Hoofdstuk 1 De Verminderende Grond Van Het

Commentaren

Transcriptie

Hoofdstuk 1 De Verminderende Grond Van Het
1
DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE
HOOFDSTUK 1
'
( 9
( 5 0 , 1 ' ( 5 ( 1 ' ( +
( 7 $
*
5 2 1 ' % 6 2 / 8 7 (
9
$ 1
1 Petrus 4:11
,QGLHQLHPDQGVSUHHNWGLHVSUHNHDOVGHZRRUGHQ*RGV
Iedere persoon die in het openbaar zijn opinie over religieuze zaken uitdrukt of verdedigt
BEWEERT NAMENS GOD TE SPREKEN. Als iemand onwillig is om OPENBAAR verantwoordelijkheid
te accepteren voor het BEWEREN NAMENS GOD TE SPREKEN dan moet hij zijn OPINIE voor zichzelf
houden. =LMWQLHWYHOHPHHVWHUV(Gr. LERAREN)PLMQEURHGHUVZHWHQGHGDW:,-(die onszelf
presenteren als leraren)WHPHHUGHURRUGHHO]XOOHQRQWYDQJHQ (Jak. 3:1). Zij, daarom, die zichzelf
presenteren als LERAREN, hebben daarmee GELIJKHEID geclaimd met Jakobus, een man die God
gebruikte om een van de boeken van de Bijbel te schrijven. Hij, daarom, die zijn misvattingen aan andere
mensen leert, loopt een groter gevaar van veroordeling dan hij die zijn misvattingen voor zichzelf houdt. Er
is hier geen sprake van de suggestie dat we moeten beweren ONFEILBAARHEID te hebben voordat we
namens God durven te spreken, maar dat we klaar en bereid moeten zijn om te LEVEN DOOR en
STERVEN VOOR wat het ook is dat we uitspreken naar anderen als Gods vertegenwoordigers. Om te leren
en verdedigen, waarvan we in ons hart weten dat het enkel GISSINGEN (veronderstellingen) en
SPECULATIES zijn, is de zonde van de Farizeeën bedrijven:
Matt. 23:4
:DQW]LMELQGHQODVWHQGLH]ZDDU]LMQHQNZDOLMNRPWHGUDJHQHQ
OHJJHQ]HRSGHVFKRXGHUHQGHUPHQVHQPDDU]LMZLOOHQGLHPHWKXQ
YLQJHUQLHWYHUURHUHQ
Iemand die tegenover je staat bij je bewering NAMENS GOD TE SPREKEN kan heel goed je
advies opvolgen en zijn leven leiden aan de hand van jouw advies. Als jouw leer hem tot schade, ketterij,
mislukking of ellende leidt dan KUN JE ER OP REKENEN dat God je hierover ter verantwoording zal
roepen. Je doet er goed aan dat nooit te vergeten…
*
+
(
0
2
Psalm 11:4
DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE
'H+((5(LVLQKHWSDOHLV=LMQHUKHLOLJKHLGGHV+((5(1WURRQLVLQ
GHQKHPHO=LMQRJHQDDQVFKRXZHQ=LMQRRJOHGHQSURHYHQGH
PHQVHQNLQGHUHQ
God is NIET een ALMACHTIGE, AUTOMATISCHE STOOMWALS, maar is IN ALLE
OPZICHTEN een WERKELIJK PERSOON. God weet Wie Hij is en Hij weet dat Hij niet mij of jou is.
God weet alles van ons en Hij heeft Zijn eigen mening over wat we van plan zijn. Als God geen MENING
kan hebben, dan is Hij minder dan een mens en zelfs minder dan een beest, want zelfs een beest heeft
voorkeuren en afkeuren.
Daarom, als God Zijn MENING aan ons geeft, is dat het wat we HET WOORD VAN GOD
noemen. Of Gods MENING nu geschreven, uitgesproken of op een andere manier ontdekt wordt: als het
GODS MENING is, dan IS DAT het Woord van God. God HOUDT VAN en STEMT IN met bepaalde
dingen en GOD HOUDT NIET VAN en STEMT NIET IN met andere dingen. Je kunt daarom weten dat ik
WEET dat GOD EEN MENING HEEFT. Maar…
Psalm 11:3
:DQQHHUGHJURQGVODJHQ]LMQYHUQLHOGZDWNDQGDQGHUHFKWYDDUGLJH
GRHQ"
(NBG51)
Toen ik dit boek begon te schrijven, vroeg ik mezelf: Waarom een boek schrijven dat naar de
Bijbel teruggrijpt voor BEWIJS als niemand er meer echt iets om geeft wat de Bijbel zegt? Ik weet van al
deze mensen die beweren te “geloven in” de Bijbel: IK GELOOF HEN NIET. Ik ben jaar bereid
geweest om te discussiëren, debatteren en argumenteren over de Bijbel. Ik denk niet dat ik zelfs maar belijdende Christenen ben tegengekomen die hun overtuiging, hun religieuze richting, hun plannen of hun
leefstijlen veranderd hebben ENKEL EN ALLEEN maar omdat ze zagen “wat de Bijbel zegt”. In de
afgelopen jaren heb ik niet voor het eerst zelfs maar EEN ENKELE PERSOON ontmoet die bereid was
enige grote veranderingen in zijn leven te maken OF enig risico te nemen ENKEL EN ALLEEN vanwege
“wat de Bijbel zegt”.
Het theologische debat wordt behandeld als EEN SPEL ZONDER INZET, een SPEL dat wordt
gespeeld door mensen die zich meer bezighouden met het gevoel een argumentatie gewonnen te hebben dan
met het LEREN of BEWIJZEN van enige waarheid. Er is GEEN VREES VOOR GOD bij deze mensen.
Het is duidelijk dat ze niet geloven dat er een ECHTE GOD “daar ergens” is, Die de zaak bekijkt en
beoordeelt en Die er uiteindelijk bij zal komen om IEMAND TE BEVESTIGEN en IEMAND TE
VERWERPEN. Deze klaarblijkelijke VERTRAGING in de BEVESTIGING van de Waarheid heeft
mensen de moed gegeven om het idee van WAARHEID uiteindelijk te verachten.
Spr. 8:11
2PGDWQLHWKDDVWHOLMNKHWRRUGHHORYHUGHER]HGDDGJHVFKLHGWGDDURP
LVKHWKDUWYDQGHNLQGHUHQGHUPHQVHQLQKHQYRORPNZDDGWHGRHQ
Maar dit is slechts weer een van die Bijbel teksten waar niemand meer iets om geeft. Niettemin,
voor degenen die zich graag amuseren met theologische bijzaken, dacht ik misschien me aan een uitleg te
wagen over dit verschijnsel – NIET DAT HET ENIG VERSCHIL ZAL UITMAKEN voor jou of ik wel of
niet gelijk heb, want we weten allemaal, NIETWAAR?, dat theologie enkel een intellectueel vermaak is
voor religieuze mensen die wat tijd over hebben. Sommige mensen spelen graag een spelletje schaak en
andere mensen debatteren graag over religie. In beide gevallen moeten zowel schaak als religie wachten tot
na het eten of tot het gras gemaaid is of nadat we onze rust gehad hebben. Verder, als je ontdekt hebt dat de
diverse zaken van je religie weinig of geen effect hebben op de werkelijke zaken in JOUW leven, dan
moeten je eerste prioriteiten liggen bij de werkelijk belangrijke zaken, zoals het vergaren van geld, vrede
houden met je familie, je bezit in stand houden en het zoeken van GHHHUYDQ de PHQVHQ van Deze Wereld
(Joh. 12:42-43). ONGETWIJFELD… na het eten, als niet je favoriete TV programma wordt uitgezonden,
je auto niet gewassen hoeft te worden en het je plannen voor de avond niet in de war stuurt, en ALLEEN als
je er ZEKER van bent dat je overtuigingen niet uitgedaagd of tegengesproken zullen worden:
ONGETWIJFELD… zul je me of minuten gunnen om over religie te praten, MAAR ik kan maar
beter niet te opdringerig zijn of een REDEN vragen voor je overtuiging, want DAN zal je ZEKER iets
anders TE BINNEN SCHIETEN, dat “echt heel belangrijk” is of waar je gewoon direct naar toe MOET.
3
Jes. 8:20
DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE
7RWGHZHWHQWRWGHJHWXLJHQLV=R]LMQLHWVSUHNHQQDDUGLW
ZRRUGKHW]DO]LMQGDW]LMJHHQGDJHUDDG]XOOHQKHEEHQ
Oeps! Daar ga ik weer, DE BIJBEL AANHALEN, alsof ik daardoor feitelijk iets zou bewijzen!
Trouwens… wie weet hoe lang we kunnen discussiëren over wat GHZHW is en wat KHWJHWXLJHQLV is en wat
³GDJHUDDG´ betekent. De woorden “voor interpretatie vatbaar” moeten zo ongeveer het VOLKSLIED van
het Moderne Christendom zijn, want ik hoor ze vaker dan welke ook en door het aanhalen van deze 3
“magische woorden” meen je enig VERVELEND FEIT te kunnen bedekken onder een mist van
SUBJECTIVITEIT (nominalisme). Het doet er niet toe of ik met woordenboeken, naslagwerken en bergen
Bijbel teksten aankom om mijn punt te bewijzen. Het doet er niet toe als ik de Kerkvaders aanhaal, of de
Reformeerders of zelfs je eigen favoriete schrijver, want door DEZE 3 WOORDEN – “vatbaar voor
interpretatie” – eist ieder mens NU het recht op om zijn eigen universum te scheppen en ook om die naar
eigen wens te veranderen. O! Hoe SNEL herinnert iedereen zich zijn “rechten”. Ze herinneren mij eraan dat
ze zich alleen hoeven te verantwoorden voor “hun” God en NIET DE MIJNE. Dit maakt elk theologisch
debat tot een OORLOG VAN DE GODEN waarin, ogenschijnlijk, ALLE GODEN MACHTELOOS ZIJN.
Deze “vlucht in nominalisme” is wat een theologisch debat zo zinloos en vermoeiend maakt. In het
moderne Christendom kun je altijd voorspellen wie de zogenaamde “winnaar” van een willekeurig religieus
debat zal zijn door erachter te komen hoeveel vrijheid elke deelnemer heeft om zijn tegenstander te
minachten! Degene die zich kan veroorloven om de meeste laatdunkendheid uit te storten, denkt ELKE
KEER dat hij de “WINNAAR” is.
Dit alles gaat maar door en door, terwijl mensen om ons heen leven en sterven als ratten. Zelfs
wanneer iemand ellende, mislukking, tegenslag of zelfvernietigende gewoonten heeft en duidelijke zonde in
zijn leven, dan zien zij dit niet langer als bewijs van een misvatting in hun geloof, want de moderne
filosofische overtuiging van een mechanisch universum, dat IEDERE religie negeert en welke ENKEL en
ALTIJD de dode, koude en onpersoonlijke wetten van de ZHWHQVFKDS (1 Tim. 6:20) gehoorzaamt, staat hen
toe om medelijden te eisen en zichzelf “onschuldige slachtoffers” te noemen. De ontkenning dat er maar één
Duidelijke Waarheid voor ons is en dat DIE KENBAAR IS voor iedereen leidt tot een ontkenning dat God
zich aan De Wereld geopenbaard heeft. De Bijbel wordt niet langer ontvangen als een duidelijke, heldere
beschrijving van de werkelijkheid, omdat HET INGAAT TEGEN GHRQWHUHFKW]RJHQRHPGHZHWHQVFKDS
(1 Tim. 6:20) EN OMDAT, in religieuze zaken, woorden niet langer gebonden zijn aan hun normale
betekenissen. Ik ga er niet van uit dat, door het schrijven van dit boek, IEMAND zich zal keren tot mijn
zienswijze. Jij, die dit leest, zal alleen maar gehard worden in wat je al was.
Jer. 6:16
=R]HJWGH+((5(6WDDWRSGHZHJHQHQ]LHWWRHHQYUDDJWQDDUGH
RXGHSDGHQZDDUWRFKGHJRHGHZHJ]LMHQZDQGHOWGDDULQ]R]XOWJLM
UXVWYLQGHQYRRUXZ]LHOPDDU]LM]HJJHQ:LM]XOOHQGDDULQQLHW
ZDQGHOHQ
Men vraagt zich af of het altijd zo geweest is. Hoe kan ik dat weten, sinds ik alleen maar geleefd
heb in mijn eigen tijd. Natuurlijk, we hebben BOEKEN die ons vertellen over hoe dingen waren, maar
omdat het BOEKEN zijn, zijn deze altijd “onderworpen aan interpretatie”. Trouwens, wij “moderne
mensen” weten alles wat zij wisten plus een hoop meer, OF NIET SOMS? Dus deze oude propagandisten
van onwetende overdrijving kunnen ons geen wereldbeeld opleggen! Deze mensen leefden in een wereld
waarin alles, wat EENVOUDIG DUIDELIJK was, WAAR was.
Zeker, niemand van deze onwetende dagen, voordat we wetenschap boven religie stelden, kan iets
aan ons te zeggen hebben. Nee, wij moeten onze microscoop hebben om de waarheid te krijgen, MAAR
WIJ HEBBEN DIE MICROSCOOP NIET: de wetenschapper heeft die! We laten hem ons de waarheid
vertellen, maar dan, zelfs wanneer hij ons die vertelt, DURVEN WE DAAR GEEN CONSEQUENTIES
UIT TE TREKKEN, want er is een grotere en betere microscoop in ontwikkeling. Wanneer de
wetenschapper de “nieuwe en verbeterde” microscoop heeft, zal hij ons de echte waarheid vertellen, MAAR
OOK DAN wachten we nog totdat we alle andere wetenschappers gehoord hebben, want het is bekend dat
ze het niet met elkaar eens zijn. Zelfs nadat we uiteindelijk met honderden wetenschappers beraadslaagd
hebben die het allemaal met elkaar eens zijn, dan zijn er goede redenen om te wachten en nog geen
4
DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE
consequenties te trekken. We zouden wel eens een wetenschapper gemist kunnen hebben en ze zijn nog
steeds een betere microscoop aan het ontwikkelen.
Dit is '(9(50,1'(5(1'(*521'9$1+(7$%62/87(ZDQQHHUKRHODQJHUHQ
SUHFLH]HUMHNLMNWGHVWH]ZDNNHUDOOHVZRUGW In religieuze zaken wordt dit duidelijk door wat er met de
Bijbel is gebeurd. Na jaren van argumenteren, onderling geruzie en onderzoek heeft het Christendom
een Griekse Tekst voor het Nieuwe Testament geproduceerd, genaamd DE TEXTUS RECEPTUS. Op
grond van deze tekst is onder andere de King James Bible gebaseerd. Alles werd verondersteld klaar te zijn
met deze zaak en de volgende 300 jaar werd de King James Bible door de Protestantse wereld gezien als
leidend en definitief. Er waren 9 kleine en 4 grote aanpassingen van de King James Bible tussen 1611 en
1769: geen van hen ging verder dan wat onbeduidende aanpassingen van de Engelse vertaling. Nooit waren
er enige beduidende uitdagingen aan de tekst waarvan de vertaling was gemaakt en geen van de
veranderingen die gemaakt zijn tijdens 13 aparte revisies heeft leer of theologie zelfs maar in het minst
aangetast. Maar erg weinig mensen vandaag de dag zijn zich bewust van deze revisies, of van het feit dat de
King James Bible, zoals oorspronkelijk uitgegeven, ook de Apocriefe boeken bevatte.
De Engels sprekende wereld had een geaccepteerde, zekere en BETROUWBARE Bijbel. Dit
bracht een AUTORITEIT VOOR WAARHEID in zaken van leer, waaraan alle Protestanten zichzelf
publiekelijk verbonden om zich daaraan te onderwerpen. De King James Bible werd '(*521'9225
+(7$%62/87( voor de (Engelstalige) Christenen. De ONAANTASTBARE autoriteit op elk gebied
van geloof, moraal, ethiek en leer. De algemene erkenning dat er MAAR ÉÉN REDDENDE WAARHEID
was en dat deze DUIDELIJK tot uitdrukking kwam in de Bijbel kreeg de zegen en bevestiging van God en
als resultaat daarvan ontstonden de grootste zendingspogingen en de grootste opwekkingen van
persoonlijke heiliging in de geschiedenis. Christenen VERTROUWDEN hun Bijbel. Ze waren er ZEKER
van dat deze HET EXPLICIETE WOORD VAN GOD was.
Maar NU is het Christendom volledig verzadigd met een absolute BERG van “modieuze
vertalingen” en “herziene herzieningen” en “opgepoetste parafrasen”, die niet allen verschillen van de King
James Bible in vorm en manier van uitdrukken (wat niet altijd slecht is), maar ook in SUBSTANTIËLE
INHOUD (en dit is erg slecht). De zogenaamde “Moderne Theologie” heeft ons verteld dat de Bijbel die we
nu hebben ONBETROUWBAAR is. Dus gaan deze nieuwe “versies” hele Bijbel verzen weglaten, in
diskrediet brengen of veranderen: verzen die ooit als de muren van een canyon stonden rond de VPDOOHZHJ
(Mat. 7:14) van waarheid. Op iedere bladzijde zijn er nu al die KLEINE AANTEKENINGEN die je
vertellen dat je NIET ECHT KUNT VERTROUWEN OP WAT JE LEEST. We worden verteld dat deze
TWIJFELS en vragen over de INHOUD van de Bijbel het resultaat zijn van “beter onderzoek en onlangs
ontdekt bewijs”.
DUS,
IK DENK DAT WE BETER KUNNEN WACHTEN EN NOG GEEN CONSEQUENTIES
VOOR ONSZELF TREKKEN, want deze “onderzoekers” zullen zeker nog op de proppen komen met een
andere “nieuwe en verbeterde Bijbel”: één die ons EINDELIJK de echte waarheid zal vertellen. Dit is '(
9(50,1'(5(1'(*521'9$1+(7$%62/87(ZDQQHHUKRHODQJHUHQSUHFLH]HUMHNLMNW
GHVWH]ZDNNHUDOOHVZRUGW
Iedereen, die deze “nieuwe en verbeterde” versies raadpleegt, zal tot de conclusie komen dat
GEEN ENKELE BIJBEL betrouwbaar is. Niet alleen is het zo dat deze onderzoekers de King James Bible
uitdagen en in diskrediet brengen, maar ze dagen ook alle andere “nieuwe en verbeterde versies” uit en
brengen deze in diskrediet. Ze brengen zelfs hun EIGEN VERSIE in diskrediet door al deze KLEINE
NOTITIES toe te voegen. In essentie zeggen zij: “We hebben een BIJ BENADERING correcte Bijbel”.
EN WIE,
VRAAG IK JE,
zal zijn GELD, zijn CARRIÈRE, zijn GEZONDHEID, zijn FAMILIE of zijn eigen LEVEN op het spel
zetten op aangeven van een Bijbel die toegeeft vol te zitten met fouten en welke WEL OF NIET LATER
NOG GECORRIGEERD ZAL WORDEN?
5
DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE
Doe jij dat?
Als ik zeg, DE BIJBEL ZEGT DIT, zeggen zij “Dat vers was toegevoegd in de 10e eeuw, dus het
heeft geen autoriteit”.
Als ik zeg, DE BIJBEL ZEGT DAT, zeggen zij “In mijn versie staat dat anders”.
WAAR EINDIGT DIT?
Het eindigt… in AFVAL.