1 INLEIDING Met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) ga

Commentaren

Transcriptie

1 INLEIDING Met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) ga
INLEIDING
Met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) ga je het tweede jaar in.
Dit PTA vormt één geheel met het PTA 4 VWO 2011 - 2012 en het volgend jaar te verschijnen PTA 6
VWO 2013 - 2014.
N.B.1 Er is deze cursus één extra herkansing, alleen aan te vragen voor een toets van de laatste
periode.
N.B.2 Je mag geen mobieltjes in bewaring geven bij de surveillanten. Mobieltjes tijdens de toetsen
in je kluisje opbergen of thuislaten!
TOETSEN
De toetsperiodes in deze cursus zijn:
periode 5
ma 05-11 t/m vr 09-11
periode 6
ma 28-01 t/m vr 01-02
periode7
di 02-04 t/m ma 08-04
periode 8
ma 17-06 t/m vr 21-06
herkansing op:
di 16-04 (wo 17-04)
di 16-04 (wo 17-04)
di 16-04 (wo 17-04)
di 25-06
aanvragen voor:
vr 12-04, 13.00 uur
vr 12-04, 13.00 uur
vr 12-04, 13.00 uur
ma 24-06, 12.00 uur
Na periode 7 is er één herkansing over periode 5, 6 en 7 samen.
N.B. In verband met het inroosteren van voldoende lokalen en voldoende surveillanten en de
noodzaak om voldoende opgaven en hulpmiddelen te hebben, is het aanvragen van herkansingen
uitsluitend mogelijk door het invullen van een formuliertje op de kamer van de heer Hoven.
Aanvragen van herkansingen kan niet bij de docent. Docenten stellen het doorgaans wel op prijs als
je ze even meedeelt dat je gaat herkansen.
Voor ieder vak is een toetstijd van 55 minuten gepland, met enkele uitzonderingen, 85 minuten. Een
afwijkende tijdsduur staat in het PTA.
1e toets
08.30-09.25
2e toets
09.45-10.40
3e toets
11.05-12.00 of 12.30
4e toets
13.05-14.00 of 14.30
De roosters worden een week voor aanvang van de toetsperiode uitgedeeld.
We wensen jullie een succesvol jaar!
R. Kroes, teamleider vwo bovenbouw
J. Boelen, examensecretaris
1
CIJFERS VAN VORIG JAAR
In 4V is van onderstaande vakken al (een deel van) het schoolexamen gerealiseerd. De cijfers die je
daarvoor gemiddeld hebt behaald, heb je in september ontvangen. Je kunt ze hieronder overnemen.
Als je dit jaar het gemiddeld SE-cijfer ziet staan, dan zijn die 4V-cijfers daarin verwerkt. Controleer of
dat klopt. Zo niet, meld het bij de heer Fijn of op de administratie.
Vak
Aardrijkskunde
ANW
Biologie
CKV
Geschiedenis
Latijn, Grieks
Levo
% SE
25%
100%
10%
60%
40%
9%
40%
cijfer
VERANDERING EXAMENEISEN
Sinds het examen 2012 geldt de aanvullende eis dat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen
5.50 of hoger is.
Bovendien mag van de vakken Engels, Nederlands en wiskunde slechts één vak onvoldoende zijn,
minimaal een 5, met ingang van het centraal examen 2013.
Met ingang van het examen van 2014 is ook rekenen een examenonderdeel. In de periode 4 tot 15
maart wordt een CITO examen rekenen afgenomen, waarbij een score van 5 of hoger vrijstelling kan
geven voor de rekentoets in 2014.
REGELS IN DE TOETSLOKALEN
-
geen jassen en tassen in het lokaal
maximaal 25 minuten te laat, bij luistervaardigheid 0 (nul) minuten
minimaal 30 minuten blijven
geen communicatiemiddelen toegestaan zoals telefoons, enz., ook niet als ze “uit” staan.
HET PROFIELWERKSTUK:
Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht.
Halverwege het jaar woon je een aantal presentaties van de profielwerkstukken van de
examenklassen bij.
De oriëntatiefase, waarin o.m. de voorlichting, de vakkeuze en de onderwerpkeuze, kost behoorlijk
veel tijd en staat gepland aan het eind van dit cursusjaar. Eind mei ontvang je van de
leerjaarcoördinator een uitgebreide beschrijving.
TENSLOTTE
Een vooruitblik naar volgend jaar.
In 6 vwo ontvang je een vervolg op dit boekje. Daarin staat onder meer de jaaragenda, en de
stofindeling en toetsing per vak in dezelfde soort schema's als in dit boekje.
Bovendien krijg je dan de informatie over het afsluitende Centraal Examen. Laat dat je laatste jaar op
Pascal worden!
2
OVERGANGSNORMEN
5 VWO → 6 VWO
De overgangsnormen klas 5 → klas 6 zijn afgeleid uit de examennormen, zoals die door de minister
zijn vastgesteld in het eindexamenbesluit.
Een leerling wordt bevorderd als
a. als de vakken wiskunde, Nederlands en Engels niet meer dan één vak onvoldoende is (minimaal
5).
b. alle cijfers na eventuele afronding 6 of hoger zijn óf
c. één cijfer 5 is en de overige voldoende óf
d. één cijfer 4 is en de overige voldoende en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0
bedraagt óf
e. twee cijfers 5 zijn en de overige voldoende en het gemiddelde van de eindcijfers 6.0 bedraagt
óf
f. één cijfer 4 en één cijfer 5 is en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt én
g. Lichamelijke Opvoeding, Levo, Maatschappijleer en CKV met minimaal “voldoende” of
minimaal 6 zijn gewaardeerd. Voor Levo, maatschappijleer en ANW wordt gekeken naar het
combinatiecijfer.
De docentenvergadering kan besluiten tot een aanvullende opdracht als een handelingsdeel niet
"naar behoren" is of als Levo, CKV, of LO met minder dan "voldoende" wordt afgesloten.
Indien de onder 1b t/m 1f genoemde norm met één 5 wordt overschreden, kan de
docentenvergadering besluiten tot een herexamen in één der vakken waarvoor een onvoldoende is
behaald; dit herexamen heeft alleen betrekking op het overgangscijfer, niet op het SE-cijfer.
In alle gevallen waarin deze normen niet voorzien, beslist de docentenvergadering.
DOUBLEREN
Voor leerlingen die doubleren gelden de volgende regels:
1. Als je 5V overdoet en je hebt CKV en/of Ma voldoende afgesloten dan hoef je deze vakken niet
over te doen. In dat geval krijg je vervangende studielast/werkzaamheden voor je overige
vakken.
2. Andere vakken worden geheel overgedaan. De cijfers van alle toetsen van vorig jaar vervallen.
T.a.v. praktische opdrachten en handelingsdelen kan de docent anders beslissen.
3. Een voldoende handelingsdeel met betrekking tot loopbaanoriëntatie van een leerling mag
blijven staan.
4. Bij het handelingsdeel talen worden aanvullende eisen gesteld.
5. Aan excursies wordt gewoon (opnieuw) meegedaan tenzij de docent vrijstelling verleent of
deelname uitsluit. In dat geval zal een vervangende opdracht volgen.
6. De tijd, uitgedrukt in studielasturen, die staat voor een onderdeel dat de leerling niet overdoet,
moet voor hetzelfde vak op andere, herkenbare wijze worden ingevuld.
Hierna volgen de PTA-regelingen per vak. Je kunt in de daarvoor bestemde kolom je cijfers invullen.
Onder het kopje “code” staat het nummer waaronder dat cijfer in de administratie is opgenomen. Als
er iets niet klopt, moet je dat direct aan je docent melden.
3
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: AARDRIJKSKUNDE, BuiteNLand
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
06 t/m 14
Praktische Opdracht (concept):
Onderzoek in eigen omgeving
Week
13
p.m.
P
*
15 t/m 26
Praktische Opdracht (definitief):
Onderzoek in eigen omgeving
Week
19
20%
P
Nee
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
cijfer
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel *verbeteren
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: BIOLOGIE, Nectar
Week
5
6
7
8
36 t/m 45
46 t/m 05
06 t/m 14
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Hoofdstuk 12 en 13
TP5
Ecologisch veldonderzoek
Week
45
Hoofdstuk 14 en 15
TP6
Practicum enzymen
Week
2
Hoofdstuk 16 en 17
TP7
Bezoek universiteit: introductie op academisch onderzoek
Week
14
Hoofdstuk 18 en 19
TP8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
55
7%
S
Nee
511
5%
P
Nee
512
7%
S
Nee
521
3%
P
Nee
522
7%
S
Nee
531
5%
P
Nee
532
7%
S
Nee
541
55
55
55
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
VAK: CKV
5
6
7
8
WEEK
36 t/m 45
46 t/m 05
06 t/m 14
15 t/m 26
Opdracht en stofomschrijving
Fotografie & Landart & Fotomanipulatie naar aanleiding bezoek
Rijksmuseum.
Vanitas en Allegorieën
Iconografie, iconologie in de schilderijen in het Rijksmuseum
Bezoeken musea Internationalisering Sevilla, Venetie of Madrid.
Maken animatiefilm paper cut-out techniek met
uitwisselingsstudenten Van Gogh
Fotografie opdracht Landart
Fotomanipulatie Kunstwerk portret rijksmuseum , zelfstandig
thuis maken.
Veslag nr 5: zelfstandig een culturele activiteit bezoeken
‘Cultuur van de kerk’ door de eeuwen heen en de invloed van de
kerk op de kunst. Bestuderen Follies, Paviljoenen, Shelters en
Altaren uit alle religies.
Bezoeken musea & kerken Internationalisering.
Maken kijkwijzer museum uitgetypt inleveren
Bezoek Hermitage, Amsterdam
Ontwerpen icoon uit de 21ste eeuw schilderen op A4 triplex
Ontwerpen Follie .
Verslag nr. 6: Zelfstandig een culturele activiteit bezoeken
Dossier CKV
Mondeling CKV
Deadline
Duur
Gewicht
Wijze
Her
Code Cijfer
L
wk 07
wk 10
4%
4%
L/P
L/P
Nee
Nee
531
532
wk 13
wk 09
4%
4%
P
V
Nee
Nee
533
534
Nee
541
Nee
Nee
Nee
Ja
542
543
545
546
wk 14-15
wk 16
wk 17
wk 19
wk 19
wk 20
wk22-24
L
2%
6%
4%
4%
8%
H
P
H
P
V
MB
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, PO = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: ECONOMIE, Percent
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Hoofdstuk 22 en 23: Welvaart en Nationale Rekeningen.
TP 8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
55
10%
S
Ja
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: GESCHIEDENIS, Memo
Week
5
6
7
8
Deadline
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
TP5
55
9%
S
Nee
511
36 t/m 45
Opdracht of stofomschrijving
Vroegmoderne Tijd (1700-1900)
Hoofdstuk 7 en 8
46 t/m 05
China, een reis door de geschiedenis (reader) en de
historische roman Wilde zwanen door Jung Chang (reader)
TP6
55
9%
S
Nee
521
06 t/m 14
Midden-Oosten (reader) en Moderne Tijd I
Hoofdstuk 9
TP7
55
9%
S
Ja
531
TP8
55
9%
S
Nee
541
4%
MB
Nee
542
15 t/m 26
Moderne Tijd I en II
Hoofdstuk 10 en 11
Internationalisering Thema’s uitwisseling “A shared history”
en “The Dutch and the Venetian Republic” presentatie
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
5 VWO
JAARPLANNING 2012-2013
Vak en Methode: GRIEKS, Pallas
Week
5
36 t/m 45
Opdracht of stofomschrijving
Herhaling grammatica
Lysias: verdediging Eratosthenes
Herodotos: prooimion + Kandaules en Gyges
Gelezen stof klas 4 + Lysias
6
46 t/m 05
06 t/m 14
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
TP5
85
20%
S
Ja
511
TP6
85
20%
S
Ja
521
TP6
85
4%
S
Ja
522
4%
P
Nee
531
Herodotos: Kandaules en Gyges, Kroisos en Solon,
Kroisos en Kyros
Ilias: Prooimion
Herodotos
7
Deadline
KCV, Glossy over een sterke vrouw (2/3). Verhalen
Sterke Vrouwen en Antieke Toneel(1/3).
Ilias: Hektor en Andromache
Odyssee: De Cycloop
KCV, PO Rome
8
15 t/m 26
Odyssee: Het geheim van het bed
Tragedie Hippolytos
KCV, Griekse en Romeinse Kunst
Geschiedenis van de stad Rome
Ilias en Odyssee
TP8
85
4%
S
Ja
541
TP8
85
20%
S
Ja
542
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: LATIJN, Lego
Week
5
36 t/m 45
Opdracht of stofomschrijving
Herhaling Latijnse grammatica en woorden
Legenden, Plinius, poëzie
Gelezen stof klas 4: Caesar + legenden + proefvertaling
6
46 t/m 05
Deadline
TP5
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
85
20%
S
Ja
511
Ja
Ja
521
522
Poëzie + rhetorica + geschiedschrijving
Herhaling grammatica en woorden
grammatica en woorden
7
06 t/m 14
KCV, Glossy over een Sterke Vrouw (2/3). Verhalen Sterke
Vrouwen en Antieke Toneel (1/3).
Plinius + poëzie + proefvertaling
Herhaling grammatica en woorden
Geschiedschrijving en filosofie
H
TP6
TP6
85
85
4%
20%
Grammatica en woorden (ook herhaling)
H
KCV, PO Rome
8
15 t/m 26
S
S
4%
P
Nee
531
Herhaling grammatica
KCV, Griekse en Romeinse Kunst,
Geschiedenis van de stad Rome.
TP8
85
4%
S
Ja
541
Rhetorica + geschiedschrijving + proefvertaling
TP8
85
20%
S
Ja
542
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: LEVO, Perspectief Tweede Fase
Week
5
6
7
8
36 t/m 45
46 t/m 05
06 t/m 14
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Levensvisieboek (opdrachten over agressie en geweld)
Deadline
Week
43
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
10%
L
Nee
511
Toets filosofie (vrijheid en verantwoordelijkheid)
Week
02
10%
L
Nee
521
Paper over hoofdstuk 6 (waar of niet)
Week
12
10%
L
Nee
531
Toets christendom / islam
Week
26
10%
S
Nee
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: MAATSCHAPPIJLEER, Thema’s
5
6
Week
Opdracht of stofomschrijving
DeadLine
GeDuur wicht Wijze
Herk.
Code
36 t/m 45
Vaardigheden en Rechtsstaat
TP5
55
S
Ja
511
L
Nee
S
Ja
L
Nee
20%
S
Ja
531
15%
P
Nee
532
L
Nee
S
Ja
L
Nee
15%
P
Nee
542
5%
S
Nee
543
46 t/m 05
Opdrachten, huiswerk, presentaties, etc. Bij een onvoldoende
beoordeling kan voor T1 90 van de 100 punten worden behaald.
Bij een voldoende beoordeling kan voor T1 100 van 100 punten
worden gehaald.
Rechtstaat en Parlementaire Democratie
(* Kennis en vaardigheden uit eerdere periode(s) worden als
bekend beschouwd)
Opdrachten, huiswerk, presentaties, etc. Zie periode 1.
7
8
06 t/m 14
15 t/m 26
Verzorgingsstaat en Parlementaire Democratie
(*)
PO: Toepassing theorie op politiek probleem
Week
44
TP6
TP7
Week
13
Pluriforme Samenleving
(*)
TP8
PO: Pluriforme Samenleving. 50% groepsopdracht en 50%
individuele opdracht.
Voortgangstoetsen en opdrachten van periode 1 t/m 4. Elke
overhoring telt even zwaar.
55
20%
Week
04
Opdrachten, huiswerk, presentaties, etc. Zie periode 1.
Opdrachten, huiswerk, presentaties, etc. Zie periode 1
15%
Week
25
Week
25
55
55
10%
cijfer
521
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel * verbeteren
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: MANAGEMENT & ORGANISATIE, M&O in balans
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Hoofdstuk 26 t/m 28
TP8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
85
10%
S
Nee
541
15 t/m 26
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
Cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: NATUURKUNDE, Natuurkunde Overal
Week
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
Hoofdstuk 10
TP7
55
10%
S
Ja
531
8
15 t/m 26
Hoofdstuk 9 (+ gedeelte van hoofdstuk 8)
TP8
55
10%
S
Ja
541
20%
P
Nee
542
Jaarcijfer practicum
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: NEDERLANDS, Nieuw Nederlands en Laagland
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Presentatie
Deadline
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
20%
ML
Ja
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: SCHEIKUNDE, Pulsar Chemie
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
PO Virtueel Symposium
Deadline
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
10%
V
Nee
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
5 VWO
JAARPLANNING 2012-2013
Vak en Methode: WISKUNDE A, Getal en Ruimte
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Boek 3 Hoofdstuk 9 t/m 12
TP8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
85
20 %
S
Ja
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: WISKUNDE B, Getal en Ruimte
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
PO
Week
13
Boek 2
TP4
Duur
85
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
10%
P
Nee
531
15%
S
Ja
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
JAARPLANNING 2012-2013
5 VWO
Vak en Methode: WISKUNDE C, Getal en Ruimte
Week
5
36 t/m 45
6
46 t/m 05
7
06 t/m 14
8
15 t/m 26
Opdracht of stofomschrijving
Deadline
Boek 3 Hoofdstuk 9 t/m 12
TP8
Duur
Gewicht
Wijze
Herk.
Code
85
20%
S
Ja
541
Wijze van toetsing: S = schriftelijk in toetsweek, M = mondeling in toetsweek, MB = mondeling buiten toetsweek, P = praktische opdracht, L = in de les, H = handelingsdeel
cijfer
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LO
Lichamelijke Opvoeding is in de Tweede Fase een vak dat meetelt voor het eindexamen. LO moet in
het schoolexamen worden afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “goed”.
Je voldoet aan de eisen van het schoolexamen als je:
a.
aanwezig bent geweest in de lessen
b.
positief beoordeeld wordt door de leerkracht, op de volgende onderdelen:
1. prestatie
2. bewegingsbeeld van de leerling
3. sociale indicatie
c.
meedoet of een taak verricht op de sportdag
Toelichting:
Ad a. Het vak kent 100% contacttijd.
Per periode mag je één keer legaal niet meedoen. Als je die om een of andere reden niet mee kunt
doen, ben je in de les aanwezig en krijg je een opdracht.
Meer lessen missen, betekent dat je een vervangende opdracht, die opgesteld wordt door de docent,
moet doen. Bij het missen van een les om niet-legale reden moet de lestijd ingehaald worden. Indien
dit organisatorisch onmogelijk is, krijg je automatisch een onvoldoende voor die periode. Alle
onderdelen moeten worden afgesloten. (M.a.w. wanneer een leerling een onderdeel niet heeft
gedaan en er dus een 1,1 staat, heeft hij/zij LO per definitie niet afgesloten. Wanneer hier een 1
staat, de leerling heeft het onderdeel wel afgesloten, kan hij/zij dit natuurlijk wel compenseren met
een andere voldoende.)
Ad b. Prestatie:
Hieronder verstaat de sectie LO het niveau van je vaardigheden en de groei in je leerprestaties. Er
wordt van je individuele prestaties uitgegaan.
Bewegingsbeeld van de leerling:
Dit is het beeld dat de docent Lichamelijk Opvoeding heeft van je motoriek.
Sociale indicatie:
Dit hoofdstukje is een verzameling van items. Bijvoorbeeld:
 Hoe ga je om met het materiaal.
 Hoe ga je om met andere leerlingen, kun je inspelen op de situatie van de groep, zodat er voor
iedereen optimale deelname mogelijkheden zijn.
 Hoe is je inzet ten aanzien van de oefeningen, het hulpverlenen, het zorgdragen voor de uitvoering
van de veiligheidsmaatregelen.
 Kun je een bewegingssituatie inrichten en op gang houden, al of niet in een leidinggevende rol.
 Kleding: is je kleding functioneel of niet. Dat wil zeggen kleding, die aangepast is aan de situatie (kou,
warmte, vochtigheid).
 Hygiëne: wordt er na de les gedoucht, enz.
Ad c.
Om de TP waarin de sportdag zit voldoende af te sluiten is aanwezigheid vereist.
De onderdelen “bewegingsbeeld” en “sociale indicatie” zijn moeilijk exact vast te stellen.
Vandaar dat de beoordeling van tevoren bekend gemaakt wordt. Leerlingen kunnen dan hun
bezwaren naar voren brengen en met de docent Lichamelijke Opvoeding in overleg treden.