GB6 NOV-DEC 2009

Commentaren

Transcriptie

GB6 NOV-DEC 2009
6
informatief gemeentemagazine
VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN
AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2009
O N Z E
M
G E M E E N T E
A
S
S
E
N
R
P
U
L
D
E
P
U
L
L
E
V
I
E
R
S
Z
A
N
D
E
H
H
B
O
O
V
E
N
S
L
O
V
E
N
ONZE GEMEENTE
• Verantwoordelijke uitgever
Luc Van Hove
College van Burgemeester en Schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
Adressen
p
u
r
Colofon
a
b
g
i
r
i
n
e
a
k
INHOUD
Voorwoord
3
Gemeenteraadzittingen
4
Mededelingen
6
• Burgemeester
Luc Van Hove
O.L.Vrouwstraat 7, 2240 Zandhoven
Tel.: 03/464.16.65
Bereikbaar: elke voormiddag in het
gemeentehuis
Tel.: 03/484.30.20
Openbare werken en R.O.
16
Milieu en natuur
18
Gezondheid
24
• Voorzitter Gemeenteraad
Louis Lenaerts
Nachtegaaldreef 26, 2242 Pulderbos
Tel.: 03/484.44.59
Wetenswaard
26
Seniorama
28
• Schepenen
Rudolf Willems
Lijsterlaan 8, 2243 Pulle
Tel.: 03/484.46.44
Veiligheid
30
Wijzigingen in de schakel
35
Feest- en cultuurkalender
36
Jeugdig hoekje
38
Sport
41
Kort genoteerd
45
Nuttige adressen
48
Jan Verbist
Veerstraat 17, 2240 Viersel
Tel.: 03/485.78.90
Richard Bastanie
Kerkstraat 21, 2240 Massenhoven
Tel.: 03/484.57.30
Nancy Boeckx
Driehoekstraat 14 bus 2, 2240 Zandhoven
Tel.: 03/484.51.55
Steven Van Staeyen
Schaaflaan 30, 2242 Pulderbos
Tel.: 0499/55.55.08
• OCMW-voorzitter
Frans van de Peer
Veldstraat 25, 2240 Zandhoven
Tel.: 03/484.35.30
Openingsuren
2
Maandag 08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00u (*)
Maandagavond 18.00 - 20.00u
Dinsdag
08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00u (*)
Woensdag
08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00u
Donderdag
08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00u (*)
Vrijdag
08.30 - 12.00u
(*) Technische dienst en dienst Ruimtelijk Ordening
zijn na de middag gesloten.
• Gemeentehuis
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven
Tel. 03/484.30.20
Fax. 03/484.62.55
E-mail: [email protected]
Dit magazine is
gedrukt op 100%
gerecycleerd papier
VOORWOORD
Beste vrienden,
De wereldeconomie zit in een serieuze dip. De eerste tekenen van herstel zijn weliswaar merkbaar,
maar de weg zal nog lang zijn. Vooral mensen die het al moeilijk hadden, of mensen die nu hun
werk kwijt raken, voelen de crisis het hardst. Deze mensen mogen we niet in de kou laten staan.
OCMW, VDAB, werkwinkel, PWA en hulpverleners doen hier schitterend werk.
Anderzijds hebben we als gemeente – nu nog meer dan ooit – de plicht om onze economie op
gang te houden. Als “de overheid” nu stil blijft zitten, sneuvelen er nog veel meer banen in allerlei
sectoren. Wij proberen alvast. Uw gemeentebestuur heeft vele werken op stapel staan.
Ik doe een greep uit de voornaamste projecten:
•onze garageloods is in augustus in gebruik genomen
•de aannemer is aan de evenementenhal begonnen
•de werken aan de Oelegembaan zijn bezig
•in Pulle zijn de verkeerslichten onlangs in gebruik genomen
•nog even en de werken aan de brug in de Herentalsebaan (Viersel) zijn voltooid
•het BMX terrein is in aanleg
•de verbouwing voor de kinderopvang Stekelbees is in aanvraag
•de plannen voor een nieuw kinderdagverblijf in de gebouwen aan het gemeentehuis worden
concreet
•de speelpleintjes werden in elke deelgemeente uitgebreid
Alles samen gaat dit over vele miljoenen euro aan investeringen. Niet alleen de economie vaart er
wel bij, maar ook onze gemeente zelf. Momenteel liggen de prijzen van de aanbesteding een stuk
lager dan verwacht. Op deze wijze hebben we meer dan een half miljoen euro uitgespaard.
Dat is alvast een financiële meevaller, want november is traditioneel onze “begrotingsmaand”.
Maar november is ook de maand bij uitstek om te relativeren. Allerheiligen, Allerzielen en
Wapenstilstand doen ons nadenken over de vergankelijkheid van het leven. Onze mooi verzorgde
kerkhoven, de prachtige herfsttooi van de natuur, de paarden die door de vallende bladeren op
weg zijn om gewijd te worden, de slierten nevel over de velden… dit alles is ook november,
dit alles maakt ook deel uit van ons leven.
Willen we samen, ingetogen, deze momenten opsnuiven? Ik zie u dan ook heel graag ergens ten
velde… maar in het bijzonder graag op de paardenwijding en op de viering van 11 november.
Met dank.
3
Luc Van Hove
Uw burgemeester
GEMEENTERAADSZITTINGEN
10 september 2009
•De gemeenteraad keurt de notulen van de
gemeenteraad van 18 juni 2009 goed.
•De gemeenteraad neemt akte van het ontslag
van een schepen.
•De gemeenteraad installeert een nieuwe schepen.
•De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Toeristisch Recreatief
Project De Ambachtelijke Brouwerij Heistraat”
voorlopig vast.
•De gemeenteraad keurt het wegtracé in de
verkaveling ‘Van Loock - Dillen’ in de deelgemeente Pulle goed.
•De gemeenteraad keurt de kosteloze grondafstand Keulsebaan goed. Groen! stemt tegen.
•De gemeenteraad keurt de kosteloze grondafstand in de verkaveling ‘Valkenaard - fase III’
goed.
•De gemeenteraad beslist gronden aan te
kopen, gelegen langsheen de Oelegembaan
ter uitvoering van infrastructuurwerken.
•De gemeenteraad beslist de bomen gestaan op
de aangekochte gronden gelegen langsheen
de Oelegembaan, aan te kopen.
•De gemeenteraad beslist een huurovereenkomst af te sluiten betreffende het gebruik van
sportzaal de Hoge Schuur in Domein Hooidonk.
•De gemeenteraad keurt de koepelmodule
11054/AA met module 13 a betreffende de
aanleg van fietspaden langs de gewestweg
N116 goed.
•De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden
en de gunningswijze goed betreffende de
dienstverleningsovereenkomst (fiscaal en juridisch) voor inbreng van sportieve en culturele
infrastructuren in een op te richten autonoom
gemeentebedrijf (AGB) voor exploitatiedoeleinden. Groen!, VLD en Vlaams Belang stemmen tegen, onthouding SPA.
4
•De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden
en de gunningswijze betreffende de pensioenverzekering voor statutair personeel goed.
Vlaams Belang stemt tegen.
•De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nrs. 3 en 4 (gewone en buitengewone dienst). VLD stemt tegen, onthouding van
Groen! en Vlaams Belang.
•De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de doorlichting van de Gemeentelijke
Basisschool van Massenhoven.
•De gemeenteraad beslist geen naamswijziging
door te voeren in een convenant kansspelinrichting klasse 2.
•De gemeenteraad verleent advies over jaarrekening 2008 van de kerkfabrieken.
•De gemeenteraad beslist een parkeerverbod in
te voeren voor voertuigen met een MTM van
meer dan 3.5 ton in de Langestraat tussen de
Hallebaan en de Goormansstraat.
•De gemeenteraad stemt een aanvullend politiereglement m.b.t. het invoeren van plaatselijk verkeer ‘Boshuisweg-Schegel-Hooidonck’.
Vlaams Belang stemt tegen.
•De gemeenteraad keurt de agendapunten
goed, stelt het mandaat vast en wijst de vertegenwoordiger van de gemeente aan voor
de buitengewone algemene vergadering van
19 oktober 2009 van PIDPA. Groen!, VLD en
Vlaams Belang stemmen tegen.
•De gemeenteraad keurt de agendapunten
goed en wijst de vertegenwoordiger van de
gemeente aan voor de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders Dexia,
en voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 september
2009. SPA, Groen! en Vlaams Belang stemmen
tegen, onthouding VLD.
•De gemeenteraad neemt akte van de verslaggeving over het afgelopen jaar 2008 door bestuurder de heer Luc Van Hove over de uitoefening
van zijn mandaat van IGEAN Dienstverlening +
Milieu & Veiligheid en IVEKA.
•De gemeenteraad neemt akte van de verslaggeving over het afgelopen jaar 2008 door
bestuurder mevrouw Nancy Boeckx over de
uitoefening van haar mandaat van IKA.
•De gemeenteraad neemt akte van het standpunt van het Schepencollege in verband
met het toezenden van verschillende versies
van de notulen van de vergadering van het
Schepencollege van 3 juni 2009.
GEMEENTERAADSZITTINGEN
15 oktober 2009
•De
gemeenteraad
beslist
geschenkcheques uit te geven.
Zandhovense
•De gemeenteraad neemt akte van de vaststelling van de jaarrekening per 31.12.08 van het
O.C.M.W. van Zandhoven.
•De gemeenteraad keurt de eerste meerjarenplanwijziging 2008-2013 van de Kerkfabriek
Sint Petrus en Paulus te Pulle goed.
reglementen van de onderwijsinstellingen van
onze gemeente Zandhoven: “In elke onderwijsinstelling van de gemeente Zandhoven is
het leerlingen, cursisten, leerkrachten, personeelsleden, ouders, bezoekers en leveranciers
niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen, zoals o.m. een hoofddoek,
met uitzondering van de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken enkel tijdens deze vakken. Gelaatsbedekkende kleding zoals o.m.
een nikaab of boerka, is volledig uitgesloten.
•De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2009 van twee kerkfabrieken.
•De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2010 van de vijf kerkfabrieken.
•De gemeenteraad beslist de politieverordening
op de gemeentelijke visvijver te wijzigen.
•De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente vast, keurt
de agendapunten goed en wijst een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan voor
de buitengewone algemene vergadering van 2
december 2009 betreffende IGEAN dienstverlening en IGEAN milieu & veiligheid. Onthouding
van Groen!, VLD en Vlaams Belang.
•De gemeenteraad stelt het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente vast,
keurt de agendapunten goed en wijst een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan
voor de buitengewone algemene vergadering
van 11 december 2009 betreffende IVEKA.
Onthouding van Groen!, VLD en Vlaams
Belang.
•De gemeenteraad bespreekt de ordehandhaving bij het fuifbeleid.
•De gemeenteraad bespreekt het voorstel om
naar analogie met het Gemeenschapsonderwijs
volgende beslissing op te nemen in de school-
Overzicht overige
gemeenteraadszittingen
2009
Donderdag 12 november
Donderdag 10 december
5
•De gemeenteraad bespreekt het voorstel dat
onze gemeente zelf de belanghebbenden
schriftelijk op de hoogte brengt van het feit
dat hun eigendom werd geselecteerd uit de
inventaris “Waardevol architectonisch patrimonium in Vlaanderen” die werd opgesteld
door het Vlaamse Instituut voor Onroerend
Erfgoed, waardoor hun eigendom een apart
statuut heeft gekregen met ingang van 14 september 2009.
MEDEDELINGEN
Evolutie
van de bevolking
Huwelijken
21/08/2009
22/08/2009
22/08/2009
29/08/2009
05/09/2009
05/09/2009
05/09/2009
05/09/2009
11/09/2009
12/09/2009
03/10/2009
03/10/2009
10/10/2009
Verbist Koen
PL
Demeyer Kathleen
Peeters Bob
PB
Syen Ils
van der Staaij Sasja
PB
Van Gheel Ann
Thijs Sven
PB
Truyen Tinne
Pynenborg Théo
ZA
Claessens Hedwig
Van Hoeydonck Mark
ZA
Verherstraeten Ellen
Mens Kris
MA
De Witte An
Wilmssen Steve
PB
Wellens Phyllis
Moermans Patrick
ZA
Raak Theodora
Wouters Antoon
ZA
Laumans Ellen
Vermeulen Jef
VI
Van Sande Lieve
De Meutter Bart
ZA
Rottiers Mario
Oorts Gert
PB
Wouters Stephanie
Geboorten
6
01/08/2009
03/08/2009
05/08/2009
14/08/2009
15/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
22/08/2009
09/09/2009
17/09.2009
30/09/2009
Overlijdens
Bellens Stan
Almeida Matias David
Van Dyck Wout
Eeckels Nio
Geentjens Rune
Neuckens Elle
Herszkorn Yasmijn
Bruckers Victor
Dendievel Simme
Naedts Warre
Storms Wout
Piselé Lowie
Michiels Nora
PL
ZA
MA
PB
PB
ZA
PB
ZA
PB
ZA
PL
ZA
PB
28/09/1961-16/08/2009
27/05/1921-19/08/2009
05/06/1935-19/08/2009
15/02/1939-20/08/2009
26/01/1933-20/08/2009
23/01/1923-06/09/2009
20/02/1935-09/09/2009
03/09/1930-10/09/2009
14/07/1926-20/09/2009
25/03/1928-21/09/2009
15/11/1914-29/09/2009
03/08/1933-30/09/2009
Van Dyck Nicole
Schmeiss Emma
Lenglez Roger
Simons Jean
Marinus Maria
Janssens Maria
Lauwereys Aleydis
Lemmens Jozef
Janssens Elisabeth
Van Santvoort Irena
Bauwens Maria
Dom Franciscus ZA
PB
ZA
ZA
PL
PB
PL
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
MEDEDELINGEN
Zandhoven is gestart
met de Kids-ID
Op 1 oktober is onze gemeente gestart met de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten (Kids-ID) voor Belgische kinderen jonger dan
12 jaar. Deze Kids-ID vervangt het kinderidentiteitsbewijs (wit kartonnen kaartje met foto).
Indien u naar het buitenland reist hebt u voor
uw kind steeds een geldig identiteitsbewijs
nodig.
Noodnummer neemt contact op
met ouders
Een Kids-ID aanmaken duurt tot 3 à 4 weken.
Doe dus tijdig uw aanvraag bij de dienst bevolking. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om
onmiddellijk een identiteitsbewijs te krijgen
voor kinderen.
Op uw Kids-ID staat een centraal noodnummer
dat 24/24u, 7/7 dagen, bereikbaar is. Hiermee
kan men rechtstreeks doorverbonden worden
met de ouders of met een reeks telefoonnummers die de ouders zelf kunnen opgeven. Meer
info hierover op www.halloouders.be .
Hoe aanvragen?
3 jaar geldig
Enkel de ouders kunnen een Kids-ID aanvragen
bij de dienst bevolking. Stiefouders, pleegouders, grootouders,… kunnen dit alleen met een
volmacht van de ouders. Breng een recente pasfoto van uw kind mee.
Een Kids-ID blijft 3 jaar geldig als uw kind herkenbaar blijft op de foto. Baby’s en peuters zullen waarschijnlijk vlugger een nieuwe Kids-ID
moeten aanvragen.
Let wel: u hebt een officiële pasfoto met witte
achtergrond van uw kind nodig.
Wat met de witte pasjes nog in
uw bezit?
Prijs?
De witte pasjes (met foto) die u nog in uw bezit
hebt, zijn ook nog geldig tot hun vervaldatum!
Een Kids-ID kost 3 euro bij een gewone aanvraag
(levering 3 à 4 weken). U kan een Kids-ID ook
sneller verkrijgen, maar deze spoedprocedure
heeft een stevig prijskaartje: 78,65 euro (afhalen
na 4 werkdagen) of 130,68 euro (afhalen na 3
werkdagen). U hebt er dus alle belang bij om uw
aanvraag tijdig te doen bij de dienst bevolking.
Veilig op het Internet
Met je Kids-ID kan je vanaf je 6 jaar op het internet veiliger chatten, surfen, … Er zijn bv. chatsites waarop kinderen enkel met een elektronische identiteitskaart kunnen chatten. Zo weert
men personen met verkeerde bedoelingen.
Voor landen buiten E.U.
internationaal paspoort nodig
Voor de meeste landen buiten de EU is een KidsID niet voldoende en heeft uw kind een internationaal paspoort (=reispas) nodig.
Meer info
Dienst bevolking: 03/410.16.55,
[email protected]
www.belgeid.be/kids
7
Tijdig aanvragen: 3 à 4 weken
aanmaaktijd
MEDEDELINGEN
Bibliotheeknieuws
•Tijdens de verwenweek leerden we de mensen
vissen en hadden we ook een leestafel met als
thema “boeken over ballen en boeken met
ballen”
•Net binnen: de volgende wissel van Open Doek
bevat allemaal documentaires
•Met je lenerskaart (barcode) en geboortedatum kan je in onze catalogus aanloggen en
zelf je boeken verlengen, reserveren, je betaalgeschiedenis bekijken…. Probeer het eens, dan
kan je ineens controleren of je geboortedatum
correct is ingevuld!
•De bibliotheek van Hooidonk werd door ons
opgefrist. Dat is dus wat er soms gebeurt met
de boeken die jullie ons schenken. Als de boeken nog presentabel zijn en de bibliotheek
heeft ze al, dan krijgen ze ergens anders een
tweede leven
•Op 21 oktober gaf Maarten Jagermeester een
lezing voor de kinderen van het zesde leerjaar
Nieuwe spreekuren
sociale dienst OCMW
Inwoners van Zandhoven:
dinsdag/donderdag/vrijdag telkens
van 9.30 tot 11.30u.
Inwoners van Pulderbos en Viersel:
maandag/dinsdag/donderdag telkens
van 9.30 tot 11.30u.
Inwoners van Pulle en Massenhoven:
dinsdag/woensdag/donderdag telkens
van 9.30 tot 11.30u. (NIEUW!)
Elke eerste maandagavond van de maand
van 18.30 tot 19.30u.
OPMERKING: er is geen spreekuur op de derde
donderdag van de maand
Buiten deze spreekuren is het ook mogelijk om
op afspraak te komen:
OCMW Zandhoven – sociale dienst
Schriekweg 3
2240 Zandhoven
Tel: 03/466.01.00 – Fax: 03/466.01.09
Website: www.zandhoven.be
•In het voorjaar komt er nog een lezing en een
bibquiz
•Ons publiek begint de catalogus goed te kennen en te gebruiken, de trafiek is vermenigvuldigd en wekelijks doen we onze bibliotheekronde om alles op zijn plaats te krijgen
Sluitingsdagen
gemeentehuis,
containerpark en
bibliotheek
8
•Maandag 2 november 2009
•Woensdag 11 november 2009
•Donderdagnamiddag 24 december 2009
•Vrijdag 25 december 2009
•Zaterdag 26 december 2009
•Donderdagnamiddag 31 december 2009
•Vrijdag 1 januari 2010
Juridisch advies en
avondzitting sociale
dienst OCMW:
wijziging november
Elke eerste maandag van de maand van 18.30 tot
19.30u. kan u gratis juridisch advies verkrijgen
op het OCMW. Tegelijkertijd verzorgt de sociale
dienst van het OCMW een avondzitting.
Bij uitzondering is er geen juridisch advies en
avondzitting op maandag 2 november 2009.
In november kan u hiervoor wel terecht op maandag 9 november 2009 van 18.00 tot 19.00u.
MEDEDELINGEN
Welke diensten
verleent de rijksdienst
voor pensioenen tijdens
haar zitdagen in onze
gemeente?
Zij verstrekken informatie over het rustpensioen als werknemer, het overlevingspensioen
als werknemer en de inkomensgarantie voor
ouderen:
Opgelet:
Wie op de leeftijd van 65 op pensioen gaat,
krijgt automatisch een brief toegestuurd van
de Rijksdienst voor Pensioenen. Wil je voor je
65ste met pensioen, dan moet je zelf een aanvraag indienen bij de dienst bevolking van het
gemeentehuis.
Meer info: dienst bevolking, 03/410.16.54,
[email protected]
en ook volgende websites:
RVP: www.rvp.fgov.be
RVP: www.kenuwpensioen.be
- zij dienen uw aanvraag om pensioen op elektronische wijze in
- zij geven u uitleg over briefwisseling of een
beslissing die u van hen heeft gekregen
- zij geven u uitleg over de betaling van uw pensioen als werknemer en/of als zelfstandige of
uw inkomensgarantie voor ouderen; op basis
van uw beslissing geven zij u desgewenst een
raming van het netto bedrag van uw pensioen
- zij geven u informatie over een beroepsactiviteit die u na uw pensionering nog wil uitoefenen
- zij informeren u over de weerslag van feitelijke
scheiding en echtscheiding op uw pensioen
- zelfs wanneer u nog lang niet aan pensioen
denkt, geven zij u raad over de gevolgen die
een bepaalde beslissing tijdens uw loopbaan
voor uw latere pensioen kan hebben (u overweegt bv. tijdskrediet te nemen; deeltijds te
gaan werken; een brugpensioen te aanvaarden; een loopbaan in het buitenland; van job
te veranderen of een job aan te nemen aan
een lager loon dan voorheen, ...)
- zij doen het nodige opdat u een uittreksel van
uw individuele rekening of een raming van uw
pensioenrechten (vanaf de leeftijd van 55 jaar)
wordt toegestuurd
Zitdag voor pensioenen in Zandhoven: elke 3de
donderdag van de maand van 9.00 tot 11.00u. in
het gemeentehuis van Zandhoven
Volgend regionaal
praatcafé dementie
‘dwaallicht’ gaat dieper
in op jongdementie
Personen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers zijn van harte
welkom op de volgende bijeenkomst van
Dwaallicht:
Wanneer? Uur? Onderwerp?
Sprekers? Waar? 15 december 2009
vanaf 13.30u.
Jongdementie
professionele hulpverlener
Annemie Janssen en mantelzorger Marcel Van Eyck
Café Trappisten
blauwe zaal,
Antwerpsesteenweg 487
te 2390 Westmalle
Het praatcafé is gratis toegankelijk voor
iedereen. Vooraf inschrijven hoeft niet.
De persoon met dementie is uiteraard
ook welkom; indien u echter oppas wenst,
kan dit ook. Contacteer hiervoor tijdig de
Gezelschapsdienst van PWA Zandhoven,
verantwoordelijke Ann Heirstrate, op
nummer 03/410.16.48 (dinsdag / donderdag / woensdagvoormiddag).
9
- zij staan u bij, bij het invullen van formulieren
die u heeft gekregen
MEDEDELINGEN
Wie heeft recht op een
verwarmingstoelage?
Vanaf 2009 worden verwarmingstoelagen
zowel door het OCMW als door de Federale
Overheidsdienst Economie uitbetaald. De toelage bij de FOD Economie bedraagt 105 euro. Bij
het OCMW minstens 210 euro.
LET DUS OP dat u de meest voordelige toelage
aanvraagt! Het is immers niet mogelijk om beide
toelagen tegelijk te ontvangen.
Personen met recht op een verhoogde tussenkomst in de ziekte- en invaliditeitsverzekering of
van wie het jaarlijks bruto belastbaar inkomen
van het huishouden lager is dan 14.887,95 euro
(verhoogd met 2.756,15 euro per persoon ten
laste), kunnen best alleen een aanvraag indienen bij het OCMW. Voor hen is de verwarmingstoelage via het OCMW normaal gezien voordeliger. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen
de twee maanden na levering van stookolie of
propaangas.
Personen met een hoger inkomen dan hierboven
vermeld maar van wie het jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen lager ligt dan 26.000 euro,
kunnen een tussenkomst aanvragen bij de FOD
Economie. Het aanvraagformulier wordt automatisch verstuurd samen met de jaarafrekening
van het elektriciteitsverbruik door uw elektriciteitsleverancier. Deze aanvraag dient u ook te
doen binnen de twee maanden na ontvangst
van het formulier.
Voor meer informatie en zeker bij twijfel, kan u
best contact opnemen met de sociale dienst van
het OCMW op het nummer 03/466.01.00.
Op zoek naar werk?
Elke inwoner van groot-Zandhoven die op zoek
is naar werk, kan bij de dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW terecht voor:
- het zoeken naar vacatures
- het maken van een cv en sollicitatiebrief
- hulp bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken
- advies over tewerkstellingsmaatregelen
- informatie over beroepsopleidingen
Interesse? Neem dan contact op met arbeidstrajectbegeleidster Hilde Van Neck op het nummer
03/466.01.00 voor een afspraak. Elke dinsdagvoormiddag is zij bereikbaar op het OCMWkantoor.
Daarnaast kan elke werkzoekende zelf ook
terecht op de WIS-computer in de inkomhal van
het gemeentehuis. Hier kan je uzelf inschrijven
als werkzoekende bij de VDAB en kan je de vacatures van de VDAB bekijken en afdrukken.
Rechtspositie
minderjarigen in de
integrale jeugdhulp
Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen
met een Handicap (VGPH), ondersteund door
Integrale Jeugdhulp, organiseert een informatiemoment voor ouders over het Decreet
Rechtspositie Minderjarigen in de integrale
jeugdhulp.
Dit infomoment vindt plaats op woensdag 18
november 2009 in het Provinciehuis te Antwerpen
vanaf 19.00u. Alle ouders met kinderen in de
jeugdhulpverlening zijn welkom.
Er kan ingeschreven worden bij [email protected] of tel: 02/553.13.87
10
Meer info: Annemie Van Looveren, 03/202.73.19,
Integrale Jeugdhulp - regio Antwerpen:
Frankrijklei 38, 1e verdieping, 2000 Antwerpen http://www.vlaanderen.be/jeugdhulp
MEDEDELINGEN
Wijnproeverij voor het
goede doel!
Zondag 8 november 2009 van 11.00 tot 19.00u.
Afspanning St.-Christoffel, Amelbergastraat 1,
Zandhoven (centrum)
Lionsclub Zandhoven organiseert op zondag
8 november aanstaande haar tweede wijnactie met gratis wijnproeverij in het unieke historische kader van Afspanning St.-Christoffel.
De opbrengst gaat naar de vier Zandhovense
zorgcentra, met name O.-L.-Vrouw van Troost,
Pniël, het Revalidatiecentrum Pulderbos en het
Vakantie- en Revalidatiecentrum Hooidonk.
Hiermee wil Lionsclub Zandhoven in de eigen
regio waardevolle sociaal en cultureel geïnspireerde projecten van deze centra ondersteunen
en een financiële bijdrage leveren bij de realisatie ervan. Zo kon de club uit de opbrengst van
haar acties van het voorbije werkjaar recent
16.000 euro uitkeren aan de vier voornoemde
centra.
De club heeft voor deze wijnactie een hoogstaand gamma uitstekende en boeiende kwaliteitswijnen geselecteerd, met een uitzonderlijke
verhouding prijs/kwaliteit. Deze wijnverkoop
ten bate van het goede doel is een ideale gelegenheid om in het kader van de komende feestdagen uw wijnkelder aan te vullen of in het licht
van de eindejaarsfeesten uw familie, vrienden,
kennissen en (zaken)relaties even extra te verwennen.
Daar de opbrengst van de verkoop integraal
naar het goede doel gaat zult u er twee maal
een goed gevoel aan overhouden!
Winterwandelfestijn!
Land van Playsantiën presenteert de tweede editie van het “winterwandelfestijn”. Ook dit jaar
programmeren we 5 wandelingen die garant
staan voor (ont)spanning en avontuur. Onze
wandelingen zijn steeds een 8-tal km lang en
verwelkomen zowel gezinnen met kinderen, de
recreatieve wandelaar als de meer geoefende
wandelaar. Tijdens of na afloop van de wandeling krijgt iedereen iets om op te warmen of iets
te knabbelen om zodoende terug op krachten te
komen. Een ideale uitstap die je niet gauw zal
vergeten.
Deelnemers aan 3 van de 5 wandelingen maken
bovendien kans op leuke prijzen!
Voor alle wandelingen dien je steeds op voorhand in te schrijven.
Waar en wanneer?
1. Zondag 29 november 2009:
“Stroperstocht” te Lille
2. Maandag 28 december 2009:
“Muzikale en lekkere Kerstwandeling met
kerstspel” te Zoersel
3. Zondag 24 januari 2010:
“Vuur en water: Vuurwater” te Ranst
4. Zaterdag 6 februari 2010:
“Door bossen & kastelen” te Zandhoven
5. Zondag 7 maart 2010:
“In hemelse sferen” te Malle
Voor meer info kan u steeds terecht op www.
landvanplaysantien.be en [email protected] of op het nummer 03/310.05.13
Lionsclub Zandhoven dankt u mee namens de
vier zorgcentra.
Schuldenlast
11
Helaas moet worden vastgesteld dat het aantal
mensen met overmatige schuldenlast met de dag
toeneemt. Op de website www.tezwaar.be kunnen bezoekers op een eenvoudige manier hun
risico op overmatige schuldenlast berekenen en
vind je tips terug om dergelijke situaties te vermijden.
Ook op het OCMW kan u terecht met al uw vragen!
MEDEDELINGEN
WAK 2010
In Zandhoven zijn heel wat amateurkunstenaars
actief. Ze schilderen, dansen, zingen, maken
muziek, draaien potten, schikken bloemen, knippen en plakken, kleuren, tekenen, schrijven,
geven workshops en nog veel meer! En allemaal
doen ze het voor de gezelligheid of omdat ze
gewoon graag bezig zijn met hun handen, hun
hoofd, alleen of in groep… Het is tijd om te ontdekken wie ze zijn en wat ze doen!
Tijdens de Week van de Amateurkunsten mag
en kan dan ook alles: toneelopvoeringen, kunstroutes, openbare repetities, open dagen, workshops, muziekoptredens, tentoonstellingen of
een heus massaspektakel. Maar er zijn natuurlijk
meer mogelijkheden: nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verenigingen, kunstenaarscollectieven en individuele amateurkunstenaars
kunnen worden gesmeed waarbij de grenzen
van de kunstdisciplines vervagen en nieuwe projecten ontstaan. (Zo mochten we vorig jaar na
de WAK een nieuw collectief verwelkomen in
Zandhoven!)
In 2010 is het thema van de WAK ‘goesting’. Wij
hebben alvast heel veel goesting om aan een
nieuwe WAK te beginnen! Aarzel niet om je in
te schrijven bij de dienst secretariaat via [email protected]
zandhoven.be of op het nummer 03/410.16.43.
Meer info op www.wak.be
Doe iedereen goesting krijgen en zet je tanden
in de WAK!
Meldpunt Discriminatie
Antwerpen
U kunt niet binnen in de bibliotheek met uw rolstoel omdat de veiligheidssensoren te dicht bij
elkaar staan? U wordt geweigerd voor een job
omdat u niet jong en dynamisch genoeg bent?U
en uw partner mogen een appartementje niet
huren omdat jullie een holebikoppel zijn? U
mag niet binnen in een discotheek omdat u van
andere origine bent?
Klop dan aan bij het Meldpunt Discriminatie van
Antwerpen.
Discriminatie betekent dat men een onterecht
verschil maakt tussen mensen op basis van bijvoorbeeld hun leeftijd, geslacht, huidskleur,
afkomst, handicap of seksuele voorkeur.
Het Antwerpse Meldpunt Discriminatie staat
open voor meldingen uit alle gemeenten van
zijn volledige werkingsgebied. Ook de inwoners
van Zandhoven kunnen hier dus terecht met een
melding over discriminatie.
Via advies, bemiddeling en onderhandeling proberen ze iedereen zo goed mogelijk verder te
helpen.
Bijvoorbeeld:
•U voelt zich ongelijk behandeld.
•U bent getuige van discriminatie.
•U wenst meer informatie over discriminatie.
Het Meldpunt Discriminatie luistert, registreert
en zoekt mee naar een oplossing. Discreet, in
alle vertrouwen en altijd in overleg.
Praktische informatie
Maak altijd eerst een afspraak met het Meldpunt.
Bel, mail of kom langs:
Telefoon (gratis): 0800 94 84 3
E-mail: [email protected]
be
Website: www.antwerpen.be/meldpunt
Adres: Kantoor van de ombudsvrouw
Sint-Jacobsmarkt 7 - 2000 Antwerpen
12
Openingsuren: Maandag, dinsdag of woensdag:
van 9u tot 15u
Donderdag: van 9u tot 19u (tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie tot 15u)
MEDEDELINGEN
Rijbewijzen
Categorie D
Wie vanaf 10 september 2009 een rijbewijs wil
halen voor een categorie van groep C moet
niet enkel slagen voor een theoretisch en praktisch examen en een medische keuring, hij moet
bovendien zijn vakbekwaamheid bewijzen. Dit
attest van vakbekwaamheid is enkel verplicht
voor wie met een categorie van groep C professioneel vervoer verricht.
Voor chauffeurs van een categorie van groep D
werd deze maatregel al op 10 september 2008
ingevoerd.
Wie met zijn “C” enkel voor privédoeleinden
rondrijdt (bijvoorbeeld met een paardentrailer
of een zwaardere mobilhome) heeft die vakbekwaamheid niet nodig.
Info
Meer info op www.mobilit.fgov.be/data/route/
pdcrbw/CirCAPnl.pdf. Een overzicht met erkende
bijscholingscentra vindt u op http://www.mobilit.fgov.be/data/route/pdcrbw/OCF.pdf.
Wat verandert er nu voor u?
Dat hangt ervan af of uw C-rijbewijs werd afgeleverd vóór of na 10 september 2009.
Afgeleverd na 10 september 2009
Wanneer u het theoretisch en praktisch examen
aflegt voor een categorie van groep C kan u dit
meteen combineren met de examens voor de
vakbekwaamheid.
Voor meer informatie neemt u best contact op
met de rijschool.
Afgeleverd vóór
10 september 2009
U bent vrijgesteld van de verplichting tot vakbekwaamheid tot 9 september 2016. U kan met uw
huidig rijbewijs verder professioneel vervoer verrichten. Wanneer u voor 9 september 2016 een
nieuw rijbewijs aanvraagt op basis van een medische schifting, zal het gemeentebestuur de code
95 (bewijs van vakbekwaamheid) op uw rijbewijs
zetten.
Bijscholing
13
Chauffeurs met een categorie van groep C die
professioneel vervoer verrichten, zullen in de
toekomst verplicht worden om bijscholingen te
volgen. Het gaat om 35 uur les, gespreid over 5
jaar. Wie deze uren niet volledig gevolgd heeft,
zal zijn vakbekwaamheid niet kunnen verlengen.
MEDEDELINGEN
Op zoek naar een
origineel cadeau?
Laat u verleiden door de
Zandhovense geschenkcheque!
December komt dichterbij en dan denkt u ongetwijfeld aan de vele cadeaus die u moet kopen
naar aanleiding van de eindejaarsperiode. Het
gemeentebestuur van Zandhoven en onze middenstandsvereniging willen in de aanloop hier
naartoe graag met iets nieuws naar buiten
komen, meer bepaald met de “Zandhovense
geschenkcheques”. Dit zijn cheques ter waarde
van vijf en tien euro die bij alle deelnemende
Zandhovense handelaars kunnen besteed worden.
Aankoop
De cheques kunnen in het gemeentehuis en in
de verschillende openbare bibliotheken van
Zandhoven aangekocht worden. Bedoeling is dat
de cheques als geschenk gebruikt worden. De
gelukkige kan de cheque vervolgens bij één van
de deelnemende Zandhovense handelaars besteden en dit binnen een periode van één jaar.
Bij aankoop van één of meerder cheques ontvangt u eveneens een lijst van al de deelnemende handelaars. Zij maken in hun winkel of bedrijf
ook kenbaar dat ze deelnemen aan deze actie.
Bovendien zal het gemeentebestuur op zijn
website precies bijhouden welke handelaars er
deelnemen.
Voordelen
Het grote voordeel van deze cheque bestaat erin
dat u uw hoofd niet hoeft te breken over een
geschikt geschenk, terwijl de gelukkige ontvanger deze cheques naar eigen believen kan besteden aan een zeer breed gamma van producten.
Bovendien tracht het gemeentebestuur via deze
weg iedereen ertoe aan te zetten om uiteenlopende aankopen bij onze plaatselijke middenstand te doen.
Start
Het gemeentebestuur biedt deze geschenkcheques vanaf dinsdag 1 december 2009 te koop
aan op het gemeentehuis en in de openbare
bibliotheken van Zandhoven.
Meer info
Meer informatie over onze nieuwe geschenkcheque kan u bekomen bij David Basstanie op
het nr. 03/484.30.20 of via [email protected]
Zandhoven
Met een glimlach in en door
Zandhoven
14
Wij aanvaarden uw
Zandhovense
geschenkcheque
MEDEDELINGEN
Zandhoven heeft een
nieuwe Schepen!
Eerste Schepen Louis Lenaerts gaat het wat rustiger aan doen. Hij gaf zijn ontslag als schepen op
de gemeenteraad van september. Een verrassing
was dit niet, want net na de gemeenteraadsverkiezingen werden hierover reeds afspraken
gemaakt.
En natuurlijk hield Louis woord. Wat had u
anders verwacht!
Louis kwam op 1 januari 1977 in de gemeenteraad van Zandhoven (net na de fusies). In 1983
werd Louis eerste schepen. Hij was bijna 27 jaar
lang verantwoordelijk voor moeilijke bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw
en milieu.
Computerles
De lessen worden gegeven in de gemeentelijke
basisschool van Zandhoven, Amelbergastraat 30.
De parking en ingang zijn aan de achterzijde. Er
kunnen maximaal 10 personen per cursus deelnemen en voor iedere deelnemer is een eigen
computer voorzien.
PowerPoint
Wat? hoe een diapresentatie maken?
Duur? 2 lessen van 2 uur (per week 1 les)
Voorkennis? vereist wat betreft werken met een
computer
Wanneer? 19/11 en 26/11/2009
Inschrijvingsgeld? 24 euro
De cursus zal gegeven worden op donderdagavond van 19.30 tot 21.30u.
Een geweldig geheugen, een grote dossierkennis en een kunst om mensen te verzoenen, kenmerken Louis. In Pulderbos ligt zijn ziel, de realisatie van de prachtige Molensite is zijn werk, de
Molenkring is door hem begeesterd.
Samen met zijn lieve vrouw Rita hebben ze
geleefd voor onze inwoners en onze dorpsgemeenschappen.
Het gemeentebestuur zal hem missen, ook al is
hij nog niet ver weg. Louis is nog voorzitter van
de gemeenteraad en blijft dus nog verder malen,
hetzij bij iets minder wind.
Rita en Louis, namens onze bevolking, van harte
bedankt voor het harde werk en vooral dank
voor uw vriendschap.
En natuurlijk is er opvolging voorzien. Steven
Van Staeyen (ook uit Pulderbos) zal Louis vervangen. Steven is 39 jaar, gehuwd met Nadine
en vader van twee schatten van kinderen.
Steven neemt de bevoegdheden van Louis over
(verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van Pulderbos, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw,
Landbouw, Heemkunde en Toerisme.)
Politiek inzicht heeft Steven meegekregen van
zijn vader en hij heeft ook alle kwaliteiten om
een goede schepen te zijn. Hij staat vanaf heden
ter uwen dienste.
Gespreksgroep voor
nabestaanden na
zelfdoding
Wanneer mensen door zelfdoding uit het
leven stappen blijven de nabestaanden
vaak achter met een diepe leegte, intense
emoties en vele vragen. Zij worstelen
vaak met de waaromvraag, met schuldgevoelens, enz. De groep (10 avonden)
is een plaats om daarover te spreken,
mekaar te ondersteunen en (h)erkenning
te vinden bij elkaar.
Voor informatie kan u terecht bij
Mathy PAESHUYSE en Geert HULSELMANS
Gsm: 0473 75 97 51
Mail: [email protected]
www.werkgroepverder.be
15
Veel succes, Steven!
OPENBARE WERKEN
Overzicht van de
werken
Werken in uitvoering
- Buitengewone onderhoudswerken aan de
windmolen (Pulderbos)
Werken wachtend op toezegging van toelagen
- Buitengewone onderhoudswerken aan de H.H.
Petrus & Pauluskerk te Pulle
Aankoop wachtend op toezegging van toelage
- Aankoop veegzuigmachine
In ontwerp of in onderhandeling
- Bouwen van de multifunctionele zaal en omgevingswerken
- Herinrichting Oelegembaan – fase 2 (gedeelte
Kerkstraat – Liersebaan)
- In opdracht van HidroRio:
•Massenhoven: overstort riolering LiersebaanAntwerpsebaan
- In opdracht van het Agentschap Wegen en
Verkeer:
•vernieuwen van de brug: E313/Herentalsebaan
In bestelling
- Aankoop tractor en klepelmaaier
Aan te vangen werken:
- Bouwen van een berging aan het lokaal van
het C-terrein, Voetbalstraat
- Wegenis- en rioleringswerken Bosdreef –
fase 2
Wegen- en rioleringswerken
a) in opdracht van gemeentebestuur: nihil
b) in opdracht van HidroRio:
1) Schildebaan (deel huisnr. 57 t.e.m. 65)
2) Pulderbos: Goormansstraat – Kapelstraat
(woonzone)
Bouwen
- Buitengewone onderhouds- en herinrichtingswerken aan de gebouwen van Stekelbees,
Beggard nr. 2
- Bouwen van een sporthal
Grondverwervingen
- In onderhandeling:
• Oelegembaan – fase 2: herinrichting
• Bakkerijstraat
• Nederviersel (strook voor aanleg fietspad
naar Kleine Nete)
• Venstraat (ruiling)
Grondvervreemdingen
- Langestraat (restperceeltje)
16
Wagen- en machinepark
- nihil
OPENBARE WERKEN
Verkoop van hout
De gemeente Zandhoven gaat over tot de volgende houtverkopen :
a) verkoop per container van gemengd hout :
- inhoud + 6 m³
- hout op lengte van maximum 2 m
- aan huis geleverd
- kostprijs : 200 euro
- levering zolang de voorraad strekt
Inschrijving :
naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan
Mevr. Maria Verbraeken (03/410.16.31) of per
e-mail : [email protected]
b) verkoop van grove den (met diameter van 16
tot 45 cm) per lengte van ± 1,00 m :
- loten met een volume van ± 10 m³
- kruinhout (in één lot) van 132 bomen
o zelf af te halen
o te bezichtigen vanaf 15 november 2009
o te verwijderen vóór 15 januari 2010
o gelegen op het pleintje gelegen tussen
de volgende straten :
Veldstraat – De Stevens - Meidoornlaan
o mag niet met auto en aanhangwagen
over de voetpaden en in het pleintje
gereden worden.
- inschrijven door, onder gesloten omslag
en met vermelding op de omslag van
‘VERKOOP HOUT - DE STEVENS’, een schriftelijk bod binnen te brengen bij de gemeentelijke technische dienst vóór 30 november
2009
De verkoop is open voor één ieder die in
Zandhoven is ingeschreven in het bevolkingsregister en/of vreemdelingenregister op datum
van 1 november 2009.
beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en
keramiek. De overige 10 % bestaat uit een restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal,
roofing, gips, kalk, …
Selectief slopen en sorteren aan
de bron
De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Dat is
maar liefst 3 keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval. Daarom is het belangrijk
dat je zo weinig mogelijk verontreinigend bouwen sloopafval naar een stortplaats afvoert. Dat
kan door de belangrijke fractie van het bouwen sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze
gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor de productie van stabilisé of nieuw
beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd
is. Om zo goed mogelijk te kunnen recycleren,
moet je wel selectief slopen en sorteren aan de
bron. Hierbij scheid je de verontreinigde materialen van de herbruikbare.
Hoe selectief slopen?
Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een
beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Ook de niet gevaarlijke afvalstoffen zoals
glas, hout, kunststoffen, enz., zamel je beter
afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we ze maximaal hergebruiken
en recycleren. Omdat deze stromen niet eerst
moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycled worden, leveren de inspanningen om selectief te slopen een financieel voordeel op.
Wanneer selectief slopen?
Wat is bouw- en sloopafval?
Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle
afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat
voor ruim 90 % uit steenfractie. Dat zijn resten
Uiteraard is het niet de bedoeling om bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een
badkamer, selectief te slopen. Als je daarentegen grote verbouwingswerken gaat uitvoeren
waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het
selectieve slopen een duidelijke meerwaarde.
Ook voor werken waarbij een grote hoeveelheid
steenpuin vrijkomt zoals het heraanleggen van
een oprit of terras, hou je de steenfractie best
apart. Een container zuiver steenpuin is immers
eenvoudiger te verwerken en kost een stuk
minder dan het verwerken van een container
gemengd afval.
17
Ga je verbouwen?
Sloop selectief en
sorteer aan de bron!
MILIEU EN NATUUR
Huisvuilkalender
G.F.T.+ wordt opgehaald op volgende
dagen:
Grof huisvuil:
Pulle
maandag
7 december 2009
Viersel
dinsdag
8 december 2009
Pulderbos
woensdag
9 december 2009
Massenhoven
donderdag
10 december 2009
Zandhoven
maandag
14 december 2009
vrijdag 6 november 2009
vrijdag 20 november 2009
vrijdag 4 december 2009
vrijdag 18 december 2009
vrijdag 31 december 2009
Plaats de GFT-bak de dag van de ophaling
uiterlijk om 7.00u ’s morgens op de stoep.
P.M.D. (blauwe zakken) wordt
opgehaald op volgende dagen:
vrijdag 6 november 2009
vrijdag 20 november 2009
vrijdag 4 december 2009
vrijdag 18 december 2009
vrijdag 31 december 2009
Plaats de blauwe zak de dag van de ophaling
uiterlijk om 7.00u ’s morgens op de stoep.
Huisvuil wordt iedere maandag opgehaald.
Plaats het huisvuil de dag van de ophaling
uiterlijk 7.00u ’s morgens duidelijk
zichtbaar op de stoep.
PAPIER EN KARTON:
Pulderbos, Viersel,
Massenhoven,
Zandhoven en Pulle
woensdag
18 november 2009
Pulderbos, Viersel,
Massenhoven en
Zandhoven
woensdag
16 december 2009
Plaats het P/K de dag van de ophaling uiterlijk
om 7.00u ’s morgens op de stoep.
KGA wordt opgehaald op
zaterdag 5 december 2009.
Kerkplein Massenhoven:
10.00 – 11.00u.
Kerkplein Viersel:
11.15 – 12.15u.
Kerkplein Pulle:
13.00 – 14.00u.
Kerkplein Pulderbos:
14.15 – 15.15u.
Kerkplein Zandhoven:
15.30 – 17.00u.
18
Handelsvuil wordt opgehaald op
woensdag 25 november en
woensdag 30 december 2009.
Enkel de volgende fracties worden in DECEMBER opgehaald:
Plastiek (enkel harde
kunststoffen)
•WEL: buizen, emmers (mag met hengsel), rolluiken (zonder draaibalk), speelgoed (zonder
elektrische aandrijving), tuinmeubelen, wasmanden, bierbakken, dakgoten, PVC planchetten,…
•NIET: golfplaten, polycarbonaatplaten, PVC
ramen, folies, kleine stukken kunststof,…
•LET OP: Al de plastics die u kunt vouwen of
plooien zijn geen harde kunststoffen.
Groot porselein
•WEL: toiletten, wastafels, lavabo’s,…
•NIET: geen klein porselein zoals bijvoorbeeld
serviesgoed, dit dient u zelf naar het containerpark of naar een porseleinbak te brengen.
De hiernavolgende regels dienen strikt nageleefd te worden:
1° Enkel de voorziene fracties mogen worden
aangeboden. De rest zal blijven staan.
2° Afval dat aangeboden wordt in zakken zal
niet worden meegenomen.
3° Het aangeboden afval dat na de ophaling
niet werd meegenomen, dient zo snel mogelijk van de straatkant verwijderd te worden.
4° Het afval mag ten vroegste de avond voor de
dag van ophaling aan de straatkant worden
gezet.
5° Het aangeboden afval dient gesorteerd en in
hanteerbare stukken te worden aangeboden.
6° Klein restafval moet met de wekelijkse huisvuilophaling meegegeven worden.
MILIEU EN NATUUR
Slimmer stoken
OPENINGSUREN
CONTAINERPARK
Tips voor een goed gebruik van
uw kachel en open haard
Tijdens de winterperiode, dit is van
1 oktober tot en met 31 maart:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 09.00 tot 16.00u.
woensdag: sluitingsdag
zaterdag: van 09.00 tot 12.00u.
Een hout- of kolenkachel, een open haard …
het kan toch zo gezellig zijn. Het bespaart een
flinke duit, indien u er op de juiste manier mee
omspringt.
Hierbij enkele belangrijke tips:
•Kies het juiste type van kachel met een vermogen dat past bij de ruimte.
•Gebruik de juiste brandstof.
•Let erop dat uw schoorsteen goed trekt.
•Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel
staat.
•Smoor het vuur niet.
•Aanmaken doet u het best met natuurlijke
aanmaakblokjes of kleine houtjes.
•Vermijd houtsoorten die veel hars bevatten,
zoals bv. den en spar.
•De rookgassen die uit de schouw komen moeten kleurloos of wit zijn.
•De kleur van de vlam in de kachel moet helder
geel zijn en mag niet flakkeren.
•Sluit ook nooit de luchttoevoer af om het vuur
te laten uitgaan.
•Stook niet bij windstil of mistig weer.
•Doe de as uit de open haard of houtkachel bij
het gewone huisvuil.
•Laat uw schoorsteen jaarlijks reinigen.
•Sluit de luchttoevoer af bij een schoorsteenbrand en doof het vuur met zand, gebruik
zeker geen water.
Gesloten op zon- en feestdagen.
Sluitingsdagen:
maandag 2 november (Allerzielen)
donderdag 24 december namiddag
(kerstavond)
vrijdag 25 december (Kerstmis)
zaterdag 26 december
(tweede kerstdag)
donderdag 31 december namiddag
(oudejaarsavond)
vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
LET OP:
19
Verbranden van afval in kachels, open vuren
en vaten in de tuin is ten strengste verboden
bij wet.
MILIEU EN NATUUR
Afvalpreventie
De stijgende welvaart en de consumptiemaatschappij waarin we leven zorgt ervoor dat we
dagelijks een hoeveelheid afval produceren.
Vooral bij onze aankopen worden we overladen
met een hoeveelheid afval.
Hoog tijd dus dat we bewust omgaan met afval
en ons consumptiegedrag in vraag stellen. Het
spreekt voor zich dat afval vermijden de meest
efficiënte wijze is om de afvalberg te doen slinken. Wie afval vermijdt, moet het ook niet kwijt.
Een bewust aankoop- en consumeergedrag van
producten kan hiervoor een eerste stap zijn.
Dat het anders kan, bewijzen de
volgende voorbeelden:
•kies voor onverpakte verse groenten i.p.v. conserven
•doe aan thuiscomposteren als je een tuin hebt
•gebruik een herbruikbare boodschappentas
i.p.v. de plasticzak
•gebruik een brooddoos i.p.v. aluminiumfolies
•gebruik de achterkant van beschreven of
bedrukt papier als boodschappenlijstje of als
tekenpapier voor kinderen
•gebruik glazen flessen (eventueel met statiegeld) i.p.v. blikjes, plastic flessen en brikverpakkingen
•gebruik katoenen zakdoeken i.p.v. papieren
•opteer voor het gebruik van ‘herbruikbare luiers’ i.p.v. de wegwerpluiers
•kleef een sticker op uw brievenbus die duidelijk maakt dat u geen reclamedrukwerk wenst
te ontvangen
•laat u niet verleiden tot de aankoop van overbodige producten
Hergebruik:
Indien afval toch onvermijdelijk is, wordt er best
zoveel mogelijk hergebruikt. Wat voor de ene
persoon afval en dus onbruikbaar is geworden,
kan voor iemand anders nog bruikbaar zijn,
eventueel na kleine herstellingen.
20
•kies voor oplaadbare batterijen
•kies voor glazen flessen boven wegwerpverpakking
•breng bruikbare producten naar de kringwinkel
Streekeigen bomen en
struiken in je tuin
Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin
als het ware naadloos aan op het landschap in
je streek. Vogels, vlinders, egels e.d. hoeven dan
geen bocht te maken om je tuin heen. Zelf heb
je echter ook baat bij streekeigen groen i.p.v.
uitheems (sier)groen, al was het maar omdat
het goedkoper is. Bovendien groeit het niet
alleen sneller maar gaat het ook langer mee.
Het is immers beter aangepast aan ons klimaat
en beter bestand tegen ziekten en plagen. Maar
veel mensen zijn het echte landleven inmiddels
zo ontgroeid, dat ze niet meer weten wat hier
van nature thuishoort.
Waar?
Om van je tuin geen exotisch eiland te maken zou
je op zijn minst je haag of afsluiting uit streekeigen soorten moeten samenstellen. Veel mensen
kijken alleen naar de afsluitende waarde en kiezen ‘voor de zekerheid’ een immergroene muur
van conifeertjes of laurierkers. Er zijn echter
ook soorten van bij ons die dicht afsluiten, zoals
beuk en haagbeuk - en taxus blijft zelfs groen!
Andere soorten bieden dan weer ieder seizoen
iets nieuws: ‘s winters kale takken waar de zon
doorheen kan, bloesem in de lente, ‘s zomers
groen en in het najaar vruchtjes en herfsttinten.
Met gratis vogels en vlinders er bovenop!
Er is geen reden waarom je voor solitaire bomen
ook niet voor streekeigen soorten zou kiezen.
Nog leuker is natuurlijk een gemengd bosje, om
een hoek op te vullen, om een onfraai uitzicht te
camoufleren of gewoon om meer natuur te krijgen. Andere mogelijkheden zijn: een houtkant,
een knotbomenrij, een struikenborder…
In de tuinliteratuur vind je praktische informatie
over de verschillende mogelijkheden.
MILIEU EN NATUUR
BOMEN
Beuk (Fagus Sylvatica)
Boswilg (Salix caprea)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
Gewone vlier (Sambucus nigra)
Gladde iep (Ulmus minor)
Grauwe wilg (Salix cinerea)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Ratelpopulier (Populus tremula)
Ruwe berk (Betula verrucosa)
Schietwilg (Salix alba)
Spaanse aak (Acer campestre)
Wilde peer (Pyrus communis)
Wintereik (Quercus petraea)
Winterlinde (Tilia cordata)
Zachte berk (Betula pubescens)
Zoete kers (Prunus avium)
Zomereik (Quercus robur)
Zwarte els (Alnus glutinosa)
STRUIKEN
Brem (Cytisus scoparius)
Eenstijlige meidoorn (Crataegnus monogyna)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Hazelaar (Corylus avellana)
Hondsroos (Rosa canina)
Hulst (Ilex aquifolium)
Mispel (Mespilus germanica)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Sporkehout of vuilboom (Frangula alnus)
Taxus (Taxus Baccata)
Vlier (Sambucus nigra)
Vogelkers (Prunus padus)
Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Opgelet: volg steeds de
wettelijke bepalingen
wanneer je bomen,
struiken en hagen plant!
Als je plantgoed bestelt, geef je best ook
de wetenschappelijke naam op, om bv. te
voorkomen dat jij beuk voor een haag vraagt
en de leverancier denkt dat je haagbeuk
bedoelt. Vraag uitdrukkelijk de wildvorm,
d.w.z. de vorm waaronder de plant in de
natuur voorkomt. Veredelde vormen, zogenaamde cultivars, hebben vaak minder van
de hogergenoemde voordelen!
21
Volgende soorten zijn alleszins
aan te raden in onze streken:
MILIEU EN NATUUR
Bewust duurzaam
bouwen
Wat is ‘duurzaam’ bouwen?
‘Duurzaam’ bouwen betekent in de volksmond
meestal ‘sterk’ en ‘stevig’ bouwen. Dit is echter
maar een deel van de huidige betekenis van
‘duurzaam’ bouwen. Tegenwoordig betekent
‘duurzaam’ bouwen ook bouwen op zo’n manier
dat wereldwijd een gezonde, ecologische en
sociaal aanvaardbare leefomgeving geschapen
en gevrijwaard wordt voor de huidige én de toekomstige generaties.
Duurzaam bouwen streeft dan ook naar een
optimaal gebruik van lokaal beschikbare hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen.
Duurzaam bouwen of verbouwen in deze uitgebreide betekenis, houdt bovendien rekening
met sociale aspecten en de band tussen ‘Noord’
en ‘Zuid’.
Wij spreken van een ‘milieuvriendelijke productie’ als een materiaal op een milieuvriendelijke
manier werd gemaakt. Als de oorspronkelijke
grondstoffen hiervoor echter in abominabele
arbeidsomstandigheden en/of met veel milieuvervuiling gewonnen werden ergens in ZuidAmerika of Azië, kan er van ‘duurzaam’ bouwen
geen sprake zijn.
Tips op een rij voor milieusparend bouwen en
verbouwen
•Leg de juiste prioriteiten. De afwerking van uw
huis is natuurlijk erg belangrijk: u wil dat het
er mooi uitziet. Niettemin raden we u aan om
toch eerst te investeren in een goede constructie- en ruwbouwfase. Bijvoorbeeld: stel eerder
de verf- en tegelfase uit, dan de isolatiefase, …
Doe meteen goed wat u de eerste 40 à 80 jaar
niet kunt veranderen. Eerst alles afwerken en
later isoleren kost veel meer tijd en geld (en
u zit dan weer in het stof!) dan eerst degelijk
isoleren en later afwerken.
•Kies als het kan voor een woning in stads- of
dorpskernen. Er staan veel mooie woningen
leeg en u kunt er vaak ook voor een stukje
groenvoorziening zorgen. Bovendien zit u zo
veel dichter bij de bakker, de slager, de school,
de bioscoop, enz.
22
•Vanuit milieustandpunt is het verantwoord
verbouwen van een bestaande woning meestal beter dan nieuwbouw.
•Vaak wordt een serre gebruikt om passieve
zonne-energie maximaal te benutten. Let er
wel op dat de serre afgesloten kan worden
van de bewoonde ruimtes. Zoniet warmen die
ruimtes in de zomer te veel op, en moet er in
de winter extra gestookt worden. Door het
glas van de serre verdwijnt immers veel warmte. Gebruik de serre in de winter zeker niet als
extra woonruimte waarin u moet stoken, want
dan is er geen sprake meer van energiewinst,
maar van veel energieverlies.
•Glas is vanuit verwarmingsstandpunt steeds
een ‘koudegat’ in uw huis. Zelfs met dubbel
glas blijven ramen en glazen deuren ‘koudegaten’. Gebruik daarom minstens verbeterd dubbel glas of hoogrendementsglas. Enkel glas is
sinds het isolatiedecreet niet meer toegelaten
bij nieuwbouw of verbouwingen. De hogere
prijs van verbeterd dubbel of driedubbel glas
verdient u terug door de energiebesparing die
het oplevert.
•De beste methode om koudebruggen te vermijden, is isoleren aan de buitenzijde. Een eerste controle op koudebruggen kunt u als volgt
doen: volg met een potlood op een plan of
schets de lijn van de isolatie. Waar die onderbroken is, is er een koudebrug. Isolatie aan de
binnenkant is een noodoplossing en kan niet
steeds toegepast worden!
•Zorg ervoor dat de constructie van uw huis
lucht- en winddicht is. Kieren en tochtspleten moet u vermijden. Zorg daarom voor een
winddicht en isolerend onderdak.
•De hoeveelheid warmte die een ketel, radiator
of kachel afgeeft per eenheid van tijd heet ‘vermogen’. Dit vermogen moet afgestemd zijn op
de ruimte die verwarmd moet worden. Bij een
te klein vermogen wordt de ruimte niet warm.
Bij een te groot vermogen kan de kachel niet
voluit branden en is de verbranding dus niet
optimaal. Daardoor is er meer luchtvervuiling.
Laat het nodige vermogen juist berekenen
en ga niet af op vuistregels. Die garanderen
immers altijd een te hoog vermogen.
•Gebruik hout dat afkomstig is uit verantwoord
beheerde bossen. Het draagt het FSC-label
(Forest Stewardship Council).
MILIEU EN NATUUR
Hondenpoep … een
aanhoudend probleem
Kent u het? U bent aan het wandelen, gezellig met het hele gezin… en plotseling trapt u in
een hondendrol. Dan loopt u daar met uw vuile
schoenen, u probeert uw schoen af te schrapen
aan een steen of in het gras, maar de stank blijft
u achtervolgen.
Vele inwoners van Zandhoven zijn echte dierenvrienden en hun hond is hun trouwste vriend en
speelkameraad. Hoewel iedereen de hondenbezitter dat plezier gunt, zouden honden toch
geen hinder mogen betekenen voor de andere
inwoners. Nog al te vaak worden voetpaden,
openbaar groen en bermen ontsierd door hondenpoep. Daar kan die hond natuurlijk niets aan
doen … wel het baasje! Hij moet erop toezien
dat wanneer het huisdier zijn gevoeg doet, de
uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd worden.
Sluikstorten van tuinen snoeiafval
Er wordt vastgesteld dat op diverse plaatsen in
de gemeente tuin- en snoeiafval wordt gestort
langs de openbare weg of in gemeentelijke en
privébossen. Onder andere in Massenhoven,
Vogelzang, is dat het geval. Het gemeentelijke
containerpark is voldoende bereikbaar voor
iedereen. Er zal door de politie dan ook streng
toegezien worden op deze vorm van sluikstorten.
Dus, doet uw hond een kakje, stop het dan in
een zakje!
De cijfers - gemiddeld
waterverbruik per dag,
per persoon:
•toilet: 40 l
•wasmachine: 28 l
•douche: 18 l
•ligbad: 17 l
•wastafel: 8 l
•vaatwas: 4 l
•handwas: 3 l
•bereiding van voeding: 3 l
•schoonmaak: 1 l
•auto en tuin: 0,5 l
•leidingverlies: 0,25 l
Sterilisatieproject
zwerfkatten –
oproep vrijwilligers
Samen met enkele vrijwilligers is het
gemeentebestuur vorig jaar gestart met een
sterilisatieproject voor zwerfkatten.
Dit blijkt een groot succes te zijn, gezien de
vele aanvragen. Daarom doen de initiatiefnemers een oproep naar de inwoners van
Zandhoven om hen te helpen bij dit project.
Iedereen die een handje wil toesteken, mag
contact opnemen met Annemie Depauw op
het nummer 0479/51.82.84.
23
Rationeel watergebruik
GEZONDHEID
Vaccineren tegen
seizoensgriep,
deze winter meer
dan ooit nodig
Seizoensgriepvaccinatie helpt niet
tegen Mexicaanse griep
Door het opduiken van een nieuw griepvirus
geraakte de wereld in de ban van de Mexicaanse
griep. In al die heisa zou je vergeten dat in ons
land elk jaar minstens duizend personen sterven
aan de complicaties van seizoensgriep.
Vooral mensen met chronische ziekten (diabetes, long- en hartaandoeningen, nierinsufficiëntie, enz.) en 65-plussers zijn vatbaar.
Als u zich tegen de seizoensgriep laat vaccineren, bent u niet beschermd tegen de Mexicaanse
griep. Dat komt omdat het Mexicaanse griepvirus, een heel nieuw virus is. Het kon nog niet
in het seizoensgriepvaccin worden opgenomen.
Voor Mexicaanse griep komt er een nieuw vaccin. Dat apart van het seizoensgriepvaccin moet
worden gegeven. Bij vragen, contacteer uw huisarts.
Meer informatie op www.griepvaccinatie.be en
www.influenza.be.
Hoeveel mensen ziek zullen worden van de
Mexicaanse griep, valt moeilijk te voorspellen.
In het slechtste geval wordt een derde van de
bevolking ziek.
De enige doeltreffende bescherming tegen deze
pandemische griep is vaccinatie. Een vaccinatieprogramma is door de overheid uitgewerkt en is
intussen van start gegaan.
Maar vaccineren tegen de
seizoensgriep blijft ook belangrijk
Dat in ons land jaarlijks meer dan duizend mensen aan de complicaties van de seizoensgriep
sterven, lijkt door de Mexicaanse grieppandemie
wat op de achtergrond te verdwijnen. De enige
manier om u tegen seizoensgriep te beschermen, is vaccinatie. Nog te weinig mensen met
een verhoogd risico op verwikkelingen doen dat.
Volgens het laatste rapport van de mutualiteiten
laat amper één derde van chronisch zieken jonger dan 65 zich vaccineren.
Dat is veel te weinig. De 65-plussers doen het
beter. Zes op tien laten zich vaccineren tegen de
seizoensgriep. De Europese ministers van volksgezondheid streven ernaar dat 75 procent zich
laat inenten.
Hoe goed zijn de Vlamingen gevaccineerd tegen
seizoensgriep (bron IMA)
24
Thuiswonende 65 plussers
50 tot 64 jarigen
Rusthuisbewoners
Mensen met diabetes jonger dan 65
Mensen met diabetes ouder dan 65 jaar
62.3%
18.5%
80.5%
31%
72.4%
Plantjesweekend Kom
op tegen Kanker
Van 18 tot en met 20 september 2009 organiseerde Kom op tegen Kanker al voor de vijftiende keer
het intussen bekende plantjesweekend. Tijdens
deze dagen verkopen duizenden vrijwilligers
azalea’s ten voordele van de stichting. Ook onze
scholen deden hun duit in het zakje. De gemeentelijke basisschool van Zandhoven, leefschool ’t
Zandhofje, de Klaproosschool van Pulderbos en
Klavertje Vier-sel uit Viersel verkochten samen
met vrijwilligster Sophie Bolckmans uit Pulle
maar liefst 900 plantjes! Aan alle verkopers proficiat en aan alle kopers bedankt!
GEZONDHEID
vorming voor grootouders
•BEGELEIDING: Rosina Bonnaerens, lerares en
grootouder
•WANNEER: donderdag 19 november 2009
(19.30 tot 22 uur)
•WAAR: Gemeentehuis van Zandhoven –
Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
Sinds enkele jaren organiseren wij, samen met
de gemeenten Zoersel, Brecht, Schilde en Malle
informatieavonden in het kader van geestelijke gezondheid. Deze keer organiseren wij een
reeks informatieavonden voor de grootouders.
De andere vormingslessen gaan door:
BELONEN EN STRAFFEN:
AFSTEMMEN MET DE OUDERS
GROOTOUDERS ZIJN VAN EEN NIEUWSAMENGESTELD GEZIN
Caroline Coddens
Donderdag 25 februari 2010 te Brecht
Het cliché zegt dat grootouders kleinkinderen
graag verwennen. Kleinkinderen geven je precies een tweede kans om alles te doen waar je
vroeger, bij je eigen kinderen, minder tijd voor
had… Maar is dat wel zo aangewezen? Kinderen
hebben nood aan duidelijke regels, maar wat als
de regels van de grootouders niet stroken met
de principes van de ouders?
Deze sessie toont het belang aan van goede
afspraken tussen ouders en grootouders. We
geven antwoorden op vragen als: Welk gedrag is
onaangepast? Wanneer belonen of straffen?
Wat is een goede straf?
GROOTOUDERS EN PUBERS
Caroline Coddens
Donderdag 21 januari 2010 te Malle
IS ER IETS MIS MET MIJN KLEINKIND?
Guido D’Eer
Donderdag 18 maart 2010 te Zoersel
HET ONDERWIJS VANDAAG: LEREN EN
LEERMOEILIJKHEDEN OOK EEN ZAAK VAN
GROOTOUDERS?
Paul Calmeyn & Marleen De Winter
Donderdag 4 mei 2010 te Schilde
Belonen en straffen,
afstemmen met de ouders
Rosina Bonnaerens
begin: 19.30u
Inkom: gratis
19 november 2009
in de raadzaal van het gemeentehuis
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
25
Hotel Oma in de
Noorderkempen
WETENSWAARD
Paardenwijding
Leo De Vos, schrijver voor het gerenommeerd
paardentijdschrift Equitime, schreef dit prachtige
artikel over onze paardenwijding in Zandhoven
De eerste weken van november. Triest, ingetogen, kaal en schraal.Ik heb het nooit zo begrepen op die dagen met te weinig karakter, dagen
zonder ruggengraat. De schilder weet duizend
warme kleuren, schakeringen van rood en bruin,
de heftige gloed van het bos. Mooi zo. Met de
beste wil van de wereld zie ik dat niet. Ik zie de
ontelbare dode bladeren liggen, ik zie een kruiwagen staan en een gritsel of hoe heet dat ding
met zijn vijfentwintig weerhaken. Uitstellen dit
domme karwei, tot het laatste blad zijn ongelijk
duel met de wind heeft opgegeven. “Als ik ooit
eens vijf minuten tijd heb, morgen of een andere
dag misschien, dan begin ik er vast eens aan”.
Met dank aan Louis Neefs. Dit is de beroerde tijd
van het uitstellen, het voor zich uitschuiven der
dingen. Zoals ook deze column. Morgen is de
‘deadline’. Nog zo’n akelig woord. Deadline, wie
verzint het. En een Nederlands equivalent ontbreekt al helemaal.
26
Leunend tegen de deadline, tussen de bladeren en door de modder, kom ik in het dorp.
Het dorp leeft. Het heeft al zijn paarden opgeroepen om gewijd te worden. Kwispelstaartend
naar de kwispel. Het paard in zijn meest uiteenlopende verschijningsvormen. Van een gracieus
en koninklijk voortschrijdende dressuurschimmel
tot een zielig ‘vernepelingske’ om de grote dichter van Tollembeek te citeren. Een parade van
schoonheid en lelijkheid. Van trek – en duwpaarden, van luxe – en werkpaarden, van dieren met
en zonder karakter. Zo ook hun ruiters en hun
voerders. Stijlvol tot potsierlijk. Klasse en farce.
Alles broederlijk naast elkaar. De hoornblazers
van de melancholie in het te hoop gelopen dorp.
Het dorp van de bakker en de slager. En het kletteren van de ijzeren voeten op de oude straatstenen. Zo bereikt de uitgerekte stoet de heilige
plaats van de wijding. Iemand leest met luide
trillende stem “Twee Horsen” van de Brugse
priester-dichter. “De rossen, gelaten in ’t lastig
geluid der schokkende, bokkende bossen, gaan,
stille en gestadig, vooruit.” Om er de sfeer in
te brengen. De pastoor zegent de hompen oud
brood en begint aan een lange, vrome voedertocht, de notabelen laven zich aan het gewijde
water van de engelen van Filliers en de heiligen
uit Wortegem. Het volk volgt. Trappelt beroesd
en gelukzalig ter plaatse als de gezegende paarden wegdraven. Naar stal en stro en hooi. Het
hooi van Sint-Elooi.
Sint-Elooi, Eligius heette de heilige man in zijn
oorspronkelijke gedaante. Het licht gezien in
het Franse Chaptelat, ergens in de buurt van
Limoges. In de vaart der tijden schopt hij het
tot de patroon van de landbouwers en de
WETENSWAARD
Toverij en kwellingen die ‘peerden subitelick
overcommen’. Ruiters met al te doortastende
sporen of venijnige zwepen mogen zich aangesproken voelen. En ook de niets ontziende verleners van verderfelijke en paardvijandige middeltjes. Ik mag hopen dat Sint-Elooi ze met veel
genoegen in de steek laat. Niet lachen, goede
lezer van dit glimmende blad, de brave Elooi
is daar nog altijd toe in staat. Uit betrouwbare
bron weten we namelijk dat de man zelf een
droom van een paard had, zacht, lief en gewillig.
Toen de toekomstige heilige evenwel het tijdelijke inruilde voor het eeuwige ging het dier naar
de pastoor van de kathedraal. Maar de genaamde Momelinus, de bisschop die Eligius opvolgde
in Noyon, zag dat even anders. Hij liet het paard
weghalen bij de pastoor die niet bij de pakken
bleef zitten, hij zocht namelijk zijn toevlucht
tot Elooi. En dat werkte. Het paard liep kreupel,
werd zwak en ziek, ging zienderogen achteruit.
Bijgeroepen paardenkenners en dierenartsen
zaten met de handen in het haar. Geen reme-
die die uitkomst bood, geen zalf aan te strijken.
Sterker nog, het paard schopte wild en bezeten
om zich heen. Liever nog dan het dier weer naar
de pastoor te brengen schonk de radeloze bisschop het dan maar aan een adellijke dame die
op haar nobele knieën beloofde er goed voor te
zorgen. Dat deed ze wel maar paarden waren
ook vroeger niet van gisteren. Bij een ritje in de
Franse natuur werd mevrouw de barones sierlijk
de lucht in gekieperd en met nogal wat breuken
afgevoerd. Paard dus terug naar bisschop en van
lieverlede weer naar mijnheer pastoor. Dat zag
het dier wel zitten, het werd opnieuw de lieve
gezel van vroeger. Straffer nog, het paard wilde
niet meer ouder worden. Een mirakel, een mirakel.
Zo word je heilig. En dus trekken de paarden her
en der jaarlijks naar het dorp om gewijd te worden. En...onvriendelijke omgang met de edele
viervoeters blijft een doodzonde. ‘Wittekes’ soldaat maken is dat niet. Vandaar. Zwart, bruin of
wit, mooi of lelijk, gezegend zijn alle paarden.
Amen.
27
boerenknechten, de hoefsmeden, de koetsiers,
de zadelmakers, de paardenhandelaren, de dierenartsen en de voerlieden. Paardenlui zonder
uitzondering. Vurig aangeroepen bij paardenziekten en ... bij geldgebrek, zoals u weet veel
voorkomend in de wereld van het paard. In
het West-Vlaamse Slijpe (spreek uit Slipe), aanschurkend tegen Spermalie en verscholen achter
Middelkerke werd al vanaf 1644 ieder jaar een
paardenwijding gehouden op de dag van SintElooi, dat is 1 december. Opdat , zo lezen we in
een vergeelde kroniek, “Godt almachtig door de
verdiensten van sijnen vriendt den heiligen Eloy
de peerden wil beschermen en bewaeren van all
ongeluck als tooverie, quellingen ende diverse
sieckten die de peerden dikwijls subitelick overcommen”.
SENIORAMA
OKRA-academie
Deze winter zal onze gemeente opnieuw gastheer zijn voor de alom bekende senioren Okraacademie. De organisatoren hebben zoals elk
jaar een sterk programma uitgewerkt. Kom vooral kijken en luisteren… Plaats van de afspraak:
raadzaal van het gemeentehuis. Deuren: 13.30u,
begin 14.00u
Specerijen door Martine van
Huffel, herboriste
Donderdag 5 november
Specerijen hebben de loop van de geschiedenis sterk beïnvloed. Nederlandse en Portugese
zeevaarders en kooplieden hebben de zeven
wereldzeeën bevaren om specerijen in te kopen
en deze voor veel geld in Europa aan de man te
brengen. U staat er waarschijnlijk niet meer bij
stil maar peper was in de Middeleeuwen quasi
onbetaalbaar en het gebruik ervan gaf meteen
ook nieuwe impulsen aan de culinaire wereld. Nu
nog zijn specerijen alomtegenwoordig en sommige zijn nog steeds heel duur, denken we maar
aan saffraan. Specerijen hebben oorlogen uitgelokt, piraten schepen doen enteren en koningen
voorzien van de mooiste giften. We gaan kort
in op de geschiedenis maar dan vooral over het
gebruik van de specerijen. Verder bespreken we
hoe specerijen uw gerechten niet alleen een bijzondere toets kunnen geven, maar ook hoe deze
uw gezondheid kunnen bevorderen.
Joseph Haydnjaar 2009
door Hugo Joris, ere-leraar
muziekgeschiedenis
28
Donderdag 19 november
Het was geen toevallige inval van Wolfgang
Amadé Mozart toen hij vol bewondering sprak
over ‘papa Haydn’. Franz Joseph Haydn (17321809) is en blijft de geestelijke vader en schepper
van de klassieke symfonie (ruim 100), het klassieke strijkkwartet en concerto. Zijn onvoorwaardelijke trouw aan Johann Sebastian Bach en diepe
bewondering voor Georg Friedrich Händel zorgen ervoor dat hij aan het einde van zijn leven
de zogenaamde oude vorm, het oratorium, tot
een nieuw hoogtepunt brengt. Hij beoefende
alle muziekgenres van zijn tijd meesterlijk en
met vakmanschap. Het is dus onterecht dat sommige critici zich smalend uitlaten over zijn ‘overproductie’ en hem zijn werklust (in opdracht)
blijkbaar kwalijk nemen.
Ongewone avonturen van een
priester door Ronald Sledsens,
priester
Donderdag 03 december
“Als pastoor in een Hobokense parochie word
ik dagelijks geconfronteerd met het wel en wee
van Jan-met-de-Pet of Maria-met-de-Alditas.
Soms humoristisch, soms zelfs hilarisch en vaak
weemoedig. Dit rijke ‘leven zoals het is’ heb ik in
85 cursiefjes in een boekvorm gegoten”.
“Als priester maak ik deel uit van de strooidienst. In een onderkoelde samenleving rijd
ik uit omdat de weg naar kerk en religie voor
vele mensen zo beijzeld is, dat ze erop uitglijdend nooit aankomen… Humor vind ik bij mijn
werkzaamheden een onderschatte eigenschap
van God. Ik kan er ook niks aan doen dat ik een
ietsepietsie moet lachen om de humor die God
rondstrooit. Natuurlijk is godsdienst ook diepe
ernst. En wat ik errond doe, wil ik grondig en
serieus doen. Alleen mezelf wil ik minder serieus
nemen, want zelfs op het pad van iemand met
mijter en kromstaf ligt nog wel eens een bananenschil. Overigens voor zo iemand nog de leukste manier om uit te glijden”.
De overige voorstellingen vinden plaats:
•Donderdag 14 januari:
Madeira, parel in de Atlantische oceaan
•Donderdag 28 januari:
onze cel vermiste personen van de Federale
Politie
•Donderdag 11 februari:
Johannes Vermeer, de sfinx van Delft
•Donderdag 25 februari:
Woordenschat door Jo Berten
Petanquedagen in 2009
november
3 & 17
december
1 (feest)
SENIORAMA
Week van 3de leeftijd
in Pniël
Van maandag 16 november 2009 tot en met vrijdag 20 november 2009 organiseert het rusthuis
Pniël enkele speciale activiteiten naar aanleiding
van de Week van derde leeftijd.
•Maandag 16 november •Dinsdag 17 november
•Woensdag 18 november
•Donderdag 19 november
•Vrijdag 20 november
Optreden Opera
Kwis
Uitstap Shopping
Center Verwensalon
Uitstap Spiegeltent
Rijkevorsel
Draaiorgel –
Smoutebollen
De activiteiten in het rusthuis starten om 14.00u.
Het vertrekuur voor de uitstappen is omstreeks
13.30u.
Als je interesse hebt om een helpende hand
te bieden bij een activiteit of uitstap kan je
contact opnemen met de verantwoordelijke:
[email protected] of 03/410.12.78.
Iedereen is van harte welkom.
‘Pluk de Dag’ weekend
Het Expertisecentrum Dementie Antwerpen –
Orion zendt een docusoap uit in verband met
personen met dementie en hun omgeving. De
docusoap wordt uitgezonden op RTV (regio
Kempen/Mechelen) elke woensdag van 7 oktober tot en met 18 november 2009.
Daarop volgt een Pluk de Dag-weekend op zaterdag 21/11/2009 en zondag 22/11/2009. Dat weekend zal Pniël vzw zijn deuren openzetten tussen
14.00 en 17.00u. In dit weekend kan u kennismaken met de verschillende projecten waar zij als
rusthuis aan werken.
Volgende projecten worden voorgesteld:
•Intergeneratief werken, project waarbij een
school op bezoek komt in het rusthuis
•Belevingstuin met mogelijkheid tot rondleiding
•Activiteiten met personen met dementie
Seniorennieuws
•De Senioren hebben veel aandacht voor de
Wapenstilstanddag van 11 november.
De
Eucharistieviering vindt plaats in Zandhoven om
9.30uur. Daarna bloemenhulde aan verschillende monumenten.
•De Seniorenraad van 18 september was opnieuw
een zeer actieve bedoening. Vooreerst kregen
we een volledige uiteenzetting over de werking
van het Woon- en Zorgcentrum O.L.V. Troost
door Directeur Ivo Leyssens. Welke zijn de kostprijzen, hoe lang zijn de wachtlijsten, komt er
nog uitbreiding, hoe zit het met de kinderopvang enz. Er zijn momenteel 83 rusthuisbedden
en 75 serviceflats voor 2 personen.
•De mobiliteit van de Lijnbussen en de Belbus
werden in vraag gesteld. Kan dit verbeteren?
Elke vereniging zal hieromtrent de wensen noteren aan de hand van een algemene enquête.
•De Universiteit van Leuven lanceert een project rond: verkeersveiligheid, mobiliteit en veiligheid in het algemeen. Zij willen weten hoe
beweeglijk de senioren zijn. Vijftien personen
per deelgemeente zullen hieromtrent ondervraagd worden. Men zal hen een vragenlijst van
de Universiteit overhandigen.
•Griffelrock vindt volgend jaar plaats in
’t Sportpaleis van Antwerpen op 20 en 22 april,
telkens om 14.30u. Het Plustival in Balen gaat
door op 30 juni en loopt een ganse dag.
•De Zandhovense Seniorennamiddag wordt
gehouden op 12 mei 2010 in de tent te Pulderbos
vanaf 14.00u.
•De Seniorensportdag in Domein Hooidonk wordt
georganiseerd op 16 juni 2010.
•Het probleem van Sociale Woningbouw wordt
onder de loep genomen. Er zijn verschillende
ontwerpen lopende, maar het is allemaal van
“lange adem”.
•Voor de Senioren-babysitters is er goed nieuws. Er zullen verschillende speelpleintjes worden
aangelegd en de reeds bestaande worden gemoderniseerd.
•De Seniorenraad is telkens zeer bezorgd over de
veiligheid rond hun leden en van iedere inwoner van zijn/haar deelgemeente in het bijzonder. Alle bemerkingen hieromtrent worden
samen gebundeld en besproken op de raad.
Hier wordt meestal een grondig antwoord op
geformuleerd door de burgemeester en/of schepen en door de politiecommissaris aangezien zij
meestal aanwezig zijn.
29
Iedereen is van harte welkom.
VEILIGHEID
Alarminstallaties
Nuttige links:
De oprichting van een meldpunt voor alarminstallaties is vanaf 1 september 2009 een feit!
Uiterlijk op 1 maart 2010 moeten alle alarminstallaties, niet alleen de nieuwe maar ook alle
bestaande, geregistreerd zijn! Daarvoor heeft de
overheid een “MELDPUNT” opgericht. U wacht
beter niet tot de laatste dag.
www.policeonweb.be
hier doet u de verplichte aangifte
Is uw alarm aangesloten op een alarmcentrale
dan doen zij het nodige. In alle andere gevallen
moet u zelf de alarminstallatie registreren via
www.policeonweb.be (en dus niet bij de lokale
politie). Voor de registratie hebt u een internetaansluiting en een cardreader (elektronische
identiteitskaartlezer) nodig!
De regelgeving
De regelgeving geldt voor alarmsystemen die
een (poging tot) inbraak signaleren en uitgerust
zijn met een buitensirene, een buitenlicht of een
meldsysteem (goederenalarmsystemen).
Welke gegevens moet u
registreren?
- Naam (handelsbenaming) en adres van de
plaats van installatie van het alarmsysteem.
- Telefoonnummer van de plaats van installatie
van het alarmsysteem.
- Naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van
de gebruiker.
- Aard van het goed waar het alarmsysteem is
geïnstalleerd (rijwoning fabriek, handelszaak).
- Aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel, privé).
- Aard van het alarmsysteem: goederenalarm –
mobiel persoonsalarm – vast persoonsalarm.
Wanneer moet het alarmsysteem
aan- of afgemeld zijn?
30
Binnen 10 dagen na ingebruikstelling, wijziging
van verplichte gegevens of na buiten gebruikstelling.
Een jaarlijks onderhoud is verplicht maar een
onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is echter niet meer noodzakelijk. Een
erkende beveiligingsfirma bezorgt u na controle
een attest.
www.vigilis.be
hier vindt u een lijst met erkende beveiligingsondernemingen
www.eid.belgium.be
hier vindt u alle informatie over uw te gebruiken
elektronische identiteitskaart
www.cardreaders.be
hier kunt u een kaartlezer bestellen als u er nog
geen heeft.
Vergeet ook dit niet
Na de registratie moet u ook jaarlijks uw
gegevens bekrachtigen!!!
Gaat uw inbraakalarm af?
Controleer dan
•of het alarm afgaat voor een (poging tot)
inbraak (verdacht voertuig, vreemd geluid in
huis enz.?).
•of gaat het om een vals alarm: medebewoner
die verkeerde code gebruikte of de hond die in
een bewaakte ruimte is, een raam laten open
staan?
Als het om een alarm gaat: bel 101 of 112
(gebruik alleen deze nummers). Vermeld steeds
•uw naam en telefoonnummer
•het gebruikersnummer van uw alarmsysteem
•hoe u controleerde of het geen vals alarm was
•in welk deel van het pand er iets aan de hand
is.
Ga ter plaatse: wanneer de politie arriveert,
moet er iemand bij het pand zijn die de politie
binnenlaat en het alarm uitzet.
Opgelet: De politie gaat altijd als eerste het pand
binnen. Zij zijn het best opgeleid, uitgerust en
bevoegd om risico’s te beoordelen en inbrekers
bij de kraag te vatten.
Dus vergeet niet dat u vanaf nu uw alarm kunt
(en moet) registreren via www.policeonweb.be.
VEILIGHEID
Beveilig uw woning
Rijden onder invloed
en geniet van een
van alcohol
belastingsvermindering
In de aanloop naar de eindejaarsperiode wordt
de campagne “rijden onder invloed van alcotot 690 euro
Inbraak, brand, … laat onveiligheid de sereniteit
van uw familie niet bedreigen. Vandaag stellen verscheidene maatregelen u in staat om uw
woning of appartement doeltreffend te beveiligen. Aarzelt u nog? Weet dan dat uw investeringen inzake beveiliging u recht geven op een
belastingsvermindering die gelijk is aan 50% van
de uitgevoerde uitgaven, met een maximum van
690 euro.
Ontdek op de website www.besafe.be hoe u
hiervan kunt genieten.
hol” op nationaal vlak extra onder de aandacht
gebracht door het Belgisch instituut voor de
verkeersveiligheid. De wodkacontroles worden
onverminderd verder gezet, niet enkel tijdens de
weekends maar ook op de werkdagen.
Glaasje op, laat “BOB” je rijden! Wees niet enkel
voorzichtig maar vooral verstandig, gelet op de
ernstige gevolgen die rijden onder invloed kan
hebben.
Let op: zelfstandigen, KMO’s en beoefenaars van
vrije beroepen die investeren in beveiligingsmateriaal kunnen van een bijkomende aftrek van
22,5% genieten.
Vuurwerk
Het afschieten van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht neemt steeds grotere vormen aan.
Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van
feest- en seinvuurwerk, maar vooral ook van
ontploffend vuurwerk.
De politie wil de inwoners van Zandhoven wijzen op de grote gevaren die het afschieten van
vuurwerk met zich brengen, niet alleen voor de
gebruikers, maar ook voor derden. Zo kunnen
dergelijke tuigen verwondingen toebrengen aan
personen en heel wat schade aanbrengen aan
voertuigen of aan particuliere eigendommen.
Het afschieten van vuurwerk op oudejaarsavond wordt om hoger vermelde redenen dan
ook afgeraden aan particulieren. Vorig jaar nog
brandde hierdoor een woning volledig af. Heb
je toch geld te veel, bel dan naar 03/464.01.00.
Deze mensen kunnen u dan zeker helpen!
Volhoud je, en wil je toch vuurwerk afsteken,
contacteer het secretariaat van de gemeente . U
hebt immers een vergunning van de burgemeester nodig.
31
Op het miskennen van de wettelijke reglementering terzake staan strenge correctionele straffen.
VEILIGHEID
In Zandhoven worden volgende snelheidscontroles gepland
Datum
Dinsdag 3 november 2009
Woensdag 4 november 2009
Donderdag 5 november 2009
Vrijdag 6 november 2009
Maandag 16 november 2009
Dinsdag 17 november 2009
Woensdag 18 november 2009
Donderdag 19 november 2009
Vrijdag 20 november 2009
Maandag 30 november 2009
Dinsdag 1 november 2009
Woensdag 2 november 2009
Donderdag 3 december 2009
Vrijdag 4 december 2009
Maandag 14 december 2009
Dinsdag 15 december 2009
Woensdag 16 december 2009
Donderdag 17 december 2009
Vrijdag 18 december 2009
Plaats
Pulle
Zandhoven
Massenhoven
Zandhoven
Pulderbos
Pulle
Zandhoven
Pulderbos
Zandhoven
Pulle
Zandhoven
Pulderbos
Pulle
Massenhoven
Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Zandhoven
Pulderbos
Straat
Dennenlaan
Amelbergastraat
Liersebaan
Hallebaan
Goormansstraat
Dennenlaan
Schriekweg
Molenheide
Schildebaan
Dennenlaan
Langestraat
Goormansstraat
Boudewijnlaan
Liersebaan
Langestraat
Dennenlaan
Molenheide
Vierselbaan
Goormansstraat
De opgave van deze controles sluit geen andere snelheidscontroles uit.
Zandhoven - resultaten snelheidscontroles van
de maanden augustus 2009 en september 2009
Plaats
Toegelaten
maximum
snelheid
Aantal
gecontroleerde voertuigen
Aantal
bestuurders dat
te snel reed
REDEN
+11 km te snel
Aantal in %
Aantal in %
PULDERBOS
Goormansstraat 49
70 km/uur
789
263
33
64
8
Molenheide 132
70 km/uur
305
98
32
12
4
Boudewijnlaan 19
70 km/uur
367
110
30
18
5
Dennenlaan 34
90 km/uur
1677
462
28
138
8
Amelbergastraat 67
50 km/uur
309
151
49
34
4
Langestraat 170
50 km/uur
594
499
84
131
22
Ringlaan 160
70 km/uur
2171
688
32
198
9
Schriekweg 21
50 km/uur
75
19
26
5
7
Vierselbaan 42
70 km/uur
135
76
56
21
15
PULLE
ZANDHOVEN
32
Het aantal bestuurders dat te snel reed is de procentuele weergave van de bestuurders die zich op
de plaats van de controle niet hebben gehouden aan de toegelaten maximumsnelheid. Deze cijfers
zijn het resultaat van metingen met 0-tolerantie. Het kadert in een sensibiliseringscampagne van
het ministerie van verkeer om door snelheidscontroles het aantal verkeersongevallen met doden en
gewonden te verminderen. Matig dus uw snelheid!
VEILIGHEID
Nieuwe verkeerslichten
in Pulle
Half oktober werd het nieuwe verkeerslicht in
Pulle voor de eerste maal in dienst genomen.
Het verkeerslicht kwam er op vraag van de
Werkgroep Veiliger Verkeer Zandhoven (WVVZ).
Deze werkgroep werkt rond verkeersveiligheid
en signaleert jaarlijks de knelpunten rond de
verschillende scholen aan het gemeentebestuur.
Het gaat om het eerste gemeentelijk verkeerslicht dat onze gemeente in eigen beheer heeft
gezet.
De kinderen van de school van Pulle, mochten
onder het toeziend oog van de Politie en een
afvaardiging van de WVVZ en het gemeentebestuur voor de eerste maal gebruik maken van het
nieuwe licht!
33
De enkele gebreken die de verkeerslichten nog
tonen, worden eerstdaags hopelijk verholpen.
VEILIGHEID
Zonnepanelen bekeken
door het vergrootglas
van de brandweer
Onze bebouwde omgeving verandert snel en
dit om allerlei redenen zoals de opgang van
duurzaam bouwen en rationeel energiegebruik.
Onze woon- en werkomgeving verandert geleidelijk aan ook: gebouwen worden meer en meer
machines.
Naast nieuwe materialen doen nieuwe technische installaties hun intrede. Denken we maar
aan domotica, warmtepompen, alle mogelijke
regeltechnieken en de laatste jaren zien we ook
veel nieuwe zwembadtechnieken opduiken.
Tijdens de laatste twee jaar werd het gebruik
van zonne-energie enorm aangemoedigd door
het toekennen van allerlei premies en is het aantal installaties met fotovoltaïsche zonnepanelen
sterk toegenomen. Prima voor het milieu, maar
– om het met de woorden van Johan Cruyff te
zeggen – “elk voordeel heb ze nadeel”!
De brandweer wordt bij brandbestrijding, maar
ook bij andere interventies zoals stormweer en
het verdelgen van wespennesten, geconfronteerd met zonnepanelen die bij lichtinval constant een gelijkspanning leveren die niet uitgeschakeld kan worden.
Risico’s bij incidenten
•Bij storm, brand en schouwbrand: moeilijke
bereikbaarheid door de aanwezigheid van
zonnepanelen.
•Wanneer zonnepanelen door een dakbrand
worden beschadigd, kunnen er giftige gassen
vrijkomen.
Besluit: nieuwe technieken geven
nieuwe risico’s
Nieuwe technieken brengen nieuwe risico’s met
zich mee en die mogen zeker niet uit het oog
verloren worden! Zorg dat de brandweer niet
voor verrassingen komt te staan en wijs hen op
de aanwezigheid van een fotovoltaïsche installatie. Dat kan heel eenvoudig door dit bijvoorbeeld aan te duiden met een plaatje of etiket in
de buurt van de zekeringkast van uw elektrische
installatie.
Technisch
Een gemiddelde installatie levert 3,5 Kwp. Voor 1
Kwp heeft men 8 m² nodig en per m² moet men
rekenen met een daklast van 11 kg. Vandaar dat
men eerst goed moet bezinnen en de dakconstructie degelijk moet laten bekijken vooraleer
men een beslissing neemt.
Het metalen kader van de draagstructuur moet
geaard worden (dit is blijkbaar afhankelijk van
het keuringorganisme). Omdat de panelen met
de interne elektrische installatie verbonden zijn,
levert dit bij een blikseminslag extra gevaar
op voor zware beschadigingen aan de interne
installatie.
Gevaarlijk?
34
Zonnepanelen zijn zwevende spanningsbronnen en die hebben de vervelende eigenschap dat
ze voor elektrocutiegevaar zorgen. De lekstromen kunnen immers niet beveiligd worden met
behulp van een verliesstroomschakelaar of door
een isolatiebewaking. De installatie blijft immers
altijd alive.
Buurt-informatienetwerken
In de eerste negen maanden van 2009 werden in Zandhoven 31 effectieve woninginbraken gepleegd en 18 pogingen vastgesteld.
De buurtinformatienetwerken werden zeven
keer in werking gesteld. De inbraken gebeuren niet alleen tijdens de nachtelijke uren
maar op andere momenten van de dag zoals
de late namiddag en de vooravond.
De waakzaamheid van de bevolking blijft
van cruciaal belang. Gevraagd wordt zonder
uitstel te reageren en de lokale politie op de
hoogte te brengen van verdachte gedragingen van personen of voertuigen.
Voor informatie over de beveiliging van uw
woning kan u gratis techo-preventief advies
bekomen bij de lokale politie.
WIJZIGINGEN IN DE SCHAKEL
Te wijzigen
p.
rubriek
vermelding
20
Gemeentelijke
Diensten: Bevolking
Gerda Van den Broeck
03/410.16.54
43
Vrije Beroepen:
Advocaten
Joris Geens
Goossens Sebrechts Jacqmain Advocaten
Mechelsesteenweg 27 – 2018 Antwerpen
03/201.14.32
47
Gezondheidszorg:
Woon-en Zorgcentrum
O.L.V. van Troost
Algemeen nummer
03/340.33.00
79
Verenigingen: KWB
Emiel Cools
Pastoriestraat 7 – 2243 Pulle
86
Verenigingen:
Petanque
Timothy De Vos
Perenlaan 17 – 2240 Zandhoven
104
Handelsgids: Kantoorbenodigdheden
Copy House
Liersebaan 25 – 2240 Zandhoven
110
Handelsgids:
Schoonheidsinstituten
Doreauté
0474/57.07.88
p.
rubriek
vermelding
45
Geneeskundige Diensten:
Psychologen
Ariane Lievens
Hallebaan 9 – 2240 Zandhoven
0486/88.62.90
110
Handelsgids:
Schoonheidsinstituten
Medisch Voetverzorger
Pirogova Victoria
Sparrendreef 10 – 2243 Pulle
0486/23.26.30
Handelsgids:
Schoonheidsinstituten
Pedicure
Els Vrindts
Dijkstraat 19 – 2240 Viersel
0478/45.76.59
35
In te voegen
FEEST- EN CULTUURKALENDER
november 2009
Datum
Zo 01/11
Zo 01/11
Zo 01/11
Do 05/11
Do 05/11
Vr 06/11
Vr 06/11
Za 07/11
Za 07/11
Zo 08/11
Gemeente
Zandhoven
Pulle
Zandhoven
Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Zandhoven
Pulle
Zandhoven
Zo 08/11
Zo 08/11
Zo 08/11
Zo 08/11
Zandhoven
Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Wo 11/11
Wo 11/11
Wo 11/11
Do 12/11
Vr 13/11
Za 14/11
Za 14/11
Zo 15/11
Zo 15/11
Zo 15/11
Do 19/11
Do 19/11
Vr 20/11
Wijnproeverij
Bosplantdag
Haringbak
Praatcafe+pc+
fotobewerking
Massenhoven Restaurant croque
monsieur
Massenhoven Mosseldag
Zandhoven
Wapenstilstand
Pulderbos
Wandel-mee-dag
Zandhoven
Gemeenteraad
Zandhoven
Lichtjeswandeling
Pulle
Kienavond
Pulle
Jaarfeest
Pulle
Wandelnamiddag
Zandhoven
40-jarig bestaan
Zandhoven
Bruyneelconcert
Zandhoven
Okra-academie
Zandhoven
De smaak van het Bier
Pulle
Quizavond
Za 21/11
Za 21/11
Zo 22/11
Zo 22/11
Zo 22/11
Wo 25/11
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Massenhoven
Viersel
Viersel
Wo 25/11
Vr 27/11
Vr 27/11
Vr 27/11
Za 28/11
Za 28/11
Za 28/11
Za 28/11
Za 28/11
Za 28/11
Zo 29/11
Zo 29/11
Zo 29/11
Zo 29/11
Zo 29/11
Pulderbos
Pulle
Viersel
Pulderbos
Zandhoven
Zandhoven
Pulderbos
Pulderbos
Pulle
Viersel
Zandhoven
Zandhoven
Pulderbos
Pulle
Viersel
Zo 08/11
36
Wat
Allerheiligen
Mountainbiketocht
Pannenkoeken
Okra-academie
Bloedgeven
Kaartprijskamp
Kaartprijskamp
Veldloop
Haringbak
Paardenwijding
Jaarfeest
Back in Tim Party - fuif
Handen uit de mouwen
Appelbeignets
Pannenkoeken
Toneel: voorstelling voor
ziekenzorg
Spelnamiddag
Toneel
Toneel
Quiz
Zet je tanden in de Natuur
Tentoonstelling
Kerstmarkt
Vogeltentoonstelling
Toneel
Toneel
Veldtoertocht
Tentoonstelling
Vogeltentoonstelling
Toneel
Toneel
Wie
Extra info
Wielerclub Viersel
Eigen Toon
Okra
Rode Kruis
KWB
Voetbal
Apso
Kleischutters
Gemeente, LRV en
Jumpingcomité
Lionsclub Zandhoven
Bosgroep
Kleischutters
KWB
Terreinen Pulle
Christoffel
Gemeentehuis
Basisschool
KWB-chalet
Voetbalkantine
Minisporthal
Clublokaal
Jumpingterrein
Parochie
Parochiezaal
K Massenhoven VC
Oudstrijders
Sportraad
Gemeentebestuur
Leefschool Zandhofje
Oudercomité
Harmonie
Parochie
St. Amelbergakoor
Muziekacademie
Okra
Davidsfonds
Hondenschool Nelle
Heide
Harmonie
KWB
Natuurpunt
KVLV
Ziekenzorg
Krak
Voetbalkantine
Zandhoven
KWB-chalet
Gemeenthuis
Zandhofje
Hooidonk
De Lelie
Kerk
Parochiezaal
Bruyneel
Gemeentehuis
Christoffel
Nelle Heide
Gezinsbond
KWB
Krak
Landelijke Gilde
Natuurpunt
Sant-Art
Pniël
De Barmsijs
KWB
Krak
Rap Terug
Sant-Art
De Barmsijs
KWB
Krak
Gemeentezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Voetbalterrein
Bruyneel
Christoffel
Pniël
Fanfarelokaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Petanquelokaal
Christoffel
Fanfarelokaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Christoffel
Willeboorden
Clublokaal
Chalet
Harmonielokaal
Parochiezaal
Lovenhoek
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
FEEST- EN CULTUURKALENDER
december 2009
Datum
Wo 02/12
Do 03/12
Vr 04/12
Gemeente
Pulle
Zandhoven
Zandhoven
Vr 04/12
Vr 04/12
Vr 04/12
Pulle
Viersel
Pulderbos
Vr 04/12
Za 05/12
Za 05/12
Zo 06/12
Ma 07/12
Do 10/12
Vr 11/12
Vr 11/12
Vr 11/12
Vr 11/12
Za 12/12
Zo 13/12
Zo 13/12
Zo 13/12
Wo 16/12
Do 17/12
Vr 18/12
Vr 18/12
Vr 18/12
Massenhoven
Pulle
Viersel
Pulle
Pulderbos
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Pulle
Massenhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Zandhoven
Massenhoven
Vr 18/12
Vr 18/12
Za 19/12
Za 19/12
Viersel
Pulderbos
Zandhoven
Massenhoven
Zo 20/12
Zo 20/12
Pulle
Massenhoven
Ma 21/12
Di 22/12
Massenhoven
Massenhoven
Vr 25/12
Za 26/12
Za 26/12
Di 29/12
Do 31/12
Do 31/12
Pulle
Pulle
Pulderbos
Pulderbos
Zandhoven
Viersel
Wat
Bloed geven
Okra-academie
Voorstelling
jaarprogramma
Toneel
Toneel
Praatcafé+pc+
fotobewerking+ sint
Fuif
Toneel
Toneel
Sinterklaasfeest
Feest helpers
Gemeenteraad
Kerstmarkt
Volwassenconcert
Kaartprijskamp
Kaartprijskamp
Toneel Lifeline
Koetsenbeurs
Toneel Lifeline
Cyclocross
Kerstconcert: 30 jaar
Kerstmelee
Toneel Lifeline
Winter zangstonde
Kerstgebeuren met
fakkeltocht
Kersthappening
Musical kerstconcert
Toneel Lifeline
Kerst- en rommelmarkt,
kerstsingers
Kerstconcert
Kerstgebeuren rondrit
paard en kar + lustige
dorpsmuzikanten
Kerstgebeuren Harmonie
Kerstgebeuren Kerstzang
Karel Smets
Biljartprijskamp
Zingen aan de kerststal
Avondwandeling
Bloedgeven
Nieuwjaar zingen
Chocomelk voor de
nieuwjaarszangers
Wie
Rode Kruis
Okra
Pasar
Extra info
Basisschool
Gemeentehuis
Christoffel
KWB
Krak
KWB
Parochiezaal
Parochiezaal
Chalet
Voetbal
KWB
Krak
KWB
OKRA
Gemeentebestuur
O.L.V.van Troost
Muziekacademie
Harmonie
Voetbal
’t Zandtheater
Aangespannen Paard Z.
’t Zandtheater
Mampay
Muziekacademie
Petanque
’t Zandtheater
leefschool Zandhofje
Oudercomité
Voetbalkantine
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Gemeentezaal
Gemeenthuis
Campus
Bruyneel
De Lelie
kantine
Parochiezaal
Gemeenteloods
Parochiezaal
Mampay
Kerk
Petanquelokaal
Parochiezaal
Zandhofje
School
School
KWB
’t Zandtheater
Oudercomité
School
Kerk
Parochiezaal
School
Pulse Nootjes
Oudercomité
Kerk
School
Oudercomité
Oudercomité
School
School
Biljartclub
St. Ceciliakoor
Landelijke Gilde
Rode Kruis
Kinderen
Chiro
De Lelie
Kerk
Chalet ruiters
Fanfarelokaal
Zandhoven
Chirolokaal
Wat
Mosselwandeltochten
Wie
Harmonie
januari 2010
Gemeente
Zandhoven
Extra info
Harmonielokaal
37
Datum
Zo 03/01
JEUGDIG HOEKJE
Vorige opgave
In het vorige gemeenteblad moesten jullie op
zoek naar de ontbrekende letters in het alfabet.
Uit de inzendingen werden de volgende 5 winnaars getrokken:
•Bekaert Eline uit Zandhoven
•Loos Yara uit Zandhoven
•Boënne Emma uit Pulle
•Valgaeren Bauke uit Pulderbos
•Turelinckx Lente uit Pulle
Een dikke proficiat!!! Zij zullen binnenkort een
prachtig boek thuis ontvangen.
Nieuwe opgave
38
Stuur de juiste oplossing met vermelding van
je naam, adres en leeftijd naar jeugddienst
Zandhoven, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven.
JEUGDIG HOEKJE
Met gratis feestbus van
oud naar nieuw
Dankzij de gemeente Zandhoven en de provincie
Antwerpen brengt De Lijn je tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag veilig naar je feestbestemming. Alle inwoners van de gemeente
Zandhoven kunnen op oudejaarsavond vanaf
18.00u. en op nieuwjaarsdag tot middernacht
gratis de bus en/of tram nemen.
Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet
te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
Het gratis ticket op voorhand
afhalen!
Voor een gratis feestbussenticket spring je met
je identiteitskaart binnen bij de sport- en jeugddienst, Liersebaan 12 te Zandhoven. Behalve je
ticket, kun je meteen ook een speciaal dienstregelingsboekje meekrijgen.
Uiteraard rijden feestneuzen met een Buzzy Pazz
of een Omnipas op zak zonder extra ticket gratis
mee.
Meer informatie
•Over het project en de verdeelpunten van de
tickets in uw gemeente: www.feestbussen.be
•Over halteplaatsen en dienstregelingen: www.
delijn.be of het infonummer 070/220.200.
Grabbelpas herfsvakantie + najaar
Tijdens de herfstvakantie en in het najaar worden er weer grabbelpasactiviteiten georganiseerd en
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Datum
Uren
Leeftijd
Activiteit
Prijs
03.11.09
03 &
04.11.09
04.11.09
04.11.09
05.11.09
05.11.09
18.11.09
13.30 – 16.00u.
09.00 – 16.00u.
vanaf 8 jaar
vanaf 9 jaar
Lantaarn uit metaalfolie
Tweedaagse op de boerderij
gratis
45 euro
09.30 – 13.00u.
14.00 – 16.00u.
13.00 – 17.00u.
08.30 – 16.30u.
13.45 – 16.45u.
vanaf 8 jaar
vanaf 6 jaar
vanaf 6 jaar
8 tot 15 jaar
3 tot 7 jaar
gratis
gratis
4 euro
15 euro
5 euro
02.12.09
13.30 – 16.00u.
6 tot 12 jaar
Pompoensoep met griezels
Leuke raamhanger
Film kijken
Budo-dag
Poppentheater: zie ginds komt de
stoomboot
Sinterklaasknutsels
gratis
39
Als je nog wil meedoen schrijf je dan vlug in op de sportdienst, Liersebaan 12 te Zandhoven,
tel: 03/410.16.65 of via [email protected]
JEUGDIG HOEKJE
Nieuwe speelpleintjes
Onze gemeente heeft dit jaar een serieus budget
uitgetrokken om de bestaande speelpleintjes uit
te breiden en tevens enkele nieuwe speelpleintjes in te richten. Ook in de toekomst zullen wij
nog verder bouwen aan de uitbreiding van de
verschillende speelpleintjes zodat al de kinderen
zich op een plezierige manier en in een veilige
omgeving kunnen uitleven.
Trek er dus samen met de (klein)kindjes maar
eens op uit en ga de speelpleintjes uittesten. Het
speelplein van Viersel vind je in de tuin van de
pastorie, in Zandhoven is al een aanzet tot speelplein gegeven in de tuin van domein Bruyneel,
in Pulderbos staat een klein speeltuig aan de
tennisterreinen en is het bestaande speelterrein
aan de Eikenlaan uitgebreid en ook in Pulle is
het speelplein in wijk Slangenbos verder uitgebouwd. En dan nu maar spelen geblazen!
Ga op schattenjacht in
Hidrodoe!
Tijdens de herfstvakantie is Hidrodoe helemaal
in de ban van piraten. Kapitein Kater en matroos
Flater nemen je mee op een bijzondere zoektocht naar een piratenschat. Een groot avontuur
met spannende proefjes brengt je op het spoor
van gezonken schepen en verdwenen piraten.
De voorstelling duurt ongeveer 20 minuten en
wordt zowel in de voormiddag als in de namiddag vertoond.
De herfstvakantie 2009 loopt van zondag
1 november tot en met zondag 8 november.
Hidrodoe is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag én zondag van 09.30 tot 17.00u.
40
www.hidrodoe.be
[email protected]
014/44.26.44
Hidrodoe,
Haanheuvel 7
2200 Herentals
SPORT
Zwemlessen 2de
trimester 2009-2010
Info en inschrijvingen
Ook tijdens het 2de trimester 2009-2010 worden
er zwemlessen georganiseerd. In onderstaand
overzicht vind je de verdeling van de verschillende cursussen, uren en dagen (programma onder
voorbehoud).
Inschrijven kan vanaf dinsdag 15 december 2009
tussen 19.00 en 20.00u. bij:
sportdienst Zandhoven voor de inwoners van
Zandhoven – Liersebaan 12 – tel. 03/410.16.65
Een lessenreeks omvat 10 lessen en kost € 25. De
lessen starten in de week van 11 januari 2010 en
eindigen in de week van 22 maart 2010.
Cursus
Watergewenning
Maandag
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
Donderdag
17.30 – 18.00u.
Vrijdag
17.30 – 18.00u.
Kleuterzwemmen
19.00 – 19.30u.
19.30 – 20.00u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
19.00 – 19.30u.
Leren zwemmen
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
19.00 – 19.30u.
19.30 – 20.00u.
17.30 – 18.00u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
19.00 – 19.30u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
19.00 – 19.30u.
19.30 – 20.00u.
17.30 – 18.00u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
19.00 – 19.30u.
19.30 – 20.00u.
Gevorderden
brevet 25 tot 100m
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
18.00 – 18.30u.
18.30 – 19.00u.
Gevorderden brevet
+100m
19.00 – 19.30u.
19.30 – 20.00u.
19.00 – 19.30u.
19.00 – 19.30u.
Zaterdag
09.00 – 09.30u.
09.30 – 10.00u.
10.00 – 10.30u.
10.30 – 11.00u.
11.00 – 11.30u.
11.30 – 12.00u.
09.00 – 09.30u.
09.30 – 10.00u.
10.00 – 10.30u.
10.30 – 11.00u.
11.00 – 11.30u.
11.30 – 12.00u.
Inschrijvingsafspraken
41
•Op 15/12/09 kan er niet per telefoon, fax of
mail ingeschreven worden.
•Op 15/12/09 kan je enkel de kinderen uit je
eigen gezin + kinderen uit maximaal 1 ander
gezin inschrijven.
•Niet-inwoners van de gemeenten Malle,
Zandhoven en Zoersel kunnen pas vanaf donderdag 22/12/09 inschrijven.
•Als je inschrijft en je belt niet op voorhand af
dan ben je verplicht het deelnamegeld te betalen.
•Vergeet je attest van de vorige zwemcursus
niet mee te brengen!
SPORT
’t Fit-uurtje – Zumba
Ondanks het overdonderend succes van de
Zumba-lessenreeks tijdens het 1ste trimester
moeten wij tot onze spijt meedelen dat er geen
vervolg zal gegeven worden. We hebben hier
wel een goede en positieve reden voor: onze lesgeefster is zwanger en kan dus bijgevolg geen
les meer geven. Diegenen die momenteel de
Zumba-lessen volgen kunnen uiteraard gewoon
verder doen tot en met 16 december 2009.
Wandel-mee-dag
Naar jaarlijkse gewoonte kan iedereen op 11
november de benen strekken tijdens de wandelmee-dag. Ook dit jaar kan er weer gewandeld
worden, want de sportcommissie van Zandhoven
organiseert twee wandelingen. Je kan kiezen
tussen een parcours van ongeveer 6 of 12 km.
Starten kan van 13.00 tot 15.00u. aan de minisporthal (Veldstraat 33). Het inschrijvingsgeld
bedraagt 1,50 euro (1 consumptie inbegrepen).
We verwachten jullie allemaal op die dag want
het is de moeite waard!
Sportgids 2010
Wij zijn volop bezig met de opmaak van een nieuwe sportgids voor 2010. In deze gids worden alle
sportmogelijkheden (sportverenigingen, aanbod
gemeentelijke sportdienst, …) gebundeld. Deze
handige brochure wordt dan ook zeer frequent
gebruikt door inwoners van Zandhoven in hun
zoektocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding
voor hen of de kinderen.
42
De verenigingen die reeds een vermelding hadden in de sportgids, worden persoonlijk aangeschreven met de vraag om hun informatie na te
kijken en eventueel aan te vullen of te verbeteren. Stond uw vereniging voorheen niet in de
gids, of weet u het niet juist meer, out u nu en
maak op deze wijze dan reclame!
Stuur volgende gegevens vóór 20 november naar
de sportdienst:
•naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon
•juiste naam van de club en beoefende sporttak
•lidgeld + wie kan er lid worden
•trainingsuren en -plaats
•benodigdheden
1ste grote prijs
cyclo-cross:
plantencenter Mampay
Op zondag 13 december 2009 wordt een cyclocross wedstrijd te Viersel georganiseerd nl. 1ste
grote prijs plantencenter Mampay.
Locatie: Herentalsebaan 59, recht tegenover
plantencenter Mampay.
In de voormiddag is er een mountainbikewedstrijd met start om 10.00u. voor de -40-jarigen en
om 10.02u. voor de +40-jarigen. Vanaf 13.00u. is
er een cyclocross voor iedereen die sportief ingesteld is en zich eens wil meten met andere wielerliefhebbers die niet aangesloten zijn. Er zijn
cyclocrosswedstrijden per leeftijdscategorie en
er wordt in vier reeksen gereden: de +45-jarigen,
de +52-jarigen samen met de dames, de +35-jarigen en de -35-jarigen. Alles is nog na te lezen op
de website http://users.telenet.be/vdnr.
Er is een mogelijkheid tot douchen voor de renners. Een hapje en drankje voor de supporters
zijn verkrijgbaar in de tent die zich op het parcours bevindt. De inkom is gratis en iedereen
mag deelnemen. De bedoeling is om de fietsers
van groot Zandhoven en omliggende gemeenten de kans te geven zich eens heel even Bart
Wellens of Sven Nys te voelen.
Paardenwijding
8 november 2009
10.30u Jumpingterrein Populierenhoeve
SPORT
•Jumping Zandhoven kende opnieuw een buitengewoon succes. Het verenigingsleven mocht
aan de kassa passeren… tot ieders tevredenheid!
•De Scholenveldloop op 23 september ll. was
opnieuw een schot in de roos. Er namen maar
liefst 365 sportievelingen deel! En dit waren de
ereplaatsen:
1ste leerjaar meisjes
1 Bollansée Lien
2 Sterkens Emma
3 Verbaeten Julie
1ste leerjaar jongens
1 Van Gils Mathis
2 Van Staeyen Robbert
3 Lenaerts Lowie
2de leerjaar meisjes
1 Wyn Eline
2 Verboven Eline
3 Van De Peer Malien
2de leerjaar jongens
1 De Weert Wietse
2 Van Der Heiden Louis
3 Verhaegen Jesse
3de leerjaar meisjes
1 Van Den Bosch Tinne
2 Bervoets Stien
3 Vandereycken Phara
3de leerjaar jongens
1 Witvrouwen Jonas
2 De Winter Maurice
3 De Brabander Dries
4de leerjaar meisjes
1 Siemons Sara
2 Van Look Amber
3 Verbist Lotte
4de leerjaar jongens
1 Dykmans Sven
2 Horemans Jente
3 De Munter Gilles
5de leerjaar meisjes
1 Huygen Hanne
2 Dieltjens Amber
3 Meuris Camille
5de leerjaar jongens
1 Loopmans Mark
2 Verbist Seppe
3 Smets Nathan
6de leerjaar meisjes
1 De Belser Michelle
2 Frans Jante
3 Adams Morgan
6de leerjaar jongens
1 Franckx Andy
2 Van De Putte Kobe
3 De Backer Jorre
jongeren, ouders en leerkrachten dames
1 Van Den Branden Kim
2 Van Kerckhoven Karen
3 Groenendyk Veronique
jongeren, ouders en leerkrachten heren
1 Van Den Bosch Robin
2 Van Look Tom
3 Meeussen Koen
De foto’s van de veldloop kan je bekijken via
www.zandhoven.be.
•Petanquen – Senioren: Welkom op 3 en 17
november en feesten op 1 december.
•Touwtrekken: De touwtrekvereniging “De
Boerekes” uit Pulderbos trokken in augustus
naar Engeland om daar internationaal hun
krachten te meten. Zij eindigden knap zevende op 42 ploegen. Op 27 september namen
zij deel aan het Belgisch Kampioenschap te
Zoersel. Zij haalden het podium met een derde
plaats. Intussentijd gaven zij een demonstratie
op de Molenfeesten.
•Verschillende Zandhovenaars bezochten de
“Memorial Van Damme” en namen deel aan
“De Gordel”.
•Massenhoven sportief.
Terwijl Jan Arts te voet naar Compostella
ging, fietsten een vijftal “Kanaalspurters”
naar Lourdes. Dit stimuleerde nog vier andere
cyclisten die eveneens het genadeoord al fietsend bezochten.
•De Wielerclub uit Viersel verwacht alle
“Mountainbikes” op 1 november op de KWB
terreinen te Pulle en
de Wielerclub van
Zandhoven houdt een “Veldtoertocht” op 29
november aan de Petanquehal.
•Heb je al eens een “Koetsenbeurs” meegemaakt? Op 13 december aan de Jumpingterreinen te Zandhoven. Inrichters: aangespannen Paard Zandhoven.
43
Sportnieuws
SPORT
Project 10.000 stappen
“Ik stap het af”
Personen die niet houden van sport en beweging, of zij die een druk leven leiden, lopen het
gevaar te vervallen in een in-actieve levensstijl.
Hierdoor mislopen zij de voordelen van beweging op de gezondheid. Voor deze mensen is het
belangrijk om dagelijks voldoende te bewegen.
Elke dag 30 minuten bewegen (fietsen, wandelen, tuinieren, de ramen zemen, …) kan u helpen
om fit en gezond te blijven.
record op zijn naam heeft staan of wie de grootste evolutie heeft gemaakt en wie het hoogste
gemiddelde aantal stappen per dag heeft gezet.
Nadat de gemeenteraadsleden de start van het
project met glans hebben doorstaan zullen ook
anderen o.a. gemeentepersoneel, bedrijven, verenigingen, … de kans krijgen om gedurende een
bepaalde periode de stappentellerkoffer te ontlenen. Er zullen ook tal van activiteiten georganiseerd worden en acties ondernomen worden
waarbij het gebruik van de stappenteller centraal staat. Meer info hierover in het volgende
gemeenteblad.
De weg naar een actief leven is dus niet moeilijk, en men hoeft niet noodzakelijk echt te gaan
sporten om dit te bereiken. Wanneer immers
periodes van 5 tot 10 minuten lichamelijke
activiteit of beweging meermaals per dag worden uitgevoerd, zal men reeds fitter en gezonder worden. De voorwaarde is dat deze stukjes
beweging samen 30 minuten per dag bedragen.
Dergelijke actieve bezigheden zijn perfect in te
passen in de dagelijkse routine door bv. de trap
te nemen i.p.v. de lift, te fietsen of te wandelen
naar het werk, uw auto aan de supermarkt op de
verste parkeerplaats te zetten, …
Op deze manier kunnen ook personen met een
druk leven of zij die niet houden van sport en/of
beweging, een actieve levensstijl opbouwen.
De aanbevolen hoeveelheid beweging kan ook
vertaald worden in het aantal stappen per dag.
Als men elke dag minimum 10.000 stappen zet,
zal men eveneens gezondheidsvoordelen bekomen. Het dragen van een stappenteller is hierbij
een handig instrument om het aantal stappen te
registreren.
Om beweging te promoten bij de bevolking is
een 10.000 stappen-campagne “Ik stap het af”
opgezet. Hierin spelen de stappenteller en activiteit in de dagelijkse routine een sleutelrol. Zo
wordt het eenvoudiger en meer haalbaar voor
iedereen om actiever te leven.
44
Ook onze gemeente neemt deel aan dit project
“10.000 stappen – Ik stap het af”. Als start van de
campagne hebben we alle gemeenteraadsleden
tijdens de laatste gemeenteraad een stappenteller meegegeven en hen gevraagd deze te dragen
tot aan de volgende gemeenteraad. En om de
wedijver onderling nog een beetje aan te moedigen koppelen we er ook een wedstrijd aan vast
want op het einde van deze periode zullen we
bekendmaken welk gemeenteraadslid het dag-
Subsidies
sportverenigingen
Sportverenigingen die erkend zijn door de
sportraad en het gemeentebestuur kunnen in
het kader van het “Sport voor Allen”-decreet
subsidies ontvangen. Indien uw vereniging
haar dossier nog niet heeft ingediend dan
kan dit nog tot 15 november a.s.
Alle formulieren betreffende deze subsidieaanvraag kan je downloaden via de gemeentelijke website www.zandhoven.be of kan je
bekomen via de sportdienst.
KORT GENOTEERD
•Het volgende gemeenteblad verschijnt tegen
1 januari 2010. Wie een tekst wil publiceren,
moet deze vóór 10 december 2009 binnenbrengen op het gemeentesecretariaat.
•De volgende gemeenteraadszittingen hebben
plaats op donderdag 12 november en donderdag 10 december om 20.00u. in de raadzaal
van het gemeentehuis.
•Hartelijke gelukwensen aan de gouden bruiloften (50 jaar):
- Jan en Coleta Snoeys – Schrauwen
uit Zandhoven
- Joannes en Ida Geluykens – Lenaerts
uit Zandhoven
- Marcel en Paulina Waldrant – Van Reeth
uit Massenhoven
- Willy en Yvonne Gyzels – Van Everbroeck
uit Zandhoven
Bijzondere gelukwensen aan de diamanten
bruiloften (60 jaar):
- Jozef en Juliana Dillen – Verlinden
uit Zandhoven
- Petrus en Andrea Cavens – Geboers uit Pulle
- Jaak en Albertine Sels – Van Iseghem
uit Zandhoven
- Karel en Stephania Smolders – Struyf
uit Zandhoven
- Germaan en Carolina Corthout – Van Staeyen
uit Pulle
•Kerstmarkt Pniël
Op zaterdag 28 november 2009 organiseert
Pniël vzw haar jaarlijkse kerstmarkt.
Er is in het rusthuis een kerstroute voorzien
met standhouders die verschillende producten
aanbieden. De ideale gelegenheid om je te
voorzien van kerstcadeautjes.
Er is voor ieders ook wat lekkers, zowel zoet als
hartig, om te drinken en te smullen.
Muzikale omlijsting gebeurt met een sketch en
een lied.
Wanneer: van 14.00 tot 18.00u.
Info: geïnteresseerde standhouders mogen
contact opnemen met de verantwoordelijke via
[email protected] of 03/410.12.78.
Bal van de burgemeester
20 februari 2010
•Zet je tanden in de natuur
Natuurpunt Educatie bedacht, naar aanleiding van de Week van de Smaak, een origineel recept voor een smaakvolle avond. Tijdens
deze luister-, proef- en doe-activiteit nemen ze
je mee door de Vlaamse natuur, op zoek naar
vergeten smaken en de bijzonder rijke biodiversiteit die eraan verbonden is. Al proevend
leer je hoe het de korenwolf verging, wat we
ons bij een hennepvreter moeten voorstellen
en welke dieren zich ophouden in onze oude
hoogstamboomgaarden. Laat je op sleeptouw
nemen bij een glas gagelbier of een lepeltje
heidehoning en leg je mooiste smaakherinneringen nog eens op het puntje van je tong.
Iedereen die op zoek is naar een licht verteerbare, leerrijke en plezierige activiteit is van
harte welkom. Geen tijd voor verbittering of
verzuring; we houden het zoet en luchtig.
Begin maar vast te watertanden.
Wanneer: zaterdag 28/11 van 20.00 tot 22.30u.
Plaats: Domein Bruyneel, Vierselbaan 2,
Zandhoven
Prijs: leden 6 euro en niet-leden 9 euro
Inschrijven: Danny Gladines, tel. 0479/29.72.28,
[email protected]
•Dag van de Natuur: Samen de handen uit de
mouwen in Lovenhoek
Samen met plaatselijke jeugdverenigingen
uit zowel Zandhoven als Vorselaar wordt er
gewerkt in het natuurgebied Lovenhoek.
We gaan de strijd aan tegen de Amerikaanse
vogelkers, een agressieve exoot die door zijn
gifstoffen en snelle verspreiding een probleem
vormt voor de inheemse soorten. Het werk is
gevarieerd en bestaat uit het afzagen, insmeren, verslepen, verhakselen, … van de struiken.
M.a.w. voor elk wat wils! Breng alvast werkhandschoenen en stevig schoeisel mee. Wij
zorgen voor middageten en drank. Bij regenweer kunnen we schuilen in onze stal.
Wanneer: zondag 22 november van 09.00 tot
17.00u.
Plaats: witte kapel in Lovenhoek, gelegen
langs de zandweg Lovenhoek. (Bosgebied tussen Pulderbos/Pulle en Vorselaar).
Begeleiding: Ilf Jacobs 0494/26.94.16
•3 januari 2010 – 30ste Mosselwandeltochten
Vorige editie kende de Mosselwandeling bijna
700 deelnemers. De harmonie hoopt dit jaar
nog beter te doen. De feestelijkheden tijdens
de eindejaarsperiode maken ons loom. Tijd
dus om ons opnieuw op te krikken. Dit doen
we best door een flinke wandeling te maken
in onze eigen omgeving, alleen, met familie of
vrienden. Energie verbruiken en een nieuwe
45
Kort Genoteerd
KORT GENOTEERD
dosis opdoen is de boodschap. Na de wandeling kan je nog even bij ons vertoeven om te
genieten van een potje mosselen of een andere traditionele honger- of dorstlesser, alles aan
zeer democratische prijzen.
Wat: tochten van 5, 10, 15 of 20 km
Vertrek: harmonielokaal Ste Amelberga Schriekweg 5 te Zandhoven
Inschrijven: tussen 08.00 en 15.00u.
Onze organisatoren heten u al van harte welkom op deze twee-sterrentochten!
•Kersthappening Massenhoven
De werkgroep Kersthappening 2009 van de
basisschool van Massenhoven organiseert van
18 t.e.m. 22 december een kersthappening aan
de kerk en school te Massenhoven. Zij zijn op
zoek naar het volgende:
•oude materialen om de kerststal te versieren
•helpers om de stal mee opstellen op 5 december
Via deze weg willen zij ook een oproep doen
aan alle verenigingen van Groot-Zandhoven.
Op zaterdag 19 december organiseert de
werkgroep voor de eerste maal een avondkerst- en rommelmarkt. Alle verenigingen van
Groot-Zandhoven zijn uitgenodigd om hieraan
deel te nemen. Iedereen krijgt gratis 3 lopende
meter ter beschikking om een kraampje te zetten (voor het kraampje moet je wel zelf zorgen). Voor meer info kan je contact op nemen
met Van de Velde Dennis - 0476.66.16.17 of
via [email protected]
•Stokkeslagers in Zwitserland
Op zaterdag 10 oktober stonden enkele vendeliers van de Stokkeslagers samen met zo’n
620 Fahnenschwingern uit heel Europa op
de top van het Jungfraujoch in Zwitserland.
In dit gebied, dat door de UNESCO erkend is
als werelderfgoed Schweizer Alpen JungfrauAletsch, kwamen de vendeliers bijeen om de
verstandhouding tussen de volkeren te bepleiten en bij te dragen tot het bewaren van oude
tradities en gebruiken. Op de top was het
-3,5°C en sneeuwde en waaide het hard, zodat
er van een gezamenlijk optreden niet veel
in huis kwam. Een lokale krant meldde: “Er
waren twee mogelijkheden: ofwel de mooie
traditionele kledij verbergen onder een dikke
jas, ofwel bevriezen.”
46
•Benefiet Wonderfonds in Pulle op 23 augustus
2009
Zondagvoormiddag kwamen 150 motards om
de toer mee te rijden. Het weer was uitstekend, het was druk op het KWB voetbalterrein. Het free podium was een groot succes,
de lootjes waren in een mum van tijd uitverkocht. De organisatoren willen via deze weg
iedereen bedanken voor hun aanwezigheid,
voor hun hulp, voor hun sponsoring. Dank,
hartelijk dank. Dankzij al die mensen kreeg het
Wonderfonds het mooie bedrag van € 2270
geschonken. Hou alvast 8 augustus 2010 vrij,
dan volgt de tweede editie. Meer info over het
wonderfonds vind je op www.wonderfonds.
be.
•Motorvrienden van Zandhoven
Wist je dat verschillende motorrijders uit
Zandhoven op zaterdag 15 augustus per
motor 5 landen doorkruist hebben? En dat ze
daardoor een derde plaats bemachtigden op
een organisatie van 378 deelnemers? Onze
motorrijders (De Witte Raven) vertrokken om
6 uur ’s ochtends. 14 uur later en 600 km verder mochten ze het aandenken in ontvangst
nemen. De afspraak voor volgend jaar is al
gemaakt.
Wist je ook dat deze motorvrienden elke zondagmorgen op de parking van Billitz samenkomen om een toerrit te rijden? Deze groep
valt op door een ongedwongen en gemoedelijke sfeer. Bent u het alleen rijden beu en
wil u ook eens proeven van een toffe groepssfeer, kom dan gerust eens lang. Alle verdere
info vind je bij Rudy Vleugels, Molenbaan 55
of via [email protected]
•‘ t Zandtheater speelt “Lifeline”
Lifeline van Bruno Timp in een regie van Luc
Sempels.
Het verhaal van Lifeline speelt zich af op twee
plaatsen tegelijk. Er is het kantoor van Lifeline,
een organisatie die hulp wil bieden aan mensen die in de problemen zitten en nood hebben aan een luisterend oor. Deze organisatie
werkt met “vrijwilligers” die jammer genoeg
niet allemaal even competent zijn. Dan is er de
slaapkamer van Marie Jeanne, een soort vrouwelijke “Godfather” van de hele familie. Ze is
al lang ziek en bedlegerig... haar einde nadert.
De gebeurtenissen gebeuren gelijktijdig en de
dialogen durven elkaar al eens te doorkruisen.
Lifeline is een sfeerstuk waarin er met een tragisch gebeuren toch eens duchtig gelachen
mag worden terwijl de gevoelige zielen niet
beschaamd moeten zijn om even hun zakdoek
boven te halen.
Wanneer: zaterdag 12 december om 20.00u.,
zondag 13 december om 14.30u., vrijdag 18
december om 20.00u.en zaterdag 19 december
om 20.00u.
Waar: parochiezaal van Zandhoven
KORT GENOTEERD
•Kunstkring Sant-art stelt tentoon in Afspanning
St.-Christoffel - zaterdag 28 november 2009
(13.00 tot 17.00u.)
- zondag 29 november 2009
(11.00 tot 17.00u.)
•Op zondag 8 november kan je overheerlijke
croque monsieurs gaan eten bij de Parochie
van Massenhoven en op woensdag 11 november lekkere mosselen of kip bij de voetbal van
Massenhoven.
•De Kempenzonen uit Pulderbos
Op zondag 11 oktober nam de Koninklijke
Fanfare De Kempenzonen uit Pulderbos deel
aan het 61ste orkesttornooi van de Provincie
Antwerpen. Dit ging door in De Warande te
Turnhout. De Koninklijke Fanfare De kempenzonen behaalde 78% in de eerste afdeling. We
wensen de fanfare van harte proficiat met dit
mooie resultaat.
•Kerstmarkt O.L.V. van Troost
Op vrijdag 11 december organiseert het woonen zorgcentrum O.L.V. Troost vanaf 14.00u.
een gezellige kerstmarkt. Vanaf 18.00u. verhuizen de kraampjes naar buiten en is er nog
meer lekkers te verkrijgen. Een aanrader!
Avondmarkt Zandhoven
7 mei 2010
•Oud jaar, nieuw jaar, ik wens u een zalig
Nieuwjaar.
Op oudjaar zingen onze kinderen dit en nog
vele andere mooie liedjes. Ze willen ons het
beste voor 2010 wensen. Geef ook om hen.
Wees deze dagen extra voorzichtig als je door
onze dorpen rijdt.
Vorig jaar gaf onze burgemeester aan de
nieuwjaarszangers warme chocomelk in het
gemeentehuis van Zandhoven. Dit jaar gaat
hij voor onze kinderen pannenkoeken bakken
in het gemeentezaaltje van Pulderbos. Waarin
zal hij dit jaar verkleed zijn? In Mega Mindy?
Kom eens kijken, zingen en smullen!
•11 november is voor onze gemeenschap een
belangrijke dag. We herdenken het einde van
de eerste wereldoorlog en eren onze oudstrijders. Aan hen is het te danken dat wij nu in
een vrije wereld wonen. We nodigen u allen
uit, samen met onze verenigingen, om eens
even stil te staan bij oorlog en vrede. Laten we
er een mooie, waardevolle viering van maken.
Planning:
09.30u.: misviering in de kerk van
Zandhoven
10.30u.: hulde aan het monument te
Zandhoven en aansluitend receptie in de minisporthal
11.30u.: hulde aan de monumenten te
Pulderbos, Massenhoven en Pulle
•Bel op 10 november 2009 om 09.00u. ’s morgens
eens naar het nummer 03/410.16.28. De vijfde
beller wint een gloednieuwe Zandhovense
geschenkcheque ter waarde van 10 euro. Wie
wint?
•Yasmine Willems uit Viersel zetten we graag
even in de schijnwerper. Ze won de tweede
prijs in de prestigieuze Rodenbach Fonds
Award. Voorzitter van de jury, Jan Hoet, was
zeer lovend. “Het plezier van schilderen straalt
van het doek af”, aldus Hoet over het monumentale doek van Yasmine.
Proficiat Yasmine. Doe zo verder.
Avondmarkt Pulderbos
14 mei 2010
47
•KWB Pulderbos: Elly en Rikkert Zuiderveld
Op vrijdag 18 december organiseert KWB
Pulderbos een familiekerstconcert. Hiervoor
halen ze Elly en Rikkert Zuiderveld naar
Pulderbos. Elly en Rikkert vormen sinds hun
huwelijk een duo, hebben reeds 40 albums
uitgebracht en schreven talloze liedjes voor
anderen. Zij zullen die avond een familiekerstconcert brengen met vele oude en nieuwe
Nederlandstalige liedjes.
Wanneer: 18 december 2009 om 19.00u.
Waar: kerk van Pulderbos
Kaarten zijn verkrijgbaar in voorverkoop aan
11 euro, de avond zelf 13 euro. Kinderen van 4
tot 12 betalen slechts 7 euro. De opbrengst van
deze avond gaat integraal naar een goed doel.
Je kan deze kaarten bestellen via [email protected] of bij één van de bestuursleden.
48
NUTTIGE ADRESSEN
Antigifcentrum
070/245.245
Apothekers
Wachtdienst (0,45 euro/minuut)
Cuyckens E.
Denys I.
Denys P.
Willems P.
0900/10.500
03/484.41.09
03/484.33.69
03/484.31.70
03/484.54.40
Goormansstraat 15, Pulderbos
Zandheide 2, Pulle
Liersebaan 1, Zandhoven
Liersebaan 183, Massenhoven
Brandweer (vrijwillig gemeentelijk korps)
Brand en ongevallen
Arsenaal
Commandant: Ivo Smits, Liersebaan 65
Brandwondencentrum
100
03/484.44.44
03/484.42.75
03/217.75.95
Dokters
Wachtdienst Zandhoven – Viersel – Massenhoven
Wachtdienst Pulle – Pulderbos
Baeyens A.- S.- R.
Heirbaan 6, Pulle
Bernaerts F.
Schildebaan 21, Zandhoven
Braspenning J.
Herentalsebaan 169, Viersel
Liersebaan 41, Zandhoven
De Swert A. - Geusens L. (dermatologie)
De Vleeschauwer P. (vaatchirurgie)
Heidedreef 18, Pulle
Druyts H.
Schriekweg 47, Zandhoven
Meeusen C.
Parochiestraat 3, Viersel
Mertens M. (plastisch chirurg)
Elzendreef 12, Pulle
Moerman P.
Draaiboom 2, Pulderbos
Nuyts R. (orthopedisch chirurg)
Mastendreef 19, Pulle
Oorts K.
Viesenboslaan 34, Pulderbos
Staels T.- Kerremans L.
Veldstraat 2, Zandhoven
Storms J.
Liersebaan 64, Zandhoven
Vandebeek R. - Gillis E.
Hoge Weg 44, Massenhoven
Van Hese H.
Langestraat 4, Zandhoven
Wouters A. (kinderarts)
Kard. Cardijnlaan 2, Zandhoven
0900/70.212
014/22.22.00
03/484.37.77
03/464.12.77
03/485.74.38
03/297.75.74
03/464.05.19
03/464.03.07
03/485.82.61
03/484.60.80
03/484.41.84
03/484.50.45
03/484.53.83
03/484.43.42
03/484.50.84
03/484.43.63
03/484.32.52
03/422.61.85
Druglijn 078/15.10.20
Klinieken
St. Jozef
H. Hart
St. Maarten
St. Elisabeth
O.L.V. Middelares
03/380.20.11
03/491.23.45
015/30.31.11
014/24.61.11
03/320.50.00
Oude Liersebaan 4, 2390 Malle
Kolveniersvest 20, 2500 Lier
Rooienberg 25, 2570 Duffel
Nederij 133, 2200 Herentals
Pauwelslei 1, 2100 Deurne
Kind en Preventie
Kind en Gezin-lijn
078/150.100
Politie
Dringende hulp
Commissariaat
Amelbergastraat 52, Zandhoven
101
03/484.30.05
Tandartsen
Wachtdienst (Betalend)
0903/99591
Teleonthaal 106
Thuisverpleging (www.verplegingthuis.be)
070/222.687
Vlaamse Kankertelefoon 078/151.151
Zelfmoordpreventie 02/649.95.55