Premium Scenting Citrus Tea

Commentaren

Transcriptie

Premium Scenting Citrus Tea
Veiligheidsinformatieblad
(Voorbereid in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en Verordening (EG) Nr. 453/2010 Bijlage II zoals
geamendeerd)
Dit Veiligheidsinformatieblad annuleert en vervangt alle voorgaande VIB's voor dit product.
RUBRIEK 1
IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1 Productidentificatie – Citrus Tea
Prolitec 1022
Firmenich 480232KW
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Het relevant geïdentificeerd gebruik omvat laaggeconcentreerde luchtbehandelingtoepassingen met
ononderbroken werkende microdruppelsgeneratie- en diffusiesystemen van Prolitec Air/Q-series. In deze
vorm of concentratie niet bestemd voor persoonlijk gebruik.
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Prolitec Inc.
1235 W. Canal Street
Milwaukee, WI 53233 USA
Tel: +1 414 615 4630 Fax +1 414 615 4640
Email: [email protected]
NL Contact:
Ambius
Impact 6
6921 RZ Duiven, Netherlands
T: +31 (0)26 3195500
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Voor chemische noodgevallen (morsen, lekken, blootstelling of incidenten).
Bel INFOTRAC: + 1-800-535-5053 (in de VS) of + 1-352-323-3500 (buiten de VS).
RUBRIEK 2
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN - Van toepassing op blootstelling aan de geconcentreerde
vloeistof zoals kan voorkomen bij per ongeluk morsen. Veiligheidsinformatie voor het relevant
geïdentificeerd gebruik zoals bedoeld in Sectie 1.2 hierboven, is opgenomen in Sectie 16.
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
2.1.1 Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Huidsensibilisatie - Cat. 1
Oogirritatie - Cat. 2
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 2
Pagina 1 van 12
H317
H319
H411
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
2.1.2 Classificatie volgens de Europese Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG (zie Rubriek 16 voor de
volledige tekst van R-zin(nen))
Symbolen:
Xi
N
Irriterend
Milieugevaarlijk
R-zinnen:
R38
R43
R51/53
Irriterend voor de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
2.1.3 Aanvullende informatie
Voor de volledige tekst van de genoemde aanduidingen: raadpleeg Rubriek 16.
2.2 Etiketteringselementen
Gevarenpictogrammen:
Signaalwoord:
Waarschuwing
Gevarenaanduidingen:
H317
H319
H411
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P264
P273
P280
P305+351+338
Na het werken händerna met dit product grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende gevareninformatie (EU):
Bevat: Acetyltetramethyloctaline, Hexylcinnamal.
Gevarenaanduidingen inhoudsstoffen:
Octanal, 2-(phenylmethylene)-; Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthalenyl)-; Acetic acid, 2-phenylethyl ester. Kan een allergische reactie veroorzaken.
2.3 Andere gevaren
Er zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Pagina 2 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
3.1 Stoffen
Niet van toepassing.
3.2 Mengsels
Bevat :
20.0 - 30.0% Octanal, 2-(Phenylmethylene)N° CAS : 0000101-86-0 / N° EINECS: 202-983-3
Classification: Xi - R43,R38
GHS Classification:
Huidsensibilisatie - Cat. 1 [H317]
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 2 [H411]
7.5 - 10.0%
Propyl (2s)-2-(1,1-Dimethylpropoxy)-Propanoate
N° CAS : 0319002-92-1 / N° ELINCS: 437-530-0
Classification: - R52/53
GHS Classification:
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 3 [H412]
5.0 - 7.5%
1,3-Dioxane, 2,4,6-Trimethyl-4-PhenylN° CAS : 0005182-36-5 / N° EINECS: 225-963-6
Classification: Xn - R52/53,R22
GHS Classification:
Acute Orale Toxiciteit - Cat. 4 [H302]
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 3 [H412]
2.5 - 5.0%
Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)N° CAS : 0054464-57-2 / N° EINECS: 259-174-3
Classification: Xi N - R51/53,R38,R43
GHS Classification:
Huidirritatie - Cat. 2 [H315]
Huidsensibilisatie - Cat. 1 [H317]
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 2 [H411]
2.5 - 5.0%
Cyclopenta[G]-2-Benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-HexamethylN° CAS : 0001222-05-5 / N° EINECS: 214-946-9
Classification: N - R50/53
GHS Classification:
Acuut gevaar voor het milieu - Cat. 1 [H400]
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 1 [H410]
1.0 - 2.5%
3-Hepten-2-One, 3,4,5,6,6-PentamethylN° CAS : 0086115-11-9 / N° EINECS: 289-194-8
Classification: - R52/53
GHS Classification:
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 3 [H412]
1.0 - 2.5%
Acetic Acid, 2-Phenylethyl Ester
N° CAS : 0000103-45-7 / N° EINECS: 203-113-5
Classification: Xi - R36
GHS Classification:
Oogirritatie - Cat.2 [H319]
1.0 - 2.5%
Pagina 3 van 12
Cyclohexanepropanol, .Alpha.,.Alpha.-DimethylHerzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
N° CAS : 0083926-73-2 / N° ELINCS: 420-630-3
Classification: Xi N - R41,R51/53
GHS Classification:
Oogletsel - Cat.1 [H318]
Chronisch gevaar voor het milieu - Cat. 2 [H411]
RUBRIEK 4
EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Zoals in alle gevallen van mogelijke vergiftiging, onmiddellijk een arts raadplegen.
In het geval van oogcontact:
Overvloedig met water spoelen gedurende ten minste 10 minuten. Indien enige irritatie aanhoudt, een arts
raadplegen.
In het geval van inademing:
De betrokkene begeleiden naar een omgeving met frisse lucht. Indien de irritatie aanhoudt, onmiddellijk
een arts raadplegen.
In het geval van huidcontact:
Verontreinigde kleding verwijderen. De huid met ruime hoeveelheden water wassen (of zeep en water).
Indien de irritatie aanhoudt of enig teken van zichtbare weefselbeschadiging, onmiddellijk een arts
raadplegen.
In het geval van inname:
In het geval van accidentele inname, de mond met water spoelen. Geef tot 1 beker (halve pint) melk. Niet
het braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen informatie beschikbaar inzake het product.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Niet bekend.
RUBRIEK 5
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
5.1 Blusmiddelen
Gebruik passende brandblussers met schuim, koolstofdioxide of droogpoeder.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet bekend.
5.3 Advies voor brandweerlieden
Gebruik geen hoogdrukwaterstraal. In het geval van onvoldoende ventilatie, geschikte
ademhalingsbescherming dragen.
RUBRIEK 6
MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
6.1.1 Advies voor andere personen dan de hulpdiensten:
Gebruik beschermende handschoenen bij het omgaan van gemorste stof. Niet roken. Open vuur of
andere potentiële ontstekingsbronnen vermijden zoals elektrische apparatuur. Contact met de huid of
Pagina 4 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
de ogen en inademen van dampen vermijden. Normale wasroutines gebruiken. Voor voldoende
ventilatie zorg dragen in werkomgevingen volgend op gemorste stofverwerking.
Eerstehulpmaatregelen beschreven in Rubriek 4 opvolgen.
6.1.2 Advies voor de hulpdiensten:
Aanbeveling in 6.1 opvolgen.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in lucht, riolering, aarde of watermilieu afvoeren.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.3.1 Voor insluiting:
Kleine verspillingen kunnen worden afgeveegd met een doek of papier. Voor grotere hoeveelheden
gemorste stof, standaardabsorbentia gebruiken zoals zaagsel, zand of vermiculiet.
6.3.2 Voor reiniging:
Doek of papier gebruiken voor gemorste stof uit de kleinere patronen. Als een grotere patroon wordt
gemorst, absorbentia gebruiken zoals zaagsel, vermiculiet of zand. Afvalverwerking van
reinigingsmaterialen geschiedt in overeenkomst met overheidsvoorschriften.
6.4 Verwijzingen naar andere rubrieken
Raadpleeg tevens rubrieken 4, 5, 7 en 16 voor aanvullende informatie.
RUBRIEK 7
HANTERING EN OPSLAG
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Altijd iedere uit een apparaat verwijderde patroon opnieuw sealen.
Patronen in een rechtopstaande positie houden na het verwijderen van de verzegeling.
Contact met huid en ogen vermijden.
Passende handschoenen en oogbescherming dragen.
Niet roken, en ontstekingsbronnen vermijden.
Blootstelling aan hoge temperaturen tijdens verwerking vermijden.
Niet innemen of op de huid aanbrengen.
Correcte persoonlijke washygiëne opvolgen.
Op de locatie van producthantering voor continue voldoende ventilatie zorg dragen.
7.1.1 Beschermende maatregelen
Houd strikte controle op stofophoping. Zorg dragen voor voldoende ventilatie. Vermijd open vuur en
andere ontstekingsbronnen.
7.1.2 Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne
Gebruik goede wasroutines.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Patronen in rechtopstaande positie bewaren in een master-doos op een plek zonder blootstelling aan
zonlicht, en op kamertemperatuur.
7.3 Specifiek eindgebruik
Omgevingsgeur.
Pagina 5 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
Dit heeft betrekking op Rubriek 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof en ontraden gebruik. Het
product wordt geleverd in manipulatie- en lekbestendige polypropyleenpatronen. Indien niet in gebruik,
moet de patroon altijd worden afgesloten met de meegeleverde pluggen. Voorafgaand aan het inbrengen
van de patroon in een apparaat moeten de pluggen worden verwijderd terwijl de patroon rechtop wordt
gehouden. Een apparaat met een patroon moet in een rechtopstaande positie worden geplaatst waarbij de
afgiftepoorten ten minste 100 centimeter buiten bereik zijn. De afgiftepoorten mogen niet gericht zijn op
een oppervlak dat zich op een afstand van minder dan 30 centimeter bevindt. Houd handen, ogen of neus op
ten minste 60 centimeter afstand van een werkend apparaat. Het apparaat moet worden gebruikt
overeenkomstig zijn Bedieningshandleiding.
RUBRIEK 8
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
8.1 Controleparameters:
Raadpleeg Rubriek 16.3.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Blootstelling aan hoge temperaturen vermijden en voor voldoende ventilatie zorg dragen.
8.2.1 Passende technische maatregelen
Voor voldoende ventilatie zorg dragen op producthanteringslocaties.
In het relevant geïdentificeerd gebruik: uitsluitend toepassen zoals voorgeschreven.
8.2.2 Maatregelen ter beheersing van milieublootstelling
In het relevant geïdentificeerd gebruik: uitsluitend toepassen zoals voorgeschreven.
Tijdens het hanteren van de vloeistof, afvoer in het milieu tot het minimum beperken.
8.2.3 Individuele beschermingsmaatregelen
Patronen met de formulering mogen alleen worden behandeld door gekwalificeerde technici in
beschermende overalls ter bescherming van persoonlijke kleding. Adembescherming is niet vereist,
maar voorgeschreven wordt het gebruik van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
RUBRIEK 9
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
Pagina 6 van 12
Voorkomen
Geur
Geurdrempelwaarde
pH-waarde
Smeltpunt/vriespuntbereik °C
Initieel kookpunt/-bereik °C
Vlampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid
Explosieboven-/ondergrenzen
Dampspanning
Dampdichtheid
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):
Zelfontbrandingstemperatuur
VLOEISTOF kleurloos tot lichtgeel
Sterke parfum
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
100°C / 212°F
Niet beschikbaar
Laag
Niet beschikbaar
<.1Hg @ 20°C
Niet van toepassing
.904 - .914
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Onbekend
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
(q)
(r)
(s)
(t)
Ontledingstemperatuur
Viscositeit
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Geen
Geen oxiderende stof
9.2 Overige informatie
Geen.
RUBRIEK 10
STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1 Reactiviteit
Geen bekende reactie met water.
10.2 Chemische stabiliteit
Vormt geen significant reactiviteitgevaar. Normaal gesproken stabiel zelfs bij hogere temperaturen en
drukken. Ondergaat geen explosieve ontleding. Het is niet pyrofoor noch een zuurstofdonor. Vormt geen
combinaties met organische materialen voor vorming van explosieve mengsels. Geeft geen gevaarlijke
exotherme polymerisatie reacties.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden
Contact met oxiderende stoffen vermijden.
Temperaturen hoger dan 5º C onder het vlampunt vermijden.
Patronen of gesloten houders niet verwarmen.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Oxiderende stoffen vermijden.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Contact met water of opslag in overeenkomst met de aanbevolen omstandigheden voor een periode van
een jaar mogen geen gevaarlijke ontleding van producten veroorzaken.
RUBRIEK 11
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Dit mengsel is niet onderworpen aan toxicologisch onderzoek als een entiteit. Volgens de beschikbare
gegevens over de bestanddelen, wordt voldaan aan de gezondheidsclassificatiecriteria.
RUBRIEK 12
ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1 Toxiciteit
Dit mengsel is niet onderworpen aan een eco-toxicologisch onderzoek als een entiteit. Gezien de
moeilijkheidsgraad van het toepassen van de huidige standaard eco-toxicologische evaluatietechnieken
voor het voorspellen van de impact van bepaalde afvoerwijzen op kwetsbare of gelokaliseerde delen van
het ecosysteem, moet dit preparaat worden beschouwd en gehanteerd als zijnde een potentieel gevaar voor
het milieu, en dientengevolge worden behandeld met alle mogelijke voorzorgen.
Pagina 7 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Niet vastgesteld.
12.3 Bioaccumulatie
Niet vastgesteld.
12.4 Mobiliteit in de bodem
Niet vastgesteld.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Voldoet niet aan de vereisten voor een beoordeling.
12.6 Andere schadelijke effecten
Niet bekend.
RUBRIEK 13
INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
De beste verwijderingswijze van een product geschiedt door het juiste gebruik conform de instructies.
Afvalverwijdering moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale en nationale
voorschriften.
Dit product is gevaarlijk voor het milieu. Niet voor afvoer in riolering, afvoerkanalen of oppervlaktewater.
Dit product moet worden verwerkt als gevaarlijk afval. De lege houder kan worden verwijderd als
gecontroleerd afval in overeenstemming met de geldende voorschriften. De houders zijn in sommige
landen te recyclen ten behoeve van het recyclen van polypropyleen.
RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
14.1 VN- nummber:
3082
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (GALAXOLIDE)
14.3 Transportgevarenklasse(n)
ADR/RID
IMDG
IATA
9
9
9
14.4 Verpakkingsgroep:
ADR/RID
IMDG
IATA
III
III
III
14.5 Milieugevaren:
Marine Pollutant
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Pagina 8 van 12
None
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
Uitzonderingen beperkte hoeveelheden Transport is op grond van IATA en IMO beperkte hoeveelheid
vrijstellingen. De individuele innerlijke pakketten niet meer dan 5
liter en de kapitein of de buitenverpakking niet meer dan 30
kilogram.
Note for transport
RUBRIEK 15
Lokale, provinciale of landelijke voorschriften van toepassing op het vervoer
van dit product.
REGELGEVING
15.1 EG Verordeningen
Geen relevante informatie beschikbaar op heden.
15.2 Chemische veiligheidbeoordeling
Er zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 16
OVERIGE VEILIGHEIDSINFORMATIE
16.1 Revisies
17-Juni-13 versie 1.1.
16.2 Belangrijke literatuurreferentie en gegevensbronnen
Research Institute for Fragrance Materials (RIFM)
OESO SIDS Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
United States Environmental Protection Agency. Voluntary Testing Program for High Volume Chemicals
(Vrijwillig testprogramma voor chemicaliën die in grote hoeveelheden worden gebruikt)
RICHTLIJN 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998
De bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia
op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
EUROPEAN COMMISSION, Recommendation from the Scientific Committee for Occupational
Exposure Limits, February, 2013 (SCOEL)
EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base
Europees Agentschap voor Chemicaliën Europese Commissie Richtlijn 98/24/EG – het eerste en het
tweede overzicht van IOEL's en geamendeerde Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG. (98/24/EG)
American Congress of Governmental and Industrial Hygienist (“ACGIH”)
Threshold Limited Values (TLV) en Biological Exposure Indices (BEI) inclusief TLV – TWA
(tijdgewogengemiddelde; TLV–STEL (grenswaarde kortdurende blootstelling), en TLV-C (plafond).
(“ACGIH”)
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Valeurs limites d'exposition professionnelle (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of OEL's)
aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la
Pagina 9 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
Surveillance des Atmosphères de Travail (Wetenschappelijk Comité voor de Toezicht op de Werkplek),
valt onder de High Council for the Prevention of Occupational Hazards Environment.
Amerikaans ministerie van Werkgelegenheid, Werkveiligheid en Volksgezondheid (OSHA)
29 CFR 1910.1200 Sub Z, Tabel Z-1 TLV-TWA maximale continue blootstellingsgrenswaarden.
Amerikaanse staat van Californië, Environmental Protection Agency (Agentschap
Milieubescherming)
Office of Health Hazard Assessment (OEHHA), Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act van
1986. Maximale continue blootstelling TLV-TWA-grenswaarden.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Federal Institute for Occupational Safety and
Health, Dortmund, Germany
Duitse federale ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (BMAS)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling) Ausschuss für
Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA
16.3 Informatie werkplekveiligheid voor relevant geïdentificeerd gebruik
De ACGIH, de EU, EU-lidstaten en andere nationale organisaties waaronder de hierboven in 16.1
vermelde organisatie, hebben grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL's) voor concentraties
van gevaarlijke stoffen in de omgevingslucht van de werkplek (“Limits”). De Limits-waarde is de
grenswaarde voor het tijdgewogengemiddelde van de concentratie van een stof in de lucht in het
ademhalingsbereik van een werknemer over een bepaalde referentieperiode, normaal gesproken 40 uur
per week gedurende 40 jaar. De Limits, afhankelijk van hun oorsprong, worden eveneens Indicated
Occupational Exposure Limit (IOEL) of Threshold Limit Value (TLV-TWA) genoemd.
16.3.1 Het product bevat stoffen die onderworpen zijn aan de werkplek-Limits.
16.3.2 Evaluatie Werkplekveiligheid
Het relevant geïdentificeerd gebruik van het product is geëvalueerd ten behoeve van de
werkplekveiligheid en omvat: (A) de gemiddelde concentratie in de lucht (in deeltjes per miljoen
PPM) van het totale mengsel wanneer het geureffect door mensen wordt beoordeeld als zijnde
“ontoelaatbaar”, (B) het volume in gewichtspercenten van de stof (in %) van het gewicht van het
totale mengsel dat wordt vertegenwoordigd door de stof als een aandeel van het mengsel, (C) het
maximumgemiddelde van de potentiële concentratie in de lucht van de stof, en (D) de veilige
Limit. De veiligheidsevaluatieformule is A (ppm) x B (%) = C. C wordt vervolgens vergeleken
met de Limits in D.
16.3.3 Vaststellen werkplekveiligheid
Het relevant geïdentificeerd gebruik van het product wordt geschat niet hoger te zijn dan de
Limits die zijn vastgesteld door de organisaties in Rubriek 16.2.
16.3.4 Ozon
De formulering bevat geen ozon en het relevant geïdentificeerd gebruik genereert geen ozon. De
formulering bevat geen toxische chemicaliën of chemische stoffen die onderworpen zijn aan de
rapportageverplichtingen van Sectie 313 van Titel III van de Amerikaanse Superfund
Amendments and Reauthorization Act van 1986.
16.3.5 Toxiciteit orale inname
De vermoedelijk dodelijke orale dosering van de formulering voor een persoon van 68 kg (150
lbs) 584.5 ml zoals vastgesteld met behulp van de Gosselin-formulering. Volgens de Schaal van
Pagina 10 van 12
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
Hodge en Sterner wordt de toxiciteitklasse voor de formulering geschat op niveau 4 of “Lichtelijk
giftig.” De Schaal van Gosselin, Smith en Hodge geeft het niveau 3 of “Matig giftig.”
16.3.6 IFRA-certificatie en -vaststelling veiligheid voor huidcontact
PARFUM
Citrus Tea
KLASSE IFRA
11A
ANALYSE IFRA
Niet beperkt
Klasse IFRA 11A omvat:
x Luchtverfrissers en parfumverspreiders van alle soorten (plug-ins, vast substraat, afgifte via
membraan, onmiddellijke omgeving, elektrisch) met uitsluiting van spuitbusproducten.
x Verspreidingssysteem van parfum met gebruik van droge lucht technologie, die het parfum
zonder verstuiving, aerosol of verhitte oliën (technologie van verneveling) verspreidt.
Gebaseerd op veiligheidsgegevens gegenereerd door het Research Institute for Fragrance
Materials (“RIFM” www.RIFM.org), zijn leveranciers en openbare wetenschappelijke literatuur.
Dit gegeven wordt geëvalueerd in overeenkomst met de beginselen vastgesteld in Bijlage 1 van
de International Fragrance Association (“IFRA” www.ifraorg.org) Code of Practice
(praktijkrichtlijn). Bijlage 1 voorziet in de overweging van mogelijke effecten in de huid, met
inbegrip van huidirritatie en sensibilisatie met speciale aandacht voor het effect van het zonlicht,
in het geval bestanddelen ultraviolette straling absorberen. Systemische toxiciteit dient te worden
beschouwd in relatie tot de gebruikte hoeveelheden en de waarschijnlijkheid van opname door het
lichaam. Tevens wordt de historie beschouwd van het veilige gebruik van de bestanddelen bij
concentratieniveaus die kunnen voorkomen in geval van accidentele afvoer waarbij rekening
wordt gehouden met eventuele meldingen van nadelige effecten die gerapporteerd zijn door
dermatologen of andere medische professionals.
16.4 Volledige tekst van zinnen gebruikt in Rubriek 2
S24/25
S37
S57
S61
H317
H319
H411
P264
P273
P280
P305+351+338
P302+352
P333+313
P391
P363
P337+313
Avoid contact with skin and eyes.
Wear suitable gloves.
Use appropriate container to avoid environmental contamination.
Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Wash hands thoroughly after handling.
Avoid release to the environment.
Wear protective gloves and eye protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
Collect spillage.
Wash contaminated clothing before reuse.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
16.5 Volledige tekst van zinnen gebruikt in Rubriek 3
H411
H400
H317
H318
Pagina 11 van 12
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Very toxic to aquatic life.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022
H412
H302
H319
H410
H315
R22
R36
R38
R41
R43
R50/53
R51/53
R52/53
Pagina 12 van 12
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Irritating to eyes.
Irritating to skin.
Risk of serious damage to eyes.
May cause sensitisation by skin contact.
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic
environment.
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic
environment.
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic
environment.
Herzien 15-Juni-2013/ v 1.1
Citrus Tea – Prolitec 1022

Vergelijkbare documenten

Premium Scenting Citrus Splash (BE-NL)

Premium Scenting Citrus Splash (BE-NL) Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of OEL's) aux agents chimiques en France, Aide-mémoi...

Nadere informatie

Premium Scenting Chocolate Chip Cookie

Premium Scenting Chocolate Chip Cookie Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of OEL's) aux agents chimiques en France, Aide-mémoi...

Nadere informatie

Premium Scenting Citrus Blossom - Rentokil

Premium Scenting Citrus Blossom - Rentokil Exposure Limits, February, 2013 (SCOEL) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base Europees Agentschap voor Chemicaliën Europese Commissie Richtlijn 98/24/EG – het eerste en het...

Nadere informatie

Premium Scenting Iced Pina Colada (BE-NL) - Rentokil

Premium Scenting Iced Pina Colada (BE-NL) - Rentokil Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of OEL's) aux agents chimiques en France, Aide-mémoi...

Nadere informatie

Premium Scenting Pomegranate Fusion - Rentokil

Premium Scenting Pomegranate Fusion - Rentokil Tijdens het hanteren van de vloeistof, afvoer in het milieu tot het minimum beperken. 8.2.3 Individuele beschermingsmaatregelen Patronen met de formulering mogen alleen worden behandeld door gekwal...

Nadere informatie