kaartblad A, vermeldingen huizen per

Commentaren

Transcriptie

kaartblad A, vermeldingen huizen per
Tot Aerle Rixtel
Historisch geografisch onderzoek Aarle-Rixtel
Theo Meulendijks en Jan de Reijdt
Kadaster Sectie A
1832
Kadaster A6:
Eigenaar:
1792
Maatboek 12/13 nr. 1 Gijsbert van Wil, een perceel land van de weg en tegens de loop of limiet
schijding van Beek welke perceel groot bevonden is 4L 43R. waar onder ½ L groes waar van
afgetrokken is 16R waar op het huis staat.
1785
R81 f129v 19-01-1785: Godefridus Kievits, molenaar, wonende te Gemert, man van Johanna Maria
van Wil, verkopen aan Hendrik Scheij, een huijsinge, schuur, stal, hof en aangelag, ter plaatse genaamd
Groenwoud, nr. 1316 onder de naam van Kleeverveld in de Hel, groot 3L 30R.
1785
Verpondingen f2v: Gijsbert van Wil ter togte.
1316
3L 30R.
1785
R81 f148 16-09-1785: Gijsbert van Wil, wonende te Schijndel, vernadert een huizinge, schuur, stal, hof
en aangelag. Nr. 1316 in de van Kleverveld in de Hel, groot 3L 30R.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
huis, schuur en bakhuis, groot 14r 50e, het Groene wout, klasse 6.
weduwe Gijsbertus van Will.
huis eigenaar
Gijsbert van Wil
Godefridus Kievits
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Bewoners no. 83c Groote Laar
Corstiaan v: d: Heiden
Corstiaan van Heiden
Corstiaan van der Heijden
Corstiaan van der Hijden
Corstiaan van der Heijden
Corstiaan van der Heijde ⅔
huis en erf, groot 03r 54e, het Groene wout, klasse 6.
Hendrik Maas.
1832
Kadaster A9:
Eigenaar:
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1293: van Will huis nr. 169 Groenewoud.
1823
Not. Beek en Donk 158-42 07-04-1823: Heer Jan Batist Weijgarde, herbergier, verkoopt aan Hendricus
Maas, wonende te Beek en Donk, een stene huizingen nr. 169 met aanhorende gebouwen, hof en groes
land, groot 7 lopense van ouds genaamd het Groene Woud, ter plaatse genaamd op de Grote laar, EZ. en
EE. de weg, AZ. wed. Peter Scheij.
1818
Not. Aarle Rixtel 11-19 18-02-1818: Christiaan van Wil, wonende te Gemert, verkoopt aan
Heer Jan Batist Wijngaarde een steene huizing nr. 169 met aanhorende gebouwen hof teul en
groeslanden 7L. van ouds genaamd het Groenewoud ter plaatse genaamd op de Groote Laar, AZ. Peter
Scheij.
1792
1786
1781
1776
1771
1766
1761
Maatboek 12/13 nr. 4: Cristiaan van Wil 21R waar huis op staat, Groenwoud op de Laar.
huis eigenaar
Christiaan van Wil
Christiaan van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Bewoners no. 83d Groote Laar
Gerrit v: Gerwen
Gerit J: van Gerwen
Hendrik Clement
Hendrik Clement
Hendrik Cleement
Hendrik Clement senior
huis en erf, groot 23r 70e, het Groene wout, klasse 6.
weduwe Peter Scheij.
1832
Kadaster A10:
Eigenaar:
1813
Not. Gemert 54 26-03-1813: Antonie Scheij, molenaar en Francis Manders, handelaar en
gehuwd met Anne Maria Scheij, beide wonende te Veghel, Jan Boerdonk, molenaar te Schijndel en
gehuwd met
Marie Scheij, Justine van Wil weduwe van Pierre Scheij, eigenaresse en Cristine Scheij, jonge dochter
en particulier, beiden wonende te Boekel, verklaren hypotheek te geven van 4.600 francs aan Egide
Scheij, molenaar te Erp en gehuwd met Elisbeth Scheij. Het handelt over ⁵ ⁄₁₂ deel van een de Groote
Laar, met stal, schuur, hof, bouw- en weiland te Aarle Rixtel. Groot 1324 are.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1011: P. Scheij huis nr. 168, Groenewoud.
1792
Maatboek 12/13 nr. 9 Piet Scheij als in huwelijk hebbende Josina van Wil, een perceel land het
Groenewoud groot bevonden 2L 30R. waarvan afgetrokken 30R voor op staande huijs en omheijnde
hof.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Dirck Denisse en de vrouw, Sijme, Peeter en
Jasper knegten, Anneken en Marij de dogters, Caatje ’t kint, Jan de scheper.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Peter Scheij
Peter Scheij
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Heer Adam Blankaarts
Heer Adam Blankardt
Heer Adam Blanckart
Heer Adam Blanckart
Bewoners no. 83a Groote Laar
Jan van Beek
Antonij van Veghel
Anthonij Vechel
Antonij Vechel
Antonij Vechel
Antonij Veggel
de Heer Adam Blankaarts
Heer Adam Blankardt
Dirck Denisse
Dirck Denisse
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de Heer Adam Blankert.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Dirck Denissen.
1736
R78 f51 27-08-1736: Michiel van Nieuwstadt procuceur uit crachte van authorisatie heeft wettelijck en
erffelijck vercocht aen de Heer Adam Blanckaert de toghte in de hoeve genaampt de Groote Laer met
alle aenhoorige landerijen soo teul, weij ofte groesen en heijvelden in gebruick bij Dirck Deenen
tegenwoordig hoevenaar en pagter den selven goederen uijt genomen de tochte van seekere huijsinge,
hoff en verders, soo die huijsinge in gebruijck sijn bij Adries Jan Canters, gemeenlijck genaempt Sint
Serveris int Groene Walt, niet tegenstaande dat den gront voorschreven is gehoorende aan de hoeve de
Grote Laer.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Dirck Denis, Jenneken de vrouw, Peter, Antonij,
Hendrick, Maria de dienstboden, Anneken, Maria en Catarina.
1544
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 3806 akte 166. 26-04-1544: Jans Verboersschot als man
van Marie, dochter van wijlen Heymken (Heyniken) Jordens u.s. heeft gedeilt tegen Thonis u.s. 5
Rynsgl. jaarl. rente als Gerit Hoerkens geldt uit goederen genaamd den Groeten Laer te Aerle, uit de
erfenis van Heymken u.s.
1487
BP R1257 1487-1488 f84v: Meus van Witthem had de hoeve ter Groten Laar, verkregen van zijn broer
Jan natuurlijke zoon van wijlen Henrick van Witthem.
1484
BP R1254 04-05-1484 f81: Jan van Witthem natuurlijke zoon van wijlen Hendrick van Witthem, geeft
in erfpacht aan zijn broer Meeus 30 rijnsgulden jaarlijks uit die hoeve ten Grote Laer, met de helft van
der beesten, pachter Jacob van der Broeck.
1756
Inv. nr. 156 f180 1667-1756 post 86
Michiel van Nieuwstad bij evictie 1736
Petronella Caers huijsvr. Adam Blanckers
ex bon de Laer
IIII D vet I tuijn
1735
Inv. nr. 156 f180 1667-1735 post 86
Michael van Nustad bij evictie 1736
Petronella Caers huijsvrouw Adam Blanckers voor de tochte
en 4 kinderen ten erffrecht bij coop de 13-11-1734
Hr. Hinrie van Gravesande bij excentie
de 4 kinderen van Hr. Judocus Verbeeck
de wed. van vigore test
Hr. Judocus Justus Verbeeck
de 5 kijnderen
Joost Hendrickx Verbeeck
ex bonis de Laer
IIII D vet I tuijn
1690
Inv. nr. 139 f180 1620-1690 post 86
Joost soon Henrickx Verbeeck een van de 3 kijnd
de 3 kijnd Joost: Jenneken ende Margriet
Henrick Verbeeck sris in Arlen
Dr. ende Mr. Jan van Arlen scolaster van St. Odenroij
ex hered Gerardi Horckens dicta de Laer
1690
Inv. nr. 139 f180 1620-1690 post 86
Henricus Verbeeck vigore testi
Domq Jo de Gerwen scolaster in St. Odenroij emptor
Joanna Maria filia Laurentij Doblet
ex hereditate Gerardi Hoerckens
IIII D veth I tuijn
1620
Inv. nr. 135 f180 1586-1620 post 86
Doq et Mr. Jo de Gerwen scholaster in Roij
Johanna Maria filia Laurentij p dicti
Lauwrijns Dblit et lib unus
Sebastianus Warendorp emptor
relicta Warendorp et lib unus
Joes uq 4 Gerardi Horkens
ex herd ptis
IIII D
1507
Inv. nr. 132 1507 post 86
frq fi Ardi Hoerkens
Arnoldq Jo. Et Theocq tres nales salvo juc eq
lib 3 dns Gisbertq Snoex
fiq Jo. Fi Theocq in Boerdonc
ex pte relce et X liberij p dci
ex librij pris
de veth IIII D
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 86
rlcid et X libid dm Ghijsbtis Snoex
fiq qd Johis
Johes fiq Theoci de Boerdonc
ex hers pris suc
de veth IIII D et ttra
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 86
Johannes filius Theci de Boerdonc
ex hers pus sui
de veth IIII D
et terciam pte D et de no ½ D
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 86
Johes fi Theoci de Boerdonc
ex hers quo suo fi gen nydi
de vet IIII D et tertia pth D et de no ½ D
huis, groot 01r 08e, de Hoog akker, klasse 10.
Adriaan Smits.
1832
Kadaster A42
Eigenaar:
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 997: Adriaan Smits huis nr. 166 Vagevuur.
1803
R85 f68 09-02-1803: Hendrikus Dirk Smits verkoopt aan zijn zwager Hendrikus van der Laak, het
klijn huijs in het Vagevuur met de huijsplaats.
1803
R85 f99 27-08-1803: Hendrikus van der Laak, man van Johanna Dirk Smits, verkoopt aan zijn zwager
Adriaan Dirk Smits, het klijn huijs int Vagevuur met de huijsplaats.
1792
Maatboek 12/13 nr. 32 Dirk Smits, land aan Vagevuur 2L 8R afgetrokken voor huijs 8R.
1832
Kadaster A43:
Eigenaar:
1822
Not. Helmond 79-126 23-09-1822: Hendrikus Dirk Smits, verkoopt aan Adriaan Dirk Smits, de ½ in
een huis, stallinge, schuur, ter plaatse genaamd het Vagevuur.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 996: Adriaan Smits huis nr. 165 Vagevuur.
1803
R85 f67 09-02-1803: Hendrikus van der Laak, verkoopt aan zijn zwager Hendrikus Dirk Smits, het
groot huijs het Vagevuur met huijsplaats.
1792
Maatboek 12/13 nr. 31 Dirk Smits, land agter huijs 1L 18R.
1788
R82 f29v 17-03-1788: Corstiaan van Wil, molenaar wonende te Schijndel, verkoopt aan Dirk Smits,
wonende te Beek en Donk, een huijs, stal, schuur in het Vagevuur.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
huis en erf, groot 06r 10e, de Hoog akker, klasse 9.
Adriaan Smits.
huis eigenaar
Cirstiaan van Wil
Cristiaan van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Dielis van Wil
Heer Adam Blankaart
Heer Adam Blanckart
Heer Adam Blanckart
Bewoners no. 83b Groote Laar
Willem Gruijters
Wilm Gruijters
Willem Gruijters
Petrus Swinkels
Pieter Rooijackers
Francis van den Brant
Heer Adam Blankaart
Henderick Pompe
Jan Vervoort
huis en erf, groot 07r 10e, de Hoog akker, klasse 8.
Theodorus Clement.
hoeve genaamd Hemel.
1832
Kadaster A52:
Eigenaar:
Opmerking:
1817
Not. Helmond 61-127 30-08-1817: Joost Clement en Joost Bogaars, man van Maria Clement, verkopen
aan Dirk Clement, man van Maria Anna Francis Wouters, een huis, schuur en teul groes en hooijlande
genaamd den Hemel.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 257: Theodorus Clement, huis nr. 164 Hemel.
1792
Maatboek 12/13 nr. 59 30R: Pero Klement huis Hemel.
1785
Verpondingen f11v: Dirk Clement bij afstand van togt 1802.
Peeter Clement bij transp. 23-08-1771.
1767
BP R1755 f124v 04-12-1767: de Heer Arnold Willem Tijbosch, rentmeester, wonende te Boxtel, een
hoeve lands genaamd de Hemel, gelegen onder Aerle, bestaande in huijs, schuur, stal, schop, hof en
aangelag, groot 7L 11R, bij dijlinge jegens zijne suster op 01-07-1763 verkoop aan Arnoldus Rijkers,
wonende te Aarle. Belast chijns gewinchijns aan Heere van Helmont en in het chijns boek van Aarle op
f197 tot 4 penn. en op f20A 8 penn.
1769
Verpondingen f5: Pieter Cleement bij transp. 23-08-1771.
Arnoldus Reijkers bij transp. Te Bosch 04-12-1767.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Peeter Verstappen, Cornelis en Berber de kinderen. Jenne
Marij, Helena en Gordijn de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Pero Clement
Pero Clement
Pero Clement
Arnoldus Rijkers
Heer Mr. Arnold Willem Thijbosch
kinderen Heer Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Thijbos
Heer Johan Francois Thijbos
Heer Johan Francoijs Tijbos
Bewoners no. 86 Heemel
Dirk Clement
Dirk Clement
Dirk Clement en Hendrik Vlemmings
Arnoldus Rijkers
Lambert Rooijackers
Lambert Hendriks
Lambert Hendriks
Peeter Henderic Verstappen
Peeter Hendrix Verstappen
Peeter Hend: Verstappen
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de Hr. Johan Francois Tijbos.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Peeter Hendrick Verstappen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 20-09-1736: Peter Hendrik Verstappen, Hendrien de vrouw, Cornelis
de soon, Berbera, Jenne Marrij en Helena en Goordin de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Peeter Hendricx Verstappen, Hendrien de vrouw,
Cornelis, Barbera en Jenne Maria de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/2 01-04-1715: Peter Hendrick Verstappen, Hendrina de vrouw, Cornelis
de soon.
1686
R76 f56 08-02-1686: Verkoop van huijsinge en aengelach, groot 2L, gelegen ter plaatse genaamd op
Hemel, van Barbara Peter Gijsberts, verkocht aan Mr. Francis Smits.
1832
Kadaster A62:
Eigenaar:
Genaamd:
Opmerking:
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1028: Daniel Saris huis nr. 163 Duijnhoven.
1792
Maatboek 12/13 nr. 71 Daniel Zaris, 15R waar huis op staat, schuur, schop en schaapskoij, Duinhoven.
1792
Stiphout R63 f81v 02-05-1792: Wij ondergeteekende Scheepenen en Secretaris des heerlijkheijd
Stiphout Quartiere van Peelland, Meijerije van Bouth Declareren op de Eed in den aanvang van onze
Respectiere bedieningen gedaan, dat wij ons ter instantieen requisitie van den Hoog Welgeboren Heere
huis, schuur en erf, groot 10r 50e, de Hoog akker, klasse 7.
Arnoldus Saris.
Hoeve nieuwe Duijnhoven.
Cursief is aanvulling door Paul Vanduynhoven.
Baron J.C.G. van der Brugghen Heere deze Heerlijkheijd Stiphout en Krooi op heden morgen circa elf
uuren met den beneffens gem alhier bevonden hebben op Zeekere Heijde of gemeente geleegen buiten
het brugje omtrent de Duinhovense Hoeve aan de weg lopende van Aarle naar Lieshout, en het karren
spoor lopende van die weg naar de heijde op Nuenen en Gerwen. Dat wij aldaar en wel ter plaatze,
waar voorheen volgen het algemeen gevoelen, den Limiet Paal deze Heerlijkheid Stiphout hebben
vinden leggen zeker Heuveltje op hoogte, dat het zekere Heuveltje of hoogte in onze presentie
weggegraven zijnde aldaar in de grond hebben zien staan eenen afgerotte Stomp of Stronk van een
paal, vast tegen zekere groote Steen of Key, die aldaar meede in den grond lag. Dat wij dat alles
nauwkeurig beschouwt hebbende en den zekere Stomp of Stronk des Paal, en Steen of Key, Wederom
met aarde bedekt, en een Heuveltje van aarden daar opgesteld zijnde zijn wij van daar wederom
vertrokken.In kennisge des Waarheyd hebben wij Deze Eigenhandige Ondertekent op heden binnen
Stiphout de tweede Mei 1700 twee en negentigh.
1785
Verpondingen f109: Daniel Zaris ter togte bij versterf 1800.
1402
eeusel naast Strijp 11L.
1767
Charter 5/23 16-12-1767: Heer en Mr. Arnoldus Willem Tijbosch, wonende te Boktel, een hoeve onder
Aarle, Lieshout en Stiphout, bestaande in huijs, schuur, stallinge, schopstal, schop, hof en dries gent. de
Nieuwe hoef, verkocht aan Daniel Saris.
1761
Verpondingen 13/4 f60v : Daniel Saris bij transp. te ’s Bosch dato 04-12-1767.
1402
eeusel naast Strijp groot 11L.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: de wed. Hendrik Jan Tijssen, Peeter, Jenneken, Geertruij,
Hendrin en Willem de kinderen, Jan Poulus en Klaes de boden.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Daniel Saris
Daniel Zaris
Daniel Zaris
Daniel Zaris
Heer Mr. Arnold Willem Thijbosch
kinderen Heer Johan Francois Tijbosch
wed: Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Thijbos
Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbos
Bewoners no. 53 Hoog Strijp
Daniel Saris
Daniel Zaris
Daniel Zaris
Daniel Zaris
Wouter de Vries
Wouter de Vries
Peeter van de Kerhoff
Peeter van de Kerkhof
wed: Hendrik Jan Tijssen
wed: Hend: Jan Tijssen
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de wed. Hendrick Jan Tijssen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: wed. Hendrick Jan Tijsen, Jenneken , Geertruij en
Hendrien de kinderen, Peter Aerts de knegr, Willem de soon.
1732
Verpondingen f5: Johan Tijbosch.
1402
Eeusel naest Strijp 11L.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Hendrick Jan Tijsen, Goortje de vrouw, Peeter de knegt,
Huijbert de soon, Anneken, Jan, Jenneken, Peeter, Geertruij en Hendrien de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Hendrick Jan Tijsen, Goortje de vrouw, Huijbert,
Anneken, Jan, Jenneken, Peter, Geertruij en Hendrien de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Hendrick Jan Tijssen, Goortje de vrouw, Maria Goossens
de meijt, Peter Luijcas de knegt, Huijbert, Anneken, Jan, Jenneken, Peter en Geertruij de kinderen.
1711
Resolutie Raad van State 178.273 inv. 19 f124 23-01-1711:
is gehoord rapport van de heeren van gent van Geldermalsen en Secretaris van Slingelandt hebbende
ingevolge van haar Ed: Mo: apostille van de 5 deser gexaamineert een reg: te van de burgemeesters en
regenten van Lieshout Meijerie van S hertogenbosche te kennen gevende in substantie dat zij different
hebben met den adv. Mr. Hendrik Verbeek wegens het verset ten van een groote hoeve genaamt de
nieuwe hoeve toebehoorende aan den voorn. Verbeek en welke hoeve hij van de grond van Lieshout
heeft verbragt enge set op de gront van Aarle bij Beek onder die conditie nogtans, dat den gebruijker
van zijne hoeve alle voor deelen onder Lieshout als van ouds soude blijven genieten, en van gelijken
alle lasten betaalen: dat den voorn. Adv: daar naa onwillig zijnde de voors lasten te voldoen, niet
tegenstaande zijne gebruiker van alle de voordeelen de gemeente van Lieshout was jouisseeren de, en
dat mitsdien daar door in het ophaalen der lasten confusie quam, sij supplianten genoodsaakt zijn
geworden daar over bij request aan haar gen die naa verhoor van parthijen daar [Ed] lieven in te
neemen het berigt van de op Raad en Renrmeester aenlegger der Domijnen van Brabant waar hij het
orgelijk van den voorn adv. Genoegsaam gebleven en dat haar Ed: Mo: verder de voors requeste neven
staand berigt van parthijen, mitsgaders het advies van den voorn Raad en Rentm. Gen: hebben gelieven
te stellen in handen van de heeren van gent en eenhout in Maart van de jaar 1709 als gedeputeenden van
het Ed: Mo. en commissie geweest zijnde langs de …..om parthijen tot S hertogenbosch te komen en te
veneenige, en bij ontstentenisse van dien rapport te doen dat de supplianten vervolgens beneevens de
orneomde adv: Verbeek tot S hertogenbosch voor welgemelde haar Ed: Mo: gehoord, en hij adv: van de
rectmatige van der supplianten klagten te vollen overtuit zijn de, zij heeren gedep: op haare wederkoste
alhier in de haage daar van bij haar verbaal aan haar Ed. Mo: rapport hebben gedaan: dat op het voors
rapport tot nog toe geen dispositie is gevallen: dat de voor. Adv: als bij sub en obreptie in prejuditie van
de suplienten die die dienaangaande niet en zijn gehoord van haar haar Ed: Mo: heeft weeten te
benselver appdir bekoonen denselver appir tement van den 13 novemb: jongstleede waar hij die saake
word gerenvoijeert aan de ordinaris justitie van de suppliante die dienaangaande niet en zijn gehoord
van haar ED. Mog. Heeft weetwn te beroomen desselver appointement van den 13 november
jongsleeden, waar bij die saake wordgerevoijeert aan de ordinaars justitie de supplianten ten dien saake
in proceduuren voor den raad van Brabant tragt in te wikkelen, blijken de bij mandement met peenaal
bij hem van den gem. raade .op den 26 nov: laatsleede op zijn sub en obreptif te kennen geeven
geimpetreert, versoekende zij supplianten seer outmoedelijk dat haar Ed: Mo: die reets selfs volkoomen
kenisse van die saake genoomen hebben, tot voorkoominge van verder proceduuren en vuineuse
proceskosten op het voors gerapporteerde van welgem: heeren gedeputeerden van gent en Eekhout, bij
haar verbaal van maert 1709 en het hooft stuk van S hertogenbosch gedaan alsnog finalijk gelieven te
disponeeren met last aan den voorn adv van sig met de voors proceduuren voor de Raad van Brabant
niet te behelpen waar op gedelibereert zijn de is goedgevonden en verstaan te verklaaren dat de
gemeene landsmiddelen soo personeele als reёle moet en betaald worden daar het behoord volgens de
placaaten, en ordonnatien daar op geemaneert: sonder dat daar in verandering gemaakt heeft konnen
worden bij het contract, in de requeste gemelt, off dat haar Ed: Mo: verstaan, dat in eenigen hande
wijsen sal mogen daar over gedisputeert worden voor een ander regter als voor deesen raad: wordende
de voors res: van 26 nov: laast, leide ingetrokken, voor soo ver soude konnen beslooten worden uit de
premissen, dat deselve applicabel is op de gemeene lands middelen, en wel expresselijk? geinterdiceert
aan de gemelde Mr. Hendrik Verbeek sig daar meede ten dien opsigte te behelpen. Dog wat aangaat de
particuliere dorps lasten, en de questien, spruitende uit het accoord daar over gemaakt, worden
parthijen als nog, in conformiteit van de bovengem: resol: gerenvoijeert aan den ordinaris regter
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Peter Huijberts, Magriet, Huijbert t kint.
1707
Resoluties Raad van State 178.264 Rekest 33 20-07-1707: Rekest van Mr.Hendrik Verbeek te Aarle
Rixtel klagende dat hij als eigenaar van een hoeve genaamd de Nieuwe Hoeve waarvan het huis al vier
jaren geleden is getransporteerd van de grond van Lieshout op die Aarle alwaar de weiden en meeste
landerijen liggen, ten onrechte geexecuteerd wordt over hetgeen hij niet schuldig is door Willem
Swinkels cum suis gewezen borgemeester van Lieshout op basis van een door de Ed: Mo: verleend
executoriaal en wenst over deze kwestie graag nader overleg.
1706
30.9 Aanspraecke van Mr. Henrick van Beek, inwoner alhier, Peter Huijbers als pachter van de Nieuwe
hoeve.
1706
Resoluties Raad van State 178.262 Rekest 93 f1590v 02-09-1706:
Is gelieven een request van Mr. Hendrik Verkeek, te kennen gevende in substanti dat hij in het jaar
1697 gekoft heeft vanden heer van Lieshout een hoeve waar van die meeste landerijen geleegen zij
onder den dorpe van Aarle: Dat de huisinge dier hoeve van alle oude tijden genaamd de Nieuwe Hoeve
gestaan hebbende onder de jurisdictie van Lieshout, uit oorsake van den afgelegen heit dier landerijen,
door of van weegen hem suppila zijn getransporteerd en al over de drij jaaren gesteld, onder dier
jurisdictie van Aarle voorn. welke huisinge aldaar door sijn suppliante pagter ook word bewoond
binnen Aarle word aangeslaagen inde personele lasten aldaar geheeven en gesteld mogente allenlijk het
reёl, zijnde twee derde parten van een verponding, confore haar Ed: Mo: resolutie vanden 30 december
1698 aanden regente van Lieshout vergunt, tot lante vanden goederen vande hoeve binnen Lieshout
voorn: werden gevordere: had het agter aan Corst Jan Peeters cum suo geweesende burgemeester
van Lieshout dier den jaare 1704 uit kragte van haar Ed: Mo: van de executoriaal 31 Julij 1706 aan
burgemr van Lieshout gegeeven gelust te sommeeren Peeter Huiberts sijn supplias: pagter deeser
nieuwe hoeve tot betaalinge van 35: 19 int gros, die hij pagter wegens den personeelen tause van het
voorn. Jaar 1704 aan dito burgem. van Lieshout quasi schuldig en ten agteren soude zijn: verzoekende
bij suppet: mids betaalende den reёlen tause, over en ten reguarde de voorn. sijne goederen conform
haar Ed: resolutie voorn: vanden 30 december 1698 op dat subject aan scheepenen en regenten van
Lieshout vargunt, en zijn subbpls: pagter betaalende, en dragende sijne personeele lasten onder den
dorpe van Aarle sullen mogen gestaan, en dat voorn. Borgemeester van Lieshout mag worden gelost
de gem: somatie kost en schadeloos af te doen, ende aan deese als alle andere borgem. van Lieshout
bevoolen den supplt: en den pagter der voor. Nieuwe hoeve van alle personeeele lasten binnen Lieshout
werdende opgesteld is laaten ongemolestreet surcheer… middeler wijle alle werden excecutie waar op
gedeliberende zijnde is goedgevonden en verstaan, de requeste te stellen in handen van de regenten van
Lieshout om berigt met surceantie van executie, tot dat het selve inkoomen zijnde nader sal weesen
gedisponeerd.
1701
Weijden ende eeusels
Verpondingen 1402: Arnoldus, Maria Anna en Berbara Tijbosch bij successie 1760.
nu de helfft weduwe.
nu Heer Johan Tijbos bij coop.
nu Heer Roelandus Tijbos bij coop.
Heer en Mr. Hendrick Verbeek advocadt ect.
het eeusel naest Strijp groot 11L.
1693
Resoluties Raad van State 178.238 Rekest 90 pag. 316v 30-03-1693: Missive van Hendrik van
Winteroij gemachtigd tot de administratie van de abt van Floreffe over de goederen gelegen in de
Meijerij van ’s- Hertogenbosch geschreven te Lieshout betreffende een hoeve van de abt genaamd de
Duinhovische of Nieuwe hoeve te Lieshout die noodgedwongen verpacht dient te worden omdat de
huidige pachteres Beatrix Wouters tot zo’n grote armoede is vervallen dat zij de pachtpenningen
onmogelijk kan betalen: ook een bericht van dezelfde Winteroij op een rekest van de regenten van
Lieshout die een verzoek indienen of de pachters van de hoeven en de tienden van de abt van Floreffe
vrijgesteld mogen worden van de extrardinaris verponding als staande tot last van de eigenaar. Op dit
laatste verzoek wil men niet ingaan.
1698
Lieshout R27 f47v 12-08-1698:Liberus van Ravenstijn provisoir vande abdije van Postel heeft
vercoght aan Heer ende Mr. Hendrick Verbeeck Advocadt, Een sekere hoeve met alle die huijsingen
daer op staende genaemt de Nieuwe Hoeve op Duijnhoven met het aengelagh.
1692
Lieshout 91.1 Schepenen van Lieshout, Wegens belasting schulden van Beatrix weduwe van Wouter
Goorts, met haar 7 kinderen, zij verzoekt om togt goederen te verkopen op de Valkendijk te Aerle.
Kantlijn: Gerrit Dircks als broer van Beatrix met Goort Wouters haar zoon. Onder voorwaarde verkocht
13-03-1692.
1445 BP R1215 f21v 05-06-1445: Willen en Jan, broers kinderen van wijlen Willem van Erpen Verkopen ¾
delen erfpacht 1 ½ mud rogge Helmondse maat , welke Willem zoo Willem van Elzenhoet beloofd te
geven aan Marcelis Vos uit stuk land in de parochie van Lieshout in een hoeve Dunhoven welke pacht.
Verkregen Amelis zoon van wijlen Amelis van Hersel. Verkocht Rutger Erp broer Willem en Jan.
1832
Kadaster A62a: circa huis
Opmerking:
Deze last ligt waarschijnlijk een oudere verdwenen hoeve op Duijnhoven.
1795
Heilige Geest van Aarle 22/131 1795-1797 f5: de kinderen Jan Adraans van Krooi jaarlijks aan de
armen van Aarle Rixtel 1. 4. 0 uit huis en hov op Duinhoven
Heilige Geest van Aarle 22/129 f4: de kinderen Jan Adriaans van Krooij, voor 1. 4 uit huis en hove op
Duinhoven 1-16-0.
Heilige Geest van Aarle 22/121 1762-1764 Ontvangen f6v: de kinderen Jan Adriaans 1 gulden 4
1791
1762
1753
1731
1719
1717
1693
1785
1701
1701
stuivers uijt huijs en hoff op Duijnhoven.
Heilige Geest van Aarle 22/119 1753-1755 Ontvangen Armen van Aarle en Rixtel voor de helft de
kinderen Jan Adriaans 1 gulden 4 stuivers, uijt huijs en hoff op Duijnhoven 1-16-0.
Heilige Geest van Aarle 22/118 1731-1734 Ontvangen f10v: den Armen van Aerle en Rixtel voor de
helft, gecomen van de wed. Jacob Adriaens 1 gulden 4 stuivers uijt huijs hoff op Duijnhoven. 2-8-0.
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 Ontvangen f9v: den Armen van Aerle Rixtel, voor de helft
en Thomas Porters en Jacob Adriaens voor de ander helft jaerlijcx 1 gulden 4 stuijvers uit huijs en hoff
op Duijnhoven . 2-8-0.
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 Ontvangen f8v: den Armen van Aerle Rixtel, voor de helft
en Thomas Porters en Jacob Adriaens voor de ander helft jaerlijcx 1 gulden 4 stuijvers uit huijs en hoff
op Duijnhoven . 2-8-0.
Heilige Geest van Aerle 22/117 91-01-1693 f2v: Peter Peters cum suo jaerlijc 1 gulden 4 stuivers
0-2-0.
Verpondingen f105v: Jan Piet van Croij
853
hof op duijnhoven 10R
Op t’ Schoonvelt
Verpondingen 852: nu Jan Adriaens van Croij bij coop 1735
Nu Jacob Adriaens bij coop
Adriaen Cornelis hoff 4R maetboeck nr. 0.
Op t’ Schoonvelt
Verpondingen 853: idem als voor
Nu Gevert Verouden bij coop 1732
Thomas Porters hoff op Duijnhoven groot 10R maetboeck nr. 0.
bouwland, groot 31r 50e, de Hoog akker.
weduwe van Johannes van de Ven.
is omtrent gelegen.
Chijnsboek Heer van Rixtel post 69 zijn het zelfde eigenaar.
1832
Kadaster A109:
Eigenaar:
Opmerking:
Opmerking:
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f174 post 132 inv. 13 1787-1836:
Joh van de Ven bij koop 04-02-1809
voor de helft in dezen chijns
Johannes Cortenbag bij coop en transp te Aarle
in dato 1797 voor de helft en wed.
Johan Pennigs ten naakte togte en
Gerrit Pennings bij successie voor de helft
nu den twee kinderen Pennings voor de helft bij successie 1791
nu dezelven wed. Goosen Pennings ten togte met twee
kinderen ten erfrechte als no. 69 voor de ½ en Helena
Jan Voogels tr tocten en haaren kinderen ten
erfrechten voor de ander helft
Enken dochter Gerhard Willem Maas Simonis van een
stuk teulland geleegen tot Aarle aan de Groene weg
agter de kerk begrepen onder de meedere partijen
van vier loopens zaad nader in zijn rengenooten
gespecificeert no. 69 ende bechijst met 1 ½ P veth is F 0-4-0
1832
Kadaster 120:
Eigenaar:
Opmerking:
Opmerking:
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 150 inv. 13 1787-1823:
bouwland, groot 1b 81r 40e, de Hoog akker.
weduwe Johan Carel Brugghen.
is omtrent gelegen.
Chijnsboek Heer van Rixtel post 151 zijn het zelfde eigenaar.
den Heere van Croij J. C. G van der Brugghen
bij transport te Aarle 1797
nu vrouwe Petronella de Jongh wed van de …
J van Ommeren bij testament 1795
nu de heer Johannis van Ommeren bij transport 1763
den Eerwaarde Heer Johannes Nicolaas Verbeek
Cannuck van St. Jans kerk te Diest, van een stuk
teulland groot met den volgende partijen drij loopen zaad
geleegen tot Aarle aan ’t Hagelkruijs rengenoten
Francios Smitz ten eenre den Kerkweg ten twede den
Rentmr. Van Heurn ten derde en Willem Claassen
Des Meuschen te vierden zijden II ½ D veth
is F 2-2-0
1832
Kadaster A141: molen en erf, groot 12r 00e, de Hoog akker.
Eigenaar:
Hendrik Coppens.
1792
Maatboek 12/13 nr. 246 Arnoldus Tijbos, 17R huis bakhuis, Toorn acker.
1830
Tabel van Klassificatie der grond- eigendommen P 728/1. 1830 ca:Wind koornmolen en schors
Een standaardmolen in goed onderhoud, hebbende twee paar steenen tot het breeken van graan en een
paar tot het malen van schors, ider afzondelijk en niet tegelijk werkende en is geplaatst op den beste
stand voor deese gemeente. De eigenaar is hr. H. Kuppens en heeft hem zelf in gebruik, de begrooting
van het zuiver inkomen is F 350,=.
1819
Not. Helmond 67-10 19-02-1819: Antonij van Hout, verkoopt aan Jan Baptist Loots en Petronella
Vorster, zij huisvrouw, met daarbij horende molenwerf en gerechtig heden van den wind, molennaars
huizinge, stal, schuur, apart steene bakhuis, steene put, hof en dries of aangelag, groot 5 ½ lopen,
gemelde dries gelegen tussen zijn heggen agter de huizingen neven de Boschweg, hen aangekomen op
18-01-1809.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 386: Daumerie molen nr. 30 Rixtel.
1808
R87 f1 18-11-1809: Mr. Hendrikus, Franciscus, Dominicus Lheureijx, advocaat wonende te
Eijndhoven, treed op namens Mejuffr. Barbera Maria Elisabet Tijbosch, wonende te Boxtel, voor
19-10-1808 geregistreerd, voor alleman te verkopen 1 koop de ban kroon wind molen van Dorp Aarle
Rixtel, met daar bij gehorende moolen werf en gerechtig heden van de wind, huijzinge, hof teul en
groeslanden, Heer Ed. Rovers heeft de koop gedaan voor Antonij Houts, wonende te Helmond.
1792
Maatboek 12/13 nr. 246: Arnoldus Tijbos 17R huis en bakhuijs Toorn acker.
1785
Verpondingen f139: Mejuff Barbera Maria Elisabet Tijbosch bij deiling te Boxtel 14-09-1799
Moolen.
de Heer Arnold Wilm Thijbosch bij onderhandse deijling.
nu Antonij van Hout bij koop 1808
55-0-0
den Coorn Wind Moolen in de Verpondingen.
1746
22/103 f50a 1746: De provisoren den Armen Taafel van Aerle. Betalen aan Gerrard Beerings mr.
Churirgijn te Helmond de somma van twaalff gulden tie stuivers in vodoeninge van evacatie en
verdiensten in ’t geneesen van een been breuk van de zoon van Jan Aart Corsten senior.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/31 01-10-1739: Jan Goorts en de vrouw, Willem den soon en de
vrouw.
1786
1781
huis eigenaar
Heer Jacobus Hanewinkel
Heer Jacobus Hanewinkel
Bewoners no. 54 Hoog Strijp
Hendrik Rooijakkers
Hendrik Hendrik Rooijakkers
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Heer Jacobus Hanewinkel
Mevrouw Raveschot
Mevrouw Raveschot
Mevrouwe Raveschot
Mevrouwe Raveschot
Mevrouwe Raveschot
Mevrouwe Raveschot
Mevrouwe Raveschot
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/29 20-09-1736: Jan Goorts.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/28 01-10-1735: Jan Goort, Anneken de vrouw, Jenneken en Willem
de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/25 01-10-1721: Jan Goorts, Anneken de vrouw, Hendrick, Willem,
Jenneken en Goort de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/23 01-04-1715: Jan Goorts, Anneken de vrouw, Willem, Jenneken,
Jenneken Goorts de meijt.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/23 01-04-1711: Jan Goorts.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/22 01-04-1709: Jan Goorts, Anneken desselffs huijsvrouw, Goort
haere kint.
1661
R74 blz. 159 01-03-1661: Jan Gerart Pennincx, molder tot Aerle.
1625
BP R1537 f662 29-08-1625: Jonker Johan Oudart Heer van Rixten en Aerle, verpacht aan Welten
Gerwens, tegenwoordig molder tot Megen, de wijntmolen staande tot Aerle.
1591
R68a f59 08-05-1591: Jan Jacobss tegenwoordig mulder tot Aerle, man van Belike dochter Jan Peter
Muelss, verwekt bij Belia dochter van Henricx van Roijecker.
1486
BP 04-12-1486 f153: Goijart Jan Moijen, rentmeester van Jan Oudart Heer van Rixtel, verpacht voor 5
jaar de windmolen in de parochie van Aarle aan Jan Gerit van der Hoeven der molneer.
1832
Kadaster A143: huis, schuur en erf, groot 09r 10e, de Hoog akker, klasse 4.
Eigenaar:
Hendrik Coppens.
1819
Not. Helmond 67-10 19-02-1819: Antonij van Hout, verkoopt aan Jan Baptist Loots en Petronella
Vorster, zij huisvrouw, met daarbij horende molenwerf en gerechtig heden van den wind, molennaars
huizinge, stal, schuur, apart steene bakhuis, steene put, hof en dries of aangelag, groot 5 ½ lopen,
gemelde dries gelegen tussen zijn heggen agter de huizingen neven de Boschweg, hen aangekomen op
18-01-1809.
1808
R87 f1 18-11-1809: Mr. Hendrikus, Franciscus, Dominicus Lheureijx, advocaat wonende te
Eijndhoven, treed op namens Mejuffr. Barbera Maria Elisabet Tijbosch, wonende te Boxtel, voor
19-10-1808 geregistreerd, voor alleman te verkopen 1 koop de ban kroon wind molen van Dorp Aarle
Rixtel, met daar bij gehorende moolen werf en gerechtig heden van de wind, huijzinge, hof teul en
groeslanden, Heer Ed. Rovers heeft de koop gedaan voor Antonij Houts, wonende te Helmond.
1792
Maatboek 12/13 nr. 246: Arnoldus Tijbos 17R huis en bakhuijs Toorn acker.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/31 01-10-1739: Willem van Santbeek en de vrouw, Helena en
Gerardijn de kinderen, Johannes de knegt, Anneken de dogter.
huis eigenaar
Willem van de Kerkhof
Willem van de Kerkhoff
Willem van de Kerkhoff
Jan Aart Corsten senior
Jan Aard Corsten senior
Jan Goorts
Jan Goorts
Jan Goorts
Bewoners no. 55 Coppel
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Heer en Mr. Arnold Willem Thijbosch
Heer en Mr. Arnold Willem Thijbosch
Heer en Mr. Arnold Willem Thijbosch
Heer en Mr. Arnold Willem Thijbosch
Heer en Mr. Arnold Willem Thijbosch
kinderen Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbosch
Heer Johan Francois Tijbos
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/29 20-09-1736: Willem van Sambeek.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/28 01-10-1735: Willem van Sambeeck, Emerentiana de vrouw,
Willem en Helena Catarina de kinderen. Goordin en Anneken de kinderen.
1832
Kadaster A158: school, groot 03r 38e, de Hoog akker.
Eigenaar:
gemeente Aarle Rixtel.
Opmerking:
RK pastorie Aarle.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 28:gemeente schoolhuijs huis. nr. 132.
1832
1832
1832
1832
1832
Kadaster A159:
Kadaster A160:
Kadaster A161:
Kadaster A162:
Kadaster A163:
Eigenaar:
1832
Kadaster A170: huis en erf, groot 04r 25e, de Hoog akker, klasse 9.
Eigenaar:
kinderen van Hendrik Swinkels.
1831
Not. Helmond 119-60 18-07-1831: Joost de Bruijn man van Catharina Swinkels, Goord Neervens man
van Petronella Swinkels enz. verkopen aan Jan Swinkels, huis, schuur, hof en aangelag in de Koppel,
62r 18 el, EZ. den Boschweg AZ. Lijkweg.
1830
Not. Helmond 115-142 29-07-1830: Joost de Bruijn, wonende te Beek en Donk, man van Catharina
Swinkels, Jacobus Goord Neervens, wonende te Gemert, man van Petronella Swinkels, Jan Swinkels,
Allegonda Swinkels weduwe van Gerrit Maas, Hendrik Swinkels, Johannes Swinkels, Willem Bartel
Gruijters man van Geertrui Swinkels, Cornelis Swinkels, Willem Swinkels, wonende te Asten, Jan
Pardoel, wonende te Helmond, man van Maria Swinkels, allen kinderen van wijlen Hendrik Swinkels
en wijlen Johanna Verstappen. 1 ste koop huis, stal, schuur, hof en aangelag, ter plaatse genaamd de
Koppel, groot 22R, 18 ellen, EZ. Boschweg, AZ. de Lijkweg, EE. Gerard Busch, gaat naar Cornelis
Swinkels.
1786
1781
1776
1771
Jan Claasen
Jan Claassens
Jan Claassens
Jan Claassens
kinderen van Adriaan Coppens
wed. Willem van Santbeek
Willem van Santbeek
Willem van Santbeek
Willem van Santbeek
Willem van Sanbeek
huis en erf, groot 00r 93e, de Hoog akker, klasse 9.
huis en erf, groot 00r 60e, de Hoog akker, klasse 9.
huis en erf, groot 00r 60e, de Hoog akker, klasse 9.
huis en erf, groot 00r 87e, de Hoog akker, klasse 8.
huis en erf, groot 00r 94e, de Hoog akker, klasse 7.
Johannes Andries Lungen.
huis eigenaar
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
Bewoners no. 116 Kerk straat
Hendrik Aart Verbakel
Hendrik A: Verbakel
Hendrik Verbakel
Hendrik Verbakel
1766
1761
1751
1746
1741
1736
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
1736
Verpondingen f21v: Willem Vermulst.
210
hoffstad aan de Opstal 48R 1V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Willem Vermulst.
1735
R78 f30v 02-04-1735: De weduwe Martinus van Hooff als enige erfgenaam van wijlen Margo
Valckenhoff , die erfgenaam was van Gerrit Valckenhoff van dato 02-01-1735 als voorheen
toebehoorde aan Laurens Raijmakers, verkocht aan Willem Vermulst een hoffstadt met aangelag, groot
1 ½ L gelegen aan de Opstal.
1735
R78 f30 02-04-1735: de weduwe Martinus van Hooff als enige erffgenaam van wijlen Margo
Valckenhoff de erfgenamen was van Gerrit Valckenhoff van 02-06-1735 als voorheen gecompeteert aan
Laurens Raijmakers. Verkocht aan Willem Vermulst een hoffstadt met het aengelag groot 1 ½ L.
gelegen aan de Opstal.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Willem Vermuls, Joanna de vrouw, Perro en Ida, de
kinderen: Laurens Tijssen, de knegt, Lambertus en Francis de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Willem Vermulst, Joanna de vrouw, Hendrick, Maria de
dienstboden, Geertruij de meijt, Hendrick, Stans, Pero, Ida en Joanna Maria de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Willem Vermulst, Joanna de vrouw, Hendrick de vader,
Hendrick Ariaens, Joanna Sloots en Josijn van de Sanden, de dienstboden, Hendrick, Perro,
Constantinus en Ida de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Willem Vermeuls, Joanna de vrouw, Hendrick en Pero de
kinderen.
1701
1756
1736
Hendrik van Deijk
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Kerck straet
Verpondingen 210: Nu Willem Vermulst bij beleening 1732.
nu Laurens Raijmakers bij coop.
Hendrick Swinckels.
Hoffstadt groot 48R 1V.
Inv. nr. 156 1735-1747 f192 post 175
Daniel Alexander Mackala bij evictie
Laureijns Raijmakers bij overgifte
libes Joi novi colon 1737
et Heijla de Ranst 1381
ex domo et herl jux Opstal
ex Gheer Elskens Dael
ex agro ob vet et I D vet de herl
X D vet
I D vet
II st II ort
Inv. nr. 156 1667-1735 f192 post 175
Daniel Alexander Mackala bij evictie
Laureijns Raijmakers bij overgift
Hendrick Vermulst tot Aerle bij coop
Thomas soone Rijnder de Bercker verweckt bij Dirxken Gijsberts
de 7 kinderen ende 4 kints kijnderen
Dircxken ende Maijken kijnderen Eijmbert Dircx
Pauwels soone Eijmbert Dircx Teunissen
ex domo et hered juxta Opstal
in 4 texten
XII D vet II st II ort
de wed. Rijnder Bercker habet
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f192 post 175
Pauwels soen Eijmbert Dierick Tunissen
aen 4 texten
ex domo et hered juxta Opstal
II st II ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f192 post 175
Pauwels soen Eijmbert Dierck Tunnissen
Jan soen Mr. Thomas Pauli ende die vier kijnderen
Eijmbert Dierick Tunnis
Meriken dr. Jan Hendrik Ceelen
II st. II ort
aen 4 texten
uit huijs ende erffenisse gelegen bij den Opstal
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f192 post 175
Paulus fil Eijmbert Theodorici Anthonij
Joes fil Mr. Thomas et lib quatuor Eijmberti Theodorici
Maria fil Joannis Henrici Ceelen
ex multis hereditatibus
i 4 texten
XII ½ D veth II st II ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f192 post 175
Henci et Maria duo istij v p
lca et liberij V Jois fq Henrici Celen
ex multis herdtq
D II ½ D veth XII ½ D
II st I ort
1507
Inv. nr.132 1507 f192 post 175
Johis fiq ad Godi Moijen
Hubtus fiq Ardi de Duijnhoven p quiqs pti bq et
Petrus fiq Gedi Steenbeckers ptbq Alijs pti bq
ex pte duorij liberij Aleijd dce de Hijndert
Sez Mabelie et phis Nulaets
ex herd qd Wil Milaets
Ijde ex Gherij Elskens dael
qd Jo de Punu
de veth I D
ijdem ex ago qd Henci de Stiphout
ob veth
ijdem ex herd qd Heilwigh de Ranst
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 f192 post 175
lib II
Aleijdis dca badr Hindert
et Jo. et Belia Nulaets filii nalis Wilhmi Nulaets
ro Wilma p dco
ex herd qda Heijlwigh novi coloni
de vet X D
idem in Gheen Elskes Dael
qda Jo de Penu
D veth I D
eode ex agro qda Henci de Stiphout
de veth ob
eod ex hedite qda Heijlwigh de Ranst
de veth I D veth
1446
Inv. nr. 129 1421-1446 f192 post 175
Aleijd dca van den Hijndert
et Joh Heijwie et Belia Nuwelaers libi nales
Wilhmi Nuwelaets
ex pq mort Heijligh
pro Wilho p dca
ex hers quoudam Heijlwigh novi coloni
idem mgheen Elskensdael
qdam Joh de Penu
de veth I D
idem ex agro Henci de Stiphout
i dem ex hers quod Heijlwigh de Ranst
1832 Kadaster A171a:
Eigenaar:
Opmerking:
de veth ob
de veth I D
huis en erf, groot 00r 50e, de Hoog akker, klasse 7.
Weduwe van Hermanus Zonneveld.
geen aansluiten aan verpondingen gevonden.
1792 Maatboek 12/13 nr. 292 Hendricus Swinkels 10 R huijsje, Toorn acker Couwenberg.
1785 22/102 f67v 1785: De provisoren den Armen Taafel van Aerle. Te leveren voor geleverde medicine en
gedane vacaten de rode loop in ziekte van huijsvrouw van Jan Huijbert Croijmans.
1779 22/103 f25 1779: De provisoren den Armen Taafel van Aerle. Betaalt aan de Forts chirurgijn te Gemert
voor ’t verbinden de twee dogters van Jan Huijbert Croijmans.
1751 R78 f196v 20-02-1751: Heer Cornelis Draeck Heer van Rixtel verkoopt aan Francis Swinckels een huijs
en erve gelegen aan de Cauwenbergh.
1739 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/31 01-10-1739: Mr. Leonard Claassens en de vrouw, Gonde, Jenne
Claes, Marij Cristien.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
wed: Francis Swinkels half huijs
wed: Francis Swinkels half huijs
wed: Francis Swinkels half huijs
wed: Francis Swinkels half huijs
wed: Francis Swinkels half huijs
wed: Francis Swinkels half huijs
Francis Swinkels
erfgen: Heer Henderick Draeck
Heer Hendrik Draeck
Heer Hend: Draak
Bewoners no. 68 Couwenberg
Jan Huijbert Crooijmans
Jan Huijbert Croijmans
Leonard Claassens
Leonard Claassen
Leenard Claassen
Lenart Claassen
Leonard Claassen
Leonard Claassen
Leonard Claessen
Leonard Claassen
1736 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/29 20-09-1736: Mr. Leonard Claassen.
1735 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/28 01-10-1735: Leonaert Claessen, Catarina de vrouw, Joannes de knegt.
1725 R77 f313v 26-03-1725: Hendricx Cleene deurwaarder van haer Ed. Heere Raeden van Staaten bij
autorisatie van Heere Martinus de Tombe Rentmeester goederen een huijs, hoff en aengelag gelegen hier
aen den Cauwenberg, groot 39R welcke parcel gecompeteent hebbende Hendricx Willems van den
Meulen den deurwaarder Hendrick Cleene voor alle man hadde vercogt Heer Hendricus Draeck, capiteijn
van pontons en ordinaer ingeniers ten dienste onses lande.
Rixtel
1701 Verpondingen 596: Nu Maria en Antoni van Os bij versterff voor ½.
en Francis Swinkels noe uxoris voor ¼ part
den selve ¼ bij transp 16-01-1750.
nu Anneken dogtere Antonij van Osch.
nu Antonij Dircx van Osch bij versterff.
Dirck Antonis van Osch.
Hoffstadt en hoff groot 37R 10V.
1832
Kadaster A171b: huis en erf, groot 00r 45e, de Hoog akker, klasse 7.
Eigenaar:
Weduwe van Hermanus Zonneveld.
1792
Maatboek 12/13 nr. 292 Hendricus Swinkels 10 R huijsje, Toorn acker Couwenberg.
1785
Verpondingen f119: Johanna van Osch wed. Francis Swinkels ter togte.
596
½ hofstad en het voorde helft 18R 17 ½ V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/ 31 01-10-1739: Francis Swinkels en de vrouw, Johanna en Griet de
meijden, Johanna, Goordina, Peternel en Hendrien de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
wed: Francis Swinkels een half huijs
wed: Francis Swinkels een half huijs
wed: Francis Swinkels een half huijs
wed: Francis Swinkels een half huijs
wed: Francis Swinkels een half huijs
wed: Francis Swinkels een half huijs
Francis Swinkels een half huijs
Francis Swinkels een half huijs
Francis Swinkels een half huijs
Francis Swinkels een half huijs
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/ 29 20-09-1736: Francis Swinkels.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 14/ 28 01-10-1735: Francis Hendrik Swinckels, Joanna de vrouw, Magriet
Peters, Jenneken van Deijnen de meijt, Isaaq, Joanna, Goordin en Peternel de kinderen.
1732
R77 f393v 01-07-1732: Heer Hendrick Draak verkoopt aan Francis Swinckels, de helft van het pannen
huijs met steene port, bewoond door weduwe Jan van Ommeren, met hoff, boogaert, schuer en
koeijstal, achter aant huijske van de verkoper, dat tegenwoordig bewoond door Willem van Ommeren,
aan de Cauwenberg gelegen. Regt te midden door den middelsten schoorsteen over den port te midden
door de vijver in den hoff en het midden tussen de twee reijen note boomen staande in de boogaert tot
op de Boschwegh neffen de cappelle en voornoemde Boschwegh, EZ. Aert Croijmans, AZ. Erven
Lijsbet Berckers.
1701
Bewoners no. 69 Couwenberg
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
Francis Swinkels
Francis Swinkels
Francis Swinkels
Francis Swinkels
Rixtel
Verpondingen 596: Nu Maria en Antoni van Os bij versterff voor ½.
en Francis Swinkels noe uxoris voor ¼ part.
den selve ¼ bij transp 16-01-1750.
nu Anneken dogtere Antonij van Osch.
nu Antonij Dircx van Osch bij versterff.
Dirck Antonis van Osch.
Hoffstadt en hoff groot 37R 10V maetboeck nr. 490.
1832
1832
Kadaster A173: huis en erf, groot 01r 20e, de Hoog akker, klasse 6.
Kadaster A173a: huis en erf, groot 00r 60e, de Hoog akker, klasse 8.
Eigenaar:
Weduwe van Hermanus Zonneveld.
1792
Maatboek 12/13 nr. 300 wed. Hermans Benther af 8R huis, Kerkstraat.
1785
Verpondingen f121: Lourens van Duijnhoven.
441
akker met den hof aan de capel 19R.
1786
1781
1776
1771
1766
huis eigenaar
Laurens van Dijnen
kamer bewoond
Lourens van Deijnen
kamer bewoond
Lourens van Dijnen
camer bewoond
kinderen Hendrik van Dijnen
kinderen Hendrik van Deijnen
Bewoners no. 72 Couwenberg
Laurens van Dijnen
wed: van der Linden
Lourens van Deijnen
Lijske van Linden
Lourens van Dijnen
Maria Porters
wed: Jan Aart Corsten
Jan Aart Corsten
1761
1751
1746
1741
1736
Hendrik van Deijnen
Hendrik van Dijnen
Henderik van Deijnen
Hendrik van Deijnen
Laurens Goort Dirx
1736
Verpondingen f60v b: Laurens Goort Dirx.
441
acker metten hoff aande Cappel groot 19R 17v.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Laurens Goort Dirx.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/28 01-10-1735: Laurens Goort Dircx, Jenne Marrij de dogter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/25 01-10-1721: Laureijns Goorts, Anna Maria de dogter.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/24 12-03-1718: Laurens Goort Dircx, Anna Marrij de dochter.
1701
Hendrik van Deijnen
Hendrik van Dijnen
Henderik van Deijnen
Hendrik van Deijnen
Laurens Goort Dirx
In de Coppel
Verpondingen 441: Nu Laurens Goort Dircx bij versterff.
De kinderen Goort Dircx.
Acker met den hoff groot 19R 17V.
1688
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/18 juli 1688: Laureijns Goorts, Dirck
Goorts, gebroeders.
1687
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/18 16-06-1687: Laurens Goorts,
Dirck Goorts, gebroeders.
1832
Kadaster A175: huis en erf, groot 01r 70e, de Hoog akker. klasse 4.
Eigenaar:
Wilhelmus Paulus Ceelen.
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Heer R: M: Schenarts
Heer R: M: Scheenarts
Heer R: M: Schenarts
kinderen erfgen: wijlen Heer Petrus
Marcelis Schenarts
Heer en Mr. Peetrus Marceelis Scheenarts
Heer en Mr. Petrus Marcelis Schenarts
dheer en Mr. Peetrus Marcelis Schenarts
dheer en Mr. Peetrus Marcelis Schenarts
dheer en Mr. Peetrus Marcelis Schenarts
dheer en Mr. Peetrus Marcelis Schenards
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Aard Jansse van Dijk.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Aert Janssen van Dijk, Josina de vrouw, Catharina, Paulus
en Petronella de kinderen.
1534
BP R1320 f228v juli 1534: Bezit van klooster van Bijnderen, noch uijt eenre hoeve hoeve geheijten die
hoeve ten Caudenberch.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f170 post 2
de Heer Petrus Schennarts
de weduwe van d’ Heer Lovens
XXVII D vet
eodem
Ant abbatissa de Bijnder ex manso de Caudenberg.
1786
1781
1776
1771
Bewoners no. 115 Kerk straat
afgebroken en niet weer opgebout
afgebroken en niet weer opgebout
afgebroken en niet weer opgebout
Jan Wouter Wijmans
Jan Wouter Weijmans
Jan Wouter Weijmants
wed: Wouter Weijmans
wed: Wouter Weijmans
wed: Wouter Weijmans
Aard Jansen van Dijk
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f170 post 1
de weduwe van de Heer Loovens ter tochte met 1 kindt en
Erffrechten in Stiphout
de Heer Bartholomeus Loovens bij deijlinghe
de vijff kinderen van Heer G. W. Rochus Lovens vigore testes
d’ Heer Bartholomeus van Heessel bij coop
d’ Heer Johan Pietersoon receptor
Domicella Barbara Monincx 1648
d’ abdisse van Bijnderen
in 2 texten
Heessel habet
III grs II D I ort vet
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f170 post 1
Domicella Bernarda Monnicx
de abdisse van Bijnderen
in 2 texten
VI st.
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f170 post 2
Abbatista de Binderen
in 2 texten
1507
Inv. nr. 132 1507 post 1
Abbatissa de Bundeij
eodem ex herd Henq Nularts
obijt domicella Cornelia de Ponte
dola Aleijd de Bruheze
III G. D IIe pert VI st
de veth XXVII D
III gr III D I ort veth
II D ort veth
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 1
promo Abdadissa de Binderen
de veth XXVII D
eode ex herd Henci Nulaets
de veth II D I ort
rlcid et IIII or lib
dola Aleijdis de Bruheze
Hencq fi Pet dci van de Hoevel cola malis
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 1
primo Abbatissa de Bijnderen
eodem ex hers Henrici Nuwelaers
de veth XXVII D
de veth II D et orth
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 1
primo Abatisa de Bijnderen
de veth XXVII D
hers fi Petri dci van de Hoevel
hers pq Rodulphi de domo pecoris coloq mort
eode de veth II D et ort
de hers Henci Nuwelaers
1396
Inv. nr. 126 1381-1396 post 1
dmo Abbissa te Bijnderen
eodam de veth II D et orth
de hers Henden Nieuwveld
ob Henri fi Rodolph de Vehuze
de veth XXVII D
1832
Kadaster A182: huis en erf, groot 00r 77e, de Hoog akker, klasse 10.
Eigenaar:
Christiaan Roosen.
1817
Not. Aarle Rixtel 10-36 31-03-1817: Hermanus Zonneveld, weduwnaar van Goverdina Elisabet Kool,
maakt inventaris een half huijs, hof en aangelag in de Kerkstraat 36R 17V. EZ. Goord Neervens AZ.
Matijs van den Heuvel EE. kinderen van Hendrik Lourens Verbakel.
1816
Not. Aarle Rixtel 9-32 20-11-1816: Hendrik den Otter, meester smit, wonende te Woensel, man van
Amei Judith van Zonneveld, verkoopt aan Hermanus van Zonneveld, meester metselaar ¼ part van
huis, hof en aangelag, in de Kerkstraat, groot 43R. EZ. Matijs van de Heuvel AZ. voetpad EE. Hendrik
Laurens Verbakel.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1334: Herman Zonneveld, huis nr. 94 Kerkstraat.
1803
R85 f138 02-11-1803: Pieter Verkuil man van Hendrina Zonneveld, verkoop aan zijn zwager Hermanus
Zonneveld, een ¼ part van een huis, hof en aangelag, in de Kerkstraat, in verpondingen nr. 220, groot
36 roeden 17 voeten, EZ. Jan Kortenbach, AZ. Matijs van den Heuvel, EE. Hendrik Laurens Verbakel.
1787
R82 f17 26-03-1787: Hendricus Aards Verbakel, verkoopt aan Hermanus Renter en zijn huisvrouw
Maria Elisabet van Rosendaal ter togte en de kinderen van Hermanus Zonnevelt in huwelijk verwekt bij
Catharina Cuneman ten erf regte, een huijs, hof en aangelag in de Kerkstraat genaamd de Hofstad, groot
36R 17V, nr. 220, EZ. advocaat Molemakers, AZ. Wilm Smits, EE. Andries Habraken.
1785
Verpondingen f37v: Nu Hermanus Zonneveld junior voor ½ ter togte.
Hermanus Rentes en sijne huijsvrouw Maria Elisabet.
van Rosendaal beijde ter togtede 4 kinderen van Hermanus.
Zonneveld in huwelijk verwekt bij Catharina Cuneman ter togte bij coop 1787.
Hendricus Aards Verbaakel.
220
Hofstad 36R 17V.
1784
R81 f112v 20-10-1784: Ida dochter van Hendrik Vermulst, de erfgenamen van wijlen Gerit Martens
voor schepenen 18 augustus, verkoopt aan Hendricus Aarts Verbakel, een huijsinge van twee woningen,
stalling, hof en aangelag, groot 36R 17V. nr. 220 EZ. Wilm Smits, AE. Molemakers.
1745
R78 f122v 26-08-1745: Jan Aart Vogels, armenmeester van Aarle, een huijs, hoff en aangelag in de
Kerkstraat groot 36R 17V, verkocht aan Hendrik van Schaardenburgh.
1744
R78 f119 12-09-1744: Jan Aart Vogels verkoopt een huijs, hoff en aangelagh in de Kerkstraet groot
36R 17V aan Hendrik van Schaardenburgh.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Hendricus Aart Verbakel
kamer
wed: Gerit Martens
kaamer bewoond
klijn huijsje omgevallen en niet weer opgebout
wed: Gerit Martens
klijn huijsje omgevallen en niet weer opgebout
wed: Gerrit Martens
klijn huijsje bewoond
wed: Gerrit Martens en haare kinderen
klijn huijsje bewoond
Gerrit Martens
’t klijn huijsje bewoond
Gerrit Martens de helft
andere helft wed: Jan Dijnen
bakhuijs bewoond
Jan Aart Voogels en Jan Jan Michies voor de helft
bakhuijs bewoond
Michiel Frederix
Michiel Frederix
Bewoners no. 111 Kerk straat
Dirk van Bragt
staat ledig
wed: Gerit Martens
Dirk van Bragt
kinderen Marcelis Meulendijk
Hendrik van de Kerkhoff
Antonij Molendijks
Willem Cuijpers
Philiph jood
Gerrit Martens
Mattijs Porters
wed. Marcelis Hendriks
wed: Hendrik Marcelis
Hendrick Marcelis
Aart Jan Aarts
Michiel Frederix
Michiel Frederix
1736
Verpondingen f18: Jan Aard Vogels eijgen.
220
hofstadt 36R 17V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 20-09-1736: Michiel Fredrix.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Michiel Fredricx, Anneken en Marrij de susters.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Michiel Fredricx.
1719
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 Ontvangen f11v: kinderen Frederic Wouters, jaerlijx 9
gulden uijt huijs, hoff en aengelagh inde Kerck straet. 18-0-0.
1717
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 f10v: kinderen Frederik Wouters, jaerlijck 9 gulden uijt
huijs, hof en aengelag inde Kerckstraet 18-0-0.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 08-03-1715: Michiel Fredrix, Maria en Anna.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1711: Michiel Fredricx.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/19 14-03-1710: Michiel Fredricx, Maria en Anneke de susters.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Michiel Fredricx, Anneke en Maria de susters.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/21 01-04-171: Michiel Fredricx.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 220: Michiel Fredricx cum sius.
Hoffstadt groot 36R 17V.
1693
Heilige Geest van Aerle 22/117 91-01-1693 f3: Frederick Wouters jaerlijks 9 gulden
1667
R74 f248v 03-11-1667: Henrick Adriaens voor zijn kinderen, Herman Adams en Dielis Janssen, hun
mede sterk makende voor de 4 kinderen van genoemde Henrick Adriaens, verkopen aan Frederick
Wouters, een huijs, hof ende aengelack. In de Kerckstraet, EZ. Bartholomeus van Heessel AZ. Jan
Hendrick Goossens AE. Dielis Janssen. Belast H. Geest 9 gl.
1832
1832
Kadaster A184: huis en erf, groot 00r 44e, de Hoog akker, klasse 8.
Kadaster A185: huis en erf, groot 00r 59e, de Hoog akker, klasse 8.
Eigenaar:
Weduwe van Hermanus Zonneveld.
1799
Archief Brugghen 2087 nr. 957 14-12-1799: Elardus Albertus Rovers, wonende te Aarle verhuurd aan
Johannes Jansen zijne Huijzinge met stal en schuur op de Opstal, met den hof aan de straat binnen zijn
heggen en een camp daar agter binnen zijne Elze heggen.
1792
Maatboek 12/13 nr. 503 Rovers, land 16R in de Kerkstraat.
1785
Verpondingen f19: de Heer E. A. Rovers.
280
huijs en aangelag 12R 14V.
1785
R81 f143 08-08-1785: Huijbert Musch, zig sterk makende voor zijn broer Jan Musch, Beatrix dogter
van wijlen Dirk Wouter Weijmans en van wijlen Barbera Musch, Jan de Lorge voor zijn moeder
Willemijna Musch weduwe van Cornelis de Lorge, voor de eene helft en Huijbert van de Vrande,
Hendrik Wagemans man van Peternel van de Vrande, Wilm, Poulus en Annemie van de Vrande,
verkopen aan E. Rovers, een huijsplaats en aangelag en daar op staande gebinden, in de Kerkstraat
groot 12R 14V. nr. 280. BZ. wed. Adriaan Musch, EE. een loop.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
huis eigenaar
E: A: Rovers
kinderen Aard Huijbert Musch
kinderen Aart Huijbert Musch
kinderen Aart Huijbert Musch
kinderen Aart Huijbert Musch
kinderen Aart Huijberts
Antonij Aard Huijberts
Bewoners no. 110 Kerk straat
afgebrooken en nog niet herbout
Adriaan Musch
Adriaan Musch
kinderen Aart Huijbert Musch
kinderen Aart Huijbert Musch
kinderen Aart Huijberts
Antonij Aard Huijberts
36-0-0.
1746
1741
1736
Antonij Aart Huijberts
Aart Huijbers
Aart Huijberts
Antonij Aart Huijberts
Aart Huijbers
Aart Huijberts
1736
Verpondingen f18: Aart Huijberts eijgen.
280
huijs en aangelag 12R 14V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Aart Huijberts.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Aert Huijberts, Antonij de soon, Catarin de soons vrouwe,
Ariaen en Francis, de soons kinderen. Huijbert, Peternel en Joannes de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Aert Huijberts, Jenneken de vrouw.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1711: Aert Huijberts.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/19 14-03-1710: Aert Huijberts, Jenneken de vrouw, Tonij de soon.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Aert Huijberts, Jenneken de vrouw, Tonij de soon.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 280: Aert Huijberts veerentight.
Groot 12R 14V.
1832
1832
Kadaster A188: huis, groot 00r 56e, de Hoog akker, klasse 8.
Kadaster A189: huis en erf, groot 01r 58e, de Hoog akker, klasse 9.
Eigenaar:
Weduwe van Mathijs van den Heuvel.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f174 post 79 inv. 13 1787-1842:
laatst betaalt 1786 uiden voorogen register no 79 1787 t/m 1834
nu de weduwe ter tochten en haren kinderen bij erffrecht
met namen Anna Gertruda, Wilhelmus, Francina en Hendrina
Mathijs van den Heuvel bij transport dat 1803
Aart Arnoldus Smits bij transport te Aarle 1797
nu Heleena Jan Aarts Voogels ter togt en haar
kinderen ten erfrechten huijsvrouw van Willem Smirz
met namen Johan, Aart, Johanna, Maria en Hendrina Mie
Erken dogter Geraerts Willems Maas Simons bij successien
van huijs en zijn toebehooren geleegen tot Aarle ontrent den Coudenberg
groot twee loopens zaad
rengenooten: Hr. Thomas Portens ten eenren, Fredrik Wouters et tweeden
en den gemeijnen straaten ten derden zijden. I hoen is F 0-5-0.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 637: M. van den Heuvel huis nr. 93 Kerkstraat.
1802
R85 f19 03-06-1802: Arnoldus Willem Smits, wonende te Beek en Donk, verkoopt aan Matijs Willem
van den Heuvel, een huijs, hof en aangelag in de Kerkstraat, groot 2 lopen ten quohier bekend nr. 219.
EZ. kinderen H. Zonneveld, AZ. Hendrik L: Verbakel.
1797
R84 f24 22-03-1797: Johannes zoon van wijlen Willem Smits, Dirk van der Sanden man van Johanna
Willem Smits, verkopen aan hun broeder en swager Arnoldus Willem Smits, 1/6 part huis, hof en
aangelag in de Kerkstraat, groot 2L. EZ. kinderen H. Zonneveld, AZ. Hendrik L. Verbakel, nr. 219.
1797
R116 f28 27-02-1797: Jan en Arnoldus de zonen van weilen Willem Smits Dirk van der Sanden man
van Johanna Willem Smits1 koop een huizinge hov en aangelag in de Kerkstraat 2L EZ. Zonneveld AZ.
Hendrik Laurens Verbakel nr. 219, gaat naar Arnoldus Smits.
1792
Maatboek 12/13 nr. 302 huis Kerkstraat wed. Willem Smits.
1788
22/103 f42v 23-04-1788: De provisoren den Armen Taafel van Aerle. Voor cleragie van ’t zoontje van
de W. Smits 8-16-12.
1785
Verpondingen 36v: Nu ses kinderen met name Johanna, Johannes, Maria, Johanna
Arnoldus en Mieke bij versterf 1794
Helena Jan Vogels ter togte
219
Hofstad met de hof 1L 22R 14V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Willem Smits
Wilm Smits
Willem Smits
Willem Smits
Willem Smits
Helena Vogels
Helena Vogels
Jan Aart Voogels
Jan Aart Vogels
Jan Aart Vogels
Bewoners no. 109 Kerk straat
Willem Smits
Wilm Smits
Willem Smits
Willem Smits
Willem Smits
Helena Vogels
Peeter Rooijackers
Jan Aart Voogels
Jan Aart Vogels
Jan Aart Vogels
1736
Verpondingen f18: Jan Aard Vogels eijgen.
219
hofstad metten hof 1L 22R 14V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Aart Vogels.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Aert Vogels, Jenneken de vrouw, Magriet en Joost de
kinderen. Alegonda, Joannes en Helena de kinderen.
1730
R77 f375 07-08-1730: Antonij Conelissen als man en momboir van Maria dogter Aert Janssen
inwoonder alhier de ½ in een huijs en aengelagh gelegen alhier in de Kerckstraet groot 1L 22R, hem
aengecomen bij successier sijnder ouders en wettelijck overgeven en opgedragen aan Jan Aert Vogels
sijnen swager out borgemeester alhier, cooppenningen 150-0-0.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan Aert Vogels, Jenneken de vrouw, Margriet en Joost.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-04-1718: Jan Aerts Vogels, Jenneken de vrouw, Magriet en Joost
de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Jan Aerts Vogels, Jenneken de huijsvrouw, Margariet.
1702
R77 f67 23-02-1702: Jenneken weduwe Nicolaes Verhallen geassisteerd met Goossen Janssen, haere
momboir heeft erffelijck vercocht aen Aert Janssen, haren broeder, een ½ huijs, hoff en aengelagh,
groot 1 ½ L. in de Kerckstraet.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 219: Nu Jan Aert Vogels noe ux. bij versterff en coop 1732.
Aert Janssen.
Hoffstadt met den hoff groot 1L 21R 14V.
1832
Kadaster A190: huis, groot 00r 88e, de Hoog akker, klasse 7.
Eigenaar:
Weduwe van Johannes van der Heijden.
1802
R84 f129v 26-01-1802: Johannes Pennings man van Johanna Corstiaan van der Heide, verkoopt aan
Johannis van der Heide ⅓ part van een huisje en aangelag in de Kerkstraat 35R. EZ. Willem Tijsse van
den Heuvel AZ. Ard Smits nr. 218.
1785
Verpondingen f36: Corstiaan van der Heijden ter togte ⅓ Johannes.
Corstiaan van der Heijden.
de kinderen Jacobus van Gerwen.
218
akker aan de Kerk straat 35R.
1797
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
R84 f45v 07-06-1797: Gerit van Gerwen wonende te Mierlo en Petronella van Gerwen, verkopen aan
Johannes van der Heiden, ⅔ part huis en aangelag in de Kerkstraat groot 35 roeden nr. 218, EZ.
Andries Houbraken, AZ. Willem van den Heuvel.
huis eigenaar
kinderen Jan Doris Cranenbroek
kinderen Jacobus van Gerwen
kinderen Jacobus van Gerwen
kinderen Jacobus van Gerwen
kinderen Jacobus van Gerwen
kinderen Jacobus van Gerwen
wed: Jacobus van Gerwen
wed: Jacobus van Gerwen
wed: Jacobus van Gerwen
Jacobus van Gerwen
Bewoners no. 108 Kerk straat
kinderen Jan Doris Cranenbroek
Jan Cranenbroek
Jan Cranenbroek
Hendrik Kemps
Hendrik Kemps
Hendrik Kemps
wed: Jacobus van Gerwen
wed: Jacobus van Gerwen
wed: Jacobus van Gerwen
Jacobus van Gerwen
1736
Verpondingen f17v: Jacobus van Gerwen eijgen.
218.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jacobus van Gerwen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jacobus van Gerwen, Joanna de vrouw, Petronella, Jenne
Marrij en Gerrit de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jacobus van Gerwen, Joana de vrouw.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 218: Nu Johannes van Ommeren bij transp. 29-08-1753.
nu Jacobus van Gerwen voor 35 roeden.
nu Johannes Porters voor 2 loop.
Sr Thomas Porters.
acker groot 2L 45R 15V.
1832
Kadaster A192: moestuin, groot 04r 26e, de Hoog akker.
Eigenaar:
kinderen van Willem van den Heuvel.
Opmerking:
is omtrent gelegen.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 562: Willem van den Heuvel, huis nr. 90 Kerkstraat.
1810
R87 17-10-1810: Johannus Willem van den Heuvel, Wouter Willem van den Heuvel, bekend schuldig
te zijn ten behoeve van Johanna en Judocus de kinderen van Johannus Willem van den Heuvel en wijlen
Anna Jan van Dijk, een huisplaats van de afbrande huijs.
1792
Maatboek 12/13 nr. 305 twee huisen en schuur Kerkstraat Willem Tijsse van den Heuvel.
1785
Verpondingen f35: Wilm Tijsse van den Heuvel ter togte.
217
akker aan de Kerkstraat.
1768
R80 f19v 02-01-1768: Hendrik van Duijnhoven, man van Geertruij van Bakel, Ambrosius van de Ven,
man van Christina Jan Wilbers, wonende te Bakel, eerde de weduwe van Peeter Dickers, wonende op
Strijp bij Eijndhoven, verkopen aan Willem Mathijssen van den Heuvel en Josina Jan Wilberts van
Baakel egter lieden ¾ part in huijs, schuur en klijn huijsje, hoff en aangelag, groot 3L 49R 8V. nr. 217
genaamd Acker aan de Kerkstraat.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Willem Thijsen van den Heuvel
Wilm van den Heuvel
kamer
Willem van den Heuvel
kamer bewoond
Willem van den Heuvel
kamer bewoond
erfgen. wed: Jan Wilberts van Bijnderen
caamer bewoond
erfgen. wed: Jan Wilberts van Bijnderen
kamer bewoond
wed: Jan Wilberts van Bijnderen
wed: Jan Wilberts van Bijnderen
kamer bewoond
wed: Jan Wilberts van Bijnderen
kamer bewoond
Jan Wilberts
camer bewoond
Bewoners no. 106 Kerk straat
Willem Thijsen van den Heuvel
Wilm van den Heuvel
leedig
Willem van den Heuvel
Gerit van der Linden
Willem van den Heuvel
Jan Jansse Swinkels
Willem van den Heuvel
Jan Janssen Swinkels
erfgen. Wed: Jan Wilberts van Bijnderen
Jan Jansse Swinkels
Jan Willems de camer en bij Hendrik Kemps
Jan Peters
Geertruij van de Kerckhoff
Jan Peeters
wed: Teunis Peeters
Teunis Peeters
Jacobus Baijens
1736
Verpondingen f17v: Jan Wilberts op Bijnderen eijg.
217
acker in de Kerk straet 3L 49R 8V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Teunis Peeters.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jacobus Baijen.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1736: Teunis Peters, Hendrien de vrouw, Joanna en Catarina de
kinderen, Jenneken de dogter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Teunis Peeters., Harsken de vrouw, Maria, Jenneken en
Catharina de kinderen.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 217: Nu Jan Wilberts op Bijnderen 1732.
Dirck Bonts.
de acker aende Kerckstraedt groot 3L 49R 8V.
1597
R68a f109v 25-02-1597: Mariken dochter van wijlen Dirck Maes met haar momboir Willem Michiels
als man van Margriet, Jan Gijsberts man van ten ander Margriet, Gerart Martens man van Jenneken de 4
kinderen van Dirck Maes, verkopen aan Willem Michiels, een ½ huijs, hof en erf ter plaatse genaamd
Opstal.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f170 post 2
Geertruijd, Christine, Francijn en Wilbert kinderen
Verweckt bij Jan Wilberts Verbaekel
Helena Maes ex domo et agro apud Hijndert
en Wil. De medca en vet V en qud relia et libid ist
Godefridi Weijndel modi ex domo et agro aen die Hijndert
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f170 post 2
Helena Maes bij deijlinge
de wed. Dirick Maes bij versterff
Dirck soone Michiel Willem Houts
de 2 kijnderen van Michiel Willem Michielssen
de 2 kijnderen van Lijsken vrouw Michiel Willem Michielsen
ex domo domistadio et hort cum
Alias in de Kerkstraet groot parceel fol 179
20 D vet
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f170 post 2
de 2 kijderen ende Willem Michielsen van Houdt
de 2 kinderen en Lijske vr. Michiel Willem Michielsen van Houdt
de XXI erffgenamen
de weese Willem Michielsen van Houdt
ex domo dommistadio et orto cum attin
I st V D veth
1507
Inv. nr. 132 1507 f178 post 2
Arnoldq fiq Hci ex herij et liberij Godi Weijdel
Mod ex domo et ago apd Hijndert
gd Weijndel en Wil. de medca
de veth V D
vacat l. b
Inv. nr. 129 1447-1465 post 2
Arnoldus fiq Henrici ex hers rlce et libid Godi Weijndel
Moedis ex domo et agro apus Hijndert
Gd Wilhi de medca
de veth V D
facit
1465
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 2
Arnoldus filius Henci
ex hers relce et liborum Godi Weijndelmodis
ex domo et ago apud Hijndert
qd Wilhmi de Mica
de veth V D
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 2
Arnoldq fi Henci
ex hers relce et …
ex domo et ago apud Hendert
quodi Wilm de Mica de Helmont
de veth
Inv. nr. 126 1381-1396 post 2
ite Wilhe van de Heijen de Helmond
de her qud relca et libi Godi Wendelmod
de domo et ago aen die Hijndert
de veth VIII D
1396
1832
Kadaster A193: huis, schuur, erf, groot 04r 88e, de Hoog akker.
Eigenaar:
kinderen van Willem van den Heuvel.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 562: Willem van den Heuvel huis nr. 90 Kerkstraat.
1792
Maatboek 12/13 nr. 305 twee huisen en schuur Kerkstraat Willem Tijsse van den Heuvel.
1785
Verpondingen f35: Wilm Tijsse van den Heuvel ter togte.
217
akker aan de Kerkstraat.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
1736
huis eigenaar
Willem Thijsen van den Heuvel
Wilm van den Heuvel
Willem van den Heuvel
Willem van den Heuvel
erfgen. wed: Jan Wilborts van Bijnderen
erfgen. wed: Jan Wilberts van Bijnderen
erffgen. wed: Jan Wilberts van Bijnderen
wed: Jan Wilberts van Bijnderen
wed: Jan Wilberts van Bijnderen
Jan Wilberts
Verpondingen f17v: Jan Wilberts op Bijnderen eijg.
217
acker in de Kerk straet 3L 49R 8V.
Bewoners no. 107 Kerk straat
staat ledig
Jan Craamer en Johannes Bastiaans
Willem Cuijpers
wed: Francis van der Linden
wed: Jan Kuijpers
Jan Milhees
Jan Michiels
wed: Pero Porters
niet bewoont
wed: Adriaen Goossens
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: wed. Ariaen Goossens.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de wed. Ariaen Jan Goossens.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 217: Nu Jan Wilberts op Bijnderen 1732.
Dirck Bonts.
de acker aende Kerckstraedt groot 3L 49R 8V.
1832
Kadaster A199: huis, schuur en erf, groot 05r 35e, de Hoog akker klasse 5.
Eigenaar:
Hendrik van Vlerken.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1147: Hendrik van Vlerken huis nr. 89 Kerkstraat.
1792
Maatboek 12/13 nr. 310 huijs en schuur Kerkstraat Peter van Vlerken.
1785
Verpondingen f32v: Peeter van Vlerken bij testament 1779.
212
Hofstad aan de Kerkstraat 4L 18R.
1750
R78 f162 14-01-1750: Johan Verbeet vorster treed op voor Heer Adriaen Draeck collecteur der
verpondingen, verkoopt aan Godefridus van Thuijl, een huijsinge, hof en aangelag in de Kerck straet,
groot 4L 18R.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Jan van Duijnhoven en de vrouw, Joris en Marij de
kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Peter van Vlerken
Peter van Vlerken
wed: Goord van Thuijl
wed: Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Jan van Duijnhooven
Jan van Duijnhoven
Jan van Duijnhoven
Bewoners no. 102 Kerk straat
Peter van Vlerken
Peter van Vlerken
wed: Goord van Thuijl
wed: Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Goord van Thuijl
Jan van Duijnhooven
Jan van Duijnhoven
Jan van Duijnhoven
1736
Verpondingen f16v: Nu Goord van Thuijl bij transp.
van date 14-01-1750.
Jan van Duijnhoven eijg.
212
hofstad aan de Kerkstraet 4L 18R 17V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan van Duijnhoven.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Janssen van Duijnhoven, Marrij de vrouw, Joris en
Marrij de kinderen.
1734
Helmond 4013 f49 31-03-1734: Pieter van Hoogerlinde, deurwaarder, treed op voor Hendrik
Kempenaer, Rentmeester der Geestelijken goeden. Verkoop aan Francis Verbakel, wonende te Aarle,
een huijs, hof en aangelag in de Kerkstraat, uirgenomen de plaets daer op kercken huijs opstaat groot
46R EZ. erfg. Willem Wagemans A Hendrik Jan Raijmakers.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan van Duijnhoven, Maria de vrouw, Jenneken de suster,
Jan, Joris en Jenneken de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Jan Janssen van Duijnhoven, Maria de vrouw, Jenneken
de suster, Jan de soon.
….
Los vel Helmond A2063 HM 352: Francis Verbaekel texten 16 [156/ post 14 potloot bij geschreven]
huijs, hoff en aangelag gelegen inde Kerckstraet uijtgenomen deplaets daer het kecken huijs opstaet
groot circa 46 roeden, EZ. de erfgen. Willem Wagemans, AZ Henric Jan Raijmaekers.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 212: Nu Goord van Thuijl bij transp. 14-01-1750.
nu Jan van Duijnhoven versterff en coop 1732.
kinderen Jan van Duijnhoven.
Hoffstadt aende Kerckstraedt groot 4L 18R 17V.
1666
R74 f239 10-11-1666: Henrick Franssen heeft overgegeven aan Anthonis Rutten een jaarlijkse
losrente 15 rijnsgulden, uit huijs, hof en aangelag, gelegen inde Kerckstraet groot 5L EZ. Reijnder Jans
de Bercker AZ. Heer Joachim Colen AE. kerckwegh. Kantl: de armen meester van Lieshout hebben
ontvangen van Jan Peters Thonis man van Jenneken Jans van Duijnhoven f300 gl. Op 27-09-1681.
1662
R74 blz. 181 27-03-1662: Jan Diercx van Duijnhoven, wonende te Lieshout, bekent ontvangen te
hebben van Heere Isaacq Battem, 200 gl. Ten behoeve van Convente van Soeterbeeck, uit huijs, hoff
ende aengelegen erffenis, groot 6L int het Dorp, EZ. Willem Colen AZ. Wouter van Cranenbroeck.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f172 post 16
Jan Janssen van Duijnhoven bij coop 1719 4L 18R
Francis Verbaekel ex doelt orto et medte 2L 24R
ex duab petijs jux viam Jo. Lu et
duab petijs jux Schatcuijl
VI D vet
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f172 post 16
Jan Janssen van Duijnhoven bij coop 1717
Marie weduwe van Jan Dirckx van Duijnhoven met 5 kinderen
Jan soone Jan Dircx van Duijnhoven bij deijlinge
de 5 kijnderen en 1 kijnts kint van Jan Dircx voornoemt
Jan Dircx van Duijnhoven koper
de Bie evictor
Hendrik soone Frans Hendrick
Dirckx
Francis Verbaekel bij coop voor schepenen van Helmont den 31-03-1734
Peter van Hoogerlinde bij excecutie
Gerard Donckers wed. van
de wed. van bij testibus
Thomas Porters bij coop
Arnoldus van Meerwijck bij deijlinge
de 4 erffgenaemen van Herbert van Meerwijck
Herbert van Meerwijck verwekt bij Sijken voornoemt
de 2 kijnderen van Sijke vrouw Herbert Stevens
Sijken vrouw Herbert Stevens huijsvrouw
Rijnder Hermans van Meerwijck
ex domo porto et
D vet braspenning
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f172 post 16
Jenneken ende Jan soon kijnd Jan Dircx van Duijnhoven bij deijlinge
de 5 kijnd ende 1 kijnts kijnt Jan Dircx voors.
Jan Dircx van Duijnhoven emptor
de Bie evictor
Henrick soon Frans Henrick Dirckx een van de 3 kijnd
de drije kijnd verweckt bij Frans Hendrick en
Joosten van Duijnhoven huijsvr. Frans Hendricken
……. Lieshoudt
Joosten Peter Frans alias Celen
ende
Sijken dr. Herbert Stevens huijsvr. Reijnder Hermans van Meerwijck
de erffgen.
solvit 1634-1649
die wed. Herbert Stevens vigore test ut ………
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f172 post 16
Jodoca fil Petri et Joes Henrici Ceelen
lib duo Margareta fil Herberti Dappers
Petrus vq V jois prodicti
Herberit fil
Margareta una fia Petri Dappers et linb 2
rlca et liberi V Jois Henrici Ceelen et
liberi duo Herberti fq Petri Dappers
ex dimeo orto et ex duaro Petijs juxta via Jois de Luij
et duabq Petijs juxta Scatcuijl
VI D veth
1507
Inv. nr. 132 1507 f178 post 16
Henq fil
relca et liberij V
Petq fiq Jo Dappers
Johana Sl
Lambertq filius
II doms Godefridus fiq pbr
Anthonis fiq Jo. Fi Jo. de Domelen et
liberis VI Marcelij fil Wil. van de Hallen
ex pte Jo. de Dommelen
ex Henq Jo. fil nalis Jo. Cannelinx
ex doo et orto
et medte ex duobq precijs jux viam Jo, Lu
et duabq Petijs jux Schatkuijl
VI D veth
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 16
Johes fiq qd Jo de Dommelen
Jhes filius nalis Jo. Camerlics
ex pte liborum dmi Theori de Geldrop
ex herd qda Petri dci Heijde
de veth III D I D III D
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 16
Johes fi nalis Jo Kenelinx
libi dmi Theci de Gheldrop
ex hers quondam Pet Pagam dicti Heijden
fi Joh de Stiphout
de veth VII ½ D
Ardq dcs Decker filiq
IIII ½ D
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 16
sex libi dmi theq de Geldrop
relca et libi Reijni dci Haengreve fi Elz Moens dochter
ex hers quoda Pet Pagani dci Heijden
fi quodam Jo de Stiphout
relcacum
de veth VII ½ D
1396
Inv. nr. 126 1381-1396 post 16
Reiner Hanegrefs et relca et libed God de Wijders
quda Pet Pagani
fili qud libi Johis de Stiphout
de veth XII D
vet e pq morte Johia VIII libi
1832
Kadaster A210: huis en erf, groot 02r 89e, de Hoog akker klasse 6.
Eigenaar:
Mathijs van Dijk.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f174 post 128 inv. 13 1787-1842:
Matijs van Dijk, Dirk van Dijk, Catarina van Dijk
en Hendrina van Dijk bij successie 1809
nu Hendrik Martens van Dijk bij transpt. Te Aarle dato 22-01-1777
Willem Janssen meerter , Dirk van Waterlaat als man ende
momboir van Lijnken Janssen en Huijbert Janssen als vader
ende momboir van Jan, Henh. Jenneke, Aart en Meriken
bij hem verwekt uit Merike Janssen, van huijs ende hoff
met zijn toebehooren geleegen tot Aarle aan de Opstall
rengenooten Batholomeus Coopmans ten eenren
Jan van Dunhove ten tweeden strekkenden op den Gerwencamp
toebehoorende Margarietken Swinkels ten derden en de
gemijne straate ten vierde zeijden
I pull is F 0-5-0
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 301: Matheus van Dijk huis nr. 87 Kerkstraat.
1801
Heilige Geest van Aarle 22/133 1801-1803: f1v: Hendrik Marten van Dijk jaarlijks 8 vaten rogge uit
huis en hof in de Kerkstraat
24 vaten .
1795
Heilige Geest van Aarle 22/131 1795-1797 f1: Hendrik Marten van Dijk jaarlijks 8 vaten rogge uit huis
en hof in de Kerkstraat 24 vaten .
1792
Maatboek 12/13 nr. 320 Hendrik Marten van Dijk af 20R huijs, Kerkstraat.
1791
Heilige Geest van Aarle 22/129 1790-1791 f1v: Hendrik Marten van Dijk jaarlijks 8 vaten rogge uit
huis en hof in de Kerkstraat
24 vaten.
1785
Verpondingen f34: Gerit Goossen Jan Pennings, deling 179.
Wed. Goossen Jan Goossens ter togte.
288
2L 36R 16V.
1777
R80 f211 22-01-1777: Anna Marcelis Corsten weduwe van Jan van den Hoetelaars, Johannes, Aart en
Rijnier Luijcas van den Hoetelaars, wonende te Schijndel, verkopen aan Hendrik Martens van Dijk een
huijs, hoof en aangelagh, genaamt eene acker aan de Kerkstraat, groot 2L 36R 16V nr. 288, AZ.
mistweg. Belast 8 vaten rogge aan de armen van Aarle, een pagt ½ vat rogge Peelse maat aan de kerk.
Een cijns 15 st. Heer van Rixtel.
1762
Heilige Geest van Aarle 22/121 1762-1764 f2 Reekeningen: erfgenamen Jan Hendrikx van Baakel,
jaarlijkx 8 vaaten rogge uijt huijs, hoff aan de Kerkstraat, 24 vaaten.
1753
Heilige Geest van Aarle 22/119 1753-1755 Reekeningen: erfgenamen Jan Hendrikx van Baakel,
jaarlijkx 8 vaaten rogge uijt huijs, hoff aan de Kerkstraat
24 vaaten.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: de wed. Hendrick Huijberts.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Hendrik Martens van Dijk
Hendrik Martens van Dijk
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
erffgen. Geertruij Willems
erffgen. Geertruij Willems
Geertruij Willems
Geertruij Willems
1736
Bewoners no. 101 Kerkstraat
Hendrik Martens van Dijk
Hendrik Martens van Dijk
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
Jan van den Hoetelaar
wed: Maarten Joosten
wed: Marten Joosten
wed: Marten Joosten
wed: Hend: Huijbers
Verpondingen f16v: Nu Goose Jan Goosens bij versterf.
Jan Goossen Janssen erfgn.
288 acker inde Hindert 2L 36R 16V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Geertruij Willems.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de wed. Hendrick Huijbert.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de wed. Hendrick Huijberts.
1719
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 f2: Reekening de erffgenaamen Jansen Dries van Baeckel
jaerlijcx 8 vaten rogge in Kerckstraat
16.
1717
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 f2 Reekeningen de erffgenaemen Jan Hendrick van Baeckel
jaerlijcx 8 vaten rogge in Kerckstraat. 16 vaten
1701
Inde Hindert
Verpondingen 288: Jan Joosten Janssen.
Acker inde Hindert groot 2L 36R 16V.
1694
R76 f152 03-02-1694: Deling 1e lot Het groot huijs, schuere en backhuijs in de Kerckstraet, groot 4L.
van Goossen, Aert en Gerrit Jan Hendrick Goossens en Jenneken Jan Goossens met Goossen Janssen
haar broeder, Jan Bartels en Jan Pauwels van Strijp, als momboiren over Jenneken de onmondige
dochter van Hendrick Jan Hendrick Goossens zaliger en Lijsken Jacobs, allen kinderen en erfgenamen
van Jan Henrick Goossen en Eerken Gerrits zijn vrouw, gaat naar Goossen Jan Hendrick Goossens.
1661
R74 f161v 14-03-1661: Jan Hendrick Swinckels den jongen als vader van kinderen verwekt bij
Jenneken Peters Jans Adriaens zijn eerste huijsvrouw, verkoopt aan Jan Henrick Goossens een huijs,
hoffstadt, hoff ende aangelach, groot 2L in de Kerckstraet gelegen, EZ. erfenis Marij weduwe Welt
Geurts AZ. erfgenamen Herman den Molder EE. Oda Hermans.
1832
Kadaster A214: huis, schuur en erf, groot 06r 10e, de Hoog akker, klasse 6.
Eigenaar:
Gerard Gruijters.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 496: Gerard Gruijters huis nr. 85 Opstal.
1792
Maatboek 12/13 nr. 324 Gerrit Gruijters 20R voor huijs, Kerckstraet.
1789
R82 f57 24-06-1789: Huijbert van de Vrande en Godefridus Beniers, wonende te Lieshout, als voogden
van 2 kinderen van wijlen Jan Wouter Wijmans en wijlen van Peternel van de Kerkhof, verkopen aan
Gerit Gruijters, een ½ huis, bestaande in een kamer, weef kamer, opkamer, met hof en dries nr. 209, op
de Opstal.
1785
Verpondingen f118v: Gerit Gruijters. N. ux. Ter togte 1788.
209
land met hof 22R 2 ½ V.
1785
Verpondingen f118: Johanna van Osch wed. Francis Swinkels.
Eijgenaresse.
2010
hofstad aan den Opstal 40R 1V.
1750
R78 f174 27-07-1750: Jan Pouls van de Kerkhoff, verkoopt aan Thomas Beniers de ½ van een huijs
met de opkamer, stal, schuur met de ½ hoff gelegen op de Opstal.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Arnoldus van de Kerkhoff en de vrouw, Nel, Willem en
Griet de kinderen.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Huijbert Hendricx Jan Tijssen, Johanna de vrouw, Gurtje
en Marij de kinderen.
1786
huis eigenaar
wed: Francis Swinkels
Bewoners no. 90 Opstal
Mattijs Crooijmans voor ½ en Wouter
1781
wed: Francis Swinkels
1776
wed: Francis Swinkels
1771
wed: Francis Swinkels
1766
wed: Thomas Beniers, Johannis Gruijters
en Jan Wouters Weijmans voor de helft
wed: Tomas Beniers
Thomas Baniers en het kind van Andries van de Kerkhof
Thomas Baniers voor de helft
ander helft bewoond
Thomas Baniers voor de ½ bewoond
ander helft Arnoldus Kerkhof bewoond
Thomas Baniers voor de ½ bewoond
ander ½ Arnoldus Kerkhoff bewoond
1761
1751
1746
1741
1736
Weijmans voor ½ en Arnoldus van
Leuken
Mathijs Croijmans voor ½ en Jan
Wouter Weijmans voor ½ en Arnoldus
van Leuken
wed: Francis van den Bogaard, Jan
Wouter Wijmens en
Hendrik Jan Scheepers
wed: Francis van den Bogaard, Jan
Wouter Wijmans
Corstiaan van Luijk
Corstiaan van Luijk
wed: Tomas Beniers
Adriaan Jan Simonts
Thomas Baniers
wed: Arnoldus van de Kerckhof
Jan Peeter Gerits
Arnoldus Kerkhof
Huijbert Hendrix
Arnoldus Kerkhoff
1736
Verpondingen f10v: Thomas Bainiers eigen.
209.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Arnoldus Kerkhoff.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Huijbert Henrix.
1735
R78 f27 24-01-1735: Thomas Banniers weduwnaar van Jennemarij van der Wijst akte van schepenen
gepasseerd op 09-06-1734, heeft wettelijck ten behoeven van Jan Paulus Kerckhoff, de ½ in een huijs
met den opcamer, stal, schuer met den ½ hoff, scheijdende regt door middelpadt van den hoff tot de
hegge van der dries langs de erve van Hendrick Smits tot de graeff toe daer onder begrepen enz. enz.
gelegen aan Opstal.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Huijbert Hendricx, Joanna de vrouw, Hendrick en Goortje
de kinderen.
1701
Kerckstraet
Verpondingen 209: Nu Thomas Baniers voor de helfs bij transp 27-07-1750.
Baniers noe uxoris bij delijling 1732.
nu Arnoldus soone Peter Jan Eijssen en Thomas.
Dirck van de Wijst lant metten hoff groot 42R 15V.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f225 post 410
Francis Swinckels ter tocht en Isaac sijnen soone
ten erfrecht
Gordijn Beniers
II ort
ex domo et orto cum attinentijs
II D vet
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f225 post 410
Francis Swinckels ter tocht en Isaac sijn soon
ten erfrecht 1735
1 kindt gent. Gordijne
de 5 kinder van
Isaeck Beniers bij coop
Jan Cornelis van Hove emptor
Emmeke Smets emptrix
de 4 kijnd Peeter Fredricx van Hoogstraten
in 2 texten
ex domo et horto cum attinentijs
II D vet 1 ½ ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f225 post 410
Jan Cornelis van Hove emptor
Enneke Smets emptrix
die vier kijnd Peter Fredricx van Hooghstraten
Anneken wed. Peter Fredricx en die seven kijnderen
in 2 texten
ex domo et orto cum fius attimente
I ½ ort
Jan Cornelijssen habet bij den Rixtel
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f225 post 410
die vier kijnd Peter Fredricx van Hooghstraten
Anneken weduwe Peter Fredricx ter tochte ende die seven
kijnderen Peters voors. tot erffrecht
Peter Fredrick Janssen
I ½ ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f225 post 410
lib 4 or
relicta Petri Fredrici ad usu fructum et
lib sextem quo ad hereditatem
Petrus fil Frederici Joannes
ex heredte in de Hijndestaet
in 2 texten
II D veth I ½ ort
1620
Inv. nr. 139 1586-1620 f225 post 409
Petrus fq Fredrici Jois
Catarina rlcti lib tres Fredrici p dicti videlicet
Anna : Maria : et Petrus
Fredq fq et duo fia ma fia Jois Fredrici
Joes fq Fredrici loco dmq Adami Fredrici
II D veth
1832
1832
Kadaster A215: huis en erf, groot 00r 57e, de Hoog akker, klasse 8.
Kadaster A216: huis en erf, groot 05r 50e, de Hoog akker, klasse 9.
Eigenaar:
Theodorus van Dijk.
1832
Kadaster A219: huis en erf, groot 01r 35e, de Hoog akker, klasse 7.
Eigenaar:
Willem Doevens.
1826
3022 inv. 441 09-11-1826: weduwe Jan Kemps, Opstal, Willem Dovens.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 734: Johannes Kemps huis nr. 83 Opstal.
1826
Not. Helmond 97-201 09-11-1826: Maria Rooijakkers weduwe van Jan Kemps en haar dochter
Hendrina Kemps, verkopen aan Willem Doven, kleermaker, een kamer of zeker gedeelte van huis met
den hof en aangelag, gelegen op den Opstal, EZ. Hendrik van Vlerken, AZ. weduwe Hermanus
Zonneveld, EE. Dirk Vogels.
1791
R115a f224 09-01-1794: Inventaris van de goederen Antonij Musch weduwnaar van Hendrina Jan
Weerts, met hun kind Adriaan, een halv huis, stallinge en hov gelegen op den Opstal 24 ½ R.
1786
1781
1776
1771
huis eigenaar
Hendrien Jan Weerts huijsvrouw van Ant: Musch
kamer bewoond
bakhuijs afgebroken
Jennemaria van Milhees de schuur tot woning gemaakt
Jennemaria van Milhees de schuur tot woning gemaakt
wed: Mathijs Driessen
de schuur tot een wooning gemaakt
Bewoners no. 88b Opstal
Coenraat Dekkers
wed: H: Kemps
Hendrik van der Heijden
wed: Jan Aart Corsten
Aart Verstappen
1766
1761
Mathijs Driessen
de schuur tot een wooning gemaakt
Andries van Ham
wed: Peeter Manders
Jan van den Broek
1832
Kadaster A220: huis, groot 00r 44e, de Hoog akker, klasse 8.
Eigenaar:
Weduwe van Hermanus Zonneveld.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1005: Rovers huis nr. 83.
1800
R84 f147 20-08-1800: Antonij Musch weduwnaar van Hendrina Paulus Janssen doet afstand van
togtrecht aan haar kind Hendrina. En verkoopt aan Elardus Albertus Rovers een hofstad groot 24R 11V
nr. 200.
1785
Verpondingen f19: de Heer E. A. Rovers.
200
½ Hofstad 1L 14 ½ R 1V.
1785
Verpondingen f21: Jennemarie Matijs van Milheez bij successie.
200
1L van de helft Hofstad, gebragt folio 19.
1783
R81 f72 27-08-1783: Jennemie Kemps weduwe van Marten Peter Maas verkopen publiekelijk aan
Hendrina Poulus Janse weduwe van Jan Weerts een half hofstad met huis daar op staande 24R 11V.
1771
R80 f103v 23-08-1771: Goord van Osch No. Ux. Walraven Wagemans, verkopen aan Jan van de
Cruijs, een huijs, hoff en aangelag in de Hindert groot 25R 6V. nr. 271.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Peeter Hendrick Kemps en de vrouw, Johanna, Hendrik
en Jenne Marij de kinderen, Francis de soon.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
1736
huis eigenaar
Hendrien Jan Weerts huijsvrouw van Ant: Musch
wed: Marte Peters
kamer bewoond
bakhuijs bewoond
Marten Peeters
kamer bewoond
bakhuijs eigenaar Dielis Smits
Marten Peeters en Hendrik Vlemmings ½
kamer bewoond
balkhuijs bewoond
Marten Peeters en Hendrik Vlemmings ½
bakhuijs bewoond
erffgen: Peeter Hendriks Kemps
kamer bewoond
bakhuijs bewoond
erffgen: Peeter Hendriks Kemps de helft
bakhuijs bewoond
Peeter Henderick Kemps voor de helf
ander helft wed: Henderick Smits
bakhuijs bewoond
Peeter Hendrix Kemps voor de helf
ander helft de kaamer Hendrik Smits
Peeter Hend: Kemps voor de helf
ander helft de kaamer Hend: Smits
Verpondingen f9: Hend: Kemps
200
hofstadt 1L 24R 1V.
Bewoners no. 88a Opstal
Peter Weijts
wed: Hendrik Kemps
Dielis Smits
Marten Peeters en Jan Wijmans
Hend. Kemps
Peeter Weijts
wed: Hendrik Smits
Dielis Smits
Jan van den Broek
wed: Hendrik Smits
Jan van den Broek
Jan Dirk Janssen voor de helft
wed: Hendrik Smits
Jan van den Broek
Jan Verstappen en wed: Hendrik Smits eigenaar
en bewoner van de camer
Merten Maas
Peeter Henderick Kemps
Hend: Peter Kemps
Peeter Hendrix Kemps
Hendrik Smits
Peeter Hend: Kemps
Hend: Smits
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Hendrik Smits.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Peeter Hendrick Kemps.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Hendrick Smits, Hendrien de vrouw, Dilis, Joanna, Jan,
Antonet, Maria en Francis de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Peter Hendrick Kemps, Joanna de vrouw, Joanna en
Hendricus de kinderen: Jenne Marrij en Francis de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Hendrick Smits, Hendrien de vrouw, Francijntje, Dilis en
Joanna de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Peeter Hendrick Kemps, Jenne de vrouw, Joanna,
Hendrick en Jenne Maria.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Peter Hendrick Kemps, Jenne de vrouw, Joanna en
Hendrick de kinderen.
1701
Aen de Kerck
Verpondingen 200: Smits bij deijlinge 1733.
nu Peter Hendrik Kemps noe uxo en Hendrik.
Jenneken Swinckels wed. Francis Smits.
Hoffstadt metten hoff groot 2L 49R 2V.
1674
R75 f94v 09-02-1674: Dirck Goorts en Aert Jan Aert Swinckel als momboiren over Peeter en Jenneken
de kinderen van wijlen Jan Henrick Swinckels de jongen ende Jenneken Peeters van Luijtelaer, Jacob
Peeters van Cauwenbergh man van Perijneken Swinckels, Hendrick Swinckels en zijn zuster Elisabeth,
geassisteerd met Aert Jans Aerts. Jenneken Jan Hendrick Swinckels gehuwd met Jacob Peeters van
Cauwenbergh , Hendrick Jan Swinckels krijgt huijs aan de Opstal, groot 2L. Als last aan boek
Hoijdonck 2 vaten raepsaet.
1663
R74 f 203v 01-05-1663: Jan Janssen Houts verkoopt aan Jan Hendrik Swinckels, den jongen,
eenschoon ende welgestelt huijs, schuer, backhuijs, hoff en boomgaart groot 2 ½ L. gelegen aan de
Opstall EZ. straet AZ. Jan Schenckels AE. Jan Roeffen . belast 7 st. convent Bijnderen, 2 vaten raepsaet
convent van Hoijdonck.
1832
Kadaster A224: huis, schuur en erf, groot 03r 51e, de Hoog akker, klasse 8.
Eigenaar:
De kinderen van Johannes Swinkels.
1792
Maatboek 12/13 nr. 326 16R: Johannes Swinkels huis Kerkstraat.
1791
R82 f141 19-01-1791: Peeter Kolen en Francis Leendert Kanters man van Meggel Kolen, verkopen aan
Johannus Swinkels, een huijzinge, hof en aangelag, gelegen op den Opstal, groot 4L 31R 17V, nr. 199.
1785
Verpondingen f17: Johannes Swinkels ter togt bij publieke verkoop 1791.
de kinderen bij afstand van de togt.
de wed. Bartel Leendert Driessen ter togt.
199
akker met den Hof 4L 31R 17V.
1748
R78 f147v 26-12-1748: Jan van Gerwen, wonende tot Gerwen, verkoopt aan Bartel Leenders, een
huijs, hoff en aangelag gelegen op den Opstal, groot 4L 31R 17V.
1786
1781
1776
1771
huis eigenaar
Hendrik van der Heijden
Hendrik van der Heijde
wed: Bartel Linders
wed: Bartel Lenders
Bewoners no. 87 Opstal
Hendrik van der Heijden
Hendrik van der Heijde
wed: Bartel Linders
wed: Bartel Lenders
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Bartel Linders
Bartel Linders
Bartel Linders
Francis Antonis van Gerwen
Francis Antonis van Gerwen
Francis Antonis van Gerwen
1736
Verpondingen f9: Nu Bartel Leendert Driessen.
nu Jan van Gerwen bij deijlinge.
Francis Antonis van Gerwen eijgen.
199
acker met hof 4L 31R 17V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Francis Antonis van Gerwen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1735: Geertruij de Vries, Maria de dochter.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Geertruij de Vries, Jan en Maria.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-10-1721: Aert Willems de Vries.
1710
R77 f139v 25-11-1710: Aert Willem Vries wonende alhier heeft wettelijck vercocht aen Francis
Antonis van Gerwen inwoonder tot Lieshout ⅔ in een huijs, hoff en aengelagh groot 4L 31R gelegen
alhier den Opstal. Koop penningen 300-0-0.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Aert Willems de Vries, Geertruij desselffs vrouw, Maria
en Jan.
1701
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/21 01-04-1701: Aert Willems.
1701
Bartel Linders
Bartel Linders
Bartel Linders
Cornelis Peeter Verstappen
Huijbert vande Kerkhof
Jasper soone Jasper Jaspers
Aen de Kerck
Verpondingen 199: Francis Antonis van Gerwen bij coop 1732.
Hendrick Gerrits van Gerwen.
met den hoff groot 4L 31R 17V.
1832
Kadaster A262: huis, schuur en erf, groot 06r 30e, de Hoog akker, klasse 9.
Eigenaar:
De kinderen van Arnoldus Swinkels.
Opmerking:
genaamd de Grote Laarberg
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1005: Arnd Swinkels huis nr. 167.
1792
Maatboek 12/13 nr. 177 8R: Arnoldus Swinkels huis Hel of Toornacker.
1791
R82 f165v 28-11-1791: Huijbert Roelof Smits, man van Maria Goord Aard Swinkels, Antonij
Verbakel, man van Anna Goord Aard Swinkels, verkopen aan hun zwager Arnoldus Aard Swinkels, ¾
part huijs, schuur, stal, schop, bakhuijs, hof en aangelag genaamd den Groten Laarberg, groot 3L 10R
18V, nr. 31.
1785
Verpondingen f10: Arnoldus Swinkels.
4 kinderen Goord Aard Swinkels bij versterf 1791.
Haar 4 kinderen ten erfregt bij versterf 1771.
31
den Groote Laarberg met huijs 3L 10R 18V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Lambert Hendrix en de vrouw, Marij de dogter,
Lambertus, Jenne Marij en Meggel de kinderen.
1786
1781
huis eigenaar
wed: Goord Aart Swinkels
wed: Goord Aard Swinkels
Bewoners no. 85 Laarbergh
Matheus van Stiphout
Matheus van Stiphout
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
wed: Goord Aart Swinkels
en kinderen
Matheus van Stiphout
wed: Goord Aart Swinkels
wed: Goord Aart Swinkels
Goord Aart Swinkels
Goord Aart Swinkels
Jacob Hendrikx en Goort Aart Swinkels
Jacob Hendrikx en Goort Aart Swinkels
Jacob Hendriks
Willem van de Kerkhoff
Lambert Henderix
Willem van de Kerkhoff
Lambert Hendrix
Hendrik Marcelis
Lambert Hendrix
Lambert Hendrix
1736
Verpondingen 4v: Jacob Hendrix.
31
met hoogen Laerberg met het huijs 1L 30R 9V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Lambert Hendrix.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Lambert Hendricx, Jenneken de vrouw, Lambertus Jenne
Marrij en Mechel de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Lambert Hendricx, Jenneken de vrouw, Jacomijn, Maria,
Ariaen, Jan, Lambert en Catharina de kinderen.
1714
R77 f178 09-03-1714: Lambert ende Jacob Hendricx gebroederen hebben gescheijd geërffdeijlt
goederen en gronden van erven gelegen alhier hun comparant aengekomen bij coop voor de Heer
Herman Cremers in de naem ende gemachtigd tot s’ gene navoldende van den Ho. Geb. Heere Johan de
Conttrau Marquis Ache Baron van Velp. Als in huwelijk hebbende vrouw Cornelia geboren Baronesse
van Leefdael als erffgenamen van wijlen de Ho. Edl geboren Heere Johan Philip Baron van Leefdael
Heere van Waelwijc, Beeck, Croij onder Stiphout voor schepenbrieven van s’ Hertogenbosch
06-01-1712. 1e lot is ten deel gevallen aen Lambert Hendricx heer in een huijs ende aengelach sijnde
het acgteren gedeelte met de schop gelegen alhier genaemt den Laerberg eertijs genomen van de Laerse
groot ontrent 1 ½ L. 2e lot ten deel gevallen aen Jacob Hendricx de helft in een huijs en aengelagh
sijnde het voorste gedeelte gelegen alhier genaempt den Laerberg eertijts genomen van de Laerse
hoeven groot ontrent 1 ½ L.
1712
BP R1704 f293 06-01-1712: Herman Cremers treed op voor Ho. Geb. Heer Johan de Couteran
Marquiz de Assche Baron van Velp man van vrouwe Cornelis geboren Baronesse van Leefdael, de
erfgenamen van wijlen Ho. Geb. Heer Johan Philip Baron van Leefdael. Een hoeve en landereijen
gebruikt bij Peter Aert Croijmans, groot 20L. de Laerse hoeve. Transport aan Lambert en Hendrick
Jacobs, wonende te Erp.
1701
Clijne Laer
Verpondingen 31: Nu Goord Aard Swinkels voor de helft transp. 31-12-1750.
nu Lambert en Jacob Hendricx bij coop 1732.
Ho: Ed. Heere van Beeck .
Den Hoogen Laerbergh groot 3L 10R 18V.
1452
BP R1223 f41v 1452-1453: Rutger van Erpe, bezit 3 hoven onder anderen tgoet te Laar.
1451
BP f263 06-03-1451: Hendrick van Vladeracken zoon van wijlen Deijnalt van Vladeracken van Aerle
zoon van wijlen Jan van Aerle. Heeft opgedragen aan Rutger van Erpe, de hoeve t’ goet t’ Laer,
Deijnalt had dat verkregen van Heer Willem van Ghent, ridder.
1438
BP f93v 1437-1438: Henrick van Mellensoen alias van Kriekenbeke bezit de hoeve tguet te Laer en
zijn broer.
1435
BP R1206 f222 31-10-1435: Deijnalt van Vladeracken heef opgedragen aan Hendick van
Nieuwenhuijs, verver, 4 hoeve t met het ’ guet de Laer, met het gebruik van gemeijnt van Lieshout.
1832
Kadaster A275: bouwland, groot 66r 50e, de Hoog akker.
Eigenaar:
weduwe van Gijsbertus van Will.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 55 inv. 13 1787-1845
nu de wed. Gisbert van Wil met drie kinderen genaamd
Johannes Egidius, Maria, Mechel ten erfrechten
van een derde in deze chijns
Adriaan Smits ¼ bij versterf in een vierde bij coop
van Johanna dus voor de helft van Gerrit Smits voor
¼ en Hendricus Smits voor ¼ deel in eenderde
weduwe met 4 kinderen van Dirk Smits met
namen Gerrit, Hendricus Adriaan en Johanna voor ⅓
nu den wed. Peter Schijn ten togten en haaren kinderen
ten en regte Anna Maria, Antonij, Dilis, Betjen en Jozina
ten ervrechte voor
nu Gisbert van Will voor een derde in deesen chijns
nu Peeter Scheij, Godefridus Giritz, Christiaan van Will
bij dijling 1781
nu Gijsbert van Will bij vernadering Aarle anno 16-12-1785
nu Dirk Smitz voor ⅓ en derde chijns
Peeter Judocus Verbeeck bij successie van een stuk teulland
groot drie loopen zaad geleegen tot Aarle bij de Laar
rengenooten den mestweg bij Laaren die kerken van St. Jan
binnen ’s Bosch in alle anderen zijden
VII ½ D veth
Is 0-1-12
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 57 inv. 13 1787-1840:
de wed. Gisbert van Wil tr tochte en hare drie
kinderen ten erfrechte met namen Johannes, Egidius
Maria en Mechelina
als folio 55
voor een ⅓ in deze chijns
Adriaan Smits ¼ bij versterf en ¼ bij coop van Johanna
dus voor de helft en Gerit Smits voor ¼ en Hendricua Smits
voor ¼ en een derde
wed. en vier kinderen van Dirk Smis met namen
Gerrit, Hendricus, Adriaan en Johanna voor ⅓
nu de wed. Peeter Schij voor ⅓ ten tochte en haare kinderen
met naamen Anna, Maria, Antonij, Dilis, Jetje en Johanna
ten ervrechte en
nu Gisbert van Wil voor een derden in deesen chijns
nu Peeter Schij cum suo als no. 55
nu Dirk Smitz bij transport Aarlen dato 17-03-1788
voor ⅓ in deeze chijns
meester Judocus Verbeek bij verclaeringen gedaan bij Jenneken
Anthonissen den Greef van een stuk teullands groot
drie loopen gelegen tot Aarlen in de Hille
aan den Laarbergen rengenooten den Klijnen Laar ter
eenren Dirk Michiel Houts ten tweeden den ervgenamen
Jan Rutten ten derden en den voors. Laarbergen ten
vierden zijden
II ½ D vlim ID paijen
Is F 0-1-8
1832
Kadaster A278: bouwland, groot 62r 30e, de Hoog akker.
Eigenaar:
weduwe Willem Verstappen.
Opmerking:
Chijnsboek Heer van Rixtel post 63 zijn het zelfde eigenaar.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f41 post 63 inv. 13 1787-1800:
Maria van Hoek wed. Willem Corn. Verstappen
met een kind gend. Cornelis bij versterff 1809
Willem Cornelis Verstappen en Peter Verschuren
bij transport in St. Oedenrode dato 10-08-1796
nu den Heeren ivf Qualthereij en Petrus en Benjamin de Jong
bij versterf 1796
nu vrouwen Charlotta de Jong getrouwt met Hillegart
Pieter Morts volgens testament 08-11-1768
de kerk van St. Jan binnen de stad s Bosch daar sterffelijke laet
op staat Jonker Dirk Piek van een stuk teullands
groot met den nabeschreven partijen drie loopen zaad
gelegen tot Aarle op de Braake aan de Laar
rengenoten sr. Thomas Porters ten eenren
Dirrik Houtz ten tweeden Dirk Jan Hendrik Goossen
ten derde denzelve kerken met eussel ten vierde zijden 1 ½ D veth
Is F 0-0-8
1832
Kadaster A281: bouwland, groot 54r 40e, de Hoog akker.
Eigenaar:
Peter Verschuuren.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 54 inv. 13 1787-1845
Peter Verschuren bij koop 1831
Gerard Verschuren bij transport 1802
Anna van Deursen wed. Cornelis Verstappen met een
voor zoon van haaren man gend. Pero Verstappen in zijn eerste
huwelijk verwekt bij Geertruij Houts en met haare vier eijgen
kinderen en een kindskind met namen Willem Verstappen
Johannus Verstappen, Petronella Verstappen getrouwd met
Peeter Verschuren, Johanna Verstappen getrouwt met Hendrik
Swinkels en een kind van wijlen Maria Verstappen
gent. Johanna Gerrit Verschuren bij versterff
nu Cornelis Verstappen bij coop 1783
Thomas Jan Porters bij coop een stuk teullant groot
omtrent twee loopen zaaden geleegen tot Aarle in de
Hel rengenooten de kerken van St. Jan binnen ’s Bosch
ten eenre Hr. Joos Verbeek ten tweeden en den
Dirk Dillis van Hout ten derden en vierde zijnde
1832
Kadaster A291
Eigenaar:
1825
3022 inv. 433: Brugghen nr. 173 tiendpaal.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. Brugghen bouwland tienpaal.
1792
Maatboek 12/13 nr. 351: Gemeene 20R aan de tienpaal.
1832
Kadaster A316: huis, schuur en erf, groot 12r 50e, het Laar, klasse 7.
Eigenaar:
Peter Verschuuren.
Opmerking:
in Frans kadaster blijkt dat er 3 huizen in die periode staan.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1237: Peter Verschuuren huis nr. 173 Laar.
1792
Maatboek 12/13 nr. 387 15R: Carlotte de Jong huis de Laar.
1785
Verpondingen f8: Petrus de Jong, Benjamin de Jong en de kinderen en kinds kinderen van Alida den
Jong.
bouwland, groot 06r 50e, de Hoog akker.
weduwe Johan Carel van Brugghen.
20
1767
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
den hof 8R 9V.
R52 08-12-1767: Heer Gerard de Jong, Heer van Beek en Donk, verkoopt houtschat een partij eicken
boomen, staande op zijn hoeve genaamd de Laar in gebruik Cornelis Verstappen.
huis eigenaar
Mejuffr: Charlotta de Jong
Mejuffr: Charlotta de Jong
Mejuffr: Charlotta de Jong
Mejuffr: Charlotta de Jongh
Heer Gerrard de Jong
Heer Gerrard de Jongh
dheer Gijsbert de Jongh
Heer Gijsbert de Jongh
Heer Gijsbert de Jongh
Heer Gijsbertus de Jong
Bewoners no. 84 Clijne Laar
Cornelis Janse Verstappen
Cornelis Janse Verstappen
Cornelis Verstappen
Corneelis Verstappen
Corneelis Verstappen
Cornelis Verstappen
Jan Bertram Verstappen
Jan Bertram
Jan Bertrams
Jan Bertrams
1736
Verpondingen f3: Kleijne Laar.
Heer Gijsbert de Jong eijgenaar.
20
den hof 8R.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Gijsbertus de Jong.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Bertrams.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Bertrams, Maria de vrouw, Maria de moeder, Jan
Willems, Jan Hendricx en Alegonda de dienstbooden, Jan en Aert de kinderen, Cornelis Janssen de
scheper.
1712
BP R1704 f293 06-01-1712: Herman Cremers treed op voor Ho. Geb. Heer Johan de Couteran
Marquiz de Assche Baron van Velp man van vrouwe Cornelis geboren Baronesse van Leefdael, de
erfgenamen van wijlen Ho. Geb. Heer Johan Philip Baron van Leefdael. Een hoeve en landerijen
genaamd de Cleijnen Laar, bewoond door Bertram Dicx, groot 73 L.
1701
Clijne Laer
Verpondingen 20: Heer Gijsbertus de Jong bij coop 1732.
Ho: Ed: Heeren van Beeck.
den hoff groot 8R 9V.
1693
R76 f136 02-05-1693: Schuldbekentenis van Peter Janssen, hoevenaer op de Cleijne Laer, gehuwd met
Antoniske weduwe van Hendrick van Duijnhoven.
1680
Not. Deckers 143 akte 32 22-04-1680: De eersamen Ambrosius Peters van Duijnhoven, wonende op
Cleijne Laer, ziek te bedde liggende, met als erfgenamen Hendrick Peters de jongste, Willem Peters zijn
broers. Hendrick Willem Peters, Hendrick Peters de oudste, Meghtel Peters en Maria Peters.
1638
Helmond, inv. 3841, akte 114. 20-03-1638: Handerijck Thomas Dirckx, wonende te Aarle op de cleijne
Laer, heeft vercocht aan Heer Haendrick Cocx als rector van het altaar trinitatis in de kerk van Rixtel de
rente van 150 gl. kapitaal uit 5 lopensaets akkerland neven erf. der kerke van 's-Hertogenbosch en de
gemeynwech. Belast met Helmondse grondcijns.
1832
Kadaster A320: weiland, groot 96r 30e, het Laar.
Eigenaar:
Weduwe Willem Verstappen.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 158 inv. 13 1787-1840:
Maria van Hoek wed. Willem Corn. Verstappen
bij versterf anno 1809
Willem Kornelis Verstappen en Peter Verschuren
nu den heeren W. J. en Peeternis en Benjamin de eerste
Quilterie en de twee laatsten den Jonc bij versterf 1796
nu mezelve vrouwe C. de Jonc aan fo. 148
de kerken van St. Jan binnen den kerke van s Bosch daar
sterffelijken laat de staat Jonker Diderik Piek van een stuk
teulland gelegen tot Aarle op den Braaken aan de Laar
in eenen meerderen partijen van drije loopen zaad in zijnen
rengenooten en situation nader uijtgedrukt fo. 63 onder bechijnst
met II ½ D veth
1832
Kadaster A323: huis, schuur en erf, groot 14r 60e, het Laar, klasse 6.
Eigenaar:
weduwe van Willem Verstappen.
Opmerking:
A323 is gebouwd tussen 1786 en 1813.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1156: Willem Verstappen huis nr. 172, Laar.
1832
Kadaster A325: huis, schuur en erf, groot 10rr 50e, het Laar, klasse 6.
Eigenaar:
Hendrik van den Heuvel.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 601: Hendrik van den Heuvel huis nr. 170 Laar.
1832
1832
Kadaster A404: huis en erf, groot 02r 28e, de Rijbroeken, klasse 9.
Kadaster A404a huis en erf, groot 00r 52e, de Rijbroeken, klasse 9.
Eigenaar:
kinderen van Johannis Ribbius.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 951: Ribbius huis nr. 73 Heijndel.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 952: Ribbius huis nr. 74 Heijndel.
1792
Maatboek 12/13 nr. 443 Johannes Jacobus Ribbius, tegen aangelag, Opstal.
1785
Verpondingen f28: Nu J. F. B. Schenarts J. B. J. Brems.
Juffouw Anna Catharina Schiffer.
69
hof aanden Opstal 12R 2V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Thomas Peeter Vrients en de vrouw, Willemijn, Goort en
Peeter de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Bewoners no. 96 Opstal
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Schenars Jan Verstappen en Johanna Wagemans
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenars Wilm Coppens en Jan Verstappen
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenaarts Willem Coppens en wed: Francis van der Linden
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenarts Ariaan Simons en Dirk Cleene
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenarts wed: Thomas Frients en Marten Peeters
Heer Rochus Franciscus Schenarts
wed: Tomas Frients en Marten Peeters
dheer Rochus Franciscus Schenarts
wed. Thomas Vriens
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus Schenarts
Thomas Peeter Vrients
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus Schenarts
Thomas Peeter Vrients
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus SchenardsTomas Peeter Vrients
1736
Verpondingen f13v: Juff wed. Heer en Mr. Theodorus Franciscus Schenaerds.
69
hoff aan den Opstal 12R 2V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Thomas Peeter Vrients.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Thomas Peter Vrints, Jenne Marrij de vrouw, Goort en
Willemijn de kinderen.
1701
Aende Opstal
Verpondingen 69: Denselve wed. 1732.
de Heer en Mr. Theodorus Franciscus.
Schenaerts advocaat ect. Hof aenden.
Opstal groot 12R 2V.
1695
R76 f132v 26-01-1695: Verkoop van huijs, hoff ende aangelag, groot 1L. gelegen op den Opstal, van
Hendrick Jan Swinckels, verkocht aan Hr. En Mr. Theodorus Franciscus Schenaerts. Belast cijns
Helmond 1 braspenning.
1689
R76 f108 14-09-1689: Johan, Eijmbert, Joost en Thomas de Bercker, Jan Jan Raessen man van Maria
de Bercker, Goossen Janssen man van Geertruijt de Bercker, Hendrck Swinckels man van Catharina de
Bercker, Godefr. van Budel en Hendrick Dircx van Haubraecken de momboirs van de kinderen Andries
Janssen van Haubraecken en Elisabeth de Bercker de erfgenamen van Reijnier de Bercker en Theodora
van Duijffhuijse. Samen krijgen zij huijs, schuer, backhuijs en aangelagh groot 6L. gelegen ontrent den
Opstal, EZ. Heer Wedegelt AZ. weduwe Jan Hendrick Goossens EE. erfgenamen Heer Lovens. Belast 2
st. en 1 oort chijns van Helmont.
1659
Helmond Invt. 3844 akte 1022. 25-04-1659: Jan Rijnder Janssen de Bercker, wonende onder Aarle,
heeft vercocht aan Geertruijt weduwe van Sijmon Peters een jaarlijkse rente van 22 gl. uit 7 lopense
akkerland te Aarle neven erve Jonker Evert van Eijck, Peter Jacobs en de Boschwech. Rijnder, de vader
van Jan stelt zich borg met als onderpand een huis, schuur en hof te Aarle, 22 L. groot, in de
Kerckstraet aldaar, neven erve Jonker Eijnhouts, Jan Hendrick Goossens, secretaris Heessel en de
gemeijnstraet. Als last 3 moorkens aan de domeinen van Brabant.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f217 post 359
d’ Hr. Rochus Franciscus Schennarts
de 2 kinderen en 2 kindskinder van d’ Hr. en Mr.
Theodorus Schennarts
ex agro dco Hodacker modo ex domo et horto
I braspen
VI D vet
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f217 post 359
2 kinderen en 2 kindts kinderen van
de weduwe met 5/3 kinderen van
Den Heer ende Meester Theodorus Schenaerts bij coop
Hendrick soone Jan Hendrick Swinckels bij coop
Jan soone Mathijs Janssen de Bercker
Mathijs Janssen de Bercker
ex agro dicto Hodacker modo ex domo et horto
in 3 texten
XI D vet I braspennig
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f217 post 359
Mathijs Jansen de Bercker pro toto
Reijnder Janssen de Bercker, Mathijs Janssen de Bercker cooper
Frensken ex van 2 kijnd ende Anneken vr. Margriet Reijnders
ex van 2 kijnd
die twee kijnderen Reijnder Lucas Creijel
aen drie partijen
ex agro dicto Hodacker
I braspen
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f217 post 359
Mathias fil Jois de Bercker emptor
Francisca una 2 et
Anna fil Margarete unus 2
lib duo
Gertrudis relicta et lib duo Reijneri
Lucas Creijel
ex agro dca Hodacker
in 3 texten
VI D veth I st I ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f217 post 358
Ide f fia Isboldi de Domelen
Gertudis relicta et lib duo Reijnerij Creijel
Reijnerus fq Luca Creijll
Reijnerus fq Alberti Suerent
Salud Juel cuis lib
Dns Lucas Creijll
Ex pte Gerbergh fia Jodoci de Eijndhouts
Ex agro dco Hodacker
VI D veth
1507
Inv. nr. 132 1507 post 359
Reijnerq Gerrit
Ar de Beecke Gerlga sito Deijhouts
Arda Mga libei III Jeci p va mete
Lucas, Godi, Mecht ter et Ana libei Jo de Santvort
Mechteldis relca Jo Lu fi Marcelij
ex pte liberij Jo Lopparts
ex ago dco Hodackers
II D veth
eode p Micho fi Heilwigh fi Gedi de Lair
ex herd Wil qd Jo Regis
I D I ort veth
eodem ex herd Gedi fi Gedo de Laer II ½ D veth
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 359
Relca et libi Johis dci Loppaert
Gen Nich de Laer
Ex pto Jo. pdci
Ex agro dco Hadecker
de veth II D
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 359
Relca et libi
Johannes dcus Loppart gen. Nicolia de Lair
Ex agro dicto Hadecker
de veth II D
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 359
Johes dcis Loppart gen Nycholay de Laer
de ago dco Hadecker
de veth II D
1832
Kadaster A407: huis en erf, groot 03r 70e, de Rijbroeken, klasse 6.
Eigenaar:
Peter Verschuuren.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1237: Peter Verschuuren huis nr. 75 Opstal.
1796
R84 los stuk 13-06-1796: Johannus Ant. Jan Kroimans verkoopt aan Peeter Verschuuren eem huis en
parcelen van teul en groeslanden gelegen alhier.
1796
R83 f112v 16-01-1796: Johannus Antonij Jan Kroimans, man van Beatrix Weijmans, verkoop aan
Peter Verschuuren, een huis, hov en aangelag, ontrent den Opstal, groot 8R 6V. nr. 67.
1792
Maatboek 12/13 nr. 441 12R: Beatrix Wijmans huis Opstal.
1785
Verpondingen f27: Peter Verschuuren bij transp. 16-06-1796
Beatrix Dirk Wouter Weijman. (8R 6V nr. 67)
1745
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
R78 ff122v 26-08-1745: Heer en Mr. Johannes Bartholomeus Molemakers, treed op voor Willem
Adriaen de Frenau en Heer Johan Egbert Portmans gepasseerd op 04-08-1745 in Hertogenbosch
verkoopt aan Joost Willems van der Meulen, een huijs en aangelag groot 6L 17R. belast met 1 vat rogge
aan rentmeester de Kempenaar.
huis eigenaar
Beatrix Dirk Wouter Weijmans
wed: Dirk Wouter Weijmans
Dirk Wouter Wijmans
Dirk Wouter Wijmans
Willem Joosten en Dirk Wouter Weijmans
Willem Joosten en Beatrix Joosten
Willem en Beatrix Joosten vander Meulen
Joost Willems
Heer Johannes Frensjouw
Heer Joannes Frensjouw
Bewoners no. 95 Opstal
Peter Aart Crooijmans
wed: Dirk Wouter Weijmans
Dirk Wouter Wijmans
Dirk Wouter Wijmans
Willem Joosten en Dirk Wouter Weijmans
Willem Joosten
Willem en Beatrix Joosten vander Meulen
Joost Willems
Joost Willems
Joost Willems
1736
Verpondingen f13: Nu Joost Vermeulen bij coop 1745.
Heer Johan Frenjouw.
67
den hof 8R 6V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de Hr. Joannes Franjouw.
1701
Aen de Kerck
Verpondingen 67: Nu Heer Johannes Frensou tot Gelder.
de erffgenamen Godefridus van Buel.
Hoff groot 8R 6V.
1695
R76 f172 07-04-1695: Deling van huis, hoff en lant, groot 5L op den Opstal, de erfgenamen van Aert
Dircx Jacob Snoecx, met oa. Wouter Roijackers, Hr. Johannes Roijackers, Evert Roijackers, kinderen
Dircx Roijackers, Matteus Janssen, Dirck Jan Matteeussen, Bartel Claes Verhallen, Dicx Pauwels
Roeffs als momboir van de onmondige kinderen Jan Aerts de Gruijter, Hendricx Jan Huijben voor zich
zelfen als momboir van Mariken Gerraedts, Hendricx Luijcas als momboir van de kinderen Lucas
Gerraerts, Lucas Janssen Snoecx voor zich zelf en als momboir van Frensken Janssen Snoecx, Tunis
Tijssen als momboir van de kinderen Aelbert Janssen Snoec, Peter Janssen van Luijtelaer als vader en
momboir van de kinderen Dirrisken Janssen Snoecx, Ariaen Cornelissen, Hendricx Lambert Porten,
Jacob Hendrickx, Jan Janssen, verkocht aan Hr. Joannes Roijackers.
1695
Not. Deckers 145 akte 370 18-01-1695: Aerdt Dirx Jacob Snoecx, wonende te Aerle, verhuurt aan
Anthonis Wilbers, sijn huijs, aengelagh groot 2L.
1686
R76 f24 59 27-03-1686: Jenneken weduwe van Dirck Franssen, geassisteerd met Aert Benniers, als
togterresse van een huijs en aengelach bewoond door Jan Wouters gelegen ontrent de Cauwenbergh.
1686
R76 f69 11-12-1686: Overdracht rente brief van 6 gulden tot last van huijsinge en aangelagh, gelegen
aan de Cauwenbergh. Dit huijs is onbewoond en laatst toebehoort aan Dirck Franssen van Aert Dirck
Snoecx H. Geest Meester, verkocht aan Godefridus van Buedel.
1686
R76 f25v 26-04-1686: Verkoop van huijsinge ende aengelach, groot 1 ½ L, gelegen aan de
Cauwenbergh, bewoont door Jan Wouters, van Hendrick en Jan Andriessen en Hendrick Dircx man van
Marike Driessen, verkocht aan Godefridus van Buedel.
1686
Not. Deckers 144 akte 150 19-03-1686: Henrick en Jan sonen Andries Hendrix, verklaren te wesen
meerder jarige jongman, mede sterk maken Hendrick Dirck Goris man van Maijken Andriessen,
verkopen aan Godefroid van Buedel een huijsinge, aangelag, gelegen omtrent de Cauwenbergh,
bewoond door Jan Wouters, AE. Thomas Porters.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f194 post 190
Willem en Beatrixs kind
Joost Willems van der Meulen bij coop 26-08-1745
Willem Adriaen de Frenau en Joan Egbert Dortmans bij vern.
d ’ Hr. Terinjauw tot Gelder man van de wed. van Godefrdi van Buel
Relec et libid Ardr Schijndelmans
I D vet I ort
ex agro ex heri penes Opstal
huijs, hoff en aengelag groot 6 lopens 17 roeden
UL: et F. de Steeg AL : Juffr. Schenarts
AF: den staet rest t 370
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f194 post 190
de Heer Ferinjans tot Gelder man van de weduwe van Gordefridus van Buel
eijgenaer voor de helft, en d’ ander helft in tochte
Godefridus van Buedel bij coop
de 28 erffgenaemen Art Dirck Jacob Snoecx bij versterff en deijlinge
Art Dirck Jacob Snoecx bij coop
de 7 kijnderen ende 5 kijnts kijnd. van Dircxken voorschreven
verweckt bij Eijmbert Rijnders de Bercker
Dirckxken Eijmbers
Pauwel soone Eijmbert Dirck Teunissen
ex heredi penes Opstall quoud Jan de Louw
de wed. Rijnder Berkers habet
I D vet I ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f190 post 83
Pauwels soen Eijmbert Dierck Tunissen
ex hered Jois de Louw penes Opstal
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f194 post 190
Mr. Thomas Pauwels emptor
liberi Jois fq Jois de Lu
ex agro Theoci de Duijnhoven
I ort
I D veth
1507
Inv. nr. 132 1507 f194 post 190
Johanes fiq qd Jo. van de Laer
ex herd qd Ermgd relce Ardi fi. Hmani de Rietvort
ex ago Theoci de Duijnhove
qd Aleijd de Agge
1832
Kadaster A409: huis, schuur en erf, groot 06r 70e, Opstal, klasse 6.
Eigenaar:
Willem Vogels.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1204: Willem Vogels huis nr. 76, Hool.
1804
Heilige Geest van Aarle 22/134 1804-1806 f2v: Willem Vogels jaarlijks 9 vaten rogge uit huis in Hool
27 vaten.
1801
R116 f294v 22-06-1801: Deling tussen Gerit en Jan Verschuren. 1e lot krijgt Willem Vogels man van
Maria Verschuren, een huis, stal, schuur ter plaatse genaamd int Hool nr. 62.
1785
Verpondingen f25: Willem Vogels N. ux. Bij deeling 22-06-1801.
Thomas Verschuuren ter togte.
Hof 3R.
1762
Heilige Geest van Aarle 22/121 1762-1764 f2v: Reekeningen Thomas Verschuuren jaarlijkx 9 vaten
rogge uijt huijs en hoff in het Hool. 27 vaten.
1760
R79 f97v 05-01-1760: Johannes, Wouter en Peeter Rooijackers, Laurens Verbakel, als vader en voogd
verwekt bij wijlen Anneke Rooijackers, meerderjarige jonge dochter, Hendrina Rooijackers weduwe
van Thomas van Beek, wonende te Woensel, als moeder van haar minderjarige kinderen, Willem van
Rooij, gehuwd geweest met wijlen Petronella Rooijackers, met hun zoon Antonij Willem van Rooij,
Jenneke Rooijackers, Peeter Janssen van Crooij, man van Catharina Rooijackers, Thomas Verschuuren
man van Anna Martina Rooijackers, allen erfgenamen van wijlen Wouter Rooijackers en Ida van Osch.
Verkopen aan Johannes Rooijackers, een huijsinge, schuur, stal, schop en aangelag op Strijp gelegen,
groot 44R 8V. nr. 371.
1753
Heilige Geest van Aarle 22/119 1753-1755 f2v: Reekeningen Jan Wouter Rooijackers, jaarlijkx 9
vaaten rogge uijt huijs en hoff in ’t Hool, 27 vaaten.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Jan Wouters Roijackers en de vrouw, Jenneken, Catrien
en Joannes, Peeter de soon.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Thomas Verschuure
Thomas Verscheuren
Thomas Verschuuren
Thomas Verschuuren
Thomas Verschuuren
Tomas Verschuuren
wed: Jan Wouter Rooijackers
wed: Jan Wouter Roijackers
Jan Wouter Roijackers
Jan Wouters Roijackers
Bewoners no. 94 Opstal
Thomas Verschuure
Thomas Verscheuren
Thomas Verschuuren
Thomas Verschuuren
Thomas Verschuuren
Dirk Wouters
wed: Jan Wouter Rooijackers
wed: Jan Wouter Roijackers
Jan Wouter Roijackers
Jan Wouters Roijackers
1736
Verpondingen f12v: Jan Wouter Roijackers.
62
hof 3R.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Wouters Roijackers.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan Wouters, Eijtje de vrouw, Maria de dogter, Hendrien,
Petronel, Jenneke, Catharina, Wouter, Jan en Anna Martijn.
1719
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 f3: Reekening Jan Wouter Roijackers jaerlijcx 9 vaten
rogge uit huijs, hoff en lant int Hool 18.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Jan Wouters, Eijken de vrouw, Maria, Hendrina, Petronel,
Jenneken, Catharin en Wouter, de kinderen.
1717
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 f2v Reekeningen Jan Wouters Roijackers jaerlijcx 9 vaten
rogge uijt huijs, hoff en lant int Hol 18 vaten.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Jan Wouters, Eijtje de vrouw, Maria, Hendrina, Peternel,
Jenneken en Catelijn, de kinderen.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1711: Jan Wouters.
1711
R77 f145v 09-12-1711: Jenneken Wouters, geassisteerd met Andries Jan Driessen haeren momboir,
Jan Wouters den Grooten, Hendrica Wouters, Jan Wouters den Cleijne, Tomas Peters als man en
momboir van Anneken Wouter, Maria Wouters geassisteerd met Jan Paulus van Strijp haren momboir
en Goortje Wouters geassisteerd met voornoemde Andries Jan Driessen alle kinderen en erfgenamen
van wijlen Wouter Janssen Roijackers en Jenneken Janssen hun ouders zaliger, hebben in de minne
geloot en gescheijden en gedeijlt van alsulcke goederen ende gronden van erven gelegen alsoo
binnen dese Dorp en de Heerlijckheden van Stiphout en Lieshout. 1e lot ten deele gevallen aen Jan
Wouters de Clijnen een huijs, hoff en aengelagh gelegen alhier int Hool groot ontrent 2L 27R.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/19 14-10-1710: Jan Wouters, Eijtje de vrouw, Maria en Hendrien.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Jan Wouters, Eijtje de vrouw, Elsken Hend. de meijt,
Maria en Hendrien.
1701
Aende Kerck
Verpondingen 62: Nu Jan Wouters de cleijnen bij deijling 1732.
Wouter Roijackers.
Hoff groot 3R 14V.
1695
R76 f174 03-05-1695: Verkoop van huijs en hoff van 8 roeden en landt, groot te samen 5L. aan de
Opstal, van Johannes Roijackers en Evert Roijackers voor haar zelven en als momboiren van de
kinderen Dirck Roijackers, Matteus Janssen, Dirck Jan Matteussen, Bartel Claes Verhallen, Dirck
Pauwels Roeffs als momboir van 2 onmondigen kinderen van Jan Aerts de Gruijter, Hendrick Jan
Huijbers voor zich zelf en als momboir van Marike Gerraerdts, Hendrick Luijcas als momboir van de
kinderen Lucas Gerraerts, Luijcas Janssen Snoecx voor zich zelf en als momboir van Frensken Janssen
Snoecx, Tonis Tijssen als momboir van de kinderen Aelbert Janssen Snoecx, Ariaen Cornelissen,
Hendricx Lambert Porters, Jacob Hendricx, Jan Janssen. Allen erfgenamen van Aert Dirck Jacob
Snoecx, verkocht aan Godefridus van Budel.
1695
R76 f172 07-04-1695: Deling van de erfgenamen van Aert Dirck Jacob Snoecx, met onder anderen,
Wouter Roijackers, Hr. Johannes Roijackers, Evert Roijackers de kinderen Dirck Roijackers, Matteus
Janssen, Dirck Jan Matteussen, Bartel Claes Verhallen, Dirck Pauwels Roeffs als momboir van 2
onmondige kinderen van Jan Aerts de Gruijter, Hendrick Jan Huijbers voor zich zelf en als momboir
van Marike Gerraerdts, Hendrick Luijcas als momboir van de kinderen Lucas Gerraerts, Lucas Janssen
Snoecx voor zich zelf en als momboir van Frensken Janssen Snoecx, Tonis Tijssen als momboir van de
kinderen Aelbert Janssen Snoecx, Peter Jansen van Luijtelaer als vader en momboir van Dirrisken
Janssen Snoecx, Ariaen Cornelissen, Hendrick Lambert Porters, Jacob Hendrickx, Jan Janssen, gaat
naar Johannes Roijackers. 1e lot Huijs en aangelag, groot 6 ½ L. geheeten het Hool, gaat naar Wouter
Janssen Roijackers. Belast 9 vaten rogge en 1 oortje chijns Heer van Helmondt.
1664
R74 f216v 03-07-1664: Jasper Andriessen verkoopt aan Aert Dierck Jacobs een huijs, hoff en landt
groot 3L. ter plaatse genaamd int Helle ende inde Langhdonck EZ. Anthonis de Greeff en erfgenamen
Peter Pauwels Conincx AZ. EE. Jenneken Andries Jaspers weduwe van Bastiaen Janssen AE. Jan
Andries Jaspers. Item saijlant in de Lange Donk.
1663
R74 f210v 09-11-1663: Anthoni Mr. Peters verkoopt aan Aert Dierck Jacobs een huijs, hoff en
aengelagh gelegen aan de Opstall gekomen van wijlen Goort Joachums.
1663
R74 f195 31-01-1663: Jan Andriessen, Jasper Driessen en Jan Janssen Bastiaens als momboirs van
Jenneken Andriessen kinderen en erfgenamen van wijlen Dries Jaspers en Marijken Marcelissen.
Deling Jasper Driessen krijgt huijs. Belast H. Geest 9 vaten rogge, 1 oirt chijns boek van Helmont.
1665
R74 f 222v 05-01-1665: Rijnder Berckers verkoopt aan Mathijs Berkers zijn broer de ¼ part in huijs,
hof en boomgart ter plaatse genaamd de Opstall, EZ. Reijnder Berckers. AZ. Jan Schenckels EE.
Thonis Dircx de Greef en Aert Dirck Jacobs.
1639
R73 f3v 01-03-1639: Gabriel Gabriels en Anthonis Meeussen als momboirs, Jenneken dochter van
wijlen Lambert Ariens Gielens en van wijlen Margrieta Gabriels, verkopen aan Andries Jaspers, huijs,
hoff, boomgart, lant, houtwasse en erfenisse in de parochie van Aerle aan de Opstall genaamd
Langhdonck EZ. kinderen Peter Pauwels. Belast cijns boek van Helmont.
1635
R72 f92 23-02-1635: Goort Joachims verkoopt aan Jonker Peter van Eijck een rente van 12 gl. 20 st.
uijt huijs, hoffstadt, hoff, houtwasse en erffenisse, groot 4 ½ L in de parochie van Aerle ter plaatse in
Opstall. EZ. Pauwels Eijmbert AZ. erf. Lambert Ariens Gielens.
1628
R71 f141v 09-03-1628: Goort Joachims man van Luijtgart Jan Coolen verkopen aan Lambert Ariaen
Gielens huijs, hoff en lant omtrent de Opstall geheten die Lanckdonck. EZ. erffenis Peter Pauwels AZ.
Jan Jan Mathijss pastoor tot Aerle. Belast cijns boek van Helmont 5 oirt.
1627
R71 f126 11-11-1627: Goort Joachims man van Luijgen Jan Coolen verkopen aan Andries zoon van
Niclaes Jan Coolen een rente van 36 gl. 20 st. uijt huijs, hoff, boomgart, lant en houtwasse gelegen in
de Opstall geheten de Langdonck EZ. erffenis Peter Pauwels.
1626
R71 f92 17-07-1626: Jan Henricx verkoopt aan Goort Joachims huijs, hoff, lant, groesse, boomgart en
houtwassen ter plaatsen genaamd Opstall genaamd dat Langdonck. EZ erffenis Peter Pauwels. Belast
aan boek van Helmont met 5 ort.
1626
R71 f83v 17-03-1626: Jan Henricx verkoopt aan Ardts Ards Meusen rente 8 gl. 20 st. uijt huijs, schuur,
hoff, lant en effenisse, in de parochie van Aerle ter plaatsen aen Opstall in den Lang Donck. EZ. Peter
Pauwels AZ. Reijnder Lucas EE. Jan Jan Matthijs pastoor tot Aerle.
1619
R70 f178 26-03-1619: Catharina weduwe van Willem Jan Jacops en Jan Lenarts de voors. Catharina
zoon hebben in het openbaar verkocht aan Jan Henricx huijs, schuer, hoff, lant, groes boomgaert en
houtwasse, groot 7 lopen de voirs. Willem Jan Jacobs haae leste man bij koop verkregen van de
kinderen van wijlen Joost Bertant Wijffels gelegen in den Opstall genaamd die Lanck Donck. EZ.
erfenis Peter Pauwels. Als last 2 gl. 5 st. aan H. Geest van Aerle. En 5 ort cijns van Helmont.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f208 post 278
de wed. met 9 kind. en 2 kindskind.
en den Cleijnen Roijecker bij deijlinge
Arn. fi IJda Constantini 1381
ex Langdonc
I ort
I D vet
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f208 post 278
Jan de klijne Roijeckers bij deijlinge
Anneken weduwe Wouter Roijecker ter tochte
met 8/7 kijnd ten erffrechten bij dijlinge voor geheel
Wouter Jans Roijacker bij versterff ende de 28 erffgenaemen
van Art Dirck Jacop voor de helfft
Soeckx bij dijlinge en bij versterff
Art Dirck Jacob Snoecx bij coop
Jan soone Mathijs Janssen de Bercker
Mathijs Janssen de Bercker
ex Lanckdonck
I D vet I ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f208 post 278
Mathijs Janssen de Bercker pro toto
Reijnder Janssen de Bercker ende Mathijs Janssen
de Bercker cooper
Frensken een van pe 2 kijnd ende Anneke dr.
Margriet Reijnders een van de 2 kijnd
die twee kijnderen Reijnder Lucas Creijel I ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f208 post 278
die twee kijnderen Rijnder Lucas Creijel
Truijcke weduwe ende 2 kinderen Reijnder Lucas Creijel
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f208 post 278
Mathias fil Jois de Bercker emptor
Francisca una 2 et
Anna fil Margareta unus 2
lib duo Reijneri fil Lucas Creijell
Gertrudis relicta et liberis duo Reijneri Creijll
ex Langdonck
I D veth I ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f208 post 278
lib duo Reijneri Creijl
Gertrudis relicta et lib duo Reijnerij Creijll
Reijnerus filius Lacas p dicti
lib 4 or Arnoldus unus 4 or
Jois Lucas Creijll
ex Langdonck
XI D veth
I ort
1507
Inv. nr. 132 1507 post 278
Aleijd fi
Mech fi mich de Berckers
liberi III s Jo his de Rixtel
ex Langdonc
qd Gedi fi Rodolphi Steenbeckers I D veth
1832
Kadaster A414: weiland, groot 34r 60e, Opstal.
Eigenaar:
Gerard Verschuuren.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f108 post 109 inv. 13 1787-1840:
nu den twee kinderen als voor bij successie
nu dezelve wed. en kinderen als nr. 108 en Thomas Verschuren
nu ter togten en zijnen zes kinderen ten ervregten 1788
den zelven Frans zoone Jans Peeter Coninx als voor
geincorporvent onder de meerdere partijen van neegen
loopen zaad, naden zijn voor. No. paeseneti 108
aangeteken bechijns met I ort I cappuin.
1832
Kadaster A415: weiland, groot 36r 30e, Opstal.
Eigenaar:
Gerard Pennings.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f134 post 110 inv. 13 1787-1842:
nu als voor 108. Nu als voor de twee kinderen Penneinx ½
nu dezelve wed. en kinderen als no. 108 en 109 en
Thomas Verschuuren nu den zelve ter togten en zijnen
zes kinderen ter ervrecten 1788
den zelven Frans zoone Jan Peeters Coninks als voor
van een stuk ervenis, geleegen tot Aarle aan de Opstal
naaden in zijnen rengenooten en situation cespicificcent
no. 108 in bechijnst met I gans
1832
Kadaster A422: huis en erf, groot 06r 00e, Opstal, klasse 8.
Eigenaar:
Adriaan van Hoek.
1792
Maatboek 12/13 nr. 422 25R: van Hoek huis Braak of Opstal.
1790
R82 f131 21-10-1790: Jan van Woensel, man van Jennemie Willem van Hoek, verkoopt aan Peter,
Maria, Adriaan en Matheus Willem van Hoek, 1/6 part, huijs, schuur, bakhuijs, hof en aangelag, op de
Opstal, groot 9L 20R. nr. 58, EZ. Tomas Verschuren, AE. Ribbius.
1785
Verpondingen f22: Nu Maria, Johanna, Adriaan en Matheus bij versterf 1794.
Wilm Matheusse van Hoek bij transp. 178. Versterf 1789.
58
aangelag 9L 20R.
1783
R81 f86v 29-09-1783: Willem Matheus van Hoek, bekent schuldg te zijn aan Jan Sterken, als borg een
huijsinge gelegen op de Opstal.
1783
R81 f78v 29-09-1783: Maria Catharina van Ham treed op voor haar man R. A. Biedijkx. Verkoopt aan
Wilm Matheus van Hoek een huijs, schuur, bakhuijs, hof en aangelag, aan de Opstal groot 9L 20R nr.
58, EZ. Thomas Verschuuren, AE. erfgenamen Hendrik Smits.
1743
R78 f111v 28-09-1743: Hr. Hendrick van Ham van Gemert, verkoopt aan Andreas van Ham zijn zoon,
wonende te Boxmeer een huijs, schuur, hoff en aangelag, groot 9L 20R.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Adam Hermans en de vrouw, Jenneke de meijt.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Willem Matheus van Hoek
Andries van Ham
Andries van Ham
Andries van Ham
Andries van Ham
de wed: Tomas Beniers
wed. Hendrik van Ham
Henderick van Ham
Hendrik van Ham
Hendrik van Ham
Bewoners no. 89 Opstal
Hendrik van der Heijden
Peter Aard Crooijmans
Dielis Smits
Dielis Smits
Dielis Smits
de wed: Tomas Beniers
Dielis Smits
Adam Hermans
Adam Hermans
Adam Hermans
1736
Verpondingen f10: Nu Andrias Hamsie bij transport 1743.
Hendrik van Ham.
58
het aangelag 9L 20R.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Hendrik van Ham.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Adam Hermans, Alegonda de vrouw, Jenneken Paulus de
meijt.
1733
R77 f427v 11-05-1733: Hendrik van Ham heeft op 08-03-1729 in belening ontvangen het Slotje en de
huijsplaats met de nederhuijsinge en aengelach groot 7L. alsmede de weijde en hoijbeemden, gelegen
tot Rixtel.
1732
R77 f391 23-01-1732: Hendrick Linders , wonende te Erp, Claes Linders, wonende te Lieshout, Dirck
Linders, wonende op Donckers Voort onder Beek en Doncq en mede voor hun absente suster Maria
Linders alle kinderen van wijlen Lindert Dircx, een ½ huijs plaats en aengelach groot 3L. Hun
aangekomen bij successie hunnen ouders.
1729
R77 f367 08-03-1729: Heer Gerardus Cornelis Doncquers, drossaert van Gemert een huijs, hoff en
aengelagh gelegen alhier aen de Opstal groot 9L 20R, aengecomen bij van sijnen overleden huijsvrouw
Juffrouw Ana Maria van Elten weduwe van Hr. Thomas Kentens, wettelijck overgeven en opgedragen
Hendrick van Ham president te Gemert, cooppennigen en last f 80 2-3-12.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Adam Hermans, Alegonda Peeters.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Adam Hermans, Alegonda de vrouw.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Adam Hermans, knegt bij Cornelis Dircx.
1701
Aende Kerck
Verpondingen 58: Nu Hendrik van Ham president tot Gemert bij coop 1729.
Sr. Thomas Porters.
Aengelagh groot 9L 20R 10V.
1688
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/19 15-05-1688: Adam Hermans, knegt bij Coernelis Dierck.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f183 post 108
Andries van Ham bij overgift
Hendrick van Ham in 4 texten
Ex Braecbemt modo ex domo et orto op den Opstal
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f183 post 108
Hendrick van Ham bij koop
Heer Gerardt Donckers
de wed. van bij test.
I st. III ort
Thomas Porters bij coop
Maijken dr. Peter Pauwels Connincx huijsvr. Joost Jan Tijssen
de 3 erffgenaemen van Peeter Pauwels Conincx
I st. III ort
in 3 texten modo ex domo et horto prope Braeck
op den Opstal
dit soo voorters hebben
XII ½ D I ort vet
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f183 post 108
Maeijken dr. Peter Pauwels Connincx huijsvr. Joost Jan Tijssen
die drie erffgen. Peter Pauwels Connincx
Peter Pauwels Connincx emptor
Modo ex domo et horto prope Braecki 3 texten op den Opstal
I st III ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f186 post 108
bij Duijnhoven
Petrus fq Pauli regis emptor
Wilhelmus unq quatuor Petri Gijpkens pro toto
liberij IIII or Petri fq Wilh. Gijpkens P dti
liberi or Gertrijd
Gertrijd rlca Wilhelmij Gijpkens
ex Braeckbeempt
VII ½ D I ort veth
1507
Inv. nr. 132 1507 f183 post 108
Eliz fia Henci fi nalis qstatini II et V eiq liberij
Pte pris ex Braecbeempt
qd Wautge Gevert qstantini
II D veth
ijdem ex pte pris Eliz
ex herd Bele fi Gerardi Steenbeckers
IIII ½ D veth et ½ ort pte orth
1832
Kadaster A428
Eigenaar:
Opmerking:
Opmerking:
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 108 inv. 13 1787-1845: Gerad Pennings voor ¼.
de weduwe Johannes Pennings in togt voor ¼
en Gerard Verschuren ter togte
en vier kinderen genaamd Johanna, Maria, Catharina en Martinus ten erfrecten voor de helft
Gerard, Wouter, Ida, Maria en Johannes Verschuren
nu de weduwe ter togten voor ¼
nu Gerrit en Johannes Penninks bij successie 1791 voor de helft
nu de weduwe Goossen Penninks ter togte en haare
twee kinderen Gerrit en Johannis ten erfregten 1773
en Thomas Verschuuren bij dijlinge Aarle 1767 nu ter togte
en zijnen zes kinderen ten erfregte 1788
Frans soonen Jans Peeters Conix bij successie van
huijs en hoff met zijn toebehoorten, groot met den
navolgende partijen omtrent neegen loopen zaad
gelegen tot Aerle aen den Opstal
rengenooten Joos Jans Vogels ten eenren Francois Artz met meer anderen ten tweeden
den gemijne straat ten derden en Sinjeur Thomas Porters ten vierden zijden
ID vet hort veth
I vierden van I ort
Is F 0-13-8 67 ½ .
1801
R116 f294v 22-06-1801: Deling tussen Gerit en Jan Verschuren, 2e lot krijgt Gerit Verschuren, huis nr.
60.
bouwland, groot 09r 4e, de Heindert.
Gerard Verschuuren.
op kadaster kaart huis getekend maar in de OAT is bouwland.
Chijnsboek Heer van Rixtel post 124 en 125, 126 zijn het zelfde huis.
1795
R83f97 11-11-1795: Deling tussen Tomas Verschuren en Gerit Goossens Pennings, Hendrikus Jan
Smits huwelijk hebbende met de weduwe wijlen Johannus Goossen Pennings, 1e lot krijgt Tomas
Verschuuren huisplaats met de huisingen daarop staande genaamd het oud huis ter plaatse genaamd op
den Opstal. nr. 60, EZ. kinderen Joost Vogels, EE. Matijs Kroimans, AE. kinderen Willem van Hoek.
1792
Maatboek 12/13 nr. 431 Gerardus Thomas Verschuuren , Joannes Goossen Penninx, 25R voor huis, op
Opstal.
1785
Verpondingen f23v: Gerit Verschuuren ter togte deling 22-06-1801.
60
½ hof 16R 8V.
1785
Verpondingen f23v: Gerit en Johannis.
de wed. Goossen Janse Pennings ter togte.
een helft Tomas Veschuuren ander helft.
transp 1749 en 1767.
60 den Hof 32R 16V.
1767
R79 f208 15-04-1767: Sijlvester, Jan en Aart Verschuuren, verkopen aan hunnen swager Goossen
Janssen Pennings, een huijs, schuur, stallinge en aangelag, groot 9L 20R . nr. 59.
1749
R78 f148v 08-01-1749: Hendrick Conincx en Antonij Smits noe uxoris bijde zich sterk maken voor
Megtel Conincx, verkopen aan Silvester, Jan, Thomas en Aard Verschuuren, een huijs, schuer,
stallinge, hof en aangelag, groot 10L 2R.
1746
R78 f133 08-12-1746: Hendrik Hickspoor, wonende te Deurne, treed op voor Jan Frans Conincx,
verkoopt aan Hendrick Conincx, Magleth Connincx en Jenneke Connincx, een huijs, hof en aangelag
met groes en teullanden, groot 25R in gebruik Dirk Willem Rooijackers.
1739
R78 f68v 03-11-1739: Joseph Connincx 1/5 part in een huijs, hoff en aangelag aan den Opstal groot
voor 1/5 van 5L. Aangekomen van zijn ouders. Jan, Hendrica, Meggel en Jenneke Conincx.
1739
R78 f69 03-11-1739: Joseph Jannen Connincx wonende te Deurne, treed op voor Hendrick Hikspoor,
wonende Doorne, gepasseerd te Deurne op 27-10-1739, 1/5 part in een huijs, hoff en aangelag gelegen
aan de Opstal, groot 25L. voor 1/5 part, verkoopt aan Jan, Hendrica, Meggel en Jenneke Conincx.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Thomas Verschuuren en wed: Goosen Pennings
Thomas Verscheuren en wed: Goossen Pennings
Thomas Verschuuren en wed: Goossen Pennings
Thomas Verscheuren en Goossen Pennings
kinderen Gerrit Verschuuren
kinderen Gerrit Verschuuren
kinderen Gerrit Verschuuren
erfgen: Frans Conincx
erfgen: Frans Conincx
erfgen: Frans Conincx
Bewoners no. 91 Opstal
Johannes Verschuuren
wed: Jan van den Bogaard
wed: Jan van den Bogaard
Jan van den Boogaardt
Jan van den Boogaart
Thomas Verschuuren
Thomas Verschuren
Willem Roijackers
Willem Roijakers
Willem Roijackers
1736
Verpondingen f11: Erfg. Frans Coninx.
60
den hof 32R 16V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: erffgenamen Frans Coninx.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Willem Roijackers.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 01-10-1735: Willem Roijackers, Teunisken de vrouw, Goortje en
Jenneken de kinderen.
1701
Aende kerck
Verpondingen 60: Nu de erffgenamen Frans Connincx.
den hoff groot 32R 16V.
1650
R74 f15v 07-01-1650: Wijlen Peeter Pauwels Conincx, heeft verkocht aan Heer Pauwels Conincx,
zijn neef een losrente van 21 carolus gulden. Als borg huijs, schuer, hoff, teullandt, groesse, weijlandt
en hoijlandt gelegen aan den Opstal, volgens schepen brief 23-01-1636.
1636
R72 f116 23-01-1636: Peter Pauwels Conincx verkoopt aan Heer Mr. Pauwels Conincx zijn neeff een
jaarlijkse los rente van 27 gl. tot 20 st. Uijt huijs, schuer, hoff, lant, groes, weijlant en hoijlant ter
plaatse genaamd Opstall. EZ. weduwe Lenart Peter Lambert Ariaen Gielens strekkende kerk fabriek
van St. Jans Hertogenbosch.
1689
Chijnsboek Heer van Rixtel f149 post 124 inv. 12 1660-1689:
Frans Pauwels ende IJsbout sone Jan Peeter Conincx
Mr. Jan Peter Pauwels Conincx bij deijlingen I D vet oert veth en een/IIII deel van I ort veth
uijt huijs, hof ende erffenis daer maet gelegen tot Aerle aen den Opstal groot V. r
AL: Marijken dochtere Peeter Pauwels Conincx VF: Wouter van Cranenbroeck AL: de gemeene straet.
1832
Kadaster A432
Eigenaar:
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1154: Theodorus Vogels huis nr. 78 Opstal.
1810
R87 13-12-1810: Anna Annemerie en Jennemie Jan Joost Vogels, mitsgader Jan Peter Janssen, man
van Josina Jan Vogels, verkopen aan broeder en zwager Dirk Jan Joost Vogels 1/5 part van ½ huizinge,
stalling en hof en put, op de nr. 105.
1810
R87 13-12-1810: De erfgenamen van Jan Joost Vogels verkopen aan Dirk Jan Joost Vogels 4/5 part
huijsinge, stallinge, hof en putt op de Opstal.
1808
R87 23-09-1808: Antoni Arnoldus Cornelisse, Willem Sluiters man van Cristina Arnoldus Cornelisse
enz. verkoopt aan Jan Joost Vogels een ½ huizinge, stallinge, halve hof, gelegen op de Opstal,
verpondingen nr. 96 met nog groes int Hool 27R nr. 312.
1808
R87 23-05-1808: Antonij Arnoldus Cornelisse, Willem Sluijters man van Cristina Antonij Cornelisse,
Maria Antonij Cornelisse, wonende te Amsterdam, Anna Leemkuil dochter van Frans Leemkuil
gehuwd geweest met wijlen Gerritje Antonij Cornelisse, Antonij Antonij Cornelisse, geboren te
Haarlem, thans buiten landig. Verkopen aan Jan Joost Vogels, ½ huizinge, stalling, ½ hof gelegen op
den Opstal, verpondingen nr. 96. Item nr. 312. Belast met 4 ½ duit Heer van Helmond.
1792
Maatboek 12/13 nr. 434 kinderen Joost Vogels, bijt Hool.
1787
R82 f23v 22-05-1787: Francis Jan van den Broek, man van Johanna Joost Vogels, wonende te Beek en
Donk, verkopen aan Tomas, Aard, Jan en Hendricus Joost Vogels, 1/5 part in huijs, stal en schuur op
den Opstal, groot 39R 19V, EZ. Matijs Croijmans, , nr. 61 en 44.
1785
Verpondingen f15v: Aard Jan, Thomas, Hendricus Johanna.
kinderen Joost Jan Voogels bij versterf 1780 transp. 1787.
61
Hofstad op de Opstal 15R 4V.
1747
R78 f139v 27-06-1747: Antonij Cornelisse man van Maria Aard Jansse Pennincx. Marie Jan Goossens
en Jan Hendricx Smits man van Geertruij Jan Goossens als koper, een huijs, schuer, stallinge en hoff
gelegen aan de Opstal.
1747
R78 f142 22-08-1747: Antonij Cornellise, verkoopt aan Joost Vogels , een cleen huijs met stallinge en
de ½ van de schuer, EZ. Frans Conincx. AE. wed. Jan Peters van Bakel.
1746
R78 f134 21-12-1746: Gerit Jan Hendricx Pennincx, verkoopt aan Maria Jan Goossens ende Geertruij
Jan Goossens, gehuwd met Jan Hendricx Smits een huijs, schuur, stallinge, hof ect. Gelegen aan den
huis, groot 01r 81e, de Heindert, klasse 8.
Dirk Vogels.
Opstal, groot 30R 8V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Gerrit Jan Hendrix ende vrouw, Cornelia de meijt.
1786
huis eigenaar
kinderen Joost Jan Vogels
1781
kinderen Joost Jan Vogels
1776
Joost Jan Vogels
1771
Joost Jan Vogels en sijne kinderen en
Mathijs Crooijmans
Joost Jan Voogels en sijne kinderen en
Maria Antonij Corneelisse
kinderen Antonij Cornelis voor de helft
de andere helft Marcelis Hendriks
Antonij Cornelissen voor de helft
Joost Vogels ander helf
Gerit Jan Henderick voor de helft
ander helft bewoond
Geerit Jan Hendrix
Gerit Jan Hendrix
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Bewoners no. 92 Opstal
Jan Joost Vogel, Mattijs Crooijmans en
Antonij Jansen
Jan Joost Voogels voor ½
Mathijs Croijmans voor ½
Johannes Vogels voor ½
Matthijs Croijmans voor ½
kinderen Marcelis Hendrikx en
Mathijs Crooijmans
kinderen Marceelis Hendriks
Arnoldus Tonij Corneelissen
kinderen Marcelis Hendriks
Thomas Schepers
Hendrik Marcelis
Gerit Jan Henderick
Gerit Jan Hendrik
Geerit Jan Hendrix
Gerit Jan Hendrix
1736
Verpondingen f11v: Nu Antonij Cornelisse bij.
nu Maria en Geertruij Jan Gosens bij coop 1746.
Gerard Jan Hendrix eijgen.
61
hof aan den Opstal 30 8V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Gerit Jan Hendrix.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Gerrit Jan Hendricx, Josina de vrouw.
1701
Aende kerck
Verpondingen 61: Gerrit Jan Hendricx.
Hoff groot 30R 8V.
1695
R76 f167 22-01-1695: Verkoop van huijs, hoff, schuer en aangelag, groot 2L. EZ. Francis Conix AZ.
Peter Jan van Bakel, EE. Aert Dirck Snoecx, belast cijns Heer van Helmond van 1 duijt. aan de Opstal
gelegen van Francis Smits, verkocht aan Gerrit Jan Hendricx.
1661
R74 f160 01-03-1661: Anthonis Diercx de Greeff heeft verkocht aan Heer Isaacq Batten, een
losrente 4 rinsgulden 10 st. als borg een huijs, hoffstadt, hoff en erfenis groot 2L. EZ. Peter
Pauwelssen Conincx AZ. Daniel Lenarts van de Herck EE. Andries Jaspers. Belast cijns Heer Helmont
1 duit.
1658
R74 f120 03-04-1658: Antonis Dircx de Greeff man van Anneken dochter van Lenart Peters, Meester
Jan Lenart Peters, Joost Schaeck man van Catharina Lenart Peters, Aert Willems momboir over
Lowisa zijn zuster. Mathijs Loijen man van Marij Lenart Peters, de erfgenamen van wijlen Lenart
Peters verwekt bij Henrisken Willems. Antonis Dircx de Greeff krijgt huijsinge gelegen aan de Opstall.
Belast chijns in 2 texten 4 penn. Heer van Helmont.
1620
R70 f202v 17-02-1620: Lenart Peterss verkoopt aan Willem Lenarts zijn zoon een rente 25 gl. Uijt
huijs, schuur, backhuijs, hoff en erffeniss gelegen in de Opstal, EZ. Peter Pauwels AZ. Jan Hendrick en
Anna Mathijs.
1832
1832
Kadaster A437: huis en erf, groot 04r 36e, de Heindert, klasse 8.
Kadaster A438: huis en erf, groot 00r 78e, de Heindert, klasse 8.
Eigenaar:
weduwe van Johannes van den Broek.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 203: Johannes van den Broek huis nr. 77 Opstal.
1799
R84 f124v 26-09-1799: Nicolaas en Francis Dirk van den Heuvel, verkoopt aan Arnoldus van den
Broek, huis en hof gelegen op den Opstal, groot 6 roeden 7 voeten nr. 678.
1792
Maatboek 12/13 nr. 432 Nicolaas en Francis Dirk van den Heuvel, Opstal.
1785
Verpondingen f24: Arnoldus van den Broek bij transp. 26-09-1799.
Nicolaas en Francis van den Heuvel bij versterf 1785.
70
hof op de Opstal 32R 3V.
1762
Heilige Geest van Aarle 22/121 1762-1764 f1v: Reekeningen de wed. Jan Peeters van Baakel, jaarlijkx
6 vaten rogge uijt huijs, hoff en aangelag, aan de Opstal, 18 vaaten.
1753
Heilige Geest van Aarle 22/119 1753-1755f2: Reekeningen de wed. Jan Peeters van Baakel, jaarlijkx 6
vaten rogge uijt huijs, hoff en aangelag, aan de Opstal, 18 vaaten.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Jan Peeters van Bakel en de vrouw, Jozijn en Nel.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
kinderen Dirk van den Heuvel
Dirk van den Heuvel
Dirk van den Heuvel
Huijbert Mus
wed: Jan Peeters van Baakel
wed: Jan Peeters van Bakel
wed: Peeter van Bakel
wed: Peeter van Baeckel
Jan Peeters van Backel
Jan Peeters van Bakel
1736
Opstal
Verpondingen f12v: Jan Peeters van Bakel.
70
hoff aanden Opstal 24R 2V.
Bewoners no. 93 Opstal
Hendrik Vlemmings
Hendrik Vlemmings
wed: Hendrik Vlemmings
Nol Tonij Cornelissen
wed: Jan Peeters van Baakel
wed: Jan Peeters van Bakel
wed: Peeter van Bakel
wed: Peeter van Baeckel
Jan Peeters van Backel
Jan Peeters van Bakel
1736
Verpondingen f15v: Dirk Jan Goorts eigen.
271
hofstad in de Hindert 25R 6V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Peeters van Bakel.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Peters van Baeckel, Jenneken de vrouw, Peternella en
Josina de kinderen.
1731
R77 f389v 26-12-1731: Pieter Becx als man ende momboir van Geertroij Peters van Baeckel, wonende
tot Helmont, 1/6 part in een huijs en aengelach gelegen alhier aen den Opstal groot 32R hem
aengecomen bij successie van sijn ouders heeft wettelijck overgeven en opgedragen Jan Peters van
Baeckel, inwoonder alhier sijnen swager. Cooppenningen en last f 48-13-15.
1731
Heilige Geest van Aarle 22/118 1731-1734f1: Reekeninge Jan Peeters van Baeckel jaerlijkx 6 vaten
roggen uijt huijs hoff en aengelag op de Opstal 24 vaten.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan Peeters van Bakel, Jenneken de vrouw.
1719
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 f2: Reekening Peter Jan van Baeckel jaerlijkcx 6 vaten
roggen uijt huijs, hoff en aengelagh op de Opstal
12.
1717
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 f2 Reekeningen Peeter Jan van Baeckel jaerlijcx 6 vaten
roggen uijt, hoff en aengelagh op den Opstal
12 vaten
1701
aende Opstal
Verpondingen 70: Nu kinderen Jan Dirx voor ¼ part bij versterff.
nu Jan Peters van Baeckel voor ¾ part bij coop.
Peter Jan van Baeckel.
Hoff aenden Opstal groot 32R 3V.
1832
1832
Kadaster A443: huis, schuur en erf, groot 12r 20e, de Heindert, klasse 7.
Kadaster A444: huis, schuur en erf, groot 05r 60e, de Heindert, klasse 7.
Eigenaar:
kinderen van Johannis Ribbius.
1785
Verpondingen f28: Nu J. F. B. Schenarts J. B. J. Brems.
Juffouw Anna Catharina Schiffer.
270
hof met een drieske 11R 16V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Juffr. wed. de Heer Schenards, Roggus den soon, Jan den
knegt, Francijn, Marrij de meijt.
1766
huis eigenaar
wed: en kinderen Heer Rochius Franciscus Schenars
neerhuijsinge bewoond
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenars
neerhuijsinge bewoond
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenaarts
neerhuijsinge bewoond
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenaars
neerhuijsinge bewoond
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus Scheenarts
1761
1751
1746
dheer Rochus Franciscus Schenarts
dheer Rochus Franciscus Schenarts
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus Schenarts
1741
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus Schenaerts
1736
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus Franciscus Schenards
1736
Verpondingen f13v: Nu de Heer Roihus Francis Schenaerts.
bij deilinge.
Juff wed. Heer en Mr. Theodorus Franciscus Schenaerds.
270
hoff met een dries 11R 16V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Juffr. de wed. Hr. en Mr. Theodorus Francois Schenaerts.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Juffr. de wed. Heer en Mr. Theodorus Francois
Schenaerts, Rochus Franciscus de soon, Hendrick Vlemmincx, Maria Willems en Hendrina Berckers,
de dienstbooden.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: de Hr. en Mr. Theodorus Francois Schenaerts, Juffr.
Joanna de huijsvrouw, Isabella Catharina de dochter, Catharina, Maria de dienstbode.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 120-04-1718: de Heer en Mr. Theodorus Franciscus Schenaerts, Juffr.
Johanna de huijsvrouw, Wouter Maes, Jenneke Claessen, Petronel Aerts, Beatrix de dochter.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: de Heer Theodorus Franciscus Schenaerts, Joanna de
huijsvrouw, Joanna Francessen, Peeter den knecht, Jenneken en Helena, de dienstmaeghden, Beatrix de
dochter.
1786
1781
1776
1771
Bewoners no. 97 Opstal
Heer E: A: Rovers
Gerrit Verschuure
Heer E: A: Rovers
Gerit Verscheuren
Heer E: A: Rovers
Francis van Duijnhoven
Heer Elardus Alberus Rovers
Francis van Duijnhoven
wed: kinderen Heer Rochius Franciscus
Scheenarts
dheer Rochus Franciscus Schenarts
dheer Rochus Franciscus Schenarts
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus
Franciscus Schenarts
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus
Franciscus Schenaerts
Juffr. wed: Heer Mr. Theodorus
Franciscus Schenards
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: de Heer en Mr. Theodorus Franciscus Schenaerts
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: de Heer en Mr. Theodorus Franciscus Schenaerts, Joanna
deselfes huijsvrouw, Peter Hendricx de knecht, Petronella Hermens dienstmaeghd, Goortje Thonis
dienstmaeghd, Marrij Anna, Isabella, Beatricx en Rochus.
1701
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/21 01-04-1701: Mijnheer Schenaerts.
1701
In de Hinderstraet
Verpondingen 270: Nu de selffs wed. 1732.
de Heer en Mr. Theodorus Francis Schenaerts.
Hoff metten driesken groot 11R 16V.
1700
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/21 01-04-1700: d Heer Advocaat Schenaerts.
1628
R71 f161v 13-11-1628: Mr. Jacob Michielss man van Meghelt Peters van Duijnhoven verkoopt aan
Henrick Verbeeck secretaris deze heerlijkheid, een hoogh steenen huijs, schuer, koestalle, backhuijs,
hoff en boomgart, ter plaaste omtrent de Opstall. EZ. erfgenamen van wijlen Joorden Joordens AZ.
Convent van Bijnderen. Belast 2 st. cijns boek Rixtel en int boek van Helmont.
1444
Rechterlijk Archie Helmond, Inventarisnummer 23793, akte 246. fol. 102v. 19-10-1444: Aert, Jan,
Goesswijn, Henric en Yden kinderen van Aert van Ieckendonck Aert Schoermans man van Yden dochter
van Aert van Ieckendonck hebben erflic gedeilt in 5 delen die gueden van hun vaeder en moeder. Goesswijn
½ vanden huysse schueren etc. daer daert van Ieckendonck in plach te woenen inder prochie van Aerle, bij
erfenis v. Heer Claes van Liemde vykeris van Aerle.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f210 post 302
d’ Hr. Rochus Franciscus Schennars bij deijl
de 2 kind en 2 kindskind
een kind van d’ Hr. en Mr. Rochua Lovens met
naem Joanna bij deijlinge
ex domo et orto penes Obstal
II ort
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f210 post 302
1 kijnt met naeme Johanna bij deijlinghe
de 5/1 kijnderen van de Heer en Mr. Rochus Lovens
vigore test.
Bartholomeus van Heessel wed. van Jenneken Verbeeck
in 2 texten
ex domo et horto penes Opstal.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f210 post 302
Bartholomeus van Heessel wedern van Jenneke een van de drije kijnd.
de drije kijnd: Joost: Jenneke ende Margriet
Hendrik Verbeeck sris bij coop
Mr. Jacob Michiels emptor
in 2 texten
ex domo et horto penes Obstal.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f210 post 302
Uijt huijs ende hoff gelegen aen den Opstal ende alnogh uit eenen camp lands is groot ontrent
vijff lopen saet ende lamdts ende alnogh uijt eenen wijbeempt daer bij ende aengelegen groot
ontrent ses lopen saet gelegen bij erffenisse van Convente van Bijnderen ende d’ ander sijde
die erffenisse des erffgenaemen Ida Jordens van Maren eth I ½ ort
1620
Inv. Nr. 135 1586-1620 f210 post 301
Mr. Jacobus Michaelis emptor
Joes fi Mathei Stansen
liberi tres Jois fq Arnold Lambert vigore testamenti
Rutgeriq fiq Jacobi
ex pti Mathei de Kessel
ex pea ptiq unq Longis ptis
I ½ D veth
1507
Inv. nr. 132 1507 post 302
liberi IIIIor Heilwich fi Peti de Caudenbergh
Pti in longis ptis
qd Peti pdci
½ D veth
ijdem ex pte Peti pdci
ex herd Hci fi Ardi de Jeckendonc de veth I D
kantl: liberi IIII or
et Gedq Cusdod relius Heijlwigh pdc
ex peu
1832
Kadaster A448: huis en erf, groot 03r 15e, de Heindert, klasse 8.
Eigenaar:
Hendrik van Vlerken.
Opmerking:
Chijnsboek Heer van Rixtel post 77, 123 en 181 zijn het zelfde eigenaar.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 76 inv. 13 1787-1823:
Jan van de Kerkhoff bij transport te Aarle van 1799
nu de weduwe Huijbert Cranenbroek en een kind genaamd
Woutrina, volgens testament Aarle 27-08-1783
Meriken weduwe Jasper Driesens met Andries Laurens en
Meriken haaren kinderen van huijs en hoff gelegen
tot Aarlen gelegen aan den Hoek, groot met den
navolgende partijen anderhalv loopen zaad rengenooten
mijn Hr. Lovens ten eenre de erfgenaamen off
Willem Neelen ten tweeden, de erfgenaamen of
Peeter Gabriels ten derden en die gemeijne straaten ten
vierden zijden 1 ½ paijen is F 0-2-8
.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 123 inv. 13 1787-1823:
Jan van de Kerkhoff bij transport te Aarle van 1799
nu de weduwe Huijbert Cranenbroek en een kind genaamd
Woutrina, volgens testament Aarle 27-08-1783
Meriken weduwe Jasper Driesens voor de togt met Andries
Laurens ende Mariken haare kinderen, voor de envlijkhijd
van een stuk ervs geleegen tot Aarle aan den Hoek in
eenen meerdere partijen van anderhalff loopens zaad
in zijne rengenooten in situatien uijtgedrukt no. 76
en bechijnst met
II ½ is F 2-2-0.
1824
Not. Helmond 84-6 09-01-1824: Huibert van de Kerkhof, Adriana van de Kerkhof, Goord van Dijk
man van Johanna van de Kerkhof, Johannes Clement man van Hendrina van de Kerkhof, Hendrik van
de Kerkhof, Jan Dirk Verberne, man van Willemijna van de Kerkhof, Hendrik van Vlerken man van
Catharina van de Kerkhof. Maken een deling, Hendrik van Vlerken krijgt een huis, hof en aangelag in
de Hinderstraat, EZ. Adriaan van Hoek, EE. weduwe Jan Jacobus Ribbius, AE. Hendrik van de Ven,
belast 3 gl. 3 st. 8 penn. Aan boek Gulde huis op folio 76, 77, 123 en 181.
1799
R84 f126v 12-11-1799: Tomas van Dijnen, man van Woutrina Huibert Cranenbroek, wonende te Beek
en Donk, verkopen aan Jan van de Kerkhof, huijs, hof en aangelag in de Hinderstraat, groot 27 roeden 3
voeten nr. 267, EZ. Verouden, EE. J. Ribbius, AE. Jud. van de Heiden. Belast cijns 3 gl. 3 st. 8 penn.
aan het boek van Gulde huis.
1792
Maatboek 12/13 nr. 459 Huibert Kranenbroek, aangelag, straat na Beek.
1785
Verpondingen 80v: Nu deselvs 2 kinderen met naam Jan en Maria bij versterf 1796.
Jan van den Kerkhov bij koop 1797.
Adam Swinkels bij coop 1784.
267
hof in de Hinderstraat.
1773
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
R80 f155v 06-06-1773: Hendrik Hendriks Verbakel, verkoopt aan Huijbert Cranenbroek, hoff in de
Hinder straat met het daarop staande huijs, groot 26R 3V. nr. 267. Belast cijns 3 gl. 3 st. 8 penn. aan
huijs van Rixtel.
huis eigenaar
wed: Huijbert Cranenbroek
Huijbert Cranenbroek
Huijbert Cranenbroek
Hendrik Hendrik Verbakel
Hendrik Hendrik Verbaakel
Hendrik Hendrik Verbakel
Andries Jaspers
Andries Jaspers
Andries Jaspers
Andries Jaspers
Bewoners no. 143 Hinderstraat
wed: Huijbert Cranenbroek
Huijbert Cranenbroek
Huijbert Cranenbroek
Huijbert Cranenbroek
Huijbert Craanenbroek
Huijbert Cranenbroek
Jan Peeter Gerrits
Jan Peeter Gerrits
Jan Peeter Gerrits
Jan Dirk Vogels
1736
Verpondingen f28v: Jaspar Driessen eijg.
267
hoff in de Hindertstraet 26R 3V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Andries Jaspers.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Dirk Vogels.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Dirck Vogels, Dorothea de vrouw, Andries de knegt,
Cornelis en Catarina de kinderen.
1726
R77 f338v 11-11-1726: Laurens Jaspers wonende te Gemert ⅓ part in een huijs en aengelach gelegen
alhier aen den Hinderstraet groot 1 ½ L. Hem aengecomen bij successie overgegen en opgedragen de
wed. Andries Jaspers ter togte Gasper, Hendrien en Andriesken de kinderen ten erfrecht 2 st. in chijns
boeck hr. van Rixtel f76.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1735: Jan Dircx Vogels, Theodora de vrouw, Catarina de
dogter.
1701
Inde Hindertsraet
Verpondingen 267: Nu Jaspar Andriessen tot Gemert 1732.
de kinderen Jasper Driessen.
Hoff inde Hindertstraet groot 26R 3V.
1832
Kadaster A465: weiland, groot 15r 70e, de Heindert.
Eigenaar:
weduwe van Johannes van den Broek.
Opmerking:
is omtrent gelegen.
1801
R84 f181v 23-02-1801: Jan van de Cruijs, wonende te Lieshout, verkoopt aan Elardus Albertus Rovers,
senior zijn ¼ part in een bouwvallige en door storm en winden gedeeltelijk in of weg gewaaid, huizinge
tot afbraak, hof en dries of aangelag op den Opstal 271 en 1338, 1L 6R, AE. Ribbius.
1792
Maatboek 12/13 nr. 488 Johannes van Kruijs 10R af huis, Hindert.
1785
Verpondingen f29: Nu Peternel, Gerrit, Maria en Jan kinderen
Jan van de Kruijs bij versterff
271
hofstad in de Hindert 25R 6V.
1785
Verpondingen f29: Jan van de Cruijs, bij transp. en versterf 1771
271
Hofstad in de Hindert 25R 6V.
1771
R80 f103v 23-08-1771: Goord van Osch No. Ux. Walraven Wagemans, verkopen aan Jan van de
Cruijs, een huijs, hoff en aangelag in de Hindert groot 25R 6V. nr. 271. Item 51, 155, 156.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Dirck Jan Goorts en de vrouw, Marrij de dogter,
Anneken kind, Johanna de doghter.
1738
R78 f59v 28-03-1738: Bartel Jansse Verdeijsteldonck van de Ses gehuchten onder Hees en Leende de
½ in een huijs off hoffstadt in …. Groot 25R 6V, hem aangekomen bij successie van zijn ouders,
verkoopt aan Dirck Jan Goorts.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Jan van de Cruijs
Jan van de Cruijs
Jan van de Cruijs
kinderen Dirk Jan Goords
Dirk Jan Goords
Dirk Jan Goorts
Dirk Jan Goords
Dirk Jan Goorts
Dirck Jan Goorts
Dirk Jan Goorts
Bewoners no. 98 Kerk straat
Jan van de Cruijs
Jan van de Cruijs
Jan van de Cruijs
Jan van de Cruijs
Dirk Jan Goords
Dirk Jan Goorts
Dirk Jan Goords
Dirk Jan Goorts
Dirck Jan Goorts
Dirk Jan Goorts
1736
Verpondingen f15v: Dirk Jan Goorts eigen.
271
hofstad in de Hindert 25R 6V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Dirk Jan Goorts.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Dirck Jan Goorts, Geertruij de vrouw, Joanna de dogter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Dirck Jan Goorts, Geertruij de vrouw, Maria, Hendrien en
Anneken de kinderen, Bartel de neeff.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Dirck Jan Goorts, Geertruij de vrouw, Maria en Hendrien
de kinderen.
1701
Inde Hinderstraet
Verpondingen 271: de helligte bij coop 1738.
nu Dirck Jan Goorts en Bartel Janssen bij versterff.
Jan Goorts.
Hoffstadt inde Hindert groot 25R 6V.
1699
R77 29-05-1699: Catalijn Martens, heeft verkocht aan Jan Goorts, een huijs, hoff en aangelag, groot
1L, aan de Opstal.
1832
Kadaster A466: bouwland, groot 1b 67r 20e, de Heindert.
Eigenaar:
Antoni Strijbosch.
Opmerking:
is omtrent gelegen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
huis eigenaar
Bewoners no. 99 Kerk straat
D: W: Poulus Peters welk huijs door bouwvalligheid is weg geraakt
erfgen: Poulus Peters welk huijs door bouwvalligheid is weg geraakt
erfgen: Poulus Peeters welk huijs door bouwvalligheid is weg geraakt
erfgen: wed: Poulus Peeters welk huijs door bouwvalligheid is aan een kant geraakt
erfgen: wed: Paulus Peeters welk huijs door bouwvalligheid is aan een kant geraakt
wed: Paulus Peeters
welk huijs door bouwvalligheid aan een kant geraakt
wed: Paulus Gerrits
welk huijs door bouwvalligheid aan een kant geraakt
wed: Paulus Gerrits
welk huijs door bouwvalligheid aan een kant geraakt
wed: Paulus Gerrits
welk huijs door bouwvalligheid aan een kant geraakt
1736
wed: Poulus Peeters
wed: Poulus Peeters
1832
Kadaster A467: huis en erf, groot 05r 80e, de Heindert, klasse 6.
Eigenaar:
Antoni Strijbosch.
Opmerking:
genaamd Ter Smissen.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 2 inv. 13 1787-1845:
Antonij Strijbosch bij koop dato 27-08-1816
Ida Rovers bij deling
Jacoba Philia Willem, Jacob, Hendrik, Ida en
Elardus Albertus Rovers bij versterf 1811
Elardus Albertus Rovers bij transp. te Aarle
weduwe Joh. Barth. Molemakers met haar kinderen genaamd
Antonius, Maria, Theodorus, Anna, Otto, Constantinus
Francisca, Johannes en Peterus Molenmakers bij versterff 1798
nu de Hr. Mr. Jan Bartholemeus Molemakers bij versterff 1778
Juffr. Ancela Eijndhouds bij successie ten deele
over haar suster Juffr. Anna Maria Eijnhouts
en ten deele van Jonker Hend. Eijnhouts
haaren broeder van den uitgang van huijs
en hoff met den graven gelegen tot Aarle
aan den Opstal rengenooten mij..
Eva Lovens ten eenre te straaten
ten tweeden erffgenamen Rijnier Berkers
ten derde de erffgenamen Hendrik Goossens
ten vierde zijde
III oort huijs
is F 0-0-12 4 cent
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 960: Rovers huis nr. 86, ter Smisse.
1816
Not. Aarle Rixtel 9-27 27-08-1816: Marcelis Lamberus Magnee man van Ida Rovers, 1 koop een heere
huizen ter Smisse, stal, schuur, hof, aangelag met de dreef, gaat naar Jan Ernst Massaman, tuinman op
kastele van Crooij, koopt voor Antonij Strijbos.
1816
Not. Aarle Rixtel 9-22 12-07-1816: Juffr. IJda Rovers, geassisteerd met haar man Marcelis Lamberus
Magnee, 2 lot krijgt Jacoba Rovers gehuwd met Wijnand van Drongelen, predicant. 3e lot krijgt IJda
Rovers gehuwd met Marcelis Lamberus Magnee, een huizing genaamd Huijske ter Smisse, omtrent de
Kerkstraat, groot 9L. AZ. Ribbius, EE. Andries Maas ….. Arnoldus van den Broek.
1800
R84 f170 25-11-1800: Theodorus Molemakers, wonende te Geel, mede voor Antonij Francis
Molemakers, Petrus Molemakers, Johannes Batholomeus Molemakers en Anna Catharina Molemakers,
allen wonende te Geel. Norbertus van Hoov man van Francoise Theresia Molemakers, docter te
Eijndhoven, Petrus Josephius Molemaker, wonende te S: Bosch rooms priester. De erfgenamen van
wijlen Johannes Bartholomeus Molemakers en Maria Anna Coolen. Verkopen aan Adriaan, Maria en
Matheus van Hoek, een capitale boere huizinge, stal, schuur, van ouds genaamd op de Hoek, thans
bewoond door verkrijger.
1792
Maatboek 12/13 nr. 491 huijs en omliggend bosch, hoff in de Hindert, Johannes Bartellomeus
Molenmakers.
1785
Verpondingen f30v: Adriaan, Maria en Matheus van Hoek.
bij transp. 25-11-1800.
272
hofstad 1L 8R.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: de Hoog Ed. Heer Rogier geboren Baron van Leefdaal,
mevr. Johanna de vrouw, Hendrien en Anna de meijden, Juliana, Johanna en Antonetta de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Heer Mr. J: B: Molemakers
Heer Mr. J: B: Molemakers
erfgen. Juffr: de wed: Piek
erfgen. Juffrouw de wed: Piek
erfgen. Juffrouw de wed: Piek
erfgen. Juffrouw de wed: Piek
erffgen. Juffrouw de wed. Piek
Juffr. wed: Heer Fransis Piek
Juffr. wed: Heer Francois Piek
Juffr. wed: Heer Francois Piek
Bewoners no. 100 Kerk straat
Heer pastoor B: Coks
Heer pastoor B: Cox
Heer pastoor B: Cox
Marten Peeters en Arnoldus Verschuuren
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Heer Willem Hendrik van Flodrop
C. van Heuvel
Heer Rogier gebooren Baron van Leefdael
Heer Rogier gebooren Baron van Leefdael
Heer Rogier gebooren Baron van Leeffdael
1736
Verpondingen f16: Juffrouw Magdalena Theresia Lovens.
272
hofstad 1L 8R.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Juffr. wed. den Heer Francois Piek.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de Ho. Ed. Heer Rogier gebooren Baron van Leefdael.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de Hoogh Ed. Heere Rogier gebooren Baron van
Leefdael, mevrouw Joanna de vrouw, Anna Maria van Riel en Jacoba Werts de dienstboden, Freule
Juliana Philipina, Freule Anna Louisa, de kinderen.
1701
Inde Hindertstraet
Verpondingen 272: Juffrouw Maghdalena Loovens.
van voors. hoffstadt van Jan Goorts groot 1L 8R 12V.
1668
R75 f1 05-01-1668: Scheiding van huijsinge, schuer, schoppe, boomgaert, dries, graven en
houtwassen, genaamd hoeve ter Smissen, tussen kinderen en erfgenamen van wijlen Jonker Hendrick
van Eijnhouts, verweckt bij wijlen Joncvrouwe Theodora de Greef, 1e lot gaat naar Juffr. Angela ende
Anna Maria van Eijnhouts. 2e lot nieuw huijs ende schueren daar bij staande met dreve ende bomen
daar bij sijnde. Gaat naar zelfde Juffr. Angela ende Anna Maria van Eijnhouts.
1631
R71 f218v 14-01-1631: Juffrouw Emmera van Fleru weduwe van Jonker Joris van Eijnhouts, volgen
testament op 28-10-1611 opgemaakt verkoopt aan haar zoon Hendrick van Eijnhouts een rente van 20
gl. 20 st. uit haar hoeve soo huijsinge, schuere en landen gelegen in de Opstall, genaamd ter Smissen.
1624
ARA Brussel Leenhof van Brabant 35 f72: een Margriet, weduwe van Willem Michiels overleden 1624
en liet een zoon na Jan Jan Willem Michiels, achte als leenman van het goet Ter Smissen te Aerle.
1614
ARA Brussel Leenhof van Brabant reg. 20 f76: Peeter wijlen Joris Arentss 06-08-1614 mits titule van
coope bij hem gedaen tegen Juffrouw Cunera van Flerű weduwe Joris Inhouts naebeschr. vermogens de
testament haers mans hout ende twee lopensaet lant off daer ontrent gespleten uijt het goet Ter Smissen.
1495
ARA Brussel Leenhof van Brabant reg. 15 Aerlebeeck f175v: Dit hierna volghende es die quantiteijt
vanden leengoede die Jouffrouw Margriet dochter Henx Berkers weduwe Wilm Dircx van Bruheze te
leene hout gelegen inder prochien van Aerle bij Beeck in vele parcheelen van zaet lande en broeck
lande met eender thienden dair op comende.
1493
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 3800,akte 409. fol. 119.05-07-1493: Peter Verasdonck
Daem die Luwe, Wouter zoon van Wouter van Dommelen, Claus Roeffs hebben gepacht die thiende tot
Aerle toebehorende den erfgn. van Diryck van Bruheeze metten lande ende goede geheiten dat tgoet ter
Smissen te Aarle. Voor 6 jaren, 97 Rijnsgl. Jouffrouwe Margriet weduwe van Diryck van Bruheeze
Jouffrouwe Sophie dochter van. Diryck van Bruheeze, Hoeb Hoeb Weylarts, Jan Snoecx schepen, Diryck
Swerts schepen.
1440
ARA Brussel Leenhof van Brabant reg. 9: Ick Jan Jan van Bruheze doe te weten mijns genedig Heere
Raed van Brabant dat ick houdende ben een leen van mijnen genedig Heer van Brabant welcke leen
gelegen is in de prochie van Aerle geheiten dit goe ter Smijssen inder meij XVIII dagen.
1747
Inv. nr. 156 1735-1747 f181 post 95
Juffr. van Wezel en de Hr. Rochus Pieck ter tochte ende
Hr. Joes Barth. Molenaers ten erffrecht bij testament
Juffrouwe Magdalena Lovens bij coop
ex bonis ter Smissen
VII st. vet III D XVIII st I ort
qud libers dmo Roveri de Pauwels 1381
1735
Inv. nr. 156 1667-1735 f181 post 95
Juffrouw Magdelena Loevens bij coop
Joncker Hendrick Weederholt bij versterff van sijn vrouwe
Mevrouwe Ernestina Angelina vr. Joncker Hendrick van Eijnhouts
Juffr. Ernestina Anlina ende Anna Maria kinderen
Joncker Hendrick van Eijnhouts
de wed. ende 4/3 kijnderen van Joncker Hendrick van Eijnhouts
de 2 kijnderen van Joncker Joris van Eijnhouts
Hendrick en Angelina
de wed. ende twee kijnderen Joncker Joris van Eijnhouts
Francisca en Anna
ex bonis ten Smissen
XII st bij I D XXII st I ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f181 post 95
Juffr. Ernestina Angelina ende Anna Maaria kijnd
Joncker Hendrick van Eijnhouts
de wed. ende 4/3 kijnd. Jonr Hendrick van Eijnhouts
de 2/1 kijnd van jonr Joris van Eijnhouts
Jonr Hendrick en Angela
de wed. ende twee kinderen Jor. Joris van Eijnhouts
Franciscus ende Anna Hendrick
ex bonis ter Smissen
XVIII st Iort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f181 post 95
de weduwe ende twee kijnderen Jor Joris van Eijnhouts
vide lacet Francijn et Anna
Jor Joris van Eijnhoudts
XVIII st I ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f181 post 95
relicta et liberi duo domicelli Georeij de Eijnhoudts
ris Franciscus et Anna
ex bonis ter Smissen
VII st bg I D
XVII st I ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f181 post 95
relicta et lib duo Domicelli Georijn de Eijnhoudts
natuurlijke kinderen Franciscus et Anna
Georgius etAgnanq de Eijndhouts
ex bonis ter Smissen
VII st bq I D
1507
Inv. nr. 132 1507 f181 post 95
Dola Margta relca et IIII or liberij Theoci fi
Jo de Bruheze de Doerne
ex bonis ter Smissen
qd liberij dmi Roveri de Busco
VII st veth bij I D
1396
Inv. nr. 126 1381-1396 folio 35v.
De kinderen Heer Roef van Bosch een chijns VII solidus uit goet Smissen.
1832
Kadaster A469: huis en erf, groot 03r 52e, de Heindert, klasse 7.
Eigenaar:
weduwe van Andries Maas.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 788: Andre Maas huis nr. 88 Kerkstraat.
1792
Maatboek 12/13 nr. 497 huijsinge bosch en hof Gerrit Maas.
1792
Maatboek 12/13 nr. 492 Gerit Maas al 1L huis, Kerkstraat.
1785
Verpondingen f32: Gerrit Gijsbert Maaz ter togte.
275
camp bij het huijs in de Hindert 5L 20R hof 17R.
1772
22/103 f138 1772: De provisoren den Armen Taafel van Aerle. Betaalt aan Dirk van der Linden de
somma van veertien gulden.
1766
R79 f191v 28-05-1766: Girrard Gijsbert Maas, Dirk Swinkels en Andries Girret Maas, bekennen
schuldig te zijn aan Arnoldus Leenards, als borg een huijsen aangelag.
1766
R79 f193 30-05-1766: Hendrik van Ommeren, Elardus Albertus Rovers treed op voor Hendrik
Swinkels, man van Petronella Bartel Slaats, Hendrik Vlemmings man van Johanna Bartel Slaats,
wonende te Lieshout, Catharina Bartel Slaats, allen erfgenamen van wijlen Bartel Slaats en Willemijn
Porters, verkopen aan Girrard Gijsbert Maas een huijs, hoff en aangelag, groot 5L 48R 1V. nr. 275.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: de wed. Marcelis Hendrix, Francis, Jenne. Johanna en
Wouter de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Gerrit Maas
Gerit Maas
Gerit Maas
Gerrit Maas
Gerrit Gijsbert Maas
kinderen Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bewoners no. 104 Kerk straat
wed: Dirk van der Linden
Dirk van der Linden
Dirk van der Linden
Dirk van der Linden
Dirk van der Linden
Dirk Kouwenbergh
huijsvrouw Mattijs Peters
wed. Marcelis Henderix
wed. Marcelis Hendrix
Marcelis Hendrix
1736
Verpondingen f16: Bartel Slaats.
275
camp bij huijs in de Hindert 5L 20R den hoff 27R samen 5L 48R 1V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Bartel Slaets.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Marcelis Hendrix.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Peternel en Anna
Catarina de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Marcelis Hendricx, Francis en Anna Maria de kinderen,
Wouter en Anne Marij de kinderen.
1734
R78 f19 30-10-1734: Jan Paulus Kerckhoff de ½ in een welgelegen huijsinge en aangelag, in de
Kerckstraet groot 6L. hem aangekomen voor de ½ 17-03-1728 de ½ is van Bartel Slaets heeft hij Jan
Paulus Kerckoff sijn ½ verkocht aan Bartel Slaets ten behoeven van zijn kinderen met namen
Peternella, Johanna en Anna Catharina verwekt bij Willemijn Peters.
1728
R77 f559 17-03-1728: Daniel Alexander de Maccalla lants deurwaarder treed op voor Pieter Janssen
van Deijnen en Hendrick Jacobs Verbaeckel, collecteurs der verpondingen een wel gelegen huijsingen
en aangelag in de Kerckstraet groot 6L. Verkocht aan Bartel Slaets ende Jan Paulus voor 315 gl.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Digna, Petronel en
Joanna de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Marcelus Hendricx, Willemijn de vrouw, Francis, Anna
Maria, Maria en Thomas de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 12-03-1718: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Joanna de dochter.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 275: de kinderen Bartel Slaets voor de ½.
Slaets bij coop 1732 voorde ½.
nu Jan Paulus Kerckhoff en Bartel Hendrick Vermulst.
Camp bij huijs inde Hindert groot 5L 20R 4V.
1832
Kadaster A470a: moestuin, groot 06, 20e, de Heindert.
Eigenaar:
weduwe Andries Maas.
1785
Verpondingen f32: Gerrit Gijsbert Maaz ter togte.
275
camp bij het huijs in de hindert 5L 20R hof 17R.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de wed. Marten Joosten, Geertrui en Mike de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Gerrit Maas
Gerit Maas
Gerit Maas
Gerrit Maas
Gerrit Gijsbert Maas
kinderen Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
Bartel Slaats
camer bewoond
Bewoners no. 103 Kerk straat
Gerrit Maas
Gerit Maas
Gerit Maas
Gerrit Maas
Lambert Vermulst en vrouw Dirk van Couwenbergh
Hendrik Verbakel en Francis van der Linden
Jan Joost Croijmans en Francis van der Linden
Goort van Tuijl
Goort van Tuijl
wed: Marten Joosten
Joannes en Goort van Tuijl
1736
Verpondingen f16: Bartel Slaats.
275
camp bij huijs in de Hindert.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Bartel Slaets.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de wed. Marten Joosten.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Peternel en Anna
Catarina de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: wed. Marten Joosten, Magriet de dogter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Digna, Petronel en
Joanna de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Marcelus Hendricx, Willemijn de vrouw, Francis, Anna
Maria, Maria en Thomas de kinderen.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 12-03-1718: Bartel Slaets, Willemijn de vrouw, Joanna de dochter.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 275: de kinderen Bartel Slaets voor de ½.
Slaets bij coop 1732 voorde ½.
nu Jan Paulus Kerckhoff en Bartel Hendrick Vermulst.
Camp bij huijs inde Hindert groot 5L 20R 4V.
huis, schuur en erf, groot 04, 93e, de Heindert, klasse 8.
Hendrikus Fritsen.
1832
Kadaster A473
Eigenaar:
1829
Not. Helmond 108-13 22-01-1829: Martinus Lambert Martens, man van Anna Pennings, Maria
Pennings, wonende te Nederwetten, Nicolaas Michiel Berkers, man van Elisabeth Pennings, wonende te
Helmond, Catharina Pennings, Jan Vlemming, man van Johanna Pennings, Gerrit Pennings, Johannes
Pennings, Peter Pennings, verkopen publiekelijk, 1 koop huis en stalling, schuur en bakhuis, hof in de
Kerkstraat en in de Hindert, groot 1 bunder 96 roede, EZ. wed. Andries Maas en kinderen Jan Ribbius,
AZ. Dirk van Dijk. Belast 6 schepels 6 koppen en 7 ½ maatje rogge aan de kerk, gaat naar Hendrikus
Fritsen.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 937: Gerard Pennings huis nr. 91 Kerkstraat.
1795
R83 f100 11-11-1795: Deling tussen Gerrit Goossen Pennings en Hendrikus Jan Smits man van
Johanna Sleegers. 1e lot krijgt Gerrit Goossen Pennings, een huizinge, schuur, schop, hov en aangelag,
groot 14R 14V. nr. 279 in de Kerkstraat.
1792
Maatboek 12/13 nr. 497 Grit en Johannes Pennings af 12R huis, Kerkstraat.
1785
Verpondingen f34: Gerit Goossen Jan Pennings, deling 1795.
wed. Goossen Jan Goossens ter togte.
279
Den hof 14R 14V.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Jan Goossens en de vrouw, Goossen, Pieter en Geertruij
de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
wed: Goosen Jan Goosen Pennings
wed: Goossen Jan Goossen Pennings
wed: Goossen Jan Goossen Pennings
Goossen Jan Goossens
bakhuijs bewoond
Goossen Jan Goossens
bakhuijs bewoond
Goossen Jan Goossens
bakhuijs bewoond
Goossen Jan Goossens
bakhuijs bewoond
Jan Goossens
Jan Goossens
Jan Goossens
Bewoners no. 105a Kerkstraat
wed: Goosen Jan Goosen Pennings
wed: Goossen Jan Goossen Pennings
wed: Goossen Jan Goossen Pennings
Goossen Jan Goossens
Jan Cranenbroek
Goossen Jan Goossens
Hendrik Verstappen
Goossen Jan Goossens
Dirk van der Linden
Goossen Jan Goossens
Jurjan Cocq
Jan Goossens
Jan Goossens
Jan Goossens
1736
Verpondingen f16v: Nu Goose Jan Goosens bij versterf.
Jan Goossen Janssen erfgn.
279
den hof 14R 14V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Goossens.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Goossens, Berbara de vrouw, Gertruij en Goossen de
kinderen. Maria en Peter de kinderen.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 279: Nu Jan Goossen Janssen bij coop.
Jan Peter Conincx en Joosten Janssen.
de hoff groot 14R 14V.
1694
R76 f152 03-02-1694: Deling van het groot woonhuijs, schuer en backhuijs in de Kerckstraet, van
Goossen, Aert en Gerrit Jan Hendrick Goossens en Jenneken Jan Goossens met Goossen Janssen haar
broeder, Jan Bartels en Jan Pauwels van Strijp momboiren over Jenneken onmondige dogter Hendricx
Jan Hendrick Goossens zaliger en Lijsken Jacobs. Allen erfgenamen van Jan Henrick Goossens en
Eerken Gerrits zijn vrouw, aan Goossen Jan Hendrick Goossens het huijs.
1832
1832
Kadaster A476: huis, schuur en erf, groot 01r 08e, de Heindert, klasse 7.
Kadaster A477 huis, groot 01r 19e, de Heindert, klasse 6.
Eigenaar:
Theodorus van Dijk.
1832
Kadaster A479a klokkegiet, groot 04r 33e, de Heindert, klasse 1.
Eigenaar:
Hendrikus Fritsen.
1851
De Nederlander: nieuwe Utrechtsche courant 28-01-1851: De klokkegieters Petit en Fritse te Aarle
Rixtel (in Noord-Brabant) hebben een klokkespel voor de groote Londensche tentoonstelling gegoten,
zijnde het eerste dat sedert ruim zestig jaren, voor zoover men weet, hiertelande geheel nieuws gevormd
is. Het loop van C beneden orkesttoon tot A bovenoctaaf, en bestaat uit 33 spiegelgladde en
schoonvormige klokken van zeer zuivere toon en harmonie.
1830
Tabel van Klassificatie der grond- eigendommen P 728/1. 1830 ca.: Klokkegieterij
Deeze klokkegieterij is geplaats in een goed ruim van steenen gebouwd locaal, waarin een smeltoven,
werkhuis en bergplaatsen, benevens een gedeelte van een loos, waarin de draaybank staat, die door een
paard in beweging word gebragt en is geschat op ….F 80,=.
1819
Overijsselsche courant 21-12-1819: PETIT en FRITSEN, Klokgieter te Aarle Rixtel, Provincie Noord
Braband informeren, dat op hunne van ouds bekende Gieterij, alle soorten van Klokken van den besten
klanke spetrie gegoten, op proef en voor civiele prijzen zijn te bekomen; vergieten gebersten en
berstellen defecte Klokken in Cariljons; presenteren in koop of ruil een OUDE KLOK, zeer goed en
schoon van klank, wegende circa 1700 ponden.
1832
Kadaster A479
Eigenaar:
1815
Not. Helmond 54-108 12-09-1815: Henricus Petit, klokgieter, verkoopt aan Everardus Petit en Maria
Catharina Petit, een huizinge en hof omtrent de Kouwenberg, groot 19R EZ. Willem Ceelen, Jan van de
Kerkhof, Goord van Neervens.
1832
Kadaster A485: huis, schuur en erf, groot 09r 20e, de Heindert, klasse 4.
Eigenaar:
Johannis Deijnen.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 272: Johannis Deijnen huis nr. 96 Kerkstraat.
1809
R87 04-02-1809: Mr. Petrus Verhoijsen verkoop aan Johannes van Dijnen, een kapitale huijzinge,
stallinge, schuur en steene put. In de Hindert nr. 114 en 123.
1789
R82 f54 07-05-1789: J. van Ommeren, verkoopt aan Johannes Cortenbak, een huijsinge, hof,
boomgaard en aangelag, in de Kerkstraat, groot 1L 22R 11V, in verpondingen nr. 293, EZ. pastorij, AZ.
J. Schenarts EE. De weg door den Hindert.
1785
Verpondingen f38: van Dijnen bij transp. 04-02-1809.
293
huijs, hof en aangelag in de Hindert 1L 22R 11V.
huis en schuur, groot 11r 07e, de Heindert, klasse 1.
Hendrikus Fritsen.
1773
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
1736
R80 f157v 07-07-1773: Johannes Porters, mejuf. Maria Geertruij Porters, verkoopt aan Heer Johannes
van Ommeren, drossaard te Stiphout, een huijs, hoff, put, duijvekot, boomgaard en aangelagh in de
Hindert, groot 1L 22R 11V. nr. 293.
huis eigenaar
Heer J: van Ommeren
Bewoners no. 114 Kerk straat
H: Zonnevelt, Maria van Milhees de wed:
Adriaan Musch en Johannes Craaijvelt
andere camer
ledig
Heer J: v: Ommeren
H: Zonneveld, L: Stilwagen, wed: Jan Weerts
wed: Jan van Meelis en Johannes Craijveld
Heer Johan van Ommeren
Claas van Meijl, Gerit Cuijpers, wed: Jan Weerts,
sijnde 5 woningen
Nicolaas Jansen en Catharina van der Linden
Geertruij Porters voor de helft Dirk van Dijne voor de andere helft
Geertruij Porters voor de helft Jan Verstappen voor de andere helft
Geertruij Porters voor de helft Adriaan Mus voor andere helft
Geertruij Porters
Geertruij Porters
Geertruij Porters
Geertruij Porters
Johannes Porters
Johannes Porters
Joannes Porters
Joannes Porters
Kerkstraat
Verpondingen f19v: Geertruij Porters bij coop 1743.
Sr. Joannus Poirters eijg.
293
huijs, hoff en aangelag in de Hindert 1L 22R 11V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Hr. Joannes Porters.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-173: Hr. Johannes Porters, Hendrien de vrouw, Marrij,
Geertruij, Godefridus, Jan, Thomas en Hendricus de kinderen, Joanna Willems de meijt, Bastiaen
Cornelissen de knegt, Mattis de soon, Marianna de nichtje.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Joannes Porters, Hendris de vrouw, Maria de dogter,
Mechel Sijmons de meijt, Geertruij, Godefridus, Thomas, Arnoldus, Jan, Aana Martijn, Hendrick en
Mattijs.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 293: Nu Geertruij Porters bij coop 1743.
nu Jaspers Porters bij coop.
Sr. Porters.
huijs en hoff groot 1L 22R 11V.
1686
R76 f25 03-04-1686: De kinderen sr. Thomas Porters, verwekt bij Geertruijt Hennegraeff, over togt
recht uit huijs, schuer en aengelagh in de Kerckstraet, groot 4L.
1832
Kadaster A486: weiland, groot 49r 10e, de Heindert.
Eigenaar:
Hermanus Theodorus Goossens.
Opmerking:
is omtrent gelegen, verdwenen tussen 1785 en 1792.
1832
Kadaster A487: moestuin, groot 18r 80e, de Heindert.
Eigenaar:
de gemeente.
Opmerking:
is omtrent gelegen.
1785
Verpondingen f135v: wed. Adriaan Musch.
277
hof in de Hindert 10R 16V.
1753
R79 R79 f19 30-07-1753: Heer Hendrik Porters, coopman, wonende te Dusseldorph, treed op voor
Christiaan Theodorus, Anna, Geertruijda en Frans Wilhelm Porters, zijn 4 kinderen voorn. verwekt bij
Johanna Judith Spee, verkopen aan Hendrik Pompen, een huijs en hoff plaats in de Hindert, groot 10R
16V nr. 277, EZ. Goossen Jan Goossens, AZ. Antonij Aart Huijberts, EE. Kerkstraat, AE trekgraaf.
1739
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Jan van der Heijden en de vrouw, Johannes de soon.
huis eigenaar
wed: Hendrik Pompe
wed: Hendrik Pompen
wed: Hendrik Pompen
wed: Hendrik Pompe
wed: Hendrik Pompe
wed: Hendrik Pompe
Heer Gerrard de Jong
Heer Gerit de Jong voor de hellft
ander helft Peeter Gijsbert Vlemmincx
Johannes Porters
kamer bewoond
Joannes Porters
kamer bewoond
Bewoners no. 112 Kerk straat
afgebroken en niet herbout
afgebroken en niet herbout
afgebroken en niet herbout
afgebroken en niet herbout
afgebrooken en niet weer opgebout
afgebroken
de Heer Gerrard de Jong
Heer Gerit de Jong
Jacobus Baijen
Pieter Jan Goossens
Wouter Weijmans
Jan van der Heijden
1736
Verpondingen 88v: Hendrik Pompen bij transport dato 30-07-1753.
277
hoff in de Hindert 10R 16V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan van der Heijden.
1735
Hoofd Gemaalijsten inv. 14/28 01-10-1735: Johannes van der Heijden, Maria de vrouw, Jan de soon.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 277: Nu Johannes Porters bij versterff 1732.
Sr. Thomas Porters.
Hoff groot 10R 16V.
1684
R76 f38 06-01-1684: Michiel Willemse, wonende Beeckse Donck, verkoopt een huijs en erff gelegen
in de Hindenstraet aan Thomas Porters, aangekomen van Maria Roeffen zijn grootmoeder.
1832
Kadaster A488: pastorij en erf, groot 03r 19e, de Heindert.
Eigenaar:
de gemeente.
1815
Not. Helmond 53-76 24-06-1815: Heer Carolus Baron de Bock en vrouwe Anna Maria Geertruda
Neijsen, verkopen aan Everardus Petit, klokgieter en juffrouw Maria Catharina Petit, een huisinge
zijnde de voormalige predikants woning, bestaande in twee voorkamers, een agter kamer, twee keukens,
kelder, drie boven kamers en twee zolders, benevens stallinge en besloten plaats met een poort en
verdere gebouwen, hof en terrein en vijver. Groot 3 lopen in de Kerkstraat, EZ. Jan van Dijnen, AZ.
weduwe Jan Neervens, van agter een voetpad, thans bewoond door Mathijs Zuurmond van
Heijnsbergen. Gaat naar Johannes van Dijnen, voor somma f 1035.
1815
Not. Helmond 53-80 10-07-1815: Op heden den 10-07-1815 finale verkoop van een huisinge zijnde de
voormalige predikants woning, bestaande in twee voorkamers, een agter kamer, twee keukens, kelder,
drie bovenkamers en twee zolders, benevens stallinge en beslooten plaats, met een poort en verdere
gebouwen, hof en terrijn en vijver. Groot 3 lopen in de Kerkstraat EZ. Jan van Dijnen, AZ. weduwe Jan
Neervens, van agter een voetpad, gaat naar Carolus Joannes de Bock, wonende te Nunen.
1813
Journal du department des bouches du Rhin 23-11-1813: De Maire van de Gemeente van Aarle Rixtel,
canton Helmond, doet te weten, dat hij op maandag de 30 november 1813 des morgens te elf uren zal
doen verhuuren een Huis met Ap- en dependentien, ope plaats en andere gebouwen, Hof, grond, vyver
te zamen bedragen vijftig ares, gelegen ter plaatze voornoemd in de Kerkstraat, bestaande het Huis uit
twee voorkamers twee solders, Stal groote staldeur, alles herkonstig van de voormalige Pastorij thans in
huur voor honderd zesentwintig francs tagtig Centinens bij de Heer van Hensbergen bewoond. Adres ter
kennisneming van de voorwaarden bij de maire voornoemd.
1792
Maatboek 12/13 nr. 504, huis en omliggende hof, de oude pastorie van Aarle, Kerkstraat.
1760
R79 f100v 01-07-1760: Eerwaarde Heer Willem Hendrik van Flodrop hem op 28-10-1720 aangekomen
verkoopt aan de gemeente een huijs, stalling, hoff en aangelagh, gelegen in de Kerkstraat, groot 3L.
1753
Verpondingen f32: Nu de gemeente van Aarle Rixtel tot een pastorij bij transp. 01-07-1760.
Heer Willem Hendrik van Flodrop eijgen.
292
de pastorije van Aerle 1L 44R 6V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
gemeente alhier
gemeente alhier
gemeente alhier
gemeente alhier
deezer gemeente
gemeente
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Heer Willem Henderick van Flodrop
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Bewoners no. 113 Kerk straat
Heer J: H: Dollemans predikant alhier
Heer J: H: Dollemans predicant alhier
Heer J: H: Dollemans predikant alhier
Heer J: H: Dolleman predikant alhier
Heer J: H: Dollemans predicant alhier
Heer Predicant J. H. Dollemans
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Heer Willem Henderick van Flodrop
Heer Willem Hendrik van Flodrop
Heer Willem Hendrik van Flodrop
1736
Verpondingen f19: de Heer Willem Hendrix.
van Flodrop eijg.
281
den hoff vande pastorij.
292
de pastorijen van Aarle 1L 44R 6V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: d’ Heer Willem Hendrik van Flodrop.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de Heer Willem Hendrik van Flodrop, Juffroue Susanna
Catarina Hermans de huijsvrouw, Johanna Verhoeven de meijt, Lambertus, Maria, Hermina, Jacoba en
Catarina de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: De Hr. Willem Hendric, van Flodrop predecant alhier,
Juffr. Susanna Catharina Hermans sijn huijsvrouw.
1720
R77 f265 30-10-1720: De Heer Matteus Jacobus Rijers secretaris tot Lith soo voor sijn selven als
mede in naem bij de Hoog Ed. welgestrengen vrouw Catharina Ida Rijers geassisteerd met den Hoog
Ed. Welgeboren Heere Lambert Proeninen de Deventer Vaendric en Adjudant int regiment van de Heer
Collenell Maldorade haere man en momboir. Een welgelegen huijsingen stallen met het aengelagh van
outs genaempt de pastorije gelegen alhier aen de Kerckstraet groot 3L. opgedragen Hr. Willem
Hendrickx van Flodrop bedienner des goddelijcke woont in sijnen gemeente tot Aarle en Beeck coop
penningen 1165-0-0.
1701
Inde Hindert.
Verpondingen 292: Nu Heer Willem Hendricx van Flodrop bij coop 1732.
nu erffgenaemen bij successie.
Adrianus Wilhelmus Rijers secretaris alhier ect.
pastorije van Aerle acker.
groot 1L 44R 16V.
1832 Kadaster A490:
Eigenaar:
huis, schuur en erf, groot 07r 60e, de Heindert, klasse 2.
kinderen van Jan van Neerven.
1813 Frans kadaster 432. nr. 99: Johannes van Neervens, huis de Goude Leeuw.
1832 Kadaster A498:
Eigenaar:
huis, schuur en erf, groot 02r 63e, de Heindert, klasse 5.
Hendrik Welten.
1842 Chijnsboek Heer van Rixtel f41 post 44 inv. 13 1787-1800:
Joost van der Heijden ter naame togte 1798
nu Maria van der Ven bij dijling Aarle 21-08-1783
Eijmbert Berkers bij coopen van huijs, hoff met zijn
toebehooren groot ander halff loopen zaad geleegen
tot Aarle op de Hinderstraaten, rengenooten mijn
Heeren Lovens in drie zijden ende gemijne straate
ten vierden zijden
I pull F 0-5-0
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
huis eigenaar
Maria van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
caamer bewoond
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Bewoners no. 131b het Dorp
Maria van de Ven nieuwhuijs
Wilm van Vrande en Jacobus Huijbert Croijmans
Willem van Vrande en Jacobus Huijbert Crooijmans
Willem van Vranden en Adriaan Coppens
Mathijs van de Cruijs
Jan Crooijman
Mattijs van de Cruijs en Hendrik Vlemmings
Hendrik Gruijters en Willem Coppens
Dielis van Lierop en Willem Coppens
Willem Coppens en Tomas van Deijnen
1832
1832
Kadaster A499: huis, schuur en erf, groot 05r 90e, de Heindert, klasse 6.
Kadaster A503: huis, groot 00r 42e, de Heindert, klasse 9.
Eigenaar:
weduwe van Wilhelmus Ceelen.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f200 post 200 inv. 13 1787-1842: Wilhelmus Ceelen
bij deeling 12-02-1833
de weduwe Hendrik van de Ven met 6 kinderen genaamd
Jan, Antonij, Maria, Matthijs, Anna Maria en Johannes
van de Ven 1803
Hendrik van den Ven bij dijling Aarle 21-08-1783
Hendrik Peeters als man ende momboir van Eijken
dochteren Willem Coolen
van Huijs ende Hoff geleegen tot Aarle in ’t Dorp
Rengenooten: Simon Driessen ter eenren Willem Willems ter tweeden s’ Heeren straaten ter derden
en den voorschreve Simon Diessen ter vierden zijden
1 capp is F 0-1—0.
1833
Not. Helmond 126-25 12-02-1833: Jan van de Ven, wonende te Bakel. Joannes van de Ven, Antonij
van de Ven, Willem Paulus Ceelen als vader en voogd van de kinderen Paulina, Hendrika en Adrianus
verwekt bij wijlen Maria van de Ven, 1e lot krijgen de kinderen van Willem Paulus Ceelen, een
woonhuis in de Kerkstraat, groot 2 bunders, 16r 15 el EZ. weduwe Willem Ceelen en kinderen Jan van
Griensven. Belast cijns 1 gl. 75 ct. Aan Gulden huis.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 223: Willem Ceelen huis nr. 67 Dorp.
1800
R116 f142 11-05-1800: Inventaris van de goederen Wilhelmus Ceelen, weduwnaar van Hendrina
Berkers 1 een huizinge en aangelag in het Dorp genaamd de Hofstad aan Kaatsbaan 2L 8R nr. 245 EZ.
Hendrik Kreijeveld AZ. Hendrik van de Ven.
1799
R84 f106v 15-04-1799: Willem Ceelen, junior, wonende te Vrechem int land van Gulicq doet afstand
togt regt aan zijn vader Wilhelmus Ceelen, ten eerste een half huijsen en hofstad aan de kaatsbaan,
groot 2 lopen 8 roeden 9 voeten nr. 245. Item de ½ huijs en aangelag aan de Kouwenberg, groot 8
roeden 8 voeten. nr. 437.
1792
Maatboek 12/13 nr. 513, Wilhelmus Ceelen huis in de Hindert, 14R.
1785
Verpondingen f51: Wilhelmus Ceelen ter togte bij versterf 12-10-1794.
245
hofstad aan de caatsbaan met land
in dries samen 2L 8R 9V.
1773
R80 f162 23-09-1773: Constantinus Vermulst, wonende te Stiphout, Lambertus Vermulst, Ida
Vermulst, meerjarige dochter van wijlen Hendrik Vermulst de erfgenamen van wijlen Willem
Vermulst, verkopen aan Willem Ceelen, een huijs, hofstadt aan de caatsbaan, groot 2L 35R 11V. nr.
245.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Wilhelmus Ceelen
kamer bewoond
Wilhelmus Ceelen
camer bewoond
Wilhelmus Ceelen
kamer bewoond
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Willem Vermulst
Bewoners no. 135 het Dorp
Wilhelmus Ceelen
wed: Gerrit van Couwenberg
Wilhelmus Ceelen
wed: Gerit van Couwenberg
Wilhelmus Ceelen
Jan Coolen
Claas Jan Peters
Willem Vermulst
Jan Penninx en Lambertus Vermulst
Pero Vermulst en Jan Dirk van Bakel
Pieter van Herentals en wed: Jan van Dijnen
Willem Vermulst
Jan Bosmans en Jan Gilens
1736
Verpondingen f21v: Willem Vermulst.
245
hofstadt aan de Caatsbaan met lant aan dries samen 2L 35R 11V.
1736
Hoofd Gemaallijsten. inv. 14/29 20-09-1736: Jan Gilens.
1736
Hoofd Gemaallijsten. inv. 14/29 20-09-1736: Jan Bosmans.
1735
Hoofd Gemaallijsten. inv. 14/28 01-10-1735: Jan Gielens, Catelijn de vrouw, Willem de soon.
1735
Hoofd Gemaallijsten. inv. 14/28 01-10-1735: Jan Bosmans, Anneken de vrouw, de kinderen Alegonda,
Maria en Jan.
1713
R77 f168v 03-06-1713: Hendricx Coolen inwoonder alhier heeft erffelijck vercocht aen Willem
Vermulst een huijs, hoff en aengelegen erffenis groot ontrent 3L ter plaetse ontrent de Linde. Koop
penningen en lasten f456-5-0.
1701
Inde Hindert
Verpondingen 245: Willem Vermulst bij coop 1732.
Mechel van Deursen.
Acker achter de hoffstadt het lant dries en hoff te samen.
2L 35R 11V.
1638
R73 f33v 29-01-1638: Eijken dochter van Henrick Gerits van de Laer, weduwer van Claes Coolen en
Anthonis Anneken dochter van Henrick Gerits van de Laer, Jan Dircx vanden Verdiwits, de erfgename
van Jan Henrick Gerits van de Laer en Mariken Dircx Verdiwits. Huijs, hoff en erffenisse in het Dorp,
EZ. kinderen wijlen Willem Vermeulen AZ. kinderen Jan Ardts Muijen EE. kinderen Jacob Brustens.
1628
R71 f135v 04-02-1628: Gerardt Henrick Gerardt vanden Laer verwekt bij wijlen Margrieta Andries
Janssen dochter Andries Michiels nagelaten weduwnaar Lijsken Willem Michiels. Gerardt Henrick met
zijn onmondige kinderen krijgen huijs, schuere, brouwhuijs, brouwgetouwe, hoff en lant, int Dorp
gelegen. EZ. Convent van Bijnderen AZ. Jan Henrick Gerits.
1756
Inv. nr. 156 1735-1756 f236 post 491
Willem Henric Vermulst bij coop en
van seeker huijsinge en hofstad met op en dependentie van
dries, gelegen binnen de dorpe van Arle ter plaetse
gent. ontrent de Linde groot ontrent 3L
Jan Janssen van de Ven bij coop den 04-02-1736
Juffrouwe Cornelia Wilhelmina Margo van Dorn
11 hoend is 10 st.
ex duob. domis ppe Tilman in Arle
van seeker huijsinge en hofstad met op en dependentie
van dies gelegen als boven groot ontrent int geheel
circa 3 loopens.
1736
Inv. nr. 156 1712-1736 f236 post 491
Willem Hend. Vermulst bij coop
Hend. Willem Coolen bij verbint
Isaeck Beniers bij coop
cijns resilensien evicthoor
Rogier soone Anthonis Francen
pro medietato
Juffr. Corn. Wilhelmina Margo van Dorn bij coop 1735
Aert Portels bij overgift bij 1719
Hend. Vermulst bij coop
Cijns resilensien beoordeeld evicthour
Simon Andriessen
11 hoenderen
ex duobe domistadijs pte Tiliam en Aerle.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f236 post 491
Rogier soon Anthonis Francsen bij coop
Anneken dr. Gerit Hendrick Gerits voor de hellicht en
Gerit Handick Gerits van de Laer voor de hellicht en
Simon Andriessen bij coop
Ida dr. Anthonis Josephs een van de 5 kijnd bij deijlingh
de vijff kijnd verweckt bij Anthonis Josephs
Anneken dr. Hendrick Gerits van de Laer voor d’ ander hellicht
Jan Hendrick Gerits van de Laer voor d’ ander hellicht
ex dio be domistadijs prope Tiliam en Aerlen
11 hoenderen
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f236 post 491
Rogier soon Anthonis Francsen bij coop
Anneken dr. Gerit Hendrick Gerits voor de hellicht en
Gerit Handick Gerits van de Laer voor de hellicht en
Simon Andriessen bij coop
Ida dr. Anthonis Josephs een van de 5 kijnd bij deijlingh
de vijff kijnd verweckt bij Anthonis Josephs
Anneken dr. Hendrick Gerits van de Laer voor d’ ander hellicht
Jan Hendrick Gerits van de Laer voor d’ ander hellicht
ex dio be domistadijs prope Tiliam en Aerlen
11 hoenderen
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f236 post 491
Anneken dr. Gerit Hendrick Gerits voor de hellicht en
Gerit Handick Gerits van de Laer voor de hellicht vor
Jan Hanrick Gerits van de Laer
vor
die vier kijnderen Henrick Gerits van de Laer
Hendrick Gerits van de Laer
uijt twee woenhuijsse gelegen ontrent die Liendt tot Arlen int Dorp
11 hoenderen
1832
Kadaster A505: huis, schuur en erf, groot 07r 40e, de Heindert, klasse 6.
Eigenaar:
weduwe van Hendrik van de Ven.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1261: Johannes van de Ven huis nr. 69 Heijndert.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 171inv. 13 1786-1842:
Wilhelmus Ceelen bij deeling 12-02-1833
de wed. Hendrik van de Ven met 6 kinderen
genaamd Jan, Antonij, Maria, Mathijs, Annamaria
en Johannus van de Ven bij versterff 1803
nu Hendrik van de Ven bij dijling Aarle 21-08-1783
Hendrik Peeter als man ende momboir van Eijken dogter
Willem Ceelen van huijs ende hoff met zijn toebehoorten
geleegen tot Aerlen in Dorp rengenooten
Simon Andriessen ten eenren, Willem Willemsen
ten tweede, Heeren straate ten derde en den
voors. Andries Simons ten vierde zijden
Icapp
Is F 0-10-0
1792
R83f7v 03-04-1792: Hendrik Jan van de Ven, verkoopt aan Isak Aart Kroimans, een huis en hov of
aangelag, gelegen in de Hinderstraat, EZ. Francis Goord. Belast met een cijns aan boek van Lieshout
2 penn.
1792
Maatboek 12/13 nr. 526, Hendrik van de Ven 12R voor huis in de Hindert.
1785
Verpondingen f59: Hendrik van de Ven ter togte en bij deiling en coop
257
Hofstad 1L 12R 3V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Hendrik Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van der Ven
Bewoners no. 136 het Dorp
Hendrik Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van de Ven
Jan van der Ven
1736
Verpondingen f27: Jan Janssen van de Ven.
257
hofstad 1L 12R 3V.
1736
Hoofd Gemaallijsten, Inv. 14/29 20-09-1736: Jan van der Ven.
1735
Hoofd Gemaallijsten, Inv. 14/28 01-10-1735: Jan van der Ven, Margriet de vrouw, Jan Hendricx, Jan
en Willem de dienstboden Goort van Steen de knegt.
1701
1699
Inden Engel
Verpondingen 257: Nu Jan Janssen van de Ven bij coop 1736.
nu Aert Porters noe. Uxo bij deijlinge 1732.
Hendrick Vermulst.
hoffstadt groot 1L 12R 11V.
R76 f240 14-02-1699: Verkoop van huijs, schuer, backhuijs, aangelag, groes ende landt, in de
Kerckstraet groot 8L. van Jan Berkers voor hem zelf en voor Jan Goossen en de kinderen Maeijken
Berkers, Eijmbert en Joost Berkers, Jan Andriessen, Joost Flipse man van Lijsbet Andriessen voor
Aert Jan Martens, Goossen Janssen voor hem selve en als vader van Jan zijn zoon en momboir van de
kinderen Maijcken Berckers, Thomas Berckers, Hendrick Swinckels man van Catalijn Bercker, allen
erfgenamen van Rijnder de Berkers, verkocht aan Hr. Hendrick Vermulst.
1832
Kadaster A507: bouwland, groot 28r 40e, de Heindert.
Eigenaar:
weduwe van Hendrik van de Ven.
Opmerking:
verdwenen voor 1832.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f49 post 49 inv. 13 1787-1842
Maria Antonij Bernards weduwe Izak Crooijmans met vijf
kinderen genaamd, Dorothea, Willem, Ardina, Petronella en Johanna bij versterff 1804
nu Izak Aart Crooijmans bij transport Aarle 1790
nu Petronella, Anna en Johanna Vlemmings bij versterff 1783
Willem Willem Schelin van Huijs en Hoff geleegen tot Aarlen in het Dorp
rengenooten: Hendrik Peeters ten eenre d’ erffgenamen Michiel Michielsen ter tweeden
S’ Heeren straaten ter derden ende Simon Driessen ter vierden zijde ½ pull is F 0-2-8.
1790
R82 f84v 03-02-1790: Antonij van Stiphout, Evert van der Schouw, wonende te Helmond, als voogden
van kind van wijlen Nicolaas van Stiphout en Petronella Vlemmings, genaamd Nicolaas. Verkopen aan
Isak Aard Croijmans, een huijs, hof en aangelag aan de Hinder straat, groot 2L nr. 689, EZ. den Beemd
steeg. EE. Andries Tomas Berkers.
1785
Verpondingen f52: de drie kinderen Hendricus Vlemmings.
689
Hofstad met den hof 1L 32R 13V.
1772
R80 f114 25-01-1772: Hendrik en Gijsbert Vlemmings, wonende te Helmont, verkopen aan Johanna
Slaats ter togte en haar kinderen verwekt bij Hendricus Vlemmings, wonende te Lieshout, ten eerste 2
huijsen met den hofstad met den hoff groot 1L 32R 13V nr. 689.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
kinderen Johanna Slaats wed: Vlemmings
kamer bewoond
Johanna Slaats wed: Hend. Vlemmings
kamer bewoond
erffgen. Gijsbert Vlemmings
erffgen. Gijsbert Vlemmings
erffgen. Gijsbert Vlemmings
erffgen. Gijsbert Vlemmings
erffgen. Gijsbert Vlemmings
erffgen. Gijsbert Vlemmincx
erffgen. Gijsbert Vlemmincx
Gijsbert Vlemmincx
Bewoners no. 137 het Dorp
kinderen Johanna Slaats wed: Vlemmings
Jan Pennings
Johanna Slaats wed: Hend. Vlemmings
Jasper van der Linden
Francis Wouters en Maria Vlemmings
Francis Goord Wouters
Francis Goord Wouters
Francis Goord Wouters
Francis Goord Wouters
Francis Goord Wouters
Francis Goort Wouters
niet bewoont
1736
Verpondingen f27v: Gijsbert Vlemmings.
689
hofstad metten hoff 1L 32R 13V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Gijsbert Vlemmincx, Jennken de vrouw, Peter en Maria
de kinderen, Hendricus de soon.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Gijsbert Vlemminx.
1734
R78 f5v 29-03-1734: Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder en Hendrick de Kempenaer rentmeester,
verkopen een huijs, hoff en aengelag, gekomen Gerrad Cornelis Doncquers aan Gijsbert Vlemmincx.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Gijsbert Vleminds, Jenneke de vrouw, Hendrik, Peeter,
Petronel en Maria.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 08-03-1715: Gijsbert Vleminx, Jenneken de huijsvrouw, Hendrick,
Peeter, Petronella en Maria.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1711: Gijsbert Vlemmincx.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 14-03-1710: Gijsbert Vlemmincx, Jenneken de vrouw, Hendrick, Peter
en Jenne Marij.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Gijsbert Vlemmincx, Jenneken de vrouw, Hendrick, Perro
en Jenne Marij.
1701
1756
In de Hindertstraet
Verpondingen 689: Nu Gijsbert Vlemmincx bij coop.
Maria Cunnemans erffgenaemen.
Hoffstad groot 1L 32R 13V.
Inv. nr. 156 1735-1747 f196 post 200
Gijsbert Hendrick Vleminxs bij coop
pro med te
Anthonet dr. Henr. Jacob Cunemans
ex dio domistadio ppo
Jekendonck
II pen.
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f196 post 200
Gijsbert Hendrick Vlemenckx bij coop voor 1 helft
de wed. ende 2/1 kijnd. Hendrick Jacob Cunemans
met naeme Anthonet bij dijlinge
Hendrick soone Jacob Hendrick Cunemans
de wed. ende 5 kijnd. Jacob Hendrick Cunemans
Jacob soone Hendrick Cunemans
ex dumidio domistadis pte Eeckendonck I ob II penn.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f196 post 200
de wed. 5 kijnd van Jacob Hendrick Cunemans
Jacob soone Hendrick Cunemans
Hanrick Jacobs Cuijnemans
Anneken wed. Peter Frericx ter tochte ende die
seven kijnderen Peter voorsch. tot erffrecht
ex dimidio domistadio penes Jeckendonck II pen.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f196 post 200
Hendrick Jacobi Kuinneman emptor
weduwe Peter Fredricx ter tochte
die seven kijnderen Peters voorsch. tot erffrecht
Peter Frederici Janssen ub.
I pen
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f196 post 200
Henricus fil Jacobi Kuijnneman emptor
relicta Petri Fredrici ad vsao fructu
lib septem Petri qio ad hereditate
Petrus fil Frederici Joannis
ex dimidio domistao penes Jeckendonck
et
D veth I ob I pen
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f196 post 200
Petrus fiq Fredrici Jois
Catana rlicta lib tres Fredrici p dicti videlicet
Anna, Maria et Petrus
Fredci fiq et dua fia Maria fia Jo fq Fredrici
Jois fq Fredrici fio duq Adami Fredrici
ex pti duq Adamij fci
ex dmio domistadio pes Jeckendonck
de veth I obulij
1507
Inv. nr. 132 1507 f196 post 200
Johannes Moijen
ex pte Jo de Duijnhoven
ex dco domistao sito ppo Jeckendonck
qd Jo pdci
de veth ob
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 f196 post 200
rlcid 2 libs Gerardus fiq qda Joh de Duijnhoven
Johes fi Jo de Duijnhove
ex pte Elijsabeth fia Johis Bloeme
ex didio domistao sith ppe Jeckedonck
de veth I ob
1421
Inv. nr. 128 1421-1446 post 200
Johes fi Johis de Duijnhoven
ex pte Eluz fi Johis Bloemers
ex ddo domistadio sith ppe Jeckendonck
de veth ½ ob
1832
Kadaster A508: bouwland, groot 1b 85r 20e, de Heindert.
Eigenaar:
Johannes van de Ven.
Opmerking:
is omtrent gelegen.
1792
Maatboek 12/13 nr. 519 Hendrik van de Ven, perceel agter huis.
1790
R82 f100v 06-03-1790: Hendricus Isak Swinkels, verkoopt aan Hendrik van de Ven, bierbrouwer, een
huijs, hof en aangelag in de Hinder straat, groot 2L 21R 12V. nr. 260, EZ. mistweg, AZ. Francis Goord
Wouters, EE. Molemakers.
1785
1775
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Hinderstraat
Verpondingen 53v: Rijnier, Anna en Hendrik Tomas Rijnier Berkers.
bij transport 13-11-1807.
Hendricus Isak Swinkels.
260
4L 43R 4V.
R80 f190 16-05-1775: Isak, Pero en Jan Aart Crooijmans verkopen aan Anthonij Francis Swinkels en
Poulus Verbakel als voogden over de kinderen van Isak Hendrik Swinkels en Johanna Berkers, een ½
acker inde Engel met daar op staande huijsen hof groot 2L 21R 12V nr. 260, grond cijns 9 duiten Heer
van Lieshout en ½ een cijns 3 moorkerns 5 st. boek van Gulde huijs.
huis eigenaar
Hendrik Isaak Swinkels
kinderen Isak Swinkels
kinderen en erfgen: Isak Swinkels
kinderen erfgen: Jan Aart Crooijmans
en Hendrina Swinkels
kinderen en erfgen. Aart Crooijmans en
Hendrina Swinkels
kinderen Aart Crooijmans en Hendrina Swinkels
erffgen. Hendrien Baniers
erffgen. Hendrien Baniers
erffgen. Henderien Bainiers
erffgen. Henderien Bainiers
Bewoners no. 138 Hinderstraat
Arnoldus van Milhees
Arnoldus van Meelis
Lambertus Rooijackers
Lambertus Rooijackers
Jan Gerrits
Jan Gerrits
Walraven Wagemans
Jan Dirck Voogels
Jan Dirck Voogels
Gevort Wouters
1736
Hindert straatje
Verpondingen f28: Hendrina dogtere Isack Bainens.
260
acker in de Engel metten hoff 4L 43R 4V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Goort Wouters.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/28 01-10-1735: Goort Wouters, Willemijn de swagerin, Marrij de
dochter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/25 01-10-1721: Goort Wouters, Catharina de vrouw, Wouter, Willem,
Mattijs, Francis en Jan.
1719
R77 f243v 24-02-1719: Hr. Johannes Porters treed op voor Hendrick Porters zijn broer, wonende te
Amsterdam, verkoopt een huijs, hoff en aangelag, in de Hinderstraet genaamt den Engel, groot 4L 43R,
aan Isacck Banniers, voor 465 gl.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/19 14-03-1710: Goort Wouters, Catarina de vrouw, Wouter ’t kint.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/22 01-04-1709: Goort Wouters, Catelijn de vrouw, Wouter ’t kint.
1701
Inden Engel
Verpondingen 260: Nu Hendrina dogtere Isack Baniers bij deling.
nu
Isack Baniers bij coop.
Hendricus Porters bij versterff.
Sr. Thomas Porters
Acker inden Engel den hof groot 4L 43R 14V.
1832
Kadaster A517: huis, schuur en erf, groot 02r 05e, de Heindert, klasse 9.
Eigenaar:
Hendrik Slits.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 574: Adriaan van Hoek huis nr. 71 Hoeck.
1802
R85 f59v 09-12-1802: Hendrikus Verouden verkoopt aan Matheus van Hoek, een huisinge en
aangelag, gelegen teijde de Hinderd straat, nr. 264.
1792
Maatboek 12/13 nr. 460 Judocus Justus Verouden, huisje 4R in de Hindert
1785
Verpondingen f125v: Adriaan en Matheus van Hoek.
Judocus Justus Verouden.
264
hofstad met hof 1L 5R 3V.
1786
1781
huis eigenaar
Jodocus Justus Veroude
Augustinus de Groot
Bewoners no. 142b Hinderstraat
Pero Ramakers nieuwhuijs
Augustinus de Groot nieuwhuijs
huis, schuur en erf, groot 07r 80e, de Heindert, klasse 8.
kinderen van Hendrik Smits.
1832
Kadaster A520
Eigenaar:
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 1017: Gerrit Smits huis nr. 70 Heijndel.
1794
R83f48 05-04-1794: Gerrit Jan Smits, wonende te Beek en Donk, verkoopt aan zijn broeder en zuster
Johannes Hendricus en Elisabet Jan Smits, ¼ part in een huisinge, stalling, schuur, hof en aangelag in
de Hinderstraat 22R 7V. nr. 231. Item in ¼ 261, 262.
1793
H. Geest van Helmond 4537 f9v 1797-1793: de kinderen Jan Hendrik Smits gelden uit hare huis en
landerijen 1 mudde rogge.
1792
Maatboek 12/13 nr. 537 4 kinderen Jan Smits huisinge en hov.
1785
H. Geest van Helmond 4534 f15 1785-1787: Jan Hendrik Smits tot Aerle geld jaarlijks uit zijn
huizinge en landerijen tot Aerle 1 mudde rogge.
1785
Verpondingen f56v: Nu des selvs kinderen met naamen Johannis, Gerit, Elisabet bij versterf 1798.
Jan Smits ter togten.
231
huijs, hof en aangelag op stukskens land 22R 7V.
1785
Verpondingen f57: wed: Hendricus Jan Smits ter togte, koop 16-01-1790.
231
⅓ huijs, hof en aangelag 7R 9V.
1761
H. Geest van Helmond 4528 f13v 1757-1761: Jan Hendrik Smits tot Aerle bij coop dato 30 Juli 1753
van Hendrik Poorters te voren Niclaes van Berkel gelt jaarlijcx uijt sijne huijsinge en landerijen tot
Aerle 1 mudde rogge 10-10-1494 en 14-04-1670.
1753
R79 R79 f16v 30-07-1753: Heer Hendrik Porters, coopman, wonende te Dusseldorph, treed op voor
Christiaan Theodorus, Anna, Geertruijda en Frans Wilhelm Porters, zijn 4 kinderen voorn. verwekt bij
Johanna Judith Spee, verkopen aan Jan Hendrik Smits, een huijs, hof en aangelagh en schuur. Nr. 231
groot 22R 7V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Jan Smits en zijne kinderen
kamer bewoond
Jan Smits en sijne kinderen
kamer bewoond
Jan Smits en sijne kinderen
camer bewoond
Jan Smits en sijne kinderen
camer bewoond
Jan Smits en sijne kinderen
caamer bewoond
Jan Smits
kamer bewoond
Hendrikus Porters
kamer bewoond
Hendericus Porters
caamer bewoond
Hendericus Porters
caamer bewoond
Hendericus Porters
kaamer bewoond
Bewoners no. 142a Hinderstraat
Jan Smits en zijne kinderen
Willem Hanewinkel
Jan Smits en sijne kinderen
Francis Kauwenberg
Jan Smits en sijne kinderen
Cornelis Vogels
Jan Smits en sijne kinderen
Gerit van Gerwen
Jan Smits en sijne kinderen
Dirk Cleene
Jan Smits
Jan Aart van der Heijden
Jan Jan Peeters
Jan Aarts van der Heijden
Jan Jan Peeters
wed: Laurens Raeijmackers
Jan Jan Peeters
wed: Laurens Raeijmakers
Jan Jan Peeters
Joannes Raijmakers
1736
Verpondingen f26: Hendricus Porters eijg.
231
een plekxken lant 22R 7V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Jan Peeters.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Joannes Raijmakers.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Jan Peters, Jenneken de vrouw, Peter en Goortje de
kinderen, Joanna en Willem de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Johannes Raijmakers, Alegonda de vrouw, Anna Maria de
dogter.
1730
H. Geest van Helmond 4520 f26 1727-1730: Nicolaas van Berckel nu Jan Porters gelt jaarlijx uijt
sijne huijsinge en landerijen tot Aerle 1 mudde rogge. Voor schepen te Helmont 10-10-1494 en
14-04-1670.
1701
1672
Bij Vlaes acker
Verpondingen 231: Nu Hendricus Porters bij versterff 1732.
Sr Thomas Porters een stucxken lant.
groot 22R 7V.
H. Geest van Helmond 4499 f68 1669-1672: Nicolaas van Berckel nu Thomas Poirters geldt jaerl uijt
huijsinge en landerijen tot Aerle 1 mudde rogge. 10-10-1494 en 14-04-1670.
1670
Helmond R3847 f313 14-04-1670: Jan vanden Grootenacker schepen en Lucas de Haes practisijn te
Helmont, als curatoren over de verlaten goederen Nicolaes van Berckel. Verkopen aan Thomas Poirters
een huijs, schuure, landerijen, weijden, beemden en houtwassen te Arle, dat Joost Paulus in gebruik
heeft. Belast 10 duiten chijns van Rixtel en 1 mud rogge aan de armen van Helmond.
1594
H. Geest van Helmond 4481 f6 1592-1594: Claes van Berckel sjaers 1 mud rogge.
1494
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 3800, akte 550. fol. 173. 10-10-1494:Jan vanden Laer voor
hem zelf en voor zijn broeder en zusters geloven Laurens, Wouter en Bremmen mede voor Heylwich zijn
zuster, Diryck van Geldrop man van Nellen docter van wijlen Wouter voors. Udeman en Jan zonen
van wijlen Wijchels en Mechtelt hun zus Michiel Spierinck Katherijn dogter van Jan Wychens hebben
erflic vercocht de H. Geestmeesters van Helmont 1 mud rog. Uijt huyse, hofstat en hoff gelegen in parochie
van Aerle ter stede geheten die Hyndert Aerle met enen beemptken dair bij ende aen gelegen.
1756
Inv. nr. 156 1735-1756 f205 post 260
Jan Hendr. Smits bij coop 1753
Hendrick Porters bij deijlinge
en
Francis Swinckels ter tochte en Isaac sijnen soone
ten erfrecht
I st. II pen.
in 2 texten
ex domo et orto pen Hijndert
III D vet I D
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f205 post 260
Hendrick Porters bij deijlinghen
Jan en Hendrick Porters bij versterff
nu Goortens
Dirck Goorts
nu Vermeulen
Francis Swinckel ter tocht en Isaac sijn soon ten
erfrecht 1735
de 5 kinderen van 1 kindt genaamt Gordijne
Isaeck Beniers bij coop
Jan Cornelis van Horne bij coop
Gevart soone Adriaen Mathijssen bij deijlinge
Kantlijn: ende text 63 stelt bij provise sonder prendn van vorige haer 1668 afgedaen
de wed. ende 1 kijndt ende 7 kijnts kijnd van Adriaen voorsch.
Adriaen Mathijssen
in 2 texten
ex domo et horto penis Hijndert
ex agro int Hijndert juxta longa prata eth
hered Huberti Stevens et juxta publicam viam
uijt deLishorst
X ½ D vet I st II pen.
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f205 post 260
Dirck Gorts bij coop
Jenneken dr. Peter Jan Ariens een van de ses kijnd voors.
Peter Jan Ariaens weduwer van Lijsken
Jan Claes van de Laer met ses kinderen
solvit mecht 1644 t/m 1655
sonder predicto van voors. jaeren provi echt 63 afgedaen
st Adriaen bij promisse 1657-1664
Adriaen Mathijssen bij coop
Juffr. ………….. een van de 3 kijd. huijsvr.
Peter Marcussen van Owers
de drije kijnd
Juffr. ……… een van de 5 kijnd
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f205 post 259
Elisabet filia Jo. Nicolia de Laer una 3
lib tres Jois Nicolai de Laer
Joes Nicolai de Laer emptor
Maria fia Wilhelmi Everardi st Elisabeth rlca
1507
1465
1446
Inv. nr. 132 1507 f205 post 260
Kana fia Jo dci van den Loeken
ex domo et orto pas Hijndert
qd relce et IX liberij Gedi de Arena
eodem ex pte relce et IX liberij dcorq
ex domo et orto p dcis
Inv. nr. 129 1447-1465 post 217
ide ex doo et orto apud Hijndert
qda rlce et libor Gedi Weijndelmoedis
de veth III D
II ½ D veth
de veth III D
Inv. nr. 128 1421-1446 post 260
idem ex hers relce et liborum Godi Weijndelmod
ex omo et agro apud Hijndert
Kantl: veth III ½ D ort
de veth III D
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 260
idem de vet III D
ex hers qudq relce et liborij Godi Weijndelmode
ex domo et agro op Hindert
1396
Inv. nr. 126 1381-1396 post 260
ite relca et libi Godfi fi Weijndelmod1
de vet VIII D
de domo et ago aen die Hijndt.
1832
Kadaster A532: huis, schuur en erf, groot 08r 00e, de Beemden, klasse 7.
Eigenaar:
Adriaan van Hoek.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 654: Johannes van de Kerkhof huis nr. 72, Heijndert.
1785
Verpondingen f30v: Elardus Alb. Rovers bij transp. 25-11-1800.
268
hofstad 3L 35R 18V Adriaan Gijben huijsken 24R en nog 3R 18V.
Samen 4L 13R 16V.
1785
Verpondingen f31: Nu Antonius, Theodorus, Anna, Francisca, Johannes en Petrus Molenmakers,
de Heer en Mr. J. B. Molenmakers bij afstand van togt en versterf 1798.
268
Hofstad 3L 35R 18V Adriaan Gijben huijske 24R en nog 3R 18V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Heer Mr. J: B: Molemakers
Heer Mr. J: B: Molemakers
erfgen: wed: Piek
kamer bewoond
erfgen: wed: Piek
kamer bewoond
erfgen: wed: Piek
caamer bewoond
erfgen: wed: Piek
kamer bewoond
erffgen. wed: Piek
kamer bewoond
Juffr. Magdalena Theresia Loovens
caamer bewoond
Juffr. Magdalena Theresia Loovens
caamer bewoond
Juffr. Magdalena Theresia Lovens
Bewoners no. 144 Hinderstraat
Willem Matheusse van Hoek
Wilm Matheusse van Hoek
Willem Matheusse van Hoek
Jan Verstappen
Willem Matteeusssen
staat leedigh
Willem Matheusen
staat leedigh
Willem Matteeusssen
Dirk Couwenberg
Matheus Peeters
wed: Wouter Cranenbroek
Matheus Peeters
Wouter Cranenbroek
Matheus Peeters
Wouter Cranenbroek
Matheus Peeters
kamer bewoond
Wouter Cranenbroek
1736
Verpondingen f15v: 268 hofstad 35R 18V Adriaen Gijben.
huijsken 24R en nog 3R 8V.
samen 4L 13R 16V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Wouter Cranenbroek.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Wouterij Cranenbroeck, Willemijn de vrouw, Alisabeth,
Paulus en Huijbert de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Wouter Cranenbroeck, Willemijn de vrouw, Jenne Maria,
Anneken en Lijsbeth de kinderen.
1701
Inde Hindertstraet
Verpondingen 268: Juffrouw Magdalena Loovens.
Hoffstadt groot 185R 18v Ariaen Gijben Heufken.
24R hof 3R 18V samen 4L 13R 16V.
1832
Kadaster A575: bouwland, groot 30r 70e, de Beemd.
Eigenaar:
kinderen van Johannes van de Ven.
Opmerking:
1802 vermeld huisplaats.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f185 post 185 inv. 13 1787-1842.
Maria Antonij Bernards weduwe Izaki Crooijmans met
vijf kinderen genaamd: Dorothea, Willem, Ardina, Petronella en Johanna bij versterff 1804
Croijmans Isak Aart Crooijmans bij transport alhier dato 21-04-1802
Hendrik, Thomas, Jennemie en Anneke Andries Thomas Berkers bij versterf
nu Andries Thomas Berkers ter togt en zij 4 kinderen ten ervregten 1794
nu Thomas Andries Berkers bij versterff 1787
nu Thomas Andries Berkers bij transport Aarle 12-08-1771
eerst Eijmert Berkers bij coop van Huijs en de Hoff groot met den partijen aangeteekend fo terto
vier ende een halff loopen zaad geleegen tot Aarle in de Hinderd straat
Rengenooten: Hendrik Gerix ter eenren Jan Cornelis ter tweeden Diderik Goorts
ter derden en de gemijnen straat ter vierden zijden 1 ½ capp is F 1-0-0
1802
R85 f4 21-04-1802: Wouter van de Vrande en Dirk Clement, als voogden van de kinderen Andries
Tomas Berkers en Clara van de Vrande, verkopen aan Johannus van de Ven, huijsplaats, hof
plaats, BZ. Isak Croijmans nr. 687.
1785
Verpondingen f24: Arnoldus van den Broek bij transp. 26-09-1799.
Nicolaas en Francis van den Heuvel bij versterf 1785.
678
hof 6R 7V.
1771
R80 f101 12-08-1771: Heer en Mr. J. B. Molemakers, wonende te Geel, verkoopt aan Thomas Berkers
een huijs, hoff en aangelagh genaamd den Coolencampken groot 33R . nr. 678.
1786
1781
1776
1771
1766
huis eigenaar
Thomas Berkers
kamer bewoond
Thomas Berkers
kamer bewoond
Thomas Berkers
kamer bewoond
Thomas Berkers
kamer bewoond
Heer Gerrard Moolemakers
camer bewoond
Bewoners no. 141 Hinderstraat
Thomas Berkers
wed: Tieleman
Thomas Berkers
wed: Tieleman
Thomas Berkers
wed: Wouter de Haan
Thomas Berkers
Corneelis Jan Vogels
Thomas Berkers
Corneelis Jan Voogels
1761
1751
1746
1741
1736
Heer Gerrard Molemakers
kamer bewoond
Heer Gerrad Molemakers
kamer bewoond
kinderen Heer Mr. Antonij Molenmakers
caamer bewoond
kinderen Heer Mr. Antonij Molenmackers
caamer bewoond
kinderen Heer Mr. Antonij Molenmackers
kamer bewoond
Tomas Berkers
Cornelis Jan Voogels
wed: Andries Berkers
Jacobus Spaaijens
wed: Andries Berkers
wed: Jan Driessen
wed: Andries Berckers
Jacobus Spaeijens
wed: Andries Berkers
wed: Jan Jan Driessen
1736
Verpondingen f12v: Jan Peeters van Bakel.
678
hoff 6R 7V.
1736
Verpondingen f28v: de kinderen van Heer Mr. Anthonij Molenmakers.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: ’d kinderen van Hr. en Mr. Antonij Molemakers.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de wed. Andries Berkers.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: de wed. Jan Jan Driessen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de wed. Andries Bercker, Thomas de son, Jan en Berbera
de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: de wed. Jan Jan Driessen, Jan, Margriet en Petronel de
kinderen.
1735
R78 f37v 18-08-1735: Heer en Mr. Hendricx de Cempenaar rentmeester der geestelijke goederen in
Peelant heeft vercocht een huijs plaats en erve met eenige matriale vant huijs en schuer ter plaatse
genaamd de Hoeck groot 6R 7V, gekomen van wijlen Dirck Jan Goossens.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Hr. Mr. Antonij Molemaecker, Juff. Francoise de
huijsvrouw, Joanna de dogter, Jenneken, Adriaentje de dienstbeden, Joannes Bartholomeus, Theodorus
Franciscus, Maria Catharina de dochter.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan Jan Driessen, Jenneken de vrouw, Barbera Bartels de
meijt, Peter / Hendrick en Aert de kinderen.
1721
R77 f269 27-03-1721: Aert Porters als man en momboir van Maria Vermulst, Laurens Raijmakers als
man en momboir van Peternella Vermulst en Willem Vermulst erffgenamen wijlen Hendrick Vermulst,
huijs, hoff en aengelag, groot 33R gelegen alhier in de Hinderstraet, wettelijck en erffelijck vercocht
aan Heer en Mr. Molenmakers, licentiaet in regten, cooppennigen en lasten 417-10-0.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Hr. en Mr. Antonij Molemakers, Petrus Joannes Lievens,
Maria Reijnders, de dienstbeden.
1710
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/19 14-03-1710: Andries Eijmberts, Lijsbetde vrouw, Berbera Jan Thomas
de moeder, Jenneken, Hendrien en Catelijn de kinderen.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/22 01-04-1709: Andries Eijmberts, Lijske de vrouw, Berbera Jan Thomas
de moeder, Jenneken, Jenneken, Catelijn en Hendrien de kinderen.
1700
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/21 01-04-1700: Andries Eijmbert Berckers.
1701
In de Hindertstraet
Verpondingen 678: Nu Jan Peters van Backel bij coop 1736.
Dirck Jan Goossens hoff groot 6R 7V.
1832
Kadaster A576: huis en erf, groot 05r 40e, de Beemd, klasse 7.
Eigenaar:
Johannes van de Ven.
Opmerking:
Chijnsboek Heer van Rixtel post 149, 161 en 205 zijn het zelfde huis.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f199 post 199 inv. 13 1787-1842.
Maria Antonij Bernards weduwe Izak Crooijmans met vijff kinderen genaamd, Willem, Ardina,
Petronella en Johanna bij versterff 1804 Crooijmans
nu Izak Aart Crooijmans bij transport Aarle 1790
nu Petronella, Anna en Johanna Vleminx bij versterff 1783
Willem Willemsen bij successie van Huijs en de Hoff, groot een loopen tot Aarle in ’t Dorp
rengenooten: Hendrik Peeters ter eenren d’ ergfgenaamen Michiel Miechielsen ter tweeden
Simon Driessen ter derden en den gemijnen straaten ter vierden zijden 1 capp is F 0-10-0
1792
Maatboek 12/13 nr. 560 Isak Croimans huis en omliggend hof, 30R in het Dorp.
1785
Verpondingen f54v: Nu de vier kinderen met name Theodora, Dina, Petronella
en Johanna Kroijmans bij versterf 1810.
Isak Aard Croijmans.
688
Hofstad met den hof 1L 45R 12V.
1775
R80 f190 17-05-1775: Isak, Pero en Jan Aart Crooijmans verkopen aan Anthonij Francis Swinkels en
Poulus Verbakel als voogden over de kinderen van Isak Hendrik Swinkels en Johanna Berkers, een ½
acker inde Engel met daar op staande huijsen hof groot 2L 21R 12V nr. 260, belast grond gewin chijns
9 duiten Heer van Lieshout en ½ een cijns 3 moerkens 5 st. boek van Gulde huijs.
1763
R79 f103 12-06-1763: Hendrina Swinkels, verkoopt aan Aart Krooijmans en zijn vier kinderen
Elisabet, Isak, Pero en Jan Krooijmans, 1/5 part in hoff stadt met hoff groot 1L 45R 12V. nr. 688. Belast
malder rogge kerk en 2 capaijnen in boek van Rixtel, aan Heer Helmond drie en half.
1739
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/31 01-10-1739: Francis Swinkels en de vrouw, Johanna en Griet de
meijden, Johanna, Goordina, Peternel en Hendrien de kinderen.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Isaak Crooijmans
kinderen Aard Croijmans
kinderen Aart Crooijmans
kinderen Aart Crooijmans
kinderen Aart Crooijmans
caamer bewoond
kinderen Aart Crooijmans
kamer bewoond
Francis Swinkels
kamer bewoond
Francis Swinkels
caamer bewoond
Francis Swinkels
caamer bewoond
Francis Swinkels
kamer bewoond
Bewoners no. 140 Hinderstraat
Isaak Crooijmans
Isak Aard Croijmans
Isak Crooijmans
Isak Aardt Crooijmans
Hendrik Vlemmings
staat leedigh
Hendrik Vlemminx
wed: Peeter Jan Franssen
Hendrik Vlemmings
wed. Peeter Jan Franssen
Hendrik Vlemmincx
wed: Peeter Jan Franssen
Henderick Vlemmincx
Peeter Jan Fransse
Jan Dirk Janssen
Peeter Jan Franssen
1736
Verpondingen f28: Francis Swinkels eijg.
688
hofstad metten hoff 1L 45R 12V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Francis Swinkels.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Jan Dirck Janssen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Francis Hendrik Swinckels, Joanna de vrouwe, Margriet
Peters, Jenneken van Deijnen de meijt, kinderen Isaaq, Joanna, Goordin en Peternel.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Jan Dirck Janssen, Peternel de vrouw, Catelijn, Dirck,
Anneken en Elisabet
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Jan Dirck Janssen, Preijn de vrouw, Catharina de dogter
1701
Inde Hindertstraet
Verpondingen 688: Francis Swinckels noe uxoris.
nu Isack Hendrick Baniers bij coop.
Jan Cornelis van Louw.
Hoffstadt met den hoff groot 1L 45R 12V.
1663
R74 f 201 03-04-1663: Sijmon Driessen als momboir over Margriet Ursala ende Catharina kinderen
van wijlen Bernart Librechts van Lingen en Anneke Janssen, nu de huijsvrouw Reijnier de Laij, op
22-09-1662 gepasseerd voor schepenen in Aerle, verkopen aan Jan Cornelissen van Hoff, huijs, hoff,
hofstadt en erffenis groot 4L gelegen in de Hinderstraet EZ. erfenis Cornelis van Dinter AZ. Hendrick
Cunemans.
1640
R73 f44v 19-12-1640: Henrick Willems man van Catharina Peters van Hoogstraten, Peter Jan
Bruijstens en Jan Willems ald momboiren van Dirck, Adam en en Anneken de kinderen van wijlen
Peter Frederik van Hoogstraten en Anneken Jacobs van Gent verkopen in het openbaar aan Thomas
Driessen ten behoeven van Bernart Lubbers van Langen. Huijs, hoff, lant en erffenisse in de Hijnde
straet. Belast cijns in boek van Rixtel.
1756
Inv. nr. 156 1737-1756 f202 post 238
Francis Swinckels ter tocht en Isaac Sijmen soon
ten erfrecht 1735
ex domo et orto cum duis attinentijs
IIII D vet IIII ort
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f202 post 238
Francis Swinckel ter tocht en Isaac sijn soon ten
erfrecht 1735
1 kijnd genaamt Gordijne
de 5 kinderen van
Isack Beniers bij coop
Jan Cornelis van Louw emptor
Ennelken Smets emtricx
de 4 kijnderen van Peeter Fredrick van Hoogstraten
ex domo et orto cum sius attinentijs
IIII D vet III ½ ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f202 post 238
Jan Cornelis van Hove emtor
Enneken Evert emptor
die vier kijnd Peter Fredricx van Hooghstraten
Anneken wed. Peter Fredricx ter tochte
ende die 7 kijnderen Peters voors. tot erffrecht
ex domo et orto cum sine attimenten
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f202 post 238
Petrus fq Frederici Jois
Catarina rlca lib tres
Fredrici p dicti videq Anna Maria et Petrus
Fredq fq et Adna fia Maria fia Jois Fredrici
Jois Fredrici loco duq Adami wiq trias
1507
Inv. nr. 132 1507 f202 post 238
Johanes fiq Jo. Moijen
ex pte Wil. De Withem
ex duabq 3 II s pti bq sith in Hijndt
III ort II pen.
qd Peti dci Reutte
II D et II as 3 as ps ort veth et morh
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 238
Petrus dcus Teuwe
Ardq fi Godi Cuip
ex II duabq pbq hers sith in Hindert
qd pris sui
de veth II D et duas 3 as po orth
Et II migt
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 238
Arnoldus filius quond Godi Carper
ex hers sitam Hijndert
quond Ny fi Ardi Rottia
Pte qtig cesq puis siu
de veth II ½ D et III miqh
1 ½ D et duas ttrias prh ort et
II mingh Hilla H. C.
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 238
Arnoldq fi quoda Godefdi Carper
De veth III D et III mer
ex hers sita in Hijndert
quoda pris sui Nycolaus fi Ardi Relemunt
terra pte
1832
Kadaster A588: huis en erf, groot 01r 88, de Koude Maas, klasse 8.
Eigenaar:
Peter Johannes van den Bogaart.
1832
Not. Helmond 125-107 28-12-1832: Jan van den Boogaard, verkoopt aan Peter Joannes van den
Boogaard, een huizinge, gelegen aan de Zuid Willemsvaart, EZ. bermsloot AZ. kinderen Jan Jansen,
EE. kinderen Hendrik van de Ven.
1818
Not. Aarle Rixtel 11-35 21-10-1818: Wilhelmus Ceelen verkoopt aan Peter Johannes van den
Bogaard, klompenmaker een huisje, hof en aangelag, separeerde zij op de middelsloot de nieuwe
waterloop groot 3L. AZ. Jan Martens EE. Bartel Ketelaars.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 226: Willem Ceelen huis nr. 57 in Broekstraat.
1832
Kadaster A591: huis, schuur en erf, groot 10r 20e, de Koude Maas, klasse 7.
Eigenaar:
kinderen van Jan Cornelis Janssen.
Opmerking:
1671 afgebrand, weer opgebouwd.
1813
Frans kadaster inv. 432 nr. 668: Johannes Cornelis Janssen huis nr. 56 Koudemaas.
1811
Not. Aarle Rixtel 4-30 17-09-1811: Jan Cornelis Jansen, bekend schuldig te zijn aan Francis Smits,
wonende te Eindhoven, als borg een huijs, hof en teul en graslanden, in de Braakstraat, groot 18 lopens,
EZ. Hendrik van de Ven, AZ. Dirk Peter Aards, EE. Antonij Berkers.
1792
Maatboek 12/13 nr. 571 Poulus Verbakel, huizinge en omliggend hov Kouwe maas.
1785
Verpondingen f135: Jan Cornelis Janssen.
666
Couwe maas met hof 8L 9R.
1771
R80 f107v 02-11-1771: Heer Gijsbert de Jong Heer van Beek en Donk, Benjamin de Jong, drossaard
van Beek en Donk, verkopen aan Poulus Verbakel, een schoone steene huijsinge, stallinge, hoff en
aangelag genaamd Coumaas, groot 8L 9R nr. 666.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Bewoners no. 149 Broekstraat
Paulus Verbakel
Jan Jansen getrouwd met dochter Hendrien Verbakel
Paulus Verbaakel
Paulus Verbaakel
Paulus Verbakel
Paulus Verbakel
Heer Gijsbertus Petrus en Benjamin de Jong
Jan Peeters
en drie kinderen van Heer Gualtheri
Heer Gerrard de Jong
Jan Peeters
Heer Gerrard de Jong
Jan Verstappen
dheer Gerrit de Jong
Jan Dirk Janssen
Heer Gerrit de Jong
Jan Dirk Janssen
Heer Gerrit de Jong
Jan Dirk Janssen
Joannes Porters
Arnoldus Jansse van de Laerschot
1736
Verpondingen f19v: Geertruij Porters bij coop 1743.
Sr. Joannus Poirters eijgen.
666
Cauw Maes metten hoff 8L 9R 17V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Arnoldus Jansse van de Laerschot.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Arnoldus Janssen van Laerschot, Anneken de vrouw,
Antonij de soon, Jan, Carel, Anne Marrij en Catharina de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Arnoldus Janssen van Laerschot, Anneken de vrouw,
Hendrick, Willemijn en Antonij.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/24 12-03-1718: Arnoldus Janssen van Laerschot, Anneken de vrouw,
Hendrick, Antonij en Willemijn de kinderen.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Arnoldus Janssen van Laerschot, Anneken de vrouw,
Hendrick het kint.
1701
Coudemaes
Verpondingen 666: Nu sr. Johannes Porters bij versteff 1732.
Sr Thomas Porters Couwenmaes alle het lant met de hoff.
groot 8L 9R 17V.
1676
R75 f137 29-05-1676: Aert Evert Swinckels en Wouter Janssen Roijacker als momboirs over Jo. Joanna
Conincx. Mr. Geerart Conincx en Heer en Mr. Geerart de Vries man van Jo Maria Conincx de
erfgenamen van wijlen Mr. Johan Conincx en Jo Henricxken van Berckel. Jo. Joanna Conincx krijgt het
sterfhuijs van wijlen Jan Conincx in het Dorp gelegen groot met hoff, boomgaerden, schuer,
brauwhuijs en aengelagh 2 ½ L.
1518
Rechterlijk Archief Helmond, Inventarisnummer 3802 akte 102128-12-1518: Ansem Ghijsbrechts soen van
der Asdonck heeft vercocht aan Alaert soen u.s. 6 mud rogge uit een huis met toebehoren te Aerle aen die
Coude Mazestraet neven erfe Daems die Lu en erfe Daems van Buydel. Voirt aen die gemeynen straten.
1756
Inv. nr. 156 1735-1747 f190 post 155
d Hr. Gerard de Jong bij coop
een voorkind van Thomas Porters gent. Jan
Eliz, relia Jo. Blattarts 1381
ex mansione de Caude Maese
IIIII D vet I den XVIII D ob vet
1736
Inv. nr. 156 1667-1735 f190 post 155
de 2/1 voorkijnderen van Thomas Porters, Jan en Hendrick
Thomas Porters bij coop bij evictie pro toto
d ’ Heer ende Mr. Gerard Connincx licentiaat der rechten
bij dijlinge pro medtie ende st. 1648
de erffgenaemen van Hr. Pauwels Connincx
Hr. Pauwels Connincx emptor per evictionem
Johan Longin verweckt bij Barbara dr. Jenneken Gerart Connincx
Jenneken ende Lijsken kijnderen Gerart Pauwels Connincx
ex mansione de Caude Maes
II ½ grote et ob vet
IIII st. III ort
1690
Inv. nr. 139 1620-1690 f190 post 155
Jenneken ende Lijsken 2 van de vijff kijnd Gerardt Pauwels Connicx
de vijff kijnd
Gerardt Pauwels Connicx bij delinge
ex mansione de Coude Maeze
IIII st. III ort
1620
Inv. nr. 135 1586-1620 f190 post 155
Gerardus fq Pauli p dti p. demisionem
V is et lib. 4
Paulus fq Thome Regis
Domicella dua Dobbelsteen
ex mansione
II ½ gr. S et o bo veth
Inv. nr. 132 1507 f182 post 155
Hencq fiq Jo. Sheen
ex pte liberij Rutgeri de Erp
ex mansione qd Jo. Blassart
idem ex bonis qd Kathe de Anelt
IIII ½ D veth
XVIII D ob veth
1507
1465
Inv. nr. 129 1447-1465 post 155
Hencq fiq Deijnaldi de Vladeracken
ex pte pris ex mansione qs Jo Blassaerts
de veth IIII ½ D
ide ex bonis qd Katne den Anelt
de veth I D et de veth XIX D et ob
Kantl : XVII Jordanij ………….III gr II D orth
1446
Inv. nr. 128 1421-1446 post 155
Henricus filius
Deijnaldus de Vladeraken filius Johis de Aarle
ex mansione Johannes Blassart
de veth IIII ½ D
idem ex bonis Karne de Anelt
de veth I D et
de veth XIX et ob
1420
Inv. nr. 127 1406-1420 post 155
Reijnaldq de Vladeracken fi Jo de Arle
ex mansione Eliz Jo Blassarts
1dem de veth
ex bonis Barhe de Anelt gr
1396
Inv. nr. 126 1381-1396 post 155
ite Elijsabeth relca Jo Blassarts
de mansione pristui
de veth IIII ½ D
de veth XIX D et ob
de veth IIII 1-2 D
1832
Kadaster A594: bouwland, groot 1b 32r 00, de Koude Maas.
Eigenaar:
weduwe Antoni Berkers.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel post 191inv. 13 1787-1842.
nu de wed. ter tochten en de kinderen ten
erfrechten als fo. 15- 16- 30- 31- 32- 59- 169
Antonij Jan Berkers bij dijlinge 1800
zoo als op fo. 15- 16- 30- 31- 32- 59- 169
nu Jan Rijnier Berkers bij transpt. Aarle 30-06-1753
ter tochte als voor
Dirik Gorts bij coopen van een stuk teullands groot
met den twee volgende partijen zesse loopen zaad
geleegen tot Aarle in ’t Dorp remgenooten den zelven
Derk Gorts ten eenre den Beemsteege ten
tweederen den gemijne straaten ten derderen
en den denzelven Gorts ten vierde zijden
I capp
1832
Kadaster A596: huis en erf, groot 04r 28e, de Koude Maas, klasse 7.
Eigenaar:
weduwe van Antoni Berkers.
1799
R84 24-06-1799: Tomas Jan Rijnier Berkers, wonende te Helmond verkoopt aan zijn broeder Antonij,
1/5 part huis, hov en aangelag groot 2L 9R 2V nr. 668
1792
Maatboek 12/13 nr. 562 Jan Renbier Berkers, voor huis en omlinggende hof 40R.
1785
Verpondingen f58v: Goord Berkers, Hend. Roiackers getrouwd met Hendrien Berkers.
Hendrikus en Antonij Berkers voor 4/5 part.
Jan Reijnier Berkers ter togte.
668
Hofstad met den hof 2L 9R 2V.
1785
Verpondingen f63v: Thomas Andries Berkers bij transp. 1771.
686
bieshorst 3L 41R 14V.
1753
R79 f15v 30-07-1753: Heer Hendrik Porters, coopman, wonende te Dusseldorph, treed op voor
Christiaan Theodorus, Anna, Geertruijda en Frans Wilhelm Porters, zijn 4 kinderen voorn. verwekt bij
Johanna Judith Spee, verkopen aan Jan Reijnier Berkers, een huijs, hoff en aangelagh, in het Dorp
gelegen, aant Markt veld groot 2L 9R 2V. nr. 668.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
Jan Reinier Berkers
Jan Reinier Berkers
kaamer ook bewoond
Jan Rijnier Berkers
Jan Rijnier Berkers
kamer bewoond
Jan Reijnier Berkers
kamer bewoond
Jan Reijnier Berkers
kamer bewoond
Hendrikus Porters
Hendrikus Porters
camer bewoond
Hendericus Porters
camer bewoond
Hendricus Poerters
camer bewoond
Bewoners no. 134 het Dorp
Jan Reinier Berkers
Jan Reinier Berkers
Jan Reinier Berkers
Jan Rijnier Berkers
Jan Rijnier Berkers
staat ledigh
Jan Reijnier Berkers
Hendrik Jan Scheepers
Jan Reijnier Berkers
Jurrianus de Kock
Dirk van de Couwenberg en Goord van der Linden
Dirk van de Couwenberg
juffr. Maria Geertruda Porters
Dirk van de Couwenbergh
juffr. Maria Geertruda Porters
Antonij Baltus
Andries van Lierop
1736
Verpondingen f26: Hendricus Porters eijg.
668
hofstat metten hoff 2L 9R 2V.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: sr. Hendricus Porters.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/29 20-09-1736: Antonij Baltus.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/28 01-10-1735: Antonij Baltus, Catelijn de vrouw.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/25 01-10-1721: Antonij Baltus, Catelijn de vrouw, Maria, de dogter,
Peeter Aerts een hun kint.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. 14/23 01-04-1715: Antonij Baltus, Catelijn de vrouw.
1701
Coudemaes
Verpondingen 668: Nu sr. Hendricus Porters bij versterff 1732.
Sr Thomas Porters.
Hoffstadt met den hoff groot 2L 9R 2V.
1676
R75 f136 19-05 1676: Dirck Goorts treed op van Hendrick Laureijnssen man van Jenneken Janssen.
Hendrick Laureijnssen verkoopt aan Dirck Goorts de ½ van een huijs, hoff, schuere, stallingen en
aengelagh, groot 10L. in het Dorp gelegen. AE. de Cauw Maess en wed. Willem Coolen. Item weijvelt
Bieshorst.
1832
1832
Kadaster A597: huis, groot 00r 86e, de Koude Maas, klasse 7.
Kadaster A598: huis en erf, groot 03r 23e, de Koude Maas, klasse 3.
Genaamd:
de Drie Lelien.
1842
Chijnsboek Heer van Rixtel f188 post 88 inv. 13 1778-1801: Hendricus, Francis en Gordina
kinderen van Goord van Duijnhoven
in egt verwekt bij Elisabet Wagemans
Hendrik Wagemans bij transport 1012-1767 ter ogte
nu Elisabeth Wagemans getrouwd met Dirk Goorts
van Duijnhoven ten ervregten
Willem Wagemans bij coop van huijs en hoff, groot zesse roeijen gelegen tot Aarle in ’t Dorp
Gemijnen straaten ter eenre Hr. en Mr. Hendrik Veerbeek ter tweede en derde ende Hendrik Peeter
Ceelen ter vierden zijden
1 ½ is f 1-8-0
1801
R84 f180 21-02-1801: Johannes Hendrikus van de Kerkhof, verklaar nader van bloede te zijn als de
kinderen van wijlen Elisabeth Hendrik Wagemans, een steene huizinge, bestaande verscheide
vertrekken, kelder, hof en grond waar de boere huizinge op is staande int Dorp van ouds genaamd de
drie Lelien, in verpondingen nr. 600, groot 18 10 voet. Welke voors. goederen Herman Goossens
publikelijk verkocht zijn op 23-06.
1800
R84 f138 23-06-1800: Jan Janse van Duijnhoven en Jan Neervens, als voogden nu wijlen Hendrik
Wagemans aangestelde voogden over de goederen wijlen Goord Dirk van Duijnhoven, verkopen aan
Hermanus Goossens, een welter nering staande huisinge bestaande in verscheide vertrekken, kelder en
grond waar de boere huizinge op is staande int Dorp van ouds genaamd de drie Lelien, in verpondingen
nr. 600, groot 18R 10 voet.
1785
Verpondingen f55v: Johannes van de Kerkhof bij vernadering 1801
Hermanus Goossens bij transp. 23-06-1800
Hendrik Wagemans ter togte
600
Hofstad en hof 18R 10V.
1767
R80 f2 10-12-1767: Walraven, Hendrik en Willem Waagemans, Antonij Deckers man van Elisabeth
Waagemans, wonende te Helmont, Johanna Waagemans, geassisteerd met Elardus Albertus Rovers,
wonende te Lieshout en Jan Canters man van Maria Waagemans, wonende te Beek en Donk, allen
erfgenamen van wijlen Jan Waagemans en Johanna Coolen, verkopen haar broeder Hendrik
Waagemans, een huijs, schuur, stal met een neerhuijsinge, hofstad en hof nr. 600.
1786
1781
huis eigenaar
Bewoners no. 132 het Dorp
Hendrik Wagemans
Hendrik Wagemans ander huijs Jan Aart Corsten
deeze woning voor heen gemaakt van een stal en bakhuijs
Hendrik Wagemans
Hendrik Wagemans
kamer bewoond
kinderen Hendrik Vlemmings
ander huijs bewoond
Jan Aard Corsten gemaakt van stal en bakhuijs
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
Hendrik Wagemans
Hendrik Wagemans
kamer bewoond
Elias Moises joad
ander huijs sijnde van bakhuijs de woning gemaakt bewoond
Arnoldus Verschuuren
Hendrik Wagemans
Hendrik Wagemans
kamer bewoond
Elias Moisis joodt
bakhuijs bewoond
Jan Dirk Janssen
Jan Waagemans en sijne kinderen
Jan Waagemans en sijne kinderen
bakhuijs bewoond
Jan Dirk Janssen
Jan Wagemans
Jan Wagemans
bakhuijs bewoond
Arnoldus van der Blaak
Jan Wagemans
Judocus Verouden
bakhuijs bewoond
Antonij Janssen
Jan Wagemans
Jan Wagemans
benede huijs
Walrave Wagemans
Jan Wagemans
Jan Wagemans
Jan Wagemans
Jan Wagemans
Dorp
1736 Verpondingen f25v: de kind: van Hendrik Wagemans en Jan Wagemans
600
hofstad en hoff 18R 10V.
1736 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Jan Wagemans.
1735 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/28 01-10-1735: Jan Wagemans, Walravens de soon, Elisabeth, Willem
en Joanna de kinderen.
1721 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/25 01-10-1721: Jan Wagemans, Jenneke de vrouw, Walravis, Hendrick
en Willem.
1718 Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/24 12-03-1718: Johan Wagemans.
Rixtel
1701 Verpondingen 600: Nu de kinderen.
nu Hendrick en Johan Wagemans.
Willem Wagemans.
Hoffstadt ende hoff groot 18R 10V.
1699 R76 f238 09-02-1699: Taxatie over de Cleijne Couwe Maesse groot 8L door Hr. Geerard Conincx. En
vernadert op 13-08-1692, Willem Wagemans en zijn huijsvrouw aan Antonij Gasper Verouden.
1664 Cijnsregister huis van Rixtel BHIC toegang 281 inv.nr. 12 97 1664:
Jan Gerart Conincx bij coop
vuijt huijsken hoff tot Aerle
in het Dorp groot ses roijen u.l. die gemeijnen straet a.l. en u.f. den eijgenaer u.f. Willem Jan Aerts 28 st.
huis, groot 00r 37e, de Koude Maas, klasse 8.
weduwe van Wilhelmus Ceelen.
1832
Kadaster A599
Eigenaar:
1799
R84 f88v 11-01-1799: Francis Peter Kroimans, wonende te Mierlo, Hendricus Peter Kroimans en
Jacob Smits man van Maria Peter Kroimans, verkopen aan Wilhelmus Ceelen en Peter Verschuuren,
⅓ part huizinge en aangelag in het Dorp nr. 596, groot 35 roeden 10 voeten.
1795
Heilige Geest van Aarle 22/131 1795-1797 f4v: Antonij Francis Swinkels jaarlijks 3. 15 uit huis en erve
int Dorp.
1791
Heilige Geest van Aarle 22/129 1789-1791 f3v: Ant: Francis Swinkels jaarlijks 3. 15 uit huis en erven
int Dorp voor scheepenen 28-02-1563 11-5-0.
1785
Verpondingen f120: Antonij Swinkels bij successie 1788.
596
½ hofstad en hof voor de helft 18R 17 ½ V.
1785
Verpondingen f120v: W. Ceelen & Peter Verschuuren bij koop 1799.
Francis & Hendrikus Peter Kroimans en Jacob Smits.
get: met Maria Peter Kroimans ijder voor ⅓.
Antonij Swinkels bij successie 1788.
Jan Croijmans voor ⅜ parten.
596
½ Hofstad en hof grt. geheel 37R 10V.
Jan Hendrik Kets.
596
½ Hofstad en hof voor de ½ 18R 17 ½ V.
1771
22/101 f167 1772: De provisoren den Armen Taafel van Aerl. Voor tierentij koussen voor de kinderen
van Maria Philipse van Rijt met maakloon samen 8-13-0.
1762
Heilige Geest van Aarle 22/121 1762-1764 Ontvangen f5: Erfgenaamen Anneke Antonij van Osch,
jaarlijkx 3 gulden 15 stuivers, uijt huijs en erve int Dorp 11-5-0.
1753
Heilige Geest van Aarle 22/119 1753-1755 Ontvangen f5: Erfgenamen Anneke Antonij van Osch,
jaarlijkx 3 gulden 15 stuivers uijt huijs en erve int Dorp 11-5-0.
1750
R78 16-01-1750: Pero Vermulst verkoopt aan Francis Swinckels, ¼ part in een huijs, hof en aengelagh
in het Dorp, groot 37R 10V.
1771
huis eigenaar
wed: Francis Swinkels ⅔ en kinderen
Pero Crooijmans ⅓
wed: Francis Swinkels voor ⅔
Pero Croijmans voor ⅓
wed: Francis Swinkels voor ⅔
Pero Croijmans voor ⅓
wed: Francis Swinkels voor ⅔
1766
1761
1751
1746
wed: Francis Swinkels
wed: Francis Swinkels
Francis Swinkels
Anneke Antonij van Osch
1741
Anneke Antonij van Os
1736
Anneke Antonij van Os
camer bewoond
1736
Verpondingen 25: Nu erfgenaamen.
Anneken dogter Antonij van Os eijg.
596
hofstad en hof 37R 10V, de helf overgeboekt aan Francis Swinkels. f28.
1736
Verpondingen f28: Francis Swinkels eijgen.
596
½ hofstad en hof groot voor de ½ 18R 17 ½ V
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Anneken Antonij van Os.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Elsken Hendrix.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: wed. Jan van Deijnen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/28 01-10-1735: Elsken Hendricx, Berbera en Hendrick de kinderen.
1735
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/28 01-10-1735: wed. Jan Janssen van Deijnen, Catarina en Dirck de
1786
1781
1776
Bewoners no. 130 het Dorp
wed: Pero Crooijmans, Dielis Smits
en Jan Coolen
Hendrik den Reijd en Jan Coolen
wed: Pero Croijmans
Hendrik de Rijt en wed: Jan van der Heijden
wed: Pero Croijmans, vrouw van Hendrik Philipse van de
Rijt wed: kinderen Pero Croijmans voor ⅓ en Hendrik
Scheepers
wed: van Lierop, Hendrik Creijvelt en Pero Crooijmans
Dilis van Lierop, vrouw Colbragts en Pero Crooijmans
wed: Antonij Rijnders en Antonij Crooijmans
Jan Adriaan Simons en kinderen Francis Jaspers van der
Linden
Jan van Deijnen, Adriaen Tonij Aarts Huijbers en Elsken
Hendrix
Jan van Deijnen
Elske Hendrix
kinderen.
1731
Heilige Geest van Aarle 22/118 1731-1734 Ontvangen f8v: Anneken Antonij van Osch, jaerlijks 3
gulden 15 stuivers uijt huijs en erven int Dorp voor schepenen van Aarle 28-02-1563.15-0-0.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/25 01-10-1721: Antonij van Osch, Preijn de vrouw, Maria, Anneken,
Eijtje, Tonij en Joanna de kinderen.
1721
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/25 01-10-1721: Jan Janssen van Deijnen, Petronel de vrouw, Hendrick,
Jenneken en Maria de kinderen.
1719
Heilige Geest van Aarle 22/118 1719-1720 Ontvangen f7v: Dirck Antonis van Osch, jaerlijx 3 gulden
15 stuivers uijt huijs en erve int Dorp, voor schepenen van Aerle 28-02-1563. 7-10-0.
1718
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/24 12-03-1718: Antoni Dircx van Osch, Perijn de vrouw, Maria de
dogter, Anneken, Eijtje, Tonij en Joanna de kinderen.
1717
Heilige Geest van Aarle 22/117 1717-1718 Ontvangen f6v: Dirck Antonis van Osch jaerlijcx 3 gulden
15 stuijver uijt huijs en erve int Dorp voor schepenen van Aerle 28-02-1563 7-10-0.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/23 01-04-1715: Anthonij Dirckx van Osch, Pereijn de huijsvrouw,
Martinus, Marrij, Anneken, Ida, Thonij en Joanna.
1715
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/23 01-04-1715: Jan Janssen van Deijnen, Peternel de vrouw, Hendricus
en Jenne Maria de kinderen.
1711
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/23 01-04-1711: Antonij Dircx van Osch.
1709
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/22 01-04-1709: Antonij Dircx van Osch, Perijn de vrouw, Martinus,
Maria, Anneken en Eijtjen de kinderen.
1700
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/21 01-04-1700: Tonij Dircx van Osch.
1701
1693
Rixtel
Verpondingen 596: Nu Maria en Antoni van Os bij versterff voor ½.
en Francis Swinkels noe uxoris voor ¼ part.
den selve ¼ bij transp 16-01-1750.
nu Anneken dogtere Antonij van Osch.
nu Antonij Dircx van Osch bij versterff.
Dirck Antonis van Osch.
Hoffstadt en hoff groot 37R 10V.
Heilige Geest van Aerle 22/117 91-01-1693: Dick Antonis van Osch jaerlijx 3 gulden 15 stuijvers
12-16-0.
huis, schuur en erf, groot 07r 40e, de Koude Maas, klasse 7.
weduwe van Dirk Peter Aarts.
1832
Kadaster A602
Eigenaar:
1792
Maatboek 12/13 nr. 564 wed. Hendrik Verbakel huis en hof, Dorp.
1786
R81 f187v 20-02-1786: Dirk Peter Aards verkoopt aan Hendrik Verbakel, een huijzinge, stallinge, hof
en aangelag, gelegen omtrent het Dorp, groot 3L. nr. 671. AZ. Jan Reijnier Berkers.
1786
R81 f186 17-03-1786: Huijbert van de Vrande, Hendrik Wagemans man van Peternel van de Vrande,
Poulus, Annemie en Wilm van de Vrande, verkoopt aan Dirk Peeter Aards een huijsinge, stallinge, hof
en aangelag, gelegen omtrent Dorp, groot 3L. nr. 671.
1785
Verpondingen f56: wed. Hendrik Hendrik Verbakel bij coop 1786.
Dirk Peter Verbakel bij coop 1786.
kinderen Francis van de Vrande.
671
campke aan de Couwemaas 2L 13R 1V.
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1751
1746
1741
1736
huis eigenaar
wed: Hendrik Verbakel
kinderen Francis Jan Vranden
wed: Francis Jan Vranden
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Coenraat Coolen
Coenraat Coolen
Coenraat Coolen
Cornelis Reijnder
Bewoners no. 133 het Dorp
staat ledig
kinderen Francis Jan Vranden
wed: Francis Jan Vranden
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jan Franssen
Francis Jansen Franssens
1736
Verpondingen f26: Cornelis Reijnders.
671.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Cornelis Reijnders.
1736
Hoofd Gemaallijsten inv. nr. 41/29 20-09-1736: Francis Jan Franssen.
1726
R77 f337v 07-10-1726: Maria Rogierssen van Deursen wed. van Hendrick Coolen, verkoopt ½ huijs
en aangelag, genaamt het Campken gelegen in het Dorp aan de Cauwen maes , groot 2L 13R aan
Coenraet soone Hendrick Coolen.
1725
R77 f326 27-11-1725: Maria Rogierssen van Deursen weduwe van Hendricx Coolen, de ½ in een huijs
en aangelag, genaamd het Campken, gelegen in het Dorp,in de Cauwe maes, groot 2L 13R, verkoopt
aan Willem soone Hendricx Coolen.
1725
R77 f327v 27-11-1725: Willem soone Hendrick Coolen verkoopt ½ huijs en aangelag, genaamd het
Campken, in het Dorp gelegen aan de Cauwe maes, groot 2L 13R, verkocht aan Cornelis Rijnders,
wonende te Stiphout.
1701
1647
Coudemaes
Verpondingen 671: Cornelis Rijnders en Coenraet Coolen bij coop 1732.
Kampken groot 2L 13R 14V.
R73 f8 26-01-1647 : Ambrosius Jacobs, wonende te Helmont, verkoopt aan Willem zoon Nicolaes
Coolen een woonhuijs, hoffstadt, hoff, boomgart en aengelag, groot 3L. 25R. in de parochie van Aerle
ter plaatse Coude Maesse.