Speeltuinvereniging DE ORANJETUIN

Commentaren

Transcriptie

Speeltuinvereniging DE ORANJETUIN
 HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN 2014 SPEELTUINVERENIGING DE ORANJETUIN
Tijdens het speeltuinseizoen zijn de opstallen en/of de buitenruimte in de speeltuin te huur voor
particulieren en instellingen. Hieronder treft u de mogelijkheden, voorwaarden en tarieven aan
waaronder verhuur plaatsvindt.
Verhuur vindt uitsluitend plaats onder goedkeuring van het bestuur van de vereniging. In de regel
voert de beheerder namens het bestuur het beleid over de verhuur.
Onderstaand vindt u de drie stappen om uw huur aanvraag succesvol af te ronden
€
1. BEPALEN VAN DE HUURSOM
Ja
Ik ben een Instelling
(Basisschool, KDV, BSO,
Peuterspeelzaal)
OK
Ja
Nee
Nee
Ja
Ik ben een Particulier
OK
Ik ben Lid
VOORWAARDEN
- Uitsluitend te huur voor
kinderfeestjes tijdens normale
openingstijden
PRIJZEN
Toegang: Gratis
Creahuis: € 25,00 per keer
Nee
Ja
PRIJZEN
Toegang: € 50,00 per keer
Creahuis: € 25,00 per keer
Ja
Nee
Overigen
Verenigingen,
Besloten bijeenkomsten,
Workshops
PRIJZEN
Toegang: Gratis
Creahuis: € 25,00 per keer
Ik ben Lid
Voorwaarden
- Huurprijs per lokatie van de
instelling.
- Huurprijs inclusief toiletten,
zonder opstallen
- Huurprijs per keer
PRIJZEN
Toegang: € 2,00 per kind
Creahuis: € 25,00 per keer
OK
VOORWAARDEN
- Alleen opstallen zijn te huur
- Huur in de avonduren (beperkt)
mogelijk
- Ter beoordeling aan bestuur
PRIJZEN
- Toezichthoudershuis of Creahuis, € 35,00 per
keer.
Voor huur van het creahuis geldt: zelf middelen meenemen, uitsluitend op afspraak
2. RESERVEREN VAN DE HUURDATUM
Reserveringen
voor
Instellingen
en
particulieren
uitsluitend
per
email,
via
[email protected] Reserveer tijdig, om teleurstellingen te voorkomen. Geef in uw mail
aan op welke datum en tijd u wilt komen, of u het creahuis wilt huren, of u lid bent en of er nog
speciale wensen zijn. De beheerder zal contact met u opnemen en bevestigen op welke tijd u welkom
bent in de speeltuin.
Verenigingen, Instructeurs en organisatoren van bijeenkomsten doen er verstandig aan om een
afspraak te maken met de beheerder via [email protected] om de mogelijkheden van
verhuur te bespreken.
3. INVULLEN EN UITPRINTEN VAN DE HUUROVEREENKOMST
Nadat de beheerder de huurdatum met u heeft afgesproken en bevestigd, kunt u de
huurovereenkomst op de volgende pagina invullen en in duplo uitprinten. Op de dag van de verhuur
kunt u deze overeenkomsten meenemen, en de huurprijs contant voldoen aan de toezichthouder. U
krijgt één kopie van de overeenkomst terug als betalingsbewijs.
Speeltuinvereniging DE ORANJETUIN - Huurovereenkomst 2014
1
HUUROVEREENKOMST 2014
Naam van de Huurder
_____________________________________________________
Straatnaam + Huisnummer
_____________________________________________________
Postcode + Woonplaats
__________
Telefoonnummer
__________ - __________________________________________
Lidnummer
________________ ( Uw ledenpas meenemen en tonen op de datum van huur )
Huurdatum en tijd
______________ Van _____________ Tot _____________ uur
Doel van de Verhuur:
________________________________________
☐ Kinderfeest ☐ Workshop ☐ Bijeenkomst
☐ Anders, nl ___________________________________________________
Toegangsprijs
Huur Opstallen
Particulieren aantal personen ____ X € 2,00 _____________ €
( Indien geen lid )
Instellingen
_____________ €
(Indien geen lid )
Creahuis Huurprijs
_____________ €
(Indien van toepassing )
Toezichthoudershuis Huurprijs
_____________ €
(Indien van toepassing )
_____________ €
Contant te voldoen
Totale
Huurprijs
Huurder gaat door ondertekening van dit document akkoord met de huurvoorwaarden en de huisregels zoals aangegeven in
de speeltuin.
Handtekening Huurder __________________________________________________________
Onderstaande gegevens in te vullen door toezichthouder op de dag van de verhuur:
Naam Toezichthouder
_________________________________________________
Handtekening Toezichthouder
_________________________________________________
In ontvangst genomen huursom
_________________________________________________ €
Speeltuinvereniging DE ORANJETUIN - Huurovereenkomst 2014
2
HUURVOORWAARDEN 2014 SPEELTUINVERENIGING DE ORANJETUIN
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
In de speeltuin gelden de huisregels zoals ter plaatse aangegeven.
De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen.
De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aangegeven bestemming, als goed huisvader gebruiken.
De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan gebruikers en/of
bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal veroorzaken.
In de speeltuin zijn huisdieren niet toegestaan.
Het is niet toegestaan te roken in de gehuurde opstallen. Roken is toegestaan in de buitenruimte nabij het creahuis
indien deze niet door overige gebruikers van de speeltuin wordt gebruikt. Peuken dienen te worden opgeruimd.
Het gebruik beperkt zich uitsluitend tot het gehuurde. Onderhuur is niet toegestaan.
De buitenruimte blijft tijdens openingstijden van de speeltuin toegankelijk voor de leden van de speeltuin.
De huurder is verplicht om eventuele schade aan gebouw en inventaris te melden en te vergoeden.
Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde voor verkoopdoeleinden te gebruiken. Het gebruik dient zich te
beperken tot het geven van kinderfeestjes, het houden van vergaderingen en het geven van cursussen.
Het is niet toegestaan verlichting of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
In de huur is het gebruik van water en elektriciteit inbegrepen.
Eten en drinken is niet aanwezig. Versnaperingen mogen worden meegenomen en genuttigd.
Het nuttigen van alcoholische dranken is in de gebouwen en buitenruimte verboden. SV De Oranjetuin heeft géén
horecavergunning.
Versieringen mogen niet in de buurt van verlichting worden opgehangen.
Het zelf meenemen van verlichting en (geluids) apparatuur is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan meer personen toe te laten dan op het contract is vermeld.
Open vuur (incl. barbecue) op het gehele terrein verboden, incl. de gebouwen.
Het is niet toegestaan te spitten en te graven, m.u.v. de zandbak.
Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.
Het meubilair van de opstallen mogen niet mee naar buiten worden genomen m.u.v. de plastic tuinstoelen.
Na het gebruik van het gebouw is de huurder verplicht:
- het gehuurde bezemschoon achter te laten
- het huisvuil en zwerfvuil te verzamelen in afgesloten vuilniszakken en deze af te geven bij de
toezichthouder
- de toiletten en keuken schoon achter te laten
- verlichting uit te schakelen
Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur.
Bij een geschil tussen huurder en contactpersoon van de speeltuinvereniging beslist het bestuur van SV De
Oranjetuin. Deze beslissing is bindend.
Nadat de overeenkomst is ondertekend heeft de huurder recht op het gehuurde zoals in dit contract is
overeengekomen.
In de gebouwen is het volgende aanwezig:
• EHBO koffer in het toilet
• EHBO doos in het toezichthoudershuis en
creahuis
• Koffiepad automaat
• Waterkoker
U dient (zo nodig) zelf mee te nemen:
• Koffiepads
• Suiker
• Koffiemelk
• Thee
• Overige non-alcoholische dranken
• Versnaperingen
• Slingers
• (Plastic) bekers
• Koffielepeltjes
• Knutselbenodigdheden
Speeltuinvereniging DE ORANJETUIN - Huurovereenkomst 2014
3