Romani

Commentaren

Transcriptie

Romani
10
DEKLARÀCIA VASH O HAKAIJA
Dino jekhe manuśesqe k-o aʒukerimasqo
phandlipe/ savo ashugijarel o phandipe
anglal i sigutni kris/ i kris savi kerel pes
odma/sphet
ja anglal i kris proces-verbaleça pala so lias pes
palpalem i judiciàro kontròla
Krisǎren tut anglal i korekcionàlo kris aj ćhuvde tut k-o aʒukeripnasqo phandlipe ʒi k-i dàta e
audiencaqi kana ka krisǎren tut pal-o fàkte sosqe akuzonen tut/ sose pandle tut. Akava lil seravel o
śerutne hakaja/drèpturi/ćaćimàta so si tut.
Śaj te dikǎres akava lil sa o vaxt so san phandad/o/i aʒukerdindor
Pinʒaripe e infrakciaqo
Si tut hakaj/pràvo/drèpto te ʒanes i kvalifikàcia, i dàta aj o than e infrakciaqo pala savi si te krisǎren tut
thaj o aśa sosqe ćhivde tut k-o aʒukerimasqo phandlipe.
Aźutipe kotar jekh avokàti
Śaj te ćhives avokàti ja te manges avokàti e themesθar.
Śaj te bićhales aj te xutres lila kotar o avokàti mestes, lesqe musaj te phenen kana nakhes k-i kris tut
aj ov avel tuça k-i audiènca.
Hakaj te na vakeres
Anglal i kris, sar kames tu, śaj te keres deklaràcie, te des len anglal so pućhen tut/ shaj te des duma te
kamlan, ja te na vakeres.
Aźutipe kotar jekh rinćhibǎrno/tromàci
Te na vakerdǎn ja te na halǒvdan francikanes, si tut hakaj/drèpto/pràvo te aźutinel tut bi lovenqo jekh
rinćhibǎrno/tromàći k-o pućhlǎrimàta thaj kana des dùma te avokateça.
Hakaj te manges te mukhen tut
K-o sarkon momènti, śaj te manges kotar i kris te mukhel tut.
Sode vaxt śaj dikǎren tut andre
Inkeren tut k-o aʒukeripe ʒi k-i dàta e audienciaqi ja e neve audienciaqi anglal i korekcionàlo kris.
Te si kaj o krisǎrno e mukhlipnasqo aj e phandlipnasqo ćhivda tut k-o aʒukeripansqo phandlipe ande
jekh procedùra sigutne krisǎrimasqi, akava phandlipe naśti ovel maj but sar trin butǎqe divesa.
Te si kaj o krisǎrno e mukhlipnasqo aj e phandlipnasqo ćhivda tut k-o aʒukeripansqo phandlipe
odolesqe so na respektondan i judiciàro kontròla anglal o krisǎripe anglal i korekcionàlo kris, atùnći o
phandlipe aʒukeripnasqo śaj te ovel maj lùngo sar duj ćhon.
Te si kaj i korekcionàlo kris ćhivda tut k-o phandlipe aj ispidia to krisǎripe k-o jekh aver audiènca maj
palal, to phandlipe naśti ovel maj lùngo sar śov kurke, ja maj lùngo sar śtar ćhon, kana o delìkto/ i
krima pala savo akuzonen tut/ pandle tut si sanksionime phandlipnaça maj but sar efta berś.
Informàcia varesave manuśenqe
Si tut hakaj/drèpto/ćaćipe te ʒanaves varesave manuśen kas tu manges, aj śeral ti famìlia, kaj ćhivde
tut k-o aʒukerimasqo phandlipe.
Śaj te ʒanaves vi i konsulàta te Themesqi, te san avrutno.
Dikhlǎripe k-o doktòri
Śaj te manges te ʒas k-o doktòri te dikhlǎrel tut.
Dromandre k-o dosàri tiro
To avokàti si les hakaj te mangel jekh kòpia kotar to dosàri. Vi tut si tut hakaj te manges jekh kòpia.

Vergelijkbare documenten

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Procesul de învățământ

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Procesul de învățământ jekh procedùra sigutne krisǎrimasqi, akava phandlipe naśti ovel maj but sar trin butǎqe divesa. Te si kaj o krisǎrno e mukhlipnasqo aj e phandlipnasqo ćhivda tut k-o aʒukeripansqo phandlipe odolesq...

Nadere informatie

Adelina Besim Krasniqi Adelina Daut Gashi Adnan Muharrem Lajqi

Adelina Besim Krasniqi Adelina Daut Gashi Adnan Muharrem Lajqi Pinʒaripe e infrakciaqo Si tut hakaj/pràvo/drèpto te ʒanes i kvalifikàcia, i dàta aj o than e infrakciaqo pala savi si te krisǎren tut thaj o aśa sosqe ćhivde tut k-o aʒukerimasqo phandlipe. Aźutip...

Nadere informatie