rf,ljar

Commentaren

Transcriptie

rf,ljar
DE, COURAI\,I
Vicr
,tatre
jaan
N
wag
rf,ljar
'f/,
6v
lVleerhoys
))
eeeeu.wlse
tweeqle
Meerboys is 4 maart 1925 op-
gericht in de Watergraafsmeer
en speelde aanvankelijk op het
zandland aan de Archi'medes-
iV
Ger
,l
jE
Deinh
de besli
weg in de Amsterdamse Volks- Meerboys
voetbalhond, in de tijd, dat men vrij behr
nog rnet de doelpalen op de nek in een gel
naar hèt speelveld moest gaan.
In 1,930 werd J\lleerboys kam- voor Mee
pioen en volgde prom.otie naar
Nautilu,
de le klasse AVB. I{et terrein
kwarn a,an de Middenweg met
het destijds vooral bij de schooiwedstrijden bekende clubhuis
met het hoge pannenclak.
Meerboys speelde tot 1939 met
in de le klasse
Toen volgde degradatie.
wisselernd succes
AVB.
De bezetter kvrarn en gebruikte
het teriein voor een luchtafweerstelling. Besloten werd met
Achilles sarnen te gaan, welke
verenigirrg spelersgebrek had,
maar wel een terre'in. Gezamen-
lijk
zou getra'cht worden de oorlog door te komen waarna ieder
O lVlet een snelle spri
die Koene van VVGA
het eersfe honk ger
Van ÏI*nlr van Aiax r
zijn honk 0m ale aa
tral te stoppen.
weer zijn eigen weg zou gaan.
Onder de naam A..M.C. werd in
de 2e klasse ÀVB gespeeld. ï{et
clubhuis verdwee;r in de hongerwinter in de noodkacheltjes en
na de bevrijding kwarm Meerboys
terug met alleen een veld zon-
tr
q
4
v"r "
na 'de bevrijdrng Kwam_ru€rsr
een veld zonder iets eroP.
iff; ;;i-.Ileón
*'i/I;ïï;;Ïn mactrt. wer-d se-
'lorrk s'
"
,'3* t'J-"
|
1
;':r,e*l#,tfr*Ëj-tï*:t*\ffiFfi
$pen.
*:iï'ï"'rïirrilWSttr'J:"-lÏif"#ï
ir$$*"r.[ft fiiT]-"#si":iÏï*ri]
$1dËB:t-rLl:ÏHL"'J#
re.-$.Jf
*"fl.*'ïËH, "ii"á;t
'iil;;;ni ging nu Eeen
$BAL
iRI,OB
ilIt-l-,ur''
ROETGE
I
lr"rtrrrir"n naar hu! "9,Tflu-" I N" a,u
JËf, ïï: :ïii"í"J.: Rt;","
H?':lpï:'ï
en N autilu s
Ïfi ' iïLi"i':Ë= ï''' Ëi-'"""'- gewerkllMeeruoS
verenrgrng "eel
de
in
hard
'1Ëtït ána.t eln_ree. steun tSllwii*uo
-^
$ikil"'-ït'"H.:mn':
ï-*ïiinlhet
ï :: r
31e
deed het
;ïiá:ii. ËJt iliárrí"i
.werd
en
het
óàx eoea
ii.ï-d;;;
len
weer in del--[ï*ffi"uïï"-Ë;*
r5;ïË' ;- L"i,:::tl:""t""T""1"i
il'
I
ïi*-Ë" á."Át wetr degraderen'
goed'e
I
trffitr*
:,sr-
I
$Í
ÍlÍ
I
I r
#"i;;'' ïii-t"'oe"'u, :Ï-b:-..|'i'l i
'iï*rn!Ë
rïË$$
o bii de.l:
Ë;"*";
een Paar
-
.
.,:ffi#ï:ï
L.
Tijil
en de
record
record
opZr(
ssBl
u
toen
íe
Tijd
verbe
ploeg
meter
[r"r
oo
VC TC N\
I
Bla
penkc
zwom
02.8,
voorn
Duits
Iieter'
vrijes
gand
Fernhout
Cord
krracl
... Meerboys 'kampioen ' "
den.
een
kon
had,
uit eigen kweek gema'akt wor- de(
làlaËïomUinatie
opn
mpt
Y
Y
Ur Ur!.,rr vvl
L-- memiil
Tiidens
/t
a" t"rlo"d{"t*ouri"s-\
.tn^áïlt-outii"he te Qost-Berlijn I'1
recordhoudster Galfna ProzuÍnerJ
reeord oP de 200 nÍeter schoolsra
rccd
;ïï;'i'ï. ïs.í ""ái it"taanoucle
dc landt
ïJJ ó;fi;à""r*j*
Ée ElackPool'
f iidens dezetÍde wedstrijdc:
de Sussische - l'"t91
,reiË'"tetae
-E"ro6íees
a-x r.ofl
;i;;;Ï-i
record
metcl wisselslafg. Masanov' Yrolo-
penko. Kusmih
t"Tf;'Nïfrl
*
;iuï""'"'ï1" $: l,{
".
2u'ommen dit/ nummer
n#
íï :r,*ï
ir"iiriinà
;*,
f
'63 te Dort218 sePt.
.'onbetuigd'---Dc
li"t,'ii-ii.t' f nict Frank'Wierer taÀd
ve.rbeÍspclg het Europees re-lt
-r.a verbefepstg
stag enll
l t"i1l"t1,i,1-r.seJc'mmer
Fernhout
.. Meerboys 'karnpioen . .
kon een
uit eigen kweek had,
gemaakt wor.
"
goede combirnatie
den.
OngeslaEen werd het
pioenichap bereikt. Ool< hct volkam-
cord oo de'400 meler vr4e
bracht' Oitiop 4 min. 21'6 seqol- ll
clen.
'
[Ict
drrde rccord stond slndsi
1960
oj"Àdii.he sPelen vanBlack
áó
/van de Schot lan
4 rrdnuten 2l,B seconden'
*s1""ám
Ë"
iende jaai in een nek-aan-nek-
iace met Lijnden werd Meerbovs kamPioen' Tevens winnaar
dei gouden Plak en met 7 sPelers in het ÀVB-elftal was dat
de 4e klasse
een gloi:iejaar.
"MeeriroYs In
ook goed thuis
#as
en na felle strijd met St. Marwerd hel kamPioenschaP
iinus
'6ehaald.
In de zware Promotie
wieekte het feit zich, clat alleen het Le elftal zo hard doorgestoomd was, rvant door 5 geblesseerde spelers en gcen goeáJ re"envut-werd die Promotie
gem,ist.
--óáÁi"a werd Meerboys 4 jaar
het - 2e
de eeuwiige 2e. Echter het
r^-l""..rÁa hpt krrnsfstltkie
werd.
|
I
I

Vergelijkbare documenten