suuraa _jum`aadhaa

Commentaren

Transcriptie

suuraa _jum`aadhaa

										                  

Vergelijkbare documenten

suuraa _qasgasg

suuraa _qasgasg * Dura dursoo suuraa tun {suuraajumkg-   aadhaa} je'amti .

Nadere informatie

suuraa _yuusuf - bakka rashaad

suuraa _yuusuf - bakka rashaad hawwan.dilii harki isaanii dalagee dab arse beekanii. cubbuu isaan dala ganirraa takka: nabi Muhammaditti ama nuu dhabuu isaanitii.silaa odoo jaalall...

Nadere informatie

suuraa _aali imraan

suuraa _aali imraan aakhira'aa wallaalanii , dhama'anii duuba sababaa nabi Muhammad itti er gee, shari'aa guutuu, waan namni jiruu addunya'aatifii ,jiruu aakhira'aatif, itti

Nadere informatie

000_1 Borena Manual Cover (Oromio)

000_1 Borena Manual Cover (Oromio) biin ibis je`een hin didduu ni ibsiti namninis hanga aylii hin horin hanga garaa haadhaa keeessa jiru eegasille`ee waanuma rabbiin taye je`een taya

Nadere informatie

Page 1 1

Page 1 1 aakhira'aa wallaalanii , dhama'anii duuba sababaa nabi Muhammad itti er gee, shari'aa guutuu, waan namni jiruu addunya'aatifii ,jiruu aakhira'aatif, itti

Nadere informatie

Aqiidaa Ahlus-Sunnaah fii Kijiba Ahbaashii

Aqiidaa Ahlus-Sunnaah fii Kijiba Ahbaashii wallaalaf,dhaga'aan Rabbi jeanii gabarran .kan haqa namaa wallaalaf ,dha laa jirtuu awwaalan.kan jabaan haqa laafa'aa nyaatu.karaa jiruu addunya'aa

Nadere informatie