Monthly Factsheets

Commentaren

Transcriptie

Monthly Factsheets
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
India Focus Fund Y-Euro
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Benadering en stijl
Kenmerken van het fonds
Amit Goel streeft ernaar een outperformance te genereren, voornamelijk via
aandelenselectie in India. De activaspreiding per sector of marktkapitalisatie is
hoofdzakelijk het gevolg van deze bottom-up aanpak. Hij geeft de voorkeur aan
redelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven met schaalbare bedrijfsmodellen waarvan
het management op een sterk trackrecord kan bogen. Hij houdt ook de macroindicatoren in het oog, vooral voor cyclische bedrijven, om hun positie in de cyclus
beter te begrijpen. De portefeuille heeft doorgaans een hoge actieve geldcomponent.
Zijn voorkeur voor kwaliteitsaandelen leidt echter tot een defensievere bèta dan in de
referentie-index.
Introductiedatum: 23.08.04
Fondsbeheerer
: Amit Goel
Aangesteld voor het fonds: 31.03.16
Jaren bij Fidelity: 11
Fondsomvang: € 1.411m
Aantal participaties in fonds*: 55
Referentievaluta fonds: Amerikaanse dollar (USD)
Domicilie fonds: Luxemburg
Juridische structuur fonds: SICAV
Beheermaatschappij: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitaalgarantie: Nee
*De posities zijn gedefinieerd op pagina 3 van dit infoblad, in het gedeelte "Hoe gegevens
worden berekend en voorgesteld".
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Feiten over de aandelencategorieën
• Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau.
• Ten minste 70% belegd in de aandelen van Indiase ondernemingen die genoteerd
zijn in India, en in die van niet-Indiase ondernemingen die een aanzienlijk deel van
hun activiteiten uitvoeren in India.
• Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en
activaklassen van het fonds.
• Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om
extra kapitaal of inkomsten te genereren, conform het risicoprofiel van het fonds.
• Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en
beleggingsbeleid.
• Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek
uitbetaald aan de aandeelhouders.
• Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en
verkocht.
• Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in
het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden
beschouwd als een langetermijnbelegging.
Er kunnen nog andere share classes beschikbaar zijn. In het Prospectus vindt u hierover meer
details.
Onafhankelijke beoordeling
Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie
De informatie in dit hoofdstuk is de meest recente informatie op het moment van publicatie. Nadere
informatie vindt u in de glossary bij deze factsheet. Doordat sommige kredietbeoordelaars hun
beoordelingen baseren op in het verleden behaalde resultaten, zijn dit geen betrouwbare
indicatoren voor resultaten in de toekomst.
Deze risico-indicator is overgenomen uit het document met essentiële
beleggersinformatie aan het einde van de betrokken maand. Omdat hij kan worden
bijgewerkt tijdens een maand, verwijzen wij naar het document met essentiële
beleggersinformatie voor de meest recente gegevens.
FERI-rating:
Introductiedatum: 12.09.13
NVW-koers in valuta aandelenklasse: 19,05
ISIN: LU0936579852
SEDOL: BCFFPK8
WKN: A1W4TP
Bloomberg: FFINFYE LX
Sluiting van de handel: 12:00 Britse tijd (of 13:00 Centraal-Europese tijd)
Dividendbeleid: Dividenduitkering
Uitkeringsfrequentie: Jaarlijkse herbelegging
Cijfer voor de lopende kosten per jaar: 1,22% (30.04.16)
Het OCF houdt rekening met jaarlijkse beheerkosten per jaar: 0,75%
(C)
• De risicocategorie is berekend op basis van historische behaalde resultaten.
• De risicocategorie is niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het
toekomstige risicoprofiel van het fonds, is niet gegarandeerd en kan in de loop van
de tijd veranderen.
• De laagste categorie betekent niet dat de belegging "zonder risico" is.
• Het risico- en opbrengstprofiel is ingedeeld volgens het niveau van historische
schommeling van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse, en binnen deze
indeling betekenen categorieën 1-2 een laag niveau van historische
schommelingen, 3-5 een gemiddeld niveau en 6-7 een hoog niveau.
Belangrijke informatie
Wij raden u aan om de Essentiële Beleggersinformatie te lezen alvorens te besluiten
tot enige belegging.Detail over waar u de Essentiële Beleggersinformatie kunt vinden
vindt u onderaan deze factsheet. De waarde van beleggingen en de eruit
voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg
niet (volledig) terug te krijgen. Als de eigen valuta van een belegger verschilt van de
valuta van de fondsbeleggingen, kan het fondsrendement worden beïnvloed door
schommelingen in de wisselkoersen. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden
tot grotere winsten of verliezen in het fonds. Liquiditeit is een maatstaf van het gemak
waarmee een belegging kan worden omgezet in contanten. In bepaalde
marktomstandigheden kan het moeilijker zijn om activa te verkopen.
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers; particuliere
beleggers dienen zich er niet op te baseren.
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Deze cijfers hebben betrekking op de resultaten uit het verleden van het fonds, dat geen garantie voor de toekomst bieden. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende
inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen.
Rendementsvergelijker(s)
Peergroup
Morningstar GIF Equity India
Markt Index van 01.05.09
MSCI India Index Capped 8% (N)
De marktindex dient alleen ter vergelijking, tenzij specifiek anders is vermeld onder "Doelstellingen en beleggingsbeleid" op pagina 1. Dezelfde index is gebruikt in de positioneringstabellen in dit infoblad.
Indien de invoeringsdatum van de huidige marktindex na de introductiedatum valt, is zijn volledige geschiedenis beschikbaar bij Fidelity.
Rendement voor 12 maanden in EUR (%)
Cumulatief rendement in EUR (herleid tot 100)
Fonds
Index
Fonds
Index
De resultaten die zijn weergegeven zijn die van de laatste vijf jaar (of sinds de introductie in geval
van fondsen die in die periode zijn geïntroduceerd).
Rendement voor kalenderjaren in EUR (%)
Volatiliteit & risico (3 jaar)
Jaarlijkse volatiliteit: fonds (%)
19,71
Jaarlijkse alfa
5,37
Relatieve volatiliteit
1,03
Beta
1,01
Sharpe-ratio: fonds
1,26
Jaarlijkse tracking error (%)
4,11
Informatieratio
1,54
R2
0,96
Deze begrippen zijn gedefinieerd in de verklarende woordenlijst van dit infoblad.
Fonds
Index
Rendement tot 30.09.16 in EUR (%)
5 jaar
Sinds
12.09.13*
1 maand
3 maanden
YTD
1 jr
3 jr
Fonds, cumulatieve groei
-1,6
4,7
4,4
7,0
94,6
-
90,5
Index, cumulatieve groei
-1,8
5,0
3,9
5,9
66,5
57,1
63,7
Fonds, groei op jaarbasis
-
-
-
7,0
24,8
-
23,5
Index, groei op jaarbasis
-
-
-
5,9
18,5
9,5
17,5
A-USD
57
62
52
56
48
37
Totaal aantal fondsen
86
85
82
82
75
62
Kwartielclassificatie**
3
3
3
3
3
3
Classificatie binnen peergroup
De fondsresultaten en –volatiliteit en de risicowaarden zijn afkomstig van Fidelity. De resultaten zijn exclusief instapkosten.
Basis: verschil tussen de nettovermogenswaarden met herbelegde inkomsten, in EUR, na aftrek van kosten.
De marktindexen zijn afkomstig van RIMES, en de andere gegevens zijn afkomstig van externe leveranciers zoals Morningstar.
*Begindatum van de resultaten.
**De kwartielrang verwijst naar de resultaten in de loop van de tijd op een schaal van 1 tot 4. Rang 1 betekent dat het product is ingedeeld in de top 25% van het
sample, enzovoort. De indelingen zijn gebaseerd op een performance-overzicht dat is opgenomen in de peergroup. In overeenstemming met de methodologie van de
Beleggingsmaatschappij (Investment Association) kan dit overzicht een uitbreiding van het trackrecord bevatten van een oudere aandelenklasse. Het overzicht heeft
mogelijk geen betrekking op dezelfde klasse als in dit infoblad.
2
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Inleiding
Hoe gegevens worden berekend en voorgesteld
Dit infoblad bevat informatie over de samenstelling van het fonds op een
bepaald tijdstip. Het biedt u meer inzicht in de posities die de
fondsbeheerder heeft ingenomen om de doelstelling van het fonds te
bereiken.
De gegevens over de portefeuillesamenstelling worden berekend en
gepresenteerd volgens enkele algemene principes, die hieronder zijn opgesomd.
- Samenvoeging: alle beleggingen, inclusief derivaten, die verbonden zijn
aan dezelfde uitgevende onderneming, zijn gecombineerd tot een
totaalpercentage voor elke onderneming. Naar deze totale participatie wordt in dit
infoblad verwezen als een positie. Indien een onderneming in twee
verschillende landen wordt genoteerd, kan elke notering worden ingedeeld als een
aparte uitgevende onderneming. Beursverhandelde fondsen (Exchange
traded funds, ETF's) en derivaten op ETF's worden behandeld als afzonderlijke
effecten – dus niet samengevoegd.
De onderstaande tabel van de aandelenblootstelling biedt u een
algemeen overzicht van het fonds. De tabel toont welk percentage van het
fonds is belegd op de markt. Hoe hoger het cijfer, hoe meer het fonds zal
participeren in marktstijgingen (of –dalingen).
De definities bieden een uitvoeriger verklaring van de afzonderlijke
elementen in de tabel.
- Categorisatie: voor samengevoegde beleggingen gebruiken we de
onderliggende attributen van de onderliggende uitgevende onderneming
of gewone aandelen om de geschikte sector, het marktkapitalisatiesegment en het
geografische gebied te bepalen.
De blootstellings- en positioneringstabellen op pagina 4 splitsen het fonds
uit in een aantal verschillende overzichten, die elk een ander perspectief
op de beleggingen van het fonds bieden.
- Derivaten: alle derivaten zijn opgenomen op basis van hun blootstelling en zijn,
indien nodig, delta-aangepast. Delta-aanpassing drukt derivaten uit in termen van
het equivalente aantal aandelen dat nodig zou zijn om hetzelfde
rendement te genereren.
- Korfeffecten: effecten die een aantal bedrijfsaandelen vertegenwoordigen – zoals
indexfutures of opties – worden mogelijk toegewezen aan een categorie (zoals een
land). Anders worden ze opgenomen in de categorie “Andere index / Niet
geclassificeerd”.
Aandelenblootstelling (% NAV Fonds)
Posities
(% NAV Fonds)
Aandelen
97,3
Overige
0,0
Cash
2,7
Definitie van termen:
Aandelen: het percentage van het fonds dat momenteel belegd is op de aandelenmarkt.
Overige: de waarde van andere beleggingen dan aandelen (exclusief liquiditeitenfondsen), uitgedrukt als een percentage van het totale netto fondsvermogen.
Niet-belegde liquiditeiten: dit is 100% min de Aandelenblootstelling van het fonds en min Overige. Zo blijft enkel de resterende liquiditeitenblootstelling die niet belegd is in
aandelen of via derivaten over.
% Totaal netto fondsvermogen: de gegevens worden gepresenteerd als een percentage van het totale netto fondsvermogen (de waarde van alle activa van het fonds na aftrek
van verplichtingen).
Actief geld
Actief geld
45,6%
Dit is de som van de overwogen posities van het fonds (inclusief effectieve contanten) in vergelijking met de marktindex.
3
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Sector-/Industrieblootstelling (% NAV Fonds)
Sector GICS
Financiën
Informatietechnologie
Luxe-consumentengoederen
Energie
Gezondheidszorg
Basis-consumentengoederen
Industrie
Materialen
Nutsbedrijven
Telecommunicatiediensten
Vastgoed
Totale sectorblootstelling
Andere index / Niet geclassificeerd
Totale aandelenblootstelling
Fonds
Index
27,0
15,0
14,3
9,0
8,9
8,0
6,8
4,4
2,0
1,3
0,7
97,3
0,0
97,3
20,7
16,8
14,5
9,3
10,5
9,7
6,2
7,4
2,0
2,7
0,0
100,0
0,0
100,0
Marktkapitalisatieblootstelling (% NAV Fonds)
Relatief
EUR
> 10 miljard
5-10 miljard
1-5 miljard
0-1 miljard
Totale marktkapitalisatieblootstelling
6,3
-1,8
-0,3
-0,3
-1,6
-1,8
0,6
-3,1
0,0
-1,4
0,7
Index / Niet geclassificeerd
Totale aandelenblootstelling
Fonds
Index
Relatief
67,9
7,7
15,1
6,6
97,3
61,8
20,3
17,1
0,0
99,2
6,1
-12,6
-2,0
6,6
0,0
97,3
0,8
100,0
Landenblootstelling (% NAV Fonds)
Fonds
Index
India
VS
96,8
0,6
100,0
0,0
Totale landenblootstelling
97,3
100,0
Andere index / Niet geclassificeerd
Totale aandelenblootstelling
0,0
97,3
0,0
100,0
Relatief
-3,2
0,6
Belangrijkste posities (% NAV Fonds)
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD
INFOSYS LTD
HDFC BANK LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
TATA MOTORS LTD
ITC LTD
SUN PHARMACEUTICAL IND LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
Sector GICS
Land
Fonds
Index
Relatief
Financiën
Informatietechnologie
Financiën
Informatietechnologie
Energie
Luxe-consumentengoederen
Basis-consumentengoederen
Gezondheidszorg
Luxe-consumentengoederen
Industrie
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
9,0
7,2
7,0
5,5
5,4
4,8
4,6
3,9
3,7
3,1
7,9
8,0
0,0
5,1
6,2
4,3
3,6
3,2
2,6
2,0
1,1
-0,8
7,0
0,4
-0,9
0,5
1,0
0,7
1,1
1,1
Belangrijkste overwogen posities (% NAV Fonds)
Fonds
HDFC BANK LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
EDELWEISS FINANCIAL SRVS LTD
TATA COMMUNICATIONS LIMITED
ICICI BANK LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
7,0
2,9
2,0
2,1
1,3
1,3
2,5
3,7
9,0
3,1
Index
Relatief
0,0
0,8
0,0
0,7
0,0
0,0
1,2
2,6
7,9
2,0
7,0
2,1
2,0
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
Belangrijkste onderwogen posities (% NAV Fonds)
Fonds
AXIS BK LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
YES BANK
STATE BANK INDIA
DR REDDYS LABS LTD
ASIAN PAINTS INDIA LTD
EICHER MOTORS LTD
BHARTI AIRTEL LIMITED
WIPRO LTD
NTPC LTD
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Index
Relatief
4,0
2,0
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,1
-4,0
-2,0
-1,7
-1,7
-1,6
-1,5
-1,5
-1,4
-1,3
-1,1
Positieconcentratie (% NAV Fonds)
Top 10
Top 20
Top 50
Fonds
Index
54,0
73,7
96,9
47,3
64,5
90,4
Definitie van termen:
Index: de index die wordt gebruikt in de positioneringstabellen op deze pagina is dezelfde index die is gedefinieerd in de Rendementsvergelijker op pagina 2 van deze factsheet.
Belangrijkste posities: de bedrijven waarin de grootste percentages van het totale netto fondsvermogen daadwerkelijk zijn belegd. Posities in andere fondsen - inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of
trackers) – kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie “Andere index / Niet-geclassificeerd” die niet zal worden opgenomen.
Belangrijkste overwogen en onderwogen posities: posities die het grootste relatieve gewicht hebben ten opzicht van de index. Posities in andere fondsen - inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers)
– kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie “Andere index / Niet-geclassificeerd” die niet zal worden opgenomen.
Positieconcentratie: illustreert de weging van de belangrijkste 10, 20 en 50 posities in het fonds en de weging van de belangrijkste 10, 20 en 50 posities in de index. Zij probeert niet het samenvallen van
eigendom van effecten tussen fonds en index te tonen.
De gebruikte sector-/industrieclassificatie (zijnde GICS, ICB, TOPIX of IPD) varieert per fonds. Volledige beschrijvingen van GICS, ICB, TOPIX en IPD zijn te vinden in de verklarende woordenlijst.
4
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Toekenning
De resultatenverdeling is opgesteld in de onderstaande valuta. Voor fondsen met meerdere aandelenklassen weerspiegelt de opbrengstverdeling het totale
rendement over alle aandelenklassen. Zij kan dus afwijken van de gepubliceerde opbrengst voor een bepaalde aandelenklasse. Houd bij het gebruiken van
de analyse voor afgedekte aandelenklassen rekening met het feit dat de verdeling is weergegeven vóór de impact van de afdekking.
De bijdragen in de tabellen zijn weergegeven vóór de toepassing van kosten. Indien er kosten worden toegepast, is hun effect opgenomen in de categorie
“Overige” in de tabellen en zal het ook worden weerspiegeld in het fondsrendement.
Alle beleggingen, inclusief derivaten, die verbonden zijn aan dezelfde uitgevende onderneming zijn gecombineerd en vormen een totaalpercentage voor elke
uitgevende onderneming.
De sector-/industrie- en landenbijdragetabellen (indien van toepassing) tonen maximaal elf individuele sectoren/industrieën of landen. Voor fondsen die in
meer dan elf sectoren/industrieën of landen beleggen, worden alleen de grootste en kleinste vijf opgesomd, en wordt de bijdrage van andere
sectoren/industrieën of landen weergegeven in de categorie “Andere sectoren” of “Andere landen”.
Valuta van toekenning
Amerikaanse dollar (USD)
Relatief rendement op één maand (%)
0,10
Positie bijdrage (%)
1 maand
Gemiddelde
relatieve
weging
BELANGRIJKSTE BIJDRAGERS
AXIS BK LTD
YES BANK
TATA COMMUNICATIONS LIMITED
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
IDEA CELLULAR LTD
AUROBINDO PHARMACEUTICALS LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
AMBUJA CEM LTD
BHARTI AIRTEL LIMITED
NTPC LTD
-4,3
-1,7
1,2
1,1
-0,5
0,6
2,1
-0,7
-1,4
-1,1
Relatieve
rendementsbijdrage
BELANGRIJKSTE NEGATIEVE BIJDRAGERS
HDFC BANK LTD
EICHER MOTORS LTD
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
JUBILANT FOODWORKS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
UPL LTD
GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
BATA INDIA LTD
0,34
0,12
0,11
0,11
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
Gemiddelde
relatieve
weging
7,1
-1,4
0,7
-0,9
0,3
-1,9
-1,0
0,6
-0,5
0,9
Relatieve
rendementsbijdrage
-0,28
-0,14
-0,11
-0,09
-0,08
-0,08
-0,07
-0,07
-0,06
-0,06
Posities in andere fondsen - inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) – kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie “Index / Nietgeclassificeerd” die, indien van toepassing, in de onderstaande tabel(len) zal worden opgenomen.
Sector-/industriebijdrage (%)
1 maand
BIJDRAGEN AAN RELATIEF RENDEMENT
SECTOR GICS
Financiën
Telecommunicatiediensten
Basis-consumentengoederen
Luxe-consumentengoederen
Nutsbedrijven
Gezondheidszorg
Vastgoed
Energie
Informatietechnologie
Industrie
Materialen
Totaal belangrijkste activa
Overige*
TOTAAL
Gemiddelde
relatieve
weging
Effectenselectie
Sector/Industrieselectie
Totale
relatieve
bijdrage
6,5
-1,6
-2,2
-0,4
0,1
-1,6
0,7
-0,3
-1,7
0,8
-3,0
0,38
0,04
0,12
0,05
-0,02
0,01
-0,01
-0,03
-0,06
0,05
-0,18
-0,08
0,15
-0,04
0,00
0,04
-0,02
0,00
-0,01
-0,02
-0,20
0,02
0,30
0,19
0,08
0,05
0,03
-0,01
-0,01
-0,04
-0,08
-0,15
-0,16
-2,7
2,7
0,0
0,34
-0,15
0,19
-0,09
0,10
*De categorie "Overige" omvat portefeuille-onderdelen die nog niet afzonderlijk zijn opgesomd, zoals contanten, uitgaven en andere diverse posten.
5
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Glossarium / bijkomende opmerkingen
Volatiliteit en risico
Geannualiseerde volatiliteit: Een maatstaf van de afwijking van een fonds of een referentie-marktindex van zijn historisch gemiddelde (ook bekend als de “standaardafwijking”). Twee
fondsen kunnen hetzelfde rendement boeken in de loop van een bepaalde periode. Het fonds waarvan het maandelijkse rendement minder schommelde, zal een lagere
geannualiseerde volatiliteit hebben en wordt geacht zijn rendement te hebben geboekt bij een lager risico. De berekening is de standaardafwijking van 36 maandelijkse rendementen,
weergegeven als een cijfer op jaarbasis. De volatiliteit van fondsen en indexen wordt onafhankelijk van elkaar berekend.
Relatieve volatiliteit: Een verhouding die wordt berekend door de geannualiseerde volatiliteit van een fonds te vergelijken met de geannualiseerde volatiliteit van een referentie-marktindex. Een waarde
boven 1 geeft aan dat het fonds volatieler is geweest dan de index. Een waarde onder 1 geeft aan dat het fonds minder volatiel is geweest dan de index. Een relatieve volatiliteit van 1,2 houdt in dat het
fonds 20% volatieler is geweest dan de index, terwijl een waarde van 0,8 inhoudt dat het fonds 20% minder volatiel is geweest dan de index.
Sharpe-ratio: Een maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement van een fonds, waarbij rekening wordt gehouden met het rendement van een risicoloze belegging. De Sharpe-ratio stelt de belegger in
staat na te gaan of het fonds toereikende rendementen boekt ten opzichte van het betrokken risiconiveau. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement scoort. Als de ratio negatief
is, heeft het fonds een lager rendement geboekt dan de risicoloze rente. De ratio wordt berekend door aftrek van het risicoloze rendement (zoals van contanten) in de betrokken valuta van het rendement
van het fonds, en het resultaat te delen door de volatiliteit van het fonds. Hij wordt berekend op basis van geannualiseerde cijfers.
Geannualiseerde alfa: Het verschil tussen het verwachte rendement van een fonds (op basis van zijn bèta) en het werkelijke rendement van dat fonds. Een fonds met een positieve alfa heeft een hoger
rendement geboekt dan was verwacht op basis van zijn bèta.
Bèta: Een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor marktbewegingen (zoals vertegenwoordigd door een marktindex). De bèta van de markt is per definitie 1,00. Een bèta van 1,10 geeft aan dat
het fonds het naar verwachting 10% beter zou moeten doen dan de index in opwaartse markten en 10% slechter in neerwaartse markten, ervan uitgaande dat alle andere factoren
constant blijven. Omgekeerd geeft een bèta van 0,85 aan dat het fonds het naar verwachting 15% slechter zou moeten doen dan het marktrendement in opwaartse markten en 15% beter
in neerwaartse markten.
Geannualiseerde tracking error: Een maatstaf die aangeeft hoe nauw een fonds de index volgt waarmee het wordt vergeleken. Het is de standaardafwijking van het extra rendement van
het fonds. Hoe hoger de tracking error van het fonds, hoe hoger de variabiliteit van het fondsrendement ten opzichte van de marktindex.
Informatieratio: Een maatstaf voor de doelmatigheid van een fonds bij het genereren van extra rendement ten opzichte van het genomen risico. Een informatieratio van 0,5 geeft aan dat het fonds een
geannualiseerd extra rendement heeft geboekt dat gelijk is aan de helft van de waarde van de tracking error. De ratio wordt berekend door het geannualiseerde extra rendement van het fonds te delen door
de tracking error van dat fonds.
R2: Een maatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van een fonds toe te schrijven is aan het rendement van een referentie-marktindex. Een waarde van 1 geeft aan dat het fonds en de index perfect
gecorreleerd zijn. Een waarde van 0,5 houdt in dat slechts 50% van het fondsrendement toe te schrijven is aan de index. Als de R2 0,5 of minder bedraagt, is de bèta van het fonds (en dus ook zijn alfa)
geen betrouwbare maatstaf (door de lage correlatie tussen fonds en index).
Lopende kosten
Het cijfer van de lopende kosten staat voor de kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Het wordt berekend aan het einde van het boekjaar van het fonds en
kan variëren van jaar tot jaar. Voor categorieën van fondsen met vaste lopende kosten zal het cijfer niet veranderen van jaar tot jaar. Voor nieuwe categorieën van fondsen of klassen die corporate actions
ondergaan (bijv. een wijziging van de jaarlijkse beheervergoeding), wordt het cijfer van de lopende kosten geschat totdat de voorwaarden zijn vervuld om het werkelijke cijfer van de
lopende kosten te publiceren.
De types kosten die zijn opgenomen in de lopende kosten zijn de beheerkosten, administratiekosten, bewaarkosten en transactiekosten, aandeelhoudersrapporteringskosten,
registratiekosten, bestuurdersvergoedingen (in voorkomend geval) en bankkosten.
De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap-/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij
het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging.
Voor nadere informatie over de kosten (inclusief de gegevens inzake het einde van het boekjaar van het fonds), kunt u het betreffende hoofdstuk in het recentste Prospectus raadplegen.
Historische opbrengst
Het historische rendement van een fonds is gebaseerd op zijn dividenden die in de vorige 12 maanden zijn gedeclareerd. Het wordt berekend door de in die periode gedeclareerde
dividenden op te tellen, gedeeld door de prijs op de datum van publicatie. Het is mogelijk dat gedeclareerde dividenden niet worden bevestigd of dat ze veranderen. Indien er geen
gegevens van gedeclareerde dividenden voor 12 maanden beschikbaar zijn, zal er geen historisch rendement worden gepubliceerd.
Sector-/industrieclassificatie
GICS: De Global Industry Classification Standard (GICS) werd ontwikkeld door Standard & Poor’s en MSCI Barra. De GICS bestaat uit 11 sectoren, 24 bedrijfstakgroepen, 68 bedrijfstakken en 157
subbedrijfstakken. U vindt meer informatie op http://www.standardandpoors.com/indices/gics/en/us
ICB: De Industry Classification Benchmark (ICB) is een sectorale classificatie die is ontwikkeld door Dow Jones en FTSE. Hij wordt gebruikt om de markten op te splitsen in sectoren binnen de macro-economie.
De ICB maakt gebruik van een systeem van 10 bedrijfstakken, opgesplitst in 20 supersectoren, die op hun beurt zijn verdeeld in 41 sectoren en 114 subsectoren. U vindt meer informatie
op http://www.icbenchmark.com/
TOPIX: De Tokyo stock Price Index, algemeen bekend als de TOPIX, is een aandelenmarktindex voor de Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan die alle binnenlandse bedrijven in de First Section van de beurs
volgt. Hij wordt berekend en gepubliceerd door de TSE.
IPD betekent de Investment Property Databank, die rendementsanalyse- en benchmarkingdiensten verstrekt voor beleggers in onroerende goederen. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds
is een onderdeel van de IPD Pooled Funds Indices dat elk kwartaal wordt gepubliceerd door IPD.
Onafhankelijke beoordeling
Feri Fund Rating: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De rating wordt louter gebaseerd op het rendement van fondsen met
een trackrecord van vijf jaar. Fondsen met een kortere geschiedenis ondergaan ook een kwalitatieve beoordeling. Die kan bijvoorbeeld een analyse van de beheerstijl inhouden. De ratingschaal is A = zeer
goed, B = goed, C = middelmatig, D = onder het gemiddelde en E = zwak.
Morningstar Star Rating for Funds: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Sterrenratings worden uitsluitend gebaseerd op de
in het verleden behaalde resultaten en Morningstar raadt beleggers aan ze te gebruiken om fondsen op te sporen die een nadere blik waard kunnen zijn. De top 10% van fondsen in een categorie krijgt een
rating van 5 sterren en de volgende 22,5% een rating van 4 sterren. Enkel ratings van 4 of 5 sterren worden weergegeven op het infoblad.
Morningstar Style Box: De Morningstar Style Box is een rooster van negen vakken voor een grafische weergave van de beleggingsstijl van de fondsen. Hij is gebaseerd op de fondsparticipaties en
rangschikt de fondsen volgens marktkapitalisatie (de verticale as) en groei- en waardefactoren (de horizontale as). De waarde- en groeifactoren zijn gebaseerd op maatstaven zoals de inkomsten, de
cashflow en de dividendopbrengst, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel historische als toekomstgerichte gegevens.
6
pro.nl.xx.20160930.LU0936579852.pdf
FIDELITY FUNDS
MAANDELIJKS PROFESSIONEEL INFOBLAD
INDIA FOCUS FUND Y-EURO
30 SEPTEMBER 2016
Belangrijke informatie
Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in
bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika.
Fidelity verschaft alleen informatie over eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen op basis van individuele omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld
door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.
Deze mededelingen zijn niet gericht tot - en mogen niet dienen als adviezen tot handelen voor - personen in de Verenigde Staten, en zijn voorts alleen gericht tot personen die
verblijven in rechtsgebieden waar in de betreffende fondsen mag worden gehandeld of waar toestemming daartoe niet is vereist.
Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van Fidelity.
Verwijzingen in dit document naar specifieke effecten of fondsen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling om ze te kopen of te verkopen, maar zijn er louter in opgenomen bij
wijze van illustratie. Beleggers dienen er ook nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat Fidelity er mogelijk reeds naar heeft gehandeld.
Het onderzoek en de analyses die zijn toegepast in dit document, zijn verzameld door Fidelity om door haar als beleggingsbeheerder te worden gebruikt en er is mogelijk reeds naar
gehandeld voor eigen doeleinden.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan
het belegde bedrag.
Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International-logo en het F-symbool zijn handelsmerken van FIL Limited.
Fidelity Funds - India Focus Fund (het “Fonds") belegt in Indiase effecten via een Mauritiaanse 100%-dochtermaatschappij, Fid Funds (Mauritius) Limited. Het enige doel van deze
dochtermaatschappij is namens het Fonds beleggingsactiviteiten uit te voeren. FIL Investments International verstrekt beleggingsadvies- en beleggingsbeheerdiensten aan Fid Funds
(Mauritius) Limited met betrekking tot Indiase effecten. FIL Investments International heeft van de Securities and Exchange Board van India en de Reserve Bank van India de
goedkeuring verkregen om in eigen naam en in naam van goedgekeurde cliëntenaccounts te beleggen in India als een Foreign Institutional Investor ("FII") krachtens de Indiase
wetgeving. Fid Funds (Mauritius) Limited is geregistreerd als een FII-subrekening van FIL Investments International's FII-licentie teneinde te kunnen beleggen in Indiase effecten. Dit fonds
wordt beheerd door FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Dit document beschrijft een compartiment en aandelencategorie van de icbe. Het Prospectus en de Jaarverslagen en jaarrekeningen worden opgesteld voor de hele icbe.
Morningstar geannualiseerde groei, totaalrendement, sectormediaanrendement en klassering - Gegevensbron - © 2016 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De in dit
document opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd correct,
volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn informatieleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.
Alvorens te beleggen, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen, die in uw plaatselijke taal beschikbaar is via de website www.fidelityinternational.com of bij uw distributeur.
Nederland: Beleggingen dienen te gebeuren op basis van het huidige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar- en halfjaarverslagen kosteloos
verkrijgbaar zijn bij FIL (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (geregistreerd bij de AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel. 0031 20 79 77
100) of op www.fidelity.nl. Fidelity Funds heeft toelating om in Nederland participatierechten aan te bieden conform artikel 2:66 (3) in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet
Financieel Toezicht. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A.
De getoonde rendementscijfers houden geen rekening met de instapkosten van het fonds. Als je instapkosten van 5,25% van een belegging afhoudt, dan staat dit gelijk aan het
verminderen van een groeipercentage van 6% per jaar over 5 jaar tot 4,9%. Dit zijn de hoogste instapkosten die van toepassing kunnen zijn. Indien de instapkosten die u betaalt minder
bedragen dan 5,25%, dan zal de impact op het algemene rendement kleiner zijn.
CSO4925 CL1305901/NA Dutch 28210 T1a
7

Vergelijkbare documenten