Waardering sport - Gemeente Nijmegen

Commentaren

Transcriptie

Waardering sport - Gemeente Nijmegen
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
in Nijmegen
O&S
1 augustus 2004
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Inhoudsopgave
1
Probleemstelling
1.1 Achtergrond
1.2 Aanleiding voor onderzoek
1.3 Probleemstelling en uitwerking
1.3.1 Probleemstelling
1.3.2 Uitwerking van begrippen
1.3.2.1 Beheer
1.3.2.2 Gebruikers
1.3.2.3 Soorten gebruik
1.3.2.4 Wijkaccommodaties
1.3.2.5 Sportaccommodaties
1.3.2.6 Tevredenheid, marketing mix
1.3.2.7 Samenvatting
5
5
5
6
6
7
7
7
9
9
10
10
13
1.4 Onderzoeksopzet
14
2
19
1.4.1 De inzameling en respons
1.4.2 De vragenlijst
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
2.1 Inleiding
2.2 De waardering in het algemeen door de huurders
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Inleiding
Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
De verhuurder
De waardering van de accommodatie door de huurder
15
18
19
20
20
20
21
22
2.3 De waardering in het algemeen door de gebruikers, bezoekers
35
2.4 De waardering per accommodatie door huurders en bezoekers
50
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
De waardering aan de hand van aspecten door de bezoeker
De waardering aan de hand van een rapportcijfer en plussen en minnen
Betrouwbare en consequente waardering door de bezoekers
2.4.1 De Turf
2.4.2 Het Oude Weeshuis
2.4.3 De schakel
2.4.4 Villanova
2.4.5 Klokketoren
2.4.6 Brack
2.4.7 Daalsehof
2.4.8 De Schalmei
2.4.9 De Ark
2.4.10 Burghardt
2.4.11 Titus Brandsma
2.4.12 Hatert
2.4.13 Vrijbuiter
2.4.14 Dukenburg
2.4.15 Heseweide
2.4.16 Waterkwartier
2.4.17 De Driesprong
2.4.18 De Mix
2.4.19 De Piramide
2
35
35
46
48
50
50
51
52
52
53
54
55
55
56
57
58
58
59
60
61
62
63
63
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
2.4.20 De Jukebox
2.4.21 Sprokkelenburg
64
64
2.5 Enige kenmerken van de bezoekers
66
3
69
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.1 Inleiding
3.2 De waardering door de huurders
69
70
3.3 De waardering door de bezoekers
86
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
De verhuurder
De waardering van de accommodatie door de huurder
Waardering door scholen en verenigingen
3.3.1 Respons en betrouwbaarheid van de gegevens per accommodatie
3.3.2 De waardering van de accommodatie
3.4 De waardering per accommodatie door huurder en bezoeker
3.4.1 Jan Massinkhal
3.4.2 Sporthal Meijhorst
3.4.3 Sportzaal Bottendaal
3.4.4 Sportzaal Onder de St Steven
3.4.5 Sportzaal de Zwaluw
3.4.6 Sportzaal de Gildekamp
3.4.7 Sportzaal Lindenholt College
3.4.8 Sportzaal de Spil
3.4.9 Sportzaal SSGN
3.4.10 Gymzaal Florence Nightingalestraat
3.4.11 Gymzaal Heidebloemstraat 75
3.4.12 Gymzaal Heidebloemstraat 201
3.4.13 Gymzaal Leuvensbroek
3.4.14 Gymzaal Malvert 33 57
3.4.15 Gymzaal Palembangstraat 1
3.4.16 Gymzaal Thorbeckestraat 77
3.4.17 Gymzaal Tollenstraat/Spiegelstraat
3.4.18 Gymzaal Tolhuis 44 46
3.4.19 Gymzaal Uranusstraat
3.4.20 Gymzaal Weezenhof
3.4.21 Gymzaal Dobbelmanweg 7
3.4.22 Gymzaal Dominicanenstraat 53
3.4.23 Gymzaal Marie Curiestraat 15
3.4.24 Gymzaal Thorbeckestraat 79
3.4.25 Gymzaal Zwanenveld
3.4.26 Gymzaal Kanunnik Faberstraat 65
3.5 Enige kenmerken van de bezoekers
4
De tevredenheid over sportvelden
4.1 Inleiding
4.2 De waardering door de huurders
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
De verhuurder
De waardering van het Sportpark
Conclusies
Samenvatting
70
70
72
85
86
87
102
102
102
103
103
104
105
105
106
107
107
108
109
109
110
111
111
112
113
113
114
114
115
116
117
117
118
120
124
124
124
124
125
126
132
135
3
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
5.1 Het onderzoek naar de waardering van accommodaties
5.2 Waardering wijk-, buurt- en jongerencentra
5.2.1 Inleiding
5.2.2 Tevredenheid over de verhuurder
5.2.3 Geschiktheid, sfeer en inrichting van de accommodatie
5.2.4 Hygiëne en onderhoud
5.2.5 Personeel
5.2.6 Horecavoorziening
5.2.7 Bereikbaarheid van de accommodatie
5.2.8 Veiligheid rond de accommodaties
5.2.9 De waardering per accommodatie
5.2.10 Conclusies
5.3 De waardering van de binnensportaccommodaties
5.3.1 Inleiding
5.3.2 Tevredenheid over de verhuurder
5.3.3 Geschiktheid, sfeer en inrichting van de accommodatie
5.3.4 Hygiëne en onderhoud
5.3.5 Andere faciliteiten
5.3.6 Personeel
5.3.7 Horecavoorziening
5.3.8 Bereikbaarheid van de accommodatie
5.3.9 Waardering van de binnensportaccommodaties
5.3.10 Conclusies
5.4 Waardering sportveldencomplexen
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
6
Inleiding
De waardering van de verhuurder
De waardering van de complexen
Tevredenheid
Bijlagen
6.1 Overzicht van de huidige accommodaties
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
Wijkcentra in 2003:
Buurtcentra in 2003:
Jongerencentra in 2003:
Sporthallen en zalen in 2003:
Sportparken in 2003:
Gymzalen in 2003:
Zwembaden in 2003:
6.2 Gebruikte, gelezen literatuur
4
135
135
135
135
135
136
137
137
138
138
138
140
141
141
141
141
142
143
143
144
144
144
146
148
148
148
149
149
151
151
151
151
151
152
152
152
153
153
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
1 Probleemstelling
1.1 Achtergrond
Nijmegen heeft als doel voor de toekomst een sterke en levendige stad te zijn. Hiervoor is het van
belang om burgers en bedrijven aan de stad te binden. Enkele van deze mogelijke
bindingselementen zijn de sport- en wijkvoorzieningen. Immers, wanneer men voldoende naar
tevredenheid kan recreëren in de eigen stad zal dit er mede voor zorgen dat mensen zich er prettig
en thuis voelen.
Er bevinden zich in Nijmegen op dit moment 13 wijkcentra, 4 buurthuizen en 6 jongerencentra, die
onder beheer staan van de gemeente. Deze zijn verdeeld over de verschillende delen van de stad.
Naast de 6 bij de gemeente in beheer zijnde jongerencentra zijn er nog enkele jongerencentra in de
stad, maar deze vallen niet onder het beheer van de gemeente, bijvoorbeeld jongerencentrum
Staddijk.
In het totaal hebben deze wijkaccommodaties in het afgelopen jaar (seizoen 2002-2003) 708
verschillende gebruikersgroepen als klanten gehad. De gebruikers variëren van de gemeente (voor
de verkiezingen) tot toneelgroepen en cursussen pottenbakken, een zorgvoorziening als pedicure
en bridgeclubs.
Uit een eerste bewerking van de gegevens van de Stadspeiling 2003 blijkt dat bijna tien procent
van de volwassen Nijmegenaren een keer per maand of vaker een wijkaccommodatie bezoekt.
Wat betreft de sportaccommodaties is de stad voorzien van 4 sporthallen, inclusief de Jan
Massinkhal, 6 sportzalen, 17 gymzalen en 10 sportparken, die onder gemeentelijk beheer staan.
Verder zijn er nog drie binnenbaden en een buitenzwembad, een ijsbaan en diverse commerciële of
geprivatiseerde sportaccommodaties zoals fitness- en budocentra.
Met betrekking tot de wijkaccommodaties heeft de gemeenteraad besloten dat deze
basisvoorzieningen in 2015 in alle wijken optimaal moeten zijn. Een aansluitend ander door de
gemeentepolitiek geuit doel is dat de wijkaccommodaties goed bereikbaar moeten zijn, kwalitatief
hoogwaardige diensten moeten leveren die aansluiten bij de vraag, initiatieven moeten uitlokken en
de buurtbewoners met elkaar in contact moeten brengen.
Ook voor de sportaccommodaties zijn diverse beleidsdoelen geformuleerd. Uit de Beleidsnota Sport
(2001) komt het volgende: “De ambitie is dat in 2006 5% meer inwoners van de stad aan sport
doen. Bijzondere aandacht gaat uit naar die groepen in de Nijmeegse samenleving die
verhoudingsgewijs minder aan sport doen. Om de ambitie te kunnen waarmaken is een
kwaliteitsslag in het sportaanbod noodzakelijk. Het huidige aanbod zal moeten worden verbreed
met recreatieve vormen waaraan de huidige en toekomstige sporter behoefte heeft. Er moet in
2006 een toename zijn van het aantal verenigingen die tevreden zijn over de sportaccommodaties
met 10 procent.
Ook in de Sportvisie (Marktplan, 2000) wordt gesteld, dat omwille van kwaliteitsverbetering in
kaart zal moeten worden gebracht hoe het er op dit moment over de accommodaties wordt
gedacht. De sportaccommodaties vormen immers de fysieke randvoorwaarden voor de sport. Deze
dienen daarom van goede kwaliteit te zijn en aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van
de gebruikers. Deze kunnen echter variëren tussen de diverse gebruikers, daarom is het van belang
in kaart te brengen wie de diverse gebruikers zijn. Dit geld evenzo voor de wijkaccommodaties.
1.2 Aanleiding voor onderzoek
In het licht van kwaliteitsmanagement is het voor iedere organisatie van belang te weten hoe de
personen die gebruik maken van de diensten en faciliteiten die worden aangeboden door de
organisatie, of die onder het beheer vallen van deze organisatie, oordelen over die faciliteiten. De
5
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
resultaten van dergelijk onderzoek zeggen iets over de stand van zaken van het moment en
vormen een uitgangspunt voor de verbeteringen van de dienstverleningen.
De gemeente Nijmegen onderschrijft bovenstaande stelling. Dit komt helder naar voren in een
zinsnede uit bijvoorbeeld het directieplan (2003) van de Directie Inwoners: ‘…zorgen voor kwaliteit
en leefbaarheid van de plaatselijke samenleving in educatieve, sociale, culturele en recreatieve zin,
alsook het geven van informatie en voorlichting daarover.’
De Gemeente Nijmegen hecht daarom groot belang aan tevredenheidsonderzoeken
(burgerjaarverslag 2002).
Hierbij moet ook nog bedacht worden dat de gemeente een monopoliepositie heeft wat betreft het
leveren van vele producten en diensten. Er is geen andere aanbieder waarbij men een paspoort kan
krijgen of in ondertrouw kan gaan. Voorheen werd er vanuit gegaan dat als de burger niet zou
klagen het wel goed gesteld zou zijn met de dienstverlening. Pas de laatste jaren begint het besef
door te dringen dat het noodzakelijk is kennis te nemen van de standpunten van de klanten ten
opzichte van de producten en diensten van de overheid om zo een beter op de wensen van de
burgers toegespitst voorzieningenniveau te verkrijgen. Worden de openingstijden van de loketten
bijvoorbeeld wel voldoende geacht?
Ook het aanbieden van accommodaties is een product. Dit product is de afgelopen jaren aan nogal
wat bezuinigingen onderhevig geweest. Was er tien jaar geleden bij vele gymzalen nog een
beheerder, tegenwoordig moet de sleutel vaak zelf worden afgehaald en teruggebracht. Wat
vinden de gebruikers van de accommodaties hiervan? Zijn ze tevreden met de gang van zaken, zijn
de accommodaties bijvoorbeeld schoon genoeg? Worden ze correct ontvangen en behandeld?
Aangezien er nu op veel locaties geen beheerder meer is, die als aanspreekpunt kan fungeren, is
het noodzakelijk om de meningen door middel van een tevredenheidsonderzoek te peilen.
Vanuit een drietal afdelingen binnen de Gemeente Nijmegen, de afdelingen ‘Accommodaties’,
‘Samenlevingsopbouw Werk en Inkomen’ en ‘Sport Cultuur en Recreatie’, kwam zodoende de
opdracht een klantenonderzoek uit te voeren naar de tevredenheid onder de gebruikers van sporten wijkaccommodaties die onder beheer staan van de gemeente. De desbetreffende afdelingen
willen onder andere te weten komen of de gemeente “goed gastheerschap” ten toon spreidt naar
de gebruikers van de wijk- en sportaccommodaties. Men wil graag een algemene indruk van de
klanttevredenheid. Een van de opgestelde kwaliteitseisen met betrekking tot de sport- en
wijkaccommodaties is, dat er een zakelijk doch gebruikersvriendelijk beheer moet zijn. Dit zal dus
één van de onderwerpen zijn in het uit te voeren survey.
Eveneens werd er vanuit de opdrachtgevers de wens geuit dat het onderzoek om de paar jaar
herhaald moet kunnen worden. Om de drie á vier jaar moet een hermeting van de
klanttevredenheid zonder al te veel aanpassingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zal dit moeten
resulteren in het kunnen rapporteren van de gewenste en de feitelijk tevredenheidcijfers. Een
zogenoemde tevredenheidsmonitor sport- en wijkvoorzieningen.
Aan de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen werd gevraagd de eerste
tevredenheidmeting op te zetten en uit te voeren.
1.3 Probleemstelling en uitwerking
1.3.1 Probleemstelling
Uit de vorige paragrafen, het gesprek met de opdrachtgevers en kijkend naar hetgeen dat in het
onderzoeksplan voor 2003 van de afdeling O & S is opgenomen komen we uit op de volgende
algemene onderzoeksvraag:
6
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
-
In welke mate zijn de gebruikers tevreden over hun gebruik van de wijk- en
sportaccommodaties, die door de gemeente Nijmegen beheerd worden?
In deze probleemstelling komt een aantal begrippen naar voren, die om nadere uitwerking vragen
alvorens kan worden bepaald hoe die in een onderzoek kunnen worden gemeten. Dat zal worden
gedaan in de volgende paragraaf.
1.3.2 Uitwerking van begrippen
1.3.2.1 Beheer
Onder het beheer van de locatie in haar geheel vallen de zorg voor het onderhoud, de verhuur, de
service, de veiligheid in en om de accommodatie, de parkeer- en stallingmogelijkheden, et cetera.
Al deze aspecten beïnvloeden gezamenlijk de tevredenheid.
Er kan een onderscheid worden gemaakt in het beheer van de locatie in haar geheel en het beheer
van afzonderlijke deeleenheden daarbinnen, zoals de kantines/ bar.
Er zal worden gevraagd naar de mening van de gebruikers over de exploitatie van de kantine, maar
alleen wanneer dit door de gemeente wordt gedaan. Dit is vooral het geval in wijkcentra.
1.3.2.2 Gebruikers
De algemene onderzoekspopulatie, de gebruikers, bestaat hier uit alle personen (individuele
bezoekers of personen of medewerkers behorend bij een instelling, verenging of organisaties) die
op het moment van onderzoek gebruik maken van de sport- en / of wijkaccommodaties.
In de gebruikers worden twee tweedelingen aangebracht. Eén naar type gebruiker en één naar
type accommodatie.
Er zijn twee soorten gebruikers:
- pure ‘deelnemende’ gebruikers aan activiteiten en;
- ‘regelende’ gebruikers die het huren van een accommodatie organiseren en dus als enige van
een specifieke groep gebruikers ook direct contact hebben met de verhuurder. Zij kunnen
eventueel ook deelnemers zijn, maar zij kunnen ook slechts de aanbieder of organisator zijn
van een activiteit.
Deze twee groepen tezamen vormen de onderzoekseenheden.
Het tweede onderscheid betreft
- gebruikers van wijkcentra e.d. en;
- gebruikers van sportaccommodaties.
Omvang groep gebruikers wijkcentra e.d.
Uit de gegevens uit de Stadspeiling 2003 komt naar voren dat 9,5% van de Nijmeegse bevolking
van 18 jaar en ouder een keer per maand of vaker een wijk- of buurtcentrum bezoekt. Vijftien
procent bezoekt één of enkele keren per jaar een buurt- of wijkcentrum en ruim 75% doet dat
nooit. Dit zijn de ‘deelnemende’ gebruikers.
Samen met de gegevens over het aantal huurders per accommodatie kan er een (hele) grove
schatting worden gemaakt van deze populatie van gebruikers. Berekend kan worden, dat een
groep van ongeveer 14.000 Nijmegenaren van boven de 18 regelmatig gebruik maakt van wijk-,
buurt- en jongerencentra. Ook kan berekend worden, dat het aantal gebruikers van wijkcentra op
bijna twaalfduizend, de gebruikers van buurtcentra op bijna vijftienhonderd en de regelmatige
gebruikers van jongerencentra op ruim zeshonderd ligt.
7
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Ook kan berekend worden, dat er in wijk-, buurt- en jongerencentra per huurder ongeveer 14
gebruikers zijn.
Omvang groep gebruikers sportaccommodaties
Het percentage Nijmegenaren van boven de 18 dat ten minste 1 keer per maand sport bedraagt
56%. Van de volwassen Nijmeegse sportende bevolking beoefent ruim 30 procent een of
meerdere sporten (ten minste 12 maal per jaar) in een niet–commerciële binnensportaccommodatie
(voor de buitensportaccommodaties is dit 13 procent). Er wordt er hier vanuit gegaan dat er
weinig andere niet-commerciële sportaccommodaties zijn dan diegene vallend onder het beheer
van de gemeente (bijvoorbeeld het sportcentrum van de universiteit).
Berekend kan worden, dat ongeveer 36.000 Nijmegenaren gebruik maken van
binnensportaccommodaties.
Ook kan berekend worden, dat er in de binnensportaccommodaties per huurder gemiddeld
ongeveer 85 gebruikers te tellen zijn.
Er zijn per sportaccommodatie diverse typen huurders. Het meest voor de hand liggende
onderscheid is dat tussen ‘particuliere’ huurders / gebruikers en scholen.
Bijna elke binnensportaccommodatie wordt wel in de ochtend- en middaguren gebruikt door een
school. Mede hierdoor is besloten de (57) scholen als een aparte groep huurders (en gebruikers) te
zien. Van deze groep worden slechts de docenten/ secties lichamelijke opvoeding geënquêteerd.
De leerlingen, die de zalen gebruiken worden buiten beschouwing gelaten.
Zonder de scholen als gebruikers zijn er op het moment van het onderzoek in totaal 426
particuliere huurders. Met de scholen er bij komt dit op 483. Enkele verenigingen of instanties
zitten echter meerdere malen in het bestand. Dit komt doordat zij meerdere accommodaties huren.
Soms, zoals bij de gemeente Nijmegen, gaat het om één naam, maar verschillende afdelingen.
Andere type gebruiker
Naast de gebruikers die in groepsverband deelnemen aan een activiteit, zijn er ook nog individuele,
betalende of niet betalende gebruikers, bijvoorbeeld bij bepaalde zorgvoorzieningen in wijkcentra of
jongeren in jongerencentra. Hieronder vallen ook de begeleiders van individuele gebruikers.
Ook zijn er nog personen/ gebruikers te onderscheiden, die even binnen komen lopen bij de centra,
de zogenaamde ‘inlopers’. Maar het is de vraag in hoeverre deze laatste groep kan worden
beschouwd als gebruikers. Ze vallen onder de categorie incidentele gebruikers. Het zal alleen niet
al te gemakkelijk zijn een goede representatieve steekproef te nemen van deze waarschijnlijk nogal
heterogene groep gebruikers. Er zal dan ook wat dit aangaand geen onderscheid worden
aangebracht in gebruikerstypen bij de rapportage.
Soorten huurders
Zoals hierboven reeds duidelijk werd, moet er in de populatie van gebruikers een onderscheid
worden gemaakt naar pure ‘deelnemers’ en ‘huurders’. De huurders zijn de personen die
daadwerkelijk voor een organisatie het contact onderhouden met de verhuurder en de activiteiten
organiseren of aanbieden. Ze representeren de hurende organisatie. Er zijn vier soorten hurende
organisaties van accommodaties te onderscheiden:
- gezelligheidsverenigingen, sportverenigingen, culturele groepen;
- de stedelijke instellingen van particulier initiatief zoals Tandem, NIM, SWON en dergelijke;
- de commerciële huurders (dansscholen, georganiseerde lezingen) en;
- scholen.
8
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
1.3.2.3 Soorten gebruik
Gebruik kan gedifferentieerd worden naar lengte, intensiteit en regelmaat, bijvoorbeeld:
- structureel gebruik; dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks en;
- a-structureel gebruik; sporadisch, eenmalig, tijdelijk.
Gebruik kan ook gedifferentieerd worden naar de verschillende activiteiten die worden beoefend
door de gebruikers van de accommodaties. Een onderscheid naar soort gebruik kan van belang
zijn. Immers, de ene ruimte is namelijk meer geschikt voor een bepaalde activiteit dan de andere
ruimte. Hierdoor kan er een verschil in tevredenheid ontstaan.
Vooral bij wijkaccommodaties is er een veelheid aan activiteiten mogelijk waardoor de
tevredenheid over het gebruik van de accommodatie kan verschillen. Hieronder volgt een klein
overzicht van mogelijke activiteiten:
Wijkaccommodaties:
- muzikale activiteiten
- culturele activiteiten
- computer (cursus, gebruik)
- vorming en educatie
- feest en festiviteiten
-
kinder- en peuteropvang
hobbyclub
religie en geloofszaken
voorlichting /spreekuur
sport en spel
Sportaccommodaties:
- sport en spel
- feest en festiviteiten
- gezondheid (fysiotherapie e.d.) - evenementen
- verkiezingen
- tentoonstelling/ beurzen
- vergaderen
- zorg en hulpverlening
- beroepskracht/
vrijwilligerswerk
- dans, muziek
- onderwijs
Niet gebruik
Er is in Nijmegen ook een grote groep inwoners die nooit gebruik maakt van een wijk- of
sportcentrum. Het geen-gebruiker zijn van een accommodatie kan te maken hebben met de
ontevredenheid over (het beheer van) deze accommodatie. Om de omvang van deze reden te
kunnen bepalen zou een representatieve groep inwoners van de stad moeten worden ondervraagd
over hun gebruik en redenen tot niet-gebruik van de accommodaties.
In de Stadspeiling 2003 staan enkele vragen over wat men mist op sportvoorzieningen gebied in
Nijmegen. Het blijkt dat 92,7% van de respondenten niets mist betreffend de mogelijkheden op
sportgebied in Nijmegen. Als belangrijkste reden om niet te sporten wordt dan ook het gebrek aan
tijd genoemd.
Wat betreft de wijkcentra is hier weinig over bekend, hier ligt het niet-gebruik ook hoger. Het zou
zeker interessant zijn om de motieven voor het niet-gebruik na te gaan, maar dat valt buiten de
hier opgestelde probleemstelling.
1.3.2.4 Wijkaccommodaties
Er zijn woordelijk drie soorten wijkaccommodaties:
- wijkcentra
- buurthuizen
- jongerencentra
Theoretisch zijn deze niet strikt te onderscheiden. Ze lijken vaak op elkaar.
Wel is er sprake van een grof onderscheid tussen doelgroepen. Aan de ene kant jongeren, aan de
andere kant alle andere doelgroepen. Dit onderscheid is ook terug te vinden bij de soorten
wijkaccommodaties.
In de bijlage staat een overzicht van de diverse accommodaties en de aantallen gebruikers(groepen) oftewel de huurders.
9
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
1.3.2.5 Sportaccommodaties
Zowel binnen als buiten is er in Nijmegen volop ruimte om te sporten. Op 10 sportparken zijn zo’n
50 wedstrijdvelden en ook tal van banen beschikbaar voor buitensporten variërend van atletiek tot
voetbal en van boogschieten tot wielrennen. De meeste buitensportaccommodaties zijn aan
verenigingen verhuurd. Ook de 10 sporthallen en -zalen kennen veel vaste gebruikers, evenals de
17 gymzalen die Nijmegen rijk is. Er kan onderscheid worden gemaakt naar de volgende soorten
sportaccommodaties:
- Sportparken
- Sporthallen
- Sportzalen
- Gymzalen
Zie de bijlage voor de diverse accommodaties in Nijmegen plus het aantal verschillende huurders
per zaal /hal.
1.3.2.6 Tevredenheid, marketing mix
In dit onderzoek staat het begrip tevredenheid centraal. In deze paragraaf staan we even stil bij dit
begrip.
Wat verstaan we onder tevredenheid, wat is er eventueel van invloed op de tevredenheid?
Tevredenheid wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van het product en de service en
diensten eromheen plus de verwachtingen die de gebruikers van het product er bij hebben. De
uiteindelijke tevredenheid hangt vaak samen met de verwachtingen die men van tevoren over het
product had geformuleerd.
Aangezien verwachtingen lastig te meten zijn, kan er beter rechtstreeks worden gevraagd naar de
mening over de diverse aspecten die vallen onder de tevredenheid over de accommodatie. Toch
zal er bij de huurders van wijkaccommodaties een vraag hierover in de vragenlijst terug te vinden
zijn. Dit om de mogelijke invloed van eventuele onterecht geformuleerde verwachtingen te kunnen
vaststellen.
Kwaliteit kan worden omschreven als de mate waarin het gebruik van een product bijdraagt aan
het realiseren van het vooropgestelde doel of verwachting. Hoe meer een bepaalde handeling een
gesteld doel dichterbij brengt, hoe hoger de kwaliteit ervan. En hoe hoger de productkwaliteit, des
te hoger de tevredenheid van de gebruiker.
Het product waar het in dit geval om gaat is het gebruik van of het verblijf in de accommodatie.
Het is vooral nodig om te weten of het product ‘goed’ is, hoe de kwaliteit van de aangeboden
voorzieningen wordt gewaardeerd. Hieromtrent kan de marketingmix met de 5 p’s van toepassing
zijn; het product, de prijs, de plaats, de promotie en het personeel. Aan de hand van deze
marketingmix zal hier worden ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid over
het gebruik van de accommodaties.
Men dient er echter rekening mee te houden dat, omwille van de hoeveelheid tijd die er maximaal
gevraagd kan worden van de respondenten om de vragenlijst te beantwoorden, niet alles wat
hierna aan bod zal komen kan worden gepeild. Daarom is in overleg met de opdrachtgevers
besloten een aantal factoren die wel van invloed kunnen zijn niet te bevragen.
product
Het product is hier de accommodatie. Een accommodatie heeft bepaalde kenmerken die de mening
erover en de mogelijkheden tot gebruik beïnvloeden. Zo is de sfeer, uitstraling en de inrichting, van
belang. Als mensen de sfeer positief waarderen zullen ze er graag komen en ook met een tevreden
gevoel. Ook hangt de waardering over een accommodatie af van wat de faciliteiten zijn, de
10
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
openingstijden, de hygiëne, het onderhoud en de geschiktheid van de ruimte voor de activiteit. In
samenhang met een andere “p” van de marketing mix, namelijk die van personeel, moet er ook
worden zorg gedragen voor een goede, schone en veilige voorziening. Dit ligt aan de staat van het
gebouw, maar ook aan de acties van het personeel. Mocht er een onveilige situatie gesignaleerd
worden, dan moet deskundig en klantgericht personeel dit oplossen. Deze zaken samen vormen de
basis van het product.
prijs
Natuurlijk is de prijs van het gebruik van een accommodatie ook van belang voor de tevredenheid.
Nu zal die prijs niet voor alle gebruikers direct merkbaar zijn.
Immers, de meeste gebruikers zullen via hun contributie aan een vereniging betalen voor het
gebruik. In hoeverre zij de prijs van de accommodatie kennen is dan de vraag.
Bovendien valt een groot aantal organisaties (75% vd huurders in 2000) die gebruik maken van
wijkaccommodaties onder de noemer van het ‘nultarief’. Dit houdt in dat wanneer de activiteit
sociaal-cultureel van aard en ten behoeve van de wijk is, de organisatoren zonder kosten een (deel
van de) accommodatie kunnen huren.
Toch is het boeiend om te weten wat men, indien men zou moeten betalen, bereid is te betalen.
Dit geeft namelijk de waarde(-ring) van het product aan. In dit geval is het dus vooral van belang
na te gaan wat de huurders bereid zouden zijn te betalen als zij niet onder het nultarief zouden
vallen.
De huurprijs van een wijkaccommodatie hangt af van vier zaken, de soort groepering die wil huren,
de duur van huren, het tijdstip en de grootte van de zaal. Voor een indicatie van de prijs is de
volgende tabel opgenomen:
tevredenheid samengevat in plussen en mi1: prijsindicatie voor huren van wijkaccommodatie (indien niet
vallend onder nultarief), prijs in euro’s
Type huurder ↓
Wijkgroepering met
contract
Stedelijke instelling
Commerciële huurder
Ochtend of middag (een dagdeel)
+/- 250
+/- 20
+/- 6 pers
pers
pers
17,00
14,13
De avond: 19.00-23.00
+/- 250
+/- 20
+/- 6
pers
pers
pers
21,24
17,67
6,15
23,59
29,86
29,53
37,33
19,62
24,85
24,53
31,37
8,53
10,82
Bron: Wijkcentrum Daalsehof en Wijkcentrum Dukenburg 2003
promotie
Dit is de lastigste van de 5 p’s bij dit product.
Onder promotieactiviteiten bij dit product horen bijvoorbeeld de informatieverstrekking en reclame.
De naam aan de buitenkant van de accommodatie, alsook de voorlichting en informatie in de
gemeentegids en andere huis-aan-huisbladen over de accommodaties en de mogelijke activiteiten
vallen hieronder.
De promotie kan gaan over het totale product, maar ook over de deelproducten, dus de zaaltjes,
van de accommodatie. Weet de gebruiker bijvoorbeeld dat de individuele burger ook een zaaltje
kan huren? Weet de gebruiker wat de kosten van het huren van een zaal zijn? En zo nee, weten ze
hoe ze aan deze informatie moeten komen?
Ook bij dit onderwerp moest weer een keuze worden gemaakt wat wel en wat niet kon worden
opgenomen in de vragenlijst. Daar dit een onderwerp lijkt, dat het minst sterk van invloed is op de
tevredenheid zijn hiervan slechts een paar aspecten opgenomen in de vragenlijst.
11
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
personeel
De tevredenheid over de accommodatie kan mede afhankelijk zijn van de klantgerichtheid en
klantvriendelijkheid van het personeel.
Krijgt een gebruiker de juiste informatie en binnen een redelijk tijdsbestek? Wordt er zorg gedragen
voor een veilige omgeving, dus wordt er actie ondernomen als bijvoorbeeld de buitenverlichting
hapert? Wordt een eventuele vraag of klacht goed afgehandeld?
Om dit aspect helder te kunnen beoordelen is het raadzaam de functies van het personeel onder
de loep te nemen. Het is van belang onderscheid aan te brengen in de soorten personeel, die er
met betrekking tot de accommodaties zijn. Wie werken allemaal op of ten behoeve van een
accommodatie en wat doen zij? Welke werkzaamheden zijn zichtbaar voor de gebruikers?
In de eerste plaats is er het relatief onzichtbare personeel op de afdeling Accommodaties, die het
contact hebben met de huurders van accommodaties. De functies van deze personeelsgroep, de
verhuurders, hebben logischerwijs voornamelijk te maken met de verhuur van een ruimte en alles
wat daarbij komt kijken. De veelal telefonische contacten met de persoon van de organisatie die
wil huren, het plannen en de administratie.
Er zal in dit onderzoek alleen worden ingegaan op die taken, die direct in verband staan met het
contact met de huurder.
In de tweede plaats is er het beheerspersoneel op de accommodatie zelf.
Uit gesprekken met de beheerders van wijkcentrum Daalsehof en wijkcentrum Dukenburg bleek,
dat het aantal personeelsleden en hun taken afhankelijk zijn van de grootte van de accommodatie.
Nijmegens grootste wijkcentrum, Dukenburg, heeft 2 beheerders, 2 assistent-beheerders en 1
werknemer via de organisatie Breed. Daarnaast zijn er 6 interieurverzorgsters. Vaak zijn er
vrijwilligers en zo nu en dan stagiaires. Er is geen apart horecapersoneel bij wijkaccommodaties.
Bij de sportaccommodaties zijn de beheerstaken nagenoeg dezelfde. De horeca is meestal
uitbesteed.
De
•
•
•
•
•
functies van het beheersteam zijn:
gastheerschap en aanspreekpunt voor alles;
bar /horeca dienst;
administratie /boekhouding en voorraadbeheer;
potentiële klanten te woord staan / contracten aangaan en;
problemen signaleren /oplossen en klein onderhoud.
Hierbij moet vermeld worden dat niet op iedere accommodatie personeel aanwezig is. De
afwezigheid van personeel kan van invloed zijn op de tevredenheid van de gebruikers. Vandaar ook
de opdeling in twee typen binnensportaccommodaties.
Betreffende de wijkcentra werd in verband met de personele voorzieningen nog een ander punt ter
tafel gebracht. Gesteld wordt, dat de wijkcentra geen commerciële zalenverhuurbedrijven zijn. Dit
is ook niet de filosofie achter het beheer en de exploitatie. Een wijkcentra is van en voor de wijk
en haar bewoners. In het kader hiervan wordt van huurders van wijkaccommodaties ook een
zekere mate van zelfredzaamheid verwacht. Dit om de betaalbaarheid en laagdrempeligheid voor
iedereen te behouden. Het is geen commerciële instelling waarbij alles tot in de puntjes is
verzorgd. Ook het beheer hiervan is vrij traditioneel. Er is voldoende beheerspersoneel om de
accommodatie op de ‘wijkcentra-manier’ te laten draaien, dus zonder al teveel service zoals het
meubilair en de koffie klaarzetten. Maar indien personen die een zaaltje huren wel deze
verwachting hebben van de service, die eigenlijk past bij een commerciële verhuurder, kan dit van
invloed zijn op de tevredenheid. Daarom is het verstandig aan de huurders (en eventueel de
gebruikers) te vragen naar hun verwachtingen omtrent de zaal en de service. Passen deze
verwachtingen wel bij de doelstellingen die bij de wijkcentra horen?
12
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
Bij de jongerenaccommodaties zijn er meer variaties in de beheersvorm. Hier is het mogelijk dat er,
buiten het beheer door de gemeente, puur sleutelbeheer plaatsvindt, of beheer door
welzijnsorganisatie Tandem, of een combinatie van beheer door de gemeente en door Tandem.
plaats
Een laatste zaak die van invloed op de tevredenheid kan zijn, is de ligging en bereikbaarheid van
een accommodatie. Hoe beter, sneller en veiliger men op de bestemming kan komen des te groter
zal de waardering voor dit aspect en de tevredenheid over de accommodatie als geheel zijn.
1.3.2.7 Samenvatting
In de vorige paragrafen zijn allerlei aspecten, die van belang zijn voor het onderzoek naar de
tevredenheid over de sport- en wijkaccommodaties, aan de orde gekomen. Op de volgende pagina
staan deze voor het onderzoek relevante elementen kort samengevat.
13
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Onderwerp
Plaats
Onderzoekseenheid
Gebruikers
Huurders
Vraagonderwerpen
Bereikbaarheid
Vraagonderwerpen
Bereikbaarheid
Onveiligheid
Product
Gebouw
Zaal
Faciliteiten
Filosofie/
Verwachtingen
-Afstand
-Parkeren
-Wanneer
-Waarom
Uiterlijk
Onveiligheid
-Van buiten
-Van binnen
-Verlichting
-Grootte
-Geschiktheid
-Verlichting
-Inrichting
-Sfeer
-Overlast
-Horeca
-Materialen/
Voorwerpen
-Openingstijden
-Klaarzetten meubilair
-Klaarzetten apparatuur/ voorwerpen
-Klaarstaan van koffie /thee
Prijs
Promotie
Personeel
Gebouw
Zaal /Veld
Beschikbaarheid
Faciliteiten
Filosofie/
Verwachtingen
Oordeel
-Klaarzetten meubilair
-Klaarzetten apparatuur
voorwerpen
-Klaarstaan van koffie/ thee
- wat indien geen nultarief
Informatie
-Over accommodatie
Informatie
-Over accommodatie
Herkenbaarheid
Bekendheid
Accommodatie
- met huren
-contactadres
Vriendelijkheid
Herkenbaarheid
Accommodatie
Gastheerschap
Verhuursinstantie
en beheerpersoneel
Vriendelijkheid
Gastheerschap
Beheerspersoneel
Deskundigheid
Bereikbaarheid
Onderhoud
Hygiëne
Persoonlijke
gegevens
-Afstand
-Parkeren
-Wanneer
-Waarom
Uiterlijk
Binnen
Buiten
Verlichting
-Grootte
-Geschiktheid
-Verlichting
-Inrichting
-Sfeer
-Overlast
Geslacht
Leeftijd
Waarom deze
accommodatie?
Postcode
Etniciteit
Op welk tijdstip
deze
accommodatie.?
Deskundigheid
Bereikbaarheid
Buiten
Binnen
Zaal
Sanitair
Vereniging (is reeds
bekend bij
versturen lijst)
Opleidingsniveau
1.4 Onderzoeksopzet
In deze paragraaf komt de manier aan de orde waarop de vragen in de probleemstelling
beantwoord zijn.
Globaal gesteld is dat gedaan door een vragenlijst in te laten vullen door gebruikers en huurders
van accommodaties.
14
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
Hieronder zal worden ingegaan op de gebruikte vragenlijsten, de manier waarop de betreffende
gebruikers en huurders benaderd zijn (de verspreiding en inzameling van de vragenlijsten) en de
respons. Begonnen wordt met het laatste.
1.4.1 De inzameling en respons
Bij de beschrijving van de gebruikers van de wijk- en sportaccommodaties in voorgaande
paragrafen zijn de volgende groepen onderscheiden:
Gebruikers van:
1. wijk- en buurtcentra;
2. jongerencentra;
3. sporthallen en;
4. sport- en gymzalen.
Huurders van:
5. wijk-, buurt en jongerencentra;
6. binnensportaccommodaties en;
7. sportveldencomplexen.
Huurders
Alle huurders zijn schriftelijk geënquêteerd (door middel van naar hun thuisadres toegezonden
schriftelijke vragenlijsten).
Adressen en namen van de huurders zijn bij de afdeling Accommodaties bekend.
huurders van
wijk-, buurt en jongerencentra
Binnensportaccommodaties
Sportveldencomplexen
verstuurd
787
630
50
respons
absoluut
289
285
17
respons
in %
37
45
34
Tabel 1-1: respons in %
Van de huurders van zalen in wijkaccommodatie en binnensportaccommodaties heeft
respectievelijk 37% en 45% de toegestuurde vragenlijst ingevuld terug gestuurd. Voor de huurders
van sportveldencomplexen is dat 34%. Voor een schriftelijke enquête zijn deze
responspercentages redelijk te noemen.
De eerste twee groepen respondenten in tabel 1-1 hebben een statistische betrouwbaarheid van
95% en een maximale onnauwkeurigheid van 5%. Dit zijn waarden, die, statistisch gezien,
betrouwbare onderzoeksresultaten garanderen. Hoe de representativiteit van de verkregen
steekproeven is, is niet na te gaan. Daarvoor ontbreken de gegevens. Het is dus niet te
controleren of er in de steekproeven een onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde
categorieën opgetreden is.
De derde groep heeft een betrouwbaarheid en maximale onnauwkeurigheid van respectievelijk
minder dan 90% en meer dan 10%. De gegevens van deze groep moeten met de nodige
voorzichtigheid gehanteerd worden.
Gebruikers
De gebruikers zijn, zoals hierboven al geschreven is, onderverdeeld in 4 clusters aan de hand van
de typen accommodaties.
De 4 te onderscheiden groepen gebruikers zijn met een gestructureerde vragenlijsten benaderd.
Geprobeerd is per accommodatie een wat aantal betreft statistisch verantwoorde steekproeven te
verkrijgen. Hiervoor is uitgegaan van 90% betrouwbaarheid en een maximale onnauwkeurigheid
15
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
van 5%. Om de omvang van de daarvoor noodzakelijke steekproeven te bepalen is nagegaan
hoeveel bezoekers er in een accommodatie komen. Vervolgens is bepaald hoeveel respondenten er
nodig zijn om van een statisch verantwoord aantal te mogen spreken. Dit aantal is verhoogd met
een geschat uitvalpercentage van ongeveer 50%.
Naar elke accommodatie is vervolgens het berekende aantal vragenlijsten gebracht.
De vragenlijsten zijn op de accommodaties uitgedeeld door beheerders, jongerenwerkers en
ingehuurde “uitdelers”.
Bovendien zijn er ook lijsten zo neergelegd, dat bezoekers ze mee konden nemen.
De vragenlijsten waren in een enveloppe gedaan samen met een retourenveloppe en een
introductiebrief.
In de introductiebrief werd het doel van het onderzoek uitgelegd en gevraagd de vragenlijst in te
vullen en op te sturen naar de afdeling Onderzoek en Statistiek. Ook werd gewezen op de
mogelijkheid de vragenlijst in te leveren op de accommodatie. Daarvoor waren aparte bussen neer
gezet.
De “interviewperiode” viel in de maand maart 2004 en duurde 3 weken.
Wijk- en buurtcentra
In de 17 wijk- en buurtcentra zijn de vragenlijsten uitgedeeld door de beheerders.
Hier zijn in totaal 4350 vragenlijsten naar toegebracht. Onduidelijk is hoeveel er bij de bezoekers
terechtgekomen zijn.
Om voor alle wijk- en buurtcentra over verantwoorde steekproeven (90% betrouwbaarheid en 5%
onnauwkeurigheid) te beschikken hadden er 2195 vragenlijsten terug moeten komen.
In totaal zijn er 1360 vragenlijsten teruggestuurd.
Jongerencentra
In de 5 jongerencentra zijn de vragenlijsten door beheerders en jongerenwerkers uitgedeeld.
Voor deze accommodaties waren 475 vragenlijsten beschikbaar en 360 vragenlijsten nodig om
van verantwoorde steekproeven (90% betrouwbaarheid, 5% onnauwkeurigheid) te mogen
spreken.
In totaal zijn er 52 vragenlijsten terug gestuurd.
Sporthallen met beheer
Ook in de sporthal Meijhorst zijn de vragenlijsten uitgedeeld door de beheerder.
In de Jan Massinkhal was dit ook de bedoeling, maar is dat verkeerd gelopen en niet gelukt.
Voor deze twee accommodaties waren 750 vragenlijsten beschikbaar.
Van deze 750 vragenlijsten hadden er 375 terug moeten komen.
Er zijn er 167 terug gestuurd.
Sport- en gymnastiekzalen
Voor 24 sport- en gymnastiekzalen, die niet over een beheerder beschikken, zijn mensen
ingehuurd om de vragenlijsten uit te delen. Daarvoor is aan de hand van bezettingslijsten met een
overzicht van het aantal sporters van de afdeling accommodaties nagegaan op welke dagen en
tijdstippen de meeste sporters verwacht konden worden. Op die momenten hebben de ingehuurde
uitdelers van de vragenlijsten de betreffende accommodaties bezocht. Meestal vielen die
momenten tussen 17.00 en 22.00 uur op doordeweekse avonden.
Deze 24 accommodaties zijn gemiddeld drie avonden gedurende 3 uren bezocht door de uitdelers.
Voor de 24 betreffende accommodaties waren in totaal 5600 vragenlijsten beschikbaar. Hiervan
hadden er 2924 terug moeten komen om van statisch verantwoorde (90% betrouwbaarheid, 5%
onnauwkeurigheid) steekproeven te mogen spreken. Er zijn zeker 1023 vragenlijsten uitgedeeld.
Hoeveel sporters zelf meegenomen hebben is niet bekend.
In totaal hebben 758 bezoekers van de sport- en gymzalen de vragenlijsten terug gestuurd.
16
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Probleemstelling
Hieronder zal in aparte hoofdstukken ingegaan worden op de onderzoeksresultaten van de
verschillende soorten accommodaties. Daar zal ook opnieuw ingegaan worden op de respons maar
dan per accommodatie.
Respons en betrouwbaarheid steekproeven gebruikers
Uit de gegevens over de respons, die hierboven gepresenteerd zijn, is al de conclusie te trekken,
dat bij geen enkele groep gebruikers de vereiste aantallen respondenten voor steekproeven met
een betrouwbaarheid van 90% en onnauwkeurigheid van maximaal 5% verkregen zijn.
Nagegaan is wat de betrouwbaarheid en maximale onnauwkeurigheid van de verkregen
steekproeven dan wel is.
Voor de “nauwkeurigheid” is de grens daarvoor verlegd van maximaal 5% naar maximaal 10%.
De benodigde aantallen respondenten komen dan aanzienlijk lager te liggen (vergelijk kolom 3 met
kolom 4 in tabel 1-2).
Te constateren is dan, dat de steekproeven voor wijk- en buurtcentra en die voor de
binnensportaccommodaties met beheer voldoen en die voor de jongerencentra en
binnensportaccommodaties zonder beheer niet voldoen (laatste kolom tabel 1-2).
Dit betekent, dat de steekproeven voor de wijk- en buurtcentra en die voor de
binnensportaccommodaties met beheerder een betrouwbaarheid hebben van meer dan 90% en
een maximale onnauwkeurigheid van minder dan 10%.
De andere twee steekproeven hebben een betrouwbaarheid van minder dan 90% en een maximale
onnauwkeurigheid van meer dan 10%.
Opmerking
Bovenstaande conclusie geldt voor de totale steekproeven voor een soort accommodatie.
Per accommodatie kunnen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid nog sterk variëren. Zoals gezegd
zal daar bij de afzonderlijke accommodaties op terug worden gekomen.
Betrouwbaarheid van de steekproeven
We zijn er niet in geslaagd de nagestreefde aantallen respondenten per accommodatie te
verkrijgen. Zoals we gezien hebben gaat dit ten koste van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
van de gegevens. Dit zal versterkt gelden voor de onderzoeksresultaten per accommodatie.
Dit hoeft niet te betekenen, dat het onderzoek onbetrouwbare beelden van de waardering van de
accommodaties geeft. Vooral als antwoorden op vragen sterk één kant opgaan, mag aangenomen
worden, dat het daaruit ontstane beeld toch betrouwbaar is.
Bovendien zal in de beschrijving van de onderzoeksresultaten de gegevens van de gebruikers
gecombineerd worden met die van de huurders. Ook hier geldt, als de beelden uit beide groepen
respondenten overeenkomen, de resultaten toch als betrouwbaar aangemerkt mogen worden.
De respons samengevat
gebruikers van
wijk-, en buurtcentra
jongerencentra
binnensportaccom. met beheer
binnensportaccom. zonder beheer
beschikbare
lijsten
4350
475
750
5600
benodigde
lijsten 1
2195
360
375
2924
benodigde
lijsten 2
935
227
123
1246
respons
absoluut
1360
52
167
758
respons 1
in %
31
11
23
13
respons 2
in %
62
14
44
26
respons 3
in %
145
23
136
61
Tabel 1-2: respons in %
In tabel 1-2 geeft “benodigde lijsten 1” het aantal respondenten aan dat benodigd is bij een
betrouwbaarheid van 90% en een maximale onnauwkeurigheid van 5%.
In de kolom “benodigde lijsten 2” staat het aantal respondenten dat benodigd is bij een
betrouwbaarheid van 90% en een maximale onnauwkeurigheid van 10%.
17
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
In tabel 1-2 geeft “respons 1” het percentage terug gestuurde vragenlijsten aan dat gebaseerd is
op het totaal aantal beschikbare lijsten.
“Respons 2” geeft het percentage terug gestuurde vragenlijsten aan dat gebaseerd is op het aantal
benodigde lijsten bij een betrouwbaarheid van 90% en een maximale onnauwkeurigheid van 5%.
“Respons 3” geeft het percentage terug gestuurde vragenlijsten aan dat gebaseerd is op het aantal
benodigde lijsten bij een betrouwbaarheid van 90% en een maximale onnauwkeurigheid van 10%.
1.4.2 De vragenlijst
Op basis van de operationalisering van de voor dit onderzoek relevante begrippen (zie paragraaf
1.3) is een basis vragenlijst ontworpen. Deze lijst is voor de verschillende groepen accommodaties
en huurders en gebruikers aangepast.
Bij de accommodaties (en gebruikers) gaat het om de volgende soorten:
- Jongerencentra;
- Buurt- en wijkcentra;
- Binnensportaccommodaties met beheer en;
- Binnensportaccommodaties zonder beheer.
Bij
-
de huurders gaat het om de huurders van:
wijk-, buurt en jongerencentra;
binnensportaccommodaties en;
sportveldencomplexen.
In totaal zijn er voor het onderzoek dus 7 verschillende vragenlijsten gebruikt.
18
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
2 De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de waarderingen van de huurders en gebruikers van
ruimten in wijk- en buurtcentra. De resultaten van huurders en gebruikers zullen in aparte
paragrafen beschreven worden.
Van de accommodaties zullen verschillende aspecten aan de orde worden gesteld.
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de onderwerpen bereikbaarheid, de veiligheid, de sfeer,
de geschiktheid van de accommodatie of gehuurde ruimte, de horecavoorziening, de hygiëne, het
onderhoud, de promotie en het personeel.
De waardering van de accommodatie wordt samengevat met een (rapport-) cijfer.
In de paragraaf over de waardering van de accommodatie door de huurders zal ook ingegaan
worden op enkele aspecten van het functioneren van de verhuurafdeling.
In de paragraaf over de waardering van de accommodatie door de gebruikers zal worden ingegaan
op enkele kenmerken van de gebruiker (leeftijd e.d.).
De gegevens zullen per accommodatie gegeven worden.
19
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
2.2 De waardering in het algemeen door de huurders
2.2.1 Inleiding
Alvorens op de waardering van de accommodatie in te gaan zal eerst worden ingegaan op de
respons en de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens (paragraaf 2.2.2) en de waardering
van de werkzaamheden van de verhuurder (paragraaf 2.2.3).
Met betrekking tot de waardering moet het volgende opgemerkt worden.
Bij de resultaten in de tabellen moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten statistisch
gezien niet altijd voldoende en bij enkele accommodaties erg klein zijn. Daardoor kan één
respondent meer of minder in een antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al grote invloed
hebben op het resultaat.
Om die reden zullen niet altijd accommodaties genoemd worden, terwijl ze dat wel verdienen. Het
resultaat van een enkel aspect wordt hiervoor te onbetrouwbaar gevonden. Pas in de
samenvatting zal gekeken worden of de waardering van alle aspecten in dezelfde richting
gewaardeerd worden en of de waardering van de huurders overeenkomt met die van de
bezoekers. Als alle waarderingen dan consistent lijken zullen conclusies getrokken worden over de
totale waardering van deze accommodaties.
Om gemakkelijker tot een totaal oordeel over de waardering te komen is gebruik gemaakt van
verschillende soorten waardering. Zo is om een rapportcijfer gevraagd.
Daarnaast is het oordeel van de huurders (maar ook de bezoekers) gevraagd over allerlei aspecten.
Om voor deze aspecten en hun samenstellende delen een totaal oordeel te kunnen formuleren is
per accommodatie voor de onderscheiden aspecten nagegaan of de tevredenheid erover 10% of
meer afwijkt van het gemiddelde. Is de afwijking 10% of meer naar boven dan krijgt de
accommodatie voor dat aspect een “+”, is de afwijking 10% of meer naar beneden dan krijgt de
accommodatie voor dat aspect een “-“. Deze methode wordt hieronder de plus en min-methode
genoemd.
2.2.2 Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
In deze paragraaf zal per accommodatie worden nagegaan hoe de respons van de huurders van
zaalruimte in de wijk-, buurt- en jongerencentra is geweest.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat er in de huurders een reductie heeft plaats gevonden. Het
blijkt, dat de gemeente Nijmegen vaak meerdere keren als huurder voorkomt. Besloten is deze
huurder niet in het onderzoek te betrekken.
De volgende aantallen huurders en bijhorende responscijfers zijn per accommodatie verkregen:
20
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
aantal
huurders
43
51
64
43
81
65
69
61
49
49
33
6
respons
accommodatie
21
12
29
15
33
29
28
25
9
18
17
2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Driesprong
Oude Weeshuis
Vrijbuiter
Waterkwartier
Hatert
Meijhorst
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Haard
Jukebox
Totaal
aantal
huurders
19
20
13
22
64
9
5
8
6
7
-
respons
abs
4
12
1
5
22
2
1
0
1
1
-
787
289
Tabel 2-1: Respons in absolute aantallen
Geconstateerd kan worden, dat voor alle wijk-, buurt- en jongerencentra de respons van de
huurders laag is. Daardoor ligt voor elke accommodatie de statistische betrouwbaarheid onder de
90% en de maximale onnauwkeurigheid boven de 10%.
Dit geldt met name voor de accommodaties met een respons onder de 10.
De gegevens van dit onderdeel (huurders wijk-, buurt- en jongerencentra) uit dit onderzoek per
accommodatie moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Het gaat hierbij
eerder om indicaties van de waardering, dan 100% betrouwbare beelden.
Alleen voor het totaal (alle huurders van alle wijk-, buurt- en jongerenaccommodaties te samen) is
een gangbare statistische betrouwbaarheid (95%) en kleine maximale onnauwkeurigheid
(maximaal 5%) verkregen.
Maar ook hier geldt een beperking. Niet bekend is hoe representatief de verkregen steekproef is. Er
kunnen onder- en oververtegenwoordigingen in voorkomen, die de resultaten positief of negatief
beïnvloeden.
2.2.3 De verhuurder
Wie wordt ingeschakeld bij de huur?
Het blijkt, dat bijna 86% van de huurders de huur van de accommodatie geregeld heeft via de
beheerder en 9% via de verhuurbalie. Onder de huurders van accommodatie in de Schalmei (27%)
en Klokketoren (21%) ligt het percentage dat de huur regelt met de verhuurbalie iets hoger.
Tevredenheid over de verhuurder
Aan de huurder is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de bereikbaarheid, de klantvriendelijkheid en
de deskundigheid van de verhuurder. Ook is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de manier waarop
de aanvraag om te huren is afgehandeld, de financiële afhandeling van de huur en de duidelijkheid
van het huurcontract.
Uit deze vragen blijkt het volgende:
- Bereikbaarheid van de verhuurder:
81% tevreden en 6% ontevreden;
- Klantvriendelijkheid verhuurder:
80% tevreden en 1% ontevreden;
- Deskundigheid verhuurder
77% tevreden en 1% ontevreden;
- Afhandeling van de aanvraag
79% tevreden en 5% ontevreden;
- Financiële afhandeling van de verhuur
79% tevreden en 3% ontevreden en;
- Duidelijkheid van het contract
78% tevreden en 2% ontevreden.
21
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Geconstateerd kan worden, dat verreweg de meeste huurders tevreden zijn over de
dienstverlening.
Het onderdeel dat de meeste ontevreden huurders “scoort” betreft “de bereikbaarheid”. Maar ook
voor dit aspect wordt slechts een ontevredenheidpercentage van 6 verkregen.
Goede scores dus.
Voor bovenstaande aspecten van de dienstverlening zijn er geen verschillen te signaleren tussen
de verschillende wijk-, buurt- en jongerencentra.
Nagegaan is of de waardering van de dienstverlening door de beheerder van de accommodatie
enerzijds en die door de verhuurbalie anderzijds verschillen.
Het blijkt, dat voor 5 van de 6 onderscheiden aspecten de beheerders steeds alle ontevreden
huurders op zich weten te verzamelen.
De meeste huurders zijn ontevreden over de bereikbaarheid en afhandeling van de aanvraag.
Over “de bereikbaarheid van de beheerder” is 7% en over “de afhandeling van de aanvraag door
de beheerder” is 6% van de huurders ontevreden.
Alleen voor de financiële afhandeling van de huur scoren beide “verhuurders” enkele ontevreden
huurders. Alleen voor dit aspect scoort de verhuurbalie iets hoger dan de beheerders (4 tegen
3%).
Maar nogmaals, het gaat nog steeds om zeer lage percentages ontevredenen.
2.2.4 De waardering van de accommodatie door de huurder
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van de accommodaties. Ingegaan wordt op
o.a. de geschiktheid, de sfeer, de horecavoorziening, de hygiëne, enz.
Begonnen wordt met de geschiktheid en de sfeer van de accommodatie.
Geschiktheid en sfeer
In dit kader is nagegaan hoe geschikt de gehuurde ruimte is en wat de huurder vindt van de sfeer
en uitstraling van het gebouw en de gehuurde ruimte. In totaal komen hierbij 8 kenmerken aan de
orde.
22
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
Totaal
geschikt
uiterlijk
ingang
tevr
90
58
89
73
70
90
85
68
78
67
82
100
75
67
100
100
73
50
0
100
100
-
ont
0
17
0
0
9
3
0
16
11
0
6
0
25
8
0
0
0
0
0
0
0
-
tevr
47
75
60
67
61
82
58
75
89
67
62
100
100
83
0
20
63
50
0
100
100
-
ont
0
0
0
0
6
0
0
17
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
tevr
58
83
69
60
70
82
78
72
89
72
62
100
100
75
0
40
52
50
0
100
100
-
ont
5
8
0
13
6
0
0
8
11
6
6
0
0
0
100
0
14
50
0
0
0
-
78
5
66
3
70
6
ontmoet
ruimte
tevr ont
68
10
91
9
75
0
79
7
67
12
90
0
93
0
88
0
56
11
56
0
82
0
100
0
75
0
67
0
100
0
40
0
38
9
50
0
0
0
100
0
100
0
73
4
sfeer
ruimte
tevr ont
40
15
54
9
68
7
60
7
51
9
79
7
52
4
50
21
44
33
50
11
53
6
50
0
75
25
50
25
0
0
60
0
52
9
50
0
0
0
100
0
100
0
56
11
inrichting
tevr
57
60
69
60
51
83
78
70
56
61
82
50
100
58
100
40
57
50
0
100
100
-
ont
9
20
0
0
9
7
0
9
11
11
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
-
66
5
verwarming
tevr ont
71
0
67
8
72
3
60
0
39
30
72
3
93
0
67
8
78
22
78
0
76
6
50
50
100
0
75
8
100
0
80
20
73
0
50
50
0
0
100
0
100
0
70
7
indeling
tevr
63
91
75
67
58
86
68
70
75
83
76
100
75
75
100
40
50
50
0
100
100
-
ont
5
9
0
0
3
0
0
0
12
0
0
0
0
8
0
0
5
0
0
0
0
-
70
2
Tabel 2-2: tevredenheid huurders over accommodatie (in %)
Uit tabel 2-2 blijkt, dat:
- 78% van de huurders tevreden is over de geschiktheid van de accommodatie voor de activiteit
waarvoor men binnen de accommodatie een ruimte gehuurd heeft. 5% van de huurders is daar
ontevreden over.
Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden huurders.
Vooral de huurders van de wijkcentra Daalsehof, de Ark en de Schakel zijn tevreden over de
geschiktheid van de accommodatie.
Ontevredenheid is er vooral in het wijkcentrum Burghardt.
- 56% van de huurders tevreden is over de sfeer van de ruimte die men gehuurd heeft. Hierover
is 11% van de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden huurders en het hoogste percentage
ontevreden huurders.
Vooral in de wijkcentra Daalsehof en Villanova zijn weinig huurders tevreden over de sfeer van
de gehuurde ruimte.
- over de andere aspecten 66 tot 73% van de huurders tevreden is.
Met de plus en min-methode is hieronder geprobeerd een totaal indruk te krijgen van de
waardering van de in tabel 2-2 opgenomen aspecten.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
23
resp
-
abs
19
11
28
15
33
29
28
23
8
18
17
2
4
12
1
5
20
2
1
0
1
1
0
278
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken
geschikt
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
tevr
+
+
Totaal
ont
uiterlijk
tevr
-
ont
ingang
tevr
+
ont
ontmoet
ruimte
tevr
ont
sfeer
ruimte
-
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
abs aant
+ en –
tevreden
+
1
3
3
1
2
0
0
2
0
3
7
0
3
0
1
1
3
3
1
2
1
0
5
2
5
0
1
1
5
3
2
5
0
3
0
7
0
7
8
8
tevr
-
ont
inrichting
verwarming
tevr
tevr
+
+
+
ont
tevr
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
78
66
70
73
56
66
70
70
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
ont
+
-
+
ont
indeling
Tabel 2-3: tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Tabel 2-3 laat zien, dat
- de Schakel relatief vaak een plus scoort. Bij deze accommodatie zijn over 7 van de 8
opgenomen kenmerken meer dan het gemiddelde aantal huurders tevreden.
- Daalsehof, Dukenburg en Villanova opvallen met ieder drie keer een min.
De scores van Boerderij Meijhorst en Mix met ieder 7 minnen zijn gebaseerd op weinig
respondenten.
Hygiëne en onderhoud
Bij hygiëne gaat het om het schoonhouden van o.a. de toiletten en de ruimte die men gebruikt.
Bij onderhoud gaat het om klein onderhoud aan de accommodatie, het onderhoud aan de
buitenkant van het gebouw, het onderhoud van de omgeving en de verlichting.
24
0
0
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
Totaal
hygiëne
accom
algemeen
tevr ont
81
14
100
0
69
3
79
7
59
3
93
0
78
0
72
4
56
11
78
0
82
6
50
50
50
0
67
8
0
0
40
0
67
0
100
0
0
0
0
0
100
0
73
4
hygiëne
toiletten
tevr
75
100
69
47
53
93
63
71
22
94
88
50
75
50
0
40
62
50
0
100
100
-
ont
10
0
7
20
12
0
4
0
33
0
12
50
0
8
0
40
5
0
0
0
0
-
69
8
hygiëne
eigen
ruimte
tevr ont
81
9
100
0
79
0
67
7
61
9
90
0
79
0
68
8
67
11
78
0
88
6
100
0
75
25
58
8
100
0
60
0
73
0
100
0
0
0
100
0
100
0
76
4
toezicht
op
hygiëne
tevr ont
44
6
91
0
60
5
60
7
46
11
83
0
72
0
74
10
33
17
80
7
73
7
50
0
100
0
73
0
100
0
40
0
59
6
0
0
0
0
0
0
100
0
65
5
klein
onderhoud
accom
tevr ont
53
0
58
25
68
0
80
0
56
12
81
0
78
4
81
5
67
0
87
6
75
0
50
0
25
0
64
0
0
0
100
0
68
5
0
0
100
0
0
0
100
0
70
4
onderhoud onderhoud verlichting
buitenkant omgeving
resp
tevr
62
89
52
73
52
83
68
60
67
82
67
50
67
91
0
20
67
0
100
0
100
-
ont
0
0
0
0
6
3
4
15
0
6
0
0
33
0
0
20
0
0
0
0
0
-
tevr
50
50
45
60
28
76
62
50
37
69
69
50
67
82
0
40
53
0
100
0
100
-
ont
0
10
9
7
34
3
8
14
12
6
12
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
-
tevr
60
75
70
67
50
86
67
77
56
89
75
50
75
82
100
80
75
50
100
100
100
-
ont
10
0
0
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
-
abs
20
12
27
15
32
28
27
22
9
18
16
2
4
11
1
5
20
2
1
1
1
-
66
4
55
10
71
2
274
Tabel 2-4: tevredenheid huurders over hygiëne e.d. (in%)
Uit tabel 2-4 blijkt, dat:
- 76% van de huurders tevreden is over de hygiëne van de eigen ruimte. 4% van de huurders is
daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 2-4 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
huurders.
Vooral de huurders van de wijkcentra de Brack, de Schakel en Burghardt zijn tevreden over de
geschiktheid van de accommodatie.
- 55% van de huurders tevreden is over het onderhoud van de directe omgeving van de
accommodatie. Hierover is 10% van de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-4 het laagste percentage tevreden huurders en het hoogste
percentage ontevreden huurders.
Vooral in het wijkcentrum Dukenburg zijn relatief weinig huurders tevreden en relatief veel
huurders ontevreden over het onderhoud aan de directe omgeving.
- over de andere aspecten in tabel 2-4 65 tot 73% van de huurders tevreden is.
25
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is.
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
hygiëne
accom
algemeen
tevr ont
hygiëne
toiletten
tevr
+
+
+
+
ont
hygiëne
eigen
ruimte
tevr ont
+
+
toezicht
op
hygiëne
tevr ont
+
+
onderhoud onderhoud verlichting
klein
onderhoud buitenkant omgeving
accom
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
-
-
+
-
+
-
+
+
-
+
+
-
+
-
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Totaal
Tabel 2-5: tevredenheid over hygiëne e.d. samengevat in minnen en plussen
Tabel 2-5 laat zien, dat:
- de Schakel voor de in deze tabel genoemde kenmerken alleen maar “plus” scoort. Daarnaast
kunnen Burghardt en Heseweide met ieder 5 x een plus genoemd worden.
Er zijn meer accommodaties die goed scoren, maar bij deze accommodaties zijn de aantallen
respondenten (te) klein om ze te noemen.
- Dukenburg op alle 8 opgenomen kenmerken een min scoort.
Personeel
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de beheerder(s) van de accommodatie. Nagegaan wordt
hoe de beheerder gewaardeerd wordt door de huurders. Ingegaan wordt op de bereikbaarheid, de
vriendelijkheid, de deskundigheid, de service en de zorg van de beheerder voor een prettige veilige
omgeving.
26
abs aantal
+ en –
tevre
+
0
3
5
1
0
2
1
1
0
8
8
0
0
0
1
0
0
5
5
0
3
0
1
6
2
2
3
2
3
5
1
6
0
0
2
6
4
4
3
8
4
0
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
kenmerken bereikbaar
heid
accommodatie
tevr ont
1. Daalsehof
90
5
2. Burghardt
67
8
3. Ark
79
4
4. Schalmei
79
7
5. Dukenburg
72
3
6. Schakel
89
4
7. Klokketoren
73
4
8. Titus Brandsma
88
4
9. Villanova
33
22
10. Heseweide
83
11
11. Brack
87
6
12. Turf
50
0
13. Driesprong
100
0
14. Oude Weeshuis
64
0
15. Vrijbuiter
100
0
16. Waterkwartier
80
0
17. Hatert
83
6
18. Boerderij Meijh.
50
0
19. Mix
0
0
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
100
0
22. Haard
0
0
23. Jukebox
Totaal
78
5
vriendelijk
heid
tevr ont
95
0
75
8
65
7
87
0
85
3
96
0
85
0
87
0
78
0
72
11
88
0
50
0
100
0
82
0
100
0
60
0
90
0
100
0
100
0
100
0
100
0
84
2
deskundig
heid
tevr ont
95
0
75
8
74
0
86
7
78
0
93
0
60
0
96
0
33
11
77
0
82
0
0
0
100
0
91
0
100
0
80
0
74
0
100
0
0
0
0
0
100
0
79
1
service
tevr
95
75
76
87
82
93
82
80
67
67
82
50
100
82
100
40
90
100
0
0
100
-
ont
5
8
10
7
6
4
0
4
0
6
6
0
0
0
0
20
5
0
0
0
0
-
82
5
zorg
veiligheid
tevr ont
90
0
82
9
78
0
87
0
76
6
89
0
70
4
92
0
63
12
77
0
88
0
0
0
100
0
64
0
100
0
60
0
70
0
100
0
0
0
100
0
100
0
79
2
ontvangst
resp
tevr
95
73
86
87
79
93
89
87
78
72
94
50
100
91
100
80
90
100
0
0
100
-
ont
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
20
10
0
0
0
0
-
abs
20
12
27
15
32
28
27
22
9
18
16
2
4
11
1
5
20
2
1
1
1
-
86
1
-
-
274
Tabel 2-6: tevredenheid huurders over personeel (in%)
Uit tabel 2-6 blijkt, dat:
- 86% van de huurders tevreden is over de ontvangst door de beheerder. 1% van de huurders is
daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 2-6 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
huurders.
- 78% van de huurders tevreden is over de bereikbaarheid van de beheerder. Hierover is 5% van
de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-6 het laagste percentage tevreden huurders en het hoogste
percentage ontevreden huurders.
Vooral in het wijkcentrum Villanova zijn relatief weinig huurders tevreden en relatief veel
huurders ontevreden over de bereikbaarheid.
- over de andere aspecten in tabel 2-5 79 tot 84% van de huurders tevreden is.
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor de in tabel 2-6
opgenomen aspecten per accommodatie is.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
27
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken bereikbaar
heid
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
tevr
+
-
ont
vriendelijk
heid
deskundig
heid
tevr
+
tevr
+
ont
ont
service
tevr
+
ont
zorg
veiligheid
ontvangst
tevr
+
tevr
ont
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
ont
abs aantal
+ en –
tevre
+
5
0
0
2
0
1
0
0
0
0
5
0
0
1
3
0
0
4
0
3
0
0
0
6
6
0
1
2
6
0
0
3
0
0
5
1
1
5
3
5
3
0
Totaal
Tabel 2-7: tevredenheid over personeel samengevat in minnen en plussen
Tabel 2-7 laat zien, dat:
- de Daalsehof en de Schakel voor de zes in deze tabel genoemde kenmerken goed scoren.
Er zijn meer accommodaties die goed scoren, maar bij deze accommodaties zijn de aantallen
respondenten (te) klein om aan deze uitkomsten waarde te kunnen hechten.
- Villanova op 4 van de 6 opgenomen kenmerken een min scoort.
Er zijn meer accommodaties die niet goed scoren, maar bij deze accommodaties zijn de
aantallen respondenten (te) klein om aan deze uitkomsten waarde te kunnen hechten.
Zelfwerkzaamheid
De huurders moeten in de wijkaccommodaties ook zelf zaken regelen, zoals het klaarzetten van
het benodigde meubilair en het zelf halen van koffie en thee, enz. Nagegaan is wat de huurders
daarvan vinden.
Het blijkt, dat van alle huurders:
- 51% dit prima vindt;
- 17% het wel vindt gaan;
- 8% het vervelend vindt en tegen vindt vallen en;
- 11% het niets uit maakt.
De rest vindt “iets anders” (6%) of geeft geen antwoord (6%).
Vooral in de wijkcentra Burghardt (67%), de Schakel (69%), de Driesprong (75%) en Oude
Weeshuis (67%) vinden de huurders de zelfwerkzaamheid “prima”.
28
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
De horecavoorziening
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de horecavoorziening van de wijk-, buurt- en
jongerenaccommodaties in Nijmegen. Nagegaan wordt wat men vindt van het aanbod, de
verhouding tussen prijs en kwaliteit, de service en de hygiëne van de horeca.
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
Totaal
aanbod
tevr
90
91
86
79
88
89
89
91
67
82
76
100
75
82
100
50
67
100
0
0
100
-
ont
0
0
0
0
0
0
0
4
33
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
-
83
2
prijs en
kwaliteit
tevr ont
80
5
91
0
81
0
75
8
66
6
78
0
82
4
86
0
67
22
82
0
71
6
100
0
50
50
73
9
100
0
50
0
71
9
100
0
100
0
0
0
100
0
77
5
service
hygiëne
resp
tevr
95
73
88
85
62
89
82
91
56
71
88
100
100
54
100
50
73
100
0
100
100
-
ont
5
9
4
8
3
4
0
4
11
6
6
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
-
tevr
89
100
93
92
73
86
81
91
67
88
100
100
100
64
100
50
75
100
0
100
100
-
ont
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
abs
20
12
27
15
32
28
27
22
9
18
16
2
4
11
1
5
20
2
1
1
1
-
79
4
85
0
274
Tabel 2-8: tevredenheid huurders over horeca (in%)
Uit tabel 2-8 blijkt, dat:
- 85% van de huurders tevreden is over hygiëne van de horecavoorziening. Minder dan 1% van
de huurders is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 2-8 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
huurders.
Vooral de huurders van de Burghardt en de Brack zijn over dit aspect tevreden.
- 77% van de huurders tevreden is over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod
van de horeca. Hierover is 5% van de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-8 het laagste percentage tevreden huurders en het hoogste
percentage ontevreden huurders.
Vooral in de wijkcentra Villanova en Dukenburg zijn relatief weinig huurders tevreden. In
Villanova zijn relatief veel huurders ontevreden over de verhouding tussen prijs en kwaliteit.
- over de andere twee aspecten in tabel 2-6 is respectievelijk 79 en 83% van de huurders
tevreden.
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
29
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
18. Boerderij Meijh.
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
22. Haard
23. Jukebox
aanbod
tevr
ont
prijs
kwaliteit
tevr
ont
service
tevr
+
ont
+
-
hygiëne
tevr
ont
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
abs aantal
+ en –
tevre
+
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
4
0
0
1
0
4
0
2
1
0
2
4
0
0
4
0
2
4
0
1
3
2
4
2
0
Totaal
Tabel 2-9: tevredenheid over horeca samengevat in minnen en plussen
Tabel 2-9 laat zien, dat:
- alleen de accommodaties met kleinere aantallen huurders (respondenten) goed scoren voor de
4 aspecten betreffende de horeca.
- Villanova en Dukenburg op respectievelijk 4 en 3 van de 4 opgenomen kenmerken een min
scoren. Hier zijn dus minder tevreden huurders.
Andere gebruikers
Nagegaan is of andere gebruikers overlast veroorzaken.
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
ja,
overlast
29
42
28
40
39
14
32
24
44
22
6
50
respons
abs
21
12
29
15
33
29
28
25
9
18
17
2
accommodatie
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Driesprong
Oude Weeshuis
Vrijbuiter
Waterkwartier
Hatert
Meijhorst
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Haard
Jukebox
Totaal
ja,
overlast
50
42
0
0
23
0
0
0
0
-
respons
abs
4
12
1
5
22
2
1
0
1
1
-
27
287
Tabel 2-10 : % huurders dat aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren
30
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Het blijkt, dat in totaal 27% van de huurders aangeeft overlast van andere gebruikers in de
accommodatie te hebben. Het gaat dan om ongeveer 80 personen.
In de wijkcentra Villanova (44%), Burghardt (42%), Oude Weeshuis (42%), Schalmei (40%) en
Dukenburg (39%) geven relatief veel huurders aan wel eens overlast te ervaren.
Meestal (70%) bestaat de ervaren overlast uit geluidsoverlast.
De waardering
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de accommodatie te
krijgen.
Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het gemiddelde cijfer als antwoord op de
vraag: hoe beoordeelt u de door uw organisatie gebruikte accommodatie als geheel? (Geef een
rapportcijfer van 1 tot 10).
Daarnaast zijn de in voorgaande paragrafen gegeven plussen en minnen opgeteld tot een totaal
score. Een plus staat voor een hoger percentages tevreden huurders dan gemiddeld, een min voor
een lager percentage tevreden huurders dan gemiddeld. In totaal zijn de accommodaties op 26
aspecten beoordeeld, waarvoor plussen en minnen zijn gegeven. In kolom 3 en 4 van
onderstaande tabel zijn die scores te vinden.
Ook is in dit verband het percentage huurders opgenomen, dat een andere accommodatie voor zijn
of haar activiteiten wenst.
De paragraaf zal worden afgesloten met een overzicht van gewenste verbeteringen aan de
accommodatie. Daarvoor is de volgende vraag gesteld: “Indien uw organisatie ergens niet
tevreden over is, wat kan er dan verbeterd worden?
kenmerken
ja
andere
accom
in%
5
17
10
13
27
7
14
36
22
39
23
0
25
25
0
20
27
resp
14
18
4
0
-
50
100
0
0
-
2
1
1
1
-
10,5
20
274
gemiddeld
cijfer
tot
aantal
plussen
tot
aantal
minnen
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
7,9
7,4
7,8
7,7
7,4
8,1
7,5
7,7
7,1
7,9
8,2
7,0
7,5
7,6
8,0
7,6
7,8
7
10
2
1
0
21
3
6
3
6
5
10
15
5
17
3
0
6
4
3
3
14
0
1
1
16
5
0
14
3
7
8
18
5
gemiddeld wijk/buurt
7,7
6,6
6,4
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Boerderij Meijh.
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Haard
Jukebox
8,0
7,0
7,0
9,0
-
11
7
14
21
-
gemiddeld jongeren
7,8
14,8
accommodatie
20
12
27
15
32
28
27
22
9
18
16
2
4
11
1
5
20
Tabel 2-11: waardering accommodaties door huurders
31
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Het cijfer
De wijk- en buurtcentra krijgen van alle huurders een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer.
De volgende wijk- en buurtcentra krijgen een 8 of hoger:
de Brack (8,2), De schakel (8,1) en Vrijbuiter (8,0).
De jongerencentra krijgen gemiddeld een 7,8 van de huurders.
Plussen en minnen
In totaal zijn er aan de huurders 26 aspecten van de wijk-, buurt en jongerencentra ter beoordeling
voorgelegd, waarvoor plussen en minnen zijn gegeven.
Zoals bekend is aan de huurders voor alle aspecten gevraagd of ze er tevreden of ontevreden over
zijn. Het onderzoek leverde voor alle 26 aspecten een gemiddelde tevredenheidpercentage op. In
bovenstaande tabel zijn alleen de positieve en negatieve afwijkingen van 10% of meer van het
gemiddelde opgenomen. In de kolom “tot aantal plussen” staan dus de percentages tevreden
huurders die minstens 10% hoger liggen dan het gemiddelde. In de kolom “tot aantal minnen”
staan de percentages tevreden huurders die minstens 10% lager liggen dan het gemiddelde.
Veel plussen voor een accommodatie geven aan, dat meer dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Veel minnen voor een accommodatie geven aan, dat minder dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Tabel 2-11 laat zien, dat vooral het wijkcentrum de Schakel (21 x) relatief vaak positief scoort op
de beoordeelde aspecten. Dus voor relatief veel aspecten heeft dit wijkcentrum een meer dan
gemiddeld aantal tevreden bezoekers.
Relatief veel minnen krijgen de buurt- en wijkcentra Waterkwartier (18 x), Villanova (16 x) en
Dukenburg (14 x).
Ook de Turf (14 x) scoort slecht, maar hier rijst de vraag hoe betrouwbaar de verkregen gegevens
zijn. Dit vanwege de geringe aantallen respondenten bij deze accommodatie.
Tabel 2-11 laat voor de jongerencentra zien, dat vooral de Haard (25 x) en Sprokkelenburg (16 x)
relatief goed scoren.
Boerderij Meijhorst laat behalve een aantal plussen ook een bijna even groot aantal minnen zien.
De Mix krijgt 18 minnen.
Maar ook hier geldt, dat het kleine aantal respondenten van grote invloed op de resultaten kunnen
zijn geweest.
Waarderen bezoekers consequent?
Nagegaan wordt of bezoekers consequent waarderen. Dit wil zeggen krijgen de accommodaties
met de hoogste rapportcijfers ook de meeste plussen en de minste minnen.
Kijken we nauwkeurig naar bovenstaande tabel, dan kan geconstateerd worden, dat uit de
opgenomen gegevens niet per accommodatie een volledig consistent beeld naar voren komt. Dus,
niet altijd heeft de accommodatie met een hoger cijfer meer plussen, minder minnen en een lager
percentage huurders dat een andere accommodatie wenst dan een accommodatie met een lager
cijfer.
Kijken we bijvoorbeeld naar de accommodaties met de hoogste en laagste rapportcijfers dan zien
we het volgende:
32
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
-
De groep met een hoog rapportcijfer
De Haard krijgt met een 9,0 het hoogste cijfer. De 25 plussen zijn hiermee in
overeenstemming. Ook het feit, dat de huurder geen andere accommodatie wenst sluit hierbij
aan.
Een consistente waardering.
De Brack krijgt met een 8,2 de op één na hoogste waardering, maar heeft weinig (5) plussen.
De weinige plussen wijken van het verwachtingspatroon af. De Brack heeft echter geen enkele
min. Dit sluit weer bij het verwachtingspatroon voor een consistente waardering aan.
Een gemiddeld aantal huurders wenst een andere accommodatie voor zijn of haar activiteiten.
De Schakel geeft een consistente waardering.
Als cijfer heeft het gemiddeld een 8,1 van zijn huurders gekregen. Van de 26 aspecten worden
er 21 door meer dan het gemiddelde aantal respondenten positief gewaardeerd. Dit is na de
Haard de hoogste score. In dit wijkcentrum wensen maar weinig huurders een andere
accommodatie.
De Vrijbuiter krijgt een 8,0. Deze accommodatie heeft 17 plussen en zit daarmee relatief hoog,
maar heeft ook 8 minnen.
De boerderij Meijhorst heeft een weinig consistente waardering. Het cijfer 8 duidt op een
goede waardering. Maar de 14 minnen laten zien, dat er nog wel verbeterd kan worden. Dat
de accommodatie “maar” 11 plussen krijgt valt moeilijk te rijmen met het cijfer 8. Dat geldt
ook voor het feit, dat de helft (van 2 huurders) een andere accommodatie wenst.
-
De groep met een laag rapportcijfer
De Turf, de Mix, en de Sprokkelenburg krijgen met een 7,0 het laagste cijfer.
De Turf heeft een even groot aantal plussen (10) als minnen (14) en is hiermee vergelijkbaar
met de Boerderij Meijhorst, dat het cijfer 8 ontving van zijn huurders. Het aantal minnen mag
relatief groot genoemd worden.
Opvallend is dat geen van de twee huurders weg wil.
De Mix heeft een kleiner aantal plussen en een groter aantal minnen dan de Turf.
De betreffende huurder wenst een andere accommodatie.
Een tamelijk consistente waardering.
De Sprokkelenburg, heeft ondanks de matige waardering wel 16 plussen en 10 minnen.
Worden de accommodaties aan de hand van de door de huurders gegeven rapportcijfers in
groepen ingedeeld dan wordt het volgende verkregen:
cijferwaardering
gem. aantal
plussen
gem. aantal
minnen
8,0 t/m 9,0
7,5 t/m 7,9
7,0 t/m 7,4
13,6
4,8
8,6
6,3
5,2
12,0
gem. % dat
andere accom
wenst
17
27
32
Tabel 2-12 : de waardering nader geanalyseerd
Tabel 2-12 laat zien, dat de accommodaties met het hoogste rapportcijfer (8,0 t/m 9,0):
33
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
gemiddeld de meeste plussen krijgt en dus het vaakst meer dan gemiddeld door de huurders
gewaardeerd wordt en;
het laagste percentage huurders heeft, die een andere accommodatie wensen, maar, dat;
het gemiddeld aantal minnen afwijkt van het consistente beeld.
De groep met de laagste waardering (7,0 t/m 7,4) daarentegen:
- het grootste aantal minnen heeft en dus het vaakst minder dan gemiddeld door de huurders
gewaardeerd wordt, en ook;
- het hoogste percentage huurders heeft, die een andere accommodatie wensen, maar;
- dat in deze groep het aantal plussen afwijkt van het nagestreefde consistente beeld.
De groep met een gemiddelde waardering (7,5 t/m 7,9):
- heeft een te laag aantal plussen en minnen, maar;
- het percentages huurders, die een andere accommodatie wensen, ligt tussen de uitkomsten
van de groepen accommodaties met de hoogste en laagste waardering.
Vooral de groep met de hoogste en laagste rapportcijfers tonen een consistent beeld. De
tussencategorie vertroebelt dit heldere beeld.
Ondanks de per accommodatie en ook per groep geconstateerde afwijkingen kan de conclusie zijn,
dat er toch een consistent patroon in de waardering te zitten.
Betrouwbaarheid van de gegevens
Hiervoor is geconstateerd, dat het aantal respondenten over het geheel genomen aan de lage kant
is. Er werd opgewezen, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de gegevens.
Op grond van de hierboven gevonden resultaten betreffende de consistentie in de waardering kan
nu gesteld worden, dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de onderzoekgegevens over de
groep huurders van wijkaccommodaties toegenomen is.
Gewenste verbeteringen
Op de vraag naar gewenste verbeteringen aan de accommodatie hebben 120 huurders
geantwoord. Het resultaat hiervan was als volgt:
- 37 keer (31%) hadden zij wensen met betrekking tot betere voorzieningen in de gehuurde
ruimte, zoals zachtere stoelen, andere tafels i.v.m. knippatronen, een wasbak, betere
verduisteringsmiddelen, een geluidsinstallatie, enz.
- 17 keer (14%) hadden de wensen betrekking op het gezelliger maken van de gehuurde ruimte
en het opknappen van het gebouw aan de buitenkant.
- 16 keer (13%) hadden de antwoorden betrekking op het schoonhouden van de gehuurde
ruimte, maar ook de toiletten.
Vanwege de kleine aantallen zijn deze gegevens niet voor de wijkcentra apart te presenteren.
34
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
2.3 De waardering in het algemeen door de gebruikers, bezoekers
2.3.1 Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
In deze paragraaf zal per accommodatie worden nagegaan hoe de respons van de gebruikers van
zaalruimte in de wijk-, buurt- en jongerencentra is geweest.
De volgende aantallen gebruikers en bijhorende responscijfers zijn per accommodatie verkregen.
accommodatie
1. Daalsehof
2. Ark
3. Burghardt
4. Hatert
5. Schalmei
6. Dukenburg
7. Schakel
8. Klokketoren
9. Titus Brandsma
10. Villanova
11. Heseweide
12. Brack
geschat
aantal
gebruikers
1.260
1.900
1.500
1.800
1.300
3.300
150
600
260
100
450
150
respons
abs
166
156
51
102
142
143
112
87
93
49
157
17
accommodatie
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Turf
Driesprong
Oude Weeshuis
Vrijbuiter
Waterkwartier
Boerderij Meijh.
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Haard
Jukebox
Totaal
geschat
aantal
gebruikers
200
80
120
125
150
respons
abs
50
300
400
120
100
4
7
24
2
48
0
16
9
16
0
11
14.515
1.412
Tabel 2-13: de respons in absolute aantallen
De respons heeft tot gevolg, dat voor de wijkcentra steekproeven verkregen zijn, die wat
betrouwbaarheid en maximale onnauwkeurigheid betreft liggen tussen respectievelijk de 90 en
95% en 5 en 10%. Alleen de turf haalt deze waarden niet.
Voor de buurt- en jongerencentra liggen deze waarden een stuk lager.
Alleen Waterkwartier haalt met een betrouwbaarheid van 90% en een maximale onnauwkeurigheid
van 10% statistisch gezien nog verantwoorde waarden. Alle andere accommodaties zitten daar
ver onder.
Voor het totaal (alle gebruikers van alle wijk-, buurt- en jongerenaccommodaties te samen) is een
statistische betrouwbaarheid van 95% en kleine maximale onnauwkeurigheid van 2,5% verkregen.
Maar ook hier geldt een beperking. Niet bekend is hoe representatief de verkregen steekproef is. Er
kunnen onder- en oververtegenwoordigingen in voorkomen, die de resultaten positief of negatief
beïnvloeden.
2.3.2 De waardering aan de hand van aspecten door de bezoeker
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van de accommodaties. Ingegaan wordt op
o.a. de geschiktheid, de sfeer, de horecavoorziening, de hygiëne, enz.
Geschiktheid en sfeer
In dit kader is nagegaan hoe geschikt de gehuurde ruimte is en wat de huurder vindt van de sfeer
en uitstraling van het gebouw en de gehuurde ruimte. In totaal komen hierbij 8 kenmerken aan de
orde.
35
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken
uiterlijk
ingang
ontmoet
ruimte
accommodatie
sfeer
eigen
ruimte
tevr ont
67
6
51
14
64
7
71
2
53
8
80
0
79
8
66
6
78
2
58
9
82
6
100
0
57
0
54
0
100
0
60
2
59
7
inrichting
eigen
ruimte
tevr ont
69
5
62
10
62
5
68
1
62
6
75
2
83
0
71
4
81
2
63
7
71
6
100
0
33
17
52
4
100
0
61
9
55
6
eigen
ruimte
geschikt
tevr ont
76
1
69
6
67
7
64
4
55
7
79
3
83
3
61
11
85
0
66
7
59
6
100
0
57
14
79
0
100
0
64
9
63
5
verwarming
verlichting
tevr
74
63
67
71
53
70
83
63
85
57
82
100
43
83
100
58
56
ont
13
20
10
6
22
7
1
12
6
18
0
0
43
0
0
21
10
tevr
81
72
78
79
72
87
86
82
83
80
94
100
86
79
100
68
76
ont
5
10
4
1
3
1
2
2
6
1
0
0
0
0
0
15
1
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
tevr
59
53
59
69
53
74
79
68
71
68
69
100
0
86
100
51
57
ont
5
8
4
2
8
0
1
5
6
7
6
0
29
0
0
19
4
tevr
66
72
72
72
62
76
75
73
85
65
76
100
71
79
100
55
63
ont
2
14
1
2
2
5
1
3
0
7
6
0
0
0
0
13
9
tevr
66
73
73
75
64
84
85
72
85
60
76
100
43
74
100
67
58
ont
3
10
5
3
4
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
4
3
Totaal wijk en buurt
64
5
70
4
71
3
65
6
67
5
69
5
67
12
79
3
19.
20.
21.
23.
43
44
31
9
21
11
19
27
53
56
50
27
13
22
12
18
-
-
56
75
69
36
19
0
12
0
25
37
47
9
31
12
20
27
44
62
53
22
19
25
33
11
50
62
69
27
12
12
12
9
-
-
32
20
47
16
-
-
59
10
30
24
46
23
53
12
-
-
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
Tabel 2-14: tevredenheid bezoekers over accommodatie (in %)
Tabel 2-14 laat voor de wijk- en buurtcentra het volgende zien:
- 79% van de bezoekers is tevreden over de verlichting in de eigen ruimte. 3% van de
bezoekers is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden bezoekers.
Minder tevredenheid over de verlichting is er vooral in het buurtcentrum Waterkwartier.
- 64% van de bezoekers is tevreden over het uiterlijk van de accommodatie. Hierover is 5% van
de bezoekers ontevreden.
Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden bezoekers.
Vooral over het uiterlijk van de wijkcentra Burghardt en Dukenburg zijn minder bezoekers
tevreden.
- over de andere aspecten is 65 tot 71% van de bezoekers tevreden.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten bij
enkele accommodaties klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of minder in een
antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al tot grotere verschillen leiden.
Om die reden zijn enkele accommodaties niet genoemd, hoewel ze soms goed en soms slecht
scoren.
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
36
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
23. Jukebox
uiterlijk
tevr
ont
ingang
tevr
ont
ontmoet
ruimte
tevr
-
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
eigen
ruimte
geschikt
tevr ont
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
inrichting
eigen
ruimte
tevr ont
verwarm
ing
tevr
ont
verlichting
tevr
ont
-
+
+
+
+
+
-
ont
sfeer
eigen
ruimte
tevr ont
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
-
+
-
Tabel 2-15: tevredenheid van bezoekers samengevat in plussen en minnen
Tabel 2-15 laat zien, dat
- Villanova en de Klokketoren relatief vaak een plus scoren. Bij deze accommodatie zijn over 6
van de 8 opgenomen kenmerken meer dan het gemiddelde aantal bezoekers tevreden.
- Dukenburg en Waterkwartier opvallen met respectievelijk vier en drie keer een min.
- Alle jongerencentra voor alle aspecten slechter scoren dan de wijk- en buurtcentra.
- De Piramide en Sprokkelenburg relatief goed scoren en de Jukebox relatief slecht.
Deze scores zijn statisch gezien steeds gebaseerd op te weinig respondenten. De vraag is
daarom hoe betrouwbaar deze resultaten zijn.
Openingstijden
Wijk- en buurtcentra
Het blijkt, dat 72% van de bezoekers van wijk en buurtcentra tevreden is en 2% ontevreden is
over de openingstijden. Daarnaast maken de openingstijden 11% niets uit.
Per accommodatie is er niet veel verschil in de mate van tevredenheid over de openingstijden.
Jongerencentra
Over de openingstijden van de jongerencentra is 43% van de bezoekers tevreden en 25%
ontevreden.
Alleen bij de Piramide zijn relatief veel jongeren ontevreden over de openingstijden.
Zoals bekend, gaat het bij de aantallen respondenten van deze centra om kleine aantallen. De
gegevens hoeven dus niet betrouwbaar te zijn.
Hygiëne en onderhoud
Bij hygiëne gaat het om het schoonhouden van o.a. de toiletten en de ruimte die men gebruikt.
Bij onderhoud gaat het om klein onderhoud aan de accommodatie, het onderhoud aan de
buitenkant van het gebouw, het onderhoud van de omgeving en de verlichting.
37
abs aant
+ en –
tevreden
+
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
4
0
6
0
0
0
6
0
0
2
3
1
8
0
0
5
3
2
8
0
0
3
0
3
1
0
3
0
3
0
0
6
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken
hygiëne
accom
algemeen
hygiëne
toiletten
hygiëne
eigen
ruimte
klein
onderhoud onderhoud
onderhoud buitenkant omgeving
accom
schoon
houden
toegangs
weg
tevr ont
68
3
59
9
60
6
60
6
47
13
78
1
76
0
68
7
80
2
71
4
86
0
67
0
17
17
77
4
100
0
51
17
61
4
resp
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
tevr
83
74
69
74
69
78
89
82
75
78
82
75
33
74
100
60
68
ont
1
2
3
7
5
3
0
2
4
1
0
0
33
4
0
4
7
tevr
81
69
76
62
64
76
77
71
60
80
71
75
33
71
100
47
64
ont
1
4
3
11
10
2
4
4
17
1
12
0
17
5
0
15
9
tevr
86
78
77
75
75
83
88
85
82
76
76
100
43
71
100
54
75
ont
0
2
1
3
4
4
1
2
2
3
6
0
29
8
0
4
3
tevr
73
62
61
74
67
84
88
72
63
73
93
67
17
68
100
67
67
ont
1
6
2
0
2
0
0
0
7
5
0
0
0
9
0
4
1
tevr
64
67
57
60
61
78
76
70
72
66
69
67
17
96
100
49
60
ont
4
4
3
2
5
0
0
3
3
2
0
0
0
0
0
4
1
tevr
58
55
52
50
48
71
64
50
68
62
64
67
0
77
100
38
48
ont
3
9
5
10
16
2
0
4
10
7
7
0
17
4
0
13
9
Totaal wijk en buurt
75
3
71
6
78
3
71
2
65
2
56
7
65
6
130
5
19.
20.
21.
23.
69
75
56
18
0
12
0
9
57
62
36
45
21
12
50
9
64
67
80
36
7
11
0
0
60
78
25
27
13
0
50
0
43
62
27
45
21
0
40
9
50
62
43
27
17
0
36
27
77
87
47
27
0
12
13
18
13
8
15
11
55
4
49
25
63
4
45
20
42
21
44
22
57
11
47
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
abs
160
51
150
139
135
106
82
90
48
145
17
4
6
23
2
47
100
Tabel 2-8: tevredenheid bezoekers over hygiëne e.d. (in%)
Uit tabel 2-16 blijkt, dat:
- 78% van de bezoekers van wijk- en buurtcentra tevreden is over de hygiëne van de eigen
ruimte. 3% van de huurders is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 2-16 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
bezoekers.
Vooral de bezoekers van de Klokketoren zijn tevreden over de geschiktheid van de
accommodatie.
- 56% van de bezoekers tevreden is over het onderhoud van de directe omgeving van de
accommodatie. Hierover is 7% van de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-16 het laagste percentage tevreden en het hoogste percentage
ontevreden bezoekers.
Vooral in het buurtcentrum Waterkwartier zijn relatief weinig huurders tevreden en relatief veel
huurders ontevreden over het onderhoud aan de directe omgeving.
- over de andere aspecten van de wijk- en buurtcentra in tabel 2-16 65 tot 75% van de
bezoekers tevreden is.
- de jongerencentra voor alle aspecten slechter gewaardeerd worden dan de wijk- en
buurtcentra.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten
niet groot en bij enkele accommodaties zelfs klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of
minder in een antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al tot grotere verschillen leiden.
Om die reden zijn enkele accommodaties niet genoemd, hoewel ze soms goed en soms slecht
scoren.
38
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is.
Het blijkt dan, dat:
- de Klokketoren voor de in de tabel 2-17 genoemde 7 kenmerken 4 keer een “plus” scoort.
Daarnaast kan de Schakel met 4 keer een plus genoemd worden.
- Opvallend is, dat er weinig wijk- en buurtcentra zijn met meerdere “minnen’. Alleen de
Driesprong valt met 7 keer een min op. Maar bij deze accommodaties is het aantal bezoekers
erg klein om aan deze uitkomsten veel waarde te kunnen hechten.
- Bij de jongerencentra vallen de Piramide in positieve en Sprokkelenburg en Jukebox in
negatieve zin op.
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
23. Jukebox
hygiëne
accom
algemeen
tevr
ont
hygiëne
toiletten
tevr
+
ont
hygiëne
eigen
ruimte
tevr
ont
onderhoud onderhoud
klein
onderhoud buitenkant omgeving
accom
tevr
ont
tevr
ont
tevr
ont
schoon
houden
toegangs
weg
tevr ont
1
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
-
+
-
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
abs aantal
+ en –
tevre
+
1
0
0
0
0
4
5
0
2
0
2
2
0
2
7
0
0
3
6
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
7
0
0
5
0
0
0
4
5
Tabel 2-9: tevredenheid over hygiëne e.d. van bezoekers samengevat in minnen en plussen
Personeel
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de beheerder(s) van de accommodatie. Nagegaan wordt
hoe de beheerder gewaardeerd wordt door de bezoekers. Ingegaan wordt op de bereikbaarheid, de
vriendelijkheid, de deskundigheid, de service en de zorg van de beheerder voor een prettige veilige
omgeving.
Uit tabel 2-18 blijkt, dat:
- 81% van de bezoekers van de wijk- en buurtaccommodatie tevreden is over de vriendelijkheid
van de beheerder. 2% van de bezoekers is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de 5 in tabel 2-18 opgenomen aspecten het hoogste percentage
tevreden bezoekers.
Vooral in de Klokketoren en Villanova zijn hier relatief veel bezoekers tevreden over.
- 70% van de bezoekers tevreden is over de bereikbaarheid van de beheerder. Hierover is
eveneens 2% van de bezoekers ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-18 het laagste percentage tevreden bezoekers.
Vooral in het wijkcentrum Villanova zijn relatief weinig huurders tevreden en relatief veel
huurders ontevreden over de bereikbaarheid.
Vooral in Titus Brandsma zijn hier relatief weinig bezoekers tevreden over.
39
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
over de andere aspecten in tabel 2-18 72 tot 75% van de bezoekers tevreden is.
in de jongerencentra opnieuw relatief minder bezoekers tevreden zijn dan in de wijk- en
buurtcentra. Dit geldt opnieuw voor alle aspecten
kenmerken bereikbaar
heid
accommodatie
tevr ont
1. Daalsehof
80
1
2. Burghardt
74
4
3. Ark
68
1
4. Schalmei
68
2
5. Dukenburg
62
4
6. Schakel
79
1
7. Klokketoren
82
3
8. Titus Brandsma
55
3
9. Villanova
91
2
10. Heseweide
66
6
11. Brack
76
0
12. Turf
50
0
13. Driesprong
71
0
14. Oude Weeshuis
75
5
15. Vrijbuiter
100
0
16. Waterkwartier
74
0
17. Hatert
60
2
vriendelijk
heid
tevr ont
84
1
78
8
80
0
83
2
72
5
84
1
92
0
74
0
96
0
73
6
88
0
50
0
71
0
95
0
100
0
90
0
78
0
deskundig
heid
tevr ont
79
0
82
2
71
0
71
2
60
3
80
0
81
0
65
0
91
0
66
6
75
0
50
0
50
0
85
5
100
0
77
0
68
0
service
tevr
82
77
72
68
67
82
87
65
94
70
76
50
67
90
100
79
70
ont
1
0
8
0
5
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
zorg
veiligheid
tevr ont
80
0
77
8
70
0
67
0
67
3
86
0
81
1
61
0
87
2
64
5
76
0
33
0
50
0
90
0
100
0
70
2
62
0
resp
abs
129
46
124
118
121
95
66
69
46
130
17
2
7
20
2
46
92
totaal wijk en buurt
70
2
81
2
73
1
75
2
72
1
19.
20.
21.
23.
80
33
60
36
0
22
27
9
100
50
80
36
0
12
20
9
94
33
60
54
0
22
13
9
87
33
64
27
6
22
29
18
87
25
71
36
0
25
7
9
16
8
15
11
56
14
72
10
65
10
58
18
61
8
50
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
Tabel 2-108: tevredenheid bezoekers over personeel (in%)
kenmerken bereikbaar
heid
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
23. Jukebox
tevr
+
ont
vriendelijk
heid
deskundig
heid
tevr
tevr
ont
ont
service
tevr
ont
zorg
veiligheid
tevr
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
ont
abs aantal
+ en –
tevre
+
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
5
0
3
4
0
5
0
0
0
0
2
5
0
0
5
1
0
0
5
Tabel 2-119: tevredenheid van bezoekers over personeel samengevat in minnen en plussen
40
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is. Tabel 2-19 laat zien, dat:
- van de wijk- en buurtcentra Villanova (5+) en het Oude Weeshuis (4+) voor de zes in deze
tabel genoemde kenmerken goed scoren.
Er zijn meer accommodaties die goed scoren, maar bij deze accommodaties zijn de aantallen
respondenten (te) klein om aan deze uitkomsten waarde te kunnen hechten.
- Titus Brandsma op 3 van de 6 opgenomen kenmerken een min scoort.
- van de jongerencentra de Mix goed en Sprokkelenburg en Jukebox slecht lijken te scoren.
De horecavoorziening
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de horecavoorziening van de wijk-, buurt- en
jongerenaccommodaties in Nijmegen. Nagegaan wordt wat men vindt van het aanbod, de
verhouding tussen prijs en kwaliteit, de service en de hygiëne van de horeca.
In tabel 2-20 zijn de betreffende gegevens opgenomen.
kenmerken
aanbod
prijs en
kwaliteit
tevr ont
83
3
75
6
74
2
67
7
63
15
86
1
85
1
59
16
74
6
52
21
75
0
50
0
40
0
60
5
0
0
65
8
68
6
service
hygiëne
tevr
81
79
72
71
67
90
87
67
87
69
76
50
33
76
0
66
69
ont
0
10
0
3
4
0
0
9
2
1
6
0
17
0
0
5
1
tevr
90
87
72
66
69
86
80
78
83
79
94
50
50
71
0
66
72
ont
0
2
1
7
7
3
0
0
4
1
0
0
0
9
0
5
3
resp
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
tevr
84
83
80
78
67
90
93
78
80
79
81
50
20
71
0
67
76
ont
2
6
3
7
11
2
1
3
2
1
0
0
40
5
0
5
3
totaal wijk en buurt
79
4
70
8
75
2
77
3
19.
20.
21.
23.
69
62
79
10
6
0
0
20
87
25
67
20
6
50
0
30
87
56
87
18
0
11
7
9
67
44
69
9
13
0
12
0
15
9
16
11
58
6
57
16
67
6
51
8
51
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
abs
153
47
143
135
135
107
85
86
46
135
17
2
6
21
2
38
99
Tabel 2-20: tevredenheid bezoekers over horeca (in %)
Uit tabel 2-20 blijkt, dat:
- 79% van de bezoekers van wijk- en buurtcentra tevreden is over het aanbod in de
horecavoorziening. Van de bezoekers is 4% daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de 4 in tabel 2-20 opgenomen aspecten het hoogste percentage
tevreden bezoekers. Vooral de bezoekers van de Schakel en Klokketoren zijn over dit aspect
tevreden;
- 70% van deze bezoekers tevreden is over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het
aanbod van de horeca. Hierover is 8% van de bezoekers ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 2-20 het laagste percentage tevreden bezoekers en het hoogste
percentage ontevreden bezoekers.
41
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
Vooral in de wijkcentra Heseweide en Titus Brandsma zijn relatief weinig huurders hier
tevreden over;
over de andere twee aspecten in tabel 2-20 respectievelijk 75 en 77% van de bezoekers
tevreden is;
relatief minder bezoekers van de jongerencentra tevreden zijn over de in tabel genoemde
aspecten dan de bezoekers van wijk- en buurtaccommodatie.
Met de plus en min-methode is nagegaan hoe de totale waardering voor deze aspecten per
accommodatie is.
Het blijkt dan, dat:
- van de wijkaccommodaties de Schakel en de Klokketoren relatief meer bezoekers vaker
tevreden zijn over meerdere aspecten betreffende de horeca dan van de andere
accommodaties;
- over deze aspecten in de jongerencentra vooral de bezoekers aan Mix en Sprokkelenburg vaker
tevreden en die van Jukebox vaker minder tevreden zijn.
In onderstaande tabel ( 2-21) zijn de betreffende gegevens gepresenteerd.
kenmerken
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
23. Jukebox
aanbod
tevr
ont
prijs
kwaliteit
tevr
+
ont
service
tevr
ont
hygiëne
tevr
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
ont
abs aantal
+ en –
tevre
+
2
0
1
0
0
0
0
1
0
1
3
0
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
4
0
4
0
1
0
3
0
2
0
0
4
0
0
2
4
0
0
4
Totaal
Tabel 2-2112: tevredenheid van bezoekers over horeca samengevat in minnen en plussen
Andere gebruikers
Nagegaan is of bezoekers bij het uitvoeren van hun activiteit last hebben van andere gebruikers.
Uit tabel 2-22 blijkt dan, dat:
- in totaal 16% van de bezoekers van wijk- en buurtaccommodaties aangeeft overlast van
andere gebruikers in de accommodatie te hebben.
In de accommodaties Oude Weeshuis (33%), Villanova (29%) en Dukenburg geven iets meer
bezoekers aan overlast van andere bezoekers te ondervinden.
42
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
-
in de jongerencentra meer bezoekers overlast ervaren van andere bezoekers dan in de wijk- en
buurtcentra (29% tegen 16%).
Vooral de bezoekers van de Jukebox geven aan overlast van anderen te hebben.
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
ja,
overlast
14
22
11
12
24
11
19
10
29
12
18
50
respons
166
51
156
142
143
112
87
93
49
157
17
4
accommodatie
0
33
0
10
22
respons
abs
7
24
2
48
102
Totaal wijk/buurt
16
1360
19.
20.
21.
23.
25
33
12
54
16
9
16
11
29
52
13.
14.
15.
16.
17.
Driesprong
Oude Weeshuis
Vrijbuiter
Waterkwartier
Hatert
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
Tabel 2-22 : % bezoekers dat aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren
In de wijk- en buurtaccommodaties bestaat de overlast voor 50% uit geluidsoverlast en voor 11%
uit aanstootgevend gedrag.
In de jongerencentra bestaat de overlast voor 33% uit geluidsoverlast en voor 28% uit
aanstootgevend gedrag.
Van alle bezoekers aan de wijk- en buurtcentra zegt 75% het geen probleem te vinden als er in de
door hen bezochte accommodatie vaker dan nu activiteiten voor jongeren zouden plaatsvinden.
Van de bezoekers van jongerencentra vindt 52% het geen probleem als er in het door hen
bezochte jongerencentrum ook activiteiten voor andere / oudere leeftijdsgroepen georganiseerd
worden.
Bereikbaarheid
In het kader van het bepalen van de bereikbaarheid van de accommodaties is nagegaan wat de
bezoekers vinden van:
- de bereikbaarheid van de accommodatie per voet, met de (brom) fiets, de auto en het
openbaar vervoer en
- de mogelijkheden voor het stallen of parkeren van de (brom) fiets en de auto.
Uit tabel 2-23 blijkt, dat:
- 74% van de bezoekers van de wijk- en buurtaccommodaties tevreden is over de
bereikbaarheid van de accommodatie waar zij zijn geweest.
Vooral veel bezoekers van Burghardt en Oude Weeshuis zijn hier tevreden over.
Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden bezoekers van de in tabel 2-23 genoemde
aspecten;
- 42% van de bezoekers tevreden is over de mogelijkheden om hun fiets te stallen bij de
accommodatie die zij bezocht hebben.
Vooral van de bezoekers van de Schalmei, Dukenburg, Klokketoren, Heseweide en Hatert zijn
hier maar weinig bezoekers tevreden over.
Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden en het hoogste percentage (12%)
ontevreden bezoekers van de in deze tabel opgenomen aspecten;
- Ook over de bereikbaarheid van de accommodaties met het openbaar vervoer en de
mogelijkheden de auto te parkeren zijn relatief weinig bezoekers tevreden;
43
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
Over alle in tabel 2-23 opgenomen aspecten zijn steeds meer bezoekers van de jongerencentra
tevreden dan bezoekers van de wijk- en buurtaccommodaties.
kenmerken bereikbaar
per fiets
stallen
fiets
bereikbaar
per auto
parkeren
auto
bereikbaar
per
openbaar
vervoer
tevr ont
46
2
47
18
37
7
52
1
38
11
63
2
30
10
56
3
37
0
52
1
47
20
67
0
20
0
33
11
50
0
65
5
36
8
resp
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
tevr
76
88
75
70
70
82
65
77
73
70
81
75
50
95
100
84
67
ont
1
2
3
1
4
0
1
1
7
1
6
0
0
0
0
0
1
tevr
55
50
54
31
30
56
30
34
65
29
60
50
33
47
100
65
25
ont
4
11
3
13
20
2
8
12
2
29
7
25
0
26
0
14
19
tevr
51
36
51
64
61
66
53
64
67
76
80
75
17
21
100
71
66
ont
11
25
4
1
1
1
5
0
0
0
0
0
17
47
0
0
0
tevr
34
11
41
66
50
55
19
61
65
72
50
75
33
9
100
45
49
ont
25
57
9
2
2
4
26
5
5
1
0
0
0
57
0
17
12
totaal wijk en buurt
74
2
42
12
61
4
49
11
46
5
87
71
100
60
0
0
0
10
87
37
17
54
0
12
67
9
93
71
86
40
0
14
0
10
33
86
86
18
33
0
0
45
54
67
100
45
18
11
0
18
15
9
16
11
82
2
52
22
76
4
53
21
69
11
51
19.
20.
21.
23.
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
abs
153
47
143
135
135
107
85
86
46
135
17
2
6
21
2
38
99
Tabel 2-23: tevredenheid bezoekers over bereikbaarheid en stallen of parkeren (in %)
Met de plus en min-methode is hieronder (tabel 2-24) nagegaan hoe de totale waardering voor
deze aspecten per accommodatie is.
Het blijkt dan, dat:
- van de wijkaccommodaties de Schakel en de Klokketoren relatief meer bezoekers vaker
tevreden zijn over meerdere aspecten betreffende de horeca dan van de andere
accommodaties;
- over deze aspecten in de jongerencentra vooral de bezoekers aan Mix en Sprokkelenburg vaker
tevreden en die van Jukebox minder tevreden zijn.
44
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
kenmerken bereikbaar
er fiets
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
19. Mix
20. Piramide
21. Sprokkelenburg
23. Jukebox
tevr
ont
stallen
fiets
tevr
+
ont
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
bereikbaar
per auto
tevr
-
ont
parkeren
auto
tevr
-
ont
abs aantal
+ en –
tevre
bereikbaar
per
openbaar
vervoer
tevr ont
+
1
1
1
1
0
2
0
2
2
2
2
3
0
1
4
4
0
2
1
4
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
2
2
1
1
1
0
3
0
0
1
0
0
4
3
0
0
2
2
2
1
4
Tabel 2-24: tevredenheid bezoekers over bereikbaarheid en stallen of parkeren in + en – samengevat
Veiligheid
Aan de bezoekers is gevraagd of men zich veilig voelt rondom het wijk-, buurt of jongerencentrum.
Op deze vraag kon men uit de volgende antwoorden kiezen: 1. ja, altijd, 2. meestal wel, 3. soms
wel, soms niet, 4. nee, meestal niet en 5. nee nooit.
Het blijkt, dat gemiddeld 83% van alle bezoekers van de wijk- en buurtaccommodaties zich altijd
of meestal wel veilig voelt, 12% zich soms wel en soms niet veilig voelt en 2% zich meestal niet
of nooit veilig voelt rondom het wijk- of buurtcentrum.
Bij de Driesprong lijken beduidend minder bezoekers zich veilig te voelen dan gemiddeld. Bij dit
wijkcentrum gaat het echter om een gering aantal respondenten.
Meestal voelen de betreffende bezoekers zich ’s avonds niet veilig rondom de betreffende
accommodaties (ruim 80%).
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
altijd of
meestal
wel
90
92
90
82
69
95
93
87
71
76
82
100
soms wel
soms
niet
5
4
6
15
27
3
1
7
20
19
18
0
altijd of
meestal
wel
43
100
100
85
71
soms wel
soms
niet
14
0
0
10
20
Totaal wijk/buurt
83
12
19.
20.
21.
23.
94
89
50
73
6
11
6
9
75
8
accommodatie
13.
14.
15.
16.
17.
Driesprong
Oude Weeshuis
Vrijbuiter
Waterkwartier
Hatert
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
Tabel 2-25: % bezoekers dat zich altijd/meestal wel of soms veilig voelt
45
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Van de bezoekers aan de jongerencentra voelt gemiddeld 75% zich altijd of meestal wel veilig
rondom het jongerencentrum. Daarentegen voelt 13% zich daar meestal niet of nooit veilig. Dit
laatste percentage ligt vooral bij het jongerencentrum Sprokkelenburg met 44% relatief hoog.
Ook bij de jongerencentra voelen de betreffende bezoekers zich vooral ’s avonds niet veilig (bijna
80%).
Gewenste verbeteringen
Op de vraag of men ideeën, wensen of opmerkingen met betrekking tot deze accommodatie had
hebben 360 bezoekers (of 26%) geantwoord. De antwoorden hadden betrekking op de volgende
wensen:
56 keer (15% van de 360 bezoekers) hadden zij wensen met betrekking tot een bepaalde activiteit
of langere openingstijden;
51 keer (14% van de 360 bezoekers) hadden de wensen betrekking op het gezelliger maken van
de gehuurde ruimte en het opknappen van het gebouw aan de buitenkant.
47 keer (13%) hadden de wensen betrekking op betere voorzieningen in de gehuurde ruimte, zoals
zachtere stoelen, andere tafels i.v.m. knippatronen, een wasbak, betere verduisteringsmiddelen,
een geluidsinstallatie, enz.
Vanwege de kleine aantallen worden deze gegevens niet voor de wijkcentra apart gepresenteerd.
2.3.3 De waardering aan de hand van een rapportcijfer en plussen en minnen
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de verschillende
accommodaties door de bezoekers te krijgen.
Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het gemiddelde rapportcijfer als antwoord op
de vraag: Hoe beoordeelt u (als bezoeker) de door uw organisatie gebruikte accommodatie als
geheel? (Geef een rapportcijfer van 1 tot 10).
Daarnaast zijn de in voorgaande paragrafen gegeven plussen en minnen opgeteld tot een totaal
score.
De paragraaf zal worden afgesloten met een overzicht van gewenste verbeteringen aan de
accommodatie. Daarvoor is de volgende vraag gesteld: “Indien uw organisatie ergens niet
tevreden over is, wat kan er dan verbeterd worden?
Maar eerst de gemiddelde rapportcijfers en aantallen plussen en minnen.
Het cijfer
De wijk-en buurtcentra krijgen van alle bezoekers een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer.
Van alle 1260 bezoekers die een rapportcijfer hebben gegeven, hebben er 29 (of 2,3% van alle
respondenten) een onvoldoende gegeven. Daar staan 148 (of 11,7%) negens en 68 tienen (of
5,4%) tegenover.
De volgende wijk- en buurtcentra krijgen een 8 of hoger:
het Oude Weeshuis (8,2), De schakel (8,1) en Villanova (8,0).
Ook de Turf krijgt een hoger cijfer dan een 8, maar van deze accommodatie hebben slechts 4
bezoekers de moeite genomen de vragenlijst in te vullen en terug te zenden. De vraag is hoe
betrouwbaar dit cijfer is.
De jongerencentra krijgen gemiddeld een 7,4.
Van alle 44 bezoekers die een cijfer hebben gegeven, hebben er twee (of 4,5% van alle
respondenten) een onvoldoende gegeven. Daar staan 6 (of 13,6%) negens en 4 (9,1%) tienen
tegenover.
46
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
gemiddeld
cijfer
tot
aantal
plussen
tot
aantal
minnen
aantal
resp
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
7,8
7,7
7,7
7,8
7,4
8,1
7,9
7,7
8,0
7,4
7,8
9,2
7,0
8,2
7,5
7,2
7,5
5
2
1
1
0
14
17
2
16
2
8
13
0
10
24
4
0
2
4
2
2
8
0
3
4
1
4
1
9
23
6
3
10
7
166
51
156
142
143
112
87
93
49
157
17
4
7
24
2
48
102
gemiddeld wijk/buurt
7,7
7,0
5,2
19.
20.
21.
23.
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
7,7
7,7
7,2
7,7
15
10
13
0
2
9
5
24
gemiddeld jongeren
7,4
9,5
10
kenmerken
16
9
16
11
Tabel 2-26: waardering accommodaties door bezoekers
Plussen en minnen
In totaal zijn er aan de bezoekers 29 aspecten van de wijk-, buurt en jongerencentra ter
beoordeling voorgelegd.
Zoals bekend is aan de bezoekers voor alle aspecten gevraagd of ze er tevreden of ontevreden
over zijn. Het onderzoek leverde voor alle 29 aspecten een gemiddelde tevredenheidpercentage op.
In bovenstaande tabel zijn alleen de positieve en negatieve afwijkingen van 10% of meer van het
gemiddelde opgenomen. In de kolom “tot aantal plussen” staan dus de percentages tevreden
bezoekers die minstens 10% hoger liggen dan het gemiddelde. In de kolom “tot aantal minnen”
staan de percentages tevreden bezoekers die minstens 10% lager liggen dan het gemiddelde.
Veel plussen voor een accommodatie geven aan, dat meer dan een gemiddeld aantal bezoekers
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Veel minnen voor een accommodatie geven aan, dat minder dan een gemiddeld aantal bezoekers
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Tabel 2-26 laat zien, dat de wijk- en buurtcentra gemiddeld 7,0 keer een plus en 5,2 keer een min
scoren.
Gerelateerd aan deze gemiddelden kan geconstateerd worden, dat vooral de wijkcentra
Klokketoren (17 x), Titus Brandsma (16 x) en de Schakel (13 x) relatief vaak positief scoren op de
beoordeelde aspecten. Dus voor relatief veel aspecten hebben deze accommodaties een meer dan
gemiddeld aantal tevreden bezoekers.
De Vrijbuiter scoort nog beter, maar van dit buurtcentrum hebben maar 2 bezoekers een
vragenlijst ingevuld. Daardoor kunnen de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar zijn.
47
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Relatief veel minnen krijgen de buurt- en wijkcentra Waterkwartier (10 x), Dukenburg (8 x) en
Hatert (7 x).
Ook de Turf (9 x) maar vooral de Driesprong (23 x) scoren slecht, maar hier rijst, net als hiervoor
bij de Vrijbuiter, opnieuw de vraag hoe betrouwbaar de verkregen gegevens zijn. Dit vanwege de
geringe aantallen respondenten bij deze accommodaties.
Tabel 2-26 laat voor de jongerencentra zien, dat vooral Mix en Sprokkelenburg relatief goed
scoren.
Piramide laat behalve een aantal plussen ook een bijna even groot aantal minnen zien.
De Jukebox krijgt 24 minnen.
Maar ook hier geldt, dat het kleine aantal respondenten van grote invloed op de resultaten kunnen
zijn geweest.
2.3.4 Betrouwbare en consequente waardering door de bezoekers
Nagegaan wordt of bezoekers consequent waarderen. Dit wil zeggen krijgen de accommodaties
met de hoogste rapportcijfers ook de meeste plussen en de minste minnen.
Kijken we nauwkeurig naar bovenstaande tabel, dan kan geconstateerd worden, dat uit de
opgenomen gegevens niet per accommodatie een volledig consistent beeld naar voren. Dus, niet
altijd heeft de accommodatie met een hoger cijfer meer plussen en minder minnen.
Kijken we bijvoorbeeld naar de accommodaties met de hoogste en laagste rapportcijfers dan zien
we het volgende:
-
De groep met een hoog rapportcijfer
De Turf krijgt met een 9,2 het hoogste cijfer. De 13 plussen zijn hiermee in overeenstemming.
Maar de 9 minnen passen niet in een consistente waardering.
Het Oude Weeshuis krijgt met een 8,2 de op één na hoogste waardering, maar heeft een
gemiddeld aantal plussen (10) en minnen (6). Dit wijkt van het verwachtingspatroon af.
De Schakel en Villanova hebben een consistente waardering.
Een hoog cijfer, relatief veel plussen en weinig of geen minnen.
-
De groep met een laag rapportcijfer
Dukenburg, Driesprong, Waterkwartier en Hatert hebben een consequente waardering. Relatief
lage cijfers, relatief weinig plussen en relatief veel plussen.
Heseweide en de Vrijbuiter wijken van een consequent waarderingspatroon af.
Bij de jongerencentra zien we weinig differentiatie in de rapportcijfers.
De waardering van de Mix zouden we consequent kunnen noemen. Maar dan zijn de waarderingen
van Piramide, Sprokkelenburg en Jukebox minder consequent.
Immers, Piramide heeft te veel minnen voor een consistente waardering, Sprokkelenburg een te
laag cijfer en Jukebox een veel te hoog cijfer.
Worden de accommodaties aan de hand van de door de bezoekers gegeven rapportcijfers in
groepen ingedeeld dan wordt het volgende verkregen:
cijferwaardering
8,0 t/m 9,0
7,5 t/m 7,9
7,0 t/m 7,4
gem. aantal
plussen
13,2
6,7
1,5
gem. aantal
minnen
4,0
3,1
11,2
Tabel 2-27: de waardering nader geanalyseerd
48
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Tabel 2-27 laat zien, dat er voor de accommodaties een tamelijk consistent beeld is voor het
gegeven rapportcijfer en het aantal keren dat een meer dan gemiddeld aantal bezoekers tevreden
is over een aantal aspecten. Immers, in de categorie met de hoogste rapportcijfers worden de
meeste plussen en de minste minnen gescoord. o worden ook in de categorie met de laagste
rapportcijfers de meeste minnen en de minste plussen gescoord.
Alleen de tussencategorie toont een afwijking voor de minnen. Dit aantal is gemiddeld gezien te
laag. Dit zou voor een volledig consistent beeld hoger moeten zijn en tussen de 4,0 en 11,2 in
moeten liggen.
Ondanks de geconstateerde afwijkingen, zowel per accommodatie als per rapportcijfergroep, mag
de conclusie toch zijn, dat de bezoekers consistent in hun waardering zijn.
Betrouwbaarheid van de gegevens
Hiervoor is geconstateerd, dat het aantal respondenten over het geheel genomen aan de lage kant
is. Er werd opgewezen, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de gegevens.
Op grond van de hierboven gevonden resultaten betreffende de consistentie in de waardering kan
nu gesteld worden, dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de onderzoekgegevens over de
groep bezoekers of gebruikers van wijkaccommodaties toegenomen is.
49
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
2.4 De waardering per accommodatie door huurders en bezoekers
2.4.1 De Turf
Bezoekers
De Turf krijgt een 9,2 als gemiddeld rapportcijfer van de 4 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Van de 4 bezoekers/respondenten is niemand ergens ontevreden over. Met andere woorden, geen
enkele respondent heeft aangegeven over een aspect ontevreden te zijn.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de inrichting en sfeer, verwarming en verlichting van de eigen ruimte;
2. de hygiëne van de eigen ruimte en het onderhoud aan de omgeving rond de accommodatie;
3. de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer en de mogelijkheid om de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. het personeel (alle aspecten);
2. de horecavoorziening (alle aspecten);
Huurders
De 2 huurders geven gemiddeld een 7,0.
2.4.2 Het Oude Weeshuis
Bezoekers
Het Oude Weeshuis krijgt een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer van de 24 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid en de verwarming van de eigen ruimte;
2. het onderhoud van de buitenkant en het onderhoud aan de omgeving rond de accommodatie;
3. het personeel (vriendelijkheid, deskundigheid, service en zorg voor veiligheid);
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. sfeer en inrichting van de eigen ruimte;
2. de verhouding tussen de kwaliteit en prijs van de producten van de horeca;
3. de bereikbaarheid per auto (47% ontevreden) en openbaar vervoer en de mogelijkheid om de
auto te parkeren (57% ontevreden).
Huurders
De 11 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,6.
50
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk van de accommodatie en de verlichting van de eigen ruimte;
2. het onderhoud van de buitenkant en het onderhoud aan de omgeving rond de accommodatie;
3. het personeel (vriendelijkheid, deskundigheid, service en zorg voor veiligheid);
Relatief weinig huurders zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid van de eigen ruimte voor de activiteiten;
2. de hygiëne van de toiletten, de eigen ruimte en de accommodatie in het algemeen;
3. de deskundigheid van het personeel;
4. de service en de hygiëne van de horecavoorziening (niemand is echter ontevreden);
2.4.3 De schakel
Bezoekers
De Schakel krijgt een 8,1 als gemiddeld rapportcijfer van de 112 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid en de sfeer van de eigen ruimte, het uiterlijk en de ontmoetingsruimte van de
accommodatie;
2. het onderhoud aan de accommodatie en de omgeving rond de accommodatie;
3. het aanbod, de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod en de service van de
horecavoorziening;
4. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar
vervoer
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor alle aspecten laag (minder dan 8%).
Huurders
De 28 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 8,1.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid, de sfeer, de inrichting, de verwarming, de verlichting van de eigen ruimte, het
uiterlijk, de ingang en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
2. alle aspecten van hygiëne (toiletten, eigen ruimte) en onderhoud aan de accommodatie en de
omgeving rond de accommodatie;
3. de bereikbaarheid, vriendelijkheid, deskundigheid, service en zorg voor veiligheid van het
personeel;
4. de service van de horecavoorziening;
Ook bij de huurders liggen de percentages ontevredenen voor alle aspecten beneden de 8%.
51
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
2.4.4 Villanova
Bezoekers
De Villanova krijgt een 8,0 als gemiddeld rapportcijfer van de 49 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid, de sfeer, de inrichting, de verwarming van de eigen ruimte, maar ook over de
ingang en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
2. het onderhoud aan de omgeving rond de accommodatie en de toegangswegen daar naar toe;
3. het personeel (alle aspecten);
4. de service van de horecavoorziening;
5. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de hygiëne van de toiletten (17% ontevreden).
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 6%.
Huurders
De 9 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,1.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk en de ingang van de accommodatie;
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de sfeer, de inrichting en de verlichting van de eigen ruimte en de ontmoetingsruimte van de
accommodatie;
2. hygiëne van de accommodatie in het algemeen, de toiletten en het toezicht op de hygiëne en
ook het onderhoud van de omgeving;
3. de bereikbaarheid, de deskundigheid, de service en de zorg voor de veiligheid van het
personeel;
4. het aanbod, de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de aangeboden producten, en de
hygiëne van de horecavoorziening;
Bij deze groep huurders kunnen de percentages ontevredenen oplopen tot 33%. Bijvoorbeeld bij
sfeer eigen ruimte, hygiëne toiletten en aanbod door horeca. Het gaat dan om 3 van de 9
huurders.
2.4.5 Klokketoren
Bezoekers
De Klokketoren krijgt een 7,9 als gemiddeld rapportcijfer van de 87 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
52
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid, de sfeer, de inrichting en de verwarming van de eigen ruimte, maar ook over
het uiterlijk en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
2. de hygiëne van de eigen ruimte en van de accommodatie in het algemeen, het klein onderhoud
aan de accommodatie (ook buitenkant) en de toegangswegen daar naar toe;
3. de bereikbaarheid, de vriendelijkheid en de service van het personeel;
4. het aanbod en de verhouding tussen prijs en kwaliteit daarvan en de service van de
horecavoorziening;
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de mogelijkheid voor het stallen van de fiets en het parkeren van de auto (27% ontevreden) en
de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (10% ontevreden).
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 8%.
Huurders
De 27 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,5.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. inrichting en verwarming van de eigen ruimte en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de deskundigheid van het personeel;
Bij deze groep huurders liggen de percentages ontevredenen tussen de 0 en 4%.
2.4.6 Brack
Bezoekers
De Brack krijgt een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer van de 17 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de sfeer, de verwarming en de verlichting van de eigen ruimte;
2. het klein onderhoud aan de accommodatie en de toegangswegen daar naar toe;
3. de hygiëne van de horecavoorziening;
4. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de bereikbaarheid van de accommodatie per auto.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid van de eigen ruimte;
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 8%. Alleen het
percentage ontevredenen over de hygiëne van de toiletten en de bereikbaarheid van de
accommodatie met het openbaarvervoer liggen hoger, namelijk op respectievelijk 11% en 20%.
53
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Huurders
De 16 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 8,2.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de inrichting van de eigen ruimte;
2. de hygiëne van de toiletten en de eigen ruimte;
3. de hygiëne van de horecavoorziening;
Bij deze groep huurders liggen de percentages ontevredenen op één keer na steeds onder de 7%.
Alleen voor het aspect “onderhoud aan de omgeving wordt met 12% een hoger percentage
bereikt.
2.4.7 Daalsehof
Bezoekers
Het Daalsehof krijgt een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer van de 166 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. hygiëne toiletten;
2. de bereikbaarheid van het personeel;
3. de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de producten en de hygiëne van de
horecavoorziening;
4. de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de bereikbaarheid van de accommodatie per auto (11% ontevreden) en de mogelijkheid er de
auto te parkeren (25% ontevreden).
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 6%.
Huurders
De 20 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,9.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid van de eigen ruimte;
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de sfeer van de eigen ruimte (15% ontevreden) en het uiterlijk en de ingang van de
accommodatie;
2. het toezicht op de hygiëne en ook het klein onderhoud aan de accommodatie;
3. de bereikbaarheid, de vriendelijkheid, de deskundigheid, de service en de zorg voor de
veiligheid van het personeel;
4. de service van de horecavoorziening.
54
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Bij deze groep huurders kunnen de percentages ontevredenen oplopen tot 15%. Bijvoorbeeld bij
sfeer eigen ruimte en de hygiëne van de accommodatie in het algemeen. Het gaat dan om 3 van
de 20 huurders.
2.4.8 De Schalmei
Bezoekers
De Schalmei krijgt een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer van de 142 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de mogelijkheid om de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de hygiëne van de horeca;
2. de mogelijkheden om de fiets te stallen.
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 8%. Alleen voor de
tevredenheid over de hygiëne van de toiletten en de mogelijkheid om de fiets te stallen wordt met
respectievelijk 11 en 13% een hoger percentage ontevreden bezoekers gescoord.
Huurders
De 15 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,7.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het klein onderhoud aan de accommodatie.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de verwarming van de eigen ruimte en de ingang van de accommodatie;
2. de hygiëne van de toiletten (20% ontevreden).
Bij deze groep huurders blijven de percentages ontevredenen meestal beneden de 10%.
2.4.9 De Ark
Bezoekers
De Ark krijgt een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van de 156 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het onderhoud aan de omgeving rond de accommodatie en de toegangswegen daar naar toe;
2. de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. het kleine onderhoud aan de accommodatie;
55
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
2. de bereikbaarheid van de accommodatie per auto
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 9%.
Huurders
De 27 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,8.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de geschiktheid en sfeer van de eigen ruimte.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. het onderhoud van de buitenkant en van de omgeving van de accommodatie;
2. de vriendelijkheid van het personeel.
Bij deze groep huurders komen de percentages ontevredenen niet boven de 9% uit.
2.4.10 Burghardt
Bezoekers
Burghardt krijgt een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van de 51 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
6. de hygiëne van de horecavoorziening;
7. de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
2. het uiterlijk van de accommodatie en de sfeer in de eigen ruimte;
3. de bereikbaarheid van de accommodatie per auto.
Er
-
zijn relatief veel bezoekers ontevreden over:
de mogelijkheid om een auto te kunnen parkeren (57%);
de bereikbaarheid van de accommodatie per auto (25%);
de verwarming (20%);
de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (18%);
de ingang van de accommodatie (14%);
de sfeer in de eigen ruimte (14%);
de mogelijkheid om de fiets te kunnen stallen (11%).
Huurders
De 12 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,4.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de ingang en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
56
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
2. de hygiëne van de toiletten, de eigen ruimte en de accommodatie in het algemeen en het
toezicht hierop en ook het onderhoud aan de buitenkant;
3. de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de consumpties en de hygiëne van de
horecavoorziening.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de geschiktheid van de eigen ruimte;
2. het kleine onderhoud aan de accommodatie;
3. de bereikbaarheid van het personeel;
4. het aanbod, de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de aangeboden producten, en de
hygiëne van de horecavoorziening;
Bij
-
deze huurders is
25% ontevreden over het kleine onderhoud;
20% ontevreden over de inrichting van de eigen ruimte en
17% ontevreden over de geschiktheid van de eigen ruimte.
2.4.11 Titus Brandsma
Bezoekers
Titus Brandsma krijgt een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van de 93 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de mogelijkheid om de auto te parkeren en de bereikbaarheid van de accommodatie per
openbaar vervoer.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de bereikbaarheid en de service van het personeel;
2. de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de consumpties.
Bij
-
deze bezoekers is:
16% ontevreden over
12% ontevreden over
12% ontevreden over
11% ontevreden over
de
de
de
de
verhouding prijs en kwaliteit van de horecavoorziening;
mogelijkheid de fiets te stallen;
verwarming van de eigen ruimte;
geschiktheid van de eigen ruimte.
Huurders
De 22 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,7.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de ontmoetingsruimte;
2. het klein onderhoud aan de accommodatie;
3. de bereikbaarheid en de deskundigheid van het personeel;
4. de service van de horecavoorziening.
Relatief veel huurders zijn ontevreden over:
- de sfeer van de eigen ruimte (21%);
57
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
de geschiktheid van de eigen ruimte (16%);
het uiterlijk van de accommodatie (17%)
het onderhoud aan de buitenkant van de accommodatie(15%);
het onderhoud aan de directe omgeving rond de accommodatie;
2.4.12 Hatert
Bezoekers
Hatert krijgt een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer van de 102 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief weinig bezoekers tevreden te
zijn over de volgende aspecten:
1. de inrichting en de verwarming van de eigen ruimte, maar ook over de ontmoetingsruimte van
de accommodatie;
2. de bereikbaarheid van het personeel;
3. de mogelijkheid om de fiets te stallen (19% ontevreden) en de bereikbaarheid van de
accommodatie per openbaar vervoer.
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste aspecten lager dan 10%.
Alleen over de mogelijkheden om de fiets te stallen en de auto te parkeren zijn meer bezoekers
ontevreden (respectievelijk 19 en 12%).
Huurders
De 20 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,8.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief weinig huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de ingang en de ontmoetingsruimte van de accommodatie;
2. de hygiëne van de horecavoorziening.
Bij deze groep huurders blijven de meeste percentages ontevredenen beneden de 10%.
2.4.13 Vrijbuiter
Bezoekers
De Vrijbuiter krijgt een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer van de 2 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat de twee bezoekers tevreden te zijn over
bijna alle aspecten waarop de accommodatie beoordeeld wordt. Alleen enkele aspecten
betreffende de horecavoorziening worden niet door beide respondenten goed gewaardeerd. Het
gaat dan om:
1. het aanbod, de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van het aanbod en de service van de
horecavoorziening.
58
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Huurders
Eén huurder heeft een vragenlijst ingevuld. Deze geeft een rapportcijfer van 8,0.
Deze huurder is tevreden over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk en de ontmoetingsruimte, de inrichting, de verlichting en de verwarming;
2. de hygiëne van de eigen ruimte en het toezicht op de hygiëne in het algemeen;
3. alle aspecten van het personeel en;
4. alle aspecten van de horecavoorziening.
Deze huurder is ontevreden over:
1. de sfeer van de eigen ruimte, het uiterlijk en de ingang van de accommodatie;
2. de hygiëne van de accommodatie in het algemeen en van de toiletten, het klein onderhoud aan
de accommodatie, het onderhoud aan de buitenkant en van de omgeving;
2.4.14 Dukenburg
Bezoekers
Wijkcentrum Dukenburg krijgt een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer van de 143 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat over geen enkel aspect relatief veel
bezoekers tevreden zijn.
Daarentegen zijn relatief weinig bezoekers tevreden over de volgende aspecten:
1. de sfeer, de verwarming en de geschiktheid van de eigen ruimte en het uiterlijk van de
accommodatie;
2. het schoonhouden van de toegangsweg;
3. de deskundigheid van het personeel;
4. het aanbod van de horecavoorziening en
5. de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Vooral ontevreden is men over:
- de verwarming (22%);
- het onderhoud aan de omgeving (16%) en het schoonhouden van de toegangsweg (13%);
- de hygiëne van de toiletten (10%);
- het aanbod en (11%) en de verhouding van de prijs en de kwaliteit ervan (15%);
- de mogelijkheid voor het stallen van de fiets(20%) en;
- de bereikbaarheid per openbaar vervoer (11%).
Verder liggen de percentages ontevreden bezoekers voor de andere beoordeelde aspecten lager
dan 8%.
Huurders
De 32 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven eveneens een gemiddelde rapportcijfer
van 7,4.
Evenals bij de bezoekers blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat over geen enkel aspect
relatief veel huurders tevreden zijn.
59
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Daarentegen zijn weer evenals bij de bezoekers relatief weinig huurders tevreden over:
1. de ingang van de accommodatie en de verlichting van de eigen ruimte;
2. hygiëne van de accommodatie in het algemeen en de toiletten en het toezicht op de hygiëne
maar ook over het klein onderhoud, het onderhoud van de buitenkant, het klein onderhoud en
en ook het onderhoud van de omgeving;
3. de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de aangeboden producten, de service en de
hygiëne van de horecavoorziening.
De
-
huurders zijn vooral ontevreden over:
de verwarming van de eigen ruimte (30%);
de ontmoetingsruimte (12%);
het onderhoud aan de omgeving (34%);
hygiëne toiletten en het toezicht op de hygiëne (12%) en;
klein onderhoud (12%).
2.4.15 Heseweide
Bezoekers
Wijkcentrum Heseweide krijgt een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer van de 157 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de bereikbaarheid van het wijkcentrum en de mogelijkheid om er de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de ontmoetingsruimte en de verwarming (18%);
2. de verhouding tussen en prijs en kwaliteit van het aanbod van de horeca (21%) en;
3. de mogelijkheden om de fiets te stallen (29%).
Voor de andere aspecten blijven de percentages ontevreden bezoekers onder de 10%.
Huurders
De 18 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,9.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de inrichting en de verlichting van de eigen ruimte;
2. de hygiëne van de toiletten en de toezicht op de hygiëne en het onderhoud aan de buitenkant
van de accommodatie;
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de sfeer, de inrichting de geschiktheid van de eigen ruimte en de ontmoetingsruimte van de
accommodatie;
2. de vriendelijkheid en de service van het personeel;
60
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Bij deze groep huurders blijven de percentages ontevredenen meestal onder de 8%. Alleen bij
“sfeer en inrichting van de eigen ruimte”, “bereikbaarheid en vriendelijkheid van het personeel”
loopt het percentage ontevreden huurders op tot 11. Het gaat dan om 2 van de 18 huurders.
2.4.16 Waterkwartier
Bezoekers
Wijkcentrum Waterkwartier krijgt een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer van de 48 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de bereikbaarheid van het wijkcentrum per auto en
openbaar vervoer.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de verlichting van de eigen ruimte, maar ook over het uiterlijk van het gebouw en de ingang
daarvan;
2. de hygiëne van de eigen ruimte en de toiletten, het onderhoud aan de buitenkant, de omgeving
en het schoonhouden van de toegangswegen;
3. het aanbod en de hygiëne van de horeca en;
De
-
bezoekers zijn vooral ontevreden over:
de verwarming (21%);
het uiterlijk van het gebouw (19%);
de mogelijkheid om de auto te parkeren (17%);
het schoonhouden van de toegangswegen (17%);
de hygiëne van de toiletten (15%);
de mogelijkheid om de fiets te stallen (14%);
het onderhouden van de omgeving (13%);
de ingang (13%).
Voor de andere aspecten blijven de percentages ontevreden bezoekers onder de 10%.
Huurders
De 5 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,6.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de verwarming van de accommodatie en;
2. het klein onderhoud aan de accommodatie.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de inrichting van de eigen ruimte, de ontmoetingsruimte en het uiterlijk en de ingang van de
accommodatie;
2. de hygiëne van de accommodatie in het algemeen, de hygiëne van de toiletten (40%), eigen
ruimte en het toezicht op de hygiëne, het onderhoud aan de buitenkant (20%) en het
onderhoud aan de omgeving;
3. de vriendelijkheid en de service (20%) van het personeel;
61
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
4. het aanbod, de prijs, de service en de hygiëne van de horecavoorziening.
Bij deze groep huurders blijven de percentages ontevredenen, afgezien van de hierboven
genoemde, meestal op 0% steken.
2.4.17 De Driesprong
Bezoekers
Wijkcentrum de Driesprong krijgt een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer van de 7 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden zijn
over;
1. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en
openbaar vervoer.
Relatief weinig bezoekers blijken tevreden te zijn over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk (29%), de ontmoetingsruimte en de verwarming (43%) maar ook de geschiktheid
(14%) en de inrichting (17%) van de eigen ruimte;
2. alle aspecten van hygiëne en onderhoud;
3. de vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel;
4. alle aspecten van de horecavoorziening en;
De 7 bezoekers blijken vooral ontevreden te zijn over:
- de hygiëne van de accommodatie in het algemeen (33%) en de eigen ruimte (29%), het
onderhoud aan de omgeving en het schoonhouden van de toegangsweg (beide 17%);
- het aanbod (40%) en de service (17%) van de horecavoorziening;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto(17%).
Voor de andere aspecten blijven de percentages ontevreden bezoekers steken op 0%.
Huurders
De 4 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,5.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de sfeer en de inrichting van de eigen ruimte, het uiterlijk, de ingang en de verwarming in de
accommodatie;
2. het toezicht op de hygiëne en het onderhoud aan de omgeving van de accommodatie;
3. alle aspecten van het personeel;
4. de service en de hygiëne van de horecavoorziening.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over:
1. de hygiëne van de accommodatie in het algemeen en;
2. de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod van de horecavoorziening.
Ontevreden zijn de 4 huurders vooral over:
- de geschiktheid en de sfeer van de eigen ruimte (beide 25% = 1 huurder);
- de hygiëne in de eigen ruimte (25%) en het onderhoud aan de buitenkant (33%) en;
62
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
-
de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod (50%);
Bij deze groep huurders blijven de percentages ontevredenen voor de andere aspecten meestal
steken op 0%.
2.4.18 De Mix
Bezoekers
De Mix krijgt een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van de 16 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk van de accommodatie;
2. de hygiëne van de accommodatie in het algemeen, het klein onderhoud aan de accommodatie
en het schoonhouden van de toegangsweg;
3. de bereikbaarheid, de vriendelijkheid, de deskundigheid en de service van het personeel;
4. alle aspecten van de horecavoorziening;
5. de mogelijkheid om de fiets te stallen en de bereikbaarheid van de accommodatie per auto.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de mogelijkheid om de auto te parkeren en bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar
vervoer.
Relatief veel bezoekers zijn ontevreden over:
- de inrichting (31%) en de sfeer (19% van de eigen ruimte en het uiterlijk van de
accommodatie (21%);
- de hygiëne en het onderhoud van de buitenkant (beide 21%) en;
- de mogelijkheid om de auto te parkeren (33%) en de bereikbaarheid van de accommodatie per
openbaar vervoer (18%).
Huurders
De ene huurder geeft een 7,0 als rapportcijfer.
2.4.19 De Piramide
Bezoekers
De Piramide krijgt ook een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van zijn bezoekers. Het zijn er 9, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. het uiterlijk van de accommodatie en de sfeer en de geschiktheid van de eigen ruimte;
2. de hygiëne van de accommodatie in het algemeen en de toiletten en alle aspecten van het
onderhoud;
3. de mogelijkheid om de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
63
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
1. de verschillende aspecten van het personeel;
2. de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de horecavoorziening;
3. bereikbaarheid van de accommodatie per fiets en de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Relatief veel bezoekers zijn ontevreden over:
- de geschiktheid van de eigen ruimte (22%);
- de verschillende aspecten waarop het personeel beoordeeld is (ongeveer 22%) en;
- de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod van de horecavoorziening (50%).
Over de overige aspecten zijn altijd minder dan 12% van de bezoekers ontevreden.
2.4.20 De Jukebox
Bezoekers
De Piramide krijgt ook een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer van zijn bezoekers. In dit geval gaat het
om 11 bezoekers, die een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat over 24 van de 29 aspecten relatief
weinig bezoekers tevreden zijn.
Relatief veel bezoekers zijn ontevreden over:
- de inrichting van de eigen ruimte (27%) en het uiterlijk van de accommodatie (27%);
- het onderhoud aan de omgeving van de accommodatie (27%);
- het aanbod (20%) en de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod van de
horecavoorziening (30%) en;
- de mogelijkheid om de auto te parkeren (45%).
Over de overige aspecten zijn altijd minder dan 20% van de bezoekers ontevreden.
2.4.21 Sprokkelenburg
Bezoekers
De Sprokkelenburg krijgt een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer van zijn 16 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn
over de volgende aspecten:
1. de verwarming van de accommodatie en de sfeer en inrichting van de eigen ruimte;
2. de hygiëne van eigen ruimte;
3. alle aspecten waarop de horecavoorziening beoordeeld is en;
4. bereikbaarheid van de accommodatie per fiets, openbaar vervoer en auto, en de mogelijkheid
om de auto te parkeren.
Relatief weinig bezoekers zijn tevreden over de volgende aspecten:
1. de hygiëne van de toiletten, het klein onderhoud en het onderhoud van de buitenkant van de
accommodatie en het schoonhouden van de toegangsweg en;
2. de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Relatief veel bezoekers zijn ontevreden over:
- de geschiktheid (33%) en de inrichting (20%) van de eigen ruimte;
64
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
-
de hygiëne van de toiletten (50%);
het klein onderhoud (50%), het onderhoud aan de buitenkant (40%) en het onderhoud aan de
omgeving (36%) van de accommodatie;
de service (29%), de bereikbaarheid (27%) en de vriendelijkheid (20%) van het personeel en;
de mogelijkheid om de fiets te stallen (67%).
Over de overige aspecten zijn altijd minder dan 20% van de bezoekers ontevreden.
Huurders
De ene huurder geeft een 7,0 als rapportcijfer.
65
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
2.5 Enige kenmerken van de bezoekers
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de vraag wie de bezoekers zijn. Onderwerpen die in dat
kader aan de orde komen zijn o.a. de reden voor het bezoek, of men vaker op de betreffende
accommodatie komt, hoever men van de accommodatie afwoont, de leeftijd, de nationaliteit en de
opleiding.
In verband met het bepalen van de nationaliteit van de bezoekers is aan hen gevraagd of ze zich
Nederlander, Marokkaan, Turk, Antilliaan, Surinamer, of iets anders voelen.
kenmerken
bezoekers
geslacht
vrw man
Ned
accommodatie
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
69
47
71
64
81
66
64
70
80
59
82
100
71
58
100
75
62
27
47
26
27
18
31
35
29
20
37
18
0
14
37
0
21
28
96
80
94
89
77
96
97
88
96
82
100
75
71
92
0
92
79
0
0
0
4
4
0
0
1
0
11
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
50
0
3
2
16
5
3
15
0
1
4
4
3
0
25
0
4
50
2
7
11
8
13
30
19
28
13
18
14
25
19
25
14
25
0
35
24
totaal wijk en buurt
68
28
89
2
1
5
20
18
19
27
19.
20.
21.
23.
25
69
27
75
78
25
55
75
0
63
9
0
78
0
18
0
22
6
27
13
0
31
27
25
33
19
18
25
11
31
18
25
44
25
18
6
0
0
9
15
9
16
11
35
56
44
17
12
19
23
23
27
4
51
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
nationaliteit
Mar Trks rest
lo
lbo
opleiding
mav mbo
hav
vwo
16
23
4
14
19
18
23
17
20
17
26
16
17
24
14
18
22
10
13
28
12
18
25
50
29
14
29
17
0
100
12
10
25
16
hbo
uni
41
63
36
11
34
17
27
39
38
26
43
18
29
25
0
32
14
resp
abs
153
47
143
135
135
107
85
86
46
135
17
2
6
21
2
38
99
Tabel 2-28: kenmerken bezoekers (in %)
Uit tabel 2-28 blijkt, dat:
- 68% van de bezoekers van de wijk- en buurtaccommodaties uit vrouwen bestaat.
Vooral het wijkcentrum Dukenburg trekt relatief veel vrouwelijke bezoekers.
Burghardt daarentegen trekt relatief veel (47%) mannelijke bezoekers.
- 89% van de bezoekers van de wijk- en buurtcentra zich Nederlander voelt.
- 20% van de bezoekers alleen lager onderwijs of lbo, 18% vmbo, of mavo, 19% havo of vwo
en 27% hbo of een universitaire opleiding heeft.
Vooral in de wijkcentra Burghardt (63%), , Brack (43%), Daalsehof (41%), Titus Brandsma
(39%) en Villanova (38%) zijn de hoogste opleidingen goed vertegenwoordigd.
- 56% van de bezoekers van de jongerencentra jongens en 35% meisjes zijn;
- 44% zich Nederlander, 17% zich Marokkaans en 12% zich Turks voelt.
- jongeren met een hbo of universitaire opleiding nauwelijks op de jongerencentra komen.
66
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over wijk-, buurt- en jongerencentra
Bij deze uitkomsten moet opgemerkt worden, dat de verkregen steekproeven niet representatief
voor de bezoekers hoeven te zijn. Men kan zich indenken, dat Nijmegenaren, die zich Turk of
Marokkaan voelen meer moeite hebben vragenformulieren in te vullen dan Nijmegenaren, die zich
Nederlander voelen. Ook is het voorstelbaar, dat lager opgeleiden minder snel een vragenlijst
invullen dan een hoger opgeleide. Hierdoor kunnen groepen bezoekers onder- en over
vertegenwoordigd zijn.
Verder blijkt uit dit onderzoek het volgende:
- Tussen de 85 en 95% van de bezoekers van de wijk- en buurtcentra bezoekt de
accommodatie vaker.
- Van deze bezoekers zegt 21% meestal ’s morgens, 26% meestal ’s middags, 32% meestal ’s
avonds en 20% meestal meerdere dagdelen te komen.
In Dukenburg (33%) zegt men vaker dan gemiddeld ’s morgens te komen.
In het wijkcentrum Burghardt (55%) en Heseweide zegt men vaker dan gemiddeld ’s avonds te
komen.
De bezoekers van het buurtcentrum waterkwartier (46%) en de Schakel (31%) zeggen vaker
dan gemiddeld (20%) meerdere dagdelen te komen.
- Van de bezoekers van wijk- en buurtaccommodatie zegt:
- 23% binnen een halve kilometer van de accommodatie te wonen;
- 20% woont een halve tot één kilometer van de accommodatie te wonen;
- 22% woont 1 tot 3 kilometer van de accommodatie te wonen;
- 16 % woont 3 tot 5 kilometer van de accommodatie te wonen en;
- 18% meer dan 5 kilometer van de accommodatie te wonen.
Vooral de Schakel en het Oude Weeshuis trekken relatief veel bezoekers die binnen een
kilometer van de wijkaccommodatie wonen. Respectievelijk 57% en 66%.
-
-
Ook van de bezoekers van de jongerencentra bezoekt een meerderheid hun accommodatie
vaker. Tussen de 77% en 100% zegt vaker te gaan.
Van deze bezoekers zegt 2% meestal ’s morgens, 23% meestal ’s middags, 69% meestal ’s
avonds en 6% meestal meerdere dagdelen te komen.
Van de bezoekers van de Piramide zegt 78% meestal ’s middags te komen.
Van de bezoekers van de jongerenaccommodaties zegt:
- 61% binnen een halve kilometer van de accommodatie te wonen;
- 11% woont een halve tot één kilometer van de accommodatie te wonen;
- 11% woont 1 tot 3 kilometer van de accommodatie te wonen;
- 10 % woont 3 tot 5 kilometer van de accommodatie te wonen en;
- 6% meer dan 5 kilometer van de accommodatie te wonen.
Vooral de Piramide (89%) en The Jukebox (82%) trekken relatief veel bezoekers die binnen
500 meter van het jongerencentrum wonen.
Kennis over de accommodatie, promotie
nagegaan is of bezoekers tevreden zijn over:
- de beschikbare informatie over hun accommodatie;
- de herkenbaarheid van hun accommodatie (als wijkgebouw) en
- de reclame over de accommodatie.
Daarnaast is nagegaan wat de bezoeker weet over het huren van een zaal. In dat kader is
gevraagd of men weet dat:
- men als individuele burger een zaal kan huren;
- of men op de hoogte is van de prijs van de te huren zaal en;
67
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
zo nee of men weet waar men de benodigde informatie kan halen.
kenmerken
beschik
bare info
accommodatie
herken
baarheid
accom
tevr ont
48
12
66
6
52
3
55
6
45
12
72
0
77
0
57
4
71
2
48
9
67
0
75
0
14
43
76
0
100
0
33
19
64
1
1. Daalsehof
2. Burghardt
3. Ark
4. Schalmei
5. Dukenburg
6. Schakel
7. Klokketoren
8. Titus Brandsma
9. Villanova
10. Heseweide
11. Brack
12. Turf
13. Driesprong
14. Oude Weeshuis
15. Vrijbuiter
16. Waterkwartier
17. Hatert
tevr
60
65
58
60
60
83
75
50
72
49
73
67
20
77
100
51
61
ont
6
4
1
6
6
0
0
3
5
8
0
0
20
0
0
15
0
Totaal wijk en buurt
62
4
56
19.
20.
21.
23.
67
56
87
45
0
11
0
9
66
4
Mix
Piramide
Sprokkelenburg
Jukebox
Totaal jongeren
reclame
weten
zaal
huren
ja
nee
37
58
61
29
31
62
34
62
44
54
45
47
31
64
41
56
43
55
39
56
59
41
100
0
43
14
71
25
0
100
52
42
40
48
tevr
49
47
42
49
51
66
58
47
54
37
53
67
20
67
100
50
53
ont
3
2
3
2
6
1
2
11
0
6
7
0
0
0
0
6
1
6
50
4
41
62
50
60
54
6
12
0
0
50
67
40
50
14
0
33
10
58
4
50
17
prijs huur
bekend
weten
waar info
te halen
ja
nee
48
41
79
11
41
43
46
46
48
45
45
42
42
53
48
42
63
33
45
47
76
18
100
0
57
14
54
36
0
100
60
33
43
35
aantal
responden
ten
ja
7
14
6
9
10
7
5
13
12
10
0
50
0
8
0
10
17
nee
86
79
87
85
87
84
90
82
84
83
100
50
71
83
100
81
69
54
9
84
48
41
1234
-
-
-
-
-
-
15
9
15
11
-
-
-
-
-
-
50
155
44
147
129
129
104
83
81
43
141
17
2
7
22
2
43
85
Tabel 2-29: kennis over huur van de accommodatie e. d. (in %)
Uit tabel 2-29 blijkt, dat
- het percentage ontevreden bezoekers van wijk- en buurtaccommodaties over de beschikbare
informatie, de herkenbaarheid van de accommodatie en de reclame over de accommodatie erg
klein zijn. Ze liggen tussen de 4 en 6%. De percentages tevreden bezoekers over deze zaken
zijn echter niet hoog. 62% is tevreden over de beschikbare informatie en 50% over de
reclame.
- een meerderheid van deze bezoekers niet op de hoogte is van het feit, dat men zelf ook een
zaal kan huren en de kosten die hiermee gemoeid zijn (respectievelijk 54% en 84%). Ook
weten veel bezoekers (41%) niet waar ze informatie daarover moeten halen.
- Bij de bezoekers van de jongerencentra zien we iets dergelijks.
68
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3 De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de waarderingen van de huurders en gebruikers van
ruimten in sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen. De resultaten van huurders en gebruikers
zullen in aparte paragrafen beschreven worden.
Van de genoemde binnensportaccommodaties zullen verschillende aspecten aan de orde worden
gesteld. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de onderwerpen bereikbaarheid, de veiligheid,
de sfeer, de geschiktheid van de accommodatie of gehuurde ruimte, de horecavoorziening, de
hygiëne, het onderhoud, de promotie en het personeel.
De waardering van de accommodatie wordt samengevat met een (rapport-) cijfer.
In de paragraaf over de waardering van de binnensportaccommodatie door de huurders zal ook
ingegaan worden op enkele aspecten van het functioneren van de verhuurafdeling.
In de paragraaf over de waardering van deze accommodatie door de gebruikers zal worden
ingegaan op enkele kenmerken van de gebruiker (leeftijd e.d.).
De gegevens zullen per accommodatie gegeven worden.
69
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
3.2 De waardering door de huurders
3.2.1 Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
In deze paragraaf zal per accommodatie worden nagegaan hoe de respons van de huurders van
zalen in de binnensportaccommodaties is geweest.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat er in de huurders een reductie heeft plaats gevonden. Het
blijkt, dat de gemeente Nijmegen vaak meerdere keren als huurder voorkomt. Besloten was deze
huurder niet in het onderzoek te betrekken.
De volgende aantallen huurders en bijhorende responscijfers zijn per accommodatie verkregen:
accommodatie
hallen en zalen
1.Jan Massinkhal
2. Lindenholt Coll.
3. Grootstal
4. Meijhorst
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bottendaal
Gildekamp
Onder St Steven
Ijsbeerstraat
De Zwaluw
De Spil
aantal
huurders
98
17
17
25
respons
45
24
25
27
31
36
18
13
13
8
14
28
32
7
8
16
Accommodatie
Gymlokalen
11. Dobbelmanweg
12. Dominicanenstr
13. Nightingalestr
14. Heidebloem 75
15. Heidebloem 201
16. Kan. Faberstr
17. Leuvensbroek
18. Malvert
19. Marie Curiestr
20. Palembangstr
21. Thorbeckestr 77
22. Thorbeckestr 79
23. Tollenstr
24. Tolhuis
25. Uranusstr
26. Weezenhof
27. Zwanenveld
Totaal
aantal
huurders
20
21
14
16
3
6
8
13
11
20
17
12
10
9
12
9
9
respons
abs
9
17
8
10
2
3
2
10
4
15
7
8
8
7
5
4
7
555
283
Tabel 3.1 Aantal huurders en respons
Geconstateerd kan worden, dat de gemiddelde respons voor de binnensportaccommodaties op
51% ligt. Dit is op zich een goede respons voor een schriftelijke enquête.
Voor alle huurders samen ligt de statistische betrouwbaarheid boven de 95% en de maximale
onnauwkeurigheid beneden de 5%.
Maar er geldt hier een beperking. Niet bekend is hoe representatief de verkregen steekproef is. De
kenmerken van de respondenten kunnen niet vergeleken worden met de kenmerken van de hele
onderzoeksgroep. Er kunnen in de steekproef onder- en oververtegenwoordigingen van categorieën
respondenten voorkomen. Deze kunnen de resultaten positief of negatief beïnvloeden.
Per accommodatie liggen de betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid anders. De betrouwbaarheid
en onnauwkeurigheid liggen dan meestal respectievelijk beneden de 90% en boven de 10%.
Meestal wordt in onderzoek gewerkt met steekproeven die een betrouwbaarheid van 90 tot 95%
hebben en een maximale onnauwkeurigheid van 5%. Dat wordt hier per accommodatie niet
gehaald. De gegevens per accommodatie moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid bekeken
worden. Het gaat hierbij eerder om indicaties van de situatie, dan om 100% betrouwbare beelden.
3.2.2 De verhuurder
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de verhuurafdeling van de binnensportaccommodaties in
Nijmegen. Nagegaan wordt wat de huurders vinden van de bereikbaarheid, de klantvriendelijkheid,
70
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
de afhandeling, de deskundigheid, de financiële afhandeling en de duidelijkheid van het contract
van de verhuurafdeling.
Aan de huurder is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de bereikbaarheid, de klantvriendelijkheid, de
afhandeling, de deskundigheid van de verhuurder. Ook is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de
manier waarop de aanvraag om te huren is afgehandeld, de financiële afhandeling van de huur en
de duidelijkheid van het huurcontract.
Uit deze vragen blijkt het volgende:
- Bereikbaarheid van de verhuurder:
68 % tevreden en 5 % ontevreden;
- Klantvriendelijkheid van de verhuurder:
67 % tevreden en 4 % ontevreden;
- Deskundigheid van de verhuurder:
78 % tevreden en 4 % ontevreden;
- Afhandeling van de aanvraag:
66 % tevreden en 5 % ontevreden;
- Financiële afhandeling van de verhuur:
77 % tevreden en 3 % ontevreden en;
- Duidelijkheid van het contract:
80 % tevreden en 2 % ontevreden.
Geconstateerd kan worden dat de meeste huurders tevreden zijn over de dienstverlening.
De aspecten die de meeste ontevreden huurders “scoren” betreffen “bereikbaarheid van de
verhuurder” en “afhandeling van de aanvraag”. Maar de ontevredenheidspercentages voor deze
aspecten bedragen slechts 5 %. Goede scores dus. In tabel 3-2 worden deze resultaten per
accommodatie gepresenteerd.
Bereikbaar Klantvrien
heid
delijkheid
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp Ijsbeerstr, SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr 53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
Totaal
Afhande
ling
tevr
72
80
50
62
71
73
60
67
54
75
83
64
43
71
100
50
100
70
75
67
67
60
57
67
100
100
100
ont
3
20
0
8
7
9
0
17
0
8
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
tevr
74
83
38
57
67
73
64
57
79
61
88
46
57
63
100
50
100
60
75
69
67
57
75
71
100
100
83
ont
0
0
38
0
0
0
18
0
0
13
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tevr
78
67
63
60
94
69
83
86
93
75
75
73
71
78
100
0
50
78
75
86
80
83
63
83
100
100
100
68
5
67
4
78
Deskundig financiele
heid
afhande
ling
ont tevr ont tevr ont
3
70
0
66
6
0
40
0 100 0
25 57 29 50 17
0
40
7
62
0
0
50 17 76
0
8
69
8
92
0
0
67
0 100 0
0
50
0
75 13
0
69
0
93
0
11 65 13 74
0
13 50 17 75
0
0
73
0
82
0
0
57
0
75
0
0
86
0
75
0
0 100 0
0 100
100 50
0
0 100
0
50
0
50
0
0
80
0
88
0
0
75
0
75
0
0
75
0
79 14
0
80
0
67
0
0
67
0
50
0
13 86
0
88 13
17 75 25 80
0
0 100 0 100 0
0
75
0 100 0
0 100 0
83
0
4
66
5
77
3
Duidelijk
heid
contract
tevr ont
81
0
100 0
60
0
62
0
76
6
92
0
100 0
75
0
92
0
74
4
75 13
82
0
75
0
67
0
50
0
0 100
50
0
88
0
75
0
86
0
80
0
50
0
100 0
100 0
100 0
100 0
83
0
80
2
resp
32
7
8
16
18
13
13
8
14
28
9
17
8
10
2
3
2
10
4
15
7
8
8
7
5
4
7
283
3-2 Tevredenheid huurder over de verhuurafdeling in %
Tabel 3-2 laat voor binnensportaccommodaties het volgende zien:
- 80 % van de huurders vindt het contract van de verhuurafdeling duidelijk. 2 % van de
huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden huurders.
71
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
Bij de Gymzaal aan de Kan. Faberstraat 65 is hier minder tevredenheid over, maar het gaat hier
om een klein aantal respondenten.
66 % van de huurders is tevreden over de deskundigheid van de verhuurafdeling. 5 % van de
huurders is hier ontevreden over. Dit aspect heeft het laagste percentage tevreden huurders.
Voor de overige aspecten ligt het percentage tevreden huurders tussen de 67 en 78 %.
In tabel 3-3 is voor de verschillende binnensportaccommodaties nagegaan of bepaalde
accommodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden dan andere. Dit is
gedaan door per accommodatie voor tevredenheid over de onderscheiden aspecten te bepalen of
die tevredenheid 10 % of meer afwijkt van het gemiddelde. Is de afwijking 10 % of meer naar
boven dan krijgt de accommodatie een “+”, is de afwijking 10 % of meer naar beneden dan krijgt
de accommodatie een “-“. Dit leidt tot de volgende resultaten.
Bereik
baarheid
tevr
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp Ijsbeerstr., SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
+
-
+
ont
Klant
vriende
lijkheid
tevr
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
ont
Afhande
ling
tevr
+
ont
Deskun
digheid
tevr
-
+
+
+
ont
tevr
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
tevr
+
-
Duidelijk
heid
contract
+
-
ont
Financiele
af
handeling
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
ont
abs aant
+ en tevreden
+
0
4
0
0
1
2
2
0
4
0
2
0
0
1
4
0
2
2
0
0
1
0
3
1
6
5
4
1
2
5
5
1
0
0
2
1
0
1
1
2
1
2
6
4
0
0
0
1
3
2
0
0
0
0
Tabel 3-3 Tevredenheid over de verhuurafdeling samengevat in plussen en minnen
Tabel 3-3 laat zien dat:
- Gymzaal Uranusstraat de enige binnensportaccommodatie is waar op alle 6 aspecten van de
verhuurafdeling een plus wordt gescoord.
- Gymzaal Kan. Faberstraat de enige binnensportaccommodatie is waar op alle 6 aspecten van
de verhuurafdeling een min wordt gescoord.
3.2.3 De waardering van de accommodatie door de huurder
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van de accommodaties. Ingegaan wordt op
o.a. de geschiktheid, de sfeer, de horecavoorziening, de hygiëne, enz.
72
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
Geschiktheid en sfeer
In dit kader is nagegaan hoe geschikt de gehuurde ruimte is en wat de huurder vind van de sfeer
en de uitstraling van het gebouw en de gehuurde ruimte. In totaal komen hierbij 9 kenmerken aan
de orde.
geschikt
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp Ijsbeerstr, SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr 53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
Totaal
tevr
88
57
0
88
72
69
92
88
100
75
78
65
88
60
50
67
100
50
25
67
71
50
75
71
100
75
100
ont
0
0
75
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
10
0
33
0
0
25
7
14
0
0
29
0
0
0
74
7
prijs/
kwal
tevr ont
75 3
43 14
0 86
63 6
56 0
46 23
58 0
63 13
57 7
48 16
63 0
44 6
57 14
67 0
0
0
0
0
50 0
44 11
50 0
60 13
83 0
43 0
43 0
67 17
100 0
50 0
33 17
55
9
uiterlijk
ingang
tevr
75
80
0
47
47
33
85
38
42
68
67
64
25
30
50
33
100
63
100
50
57
25
38
60
80
0
17
ont
0
0
86
0
12
8
0
13
0
0
0
0
13
10
50
0
0
0
0
0
0
13
13
20
0
0
33
tevr
84
71
0
50
50
54
62
13
69
61
78
69
75
50
50
33
100
30
75
40
57
25
63
60
100
33
67
ont
0
14
50
0
17
0
8
63
8
25
0
6
0
10
50
33
0
10
0
20
43
25
25
40
0
33
0
53
7
58
14
sfeer
zaal
tevr ont
70 0
83 17
14 71
44 0
44 11
58 0
62 0
75 0
77 0
52 4
78 0
64 14
38 0
50 20
50 0
67 33
100 0
40 10
50 25
71 14
57 0
25 0
50 0
100 0
40 0
50 50
57 14
58
7
Verlich
ting
tevr ont
69 3
57 0
25 25
56 19
78 0
92 8
62 15
75 0
93 7
75 4
78 22
69 13
63 25
40 20
100 0
67 0
100 0
50 20
75 0
53 20
100 0
38 38
75 13
100 0
80 0
50 50
71 0
69
11
grootte
indeling
tevr
81
86
38
69
72
77
100
75
86
71
67
59
63
50
50
33
100
50
50
53
29
38
88
83
80
50
71
ont
3
0
13
6
11
0
0
0
0
4
0
18
0
30
0
33
0
20
25
13
29
13
0
17
0
0
0
tevr
78
71
13
63
78
62
100
88
93
56
78
81
75
50
50
33
100
50
75
60
57
29
88
83
100
67
57
ont
0
0
75
0
6
15
0
0
0
4
11
6
0
20
0
0
0
20
25
13
14
29
0
17
0
0
0
69
8
69
8
Verwar
ming
tevr ont
77 0
86 0
13 63
56 0
33 6
46 31
77 15
63 0
86 0
46 25
78 0
53 18
50 13
60 10
0
0
67 0
0
0
40 20
75 25
53 20
71 0
50 25
13 50
67 17
80 0
75 0
29 14
resp
56
283
13
Tabel 3-4 Tevredenheid huurders over accommodatie (in %)
Uit Tabel 3-4 blijkt, dat:
- 74 % van de huurders tevreden is over de geschiktheid van de accommodatie voor de
activiteit waarvoor men binnen de accommodatie een ruimte gehuurd heeft. 7 % van de
huurders is daar ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden
huurders. De laagste tevredenheid over de geschiktheid van de accommodatie is vooral te
vinden in Gymzaal Marie Curiestraat (25 %) en Sporthal Grootstal (0 %).
- 55 % van de huurders tevreden is over de prijs/kwaliteit verhouding van de gehuurde ruimte.
9 % van de huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage
tevreden huurders. Vooral Sporthal Grootstal, Gymzaal Kan. Faberstraat en Gymzaal
Heidebloemstraat scoren hier laag, allen 0 %.
- Over de andere aspecten 53 tot 69 % van de huurders tevreden is.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten
niet groot en bij een aantal accommodaties zelfs klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of
minder in een antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende accommodaties nagegaan of
bepaalde accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden.
73
32
7
8
16
18
13
13
8
14
28
9
17
8
10
2
3
2
10
4
15
7
8
8
7
5
4
7
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
geschikt
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp Ijsbeerstr., SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
prijs/
kwal
uiterlijk
ingang
sfeer
zaal
Verlich
ting
grootte indeling verwar
ming
tev ont tev Ont tev ont tev ont tev ont tev ont tev ont tev ont tev ont
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
abs aant
+ en tevrede
n
+
7
0
5
3
0
9
1
2
0
2
1
3
5
0
3
2
7
1
1
2
4
0
3
2
2
2
1
5
1
5
1
5
7
1
1
8
3
2
1
4
3
2
0
8
2
3
6
0
8
1
1
4
1
4
Tabel 3-5 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Tabel 3-5 laat zien, dat:
- Gymzaal Uranusstraat relatief vaak een plus scoort. Deze accommodatie scoort voor 8 van de
9 aspecten een plus en slechts voor één aspect een min. Hierbij moet wel gezegd worden dat
het aantal respondenten hier vrij laag is, de vraag is dan of er veel waarde gehecht kan
worden aan dit resultaat.
- De Jan Massinkhal, Gymzaal Leuvensbroek en Sporthal de Zwaluw, met 7 plussen een goed
resultaat behalen.
- Sporthal Grootstal maar liefst 9 keer een min scoort. Deze accommodatie scoort voor alle 9
aspecten dus negatief. Ook hier is het aantal respondenten vrij laag, het is daarom weer de
vraag of aan dit resultaat veel waarde gehecht kan worden.
- De Gymzalen Malvert en Thorbeckestraat 79, met 8 minnen een slecht resultaat behalen.
Hygiene en onderhoud
Bij hygiëne gaat het om het schoonhouden van o.a. de toiletten, douches, de ruimte en de
kleedruimtes die men gebruikt. Bij onderhoud gaat het om klein onderhoud aan de accommodatie,
het onderhoud aan de buitenkant van het gebouw en het onderhoud van de omgeving.
Uit tabel 3-6 blijkt, dat:
- 63 % van de huurders tevreden is over het kleine onderhoud van de accommodatie. 9 % van
de huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden
huurders. Sporthal Grootstal vormt hier een uitzondering, hier is slechts 13 % tevreden over
het kleine onderhoud van de accommodatie.
- 37 % van de huurders tevreden is over de hygiëne van de toiletten. Maar liefst 26 % van de
huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden huurders.
74
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
Hier vormt Sporthal de Zwaluw een uitzondering, hier is 71 % van de huurders tevreden over
de hygiëne van de toiletten.
Voor de overige aspecten het tevredenheidpercentage ligt tussen de 43 en 60 %.
Het percentage huurders dat ontevreden is over de zaal 23 % is. Dit is een hoog percentage.
algemeen
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp Ijsbeerstr, SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr 53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
Totaal
toiletten
douches
zaal
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
90
0
83
0
83
0
90
0
43
29
29
29
29
43
43
29
13
0
13
13
0
14
13
13
75
13
31
19
63
6
81
13
61
0
39
6
39
11
61
11
38
23
15
46
33
42
46
15
85
0
46
23
54
0
85
0
57
0
38
13
63
13
75
0
86
14
71
7
85
8
71
14
29
32
44
22
24
24
25
39
11
33
11
67
14
14
33
33
35
29
24
41
33
8
35
24
13
25
13
50
38
0
38
25
40
20
20
30
11
33
50
10
50
50
50
50
50
50
50
50
0
33
33
33
67
33
0
33
0
100 50
0
100
0
0
100
20
50
10
40
13
0
10
50
25
25
25
25
33
33
25
50
14
36
14
29
21
14
36
21
43
29
29
43
40
20
43
14
13
50
13
63
17
33
25
75
50
38
63
13
71
14
50
38
80
0
40
20
50
0
80
20
80
0
60
20
75
0
60
0
0
25
0
50
0
0
0
75
29
57
17
50
17
33
29
43
47
21
37
26
43
15
49
23
Kleedruim
tes
tevr ont
89
0
29
43
13
0
81
6
44
6
38
23
77
0
63
0
79
0
26
30
22
44
38
25
38
13
30
30
50
50
33
67
0
50
30
10
25
25
21
36
50
33
25
25
50
25
60
20
80
0
25
25
29
14
47
18
klein
onderhoud
tevr ont
82
0
57
14
13
50
71
0
65
6
85
0
77
0
75
0
69
8
42
19
50
25
54
15
57
0
60
10
50
0
67
0
100
0
50
10
75
0
50
21
57
14
43
0
88
13
80
0
100
0
100
0
57
0
63
9
onderhoud
buitenkant
tevr ont
83
0
60
0
0
86
42
0
53
24
64
0
83
0
71
0
55
0
77
5
86
0
55
18
14
14
50
10
0
0
67
0
100
0
50
13
100
0
33
8
67
0
50
0
88
0
50
25
80
0
100
0
17
17
60
8
onderhoud
omgeving
tevr ont
72
8
50
0
13
88
33
0
53
24
58
0
83
0
71
0
75
0
50
13
86
0
55
18
43
0
50
20
50
0
33
0
100
0
56
11
100
0
25
25
60
0
25
13
63
0
67
0
100
0
100
0
17
17
56
11
Tabel 3-6 Tevredenheid huurders over hygiëne en onderhoud (in %)
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten
niet groot en bij een aantal accommodaties zelfs klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of
minder in een antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende accommodaties nagegaan of
bepaalde accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
In tabel 3-7 is te zien, dat:
- de Jan Massinkhal, Sportzaal Onder St. Steven en Gymzaal Uranusstraat op alle aspecten van
hygiëne en onderhoud een plus scoren.
- Gymzaal IJsbeerstraat en Sporthal de Zwaluw, goed scoren met respectievelijk 7 en 6 plussen.
- Gymzaal Thorbeckestraat 79, Gymzaal Palembangstraat en Sporthal Grootstal op alle aspecten
van hygiëne en onderhoud een min scoren.
- De Gymzalen Malvert, Zwanenveld, Dominicanenstraat en de Florence Nightingalestraat slecht
scoren. Van deze accommodaties scoren de eerste twee, 7 minnen en de andere twee, 6
minnen.
75
resp
32
7
8
16
18
13
13
8
14
28
9
17
8
10
2
3
2
10
4
15
7
8
8
7
5
4
7
283
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
onderhoud
Onder
omgeving
houd
buiten
kant
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
algemeen
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp IJsbeerstr., SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
toiletten
+
+
-
douches
+
+
+
-
+
-
zaal
kleedruim
tes
-
-
+
+
-
+
+
-
klein
onder
houd
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
-
Tabel 3-7 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Personeel
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de beheerder(s) van de accommodatie. Nagegaan wordt
hoe de beheerder gewaardeerd wordt door de huurders. Ingegaan wordt op de bereikbaarheid, de
vriendelijkheid, de deskundigheid, de service en de zorg van de beheerder voor een prettige veilige
omgeving.
In deze tabel zijn alleen de binnensportaccommodaties opgenomen die beschikken over personeel.
ontvangst
1. Jan Massinkhal
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
12. Gym Dominicanenstr 53
14. Gym Heidebloemstr 75
Totaal
tevr
85
60
71
100
100
100
100
87
0
100
ont
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
79
3
Bereik
baarheid
tevr ont
81
0
40
0
71
0
100
0
100
0
83
0
83
0
57
14
50
0
100
0
70
2
Tabel 3.8 Tevredenheid huurder over het personeel
Uit Tabel 3-8 blijkt, dat:
76
Vriende
lijkheid
tevr ont
89
0
60
0
79
0
100
0
100
0
100
0
100
0
87
13
0
50
100
0
81
4
Deskun
digheid
tevr ont
88
0
60
0
77
0
100
0
100
0
100
0
83
0
79
14
50
0
100
0
78
3
service
tevr
83
60
79
100
100
100
100
80
0
100
ont
3
0
14
0
0
0
0
13
0
0
78
6
zorg veilig
heid
tevr ont
76
3
40
0
71
0
100
0
100
0
100
0
83
0
62
23
50
0
100
0
70
5
resp
32
8
16
18
13
13
14
28
17
10
283
abs aant
+ en tevreden
+
8
0
0
4
2
1
8
7
6
1
2
0
0
0
1
1
5
0
3
0
0
0
4
5
8
3
0
0
2
8
2
0
2
0
0
0
5
6
6
6
4
2
4
3
7
5
8
0
8
0
1
0
5
7
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
-
-
81 % van de huurders tevreden is over de vriendelijkheid van de beheerder. 4 % van de
huurders is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 3-8 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
huurders.
70 % van de huurders tevreden is over de bereikbaarheid van de beheerder. Hierover is slechts
2 % van de huurders ontevreden. Dit aspect scoort samen met zorg en veiligheid het laagste
percentage tevreden huurders.
Over de andere aspecten 78 tot 79 % van de huurders tevreden is.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten
niet groot en bij enkele accommodaties zelfs klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of
minder in een antwoordcategorie (tevreden of ontevreden) al tot grotere verschillen leiden.
Om die reden zijn enkele accommodaties niet genoemd, hoewel ze soms goed en soms slecht
scoren.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende accommodaties nagegaan of
bepaalde accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden voor het
personeel dan andere. Dit leidt tot de volgende resultaten.
1. Jan Massinkhal
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
12. Gym Dominicanenstr53
14. Gym Heidebloemstr 75
ontvangst
Bereikbaar Vriendelijk Deskundig
heid
heid
heid
tevr
tevr
+
-
+
+
+
+
+
ont
+
+
+
+
+
ont
tevr
-
ont
tevr
+
-
ont
service
tevr
ont
zorg
veiligheid
tevr
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ont
abs aant +
en –
tevreden
+
2
0
0
6
0
0
6
0
6
0
6
0
5
0
0
1
0
6
6
0
Tabel 3-9: tevredenheid over personeel samengevat in minnen en plussen
Tabel 3-9 laat zien, dat:
- Sportzaal Bottendaal, Sportzaal Gildekamp, Sportzaal Onder St. Steven en Gymzaal
Heidebloemstraat 75 voor de zes in deze tabel genoemde kenmerken goed scoren.
- Sporthal Grootstal en Gymzaal Dominicanenstraat beide op alle aspecten 6 minnen scoren.
De horecavoorziening
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de horecavoorziening van de binnensportaccommodaties
in Nijmegen. Nagegaan wordt wat men vindt van het aanbod, de verhouding tussen prijs en
kwaliteit, de service en de hygiëne van de horeca. In deze tabellen zijn alleen de
horecavoorzieningen opgenomen die beschikken over een horecavoorziening.
1. Jan Massinkhal
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
12. Gym Dominicanenstr 53
Totaal
aanbod prijs/kwal service
hygiene
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
76
4
67 11 74
4
74
0
25
0
25
0
25
0
25
0
33
0
22
0
22 11 33
0
25
0
38
0
38 13 25 13
100 0 100 0 100 0 100 0
75
0
86
0
88 13 100 0
79
0
53 21 89
0
74
0
33
0
0
0
33
0
33
0
57
1
48
8
60
5
57
1
resp
32
8
16
18
13
14
28
17
283
77
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
3-10 Tevredenheid huurders over horeca in %
Uit tabel 3-10 blijkt, dat:
- 60 % van de huurders tevreden is over hygiëne van de horecavoorziening. 5 % van de
huurders is daar ontevreden over.
Dit aspect scoort van de in tabel 3-8 opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden
huurders.
Vooral de huurders Sportzaal Gildekamp zijn over dit aspect tevreden.
- 48% van de huurders tevreden is over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod
van de horeca. Hierover is 8% van de huurders ontevreden.
Dit aspect scoort in tabel 3-10 het laagste percentage tevreden huurders en het hoogste
percentage ontevreden huurders.
- over de andere twee aspecten in tabel 3-10 is 57 % van de huurders tevreden.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende accommodaties nagegaan of
bepaalde accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden dan andere.
Dit leidt tot de volgende resultaten.
aanbod
1. Jan Massinkhal
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
12. Gym Dominicanenstr53
tevr
+
+
+
+
-
ont
prijs/kwal
tevr
+
+
+
-
ont
service
tevr
+
+
+
+
-
ont
hygiene
tevr
+
+
+
+
-
ont
abs aant
+ en tevreden
+
4
0
0
4
0
4
0
4
4
0
4
0
3
0
0
4
Tabel 3-11 tevredenheid over de horeca samengevat in minnen en plussen
Tabel 3-11 laat zien, dat:
- 4 van de 8 accommodaties met horeca , op alle aspecten een min scoort.
- Sportzaal Gildekamp, Sportzaal de Zwaluw en de Jan Massinkhal op alle vier de aspecten een
plus scoren.
De faciliteiten
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de faciliteiten van de binnensportaccommodaties in
Nijmegen. Nagegaan wordt wat men vindt van de kwaliteit van de sportvloer, de belijning, de
materialen, de kwaliteit van het materiaal, de verlichting in de sportruimte, het comfort van de
kleedruimte en het comfort van de douches.
Uit tabel 3-12 blijkt, dat:
- 79 % van de huurders tevreden is over de kwaliteit van de sportvloer. 5 % van de huurders is
ontevreden over de kwaliteit van de sportvloer. Dit aspect scoort van de in tabel 3-8
opgenomen aspecten het hoogste percentage tevreden huurders. De huurders van Sportzaal
de Spil, Gymzaal Weezenhof en Gymzaal Zwanenveld zijn hier minder tevreden over. Daar is
respectievelijk 56, 57 en 50 % tevreden over de kwaliteit van de sportvloer.
De kwaliteit van de sportvloer deelt dit percentage met de belijning. Op zich is dit niet
verwonderlijk, aangezien de kwaliteit van de sportvloer en de belijning twee aspecten zijn die
veel met elkaar te maken hebben. Slechts 3 % van de huurders is ontevreden over de
belijning. In Sporthal Grootstal is slechts 29 % tevreden over de belijning.
78
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
-
43 % van de huurders is tevreden over het comfort van de doucheruimtes. Met name de
huurders van Sporthal Grootstal zijn ontevreden over het comfort van de doucheruimtes, hier
geeft 60 % aan ontevreden te zijn. Dit aspect scoort van de in tabel 3-8 opgenomen aspecten
het laagste percentage tevreden huurders.
De tevredenheidpercentages van de andere aspecten tussen de 54 en 70 % liggen.
kwaliteit
sportvloer
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr 53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
Totaal
belijning
materialen
kwaliteit
materiaal
tevr
82
100
13
94
72
100
85
88
93
56
100
76
88
70
100
67
100
60
75
87
100
63
88
100
100
50
57
ont
4
0
38
0
6
0
0
0
7
24
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
tevr
58
71
29
81
82
91
100
86
92
68
89
80
75
63
100
67
100
63
67
87
100
83
100
100
100
100
67
ont
12
0
14
6
0
9
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
tevr
62
71
13
75
73
80
82
67
75
44
29
38
50
43
100
33
0
44
33
62
67
50
50
60
60
33
67
ont
0
14
38
0
7
10
0
17
8
28
29
31
17
14
0
33
0
33
33
23
17
0
0
20
40
0
0
tevr
67
71
25
69
69
90
82
57
57
25
38
43
33
29
100
50
0
44
33
58
33
33
57
60
100
33
50
ont
5
14
0
0
0
10
0
14
14
38
0
14
33
29
0
0
0
11
33
17
17
17
0
20
0
0
0
79
5
79
3
58
15
55
11
verlichting comfort
sportruim kleedruim
te
ten
tevr ont tevr ont
70
4
81
0
71
0
43
14
25
25
0
63
56
13
56
13
78
6
67
0
85
15
54
15
62
23
62
0
75
0
50
0
79
7
79
7
76
8
35
26
67
22
56
0
75
6
56
19
63
0
50
0
50
30
50
30
50
0
50
50
100
0
0
0
100
0
100
0
50
10
30
10
75
0
75
0
67
13
40
40
86
14
33
17
38
25
25
13
75
13
75
13
100
0
50
17
100
0
80
0
50
50
75
0
83
0
50
0
70
11
54
13
comfort
douches
resp
tevr
81
43
0
40
28
33
54
50
62
35
29
43
50
33
50
50
100
25
33
43
20
17
57
40
67
33
40
ont
0
14
60
13
39
58
8
0
15
45
29
21
13
44
50
50
0
25
0
36
40
33
0
0
0
0
40
32
7
8
16
18
13
13
8
14
28
9
17
8
10
2
3
2
10
4
15
7
8
8
7
5
4
7
43
24
283
Tabel 3-12 Tevredenheid huurder over de faciliteiten in %
In tabel 3-13 is met de plus en min-methode voor de verschillende binnensportaccommodaties
nagegaan of bepaalde accommodaties voor de in tabel genoemde aspecten beter of slechter door
hun bezoekers gewaardeerd worden dan andere.
Tabel 3-13 laat zien dat:
- Alleen Gymzaal Uranusstraat op zes van de zeven aspecten van de faciliteiten een plus scoort.
- Gymzaal Malvert en Sporthal Grootstal de enige binnensportaccommodaties zijn die op alle
zeven aspecten een min scoren.
- Sporthal Gildekamp en Gymzaal Leuvernsbroek op 5 van de 7 aspecten een plus scoren.
- Sportzaal de Spil, Gymzaal Heidebloemstraat, Gymzaal Thorbeckestraat 79 en Gymzaal
Weezenhof op 5 van de 7 aspecten een min scoren.
79
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
1. Jan Massinkhal
2. Sp Lindenholt Coll
3. Sp Grootstal
4. Sp Meijhorst
5. Sp Bottendaal
6. Sp Gildekamp
7. Sp Onder St. Steven
8. Sp IJsbeerstr., SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Sp de Spil
11. Gym Dobbelmanweg 7
12. Gym Dominicanenstr53
13. Gym F Nightingalestr.3
14. Gym Heidebloemstr 75
15. Gym Heidebloemstr201
16. Gym Kan. Faberstr 65
17. Gym Leuvensbr2002
18. Gym Malvert 3357
19. Gym Marie Curiestr 15
20. Gym Palembangstr 1
21. Gym Thorbeckestr 77
22. Gym Thorbeckestr 79
23. Gym Tollenstr 81
24. Gym Tolhuis 4446
25. Gym Uranusstraat 18
26. Gym Weezenhof 3003
27. Gym Zwanenv 2124
kwaliteit belijning materialen kwaliteit verlichting comfort
comfort
sportvloer
materiaal sportruim kleedruim douches
te
ten
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
+
Tabel 3-13 Tevredenheid over faciliteiten samengevat in plussen en minnen
80
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
abs aant
+ en tevreden
+
3
1
3
1
0
7
3
1
3
1
5
1
4
0
0
0
5
0
0
5
2
3
0
2
0
1
0
5
4
1
1
4
5
2
0
7
1
4
0
1
3
3
0
5
3
0
3
0
6
0
2
5
1
2
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
Andere gebruikers
Nagegaan is of andere gebruikers overlast veroorzaken.
ja, overlast
1. Jan Massinkhal
2. Sporthal Lindenholt College
3. Sporthal Grootstal
9
respons
32
29
7
0
8
4. Sporthal Meijhorst
31
16
5. Sportzaal Bottendaal
17
18
6. Sportzaal Gildekamp
31
13
7. Stportzaal Onder St. Steven
15
13
8. Sportzaal Ijsbeerstraat, SSGN
25
8
0
14
10. Sportzaal de Spil
36
28
11. Gymzaal Dobbelmanweg 7
11
9
12. Gymzaal Dominicanenstraat 53
0
17
13. Gymzaal F. Nightingalestraat 3
13
8
14. Gymzaal Heidebloemstraat 75
10
10
9. Sportzaal de Zwaluw
15. Gymzaal Heidebloemstraat 201
0
2
16. Gymzaal Kan. Faberstraat 65
33
3
17. Gymzaal Leuvensbroek 2002
50
2
18. Gymzaal Malvert 3357
20
10
19. Gymzaal Marie Curiestraat 15
25
4
20. Gymzaal Palembangstraat 1
20
15
21. Gymzaal Thorbeckestraat 77
14
7
22. Gymzaal Thorbeckestraat 79
25
8
23. Gymzaal Tollenstr 81/Spiegelstr
50
8
0
7
25. Gymzaal Uranusstraat 18
0
5
26. Gymzaal Weezenhof 3003
25
4
27. Gymzaal Zwanenveld 2124
14
7
Totaal
19
283
24. Gymzaal Tolhuis 4446
Tabel 3-14 : % huurders dat aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren
Het blijkt, dat in totaal 19 procent van de huurders aangeeft overlast van andere gebruikers in de
accommodatie te hebben. Het gaat dan om ongeveer 54 huurders. Bij de Gymzalen Tollenstraat
(50 %) en Leuvensbroek (50 %) geven relatief veel huurders aan wel eens overlast te ervaren. Het
gaat hier echter om een klein aantal respondenten, respectievelijk 8 en 2 huurders.
De waardering
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de accommodatie door de
huurders te krijgen.
Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het gemiddelde cijfer als antwoord op de
vraag: hoe beoordeelt u de door uw organisatie gebruikte accommodatie als geheel? (Geef een
rapportcijfer van 1 tot 10).
Daarnaast zijn de in voorgaande paragrafen gegeven plussen en minnen opgeteld tot een totaal
score. Een plus staat voor een hoger percentages tevreden huurders dan gemiddeld, een min voor
een lager percentage tevreden huurders dan gemiddeld. In totaal zijn de accommodaties op 34
aspecten beoordeeld. Echter, de aspecten over personeel en horeca zijn niet meegenomen in de
totaalscore, aangezien het grootste gedeelte van de binnensportaccommodaties niet over
81
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
personeel, dan wel een horecagelegenheid beschikt. Dat betekent, dat de accommodaties voor 24
aspecten “geplust” en “gemind” zijn. In kolom 3 en 4 van onderstaande tabel zijn de totaalscores
dit plussen en minnen van de overige aspecten te vinden.
Ook is in dit verband het percentage huurders opgenomen, dat een andere accommodatie voor zijn
of haar activiteiten wenst.
De paragraaf zal worden afgesloten met een overzicht van gewenste verbeteringen aan de
accommodatie. Daarvoor is de volgende vraag gesteld: “Indien uw organisatie ergens niet
tevreden over is, wat kan er dan verbeterd worden?
1. Jan Massinkhal
2. Sporthal Lindenholt College
Gemiddeld
cijfer
8,1
tot aantal
plussen
18
tot aantal
minnen
1
ja andere
accom in %
16
resp
6,9
8
6
29
7
32
3. Sporthal Grootstal
5,0
0
24
88
8
4. Sporthal Meijhorst
7,5
8
5
0
16
5. Sportzaal Bottendaal
7,4
5
3
6
18
6. Sportzaal Gildekamp
7,0
7
6
23
13
7. Sportzaal Onder St. Steven
7,8
17
0
8
13
8. Sportzaal IJsbeerstraat, SSGN
7,4
10
2
0
8
9. Sportzaal de Zwaluw
7,8
18
1
7
14
10. Sportzaal de Spil
7,0
2
12
18
28
11. Gymzaal Dobbelmanweg 7
6,9
8
9
0
9
12. Gymzaal Dominicanenstraat 53
7,1
3
10
12
17
13. Gymzaal F. Nightingalestraat 3
7,1
2
11
0
8
14. Gymzaal Heidebloemstraat 75
7,2
1
14
30
10
15. Gymzaal Heidebloemstraat 201
8,0
6
8
50
2
16. Gymzaal Kan. Faberstraat 65
6,7
3
13
67
3
17. Gymzaal Leuvensbroek 2002
7,0
17
6
0
2
18. Gymzaal Malvert 3357
7,0
1
22
10
10
19. Gymzaal Marie Curiestraat 15
7,3
7
9
50
4
20. Gymzaal Palembangstraat 1
7,0
1
13
20
15
21. Gymzaal Thorbeckestraat 77
6,9
6
5
43
7
22. Gymzaal Thorbeckestraat 79
6,5
0
21
0
8
23. Gymzaal Tollenstr 81/Spiegelstr
7,1
9
3
25
8
24. Gymzaal Tolhuis 4446
7,3
14
1
43
7
25. Gymzaal Uranusstraat 18
7,6
22
1
40
5
26. Gymzaal Weezenhof 3003
7,5
6
14
25
4
27. Gymzaal Zwanenveld 2124
7,0
2
13
0
7
Totaal
7,2
7,4
8,6
22,6
283
Tabel 3-15: waardering accommodaties door huurders
Het cijfer
De binnensportaccommodaties krijgen van alle huurders een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer.
Alleen de Jan Massinkhal (8,2) en de Gymzaal Heidebloemstraat (8,0) krijgen een 8 of hoger.
Sporthal Grootstal is de enige binnensportaccommodatie met een onvoldoende, deze
accommodatie krijgt een 5,0 als rapportcijfer.
Plussen en minnen
In totaal zijn er aan de huurders 34 aspecten van de binnensportaccommodaties ter beoordeling
voorgelegd, waaraan plussen en minnen zijn verbonden. Hiervan zijn er 24 in bovenstaande tabel
getotaliseerd.
82
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
In de kolom “tot aantal plussen” staan de percentages tevreden huurders die minstens 10% hoger
liggen dan het gemiddelde. In de kolom “tot aantal minnen” staan de percentages tevreden
huurders die minstens 10% lager liggen dan het gemiddelde.
Veel plussen voor een accommodatie geven aan, dat meer dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Veel minnen voor een accommodatie geven aan, dat minder dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie.
Tabel 3-15 laat zien, dat vooral Gymzaal Uranusstraat (22x) relatief vaak positief scoort op de
beoordeelde aspecten. Dus voor relatief veel aspecten heeft deze accommodatie een meer dan
gemiddeld aantal tevreden bezoekers.
Relatief veel minnen krijgt Sporthal Grootstal (24x).
Waarderen huurders consequent?
Nagegaan wordt of huurders consequent waarderen. Dit wil zeggen krijgen de accommodaties met
de hoogste rapportcijfers ook de meeste plussen en de minste minnen.
Kijken we nauwkeurig naar bovenstaande tabel, dan kan geconstateerd worden, dat uit de
opgenomen gegevens niet per accommodatie een volledig consistent beeld naar voren komt. Dus,
niet altijd heeft de accommodatie met een hoger cijfer meer plussen, minder minnen en een lager
percentage huurders dat een andere accommodatie wenst dan een accommodatie met een lager
cijfer.
Kijken we bijvoorbeeld naar de accommodaties met de hoogste en laagste rapportcijfers dan zien
we het volgende:
-
De groep met een hoog rapportcijfer
De Jan Massinkhal krijgt het hoogste rapportcijfer van de huurders, een 8,1. De 18 plussen en
het lage aantal minnen, slechts 2, zijn hiermee in overeenstemming. Slechts 16 procent van de
huurders wenst een andere accommodatie, bij 32 respondenten gaat dat slechts om 5
huurders. Deze accommodatie laat dus een consistent beeld zien.
Gymzaal Heidebloemstraat 201 krijgt met een 8,0 de op één na hoogste waardering, maar
heeft bijna evenveel minnen (8) als plussen (6). Deze accommodatie laat geen consistent beeld
zien, aangezien er geen sprake is van een hoog aantal plussen en een laag aantal minnen.
-
De groep met een laag rapportcijfer
Sporthal Grootstal krijgt het laagste rapportcijfer. Deze binnensportaccommodatie scoort
slechts een 5. De 24 minnen en zijn hiermee in overeenstemming. 88 % van de huurders geeft
aan een andere accommodatie te willen, dit is in overeenstemming met het rapportcijfer, een
consistent beeld dus.
Gymzaal Thorbeckestraat 79 scoort een 6,5 en heeft in totaal 21 minnen. Opmerkelijk is dat
geen van de huurders aangeeft een andere accommodatie te willen. Wanneer gekeken wordt
naar het aantal minnen en het rapportcijfer kan gesproken worden van een consistent beeld.
Het percentage huurders dat aangeeft een andere accommodatie te willen is inconsistent met
het verwachte beeld.
Gymzaal Kan. Faberstraat scoort een 6,7 en heeft 13 minnen. 67 % van de huurders wenst
een andere locatie, een consistent beeld.
Sporthal Lindenholt College, Gymzaal Dobbelmanweg en Gymzaal Thorbeckestraat 77 scoren
allemaal een 6,9.
Het aantal minnen is respectievelijk: 6, 9 en 5.
Respectievelijk 29, 0 en 43 % van de huurders wenst een andere accommodatie. Deze
83
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
resultaten zijn niet consistent, het aantal minnen is vrij laag en bij de Gymzaal Dobbelmanweg
wenst geen van de huurders een andere accommodatie.
In verband met het bepalen van de consistentie van de waardering, zijn de accommodaties
geanalyseerd voor rapportcijfer, aantal plussen en minnen en het percentage huurders dat een
andere accommodatie wenst. Daarvoor zijn de accommodaties aan de hand van het rapportcijfer
ingedeeld in klassen. Het volgende blijkt:
Cijferwaardering
gem. aantal
plussen
gem. aantal
minnen
7,6 t/m 8,1
7,0 t/m 7,5
5,0 t/m 6,9
13,5
5,9
4,2
1,8
9,0
13,0
gem. % dat
andere accom
wenst
24,2
16,4
37,8
Tabel 3-16 : de waardering nader geanalyseerd
Tabel 3-16 laat zien, dat de accommodaties met het hoogste rapportcijfer (7,6 t/m 8,1):
- het vaakst het grootste percentage tevreden huurders heeft (de meeste plussen);
- het minst vaak het kleinste percentage tevreden huurders heeft (de minste minnen).
- met 24% huurders, die een andere accommodatie wensen, voor het nagestreefde consistente
beeld misschien aan de te hoge kant is. Vooral gezien de 16% huurders in de middengroep die
een andere accommodatie wenst.
De groep met de laagste waardering (5,0 t/m 6,9):
- heeft het minst vaak het grootste percentage tevreden huurders (de minste plussen);
- heeft het vaakst minder het kleinste percentage tevreden huurders (de meeste minnen);
- heeft het hoogste percentage huurders dat een andere accommodatie wenst.
Er kan bij deze accommodaties dus gesproken worden van een consistent beeld.
De groep met een gemiddelde waardering (7,0 t/m 7,5) blijkt voor het aantal plussen en minnen
tussen de uitkomsten van de groepen accommodaties met de hoogste en laagste waardering te
zitten. Een uitzondering vormt het percentage huurders dat een andere accommodatie wenst. Dat
is voor een volledig consistent beeld te laag.
Kortom, ondanks de per accommodatie en ook per groep geconstateerde afwijkingen mag de
conclusie zijn, dat er toch een tamelijk consistent patroon in de waardering te zitten.
Betrouwbaarheid van de gegevens
Hiervoor is geconstateerd, dat het aantal respondenten over het geheel genomen aan de lage kant
is. Er werd opgewezen, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de gegevens.
Op grond van de hierboven gevonden resultaten betreffende de consistentie in de waardering kan
nu gesteld worden, dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de onderzoekgegevens over de
groep huurders van wijkaccommodaties toegenomen is.
Gewenste verbeteringen
Aan de huurders is gevraagd welke verbeteringen van de binnensportaccommodaties zij wensten.
21,8 % van de huurders geeft aan te wensen dat de accommodatie beter schoongehouden wordt.
14,6 % van de huurders geeft aan beter materiaal te wensen. 10,1 % van de huurders geeft aan
betere douches te wensen.
84
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.2.4 Waardering door scholen en verenigingen
De huurders bestaan uit o.a. 46 scholen en 199 verenigingen. Nagegaan is of er een verschil in de
waardering van de accommodatie voor deze twee typen huurders is.
Hiervoor zijn de aspecten betreffende de geschiktheid van de gehuurde ruimte, de faciliteiten in de
gehuurde zaal en het rapportcijfer met elkaar vergeleken.
Het bleek dat de waardering over het algemeen dezelfde is. Dat geldt met name voor de
geschiktheid van de gehuurde zaalruimte en het rapportcijfer.
Met betrekking tot de faciliteiten werden voor de volgende aspecten enige verschillen gevonden en
wel de volgende:
- de scholen zijn ontevredener over de in de zaal aangeboden (les-) materialen (12 tegen 23%);
- de verenigingen zijn ontevredener het douchecomfort (28 tegen 14%) en de hygiëne van de
toiletten (31 tegen 13%).
Ook de waardering van de werkzaamheden van de verhuurafdeling is ongeveer gelijk.
85
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
3.3 De waardering door de bezoekers
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de waardering van binnensportaccommodaties door de
bezoekers. Allereerst wordt er ingegaan op de respons en betrouwbaarheid vervolgens zullen van
verschillende aspecten van de accommodaties de beoordelingen van de bezoekers te zien zijn.
3.3.1 Respons en betrouwbaarheid van de gegevens per accommodatie
In deze subparagraaf zal per accommodatie worden nagegaan hoe de respons van de gebruikers
van zaalruimte in binnensportaccommodaties is.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat het aantal gebruikers geschat is. De aantallen aan de
sporthallen zijn gebaseerd op het aantal sportvelden, het aantal spelers daarop en de tijden waarop
de hallen gemiddeld open zijn. De aantallen voor de andere zalen zijn gebaseerd op de drie
bezoeken, die de “enquêteurs” aan de sportzalen en gymzalen hebben gebracht.
We gaan er van uit, dat de aantallen verschillende “bezoekers” betreffen. Dit wil zeggen, dat de
aantallen geen verschillende “bezoeken” zijn.
De volgende aantallen gebruikers en bijbehorende responscijfers zijn per accommodatie verkregen.
geschat
aantal
gebruikers
1200
respons
2. Sp Meijhorst
800
137
3. Sp Bottendaal
150
30
4. Sp Gildekamp
200
85
5. Sp Lindenholt college
200
22
6. Sp Onder St. Steven
200
26
7. Sp De Spil
200
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
150
23
9. Sp de Zwaluw
200
32
10. Gym Dobbelmanweg 7
150
32
11. Gym Dominicanenstr53
150
33
12. Gym F. Nightingalestr
100
33
13. Gym Heidebloemstr 75
120
41
1. Jan Massinkhal
14. Gym KanFaberstraat 65
30
10
1
15. Gym Leuvensbroek
100
25
16. Gym Malvert 3357
100
39
17. Gym Marie Curiestr15
100
28
18. Gym Palembangstraat 1
100
39
19. Gym Thorbeckestr77
50
27
20. Gym Thorbeckestr79
50
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
22. Tolhuis 4446
125
20
60
21
23. Gym Uranusstraat 18
70
13
24. Gym Weezenhof 3003
125
64
25. Gym Zwanenveld 2124
35
21
26. Gym Heidebloemstr201
75
22
4820
925
Totaal
Tabel 3-17 Aantal gebruikers en respons
86
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
Gebaseerd op bovenstaande aantallen bedraagt de totale respons 19%.
Statistisch gezien is deze respons erg goed. Een steekproef van 925 respondenten voor een
populatie van 4820 personen geeft namelijk een statistische betrouwbaarheid van 90% en een
maximale onnauwkeurigheid van 2,5%, wat een bijzonder goed resultaat genoemd mag worden.
Worden de statistische betrouwbaarheid en nauwkeurigheid per accommodatie bekeken dan kan
geconstateerd worden, dat voor 6 accommodaties een steekproef verkregen is met een
betrouwbaarheid die ligt tussen de 90 en 95% en een maximale onnauwkeurigheid van 5 tot
10%.
Alle andere verkregen steekproeven hebben een betrouwbaarheid lager dan 90% en een maximale
onnauwkeurigheid groter dan 10%.
Per accommodatie zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid dus meestal niet goed te noemen.
Bovendien geldt voor alle steekproeven, dat niets bekend is over de representativiteit.
3.3.2 De waardering van de accommodatie
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van de accommodaties. Ingegaan wordt op
o.a. de geschiktheid, de sfeer, de horecavoorziening, de hygiëne, enz.
Geschiktheid en sfeer
In dit kader is nagegaan hoe geschikt de gehuurde ruimte is en wat de huurder vindt van de sfeer
en uitstraling van het gebouw en de gehuurde ruimte. In totaal komen hierbij 9 kenmerken aan de
orde.
Uit tabel 3-18 blijkt, dat:
- 84 % van de gebruikers tevreden is over de grootte van de binnensportaccommodatie, slechts
1 % van de gebruikers is hier ontevreden over.
Dit geldt overigens alleen voor de accommodaties met beheerder. Voor de accommodaties
zonder beheerder is 75 % tevreden over de grootte van de accommodatie en 7 % ontevreden.
Dit aspect zorgt voor het hoogste percentage tevreden bezoekers.
- 41 % van de gebruikers tevreden is over het uiterlijk van de buitenkant van de accommodatie;
8 % van de gebruikers is hier ontevreden over. Dit geldt weer voor de accommodaties met
beheerder.
Voor de accommodaties zonder beheerder is ook 41 % tevreden, maar 11 % ontevreden over
het uiterlijk van de buitenkant van de accommodatie. Dit aspect zorgt voor het laagste
percentage tevreden bezoekers.
- Voor de overige aspecten van de accommodaties met beheerder de tevredenheidpercentages
tussen de 46 en 82 %, de ontevredenheidpercentages tussen de 2 en 7 % liggen.
- Voor de overige aspecten van accommodaties zonder beheerder de tevredenheidpercentages
liggen tussen de 45 en 73 %. De ontevredenheidspercentages tussen de 6 en 19 % liggen.
- Voor alle aspecten de tevredenheid van gebruikers van accommodaties met beheerder hoger
ligt dan bij accommodaties zonder beheerder en de ontevredenheid lager dan bij
accommodaties zonder beheerder.
87
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
uiterlijk
ingang
Ontmoe Geschikt grootte
Verwar
sfeer
inrichting Verlich
buiten
tingsruim
heid
ming
ting
kant
te / hal
ruimte
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
resp
1. Jan Massinkhal
67
3
83
0
77
3
93
3
97
0
100
0
80
3
90
0
90
3
30
2. Sp Meijhorst
35
9
57
6
39
14
79
2
82
1
73
5
58
10
69
6
69
8
137
Totaal met beheerder
41
8
62
5
46
12
82
2
84
1
78
4
62
8
73
5
73
7
167
3. Sp Bottendaal
75
11
60
13
93
0
100
0
73
7
73
0
80
0
93
0
30
4. Sp Gildekamp
29
8
40
23
62
11
59
18
46
34
68
2
74
7
75
7
85
5. Sp Lindenholt college
58
5
45
23
59
9
77
14
62
19
50
0
59
9
59
23
22
6. Sp Onder St. Steven
64
0
58
19
92
0
88
0
50
15
62
4
77
0
62
15
26
7. Sp De Spil
53
7
44
36
76
7
71
11
38
29
64
4
61
5
71
7
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
55
5
17
52
57
13
57
13
76
14
43
14
61
9
83
0
23
9. Sp de Zwaluw
58
10
78
3
91
3
94
0
84
0
74
3
90
0
74
16
32
10. Gym Dobbelmanweg 7
36
4
39
16
50
10
55
10
47
9
45
16
57
7
32
45
32
11. Gym Dominicanenstr53
24
21
28
22
52
27
45
36
52
24
40
13
48
6
78
3
33
12. Gym F. Nightingalestr
59
3
69
9
91
0
88
0
64
0
66
3
78
0
64
3
33
13. Gym Heidebloemstr 75
38
5
46
2
68
5
75
5
55
15
37
8
57
5
58
8
41
14. Gym KanFaberstraat 65
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
100
0
100
0
100
0
1
15. Gym Leuvensbroek
21
8
16
44
78
0
68
8
52
16
36
12
36
4
64
0
25
16. Gym Malvert 3357
47
6
67
8
72
3
79
0
58
5
57
5
63
11
64
13
39
17. Gym Marie Curiestr15
36
20
63
7
61
14
79
7
36
39
43
11
29
18
79
4
28
18. Gym Palembangstraat 1
53
3
47
18
72
5
82
0
69
5
53
3
62
5
67
10
39
19. Gym Thorbeckestr77
33
7
52
7
67
0
70
0
70
4
41
4
48
7
63
0
27
20. Gym Thorbeckestr79
17
34
33
28
77
3
89
6
44
25
41
12
60
9
64
9
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
42
16
42
16
68
16
70
10
53
37
32
16
55
15
45
30
20
22. Tolhuis 4446
35
20
35
15
76
5
81
0
29
33
52
10
76
0
75
5
21
23. Gym Uranusstraat 18
75
8
58
8
77
0
85
0
54
0
58
0
58
0
42
8
13
24. Gym Weezenhof 3003
35
18
37
21
86
0
84
2
67
6
48
16
70
6
67
3
64
25. Gym Zwanenveld 2124
10
20
25
20
63
0
65
0
48
24
55
20
42
11
67
0
21
26. Gym Heidebloemstr201
32
11
35
10
82
0
73
14
45
18
41
14
43
5
73
9
22
Totaal zonder beheerder
41
11
45
19
73
6
75
7
55
17
53
8
62
6
67
9
758
Tabel 3-18 tevredenheid bezoekers over accommodatie (in %)
In tabel 3-19 is voor de verschillende binnensportaccommodaties nagegaan of bepaalde
accomodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden dan andere. Dit is gedaan
door per accommodatie voor tevredenheid over de onderscheiden aspecten te bepalen of die
tevredenheid 10 % meer afwijkt van het gemiddelde. Is de afwijking 10 % of meer naar boven
dan krijgt de accommodatie een “+”, is de afwijking 10 % of meer naar beneden dan krijgt de
accommodatie een “-“. Dit leidt tot de volgende resultaten
Uit tabel 3-19 blijkt, dat:
- Jan Massinkhal en Sporthal Bottendaal op alle aspecten een plus scoren. Voor de Jan
Massinkhal is dat 9 plussen en voor Sporthal Bottendaal 8, dit komt omdat Sporthal
Bottendaal geen ontmoetingsruimte heeft.
- Gymzaal Dominicanenstraat de enige is met 6 minnen.
Gymzaal Heidebloemstraat 201 heeft vijf minnen.
88
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
uiterlijk
ingang ontmoetin Geschikt
grootte
Verwar
sfeer
inrichting
Verlich
buiten
gsruimte /
heid
ming
ting
kant
hal
ruimte
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
1. Jan Massinkhal
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2. Sp Meijhorst
3. Sp Bottendaal
4. Sp Gildekamp
+
+
0
+
+
-
-
0
-
5. Sp Lindenholt college
+
0
-
6. Sp Onder St. Steven
+
0
+
7. Sp De Spil
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
+
-
0
-
-
+
-
9. Sp de Zwaluw
+
+
0
+
+
+
+
+
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
+
+
0
+
+
+
+
10. Gym Dobbelmanweg 7
11. Gym Dominicanenstr53
12. Gym F. Nightingalestr
13. Gym Heidebloemstr 75
0
14. Gym KanFaberstraat 65
-
+
0
15. Gym Leuvensbroek
-
-
0
+
0
+
0
16. Gym Malvert 3357
17. Gym Marie Curiestr15
18. Gym Palembangstraat 1
+
20. Gym Thorbeckestr79
-
-
-
-
0
+
-
0
+
+
0
25. Gym Zwanenveld 2124
-
-
0
26. Gym Heidebloemstr201
-
-
0
24. Gym Weezenhof 3003
0
+
-
-
-
+
-
-
-
0
22. Tolhuis 4446
+
-
+
-
-
2
3
1
1
5
0
2
1
-
0
3
+
1
6
6
0
-
0
2
+
6
2
+
-
+
0
4
-
-
8
0
+
+
0
0
3
-
-
9
0
7
+
0
-
21. Gym Tollenstr Spiegelst
23. Gym Uranusstraat 18
+
0
19. Gym Thorbeckestr77
+
+
+
abs aant
+ en –
tevreden
+
-
0
4
1
0
2
4
2
0
1
2
1
4
0
2
1
2
3
1
2
0
-
0
4
-
0
5
Tabel 3-19 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Hygiëne en onderhoud en informatie
Bij hygiëne gaat het om het schoonhouden van de sportruimte, de toiletten, de douches en de
kleedruimtes. Bij onderhoud gaat het om klein onderhoud, het onderhoud van de buitenkant en de
omgeving, het schoonhouden van de toegangsweg. Verder wordt er gekeken naar de beschikbare
informatie over de accommodatie, de herkenbaarheid en de reclame.
Tabel 3-20 laat zien, dat:
- 77 % van de bezoekers van accommodaties met beheerder, tevreden is over de hygiëne van
de sportruimte, 2 % is hier ontevreden over. Dit aspect scoort bij de accommodaties met
beheerder het hoogste percentage tevreden bezoekers.
Voor de accommodaties zonder beheerder ligt het tevredenheidpercentage over de hygiëne
van de sportruimte op 33 %, 35 % is ontevreden over de hygiëne van de sportruimte.
- Voor de accommodaties zonder beheerder het aspect klein onderhoud het laagste percentage
tevreden bezoekers scoort. Dit percentage bedraagt 51 %, 11 % van de bezoekers is hier
ontevreden over.
- 22 % van de bezoekers van accommodaties zonder beheerders tevreden is over de hygiëne
van de toiletten, 47 % is hier ontevreden over.
89
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
-
Voor de overige aspecten de tevredenheidpercentages van bezoekers van accommodaties met
beheerder tussen de 47 en 72 % liggen. De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 2 en
17 %.
Voor de overige aspecten de tevredenheidspercentages van bezoekers van accommodaties
zonder beheerder liggen tussen de 28 en 50 %. De ontevredenheidspercentages liggen tussen
de 9 en 39 %.
hygiene
hygiene
algemeen sport
ruimte
tevr ont
tevr ont
hygiene
toiletten
hygiene
douches
hygiene
klein
kleedruim onder
tes
houd
tevr ont
tevr ont
tevr ont
tevr ont
Onder
houd
buiten
kant
tevr ont
Onder
Schoon
houd
houden
omgeving toegangs
weg
tevr ont tevr ont
resp
1. Jan Massinkhal
77
0
80
3
63
10
69
3
70
0
97
0
93
0
72
3
73
3
30
2. Sp Meijhorst
70
5
77
2
49
19
62
8
68
4
67
2
47
6
41
11
54
2
137
Totaal met beheerder
71
4
77
2
52
17
64
7
69
3
72
2
56
5
47
10
58
2
167
3. Sp Bottendaal
77
0
70
0
70
10
62
4
67
0
76
7
63
17
48
24
54
23
30
4. Sp Gildekamp
42
23
47
19
28
33
30
26
54
14
53
4
44
6
28
21
49
9
85
5. Sp Lindenholt college
41
32
41
18
24
48
32
47
38
33
55
20
85
0
69
8
74
0
22
6. Sp Onder St. Steven
69
4
85
4
42
35
54
17
65
4
77
8
84
0
78
0
78
0
26
7
58
12
58
19
52
16
37
15
49
31
28
49
10
34
24
50
12
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
50
9
65
9
10
40
48
9
48
13
63
5
50
6
50
0
68
9
23
9. Sp de Zwaluw
71
6
75
6
63
10
74
13
66
16
79
0
85
4
69
10
74
3
32
6
71
16
47
10
50
7
48
10
55
20
43
31
4
31
4
46
8
32
13
50
18
42
3
68
8
42
18
27
52
19
55
5
41
14
61
4
33
12. Gym F. Nightingalestr
31
34
39
39
14
46
33
20
35
23
72
8
63
0
50
12
28
19
33
13. Gym Heidebloemstr 75
31
18
31
18
14
46
8
52
28
23
57
3
57
3
28
13
46
11
41
0
0
0
0
0 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15. Gym Leuvensbroek
16
60
17
46
5
73
5
55
0
60
32
16
21
32
27
14
25
5
25
16. Gym Malvert 3357
5
54
10
54
18
50
35
22
26
21
59
13
50
8
48
4
55
0
39
17. Gym Marie Curiestr15
0
71
7
71
7
85
12
53
7
54
63
0
48
5
52
14
74
4
28
18. Gym Palembangstraat 1
21
42
24
32
22
39
23
33
21
50
51
19
69
0
65
0
58
0
39
19. Gym Thorbeckestr77
11
70
7
74
16
48
24
38
17
48
27
8
27
8
19
15
23
23
27
20. Gym Thorbeckestr79
17
60
22
56
9
50
13
50
14
47
29
19
32
29
18
36
30
27
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
35
30
42
32
32
37
39
17
37
21
53
12
33
13
31
13
41
6
20
22. Tolhuis 4446
50
25
60
5
37
32
50
20
47
21
40
15
25
25
16
26
39
17
21
23. Gym Uranusstraat 18
46
8
38
0
25
33
0
22
38
0
82
0
70
0
60
0
60
0
13
24. Gym Weezenhof 3003
17
45
25
44
13
67
27
31
22
31
48
3
44
8
44
6
52
3
64
25. Gym Zwanenveld 2124
19
67
19
67
15
50
21
50
33
43
42
5
26
11
17
28
32
16
21
26. Gym Heidebloemstr201
18
50
18
32
17
67
19
50
15
40
44
6
41
12
24
0
47
6
22
Totaal zonder beheerder
29
39
33
35
22
47
28
32
32
30
51
11
49
9
39
14
50
9
758
7. Sp De Spil
10. Gym Dobbelmanweg 7
11. Gym Dominicanenstr53
14. Gym KanFaberstraat 65
Tabel 3-20 tevredenheid bezoekers over hygiëne, onderhoud en informatie
In tabel 3-21 is voor de verschillende binnensportaccommodaties nagegaan of bepaalde
accommodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden dan andere. Dit is
gedaan door per accommodatie voor tevredenheid over de onderscheiden aspecten te bepalen of
die tevredenheid 10 % meer afwijkt van het gemiddelde. Is de afwijking 10 % of meer naar boven
dan krijgt de accommodatie een “+”, is de afwijking 10 % of meer naar beneden dan krijgt de
accommodatie een “-“. Dit leidt tot de volgende resultaten.
90
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
hygiene
algemeen
tevr
ont
hygiene
sport
ruimte
tevr
1. Jan Massinkhal
ont
hygiene
toiletten
tevr
ont
hygiene
douches
tevr
ont
hygiene
kleedruim
tes
tevr
ont
+
klein
onder
houd
tevr
ont
Onder
Onder
houd
houd
buitenkant omgeving
tevr
+
+
+
+
ont
tevr
Schoon
houden
toegangs
weg
ont Tevr ont
+
+
2. Sp Meijhorst
3. Sp Bottendaal
+
+
4. Sp Gildekamp
+
+
5. Sp Lindenholt college
+
6. Sp Onder St. Steven
+
+
-
-
7. Sp De Spil
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
-
-
0
0
5
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
12. Gym F. Nightingalestr
+
13. Gym Heidebloemstr 75
0
9
-
-
1
4
+
-
0
3
+
+
-
0
7
+
+
-
0
+
+
-
0
+
+
-
-
5
+
9. Sp de Zwaluw
11. Gym Dominicanenstr53
+
+
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
10. Gym Dobbelmanweg 7
abs aant
+ en tevreden
+
-
+
+
7
1
+
+
9
0
0
7
+
1
5
+
-
-
3
1
0
2
14. Gym KanFaberstraat 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
9
15. Gym Leuvensbroek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
9
16. Gym Malvert 3357
-
-
0
2
17. Gym Marie Curiestr15
-
-
-
-
-
+
+
+
3
5
-
-
+
+
2
2
19. Gym Thorbeckestr77
-
-
-
-
-
-
-
0
7
20. Gym Thorbeckestr79
-
-
-
-
-
-
-
0
9
1
1
4
18. Gym Palembangstraat 1
-
21. Gym Tollenstr Spiegelst
+
22. Tolhuis 4446
+
+
23. Gym Uranusstraat 18
+
24. Gym Weezenhof 3003
-
25. Gym Zwanenveld 2124
-
-
26. Gym Heidebloemstr201
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
5
+
+
+
+
5
1
0
2
0
5
0
4
-
-
-
Tabel 3-21 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Uit tabel 3-21 blijkt, dat:
- Sportzaal Onder St. Steven en Sportzaal de Zwaluw op alle 12 aspecten van hygiëne en
onderhoud een plus scoren.
- Sportzaal Bottendaal en de SSGN ook goed scoren met beide 7 plussen.
- Gymzaal Kan. Faberstraat, Leuvensbroek en Thorbeckestraat 79 de enige
binnensportaccommodaties zijn, die op alle aspecten een min scoren.
Personeel
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de beheerder(s) van de accommodatie. Nagegaan wordt
of de beheerder gewaardeerd wordt door de huurders. Ingegaan wordt op de vriendelijkheid, de
deskundigheid, de bereikbaarheid, de service en de zorg voor een prettige en veilige omgeving
door de beheerder.
De Jan Massinkhal en Sporthal Meijhorst zijn de enige binnensportaccommodaties die beschikken
over personeel, daarom zijn alleen deze accommodaties opgenomen in de tabel.
91
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Vriendelijk
heid
tevr ont
Deskundig
heid
tevr ont
Bereikbaar
heid
tevr ont
service
zorg prettige
veilige omgeving
tevr Ont
resp
tevr
ont
1. Jan Massinkhal
93
0
92
0
90
0
86
0
70
4
30
2. Sp Meijhorst
81
0
73
2
66
2
71
4
71
5
137
167
met beheerder
83
0
76
2
71
2
74
3
71
5
Tabel 3-22 tevredenheid bezoekers over het personeel
Uit tabel 3-22 blijkt, dat:
- 83 % van de gebruikers van de Jan Massinkhal en Sporthal de Meijhorst tevreden is over de
vriendelijkheid van het personeel. Geen enkele bezoeker is hier ontevreden over. Dit aspect
zorgt voor het hoogste percentage tevreden bezoekers.
- 71 % van de bezoekers tevreden is over de bereikbaarheid van het personeel en over de zorg
voor een prettige en veilige omgeving door het personeel. Respectievelijk 2 en 5 % van de
bezoekers is hier ontevreden over. Deze aspecten scoort het laagste percentage tevreden
bezoekers.
- 76 % van de bezoekers tevreden is over de deskundigheid van het personeel en 74 %
tevreden is over de service van het personeel. Respectievelijk 2 en 3 % is hier ontevreden
over.
In tabel 3-23 is met de plus en min-methode voor de verschillende binnensportaccommodaties
nagegaan of bepaalde accommodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden
dan andere. Dit leidt tot de volgende resultaten:
1. Jan Massinkhal
Vriendelijk
heid
Deskundig
heid
Bereikbaar
heid
tevr
tevr
tevr
+
ont
+
ont
+
2. Sp Meijhorst
ont
service
tevr
+
ont
zorg prettige
abs aant +
veilige omgeving
en tevreden
tevr Ont
+
4
0
0
0
Tabel 3-23 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
In tabel 3-23 is te zien, dat:
- De Jan Massinkhal op vier van de vijf aspecten een plus scoort, alleen voor zorg voor een
prettige en veilige omgeving wijkt het tevredenheidpercentage van de Jan Massinkhal niet
meer dan 10 % af van het gemiddelde.
- De tevredenheidpercentages van Sporthal Meijhorst niet meer dan 10 % afwijken van het
gemiddelde.
Horeca
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de horeca van de accommodaties. Nagegaan wordt of het
aanbod goed is, de prijs en kwaliteitsverhouding, de service en de hygiëne.
De Jan Massinkhal en Sporthal Meijhorst zijn de enige die beschikken over een horecagelegenheid,
daarom zijn alleen deze accommodaties in de tabel opgenomen.
92
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
aanbod
prijs /
kwaliteit
tevr ont
service
hygiene
Resp
tevr
ont
tevr
ont
tevr
1. Jan Massinkhal
68
5
41
14
41
27
59
ont
0
30
2. Sp Meijhorst
31
22
30
25
35
23
39
12
137
met beheerder
39
18
33
22
36
24
44
9
167
Tabel 3-24 tevredenheid bezoekers over horeca
Uit tabel 3-24 blijkt, dat:
- 44 % van de bezoekers tevreden is over de hygiëne in de horecagelegenheid. 9 % van de
bezoekers is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden
bezoekers.
- 33 % van de bezoekers tevreden is over de prijs/kwaliteitsverhouding, 22 % van de bezoekers
is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden bezoekers.
- 39 % van de bezoekers tevreden is over het aanbod van de horecagelegenheid, 18 % is hier
ontevreden over.
- 36 % van de bezoekers tevreden is over de service in de horecagelegenheid, 24 % is hier
ontevreden over.
In tabel 3-25 is met de plus en min-methode voor de verschillende binnensportaccommodaties
nagegaan of bepaalde accommodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden
voor de horeca-aspecten dan andere. Dit leidt tot de volgende resultaten:
aanbod
tevr
1. Jan Massinkhal
ont
prijs /
kwaliteit
tevr
ont
service
tevr
+
2. Meijhorst
ont
hygiene
tevr
+
ont
Abs aant +
en tevreden
+
2
0
0
0
Tabel 3-25 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
In tabel 3-25 is te zien, dat:
- de meeste tevredenheidpercentages niet meer dan 10 % afwijken van het gemiddelde.
- De Jan Massinkhal twee keer een tevredenheidpercentage heeft dat meer dan 10 % naar
boven afwijkt van het gemiddelde, namelijk voor het aanbod en voor de hygiëne.
Faciliteiten
In deze subparagraaf wordt gekeken naar de tevredenheid van de bezoekers over de faciliteiten. Er
wordt gekeken naar de kwaliteit van de sportvloer, de belijning van de vloer, de hoeveelheid
materialen, de verlichting, het comfort van de kleedruimten en het comfort van de douches.
In tabel 3-26 is te zien, dat:
- 88 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties met beheerder tevreden is over de
kwaliteit van de sportvloer. Slechts 1 % is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste
percentage tevreden bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheerder.
- 85 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties zonder beheerder tevreden is over de
belijning. Slechts 1 % is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage
tevreden bezoekers van de binnensportaccommodaties zonder beheerder.
- 45 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties met beheerder tevreden is over het
comfort van de douches. 18 % van de bezoekers is hier ontevreden over. Dit aspect scoort
het laagste percentage tevreden en het hoogste percentage ontevreden bezoekers van
binnensportaccommodaties met beheerder.
93
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
-
29 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties zonder beheerder tevreden is over het
comfort van de douches. Maar liefst 38 % van de bezoekers is hier ontevreden over. Dit
aspect scoort het laagste percentage tevreden bezoekers en het hoogste percentage
ontevreden bezoekers van de binnensportaccommodaties zonder beheerder.
Voor de overige aspecten van de accommodaties met beheerder het tevredenheidpercentage
tussen de 53 en 85 % ligt. De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 2 en 9 %.
Voor de overige aspecten van de accommodaties zonder beheerder het
tevredenheidpercentage tussen de 43 en 80 % ligt. De ontevredenheidspercentages liggen
tussen de 5 en 20 %.
kwaliteit belijning
sportvloer vloer
tevr ont
Hoeveel
kwaliteit verlichting Comfort
comfort
heid
materialen
kleedruim douches
materialen
ten
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
tevr ont
resp
1. Jan Massinkhal
86
0
86
0
87
4
88
0
79
7
69
0
52
4
30
2. Sp Meijhorst
89
1
84
2
75
2
71
4
68
7
49
10
43
21
137
Totaal met beheerder
88
1
85
2
77
2
74
3
70
7
53
9
45
18
167
3. Sp Bottendaal
80
0
90
0
75
7
89
0
93
0
70
0
32
20
30
4. Sp Gildekamp
88
2
86
2
61
12
60
10
77
5
51
11
25
49
85
5. Sp Lindenholt college
91
5
91
0
59
9
45
27
64
23
48
14
39
28
22
6. Sp Onder St. Steven
96
4
96
0
87
4
67
17
69
19
62
15
42
42
26
7. Sp De Spil
67
14
71
7
55
17
49
19
60
7
44
17
37
31
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
91
4
91
0
68
11
42
37
91
5
70
13
78
4
23
9. Sp de Zwaluw
84
3
90
0
85
4
82
0
78
13
77
6
50
11
32
10. Gym Dobbelmanweg 7
68
10
83
3
82
0
57
21
35
48
13
28
12
62
32
11. Gym Dominicanenstr53
64
15
96
0
48
26
48
22
73
9
26
32
4
70
33
12. Gym F. Nightingalestr
88
3
96
0
71
0
58
0
76
6
74
10
36
36
33
13. Gym Heidebloemstr 75
88
2
88
0
52
12
44
19
55
10
41
12
4
65
41
0 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14. Gym KanFaberstraat 65
100
15. Gym Leuvensbroek
56
4
72
0
47
0
47
7
67
0
13
25
28
28
25
16. Gym Malvert 3357
73
14
79
3
67
15
63
3
76
8
58
11
29
24
39
17. Gym Marie Curiestr15
74
4
67
8
31
31
38
23
81
4
19
23
12
59
28
18. Gym Palembangstraat 1
95
0
89
0
70
17
66
16
74
5
38
44
36
36
39
19. Gym Thorbeckestr77
78
4
77
0
52
4
58
4
63
0
46
17
47
18
27
20. Gym Thorbeckestr79
67
8
80
3
71
6
72
3
68
6
8
50
8
46
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
75
0
80
0
53
12
61
22
40
30
42
21
39
33
20
22. Tolhuis 4446
81
0
86
0
81
0
71
0
76
0
43
29
38
23
21
23. Gym Uranusstraat 18
92
0
82
0
55
0
45
0
58
0
55
0
20
30
13
24. Gym Weezenhof 3003
79
0
88
0
82
5
82
0
78
3
36
20
27
14
64
25. Gym Zwanenveld 2124
71
24 100
0
50
13
50
0
52
0
24
48
25
67
21
26. Gym Heidebloemstr201
86
5
85
8
82
9
82
0
71
5
25
30
14
57
22
Totaal zonder beheerder
80
5
85
1
66
9
62
10
70
9
43
20
29
38
758
Tabel 3-26 tevredenheid bezoekers over faciliteiten
In tabel 3-27 is met de plus en min-methode voor de verschillende binnensportaccommodaties
nagegaan of bepaalde accomodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden
voor de in tabel 3-26 genoemde aspecten dan andere.
Dit leidt tot de volgende resultaten:
94
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
kwaliteit
sportvloer
tevr
ont
comfort
kwaliteit verlichting Comfort
Hoeveel
douches
materialen
kleedruim
heid
ten
materialen
ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
belijning
vloer
tevr
1. Jan Massinkhal
+
+
+
+
4
0
0
0
+
+
+
3
0
0
0
+
2
1
+
5
0
0
4
1
2. Sp Meijhorst
3. Sp Bottendaal
4. Sp Gildekamp
5. Sp Lindenholt college
+
6. Sp Onder St. Steven
+
+
+
-
-
-
-
+
+
7. Sp De Spil
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
-
+
10. Gym Dobbelmanweg 7
-
11. Gym Dominicanenstr53
-
12. Gym F. Nightingalestr
+
+
15. Gym Leuvensbroek
-
+
-
-
+
13. Gym Heidebloemstr 75
14. Gym KanFaberstraat 65
+
-
9. Sp de Zwaluw
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
16. Gym Malvert 3357
18. Gym Palembangstraat 1
-
-
+
+
-
4
0
-
-
1
4
-
-
1
5
2
0
-
0
4
-
2
5
-
0
5
+
1
0
-
1
5
1
0
+
1
1
-
1
3
+
1
2
1
0
2
3
-
-
-
+
+
24. Gym Weezenhof 3003
26. Gym Heidebloemstr201
-
-
22. Tolhuis 4446
25. Gym Zwanenveld 2124
4
+
-
21. Gym Tollenstr Spiegelst
23. Gym Uranusstraat 18
+
+
+
19. Gym Thorbeckestr77
20. Gym Thorbeckestr79
+
+
+
17. Gym Marie Curiestr15
+
abs aant
+ en tevreden
+
-
-
-
+
+
-
-
+
+
-
+
-
-
2
0
1
4
2
2
Tabel 3-27 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Uit tabel 3-27 blijkt, dat:
- Sporthal Onder St. Steven het grootste aantal plussen heeft. Deze accommodatie heeft op 5
van de 7 aspecten een plus gescoord.
- De Jan Massinkhal, Sportzaal IJsbeerstraat en Sportzaal de Zwaluw op 4 van de 7 aspecten
een plus scoren.
- Gymzaal Dominicanenstraat, Gymzaal Kan. Faberstraat, Gymzaal Leuvensbroek en Gymzaal
Marie Curiestraat op 5 van de 7 aspecten een min scoren.
- Sporthal de Spil, Gymzaal Dobbelmanweg, Gymzaal Heidebloemstraat en Gymzaal Zwanenveld
op 4 van de 7 aspecten een min scoren.
Bereikbaarheid
In deze subparagraaf zal worden ingegaan op de bereikbaarheid van de accommodaties.
In dat kader zal worden ingegaan op de bereikbaarheid te voet, per (brom) fiets, per auto of per
openbaar vervoer.
Verder zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de (brom) fiets te stallen en de
parkeermogelijkheden.
95
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
d.m.v. te
stallen
bereikbaarh Parkeermo
Bereikbaarheid
voet /
(brom)fiets eid d.m.v. gelijkheden
dmv ov
(brom) fiets
auto
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont
resp
1. Jan Massinkhal
88
0
65
8
97
0
81
11
62
5
30
2. Sp Meijhorst
80
0
62
12
88
0
78
2
66
2
137
Totaal met beheerder
82
0
62
11
90
0
79
3
65
3
167
3. Sp Bottendaal
93
0
42
4
28
6
35
12
27
18
30
4. Sp Gildekamp
75
4
18
49
45
25
20
54
27
3
85
5. Sp Lindenholt college
85
15
15
69
86
0
91
0
78
11
22
6. Sp Onder St. Steven
92
0
36
32
13
63
0
79
60
7
26
7. Sp De Spil
75
7
62
3
76
2
64
12
77
0
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
90
0
21
68
95
0
100
0
33
33
23
9. Sp de Zwaluw
83
0
57
21
89
7
81
4
19
24
32
10. Gym Dobbelmanweg 7
85
0
8
50
73
0
62
0
40
0
32
11. Gym Dominicanenstr53
97
0
53
20
42
16
11
58
0
0
33
12. Gym F. Nightingalestr
74
0
23
23
55
13
33
17
13
27
33
13. Gym Heidebloemstr 75
89
0
29
43
75
0
38
31
55
0
41
14. Gym KanFaberstraat 65
100
0
0
0
100
0
0
100
0
0
1
15. Gym Leuvensbroek
90
5
4
71
83
0
52
17
58
5
25
16. Gym Malvert 3357
84
0
39
27
62
3
48
10
25
6
39
17. Gym Marie Curiestr15
88
0
36
27
71
8
50
17
0
36
28
18. Gym Palembangstraat 1
73
0
58
3
65
0
50
3
20
20
39
19. Gym Thorbeckestr77
83
0
29
25
62
0
69
0
35
6
27
20. Gym Thorbeckestr79
85
0
27
33
75
3
47
9
33
5
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
89
5
44
33
88
0
88
6
43
29
20
22. Tolhuis 4446
60
10
33
28
53
11
35
10
0
62
21
23. Gym Uranusstraat 18
83
0
25
42
64
0
42
17
60
0
13
24. Gym Weezenhof 3003
86
2
25
52
90
0
56
17
52
11
64
25. Gym Zwanenveld 2124
47
5
21
50
50
6
83
6
25
58
21
26. Gym Heidebloemstr201
76
0
19
38
100
0
43
21
29
14
22
Totaal zonder beheerder
82
2
33
34
67
7
51
19
38
13
758
Tabel 3-28 Tevredenheid bezoekers over de bereikbaarheid
In tabel 3-28 is te zien, dat:
- 82 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties zonder beheerder tevreden is over de
bereikbaarheid van de accommodatie te voet of per (brom) fiets. Slechts 2 % is hier
ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden bezoekers van de
binnensportaccommodaties zonder beheerder.
- 33 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties zonder beheerder tevreden is over de
stalling van de (brom) fiets. Maar liefst 34 % is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het
laagste percentage tevreden bezoekers en het hoogste percentage ontevreden bezoekers van
de accommodaties zonder beheerder.
- Voor de overige aspecten de tevredenheidpercentages van de bezoekers van
binnensportaccommodaties zonder beheerder tussen de 38 en 67 % liggen en de
ontevredenheidspercentages tussen de 7 en 19 %.
- 90 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties met beheerder tevreden is over de
bereikbaarheid van de accommodatie door middel van de auto. Geen enkele bezoeker is hier
96
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
-
ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden bezoekers van de
binnensportaccommodaties met beheerder.
62 % van de bezoekers van binnensportaccommodaties met beheerder is tevreden over de
stalling van de (brom) fiets. 11 % is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste
percentage tevreden bezoekers en het hoogste percentage ontevreden bezoekers van de
binnensportaccommodaties met beheerder.
Voor de overige aspecten de tevredenheidpercentages van de bezoekers van
binnensportaccommodaties met beheerder tussen de 65 en 82 % liggen en de
ontevredenheidspercentages tussen de 0 en de 3 %.
In tabel 3-29 is met de plus en min-methode voor de verschillende binnensportaccommodaties
nagegaan of bepaalde accommodaties beter of slechter door hun bezoekers gewaardeerd worden
voor de in tabel 3-28 genoemde aspecten dan andere.
Dit leidt tot de volgende resultaten:
d.m.v. te
stallen
bereikbaarh Parkeermo
Bereikbaarheid
voet /
(brom)fiets eid d.m.v. gelijkheden
dmv ov
(brom) fiets
auto
tevr ont tevr ont tevr ont tevr ont tevr Ont
abs aant +
en tevreden
+
-
1. Jan Massinkhal
0
2. Sp Meijhorst
0
0
-
1
3
3. Sp Bottendaal
+
-
-
0
4. Sp Gildekamp
-
-
-
-
0
4
5. Sp Lindenholt college
-
+
+
+
3
1
-
+
2
2
+
+
3
0
2
1
3
1
1
1
6. Sp Onder St. Steven
+
7. Sp De Spil
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
9. Sp de Zwaluw
10. Gym Dobbelmanweg 7
11. Gym Dominicanenstr53
+
-
+
+
+
+
+
+
12. Gym F. Nightingalestr
+
-
-
-
2
3
-
-
-
-
0
4
-
+
1
1
-
+
-
-
2
3
-
+
+
2
1
-
0
1
13. Gym Heidebloemstr 75
14. Gym KanFaberstraat 65
+
15. Gym Leuvensbroek
16. Gym Malvert 3357
17. Gym Marie Curiestr15
18. Gym Palembangstraat 1
-
+
+
19. Gym Thorbeckestr77
-
0
1
-
1
1
+
20. Gym Thorbeckestr79
21. Gym Tollenstr Spiegelst
22. Tolhuis 4446
+
-
+
+
-
-
23. Gym Uranusstraat 18
24. Gym Weezenhof 3003
25. Gym Zwanenveld 2124
26. Gym Heidebloemstr201
+
-
-
-
-
+
+
1
0
0
0
3
0
-
0
4
+
1
0
+
2
0
-
1
4
1
1
Tabel 3-29 tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Uit tabel 3-29 blijkt, dat:
- het hoogste aantal gehaalde plussen 3 is. Geen enkele accommodatie scoort op alle 5
aspecten of 4 van de 5 aspecten een plus. Sporthal Lindenholt College, Sporthal de Spil,
97
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
Sportzaal de Zwaluw en Gymzaal Tollensstraat/Spiegelstraat zijn de enige accommodaties die
3 plussen scoren.
Sporthal Gildekamp, Gymzaal F. Nightingalestraat, Gymzaal Tolhuis en Gymzaal Zwanenveld
op 4 van de 5 aspecten een min scoren.
Andere gebruikers
Nagegaan is of andere gebruikers overlast veroorzaken.
1. Jan Massinkhal
2. Sp Meijhorst
ja, overlast
respons
3
30
19
137
3. Sp Bottendaal
7
30
4. Sp Gildekamp
16
85
5. Sp Lindenholt college
14
22
6. Sp Onder St. Steven
31
26
7. Sp De Spil
40
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
22
23
9
32
9. Sp de Zwaluw
10. Gym Dobbelmanweg 7
16
32
11. Gym Dominicanenstr53
3
33
12. Gym F. Nightingalestr
6
33
13. Gym Heidebloemstr 75
22
41
14. Gym KanFaberstraat 65
100
1
15. Gym Leuvensbroek
12
25
16. Gym Malvert 3357
5
39
17. Gym Marie Curiestr15
7
28
18. Gym Palembangstraat 1
10
39
19. Gym Thorbeckestr77
15
27
20. Gym Thorbeckestr79
25
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
15
20
22. Tolhuis 4446
24
21
23. Gym Uranusstraat 18
0
13
24. Gym Weezenhof 3003
3
64
25. Gym Zwanenveld 2124
0
21
26. Gym Heidebloemstr201
9
22
17
925
Totaal:
Tabel 3-30: % bezoekers dat aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren
Het blijkt, dat in totaal 17 procent van de huurders aangeeft overlast van andere gebruikers in de
accommodatie te hebben. Het gaat dan om ongeveer 157 bezoekers.
Voor de Spil ligt het percentage bezoekers dat overlast ervaart van andere gebruikers op 40 %.
De waardering
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de
binnensportaccommodaties te krijgen. Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het
gemiddelde rapportcijfer. Daarnaast zijn de in voorafgaande paragrafen gegeven plussen en minnen
opgeteld tot een totaal score. Een plus staat voor een hoger (10% of meer) percentage tevreden
bezoekers dan gemiddeld, een min voor een lager percentage tevreden bezoekers dan gemiddeld.
In totaal zijn de accommodaties op 38 aspecten beoordeeld. De aspecten van de horeca en het
personeel zijn in deze tabel weggelaten, omdat alleen de Jan Massinkhal en Sporthal Meijhorst
98
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
beschikken over horeca en personeel. Daardoor komen slechts 30 aspecten in aanmerking voor
het totaliseren van de plussen en minnen. In kolom 3 en 4 van de onderstaande tabel zijn de
scores van de plussen en minnen te vinden.
gemiddeld
cijfer
8
tot aantal
plussen
18
tot aantal
minnen
0
aantal resp
2. Sp Meijhorst
8
0
0
137
Totaal met beheerder
8
9
0
167
3. Sp Bottendaal
8
19
3
30
4. Sp Gildekamp
7
5
8
85
5. Sp Lindenholt college
7
10
3
22
6. Sp Onder St. Steven
8
21
2
26
7. Sp De Spil
7
5
10
45
8. Sp IJsbeerstr, SSGN
7
16
7
23
9. Sp de Zwaluw
8
23
1
32
10. Gym Dobbelmanweg 7
6
2
15
32
11. Gym Dominicanenstr53
6
5
19
33
12. Gym F. Nightingalestr
7
11
5
33
13. Gym Heidebloemstr 75
7
1
9
41
14. Gym KanFaberstraat 65
.
10
19
1
15. Gym Leuvensbroek
7
2
19
25
16. Gym Malvert 3357
7
2
3
39
1. Jan Massinkhal
30
17. Gym Marie Curiestr15
6
6
15
28
18. Gym Palembangstraat 1
7
6
3
39
19. Gym Thorbeckestr77
7
3
11
27
20. Gym Thorbeckestr79
6
2
16
36
21. Gym Tollenstr Spiegelst
7
5
5
20
22. Tolhuis 4446
7
7
10
21
23. Gym Uranusstraat 18
7
11
5
13
24. Gym Weezenhof 3003
7
6
2
64
25. Gym Zwanenveld 2124
6
2
17
21
26. Gym Heidebloemstr201
7
3
12
22
Totaal zonder beheerder
7
7,6
9,1
758
Tabel 3-32: waardering binnensportaccommodaties door bezoekers
Het cijfer
De binnensportaccommodaties met beheerder krijgen van alle bezoekers een 8.
De binnensportaccommodaties zonder beheerder krijgen van alle bezoekers een 7.
Plussen en minnen
In totaal zijn er aan de huurders 30 aspecten ter beoordeling voorgelegd. Zoals bekend is aan de
huurders voor alle aspecten gevraagd of ze er tevreden of ontevreden over zijn. Het onderzoek
leverde voor alle 33 aspecten een gemiddeld tevredenheidpercentage op. In bovenstaande tabel
zijn alleen de positieve en negatieve afwijkingen van 10 % of meer van het gemiddelde
opgenomen. In de kolom “tot aantal plussen” staan dus de percentages tevreden huurders die
minstens 10 % of hoger liggen dan het gemiddelde. In de kolom “tot aantal minnen” staan de
percentages tevreden huurders die minstens 10 % of lager liggen dan het gemiddelde.
Veel plussen voor een accommodatie geven aan, dat meer dan een gemiddeld aantal bezoekers
tevreden is over veel aspecten van die accommodatie. Veel minnen voor een accommodatie geven
99
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
aan, dat minder dan een gemiddeld aantal bezoekers tevreden is over veel aspecten van die
accommodatie.
Tabel 3-32 laat zien dat Sportzaal de Zwaluw (23x), Sporthal Onder St. Steven (21x), Sporthal
Bottendaal (19x) en de Jan Massinkhal (18x) relatief vaak positief scoren op de beoordeelde
aspecten. Dus voor relatief veel aspecten hebben deze binnensportaccommodaties een meer dan
gemiddeld aantal tevreden bezoekers.
Relatief veel minnen krijgen de gymzalen aan de Dominicanenstraat (19x), de Kan. Faberstraat
(19x), Leuvensbroek (19x) en Zwanenveld (17x).
Waarderen de bezoekers consequent
Nagegaan wordt of de bezoekers consequent waarderen. Dit wil zeggen, krijgen de
accommodaties met de hoogste rapportcijfers ook de meeste plussen en de minste minnen.
Kijken we nauwkeurig naar bovenstaande tabel dan kan geconstateerd worden, dat uit de
opgenomen gegevens niet per accommodatie een volledig consistent beeld naar voren komt.
Dus, niet altijd heeft een accommodatie met een hoger cijfer meer plussen en minder minnen dan
gemiddeld. Kijken we bijvoorbeeld naar de accommodaties met de hoogste en met de laagste
rapportcijfers dan zien we het volgende:
-
De groep met een hoog rapportcijfer
De Jan Massinkhal krijgt een 8 als rapportcijfer, de 18 plussen zijn hiermee in
overeenstemming.
Hetzelfde geldt voor Sporthal Bottendaal. Een 8 en 19 plussen.
Sporthal onder St. Steven krijgt ook een 8 en deze accommodatie heeft 21 plussen.
Sporthal de Zwaluw, die ook een 8 scoort heeft 23 plussen.
Tot zover zijn de waarderingen nog consequent.
Sporthal Meijhorst echter, krijgt ook een 8 als rapportcijfer, maar deze accommodatie krijgt
geen enkele plus of min. Dat kan komen door het grote aantal respondenten. Deze groep heeft
voor een groot deel het gemiddelde van alle respondenten bepaald. Het is dan niet
verwonderlijk dat de waardering van deze groep rond het gemiddelde zit.
Kortom, in deze groep lijkt de waardering consistent.
-
De groep met een laag rapportcijfer
Voor de groep met een 6 als rapportcijfer wordt ook een consistent beeld gevonden. Alle
accommodaties die een 6 scoren, hebben ook een groot aantal minnen en een laag aantal
plussen.
Worden de accommodaties aan de hand van de door de bezoekers gegeven rapportcijfers in
groepen ingedeeld, dan wordt het volgende verkregen:
Cijferwaardering
8
7
6
Gem. aantal
plussen
16,2
6,2
3,4
Tabel 3-33: waardering nader geanalyseerd
100
Gem. aantal
minnen
1,2
7,5
16,4
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
Tabel 3-33 laat een consistent beeld zien. De groep met het rapportcijfer 8 heeft gemiddeld het
grootste aantal plussen en het laagste aantal minnen. De groep met het rapportcijfer 6 heeft
gemiddeld het laagste aantal plussen en het hoogste aantal minnen. De groep met een 7 zit er met
het aantal plussen en minnen precies tussenin.
Betrouwbaarheid van de gegevens
Hiervoor is geconstateerd, dat het aantal respondenten per accommodatie bekeken aan de lage
kant is. Er werd opgewezen, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de gegevens per accommodatie.
Op grond van de hierboven gevonden resultaten betreffende de consistentie in de waardering kan
nu gesteld worden, dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de onderzoekgegevens over de
groep bezoekers van wijkaccommodaties toegenomen is.
Gewenste verbeteringen
De bezoekers van de binnensportaccommodaties mochten aangeven welke verbeteringen van de
accommodatie zij wensen.
Van de bezoekers van binnensportaccommodaties met beheerder gaf:
- 13,4 % aan beter materiaal te wensen;
- 12,2 % betere douches te willen en;
- 9,8 % vriendelijker personeel te wensen.
Van de bezoekers van binnensportaccommodaties zonder beheerders wenst:
- 21,6 % dat het gebouw beter schoongehouden wordt;
- 14,5 % dat er beter materiaal komt en
6,5 % dat er een betere oplossing voor de afsluiting van de buitendeur komt.
101
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
3.4 De waardering per accommodatie door huurder en bezoeker
3.4.1 Jan Massinkhal
Bezoekers
De Turf krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer van de 30 bezoekers, die een vragenlijst hebben
ingevuld.
Het blijkt, dat relatief veel bezoekers tevreden te zijn over de volgende aspecten:
- de uiterlijk, de ingang, de sfeer, verwarming en verlichting en de geschiktheid van de eigen
ruimte;
- de hygiëne van de toiletten en alle onderhoudsaspecten betreffende de accommodatie;
- de verschillende aspecten van het personeel;
- het aanbod in de horeca en;
- faciliteiten als verlichting en comfort kleedkamers.
Huurders
De 32 huurders geven gemiddeld een 8,1.
Ook de huurders zijn meer dan gemiddeld tevreden over:
- de geschiktheid van de gehuurde ruimte, de prijs/kwaliteitverhouding, het uiterlijk van het
gebouw, de ingang en de grootte;
- de hygiëne in het algemeen, de toiletten en de douches, de hygiëne van de zaal, kleedruimten
en ook over het onderhoud;
- de bereikbaarheid en deskundigheid van het personeel;
- het aanbod, de prijs/kwaliteitsverhouding van het aanbod, de service en de hygiëne van de
horeca en;
- de kwaliteit van het sportmateriaal en het comfort van douches en kleedruimten;
Er zijn minder tevreden huurders over de belijning op de vloer (12% ontevreden).
3.4.2 Sporthal Meijhorst
Bezoekers
De sporthal Meijhorst krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer van de 137 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er gemiddeld uitkomt. Er vallen geen
positieve en geen negatieve punten op.
Huurders
De 16 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,5.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
102
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
de geschiktheid van de gehuurde ruimte voor het doel waarvoor de ruimte gehuurd wordt;
de hygiëne in het algemeen, van de douches, de zaal en de kleedruimten en
de kwaliteit van de sportvloer en de materialen.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over de volgende aspecten:
- de sfeer en de verlichting in het algemeen (19% ontevreden) in de zaal;
- het onderhoud van de buitenkant en in de directe omgeving van de accommodatie (maar
niemand is ontevreden);
- alle aspecten van de horecavoorzieningen (het maximum: 11% ontevreden over service);
- de verlichting van de sportruimte (13% ontevreden).
3.4.3 Sportzaal Bottendaal
Bezoekers
De sportzaal Bottendaal krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer van de 30 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat deze accommodatie op veel van de onderscheiden aspecten
positief scoort.
Minnetjes worden gescoord voor:
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en openbaar vervoer (18% ontevreden) en
de parkeermogelijkheden (12% ontevreden).
Huurders
De 18 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,4.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de hygiëne in het algemeen en die van de zaal;
- alle aspecten van het personeel;
- de kwaliteit van de materialen en het comfort van de kleedruimten.
Relatief weinig huurders zijn tevreden over de volgende aspecten:
- alle aspecten van de horecavoorzieningen (het maximum: 13% ontevreden over service en
hygiëne);
- het comfort van de douches (39% ontevreden).
3.4.4 Sportzaal Onder de St Steven
Bezoekers
De sportzaal Onder de St Steven krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer van de 26 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk, de ingang, de geschiktheid en de grootte van de ruimte;
- alle aspecten van hygiëne en onderhoud en;
- de kwaliteit van de sportvloer, de belijning, het comfort van de kleedruimten en douches.
103
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Minder tevreden bezoekers zijn er voor
- de bereikbaarheid per auto (63% ontevreden) en de parkeermogelijkheden (79% ontevreden).
Huurders
De 13 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,8.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de geschiktheid van de gehuurde ruimte voor het doel waarvoor de ruimte gehuurd wordt; het
uiterlijk, de grootte en de verwarming;
- alle aspecten van de hygiëne en het onderhoud;
- alle aspecten van het personeel en;
- de kwaliteit van de materialen en het comfort van de douches.
Er zijn geen aspecten waarover relatief weinig huurders tevreden zijn.
3.4.5 Sportzaal de Zwaluw
Bezoekers
De sportzaal de Zwaluw krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer van de 32 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk, de ingang, de geschiktheid en de grootte van de ruimte, de verwarming, de sfeer
en de inrichting;
- alle aspecten van hygiëne en onderhoud en;
- de kwaliteit van de materialen en het comfort van de kleedruimten en douches.
Minder tevreden bezoekers zijn er alleen voor
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (24% ontevreden).
Huurders
De 14 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,8.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de geschiktheid van de gehuurde ruimte voor het doel waarvoor de ruimte gehuurd wordt, de
ingang, de sfeer, de verlichting, de grootte en de verwarming;
- de meeste aspecten van de hygiëne en het onderhoud;
- de meeste aspecten van het personeel;
- de kwaliteit van sportvloer, de belijning, de materialen en het comfort van kleedruimten en de
douches.
Er zijn geen aspecten waarover relatief weinig huurders tevreden zijn.
104
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.4.6 Sportzaal de Gildekamp
Bezoekers
De sportzaal de Gildekamp krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 85 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de sfeer en de inrichting en;
- de hygiëne in het algemeen, de sportruimte en de kleedruimte.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de geschiktheid (11% ontevreden) en grootte (18% ontevreden) van de ruimte en het uiterlijk;
- het onderhoud aan de omgeving (21% ontevreden);
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto (25% ontevreden en openbaar vervoer (3%
ontevreden) en de parkeermogelijkheden (54% ontevreden).
Huurders
De 13 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de verlichting;
- het klein onderhoud;
- alle aspecten van het personeel en horeca;
- de kwaliteit van sportvloer, de belijning, de materialen en de verlichting van de sportruimte.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de prijs/kwaliteitverhouding betreffende de gehuurde ruimte (23% ontevreden), de verwarming
(31% ontevreden) en het uiterlijk (8% ontevreden);
- de hygiëne van de toiletten (46% ontevreden) en de douches (42% ontevreden) en;
- het comfort van de douches (58% ontevreden).
3.4.7 Sportzaal Lindenholt College
Bezoekers
De sportzaal Lindenholt College krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 22 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk;
- de hygiëne in het algemeen en alle aspecten van het onderhoud;
- de kwaliteit van de sportvloer en het comfort van de douches
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en openbaar vervoer en de
parkeermogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de geschiktheid van de ruimte (9% ontevreden);
105
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
de kwaliteit van de materialen (27% ontevreden);
de mogelijkheden om de fiets te stallen (69% ontevreden).
Huurders
De 7 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 6,9.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- uiterlijk, ingang, sfeer, grootte en verwarming;
- het klein onderhoud;
- de kwaliteit van sportvloer en de materialen en.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de geschiktheid van de ruimte en de prijs/kwaliteitverhouding betreffende de gehuurde ruimte
(14% ontevreden) en de verlichting (niemand ontevreden);
- de hygiëne van de douches (43% ontevreden) en de kleedruimten (43% ontevreden) en;
- het comfort van de kleedruimten (14% ontevreden).
3.4.8 Sportzaal de Spil
Bezoekers
De sportzaal de Spil krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 45 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk en de sfeer en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer en de parkeer- en
stallingmogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de verwarming van de ruimte (29% ontevreden);
- de hygiëne in het algemeen (58% ontevreden), de hygiëne van de sportruimte (58%
ontevreden), de hygiëne van de douches (37% ontevreden) en de hygiëne van de kleedruimten
(49% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de sportvloer (14% ontevreden), de belijning, de materialen (19%
ontevreden).
Huurders
De 28 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- het onderhoud van de buitenkant;
- de bereikbaarheid van het personeel en
- de verschillende aspecten van de horeca.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de verwarming (25% ontevreden);
106
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
de hygiëne van de douches (24% ontevreden), de sportzaal (39% ontevreden) en de
kleedruimten (30% ontevreden) en het klein onderhoud (19% ontevreden);
de bereikbaarheid van het personeel (14% ontevreden) en;
de kwaliteit van de sportvloer (24% ontevreden), de belijning, de materialen (38% ontevreden)
en het comfort van de kleedruimten (26% ontevreden).
3.4.9 Sportzaal SSGN
Bezoekers
De sportzaal SSGN krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 23 bezoekers, die een vragenlijst
hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk, de verwarming en de verlichting;
- de hygiëne van de sportruimte, douches en kleedruimten en het onderhoud aan de omgeving
en de toegangswegen;
- de kwaliteit van de sportvloer, de verlichting en het comfort van kleedkamers en de douches;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en de parkeermogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de ingang (52% ontevreden) en de geschiktheid van de ruimte (13% ontevreden);
- de hygiëne van de toiletten (40% ontevreden);
- de kwaliteit van de materialen (37% ontevreden);
- de mogelijkheden om de fiets te stallen (68% ontevreden).
Huurders
De 8 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,4.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de geschiktheid en de sfeer;
- alle aspecten van hygiëne en onderhoud;
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- het uiterlijk (13% ontevreden) en de ingang (63% ontevreden).
3.4.10 Gymzaal Florence Nightingalestraat
Bezoekers
De gymzaal Florence Nightingalestraat krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 33
bezoekers, die een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk, ingang, geschiktheid van de ruimte en sfeer en inrichting;
- Alle aspecten van het onderhoud en;
- de belijning van de vloer en het comfort van de kleedruimten.
107
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- het schoonhouden van de toegangswegen (19% ontevreden) en;
- de mogelijkheden om de fiets te stallen (23% ontevreden) en de auto te parkeren (17%
ontevreden) en de bereikbaarheid van het gebouw per openbaar vervoer (27% ontevreden).
Huurders
De 8 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,1.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden te zijn
over:
- de geschiktheid van de gehuurde ruimte en de ingang.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- het uiterlijk (13% ontevreden) en de sfeer (niemand ontevreden);
- de hygiëne in het algemeen (25% ontevreden), de toiletten (50% ontevreden), de zaal (25%
ontevreden) en de kleedruimten (13% ontevreden) en het onderhoud van de buitenkant (14%
ontevreden) en;
- de kwaliteit van de materialen (17% ontevreden).
3.4.11 Gymzaal Heidebloemstraat 75
Bezoekers
De gymzaal Heidebloemstraat 75 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 41 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er alleen voor het volgende aspect beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de verlichting (8% ontevreden);
- de hygiëne van de douches (52% ontevreden) en het onderhoud van de omgeving (13%
ontevreden);
- de kwaliteit van de materialen (19% ontevreden) en;
- de mogelijkheden om te parkeren (31% ontevreden).
Huurders
De 10 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,2.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de gehuurde zaal;
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- geschiktheid (10% ontevreden) en de grootte van de ruimte (30% ontevreden) en de
verlichting (20% ontevreden);
- de hygiëne van de toiletten (30 ontevreden), de douches (33% ontevreden) en de
kleedruimten (30% ontevreden) en het onderhoud aan de buitenkant (10 ontevreden)en;
108
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
de belijning (niemand ontevreden), de materialen (29 ontevreden) en het comfort van de
douches (44% ontevreden).
3.4.12 Gymzaal Heidebloemstraat 201
Bezoekers
De gymzaal Heidebloemstraat 201 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 22 bezoekers,
die een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er alleen voor de volgende aspecten beter
dan gemiddeld uitkomt:
- de kwaliteit van de aanwezige materialen;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- het uiterlijk (11% ontevreden) en de ingang (10% ontevreden), de verwarming (18%
ontevreden) en de sfeer (14% ontevreden);
- de hygiëne in het algemeen (39% ontevreden) , van de sportruimte (35% ontevreden) en de
kleedruimten (30% ontevreden) en het onderhoud van de omgeving (14% ontevreden);
- het comfort van de kleedruimten (20% ontevreden) en de douches (38% ontevreden) en;
- de mogelijkheden om de fiets te kunnen stallen (34% ontevreden).
Huurders
De 2 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 8,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- de verlichting;
- de hygiëne van de toiletten;
- de kwaliteit van de sportvloer, de belijning en de materialen.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- geschiktheid (niemand ontevreden), de prijs/kwaliteitverhouding (niemand ontevreden) en de
grootte (niemand ontevreden);
- het klein onderhoud en het onderhoud aan de buitenkant (niemand ontevreden);
- de verlichting van de sportruimte (niemand ontevreden).
3.4.13 Gymzaal Leuvensbroek
Bezoekers
De gymzaal Leuvensbroek krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 25 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er alleen voor het volgende aspect beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en openbaar vervoer.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
109
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
-
het uiterlijk (8% ontevreden), de ingang (44% ontevreden) en de sfeer (12% ontevreden);
alle aspecten betreffende de hygiëne (55% tot 73% ontevreden) en het onderhoud (5% tot
32% ontevreden);
de kwaliteit van de sportvloer (4% ontevreden), de belijning (niemand ontevreden), de
materialen (7% ontevreden) en het comfort van de kleedruimten en douches (25 en 28%
ontevreden);
de mogelijkheden om de fiets te stallen (71% ontevreden).
Huurders
De 2 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de geschiktheid en sfeer van de ruimte van de gehuurde zaal;
- de hygiëne van de toiletten en de douches en de aspecten van het onderhoud en;
- de kwaliteit van de sportvloer, de belijning, de verlichting van de sportruimte en het comfort
van de douches en de kleedruimten.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de verwarming (niemand ontevreden);
- de hygiëne van de sportzaal (100% ontevreden) en de kleedruimten (50% ontevreden) en;
- de materialen (niemand ontevreden).
3.4.14 Gymzaal Malvert 33 57
Bezoekers
De gymzaal Malvert krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 39 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er alleen voor de volgende aspecten beter
dan gemiddeld uitkomt:
- ingang en;
- comfort van de kleedruimten;
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de hygiëne in het algemeen (54% ontevreden) en van de sportzaal (54% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (6% ontevreden).
Huurders
De 10 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- het uiterlijk van de accommodatie.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de aspecten betreffende de geschiktheid (20% ontevreden) en sfeer (20% ontevreden);
- alle aspecten betreffende de hygiëne (bijna steeds 50% ontevreden) en het onderhoud (10
ontevreden) en;
110
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
-
alle aspectenbetreffende de faciliteiten (maar de tevredenheidpercentages liggen laag, namelijk
rond de 10%).
3.4.15 Gymzaal Palembangstraat 1
Bezoekers
De gymzaal Palembangstraat 1 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 39 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk en de verwarming;
- het klein onderhoud en het onderhoud aan de directe omgeving;
- de kwaliteit van de sportvloer en;
- de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de hygiëne van de sportzaal (32% ontevreden) en de kleedruimten (50% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (20% ontevreden).
Huurders
De 15 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- de sfeer van de gehuurde zaal.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- ingang (20% ontevreden), de grootte van de ruimte (13% ontevreden) en de verlichting (20%
ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (21 tot 36% ontevreden) en het onderhoud (8 tot 25% ontevreden)
en;
- het comfort van de douches en kleedruimten (respectievelijk 36% en 40% ontevreden).
3.4.16 Gymzaal Thorbeckestraat 77
Bezoekers
De gymzaal Thorbeckestraat 77 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 27 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de verwarming;
- Het comfort van de douches en;
- de mogelijkheid om de auto te parkeren.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de sfeer (4% ontevreden);
111
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
de hygiëne in het algemeen (70% ontevreden) en van de sportzaal (74% ontevreden) en de
verschillende aspecten van het onderhoud (8 tot 23% ontevreden) en;
de materialen (4% ontevreden).
Huurders
De 7 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 6,9.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- de verhouding tussen prijs en kwaliteit, de verwarming en de verlichting van de gehuurde zaal
en;
- de kwalitiet van de sportvloer en de belijning.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de grootte van de ruimte (29% ontevreden);
- de kwaliteit van de materialen (17% ontevreden) en het comfort van de douches en
kleedruimten (respectievelijk 17% en 40% ontevreden).
3.4.17 Gymzaal Tollenstraat/Spiegelstraat
Bezoekers
De gymzaal Tollenstraat 81 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 20 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de hygiëne en het comfort van de douches en;
- de mogelijkheid om de fiets te stallen en de auto te parkeren, maar ook de bereikbaarheid van
de accommodatie per auto.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de sfeer (16% ontevreden) en de verlichting (30% ontevreden);
- het onderhoud aan de buitenkant (13% ontevreden) en;
- de materialen (12% ontevreden) en de verlichting (30% ontevreden).
Huurders
De 8 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,1.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de grootte van de gehuurde zaal;
- de hygiëne van de toiletten en de douches en het klein onderhoud en;
- de belijning en het comfort van de kleedruimten en douches.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit (0% ontevreden), het uiterlijk (13% ontevreden)
en de verwarming van de gehuurde zaal (50% ontevreden).
112
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.4.18 Gymzaal Tolhuis 44 46
Bezoekers
De gymzaal Tolhuis 44 46 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 21 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de inrichting;
- alle aspecten betreffende de hygiëne en;
- de aanwezige materialen.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de ingang (15% ontevreden) en de verwarming (33% ontevreden);
- alle aspecten betreffende het onderhoud (15 tot 26% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie te voet en per auto en per openbaar vervoer
(respectievelijk 10, 11 en 62% ontevreden) en de parkeermogelijkheden (10%% ontevreden).
Huurders
De 7 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,3.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit, de sfeer, de verlichting en verwarming en de
grootte van de gehuurde zaal;
- de hygiëne in het algemeen, de sportzaal en de kleedruimten het klein onderhoud en het
onderhoud aan de omgeving en;
- de kwaliteit van de sportvloer, de belijning en de verlichting van de sportruimte.
Minder tevreden huurders zijn er alleen voor:
- het onderhoud aan de buitenkant (25% ontevreden).
3.4.19 Gymzaal Uranusstraat
Bezoekers
De gymzaal Uranusstraat 18 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 13 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- het uiterlijk, de ingang en de grootte;
- de hygiëne in het algemeen en alle aspecten van het onderhoud;
- de kwaliteit van de sportvloer en het comfort van de kleedruimten;
- de bereikbaarheid van de accommodatie met het openbaar vervoer.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de verlichting (8% ontevreden);
- de hygiëne van de douches (22% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de materialen (0% ontevreden).
113
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Huurders
De 5 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,6.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de geschiktheid, de verhouding tussen prijs en kwaliteit, het uiterlijk de ingang, de verlichting
en de verwarming en de grootte van de gehuurde zaal;
- alle aspecten van hygiëne en onderhoud en;
- de kwaliteit van de sportvloer, de belijning, de materialen en het comfort van de kleedruimten
en de douches.
3.4.20 Gymzaal Weezenhof
Bezoekers
De gymzaal Weezenhof 30 03 krijgt een 7 als gemiddeld rapportcijfer van de 64 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de geschiktheid en de verwarming van de ruimte;
- de kwaliteit van de materialen en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en openbaar vervoer.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de hygiëne in het algemeen (45% ontevreden) en de kleedruimten en toiletten (respectievelijk
31% en 76% ontevreden).
Huurders
De 4 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,5.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- het uiterlijk, de ingang, de verlichting en de grootte van de gehuurde zaal;
- alle aspecten van het onderhoud en;
- de belijning en het comfort van de kleedruimten.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- het uiterlijk (0% ontevreden) de ingang (0% ontevreden), de verlichting (50% ontevreden) en
de grootte van de ruimte (0% ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (tot 75% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de sportvloer (25% ontevreden), de materialen (0% ontevreden) en het
comfort van de douches (0% ontevreden).
3.4.21 Gymzaal Dobbelmanweg 7
Bezoekers
De gymzaal Dobbelmanweg 7 krijgt een 6 als gemiddeld rapportcijfer van de 32 bezoekers, die een
vragenlijst hebben ingevuld.
114
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de materialen en;
- de parkeermogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de geschiktheid en de grootte van de zaal (voor beide aspecten is 10% ontevreden);
- alle aspecten van de hygiëne (47% tot 71% ontevreden) en het klein onderhoud en het
onderhoud aan de buitenkant (respectievelijk 43% en 4% ontevreden);
- de kwaliteit van de sportvloer (10% ontevreden), de verlichting (48% ontevreden) en het
comfort van de kleedruimten en de douches (respectievelijk 28 en 62% ontevreden) en;
- de mogelijkheid om de fiets te stallen (50% ontevreden).
Huurders
De 9 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 6,9.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- het uiterlijk, de ingang en de sfeer van de gehuurde zaal;
- het onderhoud aan de buitenkant en de omgeving en;
- de kwaliteit van de sportvloer en de belijning.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- alle aspecten van hygiëne (tot 67% ontevreden) en het klein onderhoud (25% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de materialen (29% ontevreden) en het comfort van de douches (29%
ontevreden).
3.4.22 Gymzaal Dominicanenstraat 53
Bezoekers
De gymzaal Dominicanenstraat 53 krijgt een 6 als gemiddeld rapportcijfer van de 33 bezoekers,
die een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de verlichting van de ruimte;
- het schoonhouden van de toegangswegen;
- de belijning en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per fiets en de mogelijkheden om de fiets te stallen.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- het uiterlijk (21% ontevreden), de ingang (22% ontevreden), de geschiktheid (27%
ontevreden) en de grootte van de gehuurde zaal (36% ontevreden);
- alle aspecten van de hygiëne (27 tot 68% ontevreden);
- de kwaliteit van de sportvloer (15% ontevreden) en de materialen (26% ontevreden) en het
comfort van de kleedruimte en douches (respectievelijk 32 en 70% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per auto en openbaar vervoer (respectievelijk 16 en
0% ontevreden) en de parkeermogelijkheden (58% ontevreden).
115
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Huurders
De 17 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,1.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders alleen tevreden
zijn over:
- het uiterlijk en de ingang van de gehuurde zaal.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
de verhouding tussen prijs en kwaliteit (6% ontevreden) en de grootte van de ruimte (18%
ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (tot 41% ontevreden) en het klein onderhoud (15% ontevreden) en;
- de materialen (31% ontevreden).
3.4.23 Gymzaal Marie Curiestraat 15
Bezoekers
De gymzaal Marie Curiestraat 15 krijgt een 6 als gemiddeld rapportcijfer van de 28 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de ingang en de verlichting van de ruimte en;
- de meeste aspecten van het onderhoud.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de geschiktheid (14% ontevreden), de verwarming (39% ontevreden) en de sfeer (11%
ontevreden);
- alle aspecten van de hygiëne (53% tot 85% ontevreden);
- de belijning (8% ontevreden), de materialen (31% ontevreden) en het comfort van de
kleedruimten en douches (respectievelijk 23 en 59% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid van de accommodatie per openbaar vervoer (36% ontevreden).
Huurders
De 4 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,3.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- het uiterlijk, de ingang en de verwarming van de gehuurde zaal;
- alle aspecten van het onderhoud en;
- het comfort van de kleedruimten.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- de geschiktheid (25% ontevreden) en de grootte van de ruimte (25% ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (tot 50% ontevreden) en;
- de belijning (33% ontevreden), de materialen (33% ontevreden) en het comfort van de
douches (33% ontevreden).
116
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
3.4.24 Gymzaal Thorbeckestraat 79
Bezoekers
De gymzaal Thorbeckestraat 79 krijgt een 6 als gemiddeld rapportcijfer van de 36 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de grootte van de ruimte;
- het comfort van de douches en;
- de parkeermogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- de sfeer (12% ontevreden) en verwarming (25% ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (tot 60% ontevreden) en alle aspecten van het onderhoud (19 tot
36% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de sportvloer (8% ontevreden) en het comfort van de kleedruimten en
douches (respectievelijk 50 en 46% ontevreden).
Huurders
De 8 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 6,5.
-
Verder blijkt bij de beoordeling van deze accommodatie over bijna alle aspecten minder dan het
gemiddelde aantal huurders tevreden is. Het percentage ontevreden huurders loopt van 0 tot
83.
3.4.25 Gymzaal Zwanenveld
Bezoekers
De gymzaal Zwanenveld 21 24 krijgt een 6 als gemiddeld rapportcijfer van de 21 bezoekers, die
een vragenlijst hebben ingevuld.
Verder blijkt bij de beoordeling, dat de accommodatie er voor de volgende aspecten beter dan
gemiddeld uitkomt:
- de belijning en;
- de parkeermogelijkheden.
Minder tevreden bezoekers zijn er voor:
- het uiterlijk (20% ontevreden), de ingang (20% ontevreden), de verwarming (24% ontevreden)
en de sfeer (20% ontevreden);
- de hygiëne in het algemeen (67% ontevreden) en die van de sportzaal (67% ontevreden) en
alle aspecten van het onderhoud ( 5% tot 28% ontevreden);
- de materialen (13% ontevreden), verlichting van de sportruimte (0% ontevreden) en het
comfort van de kleedruimten en douches (respectievelijk 48% en 67% ontevreden) en;
- de bereikbaarheid te voet, per fiets (5% ontevreden) en auto (6% ontevreden) en de
mogelijkheid om de fiets te parkeren (50% ontevreden).
117
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Huurders
De 7 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,0.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de geschiktheid van de gehuurde zaal;
- en de verlichting van de sportruimte.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- het uiterlijk (33% ontevreden) en de verhouding tussen prijs en kwaliteit (17% ontevreden);
- alle aspecten van hygiëne (14% tot 57% ontevreden) en het onderhoud van de omgeving
(17% ontevreden) en de buitenkant (17% ontevreden) en;
- de kwaliteit van de sportvloer (0% ontevreden) en de belijning ( 0% ontevreden).
3.4.26 Gymzaal Kanunnik Faberstraat 65
Bezoekers
-
In deze gymzaal is de vragenlijst maar door één bezoeker ingevuld. Zijn antwoorden worden
hier niet weergegeven.
Huurders
De 3 huurders, die een vragenlijst hebben ingevuld, geven gemiddeld een 6,7.
Verder blijkt bij de beoordeling van de accommodatie, dat relatief veel huurders tevreden zijn over:
- de verwarming van de gehuurde zaal;
- de hygiëne van de douches en;
- de verlichting van de sportzaal.
Minder tevreden huurders zijn er voor:
- het uiterlijk (0% ontevreden) de ingang (33% ontevreden) en de grootte van de ruimte (33%
ontevreden);
- de hygiëne in het algemeen (33% ontevreden), de zaal (33% ontevreden) en kleedruimten
(67% ontevreden) en het onderhoud aan de omgeving (0% ontevreden);
- de kwaliteit van de sportvloer (0% ontevreden), de belijning (0% ontevreden), de materialen
(0% ontevreden) en het comfort van de kleedruimten (0% ontevreden).
118
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
3.5 Enige kenmerken van de bezoekers
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de vraag wie de bezoekers zijn. Onderwerpen die in dat
kader aan de orde komen zijn o.a. de reden voor het bezoek, of men vaker op de betreffende
accommodatie komt, hoever men van de accommodatie afwoont, de leeftijd, de nationaliteit en de
opleiding.
In verband met het bepalen van de nationaliteit van de bezoekers is aan hen gevraagd of ze zich
Nederlander, Marokkaan, Turk, Antilliaan, Surinamer, of iets anders voelen.
kenmerken
bezoekers
geslacht
vrw man
Ned
nationaliteit
Mar Trks rest
accommodatie
1. Jan Massinkhal
2. Meijhorst
27
41
73
54
87
90
0
0
3
1
3
6
7
5
totaal met beheer
38
57
89
0
1
5
5
16
3. Bottendaal
4. Gildekamp
5. Lindenholt Col
6. St Steven
7. de Spil
8. Iisbeerstraat
9. de Zwaluw
10. Dobbelmanweg
11. Dominicanenstr
12. F. Nightingale
13. Heidebloem 75
14. Kan. Faberstr
15. Leuvensbroek
16. Malvert
17. M. Curiestr
18. Palembangstr 1
19. Thorbeckestr 77
20. Thorbeckestr 79
21.Tollen- Spiegelstr
22. Tolhuis 4446
23. Uranusstr 18
24. Weezenhof 30 3
25. Zwanenveld 21
26. Heidebloms 201
37
58
27
31
60
26
41
66
51
67
76
0
48
77
71
69
56
81
35
90
77
72
81
68
60
40
73
69
40
74
59
34
49
33
22
100
48
23
21
31
44
19
65
10
23
27
19
32
90
86
96
85
100
87
100
97
82
97
98
100
92
97
93
92
96
94
70
95
100
92
95
95
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
9
5
15
0
9
0
3
9
3
0
0
4
3
0
8
4
6
20
5
0
5
0
0
0
9
0
0
22
0
19
0
3
9
10
0
4
3
0
0
18
19
0
14
15
2
0
0
totaal zonder beheer
60
38
92
0
1
5
7
lo
lbo
opleiding
mav mbo
hav
vwo
20
20
15
34
hbo
uni
resp
abs
53
35
30
137
32
38
167
3
11
9
0
22
9
3
3
3
21
22
0
12
18
7
18
22
8
15
19
23
2
19
32
3
27
27
19
27
30
19
16
18
24
19
0
36
20
32
13
26
22
20
33
23
23
43
44
87
43
59
77
27
57
53
66
73
39
42
100
36
44
46
64
26
39
60
33
23
64
38
14
30
85
22
26
45
23
32
32
33
33
41
1
25
39
28
39
27
36
20
21
13
64
21
22
11
24
51
758
Tabel 3-34: kenmerken bezoekers (in %)
Uit tabel 3-34 blijkt, dat:
- 38% van de bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheer uit vrouwen bestaat.
Bij de binnensportaccommodaties zonder beheer ligt dat percentage beduidend hoger, namelijk
op 60.
- 89% van de bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheer zich Nederlander voelt.
Bij de binnensportaccommodaties zonder beheer ligt dat percentage op 92.
- 5% van de bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheer alleen lager onderwijs of
lbo, 16% vmbo, of mavo, 32% havo of vwo en 38% hbo of een universitaire opleiding heeft.
7% van de bezoekers van de binnensportaccommodaties zonder beheer alleen lager onderwijs
120
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over binnensportaccommodaties
of lbo, 11% vmbo, of mavo, 24% havo of vwo en 51% hbo of een universitaire opleiding
heeft.
Bij deze uitkomsten moet opgemerkt worden, dat de verkregen steekproeven niet representatief
voor de bezoekers hoeven te zijn. Men kan zich indenken, dat Nijmegenaren, die zich Turk of
Marokkaan voelen meer moeite hebben vragenformulieren in te vullen dan Nijmegenaren, die zich
Nederlander voelen. Ook is het voorstelbaar, dat lager opgeleiden minder snel een vragenlijst
invullen dan een hoger opgeleide. Hierdoor kunnen groepen bezoekers onder- en over
vertegenwoordigd zijn.
Verder blijkt uit dit onderzoek het volgende:
- 95% van de bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheer bezoekt de
accommodatie vaker.
- Van deze bezoekers zegt 26% meestal ’s morgens, 11% meestal ’s middags, 60% meestal ’s
avonds en 4% meestal meerdere dagdelen te komen.
- Van deze bezoekers van de binnensportaccommodatie zonder beheerder zegt:
- 10% binnen een halve kilometer van de accommodatie te wonen;
- 16% woont een halve tot één kilometer van de accommodatie te wonen;
- 21% woont 1 tot 3 kilometer van de accommodatie te wonen;
- 29 % woont 3 tot 5 kilometer van de accommodatie te wonen en;
- 23% meer dan 5 kilometer van de accommodatie te wonen.
Kennis over de accommodatie, promotie
Nagegaan is of bezoekers tevreden zijn over:
- de beschikbare informatie over hun accommodatie;
- de herkenbaarheid van hun accommodatie (als wijkgebouw) en
- de reclame over de accommodatie.
Daarnaast is nagegaan wat de bezoeker weet over het huren van een zaal. In dat kader is
gevraagd of men weet dat:
- men als individuele burger een zaal kan huren;
- of men op de hoogte is van de prijs van de te huren zaal en;
- zo nee of men weet waar men de benodigde informatie kan halen.
In tabel 3-35 zijn de betreffende gegevens opgenomen. Uit die tabel blijkt, dat:
- het percentage ontevreden bezoekers van de binnensportaccommodaties met beheerder over
de beschikbare informatie, de herkenbaarheid van de accommodatie en de reclame over de
accommodatie klein zijn. Ze liggen tussen de 5 en 8%.
De percentages tevreden bezoekers over deze zaken zijn echter niet hoog. 36% is tevreden
over de beschikbare informatie en 50% over de reclame.
Bij de bezoekers van de binnensportaccommodaties zonder beheerder is de ontevredenheid
over de beschikbare informatie, de herkenbaarheid van de accommodatie en de reclame groter.
-
een meerderheid van de bezoekers aan binnensportaccommodaties met beheerder (69%) op de
hoogte is van het feit, dat men zelf ook een zaal kan huren, maar dat de meeste van deze
bezoekers (77%) de kosten die hiermee gemoeid zijn niet kennen. Ook weten veel bezoekers
(36%) niet waar ze informatie daarover moeten halen.
De sporters in accommodaties zonder beheerder blijken minder vaak te weten hoe men een
zaal moet huren en waar men daarvoor moet zijn.
121
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
kenmerken
beschik
bare info
accommodatie
herken
baarheid
accom
tevr ont
81
0
55
5
reclame
tevr
46
33
ont
4
6
weten
zaal
huren
ja
nee
87
13
65
31
prijs huur
bekend
ja
33
17
nee
67
79
weten
waar info
te halen
ja
nee
70
30
56
37
aantal
responden
ten
1. J. Massinkhal
2. Meijhorst
tevr
71
43
ont
0
9
Totaal met beheer
49
8
60
4
36
5
69
27
20
77
58
36
167
3. Bottendaal
4. Gildekamp
5. Lindenholt Col.
6. St Steven
7. de Spil
8. Ijsbeerstraat
9. de Zwaluw
10. Dobbelmanweg
11. Dominicanenstr
12. F. Nightingale
13. Heidebloem 75r
14. Kan. Faberstr
15. Leuvensbroek
16. Malvert
17. M. Curiestr
18. Palembangstr 1
19 Thorbeckestr 77
20. Thorbeckestr 79
21. Tollen – Spiegel
22. Tolhuis 4446
23. Uranusstr 18
24. Weezenhof 30 3
25. Zwanenveld 21
26. Heidebloem 201
26
35
60
50
45
14
58
21
18
53
35
0
25
35
33
36
43
35
45
35
50
26
9
40
21
31
20
17
19
29
4
0
23
6
17
0
44
15
25
8
21
13
18
12
10
23
45
7
46
26
50
62
52
23
68
9
12
23
43
36
43
31
36
33
35
29
29
40
31
12
29
11
36
21
14
7
29
4
9
37
32
18
14
9
50
8
17
15
14
29
20
29
62
18
53
25
33
56
49
22
45
25
37
23
16
9
35
20
35
27
32
40
42
37
38
15
27
6
31
0
0
15
11
0
8
12
23
21
27
6
40
0
9
10
30
8
25
19
31
18
67
58
86
81
78
74
62
78
54
67
54
0
56
49
50
87
52
44
65
48
23
66
52
45
30
40
14
15
22
26
37
22
45
33
44
100
40
51
50
13
48
53
35
52
77
33
48
50
30
25
18
15
22
22
22
25
18
18
19
0
12
13
18
18
0
6
30
19
8
16
0
5
67
72
82
81
76
78
78
75
82
82
78
100
84
87
82
82
96
86
70
76
92
83
100
95
71
36
61
77
46
61
52
54
44
63
39
0
41
41
35
72
52
38
50
23
33
57
38
33
24
59
39
18
49
39
44
46
56
37
48
100
54
56
56
25
48
53
50
71
67
39
52
67
30
85
22
26
45
23
32
32
33
33
41
1
25
39
28
39
27
36
20
21
13
64
21
22
Totaal zonder beheer
36
19
35
22
34
16
62
37
17
81
48
48
758
Tabel 3-35: kennis over huur van de accommodatie e. d. (in %)
122
30
137
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
4 De tevredenheid over sportvelden
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de waarderingen van de huurders van sportvelden.
Van de genoemde sportparken zullen verschillende aspecten aan de orde worden gesteld.
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de onderwerpen geschiktheid en sfeer, hygiëne en
onderhoud, personeel en de verhuurafdeling.
De waardering van het sportpark wordt samengevat met een (rapport-) cijfer.
De gegevens zullen per sportpark gegeven worden.
4.2 De waardering door de huurders
4.2.1 Respons en betrouwbaarheid per accommodatie
Voordat de waardering wordt beschreven zal per accommodatie worden nagegaan hoe de respons
van de huurders van velden van sportparken is geweest.
De volgende aantallen huurders en bijhorende responscijfers zijn per sportpark verkregen:
Sportpark
1. d'Almarasweg
2. Brakkenstein
3. De Goffert
4. Lindenholt
5. Luciaweg
6. Rivierstraat
7. Schoonhorst
8. Staddijk
9. Vossendijk/Winkelsteegh
10. De Kluis
totaal
Aantal
huurders
4
10
1
4
2
4
6
7
5
6
Respons abs
49
18
1
5
0
1
1
2
0
2
4
2
Tabel 4-1 Respons
De respons bedraagt in totaal, dus voor alle sportparken samen, 37%. Voor een schriftelijke
enquête is dat goed.
Echter, de betrouwbaarheid van deze steekproef voor alle sportparken samen ligt met deze
respons onder de 90% en de maximale onnauwkeurigheid bedraagt meer dan 10%.
Per park apart liggen betrouwbaarheid en maximale onnauwkeurigheid respectievelijk nog lager en
hoger.
Omdat van de huurders van de sportparken de Goffert en de Schoonhorst geen vragenlijsten
ontvangen zijn zullen deze parken in de volgende tabellen ontbreken.
124
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over sportvelden
4.2.2 De verhuurder
Wie wordt ingeschakeld bij de huur?
Van alle respondenten heeft 70% de huur geregeld met de verhuurbalie en 30% met de
beheerder.
Tevredenheid over de verhuurafdeling
Aan de huurders is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de bereikbaarheid, de klantvriendelijkheid
en de deskundigheid van de verhuurafdeling. Ook is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de manier
waarop de aanvraag om te huren is afgehandeld, de financiële afhandeling van de huur en de
duidelijkheid van het huurcontract.
Uit deze vragen blijkt het volgende:
- Bereikbaarheid van de verhuurder:
60 % is tevreden en 13 % is ontevreden;
- Klantvriendelijkheid van de verhuurder:
60 % is tevreden en 7 % is ontevreden;
- Deskundigheid van de verhuurder:
54 % is tevreden en 8 % is ontevreden;
- Afhandeling van de aanvraag:
60 % is tevreden en 13 % is ontevreden;
- Financiële afhandeling van de verhuur:
47 % is tevreden en 27 % is ontevreden en;
- Duidelijkheid van het contract:
64 % is tevreden en 7 % is ontevreden.
Geconstateerd kan worden dat de meeste huurders tevreden zijn over de dienstverlening. De
meeste ontevreden huurders worden gevonden bij de financiële afhandeling van de verhuur.
Hierover is 27 % ontevreden. Voor de overige aspecten ligt het ontevredenheidspercentage tussen
de 7 en de 13 %, dit zijn redelijke scores.
In tabel 4-2 zijn deze percentages uitgesplitst naar de verschillende sportparken.
Bereikbaar klantvriende Afhandeling Deskundig
heid
lijkheid
heid
tevr ont tevr ont Tevr ont tevr ont
d'Almarasweg
Brakkenstein
Lindenholt
Luciaweg
Rivierstraat
Staddijk
Vossendijk/Winkelsteegh
De Kluis
Totaal, gemiddeld
Financiele duidelijkheid
afhandeling
contract
tevr Ont tevr ont
resp
0
0
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
25
25
25
0
25
25
25
0
25
50
50
25
1
5
0
0
0
100
0
100
0
0
0
100
100
0
1
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
1
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
50
0
2
100
0
100
0
100
0
100
0
50
50
50
0
2
75
25
50
0
75
0
75
25
50
0
75
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
60
13
60
7
60
13
54
8
47
27
64
7
18
Tabel 4-2 Tevredenheid huurders over de verhuurafdeling (in %)
Uit tabel 4-2 blijkt, dat:
- de 2 huurders van Sportpark Rivierstraat over bijna alle aspecten van de verhuurafdeling
tevreden zijn, met uitzondering van de duidelijkheid van het contract. Één van de huurders
vond het contract niet duidelijk.
- De twee huurders van Sportpark de Kluis nergens tevreden over zijn, maar ook niet
ontevreden.
- De huurder van Sportpark Lindenholt is zeer ontevreden over de klantvriendelijkheid, de
afhandeling en de financiële afhandeling.
125
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten bij
de sportparken klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of minder in een antwoordcategorie
(tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Hieronder is voor de verschillende sportparken nagegaan of het regelen van de huur beter of
slechter door hun huurders gewaardeerd wordt. Dit is gedaan door per sportpark voor de
tevredenheid over de onderscheiden aspecten te bepalen of die tevredenheid 10 % of meer afwijkt
van het gemiddelde. Is de afwijking 10 % of meer naar boven dan krijgt het sportpark voor dat
aspect een “+”, is de afwijking 10 % of meer naar beneden, dan krijgt het sportpark voor dat
aspect een “-“.
bereikbaar klantvrien
heid
delijkheid
tevr
ont
tevr
ont
afhande
ling
tevr
Ont
deskundig
heid
tevr
ont
financiele Duidelijk
heid
afhande
contract
ling
tevr ont Tevr ont
abs aant
+ en –
tevreden
+
-
d'Almarasweg
-
+
-
-
+
-
2
Brakkenstein
-
-
-
-
-
-
0
4
6
Lindenholt
-
-
-
-
-
+
1
5
2
Luciaweg
+
+
+
-
-
+
4
Rivierstraat
+
+
+
+
+
-
5
1
Staddijk
+
+
+
+
-
4
1
Vossendijk/Winkelsteegh
+
-
+
+
-
-
-
-
De Kluis
-
+
4
1
-
0
6
Tabel 4-3 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
In Tabel 4-3 is te zien, dat:
- Geen van de sportparken op alle aspecten een plus scoort. Het sportpark aan de Rivierstraat
behaalt de hoogste score met 5 plussen en 1 min.
- Sportpark Brakkenstein en Sportpark de Kluis op alle aspecten een min scoren. Sportpark
Lindenholt scoort 5 minnen, ook geen goede score.
- De overige sportparken scoren 4 plussen of in het geval van Sportpark d’Almarasweg, 4
minnen.
Ook hierbij moet bedacht worden, dat het aantal respondenten klein is.
4.2.3 De waardering van het Sportpark
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waardering van de sportparken. Ingegaan wordt daarbij op
de geschiktheid en sfeer, de hygiëne en het onderhoud en het personeel. In totaal gaat het om 17
aspecten.
Geschiktheid en sfeer
In dit kader is nagegaan hoe geschikt het gehuurde sportveld is en wat de huurder van de sfeer,
de prijs/kwaliteitverhouding en het uiterlijk van het sportveld vindt.
In totaal komen er 5 kenmerken aan de orde.
Uit Tabel 4-2 blijkt, dat:
- 78 % van de huurders tevreden is over het uiterlijk van de buitenkant van het sportpark. Geen
enkele huurder is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden
huurders en uiteraard het laagste percentage ontevreden huurders.
126
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over sportvelden
-
-
Slechts 24 % van de huurders tevreden is over de prijs/kwaliteitverhouding. Maar liefst 53 %
van de huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden
huurders en het hoogste percentage ontevreden huurders.
Voor de overige aspecten ligt het percentage tevreden huurders tussen de 44 en 72 %. Het
percentage ontevreden huurders ligt tussen de 17 en 28 %, wat vrij hoog is.
geschikt
d'Almarasweg
Brakkenstein
prijs/kwal
Uiterlijk
buitenkant
Tevr ont
ingang
Indeling
resp
tevr
ont
tevr
ont
tevr
ont
tevr
ont
0
0
100
0
0
0
0
0
0
100
1
60
0
40
20
100
0
100
0
100
0
5
Lindenholt
100
0
0
100
0
0
0
100
100
0
1
Luciaweg
0
100
0
100
100
0
100
0
0
100
1
Rivierstraat
0
50
0
100
50
0
0
50
100
0
2
Staddijk
50
50
50
50
100
0
50
0
50
0
2
Vossendijk/Winkelsteegh
50
50
0
75
100
0
75
0
75
0
4
De Kluis
50
0
0
0
50
0
0
100
50
50
2
Totaal, gemiddeld
44
28
24
53
78
0
56
22
72
17
18
Tabel 4-4 Tevredenheid huurders over het sportpark (in %)
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten bij
de sportparken klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of minder in een antwoordcategorie
(tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende sportparken nagegaan of bepaalde
accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden.
geschikt
tevr
d'Almarasweg
ont
prijs/kwal
Uiterlijk
buitenkant
tevr
Tevr
ont
ont
ingang
tevr
ont
Indeling
tevr
ont
abs aant +
en tevreden
+
-
-
+
-
-
-
1
4
Brakkenstein
+
+
+
+
+
5
0
Lindenholt
+
-
-
-
+
2
3
Luciaweg
-
-
+
+
-
2
3
Rivierstraat
-
-
-
-
+
1
4
-
2
1
Staddijk
+
+
Vossendijk/Winkelsteegh
-
+
+
De Kluis
-
-
-
-
2
1
0
4
Tabel 4-5 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Uit tabel 4-5 blijkt, dat:
- Alleen Sportpark Brakkenstein op alle aspecten een plus scoort. De rest van de Sportparken
scoort 2 plussen, 1 plus of zelfs geen enkele plus.
- De Sportparken aan d’Almarasweg en de Rivierstraat en Sportpark de Kluis elk vier minnen
scoren.
Hygiëne en onderhoud
Bij hygiëne gaat het vooral om het schoonhouden van de kleedruimtes en de omgeving. Bij
onderhoud gaat het om het onderhoud van de omgeving, de verlichting en het toezicht op de
kwaliteit van de velden.
127
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
hygiene
algemeen
d'Almarasweg
Brakkenstein
Lindenholt
Luciaweg
Rivierstraat
Staddijk
toezicht
hygiene
kleedruim
tes
tevr ont
Onderhoud onderhoud
algemeen omgeving
Verlichting
toezicht
kwaliteit
velden
resp
tevr
ont
tevr
ont
tevr
ont
tevr
Ont
tevr
ont
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100
1
60
0
60
0
100
0
80
20
60
20
50
25
5
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100
1
50
50
100
0
50
50
50
50
0
0
50
0
2
100
0
50
0
50
50
50
0
50
50
100
0
2
Vossendijk/Winkelsteegh
50
50
0
25
50
50
50
25
25
50
50
25
4
De Kluis
50
0
50
0
0
0
0
0
0
50
50
0
2
Totaal, gemiddeld
56
17
41
6
47
35
44
22
35
29
50
25
18
Tabel 4-6 Tevredenheid huurders over hygiëne en onderhoud (in %)
In Tabel 4-6 is te zien, dat:
- 56 % van de huurders tevreden is over de hygiëne in het algemeen. 17% van de huurders is
hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden huurders.
- 35% van de huurders tevreden is over de verlichting van het sportpark. 29% van de huurders
is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden huurders.
- 35% van de huurders is ontevreden over het onderhoud van het sportpark in het algemeen. Dit
aspect scoort het hoogste percentage ontevreden huurders.
- Over de andere aspecten 41 tot 50% van de huurders tevreden is en 6 tot 25% ontevreden.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten bij
de sportparken klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of minder in een antwoordcategorie
(tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Hieronder is met de plus en min-methode voor de verschillende sportparken nagegaan of bepaalde
accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden.
hygiene
algemeen
tevr
d'Almarasweg
+
Brakkenstein
ont
toezicht Onderhoud onderhoud verlichting Toezicht
hygiene
algemeen omgeving
kwal
kleedruim
velden
tes
tevr ont tevr Ont tevr ont tevr ont Tevr ont
-
-
-
-
+
+
+
+
-
De Goffert
abs aant
+ en tevreden
+
-
1
5
4
0
0
0
Lindenholt
-
-
-
-
+
-
1
5
Luciaweg
-
-
-
-
-
-
0
6
1
1
+
3
0
Rivierstraat
Staddijk
Vossendijk/Winkelsteegh
De Kluis
+
-
+
+
-
-
-
0
2
-
0
3
Tabel 4-7 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
In tabel 4-7 is te zien, dat:
- geen van de sportparken op alle zes aspecten van hygiëne en onderhoud een plus scoort.
Sportpark Brakkenstein haalt het hoogste aantal plussen, dit sportpark haalt er 4.
- Het sportpark aan de Luciaweg op alle zes aspecten een min haalt. Sportpark Lindenholt en
het sportpark aan d’Almarasweg halen 5 minnen.
128
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over sportvelden
De beheerder
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de beheerder van het sportpark. Er wordt gekeken naar
de bereikbaarheid van de beheerder, de vriendelijkheid, de deskundigheid en de service van de
beheerder, het toezicht op de hygiëne door de beheerder en de zorg van de beheerder voor een
prettige en veilige omgeving.
bereikbaar vriendelijk Deskundig
service
toezicht
heid
heid
heid
beheerder op hygiene
beheerder beheerder beheerder
door
beheerder
tevr ont tevr ont tevr Ont tevr ont tevr ont
d'Almarasweg
Brakkenstein
Lindenholt
Zorg beh.
Voor pret /
veil
omgeving
Tevr ont
resp
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
60
20
60
0
75
0
75
0
75
0
50
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Luciaweg
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
Rivierstraat
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
2
Staddijk
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
2
Vossendijk/Winkelsteegh
67
0
75
0
75
0
50
0
50
0
75
0
4
0
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
2
56
13
65
6
71
0
67
0
64
0
67
0
18
De Kluis
Totaal, gemiddeld
Tabel 4-8 Tevredenheid huurder over de beheerder
Uit tabel 4-8 blijkt, dat:
- 71% van de huurders tevreden is over de deskundigheid van de huurder. Geen enkele huurder
is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het hoogste percentage tevreden huurders.
- 56% van de huurders tevreden is over de bereikbaarheid van de huurder. 13% van de
huurders is hier ontevreden over. Dit aspect scoort het laagste percentage tevreden huurders
en het hoogste percentage ontevreden huurders.
- Voor de overige aspecten het percentage tevreden huurders tussen de 64 en 67% ligt en
alleen het aspect vriendelijkheid van de beheerder heeft 6 % ontevreden huurders. De overige
aspecten hebben geen ontevreden huurders.
Bij de resultaten van bovenstaande tabel moet bedacht worden, dat de aantallen respondenten bij
de sportparken klein zijn. Daardoor kan één respondent meer of minder in een antwoordcategorie
(tevreden of ontevreden) al tot grote verschillen leiden.
Met de plus en min-methode is voor de verschillende sportparken nagegaan of bepaalde
accommodaties beter of slechter door hun huurders gewaardeerd worden.
Uit tabel 4-9 blijkt, dat:
- de sportparken aan de Luciaweg en de Rivierstraat op alle aspecten een plus scoren. Door de
overige sportparken worden niet meer dan 2 plussen gescoord, vaak zelfs maar 1 of helemaal
geen enkele plus.
- Het sportpark aan d’Almarasweg, sportpark Lindenholt en sportpark de Kluis alledrie op alle
aspecten een min scoort. Het sportpark aan de Staddijk scoort op 5 van de 6 aspecten een
min.
129
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
bereikbaar vriendelijk Deskundig
service
toezicht
heid
heid
heid
beheerder op hygiene
beheerder beheerder beheerder
door
beheerder
tevr ont tevr ont tevr Ont tevr ont tevr ont
d'Almarasweg
-
-
-
-
-
-
-
-
Brakkenstein
Lindenholt
-
Zorg beh.
Voor pret /
veil
omgeving
Tevr ont
-
abs aant
+ en tevreden
+
-
0
6
+
-
1
1
-
-
0
6
Luciaweg
+
+
+
+
+
+
6
0
Rivierstraat
+
+
+
+
+
+
6
0
-
-
-
-
-
0
5
+
+
-
-
-
-
-
-
Staddijk
Vossendijk/Winkelsteegh
De Kluis
-
-
2
2
0
6
Tabel 4-9 Tevredenheid samengevat in plussen en minnen
Andere gebruikers
Nagegaan is of andere gebruikers overlast veroorzaken.
d'Almarasweg
Brakkenstein
Lindenholt
Luciaweg
Rivierstraat
Staddijk
ja, overlast
respons
100
1
60
5
100
1
0
1
50
2
0
2
Vossendijk/Winkelsteegh
50
4
De Kluis
50
2
Totaal, gemiddeld
50
18
Tabel 4-10: % huurders dat aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren.
Het blijkt dat in totaal 50% van de huurders aangeeft overlast van andere gebruikers te ervaren.
Het gaat dan om 9 huurders.
Gewenste verbeteringen
Aan de huurders is gevraagd welke verbeteringen van de accommodatie zij wensten. 46.6 % van
de huurders wenst een betere kwaliteit van het veld. 26,7 % van de huurders geeft aan betere
verlichting te wensen. 11.1 % van de huurders wenst meer parkeerplaatsen.
De waardering
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de accommodatie te
krijgen. Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het gemiddelde cijfer als antwoord
op de vraag: hoe beoordeelt u het door uw organisatie gebruikte sportpark als geheel (Geef een
rapportcijfer van 1 tot 10)?
Daarnaast zijn de in voorgaande paragrafen gegeven plussen en minnen opgeteld tot een totaal
score. Een plus staat voor een hoger percentage tevreden huurders dan gemiddeld een min voor
een lager percentage huurders dan gemiddeld. In totaal zijn de sportparken op 23 aspecten
beoordeeld. In kolom 3 en 4 van onderstaande tabel zijn die scores te vinden.
130
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over sportvelden
d'Almarasweg
gemiddeld tot aantal tot aantal
aantal
cijfer
plussen
minnen responden
ten
6
2
15
1
Brakkenstein
7
10
1
5
Lindenholt
6
3
14
1
Luciaweg
5
8
9
1
Rivierstraat
6
8
4
2
Staddijk
8
5
6
2
Vossendijk/Winkelsteegh
7
4
5
4
De Kluis
7
0
13
2
6,5
5,0
8,4
18
Gemiddeld
Tabel 4-11 waardering sportparken door huurders
Het cijfer
De sportparken krijgen van alle huurders een 6,5 als gemiddeld rapportcijfer. Alleen het sportpark
aan de Staddijk krijgt een 8. Het sportpark aan de Luciaweg is de enige met een onvoldoende, dit
sportpark scoort een 5, maar er is slechts 1 huurder die dit vindt.
Plussen en minnen
In totaal zijn er aan de huurder 17 aspecten van de sportparken ter beoordeling voorgelegd.
Zoals bekend is aan de huurders voor alle aspecten gevraagd of ze er tevreden of ontevreden over
zijn. Het onderzoek leverde voor alle 17 aspecten een gemiddeld tevredenheidpercentage op. In
tabel 4-11 zijn alleen de positieve en negatieve afwijkingen van 10% of meer van het gemiddelde
opgenomen. In de kolom “tot aantal plussen” staan dus de percentages tevreden huurders die
minstens 10% hoger liggen dan het gemiddelde. In de kolom “tot aantal minnen” staan de
percentages tevreden huurders die ten minste 10% lager liggen dan het gemiddelde.
Veel plussen voor een accommodatie geven aan, dat meer dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van dat sportpark.
Veel minnen voor een accommodatie geven aan, dat minder dan een gemiddeld aantal huurders
tevreden is over veel aspecten van dat sportpark.
Tabel 4-11 laat zien dat vooral het sportpark in Brakkenstein en de sportparken aan de Luciaweg
en het sportpark aan de Rivierstraat veel plussen scoren, respectievelijk 10, 8 en 8. Dus voor
relatief veel aspecten heeft deze sportparken een meer dan gemiddeld aantal tevreden huurders.
Het sportpark aan d’Almarasweg (15), sportpark Lindenholt (14) en sportpark de Kluis (13) krijgen
relatief veel minnen.
Voor de eerste twee sportparken komen deze resultaten van 1 huurder, voor de Kluis kwamen
deze resultaten van 2 huurders.
Waarderen huurders consequent?
Nagegaan wordt of bezoekers consequent waarderen. Dit wil zeggen; krijgen de sportparken met
de hoogste rapportcijfers ook de meeste plussen en de minste minnen.
Kijken we nauwkeurig naar bovenstaande tabel, dan kan geconstateerd worden, dat uit de
opgenomen gegevens niet per accommodatie een volledig consistent beeld naar voren komt.
Dus, niet altijd heeft het sportpark met een hoger cijfer meer plussen, minder minnen dan een
sportpark met een lager cijfer.
Kijken we bijvoorbeeld naar accommodaties met de hoogste en laagste rapportcijfers dan zien we
het volgende:
131
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Cijferwaardering
7 of 8
5 of 6
Gem. aantal
plussen
4,7
5,2
Gem. aantal
minnen
6,2
10,5
Tabel 4-12: de waardering nader geanalyseerd
Tabel 4-12 laat zien, dat de accommodaties met het hoogste rapportcijfer (7 of 8) iets minder
vaak dan de groep met een lager cijfer (5 of 6) een plus scoort. Dit wijkt af van het nagestreefde
consistente beeld. Het verschil is echter gering en kan door toeval ontstaan.
Het feit dat het aantal minnen van de groep met de hogere waardering lager is dan dat van de
groep met de lagere waardering is wel consistent en komt overeen met het verwachte beeld.
Betrouwbaarheid van de gegevens
Hiervoor is geconstateerd, dat het aantal respondenten over het geheel genomen aan de lage kant
is. Er werd opgewezen, dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de gegevens.
Op grond van de hierboven gevonden resultaten betreffende de consistentie in de waardering kan
nu gesteld worden, dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de onderzoekgegevens over de
groep huurders van wijkaccommodaties toegenomen is.
4.2.4 Conclusies
Het rapportcijfer voor de sportveldencomplexen ligt gemiddeld op een 6,5.
Eén complex krijgt een onvoldoende, een 5. Het betreft het complex aan de Luciaweg.
Het complex aan de Staddijk krijgt een 8.
Geconstateerd kan worden, dat over 10 van de 17 aspecten, waarop de sportveldencomplexen
beoordeeld moesten worden, meer dan 50% van de huurders tevreden is. Daarentegen zijn over 7
aspecten slechts 20 tot 50% tevreden.
De percentages ontevreden huurders liggen voor 10 van de 17 aspecten onder de 20%. Hogere
scores worden bereikt voor:
- de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit (53% ontevreden);
- het onderhoud in het algemeen (35% ontevreden);
- de verlichting (29% ontevreden);
- de geschiktheid van het sportveldencomplex (28% ontevreden);
- toezicht op de kwaliteit van de velden (25% ontevreden);
- de ingang van het complex (22% ontevreden) en;
- onderhoud aan de omgeving (22% ontevreden).
Meer specifiek kan geconstateerd worden dat van de huurders van sportvelden:
- 24 tot 44% tevreden is over de geschiktheid van het eigen complex en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 53% bedraagt;
- Het gaat dan om de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit.
-
56 tot 78% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie, zoals
de ingang, het uiterlijk en de indeling;
het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 17% bedraagt;
Het gaat dan om de indeling van het complex.
- 41 tot 56% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 17% bedraagt;
132
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
De tevredenheid over sportvelden
- Het gaat dan om de hygiëne in het algemeen.
- 35 tot 50% tevreden is over het onderhoud, de verlichting en het toezicht op de kwaliteit en;
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 35% bedraagt.
- Het gaat dan om het onderhoud in het algemeen.
- 56 tot 71% tevreden is over de verschillende aspecten betreffende het personeel en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 13% bedraagt;
- Het gaat dan om de bereikbaarheid van de beheerder.
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van alle
wijk- en buurtaccommodaties samen,
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
133
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
5 Samenvatting
5.1 Het onderzoek naar de waardering van accommodaties
Door de afdeling Accommodaties, afdeling Samenlevingsopbouw, Werk en Inkomen en de afdeling
Cultuur, Sport en Recreatie is aan de afdeling Onderzoek en Statistiek gevraagd een onderzoek te
doen naar de mate waarin de gebruikers en huurders tevreden zijn over hun gebruik van de wijken sportaccommodaties, die door de gemeente Nijmegen beheerd worden.
Hiervoor is een onderzoek opgezet waarvoor bezoekers en huurders benaderd zijn.
De bezoekers zijn op de accommodaties benaderd en aan hen is gevraagd een vragenlijst in te
vullen en op te sturen naar de afdeling onderzoek.
De huurders zijn schriftelijk benaderd.
De respons is over het geheel genomen aan de lage kant. Daardoor is een statistische
betrouwbaarheid verkregen, die lager ligt dan normaal.
Gebleken is echter, dat de twee manieren van waarderen, namelijk met cijfers en
tevredenheidpercentages overeenkomen. Dit geldt voor zowel huurders als bezoekers.
Bovendien zitten er overeenkomsten in de waardering van de bezoekers en de huurders.
Daardoor mag gesteld worden, dat het onderzoek toch betrouwbare indicaties over de waardering
van de accommodaties opgeleverd heeft.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten.
5.2 Waardering wijk-, buurt- en jongerencentra
5.2.1 Inleiding
Hieronder zal worden ingegaan op de tevredenheid van huurders en bezoekers over hun wijk-,
buurt of jongerenaccommodatie. Daarbij komen verschillende aspecten aan de orde. Eerst zullen
die aspecten in het algemeen beschreven worden. Dat betekent, dat ingegaan zal worden op de
gemiddelde uitkomsten.
Begonnen wordt evenwel met de tevredenheid over de verhuurder.
5.2.2 Tevredenheid over de verhuurder
Vragen over de verhuurder zijn alleen gesteld aan de huurder. Het gaat daarbij om zaken als de
bereikbaarheid, de klantvriendelijkheid, de afhandeling van een huuraanvraag, de financiële
afhandeling, enz.
Geconstateerd is, dat verreweg de meeste huurders tevreden zijn over de dienstverlening van de
verhuurafdeling.
Het onderdeel dat de meeste ontevreden huurders “scoort” betreft “de bereikbaarheid”. Het
percentage ontevredene huurders komt echter voor alle 6 onderdelen, waarvoor de waardering
gemeten is, niet hoger dan 6.
Goede scores dus.
5.2.3 Geschiktheid, sfeer en inrichting van de accommodatie
Bij dit onderwerp zijn in totaal 8 aspecten ter beoordeling aan de respondenten voorgelegd. Het
gaat dan om de geschiktheid en de sfeer van de gehuurde ruimte, de verlichting, de verwarming,
het uiterlijk van de gebouw, de ingang, het uiterlijk, enz.
135
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bij deze aspecten zijn voor de onderscheiden respondentengroepen de volgende belangrijkste
constateringen te doen.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor o.a. de geschiktheidaspecten liggen tussen de 56 en 78;
De percentages ontevreden huurders is voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen tussen
de 2 en 11%;
78% is tevreden over de geschiktheid van de eigen ruimte;
56% is tevreden en 11% ontevreden over de sfeer van de eigen ruimte;
Bezoekers wijk en buurtcentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 64 en 79;
Het percentages ontevreden bezoekers zijn voor de meeste onderscheiden aspecten laag en
liggen tussen de 3 en 12%;
79% is tevreden over de verlichting;
64% is tevreden en 5% ontevreden over het uiterlijk van de accommodatie.
Bezoekers jongerencentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 30 en 59;
De percentages ontevreden bezoekers liggen voor alle onderscheiden aspecten tussen de 10
en 24%;
59% is tevreden over de geschiktheid van de eigen ruimte;
30% is tevreden en 24% ontevreden over de inrichting van de eigen ruimte;
23% is ontevreden over de geschiktheid van de eigen ruimte voor de activiteiten die
georganiseerd worden.
5.2.4 Hygiëne en onderhoud
Bij dit onderwerp gaat het om de hygiëne van de accommodatie in het algemeen, de hygiëne van
de toiletten en de eigen ruimte, het klein onderhoud, het onderhoud aan de directe omgeving en
het schoonhouden van de toegangswegen.
Bij dit onderwerp is de waardering als volgt.
Huurder
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 55 en 76;
De percentages ontevreden huurders zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 2 en 10%;
76% is tevreden over de hygiëne van de eigen ruimte;
55% is tevreden en 10% ontevreden over het onderhoud van de omgeving van de
accommodatie.
Bezoekers wijk- en buurtcentra
-
136
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 56 en 78;
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 2 en 7%;
78% is tevreden over de hygiëne van de eigen ruimte;
56 is tevreden over het onderhoud aan de directe omgeving van de accommodatie.
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
Bezoekers jongerencentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 42 en 63;
De percentages ontevreden bezoekers liggen tussen de 4 en 25%;
63% is tevreden over de hygiëne van de eigen ruimte;
42% is tevreden over het onderhoud aan de buitenkant van de accommodatie;
25% in ontevreden over de hygiëne van de toiletten en 20% over het kleine onderhoud.
5.2.5 Personeel
Bij personeel gaat het vooral om de beheerder. Over hen zijn vragen gesteld over o.a. de
bereikbaarheid, de vriendelijkheid, de deskundigheid en service.
Het personeel wordt als volgt gewaardeerd.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 86 en 78;
De percentages ontevreden huurders zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 1 en 5%; Goede resultaten dus;
84% is tevreden over vriendelijkheid;
78 is tevreden over de bereikbaarheid.
Bezoekers wijk- en buurtcentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 70 en 81;
De percentages ontevreden bezoekers zijn voor alle onderscheiden aspecten laag, namelijk
maximaal 2%; Goede resultaten dus;
81% is tevreden over de vriendelijkheid;
70% is tevreden over de bereikbaarheid.
Bezoekers jongerencentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 56 en 65;
De percentages ontevreden bezoekers liggen tussen de 8 en 18%;
65% is tevreden over de deskundigheid;
18% is ontevreden over de service en 14% over de bereikbaarheid.
5.2.6 Horecavoorziening
Met betrekking tot de horecavoorziening zijn vragen gesteld over o.a. het aanbod, de
prijs/kwaliteitverhouding en de hygiëne.
Hieronder staat wat de huurders en de bezoekers daar van vinden.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 77 en 85;
De percentages ontevreden huurders zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 0 en 4%;
85% is tevreden over de hygiëne.
Bezoekers wijk- en buurtcentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 70 en 79;
137
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
De percentages ontevreden huurders zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 2 en 8%;
77% is tevreden over de hygiëne;
70 is tevreden over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het aanbod.
Bezoekers jongerencentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 51 en 67;
De percentages ontevreden huurders zijn voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen
tussen de 6 en 16%;
67% is tevreden over de service;
51% is tevreden over de hygiëne;
16% is ontevreden de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van het aanbod.
5.2.7 Bereikbaarheid van de accommodatie
De bereikbaarheid van de accommodaties is zowel voor de fiets als de auto, maar ook met het
openbaarvervoer bepaald. Vragen hierover zijn alleen aan de bezoekers voorgelegd.
Bezoekers wijk- en buurtcentra en jongerencentra
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 42 en 74;
De percentages ontevreden huurders liggen tussen de 2 en 12%;
74% is tevreden over de bereikbaarheid van de accommodatie per fiets;
42% is tevreden en 12% ontevreden over de mogelijkheden om de fiets bij de accommodatie
te kunnen stallen;
61% is tevreden over de bereikbaarheid van de accommodatie per auto;
49% is tevreden en 11% ontevreden over de mogelijkheid om de auto bij de accommodatie te
parkeren;
De bezoekers van de jongerencentra hebben met deze aspecten minder moeite. Hun
waardering hiervoor ligt hoger.
5.2.8 Veiligheid rond de accommodaties
Bezoekers
Vragen over de veiligheid zijn alleen aan de bezoekers gesteld.
Het blijkt, dat gemiddeld:
- 83% zich altijd of meestal wel veilig voelt;
- 12% zich soms wel en soms niet veilig voelt en;
- 2% zich meestal niet of nooit veilig voelt rondom de accommodatie.
- Meestal voelt men zich ’s avonds niet veilig.
- Ook de bezoekers van jongerencentra voelen zich niet allemaal veilig. Van hen voelt 75% zich
altijd of meestal veilig.
5.2.9 De waardering per accommodatie
In onderstaande tabel staan de accommodaties die in dit hoofdstuk beoordeeld zijn. Ze staan
gerangschikt naar het rapportcijfer dat door de bezoekers gegeven is.
Er wordt een compleet beeld gegeven van de waardering van de accommodatie door bezoekers en
huurders.
138
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
Dat beeld bestaat in de eerste plaats uit het gemiddelde cijfer als antwoord op de vraag: Hoe
beoordeelt u de door uw organisatie gebruikte accommodatie als geheel? (Geef een rapportcijfer
van 1 tot 10).
Daarnaast zijn de tevredenheidpercentages vertaald in plussen en minnen. Een plus staat voor een
hoger percentages tevreden huurders dan gemiddeld, een min voor een lager percentage tevreden
huurders dan gemiddeld voor een bepaald aspect van de accommodatie. De huurders hebben de
accommodaties op 26 aspecten beoordeeld en kunnen maximaal 26 plussen en minnen geven per
accommodatie. De bezoekers op 29.
Uit de tabel blijkt voor de huurders het volgende:
Huurders
De wijk-en buurtcentra krijgen van de huurders een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer.
De huurders geven aan de wijk- en buurtcentra gemiddeld 6,6 plussen en 6,4 minnen.
De jongerencentra krijgen gemiddeld een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer en gemiddeld 14,8
plussen en 10,5 minnen van de huurders.
kenmerken
gemiddeld
cijfer
accommodatie
aant. aspecten waar
meer dan gemiddeld
aantal resp tevreden
over is (plussen)
bezoeker
huurder
13
10
10
5
14
21
16
3
17
3
8
1
5
7
1
1
1
2
2
10
2
6
0
0
24
18
0
0
2
6
4
3
0
15
aant. aspecten waar
minder dan gemiddeld aantal resp tevr
over is (minnen)
bezoeker
huurder
9
14
6
7
0
0
1
16
3
1
1
0
2
6
2
3
2
3
4
4
4
1
7
5
3
8
8
14
4
5
10
18
23
3
1. Turf
2. Oude Weeshuis
3. Schakel
4. Villanova
5. Klokketoren
6. De Brack
7. Daalsehof
8. De Schalmei
9. De Ark
10. Burghardt
11. Titus Brandsma
12. Hatert
13. Vrijbuiter
14. Dukenburg
15. Heseweide
16. Waterkwartier
17. De Driesprong
bezoeker
9,2
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,5
7,5
7,4
7,4
7,2
7,0
huurder
7,0
7,6
8,1
7,1
7,5
8,2
7,9
7,7
7,8
7,4
7,7
7,8
8,0
7,4
7,9
7,6
7,5
gemiddeld wijk/buurt
7,7
7,7
7,0
6,5
5,2
6,4
Mix
Piramide
Jukebox
Sprokkelenburg
Haard
Boerderij Meijh
7,7
7,7
7,7
7,2
7,0
15
10
0
13
6
2
9
24
5
18
gemiddeld jongeren
7,4
7,8
10,0
10,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,0
9,0
8,0
9,5
16
22
11
13,8
11
0
13
aantal respondenten
bezoeker
4
24
112
49
87
17
166
142
156
51
93
102
2
143
157
48
7
huurder
2
11
28
9
27
16
20
15
27
18
22
20
1
32
18
5
4
16
9
11
16
1
1360
274
1
1
2
Tabel 5-1: waardering wijk-, buurt- en jongerenaccommodaties door bezoekers en huurders
En voor de bezoekers van wijk-, buurt- en jongerencentra blijkt het volgende:
139
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bezoekers wijk- en buurtcentra
De wijk- en buurtcentra krijgen evenals van de huurders ook van de bezoekers een 7,7 als
gemiddeld rapportcijfer.
De bezoekers geven aan de wijk- en buurtcentra gemiddeld 7,0 plussen en 5,2 minnen.
Bezoekers jongerencentra
De jongerencentra krijgen gemiddeld een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer en gemiddeld 9,5 plussen
en 10 minnen van de bezoekers.
5.2.10 Conclusies
De rapportcijfers voor de wijk-, buurt- en jongerencentra liggen allemaal op 7,0 of hoger. Dit geldt
zowel voor het cijfer dat door de bezoekers als voor het cijfer dat door de huurders gegeven
wordt;
Hiermee in overeenstemming kan ook geconstateerd worden, dat over de meeste van de 26 en 29
aspecten, waarop de accommodaties beoordeeld moesten worden, meer dan 60% van de
bezoekers en huurders tevreden is.
De percentages ontevreden bezoekers en huurders zijn in het algemeen voor de meeste aspecten
erg laag (onder de 10%).
Meer specifiek kan geconstateerd worden dat van de bezoekers van wijk- en buurtcentra:
- 65 tot 79% tevreden is over de verschillende aspecten van de eigen ruimte
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 6% bedraagt
- 64 tot 71% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 12% bedraagt;
- 71 tot 78% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 6% bedraagt
- 56 tot 71% tevreden is over het onderhoud van de accommodatie en omgeving
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 7% bedraagt
- 70 tot 81% tevreden is over de verschillende aspecten betreffende het personeel
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 2% bedraagt
- 70 tot 79% tevreden is over de verschillende aspecten van de horecavoorziening
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 8% bedraagt
- 42 tot 74% tevreden is over de bereikbaarheid en parkeer- en stallingmogelijkheden
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 12% bedraagt
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van alle
wijk- en buurtaccommodaties samen,
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
Dit geldt zeker voor de beoordeling van de jongerencentra. Hier zijn, ondanks rapportcijfers van
7,0 en hoger, toch hogere percentages ontevreden bezoekers en lagere percentages tevreden
bezoekers te zien.
140
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
Ook kan geconstateerd worden dat van de huurders van wijk- en buurt- en jongerencentra:
- 56 tot 78% tevreden is over de verschillende aspecten van de eigen ruimte
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 11% bedraagt
- 66 tot 73% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 7% bedraagt;
- 65 tot 76% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 8% bedraagt
- 55 tot 70% tevreden is over het onderhoud van de accommodatie en omgeving
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 10% bedraagt
- 78 tot 86% tevreden is over de verschillende aspecten betreffende het personeel
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 5% bedraagt
- 77 tot 85% tevreden is over de verschillende aspecten van de horecavoorziening
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 5% bedraagt
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van alle
wijk- buurt- en jongerenaccommodaties samen.
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
5.3 De waardering van de binnensportaccommodaties
5.3.1 Inleiding
Hieronder zal worden ingegaan op de tevredenheid van huurders en bezoekers over hun
binnensportaccommodatie. Daarbij komen verschillende aspecten aan de orde. Eerst zullen die
aspecten in het algemeen beschreven worden. Dat betekent, dat ingegaan zal worden op de
gemiddelde uitkomsten. Daarna zullen die gegevens per accommodatie worden gepresenteerd.
Maar eerst wordt begonnen met de waardering van de verhuurafdeling.
5.3.2 Tevredenheid over de verhuurder
Vragen over de verhuurder zijn alleen gesteld aan de huurder.
Geconstateerd is, dat verreweg de meeste huurders tevreden zijn over de dienstverlening van de
verhuurafdeling.
Het onderdeel dat de meeste ontevreden huurders “scoort” betreft “de bereikbaarheid”. Het
percentage ontevredene huurders komt echter niet hoger dan 5.
Goede scores dus.
5.3.3 Geschiktheid, sfeer en inrichting van de accommodatie
Hierbij gaat het vooral om de geschiktheid van de ruimte, de prijs/kwaliteitsverhouding, het
uiterlijk, de sfeer van de zaal, de verlichting en verwarming.
Met betrekking tot deze aspecten kunnen de volgende meest opvallende gegevens gepresenteerd
worden:
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 53 en 74;
141
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
-
Het percentage ontevreden huurders is voor alle onderscheiden aspecten laag en liggen tussen
de 7 en 13%;
74% is tevreden over de geschiktheid van de eigen ruimte;
53% is tevreden en 7% ontevreden over het uiterlijk van de accommodatie ;
56% is tevreden over de verwarming en 13% ontevreden.
Bezoekers accommodaties met beheerder
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 84 en 41;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 1 en 12;
Het laatste percentage betreft de ontmoetingsruimte;
84% is tevreden over de grootte van de eigen sportzaal.
78% is tevreden over de verwarming.
41% is tevreden en 8% ontevreden over het uiterlijk van het gebouw.
Bezoekers zonder beheerder
-
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep bezoekers tussen de 75
en 41;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 6 en 19;
Het laatste percentage betreft de ingang en heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken
van een beheerder en het daarmee samenhangende “sleutelprobleem”.
75 en 73% zijn tevreden over respectievelijk de grootte en de geschiktheid van de sportzaal.
41% is tevreden over het uiterlijk van het gebouw.
5.3.4 Hygiëne en onderhoud
Hierbij gaat het de hygiëne van de bijvoorbeeld de toiletten, de sportruimte, de kleed en
doucheruimten, het klein onderhoud, maar ook het onderhoud van de directe omgeving zoals de
toegangsweg.
Voor deze aspecten werd door de verschillende groepen respondenten als volgt gescoord.
Huurder
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 37 en 63;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 8 en 26;
Het laatste percentage betreft de toiletten;
49% is tevreden en 23% ontevreden over de hygiëne van de eigen sportruimte;
37% is tevreden over de hygiëne van de toiletten (26% ontevreden).
Over het onderhouden van de accommodatie en de omgeving ervan is respectievelijk 61 en
56% tevreden. De ontevredenheidpercentages hiervoor bedragen ongeveer 10.
Bezoekers accommodaties met beheerder
-
142
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep bezoekers tussen de 49
en 77;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 2 en 17;
Het laatste percentage betreft de hygiëne van de toiletten;
77% is tevreden over de hygiëne van de sportruimte (2% ontevreden).
71% is in het algemeen tevreden over de hygiëne.
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
Bezoekers accommodaties zonder beheer
-
De tevredenheid voor deze aspecten van de accommodaties is bij deze groep beduidend
geringer, de ontevredenheid groter.
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen namelijk tussen de 22 en 50;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 9 en 47;
Het laatste percentage betreft de hygiëne van de toiletten;
33% is tevreden over de hygiëne van de sportruimte (35% ontevreden);
29% is in het algemeen tevreden en 39% ontevreden over de hygiëne.
5.3.5 Andere faciliteiten
Bij andere faciliteiten gaat het om de kwaliteit van de sportvloer, de belijning, de materialen, de
verlichting van de sportruimte en het comfort van de kleedruimte en douches.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 43 en 79;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 3 en 24;
Het laatste percentage betreft het comfort van de douches.
79% is tevreden en 5% ontevreden over de kwaliteit van de sportvloer;
ook is 79% tevreden over de belijning.
Bezoekers accommodatie met beheer
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep respondenten tussen de
45 en 88;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 1 en 18;
Het laatste percentage betreft het comfort van de doucheruimte;
88 en 85% is tevreden over respectievelijk de kwaliteit en belijning van de sportvloer.
Bezoekers accommodaties zonder beheer
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 29 en 85;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 1 en 38;
Het laatste percentage betreft het comfort van de doucheruimte;
20% is ontevreden over het comfort van de kleedruimten;
bezoekers van accommodaties zonder beheer zijn ontevredener over “comfortzaken” dan
bezoekers van accommodaties met beheer.
5.3.6 Personeel
Bij het onderwerp personeel is het gegaan over o.a. de bereikbaarheid, vriendelijkheid,
deskundigheid en service. Hierbij moet opgemerkt worden, dat personeel alleen in de Massinkhal
en de sporthal Meijhorst voorkomt.
Voor deze aspecten werden de volgende tevredenheidpercentages geregistreerd.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep respondenten tussen de
70 en 81;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 2 en 6.
143
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bezoekers
Bij
-
de bezoekers worden gelijke resultaten behaald.
83% tevreden over hun vriendelijkheid;
74% over de service en;
71% over hun bereikbaarheid.
Het percentage ontevredenen over deze en enkele andere aspecten ligt tussen de 0 en 5%.
5.3.7 Horecavoorziening
Bij dit onderwerp zijn het aanbod, de prijs/kwaliteitverhouding, de service en de hygiëne aan de
orde gekomen. De betreffende vragen zijn alleen gesteld aan de huurders en bezoekers van de Jan
Massinkhal en sporthal Meijhorst. Dit leidde tot de volgende inzichten.
Huurders
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 48 en 60;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 1 en 8;
Het laatste percentage betreft de prijs/kwaliteitverhouding.
Bezoekers
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep respondenten tussen de
33 en 44;
De ontevredenheidpercentages tussen de 9 en 24;
Het laatste percentage betreft de service.
5.3.8 Bereikbaarheid van de accommodatie
Bij dit onderwerp zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid per voet, fiets, auto en openbaar
vervoer. Ook is gevraagd naar stallings- en parkeermogelijkheden voor respectievelijk fiets en auto.
Vragen hierover zijn alleen aan de bezoekers gesteld.
Bezoekers accommodatie met beheer
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen tussen de 65 en 90;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 0 en 11;
Het laatste percentage betreft de stallingmogelijkheden voor de fiets.
Bezoekers accommodatie zonder beheer
-
De tevredenheidpercentages voor deze aspecten liggen bij deze groep respondenten tussen de
33 en 82%;
De ontevredenheidpercentages liggen tussen de 2 en 34;
Het laatste percentage betreft de stallingmogelijkheden voor fiets en brommer;
19% van de bezoekers van deze accommodaties is ontevreden over de parkeermogelijkheden.
5.3.9 Waardering van de binnensportaccommodaties
Hieronder wordt geprobeerd een compleet beeld van de waardering van de accommodatie te
krijgen.
144
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
Dat wordt in de eerste plaats gedaan met behulp van het gemiddelde cijfer als antwoord op de
vraag: Hoe beoordeelt u de door uw organisatie gebruikte accommodatie als geheel? (Geef een
rapportcijfer van 1 tot 10).
Daarnaast zijn de tevredenheidpercentages vertaald in plussen en minnen. Een plus staat voor een
hoger percentages tevreden huurders dan gemiddeld, een min voor een lager percentage tevreden
huurders dan gemiddeld voor een bepaald aspect van de accommodatie.
De huurders hebben de binnensportaccommodaties op maximaal 34 aspecten kunnen beoordelen.
Daarin zitten ook de beoordelingen van het beheerpersoneel en de horecavoorziening (10
aspecten).
Deze zijn echter niet op en in de gymzalen aanwezig. Deze zijn door de huurders van die
accommodatie dan ook slechts voor 24 aspecten beoordeeld. In verband met de vergelijkbaarheid
van de waardering zijn plussen en minnen voor alleen de 24 gemeenschappelijke aspecten
gegeven.
De bezoekers hebben de binnensportaccommodaties op 38 aspecten kunnen beoordelen. Ook
daarin zitten 8 aspecten voor personeel en horeca, die wel in de sporthallen en sportzalen
aanwezig zijn, maar niet in de gymzalen. Daarom zijn alle accommodaties voor 30 aspecten
beoordeeld. Alleen voor deze 30 gemeenschappelijke aspecten zijn de plussen en minnen
getotaliseerd.
De waardering blijkt dan als volgt te liggen.
Huurders
De binnensportaccommodaties krijgen van de huurders een 7 als gemiddeld rapportcijfer.
Vier accommodaties krijgen een 8. Het gaat om de Jan Massisnkhal, de sportzalen Onder de St
Steven en de Zwaluwstraat en de gymzaal Heidebloemstraat 201.
De huurders geven aan de binnenaccommodaties gemiddeld 7,4 plussen en 8,6 minnen.
Bezoekers
De binnensportaccommodaties met beheerder krijgen van de bezoekers een 8 als gemiddeld
rapportcijfer.
De binnensportaccommodaties zonder beheerder krijgen een 7 als gemiddeld rapportcijfer.
De bezoekers geven aan binnensportaccommodaties met beheerder gemiddeld 9,0 plussen en 0
minnen.
De binnensportaccommodaties zonder beheerder krijgen gemiddeld 7,6 plussen en 9,1 minnen.
kenmerken
gemiddeld
cijfer
accommodatie
1. Jan Massinkhal
2. Sporthal Meijhorst
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spzl
Spzl
Spzl
Spzl
Spzl
Spzl
Spzl
Bottendaal
Onder St Ste
Zwaluwstr
Gildekamp
Lindenh Col
de Spil
SSGN
bezoeker
8
8
huurder
8
7
8
8
8
7
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
aant. aspecten waar
meer dan gemiddeld
aantal resp tevreden
over is (plussen)
bezoeker
huurder
18
18
0
8
19
21
23
5
10
5
16
5
17
18
7
8
2
10
aant. aspecten waar
minder dan gemiddeld aantal resp tevr
over is (minnen)
bezoeker
huurder
0
1
0
5
3
2
1
8
3
10
7
3
0
1
6
6
12
2
aantal respondenten
bezoeker
30
137
huurder
32
16
30
26
32
85
22
45
23
18
13
14
13
7
28
8
145
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
10. Gymz Nightingal
11. Gymz Heideb 75
12. Gymz Leuvensbr
13. Gymz Malvert
14. Gymz Palembstr
15 Gymz Thorb 77
16. Gymz Tollenstr
17. Gymz Tolhuis
18. Gymz Uranusstr
19. Gymz Weezenhf
20. Gymz Heide 201
21. Gymz Dobbelm
22. Gymz Dominica
23. Gymz M Curiestr
24. Gymz Thorb 79
25. Gymz Zwanenv
26. Gymz Kan Faber
27. Sporthal Grootst
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
-
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
7
7
7
7
7
5
11
1
2
2
6
3
5
7
11
6
3
2
5
6
2
2
10
-
2
1
17
1
1
6
9
14
22
6
6
8
3
7
0
2
3
0
5
9
19
3
3
11
5
10
5
2
12
15
19
15
16
17
19
-
11
14
6
22
13
5
3
1
1
14
8
9
10
9
21
13
13
24
33
41
25
39
39
27
20
21
13
64
22
32
33
28
36
21
1
-
8
10
2
10
15
7
8
7
5
4
2
9
17
4
7
7
3
8
Tabel 5-2: waardering accommodaties door bezoekers en huurders
5.3.10 Conclusies
Huurders
De rapportcijfers voor de binnensportaccommodaties liggen voor de huurders grotendeels op een 7
of 8.
Dit geldt alleen niet voor de sporthal Grootstal, die een lager cijfer krijgt en wel een onvoldoende,
namelijk een 5.
Bij 18 van de 34 te beoordelen aspecten is minder dan 60% van de huurders tevreden en 14 keer
wordt een ontevredenheidspercentage hoger dan 10 geregistreerd.
Het hoogste ontevredenheidspercentage wordt gescoord op de hygiëne van de toiletten waarover
26% van de huurders ontevreden is. Maar ook het comfort van de douches scoort een relatief
hoog percentage ontevreden huurders, namelijk 24%.
Meer specifiek kan geconstateerd worden dat van de bezoekers van de
binnensportaccommodaties:
- 55 tot 74% tevreden is over de verschillende aspecten van de eigen ruimte
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 13% bedraagt
en de verwarming betreft.
- 53 tot 58% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 14% bedraagt en
de ingang betreft.
- 37 tot 49% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 26% bedraagt
- en de toiletten betreft.
- 56 tot 63% tevreden is over het onderhoud van de accommodatie en omgeving
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 11% bedraagt.
- 70 tot 81% tevreden is over het personeel op de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 6% bedraagt.
- 48 tot 60% tevreden is over de horecavoorziening
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 5% bedraagt.
146
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
- 43 tot 79% is tevreden over de faciliteiten als belijning, het comfort van de douches enz,
- en het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 24% bedraagt
- en het comfort van de douches betreft.
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van de
twee binnensportaccommodaties met beheerder samen.
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
Bezoekers accommodatie zonder beheer
Deze bezoekers geven aan de betreffende binnensportaccommodaties drie keer acht 15 keer een
15 keer een 7 en 5 accommodaties krijgen een 6. De zessen betreffen steeds een gymzaal.
Bij 22 van de 39 te beoordelen aspecten is minder dan 60% tevreden en 19 keer wordt een
ontevredenheidspercentage hoger dan 10 geregistreerd.
Het hoogste ontevredenheidspercentage wordt gescoord op de hygiëne van de toiletten waarover
47% van de bezoekers ontevreden is. Maar ook de hygiëne van de douches (32%).
Meer specifiek kan geconstateerd worden dat van de bezoekers van de
binnensportaccommodaties zonder beheer:
- 55 tot 75% tevreden is over de verschillende aspecten van de eigen ruimte
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 17% bedraagt
en de verwarming betreft).
- 41 tot 73% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 19% bedraagt en
de ingang betreft (de kwestie met de sleutel).
- 28 tot 32% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover steeds meer dan 30% bedraagt
- en voor de toiletten zelfs op 47% ligt.
- 39 tot 50% tevreden is over het onderhoud van de accommodatie en omgeving
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 14% bedraagt.
- 29 tot 85% is tevreden over de faciliteiten als belijning, het comfort van de douches enz,
- en het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 38% bedraagt
- en het comfort van de douches betreft.
- 33 tot 82% tevreden is over de bereikbaarheid en parkeer- en stallingmogelijkheden
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 34% bedraagt
- en de mogelijkheid om de fiets te stallen betreft.
Bezoekers accommodatie met beheer
Deze bezoekers geven aan de twee betreffende binnensportaccommodaties een acht.
Bij 12 van de 39 te beoordelen aspecten is minder dan 60% tevreden en 8 keer wordt een
ontevredenheidspercentage hoger dan 10 geregistreerd.
Het hoogste ontevredenheidspercentage wordt gescoord op de service van de horeca waarover
24% van de bezoekers ontevreden is.
147
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Meer specifiek kan geconstateerd worden dat van de bezoekers van de
binnensportaccommodaties met beheer:
- 62 tot 84% tevreden is over de verschillende aspecten van de eigen ruimte
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 8% bedraagt
en de sfeer betreft.
- 41 tot 62% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 12% bedraagt en
de ontmoetingsruimte betreft.
- 52 tot 77% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 17% bedraagt
- en de toiletten betreft.
- 47 tot 58% tevreden is over het onderhoud van de accommodatie en omgeving
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 10% bedraagt.
- 71 tot 83% tevreden is over het personeel op de accommodatie
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 5% bedraagt.
- 33 tot 44% tevreden is over de horecavoorziening
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 24% bedraagt.
- 45 tot 88% is tevreden over de faciliteiten als belijning, het comfort van de douches enz,
- en het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 18% bedraagt
- en het comfort van de douches betreft.
- 65 tot 90% tevreden is over de bereikbaarheid en parkeer- en stallingmogelijkheden
- en dat het percentage ontevreden bezoekers hierover maximaal 11% bedraagt
- en de mogelijkheid om de fiets te stallen betreft.
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van de
twee binnensportaccommodaties met beheerder samen.
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
5.4 Waardering sportveldencomplexen
5.4.1 Inleiding
Hieronder zal worden ingegaan op de tevredenheid van huurders over hun sportveldencomplexen.
Daarbij komen verschillende aspecten aan de orde. Eerst zullen die aspecten in het algemeen
beschreven worden. Dat betekent, dat ingegaan zal worden op de gemiddelde uitkomsten. Daarna
zullen die gegevens per accommodatie worden gepresenteerd.
Maar eerst wordt begonnen met de waardering van de verhuurafdeling.
5.4.2 De waardering van de verhuurder
Geconstateerd kan worden dat de meeste huurders tevreden zijn over de dienstverlening. Van
verschillende onderscheiden aspecten ligt het percentage ontevreden huurders het hoogst voor de
148
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Samenvatting
financiële afhandeling van de verhuur. Hierover is 27 % ontevreden. Voor de overige aspecten ligt
het ontevredenheidspercentage tussen de 7 en de 13 %, dit zijn redelijke scores.
5.4.3 De waardering van de complexen
Het rapportcijfer voor de sportveldencomplexen ligt gemiddeld op een 6,5.
Eén complex krijgt een onvoldoende, een 5. Het betreft het complex aan de Luciaweg.
Het complex aan de Staddijk krijgt een 8.
Behalve met een rapportcijfer zijn de complexen ook gewaardeerd door voor allerlei aspecten te
vragen naar de tevredenheid en ontevredenheid. Deze tevredenheidpercentages zijn vertaald in
plussen en minnen. Een plus staat voor een hoger percentages tevreden huurders dan gemiddeld,
een min voor een lager percentage tevreden huurders dan gemiddeld voor een bepaald aspect van
de accommodatie.
In totaal zijn de sportparken op 23 aspecten beoordeeld. In kolom 3 en 4 van onderstaande tabel
zijn die scores te vinden.
d'Almarasweg
gemiddeld tot aantal tot aantal
aantal
cijfer
plussen
minnen responden
ten
6
2
15
1
Brakkenstein
7
10
1
5
Lindenholt
6
3
14
1
Luciaweg
5
8
9
1
Rivierstraat
6
8
4
2
Staddijk
8
5
6
2
Vossendijk/Winkelsteegh
7
4
5
4
De Kluis
7
0
13
2
6,5
5,0
8,4
18
Gemiddeld
Tabel 5-3 waardering sportparken door huurders
Tabel 4-11 laat zien dat vooral het sportpark in Brakkenstein en de sportparken aan de Luciaweg
en het sportpark aan de Rivierstraat veel plussen scoren, respectievelijk 10, 8 en 8. Dus voor
relatief veel aspecten heeft deze sportparken een meer dan gemiddeld aantal tevreden huurders.
Het sportpark aan d’Almarasweg (15), sportpark Lindenholt (14) en sportpark de Kluis (13) krijgen
relatief veel minnen.
5.4.4 Tevredenheid
Geconstateerd kan worden, dat over 10 van de 17 aspecten, waarop de sportveldencomplexen
beoordeeld moesten worden, meer dan 50% van de huurders tevreden is. Daarentegen zijn over 7
aspecten slechts 20 tot 50% tevreden.
De percentages ontevreden huurders liggen voor 10 van de 17 aspecten onder de 20%. Hogere
scores worden bereikt voor:
- de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit (53% ontevreden);
- het onderhoud in het algemeen (35% ontevreden);
- de verlichting (29% ontevreden);
- de geschiktheid van het sportveldencomplex (28% ontevreden);
149
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
toezicht op de kwaliteit van de velden (25% ontevreden);
de ingang van het complex (22% ontevreden) en;
onderhoud aan de omgeving (22% ontevreden).
-
Meer in het algemeen kan geconstateerd worden dat van de huurders van sportvelden:
- 24 tot 44% tevreden is over de geschiktheid van het eigen complex en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 53% bedraagt;
- Het gaat dan om de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit.
-
56 tot 78% tevreden is over gemeenschappelijke dingen van de accommodatie, zoals
de ingang, het uiterlijk en de indeling;
het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 17% bedraagt;
Het gaat dan om de indeling van het complex.
- 41 tot 56% tevreden is over de aspecten betreffende de hygiëne en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 17% bedraagt;
- Het gaat dan om de hygiëne in het algemeen.
- 35 tot 50% tevreden is over het onderhoud, de verlichting en het toezicht op de kwaliteit en;
- en dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 35% bedraagt.
- Het gaat dan om het onderhoud in het algemeen.
- 56 tot 71% tevreden is over de verschillende aspecten betreffende het personeel en;
- dat het percentage ontevreden huurders hierover maximaal 13% bedraagt;
- Het gaat dan om de bereikbaarheid van de beheerder.
Bij bovenstaande cijfers gaat het om gemiddelde uitkomsten, dit wil zeggen de uitkomsten van alle
wijk- en buurtaccommodaties samen,
Per accommodatie kunnen de percentages anders zijn.
150
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bijlagen
6 Bijlagen
6.1 Overzicht van de huidige accommodaties
6.1.1 Wijkcentra in 2003:
-
Daalsehof
De Ark
Burghardt
Hatert
De Schalmei
Dukenburg
De Schakel
Klokketoren
Titus Brandsma
Villanova
De Heseweide
De Brack
De Turf
Daalsehof 2, 6521 GT
Elzenstraat 4, 6523 EV
Burghardt vd Berghstr. 114, 6512 DR
Couwenbergstraat 22, 6535 RZ
Symfoniestraat 204, 6544 TN
Meijhorst 7039, 6537 EP
Archimedesstraat 9, 6533 MA
Slotemaker de Bruineweg 272, 6532 AD
Tweede O. Heselaan 386, 6542 VJ
Derde v. Hezewijkstraat 2, 6542 JP
Danielplein 3, 6543 NA
Leuvensbroek 1200, 6546 XS
Malvert 5134, 6538 DH
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
3233820
3225127
3234685
3554936
3772460
3448963
3566520
3552649
3774893
3771897
3786314
3225127
3453332
tel:
tel:
tel:
tel:
3770582
3233523
3551376
3774719
huurders
45
73
76
74
55
99
70
83
81
58
56
42
6
Er zijn op dit moment in totaal 13 wijkcentra in Nijmegen.
6.1.2 Buurtcentra in 2003:
-
De Driesprong
Oude Weeshuis
De Vrijbuiter
Waterkwartier
Cyclamenstraat 10, 6542 NZ
Papengas 8,6511 WT
Ten Katestraat 6, 6531 EH
Waterstraat 146, 6541 TN
huurders
22
40
13
24
Er bevinden zich dus tevens 4 buurthuizen in Nijmegen
6.1.3 Jongerencentra in 2003:
-
Boerderij Meijhorst
De Mix
Piramide
Sprokkelenburg
De Haard
The Jukebox
Meijhorst 7043, 6537 EP
Krekelstraat 12, 6533 RG
Danielplein 1, 6543 NA
Horstacker 1479, 6546 EK
Groenestraat 170, 6531 HW
Symphoniestraat 208a
huurders
tel: 3443192
10
tel: 3552834
5
tel: 3789894
12
tel: 3778005
8
tel: 3540919
9
onder beheer van de Schalmei
Met de 6 jongerencentra brengt dit het totale aantal wijkaccommodaties op 23.
In Nijmegen bevinden zich nog een aantal jongerencentra, maar deze vallen niet onder het beheer
van de gemeente, bijvoorbeeld jongerencentrum Staddijk, en zullen daarom niet worden
meegenomen in het onderzoek.
Wijkcentrum de Heseweide en jongerencentrum de Piramide bevinden zich naast elkaar,
Danielplein 1 en 3, misschien vallen zij onder hetzelfde beheer.
151
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
6.1.4 Sporthallen en zalen in 2003:
naam
Jan Massinkhal,
sportzaal Bottendaal,
sportzaal, Gildekamp,
sportzaal Lindenholt College,
sporthal Meijhorst,
sportzaal Onder St.Steven,
sportzaal De Spil,
sportzaal IJsbeerstraat SSGN,
sportzaal De Zwaluw,
sporthal Grootstal
adres
Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD
Cortenaerpad 1, 6512 GG
Gildekamp 60-18, 6545 LX
Leuvensbroek 3003, 6546 TD
Meijhorst 1107, 6537 ER
Smidstraat 31, 6511 WB
Laauwikstraat 5, 6663 CD
IJsbeerstraat,
Zwaluwstraat 200, 6541 NP
N. Mollenhutseweg 200, 6533 HJ
telefoon
3564260
3240610
3781144
3730746
3441041
3223123
3236667 *
3556040
3789521
3773989
huurders (=/-)
98
45
24
17
25
25
36
27
31
17
De huurders zijn inclusief de scholen die er gebruik maken van een ruimte voor lichamelijke
opvoeding.
* deze bevind zich in Lent.
Al de 10 bovenstaande sportzalen en -hallen staan onder beheer van de Gemeente Nijmegen en
kunnen daar ook gehuurd worden.
Sporthal Hensgtdal wordt op dit moment gerenoveerd, de sporters van Hensgtdal sporten nu in de
hiervoor tijdelijk opgeknapte sporthal Grootstal.
6.1.5 Sportparken in 2003:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
d’Almarasweg
Brakkenstein,
De Goffert,
De Kluis,
Lindenholt,
Luciaweg,
Rivierstraat,
Schoonhorst,
Staddijk,
Vossendijk,
d’Almarasweg 24, 3552852 of 06-53322796
4
Heemraadstraat 9, 3552852 of 06-53322796 10
Steinweglaan 9,
3555661 of 06-53322795
1?
Rijksweg 39,
3552852 of 06-53322795 * 6
Meeuwse Acker2027 2032024of 06-53124945 4
Luciaweg 1,
3225127 of 06-20413280
2
Rivierstraat 10-20, 3772460 of 06-20413372
4
Energieweg 47,
3772460 of 06-20413372
6
Staddijk-Noord 115 3442273 of 06-53124945 7
Vossendijk 206,
3555661 of 06-53322795
5
* dit park bevindt zich niet in Nijmegen maar in Heumen.
Voor de meer traditionele buitensporten is er plaats op liefst 10 gemeentelijke sportparken. Ook
voor het beoefenen van andere takken van sport heeft Nijmegen voorzieningen, zoals een
wielercircuit op sportpark Lindenholt of een kunststofatletiekbaan op sportpark Brakkestein.
6.1.6 Gymzalen in 2003:
Inlichtingen te verkrijgen bij R. Plank 06-53717422
•
•
•
•
•
•
•
•
•
152
Dobbelmanweg 7,
Dominicanenstraat 53,
Florence Nightingalestraat 3,
Heidebloemstraat 75,
Heidebloemstraat 201,
Kanunnik Faberstraat 65,
Leuvensbroek 2002,
Malvert 3357,
Marie Curiestraat 15,
6531
6521
6543
6533
6533
6525
6546
6538
6533
KT
KA
KT
SL
SP
TP
XN
BT
HV
huurders
20
21
7
16
3
6
8
13
11
Onderzoek naar de waardering
van
sport- en wijkaccommodaties
Bijlagen
•
•
•
•
•
•
•
•
Palembangstraat 1,
Thorbeckestraat 77,
Thorbeckestraat 79,
Tollenstraat 81/Spiegelstraat 15
Tolhuis 4446
Uranusstraat 18
Weezenhof 3003
Zwanenveld 2124
6524
6535
6535
6531
6537
6543
6536
6538
KW
SH
SH
BL
PN
XS
ES
PK
20
17
12
10
9
12
9
6
De huurders zijn inclusief de scholen die er gebruik maken van een ruimte voor lichamelijke
opvoeding.
Op de intranetsite wordt melding gemaakt van 19 gymzalen, maar in de gemeentegids staan
slechts de zojuist genoemde 17. Ook op de kaart gemaakt door en voor Sport, Recreatie en
Welzijn staan slechts 17 gymzalen. Na navraag bij de afdeling accommodaties blijkt dat er twee
gymzalen zijn overgegaan in particulier beheer. Vandaar de discrepantie tussen de (wat eerder
opgemaakte) gemeentegids en de kaart van Sport, Recreatie en Welzijn.
In het totaal brengt dit het aantal sportaccommodaties onder beheer van de gemeente op 37.
6.1.7 Zwembaden in 2003:
•
•
•
•
SPB Dukenburg
SFB Oost
SFB West
Goffertbad
Meijhorst 7041, 6537 EP
Van Beethovenstr. 6, 6521 EN
Planetenstr. 65, 6543 VW
buitenbad aan Goffertweg
3449046
3222380
3771570
3553645
6.2 Gebruikte, gelezen literatuur
-
O & S Nijmegen. (maart 2002). Wijkcentra, bezoekersaantallen en bereik.
Gemeente Nijmegen. (2001). Beleidsnota sport ( 2002-2006): “Breedtesport op
Topsportniveau”.
Marktplan adviesgroep (2000). De Sportvisie vertaald naar accommodaties. Bussum.
O & S Nijmegen. (april 2002). De dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, zijn de klanten tevreden? Nijmegen.
Burgerjaarverslag 2002, Inwoners en volksvertegenwoordigende bestuurders van Nijmegen
samen aan het werk. Gemeente Nijmegen, Directie Bestuur en Organisatie.
Internetpagina over marketingmix: http://www.mymanager.nl/Artikel017/page1.html
Segers. J. (1999). Methoden voor de maatschappijwetenschappen, Assen: Van Gorcum.
153