Tekst - Hour of Power

Commentaren

Transcriptie

Tekst - Hour of Power
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.
Uitzending:
Episode:
Vertaling:
15 mei 2016
2407
(900e uitzending)
Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, [email protected]
Opening
In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:
Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour
of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je
tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht
zijn.
Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron
Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!
Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Fantastisch dat u er bent.
Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Wij behoren tot de Hervormde
kerk in Noord Amerika. Vandaag is de hoogste functionaris, de secretaris-generaal, aanwezig. Tom en
Laura DeVries, geweldig dat jullie er zijn. Een grote eer. We zijn trots op ons Hervormde erfgoed.
Ik denk met genoegen aan mijn vader en grootvader en mijn oudoom, die missionaris was in China.
Een kleine gezindte met grote invloed op de wereld. God zegene jullie. Laten we bidden.
Gebed
Vader, dank U voor het vele goede dat U vandaag gaat doen. We geloven vast dat onze problemen
nooit te groot zijn voor U dat U alle ketenen kunt verbreken. We aanbidden U, en bidden dit in Jezus'
naam. Amen.
Koor – "Praise to the Lord, the Almighty"
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren
Komt allen saam, psalmzingt zijn heilige Naam
Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug'len geheven
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn Woord u gegeven.
Lof zij de Heer, met de heerlijkste Naam van zijn namen
Christenen, looft Hem, met Abrahams kinderen samen
Hart, wees gerust, Hij is uw licht en uw lust
Alles wat ademt zegt: amen
Amen amen
Schriftlezing – Openbaringen 5:11-14
door Hannah Schuller
U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit het Boek der
Openbaringen. Toen zag ik duizenden en tienduizenden engelen rondom de troon. Het waren er
ontelbaar veel. En ik hoorde hoe ze samen met de vier wezens en de gemeenteleiders luid riepen:
Alle macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en majesteit en dank zijn voor het Lam dat is
geslacht. Alleen Hij is die waard! En alle levende wezens in de hemel en op de aarde en onder de
aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: Voor Hem die op de troon zit en voor het Lam:
Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig. En de vier wezens zeiden: Amen!
Zo is het! En de gemeenteleiders lieten zich in aanbidding op de grond vallen. Mogen onze levens in
het teken staan van welgemeende aanbidding van God.
SOLO – Patrick Blckwell – “The Lord’s Prayer”
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen amen
(Fragment : Bijbellezing ds. Robert Harold Schuller)
Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer
in duisternis maar heeft licht dat leven geeft.
Ik ben het Brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Ik ben de deur: Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij.
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.
Moge God deze woorden van Jezus zegenen. Amen
(Terugblik 900 uitzendingen)
- Dit is werkelijk de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons daarover verheugen.
- Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid
Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.
– Bij elke ademhaling, bij elke gedachte, van het zichtbare tot de diepste diepte
– Straks komt u te staan voor Jezus..
- De natuur, het schone om ons heen...
– We weten dat het eindigt met dit woord...
– Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen
Ik ben Gods geliefde kind.
Introductie lied door Don Neuen
De componist is Pavel Tsjesnokov. Hij schreef ruim 500 kerkliederen. Toen Stalin aan de macht kwam
sloot of vernietigde hij alle kerken. En Tsjesnokov schreef geen kerkliederen meer. Maar Michael
Gorbatsjov de president die Dr. Schuller en Hour Of Power in staat stelde om in Rusland uit te
zenden, stelde de kerken weer open en nu wordt deze gewijde muziek weer overal in Rusland
gehoord. De tekst bestaat uit één zin die steeds herhaald wordt: 'Uw Heilige Geest kome over ons
op aarde.' De componist had kunnen zeggen: 'Hij kome over het Russische volk.' Of: 'over christenen.'
Maar dat zei hij niet. Hij zij: 'over de mensen, op aarde'. Ik zie dit lied dus als een gebed dat Gods
liefde en vrede ooit op heel de aarde zullen zegevieren. Ik wil u vragen niet te klappen als we klaar
zijn. Bid dat Gods vrede en liefde mogen zegevieren. Als we klaar zijn blijf dan in die sfeer van gebed
terwijl Bobby opkomt voor zijn preek.
Koor – "Let Thy Holy Spirit"
Uw Heil'ge Geest, uw Heil'ge Geest kome over ons op aarde
Uw Heil´ge Geest, uw Heil´ge Geest
Uw Heil'ge Geest, uw Heil'ge Geest
Kome over ons, kome over ons op aarde
Laat uw Heil'ge Geest, uw Heil'ge Geest
Laat uw Heil'ge Geest, uw Heil'ge Geest
Over ons komen op aarde
Uw Heil'ge Geest kome over ons
Halleluja halleluja halleluja
Gebed en dank voor het koor door Bobby
Vader, we danken U in Jezus' naam dat u vrede en leven brengt.
We vragen dat de Heilige Geest hier aanwezig moge zijn.
We danken U dat U leeft en werkzaam bent in onze levens. Amen.
Preek – "Live a Worshipful Life"
door Bobby Schuller
Toen ik 18 was maakte ik met mijn vader een vaartocht. Mijn grootvader had die voor hem gekocht
toen een boek erg goed verkocht. Daardoor hebben we dus een boot. Ik voer met mijn vader van San
Diego naar Cabo San Lucas. We hadden een technicus ingehuurd. Dat moet, als je een tocht van
zeven dagen maakt voor het geval er iets misgaat. Je wilt niet zinken en verdrinken. De werktuigkundige die we hadden ingehuurd, werd zeeziek. Om 2 uur 's nachts lag ik te slapen. Mijn vader wekte
me. Ik had maar een paar uur geslapen. Hij zei: de technicus is ziek. Wat? zei ik. We betalen die man
toch om 's nachts de koers vast te houden? Hij zei: Hij is ziek, jij moet sturen. Ik schrok. Ik kwam mijn
kooi uit en ging naar de brug dat torentje waar het stuurwiel staat. Het was zo'n zeldzame nacht met
veel sterren, maar ook volle maan. De volle maan bescheen het land en gaf de Mexicaanse woestijnheuvels een zilveren glans. En boven zag je de sterren, de Melkweg, talloze vallende sterren. Het was
ongelofelijk. Maar wat het nog bijzonderder maakte, was een verschijnsel dat zich af en toe voordoet:
lichtgevend plankton. Het plankton licht dan helemaal groen op. Het is een gloed die nog helderder
wordt door wrijving. Al varend, zag je links die zilveren heuvels en boven je die sterrenzee en de volle
maan. Maar als je omlaag keek, zag je ook sterren, kleine groene sterren overal. Heel even dacht ik
dat er twee heldergroen torpedo's op ons afkwamen maar meteen erop zag ik dat het dolfijnen waren.
Ze gingen voor de boot zwemmen. Ik werd overweldigd door Gods pracht en majesteit. Ik zei of deed
niet veel, maar mijn hart was in aanbidding. Op dat moment voelde ik op de één of andere manier alle
zorgen van het leven, examens, - ik studeerde – het deed er allemaal niet meer toe, het smolt weg
want ik was onderdeel van iets dat God deed. Wat me vooral trof, was dat zoiets ook gebeurde als ik
er niet bij was. Dat het, ook al zou niemand het zien, toch gebeurde. Ik werd meegevoerd en ging op
in aanbidding. Het was of ik achter een gordijn keek naar de wereld waarin God leeft. Ik zag de hemel.
En daardoor wilde ik het beste wat ik in mij had. aan God geven, wat het ook was. Dat soort
momenten van aanbidding in mijn leven dat ik God aanbad, diepzinnige, eenvoudige of opwindende
momenten. Zo'n moment had ik net door die ongelofelijke muziek van jullie. Iemand van Hillsong zei:
Ik geloof dat God de muziek heeft geschapen om het menselijk hart te verbinden met de hemel. Dat
gebeurde net met mij. Ik denk aan andere momenten van aanbidding al of niet met muziek. Keren dat
een liturgie, de Bijbel of een kerkdienst mijn hart verbonden met de hemel. Vandaag gaat het over
aanbidding. Onze ziel is ontworpen om iets te aanbidden. En wat je aanbidt, daar ga je op lijken.
Waarschijnlijk aanbidt u ook iets, tenzij u gedeprimeerd bent. Hopelijk is God degene die u aanbidt.
Iedereen aanbidt iets. Ik weet nog dat ik voor een Canadese christelijke zender in Duitsland was, in
2000 op Das Expo 2000. De Wereldtentoonstelling. We gingen naar allerlei concerten en clubs. Ik
mocht verslag doen over onder meer het concert van Britney Spears. Die was toen nog cool. Je bent
nog steeds cool, Britney, voor het geval dat je kijkt. Kom eens langs, ik wil je graag interviewen. We
gingen vanuit Duitsland ook naar Amsterdam om verslag te doen vanuit een enorme nieuw geopende
club. Cameraploeg mee. Ik was bijna een soort verslaggever maar nam alles ook diep in mij op.
Het was een wonderlijke omgeving, moeilijk te beschrijven. Maar denk aan een discotheek in
Amsterdam. We kwamen aan om 1 uur 's nachts, toen kwam het pas op gang. Veel drugs en drank,
er hingen kooien van de zoldering en allerlei vreemde toestanden. Er waren honderden, misschien
wel
duizenden mensen aan het dansen in die kleine ruimte. Ik weet niet of ze het wisten, maar ze
aanbaden iets. Het was een diepgaande, spirituele maar duistere ervaring. Het versterkte bij mij het
idee dat die mensen zich voelden leven bij dit gebeuren. Ook al was het iets duisters dat ze
aanbaden er vond daar iets spiritueels plaats dat niet deugde. Ik zie hoe wij allen worden aan
getrokken tot aanbidding. Wij allemaal. Niet-religieuze mensen zijn op een rare manier ook religieus.
Kijk maar naar de politiek of naar sport. Dan zie je mensen die iets aanbidden. En merkwaardig
genoeg gaan mensen lijken op wie of wat ze aanbidden. En als we God niet willen aanbidden, zoeken
we een afgod om voor te leven. Dat geeft ons het gevoel te leven, maar uiteindelijk blijf je met lege
handen achter. Misschien bent u net teleurgesteld door een afgod. Pas nu beseft u dat het een afgod
was, dat u een altaar had opgericht voor een geliefde, een relatie, uw huis of uw baan. U heeft zich
grote moeiten en inspanning getroost om uw leven af te stemmen op die afgod. Maar die heeft u
teleurgesteld. U denkt: Wat moet ik nu? U beseft dat dat aanbidden leven brengend was en ik wil u
zeggen: Val op uw knieën voor de troon van Jezus. Hij zal u nooit teleurstellen, nooit verraden, nooit
in de steek laten. Hij houdt van u. Hij heeft u gemaakt. Gemaakt om Hem te aanbidden. God wil u
kennen, u ontmoeten. Hij wil u ervaren in zijn leven. God biedt ons de ware versie van wat we van
onze afgoden dachten te ontvangen. Sommigen hebben die keus nog niet gemaakt. En dat is het
thema van het Oude Testament. De mensen keerden Jahweh niet de rug toe om afgoden te
aanbidden. Ze aanbaden zowel afgoden als Jahweh. Ze wilden beide. Ze wilden in de tempel zijn
maar ook de heidense oorlogsgoden aanbidden. Ze wilden afgoden aanbidden. Velen van ons zijn op
dat punt. We willen ons leven inrichten rond God maar ook rond dat andere. En God vraagt u om te
kiezen. God leeft, Hij ademt, Hij is een werkelijk iemand en intelligent. En Hij is betrokken bij uw leven.
Nu, op dit moment. De Bijbellezing van vandaag is Openbaringen 5. Het gaat zo: Toen zag ik
duizenden en tienduizenden engelen rondom de troon. En ik hoorde hoe ze samen met de vier
wezens en de gemeenteleiders luid riepen: Alle macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en
majesteit en dank zijn voor het Lam dat is geslacht. Alleen Hij is die waard! En alle levende wezens in
de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: Voor Hem
die op de troon zit en voor het Lam: Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor
eeuwig. En de vier wezens zeiden: Amen! Zo is het! En de gemeenteleiders lieten zich in aanbidding
op de grond vallen. Indrukwekkend hè? Dit komt dus uit Openbaringen 5. Openbaringen 4 en 5
hadden grote invloed op Händel's Messiah. Op zijn 57e zat Händel op een dag neerslachtig thuis.
Hij kreeg bezoek van ene Charles Jennings. Hij bracht een 'gewijd oratorium' een reeks teksten tot lof
van God uit Jesaja, Ezechiël en Openbaringen. Die collectie gaf hij aan Händel. Toen hij erin begon te
lezen, vooral in Openbaringen 4 en 5, zei hij: 'Ik geloof dat ik de hemel voor mij zie, en de grote God
daarin.' Toen hij de teksten las, leefde hij volkomen op. En in 24 dagen schreef Händel een partituur
van 260 bladzijden een muziekstuk van in totaal 4 uur. Hè Don? Don is Händel-kenner. Een
muziekstuk van 4 uur dat door sommigen wordt beschouwd als het beste stuk ooit gecomponeerd.
Toen koning George II het stuk hoorde werd hij zo gegrepen door het Halleluja dat hij opstond. En dat
is traditie geworden. Het pakte hem zo aan dat hij niet kon blijven zitten. Hij was één van de eersten
die dat koorwerk hoorden. Deze passage, Openbaringen 4 en 5, leidde tot het Halleluja. Het was de
grote invloed op Händels Messiah. Als we aanbidden komen we tot leven omdat ons hart zo afstemt
op de hemel. Alle angst voor de dood en ziektes smelt weg als je God aanbidt. Als je Gods hart raakt
wordt je verdriet over verloren geliefden niet weggenomen maar er komt hoop bij, want je weet dat ze
meer levend zijn dan ooit. Want voor de gelovige is sterven als ontwaken. Aanbidding brengt ons in
lijn met de hemel. Openbaringen gaat ook over het heden en dat is veelal uit het oog verloren bij de
uitleg van dit boek. Ik geloof dat Johannes, van wie dit visioen komt, het aan de Kerk gaf bij wijze van
liturgie. Dat geloven veel theologen. Zo moet je God aanbidden in de kerk. Die moet afgestemd zijn
met wat er op dit moment in de hemel gebeurt. Geweldig toch? Alles wat je aanbidt zal je teleurstellen
behalve Jezus Christus. God wil dat je Hem aanbidt. God aanbidden, zegt Oswald Chambers, is God
het beste geven van wat Hij jou gegeven heeft. Als je Hem wilt aanbidden, moet je een open hart
hebben, een verwonderd hart en een dankbaar hart. Als je dagelijks leeft met een gevoel van ontzag,
van verwondering, dankbaarheid ,als je Gods Woord centraal stelt merk je dat er talloze manieren
zijn om God te aanbidden. En dat je volkomen wordt meegenomen door de kracht van de Heilige
Geest en gericht wordt op het hemelse gebeuren dat zich manifesteert op aarde. God wil u. Begrijpt u
dat? God heeft u lief zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Hij vraagt niet van u dat u alles goed
hebt dat u alle lessen hebt gevolgd en alles weet voordat u Hem aanbidt. Geef Christus eer stem uw
leven af op Gods Woord en kom door aanbidding tot het besef dat er goede dingen gebeuren dat u
een stralende toekomst wacht als u op Hem vertrouwt. Amen?
Koor – “Every Day God”
God van vreugde, elke dag met God
God van smarten, o Jezus
Thuis en toevlucht, o Heil'ge Geest
Sterk, geduldig, kom over ons
Onze aanvang, elke dag met God
Ons ontluiken, o Jezus
Thuis en toevlucht, o Heil'ge Geest
Ieders eindpunt, kom over ons
Woord van vreugde, elke dag met God
Woord van genade, o Jezus
Woord van vriendschap, o Heil'ge Geest
Woord van uitdaging, kom over ons
Onze aanvang elke dag met God
Ons ontluiken, o Jezus
Ons volharden, o Heil'ge Geest
Ieders eindpunt, kom over ons
Halleluja , elke dag met God
Nu en altijd, o Jezus
Halleluja, o Heil'ge Geest
Eeuwigdurend, kom over ons
Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
(Oproep voor donateurs door Bobby Schuller)
Fijn dat u heeft gekeken. We danken alle donateurs die ons helpen onze missie voort te zetten.
Velen zeggen bij hun maandelijkse gift: Het is zo'n gedoe, een cheque schrijven,
een envelop en een postzegel zoeken. Kan ik niet automatisch doneren?
Ja, dat kan, als vaste donateur. Daar helpt u ons enorm mee.
Zo weten we van tevoren hoeveel geld er beschikbaar zal zijn en kunnen we betere strategische
beslissingen nemen. Denk er eens over na of u vaste donateur wilt worden.
Schrijf of bel ons, dan helpen we u verder.
En: God houdt van u en wij ook.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!