lees meer - Pancratius

Commentaren

Transcriptie

lees meer - Pancratius
JAARGANG 55, NUMMER 1
MAART 2003
BIJ HET
125-JARIG JUBILEUM
VAN HET
K.H.M. “ST.-PANCRATIUS”
Het is een groot voorrecht om als burgemeester
van Heerlen, maar zeker als erepreses, een woord
te mogen schrijven ter ere van het 125-jarig jubileum van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor
“St.-Pancratius”.
Allereerst wil ik graag alle leden, de dirigent, het
bestuur, alle anderen die op welke manier dan ook
bij het koor betrokken zijn en in het bijzonder de
jubilarissen van harte feliciteren met dit grandioze
jubileum.
125 jaar Koninklijk Heerlens Mannenkoor “St.Pancratius”:
125 jaar... mannenzang
125 jaar... cultuur
125 jaar... ontspanning
125 jaar... kwaliteit
125 jaar... plezier
125 jaar....genot
Nog steeds wordt er op (inter)nationaal topniveau
gepresteerd. Het koor kan zich internationaal meten met de top onder de mannenkoren, getuige het
behaalde zilver tijdens het laatste concours in
Praag. Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor “St.Pancratius” neemt in het Heerlense culturele en
maatschappelijke leven al vele decennia een bijzondere positie in.
Dit koor is simpelweg niet meer weg te denken uit
onze Heerlense gemeenschap.
Ik zou van deze gelegenheid dan ook gebruik willen maken om heren die geïnteresseerd zijn in zang
dit bijzondere koor van harte aan te bevelen. Alleen al lid zijn van dit koor is namelijk een eer.
Ik spreek de wens uit dat het Koninklijk Heerlens
Mannenkoor “St.-Pancratius” nog menig jubileum
moge vieren.
Nogmaals proficiat.
Menige generatie heeft in die 125 jaar mogen genieten van dit geweldige koor. Talrijke muzikale
hoogtepunten werden bereikt. En ook nu nog dartelt deze zangvereniging als in zijn jongste jaren.
drs. A.B. Sakkers
burgemeester van de gemeente Heerlen
erepreses van het K.H.M. “St.-Pancratius”
1
MET EEN BLIK
NAAR
DE TOEKOMST
Interview door Radio Parkstad
Het is m.i. een goed initiatief van de redactie om
gedurende dit jaar ook naar het verleden te kijken.
Je kunt er dan lezen hoe wij, door de eeuwen heen,
actief zijn geweest. Dit is dan ook een van de nummers die de redactie met zorg heeft samengesteld
in het kader van ons jubileumjaar.
Laten we om ons heen kijken, laat vrienden en kennissen meegenieten van onze concerten, nodig ze
uit voor de evenementen die wij dit jaar zullen organiseren en betrek ze bij de hobby die wij met z’n
allen met veel plezier uitoefenen. Wees daar vooral
actief in!
Ons jaar is goed gestart op 5 januari jl. Dit mag in
ieder geval gezien worden als een waardige opening van ons jubileumjaar. Zoals ik eerder al heb
verkondigd, staat dit jaar in het teken van “onze
kijk op de toekomst”.
Het zijn “open deuren” wanneer we beweren “dat
er al zoveel afleiding is, dat men al met zoveel andere dingen bezig is, dat we prioriteiten moeten
stellen”. Ik weet zeker dat er ook genoeg mannen
in onze omgeving zijn die voor de keuze staan en
zich afvragen op welke wijze zij hun vrije tijd zouden kunnen gaan invullen.
Muzikaal zullen wij ons laten horen in een breed
repertoire. In de toekomst moeten wij ons bezinnen op welke passende wijze, binnen de kwaliteit
die wij voorstaan, dit repertoire kan worden uitgebreid.
Presentatie en uitvoering van de concerten zullen
wij dit jaar richten op stijlvolle en originele concerten. Continuïteit is een zaak die ons allen aan
gaat. Daar moet aan hard aan gewerkt worden.
Een koor zonder aanwas is een open mond zonder
stemgeluid. Het is een fenomeen dat ons door de
jaren heen blijft achtervolgen en waar wij altijd
aan moeten blijven werken. Wij staan nu sterk,
maar zonder nieuwe leden moeten wij over 10 jaar
wellicht ons rijke verleden met weemoed opbergen. Laat ons daar niet aan denken!
De historie van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor vraagt om een gedegen en stabiele toekomst!
2
Zijn ze muzikaal, dragen zij de koormuziek een
warm hart toe, hebben zij een stem die past binnen
de partijen, willen zij zich inzetten en verplichten
tot een waardig koorlid en niet op de laatste plaats,
staan ze open voor een gezellige mannenclub? Dan
moeten wij deze mensen zeker uitnodigen om op
donderdagavond 20.00 uur te komen kijken, luisteren, zingen en om dan deel uit te gaan maken
van een koortraditie die in 125 jaar haar sporen
heeft verdiend.
Laten wij dit jaar aan de gemeenschap zien dat ze
niet om ons heen kunnen! Als wij dát uitstralen,
dan moeten wij resultaat bereiken.
Ik wens u allen véél actie toe.
Paul Franken
preses
K.H.M.
“ST.-PANCRATIUS”:
125 jaar jong
en nog springlevend
Foto Dries Linssen
“1878”. Het jaar waarin een paar mannen uit
Heerlen het initiatief nam een mannenzangvereniging op te richten, die zich ten doel stelde de
zangkunst te beoefenen, te verfijnen en naar buiten uit te dragen.
sen door het bestuur gehonoreerd, hetgeen mij zeer
gelukkig stemde. Wederom kreeg hierdoor een
Limburgse componist een compositieopdracht.
Deze opdracht werd toegekend aan Jean Lambrechts.
Dit was een waardevol initiatief waar vele mannen in de loop der jaren niet alleen hun schouders
onder hebben gezet, maar waar zij ook vele uren
zanggenot aan hebben beleefd.
Daarnaast ben ik in de gelegenheid gesteld om het
al omvangrijke repertoire van Pancratius uit te breiden met vrij onbekend origineel mannenkoorwerk
van Giacomo Meyerbeer en Felicien David. De
hieraan gekoppelde uitvoering zal in het najaar
gerealiseerd worden met het Limburgs Symfonie
Orkest en de solisten Agelina Ruzzafante en Hubert
Delamboye.
Nu, 125 jaar later, is het fijn om hierbij even stil te
staan, om vol trots te kunnen zeggen dat, gezien
de staat van dienst, het K.H.M. “St.-Pancratius”
deze doelstelling meer dan waar heeft gemaakt.
Men kan echter nog trotser zijn op het huidige
mannenkoor, omdat het gestelde doel nog steeds
springlevend is en de vereniging nog meer dan ooit
bruist van energie en enthousiasme.
Als dirigent kun je het alleen maar toejuichen om
leiding te geven aan een koor dat al vele jaren hoog
in het vaandel heeft staan om werk van hedendaagse componisten te bestuderen en uit te voeren.
Daarom geef ik al vele jaren, na mijn illustere voorgangers Henri Heydendael en Eric Hermans, met
genoegen muzikale leiding en programmatische
richting aan dit koor.
Voor wat de muzikale invulling van dit jubileumjaar betreft, werden mijn programmatische wen-
De prettige sfeer waarin planning en realisatie geschieden, geeft een aparte dimensie aan het dirigentschap bij Pancratius. Het wederzijdse respect
en geloof in elkaar om de gestelde muzikale doelen te bereiken, completeren het geheel en maken
dit koor voor mij tot een bijzonder koor. Mijn dank
hiervoor gaat uit naar het bestuur en alle leden.
Alle voortekenen zijn aanwezig, dat dit 125ste
verenigingsjaar een groot muzikaal feest gaat worden en zal dienen, naar ik hoop, niet als eindpunt
maar als vertrekpunt naar een volgend jubileum.
Gaarne wil ik dit jubilerende K.H.M. “Sint-Pancratius” met al zijn geledingen feliciteren met het
bereiken van deze mijlpaal en het grootste succes
toewensen voor de toekomst.
Hans Luesink
3
HET JUBILEUMJAAR IS BEGONNEN!
eucharistieviering
in de St.-Pancratiuskerk
champagnebrunch
enkele verrassingen
receptie
Paul toost op de mijlpaal van ons koor
Eucharistieviering
Op zondag 5 januari jl. was de officiële start van
ons jubileumjaar 2003. Om 10.00 uur omlijstten
we de plechtige eucharistieviering in de St.-Pancratiuskerk. Deken Van Galen heette ons bijzonder hartelijk welkom.
noten en genodigden een waarlijk grootse champagnebrunch te wachten stond, die naar we vernamen financieel mede mogelijk gemaakt was door
ons Damescomité.
We werden welkom geheten door onze preses, Paul
Franken, die met ons het glas hief op de bereikte
We zongen met volle overgave en veel enthousiasme de vierstemmige mis van Josef Rheinberger
in B-dur. Dit keer geen begeleiding van orgel of
piano, maar ondersteuning van het ensemble “Contradiction”, bestaande uit 12 blazers en een paukenist.
Dit ensemble liet in een tweetal werken bovendien
fraaie blaasmuziek horen. Zowel Bachs “Wohl mir
dass ich Jesum habe” - met begeleiding van Contradiction - als Janisceks “Ave Maria” en het slotlied “Psalm 118” met Niek als solist zorgden naast
de mis van Rheinberger voor een sfeervolle viering. Zingen voor een volle kerk mag zeker als een
goede start van ons jubileumjaar gekenschetst
worden, te meer daar de reacties achteraf meer dan
lovend waren.
Motel De Valk
Na de eucharistieviering werd ras koers gezet richting Motel De Valk, alwaar ons, zangers, echtge14
Burgemeester Sakkers, onze erepreses, feliciteert
volgens in op het feit dat we de ambassadeurs zijn
voor Heerlen op het gebied van muzikale uitstraling. Bovendien gaf hij aan dat het jaarlijks afsluitende concert voor de zomervakantie op de binnenplaats van het kasteel Terworm voor hem een
van de muzikale hoogtepunten in een jaar is.
Bij gelegenheid van het jubileum vervaardigde de
Heerlense kunstenaar Math Snijders een litho, genaamd Pancratius, die door de burgemeester op zijn
kwaliteit en kleur werd geïnterpreteerd.
Wethouder Loek Damen neemt eerste litho in ontvangst
mijlpaal en op het jaar dat komen gaat. Hij memoreerde in zijn speech de op stapel staande activiteiten, zoals het concert op zondag 27 aprils a.s. in
Parkstad Theater Heerlen.
Tijdens dit concert zal het koor voor de pauze de
door Jean Lambrechts gecomponeerde suite “To
Remember” ten gehore brengen, na de pauze volgt
een luchtiger programma waarin Cor Bakker ons
aan de vleugel zal begeleiden; daarnaast treedt zijn
trio ook solistisch op.
Een ander hoogtepunt is het galaconcert op zaterdag 25 oktober met muzikale ondersteuning van
het LSO, eveneens in Parkstad Theater Heerlen.
De verrassingen van Ria en Tenny
Het eerste exemplaar mocht ik, als wethouder van
onderwijs en cultuur, in ontvangst nemen. Ik zal
deze kleurrijke en levendig gouache, vol symboliek over zang, Heerlen en het koor, in mijn kamer
hangen als teken van verbondenheid van de stad
met het K.H.M. “St.-Pancratius”.
Onze erepreses, burgemeester Sakkers, ging ver-
Het damescomité in de bloemetjes gezet
Het Damescomité had nog een verrassing in petto.
Onze outfit wordt nog fraaier, want voor alle zangers en het bestuur was er een cummerband in de
kleur blauw met bijpassende strik, die door Matt
Lendfers als een volleerd dressman werd geshowd.
Dames, voor dit cadeau hartstikke bedankt!
De cummerband
Nog meer verrassingen dienden zich aan. Mevrouw
15
Tenny Widdershoven-Weijnen bood ieder lid een
prachtig speldje met het embleem van ons koor aan.
Zij noemde de twee artistieke leden, te weten Jan
Coumans en Henk Noestheden, die haar hierbij
steun verleenden. Deze geweldige geste werd door
alle leden bijzonder op prijs gesteld.
logische actie voor het vele werk dat zij gedurende
het jaar verrichten.
Na dit officiële gedeelte was het tijd om te genieten van het uitgebreide koud en warm buffet dat
de kok van Motel De Valk ons voorschotelde. We
genoten van een echt culinair hoogstandje en ook
het nagerecht, diverse soorten ijs en bavarois vielen bij iedereen in goede aarde. Aan alle tafels heerste een gezellige sfeer en de tijd vloog voorbij.
Rond halfdrie startte de receptie door ceremoniemeester Jo Braeken, die deze taak met veel verve
vervulde. Professioneel kondigde hij niet alleen de
bezoekers aan, maar wist hij ook steeds de aandacht te vestigen op de litho “Pancratius” die voor
125 euro te koop werd aangeboden.
Terugblikkend, kunnen we concluderen dat de start
van ons jubileumjaar grandioos was. Graag wil ik
al degenen die hiervoor gezorgd hebben vanaf deze
plaats veel dank zeggen.
Klaar voor de receptie
Dat vervolgens de dames van ons Damescomité
nog eens extra in het zonnetje werden gezet, is een
Loek Damen
ZO ELKE MENS
Zo elke mens als deze mens, als ik,
de liefde tekent op een eeuwigdurende kalender
en daarop telt de dagen dat hij mens was
dat hij bestond als een bewoonde huid
waarop de adem stralende verhalen schreef voor later.
Dagen, dat alle mensen - ook de slechtste ogen hadden, zeggen konden: zie mij,
zie mij, dit ben ik: kiem en kruid, een jong
voorjaar in een oud land van belofte
en dat zij konden ruisen als een boomkruin.
Dagen, dat alle mensen luisterden naar wat
binnen hun diepste vliezen toch hun opdracht was:
geboren worden, vuur maken, het wiel uitvinden,
goden verzinnen en de taal ontdekken
waarin de woorden mens en liefde synoniem zijn.
Leo Gestel, Twee figuren 1933
Ellen Warmond
16