colliers international

Commentaren

Transcriptie

colliers international
Executoriale verkoping
EX ART. 514 e.v. WvBRv
26 OKTOBER 2015
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM
COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV.
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
OMSCHRIJVING
EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 514 e.v. WvBRv. op MAANDAG 26 OKTOBER 2015 vanaf 18.00 uur in De
Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, t.o.v. mevrouw Mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne NV Notarissen) te
Amsterdam, van:
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de WONING bestaande uit 4 kamers, keuken, gang,
luchtkoker, toilet, waranda en balkon op de derde verdieping, alsmede een kamer, berging en luchtkoker op de
zolderverdieping, plaatselijk bekend als PRETORIUSSTRAAT 18-3 te AMSTERDAM, kadastraal bekend gemeente
Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7100 A, appartementsindex 4, uitmakende het 1/4 e onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het huis met ondergrond en erf, plaatselijk bekend 1092 GG Amsterdam, Pretoriusstraat
18, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 1849, groot 1 are 28 centiare.
INDELING EN VOORZIENINGEN
De woning kon tot het maken van deze brochure niet worden bezichtigd, omtrent de indeling en voorzieningen is
verkoper/executant niets bekend.
Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van installaties en voorzieningen in
of buiten de flat, noch voor het voldoen van gebouw en toebehoren aan de geldende voorschriften en/of vergunningen.
LIGGING / BEREIKBAARHEID
LOCATIEAANDUIDING
Bron: Google Maps
COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
Het pand is gelegen in een zijstraat van de Linnaeusstraat, te midden van soortgelijke huizen met voornamelijk winkels
op de begane grond en daarboven woningen, zowel koop als huur.
Alle denkbare voorzieningen zijn in de directe omgeving beschikbaar.
De bereikbaarheid van de locatie is goed, zowel per auto als met het openbaar vervoer. In de Linnaeusstraat zijn haltes
van tramlijnen die de verbinding vormen met het centrum.
PARKEREN
Parkeervoorzieningen op de openbare weg, betaald parkeren met een vergunningensysteem voor bewoners.
GEBRUIK
Volgens informatie is het appartement in gebruik bij de eigenaar die vrij van huur en ontruimd dient op te leveren.
GROND
Het pand waarvan het appartementsrecht deel uitmaakt staat op 128 m² eigen grond.
BESTEMMINGSPLAN
Het perceel valt in het vigerende bestemmingsplan “Transvaalbuurt” dat op 5 september 2012 onherroepelijk is
geworden. De enkelbestemming van het perceel is “centrum” (artikel 3) met als functieaanduiding “wonen”.
De maximaal toegestane bouwhoogte 15 meter, de goothoogte13 meter.
Het betreffende deel van de plankaart is hierboven opgenomen, de regels met betrekking tot de bestemming
“centrum” zijn als bijlage opgenomen. Het gehele plan is in te zien op de site www.ruimtelijkeplannen.nl
Volgens informatie is geen voorbereidingsbesluit van kracht en is geen planherzieningsprocedure aanstaande.
3 | COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
SPLITSING, VERENIGING VAN EIGENAARS
Het appartementsrecht is ontstaan bij akte van splitsing d.d. 8 mei 1974 verleden voor notaris Mr. J.J.E. Stuyt te
Amsterdam (Hyp4, deel 4899, nr. 26 reeks Amsterdam). Een kopie van deze akte is als bijlage opgenomen.
De Vereniging van eigenaars is genaamd “Vereniging van Eigenaars Pretoriusstraat 18 te Amsterdam”
De administratie wordt gevoerd door één van de overige eigenaren in de V.v.E.
De achterstallige servicekosten van de V.V.E. bedragen € 850,LASTEN
LASTEN VOLGENS INFORMATIE
SOORT
OZB (eigenaar)
Waterschapslasten
Rioolbelasting
Voorschotbijdrage V.v.E.
Overige lasten
€ 142,93 per jaar
€ 39,22 per jaar
€ 149,41 per jaar
€ 75,00 per maand
Pro memorie
Door de notaris worden achterstanden in de servicekosten van de VvE verrekend. Daarnaast worden de zakelijke
lasten van het lopende boekjaar verrekend door de notaris.
WOZ-WAARDE
Op basis van de peildatum 1-1-2014 bedraagt de WOZ waarde over 2015 volgens informatie € 229.500,ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
In het eigendomsbewijs noch in de splitsingsakte worden bijzondere erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen ter zake
van het registergoed vermeld. Voor eventuele bepalingen wordt verwezen naar de door de notaris op te maken
veilingvoorwaarden.
VERZEKERING
Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend, waarschijnlijk loopt deze via de V.v.E. Koper dient vanaf de
levering zelf zijn belang te verzekeren.
AANSCHRIJVINGEN
Volgens informatie van de Gemeente Amsterdam rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of mondelinge
aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
OVERDRACHTSBELASTING / BTW
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting
verschuldigd.
4 | COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
MILIEU
Volgens informatie van het Bodemloket is ter plaatse geen bodemonderzoek verricht. Ook op het kadastraal bericht is
niets vermeld omtrent het milieu.
Gezien het bouwjaar van het pand waarvan het appartementsrecht deel uitmaakt kunnen zich in het pand en/of het
appartement asbesthoudende stoffen bevinden.
Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van
stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk
kunnen zijn voor mens, dier of milieu, waaronder asbest.
EPC
Per 1 januari 2015 is bij overdracht van vastgoed als het onderhavige een energielabel verplicht. De eigenaar is hierop
door de directiemakelaar gewezen met het dringende verzoek voor een dergelijk label zorg te dragen.
Het al dan niet beschikbaar zijn van bedoeld energielabel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Verkoper/executant en/of de directiemakelaar aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.
ROERENDE ZAKEN
Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen.
BEZICHTIGING
Aan de eigenaar is schriftelijk verzocht om mee te werken aan de bezichtigingen en wel op elke dinsdag en donderdag,
alsmede op de verkoopdag, telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Verkoper/executant staat niet in voor het verkrijgen van
toegang.
GARANTIE
De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of
volledigheid wordt niet gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment
van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal,
installaties etc.
PLOKPENNINGEN
De plokpenningen komen voor rekening van verkoper/executant en bedragen € 2.000 exclusief de eventueel
verschuldigde BTW.
De directiemakelaar betaalt de inzetpremie, indien de hoogste bieder makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel
7 lid 2a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van veiling door overmaking naar of storting op diens
kwaliteitsrekening voor derdengelden.
GUNNING, RISICO
Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen
drie werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de inschrijving van de gunning is het risico voor de koper.
5 | COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
BETALING / VERREKENING LASTEN
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 26 november 2015. De baten en
lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen baten en/of lasten verrekend. Ook
huren en eventuele waarborgsommen worden niet verrekend.
De achterstallige lasten komen voor rekening van koper en moeten bij de betaling worden voldaan.
BEDENKTIJD
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die
per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris.
Panden die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.
Indien de verkoop onderhands zal geschieden na een onderhandse bieding in het veilingtraject, is de bedenktijd voor
particulieren wel van toepassing.
VEILCONDITIES
Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam 2001, zoals vastgesteld bij
akte verleden op 28 juni 2001 voor mr. P.J.N. van Os, te Amsterdam en gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 4 juli 2001 onder nummer 115/2001 en ten kantore van de dienst voor het
kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in register hyp. 4 deel 17492/17, voor zover daarvan
bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. Voor de bijzondere veilingvoorwaarden wordt verwezen naar
de notaris.
De AVEA zijn te downloaden onder de link:
http://www.eaogv.nl/onlinebieden.shtml#prettyPhoto[docs_veilingvoorwaarden]/0/
In aanvulling op de AVEA 2001 kan ook via internet worden geboden. De extra veilingvoorwaarden kunnen worden
gedownload onder de link:
http://www.eaogv.nl/extravoorwaarden.shtml#prettyPhoto[docs_veilingvoorwaarden]/6/
Algemene informatie over bieden via internet is te krijgen op http://www.eaogv.nl/onlinebieden.shtml
ONDERHANDSE BIEDINGEN
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum (dus uiterlijk tot zondag 11 oktober 2015 om 23.59 uur) kan onderhands worden
geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan.
VEILINGINFORMATIE
Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen in Amsterdam wordt geadviseerd een eigen makelaar in te
schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen.
Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de Makelaarsvereniging Amsterdam onder
www.mva.nl/veiling. Op deze site kan eveneens een ledenlijst worden opgevraagd.
6 | COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 514 E.V. WVBRV
PRETORIUSSTRAAT 18-3 TE AMSTERDAM
De veilcondities zullen 30 dagen voor de verkoopdag geplaatst worden op www.eaogv.nl door:
Notaris mevrouw Mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne NV notarissen)
Behandelaar: mevrouw Mr. I. Juffermans
Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam
telefoon (020) 678 95 59, fax (020) 795 45 59
e-mail: [email protected]
www.vandoorne.com
Inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaar:
Colliers International Consultants BV
Buitenveldertselaan 5
1082 VA AMSTERDAM
telefoon (020) 540 55 60
fax (020) 646 45 36
e-mail: [email protected] en/of [email protected]
www.colliers.nl
Bijlagen





Kadastrale kaart
Bestemmingsplan regels
Eigendomsbewijs d.d. 6 april 1981
Splitsingsakte d.d. 8 mei 1974
Over Colliers
7 | COLLIERS INTERNATIONAL
v_1
Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden
onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij
derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.
Uittreksel Kadastrale Kaart
Uw referentie: hdo
-D
6A
-D
8A
10
12
A-D
A-D
14
A-D
T
t/m
AA
42
R
TR
EFS
ETI
3
12
16
A-D
5
CIL
7
RSS
LIE
t/m
62
11
44
9
A
TRA
202
1
13
T
2022
15
7713
94
9
4
184
4
1850
t/m
64
3
1851
202
202
209
1848
3
1844
209
209
3
184
184
2
2
14
1
187
184
AT
A
TR
16
4
18
187
PR
20
SS
RIU
TO
E
3
22
17
24
19
26
4
767
28
A-G
21
23
30
25
32
27
34
29
7
6
33
5
175
182
TR
SS
E
6
1824
PR
RIU
TO
182
182
31
T
AA
191
187
202
9
0m
Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 augustus 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
12345
3
1
8
41
182
5m
9
25 m
Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel
AMSTERDAM W
W
1849
Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
5
4
37
39
175
175
35
27­8­2015
Transvaalbuurt: Artikel 3 Centrum
Artikel 3 Centrum
Plan:
Status:
Plantype:
IMRO­idn:
Transvaalbuurt
onherroepelijk
bestemmingsplan
NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.2 Bouwregels
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.5 Wijzigingsbevoegdheid
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat bedrijven eveneens in de
tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie
tweede bouwlaag';
b. detailhandel in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat detailhandel eveneens in de
tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie
tweede bouwlaag';
c. dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat dienstverlening
eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­
woonfunctie tweede bouwlaag';
d. kantoren in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat kantoren eveneens in de
tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie
tweede bouwlaag' ;
e. maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, niet zijnde geluidsgevoelige
maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat maatschappelijke dienstverlening eveneens in de tweede
bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie tweede
bouwlaag';
f. horeca I in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van
categorie I, met dien verstande dat opslag en personeelsruimten eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie tweede bouwlaag';
g. horeca IIa in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van
categorie IIa';
h. horeca III in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van
categorie III, met dien verstande dat opslag en personeelsruimten eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie tweede bouwlaag';
i. horeca IV in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van
categorie IV, met dien verstande dat opslag en personeelsruimten eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum ­ niet­woonfunctie tweede bouwlaag';
j. wonen in de tweede bouwlaag en hoger, met dien verstande dat wonen in de eerste bouwlaag, de kelder en het
souterrain ook is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
k. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers­ en groenvoorzieningen, tuinen en erven;
l. belwinkels in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'belwinkel';
m. internetcafés in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van centrum ­ internetcafe';
n. bijbehorende ondergeschikte verkeers­ en groenvoorzieningen, tuinen en erven.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
c. indien een maximum goothoogte is aangeduid mag de maximum goothoogte zoals aangeduid niet worden
overschreden.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden
gebouwd, met inachtneming van de volgende bepaling:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01/r_NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01_2.3.html
1/3
27­8­2015
Transvaalbuurt: Artikel 3 Centrum
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen.
3.2.3 Onderdoorgang
Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden
opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80%
van de breedte van de aanduiding 'onderdoorgang' vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
3.3 Specifieke gebruiksregels
Voor bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, horeca I, IIa, III en IV, belwinkels
en internetcafe's gelden de volgende regels:
a. voor detailhandel en dienstverlening geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² per vestiging, met
uitzondering van:
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.250 m² ter plaatse van
Pretoriusstraat 5 t/m 9;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 650 m² ter plaatse van Krugerplein
3 t/m 7;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 450 m² ter plaatse van
Linnaeusstraat 70 t/m 72;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 350 m² ter plaatse van
Linnaeusstraat 50 t/m 54;
b. voor bedrijven, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, horeca I, IIa, III en IV, belwinkels en internetcafe's geldt
een maximum bruto vloeroppervlak van 150 m² per vestiging, met uitzondering van:
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 700 m² ter plaatse van Schalk
Burgerstraat 17;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van
Linnaeusstraat 80 t/m 86;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Krugerplein
23;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Krugerplein
77 t/m 93;
maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van
Pretoriusstraat 22­24.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Ondergeschikte horeca
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het
toestaan van ondergeschikte horeca bij detailhandel en dienstverlening, met dien verstande dat:
a. per vestiging waar ondergeschikte horeca wordt toegestaan maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak, met een
maximum van 50 m², mag worden gebruikt voor ondergeschikte horeca;
b. uitsluitend horeca I en horeca IV als ondergeschikte horeca zijn toegestaan.
3.4.2 Horeca I en IV
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 onder f en i een omgevingsvergunning te verlenen
ten behoeve van het toestaan van horeca I en IV buiten de betreffende aanduidingen 'horeca van categorie I' of 'horeca van
categorie IV' en zo het maximum aantal vestigingen te verruimen, met dien verstande dat:
a. het aantal vestigingen horeca I binnen de bestemming 'Centrum' niet meer dan 7 mag bedragen;
b. het aantal vestigingen horeca IV binnen de bestemming 'Centrum' niet meer dan 9 mag bedragen.
a. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid niet mag leiden tot een verstoring van de
detailhandelstructuur in het plangebied.
3.4.3 Vestigingsgrootte
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.3 onder a en b een omgevingsvergunning te
verlenen ten behoeve van:
a. maximaal 1 detailhandelsvestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.500 m² in plaats van 1.250 m²;
a. detailhandel, dienstverlening en/of maatschappelijke dienstverlening met een bruto vloeroppervlak van maximaal
600 m² per vestiging, met dien verstande dat de afwijking voor maximaal 7 vestigingen in de bestemming 'Centrum'
mag worden toegepast;
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01/r_NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01_2.3.html
2/3
27­8­2015
Transvaalbuurt: Artikel 3 Centrum
b. bedrijven, horeca I en IV en/of kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 300 m² per vestiging, met dien
verstande dat de afwijking voor maximaal 5 vestigingen in de bestemming 'Centrum' mag worden toegepast;
c. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid niet mag leiden tot:
1. een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied;
2. een onevenredige aantasting van het woon­ of leefklimaat in de omgeving van de betreffende vestigingen.
3.5 Wijzigingsbevoegdheid
3.5.1 Beëindigingsregeling belwinkels, internetcafe's en wonen
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de
bestemming van de in 3.1 onder i, k en l genoemde gronden te wijzigen door het schrappen dan wel verkleinen van één of
meer aanduidingen 'belwinkel', 'internetcafé' of 'wonen' zodat ter plaatse geen belwinkel, internetcafé dan wel wonen in de
eerste bouwlaag is toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid
indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.
3.5.2 Verplaatsing horecavestigingen
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de
bestemming van de in 3.1 onder f, h en i genoemde gronden te wijzigen door het verplaatsen van één of meer
aanduidingen 'horeca van categorie I', 'horeca van categorie III' en/of 'horeca van categorie IV', met dien verstande dat
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:
a. een onevenredige aantasting van het woon­ en leefklimaat in de omgeving van de horecavestigingen;
b. een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied.
3.5.3 Verplaatsing grotere vestigingen detailhandel, dienstverlening, bedrijven, kantoren, maatschappelijke
dienstverlening en horeca I, III en IV
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de
bestemming van de in 3.3 onder a en b genoemde gronden te wijzigen door de aldaar genoemde adressen aan te passen
zodat een verplaatsing van grotere vestigingen mogelijk is, met dien verstande dat toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:
a. een toename van het aantal grotere vestigingen binnen de bestemming;
b. een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01/r_NL.IMRO.0363.U0903BPSTD­OH01_2.3.html
3/3
485 kantoren
in 63 landen
op 6
continenten
VERENIGDE STATEN: 146
CANADA: 44
LATIJNS AMERIkA: 25
AZIË PACIFIC: 186
EMEA: 84
• € 1.54 miljard omzet per jaar
• 136 miljoen m² in
management
• 15,800 medewerkers
COLLIERS INTERNATIONAL
Buitenveldertselaan 5
1082 VA AMSTERDAM
TEL +31 (0)20 540 55 60
[email protected]
EINDHOVEN
OVER COLLIERS INTERNATIONAL
Colliers International is wereldleider op het gebied van vastgoedservices
met meer dan 15.800 professionals die opereren vanuit 485 kantoren in 63
landen. Als onderdeel van FirstService Corporation, levert Colliers
International wereldwijd diensten aan vastgoedgebruikers, eigenaren en
investeerders met afdelingen op het gebied van agency, asset & property
management, corporate solutions, consultancy, facility management
hotels, investments, project management, retail, valuation & advisory,
workplace innovation en research. Uit recent naamsbekendheid
onderzoek van Lipsey Company blijkt dat Colliers International wereldwijd
als de nummer twee organisatie in commercieel vastgoed wordt
genoemd.
Door de fusie met AOS kan Colliers International diensten aanbieden aan
eindgebruikers op het gebied van Strategisch Vastgoedadvies, Tenant
Representation, Workplace Innovation, Facility Management en FMbenchmarks.
Colliers International is de snelst groeiende vastgoedorganisatie in Nederland
en bestaat uit vijf kantoren met het hoofdkantoor in Amsterdam, een kantoor in
Eindhoven en drie kantoren in Rotterdam. Vanuit deze steden worden door
lokale, regionale en landelijk opererende (vastgoed)adviseurs werkzaamheden
verricht voor veel verschillende klanten. Het vakmanschap en de expertise van
Colliers International wordt onderstreept door aansluiting van de makelaars en
taxateurs bij VastgoedCert, ons lidmaatschap van de NVM en de RICS.
Dillenburgstraat 25-9
5652 AM EINDHOVEN
TEL +31 (0)40 212 11 10
[email protected]
Voor meer informatie over Colliers Nederland en het laatste nieuws, bezoek
onze website www.colliers.nl.
ROTTERDAM BAHIALAAN
Bahialaan 400
3065 WC ROTTERDAM
TEL +31 (0)10 412 18 15
[email protected]
ROTTERDAM BOTERSLOOT
Botersloot 27
3011 HE ROTTERDAM
TEL +31 (0)10 412 00 35
[email protected]
ROTTERDAM WESTERSINGEL
Westersingel 94
3015 LC ROTTERDAM
TEL +31 (0)10 511 99 55
[email protected]
www.colliers.nl
COLLIERS INTERNATIONAL | VALUATION & ADVISORY
©2015 COLLIERS INTERNATIONAL CONSULTANTS B.V.
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen verantwoordelijkheid
aanvaard bij gebruik door anderen dan de opdrachtgever tenzij dit gebeurd met schriftelijke toestemming van Colliers International Consultants B.V.