DOWNLOADEN!

Commentaren

Transcriptie

DOWNLOADEN!
s
o
zelo
ren
G
s
o
l
en
z
n
e
r
G
s
Eem
lle
iebu
t
rma
Info
e
an d
tin v
io
Reg
lard
Dol
z
aga
sm
tion
er
in d
Ems
rt
olla
D
n
io
Reg
rma
Info
INTERREG-project “Land van Ontdekkingen”
Archeologie als belevenis Pagina 24
Interview met Hermann Wessels
Dat kunnen we in de nieuwe
subsidieperiode verwachten Pagina 16
INTERREG-Projekt „Land der Entdeckungen“
Archäologie als Erlebnis
Seite 25
Hermann Wessels im Interview
Das erwartet uns im neuen
Förderzeitraum Seite 17
G
s
nlo
ze
ren
G
s / 14
loo 1/20
e
z
ren Nr.
EDR-Raad: Goed nieuws over subsidieprogramma
Bramlage opnieuw gekozen tot voorzitter
HAREN (EMS) – Bernhard Bramlage is opnieuw gekozen tot voorzitter van de Eems Dollard Regio. De circa 80
deelnemers aan de 33e EDR-raadsvergadering spraken
in december hun vertrouwen uit in de Landrat van Leer.
De bijeenkomst vond plaats in een zaal bij „Aero Ems
GmbH“, dochteronderneming van ENERCON, in Haren
(Ems). Bramlage neemt het ambt over van Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden, die werd gekozen tot plaatsvervangend EDR-voorzitter. Elke twee jaar
wisselt het voorzitterschap van de EDR tussen de Nederlandse en de Duitse kant.
Pieter Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt,
werd als nieuwe penningmeester gekozen in het Dagelijks Bestuur van het grensoverschrijdend Openbaar Lichaam. Zijn plaatsvervanger is Harm-Uwe Weber, Landrat
van Aurich.
Aan het begin van de EDR-raadsvergadering blikte Bert
Bouwmeester tijdens zijn verslag van de voorzitter vooruit op de nieuwe Europese subsidieperiode: “De EDR zal
zich inzetten voor goede en resultaatgerichte projecten
in onze grensregio. We willen hierbij ook vooral aandacht
besteden aan activiteiten die direct ten goede komen
aan de burgers in het gebied van de Eems Dollard Regio.
Samenwerking tussen gemeenten, cultuur en toerisme,
initiatieven van verenigingen en stichtingen blijven de
ruggengraat van de Eems Dollard Regio.”
Bovendien maakte hij duidelijk dat taal als thema meer op
de voorgrond moet staan: “Aan Duitse kant wordt hier
een inhaalslag gemaakt. Het leren van Nederlands wordt
als een voordeel gezien bij het solliciteren. Ik wil graag
een sterk pleidooi houden voor een structurele lobby
voor het onderwijs in de Duitse taal in Noord-Nederland.
Onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers
moeten duidelijke afspraken maken over wat zij concreet
doen aan opleidingen en cursussen in de Duitse taal.”
Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de EDR, kon heuglijk nieuws verkondigen. In de nieuwe Europese subsidieperiode van 2014 tot 2020 kan de grensregio op meer
geld rekenen dan in de periode van 2007 tot 2013. Voor
het hele Nederlands-Duitse grensgebied, van de NoordGoede sfeer bij de 33e EDR-raadsvergadering: Bernhard Bramlage is blij met de aanstekelijke felicitaties van Hans van der Laan
(niet op foto), burgemeester van Noordenveld. Hij leidde de
verkiezing van de EDR-voorzitter. Bert Bouwmeester (links), plv.
EDR-voorzitter, Harm-Uwe Weber (rechts), plv. EDR-penningmeester, alsmede Hermann Wessels (2e v.r.), hoofd INTERREG
bij de EDR, waren ook verheugd
Gute Stimmung bei der 33. EDR-Ratssitzung: Bernhard Bramlage freut sich über die launigen Glückwünsche des Noordenvelder Bürgermeisters Hans van der Laan (nicht im Bild), der
die Wahl zum EDR-Vorsitzenden leitete. Mit Bramlage freuen
sich der stellvertretende EDR-Vorsitzende Bert Bouwmeester
(links) sowie der stellvertretende EDR-Schatzmeister HarmUwe Weber (rechts) und EDR-INTERREG-Geschäftsführer
Hermann Wessels (2. von rechts).
2 Grenzeloos
Circa 80 leden van de
EDR-Raad woonden de
vergadering bij. Deze
vond plaats in een zaal
bij „Aero Ems GmbH“ in
Haren (Ems).
zee tot aan Aken, staan in de toekomst meer dan 200
miljoen euro aan INTERREG-middelen ter beschikking
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Tot nu toe was dat circa 138 miljoen euro. Een
groot stuk van deze taart komt ook weer ten goede aan
het gebied van de Eems Dollard Regio. “Dat is een prachtig uitgangspunt voor de komende jaren. De ministeries,
provincies en Landkreise zullen met het INTERREG-programmamanagement van de EDR blijven samenwerken
voor de grensregio. De doelen en uitgangspunten voor
de noordelijke grensregio zijn vastgelegd in het rapport
‘Strategie No(o)rd’. Duurzaamheid en innovatie zijn
hierin kernbegrippen. Energie en bio-economie hebben
de hoogste prioriteit, naast maritieme bedrijvigheid,
watertechnologie, gezondheidseconomie en intelligente
systemen”, benadrukte Hermann Wessels.
De EDR-raadsvergadering werd afgesloten met een
rondleiding door „Aero Ems GmbH“. Bij dit bedrijf zijn
ongeveer 600 medewerkers in dienst. In de 280 meter
lange en 95 brede productiehal worden wieken voor
windmolens geproduceerd. Het moederbedrijf ENERCON, gevestigd in Aurich, is de grootste producent van
deze installaties.
EDR-Rat: Gute Nachrichten zum Förderprogramm
Bramlage erneut zum Vorsitzenden gewählt
Rund 80 Mitglieder des
EDR-Rates nahmen an
der Sitzung teil, die in
den Räumen der „Aero
Ems GmbH” in Haren
(Ems) stattfand.
HAREN (EMS) - Bernhard Bramlage ist erneut zum
Vorsitzenden der Ems Dollart Region gewählt worden.
Die rund 80 Teilnehmer der 33. EDR-Ratssitzung, die in
den Räumen der ENERCON-Tochter „Aero Ems GmbH“
in Haren (Ems) stattfand, sprachen dem Leeraner
Landrat im Dezember das Vertrauen aus. Bramlage
übernimmt damit das Amt vom Coevorder Bürgermeister Bert Bouwmeester, der zum stellvertretenden
EDR-Vorsitzenden gewählt wurde. Der EDR-Vorsitz
wechselt turnusgemäß alle zwei Jahre zwischen niederländischer und deutscher Seite.
Zum neuen Schatzmeister im Vorstand des grenzübergreifenden Zweckverbands wurde Pieter Smit, Bürgermeister der Gemeinde Oldambt, gewählt. Sein Stellvertreter ist Aurichs Landrat Harm-Uwe Weber.
Zu Beginn der EDR-Ratssitzung blickte Bert Bouwmeester in seinem Bericht des Vorsitzenden auf den
Beginn der neuen EU-Förderperiode voraus: „Die EDR
wird sich für gute und ergebnisorientierte Projekte in
unserer Region einsetzen. Dabei wollen wir vor allem
auf die Aktivitäten unser Auge richten, die für die Bürger im Gebiet der Ems Dollart Region direkten Nutzen
bringen. Initiativen wie die Zusammenarbeit zwischen
Gemeinden, Kultur und Tourismus, Aktivitäten von
Vereinen und Stichtingen bleiben das Rückgrat der
Ems Dollart Region.“
Außerdem verdeutlichte er, dass die Sprache künftig
wieder stärker als Thema in den Vordergrund gerückt werden müsse: „Auf deutscher Seite hat man in
diesem Zusammenhang aufgeholt. Das Erlernen der
niederländischen Sprache wird für Bewerbungen als
Vorteil angesehen. Aber ich möchte nachdrücklich für
eine strukturelle Lobby für den Deutschunterricht in
den Nord-Niederlanden plädieren. Unterrichtseinrichtungen, Behörden und Unternehmer müssen deutliche
und konkrete Absprachen treffen, wie sie künftig die
deutsche Sprache durch Kurse und Ausbildung vermitteln.“
Erfreuliche Nachrichten konnte Hermann Wessels,
INTERREG-Geschäftsführer der EDR, mitteilen. In der
neuen EU-Förderperiode von 2014 bis 2020 kann die
Grenzregion mit mehr Geld rechnen als im Zeitraum
2007 bis 2013. Für den gesamten deutsch-niederländischen Grenzraum von der Nordsee bis nach Aachen
stehen künftig über 200 Millionen Euro INTERREG-Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung (bisher etwa 138 Millionen
Euro). Ein großes Stück dieses Kuchens kommt auch
wieder dem Gebiet der Ems Dollart Region zugute.
„Das ist ein hervorragender Ausgangspunkt für die
kommenden Jahre. Die Ministerien, Provinzen und
Landkreise werden weiterhin gemeinsam mit dem
INTERREG-Programmmanagement der EDR für die
Grenzregion zusammenarbeiten. Die Ziele und Schwerpunkte für die nördliche Grenzregion sind in dem
Papier ‚Strategie No(o)rd‘ festgelegt. Nachhaltigkeit
und Innovation sind darin die Kernbegriffe. Neben
der Maritimen Wirtschaft, Wassertechnologie, Gesundheitswirtschaft und intelligenten Systemen haben
Energie und Bioökonomie höchste Priorität“, betonte
Hermann Wessels.
Die EDR-Ratssitzung endete mit einer Betriebsführung
durch die „Aero Ems GmbH“, bei der etwa 600 Mitarbeiter angestellt sind. In der 280 Meter langen und
95 Meter breiten Werkshalle werden Rotorblätter für
Windkraftanlagen gefertigt. Das Mutterunternehmen
ENERCON mit Stammsitz in Aurich ist der größte deutsche Hersteller dieser Anlagen.
Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de EDR, kon de EDRraadsleden mededelen dat er in de toekomst meer Europees
subsidiegeld beschikbaar is voor de regio. Rechts op de foto:
Karel Groen, directeur van de EDR.
EDR-INTERREG-Geschäftsführer Hermann Wessels konnte den
EDR-Ratsmitgliedern mitteilen, dass für die Region künftig
mehr europäische Fördergelder zur Verfügung stehen. Rechts
im Bild: EDR-Geschäftsführer Karel Groen.
Grenzenlos 3
Onderscheiding voor Nederlands-Duitse projecten
EDR-Grensprijs eert bijzondere prestaties
HAREN (EMS) – De Eems Dollard Regio heeft voor het
eerst de EDR-Grensprijs uitgereikt. De prijsuitreiking
vond plaats in het kader van de 33e raadsvergadering
van het grensoverschrijdend Openbaar Lichaam. De
EDR-Raad vergaderde in december in een zaal bij "Aero
Ems GmbH", dochteronderneming van ENERCON, in
Haren (Ems).
Drie projecten ontvingen een onderscheiding vanwege bijzondere prestaties voor de Nederlands-Duitse
samenwerking. De grensoverschrijdende uitwisseling
tussen de gemeenten Pekela en Großefehn, de “Jonge
Eems-Dollard Philharmonie” en de schooluitwisseling
tussen het Hondsrug College uit Emmen en het Marianum Meppen werden bekroond. “Het idee achter de
prijsuitreiking is om blijvende initiatieven meer centraal
te stellen en te presenteren aan het publiek. Gelijktijdig worden de mensen in de regio aangemoedigd
om kansen op te pakken voor grensoverschrijdende
samenwerking”, benadrukte Karel Groen, directeur
van de EDR, bij de huldiging. Aan de EDR-Grensprijs is
een geldbedrag verbonden van 500 euro.
“Het succesvol en doelgericht realiseren van grensoverschrijdende projecten en programma’s is afhankelijk
van de deelname en betrokkenheid van de regionale
partners. De instituten en organisaties in een grensregio staan voor de competentie die in de regio aanwezig is en representeren daarmee mogelijkheden
die juist voor een op de toekomst gerichte regionale
ontwikkeling van bijzondere betekenis zijn”, aldus Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de EDR, tot besluit.
Drie sprekers huldigden de betreffende projecten.
Bernhard Bramlage, EDR-voorzitter en Landrat van de
Landkreis Leer, sprak de laudatio uit voor de “Jonge
Eems-Dollard Philharmonie”. Hij prees een project dat
cultuur en vriendschap op een voorbeeldige manier
verbindt. “Tijdens gezamenlijke repetities groeien
Nederlandse en Duitse muzikale talenten naar elkaar
toe tot een grensoverschrijdend orkest. Als toeschouwer mogen wij vervolgens genieten van uitmuntende
concerten”, aldus Bramlage.
Meindert Schollema, burgemeester van de gemeente
Pekela, was spreker voor het project “Uitwisseling
Großefehn-Pekela”. Hij benadrukte: “Sport staat bij
deze uitwisseling op de voorgrond. Dit jaar werd er
zelfs een gezamenlijke schoolsportolympiade georganiseerd.
Bert Bouwmeester, plaatsvervangend EDR-voorzitter, feliciteert de organisatoren van de schooluitwisseling tussen het
Hondsrug College uit Emmen en het Marianum Meppen.
Der stellvertretende EDR-Vorsitzende Bert Bouwmeester
gratuliert den Organisatoren des Schulaustauschs Marianum Meppen und Hondsrug College Emmen.
4 Grenzeloos
Spreker Meindert
Schollema (links)
prees de organisatoren van het
project “Uitwisseling Pekela-Großefehn”.
De Nederlands-Duitse samenwerking wordt echter niet
alleen op het gebied van sport sinds vele jaren geleefd.
De beide drijvende krachten achter de uitwisseling,
Johan Beikes en George Spelde, vormen op veel terreinen een uitstekend netwerk.”
Het derde bekroonde project kijkt ook terug op een
bijzonder verleden, zoals spreker Annelene Ewers
benadrukte: “In september vierden het Hondsrug
College uit Emmen en het Marianum Meppen hun
tienjarig uitwisselingsjubileum.” De plaatsvervangend
burgemeester van Meppen vertelde tijdens haar
presentatie dat het daarbij al lang niet meer alleen
gaat om het uitwisselen van leerlingen: “Typerend
voor deze schooluitwisseling is ook de voortdurende
verdere ontwikkeling. Dit jaar is er bijvoorbeeld een
bijscholing voor leraren aan toegevoegd. Nederlandse
en Duitse collega’s die dezelfde vakken geven, hebben
zich methodisch en inhoudelijk beziggehouden met
uiteenlopende thema’s.”
Auszeichnung für deutsch-niederländisch Projekte
EDR-Grenzpreis würdigt besondere Leistungen
Laudator Meindert Schollema
(links) ehrte die
Organisatoren des
Projektes „Austausch Großefehn-Pekela“.
HAREN (EMS) – Die Ems Dollart Region hat erstmals
den EDR-Grenzpreis verliehen. Die Preisverleihung
fand im Rahmen der 33. Ratssitzung des grenzübergreifenden Zweckverbands statt. Der EDR-Rat tagte
im Dezember in den Räumen der ENERCON-Tochter
„Aero Ems GmbH“ in Haren (Ems).
Drei Projekte erhielten die Auszeichnung für besondere Leistungen in der deutsch-niederländischen
Kooperation. Prämiert wurden der grenzübergreifende Austausch zwischen den Gemeinden Pekela und
Großefehn, die „Junge Ems-Dollart Philharmonie“
sowie der Schulaustausch zwischen dem Marianum
Meppen und dem Hondsrug College Emmen. „Mit
der Preisverleihung steht auch die Absicht im Vordergrund, nachhaltige Initiativen mehr in den Mittelpunkt
zu rücken und in der Öffentlichkeit vorzustellen.
Gleichzeitig sollen die Akteure in der Region ermutigt
werden, unabhängig von ihrer thematischen Ausrichtung die Chancen grenzübergreifender Zusammenar-
beit aufzugreifen“, betonte EDR-Geschäftsführer Karel
Groen im Rahmen der Ehrung. Der EDR-Grenzpreis ist
mit jeweils 500 Euro dotiert.
„Eine erfolgreiche und zielgerichtete Umsetzung
grenzübergreifender Projekte und Programme ist abhängig von der Teilnahme und dem Engagement der
regionalen Partner. Die Institutionen und Organisationen in einer Grenzregion stehen für die in der Region
vorhandenen Kompetenzen und repräsentieren damit
die Potenziale, welche gerade für eine zukunftsorientierte regionale Entwicklung von besonderer Bedeutung sind“, so EDR-INTERREG-Geschäftsführer Hermann Wessels abschließend.
Drei Laudatoren ehrten die jeweiligen Projekte. Der
EDR-Vorsitzende und Leeraner Landrat Bernhard
Bramlage sprach die Laudatio für die „Junge EmsDollart Philharmonie“. Er lobte ein Projekt, das auf
vorbildliche Weise Kultur und Freundschaft verbinde.
„In gemeinsamen Probephasen wachsen deutsche
und niederländische Musiktalente zu einem grenzübergreifenden Orchester zusammen. Und wir dürfen
uns dann als Zuschauer an herausragenden Konzerten
erfreuen“, so Bramlage.
Meindert Schollema, Bürgermeister der Gemeinde
Pekela, war der Laudator des Projekts „Austausch
Großefehn-Pekela“. Er betonte: „Der Sport steht bei
diesem Austausch im Vordergrund. In diesem Jahr
wurde sogar eine gemeinsame Schulsportolympiade
organisiert. Doch nicht nur auf dem Gebiet des Sports
wird hier die deutsch-niederländische Zusammenarbeit
seit vielen Jahren gelebt. Die beiden treibenden Kräfte
hinter dem Austausch, Johan Beikes und George
Spelde, sind in vielen Bereichen bestens vernetzt.“
Auf eine besondere Geschichte blickt auch das dritte
prämierte Projekt zurück, wie Laudatorin Annelene
Ewers betonte: „Im September feierten das Marianum
Meppen und das Hondsrug College Emmen ihr zehnjähriges Austauschjubiläum.“ Die stellvertretende Bürgermeisterin von Meppen berichtete in ihrer Laudatio,
dass sich dabei inzwischen schon längst nicht mehr
nur Schüler austauschen: „Kennzeichnend für diesen
Schulaustausch ist auch die kontinuierliche Weiterentwicklung. In diesem Jahr wurde zum Beispiel ein
Lehrerfortbildungsblock hinzugefügt. Deutsche und
niederländische Kollegen mit den gleichen Fächern
haben methodisch und inhaltlich unterschiedliche
Themen erörtert.“
De organisatoren van de Jonge Eems-Dollard Philharmonie namen de onderscheiding in ontvangst uit handen van
spreker Bernhard Bramlage (2e v. rechts).
Die Organisatoren der Jungen Ems-Dollart Philharmonie
nahmen die Auszeichnung aus den Händen von Laudator
Bernhard Bramlage (2. von rechts) entgegen.
Grenzenlos 5
Praktijkonderzoek centraal
Lerarenopleiding
grensoverschrijdend
verder ontwikkelen
Hermann Wessels (rechts), hoofd INTERREG bij de EDR, ontving de
projectmedewerkers voor een gesprek in het kantoor van de EDR
in Bad Nieuweschans. V.l.n.r.: Prof. Dr. Johann Sjuts (hoofd van het
Studienseminar Leer voor Doceren aan gymnasia), Janneke Kruijer
(docente Zernike College Groningen), Frauke Thees (vakgroephoofd
voor Pedagogiek aan het Studienseminar Leer), Stefan Ulrichs (vakgroephoofd voor Nederlands aan het Studienseminar Leer), Klaske
Jellema-van der Meulen (projectleider Praktijkonderzoek en docent
aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), Matthias Mitzschke
(docent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).
LEEUWARDEN/LEER – Sinds ongeveer drie jaar werken de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het
Studienseminar Leer aan een gezamenlijk project om
leraren op te leiden. Praktijkonderzoek staat daarbij
centraal. Een resultaat van het project is het ontwikkelen van een digitale Toolbox met methodes voor
praktijkonderzoek op scholen. Deze Toolbox werd in
februari gepresenteerd bij de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden.
De digitale Toolbox met een overzicht van methodes voor praktijkonderzoek wordt in de praktijk al
gebruikt. “Hij wordt door aankomende leraren als
bijzonder nuttig en handig voor hun eigen beroepsontwikkeling ervaren”, zegt Prof. Dr. Johann Sjuts,
hoofd van het Studienseminar Leer.
Aan Duitse kant is er een omvangrijke verzameling
van uitgevoerde studies. Deze studies zijn ontstaan in
het kader van schriftelijke werkstukken die de docenten in de voorbereidingsfase tijdens hun opleiding
vervaardigden. Daarin hielden zij zich bezig met een
systematisch onderzoek naar het effect van hun eigen
beroepsmatige handelen en naar het studieresultaat
van leerlingen. Het beroepsonderzoek spreekt in dit
verband van een “evidence-based practice”. Leraren
moeten zoeken naar bewijs voor het effect van hun
eigen handelen en hun eigen werkwijze onder de loep
nemen.
De digitale Toolbox werd gepresenteerd door Matthias Mitzschke en Marco Mazereeuw samen met enkele Nederlandse studenten van de lerarenopleiding.
Mitzschke en Mazereeuw zijn als docenten verbonden
6 Grenzeloos
aan het Instituut Educatie en Communicatie van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Bovendien
presenteerden Geiske Tol, directeur van het instituut,
en Prof. Dr. Johann Sjuts het boek “Professionalisering door praktijkonderzoek”. Dit is voortgekomen
uit de samenwerking. Het boek bevat twee bijdrages uit het Nederlandse praktijkonderzoek en een
groot aantal voorbeelden van empirische studies die
afkomstig zijn van de lerarenopleiding aan het
Studienseminar Leer.
“De Toolbox en het boek zijn toonaangevend voor
een internationale ontwikkeling binnen de lerarenopleiding”, aldus Sjuts. Evidence-based* als essentieel kenmerk hoort bij gefundeerde kwaliteitsontwikkeling van school en opleiding. Ideeën en
concepten zonder empirisch doel in het onderwijsonderzoek zijn geen toereikende basis voor handelingen en beslissingen in school en onderwijs. “Dat
houdt in dat de lerarenopleiding zich zelf evidencebased moet vormgeven en aankomende leraren een
evidence-based beroepshouding moet overbrengen”, benadrukt het hoofd van het studieseminar.
Het organiseren van het grensoverschrijdende praktijkonderzoeksproject wordt mogelijk door ondersteuning uit het INTERREG-project “Net(z)werk” van
de EDR.
* Evidence-based: Het steunen van beslissingen resp.
het verder ontwikkelen van theorieën op basis van
sociaalwetenschappelijke gegevens die met behulp
van de desbetreffende beste studieopzet en analysemethodes worden verkregen.
Praxisforschung im Mittelpunkt
Lehrerausbildung
grenzübergreifend
weiter entwickeln
EDR-INTERREG-Geschäftsführer Hermann Wessels (rechts) empfing
die Projektmitarbeiter zum Gespräch in der EDR-Geschäftsstelle in
Bad Nieuweschans. Von links: Prof. Dr. Johann Sjuts (Leiter des Studienseminars Leer für das Lehramt an Gymnasien), Janneke Kruijer
(Lehrerin Zernike College Groningen), Frauke Thees (Fachleiterin
für Pädagogik am Studienseminar Leer), Stefan Ulrichs (Fachleiter
für Niederländisch am Studienseminar Leer), Klaske Jellema-van der
Meulen (Projektleiterin Praxisforschung und Dozentin an der Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), Matthias Mitzschke (Dozent an der
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).
LEEUWARDEN/LEER - Seit etwa drei Jahren arbeiten die Noordelijke Hogeschool Leeuwarden und das
Studienseminar Leer in einem gemeinsamen Projekt
zur Lehrerausbildung. Im Mittelpunkt steht die Praxisforschung. Ein Ergebnis des Projekts ist die Entwicklung
einer digitalen Toolbox mit Methoden zur Schulpraxisforschung. Diese Toolbox wurde im Februar an der
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vorgestellt.
Die digitale Toolbox mit einer Übersicht von Methoden
zur Praxisforschung wird bereits in der Praxis angewendet. „Sie wird von den angehenden Lehrkräften
als überaus sinnvoll und hilfreich für ihre berufliche
Entwicklung angesehen“, sagt Prof. Dr. Johann Sjuts,
Leiter des Studienseminars Leer.
Auf deutscher Seite besteht eine umfangreiche Zusammenstellung durchgeführter Studien. Diese Studien
entstanden im Rahmen schriftlicher Arbeiten, die die
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst während ihrer
Ausbildung anfertigten. Darin beschäftigten sie sich
mit einer systematischen Untersuchung zur Wirkung
des eigenen beruflichen Handelns und zum Lernerfolg
von Schülern. Die Berufsforschung spricht in diesem Zusammenhang von einem „evidenzbasierten Handeln“.
Lehrer sollen nach Belegen für die Wirksamkeit des
eigenen Handelns suchen und ihre eigene Arbeit auf
den Prüfstand stellen.
Die digitale Toolbox wurde von Matthias Mitzschke
und Marco Mazereeuw gemeinsam mit einigen niederländischen Lehramtsstudierenden vorgestellt. Mitzschke und Mazereeuw sind Dozenten am Institut für Bildung und Kommunikation der Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden.
Zudem präsentierten Geiske Tol, die Direktorin des
Instituts, und Prof. Dr. Johann Sjuts das Buch mit
dem Titel „Professionalisierung durch Praxisforschung“. Es war aus der gemeinsamen Kooperation
entstanden. Das Buch enthält zwei Beiträge aus der
niederländischen Praxisforschung und eine große
Anzahl von Beispielen zu empirischen Studien, die
der Lehrerausbildung am Studienseminar Leer entstammen.
„Die Toolbox und das Buch sind wegweisend für eine
internationale Entwicklung in der Lehrerausbildung“,
so Sjuts. Zur abgestützten Qualitätsentwicklung von
Schule und Unterricht gehöre Evidenzbasierung* als
wesentliches Kennzeichen. Ideen und Konzepte ohne
empirische Absicherung in der Bildungsforschung
seien keine ausreichende Grundlage für Handlungen
und Entscheidungen in Schule und Unterricht. „Das
bedeutet, dass die Lehrerausbildung sich selbst an
Evidenzbasierung auszurichten und angehenden
Lehrkräften ein evidenzbasiertes Professionswissen
zu vermitteln hat“, betont der Leiter des Studienseminars.
Möglich gemacht wird die Organisation des grenzübergreifenden Praxiforschungs-Projektes durch
Unterstützung aus dem EDR-INTERREG-Projekt
„Net(z)werk“.
* Evidenzbasierung: die Stützung von Entscheidungen bzw. die Weiterentwicklung von Theorien
auf der Basis von sozialwissenschaftlichen Daten, die
mithilfe der jeweils besten Studiendesigns und Analysemethoden gewonnen werden.
Grenzenlos 7
Smartphone Tours in Emden en Groningen
Museumbezoek als
interactieve belevenis
EMDEN/GRONINGEN – Het Ostfriesische Landesmuseum Emden en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in
Groningen bieden hun gasten per direct de mogelijkheid om via een nieuw ontwikkelde Smartphone Tour
nader kennis te maken met geëxposeerde voorwerpen. Met behulp van Smartphones of uitleenbare
media players kunnen gasten individueel multimediainformatie raadplegen over geselecteerde objecten
in beide musea en op die manier hun bezoek tot een
interactieve belevenis maken. De VVV in Emden stelt
voor belangstellenden via het zelfde systeem in de binnenstad meer informatie beschikbaar over de cultuurgeschiedenis.
“Nu kunnen we ook onze gasten uit buurland Nederland voor het eerst geëxposeerde voorwerpen in hun
taal presenteren”, zegt Dr. Carsten Jöhnk, directeur
van het Ostfriesische Landesmuseum Emden, verheugd
tijdens de presentatie van het digitale informatiesysteem. “Eigenlijk wilden we met onze partners van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum een audiotour ontwikkelen. Samen met de collega’s van de VVV is dan
zelfs multimedia informatie gerealiseerd die toekomstbestendig is”, vervolgt hij. De informatie is te lezen en
te horen in het Nederlands, Duits en Engels. Talrijke
afbeeldingen maken het compleet.
In beide musea zijn om te beginnen steeds 20 geselecteerde objecten met afbeelding en qua infotekst op de
voorgrond geplaatst. “In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is met de digitale informatie een rondgang
door de tentoonstelling verbonden, terwijl in het Landesmuseum, dat als museum thematisch is ingericht,
uitzonderlijke en bijzonder aansprekende objecten zijn
geselecteerd”, licht Jöhnk toe.
Gasten kunnen in beide musea en tijdens hun stadswandeling gebruik maken van hun eigen Smartphone
of in de musea een toestel huren. In Emden stelt de
VVV 15 toestellen ter beschikking. Bij de “Mobilitätszentrale” op het station, bij de VVV aan de Alter Markt
en bij de camperparkeerplaats aan de Binnenhafen
kunnen steeds vijf iPods worden geleend. Het Landesmuseum stelt eveneens vijf huurtoestellen beschikbaar. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum biedt tien
iPods aan voor gasten die niet in het bezit zijn van
een Smartphone. De informatie van de Smartphone
Tours wordt regelmatig geactualiseerd. In de toekomst
zullen ook specifieke grensoverschrijdende thema’s
evenals meer applicaties zoals luistervoorbeelden of
animaties worden geïnstalleerd.
Het project wordt ondersteund met middelen uit het
INTERREG-project “Net(z)werk” van de EDR.
8 Grenzeloos
Anneliese Köhler, museumbezoeker, en Ketsarin Premprasert,
Weronika Palkowska en Antje Zents, leerlingen van de Berufsbildende Schulen II uit Emden, hebben de Smartphone Tour in
het Landesmuseum al vol enthousiasme uitgeprobeerd.
Smartphone-Touren in Emden und Groningen
Museumsbesuch als
interaktives Erlebnis
EMDEN/GRONINGEN - Das Ostfriesische Landesmuseum Emden und das Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen bieten ihren Gästen ab sofort
die Möglichkeit, über neu entwickelte SmartphoneTouren, Ausstellungsstücke näher kennenzulernen.
Mit Hilfe von Smartphones oder ausleihbaren Media
Playern können Gäste individuell Multimedia-Informationen zu ausgewählten Objekten in den beiden
Häusern abrufen und so ihren Museumsbesuch zu
einem interaktiven Erlebnis machen. Weitere Inhalte
zur Kulturgeschichte stellt die Tourist-Information mit
dem gleichen System in der Emder Innenstadt Interessierten zum Abruf bereit.
„Jetzt können wir auch unseren Gästen aus den
benachbarten Niederlanden erstmalig Ausstellungsobjekte in ihrer Sprache vorstellen“, freut sich der
Direktor des Ostfriesischen Landesmuseums Emden
Dr. Carsten Jöhnk bei der Vorstellung des digitalen
Informationssystems. „Eigentlich wollten wir mit
unseren Partnern vom Noordelijk Scheepvaartmuseum
eine Audioführung entwickeln. Gemeinsam mit den
Kollegen von der Tourist-Information ist dann aber sogar ein zukunftsfähiges Multimediaangebot realisiert
worden“, führt er weiter aus. Inhalte sind auf Deutsch,
Niederländisch und Englisch sowohl hör- wie lesbar.
Zahlreiche Abbildungen ergänzen das Angebot.
In beiden Museen sind zunächst jeweils 20 ausgewählte Leitobjekte bildlich und textlich ins rechte Licht
gerückt worden. „Im Noordelijk Scheepvaartmuseum
ist mit den digitalen Inhalten ein Rundgang durch die
Ausstellung verbunden, während im Landesmuseum,
das als Themenmuseum konzipiert ist, herausragende
und besonders aussagefähige Objekte ausgesucht
worden sind,“ erläutert Jöhnk.
Museums-Besucherin Anneliese Köhler und die Schülerinnen
der Berufsbildenden Schulen II Emden, Ketsarin Premprasert,
Weronika Palkowska und Antje Zents, haben begeistert die
Smartphone-Tour im Landesmuseum ausprobiert.
Gäste können in den beiden Museen und während
ihres Stadtrundgangs ihre eigenen Smartphones nutzen oder Leihgeräte in den Einrichtungen erhalten. In
Emden hält die Tourist-Information 15 Geräte bereit.
Jeweils fünf iPods sind in der Mobilitätszentrale am
Bahnhof, in der Tourist-Information am Alten Markt
und in der Camper-Station am Binnenhafen vorrätig.
Das Landesmuseum stellt ebenfalls fünf Leihgeräte zur
Verfügung. Zehn iPods bietet das Noordelijk Scheepvaartmuseum jenen Gästen an, die kein eigenes Smartphone haben. Die Infos der Smartphone-Touren sollen
regelmäßig aktualisiert werden. Zukünftig sollen auch
speziell grenzübergreifende Themen sowie weitere
mediale Formen wie Hörbeispiele oder Animationen
eingepflegt werden.
Unterstützt wird das Projekt mit Mitteln aus dem EDRINTERREG-Projekt „Net(z)werk“.
Grenzenlos 9
Bloemen bij het afscheid: Gesine van der Zanden en Hajo
Oldermann
Blumen zum Abschied: Gesine van der Zanden und Hajo
Oldermann
Duo met pensioen
Duo im Ruhestand
Afscheid van
“Werkgroep
Onderwijs”
Abschied aus der
„Arbeitsgruppe
Unterricht“
Gesine van der Zanden en Hajo Oldermann namen in
februari feestelijk afscheid van de Nederlands-Duitse
“Werkgroep Onderwijs”. De beide docenten gaan
met pensioen. Oldermann maakte sinds de oprichting
in 1991 deel uit van de EDR-werkgroep. Gesine van
der Zanden was gedurende vele jaren betrokken. De
werkgroep organiseert onder andere de jaarlijkse EDRStudiedag, die in de herfst wordt gehouden. Verder
ondersteunt de werkgroep de Nederlands-Duitse
netwerkvorming tussen pedagogen en docenten.
“Gesine van der Zanden en Hajo Oldermann hebben er
met veel betrokkenheid voor gezorgd dat de werkgroep onderwijs een vast begrip binnen de grensoverschrijdende uitwisseling van docenten is geworden”,
benadrukte Martina Öing van de Eems Dollard Regio.
Öing is bij de EDR contactpersoon voor de groep en
organisator van de Studiedag.
Gesine van der Zanden und Hajo Oldermann wurden
im Februar feierlich aus der deutsch-niederländischen
„Arbeitsgruppe Unterricht“ verabschiedet. Die beiden
Lehrer sind in den Ruhestand gegangen. Oldermann
gehörte der EDR-Arbeitsgruppe seit ihrer Gründung im
Jahr 1991 an. Gesine van der Zanden engagierte sich
dort über viele Jahre. Die Arbeitsgruppe organisiert
unter anderem den traditionellen EDR-Studientag, der
jedes Jahr im Herbst stattfindet. Außerdem fördert die
Gruppe die deutsch-niederländische Vernetzung von Pädagogen und Lehrern. „Gesine van der Zanden und Hajo
Oldermann haben mit viel Engagement dafür gesorgt,
dass die Arbeitsgruppe Unterricht eine feste Institution
im grenzübergreifenden Austausch von Lehrern geworden ist“, betonte Martina Öing von der Ems Dollart
Region. Öing ist bei der EDR Ansprechpartnerin für die
Gruppe und Organisatorin des Studientags.
10 Grenzeloos
Netzwerk TOEKOMST: Websites spelen grote rol
Netzwerk TOEKOMST: Web-Auftritte sehr wichtig
Toerisme mobiel
en interactief
Tourismus mobil
und interaktiv
CLOPPENBURG/LEEUWARDEN – In het kader van het
EDR-INTERREG-project “Netzwerk TOEKOMST” werd
onlangs de website van het recreatiegebied Thülsfelder
Talsperre (www.thuelsfelder-talsperre.de) geoptimaliseerd voor het gebruik van mobiele apparatuur, zoals
Smartphones en tablets. De layout past zich perfect aan
bij de beeldschermgrootte van het apparaat waarmee
het wordt geraadpleegd. Maria Oloew, directeur van
het Openbaar Lichaam “Erholungsgebiet Thülsfelder
Talsperre” (ZVETT), is blij met de nieuwe website. Ze
legt uit: “Het aantal hits met een Smartphone en andere
mobiele apparatuur op onze website is inmiddels gestegen naar 22,73% van het totale aantal hits. Vergeleken
met vorig jaar is dat een verdubbeling van de mobiele
gebruiker. Wij zijn dan ook blij dat wij onze gasten een
aantrekkelijke oplossing kunnen bieden voor hun persoonlijke surfgedrag.”
Met de lancering van de nieuwe website krijgt het recreatiegebied Thülsfelder Talsperre “een toonaangevende
toeristische website”, aldus Markus Löchte van het
verantwoordelijke bureau Stockwerk2.
Gasten vinden nog steeds uitgebreide informatie om
hun reis mee te plannen op de nieuwe website, die
echter door een nieuwe structurering van de inhoud
nu beter en eenvoudiger geraadpleegd kan worden.
Bij het thema fietsen worden talrijke fietsroutes gepresenteerd. In de evenementenkalender worden per dag
actuele activiteiten vermeld. ”De maatregelen voor het
mobiele gebruik van de website van het recreatiegebied
Thülsfelder Talsperre sluiten goed aan bij de eisen van
het project ‘Netzwerk TOEKOMST’”, aldus projectmanager Karin Vogel. “Het is de bedoeling van het project
om nieuwe informatie- en communicatietechnologie te
introduceren bij toeristische organisaties in het gebied
van de Eems Dollard Regio om op de toekomst gerichte verdere ontwikkeling van de toeristische sterke
punten van de regio veilig te stellen.” Zo zijn er binnen
“Netzwerk TOEKOMST” al talrijke interactieve plannen
gerealiseerd. Bijzonder populair is de website www.opvakantieinhetnoorden.nl, die een grensoverschrijdend
overzicht geeft van toeristische mogelijkheden in het
gebied van de Eems Dollard Regio.
Het project “Netzwerk TOEKOMST heeft met zijn negen
werkpakketten een wezenlijke nieuwe opzet van de
toeristische ontwikkeling in het EDR-gebied als doel.
Door de samenwerking van Nederlandse en Duitse
verantwoordelijken op het gebied van toerisme is een
duurzaam competentienetwerk gecreëerd. Het totale investeringsvolume bedroeg ca. 7,6 miljoen euro.
CLOPPENBURG/LEEUWARDEN - Im Rahmen des EDRINTERREG-Projekts „Netzwerk TOEKOMST“ wurde nun
die Homepage des Erholungsgebietes Thülsfelder Talsperre (www.thuelsfelder-talsperre.de) für die Nutzung
mit mobilen Endgeräten, wie Smartphones und Tablets,
optimiert. Das Layout passt sich jetzt perfekt an die Bildschirmgröße des Gerätes an, mit der es aufgerufen wird.
Maria Oloew, Geschäftsführerin des Zweckverbandes
Erholungsgebietes Thülsfelder Talsperre (ZVETT), freut
sich über den neuen Internetauftritt und erklärt: „Der
Anteil an Besuchen mit Smartphones und anderen mobilen Endgeräten auf unserer Homepage ist inzwischen
auf 22,73 % der gesamten Besuche gestiegen. Verglichen mit dem letzten Jahr ist das eine Verdoppelung
der mobilen Nutzer. Wir sind daher froh, unseren Gästen
eine ansprechende Lösung für ihr persönliches Surfverhalten bieten zu können.“
Mit der Onlineschaltung der neuen Website erhält das
Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre „eine touristische
Website mit Leuchtturm-Charakter“, so Markus Löchte
von der verantwortlichen Agentur Stockwerk2.
Nach wie vor finden Gäste umfangreiche Informationen
für ihre Reiseplanung auf der neuen Internetseite, die
nun aber durch eine neue Strukturierung der Inhalte
noch besser und einfacher auffindbar sind. Im Radbereich werden zahlreiche Tourenvorschläge für Radler
vorgestellt. Tagesaktuelle Aktivitäten liefert der Veranstaltungskalender. „Die Maßnahmen zur mobilen Nutzung der Homepage des Erholungsgebietes Thülsfelder
Talsperre passen hervorragend zur Zielsetzung des
Projektes ‚Netzwerk TOEKOMST‘“, so Projektmanagerin
Karin Vogel. „Ziel des Projektes ist es, neue Informations- und Kommunikationstechnologie bei den touristischen Organisationen im Gebiet der Ems Dollart Region
einzuführen, um die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der touristischen Stärken der Region zu sichern.“
So waren im „Netzwerk TOEKOMST“ bereits zahlreiche
interaktive Vorhaben realisiert worden. Besonderer
Beliebtheit erfreut sich dabei die Webseite www.
erholungimnorden.de, die einen grenzübergreifenden
Überblick über touristische Möglichkeiten im Gebiet der
Ems Dollart Region bietet.
Das Projekt „Netzwerk TOEKOMST“ hatte mit seinen
neun Arbeitspaketen die grundlegende Neuausrichtung
der touristischen Entwicklung der nördlichen Grenzregion zum Ziel. Durch die Kooperation der deutschen und
niederländischen Tourismus-Verantwortlichen wurde ein
nachhaltiges Kompetenznetzwerk
geschaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug rund 7,6
Millionen Euro.
De nieuwe website van het recreatiegebied Thülsfelder Talsperre
Die neue Webseite des Erholungsgebietes Thülsfelder Talsperre
Grenzenlos 11
Vak Duits niet verplicht – onbegrip in grensregio
Het leren van taal
heeft hoge prioriteit
Gerd Conens, burgemeester van Rhede (Ems)
Gerd Conens, Bürgermeister von Rhede (Ems)
RHEDE (EMS) – In de grensregio heerst onbegrip
over de plannen in Nederland om het vak Duits in het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) af te schaffen.
Engels daarentegen zou verplicht worden. Intussen is
een sterke lobby ontstaan om Jet Bussemaker, minister
van OCW, er van te overtuigen dat het belangrijk blijft
om Duits te leren. Ook de Duitse gemeente Rhede
(Ems) richtte zich in een brief tot de minister. Gerd Conens, burgemeester van Rhede, spreekt hierin van een
“betreurenswaardig besluit” en benadrukt: “Het midden- en kleinbedrijf binnen de gemeente Rhede en Bellingwedde werkt in grote mate samen. Het is inmiddels
gebruikelijk dat bedrijven in Rhede Nederlanders in
dienst nemen.” Het voortzetten en uitbreiden van de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt is echter alleen mogelijk, wanneer men elkaars taal voldoende beheerst.
“Aan Duitse kant geldt dat uiteraard ook voor het
leren van de Nederlandse taal. Als gemeente ondersteunen wij diverse initiatieven ook financieel”, aldus
Conens. Dit is onder andere het geval bij het project
“Grensoverschrijdende taalverwerving” in het kader
waarvan regelmatig uitwisselingen van leraren plaatsvinden. Bovendien wordt er aan de Ludgerusschule
in Rhede al geruime tijd zogenoemd NTC-onderwijs
gegeven (Nederlandse Taal en Cultuur). Dit onderwijs
is bedoeld om een achterstand in de moedertaal te
voorkomen en de instroom in het Nederlands onderwijs bij een eventuele terugkeer te vergemakkelijken.
Leerlingen volgen deze lessen als aanvulling op het
reguliere Duitse onderwijs.
12 Grenzeloos
Ook Jacques Tichelaar en Max van den Berg, Commissarissen van de Koning in de provincies Drenthe
en Groningen, probeerden om met steun van hun
ambtcollega’s uit Limburg en Overijssel invloed uit te
oefenen op de plannen van de minister. Franz Josef
Kremp, ambassadeur van Duitsland, zocht eveneens
het gesprek met de minister. Kremp zegde in november zijn steun toe tijdens een ontmoeting met Karel
Groen, directeur van de Eems Dollard Regio.
De brede lobby in de grensregio lijkt echter niets uit te
halen. De minister houdt vast aan haar plan. Ze riep de
opleidingscentra in de grensstreek met Duitsland op
om samen met het lokale bedrijfsleven en de regionale autoriteiten te onderzoeken hoe onderwijs in de
Duitse taal gerealiseerd kan worden als er behoefte
aan is. Dat lichtte ze ook nog eens toe in een antwoordbrief aan Gerd Conens.
De Eems Dollard Regio ondersteunt onderwijl veel
initiatieven op het gebied van Duitse en Nederlandse
taalverwerving. Naar aanleiding van de komende
“Dag van de Duitse taal” organiseert de EDR een
videowedstrijd. Onder het motto “Dein Film! Deine
Stadt” kunnen leerlingen in de Tweede Fase met het
vak Duits filmpjes opsturen waarin zij hun favoriete
plek op een creatieve manier presenteren – en dit in
het Duits.
Deutsch-Unterricht keine Pflicht
Das Erlernen der Sprache
hat hohe Priorität
Bussemaker: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Die niederländische Bildungsministerin Jet Bussemaker
RHEDE (EMS) - In der Grenzregion herrscht Unverständnis über die Pläne, den Deutschunterricht an
den Berufsschulen in den Niederlanden abzuschaffen.
Englisch soll dafür Pflichtfach werden. Inzwischen
ist ein breiter Schulterschluss entstanden, um die
niederländische Bildungsministerin Jet Bussemaker
davon zu überzeugen, dass das Erlernen der deutschen Sprache weiterhin von großer Bedeutung ist.
Auch die Gemeinde Rhede (Ems) wandte sich nun mit
einem Schreiben an die Ministerin. Rhedes Bürgermeister Gerd Conens spricht in dem Brief von einer
„bedauernswerten Entscheidung“ und betont: „Die
Wirtschaftsbetriebe im Bereich der Gemeinde Rhede
und Bellingwedde kooperieren in großem Maße miteinander. Die Einstellung von niederländischen Mitarbeitern in Rheder Firmen ist inzwischen gängige Praxis.“ Die Fortsetzung
und Erweiterung des grenzübergreifenden Arbeitsmarktes sei aber nur möglich, wenn entsprechende
Sprachkenntnisse vorhanden sind. „Das gilt natürlich
auf deutscher Seite auch für das Erlernen der niederländischen Sprache. Hier unterstützen wir als Gemeinde unterschiedliche Initiativen auch finanziell“, so
Conens. Dies erfolge unter anderem für das Projekt
„Grenzüberschreitender Spracherwerb“, in dem ein
regelmäßiger Lehreraustausch stattfindet. Außerdem
habe sich an der Rheder Ludgerusschule schon lange
der so genannte NTC-Unterricht (Nederlandse Taal
en Cultuur = niederländische Sprache und Kultur)
etabliert.
Auch die Kommissare des Königs der niederländischen Provinzen Drenthe und Groningen, Jacques
Tichelaar und Max van den Berg, versuchten mit
Unterstützung ihrer Amtskollegen aus Limburg und
Overijssel, noch Einfluss auf die Pläne der Ministerin
zu nehmen. Das Gespräch mit der Ministerin suchte
zudem der deutsche Botschafter Franz Josef Kremp,
der im November bei einem Treffen mit dem Geschäftsführer der EDR, Karel Groen, seine Unterstützung zugesichert hatte.
Doch der breite Schulterschluss in der Grenzregion
scheint nicht zu helfen. Die Ministerin hält an ihren
Plänen fest. Sie forderte die Berufsschulen in der
Nähe der deutschen Grenze auf, gemeinsam mit der
Industrie vor Ort und den regionalen Autoritäten
zu erörtern, wie der Deutschunterricht organisiert
werden kann, wenn es Bedarf gibt. Das erläuterte sie
auch noch einmal in dem Antwortschreiben an Gerd
Conens.
Die Ems Dollart Region unterstützt unterdessen weiterhin viele Initiativen zum deutschen oder niederländischen Spracherwerb. Anlässlich des anstehenden
„Tags der deutschen Sprache“ in den Niederlanden
hat die EDR einen Filmwettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Dein Film! Deine Stadt!“
konnten niederländische Schüler Videos einreichen,
in denen sie ihren Lieblingsort kreativ vorstellen – in
deutscher Sprache.
Grenzenlos 13
INTERREG-project “Mechatronica voor MKB”
MKB-innovatie centraal
EMSBÜREN - Ongeveer 120 ondernemers en deskundigen op economisch gebied namen in december deel
aan het Nederlands-Duitse businesstreffen in Emsbüren. De bijeenkomst vond plaats in het kader van
het INTERREG-project “Mechatronica voor MKB”. Er
werden talrijke technische innovaties uit het middenen kleinbedrijf gepresenteerd die met steun vanuit
het subsidieproject zijn ontwikkeld.
Het INTERREG-project “Mechatronica voor MKB”
was in staat om het innovatievermogen van kleine en
middelgrote bedrijven in het hele Nederlands-Duitse
grensgebied te stimuleren. De talrijke nieuwe producten en technologische ontwikkelingen, die tijdens het
businesstreffen bij de firma Emsflower in Emsbüren
werden gepresenteerd, vormen hiervoor het bewijs.
De mechatronicatoepassingen die te bewonderen
waren liepen uiteen van een elektrisch aangedreven
driewieler met kantelmechanisme tot een koelapparaat voor lasertoestellen.
Professor Dr. Arthur Eger van de Universiteit Twente
en professor Dr. Ansgar Trächtler van het FraunhoferInstitut für Produktionstechnologie in Paderborn
lieten zien naar welke producten en technologieën in
de toekomst vraag zal zijn. Eger wees op de demografische veranderingen in de samenleving en de daaruit
resulterende vraag naar hoogwaardige producten,
14 Grenzeloos
die eenvoudig zelf te bedienen zijn. Trächtler gaf een
toelichting op de ontwikkeling vanuit de mechanica via
mechatronica naar intelligente zelflerende systemen.
Gastsprekers staatssecretaris Dr. Günther Horzetzky
van het ministerie van economische zaken van de
deelstaat Nordrhein-Westfalen en afdelingshoofd Dr.
Cornelius Schley van de Niedersächsische Staatskanzlei benadrukten het grote economische belang van
het midden- en kleinbedrijf. Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen zijn bereid de grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB en onderzoeksinstellingen in
de volgende subsidieperiode (2014-2020) van de Europese Unie opnieuw te ondersteunen. De toekomstige
speerpunten zijn Agrobusiness, Health & Life Science,
High Tech Systems & Materials, Logistiek en Energie
alsmede CO2 -reductie, zo lichtte Horzetzky toe.
Het in 2009 gestarte project “Mechatronica voor MKB”
ondersteunt de samenwerking tussen Nederlandse en
Duitse ondernemingen, hogescholen, hoofden van
afdelingen Economische Zaken en technologie- en kenniscentra op het gebied van elektronica, mechanica en
informatica. Het totale investeringsvolume bedraagt
ca. 18 miljoen euro. Behalve de Europese Unie dragen
ook de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, het Nederlandse ministerie van Economische
Zaken en zes Nederlandse provincies bij aan de projectfinanciering.
INTERREG-Projekt „Mechatronik für KMU“
KMU-Innovationen im Blickpunkt
EMSBÜREN - Rund 120 Unternehmer und Wirtschaftsfachleute haben im Dezember am deutschniederländischen Businesstreffen in Emsbüren
teilgenommen. Das Treffen fand im Rahmen des
INTERREG-Projektes „Mechatronik für KMU“ statt.
Es wurden zahlreiche technische Innovationen aus
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
vorgestellt, die mit Unterstützung des Förderprojektes
entwickelt wurden.
Das INTERREG-Projekt „Mechatronik für KMU“ hat im
gesamten deutsch-niederländischen Grenzgebiet die
Innovationskraft der kleinen und mittleren Betriebe
beflügelt. Dies bewiesen die zahlreichen neuen
Produkte und technologischen Entwicklungen, die im
Rahmen des Businesstreffens bei der Firma Emsflower
in Emsbüren präsentiert wurden. Vom elektrisch angetriebenen Dreirad mit Neigemechanismus bis hin zum
Kühlapparat für Lasergeräte waren unterschiedlichste
Mechatronik-Anwendungen zu bestaunen.
Welche Produkte und Technologien in Zukunft gefragt sein werden, zeigten Professor Dr. Arthur Eger
von der Universiteit Twente und Professor Dr. Ansgar
Trächtler vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie. Eger stellte die demografischen Veränderungen der Gesellschaft und die daraus resultierende
Nachfrage nach hochwertigen, einfach zu bedienen-
den Produkten in den Vordergrund. Trächtler erläuterte
die Entwicklung von der Mechanik über die Mechatronik hin zu intelligenten, selbstlernenden Systemen.
Die Gastredner, Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium
und Dr. Cornelius Schley von der Niedersächsischen
Staatskanzlei, betonten die große wirtschaftliche Bedeutung der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wollen
die grenzübergreifende Zusammenarbeit von KMU
und Forschungseinrichtungen auch in der nächsten
Förderperiode (2014-2020) der Europäischen Union
weiter unterstützen. Künftige Schwerpunkte seien
Agrobusiness, Health & Life Science, High Tech Systems
&Materials, Logistik und Energie und CO2 -Reduzierung,
so Horzetzky.
Das 2009 gestartete Projekt „Mechatronik für KMU“
fördert die Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen Unternehmen, Hochschulen, Wirtschaftsförderern sowie Technologie- und Wissenszentren auf den
Gebieten der Elektronik, Mechanik und Informatik. Das
gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 18 Millionen
Euro. Neben der Europäischen Union tragen die Länder
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie das niederländische Wirtschaftsministerium und sechs niederländische Provinzen zur Finanzierung bei.
Grenzenlos 15
Interview met Hermann Wessels over start nieuwe INTERREG V-programma
“Innovatiepotentieel nog beter benutten”
BAD NIEUWESCHANS - De grensoverschrijdende samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio
kreeg in 1991 een flinke impuls met de start van het
INTERREG-subsidieprogramma van de Europese Unie
(EU). Kon de EDR daarvóór slechts kleine projecten en
evenementen in het grensgebied ondersteunen, vanaf
dit moment was ook ondersteuning van structurele
projecten mogelijk.
Hermann Wessels benadrukt dat de partners in
Noord-Nederland en het Weser-Ems-gebied ook na
meerdere decennia van samenwerking en vele jaren
INTERREG-subsidie nog ambitieuze doelen hebben. De
53-jarige is hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio.
Sinds de start van het subsidieprogramma, 23 jaar geleden, is hij in deze functie verantwoordelijk voor de
afwikkeling van INTERREG bij de EDR. In ons interview
werpt hij een blik vooruit op de nieuwe programmaperiode (2014 tot 2020). De start van het INTERREG
V-subsidieprogramma staat vlak voor de deur.
Mijnheer Wessels, de uitvoering van het nieuwe
INTERREG V-subsidieprogramma staat in de
startblokken. Waar kunnen we naar uitkijken?
Wessels: In totaal staan voor de hele NederlandsDuitse grensregio in het nieuwe INTERREG-subsidieprogramma circa 222 miljoen euro ter beschikking.
Dat is beduidend meer dan in het afgelopen INTERREG IV A-programma, waarin het 138 miljoen euro
bedroeg. Ook het gebied van de Eems Dollard Regio
zal dienovereenkomstig profiteren van meer subsidiemiddelen.
Wat is inhoudelijk te verwachten van het nieuwe programma?
Concentratie op twee thematische terreinen. Aan de
ene kant gaat het om het verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht van onze regio. Aan de
andere kant staat de socio-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied centraal. Deze beide
thematische speerpunten geven ons de vrijheid om
goede en duurzame projecten op te starten. Met onze
betrouwbare partners in de regio gaat dat lukken.
Ministeries, provincies, Landkreise en gemeenten hebben in samenwerking met de EDR al tijdens de afgelopen subsidieprogramma’s laten zien dat ze gemotiveerd zijn om de Nederlands-Duitse grensregio verder
te ontwikkelen. Samen kunnen wij ook economisch de
internationale concurrentie het hoofd bieden. Gedurende vele jaren zijn er netwerken opgebouwd, die
nu als basis kunnen dienen voor nieuwe en strategisch
belangrijke projecten. De tandraden passen grensoverschrijdend prima in elkaar.
U bracht de vrijheid ter sprake die de speerpunten bieden. Welke projecten kunnen wij in het
kader van de “socio-culturele en territoriale”
cohesie verwachten?
16 Grenzeloos
In principe moet het ontwikkelen van netwerken en
algemene institutionele samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners verder worden geïntensiveerd. Daarop gebaseerd staan de thematische
terreinen “Werk, opleiding en interculturele competentie”, “Structuur en demografie” evenals “Natuur,
Lees verder op pagina 18
Hermann Wessels im Interview zum Start des neuen INTERREG V-Programms
„Innovationspotenzial noch besser ausschöpfen“
Die Partner im Norden der Niederlande und im WeserEms-Gebiet haben auch nach mehreren Jahrzehnten
der Zusammenarbeit und vielen Jahren INTERREGFörderung noch ambitionierte Ziele, wie Hermann
Wessels betont. Der 53-Jährige ist INTERREG-Geschäftsführer bei der Ems Dollart Region. Er ist seit
dem Start des Förderprogramms vor 23 Jahren in
dieser Funktion für die INTERREG-Abwicklung bei der
EDR veranwortlich. In unserem Interview blickt er auf
den neuen Programmzeitraum (2014 bis 2020) voraus.
Der Start des INTERREG V-Förderprogramms steht
unmittelbar bevor.
Herr Wessels, die Ausführung des neuen INTERREG V-Förderprogramms steht kurz vor dem
Start. Worauf dürfen wir uns freuen?
Wessels: Insgesamt stehen für den gesamten deutschniederländischen Grenzraum im neuen INTERREG-Förderprogramm etwa 222 Millionen Euro zur Verfügung
und damit deutlich mehr als im abgelaufenen INTERREG IV A-Programm, wo es 138 Millionen Euro waren.
Auch das Gebiet der Ems Dollart Region wird dem
entsprechend von mehr Fördergeldern profitieren.
Hermann Wessels
BAD NIEUWESCHANS - Einen großen Schub erhielt
die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Gebiet
der Ems Dollart Region mit Start der INTERREG-Förderprogramme der Europäischen Union (EU) im Jahr
1991. Konnte die EDR zuvor nur kleinere Projekte und
Veranstaltungen im Grenzgebiet unterstützen, war
seit diesem Zeitpunkt auch die Förderung struktureller
Projekte möglich.
Was ist inhaltlich vom neuen Programm zu erwarten?
Eine Konzentration auf zwei Themenfelder. Es geht
einerseits um die Erhöhung der grenzübergreifenden
Innovationskraft unserer Region. Andererseits steht
die sozio-kulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebiets im Mittelpunkt. Diese beiden Schwerpunktthemen bieten uns Spielraum, um gute und
nachhaltige Projekte auf den Weg zu bringen. Mit
unseren zuverlässigen Partnern in der Region wird das
gelingen. Ministerien, Provinzen, Landkreise und Gemeinden haben in Kooperation mit der EDR bereits in
den abgelaufenen Förderprogrammen bewiesen, dass
sie motiviert sind, die niederländisch-deutsche Grenzregion weiter zu entwickeln. Gemeinsam können wir
auch wirtschaftlich im internationalen Wettbewerb
bestehen. Über viele Jahre sind Netzwerke aufgebaut
worden, die jetzt Grundlagen für neue und strategisch wichtige Projekte sein können. Die Zahnräder
greifen grenzübergreifend prima ineinander.
Sie haben den Spielraum angesprochen, den die
Schwerpunkte bieten. Welche Projekte können
wir im Rahmen der „sozio-kulturellen und territorialen“ Kohäsion erwarten?
Grundlegend soll die Netzwerkentwicklung und
allgemeine institutionelle Zusammenarbeit zwischen
deutschen und niederländischen Partnern noch weiter
forciert werden. Darauf basierend stehen die Themenfelder „Arbeit, Ausbildung und interkulturelle Kompetenz“, „Struktur und Demografie“ sowie „Natur,
Fortsetzung auf Seite 19
Grenzenlos 17
landschap en milieu” centraal. In dit verband kunnen
wij ons bezighouden met belangrijke thema’s – en
daarbij mensen in de grensregio met elkaar in contact blijven brengen. Persoonlijke uitwisseling en het
stimuleren van grensoverschrijdende contacten is nog
altijd een belangrijke factor. De afgelopen maanden is
gebleken dat bijvoorbeeld de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een thema is dat veel burgers bezighoudt.
Er zijn zeker veel mogelijkheden, maar helaas ook nog
veel hindernissen. Wij hebben in het INTERREG IVprogramma onder andere binnen het project “Mobiliteit” wat dat aangaat al veel initiatieven opgestart.
Hierbij moet worden aangehaakt.
Bij een landelijk gebied als de Eems Dollard
Regio wordt bovenregionaal vaak nauwelijks de
link gelegd naar innovatie. In de afgelopen subsidieprogramma’s zijn echter al vele innovatieve
projecten opgestart. Hoe kan dit in het kader
van het speerpunt “Verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht” verder toenemen?
Door ons te bezinnen op de kerncompetenties in ons
gebied en de bereikte resultaten uit voorafgaande
projecten als basis te nemen voor nieuwe innovatie.
We hebben in ons gebied sterke punten, die bovenregionaal worden gerespecteerd, zoals op het gebied
van energie en maritieme bedrijvigheid. Hierin kunnen
wij een voortrekkersrol spelen. En ook op het gebied
van bio-economie, Health & Life Sciences, logistiek,
watertechnologie, ontwikkeling van High Tech-materiaal of Agrofood is er veel potentieel. Doorslaggevend
is dat we dit potentieel grensoverschrijdend ontwikkelen – dan zullen wij als grensregio ook blijven verrassen met innovatiekracht.
U brengt het potentieel in het gebied van de
Eems Dollard Regio ter sprake – dus in de
noordelijke grensregio. Hoe werd gewaarborgd
dat dit potentieel in de voorbereiding op het
nieuwe INTERREG V-subsidieprogramma gehoor
vindt?
Tijdens de eerste adviesgesprekken met onze partners uit de regio werd in de INTERREG-Stuurgroep
al vroeg duidelijk dat het specifieke potentieel van de
noordelijke grensregio geïdentificeerd en dooronwikkeld moet worden. Om die reden hebben wij
met brede regionale deelname de “Strategie No(o)rd”
ontwikkeld. De Strategie No(o)rd komt voort uit
uitenlopende regionale voorbereidingsmaatregelen
en conferenties die in de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden. Met betrekking tot de prioriteit „Economie, wetenschap en innovatie“ steunt de Strategie
No(o)rd in aanzienlijke mate op de recente regionale
strategieën in de twee deelgebieden Weser-Ems en
Noord-Nederland. Aan Noord-Nederlandse kant
betreft dit de „Research and Innovation Strategy for
Smart Specialisation (RIS3)“. Aan de kant van WeserEms is het de „Regionale Strategie zur intelligenten
Spezialisierung – Wissensvernetzung in Weser-Ems
2020“. Binnen het noordelijke programmagebied zijn
18 Grenzeloos
dus aan beide zijden van de grens actuele strategieën
voor intelligente specialisatie geformuleerd die het
hele gebied beslaan. Tijdens de voorbereidingen was
dat buitengewoon nuttig.
U heeft al wat potentieel van de noordelijke
grensregio genoemd. Wat zijn de doelstellingen
voor het Noorden in de nieuwe programmaperiode?
Er staan meerdere doelstellingen op de voorgrond.
Het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht
als economische regio moet worden vergroot. In
het landelijke gebied krijgen wij echter met name te
maken met de gevolgen van krimp. Wat dat betreft
moeten we op tijd anticiperen op de op handen zijnde
veranderingen. Daaronder valt ook het dreigende
tekort aan vakmensen grensoverschrijdend het hoofd
te bieden. Zoals gezegd is de grensoverschrijdende arbeidsmarkt ook met het oog op grensoverschrijdende
opleidingen een belangrijk thema.
Bovendien moet het innovatiepotentieel van kleine
en middelgrote ondernemingen nog beter worden
benut. De regio blijft wat dit betreft achter qua mogelijkheden, omdat de uitwisseling van kennis tussen
ondernemingen en kennisinstellingen nog uitgebreid
kan worden.
En wanneer kunnen wij de start verwachten
van het INTERREG V-subsidieprogramma?
Ik ga er van uit dat het in de herfst van start gaat.
In maart hebben de deelstaatregering van Niedersachsen en de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân
en Groningen hun toestemming gegeven voor onze
programmaplannen. Nu is het wachten op een reactie
uit Brussel.
ckeln – dann werden wir als Grenzregion auch weiterhin mit Innovationskraft überraschen.
Hermann Wessels
Landschaft und Umwelt“ im Fokus. In diesem Zusammenhang können wir uns wichtigen Themen widmen
– und dabei weiterhin die Menschen in der Grenzregion zusammenbringen. Persönlicher Austausch und die
Stimulierung von grenzübergreifenden Kontakten ist
immer noch ein wesentlicher Faktor. Die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass zum Beispiel der grenzübergreifende Arbeitsmarkt ein Thema ist, dass viele
Bürger beschäftigt. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, aber leider auch noch viele Hindernisse.
Wir haben im INTERREG IV-Programm unter anderem
in dem Mobilitäts-Projekt hier schon viele Initiativen
auf den Weg gebracht. Daran gilt es anzuknüpfen.
Das ländlich geprägte Gebiet der Ems Dollart
Region wird überregional eher selten mit Innovationen in Verbindung gebracht. Bereits in den
abgelaufenen Förderprogramm-Zeiträumen
wurden jedoch viele innovative Projekte auf den
Weg gebracht. Wie kann dies im Rahmen des
Schwerpunkts „Erhöhung der grenzübergreifenden Innovationskraft“ noch gesteigert werden?
Indem wir uns auf die Kernkompetenzen in unserem
Gebiet besinnen und die erreichten Resultate aus den
bisherigen Projekten als Grundlage für weitere Innovationen nehmen.
Wir haben in unserem Gebiet Stärken, die überregional beachtet werden, zum Beispiel in den Bereichen
Energie und Maritime Wirtschaft. Hier können wir eine
Vorreiterrolle einnehmen. Und auch in den Bereichen
Bioökonomie, Health- und Life Sciences, Logistik, Wassertechnologie, Entwicklung von High Tech-Materialien
oder Agrofood gibt es große Potenziale. Entscheidend
ist, dass wir diese Potenziale grenzübergreifend entwi-
Sie sprechen die Potenziale im Gebiet der Ems
Dollart Region an – also in der nördlichen Grenzregion. Wie wurde gewährleistet, dass diese
Potenziale in den Vorbereitungen auf das neue
INTERREG V-Förderprogramm Gehör finden?
Aus den ersten Beratungen mit unseren Partnern
aus der Region wurde im INTERREG-Lenkungsausschuss früh deutlich, dass es eine Identifizierung und
Weiterentwicklung der besonderen Potenziale der
nördlichen Grenzregion geben muss. Daher haben
wir unter breiter regionaler Beteiligung die Strategie „No(o)rd“ entwickelt. Die Strategie No(o)rd
resultiert aus unterschiedlichen regionalen Vorbereitungsmaßnahmen und Konferenzen der vergangenen Jahre. Im Hinblick auf die Priorität „Wirtschaft,
Wissenschaft und Innovation“ basiert die Strategie
No(o)rd wesentlich auf den aktuellen regionalen
Strategien der beiden Teilräume Weser-Ems und
Nord-Niederlande. Auf nord-niederländischer Seite
ist dieses die „Research and Innovation Strategy for
Smart Specialisation (RIS3)“. Auf Weser-Ems-Seite ist
es die „Regionale Strategie zur intelligenten Spezialisierung – Wissensvernetzung in Weser-Ems 2020“. Es
liegen im nördlichen Programmgebiet also flächendeckend auf beiden Seiten der Grenze aktuelle Strategien zur intelligenten Spezialisierung vor. Das war in
den Vorbereitungen sehr hilfreich.
Sie haben schon einige Potenziale der nördlichen Grenzregion genannt. Welches sind die
Ziele für den Norden im neuen Programmzeitraum?
Es stehen mehrere Ziele im Vordergrund. Die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität als Wirtschaftsregion
soll weiter gesteigert werden. Im ländlichen Raum
sind wir aber von den Folgen des demographischen
Wandels besonders betroffen. Hier gilt es, auf die
anstehenden Veränderungen frühzeitig zu reagieren.
Dazu gehört auch, dem drohenden Fachkräftemangel
grenzübergreifend rechtzeitig entgegenzuwirken.
Wie bereits angesprochen, ist der grenzübergreifende
Arbeitsmarkt auch hinsichtlich grenzübergreifender
Ausbildungen ein wichtiges Thema.
Außerdem muss das Innovationspotenzial in kleinen
und mittleren Unternehmen noch besser ausgeschöpft werden. Hier bleibt die Region bisher hinter
ihren Möglichkeiten zurück, da der Wissensaustausch
zwischen Unternehmen und Wissenseinrichtungen
ausbaubar ist.
Und wann können wir den Start des INTERREG
V-Förderprogramms erwarten?
Ich gehe davon aus, dass es im Herbst losgeht. Im
März haben die niedersächsische Landesregierung
und die Provinzregierungen von Drenthe, Fryslân und
Groningen ihre Zustimmung für unsere Programmplanungen gegeben. Jetzt warten wir auf das Signal aus
Brüssel.
Grenzenlos 19
EDR-Net(z)werk-project
Groningen opent ambassade
OLDENBURG/GRONINGEN – Gedurende twee
maanden zal de stad Groningen acte de présence geven in Oldenburg. Dicht in de buurt van de burgers –
in de “Botschaft Groningen”, die wordt gehuisvest als
pop-upstore in een pand aan de Heiligengeiststraße
30. Van 11 april tot en met 20 juni opent de ambassade zijn deuren: iedere woensdag tot vrijdag van 14 tot
18 uur, op zaterdag van 10 tot 15 uur, verder af en toe
ook ’s avonds. Visa zijn hier weliswaar niet verkrijgbaar, wel wordt er een interessant programma aangeboden. Inwoners van Oldenburg kunnen zo kennis
maken met de stad Groningen en Noord-Nederland
met zijn dagelijkse leven en specialiteiten, attracties
en bezienswaardigheden.
Kunstenaars uit Groningen zullen hier te gast zijn –
maar ook bezoekers uit de politiek en het bedrijfsleven, studenten, schoolklassen en nog veel meer. “Een
interessant en innovatief concept van stadsmarketing
en ook een verfrissende mogelijkheid om buren te
ontmoeten die slechts 133 kilometer verderop leven”,
aldus Ina Lehnert-Jenisch van Economische Zaken in
Oldenburg.
De Groningse ambassade heeft een voorganger: Vorig
jaar zomer presenteerde Oldenburg zich met “De
Duitse Ambassade” succesvol in de binnenstad van
Groningen.
Het programma van de Groningse ambassade werkt
met themaweken: De week “Bloemen” staat in het teken de Groninger bloemenjaarmarkt. Naar aanleiding
van “Koningsdag”, dit jaar op 26 april, draait het om
de liefde van de Nederlanders voor hun koningshuis.
Er zullen ook culinaire specialiteiten uit Nederland
centraal staan. Tijdens de themaweek “Onderwijs”
komen Nederlandse scholen en universiteiten naar
Oldenburg. Bovendien kunnen de bezoekers genieten van kunst en cultuur uit Groningen. Bij het thema
mobiliteit kan de fiets uiteraard niet ontbreken.
Organisatoren van de bekende jaarlijks gehouden
motorwedstrijd vertegenwoordigen bovendien de
stad Assen. Opvallende gebouwen als het Groninger Forum en het Infoversum worden eveneens in
de ambassade gepresenteerd. Vanaf begin april is
uitgebreide informatie te vinden op www.botschaftgroningen.nl
De organisatie van het project wordt mogelijk door
EU-middelen uit het INTERREG-project “Net(z)werk”
van de EDR.
De “Botschaft Groningen” in Oldenburg biedt diverse themaweken aan – van 12 t/m 20 april bijvoorbeeld de week van de “Bloemen”.
© Emanuel Keller/pixelio.de
Die Botschaft Groningen in Oldenburg bietet mehrere Themenwochen – vom 12. bis zum 20. April zum Beispiel die Blumenwoche.
20 Grenzeloos
De website van de “Botschaft” biedt via www.botschaft-groningen.de alle informatie aan.
Die Homepage der Botschaft bietet unter www.botschaft-groningen.de alle Infos.
EDR-Net(z)werk-Projekt
Groningen eröffnet Botschaft
OLDENBURG/GRONINGEN - Zwei Monate lang
wird sich die Stadt Groningen in Oldenburg präsentieren. Ganz nah an den Bürgern – in der „Botschaft
Groningen“, die in der Heiligengeiststraße 30 eingerichtet wird. Vom 11. April bis zum 20. Juni ist die
Botschaft geöffnet, jeweils mittwochs bis freitags
von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr, außerdem ab und zu auch an Abenden. Visa gibt es hier
zwar nicht, aber es wird ein interessantes Programm
angeboten, durch das die Oldenburger die Stadt
Groningen und den Norden der Niederlande mit
ihrem alltäglichen Leben und den Besonderheiten,
den Attraktionen und Sehenswürdigkeiten kennenlernen können.
Künstler aus Groningen werden hier zu Gast sein
– und zudem Besucher aus Politik und Wirtschaft,
Studierende, Schulklassen und viele mehr. „Ein
interessantes und innovatives Konzept des Stadtmarketings und auch eine erfrischende Möglichkeit
zur Begegnung mit den nur 133 Kilometer entfernt
lebenden Nachbarn“, so Ina Lehnert-Jenisch von der
Oldenburger Wirtschaftsförderung.
Einen Vorgänger hat die Botschaft Groningen: Im
Sommer letzten Jahres präsentierte sich Oldenburg
mit „De Duitse Ambassade“ erfolgreich in der Groninger Innenstadt.
Das Programm der Groninger Botschaft ist in
Themenwochen eingeteilt: Die Woche „Blumen“
präsentiert den Groninger Blumenmarkt. Anlässlich
des niederländischen „Koningsdag“ am 26. April
geht es um die Liebe der Niederländer zu ihrem
Königshaus. Auch kulinarische Spezialitäten aus
den Niederlanden werden im Blickpunkt stehen.
In der Themenwoche „Bildung“ kommen Schulen und Universitäten aus den Niederlanden nach
Oldenburg. Außerdem erleben die Besucher Kunst
und Kultur aus Groningen. Beim Thema Mobilität
darf natürlich das Fahrrad nicht fehlen, außerdem
präsentieren sich die Veranstalter des bekannten
jährlichen Motorrad-Rennens der niederländischen
Stadt Assen. Herausragende Bauten wie das Groninger Forum oder das Infoversum werden ebenfalls in
der Botschaft vorgestellt. Alle Informationen sind
ab Anfang April im Internet unter www.botschaftgroningen.de abrufbar.
Möglich wird die Organisation des Projekts durch
EU-Mittel aus dem EDR-INTERREG-Projekt „Net(z)
werk“.
Grenzenlos 21
Arbeidsmarktbijeenkomst van EDR in Leer
Grenzeloze opleiding centraal
LEER – De EDR heeft in februari experts op het gebied
van arbeidsmarkt uit het grensgebied uitgenodigd
voor een bijeenkomst over “Grensoverschrijdende kansen in het beroepsonderwijs”. In de Berufsakademie
Ost-Friesland spraken ca. 40 deelnemers met elkaar
over de mogelijkheden – en luisterden in dit verband
naar lezingen over reeds bestaande initiatieven.
Een mogelijkheid om stagiaires in opleiding voor te
bereiden op een grensoverschrijdende arbeidsmarkt
presenteerde Meike Richter. Zij leidt het Duits-Nederlandse opleidingsproject “TrabBi” (Transnationale
Berufsausbildung). Dit is een initiatief van de firma
Bünting uit Leer. Het doel van het project is in principe
om de professionaliteit van de stagiaires in opleiding
en toekomstige medewerkers in de detailhandel te verbeteren met het oog op clientèle uit Nederland. “Het
TrabBi-project beoogt verder om de bereidheid tot
mobiliteit en het grensoverschrijdend leren al tijdens
de opleiding te stimuleren”, aldus Richter. Positieve bijkomstigheid: “Met deze stimulans kunnen we er voor
zorgen dat jongeren weer belangstelling krijgen voor
de detailhandel. Die is momenteel gering.” In het kader
van de opleiding deden de jongeren ook ervaring op
in het buurland. Ze werkten gedurende drie weken bij
een bekende supermarktketen (Albert Heijn in Groningen). Om de taalbarrière te overwinnen volgden de
stagiairs in opleiding niet alleen een taalcursus, maar
ontwikkelden zij ook een woordenboek met 6200
begrippen en zegswijzen. Dit woordenboek is gratis
verkrijgbaar als app voor Smartphones en in de Apple
Store te vinden onder “Woordenboek Handel 1.0”. Het
realiseren van deze app werd mede mogelijk gemaakt
door EU-middelen uit het INTERREG-project “Net(z)
werk” van de EDR.
Frank Evers van de Berufsbildende Schulen (BBS)
Lingen lichtte de aanvullende kwalificatie “Europakaufmann” toe, die inmiddels aan diverse Duitse scholen
behaald kan worden. “Een groot deel van de ondernemingen zal alleen in staat zijn tot concurreren als zij
medewerkers in dienst hebben die met internationale
partners kunnen communiceren en samenwerken.
Daarom worden internationale kwalificaties steeds
belangrijker”, aldus Evers. Aan deze vereiste competentie kan slechts voor een deel worden voldaan via
opleidingsberoepen. “Stagiaires in opleiding voor
commerciële beroepen kunnen zich door de aanvullende kwalificatie tot “Europakaufmann” profileren en
opleidingsbedrijven levert het deze verworven kennis
qua concurrentie een voordeel op”, aldus de leraar
voor commerciële opleidingen. De aanvullende kwalificatie tot “Europakaufmann” heeft een modulaire
opbouw. Het verbeteren van de beheersing van de
Engelse taal en een optionele tweede vreemde taal
evenals een “computerrijbewijs” spelen als zelfstandige module een grote rol. Centraal staat echter de
22 Grenzeloos
Arbeidsmarktexperts
uit de regio
kwamen op
uitnodiging
van de EDR
bijeen in
Leer.
module “Internationale zakenprocessen”, waarin de
stagiaires in opleiding onder andere de basis leren van
de buitenlandse handel, het voorbereiden van internationale transacties evenals doelen en strategieën van
internationale marketing.
Peter Groenbroek van de OSG Sevenwolden presenteerde de onderwijsvorm “IBC” (International Business
College). De Havo bereidt scholieren voor op opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het IBC
geeft de “Havo” een wat meer op het bedrijfsleven
gericht tintje. Naast de gebruikelijke lessen zijn de
leerlingen een dag in de week actief bezig met ondernemen. Dit komt ook de voorbereiding op het HBO
ten goede. Bovendien leren de scholieren voor een
toekomstige loopbaan als ondernemer de nodige basiskennis, zoals over dresscode, bedrijfscommunicatie
of taalonderwijs. Er staat ook een sollicitatietraining in
het curriculum.
Peter Groenbroek van de
OSG Sevenwolden
Peter Groenbroek von der
OSG Sevenwolden
Arbeitsmarkt-Veranstaltung der EDR in Leer
Grenzenlose Ausbildung im Blickpunkt
Die ArbeitsmarktExperten
der Region
kamen auf
EDR-Einladung in Leer
zusammen.
LEER - Zum Thema „Grenzübergreifende Wege in
der beruflichen Bildung“ hatte die EDR im Februar die
Arbeitsmarkt-Experten aus dem Grenzgebiet eingeladen. In der Berufsakademie Ost-Friesland erörterten
die rund 40 Teilnehmer die Möglichkeiten – und bekamen in diesem Zusammenhang in Vorträgen bereits
bestehende Ansätze aufgezeigt.
Eine Möglichkeit, um Auszubildende auf einen grenzübergreifenden Arbeitsmarkt vorzubereiten, präsentierte Meike Richter. Sie leitet das deutsch-niederländische Ausbildungsprojekt „TrabBi“ (Transnationale
Berufsausbildung). Initiator ist die Leeraner Firma
Bünting. Grundsätzliches Ziel des Projektes ist es, die
berufliche Handlungskompetenz der Auszubildenden
und späteren Mitarbeiter im Hinblick auf die niederländische Kundschaft im Einzelhandel zu verbessern.
„Zudem zielt das TrabBi-Projekt darauf ab, die Mobilitätsbereitschaft sowie das grenzübergreifende Lernen
bereits in der Ausbildung zu fördern“, so Richter. Positiver Nebeneffekt: „Mit diesem Anreiz konnten wir
Jugendliche auch wieder für den Einzelhandel interessieren, der für viele bis dahin unattraktiv erschien.“ Im
Rahmen der Ausbildung sammelten die Jugendlichen
auch Erfahrungen im Nachbarland. Drei Wochen
arbeiteten sie in einer bekannten niederländischen
Supermarktkette. Um die sprachliche Barriere zu überwinden, hatten die Auszubildenden nicht nur einen
Sprachkurs absolviert, sondern auch ein Wörterbuch
mit 6.200 Begriffen und Redewendungen entwickelt.
Dieses Wörterbuch steht kostenlos als App für Smartphones zur Verfügung. Möglich wurde die Umsetzung
auch durch EU-Mittel aus dem EDR-INTERREG-Projekt
„Net(z)werk“.
Frank Evers von den Berufsbildenden Schulen (BBS)
Lingen erläuterte die Zusatzqualifikation zum Europakaufmann, die inzwischen an mehreren Schulen
absolviert werden kann. „Ein Großteil der Unternehmen wird nur dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn
sie Mitarbeiter haben, die mit europäischen Partnern
kommunizieren und kooperieren können. Deshalb sind
internationale Qualifikationen von immer größerer
Bedeutung“, so Evers. Diese geforderte Kompetenz
könne nur teilweise über die Ausbildungsberufe
abgedeckt werden. „Kaufmännische Auszubildende
können sich über die Zusatzqualifikation zum Europakaufmann profilieren und ihren Ausbildungsbetrieben
mit den erworbenen Kenntnissen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, so der Lehrer für kaufmännische Fachrichtungen. Die Zusatzqualifikation zum
Europakaufmann hat einen modularen Aufbau. Die
Verbesserung der englischen Sprachkenntnis und einer
optionalen zweiten Fremdsprache sowie ein „Computerführerschein“ spielen als eigenständige Module
eine große Rolle. Im Mittelpunkt steht aber das Modul
„Internationale Geschäftsprozesse“, in dem die Auszubildenden unter anderem Grundlagen des Außenhandels, internationale Geschäftsanbahnungen sowie
Ziele und Strategien des internationalen Marketings
vermittelt bekommen.
Peter Groenbroek von der „Openbare Scholengroep“
(OSG) Sevenwolden stellte die Schulform „IBC“ (International Business College) vor. Der niederländische
HAVO-Ausbildungsgang ist hauptsächlich darauf angelegt, die Schüler auf eine „höhere“ Berufsausbildung
vorzubereiten. Mit der IBC bekommt die „HAVO“ nun
eine deutlich wirtschaftsgerichtetere Note. Neben
dem üblichen Unterricht sind die Schüler einen Tag in
der Woche unternehmerisch tätig. Dies dient auch der
besseren Vorbereitung auf die Fachhochschule. Zudem
werden hinsichtlich einer zukünftigen unternehmerischen Laufbahn der Schüler die nötigen Grundlagen
vermittelt, z.B. beim Dresscode, in der Firmenkommunikation oder bei der Sprachförderung. Auch ein
Bewerbungstraining steht auf dem Lehrplan.
Meike Richter
leidt het opleidingsproject
“TrabBi”.
Meike Richter
leitet das Ausbildungsprojekt „TrabBi“
Grenzenlos 23
INTERREG-project “Land van Ontdekkingen”
Veel mensen enthousiast voor archeologie
GRONINGEN – Tentoonstelling. Onderzoek. Dialoog.
Met deze drie steekwoorden ging in 2011 het project
“Land van Ontdekkingen. De archeologie van het FriesGronings-Oostfriese kustgebied” op initiatief van de
Ostfriesische Landschaft van start. Het bewustzijn van
en het begrip voor archeologie en monumentenzorg
moest grensoverschrijdend worden versterkt. Zo zijn
er in nauwe samenwerking met Nederlandse en Duitse
projectpartners in de afgelopen drie jaar vier tentoonstellingen, vier boeken, drie onderzoeksprojecten en
een gezamenlijke website gerealiseerd. Met de presentatie van de resultaten tijdens de tentoonstellingen,
door actieve deelname van vrijwilligers aan onderzoeksprojecten alsmede de publicatie van onderzoeksresultaten kon een breed publiek worden bereikt en er
actief bij worden betrokken. Alleen al de tentoonstellingslocaties en de grafkelder in Dornum kregen tot
eind 2013 bijna 210.000 bezoekers.
In maart eindigde nu het project met een openbaar
symposium in Nederland. De feestelijke bijeenkomst
vond plaats in de Der Aa-kerk, in het centrum van
Groningen. Het symposium werd geopend na een welkomstwoord door Armin Gallinat, INTERREG-programmamanager bij de Eems Dollard Regio, en door Bote
Wilpstra, gedeputeerde van de Provincie Groningen.
Zowel archeologen als het brede publiek hadden in
gelijke mate belangstelling voor dit symposium. Tijdens negen lezingen over het thema archeologie van
Noord-Nederland en Ostfriesland kregen de circa 130
deelnemers een overzicht van de actuele stand wat
betreft archeologisch onderzoek. Zo spraken onder
andere Prof. Daan Raemakers (Rijksuniversiteit Groningen) en Prof. Henny Groenendijk (Provincie Groningen
en Rijksuniversiteit Groningen) over de trechterbekercultuur. Een bijzonder paard uit de late IJzertijd was
het thema van Dr. Egge Knol (Groninger Museum). En
Dr. Jan Kegler (Ostfriesische Landschaft) sprak over de
boomkano uit Jemgum. De nieuwste onderzoeksresul-
Goed bezocht: De slotbijeenkomst vond plaats in
de bezienswaardige Der Aa-kerk in Groningen.
taten over het veenlijk van Bernuthsfeld werden deze
dag gepresenteerd door Dr. Jürgen Bär (Ostfriesisches
Landesmusuem). Afsluitend blikten diverse deelnemers aan het project terug op hun ervaringen. Zowel
beroeps- als hobbyarcheologen gaven aan de samenwerking, die tijdens het project “Land van Ontdekkingen” is begonnen, te willen voortzetten. De vraag van
projectleider Dr. Jan Kegler, “Hebben we door dit project het brede publiek weten te winnen voor het thema archeologie?”werd door het publiek beantwoord
met een klinkend applaus. De info over het project, dat
werd ondersteund met EU-middelen uit het INTERREG
IV A-programma Deutschland-Nederland”, is te vinden
op de website www.land-der-entdeckungen.eu
Armin Gallinat (links: INTERREG-programmamanager bij
de EDR) bedankte Bote Wilpstra, gedeputeerde van de
Provincie Groningen, voor de steun van de drie noordelijke provincies bij het project.
Armin Gallinat (links: INTERREG-Programm-Manager
der EDR) bedankte sich beim Deputierten der Provinz
Groningen, Bote Wilpstra, für die Unterstützung der drei
nördlichen Provinzen im Projekt.
24 Grenzeloos
INTERREG-Projekt „Land der Entdeckungen“
Viele Menschen für die Archäologie begeistert
Im März endete nun das Projekt mit einem öffentlichen Symposium in den Niederlanden. Die feierliche
Veranstaltung fand in der Aa-kerk im Zentrum von
Groningen statt. Das Symposium wurde nach einem
Grußwort von Armin Gallinat, INTERREG-ProgrammManager der Ems Dollart Region von Bote Wilpstra,
Abgeordneter der Provinz Groningen, eröffnet.
Gut besucht: Die Abschlussveranstaltung fand in
der sehenswerten Aa-kerk in Groningen statt.
GRONINGEN - Ausstellung. Forschung. Dialog. Unter
diesen drei Schlagworten startete 2011 das Projekt
„Land der Entdeckungen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums” auf Initiative der Ostfriesischen
Landschaft. Grenzübergreifend sollte das Bewusstsein
und Verständnis für Archäologie, Denkmalpflege und
Denkmalschutz in der Bevölkerung gestärkt werden.
So sind in der intensiven Zusammenarbeit mit deutschen und niederländischen Projektpartnern in den
vergangenen drei Jahren vier Ausstellungen, vier Publikationen, drei Forschungsprojekte und eine gemeinsame Internetseite realisiert worden. Mit der Präsentation der Ergebnisse in den Ausstellungen, durch aktive
Teilhabe von Ehrenamtlichen an den Forschungsprojekten sowie der Publikation von Forschungsresultaten
konnte eine breite Öffentlichkeit erreicht und aktiv
mit einbezogen werden. Alleine die Ausstellungsorte
sowie die Dornumer Gruft besuchten bis Ende 2013
fast 210.000 Besucher.
Das Interesse an diesem Symposium war seitens der
Archäologen und einer interessierten Öffentlichkeit
gleichermaßen groß. In neun Vorträgen zum Thema
Archäologie der nördlichen Niederlande und Ostfriesland bekamen die rund 130 Teilnehmer einen Überblick über den aktuellen Stand archäologischer Untersuchungen. So referierten unter anderem Prof. Daan
Raemakers (Universität Groningen) und Prof. Henny
Groenendijk (Provinz Groningen und Universität Groningen) über die Trichterbecherkultur. Ein besonderes
Pferd aus der späten Eisenzeit war das Thema von Dr.
Egge Knol (Groninger Museum). Und Dr. Jan Kegler
(Ostfriesische Landschaft) sprach über den Einbaum
aus Jemgum. Die neuesten Forschungsergebnisse über
die Moorleiche von Bernuthsfeld wurden an diesem
Tag von Dr. Jürgen Bär (Ostfriesisches Landesmuseum
Emden) präsentiert. Abschließend blickten mehrere
Teilnehmer des Projektes auf ihre Erfahrungen zurück.
Sowohl Hobby- als auch Berufsarchäologen äußerten
den Wunsch, die Zusammenarbeit, die während des
Projekts „Land der Entdeckungen“ begann, fortzusetzen. Die Frage von Projektleiter Dr. Jan Kegler, „Haben
wir durch dieses Projekt die Öffentlichkeit für das
Thema Archäologie gewinnen können?“, wurde mit
lautem Applaus vom Publikum bejaht.
Die Infos zum Projekt, das mit EU-Mitteln aus dem
INTERREG IV A-Programm Deutschland-Nederland
unterstützt wurde, gibt es auf der Seite www.landder-entdeckungen.eu
Steeds een boeiende spreker: Dr. Egge Knol van het Groninger Musuem
Stets ein interessanter Redner: Dr. Egge Knol vom Groninger Museum.
Grenzenlos 25
Grensgebied neemt stelling
Plannen voor tolheffing
roepen weerstand op
BAD NIEUWESCHANS – De discussies rondom de
invoering van tolheffing voor personenauto’s in Duitsland worden in de Nederlands-Duitse grensregio kritisch
gevolgd. “Elke hindernis, die de mobiliteit van personen
en het goederenverkeer beperkt, is slecht voor de grensoverschrijdende samenwerking”, zegt EDR-directeur
Karel Groen. “Het kan ook niet goed zijn voor de Duitse
economie, want ieder jaar gaan miljoenen Nederlanders naar Duitsland om daar boodschappen te doen of
vakantie te vieren. In het grensgebied profiteren het
Emsland en Ostfriesland daar enorm van. En dit verkeer
ondervindt hier in de toekomst hinder van.” Johannes
Poppen, voorzitter van de ondernemersvereniging in
Leer, benadrukt: “Vorig jaar waren er nog meer Nederlanders bij ons te gast dan in de afgelopen jaren. Wij
willen onze buren hier uiteraard graag blijven terugzien.
Als de tolheffing daadwerkelijk wordt ingevoerd moeten
we op zoek gaan naar een oplossing.” Wat hem betreft
is zelfs een shuttlebus een optie. “Maar het is niet te
begrijpen dat wij als zakenmensen op zulke politieke
besluiten moeten reageren.” In de discussie rondom de
tolheffing is intussen ook een ander idee voorgesteld:
Zo zou in het grensgebied een tolvrije zone van bijvoorbeeld 50 kilometer ingevoerd kunnen worden. Of dat
realistisch is, zal wellicht binnenkort blijken. Alexander
Dobrindt (CSU), de Duitse minster van Verkeer, zet in
ieder geval vaart achter de tolplannen. Volgens Dobrindt
zal de Bondsdag nog voor het zomerreces een wetsontwerp worden gepresenteerd. Een jaarvignet zou dientengevolge ongeveer 100 euro moeten kosten. Er komen
waarschijnlijk ook goedkopere vignetten voor eenmalige
en geringe gebruikers. Al in 2015 zou de tolheffing dan
moeten worden ingevoerd.
De EDR voert met de EUREGIO in Gronau gesprekken
over gezamenlijke activiteiten tegen de tolheffing voor
personenauto’s. EDR-directeur Karel Groen zegt: “Hier in
het Noorden is het besluit voor de tolheffing nog minder
te begrijpen, want het Rijk en Nederlandse bedrijven
hebben de voltooiing van de A31 zelfs financieel ondersteund. Mijnheer Dobrindt in het Zuiden heeft dus iets
bedacht wat voor het Noorden geen hout snijdt. Duitsland geeft daarmee, ook gezien zijn voorbeeldfunctie
in Europa, een verkeerd signaal af. Andere landen zoals
Nederland en België zouden de tolheffing eveneens kunnen invoeren. Het feit ligt er: De tol zou veel mensen er
van kunnen weerhouden om de grens over te gaan. En
dat is binnen een verenigd Europa een stap in de verkeerde richting.” En Michael Sijbom, burgemeester van
de gemeente Losser, ziet nog een ander nadeel: “Al door
de invoering van de tolheffing voor vrachtwagens is het
aantal vrachtwagens, die naar sluipwegen zoeken om de
Autobahn te mijden, in de dorpen sterk gestegen. Deze
verkeersdruk zal door het invoeren van tol voor personenauto’s alleen nog maar toenemen.”
26 Grenzeloos
EDR-directeur Karel Groen
uitte zich duidelijk over de
plannen voor tolheffing –
dat leverde veel aandacht
op van de media. Hier staat
hij RTV Noord te woord. De
links naar de tv-bijdragen
met Karel Groen over de
tolheffing zijn onder andere
te vinden op onze Facebookpagina (facebook.com/
eems.dollard.regio).
Wie naar Oostenrijk reist,
kent het: Aan de grens
moeten automobilisten ook
een vignet kopen. Dit dreigt
nu ook te gebeuren aan de
grens naar Duitsland.
Grenzgebiet positioniert sich
Maut-Pläne stoßen
auf Widerstand
EDR-Geschäftsführer Karel
Groen äußerte sich deutlich
zu den Maut-Plänen – das
sorgte auch für großes
Medieninteresse. Hier stellt
er sich den Fragen von RTV
Noord.
Die Links zu den TV-Beiträgen mit Karel Groen über
die Maut sind unter anderem auf unserer FacebookSeite (facebook.com/ems.
dollart.region) zu finden.
Wer nach Österreich reist,
kennt es: An der Grenze
müssen auch PKW-Fahrer
eine Vignette kaufen. Gleiches droht nun auch an der
Grenze nach Deutschland.
BAD NIEUWESCHANS - Die Diskussionen um die Einführung einer PKW-Maut in Deutschland werden in der
niederländisch-deutschen Grenzregion kritisch beäugt.
„Jedes Hindernis, das die Mobilität von Personen und den
Güterverkehr einschränkt, ist schlecht für die grenzübergreifende Zusammenarbeit“, sagt EDR-Geschäftsführer
Karel Groen. „Das kann auch nicht im Sinne der deutschen Wirtschaft sein, denn jährlich reisen Millionen
Niederländer nach Deutschland, um dort einzukaufen
oder Urlaub zu machen. Im Grenzgebiet profitieren das
Emsland und Ostfriesland sehr davon. Und diese Anreise
wird künftig erschwert.“ Johannes Poppen, Vorsitzender
der Werbegemeinschaft in Leer, betont: „In vergangenen
Jahr waren noch mehr Niederländer bei uns zu Gast als in
den Jahren zuvor. Und wir wollen unsere Nachbarn natürlich gerne weiterhin hier begrüßen. Wenn die Maut wirklich kommt, müssen wir uns etwas einfallen lassen.“ Aus
seiner Sicht ist sogar ein Bus-Shuttle eine Option. „Aber es
ist nicht nachvollziehbar, dass wir als Geschäftsleute auf
solche Entscheidungen der Politik reagieren müssen.“ In
der Diskussion um die Maut ist inzwischen auch noch eine
andere Idee vorgeschlagen worden: So könnte im Grenzgebiet ein mautfreier Korridor von beispielsweise 50
Kilometern eingeführt werden. Ob das realistisch ist, wird
sich voraussichtlich schon bald zeigen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) treibt die Mautpläne
jedenfalls zügig voran. Noch vor der Sommerpause werde
dem Bundestag eine Gesetzesvorlage vorgestellt, so Dobrindt. Eine Jahresvignette soll demnach etwa 100 Euro
kosten. Es wird wahrscheinlich auch günstigere Vignetten
für Einmal- und Wenignutzer geben. Bereits 2015 soll die
Maut dann eingefordert werden.
Die EDR ist mit der EUREGIO in Gronau in Gesprächen
über gemeinsame Aktivitäten gegen die PKW-Maut. EDRGeschäftsführer Karel Groen sagt: „Hier im Norden ist die
Entscheidung für die Maut noch weniger nachvollziehbar, denn der niederländische Staat und niederländische
Unternehmen haben sich sogar an der Fertigstellung
der A31 finanziell beteiligt. Da hat sich Herr Dobrindt
im Süden etwas ausgedacht, was für den Norden nicht
nachvollziehbar ist. Deutschland sendet damit auch
aufgrund seiner Vorbildfunktion in Europa ein falsches
Signal. Andere Länder wie die Niederlande oder Belgien
könnten mit der Einführung der Maut folgen. Fakt ist: Die
Maut könnte viele Menschen davon abhalten, über die
Grenze zu fahren. Und das ist in einem geeinten Europa
ein Schritt in die falsche Richtung.“ Und Michael Sijbom,
Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Losser
sieht noch einen weiteren Nachteil: „Schon durch die Einführung der LKW-Maut ist die Belastung der Ortschaften
durch LKW, die Schleichwege abseits der Autobahnen suchen, gestiegen. Diese Belastung wird bei Einführung der
PKW-Maut voraussichtlich nochmals stark zunehmen.“
Grenzenlos 27
Eems Dollard Regio
Ems Dollart Region
Postbus 43
9693 ZG Bad Nieuweschans
Tel.: 0597 521818
Fax: 0597 522511
www.edr.eu
[email protected]
Postfach 1202
26828 Bunde
Tel.: 0031 597 521510
Fax: 0031 597 522511
www.edr.eu
[email protected]
Colo
fon
dt
wor
g en preid.
i
l
a
t
s
e
twe atis ver d van
r
ijnt
rsch ebied g ngenbla baar
e
v
i
“
n
).
loos
Ope
edel
DR -g
„ G r e n z e e h e l e E ë l e m e d ri j d e n d i o ( E D R
g
i
g
h
c
e
c
t
fi
R
s
e
‘s:
in h s het of nsover ollard
Foto
D
i
re
s
g
m
t
Het
er,
he am Ee
We b
a
ve r an s k i
i
l
Lich
O
.d e / a B o g d
:
n
xe l i o
actie
j, pi ller, Dia
i
e
Red auch
M
e
r
K
e
l
R
ri o
an d m an u e
:
, Ma
E
an v
aling
den
r i s t i l i o. d e /
E
h
n
C
Vert mker
i
r
,
e
a
x
R
i
K
D
p
o
E
Bo
k:
nine
Dru r
Jean
Lee
,
n
man
oller
ag S
l
r
e
dV
i un
kere
Druc
nd
ig u
rach nlos
p
s
i
e
e
um
t zw iet kost blatt
r ess
hein
b
s
ersc EDR-Ge teilung bandes
Imp
“
s
enlo mten lles Mit eckver
z
n
e
a
„Gr im ges offizie den Zw
er,
t
We b
wird ilt. Es is rgreifen DR).
ve r
i
l
O
e
e
E
ver t renzüb egion (
.d e / n s k i
elio
g
R
, p i x B o g da
des ollar t
j
i
e
D
rM
ana
Ems
n de ller, Di
n va
s:
Ke
Foto Christia anuel
,
m
E D R i o. d e / E
l
e
x
i
auch
p
:
n
io R
o
akti
Mar
Re d E d e n ,
n
g:
Kari
er
zun mker
r se t
n, Le
o
Übe ine Bo
man
r
e
l
l
n
So
Jean
rl a g
d Ve
c k:
Dru kerei un
c
Dru
Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door:
www.deutschland-nederland.eu

Vergelijkbare documenten