0 integraal jaarverslag 2013 team veiligheid, toezicht en handhaving

Commentaren

Transcriptie

0 integraal jaarverslag 2013 team veiligheid, toezicht en handhaving
INTEGRAAL JAARVERSLAG 2013
TEAM VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING
0
INTEGRAAL JAARVERSLAG VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING 2013
Voor u ligt het integraal jaarverslag Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2013 van de gemeente Wassenaar. In dit jaarverslag is aangegeven welke werkzaamheden er in 2013 wel, welke niet of onvoldoende zijn uitgevoerd.
Als team Veiligheid, Toezicht en Handhaving willen wij de komende jaren toegroeien naar een situatie waarin aan alle Wabo-eisen wordt voldaan. Dit betekent onder meer dat wij het handhavingsbeleid niet langer sectoraal begrenzen ( BWT, APV, brandveiligheid, kinderopvang) maar integreren tot
op Waboniveau.
In 2013 heeft de handhaving plaatsgevonden aan de hand van het aan B&W op 10 oktober 2013
aangeboden Handhavingsuitvoeringsprogramma (verder; HUP) 2013.
Het HUP 2013 dient als grondslag te worden genomen om verantwoording over 2013 af te leggen.
Dit jaarverslag betreft een integraal jaarverslag betreffende: Openbare Ruimte, Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Kinderopvang alsmede de rapportage 2013 van de Omgevingsdienst Haaglanden.
Gebruikte afkortingen;
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Bouw en Woningtoezicht (BWT)
Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar (APV)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Burgemeester en wethouders (B&W)
1
Indeling:
Deel 1, Openbare Ruimte, pagina 3 t/m 14
Deel 2, BWT, pagina 15 en 16
Deel 3, Kinderopvang, pagina 17
Deel 4, (Bijlage) Rapportage 2013 Omgevingsdienst Haaglanden
2
DEEL 1: Openbare Ruimte
Inleiding
De laatste jaren wordt het gemeentelijke toezicht in de openbare ruimte van Wassenaar uitgeoefend door een drietal Inspecteurs Openbare Ruimte (3fte), vanaf 2013 in een samenwerkingsverband met Voorschoten (eveneens drie Inspecteurs Openbare Ruimte).
Aan de hand van een dienstrooster wordt het gemeentelijk toezicht 7 dagen per week vorm en
inhoud gegeven. De gemeentelijke Inspecteurs Openbare Ruimte zijn door Justitie uitgerust met
zogeheten buitengewone opsporingsbevoegdheid (BOA) en mogen in beide gemeenten hun bevoegdheid uitoefenen. Dit betekent dat bij constatering van strafbaar gestelde feiten procesverbaal kan worden opgemaakt en strafvervolging via het parket van de officier van Justitie aanhangig kan worden gemaakt.
Ten aanzien van de uitoefening van deze opsporingsbevoegdheid valt het functioneren van de gemeentelijke Inspecteurs onder toezicht van de politie eenheid Den Haag.
Verder is aan de bezetting van Toezicht en Handhaving openbare ruimte toegevoegd een administratief medewerkster werkzaam voor Wassenaar en Voorschoten.
Indeling gemeentelijk toezicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
APV
Evenementen
Reiniging
Verkeer/parkeren
Bosparken
Strand
Markt
Ontruimingen
Precario/retributie
Boa-meldingen
3
1. APV
Het toezicht tijdens evenementen, uitstallingen, terrassen, standplaatsen en het plaatsen
van voorwerpen op de openbare weg (tevens heffing precario). Maar ook het gemeentelijk
hondenbeleid en het kappen van bomen anders dan met de daarvoor vereiste vergunning.
Aantal uren 2013 : 400
2. Evenementen
In 2013 hebben er een groot aantal evenementen plaatsgevonden op of aan de openbare
weg. De evenementen kunnen gerangschikt worden in diverse gradaties, te weten:
Evenementen met een publiek karakter en bijzondere gebeurtenissen zoals recepties bij
residenties en assistentie verlenen bij begrafenissen. In 2013 werd er bij 81 evenementen
gecontroleerd en assistentie verleend. Bij 18 residenties is assistentie verleend met het
toezicht op het parkeren.
In 2013 hebben er een 3 tal nieuwe grootschalige evenementen plaatsgevonden te weten
de Poldercross, Vredesmarathon en de hardloop wedstrijd De 15 van Wassenaar. In 2013
werden een aantal terugkerende evenementen gehouden zoals de Feestweek van de Oranje vereniging, het culinair festijn Eten bij de Burgemeester en het Engels Theater bij de
Raadhuis de Paauw. Sint Nicolaas is ook in Wassenaar ingehaald onder grote belangstelling.
4
De tendens is dat even als in 2012 het aantal straat en wijk BBQ’s toenemen en hiervoor
de nodige assistentie is verleend.
In het kader van de Fairtrade gemeente is er dit jaar zes maal een Biologische markt gehouden in de Van Hogendorpstraat en wel op de eerste zaterdag van de maanden mei t/m
oktober, deze markt mag als zeer succesvol worden gezien.
Bijzondere herdenkingen.
Op 1 maart 2013 werden op de Wassenaarse Slag de gevallen commando’s uit de tweede
wereldoorlog herdacht.
Op 4 mei werd de nationale dodenherdenking aan de Schouwweg gehouden. Aan beide
herdenkingen hebben de IOR’s hun medewerking verleend.
De Inspecteurs Openbare Ruimte hebben in 2013 1x assistentie verleend bij een begrafenis
bij de Jozefkerk, 1x assistentie verleend bij een begrafenis bij de Dorpskerk en 1x assistentie verleend bij een begrafenis bij de Goede Herder kerk.
Recepties Residenties en Ambassades.
In 2013 zijn bij diverse residenties recepties gehouden die begeleid zijn de door de Inspecteurs Openbare Ruimte van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving.
De begeleiding betrof het in goede banen leiden van het parkeren rondom de residenties.
In 2013 heeft dit 15x plaats gevonden waarvan 2x assistentie is verleend met (door de
Gemeente) ingehuurde verkeersregelaars. Het toezicht werd afgestemd met de politie van
bureau Wassenaar.
Terugkijkend op 2013 is het voor wat betreft evenementen en bijzondere gebeurtenissen
een goed verlopen jaar geweest.
Totaal aantal uren 2013: 256,50
5
3. Reiniging
Net zoals in het jaar 2012 zijn door de Inspecteurs Openbare Ruimte dit jaar in de
weekeinden extra controles uitgevoerd op het op de juiste wijze aanbieden van glas, plastic, papier en karton bij de inzamellocaties binnen de gemeente Wassenaar.
Mocht er tijdens de controle afvalstoffen zoals papier en karton worden aangetroffen, dan
heeft de inspecteur onderzoek gedaan naar de herkomst hiervan. Vervolgens heeft de aanbieder een brief ontvangen waarin staat vermeldt dat het afval niet goed is aangeboden.
Door de intensive controles van afgelopen jaar is hier veel tijd aan besteed.
Er zijn 91 brieven/waarschuwingen verzonden.
Soms heeft de actie resultaat :
In 2013 waren er veel klachten over het te vroeg aanbieden van huisvuilzakken in bepaalde wijken. De bewoners hebben een brief ontvangen waarin staat vermeldt dat men vanaf
07.30 uur de huisvuilzakken mogen aanbieden. Met Avalex is afgesproken om de huisvuilzakken zo vroeg mogelijk op te halen vanwege de vogels, katten etc. die de zakken open
maken.
Totaal aantal uren 2013: 378
6
4. Verkeer/parkeren
Controle parkeren:
In 2013 heeft het controleren op verkeerd parkeren op diverse locaties, zoals het centrum,
Stadhoudersplein en de Storm van ’s-Gravensandeweg, aandacht gehad. Er is gecontroleerd op het juiste gebruik van de parkeerschijf en het onrechtmatig gebruik maken van de
gehandicapten parkeerplaatsen. Er zijn 1370 overtredingen geconstateerd en waarvoor een
beschikking (proces verbaal) is uitgeschreven.
De weesfietsen c.q. fietswrakken hebben ook de aandacht gehad. In de gemeente aangetroffen weesfietsen en fietswrakken zijn volgens de juiste procedure verwijderen.
Er zijn diverse aanhangwagens voorzien van een gemeentelijke kennisgeving. Deze zijn
alsnog door de eigenaren verwijderd van de openbare weg. In 2013 zijn ook diverse boten
voorzien van een gemeentelijke kennisgeving.
Op verschillende locaties in de gemeente zijn 5 achtergelaten voertuigen geconstateerd.
Naar aanleiding van een klacht van buurtvereniging Kerkehout zijn extra controles in de
wijk Het Kerkehout uitgevoerd wat betreft onzorgvuldig parkeren, met name door grote
bussen en taxi's.
Door de Inspecteurs openbare ruimte zijn hier controles uitgevoerd en enkele waarschuwingen uitgeschreven.
Totaal aantal uren 2013: 918
Kennisgeving van Beschikking: 1370
7
5. Bosparken
In de Wassenaarse bosparken (landgoederen), die een lang gerekt lint vormen vanaf raadhuis De Paauw tot aan de Landscheidingsweg, wordt regelmatig controle uitgevoerd op de
gebods- en verbodsregels die in deze parken van kracht zijn. Hondenbezitters worden er op
gewezen dat in bepaalde parken de hond aangelijnd dient te zijn. In een aantal parken is
een aanlijngebod tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus. Ook wordt men er
op gewezen dat een hond in de omgeving van een fietspad aangelijnd moet zijn.
In park Rust en Vreugd zijn er in 2013 gerichte controles geweest in verband met het verbod om met gemotoriseerd verkeer (scooters en brommers) door het park te rijden. De
gemeentelijke inspecteurs maken bij overtreding hiervoor proces-verbaal op.
De gemeentelijk inspecteurs worden steeds meer met wild geconfronteerd in de bosparken
en de omgeving van Rijksstraatweg, Reeën die vanuit het gebied Meijendel naar deze parken toetrekken om hun leefruimte uit te breiden. Enkele malen is het gebeurd dat een Ree
vast kwam te zitten in een hek en daaruit verlost diende te worden door de brandweer.
Ook worden medewerkers van Dunea regelmatig ingezet door gemeente en politie om gewonde reeën of herten uit hun lijden te verlossen. Regelmatig worden vossen in de bebouwde kom van de gemeente gesignaleerd. In 2013 hebben we 5 meldingen ontvangen
van reebokken en 3 meldingen van vossen die betrokken waren bij aanrijdingen.
Totaal aantal uren 2013: 308.50
Kennisgeving van Beschikking: 7
6. Strand
Het strand seizoen 2013 heeft zich gekenmerkt met een slecht voorjaar en een mooie zomer.
Er waren dagen waar de parkeerplaatsen aan de Wassenaarse Slag goed bezet waren, ongeveer 7 dagen voor het geheel gehele seizoen 2013. Ook dit jaar was het waarneembaar
dat men in de avond uren langer op het strand bleef. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest.
De gemeente Wassenaar heeft ook dit jaar weer verkeersregelaars ingehuurd. Dit is gedaan om een betere doorstroming van het verkeer te krijgen en ook ter ondersteuning voor
de toezichthouders.
De regeling honden en paarden op het strand is in 2013 verruimd (zie bijlage). In de planning voor 2014 staat nog een regeling honden en paarden op het strand met 'slecht' weer
maar daarvoor moet de APV Wassenaar worden gewijzigd, incl. goedkeuring door de raad.
8
Bijlage “Regeling honden en paarden op het strand”
MEER RUIMTE VOOR HOND, PAARD EN VISSERS OP HET WASSENAARSE STRAND
Vanaf heden is het mogelijk om in de zomer voor 9.00 uur en na 19.00 uur de hond uit te
laten of paard te rijden op het badstrand van de Wassenaarse Slag. Met uitzondering van
het badstrand is het ten noorden en zuiden hiervan mogelijk om het hele jaar de hond los
te laten lopen, paard te rijden of vanaf het strand te vissen. Hierdoor ontstaat er mee ruimte voor vroege hondenuitlaters, paardrijders en vissers en kan de badgast ongestoord in de
zomer blijven genieten van het strand.
Verruimde regeling
De verruimde regeling biedt de volgende voordelen voor honden- en paardeneigenaren en
voor vissers die vissen vanaf het strand:
1. Bezoekers die met hun hond of paard het strand bezoeken en vissers die vanaf het
strand vissen, mogen tot 9.00 uur ’s ochtends van het badstrand gebruik maken. De
verruiming van de toegangstijden geldt in het zomertijdvak dat loopt van 15 mei tot 15
september. Het badstrand is het gebied tussen de strandpalen HP 91.50 en HP 92.75.
2. Bezoekers met hond of paard kunnen van het hele strand gebruik maken, met uitzondering van het badstrand tijdens het zomertijdvak. Dit is een grote verruiming voor met
name de honden die tot nu toe niet ten zuiden van De Wassenaarse Slag op het strand
mochten komen.
3.
Vanaf nu is het strand aangewezen als officieel losloopgebied voor honden met uit
zondering tijdens de zomerregeling van 9.00 tot 19.00 uur. Dit was voorheen niet vastgesteld
9
7. Markt
Iedere dinsdag is op de Berkheistraat de wekelijkse warenmarkt. Er staan 32 standplaatshouders op onze markt. In 2013 zijn veel wisselingen van standplaatshouders geweest.
Aantal uren 2013: 334.50
8. Ontruimingen
In 2013 zijn er 15 meldingen binnengekomen van gerechtelijke ontruimingen. 7 ontruimingen hebben ook daadwerkelijk plaats gevonden en is er gecontroleerd of er geen goederen
op de openbare weg zijn achter gebleven.
9. Precario en Retributie
Er wordt toezicht uitgeoefend op het gebruik van de openbare ruimte waarvoor op grond
van de Precario- en Retributieverordening betaling van een gemeentelijke heffing verschuldigd is. Dit heeft vooral betrekking op het gebruik van openbare grond voor het plaatsen
van bouwmaterialen, containers, keten maar ook op bronbemalingen waarbij sprake is van
lozing op de gemeentelijke riolering.
Op 19 juni 2012 is door het college een regeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat
voor klein gebruik (tot en met 15m²) digitaal een melding en voor groot gebruik (vanaf
16m²) een vergunning moet worden ingediend.
Aantal uren gebruik openbare grond 2013: 411
Precario: circa € 118.078,21
Aantal uren Bronneringen: 18,5
Precario : € 10.917,27
10
10. BOA-meldingen
In de 2013 324 boa-meldingen ontvangen, in behandeling genomen en afgehandeld. De
BOA-meldingen zijn verdeeld in de categorieën:
APV
14
Defecte voertuig/wrakken
40
Dierenoverlast
19
Dumpen/verkeerd aanbieden afval
66
Hondenoverlast
19
Illegale reclame/uitstallingen/terrassen
7
Illegaal bomen kappen
4
Jeugdoverlast
23
Ligplaatsen/bootwrakken
6
Lichte verkeersovertredingen
17
Overhangend groen
19
Parkeeroverlast
62
Plaatsen puin/container
5
Stallen campers, caravans en aanhangwagens
Toezicht op evenementen
21
2
11
APV
Defecte
voertuigen/wrakken
Dierenoverlast
Dumpen/verkeerd
aanbieden afval
Hondenoverlast
Illegale
reclame/uitstallingen/terra
ssen
Illegaal bomen kappen
Jeugdoverlast
Ligplaatsen/bootwrakken
Lichte
verkeersovertredingen
Overhangend groen
Parkeeroverlast
Plaatsen puin/container
Stallen campers, caravans
en aanhangwagens
21
APV
Toezicht op evenementen
2
12
Jaarstaat 2013 uren verantwoording IOR’S
Werkzaamheden
Totaal aantal uren 2013
Overige eigen afdeling
APV Algemeen
Bekladdingen
Evenementen
Terrassen
Uitstallingen
Standplaatsen
Commerciële Reclame
Container (precario)
Bronbemalingen (precario)
Honden
Kapvergunningen
Reiniging Afvalstoffen Verordening
Reiniging incl. Opsporing
Parkeren Algemeen
Parkeerschijfzone Centrum
Parkeerschijfzone Storm
Verkeer
Overhangend groen
Caravans, boten
Aanhangers
Hinderlijke voertuigen
Gebruik/huur grond
Toezicht wijkgroen
De Paauw
Backershagen
Hartekamp
Wilzanck
Rust en Vreugd
Wittenburg
Katwijkseweg
Weteringbos
Strandtoezicht
Surveillance Algemeen
Markt
TOTAAL
106
400
3
256,50
11
2
5
46,50
411
19,50
48,50
42
287
91
360
301,50
77,50
179
50,50
34
56
80,50
0
3
8,5
56,50
8,5
4
218,50
9
1
11,50
232,15
227,50
334,50
3983
13
Aantallen kennisgevingen van beschikking per Team per jaar per feit 2013
Feitcode
D537
F145A
F205
H006
H325A
R309
R315B
R396B
R396D
R396I
R397A
R397B
R397G
R397H
R397J
R400AA
R400AB
R401A
R402B
R402C
R478
R550A
R560
R584
R587
R618A
Totaal
Aantal
1
7
1
1
1
1
73
1
1
7
6
1
5
7
3
823
429
40
15
1
1
2
11
37
3
4
1482
14
DEEL 2: Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Inleiding
Overzicht van werkzaamheden, uren en uitvoering zoals neergelegd in het HUP 2013
Nr
Omschrijving activiteit
1
Omgevingsvergunningen (incl. sloop en asbest)
Toezicht op bouw (incl. bouwen zonder vergunning, brandveilig- en strijdig gebruik)
Gebruiksvergunning (juridische) handhaving
controles VRH op het gebied van brandveiligheid)
APV/bijzondere wetten
Projecten (bijv. inventarisatie bestemmingsplannen)
Themagericht toezicht
Overige handhaving (kinderopvang)
2
3
4
5
6
7
Tot
Inspectiecapaciteit
(uren)
500
Juridische
capaciteit
(uren)
(*)
2230(*totaal)
VRH
5135
(*)
(*)
7865
HUP 2013
volledig
beperkt
1750(*totaal)
75
volledig
277
60
volledig
volledig
(*)
55
2217
volledig
volledig
Het jaarverslag 2013 geeft een evaluatie van de uitvoering van de handhaving op het gebied van
bouw- en woningtoezicht (BWT).
Nummer 1, 2, 3
De omvang van deze taken worden bepaald door het aantal verleende Wabo (bouw) vergunningen
waarvan de bouw in 2013 is aangevangen of wordt gecontinueerd. Door team vergunningen zijn in 2013
502 (tegen 549 in 2012 en 735 aanvragen in 2011) aanvragen om omgevingsvergunning afgehandeld).
Het toezicht wordt in hoofdzaak beperkt tot bouwwerken in de categorieën 3, 4, 5 en 6 als bedoeld in het
Toezicht protocol vergunde bouw d.d. 1 december 2009.
Het betreft volledige nieuwbouw van grondgebonden woningen, gestapelde woningbouw, logiesgebouwen,
bedrijfsgebouwen en publiekstoegankelijke gebouwen, alsmede de grotere veranderingen van die bouwwerken.
Toezicht bij veranderingen van woningen en utiliteitsgebouwen (categorieën 2 en 7) vindt uitsluitend plaats
wanneer de constructie van een bestaand bouwwerk wordt gewijzigd (< 5% van de gevallen). Op categorie 1
(kleine bouwwerken, buiten beschermd dorpsgezicht meestal vergunning vrij) vindt geen toezicht plaats.
Categorie 8 bouwwerken komen nauwelijks voor.
15
Op bovenstaande bouwwerkzaamheden zijn door de bouwinspecteurs (2,0 fte) 600 controle`s uitgevoerd.
Voorts zijn er door de bouwinspecteurs (2 fte) 44 klachten afgehandeld, 15 controles uitgevoerd op het
waarborgen van de veiligheid met betrekking tot het vergunningsvrij bouwen en 3 bouwkundige controles
uitgevoerd in het kader van de Drank- en Horecawet.
Er is 13 maal een stookverbod opgelegd (en opgeheven) en zijn er 110 controle`s uitgevoerd op het bouwen
zonder of in afwijking van de bouw- of omgevingsvergunning. Ten slotte zijn er naar aanleiding van toezicht
op de bouw- en of omgevingsvergunning 76 rapportages opgesteld en werden er naar aanleiding van
bovenstaande 47 brieven verzonden.
De juridische capaciteit (1,89 fte) heeft in 2013 geresulteerd in het afhandelen van: 259 handhavingsdossiers
per 16-11-2010 (peildatum), waarvan 178 afgehandeld per 31-12-2013, resteert 81 handhavingsdossiers
per 01-01-2014, het geven van 12 keer juridisch advies (interne en externe advisering), afhandelen 15
klachten en 4 handhavingsverzoeken, afhandelen van 6 geweigerde bouw- en omgevingsvergunningen.
In totaal zijn er ten behoeve van bovenstaande 7 activiteiten 140 brieven verzonden waarvan
2 stilleggingsbesluiten, 17 vooraankondigingen last onder dwangsom en 16 lasten onder dwangsom.
Nummer 4
Waartoe de inspectiecapaciteit is ingezet, wordt verwezen naar deel 1: Openbare Ruimte
Nummer 5
Inventarisatie ten behoeve van het bestemmingsplan Hofcamp heeft in 2013 plaatsgevonden.
Nummer 6
De in 2012 gestarte VROM–pilot met betrekking tot de controle van zorginstellingen zijn in 2013 doorgelopen.
In 2012 zijn 3 zorginstellingen gecontroleerd, te weten: Duinstede, Sophiekehuis en Willibrord.
Hier zijn in 2013 onder andere vergunningen voor renovatie afgegeven en staat er nieuwbouw in de planning.
Nummer 7
Overige handhaving(kinderopvang): zie deel 3
16
Deel 3: Kinderopvang
Het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving is halverwege 2011 belast met de handhaving van
kinderdagverblijven vallend onder de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Op 17 april 2012 ontving de gemeente een brief van de inspectie van Onderwijs met de mededeling
dat de gemeente Wassenaar het goed doet.
“In het kader van het project ‘Achterblijvende gemeenten kinderopvang’ heeft de Inspectie van het
Onderwijs vastgesteld dat uw gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang.
Uw gemeente heeft status A; de gemeente leeft haar wettelijke taken met betrekking tot kinderopvang na.
De inspectie is tot dit oordeel gekomen op basis van de toegestuurde informatie en gesprekken met
vertegenwoordigers van uw gemeente”
GGD Haaglanden heeft in 2013 38 controle`s uitgevoerd.
Er zijn 11 dossiers van de GGD Haaglanden (toezicht) ontvangen met het advies tot handhaving over te gaan.
Dit heeft onder meer geleid tot 9 vooraankondigingen last onder dwangsom en 2 dwangsombesluiten.
Alle overtredingen zijn inmiddels beëindigd.
De schatting 2013 was 10 handhavingsdossiers.
Deel 4: Rapportage 2013 Omgevingsdienst Haaglanden (bijlage)
17
18
19

Vergelijkbare documenten