“Werken met mensen geeft me energie” “De kracht van het

Commentaren

Transcriptie

“Werken met mensen geeft me energie” “De kracht van het
Achtste jaargang, oktober 2013
Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers
34
Audrey Sinderdinck (IKEA)
“Werken met mensen
geeft me energie”
Jan de Nooij
“De kracht van
het samenwerken”
Pascal Waanders
“Hang via social media
niet de verkoper uit”
Zaterdag 5 oktober
www.techniekdag.nl
INHOUD
6
12
28
34
Audrey Sinderdinck (IKEA)
Jan de Nooij
Kolibri Labels
De maand van
“Medewerkers krijgen
“Tijd voor nieuwe
De geheimen
Hanneke Luising
volop gelegenheid zichzelf
creativiteit en impulsen”
van het etiket
te ontplooien”
En verder
4 Unieke samenwerking leidt tot Techniekdag Achterhoek-De Liemers
22 Stelling: Het Nieuwe Werken is uit
5 Liemers in logistieke top van Europa
24 Eerste verkenning Wim Nabbe over kansen duurzaamheidscentrum
11 Volop activiteit tijdens Dag van de Duurzaamheid
27 De Liemers Helemaal Goed: “Bedrijfsleven heeft baat bij Liemers gevoel”
15 B2B de Liemers groter dan ooit
31 Stichting Sent wijst mensen de weg naar arbeidsmarkt
16 Pascal Waanders: “Hang via social media niet de verkoper uit”
33 Traditech komt met innovatief ‘stroom’ railsysteem
18 Lindus gaat samenwerken met academische studenten
36 Hoe een succesvol autocoureur ook een succesvol ondernemer werd
Voorwoord
Het wordt een drukke maand...
Bijna een jaar geleden trad ik aan als voorzitter van Lindus. Zo langzamerhand ben ik aardig ingewerkt en zie ik ook hoeveel goed werk mijn voorgangers
hebben verricht. Ik ondervind wekelijks hoe serieus Lindus wordt genomen. We schuiven overal aan en onze mening telt. Dat is een prettige constatering.
Iemand die hier de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, is Jan de Nooij. Jan neemt tijdens de algemene ledenvergadering op
15 oktober afscheid. Zijn termijn zit er op. Jan is zes jaar lang een van de grote trekkers geweest binnen het bestuur. Wij zullen zijn kennis en bevlogenheid
gaan missen.
Mede door hem zijn er de afgelopen jaren veel zaken in gang gezet. Het Logistiek Expertise Centrum (LEC) functioneert al vrij zelfstandig. Het blijkt in
een behoefte te voorzien. Het Duurzaam Expertise Centrum (DEC) is in voorbereiding. Wim Nabbe heeft een grondig rapport over de kansen van het DEC
geschreven, waarover elders in deze DUS meer valt te lezen. Verder bestaat de kans dat we in de nabije toekomst onderzoeken of een Technisch Expertise
Centrum haalbaar is.
Kansen zien we ook voor een Liemerse Economische Agenda. Net voor de vakantie zijn de door Wim Bless opgestelde plannen door Lindus aangeboden aan
de Liemerse portefeuillehouders. Als ik dit schrijf wachten we nog op reactie vanuit de gemeenten. De verwachting is dat we de komende maanden snel
volgende stappen kunnen gaan zetten.
Tot slot nog even terug naar de maand oktober. Het wordt een drukke maand. Want naast de algemene ledenvergadering zijn we natuurlijk ook medeorganisator van B2B beurs de Liemers. Wij hopen u daar te ontmoeten!
Veel leesplezier!
Henk Dekker
Voorzitter Lindus
DUS magazine. Achtste jaargang, oktober 2013. Nummer 34.
DUS magazine
3
NIEUWS
Unieke samenwerking leidt tot Techniekdag Achterhoek-De Liemers
“Boeiende wereld van de techniek”
Twee regionale Techniekdagen hebben elkaar
in de armen gesloten. Op zaterdag 5 oktober
wordt op en rond het terrein van Rotra in
Doesburg voor het eerst een gezamenlijke
Techniekdag Achterhoek-De Liemers gehouden.
De voorgaande jaren werden er in zowel de
Achterhoek als Liemers aparte techniekdagen
georganiseerd. Dankzij deze unieke samenwerking tussen twee regio’s ontstaat er een
Techniekdag ‘nieuwe stijl’, die groter is dan
ooit. Tijdens de Techniekdag wordt er aandacht gevraagd voor het vak techniek en
maakt de schooljeugd op verschillende
manieren kennis met de boeiende wereld
van de techniek. Ondanks de economische
recessie blijft de behoefte aan technisch
geschoold personeel namelijk onverminderd
groot.
De Techniekdag is dé promotiedag bij uitstek
voor technische opleidingen en beroepen. Op
de Techniekdag wordt de boeiende wereld
van bèta en techniek in alle sectoren uitnodigend aan een breed publiek getoond. Tijdens
de Techniekdag ervaren jongeren tot 14 jaar
Tijdens de Techniekdag kunnen jongeren tot 14 jaar
ervaren hoe leuk het vak techniek in de praktijk is.
en hun ouders hoe leuk het vak techniek in
de praktijk is. Opleidingen (van praktijkschool tot en met universiteit) en bedrijven
presenteren diverse doe-activiteiten, zodat
Provincie steunt krachtenbundeling
culturele instellingen
De provincie Gelderland heeft toegezegd de
herontwikkeling van Hal 12 op de voormalige
BAT-locatie in Zevenaar te ondersteunen met
subsidie. De provincie is enthousiast over het
initiatief om op deze locatie culturele en
maatschappelijke functies samen onder te
brengen.
Op basis van haar cultuurbeleid werkt de
provincie samen met overheden en instellingen om beleidsdoelen op het gebied van cultuur en erfgoed in Gelderland te realiseren.
Het plan om op basis van een groeimodel de
cultuursector en industrieel erfgoed op het
BAT-terrein met elkaar te verbinden sluit bij
dit beleid aan. De provincie heeft dan ook
aangegeven de komende jaren als partner te
willen fungeren. Dit door middel van kennisuitwisseling en mogelijke financiële ondersteuning.
Een aantal culturele instellingen (Bibliotheek
de Liemers, Filmhuis Zevenaar, Liemers
Museum, Musiater en Volksuniversiteit
Zevenaar) heeft het voornemen hun krachten
te bundelen en een samenwerking met elkaar
aan te gaan. De instellingen beogen hiermee
een gemeenschappelijk centrum voor de
culturele sector, dat wordt gehuisvest in het
culturele erfgoed van Hal 12.
Een bewegende terrasoverkapping
Sebastiaan Fiolet ontwierp voor Buitink Technology in Duiven een bewegende terrasoverkapping: de Fioleaf. Deze unieke terrasoverkapping kan traploos worden versteld en
kan daardoor meebewegen met de zon of de regeninslag! De bediening is elektrisch.
4
DUS magazine
de jeugd op een speelse manier kennis kan
maken met de verschillende technische
sectoren.
Kinderen mogen bijvoorbeeld ontwerpen
maken op de computer, proefjes doen,
lipgloss maken, met robots spelen, timmeren, metselen, schilderen en met diverse
apparaten en machines werken. De nieuwste
technologische ontwikkelingen zijn te zien,
net als toepassingen van techniek in andere
sectoren (zoals de zorg of de muziek- en
filmwereld) en de mogelijkheden voor
meisjes in de technische sector.
Helemaal nieuw is de follow up die er in de
week daarna aan de Techniekdag wordt
gegeven. Van maandag 7 tot en met vrijdag
11 oktober openen bedrijven in de regio
Achterhoek-De Liemers hun deuren voor
basisschoolleerlingen in de groepen 7 en 8.
Bedrijven worden van harte uitgenodigd deel
te nemen aan deze bijzondere Techniekdag
en aan de bedrijfsexcursies.
De organisatie van de Techniekdag
Achterhoek-Liemers is in handen van
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, VNONCW Achterhoek, het Platform Onderwijs
Arbeidsmarkt Achterhoek met de Samenwerkende Industrie Doesburg, Lindus en
onderwijsinstellingen uit de regio.
De Techniekdag vindt tussen 10.00 en 16.00
uur plaats bij Rotra aan de Verhuellweg 5 in
Doesburg.
Meer informatie: www.techniekdag.nl.
Column
NIEUWS
Eén BV is geen BV
In het recht wordt wel de uitdrukking gebruikt: één BV is geen BV.
Vaak zie je dat er voor een onderneming niet één BV wordt opgericht
maar dat de onderneming uit een bonte verzameling van vennootschappen bestaat. Een BV die fungeert als holding met daaronder
vennootschappen voor het personeelsbestand, het vastgoed, de
verhuuractiviteiten en ga zo maar verder.
Niet zelden is de holding, ondanks dat ze alle aandelen heeft in de
overige BV’s en hier het bestuur over voert, armlastig. Het vermogen
zit dan bijvoorbeeld in een van de dochters. Hoe moet er omgegaan
worden met een faillissement van de holding?
Zoals bij ieder faillissement zal de Rechtbank eerst een curator en een
rechter-commissaris aanstellen. De curator neemt vervolgens het beheer
over de vennootschap, vanaf dan ‘de boedel’ genaamd, op zich. De
curator zal proberen om de schulden van de failliete BV zoveel mogelijk
te voldoen. Bovenaan het lijstje met schuldeisers staat echter de curator
zelf. Als er niets in de boedel zit kan hij niets verdienen.
De curator van de holding staat dus voor een dilemma.
Uit de bezittingen van de holding zal hij zijn eigen loon niet kunnen
voldoen, maar van de andere vennootschappen is hij geen curator. Het
is dan aantrekkelijk voor de curator om ook het faillissement van de
andere vennootschappen aan te vragen, immers, als hij ook daar tot
curator wordt benoemd, zullen er wel middelen zijn om zijn loon te
kunnen voldoen. Dit klinkt logisch. De andere vennootschappen vallen
nou eenmaal onder de failliete holding. Hier zit echter een probleem.
De wet bepaalt namelijk dat het faillissement alleen door een
schuldeiser of het bestuur van de vennootschap kan worden aangevraagd. De curator is niet bevoegd het faillissement van de andere
vennootschappen aan te vragen, omdat hij geen bestuurder is. Het
Gerechtshof te Arnhem heeft dit nog eens uitdrukkelijk bevestigd. De
curator zal dus verder moeten zoeken om aan middelen te komen om
zijn salaris te kunnen voldoen.
In de praktijk komt het echter vaak voor dat een curator een dochtervennootschap, in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen en
jurisprudentie, toch failliet laat verklaren. Wees alert! Zorg er als
bestuurder voor dat de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd
wordt. Voorkomen met deskundig advies is beter dan genezen.
Cor Reintjes, advocaat
Reintjes Advocatuur
Duiven
“Liemers in logistieke top
van Europa”
Er staat veel te gebeuren in logistiek Nederland. Zowel de rijksoverheid als de Provincie Gelderland heeft ‘transport en logistiek’ tot
topsector benoemd. De Liemers ruikt kansen en gaat voor een plek
in de logistieke top van Europa.
“De ligging van de Liemers, op de Europese vervoersas, is ideaal om
als eerste hub te fungeren voor het Rotterdamse achterland”, zegt
projectleider Harry Klein Koerkamp van het Logistiek Expertise
Centrum de Liemers (LECLiemers). “Daartoe zal samenwerking met
de Duitse regio, de Stadsregio en het Rivierengebied met daarbij de
havens van Emmerich, Nijmegen en Wesel van cruciaal belang zijn.
Het is echter ook belangrijk dat LECLiemers zich ontwikkelt als
‘servicepunt’ voor de regio. Daar zijn we volop mee bezig. We focussen ons bijvoorbeeld op nieuwe logistieke markten. Zo wordt er
geanticipeerd op een nieuwe vervoersstroom als gevolg van
e-commerce. Daarnaast verwachten we een groei van de vervoersstroom vanuit de Rotterdamse havens.”
Ook op onderwijsgebied worden er grote stappen gezet. “In het
VMBO biedt het Liemers College al enkele jaren een opleiding
Transport en Logistiek aan. In het aansluitende MBO zijn vergaande
afspraken gemaakt met ROC’s in de regio. Het Graafschap College in
Doetinchem neemt hierbij het voortouw. Bedrijven worden benaderd
om personeel verder op te leiden en te scholen. Het Graafschap college en Projectbureau Opleiding & Advies werken samen op het gebied
van logistieke opleidingen. In het HBO heeft LECLiemers aansluiting
gevonden bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Daar is een
Kennisdistributie Centrum (KDC) ontwikkeld voor de hele regio Zuid
Gelderland. Op die manier kunnen we talent behouden.”
Inmiddels is er op allerlei fronten activiteit. Zo heeft LECLiemers,
dat sinds kort is gevestigd in Projectbureau Opleiding & Advies in
Duiven, een brug geslagen tussen de sociale werkplaats Presikhaaf en
logistieke bedrijvigheid in de Liemers. Studenten van de HAN hebben
de opdracht gekregen om hier een verdienmodel van te maken.
Het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten - dit jaar bijvoorbeeld nog bij Rensa, Plantion, Rabelink en Aldipress - blijkt een groot
succes. Verder loopt er een project waarin verladersorganisatie EVO
en enkele regionale bedrijven proberen toptalent naar de regio te
halen. Klein Koerkamp: “Met de aanwezigheid van LECLiemers op
logistieke beurzen in Rotterdam en München claimen we onze plek in
het Europese vervoersnetwerk.”
DUS magazine
5
INTERVIEW
Storemanager Audrey Sinderdinck (IKEA Duiven)
trots op haar medewerkers
“Het werken met mensen
geeft me energie”
6
DUS magazine
Door Sjoerd Geurts
Het was een flinke operatie. IKEA Duiven onderging de
afgelopen jaren een metamorfose. Het woonwarenhuis
op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf groeide
van 18.000 naar 38.000 vierkante meter en het
restaurant van 350 naar 700 zitplaatsen. Inmiddels is
de rust teruggekeerd. Hoewel rust… het compleet
vernieuwde woonwarenhuis blijkt ook na de verbouwing
een publiekstrekker van jewelste. Tot genoegen van de
in Zevenaar geboren en getogen Audrey Sinderdinck.
Als storemanager stuurt ze 420 medewerkers aan.
Het is vrijdagmiddag als we een afspraak hebben. De volle parkeerplaats van IKEA laat
zien dat het woonwarenhuis onverminderd
populair is. We ontmoeten Audrey Sinderdinck op de eerste verdieping. Ze is trots op
wat er allemaal is gerealiseerd, maar schuift
de credits door naar haar personeel. “We
hebben het samen gedaan. Het is knap hoe
iedereen tijdens de verbouwing met de steeds
veranderende omstandigheden is omgegaan.
Uiteindelijk zijn we aan alle kanten uitgebreid, maar zat de winkel geen dag dicht. Een
compliment aan iedereen.”
Het was een flinke operatie. En dat in een tijd
waarin het economisch stroef gaat?
“De uitbreiding was noodzakelijk omdat we
in Duiven niet het volledige IKEA-assortiment konden laten zien. De showroom en de
magazijnruimte waren te klein, waardoor de
klantervaring niet altijd optimaal was. De
groei die we voor ogen hadden, was daardoor
niet haalbaar. Nu we twee keer zo groot zijn
geworden, zijn de perspectieven beter. Natuurlijk sluiten wij de ogen niet voor de economische situatie, maar zelfs tijdens de verbouwing zijn we gegroeid. We bedienen een
gebied met 1,6 miljoen inwoners. De omzet is
op dit moment stabiel. Dat betekent dat we
in een krimpende woninginrichtingsmarkt
een groter aandeel hebben gekregen. Overigens draait het niet alleen om omzet. Het is
belangrijker dat onze klanten tevreden zijn
over hun winkelervaring, zodat ze graag
terugkomen. Klantvriendelijke collega’s die
plezier hebben in hun werk en tevreden zijn,
vormen de belangrijkste voorwaarde voor
tevreden klanten. Uit de meest recente klanttevredenheidsonderzoeken van IKEA blijkt
dat Duiven op dit moment op de eerste plaats
staat in Nederland. Daar ben ik trots op en
daar kan de hele winkel trots op zijn. Dat
gaat niet vanzelf en vraagt dagelijks om goede samenwerking en om operationeel de
zaken tot in de puntjes geregeld te hebben.
Alles draait om mensen. Onze slogan is ‘IKEA
groeit als jij groeit’. We geven onze medewerkers volop de kansen zich te ontwikkelen. Natuurlijk willen we ambitieuze doelstellingen
realiseren, maar binnen kaders krijgen medewerkers volop de gelegenheid zichzelf te
ontplooien of met eigen ideeën te komen.
Vaak brengen we die dan ook in de praktijk.
Daaruit blijkt een stuk betrokkenheid. Een
voorbeeld zijn de oortjes die de medewerkers
in het magazijn dragen. Dat is een idee van
een collega. Nu we zo gegroeid zijn, moeten
medewerkers grotere afstanden afleggen. De
oortjes maken de communicatie sneller en
efficiënter. Een goed idee, vonden wij.”
IKEA heeft ook geïnvesteerd in de infrastructuur
op Centerpoort-Nieuwgraaf. Opvallend!
“We willen de winkel op orde hebben, maar
ook de weg daarnaar toe. Uit onze klanttevredenheidsonderzoeken bleek dat veel mensen
niet tevreden waren over de verkeersafwikkeling. Daarom hebben we ons daar sterk voor
gemaakt. De verkeersdoorstroming op het
bedrijventerrein is duidelijk verbeterd en ook
het vinden van een parkeerplaats in de parkeergarage die nu 1750 plaatsen telt, werkt
positief”
Jullie hebben in de loop van de jaren een
duidelijke ontwikkeling doorgemaakt.
Tegenwoordig praten we positief over het
fenomeen ‘IKEA-kast’!
“De perceptie van de klant is veranderd. Op
verjaardagen wordt niet meer gesproken over
schroefjes die ontbraken bij een IKEA-kast.
Aan de kwaliteit is gewerkt en die staat buiten kijf. Dat geldt in alle segmenten. Wij zijn
niet voor niets marktleider in het woonsegment. Maar daarnaast willen we ook een
duurzaam bedrijf zijn. Zo hebben we energiebesparende maatregelen genomen in onze
huisvesting, we hebben bijvoorbeeld een
oplaadpunt voor elektrische auto’s op ons
terrein, en we proberen restafval tot een
minimum te reduceren. IKEA gaat bewust
met onze planeet om. Verder schenkt de
IKEA Foundation van iedere verkochte knuffel ook dit jaar in de periode voor kerst een
Audrey Sinderdinck: “Het is knap hoe onze medewerkers
tijdens de verbouwing met de steeds veranderende
omstandigheden zijn omgegaan.”
DUS magazine
7
Bezoek onze stand op de B2B de Liemers beurs op 1 oktober a.s.
“Steeds meer werkgevers passen Social Return toe
in hun bedrijfsvoering. Presikhaaf Bedrijven denkt
met werkgevers mee en ondersteunt hen in de
invulling van Social Return.”
VERBINDING TUSSEN MENS & WERK
Presikhaaf Bedrijven is een mens- en arbeidsontwikkelbedrijf en heeft als missie om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te leiden. Als partner
van gemeenten en werkgevers in de regio Midden Gelderland ontwikkelen en verbinden we talenten
van mensen en werkgevers. We richten ons op duurzame plaatsing van mensen in verschillende
branches. Bijvoorbeeld in de productie, logistiek, detailhandel, zorg en dienstverlening. Met gerichte opleidingen en de juiste match bent u verzekerd van het juiste talent op de juiste plaats.
GETALENTEERDE MEDEWERKERS NODIG? PRESIKHAAF BEDRIJVEN DENKT GRAAG MET U MEE!
Bruningweg 10, 6827 BM Arnhem T 026 - 368 51 11
E [email protected] I www.presikhaaf.org
euro aan UNICEF en Save the Children. Zij
gebruiken het geld ten voordele van onderwijs voor kinderen in de hele wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in
de roots van het bedrijf. Daar ben ik trots
op!”
Klopt het dat jullie assortiment verschilt met
dat van andere vestigingen?
“De productrange is over de hele wereld hetzelfde. Voor de inrichting van ons woonwarenhuis kijken we wel naar de locale markt en
hoe de mensen daar leven. In deze regio hebben mensen bijvoorbeeld grotere keukens
met een eettafel, meer bijkeukens en een tv
op hun slaapkamer. Deze kennis vertalen we
naar onze showroom, waar we mensen willen
inspireren met woninginrichtingoplossingen,
die passen bij hen thuis. Onze showroom ziet
er dan ook anders uit dan bijvoorbeeld in
Amsterdam. Omdat de regio anders is.”
Wat is jouw vroegste herinnering aan IKEA?
“Ik ben opgegroeid in Zevenaar en ging met
mijn ouders mee naar de oude IKEA. Mijn
studentenkamer was ingericht met IKEA
meubelen en nu werk ik er al heel veel jaren
met plezier.”
Dat betekent dat je deze regio goed kent?
“Ik ben geboren en getogen in Zevenaar. Ik
ben hier opgegroeid, kreeg vrienden, handbalde bij OBW en ging naar school op het
Liemers College. Mijn ouders wonen er nog
steeds. Pas op mijn tweeëntwintigste ben ik
vertrokken. In Arnhem studeerde ik bedrijfseconomie en aan de Universiteit in Kopenhagen volgde ik een jaar lang de post-HBO-studie Service Management. Daar kwam ik in
aanraking met het bedrijf IKEA. Tijdens een
excursie raakte ik onder de indruk van het
IKEA-concept. Feitelijk begon daar mijn
passie voor dit bedrijf. Uiteindelijk werkte ik
eerst een jaar als controller bij de AKZO in
Arnhem. Die baan vond ik niet dynamisch
“Onze showroom ziet er anders uit dan bijvoorbeeld in Amsterdam.”
genoeg. Ik solliciteerde bij IKEA en kon daar
aan de slag. Ik startte in Duiven, werkte vervolgens in Utrecht, Sliedrecht en twee jaar in
Londen. Ik ben op het hoofdkantoor vijf jaar
business controller geweest, alvorens ik naar
de winkel in Duiven ging. Het ging kriebelen.
Ik wilde dichter bij het hart van de operatie
staan, met mensen werken en directer met de
klant bezig zijn. Vijf jaar geleden werd ik
deputy storemanager en drie jaar geleden
storemanager. Ik vind het geweldig en krijg
nog iedere dag energie van het werken met
mensen, om samen de klant een zo aangenaam mogelijke winkelervaring te geven en
resultaten te boeken.”
Dat betekende tevens een terugkeer naar de
Liemers?
“Dat was een leuke bijkomstigheid. Maar ik
ben echt niet iemand die per se terug hoefde.
Ik kan overal wel aarden, zolang mijn gezin
bij me is. Al vind ik de Liemers wel een mooi
gebied en is het leuk dat mijn familie weer in
de buurt woont. Zelf woon ik nu trouwens in
Arnhem. Samen met mijn vriend en kinderen
Philip (6) en Julius (4).”
Is de functie van storemanager te combineren
met het gezinsleven?
“Ja hoor, we hebben de opvang goed geregeld
en daarbij is het heel prettig dat mijn ouders
in de buurt wonen. Zij passen graag op als
het nodig is. En het woon-werkverkeer valt
natuurlijk reuze mee. Ik ben zo in Duiven.
Soms fiets ik. Er blijft genoeg vrije tijd over
om van het gezin te genieten en te sporten.
Hardlopen, squashen. Heerlijk.”
Wat is er volgens jou kenmerkend aan
de Liemers?
“Mensen hebben een vriendelijk karakter,
zijn zuinig en het zogenaamde ‘noaberschap’
staat hier hoog in het vaandel. In de Liemers
hebben mensen wat voor elkaar over. Dat heb
ik in Engeland of Utrecht anders ervaren.”
Als bedrijf kijken jullie ook om je heen, getuige
de samenwerking met andere bedrijven?
“We hebben met Intratuin het initiatief genomen om bij de gemeente te pleiten voor een
zondagopening van onze winkels. Dat verzoek is ingediend namens veel bedrijven op
Nieuwgraaf. Wij vinden het van deze tijd om
iedere zondag de deuren te openen, de klant
vraagt daarom. Op dit moment buigt de politiek zich hierover. Daarnaast schuiven we
graag aan bij de werkgroep Nieuwgraaf van
Lindus. Al heb ik de afgelopen jaren nog wel
eens verstek moeten laten gaan vanwege de
verbouwing. Toch vinden we deze werkgroep,
maar ook Lindus erg belangrijk. Lindus is een
sterke ondernemersvereniging, die de Liemers op de landelijke kaart zet, maar ook de
belangen van het bedrijfsleven goed vertegenwoordigt. Samen sta je toch sterker. En
eigenlijk geldt dat toch overal….”
IKEA is volwassen geworden
IKEA Duiven vierde dit jaar haar dertigjarig bestaan. Dat werd op 27 januari gevierd met
medewerkers en klanten. Dertig jaar geleden telde IKEA in Nederland drie vestigingen,
tegenwoordig zijn dat er twaalf. Wereldwijd heeft IKEA meer dan 300 winkels.
De verbouwing in Duiven geeft IKEA de mogelijkheid het totale assortiment te laten zien.
“In de oude vestiging hadden we 8.200 artikelnummers, nu een kleine 10.000”, zegt
storemanager Audrey Sinderdinck. Een nieuwe ontwikkeling is het online winkelen.
“Sinds kort kunnen klanten online spullen bestellen.”
DUS magazine
9
“Werk- en Bedrijfskleding is niet alleen
bedoeld om uw medewerkers veilig te laten
werken en te beschermen, maar draagt tevens
bij aan de identiteit en uitstraling van uw
bedrijf. Wij geven u hierover graag advies,
ook in combinatie met de toepassing van
uw bedrijfslogo”.
De zeer uitgebreide en onderscheidende collectie
van TRICORP met hun merken TRICORP WORKWEAR,
ROM88 en TRICORP CORPORATE, kunt u bekijken
en passen in onze showroom.
Einsteinstraat 6j
6902 PB Zevenaar
Tel. (0316) 52 55 88
www.eckderksen.nl
adv_1-4_DUS_2013.indd 1
Accountants en fiscalisten
27-02-2013 20:42:54
Thuis bij Stolwijk Kelderman
Accountants en fiscalisten die uw organisatie en branche van top tot teen willen leren kennen, u een
uitgebreid pakket aan kwaliteitsdiensten bieden en u ontvangen in een kantoor dat de sfeer van thuis
ademt: maak kennis met Stolwijk Kelderman en ontdek hoe samenwerken met goede bekenden voelt.
Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten bedient
In een vertrouwde sfeer
nationaal en internationaal opererende bedrijven en
Of het nu gaat om het opstellen van een jaarrekening,
Steeds meer bedrijven en instellingen in tal van
instellingen met maatwerk op het gebied van accoun-
de uitvoering van een accountantscontrole of de
branches voelen zich thuis bij Stolwijk Kelderman;
tancy, belastingadvies en Human Resource Services.
begeleiding van een bedrijfsovername of bedrijfs-
uit de Achterhoek, de Liemers en ver daarbuiten.
Kleine, flexibele teams leren uw organisatie snel en
overdracht: vertrouwen is de basis voor succes.
Vanwege de kwaliteit van ons werk, onze manier
gericht kennen en vormen uw permanente, deskundige
Onze accountants en adviseurs hebben oor en oog
van handelen, onze uitstraling én onze ambitie.
aanspreekpunt.
voor uw belangen, streven openheid na en stellen
We willen goede bekenden van uw organisatie
vooral de mens in onze relatie centraal. Vertrouwen
worden, samen een optimaal resultaat bereiken.
Thuis in uw onderneming
kweken gaat echter verder. Zo stralen onze kantoren
U stelt eisen aan uw accountant of fiscalist: betrokken,
de sfeer van thuis uit. Een vertrouwde sfeer die garant
Leer onze betrokken- en gedrevenheid kennen,
deskundig en een gemotiveerde instelling. Stolwijk
staat voor enthousiasme, openheid en samenwerken.
voel u ook thuis bij Stolwijk Kelderman.
Kelderman gaat echter verder. Wij willen thuis zijn in
uw organisatie: uw mensen en hun drijfveren kennen,
uw branche ontdekken, uw producten of diensten
voelen en ervaren. Want zo kunnen we op het gebied
van accountancy, fiscaliteiten en Human Resource
Services actief en oplossingsgericht meedenken en
de kwaliteit leveren waarmee u méér resultaat boekt.
Vestiging Doetinchem
Vestiging Zevenaar
Terborgseweg 25b, 7001 GM Doetinchem
Postbus 595, 7000 AN Doetinchem
Telefoon 0314 – 36 91 11
Fax 0314 – 36 91 22
[email protected]
www.stolwijkkelderman.nl
Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar
Postbus 2068, 6900 CB Zevenaar
Telefoon 0316 – 34 18 48
Fax 0316 – 33 40 57
[email protected]
www.stolwijkkelderman.nl
NIEUWS
De Groene Allianties: al meer dan dertig
samenwerkingspartners
Volop activiteit tijdens
Dag van de Duurzaamheid
Het succes van De Groene Allianties duurt
voort. Steeds meer bedrijven en instellingen sluiten zich aan. Inmiddels telt het
netwerk al dertig samenwerkingspartners.
Het doel is om samen kostenbesparingen
en synergievoordelen te behalen. Maar ook
bijdragen te leveren aan verduurzaming
van de bedrijventerreinen.
Vorig jaar sloeg een groot aantal bedrijven
op de Duivense bedrijventerreinen de
handen ineen. Onder de noemer ‘De Groene Allianties’ werken zij samen op het gebied van duurzaamheid. Door krachten te
bundelen en innovatief te durven zijn,
worden nieuwe duurzame kansen gecreëerd.
Urgenda, de stichting die Nederland snel
duurzaam wil maken, is blij met de ontwikkelingen in Duiven. Net als vorig jaar
neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op donderdag 10 oktober worden er in heel Nederland
duurzame activiteiten ontplooid. Op 10
oktober stelt een groot aantal Duivense
bedrijven de deuren bijvoorbeeld open voor
schoolklassen uit Westervoort, Duiven en
Zevenaar. Besselink Licht, Makro Duiven,
IKEA Duiven, Praxis Duiven, Atelier de
Beleving, Branding Office Furniture, Four
Seasons, Putman Installatietechniek,
Urgenda en Liander bieden ’s morgens een
speciaal programma aan. Op deze manier
worden kinderen spelenderwijs aangeleerd
om duurzaam om te gaan met het milieu.
De gemeente Duiven geeft op 10 oktober
het startsein voor een pilot proefopstelling
om led-verlichting aan te brengen in de
openbare ruimte.
Op de hoofdas Nieuwgraaf 5 t/m 17 vervangt de gemeente in samenwerking met
Philips Indal en Schréder BV acht oude
armaturen voor armaturen met led-verlichting. Wanneer de ervaringen van de proefopstelling positief zijn, overweegt de
gemeente om in de toekomst ook andere
armaturen te vervangen.
Meer informatie is te vinden op de nieuwe
website www.groeneallianties.nl.
Bedrijven
’s-Heerenberg
krijgen
glasvezel KPN
De bedrijventerreinen in ’s-Heerenberg
(De Immenhorst, ’t Goor 1 en 2, EBT 1 en 2)
worden allemaal aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. Er zijn bij de vraagbundeling voldoende deelnemende bedrijven
ingeschreven, die de diensten willen gaan
afnemen. De afgelopen jaren is door Kremer
Telematica, KPN, Gemeente Montferland en
ondernemersstichting SBBS hard gewerkt
aan het tot stand komen van de vraagbundeling. In de loop van 2013 wordt gestart met
de aanleg en KPN verwacht dit begin 2014
afgerond te hebben.
Nieuwe trucks voor Wim Bosman
De Wim Bosman groep heeft 25 nieuwe
vrachtwagens en 25 nieuwe trailers in haar
vloot opgenomen. De nieuwe vrachtwagens
zijn voorzien van een EURO 6-motor om te
voldoen aan de huidige en toekomstige
milieueisen.
Binnen Europa zijn de zee- en luchtvrachtactiviteiten van de Wim Bosman Groep sinds
2011 ondergebracht onder de merknaam
Mainfreight om zo een betere aansluiting
met het wereldwijde zee- en luchtvrachtnetwerk te krijgen. Alle andere Europese
activiteiten, zoals wegtransport, warehousing
en logistiek, blijven onder de merknaam
Wim Bosman actief op de Europese markt.
De nieuwe vrachtwagens en trailers zijn
onthuld op de jaarlijkse chauffeursdag in
’s-Heerenberg.
DUS magazine
11
INTERVIEW
Jan de Nooij neemt afscheid
als vice-voorzitter van Lindus
“De kracht
van het
samenwerken”
Jan de Nooij: “Ze hadden destijds iemand nodig
die af en toe op de trommel wilde slaan.”
12
DUS magazine
Het voelt nog wat onwennig. Voor Jan de Nooij (63) zelf,
maar ook voor zijn omgeving. Maar het gaat echt gebeuren.
Op 15 oktober neemt de Zevenaarder tijdens de algemene
ledenvergadering afscheid als bestuurslid van Lindus. “Zes
jaar is een mooie periode. Als je te lang op dezelfde stoel
blijft zitten, verval je in oude mechanismen. Alles draait
tegenwoordig juist om vernieuwing. Het is tijd voor nieuwe
creativiteit en impulsen.”
We ontmoeten Jan de Nooij op het kantoor
van Lindus. Hij heeft een oude DUS uit het
archief opgeduikeld, met daarin het verhaal
dat bij zijn aantreden zes jaar geleden werd
gepubliceerd. Lindus brak destijds met een
traditie. Voor het eerst werd een niet-ondernemer benoemd tot bestuurslid van de Liemerse ondernemersvereniging. “Ik wil me
nuttig maken voor de omgeving waarin ik
woon”, zo lezen we in het artikel van toen.
En: “Misschien is het wel een voordeel dat ik
geen ondernemer ben…”
Jan de Nooij maakte zijn woorden meer dan
waar. Hij lobbyde, zat aan tafel met ondernemers, onderwijs en overheden, legde verbindingen, schreef plannen, voerde ze uit en
bezocht bedrijven. En misschien belangrijker.
Dankzij zijn onverzettelijkheid leverde hij
een belangrijke bijdrage aan de geleidelijke
‘eenwording’ van de Liemers en het op de
landelijke kaart zetten van deze regio.
Jan de Nooij heeft zijn sporen in de Liemers
nagelaten. “Lindus zocht destijds iemand die
het gevecht aan wilde gaan tegen de stroperigheid waar je bijvoorbeeld in de politiek
mee te maken hebt”, zo begint hij te vertellen. “Iemand die af en toe op de trommel
wilde slaan. Omdat ik de politiek en overheid
kende, kwamen ze bij mij terecht. Weet je wat
het is….een ondernemer denkt en handelt
sneller dan de politiek. Dat sprak en spreekt
me aan. Daarom heb ik ja gezegd op de vraag
om vicevoorzitter te worden in het bestuur
waar destijds Charles van Ditshuizen voorzitter van was. Ik zag hier een uitdaging in.
Charles en ik vormden een mooi koppel. We
hadden een klik en die was het laatste jaar
ook aanwezig met Henk Dekker.”
Onbeschreven blad
Voor Jan de Nooij was het Liemerse bedrijfsleven zes jaar geleden een nagenoeg onbeschreven blad. “Destijds wist ik niet dat de
Liemers 32 bedrijventerreinen telt op een
totaaloppervlakte van totaal duizend hectare.
En ook niet dat er bij de leden van Lindus,
het onderwijs en gemeenten even buiten
beschouwing gelaten, totaal zo’n 25.000
mensen werken. Dat zijn toch bijzondere
cijfers.”
Jan kijkt met voldoening terug op de afgelopen jaren. “Dankzij de steun van leden en het
bestuur heb ik het kunnen doen. Ik heb veel
mensen ontmoet en enorm veel geleerd. Ik
kreeg het voorrecht om bij tal van bedrijven
in de keuken te mogen kijken. De Liemers
heeft echt prachtige bedrijven waar innovatief beleid wordt gevoerd. Daar heb ik van
genoten. Hier vind je nog verborgen parels en
die moeten we meer laten zien!”
Jan de Nooij zette zich in voor diverse projecten. Zoals het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt of het Logistiek Expertise Centrum,
waarin onderwijs, overheid en ondernemers
nauw samenwerken. In zijn periode als bestuurslid schoof Lindus ook steeds vaker aan
bij regionale samenwerkingsverbanden zoals
de Stadsregio en gingen Liemerse ondernemersverenigingen meer samenwerken. “B2B
de Liemers is een ander voorbeeld hoe wij de
dingen onze regio samen oppakken. Dat is
echt niet overal mogelijk. In Nijmegen krijgen ze een soortgelijke beurs niet van de
grond. In de Liemers staan we wel open voor
samenwerking. Dat zit toch meer in ons karakter. Al denk ik dat de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen in het belang van de regio, nog wel wat beter kan. We
moeten nog meer open staan voor elkaar.
Maar de beurs B2B de Liemers is al een grote
stap in de goede richting.”
Meer samenwerking
Jan de Nooij ziet met genoegen dat ook bedrijven meer zijn gaan samenwerken. “Als
Lindus hebben we daar op gehamerd. Kijk
naar je krachten en probeer elkaar te versterken. Als je bij elkaar in de keuken kunt kijken
en je aan kennisdeling doet, groei je als bedrijf en liggen er nieuwe kansen. Gelukkig
constateer ik dat steeds meer ondernemers
daarvoor open staan. Dat was jaren geleden
nog heel anders. Een voorbeeld waarop er nu
constructief wordt samengewerkt is de tech-
niek en het eerder genoemde Logistiek Expertise Centrum. Dergelijke samenwerkingsverbanden gaan we ook op andere vlakken
realiseren.”
Hoewel er veel is gerealiseerd of in gang is
gezet, maakt Jan de Nooij zich nog wel degelijk zorgen. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de Liemers. “Wij leveren als regio
met de doortrekking van de A15 een bijdrage
aan de oplossing van een landelijk probleem.
Er wordt te weinig geanticipeerd op de bereikbaarheid binnen de regio. Een voorbeeld?
Het ziekenhuis heeft afdelingen verplaatst
naar Rijnstate in Arnhem. Maar je kunt er
met openbaar vervoer niet snel komen. Dat
zijn allemaal zaken waar wat aan gedaan
moet worden. Het kan toch niet zo zijn dat
de bereikbaarheid door de komst van de A15
wordt verbeterd voor de BV Nederland en dat
de regio die daaraan een bijdrage levert een
slechtere verkeersafwikkeling krijgt. Ik voorzie grote problemen. Natuurlijk heeft Lindus
dit probleem regelmatig op de agenda gezet
en zienswijzen ingediend. Maar vooralsnog
gebeurt er voor mijn gevoel te weinig. ”
Verkiezingen
Voor Jan de Nooij zal het na zijn vertrek bij
Lindus niet echt rustig worden. Zijn kleinkinderen – hij heeft er vijf en twee zijn er op
komst - krijgen veel aandacht, maar ook de
politiek. Als lijsttrekker van het CDA in Zevenaar is de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar
inmiddels begonnen. “Vanuit die rol kan ik
ook wat voor mijn omgeving betekenen en
dat voelt goed. Al ben ik wel een voorstander
van één Liemerse gemeente. Dan worden we
de derde gemeente in Gelderland. De kracht
van de samenwerking maakt je sterker en
minder kwetsbaar. De regio de Liemers levert
een grote bijdrage aan de economische slagkracht van Gelderland. Daarbij past ook een
grotere en actievere Eurregionale samenwerking. Aan die zaken zal ik blijven werken.
Bijvoorbeeld als lijsttrekker en raadslid. Overigens betekent het lijsttrekkerschap niet dat
ik opensta voor het wethouderschap. Op die
stoel horen jonge, creatieve mensen te zitten,
die ervaring opdoen en daarna nog op een
andere manier wat voor de regio kunnen
betekenen.”
Lindus wenst hij al het goeds toe. “Het bestuur herbergt veel kwaliteit en een mooie
combinatie van ervaring en jonge ondernemers. Ik denk dat we een goede weg zijn ingeslagen. Mede dankzij onze inspanningen
wordt de Liemers op dit moment op de kaart
gezet als een gebied waar het goed werken,
wonen en recreëren is. De bijdrage van Lindus hieraan mogen we niet onderschatten….”
DUS magazine
13
Al lid?
Postbus 247
6920 AE Duiven
T 026 - 318 67 10
M 06 - 43 84 89 70
NIEUWS
B2B de Liemers groter dan ooit
Met de ondernemerszin in de Liemers zit
het wel goed. De derde editie van B2B de
Liemers op 1 oktober is namelijk groter
dan ooit. “En dat bewijst dat dit een
fantastisch evenement is”, vindt Lindusvoorzitter Henk Dekker.
De inrichting van Van der Valk Hotel
Duiven bij Arnhem is deze editie aangepast,
zodat er nog meer standhouders een plek
krijgen. Ook hebben verschillende sponsoren hun naam en diensten verbonden aan
B2B de Liemers, die dit jaar ‘regionale
samenwerking’ als thema heeft. “Een
actueel onderwerp”, vindt Henk Dekker.
“De beurs is een mooi voorbeeld waar
samenwerking – in dit geval tussen
Liemerse ondernemersverenigingen – toe
kan leiden. Als Lindus zijn we ook volop
bezig met allerlei initiatieven om waar
mogelijk met andere partijen samen te
werken. Kijk bijvoorbeeld naar het plan
om een Liemerse Economische Agenda
op te stellen. B2B de Liemers past in de
samenwerkingsgedachte. De beurs vormt
een ideale voedingsbodem om zakelijke
netwerken op lokaal en regionaal niveau
op te bouwen, in stand te houden en verder
uit te bouwen.”
Dekker is blij dat de beurs door de Liemerse
gemeenten wordt gedragen. De burgemeesters van de aangesloten gemeenten krijgen
dit keer een prominente rol tijdens de
opening. Na een korte openingsceremonie
vormt aansluitend een forumdiscussie met
als thema regionale samenwerking.
B2B Beurs de Liemers wordt gesponsord
door hoofdsponsor Rabobank De Liemers,
D.J. Middelkoop & Zn, Kab accountants
& belastingadviseurs, RSD de Liemers en
Sign Match.Een bijzondere partner van
B2B de Liemers is Omroep Gelderland.
De regionale omroep zendt vanaf twee
weken voor aanvang van de beurs minstens
35 keer een dertig seconden durende commercial uit. De beurs begint dinsdag 1 oktober om 12.00 uur en eindigt om 23.00 uur.
Sponsors B2B de Liemers:
Rabobank De Liemers • RSD de Liemers •
Kab Accountants Belastingadviseurs • D.J.
Middelkoop & ZN Duiven • Sign Match •
BKC bv • AtmR kantoorverandering • Fotic •
Walraven Web Werk • Jez Media Services •
Meeting Point Communication • Liemers
Reclame.
Certificering voor Impeco Couriers
Als eerste koerier in Nederland heeft Impeco
Couriers het certificaat TAPA-TSR level 2
overhandigd gekregen. TAPA is een wereldwijde vereniging van producenten, logistiek
dienstverleners, verzekeraars en politieorganisaties en richt zich op de beveiliging
van de logistieke keten en diefstalgevoelige
goederen. Het hele wagenpark van Impeco
Couriers werd doorgelicht door DNV DET
Norske Veritas.
Het Level 2 certificaat geeft aan dat Impeco
Couriers in staat is om met hun caddy’s
bestelauto’s en motorwagens waardevolle en
diefstalgevoelige goederen te vervoeren.
Bouwbedrijven
slaan handen ineen
Bouwonderneming Zevenaar, Koenders
Totaalbouw Duiven en Bouwbedrijf Ubbink
Zevenaar hebben de handen ineen geslagen.
Op 18 en 25 november houden ze twee informatieavonden met als thema ‘energie besparen bij bestaande woningen’. Remco Janssen
van Triple Advies verzorgt deze avonden een
presentatie over diverse energie-besparingsmogelijkheden. Tevens laat hij diverse rekenvoorbeelden uit de praktijk zien. Daarnaast
staan er diverse duurzame producten en
materialen opgesteld. Verder is er volop
gelegenheid voor vragen en discussie. De
bijeenkomst wordt gehouden in de Griethse
Poort aan de Oude Doesburgseweg 24 in
Zevenaar en begint om 20 uur. Opgave kan
via [email protected]
Rogier Hoftijzer
vennoot Westerveld
en Vossers
Rogier Hoftijzer is toegetreden als vennoot
van Westerveld en Vossers accountants en
adviseurs. Rogier Hoftijzer studeerde in 2001
af als fiscalist aan de Universiteit Leiden,
waarna hij enkele jaren werkte voor een
‘big-four’ kantoor. In 2005 maakte hij de
overstap naar Westerveld en Vossers, waar
hij nu toetreedt als vennoot. Westerveld en
Vossers is werkzaam in het MKB en de
zorg en heeft vestigingen in Varsseveld,
Doetinchem, Duiven, Aalten en een servicepunt in Zeist.
Bart Bijman
commercieel
directeur PCI Groep
Bart Bijman is aangesteld als commercieel
directeur van de PCI Groep. Bart Bijman (45)
heeft een langjarige ervaring in de branche,
zowel in het bereik van de kantooromgeving
als in de grafische industrie.
Met zijn klantgerichte kennis en ervaring
voegt Bart de professionaliteit toe, die PCI
Groep in haar volgende ontwikkelingsfase
nodig heeft. PCI Groep maakt de laatste jaren
namelijk een sterke groei door. Met Canon
Business Center Amsterdam, Arnhem-Oss en
Utrecht en de recente overname van
Wink Kantoorvakhandel in Doetinchem is
nu een organisatie ontstaan van ruim honderd medewerkers.
DUS magazine
15
SOCIAL MEDIA
Bloggen is belangrijk voor een ondernemer en
je hoeft het echt niet zelf te doen
“Hang via social media
niet de verkoper uit”
Pascal Waanders: “Internet heeft de wereld veranderd.
Het heeft ons slechte, maar ook goede dingen gebracht.”
16
DUS magazine
De Grote Optimist. Zo noemt Pascal Waanders zich en
onder die noemer steekt hij mensen dagelijks via
Twitter of Facebook een hart onder de riem. En dat is
eigenlijk best opvallend. Pascal Waanders leidt namelijk
aan een ongeneselijke ziekte, maar ademt een en al
positiviteit. De Achterhoeker ziet overal uitdagingen en
kansen.
Pascal Waanders is een bijzondere persoonlijkheid. We ontmoeten hem op een terras
in Zevenaar om te praten over social media
en het bedrijfsleven. De ziekte wordt als
gespreksonderwerp niet gemeden, want die
heeft hem verdriet, maar ook creatieve
impulsen gegeven. Negen jaar geleden kreeg
hij de diagnose non-hodgkin en een levensverwachting van nog maar tien jaar. “Sindsdien is mijn motto om het onmogelijke
mogelijk te maken”, klinkt hij strijdvaardig.
“Ik ben van nature optimistisch. Door de
ziekte ben ik gestopt met mijn baan. In plaats
van in de put te zitten, heb ik mijn droom
waargemaakt en ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb mensen om me heen verzameld
om het voor elkaar te krijgen en continuïteit
te blijven bieden. En het werkt!”
Pascal Waanders doet van alles. Een van de
nieuwste bedrijven, die hij met een groepje
enthousiastelingen heeft opgepakt, lijkt een
mooie toekomst tegemoet te gaan. Met
Your Smart Butler kunnen gasten in de
horeca bestellingen plaatsen via hun eigen
smartphone. Waar ook ter wereld. De eerste
klanten – waaronder enkele tophotels - werken er inmiddels mee en de nieuwe klanten
melden zich nu in rap tempo aan. Het moet
gek lopen wil iets waar Pascal Waanders in
gelooft, geen succes worden. Hij is ondernemer pur sang.
Visie bedrijfsleven
Terug naar waar we vandaag hiervoor zijn.
We willen graag de visie van Pascal Waanders
horen op de wereld van de social media in
het bedrijfsleven. “Internet heeft de wereld
veranderd”, zo begint hij zijn verhaal. “Het
heeft ons slechte, maar ook goede dingen
gebracht. Eén ding is duidelijk, als ondernemer kun je niet meer om het internet en
social media heen. Ik denk dat er de komende
vijf jaar meer verandert dan de afgelopen tien
jaar. Als ondernemer moet je daar bewust van
zijn. Jij googelt als ondernemer op de naam
van sollicitanten of mensen die op bezoek
komen, maar andersom wordt ook jouw naam
gegoogeld. Wees daarvan bewust en handel
daarna.”
Pascal Waanders is van mening dat ondernemers naast een website gebruik moeten
maken van social media. Een blog, Facebook,
Twitter, LinkedIn. Ze grijpen volgens hem
allemaal op elkaar in. “Je moet ze allemaal
gebruiken met als effect dat jouw
onderneming meer omzet gaat
draaien.” Maar waar moet
je als ondernemer mee
beginnen?
Pascal
Waanders:
“Bij ieder
medium hoort
een ander
gedrag. Een
website is belangrijk. Daarmee
presenteer je je als
bedrijf. Maar je hoeft
niet meteen heel
groot te denken.
Je kunt best klein beginnen en de site later
uitbouwen. Facebook is
wat persoonlijker. Daar
kun je jouw bedrijf een gezicht geven door
een fanpage te maken. Daarop zet je bijvoorbeeld de medewerker die 25 jaar in dienst is.
Ga met Facebook geen producten promoten.
Zorg niet voor spam. Maak er gewoon een
fanpage van die je kunt liken. Je hoeft als
ondernemer ook helemaal niet per se zelf
te gaan twitteren of facebooken. Je moet
ondernemen. Geef jouw medewerkers de
mogelijkheid om ze over je bedrijf te laten
vertellen via hun eigen social media! Jouw
mensen zijn de beste ambassadeurs die je je
maar kunt wensen.”
“Op Facebook is het dus niet verstandig
producten te promoten. Dat geldt ook voor
Twitter. Hang niet de verkoper uit, anders
word je ontvolgd. Heb vooral interesse in
elkaar en leer nieuwe mensen kennen. Daar
kan dan later iets uit ontstaan. Gebruik
Twitter als tool zoals KPN en UPC dat doen.
Facebook en Twitter zijn vooral netwerkmiddelen. Je leert nieuwe mensen kennen en
doet interessante contacten op. Daarbij kun
je met Twitter ook nieuws publiceren.”
LinkedIn is een echt zakelijk netwerk, weet
Waanders. “Ik merk dat als ik een mailtje
krijg via LinkedIn, dat ik ‘m net wat serieuzer
neem dan een gewone e-mail. Een mooi
zakelijk platform waar je contacten op doet
en onderhoudt en waar nieuwe producten
beter gelanceerd kunnen worden dan op
Facebook.”
Belangrijk wapen
Dan hebben we nog het blog, een van de
belangrijkste wapens voor een ondernemer.
“Door jouw mening over een bepaald product
in een blog te verwoorden, bouw je aan jouw
autoriteit in die bewuste
markt. Niet dat je er direct inkomsten uit
genereert, maar jouw
persoon wordt steeds
interessanter en
belangrijker. Een
blog koppel je aan
de website. Door
veel kennis te
delen, meningen te vormen
en een misschien wel
afwijkende
of uitdagende
visie
tentoon te spreiden groeit jouw waarde als
blogger. Je bouwt aan sociaal
kapitaal. Oftewel het aantal contacten en
volgers groeit. Op het moment dat je een
autoriteit bent in de markt, ben je een
interessante gesprekspartner of woordvoerder en werkt dat positief voor jouw bedrijf.
Want daar moet alles op gefocust zijn.
En neem van mij aan, iedereen kan een autoriteit worden…”
Pascal Waanders beseft dat zijn mooie
woorden voor niet iedereen in daden zijn
om te zetten. “Een goede ondernemer hoeft
geen goede schrijver te zijn. Je kunt een
ghostwriter vragen om jouw blogs te
schrijven en die vervolgens via Twitter
ook wereldkundig te maken. Gewoon een
tekstschrijver die zich hierop heeft toegelegd.
Die vertaalt jouw visie, want die blijft het
belangrijkste, in een goede tekst en zorgt
ervoor dat je continuïteit geeft aan je blog.
Succes verzekerd.”
DUS magazine
17
NIEUWS
Samenwerking Lindus en studentenbureaus leidt tot
onderzoek onder Liemerse bedrijven
De frisse blik van
academische studenten
De studentenorganisaties kijken uit naar de
samenwerking met Lindus. Vanaf links Robin
Stammis (AIESEC), Thom Neleman (UniPartners)
en Tim Floor (UniPartners).
Recente cijfers laten een zorgelijke ontwikkeling zien.
Veel academisch geschoolde jongeren trekken de regio
uit om hier niet meer terug te keren of weten niet eens
dat de regio bestaat. Dat moet anders, vindt Lindus.
Het Liemerse bedrijfsleven zou juist veel meer kunnen
profiteren van jong academisch talent. Daarom heeft
Lindus een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
twee studentenorganisaties.
18
DUS magazine
Het ultieme doel is om meer academische
studenten voor de regio te behouden. Dat
kan door het bedrijfsleven te laten inzien dat
het inschakelen van jong academisch talent
zinvol is voor de ontwikkeling van het
bedrijf. Aan de andere kant moeten jonge
afgestudeerden gewezen worden op de vele
mogelijkheden die er bij Liemerse bedrijven
op hun wachten. “Er liggen kansen om er in
de Liemers iets moois van te maken”, benadrukt ook bestuurslid Chiel Berndsen van
Lindus.
Studentenbureaus UniPartners Nijmegen en
AIESEC Nijmegen gaan in opdracht van
Lindus een Liemersbreed onderzoek onder
het bedrijfsleven uitvoeren. Hieruit moet
blijken hoe bedrijven het best jong academisch talent kunnen aantrekken en behouden op nationaal en internationaal niveau.
UniPartners is een non-profit academisch
adviesbureau, bestuurd door studenten,
verbonden aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. “Toptalenten krijgen bij
UniPartners de kans om zich in hun masterfase naast hun studie te ontwikkelen middels
adviesopdrachten”, zegt Tim Floor van
UniPartners. “Voor bedrijven in de regio is
dit een unieke kans om op projectbasis in
contact te komen met wetenschappelijk
geschoolde studenten en de meest actuele
academische kennis.”
AIESEC is een internationale non-profit
organisatie en heeft kantoren in 114 landen
over de hele wereld. Robin Stammis (AIESEC
Nijmegen): “Wij vormen de brug tussen
bedrijven en studenten. We brengen internationale studenten onder in traineeships bij
bedrijven. Het aardige is dat onze studenten
een vernieuwende visie en cultuur meenemen
uit hun eigen land, die verhelderend en verfrissend kan werken binnen een Nederlands
bedrijf. We zien regelmatig verrassende resultaten.”
Nieuwe koppeling
Voor Lindus is het contact met de universitaire studentenbureaus meer dan welkom.
Bestuurslid Hanneke Luising: “Wij hebben
veel contact met hogescholen zoals de HAN,
maar niet met universiteiten. Dat is zowel
voor hen als voor ons nog een tamelijk
onontgonnen gebied. Dit is dus een mooie,
nieuwe koppeling, waardoor studenten kennis kunnen maken met Liemerse bedrijven
Wij hebben met de studenten afgesproken
dat beide clubs vanwege hun non-profit
gedachte een jaar de bijeenkomsten van
Lindus mogen bezoeken en dat ze in ruil
daarvoor dit onderzoek gaan uitzetten.”
De voorbereidingen voor het onderzoek zijn
inmiddels in volle gang. Een masterstudent
Communicatie van de Radboud Universiteit
gaat hier in opdracht van beide bureaus mee
aan de slag. Bestuurslid Chiel Berends
(Lindus): “We willen op deze wijze ‘kabaal’
maken in de regio Liemers, zodat de bedrijven bekend raken met AIESEC en UniPartners. Met mijn bedrijf Altop heb ik al ervaring opgedaan met academische studenten
en ik moet zeggen dat het een eyeopener is.
Je leert fris kijken naar je eigen bedrijf.”
Lindus verwacht dat het onderzoek er
toe leidt dat academische studenten uit
binnen- en buitenland in contact komen met
Liemerse bedrijven en dat het talent ook
daadwerkelijk ingezet gaat worden binnen
het bedrijfsleven. Met als gevolg dat veel
meer talent behouden blijft voor de regio
dan nu het geval is.
Vol vertrouwen
Thom Neleman (UniPartners) is vol
vertrouwen: “De Liemers was voor mij tot
voor kort een onbekend gebied, maar ik ben
verrast door de grote bedrijvigheid. Het is
ook een warme regio en voor studenten een
interessant gebied. Sommige studenten
vluchten naar grote multinationals in het
westen van het land, waar ze van al hun
opgedane kennis maar een fractie tentoon
kunnen stellen. Als je in de Liemers kiest
voor een mkb-bedrijf, heb je meteen contact
met het management en mag je vaak alles
laten zien wat je in huis hebt. Dat is veel
beter voor je eigen ontwikkeling en carrièreplanning.”
Robin Stammis (AIESEC): “Binnen de
Liemers hangt een ondernemende en actieve
sfeer. Ondernemers zetten alles in het werk
om de regio economisch naar een hoger
niveau te tillen. Maar bedrijven zitten vaak
ook in een tunnelvisie. Ze doen het al jaren
op een bepaalde wijze en waarom moet je dan
veranderen…. Het is juist goed om af en toe
een bredere blik te werpen. Een academische
student neemt allemaal nieuwe en moderne
bagage mee. Een academische student leert
daarnaast analytisch denken en kritische
vragen te stellen. Allemaal bagage die het
zinvol maakt om met zo’n talent te gaan
werken. Bijvoorbeeld voor enkele maanden.
Alleen het sparren is al zinvol...”
Renate Berndsen:
“Mooie uitdaging bij Lindus”
Ruim twee maanden is
ze nu aan het werk.
Het bevalt Renate Berndsen
prima als nieuwe
secretariaatsmedewerker
van Lindus. “Ik zie hier
mooie, nieuwe uitdagingen.”
Half juli volgde ze Monique Boers op.
Renate, moeder van drie zonen, is niet
onbekend met Lindus. Ze woont in
Beek en is getrouwd met bestuurslid
Chiel Berndsen. “Dus ik krijg best veel
mee over het werk dat Lindus doet.
Vooral het slaan van bruggen tussen
de drie O’s (onderwijs, ondernemers,
overheid) spreekt me erg aan.”
Renate werkte jarenlang in de verzekeringswereld. Ze vertrok bij H. Jansen
Assurantiegroep in Winterswijk om drie
dagen (maandag, dinsdag en donderdag)
aan de slag te gaan bij Lindus. Daar is ze
samen met Anouk de Valois het eerste
aanspreekpunt.
“Het valt me op voor hoeveel werkgroepen en bijeenkomsten Lindus
uitgenodigd wordt. Lindus staat op de
kaart en wij proberen dat verder
uit te bouwen. Daarnaast proberen we
nog meer bedrijven te binden aan
Lindus. Ik heb er zin in.”
DUS magazine
19
Postbus 158, 6920 AD Duiven, T 0316-25 03 33, F 0316-25 03 30, [email protected]
staat voor inventief
Grip staat voor Grip. Voor wat we zijn.
gedreven om
onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. We gaan
resultaat : niet in kwantiteit, maar in kwaliteit.
We zijn inventief in advies. Elke dag, voor elke cliënt.
voor
Door betrokken te zijn en echt geïnteresseerd in de
mensen voor wie we werken. Omdat alleen dan advies
echt
persoonlijk is.
Schone lucht sinds 1963
Wij
zijn:
• Meedenkend
• Actief
Euroclima is een internationale producent van luchtbehandelingskasten. Binnen Nederland worden de producten vertegenwoordigd door Altop International. Met
de hoge kwaliteit van de producten, de innovatieve systemen en de uitgebreide service willen wij de beste keus
zijn voor de klant.
• Betrouwbaar
• klantgericht
• Toegankelijk
We care for better air
Wij denken graag mee met de klant om zo tot
de beste oplossing te komen.
• Vernieuwend
• Vakkundig
Onze oplossingen
• Functionele constructies op maat gemaakt!
• Geschikt voor elke branche
• Hoog rendement
• Hygiënisch
• Efficiënte warmte- en vochtterugwinning
• Service en onderhoud
www.euroclima.nl
international
“We care for
better air”
Postadres:
Postbus 242 • NL 7040 AE ‘s-Heerenberg
t +31 (0) 314 67 51 10 • www.altop-international.nl
Bezoekadres:
Handelsweg 12 • NL 7041 GX ‘s-Heerenberg
f +31 (0) 314 67 51 15 • [email protected]
NIEUWS
Nieuw leven voor Albertusgebouw
Internationaal
Logistiek
Symposium in
Emmerich
Het PAN kunstforum Niederrhein in
Emmerich vormt op 24 oktober het
decor voor een Internationaal Logistiek
Symposium. De organisatie is in handen
van EMMMO. Dit is een verbintenis tussen
het Duitse Emmerich en het Nederlandse
’s-Heerenberg. Vanuit de gedachte ‘samen
werken, samen sterker’ bieden zij logistieke
dienstverleners alle faciliteiten die nodig
zijn om succesvol te opereren. Meer informatie is te vinden via www.emmo.com.
Het was een hele operatie.
Maar de metamorfose van
het Albertusgebouw in
Didam is nagenoeg voltooid.
Lindus-leden Laris en
Musiater zijn blij met het
resultaat. Eind deze maand
volgt de opening.
Het monumentale gebouw is op een bijzondere manier behouden gebleven voor Didam.
Het Albertusgebouw dateert uit 1896 toen de
Albertusstichting een nieuw gasthuis voor
bejaarden opende. In de loop van de jaren
werd het gebouw uitgebreid met een zieken-
Bert Frölich: “Helemaal nieuw is de
oefenstudio voor popbands. Een
mooie aanwinst voor Het Musiater.”
huis en verpleeghuis. In de jaren zestig sloot
het ziekenhuis de deuren en kwam er een
gezondheidscentrum voor in de plaats. De
zorg voor bejaarden bleef gehandhaafd tot
vijf jaar geleden, toen woon-zorgcomplex
Meulenvelden en het nieuwe gezondheidscentrum in gebruik werden genomen.
In november 2010 kocht Laris het Albertusgebouw van de Gemeente Montferland en
volgde een ingrijpende renovatie. Deze is nu
nagenoeg afgerond. “We hebben een compleet nieuwe vleugel aangebouwd, zoals die
vroeger ook heeft bestaan”, vertelt directeurbestuurder Jan Peters van Laris. Zijn woningcorporatie investeerde ongeveer tien miljoen
euro in het gebouw. “Op de eerste en tweede
verdieping zijn 24 appartementen gekomen.
De begane grond is verbouwd en beschikbaar
gesteld voor culturele organisaties. Zo neemt
het Musiater hier een muziekschool in gebruik en is er ruimte beschikbaar voor de
stichting Welcom. Ook de historische kapel is
gerenoveerd en doet weer dienst voor nieuwe
activiteiten.”
De appartementen zijn inmiddels opgeleverd
en de overige ruimten volgen binnenkort. De
Stichting Welcom is hoofdhuurder en tekent
voor diverse activiteiten op het gebied van
ouderen en jongerenwerk. Tevens gaan ook
andere verenigingen gebruik maken van de
nieuwe ruimtes. Het Musiater vestigt er bijvoorbeeld een dependance van de muziekschool gericht op de gemeente Montferland.
Directeur Bert Frölich: “We beschikken over
vier muzieklokalen. Helemaal nieuw is de
oefenstudio voor popbands. Een mooie aanwinst voor Het Musiater. Tevens gaan we
samen met Welcom activiteiten ontwikkelen,
die in de sfeervolle kapel zullen plaatsvinden.”
Van Dorp
installaties
Best Managed
Company 2013
Ook dit jaar behoort Van Dorp installaties
tot de best geleide bedrijven van Nederland.
Jaarlijks beoordeelt Deloitte de strategie,
bedrijfsvoering en resultaten van bedrijven,
die minstens 15 miljoen euro omzetten,
financieel gezond zijn en een aandeelhoudend of zelfstandig bevoegd management
hebben.
“Wij zijn trots dat wij voor de derde keer
deze eervolle titel mogen dragen”, zo laat
Van Dorp Installaties weten. Deloitte
organiseerde het Best Managed Companiesprogramma voor het zesde achtereenvolgende jaar. Van Dorp installaties deed voor de
derde keer mee en werd door de kritische jury
wederom geselecteerd tot de groep best geleide bedrijven. In totaal meldden zich dit jaar
156 bedrijven aan. De landelijke jury koos
uiteindelijk zeventig ondernemingen, die een
jaar lang de titel ‘Best Managed Company
2013’ mogen
voeren.
DUS magazine
21
DE STELLING
Het Nieuwe Werken. We worden met dit begrip om de oren gegooid. Het
betekent voor de een dat hij wat vaker thuis mag werken en de ander maakt
op het werk gebruik van flexibele werkplekken. Onze stelling
Het Nieuwe Werken is uit
“Het Nieuwe Werken moet een maatpak zijn”
“Het nieuwe werken” is een containerbegrip.
Het is belangrijk om eerst te bepalen wat we
hieronder verstaan. Wat ons betreft is het, de
mens optimaal ondersteunen met middelen
en methodes, in zijn of haar werkzaamheden,
om zo tot een optimaal rendement te komen.
Dit is een continu proces. Alles om ons heen
verandert in een steeds hoger tempo. De
economie, de maatschappij, de steeds kortere
levenscyclus van technologische hulpmiddelen en de waarde die men toekent aan duurzaamheid. Veranderingen die ook directe
gevolgen hebben voor onze manier van leven
en werken. De grenzen tussen wonen en
werken zullen vervagen. We zoeken voortdurend naar een gezonde balans tussen het
zakenleven en onze levenszaken. Hier vanuit
gaande, kan het dus nooit ‘uit zijn’. Het
probleem zit hem in de naam Het Nieuwe
Werken (HNW).
In productie-omgevingen is het gebruikelijk
om processen doorlopend onder de loep te
nemen, om efficiënter te werken. Deze
vertaalslag zie je nu plaatsvinden in onder
andere administratieve werkomgevingen
door alle veranderingen.
De grootste fout die vaak wordt gemaakt, is
dat men HNW als een confectiepak ziet,
terwijl het een maatpak moet zijn. Geen
organisatie is hetzelfde, simpelweg omdat er
andere mensen werken. Het is dus ook
belangrijk dat je de omgeving en de processen aanpast aan de mens. De mens centraal
stellen in alles! Helaas gebeurt vaak het
omgekeerde, waardoor je niet het gewenste
resultaat krijgt, wat eigenlijk heel logisch is!”
Marijn Nieuwenhuis
Directeur AtmR Kantoorverandering, Elst
“Het Nieuwe Werken moet weer gewoon ‘werken’ worden”
“Het nieuwe werken staat nu zo’n jaar of vijf
hoog op de agenda bij bedrijfsleven en
overheid. Steeds meer partijen zijn er actief
mee bezig. Alle aandacht voor Het Nieuwe
Werken heeft in ieder geval geholpen bij een
stuk bewustwording.
Het Nieuwe Werken is niet nieuw en gaat ook
niet alleen maar over werken. Het is een
totaalplaatje. In de huidige maatschappij,
waarin veel ruimte wordt geclaimd voor individualisering, past een werkvorm waarbij je
zelf plaats en tijd kunt kiezen natuurlijk
prima. Wij denken dan ook zeker niet dat
Het Nieuwe Werken uit is.
Het is inmiddels echter ook duidelijk dat niet
elke organisatie hiervoor wil of kan kiezen,
dat de hooggespannen verwachtingen regel-
Hans Heuff
Directeur Office Design, Doesburg
22
DUS magazine
matig moeten worden bijgesteld en dat de
belangrijkste succesfactor wordt gevormd
door het gedrag van de deelnemers. En die
wil nog wel eens verschillen.
Ons wereldbeeld verandert namelijk. De hype
van Het Nieuwe Werken schiet soms door
naar roze badjassen en bedrijven die ons
willen doen geloven dat de oplossing zit in de
aanschaf van nieuw softwareproducten of
een revolutionair concept van kantoorinrichting. En er zijn adviesbureaus die Het Nieuwe
Werken ‘wel even’ bij je komen uitrollen en
de cultuurverandering implementeren. Die
mening zijn we niet toegedaan.
De verantwoordelijkheid om anders te gaan
werken ligt bij de mensen zelf, als medewerker, of als manager. Neem zelf initiatief en ga
erover in gesprek. Werken hoe je wil werken.
Dat is waar het om gaat: Het Nieuwe Werken
moet weer gewoon ‘werken’ worden.
Wij denken dat het Nieuwe Werken voorlopig
actueel is en blijft.
“We zullen nooit meer zonder Het Nieuwe Werken kunnen”
“De stelling dat Het Nieuwe Werken uit is,
prikkelt me. Volgens mij is het nog nooit zo
‘in’ geweest als de laatste tijd. Veel mensen
associëren het met thuiswerken, maar dat is
er hoogstens een onderdeel van. Het Nieuwe
Werken is veel meer. Het is niet alleen plaatsof tijdsonafhankelijk, maar vooral activiteitsafhankelijk. Daardoor verandert Het Nieuwe
Werken constant. Ik zie Het Nieuwe Werken
vooral als het vinden van een optimale balans
tussen wat het beste is voor het werk en voor
je privé. Het Nieuwe Werken vergt flexibiliteit aan de kant van werkgever én werknemer. Als een klant de medewerker wil spreken op kantoor, moet de medewerker daar
ook zijn. Ondanks alle nieuwe communicatietechnieken blijven persoonlijke ontmoetingen belangrijk. Dat betekent dat een vaste
thuiswerkdag voor veel medewerkers niet
mogelijk zal zijn.
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Daar wil
je in investeren. Zeker als de markt straks
weer aantrekt en er schaarste op de arbeids-
markt ontstaat, willen werkgevers nog meer
voldoen aan de individuele wensen van de
medewerker. En die veranderen tijdens hun
loopbaan voortdurend. Bij Rabobank De
Liemers werken vier generaties medewerkers.
Het onderlinge contact werkt professionaliteit, kennis en innovatie in de hand. Die
momenten – geregisseerd of toevallig – zijn
van cruciaal belang voor de ontwikkeling van
het bedrijf. We zijn het aan hen verplicht een
integrale visie op het gebied van het Nieuwe
Werken te ontwikkelen om te voorkomen dat
we niet verzanden in allerlei goedbedoelde
deelprojecten, die niet bijdragen aan de
klantbeloften of aan effectief en efficiënt
werken en al helemaal niet aan medewerkerswaarde.
Alles blijft in ontwikkeling. Daarom denk ik
dat we nooit meer zonder Het Nieuwe Werken kunnen. ”
Monique Nieuweboer
Directeur Particulieren Rabobank De Liemers
“Het nieuwe werken is
nooit in geweest”
Onder Het Nieuwe Werken beschouw ik vooral het thuiswerken. Volgens mij is Het Nieuwe Werken bij een productiebedrijf nooit in
geweest. De betrokkenheid van medewerkers
lijkt me van belang voor het efficiënt functioneren van een bedrijf. Daar past Het Nieuwe
Werken niet in. Er zijn allerlei disciplines die
met elkaar moeten communiceren. Op die
momenten is persoonlijke communicatie veel
effectiever. Binnen ons eigen bedrijf Altop
Kunststoftechniek hebben we bijvoorbeeld te
maken met verschillende stappen: verkoop,
werkvoorbereiding, engineering, productie
en montage. Voor productie en montage is
het sowieso niet mogelijk om thuis te werken. Dit is al 2/3 van het bedrijf. Ook de
medewerkers van engineering hebben de
kennis van elkaar nodig en moeten elkaar
controleren. Daarvoor moet je bij elkaar in de
nabijheid zijn. Voor verkoop is thuiswerken
volgens mij helemaal uit de tijd. Onze verkopers moeten bij de klanten zijn. Volgens mij
is het ook niet praktisch om thuis te werken
als je kinderen hebt tot twaalf jaar. Dan blijven er weinig effectieve uren overdag over.
Aan de andere kant is het in sommige gevallen wel handig om even ongestoord een groot
project uit te kunnen werken. Zeker voor
medewerkers met een grote woon-werkafstand. Als je dan thuiswerkt, moet je beschikken over een grote discipline, om de productieve uren ook te halen. Dat spreek je op basis
van vertrouwen met elkaar af. Zelf heb ik
hier geen goede ervaringen mee.
“Meerderheid
komt er op terug”
“Het lijkt te gaan als met zo veel ‘hypes’;
eerst wordt het snel populair, waarna de
nadelen duidelijk worden. Vervolgens blijft
er een (veel) kleinere groep over waarvoor
het echt meerwaarde biedt. Voor bepaalde
bedrijven of specifieke functies/medewerkers
zal het een prima werkvorm blijven, maar de
meerderheid komt er mijns inziens op terug.”
Henk Abma
Vink Kunststoffen
“Persoonlijk
contact is belangrijk”
Of is Het Nieuwe Werken uit is? Ik denk
persoonlijk dat we gelukkig weer een
stukje terug gaan naar het persoonlijke!
Met gebruik uiteraard van al onze media/
communicatie. Het persoonlijk contact
vind ik zelf heel belangrijk.”
Chiel Berndsen
Fred Hakvoort
Altop Kunststoftechniek, ‘s -Heerenberg
BKC
DUS magazine
23
DUURZAAM
Eerste verkenning Wim Nabbe levert enthousiaste reacties op
Mooie toekomst voor
duurzaamheidscentrum
24
DUS magazine
Hij noemt het zelf een houtskoolschets. Daarin heeft
Wim Nabbe in opdracht van Lindus uitgebreid de kansen
onderzocht om in de Liemers in navolging van het Logistiek
Expertise Centrum ook een Duurzaamheids Expertise
Centrum (DEC) de Liemers op te richten. “Ik denk dat een
dergelijk centrum er inderdaad gaat komen”, voorspelt
Nabbe. “Tijdens mijn onderzoek ben ik namelijk veel
enthousiaste ondernemers en bestuurders tegengekomen
die hun steentje willen bijdragen.”
In de Liemers kennen we Wim Nabbe als
voormalig gemeentesecretaris van de
gemeente Rijnwaarden. Daar nam hij vorig
jaar afscheid. “Ik heb met veel plezier
gewerkt in Rijnwaarden, maar ik was daar na
negen jaar klaar met het ontwikkelen van de
organisatie. En juist dat aspect ‘ontwikkelen’
trekt me aan. De afgelopen jaren heb ik me
als gemeentesecretaris in de Liemers ook
ingezet voor de samenwerking tussen
gemeenten. Die gaat mij eigenlijk nog niet
eens hard genoeg. Ook op het gebied van
duurzaamheid kunnen we hier nog grote
stappen zetten. Toen ik over de kansen van
een duurzame Liemers in gesprek ging met
Lindus-bestuurders Henk Dekker en Jan de
Nooij bleek duurzaamheid ook daar op de
agenda te staan. Heel toevallig dus.
Uiteindelijk heb ik de opdracht aanvaard om
als kwartiermaker een verkenning te doen
naar de mogelijkheden om in de Liemers een
Duurzaamheids Expertise Centrum de
Liemers op te richten en die verkenning is
nu afgerond.”
Wim Nabbe voerde tal van gesprekken met
vertegenwoordigers van de vier O’s:
Onderwijs, Overheid, Ondernemers en
Onderzoeksinstellingen. Hij woonde ‘duurzame’ bijeenkomsten bij, las notities en keek
hoe het er elders in Nederland aan toe ging.
De noodzaak van een duurzaamheidscentrum in de Liemers werd snel duidelijk. “Er
spelen mondiaal grote problemen. Enkele
voorbeelden? Onze hulpbronnen zijn niet
onuitputtelijk, de olie- en gasvoorraden in de
wereld slinken en klimaatzones schuiven op.
Daar moeten we wat aan doen. We mogen
deze problemen niet doorschuiven naar volgende generaties.”
Lokaal oppakken
Duurzaamheid is volgens Nabbe een vraagstuk dat niet alleen mondiaal of landelijk,
maar zeker ook lokaal en regionaal moet
worden opgepakt. “Steeds meer mensen zijn
wars van grote instituties en ondernemingen.
De drang neemt toe om het in eigen hand te
nemen. Onafhankelijk te zijn ten opzichte
van de grote instituties. De ‘oude’ lokale
coöperatiegedachte wordt sterker. Er gaan
ook steeds vaker stemmen op om het in de
eigen regio op te pakken. Daarnaast ontstaan
er door regionale samenwerking tussen de 4
O’s nieuwe kansen en schaalvoordelen. Het
Duurzaamheids Exertise Centrum kan deze
initiatieven om in 2020 voor een bepaald
percentage aan CO2-reductie en duurzame
energie te hebben gerealiseerd.”
Het DEC de Liemers moet in de ogen van
Nabbe uiteindelijk leiden tot een organisatie
die lijkt op het LEC. Verder is er een duidelijke synergie met de Liemerse Economische
Agenda waar nu hard aan gewerkt wordt.
Er hoeft in de ogen van Wim Nabbe geen
fysiek kantoor te worden geopend. De
organisatie zou gerund kunnen worden door
een stuurgroep en projectleider met daaronder diverse projectgroepen, die programma’s
in gang zetten en daar een eigen verdienmodel aan hangen. Nabbe: “Het DEC de
Liemers ziet er in mijn ogen uit als een
centrum, met een eigen Liemerse Energie
Agenda en eigen Liemers realisatieprogramma’s en projecten. Het DEC de Liemers kan
binnen de Liemers ook de uitwisseling en
ontwikkeling van kennis en ervaring rond
duurzaam ondernemen stimuleren. Nabbe
verwacht dat het DEC de Liemers een
samenhang krijgt met het al bestaande
Logistiek Expertise Centrum. “DuurzaamDuurzaamheid is volgens Nabbe een
vraagstuk dat niet alleen mondiaal
of landelijk, maar zeker ook lokaal en
regionaal moet worden opgepakt.
toch al groeiende samenwerking in de
Liemers verder versterken op duurzaam
gebied.”
heid is een thema dat als vast aandachtspunt
bij het Logistiek Expertise Centrum op de
agenda zou kunnen staan.”
Het DEC de Liemers moet in de ogen van
Wim Nabbe vooral een regionaal samenwerkingsverband worden van ondernemers,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden én in een latere fase ook burgers. “Het
DEC de Liemers heeft tot doel om met elkaar
programma’s en projecten te ontwikkelen en
uit te voeren die gericht zijn op het versnellen en versterken van duurzaamheid in onze
regio de Liemers. Het DEC de Liemers zou de
regisseur en uitvoerder moeten zijn van een
collectieve Liemersbrede ambitie van de 4 O’s
én burgers verenigd in diverse duurzame
Nabbe adviseert het bestuur zijn bevindingen
verder te laten uitwerken in een businessplan. Een speciale kartrekkersgroep met
daarin vertegenwoordigers van de vier O’s
zou dit op kunnen pakken. “Diverse mensen
waar ik mee gesproken heb, zijn zo positief
dat ze hier een rol in willen gaan spelen. Ook
veel ondernemers zijn razendenthousiast.”
Het bestuur van Lindus bespreekt op dit
moment de ‘houtskoolschets’ van Wim
Nabbe. Vervolgens is de kans groot dat op
korte termijn een kartrekkersgroep aan de
slag gaat met de uitwerking van de ideeën.
DUS magazine
25
MEER SNELHEID IN
UW ONDERNEMING,
DAAR NEMEN WIJ
DE TIJD VOOR
Sneller beslissingen nemen. Dat is ondernemen anno nu.
Snelheid is een belangrijk element voor uw ondernemersactiviteiten. De snelheid waarmee u beslissingen neemt heeft tenslotte veel
invloed op de mate waarin u kansen kunt benutten. Daarom werkt u bij ABN AMRO met adviseurs die thuis zijn in uw sector en weten
wat er speelt in De Liemers. U praat altijd met mensen met mandaat. Net als u vinden ook wij korte lijnen belangrijk, onze specialisten
zijn voor u binnen handbereik. Bijvoorbeeld adviseurs cashmanagement die zich verdiepen in uw onderneming en zorgen dat u uw
geldstromen efficiënt organiseert.
Wilt u ook meer snelheid in uw ondernemingsactiviteiten brengen? Ga dan naar abnamro.nl/bedrijven of bel met Hans Reussing,
senior relatiemanager Bedrijven De Liemers, 026 354
77 52.
- 3536015.
NIEUWS
Campagne ‘de Liemers, helemaal goed!’
begint vruchten af te werpen
“Bedrijfsleven heeft
baat bij Liemers gevoel”
Branding
Ruim een jaar was hij namens het Regionaal
Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
(RBT KAN) als regiocoördinator de grote
promotor van de Liemers vanuit de campagne ‘de Liemers, helemaal goed!’. Inmiddels
werkt Thijs Bisschops niet meer voor RBT
KAN. De groei die de Liemers doormaakt,
heeft in ieder geval grote indruk op hem
gemaakt.
De campagne ‘de Liemers, helemaal goed!’
begint zijn vruchten af te werpen. Ook voor
het bedrijfsleven, benadrukt Bisschops.
“Veel grote steden proberen zich op de kaart
te zetten met megabudgetten. Wij doen het
op een andere manier. Met weinig middelen,
maar met een ongekende cohesie in het
gebied. We zijn dichtbij onszelf gebleven en
dat blijkt te werken.”
Bisschops merkt dat de bekendheid van
De Liemers als gebied verder groeit. Hij
ziet ook dat bedrijven het Liemersgevoel
oppakken. “Er wordt steeds meer samengewerkt en er ontstaat een groepsgevoel.
Juist dat is heel belangrijk. We hebben in
de Liemers een groot bedrijfsleven en
verenigingsleven.
We benadrukken dat we elkaars krachten
moeten benutten en dat wordt goed opgepakt. Samen sta je sterk. Op de transportbeurs in Rotterdam stond één gezamenlijke
stand met Liemerse transportbedrijven,
Liemerse gemeenten, Lindus en het Logistiek
Expertise Centrum. Dat was prachtig om te
zien. En als je vandaaruit naar het gebied de
Liemers kijkt, dan zie je eens te meer hoe
gunstig en mooi de ligging van dit gebied is.
Helemaal goed dus.”
Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) voert de projectcoördinatie
over de campagne ‘de Liemers, helemaal goed!’ tot en met 2015. RBT KAN is een marketingorganisatie en zet zich in voor de regio Arnhem Nijmegen en heel Gelderland. Doel is om meer
bezoekers te genereren, die langer blijven en meer geld besteden. In het verlengde daarvan ligt
city- en regiomarketing, waar RBT KAN in de afgelopen jaren op heeft ingezet voor (made in)
Arnhem en de Romeinencampagne in het Rijk van Nijmegen.
Een voorbeeld hoe de branding van ‘de
Liemers, helemaal goed!’ kan werken voor
het bedrijfsleven is het festival Dreamfields
afgelopen zomer. “We hebben samen met
Hotel Duiven bij Arnhem A12 en met
organisator The Matrixx een VIP-arrangement verloot via de social media.
Uiteindelijk leverde dit Van der Valk 1200
nieuwe ‘likes’ op Facebook op en de aanbieding is 85.000 keer gezien.
Prima reclame. Van der Valk is sowieso
een goed voorbeeld van een bedrijf dat de
Liemers als gebied promoot bij haar klanten.”
Samen sta je in de Liemers volgens Bisschops
sterker. “Ik zie regelmatig nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Het logo zoals we
dat hebben gepresenteerd vormt een Liemers
bindmiddel. Het bedrijfsleven moet co-branden en de Liemers promoten via haar eigen
media zoals bijvoorbeeld een website. Dan
creëer je schaalvergroting, slagkracht en
tegelijkertijd kostenreductie per organisatie.
Dat gebeurt steeds meer. Op deze wijze kun
je ook inkoopvoordelen gaan organiseren.
Je creëert op deze manier binding en een
positieve uitstraling. Ik ben ervan overtuigd
dat dit economisch gezien goed is voor de
regio. Er ontstaat zo crossselling tussen
bedrijven, die naar elkaar verwijzen.
Camping de Aerdtse Wacht bijvoorbeeld,
wijst op de bedrijven in de buurt. Zo werkt
het. Als we samen positief denken en trots
zijn op onze eigen omgeving, dan stralen we
dat uit.
Ik zie dat in de
Liemers gebeuren en ben trots
dat ik daar een
bijdrage aan heb
geleverd.”
Thijs Bisschops is
inmiddels opgevolgd door Eva
Verhoeven (foto),
[email protected]
rbtkan.nl.
DUS magazine
27
BEDRIJVIG
Bedrijf uit ’s-Heerenberg maakt zich op voor vijftigjarig bestaan
Kolibri en de geheimen
van het etiket
Volgend jaar viert Kolibri
Managing director en eigenaar Jan Frederik Vink (l)
en marketing & sales manager Erik Geutjes.
Labels in ’s-Heerenberg
haar vijftigjarig bestaan.
Het bedrijf is in een halve
eeuw uitgegroeid tot een
van de toonaangevende
drukkers van zelfklevende
etiketten in Nederland.
Opvallend is dat Kolibri
regelmatig het nieuws
haalt als er weer eens een
label in de prijzen valt.
Op een zonnige woensdag bezoeken we
bedrijventerrein ’t Goor, waar Kolibri al
sinds haar oprichting is gevestigd aan de
Lengelseweg te ’s-Heerenberg. We hebben
een afspraak met managing director en
eigenaar Jan Frederik Vink (58). Saillant
detail: De vader van Vink was oprichter
van Vink Kunststoffen in Didam. De in
Oosterbeek woonachtige Vink zat zelf nooit
in de kunststoffen. Met zijn opleiding HTS
Bedrijfskunde werkte hij onder meer bij
Nimax Etiketten in Elst en was hij actief als
zelfstandig bedrijfsdeskundige. Maar inmiddels bivakkeert hij al weer zo’n twintig jaar
bij Kolibri.
In zijn kantoor kijkt hij terug op de beginjaren van het bijna ‘gouden’ bedrijf. “Kolibri
is ontstaan vanuit het eveneens Berghse
bedrijf DS Plastics”, vertelt Vink. “Eigenaar
Dick Schouw had voor zijn plastic producten
etiketten nodig en besloot deze als een echte
‘Willy Wortel-ondernemer’ zelf te gaan fabriceren. Uiteindelijk was dit het begin van
Kolibri Etikettenfabriek, het latere Kolibri
Labels.”
Managing buy out
In 1972 nam Henk Swarttouw het bedrijf
van Dick Schouw over. Jan Frederik Vink
fungeerde vanaf 1993 als adjunct directeur.
Hij werd in 1998 mede-eigenaar van de
holding, die boven Kolibri stond. Na een
management buy out kwam er in 2001 een
driemanschap aan de leiding bij Kolibri,
waaronder Vink. “De samenwerking verliep
niet goed. Uiteindelijk ben ik overgebleven
en sta ik vanaf 2008 alleen aan de leiding
van het bedrijf. Het waren mede door de
28
DUS magazine
wisselingen in de bedrijfsleiding zware jaren,
maar we zijn er doorheen gekomen. Vanaf
2009 hebben we de opgaande lijn weer te
pakken.”
Een van de succesfactoren is de innovatieve
drang die Kolibri Labels tentoonspreidt. “Wij
willen geen saai bedrijf zijn dat blind doet
wat haar klanten vragen. We willen meedenken en samen mooie producten maken. Op
die manier kun je jezelf blijven ontwikkelen
en dat is in de loop van de jaren ook ons sterke punt gebleken. We hebben nieuwe machines aangeschaft en vanuit ons speciale ‘competence center’ bedenken wij samen met
onze klant de meest fraaie labels. Ook waar
het gaat om social media zijn we erg actief.
Het leverde ons zelfs een nominatie op. We
horen tot de top van Achterhoekse bedrijven
die op een opvallende manier gebruik maken
van social media. Hoe we dat doen? We laten
bijvoorbeeld via Twitter en Facebook heel
duidelijk zien waarmee we bezig zijn en wat
we kunnen. Zo zijn we op alle fronten vernieuwend. En dat is volgens mij zeker in deze
tijd heel belangrijk.”
Nog even wat cijfers op een rijtje. Anno 2013
telt Kolibri Labels 52 medewerkers, draait
het bedrijf een jaaromzet van 7 miljoen euro
en neemt de export 25 procent van de totale
omzet in beslag. Jaarlijks worden er meer
dan één miljard etiketten gedrukt op meer
dan 140 verschillende zelfklevende materialen.
Rondleiding
Dan is het tijd voor de rondleiding. Al gaat
dat niet zomaar. Omdat Kolibri ook waardepapieren en -zegels drukt, moet er eerst een
formulier worden ingevuld. Maar daarna
openen alle deuren zich.
Tijdens de rondgang licht Vink een technisch
tipje van de labelsluier op. Want bij Kolibri
wordt niet zomaar een stuk ‘plakkend papier’
bedrukt. “De etikettenindustrie kent diverse
technieken”, zo begint hij te vertellen.
“Natlijm, zelfklevend, inmould en heatseal.
Kolibri Labels richt zich op de productie van
zelfklevende etiketten. Natlijm kent iedereen
van de oude postzegel. Je activeert de lijm
door de achterkant vochtig te maken. Bier-
Naast de Zwitserse Ilma drukpersen is
met name de nieuwste digitale machine
de trots van het bedrijf.
flessen zijn jarenlang op deze wijze geëtiketteerd en voor een deel gebeurt dat nog
steeds. Naast de gewone zelfklevende labels
zijn er sinds kort ook ‘wash-off’ zelfklevende
etiketten, die in de wasstraat verwijderd
worden. De flessen zijn daarna weer klaar
voor hergebruik. Het zelfklevende materiaal
is vaak ook mooier te bedrukken. En ja, ook
deze wash-off etiketten leveren wij.”
Andere toepassingen zijn shrink-sleaves,
etiketten die je rond een fles draait en laat
krimpen waardoor het etiket vast komt te
zitten. Tenslotte zijn inmould labels erg populair. Deze worden meteen in de kunststofmatrijs meegespoten. Zoals een bierlogo op
een krat. Weer wat geleerd!
We lopen langs de machines. Sommige lijken
op elkaar, maar ze voegen allemaal iets
specifieks toe, verzekert Vink ons. Naast de
Zwitserse Ilma drukpersen is met name de
President van de internationale Finat
Kolibri Labels is aangesloten bij de internationale belangenorganisatie Finat. Daar was Jan
Frederik Vink ook jarenlang president van. Kolibri Labels mocht regelmatig een Finat Award in
ontvangst nemen voor bijzondere labels. De laatste prijs ging naar het deels transparante label
van A NICE Liquer, dat is verpakt in een schuine fles, een opvallende blauwe kleur heeft en een
innovatieve bedrukking kent. Kolibri Labels werd in 2011 uitgeroepen tot Best European
Convertor of the Year en dit jaar is het bedrijf genomineerd voor de nationale TV Succes Award
2013 van het RTL 7 programma De Succesfactor.
nieuwste digitale machine de trots van het
bedrijf. Met dit hoogwaardige machinepark
kunnen alle labels gedrukt worden, waar een
klant maar om vraagt. Ook waar het gaat om
specifieke wensen. Zo is Kolibri Labels tegenwoordig preferred supplier voor bedrijven in
binnen- en buitenland, die met behulp van
labels coderingen aanbrengen op hun verpakkingen. Vink: “Denk aan barcodes en adressen die vlak voor verzending nodig zijn.”
Rollenproduct
Het leveren van labels voor industriële verwerking is een specialisme geworden. “Labels
zijn een rollenproduct. Wij zorgen ervoor dat
de labels machinaal verwerkbaar zijn. Het
luistert heel nauw om een etiket op het goede
moment de rol te laten loslaten, zodat het
label exact op het eindproduct geplakt kan
worden. Wij zien er een uitdaging in om dit
perfect te verzorgen en proberen dit procedé
telkens te verbeteren. Wij gaan graag aan de
slag met complexe processen om zo onze
bedrijfsprocessen en producten naar een
hoger level te tillen.”
Als we verder door het bedrijfspand lopen,
ontdekken we bekende merken. Kruidvat,
Etos, Jumbo, maar ook de Liemerse bedrijven
Fassin (snoepgoed en drop) en Toorank
(drank) blijken hier kind aan huis met hun
producten. Net als Lindus met haar naambadges. “Wij doen graag zaken met Liemerse
bedrijven”, zegt Vink. “We kijken altijd eerst
naar onze eigen omgeving. Daarom zijn we
ook heel bewust lid van Lindus. Ik vind
het nog steeds een goede beslissing dat de
Industriële Kring Bergh destijds is gefuseerd
met Lindus. Met een grotere ondernemersvereniging kun je een sterkere vuist maken
als je voor de gezamenlijke belangen opkomt.”
DUS magazine
29
H e r k e n ba a r. ..
●
Gegarandeerde 24-uurs levering
●
Fijnmazige distributie door heel Nederland
Door heel Nederland, de klok rond
Impact 81 Duiven Tel 026 31 95 400 Fax 026 31 95 427 www.visserduiven.nl
Maakt óók
leden van
Lindus online
succesvol
www.blikoponline.nl
NIEUWS
Minder aanbod
restafval
Rijnwaarden
Stichting Sent wijst mensen
de weg naar arbeidsmarkt
De afvalinzameling met nieuwe restafvalcontainers en de proef met containers voor verpakkingsafval in de gemeente Rijnwaarden is
voorspoedig van start gegaan. Er worden
volgens de eerste cijfers minder restafvalcontainers aangeboden dan voorheen. De gemeente merkt dit doordat de afvalinzamelaar
veel sneller klaar is met de inzamelrondes.
Voor de gemeente is dit een positieve ontwikkeling. Naast de besparing op de verwerkingskosten voor het restafval, er wordt namelijk minder restafval aangeboden, kan de
gemeente nu dus ook op de inzamelkosten
besparen. Daarnaast zet de gemeente in op
meer inkomsten uit hergebruikstromen.
Kunststofverpakkingen, papier en groenafval
zijn daar belangrijke voorbeelden van.
Binnenkort draait
Sent met zeventig
mensen in de
productie.
In een krakende economie valt het niet mee
om mensen met een uitkering aan het werk
te krijgen. Stichting Sent bewijst echter dat
er wel degelijk mogelijkheden bestaan.
Sent staat voor Samen Een Nieuwe
Toekomst. Het jonge initiatief van de
compagnons Pieter Bisselink en Luc van
der Aa bestaat nog geen jaar, maar wees al
veel mensen de weg naar de arbeidsmarkt.
De stichting zoekt samenwerking met
gemeenten in de regio en sloot inmiddels
een re-integratieovereenkomst met de
gemeente Montferland. Sent gaat 55
mensen uit Montferland met een bijstandsuitkering begeleiden en trainen, zodat zij
makkelijker kunnen doorstromen naar het
bedrijfsleven.
Pieter Bisselink is blij verrast dat het
concept zo aanslaat. “Als stichting helpen
we mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van werkzaamheden. Op die manier komen mensen weer
in een werkritme en leren zij werkdiscipline
aan. Daarnaast begeleiden we ze ook op
andere vlakken. Bijvoorbeeld met het
schrijven van een sollicitatiebrief of het
laten volgen van de nodige cursussen of
opleidingen. De toegevoegde waarde is dat
we alle medewerkers blijven monitoren.
Dus we kunnen bedrijven een goed advies
geven over de mensen die ze overwegen aan
te nemen. Dat maak je in andere situaties
niet mee.”
De werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het bedrijfsleven, benadrukt
Bisselink. “De medewerkers recyclen al
het materiaal waar een stekker aan zit.
Allemaal activiteiten die voor een regulier
bedrijf economisch niet interessant zijn.
Aan de andere kant kan het bedrijfsleven
wel haar recyclemateriaal bij ons kwijt
zonder stortkosten te betalen. Wij recyclen
het weer.”
Bijzonder is dat Sent zonder subsidies of
steun werkt. De stichting bedruipt zichzelf.
“We geloven echt in onze visie. Mensen
stromen makkelijker vanuit een werksituatie in dan vanuit een thuissituatie. Daarom is het belangrijk dat zij in een arbeidsritme blijven. Om ze zo snel mogelijk aan
een baan te helpen. Wij nodigen bedrijven
die mensen willen plaatsen dan ook uit te
reageren.”
Binnenkort draait Sent met zeventig mensen in de productie, die via UWV en gemeenten zijn binnengekomen. “Wij willen
doorgroeien tot honderd medewerkers. We
constateren dat er voor tachtig procent van
de mensen een goed perspectief is op een
baan. Dat betekent dat zij naast het traject
bij ons, gewoon weer kunnen deelnemen
aan de maatschappij.”
Meer informatie over de in
Babberich gevestigde Stichting Sent:
www.stichtingsent.nl.
Nieuwe vmbo
school zoekt
aansluiting met
bedrijfsleven
Op dit moment verrijst in een snel tempo
het nieuwe schoolgebouw Landeweer in
Zevenaar-Oost. In de zomer van 2014
verhuist de bovenbouw van het vmbo in
Zevenaar van het gedateerde Vestersbospand naar deze nieuwe locatie.
Landeweer wordt gebouwd tussen de woonwijk Groot Holthuizen en bedrijventerrein
7Poort. Het wordt een opvallend hoog gebouw. Op vier etages krijgen de verschillende
leerwegen in het vmbo les. Ongeveer 650
leerlingen kunnen kiezen uit zes onderwijskundige afdelingen. Op deze afdelingen worden theoretische vakken zoveel mogelijk aan
de praktijk gekoppeld. De leerruimten variëren in oppervlak en inrichting.
Op de begane grond springen de technische
opleidingen in het oog: bouw (wonen en
interieur), metaal en elektro en mobiliteit
(voertuigentechniek en logistiek). Deze
afdelingen zullen in het nabij gelegen
bedrijventerrein 7Poort aansluiting zoeken
bij het bedrijfsleven.
De tussenverdiepingen zijn vooral gereserveerd voor sport, maar ook dienstverlening,
veiligheid, handel en administratie vinden
daar hun plek. Op de grote bovenverdieping
is ruimte voor de groeiende afdeling zorg en
welzijn en voor de grote groep leerlingen in
de gemengde en theoretische leerweg (de
vroegere mavo).
DUS magazine
31
Geachte ondernemer van de Liemers
Een kleurrijke kerst begint bij Makro!
De feestdagen, hét moment om dankjewel te zeggen voor het afgelopen jaar.
Verras collega’s, medewerkers en relaties met de kleurrijke keuzes van Makro Kerstpakketten.
Vanaf 15 oktober zijn onze rijk gevulde Huisselectie- en B2B-pakketten weer verkrijgbaar op de winkelvloer
van Makro Duiven. Keuze uit 40 rijkelijk gevulde pakketten variërend in prijs vanaf € 9,00.
Wilt u niet tot 15 oktober wachten?
Makro Duiven heeft ook een prachtig ingerichte kerstpakketten showroom.
Op afspraak kunt u hier uw pakket bekijken en bestellen.
Heeft u meer dan 50 pakketten nodig?
Voor u is er de mogelijkheid om zelf een kerstpakket samen te stellen.
Kijk, kies, combineer en maak uw keuze uit meer dan 1600 kleurrijke kerstcadeaus.
Makro Kerstpakketten staat voor 45 jaar ervaring en hoge kwaliteit.
Uw cadeaus komen stipt op tijd aan op het juiste adres.
Want afspraak is afspraak.
Dé manier om straks in december dankjewel te zeggen.
Bezoek onze stand tijdens de B2B beurs de Liemers bij van de Valk of
maak een afspraak in onze showroom op 026-3186828.
Vergaderen
Teambuilding
Overnachten
Zin in een
culinair
bedrijfsuitje?
Het echte Italiaans koken leert u van een in Italië
Bel 026 3537260
gecertificeerde topkok bij Academia Barilla. Wat te
denken van het ambachtelijk bereiden van een risotto
of pizza om vervolgens lekker te tafelen? Een perfecte
gelegenheid voor teambuilding. Salute!
Mogelijke workshops zijn:
• Pasta
• Italiaansbrood
• Risotto
• Italiaansewijnen
• Pizza
• IJs
• Barista
in samenwerking met
[email protected]
026 3537260, www.academiabarilla.nl
Workshops
Italian gastronomy
Van pasta tot pizza, van barista tot Prosecco
Tradim komt met innovatief
‘stroom & data’ railsysteem
Te weinig stopcontacten of verlengsnoeren
die in de knoop raken. Veel bedrijven, zorgen onderwijsinstellingen worstelen met hun
elektrasysteem. Het innovatieve Mainline
Power & data lost deze problemen op en
zorgt op iedere gewenste plek voor stroom
zonder onhandige verlengsnoeren.
Tradim, een merknaam van het Didamse
bedrijf Traditech, is importeur van Mainline
Power. Mainline Power is een flexibel stroom
& datarailsysteem. Het wordt bijvoorbeeld
als designelement op wanden van een schoolaula, kantoor, portocabin of woonkamer
geplaatst. Moet je bij een traditionele kabelgoot vooraf beslissen waar een stroom of
data stopcontact komt, bij Mainline Power
neemt iedere gebruiker bijvoorbeeld zijn
eigen stopcontact mee, dat je vervolgens met
één handomdraai in het railsysteem draait.
Het is daarna meteen te gebruiken. “Steeds
meer architecten ontdekken Mainline”, zegt
Marja Nuwenhof van Tradim. “Het wordt
gezien als een stylingobject. Maar het is vooral ook praktisch. In flexibele kantoren vormt
Mainline bijvoorbeeld de oplossing voor de
alsmaar veranderende indeling van werkplekken.
Het systeem kent ook een data-optie via
een zogenaamd ‘data stopcontact’. Via het
ethernet kunnen op deze manier ook dataverbindingen tot stand worden gebracht met
Mainline Power.
Inmiddels loopt er een pilot bij enkele
Nederlandse scholen en zorginstellingen.”
Meer info: www.mainlinepower.nl.
“Innovatie vouchers voor
haalbaarheidsstudie”
MKB-maakbedrijven met een innovatief idee
kunnen een voucher aanvragen van maximaal
10.000 euro voor het laten uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie. In alle gevallen wordt
van de ondernemer verwacht dat hij zelf ook
minimaal de helft van de kosten investeert in
het project.
Bij het Platform voor Creatieve Technologie
kan meer informatie worden verkregen en
een aanvraag worden ingediend. De vouchers
zijn bedoeld om kleine knelpunten aan te
pakken. Bijvoorbeeld voor het inhuren van
een deskundige om te berekenen of een bepaald plan haalbaar is, het leveren van een
bijdrage in de bouw van een pilotinstallatie,
proeven die door externen worden uitgevoerd
bij een eerste testopstelling of bijvoorbeeld
een onderzoek naar lasertechnologie. Het is
raadzaam om bij nieuwe ontwikkelingen bij
het PCT na te vragen of een financiële bijdrage inderdaad mogelijk is. Alleen ondernemers
uit midden Gelderland kunnen een haalbaarheidsonderzoekaanvraag indienen bij het
PCT. Het project dient in de regio te spelen
en innovatief te zijn. Samenwerkingsprojecten worden met voorkeur behandeld.
Het is de bedoeling dat na het onderzoek het
idee verder wordt uitgewerkt naar een concept. De provincie Gelderland wil met deze
ondersteuning extra arbeidsplaatsen en omzet creëren door onder andere de doorlooptijd van nieuwe ideeën tot de daadwerkelijke
marktintroductie te verkorten. Vanzelfsprekend zoekt het PCT ook zelf naar bedrijven
of kennisinstellingen die de vraag van de
aanvragende ondernemer van een passend
aanbod kunnen voorzien. De toetsing gebeurt door PCT innovatiemakelaar Jan van
de Weerd, het bestuur van het PCT midden
Gelderland beslist over toekenning.
Het Platform Creatieve Technologie (PCT) is
opgericht door een groep enthousiaste ondernemers uit midden Gelderland om innovatie, creativiteit, onderlinge samenwerking
en het delen van kennis te bevorderen binnen
de maak- en creatieve industrie. Het PCT kan
worden ingeschakeld voor alle vragen op het
vlak van innovatie en vernieuwing. Door
ondersteuning vanuit onder meer de provincie Gelderland zijn er voor ondernemers uit
de doelgroep geen kosten aan verbonden.
De provincie Gelderland ziet het versterken
van de regionale economie als een van de
belangrijkste uitdagingen voor Gelderland
in de komende jaren. Speerpunten hierin
zijn het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid. Daarom heeft de Provincie
Gelderland in 2013 een nieuwe economische
ondersteuning ontwikkeld als onderdeel van
de Subsidieregeling Vitaal Gelderland.
Het PCT begeleidt en coördineert aanvragen
waarvoor alleen MKB-maakbedrijven in
aanmerking komen.
INNOVATIE
De kansen rond
3D printing
De afgelopen zomer was ik vanuit het
Platform Creatieve Technologie betrokken
bij het 3D printatelier in het centrum van
Arnhem. Een projectontwikkelaar stelde acht
weken lang een winkelpand naast V&D ter
beschikking, waar alles te zien was rondom
3D printing. Printers, scanners, materialen en
veel eindproducten werden tentoongesteld in
een mooie set-up, bemand door kundige
liefhebbers, studenten en experts.
Meest pakkend vond ik nog een animatiefilmpje dat treffend in beeld bracht hoe het
nieuwe produceren er in de toekomst uit
gaat zien. Via huisvlijt en industriële revolutie
gingen we in het verleden naar massaproductie ver van huis. Die productie komt weer
terug naar de regio, want wij als consument
worden de nieuwe producent. Jazeker,
decentrale en zeer lokale productie is
mogelijk met een 3D printer. De software
voor het te produceren item haal je simpel
van internet en de grondstoffen om mee te
printen, koop je bij de lokale supermarkt.
Drie maanden terug is ExOne naar de
Amerikaanse beurs Nasdaq gegaan. Dit
bedrijf maakt professionele 3D printers en is
de eerste beursgenoteerde onderneming in
deze industrie. Een echte voorloper dus. De
koers van ExOne explodeerde in korte tijd
van 20 naar 65 dollar. Is hier sprake van een
hype of staan we aan het begin van een
innovatieve industriële revolutie en is dit de
Apple of Microsoft van de toekomst? Ik merk
dat alle mensen die iets met deze 3D sector
te maken hebben, op zoek zijn hun positie te
bepalen. Als u nu expertise opbouwt in uw
organisatie rondom dit fenomeen, pakt u een
kans. Rondom deze ‘revolutie’ ontstaan zeker
marktkansen. Kansen die ontstaan in of rond
uw Liemerse onderneming.
Het 3D printatelier
was tijdelijk en is
helaas weer gesloten.
Het enthousiasme
blijft, dat merkt u!
Neem contact op, als
u meer wilt weten
over ontwikkelingen
rondom 3D printing.
Jan van de Weerd
innovatiemakelaar
PCT, [email protected]
www.pctmg.nl
Meer informatie: www.pctmg.nl
DUS magazine
33
DE MAAND VAN...
“Ik heb iets met
de Liemers”
Hanneke Luising: “Ik ben bestuurslid
geworden omdat ik graag een actieve
bijdrage wil leveren aan de
economische groei van deze regio.”
“Oud-bestuurslid Joost Kelderman van
Lindus vertelde me dat je als nieuw bestuurslid zeker twee jaar nodig hebt om er achter te
komen wat Lindus allemaal precies doet.
Ik ben nu twee-en-een-half jaar bestuurslid
en ontdek nog steeds nieuwe zaken. Veel
mensen zien Lindus vooral als netwerkclub.
Maar Lindus doet meer! We zijn een organisatie waar rekening mee wordt gehouden.
We schuiven overal aan om over belangrijke
Liemerse onderwerpen mee te praten en zijn
een volwaardige gesprekspartner voor overheden en instellingen.
Ik ben bestuurslid geworden omdat ik
graag een actieve bijdrage wil leveren aan de
34
DUS magazine
economische groei van deze regio. Ik geloof
in Lindus en voel me thuis in het gebied waar
ik geboren ben en met veel plezier werk.
Daarom zit ik in meer besturen, zoals het
Musiater en Liemers 2020. Door samen te
werken en partijen met elkaar te verbinden,
gaan deuren open die anders gesloten zouden
blijven en worden ideeën daadwerkelijk omgezet in concrete acties.
Het bestuurslidmaatschap van Lindus is
veelomvattend. De ene week kost het me
zes uur en de andere week vijftien uur.
Gemiddeld twee keer per week heb ik een
vergadering of bijeenkomst. Als secretaris
ben ik daarnaast verantwoordelijk voor
Hanneke Luising:
“Het bestuurslidmaatschap van Lindus is
veelomvattend”
Ze krijgen regelmatig dezelfde vraag.
Wat doet een bestuurslid van Lindus eigenlijk?
Door middel van deze rubriek geven we
een klein inkijkje in het werk van onze
bestuurders. In deel 1: Hanneke Luising,
secretaris van Lindus (sinds maart 2011).
alle correspondentie. Niet voor de dagelijkse
mailtjes, we beschikken over een professioneel secretariaat. Maar wel als het gaat om
het innemen van standpunten, het formuleren van visies en zienswijzen, het opstellen
van beleidsstukken, de beoordeling van
contracten, convenanten en intentieovereenkomsten of het anderszins juridisch
adviseren van het bestuur. Onderwerpen
waar ik me recent mee bezig heb gehouden
zijn bijvoorbeeld de Liemerse Economische
Agenda, de ontwerp omgevingsvisie van de
Provincie Gelderland en de intentieverklaring
Groene Allianties. Boeiend en vernieuwend.
Het afgelopen jaar ben ik druk geweest met
de wisselingen binnen bestuur en secretariaat van Lindus. Hectisch, maar ook een
mogelijkheid om de visie van Lindus onder
de loep te nemen en lange termijn plan te
maken voor een nog beter ondernemersklimaat. Daar hoort een totaalpakket bij,
waarin wonen, werken en recreëren in
balans zijn. Vanuit die gedachte ben ik namens Lindus betrokken bij de regiomarketingcampagne De Liemers Helemaal Goed en
zet ik de ondernemersbelangen in een breder
perspectief binnen Liemers 2020.
Ik ben verder voorzitter van de commissie
Young Lindus, waar jonge high potentials
uit de regio elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier. Geen club waar het
primair draait om B2B, maar juist om van
elkaar te leren. Dat werkt heel goed.
Natuurlijk kost het besturen van een ondernemersvereniging tijd, maar ik vind het
normaal om een steentje bij te dragen aan
de ontwikkeling van zowel Lindus als de
Liemers. Mijn ideaalplaatje? Ik hoop dat we
over vijf jaar één Liemerse gemeente hebben
en als dat niet het geval is, dat er wel
constructief wordt samengewerkt, dat
ondernemers lokaal zaken met elkaar doen
en dat we als regio het verschil maken
dankzij onze innovatieve en duurzame
bedrijven. Samen met onze leden kunnen
we deze ambitie verwezenlijken. Dat is mijn
volle overtuiging.”
LINDUS BBQ
Genieten van heerlijke barbecue
Het verenigingsjaar werd nog voor de zomer afgesloten met de traditionele
barbecue bij Zalencentrum Berentsen in ‘t Loo. Op 18 juni
zorgden Wout en Petra Berentsen voor
een heerlijk buffetcombinatie
van vlees, vis en natuurlijk
vegetarische lekkernijen. Veel
leden kwamen op deze afsluitende
bijeenkomst af. Alvorens ze zich
tegoed konden doen aan de barbecue
nam voorzitter Henk Dekker het
woord om het jaar op gepaste wijze
af te sluiten. Hij gaf meteen het
startsein voor een gezellige middag.
DUS magazine
35
NIEUWS
Hoe een succesvol autocoureur ook een succesvol ondernemer werd
“Als ondernemer moet
je vooruit durven lopen”
Het is een boeiende man.
Een echte ondernemer. Toch
kennen we Tom Coronel in
eerste instantie vooral als
gevierd autocoureur. Zijn
gedrevenheid heeft hij
inmiddels weten te vertalen
naar succesvol ondernemerschap.
Op 17 september bezocht Tom Coronel
Lindus. Hij sprak over e-commerce, de risico’s
die een ondernemer zou moeten nemen en de
taakverdeling binnen een raceteam en een
bedrijf. Wij hadden al eerder een afspraak
met hem. Natuurlijk vragen we hem eerst
naar de overeenkomst tussen een succesvol
autocoureur en een succesvol zakenman.
Want zo mogen we hem kenmerken.
“Het belangrijkste is dat je prestatiegericht
bent”, klinkt het beslist. “Je moet de drive
willen hebben om altijd te willen winnen.
Dat had ik als autocoureur en als ondernemer. Als je dat als ondernemer niet hebt,
mis je vaak de boot.”
Tom Coronel bereikte de top als autocoureur,
maar liet zich ook kronen tot e-commerce
man van het jaar 2011. Hij begon ooit in zijn
eigen garage, waar hij plasmaschermen verkocht, die mensen konden afhalen. Het leidde tot zijn eigen bedrijf Create2Fit. Na het
gebruikelijke vallen en opstaan, wat veel
ondernemers hebben meegemaakt, richtte
deze visionair zijn blik op het verkopen van
producten via het internet.
“Dat was ongeveer tien jaar geleden. Uitgerekend in een tijd dat de internetbubbel net uit
elkaar leek te zijn gespat. Iedereen verklaarde
mij destijds voor gek. In deze tijd ga je toch
geen producten via internet verkopen, zo
kreeg ik te horen. Maar ik wist het zeker:
36
DUS magazine
internetverkopen is de toekomst. Dat is
gebleken. Kijk maar om je heen.”
Coronel is van mening dat iedere ondernemer
het internet moet gaan gebruiken. Met zijn
bedrijf bewijst hij zijn gelijk. Zijn onderneming groeide in de afgelopen tien jaar uit
naar een bedrijf van formaat, met 45 medewerkers en een jaaromzet van 48 miljoen
euro.
“Als ondernemer moet je het internet
gebruiken. Ook al combineer je het met een
fysieke winkel. Doe je dat niet, dan kun je er
beter mee stoppen. De toekomst ligt online.”
Constant sleutelen
Onlangs opende Create2Fit een negende
specialistische webwinkel. Het bedrijf
verkoopt online producten zoals barbecues,
wasmachines, plasmaschermen, koffiemachines en nu ook magnetrons.
Tom Coronel: “Als ondernemer moet je vooruit durven lopen. Als autocoureur was ik
constant aan het sleutelen. De auto opnieuw
aan het afstellen. Als ondernemer moet je
dat met je bedrijf ook doen. Je moet jezelf
constant willen vernieuwen en ontwikkelen.
Daarbij moet je zoals gezegd de wil hebben
om te winnen. Het dagelijkse gevecht maakt
je scherp, creatief, innovatief en zorgt ervoor
dat je kansen creëert.”
Coronel vindt ook dat het werk net als de
sport je passie moet zijn. “Doe je iets wat je
niet leuk vindt, dan kun je er beter mee
kappen. Daarnaast neem je als ondernemer
gebalanceerde risico’s. Niet alles lukt. Bij mij
is er ook wel eens wat mis gegaan, maar door
steeds nieuwe dingen te blijven proberen,
lukt er echter ook veel.”
Overigens heeft Tom Coronel zijn geliefde
autosport niet losgelaten. Hij is op dit moment actief voor BMW in het FIA Wereldkampioenschap voor Tourwagens (FIA
WTCC) en voor Spyker in Le Mans. Als coach
leidt hij – samen met tweelingbroer Tim jonge, talentvolle coureurs op in zijn eigen
Nederlandse raceteam. “Ik bruis van energie
en daar laat ik graag anderen van meeprofiteren”, aldus Tom Coronel.
LINDUS INSMIJTER
Tom Coronel boeit aanwezigen
“Pak je kansen meteen als je ze ziet”
Lindus-voorzitter Henk Dekker maakte er nog een grapje over. Lag het aan
hem of was het spreker Tom Coronel
die zoveel mensen naar Jan & Jan
in Didam wist te trekken? Hoe dan
ook, de insmijter van Lindus op 17
september trok bijna tweehonderd
belangstellenden. In een afgeladen
zaal vormde de presentatie van Tom
Coronel logischerwijs het hoogtepunt
van de avond. Nadat Henk Dekker
diverse nieuwe leden presenteerde,
gaf hij vervolgens de microfoon over
aan Tom Coronel. Met een enorme
gedrevenheid en een brok energie gaf
hij de aanwezigen een inkijkje in zijn
opvallende carrière. Het verhaal hoe
een succesvol autocoureur ook een
succesvol ondernemer werd, raakte
de aanwezigen. De man die overal
een wedstrijd in ziet, daagde de
ondernemers uit om daadwerkelijk te
gaan ondernemen. “Ook al denk je dat
iets moeilijk is, ga toch de uitdaging
aan voordat anderen het doen”, zo
luidde een van zijn boodschappen.
Hij wees op het belang van het
internet en legde constant parallellen
tussen ondernemen en autoracen.
“Pak je kansen meteen als je ze ziet,
anders ben je te laat. In de racerij is
lang wachten precies het verschillen
tussen winnen en verliezen. Dat geldt
ook voor ondernemen.”
Het enthousiasme bij de aanwezigen
was groot. Onder het genot van een
heerlijk buffet en een drankje werd er
nog lang nagepraat…
DUS magazine
37
NIEUWE LEDEN
Party- & Bowlingcentrum de Griethse Poort, Zevenaar
Bowlen, bruiloften, vergaderarrangementen, lunches, feesten, partijen, kinderfeestjes, buffetten, brunches,
diners, bedrijfsfeesten, catering, evenementen, carnaval, dansen, verjaardagen, tapas, high tea.
Tonnie & Elles Kaal
Stichting Sent, Babberich
Stichting Sent geeft mensen ondersteuning bij het uitvoeren van werkzaamheden om ze op deze manier de
weg te wijzen naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze ondersteuning is nodig omdat deze mensen een lange
tijd afstand hebben van de arbeidsmarkt, een arbeidsbeperking hebben of niet zonder begeleiding werkzaamheden
kunnen uitvoeren. De werkzaamheden die worden verricht vallen onder recycling van alles waar een stekker aan zit.
Pieter Bisselink
OC de Pelikaan, Zevenaar
Ondernemerscentrum de Pelikaan biedt kantoorruimtes te huur vanaf 19 m_ inclusief alle faciliteiten.
Zoals onder meer internet via glasvezel en vrij gebruik van vergader- en lunchruimte. De huurovereenkomst
is kort en kent all-in prijzen. Dus geen verrekening achteraf voor bijvoorbeeld extra energieverbruik.
De Pelikaan is recht tegenover het station in Zevenaar te vinden.
Meer informatie: www.ocdepelikaan.nl.
Louk Heimans
Samen staan we sterk
Lindus is al ruim dertien jaar de ondernemersvereniging van de Liemers.
Lindus komt op voor de belangen van haar leden, maar vormt ook
een belangrijk netwerkpodium.
De rol van lokale en regionale belangenbehartiger is Lindus op
het lijf geschreven. Lindus schuift wekelijks aan bij belangrijke
overlegorganen. Overheden en politici nemen Lindus serieus als
gesprekspartner. Vertegenwoordigers van Lindus zijn betrokken
bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie en strategie met
betrekking tot industrieel en economisch beleid in de regio.
De belangen van de Lindus-leden en de Liemers staan voorop.
De maandelijkse bijeenkomsten worden drukbezocht. De Happy
Hours en bedrijfsbezoeken zijn niet alleen heel informatief en
gezellig, maar ook een prima middel om de informele contacten
tussen de leden te bevorderen. Het leidt regelmatig tot een
vruchtbare uitwisseling van informatie en ideeën. En wat te denken
van de vele business to business relaties die hier zijn ontstaan.
Geïntresseerd in Lindus?
Neem dan contact met ons op: 0316 - 34 20 65
of kijk op www.lindus.nl
NIEUWE LEDEN
Colofon
Gemeente Doesburg
De gemeente Doesburg maakt het aantal Liemerse
gemeenten binnen Lindus compleet.
Uitgever
Lindus, de ondernemersvereniging
van de Liemers
Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
Burgemeester Kees Luesink
Verspreiding
DUS verschijnt vier keer per
PCI Groep BV, Duiven
jaar en wordt verstuurd naar
Verkoop, verhuur en onderhoud van Canon kantoorapparatuur, software,
papier en kantoorartikelen en het verzorgen van kantoorautomatisering.
Canon Business Center Arnhem - Oss is de regionale vertegenwoordiger
van de multinational Canon.
bedrijven in de Liemers.
Rene Uiterweerd
Oplage
1.750 exemplaren
Advertentie acquisitie
Anouk de Valois
Tel. 0316 - 34 20 65
Mob. 06 12 96 76 15
Prolease, Duiven
[email protected]
ProLease is een onafhankelijke autolease maatschappij die de kennis en
kunde van een grote organisatie combineert met flexibiliteit en
klantgerichtheid. Wij adviseren op het gebied van kostenbeheersing,
fiscaliteit en mobiliteitsvraagstukken. Klanten kiezen voor ons omdat wij
een persoonlijke aanpak koppelen aan transparantie én de juiste tarieven.
Mike van Toll
Bladcoördinatie
Marieke de Jong
Redactiecommissie
Anouk de Valois
Marieke de Jong
VAT Logistics, Duiven
Ton Joosten
VAT Logistics is een betrouwbare partner in logistieke diensten.
One-stop-shopping: van warehousing tot transport. Over weg, spoor,
water en door de lucht: Volgens Ruud Vat, derde generatie binnen
het familiebedrijf, onderscheidt VAT Logistics zich door haar sterke
persoonlijke dienstverlening. Samen met zoon en opvolger Cuno Vat
geeft hij leiding aan deze wereldwijd actieve logistieke onderneming.
“VAT Logistics staat garant voor hoogwaardige kwaliteit waarbij
‘commitment’ en ‘partnership’ de sleutelwoorden zijn die binnen
de gehele organisatie centraal staan.”
Marcel Heitkamp
Bert Frölich
Chiel Berndsen
Sjoerd Geurts (hoofdredacteur)
Tekst
Sjoerd Geurts
Fotografie
Henk ter Velde
Redactieadres
Redactie DUS
Agenda
Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
1 oktober B2B de Liemers, Van der Valk Hotel Duiven bij Arnhem
3 oktober Young Lindus, Bowlen en tapas, Partycentrum de Griethse Poort
5 oktober Techniekdag Achterhoek de Liemers, Rotra te Doesburg
Vormgeving
15 oktober Algemene ledenvergadering, Zalencentrum Berentsen in Loo
Rotak Grafische Vormgeving
24 oktober
Symposium LECLiemers
Logistieke samenwerking Montferland-Emmerich (EMMMO)
PAN kunstforum Niederrhein in Emmerich
29 oktober
Bijeenkomst LECLiemers
Lean in de Logistiek
Aldipress Duiven
19 november Happy Hour
17 december Happy Hour
[email protected]
Drukwerk
Productiemannen
De redactionele inhoud is met zorg
samengesteld. Ten aanzien van eventuele
onjuistheden van bepaalde gegevens kan
echter geen aansprakelijkheid worden
aanvaard.
DUS magazine
39
Wij zijn
overal thuis
dus ook in
de Liemers
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij zijn u graag van dienst. Dat zit in onze coöperatieve aard. Daarom gaan wij graag
met u in gesprek. Weten wat wij, als vaste waarde in de Liemers, voor u en uw bedrijf
kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
www.rabobank.nl/deliemers, (0316) 58 55 85
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.