Ed[d[ii Kd_l[hi_jo

Commentaren

Transcriptie

Ed[d[ii Kd_l[hi_jo
7)*3(%)$
Ed[d[iiKd_l[hi_jo
[email protected]
UNNQäCDäFDDRS
å \ å HAPPINEZ
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
(MäGDSäYTHCDMä[email protected]ä([email protected]ä[email protected]@SäDDMäAHIYNMCDQDäTMHUDQRHSDHSä$QäVNQCSäFDDMäBNKKDFDäFDFDUDMäFDDMäKDDQRSNEä
@@MFDANCDMäNLäHMäIDäGNNECäSDä[email protected]äFDDMäANDJDMäCHDäIDäLNDSäKDYDMäFDDMä[email protected]äONQäSDMäNLäCNNQäSDä
MDLDMä.OäCDä?.MDMDRRä4MHUDQRHSXäVNQCäIDäFDRBGNNKCäHMäGDSä[email protected]ä[email protected]äDDMGDHCä2STCDMSDMäJNLDMä
DQäUNNQäHMYHBGSäDMäUNNQäGDSä[email protected]ä[email protected]äDIVINE¬BLESSINGSäLDSäDDMä[email protected]@Sä[email protected]äUDQKHBGSHMFäHMäGDSäUNNQäTHS
YHBGSä(MDYä[email protected]ä.NQCäFHMFäUNNQäYDUDMä[email protected]äSDQTFä[email protected]@QäRBGNNKä$MäVHKCDäCHSäJDDQäVDKäAKHIUDM
%R IS EEN NIEUWE VORM VAN SPIRITUALITEIT AAN
HET GROEIEN /F EIGENLIJK EEN VORM DIE AL ZO
OUD IS ALS DE WEG NAAR !TLANTIS OF 2OME (ET
DRAAIT ALLEMAAL OM HET WOORDJE GRACE EEN
WOORD DAT WE MOETEN VERTALEN ALS ³GENADE´
MAAR DAT KLINKT MIJ ZO GEREFORMEERD IN DE
OREN )K HOUD HET OP HET MOOIERE ZACHTERE
GRACE IETS WAAR WE ALLEEN MAAR OM HOEVEN
TE VRAGEN (ET IS EEN VORM VAN HULP WAAR WE
NIETS OVER TE ZEGGEN HEBBEN STERKER NOG JE
MOET JE ZELF ALS HET WARE UITSCHAKELEN OM ER
RUIMTE VOOR TE MAKEN
3TEEDS MEER MENSEN WILLEN DIT LEREN BEGRIJPEN
$E KABBALA DOCEERT HET DE FILM ³4HE 3ECRET´
VERTELT EROVER EN ER IS EEN UNIVERSITEIT WAAR
JE DIT KUNT LEREN OPGERICHT DOOR HET ECHTPAAR
3RI "HAGAVAN EN 3RI !MMA 4WEE MENSEN DIE
AVATARS WORDEN GENOEMD MENSELIJKE VERTEGEN
WOORDIGINGEN VAN IETS HOGERS EEN 3UPREME
"EING WAT EIGENLIJK ZOVEEL BETEKENT ALS 'OD
$UIZENDEN MENSEN UIT ALLE DELEN VAN DE WE
RELD BEZOEKEN DEZE UNIVERSITEIT OM DIE ENERGIE
OP TE VANGEN EN IN EIGEN LAND WEER DOOR TE
GEVEN 7ANT DAT IS DE MISSIE VAN 3RI !MMA
"HAGAVAN VIA ENERGIE HET BEWUSTZIJN VAN DE
MENSEN VERANDEREN WAARDOOR ER EEN EINDE
KOMT AAN ALLE TWEESPALT ZOWEL IN DE GEEST
ALS IN DE WERELD %EN HEMEL OP AARDE CREpREN
DOOR SIMPELWEG HET HART TE OPENEN -AKE THE
HEART FLOWER AND WE HAVE HEAVEN HERE
4ERUGåNAARåHETåGODDELIJKåDESIGN
#AMPUS¬¬¬$Eå/NENESSå5NIVERSITYåHEEFTåVERSCHILLENDEåLOCATIESå$EåTEMPELåINåAANBOUWåMETåDEåBIJBEHORENDEåFLATGEBOU
WENåOOKåWELå'OLDENå#ITYååENååGENOEMDå"OVENSTAANDEåFOTOSååZIJNåGEMAAKTåOPåCAMPUSååEENåLOCATIEåVOORåMENSENå
DIEåDEåBOODSCHAPåVANå"HAGAVANåAANåGROTEREåGROEPENåKUNNENåDOORGEVENåDUSåBESTEMDåVOORåLEIDERSåSPREKERSåARTSENå
THERAPEUTENåJOURNALISTENååGEKSCHERENDåDEå6)0LOCATIEåGENOEMDå$EåLERARENåDASASåZIJNåALTIJDåINåHETåWITåGEKLEEDåENååINå
TEGENSTELLINGåTOTåWATåJEåMISSCHIENåVERWACHTååDRUKåDRUKåAANåHETåBELLENåENåOVERLEGGENåMETåDEåDASASåVANåDEåANDEREåLOCATIES
å \ å HAPPINEZ
4IEN JAAR GELEDEN BESLOTEN 3RI "HAGAVAN EN ZIJN
VROUW 3RI !MMA DEZE /NENESS 5NIVERSITY OP
TE RICHTEN "HAGAVAN WIST ALS KIND AL DAT HIJ
³ANDERS´ WAS DAN ANDERE KINDEREN EN ZICH OOIT
ZOU GAAN INZETTEN VOOR HET GELUK VAN DE MENS
HEID ,ATER ALS HOOFD VAN EEN SCHOOL ONTDEKTE
HIJ DAT EEN AANTAL VAN ZIJN LEERLINGEN DE KOS
DE ONDERMIJNENDE WERKING VAN DE GEEST
WEER MENS ZIJN ZOALS DE MENS BEDOELD IS !LS
JE ZOIETS LEEST DAN PAK JE TOCH JE KOFFER
6OELBAREåKOSMISCHEåENERGIEå
)NEZ VAN /ORD TIJDENS EEN VAN DE LESSEN AAN DE
/NENESS 5NIVERSITY LUISTEREN NAAR HET GELUID
VAN EEN BERGBEEKJE
MISCHE HELENDE ENERGIE DIE HIJ HEN GAF OP HUN
BEURT AAN ANDERE KINDEREN KON DOORGEVEN VIA
DE HANDEN 3OMMIGEN KINDEREN BEREIKTEN OP
DEZE MANIER AL EEN VORM VAN VERLICHTING
:O ONTSTOND HET IDEE OM DEZE UNIVERSITEIT OP
TE RICHTEN WAAR MENSEN KONDEN WORDEN OP
GELEID OM DE ENERGIE VAN "HAGAVAN DOOR TE
GEVEN .A EEN OPLEIDING VAN DAGEN MOETEN
DEELNEMERS IN STAAT ZIJN OM OOK ZELF DEZE ONE
NESS BLESSINGS VOORHEEN DEEKSHA´S GENOEMD DOOR TE GEVEN 6OLGENS "HAGAVAN IS HET EEN
NEUROLOGISCH PRINCIPE VIA DE BLESSINGS KUNNEN
WE BEVRIJD RAKEN VAN ONS LIJDEN ONZE HERSENEN
TERUGBRENGEN IN DE ORIGINELE ONGEREPTE STAAT
4ERUG NAAR HET GODDELIJKE DESIGN BEVRIJD VAN
(ET IS WARM DONKER GEEN IDEE HOE LANG HET
NOG RIJDEN IS NAAR DE /NENESS 5NIVERSITY
7E ZIJN NU AL ANDERHALF UUR ONDERWEG VANAF
#HENNAI DE STAD IN HET ZUIDEN DIE WE VROEGER
-ADRAS NOEMDEN $E WEGEN WORDEN SMALLER
STOFFIGER )NDIA KOMT MET VLEUGJES VIA HET OPEN
RAAM NAAR BINNEN EEN GEURENMIX VAN AFVAL
WIEROOK EN KRUIDEN BEST LEKKER
$EZE UNIVERSITEIT LIGT NIET TRADITIONEEL IN EEN
GROTE STAD MAAR AFGELEGEN AAN DE VOET VAN
HET GEBERGTE "ERGEN HEBBEN ALTIJD EEN AAN
TREKKINGSKRACHT GEHAD OP WIJZE MEESTERS (ET
ZIJN PLEKKEN WAAR STILTE WORDT ERVAREN OM ZO
OPEN TE STAAN VOOR NIEUWE INZICHTEN OF OPEN
TE GAAN VOOR BOODSCHAPPEN VAN BOVEN
3RI "HAGAVAN HEEFT DE LOCATIE VAN DE CAMPUS
SEN MET ZORG UITGEKOZEN (ET ZIJN PLEKKEN WAAR
DE KOSMISCHE ENERGIEpN GEMAKKELIJK VOELBAAR
ZIJN TENMINSTE DAT ZIJN DE VERHALEN EN WE ZIJN
ONDERWEG NAAR EEN ONTMOETING MET DEZE AVA
TAR !LHOEWEL NIETS IS ZEKER HET WORDT IN ELK
GEVAL EEN ONTMOETING MET ZIJN DISCIPELEN ZIJN
DASA´S WAARVAN WE EEN WEEK LANG LES GAAN
KRIJGEN .A MEER DAN UUR REIZEN GAAT DE
POORT OPEN WE ZIJN ER )K VERLANG NAAR EEN BED
$E /NENESS 5NIVERSITY TELT VERSCHILLENDE CAM
PUSSEN :E LIGGEN NIET VER VAN ELKAAR EN HEBBEN
ALLEMAAL EEN ANDERE SFEER 6OOR WESTERLINGEN
ZIJN ER TWEE VERSCHILLENDE LOCATIES mmN WAAR
EEN PAAR HONDERD MENSEN KUNNEN WORDEN GE
HERBERGD EN EEN LOCATIE GESCHIKT VOOR ONGEVEER
VEERTIG MENSEN )NTIEMER GROENER STILLER ZE
NOEMEN HET DE 6)0PLEK EN IK HAD NOOIT GE
DACHT DAT EEN SPIRITUEEL CENTRUM EEN ONDER
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
)NNERLIJKE¬MASSAGEåå%LKEåDAGåBEGINTåOMåZEVENåUURåSåOCHTENDSåINåDEåMEDITATIERUIMTEåEENåGROTEåTENTåINåHETåHARTåVANå
DEåCAMPUSå!LLEåCURSISTENåWANDELENåBINNENåMETåKUSSENTJESåOMSLAGDOEKENåGEZICHTENåNOGåSLAPERIGå%ENåGROTEåFOTOåVANå
"HAGAVANåENåZIJNåVROUWå!MMAåSTAATåVOORAANå%ENåKAARSJEåERBIJå3OMMIGENåKNIELENåSOMMIGENåRAKENåDEåFOTOåMETåTWEEå
HANDENåAANåALSOFåZEåENERGIEåAFTAPPENåVANåDEåFOTOå$AARNAåSPRENKELENåZEåDIEåENERGIEåALSOFåHETåWATERåISåOVERåHUNåHOOFDå
OFå@WASSENåHUNåGEZICHTåERMEEå
3TOMVERBAASDåKIJKåIKåTOEå6ANå)NDIÐRSåKANåIKåZOIETSåHEBBENåBIJåWESTERLINGENåZIETåHETåERåBEETJEåVREEMDåUITå@!LWEERåEENå
OORDEELåREALISEERåIKåMEåENåEENåTEKSTåVANå"HAGAVANåSCHIETåMEåTEåBINNENå@$EåGEESTåISåDEåPLEKåVANåHETåINTELLECTåVANåHETå
DUALISMEåVANåGOEDåENåKWAADåLELIJKåENåMOOIåDEåPLEKåVANåOORDELENå(ETåHARTåISåDEåPLEKåVANåDEåWAREåINTELLIGENTIEåDEåPLEKå
WAARåJEåEENHEIDåERVAARTå
$EZEåFOTOSåZIJNåGEMAAKTåOPåLOCATIEååDEåCAMPUSåVOORå)NDIÐRSå(IERåWORDTåGEENå
%NGELSåGESPROKENåINåDEåMEDITATIERUIMTEåGEENåSTOELENåGEENåKUSSENTJES
å \ å HAPPINEZ
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
&IRE¬&IREå/PEENSåSENSATIEåOPåDEåRUSTIGEåCAMPUSå$EåMEDITATIETENTåSTAATåINåBRANDåENåDEåVLAMMENåKRUIPENå
ONDERåHETåZEILåDOORå-ENSENåRENNENåNAARåDEåINGANGåENåWILLENåSTOELENåMATTENåENåMEDITATIEKUSSENSåREDDENå
-AARåHETåVUURåGAATåZOåVERSCHRIKKELIJKåHARDåERåISåGEENåREDDENåAAN
"INNENåVIJFåMINUTENåISåHETåTENTZEILåVERDWENENåENåSTAATåERåALLEENåNOGåEENåZWARTGEBLAKERDåFRAMEWERKå(ETåROOKTå
ENåHETåSTINKTåDEåGESMOLTENåGELUIDSAPPARATUURåKNETTERTå!LSOFåHETåEENåDOODNORMALEåZAAKåISåLOOPTåEENåVANåDEå
LERARENåNAARåHETåMIDDENåVANåDEåRUIMTEåPAKTåDEåGROTEåFOTOåVANå"HAGAVANåENå!MMAåENåLOOPTåERMEEåWEGå%Nå
IEDEREENåROEPTå@ITåISåAåMIRACLEå7ANTåDEåFOTOåISåINTACTåGEBLEVENåHEEFTåDEåVUURZEEåOVERLEEFDå'EENåBLAASJEåGEENåå
å
GESMOLTENåLIJSTåNIKSå$EåLERARENåZIJNåNIETåVERBAASDå@7IJåHEBBENåDITåVAKERåMEEGEMAAKTåWIJå
KENNENåDEåKRACHTENåVANå"HAGAVAN
SCHEID ZOU MAKEN MAAR DAAR WERD IK IN ELK
GEVAL WAKKER ENIGSZINS GERADBRAAKT DOOR DE
DUNNE MATRAS 4OTAAL ONWETEND OVER HET PRO
GRAMMA OF IK ERGENS WERD VERWACHT OF NIET
OF ER AL EEN LES AAN DE GANG WAS ERGENS
$OOR MIJN RAAM ZIE IK BUITEN IN HET WIT GEKLEDE
CURSISTEN STAAN :E STAAN TE WACHTEN OP IETS
HANGEN EEN BEETJE OP DE STOEP ZITTEN OP BANK
JES /PEENS STAAT IEDEREEN OP DE HANDEN GAAN
TEGEN ELKAAR AAN NAMASTE VOOR DE BORST OF
BOVEN OP HET HOOFD $E GROTE LERAAR "HAGAVAN
KOMT THUIS $OOR DE GEBLINDEERDE AUTORUITEN
IS NIETS TE ZIEN EN ALS HIJ DE AUTO UITSTAPT EN
ENKELE METERS VERDEROP ZIJN HUIS BINNENGAAT
BELEMMEREN ZIJN DISCIPELEN HET ZICHT $E RUST
IS WEERGEKEERD $E WITTE MENSEN VERSPREIDEN
ZICH OVER HET TERREIN )K KIJK ERNAAR EN VOEL
WEERSTAND
@9OUåRESTå)NEZå
-IJN LERAAR HEET 0RAGYANAND HIJ IS EEN VAN DE
TROUWSTE DASA´S VAN "HAGAVAN !LS JONGETJE DOOR
"HAGAVAN ONTDEKT EN OPGELEID EN NOG STEEDS IN
TROUWE DIENST (IJ IS EEN AARDIGE MEELEVENDE
EN BEGRIJPENDE MAN ZEGT GEEN WOORD TE VEEL
)N HET GROTE COMPLEX EEN HALF UUR VERDEROP
KUN JE DE HELE DAG HET AANGEBODEN PROGRAMMA
VOLGEN HIER LIGT DAT ANDERS $E AANPAK IS HEEL
INDIVIDUEEL EN DE LERAAR KIJKT WAAR DE CURSIST
BEHOEFTE AAN HEEFT $AT BETEKENT OP DEZE UNI
VERSITEIT NIET DAT HET OM JE EIGEN WENSEN GAAT
NEE HET GAAT EROM WAT VOOR JOU GOED IS OM TE
ERVAREN %N DAT IS ECHT IETS ANDERS
$US NA EEN PAAR UUR WACHTEN BUITEN OP HET
BANKJE ONDER DE BOOM VIND IK HET WEL TIJD WOR
DEN OM MIJN LERAAR TE VRAGEN WAT HET PLAN IS
%N WANNEER HET INTERVIEW GEPLAND STAAT ±9OU
REST )NEZ YOU ARE TIRED² %N WEG ISIE WEER (IJ
HEEFT NATUURLIJK GELIJK )K BEN MOE VAN DE REIS
EN 0RAGYANAND WEET NA AL DIE JAREN ERVARING
WAT DE ENERGIE VAN "HAGAVAN DE ENERGIE DAAR
IN HET CENTRUM MET MENSEN DOET *E VOELT EEN
SOORT TINTELING ALSOF DE LUCHT IN LENTESFEER IS
VOL MAAR NIET ZWAAR HOE LEG JE DAT UIT DE LUCHT
VOELT ENERGIEK AANWEZIG EN DAT IS VOOR EEN ON
ERVAREN WESTERLING EVEN WENNEN %IGENLIJK ZOU
JE DAAR ALLEEN MAAR GEWOON ONDER DIE BOOM
OP DAT BANKJE MOETEN ZITTEN GENIETEN VAN
ZO´N NIEUWE ERVARING -AAR NEE IK BEN EEN
KLEIN BEETJE ONGEDULDIG EN WIL WETEN WAAR IK
AAN TOE BEN WAAR MIJN LERAAR BLIJFT WANNEER
HET PROGRAMMA BEGINT %N MOE )K WORSTEL MET
MIJN WEERSTAND EN ONGEDULD :OU DE LES DAN
TOCH AL ZIJN BEGONNEN
$EåEERSTEåBLESSINGå
.A HET ONTBIJT RIJST MET EEN VEGETARISCH PRUTJE
EN FRUIT BESLUIT IK ME NIET LANGER OP TE WINDEN
OVER HET WACHTEN 7ACHTEN ALS WERKWOORD DANK
IK AF $AT IS BLIJKBAAR MIJN LES HIER )K WACHT NIET
LANGER IK BEDEL NIET LANGER OM EEN PROGRAMMA
)K KIJK NIET EENS NAAR DE LERAAR ALS IK HEM VERDER
3RIå"HAGAVAN
3RIå!NANDAGIRI
OP ZIE LOPEN GEEN VRAGENDE OGEN )K ZIT DAAR
GEWOON ONDER DE BOOM
(ET WERKT ±)NEZ ARE YOU READY FOR YOUR FIRST
LESSON AND BLESSING²
)K MAG MEE NAAR EEN KAMER WAAR EEN ALTAARTJE
STAAT MET FOTO´S VAN "HAGAVAN EN !MMA
0RAGYANAND GAAT TEGENOVER ME ZITTEN ±*E WILT
WETEN WAAR JE AAN TOE BENT MAAR ALS DE GEEST
NOG DRUK IS KUN JE NIET ZIEN WAAR JE AAN TOE
BENT² %N JE WEET DAT HIJ GELIJK HEEFT
%INDELIJK WORDT ME UITGELEGD WAT DE BEDOELING
IS %LKE DAG KRIJGEN WE EEN LES VAN "HAGAVAN
VIA DVD EN EEN DEEKSHA OF BLESSING DAT IS EEN
OVERDRACHT VAN ENERGIE "HAGAVAN HEEFT ZIJN
GODDELIJKE KRACHTEN OP ZIJN LERAREN OVERGEDRA
GEN EN ZIJ GEVEN OP HUN BEURT DE ENERGIE AAN
ONS DOOR /MDAT WIJ IN HET 7ESTEN ZO VER AF
STAAN VAN HET OORSPRONKELIJKE GODDELIJKE ONT
WERP EN ONZE GEEST HET VOOR HET ZEGGEN HEEFT
IS DAT ³RESETTEN´ VOOR DE LERAREN EEN LANGERE WEG
DAN ALS ZE BIJVOORBEELD MET )NDIpRS WERKEN
%mN BLESSING KAN DAN AL GENOEG ZIJN OM IEMAND
IN DIE STAAT VAN GELUK TE KRIJGEN -AAR WIJ WES
TERLINGEN ZIJN ER IN DAT OPZICHT HET SLECHTST AAN
TOE 0RAGYANAND LEGT UIT ±$E DOELSTELLING VAN
DE UNIVERSITEIT IS OM IEDEREEN IN DIE STAAT VAN
GELUK TE KRIJGEN 7IJ PROBEREN GEEN GELOOF TE
VERKOPEN MAAR EEN ERVARING $E ERVARING DAT
JE BEVRIJD BENT VAN LIJDEN EN DAT WIL ZEGGEN
BEVRIJD VAN CONFLICTEN INNERLIJKE CONFLICTEN DIE
ZICH HERHALEN EN HERHALEN )N PERSOONLIJKE LE
0RAGYANAND
/VERDRACHT¬VAN¬
ENERGIEåå6OLGENSå"HAGAVANå
HEBBENåWIJåANåANCIENTåMINDå
@)SåERåIETSåVERANDERDåINåDEåAF
GELOPENåEEUWENå7EåHEBBENå
3USANåONTVANGTåEENå
NOGåSTEEDSåOORLOåGENåNOGå
BLESSINGåVANåEENåLEERLING
STEEDSåVERDRIETåNOGåSTEEDSå
ARMOEDEå$EåWERELDåZIETåERå
ANDERSåUITåMAARåDEåMANIERåVANåDENKENåISåNIETåVERANDERDå$EåWERELDåVANåDUALITEITåZETELTåINåDEåPARIÐTALEåKWABåDEåHERSENENå
AANåDEåACHTERKANTåVANåONSåHOOFDå%ENåVERANDERINGåINåBEWUSTZIJNåKRIJGåJEåDOORåEENåSHIFTåINåTHEåMINDåEENåOVERGANGåVANå
DEåOUDEåHERSENENåACHTERINåNAARåDEå@NIEUWEåHERSENENåDIEåVOORINåZITTENå!LSåDEåFRONTALEåKWABåINåDEåHERSENENåWORDTå
GEACTIVEERDåKOMåJEåINåEENåHOGEREåSTAATåVANåBEWUSTZIJNå%ENåMANIERåOMåDITåTOTåSTANDåTEåLATENåKOMENåISåONDERåMEERåVIAå
MEDITATIEåOFåDEåDEEKSHAåOFåBLESSINGåDEåOVERDRACHTåVANåENERGIEå"HAGAVANåGEEFTåZIJNåPOWERåDOORåAANåZIJNåVOORNAAMSTEå
LEERLINGå3RIå!NANDAGIRIåDIEåHETåWEERåDOORGEEFTåAANåDEåLERARENåVANåDEåUNIVERSITEITå6ERVOLGENSåKUNNENåDEåCURSISTENåDEå
BLESSINGSåDOORGEVENåINåEIGENåLANDåTIJDENSåDEEKSHAAVONDEN
å \ å HAPPINEZ
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
0OWERHOUSEååå%ENåVANåDEåGROOTSTEåPROJECTENåVANå"HAGAVANåENå!MMAåISåDEåBOUWåVANåDEZEåINDRUK
WEKKENDEå/NENESSå4EMPLEå%RåWASåGEENåENKELEåVORMåVANåBEDRIJVIGHEIDåGEENåBOUWVAKKERåTEåZIENåTOENåWIJåDEå
TEMPELåBEZOCHTENåMAARåONSåWERDåBELOOFDåDATåHETåGEBOUWåOVERåTWEEåJAARåKLAARåZOUåZIJNå@!LSåDEåTIJDåRIJPåIS
;h_ifWiifhWa[lWd;[d^[_Z
Wbi^[j_Z[[lWdÉWdZ[h[dÊl[hZm[d[d_i$
M[p_`ddee_jƒƒdc[jWdZ[h[d$
M[p_`dWbb[[dcWWhƒƒdWbim[p_[d
ZWj[h][[dWdZ[h_i$
(OEåDANåOOKåHETåIDEEåISåONGELOOFLIJKå)NåHETåONTWERPåZITTENåELEMENTENåSYMBOLENåVANåALLEåWERELDRELIGIESåVERWERKTå
ENåOPåHETåDAKåZIJNåHEELåDUIDELIJKåDEåVORMENåVANå-AYAåENå%GYPTISCHEåTEMPELSåTEåHERKENNENå(ETåPLANåISåOMåACHT
DUIZENDåVERLICHTEåZIELENåUITåALLEåWERELDDELENåINåDEZEåRUIMTEåTEåLATENåMEDITERENå/PåDIEåMANIERåONTSTAATåEENåSOORTå
UITBARSTINGåVANåENERGIEåDIEåVOLGENSå"HAGAVANåEENåGROOTåEFFECTåHEEFTåOPåHETåMORFOGENETISCHEåVELDåDATåONSåOM
RINGTåWAARDOORåDEåGEHELEåMENSHEIDåDICHTERåBIJåVERLICHTINGåZALåKOMENå"OVENDIENåVERSPREIDENåJAARLIJKSåDUIZENDENå
MENSENåCURSISTENåVANåDEåUNIVERSITEITåDEåKRACHTIGEåENERGIEåVANå"HAGAVANåVIAåDEåDEEKSHASåOFåBLESSINGSåOVERåDEå
WERELDå"HAGAVANåVERWACHTåDATåERåEENåDEURåOPENåZALåGAANåNAARåEENåNIEUWEåWERELDåALSååMENSENåEENåNIEUWå
BEWUSTZIJNåHEBBENåBEREIKTåENåDATåZORGTåWEERåVOORåEENåOPENINGåWAARDOORåDEåGEHELEåMENSHEIDåVIAåHETåVELDåINåEENå
PAARåMAANDENåTIJDåVERLICHTINGåZALåBEREIKENå$ANåZIETåDEåWERELDåERåVOLGENSå"HAGAVANåCOMPLEETåANDERSåUITå!LLEåAAN
HANGERSåVANåALLEåRELIGIESåZULLENåELKAARåBEGRIJPENåOMDATåHETåNIEUWEåBEWUSTZIJNåHETåGODDELIJKEåBEWUSTZIJNåISå
å \ å HAPPINEZ
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
(ETåLEVENåBUITENåDEåPOORTENåVANåDEå#AMPUS
VENS OP WERELDSCHAAL .IETS VERANDERT ALS
ONS BEWUSTZIJN NIET VERANDERT %N DAT IS WAT
"HAGAVAN WIL BEREIKEN EEN MINDSHIFT WAAR
DOOR MENSEN VOLWAARDIG MENS ZIJN BEVRIJD
RAKEN VAN HET GOEDENKWAADDENKEN EN
HET MOMENT KUNNEN ERVAREN ZOALS HET IS
$US ZONDER INTERPRETATIES ZONDER TUSSEN
KOMST VAN ONZE GEDACHTEN EN OORDELEN %N
ALS DAT BEWUSTZIJN IS BEREIKT DAN ERVAAR JE
EEN EENHEID DAT OPENT HET HART EN VOEL JE JE
VERBONDEN MET ALLES $AN ERVAAR JE ONENESS²
6ERVOLGENS LEGT HIJ ZIJN HANDEN OP MIJN
HOOFD %R VLOEIT EEN WARMTE IN ELKE PORIE ALS
EEN TELEFOON AAN EEN ADAPTOR MAAR DIT GAAT
SNELLER ZO VOELT HET %N IK VRAAG NOG VLUG
WANNEER HET INTERVIEW MET "HAGAVAN GE
PLAND STAAT MAAR HET ANTWOORD KEN IK IN
MIDDELS ±YOU REST WE TALK ABOUT THAT LATER²
.A DRIE UUR SLAPEN WORD IK TOTAAL HIGH WAK
KER )K VOEL ME LICHT OPGELUCHT EN LACHERIG
)K ZIT DAAR OP EEN BANK ONDER DE BOOM COM
PLEET GELUKKIG TE ZIJN ZONDER WEN
SEN INVULLING VAN TIJD %EN GLIMP
VAN VERLICHTING (ET DUURT EEN
PAAR UUR $AARNA VOLGT DAGENLANG
HOOFDPIJN (ET HOORT ERBIJ ZEGT
MIJN LERAAR ±:IE DE BLESSINGS ALS
EEN HERSENOPERATIE² -AAR MIJN
MEDECURSISTEN ZIJN ER AL WAT
LANGER EN GLIMLACHEN :IJ WETEN
WAAR DE HOOFDPIJN VANDAAN KOMT
GEEN KOFFIE GEEN THEE GEEN CHO
COLA GEEN WIJN OF WITTE MARTINI
GEEN WHISKY ´S AVONDS EN GEEN
SIGARETTEN %R IS ALLEEN MAAR
WATER (ET LICHAAM LIJDT EN THE
MIND MOMPELT DE HELE DAG DOOR $E ZEURPIET
,ESåå$UIZENDåPERSOONLIJKHEDEN
$E DVDLES VAN "HAGAVAN LEGT UIT HOE DAT WERKT
(IJ ZEGT ³3ELF IS A CONCEPT´ %R BESTAAT NIET ZOIETS
ALS mmN PERSOON ER ZIJN VELE PERSOONLIJKHEDEN
$E AGRESSIEVE DE LIEVE DE ONSCHULDIGE DE
BELEDIGDE DE JALOERSE DE ONZEKERE DE STERKE
%LKE MINUUT IS ANDERS %N ALS JE DAT BEGRIJPT
DAN REALISEER JE JE DAT ER NIET ZOIETS KAN ZIJN ALS
mmN PERSOON $AT IS DE GROTE VERGISSING IN DE
PSYCHOLOGIE´ %N HIJ VERTELT HET VERHAAL VAN EEN
LEERLING DIE BOOS WERD OMDAT "HAGAVAN NIET
KON ZORGEN VOOR ZIJN VERLICHTING ³7IE MOET IK
VERLICHTEN´ HAD "HAGAVAN GEVRAAGD ³7IE VAN
DE DUIZEND PERSOONLIJKHEDEN´
!LS JE DIT HELDER KRIJGT IS HET ZOEKEN VERDWENEN
$ENK AAN EEN HUIS GEBOUWD VAN STENEN !LS ER
GEEN STENEN ZIJN IS ER GEEN HUIS /F DENK AAN
HET WOORD RIVIER :ONDER WATER IS ER GEEN RIVIER
å \ å HAPPINEZ
:O IS HET MET ONZE PERSOONLIJKHEDEN !LS ALLE
PERSOONLIJKHEDEN ZIJN OPGELOST DUS DE JALOERSE
PERSOON DE OORDELENDE PERSOON DE ANGSTIGE
PERSOON VUL ZELF MAAR IN DAN REALISEER JE DAT
ER GEEN PERSOON MEER IS $AN MAAK JE RUIMTE
VOOR GRACE EN ERVAAR JE DE %ENHEID $AN BEGRIJP
JE DAT ER GEEN PERSOON EN DUS OOK GEEN ANDER
IS DAN IS ALLES mmN
7EER BUITEN ONDER DE BOOM VOEL IK ZO DUIDELIJK
DE POPPENKAST VAN AL DIE PERSOONLIJKHEDEN
:E POPPEN OP ALS *AN +LAASSEN EN +ATRIJN MAAR
ZE HETEN ANDERS (ET IDEE WERKT WEL *E KUNT
OPEENS HEEL GEMAKKELIJK KIJKEN NAAR ZO´N POP
UP PERSOONLIJKHEID )K HAD ER EENTJE DIE ECHT
ELKE ACHT MINUTEN VOORBIJ KWAM HET WAS DE
PERSOONLIJKHEID VAN GEWOONTE VERSLAVING
6EELEISEND DINGETJE HAD ZIN IN IETS ZOETS IETS
LEKKERS %N DAN NU EEN CAPPUCCINO )K HOEFDE
ALLEEN MAAR RUSTIG TE ZEGGEN GA TOCH LEKKER
LIGGEN GEK %N DAN WAS HET POPPENKASTPOPJE
WEER STIL 5ITEINDELIJK KRIJG JE ZO´N DWINGEND
PERSOONLIJKHEIDJE WEL RUSTIG "UT NOT YET
,ESåå@!LSåDEåRELATIEåMETåJEå
OUDERSåNIETåOPåORDEåISåISåJEå
LEVENåNIETåOPåORDEå
0RAGYANAND WANNEER HEEFT "HAGAVAN TIJD
VOOR EEN INTERVIEW
±-ORGEN ZIJN ER GOEDE MOGELIJKHEDEN MAAR
VANDAAG WIL IK DAT JULLIE EERST GOED NADENKEN
OVER JE OUDERS 'A RUSTIG ZITTEN DOE JE OGEN
DICHT EN VRAAG OM ANTWOORDEN SITUATIES BEEL
DEN :E KOMEN VANZELF ALLES WORDT DUIDELIJK
ALS JE ER MAAR OM VRAAGT 3TA OPEN VOOR GRACE
,AAT GRACE HET WERK DOEN
7E BEGINNEN BIJ HET BEGIN *E MOET JE RELATIES
OP ORDE HEBBEN "EGIN WAAR JIJ BENT BEGONNEN
BIJ JE WORTELS EN DAT ZIJN OUDERS !LS JE EEN
PROBLEEM HEBT MET JE MOEDER DAN HEEFT DAT
EFFECT OP AL JE RELATIES EN ZUL JE GEREGELD PRO
BLEMEN HEBBEN IN DE OMGANG MET ANDEREN
*E KAMPT MET NODELOZE OBSTAKELS
(EB JE EEN PROBLEEM MET JE VADER DAN WERKT
DAT DOOR IN DE RELATIE MET JE BROER JE COLLEGA´S
-ENSEN DIE PROBLEMEN MET HUN VADER NIET
OPLOSSEN HEBBEN VAAK FINANCIpLE PROBLEMEN
7ERK AAN DE RELATIE MET JE OUDERS NIET DE
OUDER ALS PERSOON MAAR AAN JOUW ERVARING
MET DIE PERSOON !LS JE KUNT DEALEN MET JE
OUDERS KUN JE DEALEN MET IEDEREEN²
±7IJ GEVEN DE SLEUTEL TOT GELUK IETS TE GEMAK
KELIJK WEG AAN EEN ANDER ³!LS MIJN VADER TOEN
NIET ZO WAS GEWEEST DAN´ 'EEF ALSJEBLIEFT
DIE SLEUTEL TERUG AAN JEZELF
HAPPINEZ å \ å 7)*3(%)$
(ET LEVEN IS EEN SPELLETJE CRICKET *E MOET DE
BAL SLAAN ANDERS VERLIES JE DE WEDSTRIJD $US
WAT DOE JE "LIJF JE HANGEN IN JE PIJN DIE ZOU
ZIJN VEROORZAAKT DOOR EEN VADER OF MOEDER
$OE JE IETS OF NIETS *E KUNT NIET WEGLOPEN
VOOR DE PIJN WANT DIE PIJN ZIT IN JE DIE WANDELT
ALTIJD MET JE MEE 'EEF DE SCHULD AAN 'OD EN
ZEG HUILEND ³.IEMAND ZIET MIJN PIJN NIEMAND
WACHT OP ME IK WORD GENEGEERD´ EN ER VER
ANDERT NIETS
$US MOET JE IN CONTACT KOMEN MET DIE EMOTIES
$UW ZE NIET WEG NEGEER ZE NIET WANT ZE BLIJ
VEN BIJ JE (ET ENIGE WAT WERKT IS ZE TE KOESTE
REN +IJK NAAR EEN BEPAALDE EMOTIE EN VERPAK
DIE ALS EEN BABY (OUD DIE BABY IN JE ARMEN EN
VERTROETEL ´M *E ZULT ZIEN NA ENIGE TIJD VERAN
DERT DE PIJN DE WROK OF WAT DAN OOK IN VERGE
VING %N DAN VOLGT VREUGDE² %N VERVOLGENS
GEEFT 0RAGYANAND ONS EEN DEEKSHA )K WAGGEL
WEER NAAR MIJN KAMER EN VAL MET GELUKKIGE
JEUGDHERINNERINGEN IN MIJN HOOFD IN SLAAP
LERAAR KIJKT ME DIE OCHTEND VRAGEND AAN ±KUN
JE LANGER BLIJVEN DAN ZEVEN DAGEN² )N .EDER
LAND VOND IK HET AL EEN AARDIGE TIJD VOOR mmN
VERHAAL MAAR HET GAAT MIJN LERAAR HELEMAAL
NIET OM HET VERHAAL HET GAAT HEM OM MIJ (IJ
WIL MIJ IN DIE GELUKZALIGE STAAT VAN BEWUSTZIJN
KRIJGEN !LS WE DIT HADDEN AFGEMAAKT )NEZ DAN
ERVAAR JE ELKE DAG ELK MOMENT ALS EEN BRON
VAN HAPPINESS %N IK STRIBBEL NOG TEGEN EN ZEG
DAT DAT ALLANG HET GEVAL IS MAAR 0RAGYANAND
ZIT DUIDELIJK OP EEN ANDERE GOLFLENGTE
"HAGHAVAN EN ZIJN DISCIPELEN HEBBEN EEN MIS
SIE DE WERELD VERBETEREN DOOR ZO SNEL MOGELIJK
ZO VEEL MOGELIJK MENSEN IN EEN ANDER BEWUST
ZIJN TE KRIJGEN )K EN SAMEN MET MIJ DUIZENDEN
ANDEREN ZIJN ONDERDEEL VAN DIE MISSIE
%RVAREN ERVAREN DAT IS DE BEDOELING %N MEN
TALE SPELLETJES INTERVIEWS VRAGEN STELLEN DAT
IS DUIDELIJK THE BUSINESS OF THE MIND $AAR DOET
"HAGAVAN NIET MEER AAN MEE
4EåSNEL
%N ZO EINDIGT HET AVONTUUR IK HEB DE GROTE
MEESTER NIET MOGEN ONTMOETEN ONDANKS
MIJN VRAGEN )K HEB GEVISUALISEERD DAT IK MET
HEM AAN TAFEL ZAT MIJN VERZOEK IN DE KOSMOS
GEGOOID OM GRACE VERZOCHT IK HEB HET VERZOEK
(ET GAAT TE SNEL #URSISTEN DIE VOOR DE EERSTE
KEER DE /NENESS 5NIVERSITY BEZOEKEN KRIJGEN
EEN PROGRAMMA VAN DAGEN %EN VERVOLG
CURSUS EEN DEEPENING DUURT DAGEN -IJN
$EåULTIEMEåONENESSBOODSCHAPå
LOSGELATEN EN GEDACHT DAT HET DAN WEL VANZELF
ZOU KOMEN -AAR HET KWAM NIET )N DE AUTO
OP WEG NAAR HET VLIEGVELD GAAT DE MOBIEL (ET
IS 0RAGYANAND OF WE NOG EEN INTERESSANTE TEM
PEL WILLEN BEKIJKEN WE KOMEN ER BIJNA LANGS %N
IN EEN FLITS DENKT MIJN ROMANTISCHE ZIEL DAT
"HAGAVAN WAARSCHIJNLIJK IN DIE TEMPEL ZAL ZIT
TEN $US WE RIJDEN ERNAARTOE EN ZIEN PRACHTIG
GEKLEDE )NDIpRS OFFEREN EN RITUELEN UITVOEREN
VOOR +RISHNA 6ISHNOE EN ANDERE GODEN
(ET KWARTJE VALT %R ZIJN BOVENMENSELIJKE KRACH
TEN ENERGIEpN EN IEDER BEDENKT DAAR ZIJN EIGEN
GELOOF BIJ 7E HEBBEN EEN VORM NODIG ELKE
CULTUUR ELK LAND EEN ANDERE $E EEN BUIGT VOOR
+RISHNA EEN ANDER OP EEN ANDERE LOCATIE BUIGT
VOOR "HAGAVAN VOOR "OEDDHA VOOR *EZUS VOOR
-OHAMMED (ET IS EEN VORM OM UITDRUKKING
TE GEVEN AAN IETS WAT GROTER IS DAN JEZELF
(OBBELEND OVER DE WEGEN RICHTING #HENNAI
KAN IK ER ALLEEN MAAR OM GLIMLACHEN OM DIE
ULTIEME ONENESSBOODSCHAP .IET ONTVANGEN
VIA EEN INTERVIEW MAAR ERVAREN
/P DE VALREEP
4%+34 ).%: 6!. //2$ &/4/'2!&)% -)2*!- ",%%+%2
/NENESS¬#ONFERENTIE¬MET¬3RI¬!NANDAGIRI¬IN¬.EDERLANDååå!NANDAGIRIå
ISåEENåVANåDEåVOORNAAMSTEåLERARENåAANåDEå/NENESSå5NIVERSITYåINå'OLDENå#ITYå)NDIAå
.ETåALSåBIJå"HAGAVANåISåZIJNåAANWEZIGHEIDåINåDEåGROTEåCONGRESZAALåVOELBAARåJEåHARTå
GAATåERåEENåBEETJEåVANåTINTELENå3RIå!NANDAGIRIåHEEFTåONTMOETINGENåMETåVELEåBEKENDEå
MENSENåOVERåDEåHELEåWERELDåZOALSåMETå"ILLå#LINTONå%RVINå,ASZLOå!NTHONYå2OBBINSå
WETENSCHAPPERSåPOLITICIåMENSENåUITåALLEåRICHTINGENåRELIGIESåCULTURENå7IEåOOKåEENå
GLIMPåVANåHEMåWILåOPVANGENåKANåALVASTåNOTERENåDATåHIJåVANååTOTåENåMETååOKTOBERå
NAARå.EDERLANDåKOMTå+IJKåOPåWWWONENESSAWAKENINGNLåVOORåINFORMATIEå7IEåNUå
EENåONENESSåBLESSINGåWILåERVARENåKANåOPåBOVENGENOEMDEåSITEåOOKåADRESSENåINå.EDERLANDåVINDENå
6ERDERåLEVERTåHETåWOORDåDEEKSHAåOPåINTERNETåVEELåINTERESSANTEåSITESåOPå/OKåINFORMATIEFåISåDEåSITEå
WWWONENESSUNIVERSITYORGåMETåVIDEOBEELDENåVANå"HAGAVANåVEELåINFORMATIEåOVERåZIJNåWIJSHEIDåENå
EENåINTERNATIONALEåAGENDAåVANåONENESSBIJEENKOMSTENå/OKåLEESTåUåOPåDEZEåSITEåOVERåHETå@åDORPENåPROJECTåEENåPLANå
OMåHONDERDåDORPENåINåDEåOMGEVINGåVANåDEåUNIVERSITEITåTEåSTEUNENåOPåHETåGEBIEDåVANåGEZONDHEIDåENåSCHOLINGå"OVENDIENå
WORDENåINåDEåDORPENåBLESSINGSåGEGEVENåWAARDOORåEENåGROOTåGEBIEDåONTSTAATåMETåEENåZOGENOEMDåHOGERåBEWUSTZIJNå
WAARDOORåOOKåINåDEåOMLIGGENDEåDORPENåHAPPINESSåWORDTåERVAREN
HAPPINEZ å \ å