis Edam ± 1000 – 1700, handgeschreven velletjes
z.j.
1 omslag
266
G. bij`t Vuur
Rondleiding door de Geschiedenis van Edam, afschriften
z.j.
1 omslag
267
K. Boonenburg
De geschiedenis van Edam.
Na 1957 geschreven, Familie-Archief Pont, afschriften
z.j.
1 omslag
268
[J.G.S.Versteegh]
De Historie van Edam. Verschenen na 1972, afschriften
[?]
1 omslag
269
K.Smit
De Geschiedenis van Edam tot de 17e eeuw, handgeschreven vel en getypte
vellen. Verschenen na 1972
z.j.
1 omslag
270
A.M.van Dijk
1908
Een vierde eeuw, korte schets der geschiedenis van Edam sedert de
aanvaarding van het burgemeestersambt door den edelachtbare heer J.H.
Calkoen 1 Februari1883 - 1 Februari 1908
1 omslag
271
Scriptie van Mireille Groot
[198?]
Van IJedam tot Edam 1219 - heden, afschriften
1 omslag
272
J. de Graaf
1981
Het nieuwe Tijdperk, artikel uit 1881 over de geschiedenis van Edam,
afschriften
1 omslag
273
1 omslag
Dr. S. de Vries
De Edamse Scheepsbouw 1460-1625 (Pont Familie-Archief )
- Rijmdicht op de bouw van het Edammer Katschip “de Jan” november 1778,
origineel en een afschrift, 1939-1949
36
274
S. de Vries
1944
Causerie en uitnodiging over Edams Scheepsbouw, de roem onzer stad in
vroeger dagen
1 omslag
275
S. de Vries
1949
Enkele gegevens uit de Geschiedenis van de Edamse Scheepsbouw
Een uitgave van de Vereniging Oud Edam
1 omslag
276
G.T.Vermeer
- Concept over Edam en zijn Scheepsbouw
(Pont Familie-Archief uit 1939-1949)
- Verklaring van zeelui uit 1664, origineel
1664-1949
1 omslag
277
G.T. Vermeer
Artikel voor het maandblad van het Genootschap Amstelodamus
z.j.
1 omslag
278
Prof. Milo voor D.F.Pont
1943-1945
Gegevens betreffende Zeevaart en Zeehandel
1 omslag
279
D.F. Pont
1945
Lijsten van diverse Edamse Scheepsbevelhebbers vanaf ± 1600-1644
1 omslag
280
Beschrijving van de stad Edam, 12de hoofdstuk uit:
Tegenwoordige Staat van Holland in 1724. Uitgegeven door Isaak Tririon in
Amsterdam [?] Origineel gebonden als schriftje
z.j.
1 omslag
281
J.G.S.Versteegh: eigen uitgave
Edam en de Houthandel
1987
1 omslag
282
Diederik Sonoy: afschrift van een brief d.d. 1 maart 1577 over de
1 omslag
vermindering van het aantal leden van de Vroedschap Scheepsverslag van het
schip “Hoorn” vertaald J.P. Coen te Jaccarta 1618
z.j.
283
Gedrukt door Jacob Pot ordinaris Stads Drucker:
Accoort van de Stadt Edam met de Uytwaterende Sluysen, origineel
1704
1 omslag
284
W.A.T. Kruythff
1762
Vuur en Watersnood der Stad Edam 1602 in, Familie-Archief Pont,origineel
1 omslag
37
285
G.T. Vermeer
[195?]
Kerkbrand 1602 , losse beschreven vellen en een afschrift
1 omslag
286
Nicolaus Haring
Oude-Vier-Baeck ofte Gedachtenisse van de Brandt tot Edam
1677, origineel
1 omslag
N.B. was bezit van G.T.Vermeer nu van de Vereniging Oud Edam
287
Bijlage V: Eenige bizonderheden omtrent den Opbouw der afgebrande
Groote Kerk te Edam (24 Februari 1602), origineel
z.j.
1 omslag
288
Unerhörte Erschröckliche Warhafftige Wundergeschicht. Duits artikel over
de brand in de Grote Kerk, afschrift
1602
1 omslag
289
J. Bondt
1602
Gedicht van Der Brandt van De Groote Kerk tot Edam, handschrift origineel
1 omslag
N.B. vaak aangehaald door W.A. Kruijthoff uit Pont Familie-Archief
290
Lants
1 omslag
Enkele artikelen over het Clooster, het Heeren Logement en de
Prins Mauritskamer. Handschrift naar artikel uitgegeven door J. Noorduge en
Zoon te Gorinchem Eerste jaargang blad 21 en v.v.
z.j.
291
J.J.W. Moens [?] en C. v. Foreest [?]
Enkele artikelen over onderwijs in de 17e eeuw, origineel
[1602]
1 omslag
292
Abraham van Hoogenhuysen, Ordinaris Stads Drukker:
Nieuwe Ordonnantie van de Wees-kamer binnen de Stadt Edam
1712
1 omslag
N.B. Uit Pont Familie-Archief, origineel
293
J.H. Hering verzamelt door Jak Roskam pagina 9 van het januarinummer[?]:
Artikel over Watersnood 1775 uit de Almanak
z.j.
1 omslag
294
Lijst van Zilversmeden Edam 17e en 18e eeuw
z.j.
1 omslag
295
B.M. Wijngaard en Jan Beers
Enkele originele artikelen over de Bataavsche Republiek 1795-1813,
Pont Familie-Archief
1795-1813
1 omslag
38
296
Neeltje ’t Lam, Meijndert Bloem
Verhuur Stads Logement (Herenlogement) 1798 – 1801, afschrift
z.j.
1 omslag
297
Enkele artikelen betreffende de Rechtspraak in de 18e eeuw,
origineel uit 1788
1 omslag
298
Hendrik Rolff
Reglement Brandspuiten Edam uit1806, afschrift
1 omslag
299
Maarten Hartog
Uitdeling van Soupe 1813, handgeschreven origineel
1 omslag
300
W.P.C. Costerus (grootvader is W.P. Costerus)
Watersnood 1825, handgeschreven origineel
1825
1 omslag
301
Waterschap de Purmer
Statistiek van het Waterschap De Purmer 1856
Statistiek van het Waterschap De Purmer 1905 [H. Beets,dijkgraaf in 1905]
1 omslag
302
Namen van Straten en Bruggen in Edam 1868
1 omslag
303
J.G Veldheer en W.J. Tuyn
Oude Hollandsche Dorpen aan de Zuiderzee 1602, afschrift
1900
1 omslag
304
Brief aan P.P. Bruijn
Levering kledij Schutterij, origineel
1869
1 omslag
305
W.J. Tuyn en Co
Waterland voorheen en thans
[1890]
1 omslag
306
- J.F.L. de Balbian Venster
Met de tram door Waterland, afschrift?
Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij: Dienstregeling 1898
- Gerrit bij ’t Vuur:
Verslag Spoorlijntje Kwadijk-Edam-Volendam 1989
[19??]- 1989
1 omslag
39
Archief Pont
307
Pont Familie-Archief
De Reegering van de Stad Edam, namen van Vroedschappen van voor 1572
Was van D.F. Pont, origineel
1572
Gebonden
bladen
308
Pont Familie-Archief
Verschillende uittreksels en overgeschreven uit verschillende bronnen
Originelen en afschriften
[1650-1785]
Losse bladen
309
Pont Familie-Archief
Correspondentie tussen de Vereniging Oud Edam en de familie Pont ,
1948-1989.
1 omslag
310
Pont Familie-Archief
Lijst van Geveltekeningen door architect J.M. Harderveld op last van
Rijksbureau Monumentenzorg
z.j.
1 omslag
311
Pont Familie-Archief:
Het register D.F. Pont, alfabetische namenindex van de Notariële Archieven
Edam
1 omslag
N.B. Het betreft hier afschriftën
312
Pont Familie-Archief:
- Kerkmeesters van de Gereformeerde Kerk 1589 t/m 1789
- Kerkmeesters Hervormde Kerk Volendam 1658-1683
- Commissaressen Polytyck Edam 1666-1789
- Armenvoogden van Edam 1589-1790
- Gasthuismoeders 1611-1790
- Moeders van `t Oudmannen-huys 1617-1657 vanaf 1653 hetzelfde als
Gasthuis moeders
- Oude Mannenvoogden 1616-1657
- Weesmeesters Edam 1574-1787
- Regenten Weeshuys 1589-1782, vanaf 1782-1948 vermeld op
Naambord in Weeshuis
- Regentessen Weeshuys 1595-1741, vanaf 1742-1946 vermeld op
Naambord in Weeshuis
- Opsieners van de Armen 1603-1610
- Poldermeesters van de Oosterveeren 1603-1789, Suytpolder 1609-1787,
Lange Slimweeren en Grote Slimweeren 1621-1647
- Aanvullende byzonderheden Schutterij Edam 1663-1782
- Kapiteynen en Lieutenants van de Schutterije 1589-1807
- Kapiteins van de Schutterije en Presidenten van de Krijgsraad 1617-1808
en aanvullende opgave 1657-1703
- Uittreksels belangrijkste resoluties van de Krijgsraad 1660-1739
- Namen van voogden / regenten Proeveniershuis 1589-1634
- Schepenen / Commissarissen voor de Gemeente Landsmiddelen
1750-1789
40
1 omslag
-
Overluyden van de diverse Gilden Edam (schilders meesters) 1650-1789
Heemraden over de Seevanck namens de stad Edam 1681-1789
Eedtboek
Registers en lijsten van Handvesten en Keuren in Oud Archief Gemeente.
Poorterboek van Edam (onvolledig) 1545-1729
Functies, bekleed door leden geslacht Pont Edam
Uittreksel uit ondertrouwboeken 1597-1785
(een excerpt uit het Schepenen 1581-1600)
- Lijst functionarissen Stad Edam 1763
N.B. geschonken aan de Vereniging Oud Edam door de erven Pont
Het betreft hier allemaal afschriften
313
Pont Familie-Archief:
- Registers van de respectieve Ampten en regering van de Stadt Edam
vanaf 1572
- Alphabetisch Register op de Resolutiën van Burgemeesteren en Vroedschappen van 1576-1743
- Registers van diverse organisaties en functionarissen van de Stad Edam
ca 1585-1794
- Diverse Resolutiën van de Heeren Staten van Holland en West-( nota in
bibliotheek Oud Edam) Friesland
N.B. Het betreft hier allemaal afschriften
Uittreksels uit Protocollen van Edamsche Notarissen (Pont)
(geschreven door Pont 1939-1949)
314
Pont Familie-Archief:
- Willem Jansz van Boemel 1574-1575
- Mr. Jacob Huygh 1625-1646
- Jan Jacobsz Broeder 1635-1646
- Lambert Adriaens Schorel 1640-1666
- Claes Pietersz Bosschieter 1642-1647
- Jan Theunisz Houttuyn 1647-1652
- Claes Pitersz Keetman 1649-1665
- Cornelis Jansz Boes 1651-1658
- Mr. Nicolaes Outclaes 1665-1669
- Claes Jansz Brasker 1666-1668
- Vincent Florisz Brouwer 1666-1681
- Jacob Jansz Vijselaer 1666-1669
N.B. Het betreft hier allemaal afschriften
41
1 omslag
315
Pont Familie-Archief:
- Mr. Johannes Hendricksz Loenius 1668-1680
- Dirk Martensz Bouwens 1669-1677
- Paulus Vincentsz Brouwer 1671-1678
- Pieter Hendriksz Munckendam 1675-1679
- Teunis Jansz Brasker 1674-1700
- Adriaan Lambertsz Schorel 1678-1679
- Cornelis Jansz Boerman 1677-1681
- Claes Armeense Bost 1680-1708
1 omslag
N.B. Het betreft hier allemaal afschriften
316
Pont Familie-Archief:
- Mr. Volckert Maertensz Block 1681-1741
- Pieter Paulusz Wappers 1684-1792
- Jan Lambertsz Schorel 1685-1688
- Jacob Claes Boes 1689-1697
- Jacob Blauw 1696-1698
- Mr. Jan Teunisz Brasker 1699-1725
- Jan Claes Bost 1702-1730
- Mathijs Gebrantsz Schouten 1701-1719
1 omslag
N.B. Het betreft hier allemaal afschriften
317
Pont Familie-Archief:
- Pieter Klaasz Dekker 1710 -1731
- Claes Kobusz Kroon 1715-1747
- Brommer Jansz Brommer 1724-1727
- Pieter Claasz Versteveren 1730-1755
- Mr. Hermanus Boot 1731-1763
- Simon Plas 1706-1783
- Mr. Gerard Beeldsnijder 1746-1770
N.B. Het betreft hier allemaal afschriften
42
1 omslag
Tekeningen
318-336 Geveltekeningen Beschermd Stadsgezicht schaal 1 à 100, in opdracht voor
Rijksdienst voor Monumentenzorg,
opmeting sept. 1943 door J.M.v.Hardeveld
Eigendom van de Vereeniging Oud Edam
318
319
320
321
323
324
325
326
327
328
329
330
331
Lingerzijde 1943
Jan Nieuwenhuizenplein 1943
Wijngaardsgracht 1943
Spuistraat 1943
Hoogstraat, Raadhuis 1943
Volendammerpad 1943
Gevangenpoortsteeg, Kleine Bult 1943
Doelland, Grote Bult, Schepenmakersdijk 1943
Spui, Damplein, Voorhaven 1943
Prinsenstraat 1943
Kleine Kerkstraat 1943
Baanstraat 1943
Breestraat 1943
333
334
335
336
Grote Kerkstraat
Nieuwe Haven 1943
Voorhaven 1943
Uitbreiding Volendam z.j.
Tekeningen in affiche portefeuille
337
Tekeningen in koker V
- Kaart Joost Jansz Beeldsnijder Noord-Holland 1575, afschrift
- Kaart Hollands Noorderkwartier in 1288, z.j. beschreven met ballpoint
- Kaart No. 19 H Zuid Edam, verkend 1969, afschrift
- Profielen Groot Westerbuiten 1979, Boschma en van Gulik, kalk en
afschrift
- Kaart Waterland en zijne omgeving omstreeks 1288, originele druk z.j.
- Kaart Noord-Hollands zuidelijk deel Kenmerland, Waterland, Zeevang
± 1750, ets origineel
- Tekening van de putten in de Kloostertuin, J Besseling 1978, afschrift
- Twee bouwplaten van het Raadhuis, jubileumuitgave 1943-1983
- Grote Kerk Grondplan, opgemeten in 1884, een kalk
- Doorsnede over de lengte der Grote Kerk, een kalk
- Doorsnede over de breedte van het koor van de Grote Kerk
- Oostaanzicht van de Grote Kerken de Kosterij, afschrift
43
17 omslagen
- A.W. Reynders Plan Openbare School 1882. Gevels en plattegronden,
doorsnede en kapgrond. Schaal 1: 100
- Pentekening van “de vlucht naar Egypte” z.j.
- Ondergrond t.b.v het Bestemmingplan Beschermd Stadsgezicht 1977, twee
kalken en twee afschriften
44

Vergelijkbare documenten

Periodiek-Jaargang-31-2007-nummer-2

Periodiek-Jaargang-31-2007-nummer-2 1. Geschiedenis van de Vereniging Oud Edam in de periode 1943-2003 De vereniging draagt de naam “Vereniging Oud Edam” en is opgericht op 19 oktober 1943. Zij is gevestigd te Edam in de gemeente Eda...

Nadere informatie