mini enquête sp olst-wijhe - SP Raalte

Commentaren

Transcriptie

mini enquête sp olst-wijhe - SP Raalte
Resultaten mini-enquête
gehouden in Welsum
2012 week 31/32
door SP-afdeling
Raalte en Olst/Wijhe
met kernen.
SP Olst-Wijhe
Ellen van den Berg
Pimpernel 6
8131GH Wijhe
E [email protected]
T 06 38 938 706
Aanleiding
De SP-afdeling Olst-Wijhe i.o. kreeg van enkele inwoners van Welsum het
verzoek eens te kijken naar enkele vragen die er leven in deze kern.
Aan dit verzoek voldeden wij door een kleine enquête te houden in de weken
31/32 (begin augustus 2012).
Opzet
We hebben een 4-tal vragen geformuleerd en deze in week 31 bij ruim 200
adressen in centrum Welsum en buitengebied bezorgd met de mededeling in
week 32 nogmaals langs te zullen komen om de ingevulde formulieren op te
halen.
Deze tweede bezoekronde, waarbij we veel inwoners persoonlijk gesproken
hebben, leverde 53 respondenten op waarvan enkele ons ook nadien nog per
post of e-mail hun reacties toestuurden.
Conclusie(s)
•
•
•
•
•
•
Om de leefbaarheid van Welsum te verhogen zou de leeftijdsopbouw van
de bevolking een afspiegeling moeten zijn van de samenleving.
Veel inwoners van Welsum voelen zich achtergesteld bij de rest van de
gemeente.
Er is veel behoefte aan betaalbare woningen (huur en koop), zowel
onder ouderen als onder starters.
Als die woningbouw gerealiseerd wordt zal vanzelf een betere
leeftijdsopbouw van de bevolking ontstaan en zullen er voldoende
kinderen in Welsum wonen om de school haar bestaansrecht te laten
behouden. Ook is er dan weer voldoende reden bso-voorzieningen te
treffen en/of in stand te houden.
De bereikbaarheid, zeker van de overkant van de IJssel, moet goed zijn
i.v.m. aansluiting op openbaar vervoer zoals bus en trein.
Een gereduceerd tarief voor de pont (of gratis) zou daarop een positieve
uitwerking hebben.
Verder zijn verbetering van straatverlichting, onderhoud wegen,
handhaving van snelheidsbeperking op de dijk en een betere
gladheidsbestrijding nog onderwerpen die in de ogen van Welsumers
meer aandacht moeten krijgen dan tot nu toe het geval is.
De volledig uitgewerkte enquête vindt u op de volgende pagina's.
2 van 9
1. Wat doet de gemeente voor Welsum? Wat is nodig?
Welke voorzieningen zijn er?
Hieronder de antwoorden op vraag 1:
•
Niets
•
Er is een heel dorpsontwikkelingsplan opgetuigd inclusief een werkgroep
bouwen en nu het op uitvoering aankomt trekt de gemeente zijn handen er
vanaf, geen nieuwbouw dus. Wat heeft dit wel gekost? En wat is het
rendement?
•
Nodig: Betere bereikbaarheid, ook naar Olst.Glasvezelinternet ook in
buitengebied. Vooral belangrijk voor bedrijven, die worden anders
gedwongen naar een andere plek te gaan, dat brengt allemaal extra kosten
met zich mee, zoals b.v. huisvesting en reiskosten. Bedrijf aan huis is dan
niet meer mogelijk.
•
Straatverlichting langs de Veenweg.
•
Gemeente Olst-Wijhe maakt zicht te makkelijk van een aantal zaken af.
Woningbouw.
•
Niet veel / Nieuwbouw / Voldoende
•
Er zijn geen hondenuitlaat voorzieningen.
•
Te weinig woningen.
•
Weinig in dit dorp. School, brandweer (wettelijk verplicht) dorpshuis, café
•
Weinig, er is nieuwbouw nodig en dit is al jaren een project dat steeds
verder de afgrond in gaat (dus Gemeente erg laks)
•
Niet over nagedacht.
•
De kanten van de Dijk goed verharden
Zo snel mogelijk grasvezelkabel voor snelle internet verbinding.
•
Er zijn huizen nodig voor jonge gezinnen zodat de school meer kleuters
krijgt en de vergrijzing stopt.
•
Er zijn weinig voorzieningen zoals winkels, woon/zorg ouderen, dokter,
tandarts. Voor veel dingen moet je het buiten het dorp zoeken. Soms lijken
we wel het buitenbeentje van de gemeente, zoals bijvoorbeeld sloten
uitmaaien en er is maar beperkte gladheidsbestreiding.
•
Er is heel weinig, dorpshuis enkele sporten, school en kerk.
•
Er is niet al te veel. Woningen zijn nodig.
•
School
•
Niet veel, maar waar gebeurt dat wel?
•
Dorpshuis in stand houden, huizen voor starters.
•
Gratis overgang met de pont gewenst.
•
Niks!
•
Lantarenpalen, wegen half kapot, waterputten.
•
Gemeente doet nu niks voor Welsum. Neemt afwachtende houding aan.
3 van 9
•
Wat nodig is zijn starters woningen. Voorzieningen: kerk, school,
brandweer, sportveld. Tennis?
•
Weinig. Nodig is beter weg onderhoud, woningbouw (betaalbaar) voor
jongeren. Handhaving milieuwetgeving. Toekomst voor ouderen in dorpen
met vergrijzing in het verschiet ligt. Sneller internet, investeren in
duurzaamheid.
•
Alleen een dorpshuis.
•
Te weinig. Zorgen dat het dorp leefbaar blijft. Woningen bouwen!
•
Een sociaal leefbare omgeving
•
Niets. School, dorpshuis, brandweer.
•
Weinig. Verkeersremmende maatregelen op de dijk. Meer controle op
rotzooi aan de IJssel.
•
Weinig. Nodig zijn hondenpoep bakken!!!
•
Te weinig op het gebied van woningbouw en infrastructuur, voorzieningen is
voldoende, behalve openbaar vervoer, en meer functies in het dorpshuis
onderbrengen.
•
Het is niet mogelijk hier te wonen, er zijn geen voorzieningen en bent
afhankelijk van een auto daar het altijd rijden is naar Twello/Heerde. Niet
naar Olst vanwege kosten van de pont.
Geen bus, trein, winkels, huisarts,middelbare scholen.
•
Nieuwe woningbouw ook voor de jeugd in Welsum, anders heeft de school
geen toekomst.
•
De kosten van de pont belemmeren ons om gebruik te maken van de
voorzieningen in Olst-Wijhe.
•
Voor een klein dorpje niet echt slecht, er is (nog) een school, een
dorpshuis, redelijke wegen etc.
•
Relatief weinig. Welsum is grotendeels selfsupporting.
•
Voorzieningen: Dorpshuis, sportveld, sportvereniging met tennisbanen,
school, kerk.
•
Doortastend zijn als gemeente om huizenbouw te realisten voor jongeren.
•
De gemeente is goed voor Welsum, nodig is (betaalbare)woningbouw voor
jonge mensen.
•
Woonvoorzieningen voor ouderen.
•
Het is zeer nodig dat er woningbouw komt.
•
School moet blijven en brandweer ook.
•
Er is een dorpshuis, voetbal, school.
•
Onderhoud aan deze gebouwen is nodig.
•
De gemeente Olst-Wijhe doet weinig tot niets voor Welsum.
•
De gemeente doet voor Welsum de gebruikelijke dingen, maar de gemeente
vergeet naar ons idee dat kleine kernen meer aandacht nodig hebben. Er
moet veel meer geïnvesteerd worden in huisvesting van verschillende
doelgroepen. Het besluit dat onlangs genomen is om huurwoningen in 1e
instantie beschikbaar te stellen voor Welsummers vind ik volkomen
4 van 9
achterhaald. Laten we proberen kleine kernen wel een afspiegeling te laten
zijn van de Nederlandse bevolking. Mensen van buiten het dorp zijn juist
een aanwinst. De gemeente moet proactief handelen in volkshuisvesting,
niet alleen winstgevend of winst-neutraal grond uitgeven. Nee de gemeente
moet investeren. Het samenleven in een dorp levert naar mijn idee voor de
Nederlandse samenleving veel voordelen op. Door de wijze waarop de
laatste jaren met volkshuisvesting (het woord wordt niet eens meer
gebruikt, is er nog wel beleid op?) wordt omgegaan, wordt de kloof tussen
stad/grote dorpen en kleine kernen enorm vergroot. Voor de bevolking van
beide is dit erg jammer.
2. Vindt u het belangrijk dat kinderen in de buurt naar school kunnen,
met andere woorden, dat er een school is in Welsum?
Hieronder de antwoorden op vraag 2:
•
Ja, nieuwbouw had hierin iets kunnen betekenen, wonen in het dorp
aantrekkelijk (mogelijk) maken voor gezinnen van buiten Welsum.
•
Ja, maar wel vrije schoolkeuze.
•
School in Welsum
•
19 X Ja
•
Ja, mits de kwaliteit hoog genoeg is.
•
5 X Ja, zeer belangrijk
•
Ja, maar dan moeten jonge mensen wel een kans krijgen hier te blijven
wonen.
•
Het is heel belangrijk dat de school blijft bestaan.
•
Ja, dus meer goedkope huizen
•
Ja, dat moet zo blijven
•
Natuurlijk!
•
Ja, waar moeten we anders heen, komt er een gratis buslijn
•
Zeker!
•
Belangrijk.
•
Is, en blijft!
•
Ja, dat is een goede zaak, maar daarnaast ook graag een peuterspeelzaal
(en ook V/ bso is belangrijk)
•
Heel belangrijk, eindelijk wordt er nu ook eens Engels gegeven, waar ik al
jaren naar gevraagd heb.
•
De school in Welsum moet blijven
•
n.v.t
•
Ja de spil van de samenleving
•
Ja, een school vormt de kern die een samenleving bind en kinderen/ jonge
gezinnen moeten de vergrijzing doorbreken, ons dorp toekomst geven.
5 van 9
•
In principe wel, door mobiliteit brengen jonge gezinnen hun kinderen elders
naar school.
•
Ja! En die moet ook echt blijven!
•
Ja, maar met te weinig kinderen vind ik het te "beschermend"
Door de pont gratis te laten zijn kunnen kinderen naar Olst zodat je de auto
kunt laten staan.
•
Natuurlijk, de scholen in de omgeving zijn redelijk ver weg, helaas steeds
minder kinderen door te weinig eenvoudige nieuwbouw of huur.
•
Ja, een basis school houdt een dorpje als Welsum levend
•
Ja, maar dan moet er wel meer woonruimte komen voor jongeren.
•
Uiteraard! Maar dan moeten er betaalbare gezinswoningen komen.
•
Enorm belangrijk, met een basisschool begint een dorpse samenleving.
Zonder een basisschool sterft een dorp uit.
•
De school moet zeker blijven.
3. Waar moet volgens u de brandweerkazerne komen?
Hieronder de antwoorden op vraag 3:
•
Achter het dorpshuis.
•
In samenhang met Oene en Terwolde bekijken of brandweerkazerne wel
echt nodig is.
•
Daar waar uitrukken onder alle omstandigheden snel kan.
•
Dorpshuis is als er festiviteiten zijn vaak slecht bereikbaar = geen optie
•
Huidige plannen zijn oké
•
Op de dijk bij J. B. IJsseldijk 71
•
Net buiten de bebouwde kom
•
Niet in de kern!
•
Liefst aan de dijk maar in ieder geval niet voor het dorpshuis, dus niet in
een woonwijk
•
In ieder geval niet bij het dorpshuis, er zijn andere locaties genoeg, maar
daar wil de gemeente niet aan want dat kost te veel geld.
•
Zijlweg, Erveweg
•
xCentrum Welsum
•
Geen idee
•
In het dorp van Welsum. Bij het dorpshuis met een nieuwe weg cq Erveweg
•
Op een plaats die goed te bereiken is (geen doodlopende weg of plaats)
•
Ergens in de kern van het dorp, heb geen voorkeur
•
XX Aan de IJsseldijk
•
X Buiten de dorps kern
6 van 9
•
Moet blijven waar hij is.
•
Op een goede plek in goed overleg
•
Post Welsum moet blijven, waar de nieuwe garage komt is minder
belangrijk.
•
Welsum
•
Kloosterhoekweg 4
•
Picknick plaats
•
X Moet goed bereikbaar zijn.
•
Bij nieuwbouw Middelstuk, uitweg Erveweg
•
Zuidzijde van het dorpshuis
•
Maakt niet uit, goede uitvalswegen het belangrijkst Vrijwilligers met goede
inzet zijn belangrijk, moet je op handen dragen. ***Wellicht brandweer
tezamen met Epen en Voorst moet in stand worden gehouden.
•
In het dorp (Welsum)
•
In het verlengde van het Middelstuk richting Erveweg
•
Op de oude plek / Hoek Zijlweg IJsseldijk
•
Geen voorkeur
•
Achter het dorpshuis ontsluiting via gronden Eijerkamp
•
In het weiland achter de bongerd!
•
Zijlweg naast de molen? Achter het dorpshuis
•
Op de zelfde plek
•
Niet zo belangrijk, er wordt nu veel te veel aandacht aan geschonken en te
moeilijk over gedaan.
•
Is toch al bepaald?
•
Bij het dorpshuis met extra uitrit naar de dijk.
•
Tussen dijk en Zijlweg (wei de Weerd)
•
Bovenaan de dijk bij de hr brink
•
Niet in het centrum van Welsum maar rond het dorp bv winkelpand
IJsseldijk 77
•
Niet zo belangrijk, belangrijker is een goede ontsluiting.
•
De brandweerkazerne buiten de kern.
4. Heeft u nog aanvullende opmerkingen, of vragen aan de SP?
Hieronder de antwoorden op vraag 4:
•
Een extra ontsluiting van het dorp is belangrijk. Bekijk het dorp maar eens,
het is zeer vreemd vorm gegeven. Twee woonwijken die beiden doodlopend
zijn. Doodlopende wegen en hofjes horen niet in een dorp, er moeten
doorlopende wegen zijn zodat er contact mogelijkheden zijn, zodoende
kunnen sociale contacten gelegd worden. Het idee om senioren woningen te
7 van 9
realiseren achter het Middelstuk is ook gedoemd te mislukken, zeker
seniorenwoningen horen niet achteraf, maar moeten uitkijken op
bedrijvigheid, het meest ideaal op een school (aldus een oud-huisarts die
heeft deelgenomen aan de welzorgsum gesprekken)
•
Als je ziek, oud, alleenstaand en of geen auto hebt kom je hier nergens en
stomp je af van stilte en zit altijd met meer kosten omdat hier niets is. Je
bent afgesloten van de wereld, voldoende om te gaan verhuizen. Het is
onmogelijkheid hier te wonen en betreur dat ik hier gesetteld ben, maar ja
volgend jaar weer weg!
•
Hoe denken jullie over de landbouw? Wind en energie Agrarisch bouwblok,
natuur milieu.
•
Elektrische fiets eigen bijdrage belachelijk!
•
Van de SP verwacht ik meer aandacht voor belangen van burgers in het
buitengebied. Welsum is geen agrarische gemeenschap meer, maar
agrarisch belang prevaleert wel.
•
Buiten wonen betekent ook hobby dieren hebben. Dat wordt steeds
moeilijker gemaakt doordat ook voor ons commerciële regels gelden incl.
extra heffingen.(denk maar aan de MKZ = onmenselijk) Houd (als het over
inspraak gaat) rekening met werkende mensen, deelname aan groepen is
soms onmogelijk door tijdstip, dus daarom geen eerlijke inspraak. Denk aan
natuur, bescherm de boomwallen en oud landschapskarakter. Het is geen
polder maar historisch landschap. Maak van buitengebied geen "pretpark"
voor toerisme
•
Snelheidsbeperkende maatregelen + handhaving. Gereduceerd tarief pont
Welsum voor inwoners.
•
Is het mogelijk om in het weekend motoren te verbieden op de dijk, i.v.m.
de snelheid en het geluid.
•
Het wordt tijd dat Welsum voor vol wordt aangezien.
•
Om een dorp niet uit te laten sterven moet er meer gedaan worden om de
jeugd hier te laten wonen. Zoals woningbouw en de mogelijkheid de
kinderen hier op te vangen.
•
Gemengede gevoelens over de gemeente, wat steeds meer afneemt. Hoe
belangrijk is Welsum eigenlijk nog voor de gemeente Olst/Wijhe?
•
Verbetering van de dijk!
•
Er wordt al heel lang gepraat over een fietspad centrum Erveweg, maar we
zien geen actie. Er is al veel actie geweest van alle dop-groepen maar
resultaten lopen dood door de gemeente.
•
Niet handig om deze enquête rond te sturen in het weekend dat er ook
feest is in Welsum waar het hele dorp voor uit loopt en druk voor is.
•
Goede wegen aanleggen die afvoeren naar het achterland (dwarswegen)
•
Nog niet, kan nog komen.
•
Zorg voor een actief kleine kernen beleid.
•
Graag zien we starterswoningen.
•
Meer dingen doen voor Welsum en niet alleen voor Olst en Wijhe. Wegen
zijn hier heel slecht.
8 van 9
•
Heel goed om deze peiling te doen. Tenslotte zit de politiek er dankzij en
voor de kiezer.
•
Woningbouw in het verlengde van Middelstuk richting Erveweg
•
Stimulering duurzame landbouw
•
Welkom in de politieke arena aan het Raadhuisplein!
•
Pontje gratis voor inwoners Welsum, dan gaan we op de fiets boodschappen
doen en is er ook een mogelijkheid om basis- en voortgezet onderwijs te
volgen. Je creëert dan meer mogelijkheden/keuzes t.a.v. opleidingen, sport
en vrije tijd en huisarts en tandarts. Kan makkelijke gebruik maken van
openbaar vervoer. Je bent dan niet afhankelijk van een auto (duur
genoeg..)
•
Heel goed dat er een SP in Olst?Wijhe komt, we hebben te lang een
CDA/PvdA pluche gehad vast geroest aan de macht!! Had veel eerder
gemoeten. Mijn stem hebben jullie.
•
Zorg dat er minimaal eens per 5 jaar een paar nieuwe woningen bijkomen.
•
Goed initiatief om actief te worden in Welsum
•
Als er niets gebeurt aan de woningbouw vergrijst Welsum nog harder dan
verwacht, mijn twee dochters zijn ook al elders moeten gaan wonen. Er is
ook bijna niets te huur hier voor jongelui om te starten.
•
Betaalbare woningen voor starters.
•
Zorgen dat schuren e.d. niet (in de toekomst) bij de woz-waarde opgeteld
wordt.
•
Zorg dat Welsum leefbaar blijft en niet vergrijst en met spoed een kazerne
bouwen.
•
De woningbouw is nodig om Welsum levend te houden. Daarnaast mag er
meer aandacht zijn voor onderhoud van de wegen met name de dijk.
Graskeien.
SP Olst-Wijhe
Ellen van den Berg
Pimpernel 6
8131GH Wijhe
E [email protected]
T 06 38 938 706
9 van 9

Vergelijkbare documenten