Nieuwe gids - Vita Producten

Commentaren

Transcriptie

Nieuwe gids - Vita Producten
Nieuwe
gids
Plato (427-347 v. Chr)
Jaargang
2013 / 2014
www.vitaopleidingen.nl
Opleidingen:
Beroepsopleiding:
•Life Science Therapeut
Natuurgeneeskundige- en Psychosociale Basiskennis
•Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
Anatomie, Fysiologie, Pathologie
Bij- en nascholing:
•Bio-tensor vaardigheden deel 1
•Bio-tensor vaardigheden deel 2
•Vita Therapeutische Cosmetica
•Levend- (en droog) Bloed Analyse
•Praktijk Intervisiedagen
•Life Science (per dag)
•Medische Basisvakken (per dag)
Deze uitgave is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Stichting Orthotes.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van het Stichtingsbestuur.
Doelstelling Stichting Orthotes
A. De stichting stelt zich ten doel het verrichten of laten verrichten van onderzoek naar quantum-energetische toepassingen op
natuurgeneeskundige en andere terreinen en het doormiddel van het geven van opleidingen verbreiden van het daaraan ten
grondslag liggend natuurgeneeskundig concept.
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn. De stichting behoudt zich het recht voor zonder algemene kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het lesprogramma alsmede
de docentengroep.
Vita Opleidingen B.V. is verantwoordelijk voor de uitwerking van de opleidingsdoelstelling van Stichting Orthotes.
Adviescommissie VITA Opleidingen B.V.
de Heer Dr. J.R. ter Heege-Eversteyn,
Wetenschappelijk Hoofddocent Universiteit Utrecht (gepensioneerd).
de Heer Dr. H.F. Dankmeyer,
Internist / Biofysische geneeskunde.
de Heer Dr. F.J. Vergote,
Praktijk Homeopathie (kinder)arts.
de Heer Dr. P.J.M. Nieskens,
Fiscaal-Juridisch adviseur.
Accreditatiecommissies
CPION Centrum voor Post Initieel Onderwijs; Toetsing Hoger Onderwijs en Permanente educatie.
C.T.B. Centraal Toetsingsbureau en advies Bureau.
K.T.N.O. Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.
Accreditatie
CPION Registeropleiding Medische Basisvakken SHO.
CPION Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs CRKBO.
Stichting Ring Stichting Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid.
V.B.A.G. Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze.
V.N.T. Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten.
M.B.O.G. Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
V.I.V. Vereniging Intergrale Vitaliteitkunde.
Z.H.O.N.G. Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeswijze.
N.F.G. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
N.W.P. Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns.
B.A.T.C. Belangen Associatie Therapeut en Consument.
N.V.K.H. Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie. (Medische Basisvakken H.B.O./Bachelor niveau)
VITA Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
01
Voorwoord
Voorwoord
Reeds meer dan 20 jaar heeft Vita Opleidingen expertise opgedaan in het geven van
beroepsonderwijs aan therapeuten en zij die dat willen worden. Door de jaren heen heeft zich
dan ook een vast team van professioneel geschoolde en bevoegde mensen aangediend die
het een bijzonderheid vinden hun professionele kennis aan anderen over te dragen. Onder
deze, verschillende personen met een academische graad op het gebied van de Medische,
Bio-chemische en Fysische wetenschappen en de Filosofie alsook academisch geschoolden
op het gebied van Filosofie en Cultuurwetenschappen. Samen met Orthomoleculaire
voedingsdeskundigen en een deskundige op het gebied van Integratie van Westerse, Oosterse
en Indiase behandelwijzen. Mede door een goede organisatie op een centrale professioneel
ingerichte locatie kunnen wij een waardevol diploma op H.B.O. / Bachelor niveau garanderen.
Tevens voorzien wij in de behoefte tot bij- en nascholing.
Wij gaan er vanuit dat u een goede keuze maakt uit de concrete mogelijkheden die wij u
kunnen bieden teneinde u verder te helpen op de ladder van uw persoonlijke-, alsmede uw
beroepsontwikkeling.
Vita Opleidingen B.V.
Mevr. Chr. Hazeleger (dir.)
Index
Voorwoord
02
Beroepsopleiding:
•Life Science Therapeut
03 - 10
Natuurgeneeskundige- en Psychosociale Basiskennis
•Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
11 - 16
Anatomie, Fysiologie, Pathologie
Bij- en nascholing:
•Bio-tensor vaardigheden deel 1
17 - 19
•Bio-tensor vaardigheden deel 2
20 - 22
•Vita Therapeutische Cosmetica
23 - 24
•Levend- (en droog) Bloed Analyse
25 - 28
•Praktijk Intervisiedagen
29 - 30
•Life Science (per dag) 03 - 10
•Medische Basisvakken (per dag) 11 - 16
Appraisals
31 - 32
Aantekeningen
33
Het Cogito Ergo Sum (Ik denk dus ik ben) 34
02
LIFE SCIENCE THERAPEUT
Natuurgeneeskundige- en
psychosociale basiskennis
Opleidingsdoel
Het verschaffen van kennis en inzicht vanuit een breedspectrum perspectief met betrekking tot het werken als Life Science Therapeut binnen het
natuurgeneeskundig werkveld.
Leerdoel
De afgestudeerde is in staat om op grond van diagnostische gegevens van cliënt alsmede breedspectrum therapeutische kennis, een behandelplan op
te stellen dat mede gefundeerd is op de psychosociale context van de persoon.
Verantwoording
In combinatie met de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO heeft deze opleiding de mogelijkheid tot declaratiebevoegdheid bij zorgverzekeraars.
CPION registratie Life Science Therapeut in aanvraag.
Overheid
Volgens de overheid moet een therapeut aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Voldoende medische basiskennis ( H.B.O. / Bachelor niveau )
• Voldoende psychosociale basiskennis (H.B.O. / Bachelor niveau)
• Zich bewust zijn van de eigen grenzen en eigen deskundigheid
• Voldoende aandacht voor anatomie, fysiologie en pathologie
• Het bewaken van eigen professionele grenzen inschatten van medische risico’s
• Voldoende waarborg voor het leveren van veilige zorg
• Deugdelijke zelfstandige praktijkvoering
Life Science Therapeut
In de opleiding Life Science Therapeut van Vita Opleidingen B.V., is naast deze voorwaarden rekening gehouden met een ander breed scala aan
capaciteiten, inzichten en vaardigheden die iemand moet bezitten om als volwaardig therapeut op niveau te kunnen presteren. Het zijn alle onderdelen
van de therapeutische context die tezamen een krachtig instrument vormen met als doel de gezondheidsbevordering van de cliënt.
Daarin spelen drie belangrijke factoren een evenredige rol, namelijk: de therapeut, de cliënt en de methodiek.
De therapeut
Naast aandacht te besteden aan het menselijk lichaam en zijn functioneren zal een belangrijke plaats ingenomen worden door het behandelen van
psychosomatische klachten in het gehele scala aan ziektebeelden. Tevens zullen veel niet erkende ziekten en klachtenpatronen de revue passeren alsook
allergische reacties, voeding en immunologie als noodzaak om te begrijpen hoe het menselijk lichaam reageert op interne en externe factoren. De Life
Science Therapeut moet echter naast kennis en kunde omtrent ziekte, behandeling en begeleiding zich ook bewust zijn van zijn eigen inzet, ethiek,
communicatie en beroepshouding.
Ook sfeer en de manier van praktijkvoering zijn in dit verband belangrijke factoren voor de therapeut. Zo ook de kennis van zijn cliënt (anamnese) en het
omgaan met omgevingsfactoren door de cliënt is van groot belang. Het zicht op andere behandelingen is van eminent belang voor het welslagen van
de aangeboden therapie.
De Life Science Therapeut moet zich bewust zijn van alle aspecten die samen de therapeutische context vormen. Indien de therapeut al deze aspecten
erkent als evenredige factoren in zijn praktijk dan heeft de therapeut een zeer krachtig instrument in handen.
03
Beroepsopleiding
De cliënt
Zonder de volledige inzet van de cliënt wordt de behandeling bemoeilijkt, danwel onmogelijk gemaakt. De al dan niet bewuste intenties van een cliënt
spelen een zeer grote rol in het behandel- en genezingsproces. Hier spelen de volgende psychosomatische factoren een rol, zoals:
A. Hypochondrie (angst)
B. Nagebootste stoornis (aandacht)
C. Simuleren (voordeel)
D. Somatoforme stoornis (geen medische reden)
E. Somatisatiestoornissen (onwil-onvermogen om mee te werken)
Verder kan cliënt “shoppen”, reguliere en diverse alternatieve middelen innemen en methodieken ondergaan met als gevolg dat alles elkaar tegenwerkt.
Verschillende colleges gaan nader in op deze problematiek teneinde de therapeut inzicht te verschaffen in het bewust of onbewust saboteren van een
behandeling.
Methodieken
Een Life Science Therapeut zal kennis moeten hebben van de therapeutische mogelijkheden van de gezondheidsmarkt. Hoewel het onmogelijk is al
de alternatieve methodieken uit de doeken te doen is het zinvol om inzicht te verschaffen in een aantal veelvoorkomende therapieën, waaronder de
Homeopathie en Acupunctuur. Ruime aandacht zal overigens geschonken worden aan het begrip ‘Energie’ als therapeuticum.
Uniek
De opleiding Life Science Therapeut is een beroepsopleiding die voorbereidt op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig
kader. Het is tevens een opleiding die alle aspecten van het therapeut zijn in ogenschouw neemt en dus een sterk propedeutisch karakter heeft. Het
neemt daarmee een unieke plaats in, in het geheel van natuurgerichte opleidingen.
Het bijzondere aan de opleiding is dat er, naast het feit dat op alle aspecten van het zelfstandig werken als therapeut aandacht wordt besteed, ook
accenten worden gelegd op de Complementariteit van de therapie. Tevens maken reguliere inzichten, behandelingen en onderzoek deel uit van de
opleiding, zodat studenten inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het reguliere werkveld. Dit uniek gegeven maakt de opleiding
onmisbaar.
Citaat CTB Centraal Toetsingsbureau en adviesbureau: Deze opleiding behoort tot de betere in hun soort en behaalt het geclaimde H.B.O. niveau
Wat zijn de mogelijkheden na deze opleiding?
De student kan na het volgen van de opleiding op grond van de opgedane propedeutische kennis een zelfstandige adviespraktijk opzetten en mensen
tot verbetering van algehele gezondheid en welzijn adviseren. Om een volledige therapeutische status te bereiken waardoor inschrijving bij de
beroepsvereniging en declaratiebevoegdheid mogelijk wordt is tevens kennis noodzakelijk op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie.
De opleiding bestaat uit 6 modules en in totaal 16 colleges (in twee delen te volgen).
MODULE
DOEL
COLLEGE
1 Inleiding
Inzicht in de hedendaagse visies.
1. Geschiedenis van de Geneeskunde
2 Mens en omgeving
Inzicht in ziekmakende factoren en de
2.Bio-Milieubelasting
optimale situatie voor de gezondheid.
3. Ortho Ecologie
4. Algemene Voedingsleer
3 Mens en methodiek
Inzicht in toe te passen reguliere alsook
5. Middelen en Methoden
alternatieve middelen en methodieken.
6.Ideomotoriek
7. Levend- (en droog) Bloed Analyse
8. Ratio Intuïtieve Methodiek
4 Mens en psyche
5 Mens en ziekte
Inzicht in sociale processen en het
9. Constitutieleer & Psychologie van oog en tong
emotioneel functioneren met betrekking tot
10. Chakra Psychologie en de Oosterse visie
gezondheid en ziekte.
11.Gezondheidspsychologie
De reguliere werkwijze benutten binnen de
12.Farmacologie/Farmacovigilantie
alternatieve werkwijze.
13. Biofysica en Biochemische bepalingen
14. Basisvaardigheden, Niet (H)Erkende klachten & Alarmtekens
6 Mens als therapeut
Inzicht in professionaliteit en
15. Psychosociale vaardigheden
beroepshouding.
16. Praktijk en Ethiek
04
Module 1
Inleiding
College: Geschiedenis van de Geneeskunde
Geschiedenis van de Geneeskunde
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de hoofdstromen van voornamelijk de westerse geneeskunde die voortvloeien uit de tegenstellende gerichtheid
tussen Asclepios en Asclepiades. Het uitgangspunt van Asclepios en zijn navolgers was natuur en religie. Zij vormden een geheim genootschap
die de kennis van natuur en geneeskunde van vader op zoon overdroegen.
Asclepiades vertegenwoordigt het methodisch onderzoek en de mening dat het menselijk lichaam bestaat uit grove en fijne deeltjes (atomen).
De fijne deeltjes bewegen zich binnen de grove delen. Als dit beweegt zoals het hoort is men gezond maar elke belemmering van atomen maakt
de mens ziek!!
Het betreft niet zozeer feitenkennis alswel inzicht- en bewustwording van de huidige situatie.
Collegedoel
Het doel van dit college is de markeringspunten in de geschiedenis die de tegenstelling tussen Asclepios en Asclepiades weergeven hetgeen
resulteert in de huidige situatie.
Module 2
Mens en omgeving
College: Bio-Milieubelasting, Ortho-Ecologie en Algemene Voedingsleer
Bio-milieubelasting
In dit college wordt een breed overzicht gegeven over de schadelijkheid van stoffen in onze voeding en ons milieu. Er zullen een aantal begrippen
uit de toxicologie worden behandeld waaronder ‘risicobepalende factoren’, ‘acceptabele dagelijkse inname’ en het ‘no effect level’ alsmede een
videopresentatie over amalgaam. Verder worden gezondheidsrisico’s van luchtionisatie behandeld en de ziekmakende stralingsbronnen van draadloze gegevensoverdracht zoals UMTS, WIFI, DECT en anderen.
Collegedoel
Het doel van dit college zijn de gezondheidsrisico’s per belastend cluster.
Ortho Ecologie
Ortho Ecologie betekent ‘goede wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving‘. De dynamiek van deze wisselwerking wordt niet zozeer gezien
vanuit maatschappelijk perspectief maar vanuit een ortho-moleculair gezichtspunt waar bio-chemische inzichten de goede ecologie in het lichaam
handhaaft. Dit alles gezien vanuit het medisch-therapeutisch perspectief.
Collegedoel
Het doel van dit college is het belang van de wisselwerking tussen mens en omgeving voor de algehele gezondheid.
Algemene Voedingsleer
Dit college gaat over voeding in algemene zin, micro- en macronutriënten, gezonde en ziekmakende voedingspatronen, voeding en ziekte, de
queteletindex (QI) of de Body-mass index (BMI) en de wijze van berekening van deze index. Dit college is een bij de tijdse benadering van de
klassieke voedingsleer met de aangepaste schijf van vijf. Er wordt praktisch gewerkt aan het samenstellen van een aangepast dagmenu in relatie
tot bepaalde patiëntengroepen of personen.
Collegedoel
Het doel van dit college is het geven van beargumenteerde voedingsadviezen voor gezonde en zieke personen.
05
Beroepsopleiding
Module 3
Mens en methodiek
College: Middelen en Methoden, Ideomotoriek, Levend- (en droog)
Bloed Analyse en Ratio Intuïtieve Methodiek
Middelen en Methoden
Het college heeft tot doel de student een algemeen inzicht te geven in de belangrijkste therapievormen en specifiek inzicht in de acupunctuur,
homeopathie, het energiebegrip alsmede de supplementen werking en de daaraan gekoppelde overheidsbepalingen. Ook de werking van
energetische middelen (Essentia Energetica) op basis van wiskundige informatie krijgt aandacht.
Collegedoel
Het doel van dit college is inzage in het breedspectrum overzicht van het geneeskundig alternatief.
Demonstratie
Rondleiding cleanroom Vita Producten B.V..
Ideomotoriek
In dit gedeelte wordt praktijk beoefend van de ideomotoriek. De ideomotoriek is een toegepaste vorm van het psychomotorische. Het is de
lichamelijke reactie die optreedt vanuit het vegetatief zenuwstelsel op grond van een bewustzijnsactiviteit. In het College ideomotoriek wordt dit
wetenschappelijk vastgesteld fenomeen toegepast op een testprogramma. De Bio-tensor is hier het instrument dat de niet bewuste signalen in
data omzet. De praktijk van dit college houdt in dat men na een theoretische uitleg zelfstandig een testprotocol gaat uitwerken.
Collegedoel
Het doel van dit college is de doorwerking van onderbewuste fenomenen.
Levend- (en droog) Bloed Analyse
Het college (LBA) leert een aantal zaken, te weten:
A. Het pathologiebeeld van een aantal veel voorkomende bloedbeelden via een power point voordracht te leren herkennen.
B. De handelingen die men moet verrichten om hygiëne te waarborgen alsmede de microscoop te bedienen.
C. Het verschil tussen helderveld, fase contrast en donkerveld beelden.
Collegedoel
Het doel van dit college is het diagnostisch bloedonderzoek.
Ratio Intuïtieve methodiek
Dit college is een verdere verdieping van de ideomotoriek. Het gaat dieper in op de oorsprong van de werking en de wijze waarop men optimale
zuiverheid kan verkrijgen. Hierbij wordt onder andere aandacht geschonken aan het bewustzijnsonderzoek, het Akashafenomeen, de relevante
quantenlogische aspecten maar ook het taalgebruik als zuiverheidsfilter Hier spelen taallogische aspecten als semantiek een grote rol. Een
fenomenologische oefening maakt deel uit van dit college.
Collegedoel
Het doel van dit college is het werken met energie en ideomotoriek.
06
Module 4
Mens en psyche
College: Constitutieleer & Psychologie van oog en tong, Chakra
psychologie en Oosterse visie, Gezondheidspsychologie
Constitutieleer & Psychologie van oog en tong
De constitutie van de mens (blauwdruk) bepalen de sterke en zwakke kanten van
het individu. Een analyse van constituties, van oog en van tong verschaft enorm
rijke informatie over de lichamelijke en psychische toestand van de mens die van
wezenlijk belang is voor de diagnose en behandeling van klachten.
Collegedoel
Het doel van dit college zijn de orgaangerelateerde psychische kenmerken.
Chakra psychologie en Oosterse visie
Aan de hand van de Oosterse visie wordt de werking van de psyche van de mens
duidelijk en zijn invloed op het lichaam en de innerlijke organen. Studenten
leren het emotionele bewustzijn en de wisselwerkingen tussen lichaam en geest
te herkennen.
Chakra’s zijn verzamelpunten van perifere zenuwen die gezien hun clustervorming
eigen activiteiten vormen en de energetische relatie met de buitenwereld
onderhouden. Elk van hen heeft een werkingsgebied in het lichaam. Zo is de
zonnevlecht verbonden met de darmfunctie en spijsvertering en de hartchakra
met de hartfunctie en emotie.
Collegedoel
Het doel van dit college is de oosterse visie op psyche en gezondheid.
Gezondheidspsychologie
Dit college geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten in relaties tussen gedrag en gezondheid waaronder de oorzaken en gevolgen
en het omgaan met stress, theorieën die gezond en ongezond gedrag kunnen verklaren, het herkennen, erkennen en acceptatie van ziekte,
pijnproblematiek en chronische aandoeningen.
Collegedoel
Het doel van dit college is de relatie duidelijk te maken tussen de psyche- en ziektefenomenen.
Module 5
Mens en ziekte
College: Farmacologie/Farmacovigilantie, Bio-fysica en Biochemische bepalingen,
Basisvaardigheden, Niet (H)Erkende klachten & Alarmtekens
Farmacologie/Farmacovigilantie
In de therapeutische praktijk is een zekere basiskennis van de farmacologie meer dan noodzakelijk. Dit ter voorkoming van het behandelen van
de bijwerkingen van medicijnen. Dit leidt af van de eigen behandelpraktijk.
Dit gedeelte voorziet in de uitwerking van de farmacokinetiek (concentratie toediening), farmacodynamiek (effecten) en farmacogenetiek
(beïnvloeding door genetische factoren) en de bijzondere farmacologie waaronder de samenwerking en de bijwerking van medicijnen.
Collegedoel
Het doel van dit college is de werking, bijwerking en samenwerking van medicijnen objectief vast te stellen.
Bio-fysica en Biochemische bepalingen
In dit college worden de basisprincipes van de biofysische geneeskunde besproken en met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Ingegaan
wordt op de relatie psyche, stofwisseling en organen, de balans tussen anabole en katabole stofwisseling, chronische stressfactoren, gezonde en
ongezonde polariteiten enzovoort. De bio-fysica is een interdisciplinaire wetenschap die theorieën uit de natuurkunde toepast op biologsche
systemen. In het deel van de bio-chemie blijkt het relatief eenvoudig bloedonderzoek een belangrijke aanwijzing te zijn voor de biofysische kijk
op ziekteprocessen.
07
Beroepsopleiding
Collegedoel
De student vertrouwd te maken met de bloedwaarden en de fysiologie te
vertalen in energetische termen.
Basisvaardigheden, Niet (H)Erkende klachten
& Alarmtekens
Aandacht wordt besteed aan specifieke basisvaardigheden die in de
therapeutische praktijk onmisbaar zijn. Het betreft dan zowel psychosociale
therapeutische basisvaardigheden alsmede het herkennen van alarmtekens en
omgaan met niet (h)erkende ziekten.
Collegedoel
Doel is de therapeut onmisbare basisvaardigheden bij te brengen en inzicht
te geven in klachten en ziektebeelden die niet erkend zijn of herkend worden.
Tevens zal het pluis-niet pluis gevoel aangesproken worden en zal men inzicht
krijgen in specifieke alarmtekens.
Module 6
Mens als therapeut
College: Psychosociale vaardigheden en Praktijk en ethiek
Psychosociale vaardigheden
Dit college gaat uit van psychosomatische kenmerken waarbij de volgende aspecten aan de orde komen:
Psycho-somatische klachten, Coping, Lichaamstaal, Psychosociaal inzicht, Partner en gezin. Voor het inlevend waarnemen zal het fenomenologisch
proces volgens Goethe worden geoefend.
Collegedoel
Het doel van dit college is een aantal psychosociale vaardigheden en visies aan te reiken.
Praktijk en ethiek
Dit college is van sterk juridische aard waarbij het gaat om de noodzaak van praktijkopbouw op een professionele manier rekening houdend met
wetgeving op het gebied van ondernemingsrecht. De uitvoerende oefening is aan het begin van de dag waar studenten geoefend worden in het
luisteren; het fenomenologisch luisteren.
Het ethisch traject laat zich vertalen in een aantal casussen die in groepsverband besproken zullen worden en waar de student geoefend wordt in
het maken van principiële en/of pragmatische keuzes die plenair besproken zullen worden.
Collegedoel
Het doel van dit college is het omgaan met praktijkgerelateerde ethische kwesties alsmede het herkennen van bedrijfseconomische handelingen
binnen een juridisch kader.
08
Life Science Therapeut
Natuurgeneeskundige- en psychosociale basiskennis
Jaargang
2013/2014
Doel
Het verschaffen van kennis en inzicht vanuit een breedspectrum
perspectief met betrekking tot het werken als Life Science Therapeut
binnen het natuurgeneeskundig werkveld
Duur
16 colleges, in twee delen te volgen
Docenten
Hr. Dr. J. Schulpen Arts en Chief Medical Officer Novellas International
SEMEA
(Southern Europe, Middle East & Africa)
Hr. Dr. H.F. Dankmeijer Internist/Biofysische geneeskunde
Mevr. drs. I.M. Koolsbergen Arts
Hr. Dr. J. Kamsteeg Biochemicus en dir. KEAC.
Mevr. J. Gerrits Orthomoleculair dietist
Hr. J. Noorlander Natuugeneeskundig methodoloog en dir. Vita
Producten B.V.
Hr. B. Bouwman Natuurgeneeskundige en Chinese en Indiase
geneeskunde
Hr. A. Kluitenberg Natuurgeneeskundige en Iriscopist
Hr. Dr. P.J.M. Nieskens Fiscaal-Juridisch adviseur
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal
Deel 1 € 1245.00
Deel 2 € 750.00
Examengeld deel 1 € 75.00
Examengeld deel 2 € 75.00
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde
v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
09
Lesmateriaal
Syllabi
Vechten met gerecthen tegen Candida en ME
Titi Koolsbergen & Janneke Vreugdenhil
Therapeut in de praktijk
Ria Teeuw
Commentaren Medicatie bewaking
Health base (waarde €105.00)
De Bio-tensor kruiskop (waarde €150.00)
Bij- en nascholing
Alle collegedagen zijn apart te volgen voor bij- en nascholing
€ 110.00/dag. Dit is inclusief lesmateriaal, exclusief Bio-tensor kruiskop.
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: in[email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch
vegetarisch/niet vegetarisch
Beroepsopleiding
Data
Instroomdatum 14 september 2013
Data
Colleges
Docent
Deel 1
Zaterdag 14 september 2013
Zaterdag 28 september 2013
Zaterdag 12 oktober 2013
Zaterdag 26 oktober 2013
Zaterdag 16 november 2013
Zaterdag 30 november 2013
Zaterdag 14 december 2013
Zaterdag 11 januari 2014
Zaterdag 18 januari 2014
Zaterdag 8 februari 2014
Geschiedenis van de Geneeskunde
Bio-Milieubelasting
Algemene Voedingsleer
Ortho Ecologie
Middelen en Methoden
Ideomotoriek
Levend (en droog) Bloed Analyse
Ratio Intuïtieve methodiek
Constitutieleer & psychologie van oog en tong
Chakra Psychologie en Oosterse visie
Hr. Dr. J. Schulpen
Hr. J. Noorlander
Mw. J. Gerrits
Hr. Dr. J. Kampsteeg
Hr. J. Noorlander
Hr. J. Noorlander
Hr. B. Bouwman
Hr. J. Noorlander
Hr. A. Kluitenberg
Hr. B. Bouwman
Deel 2
Zaterdag 1 maart 2014
Zaterdag 22 maart 2014
Zaterdag 12 april 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Gezondheidspsychologie
Farmacologie/Farmacovigilantie
Bio-fysica en Biochemische bepalingen
Basisvaardigheden, Niet (H)Erkende klachten
& Alarmtekens
Psychosociale vaardigheden
Praktijk en Ethiek
Zaterdag 31 mei 2014
Zaterdag 21 juni 2014
Hr. J. Noorlander
Hr. Dr. J. Schulpen
Hr. Dr. H.F. Dankmeijer
Mw. drs. I.M. Koolsbergen
Hr. J. Noorlander
Hr. Dr. P.J.M. Nieskens
Examendata 11 april 2014 en 12 september 2014
Instroomdatum 1 maart 2014
Data
Colleges
Docent
Deel 1
Zaterdag 1 maart 2014
Zaterdag 22 maart 2014
Zaterdag 12 april 2014
Zaterdag 17 mei 2014
Zaterdag 31 mei 2014
Zaterdag 21 juni 2014
Gezondheidspsychologie
Farmacologie/Farmacovigilantie
Bio-fysica en Biochemische bepalingen
Basisvaardigheden, Niet (H)Erkende klachten
& Alarmtekens
Psychosociale vaardigheden
Praktijk en Ethiek
Hr. J. Noorlander
Hr. Dr. J. Schulpen
Hr. Dr. H.F. Dankmeijer
Mw. drs. I.M. Koolsbergen
Hr. J. Noorlander
Hr. Dr. P.J.M. Nieskens
Deel 2
Zaterdag 13 september 2014
Zaterdag 27 september 2014
Zaterdag 11 oktober 2014
Zaterdag 25 oktober 2014
Zaterdag 15 november 2014
Zaterdag 29 november 2014
Zaterdag 13 december 2014
Zaterdag 10 januari 2015
Zaterdag 24 januari 2015
Zaterdag 7 februari 2015
Geschiedenis van de Geneeskunde
Bio-Milieubelasting
Ortho Ecologie
Algemene Voedingsleer
Middelen en Methoden
Ideomotoriek
Levend (en droog) Bloed Analyse
Ratio Intuitive Methodiek
Constitutieleer & psychologie van oog en tong
Chakra Psychologie en de Oosterse Visie
Hr. Dr. J. Schulpen
Hr. J. Noorlander
Hr. Dr. J. Kamsteeg
Mw. J. Gerrits
Hr. J. Noorlander
Hr. J. Noorlander
Hr. B. Bouwman
Hr. J. Noorlander
Hr. A. Kluitenberg
Hr. B. Bouwman
Examendata 12 september 2014 en 3 april 2015
10
REGISTEROPLEIDING MEDISCHE
BASISVAKKEN SHO
(Stichting Hoger Onderwijs)
Opleidingsdoel
Te komen tot een niveau gericht en professioneel inzicht in de werking van het menselijk lichaam, teneinde elke vorm van therapie een medische
professionele basis te verschaffen, waardoor voldaan wordt aan de kwalificatie H.B.O./Bachelor niveau.
Leerdoel
• De belangrijkste kennis en vaardigheden bijbrengen om binnen verschillende praktijksituaties de medische basiskennis te
kunnen toepassen.
• De afgestudeerde is in staat in multidisciplinaire situaties de medische basiskennis toe te passen.
• De afgestudeerde is in staat de grenzen van de medische basiskennis te onderkennen en in verschillende medisch
gerelateerde situaties de ernst in te schatten.
De opleiding is opgebouwd uit 16 onderwerpen verdeeld over 11 colleges. De onderwerpen omvangen het totale bereik van de medische basisvakken
inclusief vergadertechniek en praktijkintegratie/praktijkoefeningen.
Verantwoording
In combinatie met de opleiding Life Science Therapeut heeft deze opleiding de mogelijkheid tot declaratiebevoegdheid bij zorgverzekeraars.
CPION registratie Life Science Therapeut in aanvraag.
Registeropleiding medische basisvakken SHO
(Stichting Hoger Onderwijs)
Voor het opleiden op H.B.O.-niveau gelden hele specifieke criteria die zijn opgesteld om het H.B.O.-niveau te kaderen. Deze criteria zijn algemeen
geldend voor het opleiden op H.B.O.-niveau en worden door de CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). gehanteerd. De opleiding
medische basisvakken is opgezet vanuit deze criteria en er zal ruimschoots geoefend worden met deze criteria opdat elke student binnen een tijdsbestek
van ruim 1 jaar kan aantonen deze criteria te beheersen.
Studenten dienen na de opleiding de medische basisvakken in de praktijk te kunnen toepassen op H.B.O. werk- en denkniveau. Om dit doel te bereiken
is de opleiding dusdanig samengesteld dat, naast deskundige docenten er tevens veel praktische leer- en oefenmomenten zijn ingepast, inclusief een
integratiedag. Dit alles onder leiding van Dr. J. Schulpen, Dr. H.F. Dankmeijer en drs. I.M. Koolsbergen. Zo zullen de studenten de theoretische overdracht
afwisselen met praktijkgerelateerde oefeningen.
De opleiding zal zorgen voor een brede toepasbaarheid van het vak. Door controle van de specifieke H.B.O. criteria kan men na afronden van de
opleiding aantonen dat men voldoet aan de vereiste H.B.O. eisen conform de CPION.
“Bij aanmelding wordt men reeds opgenomen in het Abituriënten Register van de Stichting Hoger Onderwijs.”
De opleiding bestaat uit 11 colleges waarin de noodzakelijke kennis wordt overgedragen, en wordt gegeven aan de hand van een duidelijke powerpoint
presentatie. Er wordt gebruik gemaakt van het anatomieboek van Kirchmann en het pathologieboek van Hoedemaeker, Bosman, Meijer en van der Valk.
Beide boeken worden in gebonden uitvoering geleverd en zijn van erkend hoogwaardig niveau. De opleiding zal worden afgesloten met een scriptie en
een schriftelijk examen.
De opleiding medische basisvakken is een op H.B.O. / Bachelor niveau gestoelde opleiding die noodzakelijk is tot het verkrijgen van de vereiste medische
kennis. Indien deze opleiding gekoppeld is aan een therapeutische beroepsopleiding biedt het de mogelijkheid tot declaratie bij verzekeraar.
De opleiding heeft bepaalde voordelen die het aantrekkelijk maken juist deze opleiding te volgen namelijk: De opleiding valt in ruim 1 jaar af te ronden
in 11 bijeenkomsten van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de colleges wordt op klassieke wijze gedoceerd waarbij kennisoverdracht en integratie centraal staat.
De opleiding is bestemd voor een ieder die om welke reden dan ook behoefte heeft aan medische basiskennis op dit niveau. In de meeste gevallen zijn
dit therapeuten die deze kennis gebruiken tot het meer inzichtelijk maken van hun eigen therapie en de behoefte gevoelen zich binnen een formeel
kader van een vereniging verder te kunnen ontplooien. Tijdens de opleiding leert men onder andere bepaalde basismedische termen op een juiste
wijze uitspreken en gebruiken. In de 11 bijeenkomsten wordt aan de hand van uitgebreide syllabi het totaal spectrum van het menselijk anatomisch en
fysiologisch functioneren aan de hand van een duidelijke PowerPoint presentatie uiteengezet en integraal geduid. Tevens wordt gebruik gemaakt van een
zeer unieke 3D presentatie. De afgeronde opleiding geeft dan ook een integrale kennis die juist in hun verbanden als waardevol wordt ervaren.
08
11
Beroepsopleiding
De lesmethode die gebezigd wordt is rechtstreeks en gebaseerd op de overdracht van kennis. Hierbij is
het stellen van vragen geoorloofd echter wordt discussie uit de weg gegaan daar dit te veel kostbare tijd
vergt. Uniek is de opleiding door reeds genoemde facetten, alsmede plaats, locatie en docenten die niet
alleen uitstekend arts zijn maar ook voortreffelijke docenten die met gevoel voor theatrale didactiek de
moeilijke stof makkelijk opneembaar weten te maken.
Accreditatie CPION medische basisvakken
De opleiding Medische Basisvakken op H.B.O./Bachelor niveau van Vita Opleidingen B.V. is door de
toetsingscommissie van CPION positief geadviseerd voor registratie. Dit advies is overgenomen door de
Stichting Hoger Onderwijs Nederland en daarmee heeft de opleiding Medische Basisvakken de status
van “REGISTEROPLEIDING SHO” verworven.
De opleiding is daarmee een officieel SHO Registeropleiding. Dit houdt in dat de opleiding onder
toezicht staat van het bestuur van de stichting SHO.
Deelnemers die met goed gevolg aan de opleiding hebben deelgenomen worden niet alleen opgenomen
in het Abituriënten Register maar ontvangen tevens naast een diploma van Vita Opleidingen B.V. een
officieel diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).
Wat betekent dit voor deelnemers aan voornoemde opleiding;
1.Geslaagden ontvangen een diploma van Vita Opleidingen B.V..
2.Geslaagden ontvangen een diploma van de Stichting Hoger Onderwijs (SHO).
3.Geslaagden worden opgenomen in het Abituriënten Register.
4.Voor kandidaten die zich in het buitenland willen vestigen is een Nuffic verklaring beschikbaar.
5.Afgestudeerden en geregistreerde personen worden door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.
Onderwerpen
Er is gekozen studenten de gelegenheid te geven in een evenwichtig logisch curriculum de basiskenmerken eigen te maken. Het betreft de
basiskenmerken in structuur en werking van de menselijke anatomie en fysiologie waarbij de direct gelieerde pathologieën de causale uitkomst vormen
van het disfunctioneren van de betrokken structuren of werking.
De samenstelling is als volgt:
• Medische begrippen en taal
• Organische levensfuncties in essentie
• Instandhouding en continuering van levensfuncties
• Instrumentele voorwaarden tot instandhouding en communicatie
• Organen ter instandhouding van de soort, integraal osmotische werking
• Interpretatievermogen van de mens
• Interpretatiebeeld van de behandelaar
• Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
Op deze wijze wordt coherent geintegreerde (basis)kennis overgedragen aan therapeutische beroepsbeoefenaren. Opbouw en structuur moeten logisch
consequent van aard zijn en horizontale verbanden tussen de verschillende delen moeten zichtbaar zijn.
MODULE
DOEL
COLLEGE
1 De basis
De medische terminologie en uitspraak,
1. Medische terminologie, Cytologie, Histologie en
de organische opbouw, werking en
Algemene ziekteleer
vermenigvuldiging van basisorganismen
gekoppeld aan de afwijkingsmogelijkheden
(cellulaire pathologie).
2 De Opbouw
De structuur- en bewegingsleer
2. Skelet, Gewrichten, Het spierstelsel
3 Het werkingsmechanisme
Instandhouden en continuering van
3.Spijsverteringsstelsel
levensverrichtingen, de aansturing en
4.Zenuwstelsel
transport van de levensverrichtingen.
5. Hart- en Bloedvaatstelsel
De geïntegreerde buitenwereld en de
6. Ademhalingsstelsel, Huid
bescherming ertegen, de signaaloverdracht,
7. Endocrinologie, Urogenitaalstelsel
de afvoer en het evenwicht en het afwijkend
8. Pathologie en Immunologie
4 Regelsystemen
gedrag (pathologie).
5 De interactie
Zien, voelen, ruiken, proeven en horen zijn
9. Zintuigen
interpretatiekanalen die essentieel zijn in het
leven.
6 Essentie
De essentie van kwaliteit.
10. Het bloed
7 De praktijk
Het pathogene pad
11. Kennis integratie van Gezond naar Ziek
09
12
Module 1
De Basis
College: Medische terminologie, Cytologie, Histologie en Algemene ziekteleer
Medische terminologie, Cytologie, Histologie en Algemene ziekteleer.
In het gedeelte medische terminologie betreft het vaktaal, begrippen en fonetiek in woord en geschrift omdat het noodzakelijk is de taal van de
medische basisvakken te kennen, tevens dient men in staat te zijn op niveau met artsen en paramedici in communicatie te treden. Daarnaast wordt
ingegaan op de verschillende vakgebieden en specialisaties binnen de reguliere geneeskunde opdat men een goed begrip ontwikkeld voor de
plaats van de medische basisvakken binnen de totale reguliere geneeskunde en de (on)mogelijkheden kan plaatsen. Om een handvat te bieden
voor de komende colleges wordt in dit college de topografie en vlakverdelingen van het menselijk lichaam uiteengezet voor plaatsbepaling en
anatomische duiding van de afzonderlijke lichamelijke onderdelen en/of systemen. Daarna wordt ingegaan op cytologie en histologie, oftewel
de cel- en weefselleerf. De cel is de kleinste eenheid binnen het organisme en bevat alle genetische informatie. Het lichaam is opgebouwd uit
deze cellen. In dit college krijgt men inzicht in de opbouw, de functies en het werkingsprincipe van de cel. Verder zal men inzicht krijgen in de
vermenigvuldiging van de cellen, de celdeling en de diversificatie van de cellen in functie en werking. Inzicht krijgt men in de bijzondere functie
van weefselgroepen, dus cellen die dezelfde functie of orgaan vormen waardoor men begrijpt hoe het fysieke lichaam is opgebouwd. Vervolgens
worden de beginselen van de afwijkingen op het niveau van de cellen en weefsels uiteengezet, de cellulaire pathologie (Virchow). Het betreft hier
het mechanisme van de ziekelijke verstoringen en de basis van ziekten waarop men pathologieën kan indelen naar ontstaansgrond.
Collegedoel
Het doel van dit college is de medische terminologie en uitspraak. De organische opbouw, werking en vermenigvuldigen van basisorganismen
gekoppeld aan de afwijkingsmogelijkheden (cellulaire pathologie).
Module 2
De Opbouw
College: Skelet, Gewrichten, Het spierstelsel
De opbouw en functies van het skelet en de gewrichten. Van opbouw van het bot tot aan de anatomische ligging van de verschillende onderdelen
en de bijbehorende pathologieën. Tevens de opbouw en de functies van de spieren, inclusief de anatomische ligging en de verschillende
spiergroepen, inclusief de bijbehorende pathologieën. Het lichaam krijgt in dit college vorm en duidelijk wordt waarom het lichaam in staat is tot
voortbewegen.
Collegedoel
Het doel van dit college is de structuur- en bewegingsleer.
Module 3
Het Werkingsmechanisme
College: Spijsverteringsstelsel, Zenuwstelsel, Hart- en Bloedvaatstelsel
Spijsverteringsstelsel
Het spijsverteringsstelsel is noodzakelijk voor de aanvoer van noodzakelijke brandstoffen opdat het lichaam voldoende energie heeft om te
bewegen en te functioneren. Tevens wordt hier de afvoer van overblijfselen van het verbrandingsproces geregeld. De functie en werking van
de verschillende anatomische onderdelen van het spijsverteringsstelsel inclusief de anatomische ligging en bijbehorende pathologieën worden
besproken en uitgediept.
Collegedoel
Het doel van dit college is de eerste fase van de instandhouding en continuering van levensverrichtingen.
Zenuwstelsel
Het zenuwstelsel geeft signalen af aan de anatomische eenheden opdat het lichaam in staat is in beweging te komen, keuzes te maken en na te
denken over te ondernemen stappen. De functies, werking en opbouw van het zenuwstelsel, inclusief de anatomische ligging van systemen en
de bijbehorende pathologieën worden besproken en uitgediept.
13
Beroepsopleiding
Collegedoel
Het doel van dit college is de animale en vegetatieve aansturing van levensverrichtingen.
Hart- en Bloedvaatstelsel
Het hart- en bloedvaatstelsel zorgt voor het transport van noodzakelijke brandstoffen naar alle delen van het lichaam. De opbouw en de
functionele werking van het hart- en het bloedvaatstelsel, inclusief de anatomische ligging van eenheden en de bijbehorende pathologieën
worden besproken en uitgediept.
Collegedoel
Het doel van dit college is het transport van de levensverrichtingen.
Module 4
Regelsystemen
College: Ademhalingsstelsel, Huid, Endocrinologie,
Urogenitaalstelsel, Pathologie en Immunologie
Ademhalingsstelsel, Huid
Zowel ademhalingsstelsel als de huid dienen voor uitwisseling van gassen en afvoeren van afvalstoffen. Het beschermd de inwendige organen
en regelt onder andere de vochthuishouding en temperatuur. De opbouw, de anatomische ligging en werking van het ademhalingsstelsel en de
huid worden uitgelegd en tevens de bijbehorende pathologieën.
Collegedoel
Het doel van dit college is de geintegreerde buitenwereld en de bescherming daartegen.
Endocrinologie, Urogenitaalstelsel
Het werkingsmechanisme van het hormonaalstelsel, de anatomische ligging van organen die betrokken zijn bij het hormonaalstelsel, de
verschillende hormonen inclusief de werking en functie ervan met de bijbehorende pathologieën. De functie en de werking van de organen
behorende bij het urogenitaalstelsel en de bijbehorende pathologieën. Inclusief de primaire en de secundaire geslachtskenmerken van man en
vrouw met de bijbehorende functies van de sexe afhankelijke organen. Zowel de anatomische ligging, opbouw als werking met de bijbehorende
pathologieën.
Collegedoel
Het doel van dit college is de signaaloverdracht, de afvoer en het evenwicht.
Pathologie en Immunologie
Het beschermingsmechanisme van het lichaam tegen aanvallen van buiten ten behoeve van het in stand houden van de functies.
Collegedoel
Het doel van dit college is het afwijkend gedrag en de bescherming daartegen.
Module 5
De interactie
College: Zintuigen
Zintuigen
Zien, voelen, ruiken, proeven en horen zijn interpretatiekanalen die essentieel zijn in het leven.
Collegedoel
Het doel van dit college is de sensibele organen.
14
Module 6
Essentie
College: Het bloed
Het bloed
Afgezien van het gehele stelsel dat bloed transporteert naar alle delen van het lichaam heeft bloed zelf tevens belangrijke taken en waarborgt
dit het voortbestaan van het menselijk lichaam. Een apart college wordt besteed aan de samenstelling, functies van bloed en de bijbehorende
pathologieën.
Collegedoel
Het doel van dit college is de essentie van kwaliteit.
Module 7
De Praktijk
College: Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
Wat gebeurt er in het fysieke lichaam en mentale lichaam als er een indringer binnenkomt. De totale toestand in gezonde situatie wordt gevolgd
van gezond naar ziek en de stadia die zich in dit proces opvolgen.
Collegedoel
Het doel van dit college is het pathogene pad.
Registeropleiding Medische Basisvakken SHO
(Stichting Hoger Onderwijs)
Jaargang
2013/2014/2015
Doel
Te komen tot een niveau gericht en professioneel inzicht in de werking
van het menselijk lichaam, teneinde elke vorm van therapie een medische
professionele basis te verschaffen, waardoor voldaan wordt aan de
kwalificitatie H.B.O./Bachelor niveau.
Duur
11 colleges
Docenten
Hr. Dr. J. Schulpen Arts en Chief Medical Officer Novellas International
SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)
Hr. Dr. H.F. Dankmeijer Internist/Biofysisc he geneeskunde
Mevr. drs. I.M. Koolsbergen Arts
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal € 1495.00
Examengeld € 125.00
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
Lesmateriaal
Syllabi
Anatomie, Fysiologie van de mens, L.L. Kirchmann
Pathologie, Dr. P.H.J. Hoedemaker, Dr. F.T. Bosman, Dr. C.J. H.M. Meyer,
Dr. P. van der Valk
DVD Menselijk lichaam, Christopher Spencer
15
Bij- en nascholing
Alle collegedagen zijn apart te volgen voor bij- en nascholing
€ 110.00/dag. Dit is inclusief syllabi.
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch
vegetarisch/niet vegetarisch
Beroepsopleiding
Data
Instroomdata; (tussentijdse instroom in overleg mogelijk)
Instroomdatum 2 maart 2013
Data
Colleges
Zaterdag 2 maart 2013
Zaterdag 13 april 2013
Zaterdag 11 mei 2013
Zaterdag 8 juni 2013
Zaterdag 7 september 2013
Zaterdag 19 oktober 2013
Zaterdag 2 november 2013
Zaterdag 7 december 2013
Zaterdag 4 januari 2014
Zaterdag 1 februari 2014
Zaterdag 8 maart 2014
Medische terminologie, Cytologie, Histologie, Algemene ziekteleer
Skelet, Gewrichten, Het Spierstelsel
Spijsveteringsstelsel
Zenuwstelsel
Hart- en Bloedvaatstelsel
Ademhalingsstelsel, Huid
Endocrinolgie, Urogenitaalstelsel
Pathologie, Immunologie
Zintuigen
Het bloed
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
Examendata 16 mei 2014 en 20 juni 2014
Instroomdatum 15 maart 2014
Data
Colleges
Zaterdag 15 maart 2014
Zaterdag 5 april 2014
Zaterdag 10 mei 2014
Zaterdag 14 juni 2014
Zaterdag 6 september 2014
Zaterdag 4 oktober 2014
Zaterdag 1 november 2014
Zaterdag 6 december2014
Zaterdag 17 januari 2015
Zaterdag 14 februari 2015
Zaterdag 7 maart 2015
Medische terminologie, Cytologie, Histologie, Algemene ziekteleer
Skelet, Gewrichten, het Spierstelsel
Spijsveteringsstelsel
Zenuwstelsel
Hart- en bloedvaatstelsel
Ademhalingsstelsel, Huid
Endocrinolgie, Urogenitaalstelsel
Pathologie, Immunologie
Zintuigen
Het bloed
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
Examendata 8 mei 2015 en 26 juni 2015
16
BIO-TENSOR VAARDIGHEDEN
Deel 1 (basis)
Opleidingsdoel
Het aanleren van testvaardigheden met behulp van de Bio-tensor
Leerdoel
• De deelnemer is in staat op verschillende wijzen de Bio-tensor binnen de therapeutische praktijk in te zetten ten behoeve van de cliënt
en de behandeling.
• De deelnemer is in staat lichamelijke zwakke punten te achterhalen, de causaliteit te bepalen en geschikte middelen uit te testen. Men
heeft daarmee een goed en effectief middel om in de praktijk of privé, problemen op te lossen.
Bio-Tensor Vaardigheden
Deel 1 (basis)
De Bio-tensor, een instrument om metingen te doen en bewust te worden van hetgeen normaal gesproken onbesproken of onbewust blijft, waardoor men
antwoorden krijgt op vragen die normaal verborgen zouden blijven.
De werking van de Bio-tensor zal men persoonlijk ervaren en aan den lijve ondervinden. Van essentieel belang voor de testresultaten is het doorgronden
van de werking en capaciteiten van het instrument die men aan den lijve zal ondervinden ten behoeve van inzicht in het werkingsmechanisme. Diverse
Bio-tensor mogelijkheden zullen de revue passeren en men zal zelf door praktische oefeningen de mogelijkheden eigen maken.
Onderwerpen: O-ring test, instructies, testprotocollen en praktijkoefeningen.
De opleiding
Om goed en verantwoord met de Bio-tensor te kunnen werken is het raadzaam de erkende opleiding: ‘Bio-tensor vaardigheden’ te volgen. Deze
opleiding bestaat uit totaal 4 dagen waarvan 1 dag voor de basiskennis en 3 dagen voor verdieping. Deze dagen worden een aantal malen per jaar
georganiseerd. Het geheel geeft recht op een certificaat.
De Bio-tensor is een fijngevoelig bio-energetisch test- en behandelingsinstrument waarmee de eigen intuïtie tot object (beweging) gemaakt kan worden.
Uit de beweging van de Bio-tensor kan door de geoefende gebruiker veel worden opgemaakt. De Bio-tensor kruiskop bestaat uit een edelmetalen
handgreep voorzien van 2 vergulde eindstops. De ca. 30 cm. lange vergulde draad van 1.2 mm. doorsnee kan in een van de eindstops worden geplaatst
terwijl aan de andere zijde een testsnoer bevestigd kan worden. De testdraad is voorzien van een vergulde gepolariseerde kruiskop. Het is mogelijk om
met de Bio-tensor allerlei waarden en relaties te achterhalen en vast te leggen teneinde een duidelijk inzicht te krijgen in de toestand van een persoon,
in de waarden van organen en fysiologische patronen, belastingsvormen, zowel fysiek alsook psychisch/emotioneel en op het niveau van de energetische
lichamen. Ook kunnen op simpele wijze een geïntegreerde behandelmatrix en voedingspatronen worden uitgetest.
Therapeutische bruikbaarheid bij mens en dier
Met de Bio-tensor kan men middelen en methoden uittesten specifiek afgestemd op de cliënt. En men kan ook voeding uittesten en ruimtes op
ziekmakendheden testen. Zowel bij mens als dier is men in staat om de betrokkene in balans te brengen of pijnen te verlichten. Dit is met name bij het
behandelen van dieren een zeer handig middel als men te maken krijgt met een angstig dier met pijnklachten.
Lokaliseren van geopathogene en andere stoorzônes
Elke stoorzône heeft z´n eigen draaipatroon. Het is dus mogelijk om een omgeving systematisch met een Bio-tensor af te tasten en aan te geven om
welke soort geopathogene, interstellaire storingsvormen het hier gaat. Zo is het ook mogelijk om via ‘Bovismeters’ de mate van pathogeniteit uit te
testen en via andere cirkels af grafieken te achterhalen in hoeverre het bloed van een cliënt magnetisch dan wel elektrisch geladen is als indicator voor
de belastingsvorm.
Verantwoording
08
17
Bij- en nascholing
De door Vita Opleidingen B.V. ontwikkelde testprotocollen Matrix Diagnosis en
Trias-Brontest zijn speciaal ontwikkeld om rationele kaders te creëren teneinde
het intuïtieve vermogen van de tester te optimaliseren, met als gevolg een
eenduidig optimaal objectieve uitslag als testresultaat, zowel binnen het
causale patroon alsook binnen quantenmechanische grootheden. Op dit
laatste gebied zijn behandel mogelijkheden voorhanden. Deze testprotocollen
komen in deel 2 aan de orde.
Deel 1
Colllege: Werken met de Bio-tensor
De O-ring test wordt geoefend om de energie bewust te worden.
Het ideomotorisch effect van het vegetatieve systeem dat, als een onbewuste activiteit reageert op geponeerde stellingen, vormt de basis van het
werken met de Bio-tensor. Via een te oefenen protocol krijgt men niet alleen inzicht maar ook de gevoelservaring in het lichaam. De juistheid van de
reactie van de Bio-tensor op dit ideomotorisch signaal vindt zijn oorsprong in het objectieve zijn. Het leerproces en de oefeningen op welke wijze dit te
bereiken is vinden plaats in deel 1 van de opleiding. In deel 2 van de opleiding vindt verdieping plaats en wordt de zuiverheid van werken toegespitst in
de ratio-intuïtieve benadering waardoor subjectiviteit nagenoeg uitgesloten wordt.
Inhoud
• Kinesiologisch practicum
• Instructies voor het werken met de Bio-tensor
• Testprotocol Bio-tensor
• Diverse manieren van personen testen
• Diverse manieren van producten testen
• Diverse mogelijkheden testen inclusief de bijbehorende testprotocollen;
- Energie meten
- Aura, chakra’s en kleuren
- Apparaten, planten, voeding
- Geopatische belasting en ziekmakende straling
- Diagnostisch testen
- Orgaanreflexpunten
- Expediënten testen
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.
09
18
Bio-Tensor Vaardigheden
Deel 1 (basis)
Jaargang
Adresgegevens
2013/2014
Doel
Het aanleren van testvaardigheden met behulp van de Bio-tensor.
Duur
1 dag
Docent
de Heer J. Noorlander, dir. Vita Producten B.V.
Collegetijden
Inschrijven
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal, exlusief Bio-tensor deel 1 € 110.00
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
Voor de opleiding Bio-tensorvaardigheden deel 1 kan men een Bio-tensor
lenen voor 1 dag.
Lesmateriaal
Syllabi
Oefenmateriaal
Testbuisjes, chakrakleuren, groenten en fruit.
Opties
Biotensorkruiskop Tastsnoer toebehoren
Beschermhoes Tafelstandaard Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
€ 123,50
€ 38.40
€ 10.95
€ 25.75
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch • Ik wil een Bio-tensor lenen voor dag 1
• Ik ben in het bezit van een Bio-tensor en breng deze mee
excl. 21% BTW
excl. 21% BTW
excl. 21% BTW
excl. 21% BTW
Data
19
Data 2013
Data 2014
Zaterdag 21 september 2013 deel 1
Zaterdag 30 november 2013 deel 1
Zaterdag 20 september 2014 deel 1
Zaterdag 29 november 2014 deel 1
Bij- en nascholing
BIO-TENSOR VAARDIGHEDEN
Deel 2 (verdieping)
Opleidingsdoel
De deelnemer is in staat de finale oorzaak van klachten te achterhalen en karmische en causale behandelingsmogelijkheden te combineren.
Leerdoel
• De deelnemer is in staat te werken met specifieke testprotocollen om de finale oorzaak van klachten- en ziektebeelden te achterhalen.
• De deelnemer is in staat karmische en causale behandelingsmogelijkheden te combineren.
Bio-Tensor Vaardigheden
Deel 2 (verdieping)
Het is de bedoeling om klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken op hun ontstaansniveau op te sporen. De finale oorzaak wordt getest. Een specifiek
testprotocol wordt geoefend om de finale oorzaak van klachten en ziekten te bepalen op bewustzijnsniveau, orgaanniveau, celniveau of quantenniveau.
Verdieping en verbreding van het testen; de testresultaten van energetische waarden worden geïnterpreteerd van onder andere anatomische eenheden
en fysiologische processen, die onderverdeeld zijn in specifieke segmenten. De bronnen van klachten worden zichtbaar en de causale verbanden tussen
de verschillende ziekteveroorzakers wordt duidelijk. De combinatie tussen de verschillende testen zorgt voor een integraal systeem die de behandeling
van karmische en causale aspecten mogelijk maakt, met een overzichtelijk behandelplan als gevolg.
Onderwerpen: Meetcirkels en pathogene stoorzones, anatomische eenheden en fysiologische processen.
De Trias-Brontestdoos behoort tot het lesmateriaal.
20
De opleiding bestaat uit 3 dagen:
Deel 2/1
College: Bio-tensorwetmatigheden
In deel twee van de opleiding wordt de ratio gekoppeld aan de intuïtie zodanig dat deze de intuïtieve waarden automatisch weergeeft in van te
voren bepaalde protocoldelen. Het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt wordt verder uitgewerkt en geoefend. Hierbij spelen bepaalde fysisch
wetenschappelijke aannames een rol. Het belangrijkste deel is de zuiverheid van het proces te garanderen. Logische oefeningen op het gebied van taal,
vergelijkingen en een aantal bio-tensorwetmatigheden zullen geoefend worden.
Inhoud
• Werkingsmechanisme van de Bio-tensor
• Bio-tensorwetten
• Normeringsformules en vergelijkende waarden ter voorkoming van het subjectief testen
• Taalgevoeligheid en noodzaak tot precisering
• Snel onderling vergelijken van producten en testen van supplementen
• Praktisch werken met de Bio-tensor
• Interpretatie van de Bio-tensorwaarden
• Algemene gezondheidstoestand testen
• Polariteitstesten
• In balans brengen met de Bio-tensor
• Pijn behandelen
• Behandelen met de Piramide-Archeion®
• Snel testen van expediënten
• Chakra kleuren testen
• Slaaprichting testen
• Elektrisch bloed
• Ionenverstoring
• Bepalen van pathogene stoorzônes
• Herkennen van stoorvelden
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen
Deel 2/2
College: Matrix Diagnosis Testprotocol
In dag 2 van deel 2 wordt naast het werken met meetcirkels en stoorvelden
de Matrix Diagnosis Testprotocol aangeleerd. Het betreft hier het testen
van energetische waarden van onder andere anatomische eenheden en
fysiologische processen maar ook psyche en onderbewuste invloeden op de
gezondheid. Het is een testprotocol met doel te achterhalen wat als eerste
behandeld moet worden om tot herstel van klachten te kunnen komen.
Soms zijn psychische processen zo hardnekkig dat die de gezondheid of
het herstel dusdanig in de weg staan dat men eerst deze blokkaden dient
los te weken alvorens men tot behandeling van het eigenlijke probleem
kan overgaan. Maar andersom kan ook. Het testprotocol wijst uit wat als
eerste gedaan moet worden.
Inhoud
• Meetcirkels
• Bovismeter
• Identificatie pathogene stoorzônes
• Verhouding +/- ionen in de lucht
• Radio activiteit
• Gezonde/gevaarlijke straling
• Ph-waarde citoplasma
• Celfunctiestoringen
• Frequenties
• Pathogene en andere stralingen
Matrix diagnosis testprotocol
Interpreteren van testresultaten van energetische waarden van onder
andere anatomische eenheden en fysiologische processen onderverdeeld
in segmenten waaronder;
• Centraal/perifeer zenuwstelsel
• Endocrien
• Spijsverteringskanaal
• Ademhalingsstelsel
• Uitscheiding/urinewegen
• Hart en vaten
• Lymfatisch system en lymf
• Weefsels en cellen
• Bloedwaarden
• Psychisch-emotioneel-onderbewust
• Hormonen/eiwitten/enzymen
• Deficienties
• Stressoren/blockades
• Chakra, energetische lichamen
• Intoleranties
• Pathologie
• Stofwisseling
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen
21
Bij- en nascholing
Deel 2/3
College: Brontest en Integrale Differentiatietest
Een integraal testprotocol wordt geoefend die de Matrix Diagnosis Testprotocol combineert met psychisch- emotionele en/of karmische
behandelingsmogelijkheden, waardoor men in staat is een behandeling te bieden die zowel fysiek als karmisch gericht is, om tot een integrale aanpak
van problemen te kunnen komen.
In combinatie met de Trias-Brontest wordt met dit testprotocol de finale oorzaak van ziekten en klachten bepaald op bewustzijnsniveau, orgaanniveau,
celniveau en op het niveau van (+) en (-) quanten.
Inhoud
• Oefenen van de Matrix Diagnosis en Brontest
• Integratie van de Matrix Diagnosis en de Trias-brontest
• Testen van de Integrale Differentiatietest
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen
Bio-Tensor Vaardigheden
Deel 2 (verdieping)
Jaargang
2014/2015
Doel
De deelnemer is in staat de finale oorzaak van klachten te achterhalen en
karmische en causale behandelingsmogelijkheden te combineren.
Duur
3 dagen
Docent
Hr. J. Noorlander Natuurgeneeskundig methodoloog en dir. Vita
Producten B.V.
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal en Trias-Brontestdoos € 110.00/dag
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
Lesmateriaal
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch Syllabi
Trias-brontestdoos
Data
Data 2014
Data 2015
Zaterdag 28 juni 2014
Zaterdag 5 juli 2014
Zaterdag 12 juli 2014
Zaterdag 30 mei 2015
Zaterdag 20 juni 2015
Zaterdag 27 juni 2015
22
VITA THERAPEUTISCHE
COSMETICA
Opleidingsdoel
Het aanleren van specifieke schoonheidsbehandelingen met de Vita Therapeutische Cosmetica op basis van de energetische ontwikkeling binnen het
lichaam.
Leerdoel
De deelnemer is in staat op professionele wijze;
• een schoonheidsbehandeling te geven van het gezicht
• een oorreflexzone massage te verzorgen
• de huid paraffine vrij maken
• een crèmemasker te verzorgen
• een schouder-nek muntmassage te verzorgen
• Een voetzool massage verzorgen
Doelgroep
Naast dat deze opleiding zeer geschikt is en een absolute aanwinst voor schoonheidsspecialisten en andere huidverzorgers is deze opleiding zeer
interessant voor therapeuten binnen de complementaire gezondheidszorg. Het biedt niet alleen een vernieuwend inzicht op huidproblemen maar maakt
de werking van lichaam en geest en de onderlinge verhoudingen binnen het lichaam en de organen met betrekking tot klachten en ziekten tevens goed
zichtbaar.
Vita Therapeutische Cosmetica
VITA Opleidingen B.V. heeft in samenwerking met Annet Steijaert-Heuveling therapeute en cosmetisch specialist een opleidingsdag ontwikkeld voor
therapeuten en schoonheidspecialisten om op energetische wijze klachten te kunnen behandelen die een relatie hebben met de huid, of beter gezegd
om huidklachten te kunnen behandelen die een relatie hebben met de energetische ontwikkeling binnen het lichaam. Dit alles gezien vanuit het basis
balanssysteem van yin en yang, van base en zuur.
Annet Steijaert-Heuveling gebruikt hiervoor een methodiek die zij in meer dan 20 jaar evaring heeft ontwikkeld en als kwalitatief zeer hoog heeft ervaren.
Dit alles in combinatie met een aantal zeer doeltreffende huid en meridiaanmiddelen voor herstel van de balans in huid, bindweefsel en organen. De
huidige cosmetica is in conflict met de ontwikkeling van het grootste orgaan (de huid) waar wij over beschikken, een orgaan overigens dat haar wezen
onttrekt aan de psyche, de menselijke totaalheid met inbegrip van trauma en emotie.
Naast kennis en vaardigheden van massagetechnieken die een verbluffend resultaat laten zien op de gezondheid van de huid krijgt men inzicht in het
werkingsmechanisme van de Chinese 5 elemententheorie ’hout, water, vuur, aarde, metaal’ en de verhoudingen tussen Yin en Yang. Dit gegeven is van
belang om de inwendige oorzaak van huidproblemen te kunnen aanpakken. Daarnaast zal men met eigen ogen de werking van de Vita therapeutische
cosmetica kunnen aanschouwen.
Onderwerpen: 5 elementenleer, oorreflexzone, etherische oliën, Vita therapeutische cosmetica.
23
Bij- en nascholing
College
College: VITA Therapeutische Cosmetica
Op energetische wijze worden huidklachten behandeld en schoonheidsbehandelingen gegeven, die een relatie hebben met de energetische
ontwikkeling binnen het lichaam. Op basis van het balanssysteem van yin en yang, base en zuur worden schoonheidsbehandelingen gegeven die vanuit
de energetische ontwikkeling binnen het lichaam hun uitwerking op de huid hebben. Het doel is zowel herstel van de huid, in het bindweefsel als in de
overige interne organen.
De dag wordt afgewisseld tussen theorie en praktijk waarbij de deelnemers aan eigen lijve zullen ondervinden dat de resultaten in zeer korte tijd
waarneembaar zijn.
Onderwerpen
• Oorreflexzones
• 5 elementenleer (water, hout, vuur, aarde, metaal) en Yin-Yang
• Voetenbad, munt- en voetmassage
• Demonstratie crèmemasker
• Oorreflexmassage
• Paraffinevrij maken van de huid
• Analyse van reflexzones
• Diverse mogelijkheden van de therapeutische cosmetica
• Huidaandoeningen
Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.
Voor herstel van de huid en het bindweefsel wordt deze dag ingegaan op het belang van de energetische innerlijke ontwikkeling op basis van Yin-Yang
en de 5 elementenleer. En het belang van energetische middelen bij het herstellen van de energiebalans.
Deze dag is geschikt voor zowel eigen toepassing als toepassing binnen de eigen therapeutische praktijk of schoonheidssalon.
Vita Therapeutische Cosmetica
Jaargang
2014
Doel
Het aanleren van specifieke schoonheidsbehandelingen met de Vita
Therapeutische Cosmetica op basis van de energetische ontwikkeling
binnen het lichaam.
Datum
Zaterdag, 24 mei 2014
Duur
1 dag
Docent
Mevr. A. Steijaert-Heuveling, Schoonheidsspecialiste,
Natuurgeneeskundige
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal € 110,00/dag
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch Lesmateriaal
Syllabi
Vita Therapeutische Cosmetica
Massagebenodigdheden
Voetenbad
24
LEVEND- (EN DROOG) BLOED
ANALYSE
Opleidingsdoel
Het aanleren van vaardigheden om Levend (en droog) Bloed Analyses uit te voeren.
Het herkennen van afwijkingen in het bloed ten opzichte van gezond bloed.
Leerdoel
• De deelnemer is in staat op professionele wijze en volgens de daarvoor geldende veiligheidsprotocollen, bloed te prikken ten behoeve
van microscopisch bloedonderzoek
• De deelnemer is in staat middels microscopie, zowel donkerveld als helderveld, onderzoek te verrichten naar bloedbeelden, de
afwijkingen te herkennen ten opzichte van gezond bloed en te vertalen naar fysieke waarden.
Levend- (en droog) Bloed Analyse
Bloedonderzoek is een algemene naam voor alle bepalingen die worden gedaan in afgetapt bloed. Er zijn verschillende soorten bloedonderzoek te
onderscheiden die uitgevoerd worden in een klinisch chemisch, microbiologisch of klinisch farmaceutisch laboratorium. Bij Levend Bloed Analyse worden
met een microscoop een aantal aspecten van het bloed onderzocht zoals de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en de bloedplaatjes die in het
bloed zitten. Zo wordt gekeken naar het kwalitatieve aspect en naar de activiteit, zoals de doorstroming, de afvalstoffen en eventueel aanwezige virussen,
schimmels of allergieën. Bij Droog Bloed Analyse kan men met name de vrije radicalen belasting in het lichaam herkennen en de ernst van de schade
inschatten. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van microscopie;
Bij de gewone (helderveld) microscopie gaat men uit van een niet lichtgevend object, dat met een lichtbron en een condensor op de juiste wijze verlicht
moet worden. Je kijkt dan eigenlijk naar de schaduw van het object en je ziet het object tegen een donkere achtergrond. Schaduwvorming is echter alleen
mogelijk, als de golflengte van het gebruikte licht (veel) kleiner is dan de grootte van de hindernis. Als het object slechts enkele golflengten groot is, zal
er buiging optreden en kun je het object niet meer scherp door de microscoop waarnemen
De fasecontrastmicroscoop is voorzien van een speciaal faseplaatje, tussen de condensor en het preparaat. Dit zorgt ervoor dat twee lichtbundels
door het preparaat vallen waardoor vrijwel transparante voorwerpen (cellen e.d.) zichtbaar worden. Daardoor wordt het mogelijk in levende cellen de
inwendige structuur te zien.
Donkerveldmicroscopie is een vorm van microscopie waarbij het preparaat zodanig wordt belicht dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf in
het beeldveld komt. Men ziet het preparaat dan tegen een donkere achtergrond. Daardoor zijn meer dingen te zien dan met gewoon licht mogelijk is.
Bepaalde bacteriën met een spiraalvorm kunnen daardoor waargenomen worden terwijl met normale verlichting deze te dun zijn om te waarnemen.
Levend (en droog) Bloed Analyse vormt een waardevol middel binnen elke therapeutische praktijk.
25
Bij- en nascholing
Dag 1
College: Fase contrast microscopie
• Werken met Levend Bloed Analyse
• Werken met de microscoop
• Hematologie
• Morfologie
• Kwaliteit van het bloed
• Bloedbeelden versus diverse klachten/ziektebeelden
• Praktijkoefeningen
• Herkennen van bloedcellen, bloedplaatjes, bloedplasma
Dag 2
College: Donkerveld microscopie
• Werken met donkerveld microscopie
• Het maken van bloedpreparaten
• Genetica
• Bloedbeelden versus diverse klachten/ziektebeelden
• Praktijkoefeningen
• Herkennen van virussen, parasieten, bacteriën
Dag 3
College: Helderveld microscopie
• De invloed van vrije radicalen op de gezondheid
• Soorten vrije radicalen
• Oorzaken van vrije radicalen belasting
• Vrije radicalen herkennen in bloedbeelden
• Droogbloedbeelden versus diverse klachten/ziektebeelden
• Praktijkoefeningen
Dag 4
College: Casus en praktijkbesprekingen
• Verdieping
• Herhaling
• Casusbesprekingen
• Praktijkoefeningen 26
Dag 1
College: Fasecontrast microscopie
Levend Bloed Analyse is een diagnostisch onderzoeksinstrument waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de bloedcellen en het plasma.
Verschillende elementen van het bloed worden onderzocht zoals de vorm en de activiteit van de bloedcellen die een aanwijzing zijn voor specifieke
klachten/ziektebeelden en/of verstoringen in het lichaam. Daarnaast krijgt men de indruk van de dynamische processen en de regulatie mechanismen
in het lichaam.
De Fasecontrast microscopie biedt de mogelijkheid om doorzichtige objecten die weinig contrast hebben met hun naaste omgeving, toch te kunnen
waarnemen. Met behulp van praktijkoefeningen wordt het werken met Levend Bloed Analyse en de Fasecontrast microscopie eigen gemaakt.
Dag 2
College: Donkerveld microscopie
Donkerveld microscopie is een vorm van microscopie, waarbij het preparaat zodanig wordt belicht, dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf
in het beeldveld kan komen. Men ziet het preparaat dus tegen een zwarte achtergrond. Op deze manier is het mogelijk om partikeltjes te zien die
kleiner zijn dan theoretisch mogelijk is met gewone belichting. Met behulp van praktijkoefeningen wordt het werken met donkerveld microscopie eigen
gemaakt.
Dag 3
College: Helderveld microscopie
Bij de Helderveld microscopie gaat men uit van een niet lichtgevend object, dat met een lichtbron en een condensor op de juiste wijze verlicht moet
worden. Men kijkt dan eigenlijk naar de schaduw van het object en men ziet het object tegen een donkere achtergrond. Met behulp van praktijkoefeningen
wordt het werken met helderveld microscopie eigen gemaakt.
Dag 4
College: Herhaling, casus- en praktijkbesprekingen
Dit college wordt dieper ingegaan op verschillende bloedbeelden waarbij casusbesprekingen en praktijkoefeningen de hoofdtoon voeren.
27
Bij- en nascholing
Levend- (en droog) Bloed Analyse
Jaargang
2014/2015
Doel
Het aanleren van vaardigheden om Levend (en droog) Bloed Analyses uit
te voeren. Het herkennen van afwijkingen in het bloed ten opzichte van
gezond bloed.
Duur
4 dagen
Docent
de Heer B. Bouwman, Natuurgeneeskundige en Chinese en Indiase
geneeskunde
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Inclusief lesmateriaal en verbruiksartikelen 120,00/dag
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. 25,00/dag
Broodjeslunch 9,75/dag
Lesmateriaal
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch Syllabi
Microscopen
Verbruiksartikelen
DVD Gebruikshandleiding microscoop
Data
Data 2014
Data 2015
Vrijdag 24 januari 2014
Zaterdag 25 januari 2014
Zaterdag 15 februari 2014
Zaterdag 29 maart 2014
Vrijdag 30 januari2015
Zaterdag 31 januari 2015
Zaterdag 21 februari 2015
Zaterdag 28 februari 2015
28
INTERVISIEDAGEN
Opleidingsdoel
Het ontwikkelen van een dieper en breder perspectief over mogelijkheden van handelen binnen de beroepspraktijk, dit door buiten het eigen denken en
de eigen inzichten te onderzoeken.
Leerdoel
• Inzicht in verschillende benaderingen en handelingsmogelijkheden binnen de beroepspraktijk.
• Kennis en inzicht in het gebruikersnut van de Vita Producten en diverse middelen en methodieken.
• Kennis en inzicht in specifieke ziektebeelden.
Intervisiedagen
Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals
met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen beroepspraktijk. Dit
meedenken gebeurt met de hulp van een of meerdere intervisiemethode(n). Er
wordt gewerkt onder begeleiding van een procesbegeleider (facilitator) in groepen
van minimaal 10 personen met een casus uit de beroepspraktijk, waarbij men leert
van elkaars inzichten, overtuigingen en ervaringen en leert buiten de eigen grenzen
te onderzoeken door middel van discussie en uitwisselen van ervaringen.
Van de deelnemer wordt een actieve rol verwacht in participatie binnen de
discussie en het aandragen van oplossingen, een open en respectvolle houding
naar deelnemers en een objectieve en veilige omgeving waarin leren voorop
staat.
De intervisie dagen verlopen volgens een vaststaand protocol en
intervisiemethodieken. Het verloop is in 3 fasen namelijk van single, double naar
triple learning waarbij van vaststaande kennis via verandering van vastgeroeste
patronen wordt gewerkt aan transformatie van denk- en handelswijzen. Men
gaat vanuit de bestaande theoretische kennis het kader bepalen waarbij het
bewustworden van de eigen visie een belangrijke rol speelt. Daarna volgt
onderzoek en bewustworden van andere visies en handelswijzen waarmee men
uiteindelijk tot een samenwerking moet komen door het integreren van de
verschillende visies.
Fase 1
Verdiepen bestaande kennis
Single learning methode
Hoorcollege
theoretisch inzicht over het onderwerp van behandeling; het specifieke ziektebeeld en mogelijke middelen en methoden
Tekstpresentatie
schriftelijke casusbespreking
Feedback
beeldvorming van de casus en het bepalen van de eigen visie en handelswijze
29
Bij- en nascholing
Fase 2
Fundamenteel veranderen van vastgeroeste patronen
Double Learning Methode
Oordeelsvorming
Gericht antwoord geven op vragen gesteld vanuit verschillende invalshoeken zoals de feiten, de meningen, de doelen en de middelen.
Diversiteit aan stemmen
Analyseren van de verschillende visies en handelswijzen en een alternatieve denkwijze integreren in de eigen.
Fase 3
Transformeren van oorspronkelijke inzichten en denkwijzen
Triple Learning Methode
Socratische methode
door middel van systematisch overleg wordt een fundamenteel antwoord gevonden op vragen die voor iedereen belangrijk zijn.
Intervisiedagen
Jaargang
Adresgegevens
2013/2014
Doel
Het ontwikkelen van een dieper en breder perspectief over
mogelijkheden van handelen binnen de beroepspraktijk, dit door buiten
het eigen denken en de eigen inzichten te onderzoeken.
Duur
1 dag
Docent
Hr. J. Noorlander Natuugeneeskundig methodoloog en dir. Vita
Producten B.V.
Collegetijden
10.00-17.00 uur
Algemeen
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Inschrijven
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Email: [email protected]
Inschrijfformulier: www.vitaopleidingen.nl
Onder vermelding van:
• De opleiding/Onderwerp
• De startdatum/dag
• Gebruik taxi-service
• Gebruik broodjeslunch vegetarisch/niet vegetarisch Inclusief lesmateriaal € 50.00
Taxiservice Amersfoort-Zeewolde v.v. € 25.00/dag
Broodjeslunch € 9.75/dag
Lesmateriaal
Syllabi + Casus Data
Data
Colleges
Vrijdag 4 oktober 2013
Vrijdag 22 november 2013
Vrijdag 21 februari 2014
Vrijdag 4 april
2014
Vrijdag 3 oktober 2014
Vrijdag 21 november 2014
Inzicht in verschillende verschijnselen van stress en coping
Inzicht in diverse aspecten van het fenomeen pijn en pijnbeleving
Inzicht in psycho-sociale factoren in relatie tot gezondheid en welzijn
Omvang en risico factoren van belangrijke chronische aandoeningen
Inzicht in de ontstaanswijze van traumata
Signalen die belangrijk zijn bij de aanmaak van gewrichten en gewrichtsaandoeningen
30
Appraisals
De heer B. Bouwman
De heer B. Bouwman is ruim 25 jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs, trainer en coach en heeft nu ruim tien jaar zijn eigen praktijk gebaseerd op de
Chinese en Indiase geneeskunde. Zijn methodiek voortkomend uit de wetenschap dat een probleem niet op te lossen is door gaatjes te laten vallen, is
gestoeld op het ene met het andere te controleren. Hij maakt hierbij gebruik van de drie grootste stromingen van de geneeskunde namelijk de Westerse,
Chinese en Indiase omdat in deze drie grote stromingen alle kennis van verleden en heden besloten ligt. Na een gedegen academische omscholing
voor Chinees Geneeskundig Therapeut is Bert Bouwman gestart met acupunctuur, Chinese kruiden, Tuina massage en voeding. Na diverse bij- en
nascholingen ook opgeleid in de Indiase en Orthomoleculaire geneeswijzen. De diagnostiek blijft voor hem een belangrijk deel gebaseerd op peilers van
de Chinese geneeswijzen. Hij is aangesloten bij de beroepsverenigingen Zhong, de V.B.A.G., de RBNG en SRBAG. Een docent die op enthousiaste en
eigenwijze wijze zijn studenten de mogelijkheden van de Complementaire Geneeskunde zal overdragen. De heer Bouwman heeft zich gespecialiseerd
in Levend- (en droog) Bloed Analyse.
De heer Dr. H.F. Dankmeijer
Dr H.F. Dankmeijer is tot medio 2007 actief werkzaam geweest in de medische praktijk. Hij was toen ruim dertig jaar internist- diabetoloog en meer
dan tien jaar werkzaam als natuurarts en arts voor biofysische geneeskunde. De laatste jaren heeft hij een consultatieve praktijk om mensen met een
chronische medische problematiek uitleg te geven over de mogelijkheden binnen de reguliere geneeskunde en de vele alternatieve richtingen. Een
vrijblijvend advies voor analyse en/of behandeling komt hieruit voort. Uitvoerig en met kennis van zaken zal Dr. Dankmeijer zijn specialisme, de biofysische
geneeskunde en het belang van biofyische geneeskunde voor geneeswijzen in het algemeen, uit de doeken doen. De biofysische geneeskunde houdt zich
bezig met Bio-fysische processen binnen het lichaam (biologische reacties zoals onder andere stofwisseling, uitscheiding afvalstoffen, warmte-regulatie)
en het zijn juist deze processen die een belangrijke rol spelen tussen gezondheid en ziekte. Op begrijpelijke wijze zal Dr. Dankmeijer tevens duidelijk
maken hoe gegevens van cliënten afkomstig van reguliere laboratorium diagnostiek en biochemisch onderzoek in de therapeutische praktijk te integreren
en te interpreteren zijn en hij zal vol enthousiasme handreikingen bieden deze informatie in de natuurgeneeskundige praktijk toe te passen. Veel relatief
eenvoudige bepalingen blijken dan belangrijke aanwijzin-gen te zijn voor een biofysische kijk op ziekteprocessen en chronische aandoeningen waar Dr.
Dankmeijer de doorgeefluik is om dit reguliere in de alternatieve behandelpraktijk te integreren.
Mevr. J Gerrits
Algemene voedingsleer mag dan algemeen klinken, maar is het allerminst wanneer deze wordt gedoceerd door Jaqueline Gerrits. In 1985 studeert zij af
aan de Academie Diëthiek in Nijmegen. Het lesgeven stroomt vanaf dat moment door haar aderen, evenals het plezier in- en de liefde voor het analyseren
van de individuele behoeften van de patiënt tijdens het herstel. Hierin betrekt zij de ervaring van haar studie voor Orthomoleculaire Geneeskunde bij Gert
Schuitemaker in Baarn. Vooral de biochemie in relatie tot anatomie, fysiologie en pathologie krijgt haar speciale belangstelling. Als parttime diëtiste was
zij ruim twee jaar werkzaam bij Dr. John Kamsteeg en ontwikkelde hier verder haar behandeling van voedselallergie. Na een opleiding Neuro Emotionele
Integratie (NEI) in 1997 betrekt zij spiritualiteit en levensvisie in haar missie. Deze aanpak richt zich op de invloed van emoties op allergie in het algemeen
en klachten van het maag-darmkanaal in het bijzonder. Mevr. J. Gerrits raakt ervan overtuigd dat de manier van denken in belangrijke mate richting geeft
aan herstel en blijvende genezing op langer termijn. Drie jaar lang is zij als coach en mentor verbonden aan het instituut voor NEI, waarna zij in 2003
kennismaakt met de Bioresonantie als analyse- en behandelmethode. Tijdens haar college voor Vita Opleidingen BV geeft zij een theoretische toelichting
op ‘visie’ en ‘praktische kennis’, om deze vervolgens in een praktijkgerichte oefening om te zetten. Het doel hiervan is de vrijheid van keuze voor aanpak te
ontwikkelen. Het zelfbewustzijn over de status, en de vrije keuze, van de patiënt als katalysator voor het genezingsproces. Sinds 1993 voert Mevr. J. Gerrits
haar eigen praktijk. Naast deze werkzaamheden is zij als diëtiste verbonden aan een zorghotel en houdt hier spreekuur na doorverwijzing via huisarts of
medisch specialist. Het volgen van haar colleges is een uitdaging voor iedereen, die zijn/haar mogelijkheden voor effectieve hulpverlening niet wil laten
afhangen van één behandelmethode, want...dat klinkt pas algemeen!
De heer Dr. J. Kamsteeg
Ortho Ecologie, als een module van de opleiding tot Life Science Therapeut ligt in handen van Dr. J. Kamsteeg. Op niet-mis-te-verstane wijze legt
deze een aannemelijk verband tussen omgevingsfactoren en het ontstaan van ziekten. Hoewel het onderwerp opzichzelf serieus genoeg is, weet hij
op een luchtige manier de ironie van de commerciële belangen aan de kaak te stellen. De heer Kamsteeg is Biochemicus, gepromoveerd aan de
Landbouwuniversiteit van Wageningen, en directeur van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (K.E.A.C.) in Weert. Als auteur van het boek ‘HPU en
dan...? Klachten en ziekten als gevolg van pyrrolurie’, omschrijft hij het proces waarbij, door een samenloop van factoren, duidelijk gedefinieerde ziekten
tot andere ziekten kunnen leiden. Zoals in veel andere benaderingen van de complementaire geneeskunde, heeft ook Dr. Kamsteeg de toets der kritiek
vanuit de reguliere wetenschap over dit onderwerp, glansrijk doorstaan. Zijn theorie is inmiddels mondiaal geroemd. Een compilatie van zijn bevindingen,
aangevuld met talrijke orthomoleculaire adviezen, maakt deze module tot een onderdeel dat u niet mag- en wilt missen...
Mevr. drs. I.M. Koolsbergen
Mevr drs. I.M. Koolsbergen afgestudeerd als arts aan de Vu in Amsterdam, werkte onder andere als arts assistent in de psychiatrie in Brussel terwijl zij
zich tevens verdiepte in de alternatieve geneeswijzen en opleidingen in de natuurgeneeskunde en hypnotherapie afrondde. Nadat zij zich vervolgens
ging specialiseren in de verslavingsgeneeskunde en de noodzakelijke kwalificatie ervoor behaalde ging zij werken in het Jellinek kliniek te Amsterdam.
De Jellinek is onderdeel van Arkin, een instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. Arkin biedt onder andere zorg aan
mensen met psychiatrische en ernstige psychische problemen, verslavingsproblemen en daaraan gerelateerde risciovolle levensstijlen. De Jellinek biedt
specifiek hulp voor de verslavingsproblematiek. In 1992 behaalde drs. I.M. Koolsbergen de opleiding voor Orthomoleculaire geneeskunde en startte
samen met drs. Jan Schilders eind 1992 de Sint Janskliniek in Den Bosch, een dagkliniek voor natuurgeneeskunde, gespecialiseerd in de behandeling van
niet (h)erkende ziekten zoals, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, ME, voedingsintoleranties, medicijnver-slaving. De jarenlange ervaring met diverse
moeilijk behandelbare problematiek is voor drs. Koolsbergen geen enkele reden zich niet verder te verdiepen in de moeilijke materie om alle ins- en outs
te onderzoeken en een gevolg is dan ook dat zij in 2004 de opleiding Bio-energetische geneeskunde heeft afgerond. Inmiddels auteur van drie ‘vechtkookboeken’, namelijk; vechten met gerechten tegen candida en ME, tegen hoofdpijn en migraine en tegen glutengevoeligheid en coeliakie. Over een
vierde boek wordt serieus nagedacht !. Vol van alle ervaringen en informatie is drs. Koolsbergen enorm enthousiast dit over te dragen. Met spirit zal zij
haar lessen vorm geven en cursisten inzicht bieden in de moeilijke materie om zo meer therapeuten de mogelijkheid te bieden deze verontrustende
klachtenpatronen te doorbreken. Zij zal richtlijnen geven en handvatten aanreiken om zorg te dragen voor een effectieve benadering van deze moeilijk
hanteerbare klachtenpatronen. Tevens zal zij vanuit haar ervaring richtlijnen geven voor een goede praktijkvoering, anamnese en beroepshouding
en ethiek.
31
Appraisals
De heer Dr. P.J.M. Nieskens
Iedereen wordt geacht de wet te kennen maar ons land telt ontelbare wetten. Als de regels bekend zijn moet er nog een verstaalslag plaatsvinden van
de wettekst naar de praktijksituatie. de Heer Dr. P.J.M Nieskens is bekend met alle juridische en fiscale aspecten die men tegen kan komen en waar men
rekening mee dient te houden binnen het voeren van een eigen praktijk. Zijn ervaringen binnen het bedrijfsleven hebben tevens gezorgd voor een diep
en breed inzicht in ethische kwesties en mogelijke praktijkdilemma’s. Als geen ander is Dr. P.J.M. Nieskens in staat de bewustwording omtrent ethische
principes en kwesties te vergroten waarmee men in de praktijk te maken kan krijgen en het begrip ervan en de toepassing in de eigen werkomgeving
duidelijk naar de oppervlakte te krijgen. De manier waarop hij dat doet is een dusdanige dat men zijn eigen verantwoordelijkheid in deze leert te nemen
en hij is in staat een ieder zonder te sturen zijn eigen beeldvorming bewust te worden. Inzicht in de eigen ethiek, deugden, waarden en principes en de
ethische principes in het eigen handelen binnen de eigen werkomgeving. Het signaleren en hanteren van ethische dilemma’s.
De heer J. Noorlander
Na een werktuigbouwkundige opleiding volgden in de loop der jaren studies als Filosofie, Culturele Wetenschappen, Maatschappijwetenschappen
maar ook medisch onderlegde studies als Medische Basisvakken. Met 30 jaar lidmaatschap van het Nederlands Filosofisch Genoodschap, waarvan 5 jaar
als voorzitter, heeft de heer J. Noorlander zich bewezen een kritisch onderzoeker te zijn van de basis en fundamentele overtuigingen en de analyse van
begrippen die uiting geven aan dergelijke verankerde opvattingen. Diep doordringen tot de kern om tot een juist inzicht te komen en te zoeken naar een
samenhangend systeem van argumenten. Met de totstandkoming van Vita Producten B.V., 20 jaar geleden, waarvan J. Noorlander directeur is, heeft hij
zijn ervaringen en kennis benut om te komen tot de ontwikkeling van natuurgeneeskundige middelen die diep tot de kern van het probleem doordringen
en zo tot volledig herstel te komen van ontstane fysieke of mentale chaos. Objectiviteit en common sense spelen hierbij een belangrijke rol wat tot uiting
komt in de door hem ontworpen en ontwikkelde testmethodieken, die objectiviteit waarborgen.
De heer Dr. J. Schulpen
De docenten van Vita Opleidingen B.V. zijn met grote zorgvuldigheid gekozen. Zo wordt mede ‘de opleiding ‘Medische Basisvakken’ gedoceerd door
Dr. J. Schulpen, een arts die zijn sporen in het klinische veldwerk ruimschoots heeft verdiend. Na zijn verrichtingen in het buitenland, waarvan 10 jaar in
Spanje, heeft hij aan het hoofd van een klinisch onderzoeksteam van samenwerkende ziekenhuizen in België gestaan. In zijn huidige functie als Chief
Medical Officer, Novellas SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa) wordt de overdracht van zijn kennis, met een schat aan ervaring, een kostbaar
goed. Veel artsen die zijn aanvullende trainingen voor nascholing volgden zullen dit beamen. Het is dan ook als vanzelfsprekend, dat Vita Opleidingen B.V.
Dr. Schulpen heeft gevraagd en deze bereid heeft gevonden ook de colleges ‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Farmacologie/Farmacovigilantie”
te verzorgen. Dr. Schulpen weet zijn gehoor op aantrekkelijke en humorvolle wijze te boeien. Op een ongedwongen natuurlijk wijze slaagt hij erin de
energetische ontwikkelingen binnen de medisch – therapeutische context een juiste plaats te geven. Hoewel er voldoende ruimte is voor interactie, weet
Dr. Schulpen de vaart erin te houden en elimineert hiermee de kans op tijdrovende discussies. Het enthousiasme waarmee dit gebeurt heeft een zichtbaar
niveauverhogend effect op de studenten. Dit komt dan ook tot uiting in de uitvoering van de, inhoudelijk hoogwaardige, scripties die leerlingen verplicht
zijn te maken. Dr. J. Schulpen behaalde zijn universiteit graad: Dokter in de Genees- Heel- en Verloskunde aan de universiteit van Brussel met grote
onderscheiding. En heeft op dezelfde wijze veel specialisaties verworven. En wanneer u niet enkele heerlijk, typisch Vlaamse, uitdrukkingen meeneemt
naar huis, dan heeft u Dr. Schulpen niet gehoord... en dat zou een gemiste kans zijn.
Mevr. A Steijaert-Heuveling
Schoonheid- en huidproblemen zijn vaker een uiting van een innerlijke onevenwichtigheid. Fysiek of mentaal. Een huid kan pas stralen wanneer ze frequent
de benodigde stoffen voor celvernieuwing krijgt aangereikt en de afvoer van afvalstoffen vlot verloopt. In haar heldere visie omvat de behandeling van, en advies over huidproblemen dan ook meer dan alleen de verzorging van de huid. Vooral nu de huidige cosmetica conflicteert met ons grootste
orgaan, die haar bewustzijn ontrekt aan de psyche, met inbegrip van trauma en emotie. De huid is een belangrijke indicator voor fysiologische storingen
die kunnen ontstaan door een energetische disbalans in relatie tot andere organen. Met name de werking van de lever - als orgaan voor ontgifting en
doorbloeding, maar ook als zetel van toorn, drift en vrijmoedigheid - staat hierin centraal. Weinigen zullen deze ‘wetenschap’ beheersen zoals Mevr. A.
Steijaert dat doet. Meer dan 20 jaar ervaring als therapeute en schoonheidsspecialiste maken haar adviezen bijzonder waardevol. Het is dan ook geen
toeval dat Vita Opleidingen B.V. haar als gastdocent heeft geïnviteerd voor het geven van een 1 daags college. Met haar schoonheidsinstituut toetst zij
nog dagelijks haar praktische ervaringen aan de hedendaagse kennis van zaken. Haar methodiek breidt zich nog verder uit tot de invloed van de Chinese
elementenleer en de reflexzones hiervan in het gezicht. Bovendien weet zij op energieke wijze een verband te leggen tussen de weldadige behandeling
van voeten, schouder en nek met de juiste middelen en een optimale doorbloeding voor de opheffing van orgaanblokkades. Zij zal u graag ‘op de huid
zitten’ als het gaat om de absorptie van praktische kennis over de samenhang tussen huidklachten en onze energiebalans. Een opleiding die - binnen
deze vergelijking - beslist geen gelijke kent. Onmisbaar voor therapeut en schoonheidsspecialist.
32
Aantekeningen
33
Het Cogito Ergo Sum (ik denk dus ik ben) is de feitelijke
constatering dat het zijn van het denken afhankelijk
is en bepaalt dus mede onze staat van zijn. Door meer
kennis en dus het op juiste wijze gebruiken van ons
denken wordt de menselijke existentie een andere,
namelijk: een op een hoger plan met meer mogelijkheden
voor uzelf en voor anderen. Ontvlucht op deze wijze
de door mensen en instanties, voor u uitgedachte
ontwikkeling die meestal een vorm van persoonlijke
stilstand betekent doch realiseert u zich dat zij die hun
denken op juiste en zelfstandige wijze benutten in staat
zijn de grauwsluier van de troebelheid plaats te laten
maken voor de werkelijkheid zoals deze voor u is! De
opvliegende Adelaar staat voor dit denken en de daaruit
voortvloeiende ontwikkeling tot een hoger plan en begrip
van de wereld en uw zelf.
VITA OPLEIDINGEN B.V.
34
Colofon
Tekst
Vita Producten B.V.
Fotografie
Vita Producten B.V.
Redactie, opmaak en realisatie
The Satisfactorie B.V. • Ermelo • tsfo.nl
Cartoons
Creatief ontwerpstudio
Mikyair Zeewolde
Adresgegevens
Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0)36 5224950
Fax: 0031 (0)36 5234426
Web: www.vitaopleidingen.nl
Web: www.vitaproducten.nl
Email: [email protected]
Email: [email protected]