REGULERINGSBESTEMMELSER. Rev. 01.03.14. K

Commentaren

Transcriptie

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rev. 01.03.14. K
GANGSTØA BYGGEFELT: REGULERINGSBESTEMMELSER. Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
Norsk, Deutsch, English, Nederlans
Page/Seite
Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan dat. 08.07.2011, Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
2
Planungsbeschluss für den Anpassungsplan vom 08.07.2011, Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
5
Regulatory of the zoning plan dated 08.07.2011 Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
9
Reglement betreft het bestemmingsplan Gangstøa van 08.07.2011, Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
13
VEDLEGG A:
GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE
GNR 17 BNR 22, LEKA KOMMUNE.
REGULERINGSBESTEMMELSER
for reguleringsplan dat. 08.07.2011
Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
§1
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
Innenfor dette området skal bebyggelsen og arealbruken være som vist i reguleringsplanen.
Planområdet reguleres til disse formål:
Bebyggelse og anlegg
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Landbruks-, natur- og friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Hensynssoner
BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 2.1 Byggesøknad for hytter og boliger med tilhørende bygninger, skal inkludere situasjonsplan i
målestokk 1:500 som viser plassering av bebyggelse, terrasseanlegg og biloppstillingsplass, samt
terrengsnitt i målestokk 1:200 som viser plassering av bebyggelsen i terrenget.
Tegninger av bygninger i målestokk 1:100 for plan, fasader og snitt skal vise takform/takvinkel,
møne- og gesimshøyder, samt høyder for peler, synlig grunnmur og støttemurer.
§ 2.2 Det kan oppføres 20 nye hytter og 4 boliger innenfor planområdet som vist i planen. Bebyggelsen er
angitt med tomtenummer og bygninger skal plasseres innenfor tomtegrenser iht. plan- og
bygningsloven. 2 eksisterende fritidsboliger inngår i planen, og eksisterende fjøs tillates restaurert til
fritidsbolig, eller revet og erstattet med ny fritidsbolig etter gjeldende bestemmelser for hytter i
området. Det er ikke tillatt å legge inn vann/ avløp i hyttene før det foreligger en godkjent
utslippstillatelse for området.
§ 2.3 Alle bygninger skal ha en god arkitektonisk utforming, og tilhørende bygninger som anneks, uthus
og garasje skal harmonisere med hovedbygning i form, farge og materialvalg.
Bygningene skal ha saltak eller pulttak, og hovedtakets lengde skal følge kotelinjer, men
underordnede utbygg kan bryte med takets hovedretning. Taktekking skal ha en mørk og matt
fargetone, og det skal ikke brukes metallplater som gir blank overflate. Materialer og farger skal ikke
skape kontrast men forholde seg til omkringliggende landskap og omgivelser.
Terrasse skal tilpasses terrengformasjonen ved hytta, og unødvendig bruk av rekkverk skal unngås.
§ 2.4 Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye boliger med tilhørende garasje/uthus er 400 m².
Boliger kan bygges inntil 2 etasje med loft, og halvplanløsning eller sokkeletasje etter gjeldende
måleregler tillates. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 8,5 meter og takvinkel skal
ikke overstige 40 grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta.
§ 2.5 Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye hytter med tilhørende anneks og uthus er 200 m².
Hytter kan bygges i 1 etasje med hems, og halvplanløsninger tillates etter gjeldende måleregler.
Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 6,0 meter og takvinkel skal ikke overstige 35
grader.
Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte pillarhøyde/
grunnmurshøyde for hytter er 30 cm i flatt terreng og 80 cm i skrånende terreng.
§ 2.6 I område F1 tillates en caravanplass for inntil 4 campingvogner med spikertelt på inntil 10 m2 og
markterasse på inntil 8 m2.
Det skal godkjennes en felles plan for oppstilling av vogner, spikertelt og markterasser før
oppstillingsplasser kan etableres.
Spikertelt skal ikke overstige høyde på campingvogn, og utforming skal være helhetlig med
materialer, detaljer og naturfarger som ikke skaper kontrast innbyrdes eller mot omkringliggende
terreng og landskap. Felles plan skal dokumentere brannsikkerhet iht. forskriftskrav.
§ 2.7 For område F2 og F3 til fritids- og reiselivsformål skal det utarbeides en felles plan for området, før
det kan gis byggetillatelse på enkeltstående bygninger og anlegg. Planen skal vise bygninger,
parkeringsplass, veger, uteanlegg, adkomst og kaianlegg. Planen skal også beskrive hvordan området
skal utnyttes og drives næringsmessig. Tillatt utnyttelsesgrad for områdene F2 og F3 er inntil 40%
BYA. Bygninger og anlegg skal gis en helhetlig form og tilpasses øvrige omgivelser og landskap.
§ 2.8 På område N1 kan det oppføres servicebygg med sanitæranlegg, oppbevaring av utstyr og fellesrom
for periodisk opphold. Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) brygge er 100 m2 og maksimal
mønehøyde er 6,5meter. Servicebygg kan innredes med loft for lagring.
På område N2 kan det oppføres 8 naust. Største tillatte bebygd areal (BYA) for hvert naust er 49 m2
og maksimal mønehøyde er 4,5 meter. Det skal godkjennes en felles plan for plassering og utforming
av naust i område N2 før byggegodkjenning for enkeltnaust kan gis.
I område N2 kan det også etableres anlegg for båtopptrekk fra sjø som vist i planen.
Eksisterende naust N3 kan rehabiliteres og utvides etter samme bestemmelser som for N2.
Servicebygg og naust skal i form, material- og fargebruk tilpasses tradisjonelle byggeskikk i
kystnære strøk. Servicebygg og naust skal ha saltak og takvinkel skal være mellom 30 og 35 grader.
§ 2.9 Det kan etableres nødvendige tekniske anlegg tilknyttet bygninger og bruk av området.
Det etableres nytt energianlegg/ trafo for el.forsyning til området som vist i planen. El.kabler til
planlagt bebyggelse og anlegg legges som jordkabler, fortrinnsvis i veg- og stitraseèr.
Det etableres felles avfallsplass/ renovasjonsanlegg ved atkomst til området. Bruk av anlegg
tilknyttes godkjent avfallsordning i Leka kommune. Avfall håndteres i lukkede konteinere, og det
tillates bygd avfallshus som visuell og praktisk skjerming av konteinere.
Det etableres felles avløpsanlegg fra området ved foten av molo. Det skal godkjennes en felles plan
for vann- og avløpsanlegg i området før det kan legges inn vann/ avløp i bygninger. Området for
avløpsanlegg kan bebygges med bygg og anlegg over og under bakkenivå tilpasset nødvendig
omfang og tekniske løsninger.
SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
§ 3.1 Kommunal veg V5 og felles veger V1, V2, V3 og V4, samt stier til planlagt bebyggelse,
parkeringsområder, naustområder og andre bruksområder kan benyttes av alle eiendommer i område
A, B, C, D, E1, F1, F2, F3, samt eksisterende 2 fritidsboligeiendommer, gnr/ bnr 17/102 og 17/74
innenfor planområdet. For veg V3 kan det legges begrensing på trafikk til strandområdet.
§ 3.2 Felles parkeringsplasser P1, P2 og P3 skal benyttes til gjesteparkering og som periodisk parkering for
eiendommer innenfor området.
§ 3.3 Eksisterende molo kan benyttes som atkomst til småbåthavn og tilstøtende sjøområder.
GRØNNSTRUKTUR
§ 4.1 Det kan anlegges vegetasjonsskjermer ved friluftsområde og naustområde som vist i planen.
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
§ 5.1 Landbruksområder kan benyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk.
§ 5.2 Regulerte friluftsområder har til hensikt å ta vare på eksisterende kulturlandskap som
rekreasjonsområder. Skogsareal skal bevares men tynning og kultivering kan gjennomføres.
Det kan tilrettelegges for markstier og utplasseres benker og bord i friluftsområder.
På friluftsområde i overgangen mellom regulert badeområde og vegetasjonsskjerm kan det etableres
gressplen.
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
§ 6.1 I områdene for småbåthavn kan det etableres flytebrygger som tilknyttes landfast kai / molo.
Det skal utarbeides plan for flytebrygger som viser plassering, utforming, fortøyning og antall
båtplasser. Plan for flytebrygger skal godkjennes av Leka kommune.
§ 6.2 I badeområdet kan det fjernes stein og vegetasjon, samt tilføres grus/ sandmasser for kultivering av
badestrand/ badeområde.
§ 6.3 I område ferdsel sjø menes i denne sammenheng alle typer av ferdsel på vann/sjø tilknyttet offentlig
og kommersiell virksomhet, nyttetrafikk og fritidstrafikk.
HENSYNSSONE
§ 7.1 Innenfor hensynssoner er det registrert automatisk fredede kulturminner i form gravrøyser og eldre
boplass som er automatisk fredet i hht. Kulturminneloven §3. For å ivareta hensikten med Kulturminneloven
§3 og §6 reguleres områder til hensynssone. Av hensyn til kulturminner må det ikke skje inngrep i
markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for graving. Det må heller ikke oppføres
bygg av noe slag i området. Ved anleggsarbeider i planområdet for øvrig må det utvises varsomhet, og det
henvises til krav om varslingsplikt hvis det oppdages tegn på nye kulturminner i området.
Namsos, 08.07.2011, Arkitektkontoret Blom as.
ANHANG A:
«GANGSTØA HÜTTEN- UND WOHNGEBIET»
GNR 17 BNR 22, LEKA KOMMUNE.
Planungsbeschluss
für den Anpassungsplan vom 08.07.2011
Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
§1
Der regulierte Bereich ist auf dem Plan mit den begradigten Grundstücksgrenzen angezeigt.
In diesem Gebiet sollen Besiedelung und Flächennutzung wie in dem Anpassungsplanveranschaulicht sein.
Das Plangebiet unterliegt folgenden Zielen:
Bebauung und Anlage
Transport und technische Infrastruktur
Grüne Struktur
Landwirtschaft, Natur und Erholungszwecke
Nutzung und Schutz von Gewässern und Meer
Berücksichtigungszonen
Bebauung und Anlage
§2.1
Der Bauantrag für Hütten und Häuser mit den zugehörigen Gebäuden umfasst einen Lageplan Maßstab
1: 500 der die Lage der Gebäude, Terrassen und PKW-Stellplätzen zeigt, einschließlich dem
Geländelängsschnittes im Maßstab 1:200, der den Standort der Gebäude auf dem Gelände zeigt. Die
Zeichnung der Gebäude im Maßstab von 1:100 für den Plan, die Fassaden und den Schnitt soll die Form von
Dach, Dachwinkel, Dachfirst- und Gesims Höhen und Höhe für Pfeiler, sichtbarer Grundmauern und
Stützmauern zeigen.
§ 2.2
In dem Planbereich können 20 neue Hütten und 4 Häusern errichtet werden, wie im Plan dargestellt. Die
Bauten sind durch Grundstücksnummern angegeben und die Gebäude werden innerhalb der
Grundstücksgrenzen entsprechend dem Plan- und Bebauungsgesetzes angelegt. 2 bestehende Ferienhäuser
sind im Plan enthalten .Ein bestehender Stall darf zur Freizeitwohnung umgebaut oder abgerissen werden
und durch eine neue Ferienwohnung im Rahmen der aktuellen Vorschriften für Hütten in dem Gebiet ersetzt
werden. Es ist nicht erlaubt, Wasser/Abwasser in den Hütten zu installieren, bevor eine zugelassene
Abwassergenehmigung für den Bereich vorliegt.
§ 2.3
Alle Gebäude sollen eine gute architektonische Gestaltung haben und zugehörige Gebäuden wie Anbauten,
Schuppen und Garagen sollen mit dem Hauptgebäude in Form, Farbe und Material harmonisieren. Die
Gebäude sollen ein Satteldach oder ein Pultdach haben. Die Länge des Hauptgebäudedaches soll den
Höhenlinien folgen, aber untergeordnete Anbauten können die Hauptdachrichtung unterbrechen. Die
Dachabdeckung soll einen dunklen und matten Farbton haben und Metallplatten mit glänzender Oberfläche
dürfen nicht verwendet werden. Materialien und Farben sollen keinen scharfen Kontrast darstellen, sondern
sich stattdessen der umliegenden Landschaft und Umgebung anpassen. Terrassen sollen den Geländeformen
bei der Hütte angepasst sein und die unnötige Verwendung von Geländern soll vermieden werden.
§ 2.4
Die maximal genehmigte Baufläche für neue Häuser mit zugehöriger Garage/Anbau beträgt 400 m². Die
Häuser können mit bis zu zwei Etagen mit einem Dachboden und Halbkeller oder Kelleretage nach
geltenden Regeln gebaut werden. Die maximale Dachfirsthöhe ist 8,5 Meter über der durchschnittlichen
Geländehöhe und der Dachwinkel soll 40 Grad nicht überschreiten. Die Bebauung soll der
Geländeformation des Grundstückes angepasst werden.
§ 2.5
Die maximal genehmigte Baufläche für neue Hütten mit zugehörigen Nebengebäuden und Schuppen beträgt
maximal 200 m². Die Hütten können auf einer Etage mit Schlafboden und Halbkeller nach geltenden Regeln
gebaut werden. Die maximale Dachfirsthöhe ist 6,0 Meter über der durchschnittlichen Geländehöhe und der
Dachwinkel soll 35 Grad nicht überschreiten. Die Bebauung soll der Geländeform des Grundstückes
angepasst werden und die maximal zulässige Pfeilerhöhe/Grundmauerhöhe für die Hütten beträgt 30 cm in
flachem Gelände und 80 cm abfallendem Gelände.
§ 2.6
Im Bereich F1 ist ein Campingplatz für 4 Wohnwagen mit Vorzelt bis zu 10 m² und einer Außenterrasse bis
zu 8 m² zulässig. Ein gemeinsamer Plan soll für die Anordnung von Wohnwagen, Vorzelten und
Außenterrassen genehmigt werden, bevor Parkplätze eingerichtet werden können. Die Vorzelte sollen die
Höhe der Wohnwagen nicht überschreiten und die Gestaltung soll ganzheitlich aus Materialien, Details und
Naturfarben bestehen, die keinen Kontrast zu dem umliegenden Gelände und der Landschaft bilden. Der
gemeinsame Plan soll den Brandschutz gemäß den behördlichen Auflagen dokumentierten.
§ 2.7
Für den Bereiche F2 + F3 soll ein gemeinsamer Plan für das Gebiet zu Freizeit- und Tourismuszwecken
ausgearbeitet werden, bevor für einzelne Gebäude und Einrichtungen eine Baugenehmigung gewährt werden
kann. Der Plan soll Gebäude, Parkplätze, Straßen, Außenanlagen, Zugang und Bootsanleger zeigen. Der
Plan soll auch beschreiben, wie das Gebiet genutzt und kommerziell betrieben werden soll. Insgesamt
zugelassene Verwendung für die Bereiche F2 und F3 ist bis zu 40 % Baufläche. Gebäude und Anlagen
sollen eine einheitliche Form erhalten und werden auf die übrige Umgebung und Landschaft angepasst.
§ 2.8
Im Bereich N1 kann ein Servicegebäude mit Sanitäranlagen, Lagerung von Ausrüstung und ein
Gemeinschaftsraum für den befristeten Aufenthalt errichtet werden. Die größte genehmigte Baufläche für
einen Kai beträgt maximal 100 m² und die maximale Firsthöhe 6,5 Meter. Das Servicegebäude kann mit
einem Dachboden für Lagerungszwecke ausgestattet werden.
Im Bereich N2 können 8 Bootshäuser gebaut werden. Die größte genehmigte Baufläche für jedes Bootshaus
beträgt maximal 49 m² und die maximale Firsthöhe beträgt 4,5 Meter. Es soll ein gemeinsamer Plan für die
Lage und die Gestaltung der Bootshäuser im Bereich N2 genehmigt werden, bevor für einzelne Bootshäuser
eine Baugenehmigung erteilt werden kann.
Im Bereich N2 kann auch eine Bootshebeanlage, wie im Plan dargestellt, gebaut werden.
Vorhandene Bootshäuser im Bereich N3 können modernisiert werden und nach den gleichen Bestimmungen
wie im Bereich N2 erweitert werden.
Servicegebäude und Bootshäuser sollen in Form, Materialen und Farbe an die traditionelle Bauweise in den
Küstengebieten angepasst werden. Servicegebäude und Bootshäuser sollen ein Satteldach haben und der
Dachwinkel soll zwischen 30 und 35 Grad betragen.
.
§ 2.9
Notwendige technische Einrichtungen können bzgl. der Gebäude und der Nutzung des Gebietes angelegt
werden.
Wie im Plan dargestellt, wird eine neue Energieanlage/Trafo für die Stromversorgung in dem Bereich
eingerichtet. Elektrische Kabel für die geplante Bebauung und Anlage werden als Erdkabel, vorzugsweise in
Straßen und Wegtrassen verlegt.
Ein gemeinsamer Abfallplatz/Müllanlage wird am Eingang zum Gebiet eingerichtet. Die Nutzung der
Einrichtungen ist mit einer zugelassenen Abfallverordnung der Gemeinde Leka verbunden. Abfälle werden
in geschlossenen Behältnissen entsorgt und der Bau eines Müllschuppens zur visuellen und praktischen
Abschirmung der Container wird gebaut.
Eine gemeinsame Abwasser-Anlage für das Gebiet wird am Fuße der Mole angelegt. Ein gemeinsamer Plan
für Wasser- und Abwasser-Anlagen im Bereich muss genehmigt werden, bevor Wasser/Abwasser in den
Gebäuden installiert werden kann. Der Bereich mit den Kläranlagen kann mit Bauten und Anlagen über und
unter der Erde gebaut werden, je nach erforderlichem Umfang und technischen Lösungen.
Transport und technische Infrastruktur
§ 3.1
Die Ortsstraße V5 und öffentlichen Straßen V1, V2, V3 und V4 sowie die Wege zu der geplanten Bebauung,
den Parkflächen, dem Bootshausbereich und den anderen Anwendungsbereiche können von allen
Grundstücken der Bereiche A, B, C, D, E1, F1, F2, F3 einschließlich der 2 vorhandenen Ferienimmobilien
Gnr/Bnr 17/102 und 17/74 im geplanten Gebiet genutzt werden. Für die Straße V3 kann eine Begrenzung
für den Verkehr zum Strandbereich gebaut werden.
§ 3.2
Die öffentlichen Parkplätze P1, P2 und P3 werden als Gästeparkplätze und zum zeitweisen Parken für die
Grundstücke im Bereich verwendet werden.
§ 3.3
Die vorhandene Mole kann als Zugang zum Bootshafen und die angrenzenden Gewässer genutzt werden.
Begrünung
§ 4.1
Ein Vegetationsschutz kann bei dem Erholungsgebiet und den Bootshäusern angelegen werden, wie im Plan
dargestellt.
Landwirtschafts-, Natur- und Erholungsgebiete
§ 5.1
Landwirtschaftsbereiche können für traditionelle Land- und Forstwirtschaft genutzt werden.
§ 5.2
Das geplante Freigelände soll die vorhandene Kulturlandschaft als Erholungsgebiete bewahren. Das
Waldgebiet soll erhalten werden, aber Durchforstung und Kultivierung sind möglich. An den Wanderwegen
und Außenplätzen können Bänke und Tische in den offenen Bereichen platziert werden. Auf dem
Freizeitgelände am Übergang zwischen dem geplanten Badebereich und dem Vegetationsschutz kann eine
Rasenfläche angelegt werden.
Nutzung und Schutz von Meer und Gewässern
§ 6.1
Im Bereich des Bootshafens können schwimmende Bootsstege, die das Festland mit der Mole verbinden,
gebaut werden. Ein Plan soll für den Bootshafen ausgearbeitet werden, der den Liegeplatz, die Gestaltung,
die Vertäuung und die Anzahl der Stellplätze für Boote zeigt. Der Plan für den Anleger muss von der
Gemeinde Leka genehmigt werden.
§ 6.2
In dem Badebereich können Steine und Vegetation entfernt werden und Kies/Sand können für die
Kultivierung des Badestrands hinzugefügt werden. .
§ 6.3
Der Seeverkehr in diesem Gebiet verbindet alle Arten von Verkehr auf dem Wasser/Meer, öffentliche und
kommerzielle Aktivitäten, Handelsverkehr und Freizeitverkehr.
Berücksichtigte Zonen
§7.1
In den Schutzzonen gibt es eingetragene, geschützte Kulturdenkmäler in Form von Grabhügeln und älteren
Siedlungen, die automatisch im Sinne des Kulturdenkmalgesetzes § 3 geschützt sind. Um das
Kulturdenkmalgesetz § 3 und § 6 zu wahren, werden die Bereiche als Schutzzonen geplant. Aus Rücksicht
auf die Kulturdenkmäler dürfen keine Eingriffe in der Bodenoberfläche in Form von Straßen, Entfernung
von Materialien oder anderen Formen von Grabungen erfolgen. Es dürfen auch keine Gebäude jeglicher Art
im Bereich errichtet werden. Die Bauarbeiten im übrigen Plangebiet müssen vorsichtig durchgeführt werden
und es besteht Meldepflicht, wenn Anzeichen auf neue Kulturdenkmäler im Bereich bemerkt werden.
Namsos, 08.07.2011 Arkitektkontoret Blom as.
ATTACHMENT A:
«GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE»
GNR 17 BNR 22, LEKA KOMMUNE.
Regulatory
Of the zoning plan dated 08.07.2011
Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
§1
The regulated area is shown on the plan with the regulatory limit. Settlement and land within this
area shall be shown in the zoning plan. The area is regulated for the following purposes:
Building and facilities
Transportation and technical infrastructure
Green structure
Agricultural-, natural- and recreational purposes
Use and protection of sea and rivers
Consideration zones
Building and facilities
§ 2.1
Building applications for cabins and houses with connected buildings shall include a site plan to the
scale of 1 : 500 showing the location of buildings, garden plants ,car parking spaces and terrain cut
at a scale of 1 : 200, showing the location of the development on the ground.
Drawing of buildings in scale of 1 : 100 for all levels, exterior and sections shall show the shape of
the roof/roof angle, ridge and cornice heights and elevation for piles, visible foundations and
supporting walls
§ 2.2 20 new cabins and 4 houses can be constructed within the area as shown in the plan.
The settlements are indicated by numbers and buildings shall be located within the property
boundaries according to the Planning and Building Act. 2 existing second homes/leisure homes are
included in the plan and existing farms are permitted and restored as a second home/leisure home or
demolished and replaced with a new second home/leisure home within the current regulations for
cabins in the area. It is not allowed to install the water/wastewater in the cabins before an approved
discharge permit for the area exists.
§ 2.3 All buildings shall have a proper architectural design. Associated buildings as annexes, sheds and
garages should harmonize with the main building shape, colour and material. The buildings shall
have a pitched roof or shed roof and the main roof length must follow contour lines, but minor
extensions may be different from the ceilings main direction. Roofing shall have a dark and dull hue
and metal plates and polished surfaces shall not be used. Materials and colours shall not create
contrasts but instead relate to the surrounding landscape and environment. Terrace shall be adapted
to the terrain formations nearby the cabin and unnecessary use of handrails shall be avoided.
§ 2.4 The maximum total of developed area for new houses with associated garages/sheds is 400 m².
Houses can be built up to two floors with an attic and semi-plan or basement floor. Provided current
measurements rules are followed. The maximum ridge height from the average terrain is 8.5 meters
and roof angle shall not exceed 40 degrees. The settlement should be adapted to the terrain
formation at the site.
§ 2.5 The total of developed area for new cabins with relating annexes and sheds is maximum 200 m².
Cabins can be built on one floor with a loft and semi-plan is allowed according to the current
measurements rules. The maximum ridge height from the average terrain is 6.0 meters and the roof
angle shall not exceed 35 degrees. The settlement should be adapted to the terrain formation at the
site and maximum permitted pillar height/foundation height for cabins is 30 cm in flat terrain and 80 cm in
sloping terrain.
§ 2.6 Area F1: A caravan site is allowed for 4 caravans with awnings up to 10 m² and a ground terrace up
to 8 m². A joint plan shall be approved for caravans, awnings and ground terraces before parking
spaces can be established. Awnings should not exceed the height of the caravan and the design
should be integrated with materials, details and natural colours that doesn’t create contrast together
or against surrounding terrain and landscape. The joint plan shall document fire safety according to
regulatory requirements.
§ 2.7 For area F2 + F3 a joint plan shall be prepared for leisure and tourism purposes before planning
permissions on individual buildings and facilities can be granted. The plan shall show buildings,
parking spaces, roads, outdoor areas, access and docks. The plan shall also describe how the area will
be utilized and commercially operated. Authorised uses overall shape for area F2 and F3 are up to
40% of developed area. Buildings and facilities shall be given an overall shape and will be adapted to
other environments and landscapes.
§ 2.8 About N1 area : service buildings can be granted with sanitary facilities, storage of equipment and a
common room for temporary residence can be developed. The total of developed area for a pier is
maximum 100 m² and maximum ridge height is 6.5 m. Service facilities can be fitted with a loft for
storage.
About N2 area: 8 boathouses can be built there. The permissible developed area for each boat is
maximum 49 m² and the maximum ridge height is 4.5 m. A joint plan must be approved for location
and design of the boathouse in N2 before building approval for a single boathouse can be given.
In N2 facilities for slipways as shown in the plan can also be developed.
Existing boathouses in area N3 can be reconditioned and expanded the same way as for the N2 area.
The service buildings and boathouses’ form, material and colour shall be adapted to the traditional
building style in coastal areas. Service facilities and boathouses shall have a pinched roof and the
roof angle shall be between 30 and 35 degrees.
§ 2.9
Necessary technical facilities can be established associated with the buildings and use of the site.
As shown in the plan, new energy facilities/transformer for electric supply will be established to the
area. Electric cables for planned settlement and facilities are installed by way of underground cable,
preferably in road- and trail- routes.
A common collection of point/waste facilities will be established at the access to the area.
Use of facilities will be connected to an approved waste disposal scheme in Leka Municipality.
Waste will be disposed in closed containers and the building of garbage sheds will be permitted as a
visual and practical screening of containers.
Common wastewater facility will be developed in the area at the foot of the pier. A joint plan for
water and wastewater facilities in the area must be approved before water/wastewater are installed
in buildings. The area with the water treatment plants can be built with construction above and
below ground level, depending on the necessary scope and technical solutions
Transportation and technical infrastructure
§ 3.1 Local road V5 and public roads V1, V2, V3 and V4 as well as paths leading to the planned
settlement, parking areas, boat areas and other applications can be used by all properties related to
the areas A, B, C, D, E1, F1, F2, F3 including the 2 existing holiday properties gnr/bnr 17/102 and
17/74 within the planned area.
§ 3.2 The public parking spaces P1, P2 and P3 will be used for guests and periodically for properties in the
area.
§ 3.3 The existing pier can be used in order to access the marina and adjacent waters.
Green structure
§ 4.1 Vegetation screens can be installed near the outdoor area and boathouse area as shown in the plan.
Agricultural-, natural- and recreational purposes
§ 5.1 Agriculture areas can be used for traditional agriculture and forestry.
§ 5.2 Regulated outdoor areas are intended to preserve existing cultural landscape recreation areas.
Forest areas must be preserved but thinning and cultivation can be done. Marked trails can be
arranged and benches and tables can be placed in the open areas. In the outdoor area there will be a
lawn and vegetation screens can be arranged along regulated bathing area.
Use and protection of sea and rivers
§ 6.1 In the marine area floating docks connected to the mainland pier/mole can be established.
A plan for floats can be established which shows the location, design, mooring and number of
parking spaces for boats. This plan shall be prepared and must be approved by Leka municipality.
§ 6.2 In the bathing area stone and vegetation can be removed and gravel/sand masses can be added to
cultivate the swimming/bathing area.
§ 6.3 The meaning of sea traffic in this context is; all types of traffic on the water/sea related to public and
commercial activities, commercial traffic and leisure traffic.
Consideration zones
§ 7.1 In protected areas there are cultural heritage preserved areas in the form of burial mounds and older
settlements which are automatically preserved in accordance with the Cultural Heritage Act § 3. In
order to maintain the ethos of the Cultural Heritage Act § 3 and § 6, the areas are regulated by
consideration zones. In the interest of heritage no interference with the ground surface must occur in
the form of roads, removal of pulp or other kind of digging. There should also not be any buildings
of any kind in the area. The construction work in the planning area as a whole must be undertaken
cautiously and we refer to the notification obligations if any signs of new cultural heritage are
discovered in the area.
Namsos, 08.07.2011 Arkitektkontoret Blom as.
ATTACHMENT A:
«GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE»
GNR 17 BNR 22, LEKA KOMMUNE.
Reglement
Betreft het bestemmingsplan Gangstøa van 08.07.2011
Rev. 01.03.14. K-sak 31/14
§1
Op het bestemmingsplan zijn de toegestane begrenzingen aangegeven. Bebouwing en percelen
worden binnen dit plan weergegeven. De volgende bestemmingen zijn hierin voorzien:
Bebouwing en voorzieningen
Vervoer en technische infrastructuur
Groenvoorzieningen
Landbouw, natuur en recreatieve bestemmingen
Gebruik en bescherming van de zee en rivieren
Beschermde gebieden
Bebouwing en voorzieningen
§ 2.1 De bouwvoorschriften voor vakantiewoningen en huizen met aanbouw dienen weergegeven te
worden in een ontwerpplan op schaal 1 : 500. Hierop dienen gebouwen, tuin/begroeiing,
parkeerplaatsen en bovenaanzicht van de perceelslocatie aangegeven te worden op schaal 1 : 200.
Detailtekeningen van de bebouwing met niveaus, aanzicht en details dienen de vorm van het dak, de
helling, de kroonlijst, de nok en de pilaarhoogten weer te geven alsmede de zichtbare fundering en
grondwal op een schaal van 1 : 100.
§ 2.2 Binnen dit ontwerpplan kunnen 20 nieuwe vakantiewoningen en 4 huizen gebouwd worden. De
bebouwde percelen worden aangegeven door een perceelsnummer als aangegeven en binnen de
grenzen van het ontwerp- en bouwplan. In dit plan zijn 2 bestaande huizen/ vakantiewoningen
opgenomen en bestaande boerderijen mogen worden gebruikt, verbouwd of gesloopt als
huis/vakantiewoning overeenkomstig de huidige regels voor dit gebied. Het is niet toegestaan
voorzieningen voor water- of afvalwater in de woningen aan te brengen zonder dat een goedkeurings
vergunning is verleend.
§ 2.3 Alle gebouwen dienen een passend architectonisch ontwerp te hebben. Aanliggende
gebouwen, bijgebouwen, schuren en garages moeten harmonisch passen bij de vorm, kleur en
materiaal van het hoofdgebouw. De gebouwen dienen een plat of schuin dak te hebben waarbij de
contouren van het hoofdgebouw gevolgd moeten worden. Kleine uitbouwsels mogen hiervan
afwijken. De daken dienen een donker sobere tint te hebben en metalen platen of spiegelende
vlakken mogen niet gebruikt worden. De gebruikte materialen en kleuren mogen niet afsteken, maar
dienen te passen in het omliggende landschap en omgeving. De terrassen dienen te passen bij het
omliggend terrein van de bebouwing en onnodig gebruik van leuningen dient voorkomen te worden.
§ 2.4 De maximale totaal oppervlakte voor de nieuwe huizen inclusief bijgebouwen is 400 m².
Huizen mogen maximaal 2 verdiepingen bevatten met een zolder en keldervloer. Toegestane regels
voor maatvoering volgen. De maximale nokhoogte vanaf gemiddeld maaiveld is 8.5 meter en de
dakhelling mag niet meer zijn dan 40 graden. De bebouwing moet passen bij de terreinvorm van het
perceel.
§ 2.5 Het totaal bebouwde oppervlak voor vakantiewoningen en bijgebouwen is 200 m².
Vakantiewoningen mogen 1 verdieping bevatten met een zolder overeenkomstig de maatvoering
regels. De maximale nokhoogte is 6.0 meter en de dakhelling mag niet meer bedragen dan 35 graden.
De bebouwing moet passen in de terreinsvorm en de maximum toegestane hoogte voor de fundering
is 30 cm in vlak terrein en 80 cm in hellend terrein.
§ 2.6 Gebied F1: op deze caravanplaats mogen 4 caravans staan met een voortent tot 10 m² en een terras
van 8 m². Een goedgekeurd plan moet aangevraagd worden voor caravans, voortenten en terrassen
voordat parkeerplaatsen ingericht kunnen worden. Voortenten mogen niet hoger zijn dan de caravans
en de materialen en details mogen niet afsteken bij de kleuren van het omringende terrein en
landschap. In dit plan dient de brandveiligheid gewaarborgd te zijn volgens de geldende
voorschriften.
§ 2.7 Gebied F2 en F3: Een ontwerp plan moet ingediend worden voor recreatie en vrije tijd doelen
voordat toestemming verleend wordt voor bebouwing en voorzieningen. In het plan worden de
gebouwen, parkeerplaatsen, wegen, recreatiegebieden, toegang en steigers aangegeven. Tevens
wordt omschreven hoe het gebied gebruikt en commercieel benut wordt. Voor het totale gebied F2 en
F3 mag 40 % gebruikt worden. Gebouwen en facilitaire voorzieningen moeten passen in de vorm en
het landschap van de omgeving.
§ 2.8 Gebied N1: Service gebouwen worden toegestaan met sanitaire voorzieningen, opslag van uitrusting
en een ontvangstruimte voor tijdelijk verblijf. Het totale oppervlakte voor de inrichting van een pier
is 100 m² en de maximale hoogte is 6.5 m. Servicegebouwen mogen een zolder hebben voor
opslag.
Gebied N2: Hier kunnen 8 botenhuizen gebouwd worden. Het toegewezen gebied is voor iedere boot
maximaal 49 m² en de maximale nokhoogte is 4.5 m. Een ontwerpplan met de locatie en ontwerp van
het botenhuis in N2 moet worden ingediend voordat een bouwvergunning kan worden afgegeven.
De in N2 aangegeven boot hellingen kunnen worden voorbereid als aangegeven in het plan.
Bestaande botenhuizen in gebied N3 kunnen worden opgeknapt en uitgebreid als in het N2 gebied.
De vormen, materialen en kleuren van de service gebouwen en botenhuizen dienen te passen in de
traditionele bouwstijl voor kustgebieden. De service gebouwen en boothuizen dienen een schuin dak
te hebben met een helling van 30 tot 35 graden.
§ 2.9 De noodzakelijke technische voorzieningen kunnen worden aangelegd overeenkomstig het gebruik
van de gebouwen en de locatie.
Zoals het plan aangeeft kunnen nieuwe energie voorzieningen/transformatorhuisjes worden
aangelegd in het gebied. De noodzakelijke elektrische kabels voor gebouwen en andere
voorzieningen dienen ondergronds te worden aangelegd, bij voorkeur in de wegen en paden.
Een gemeenschappelijke verzamelplaats voor afval en afvalwater dient aangelegd te worden bij de
toegang tot de locatie. Deze voorzieningen zullen in het onderhoudsschema van de gemeente Leka
worden opgenomen. Afval dient te worden verzameld in gesloten containers en de bouw van
afvalbergingen wordt toegestaan voor zover dit praktisch en visueel onopvallend is.
Een gemeenschappelijke afvalwater voorziening wordt aangebracht bij het begin van de pier. Een
ontwerpplan dient vooraf te worden goedgekeurd voor er met de bouw mag worden begonnen in de
gebouwen. Het water zuiveringsgebouw kan zowel worden aangelegd op of onder maaiveldniveau
voor zover het aanzicht en technische oplossingen dit toelaten.
Vervoer en technische infrastructuur
§ 3.1 Dit bevat de locale weg V5 en openbare wegen V1, V2, V3, en V4 evenals de paden die leiden naar
de ontworpen bebouwing, parkeerplaatsen, boot gebieden en andere voorzieningen die gebruikt
worden in de gebieden A, B, C, D, E1, F1, F2, F3 inclusief de 2 reeds bestaande vakantie woningen
gnr/bnr 17/102 en 17/74 binnen dit plan.
§ 3.2 De openbare parkeerplaatsen P1, P2 en P3 zijn bestemd voor gasten en tijdelijk voor eigendommen
in het gebied.
§ 3.3 De bestaande pier kan gebruikt worden voor toegang tot de haven en aangrenzende wateren.
Groenvoorzieningen
§ 4.1 Vegetatie schermen kunnen aangebracht worden rond het buitengebied en botenhuis als aangegeven
in het ontwerpplan.
Landbouw, natuur en recreatie bestemmingen
§ 5.1 Landbouw gebieden kunnen worden gebruikt voor zowel traditionele landbouw als bosbouw.
§ 5.2 De aangegeven buiten gebieden zijn bestemd voor bestaande culturele landelijke recreatie. Bossen
moeten beschermd worden maar uitdunnen en onderhoud mag gebeuren. Gemerkte paden kunnen
aangelegd worden en in de open gebieden kunnen tafels en banken komen. In het buitengebied
kunnen bomenrijen en vegetatieschermen aangebracht worden langs het badgebied.
Gebruik en bescherming van de zee en rivieren
§ 6.1 In het haven gebied kunnen drijvende pontons worden aangelegd die verbonden worden met de pier
en het vaste land. Hiervoor dient een ontwerpplan gemaakt te worden waarop de locatie, ontwerp,
aanlegvakken en aantal bootplaatsen zijn aangegeven. Dit plan dient goedgekeurd te worden door
de gemeente Leka.
§ 6.2 Aan de badstranden mogen stenen en begroeiing verwijderd worden en zand en stenen aangebracht
worden om het geschikt te maken als bad- en zwemgebied.
§ 6.3 Onder zee-verkeer wordt in dit verband verstaan: Alle soorten verkeer op en aan het water/zee
gerelateerd aan openbare en commerciële activiteiten, commercieel verkeer en pleziervaart.
Beschermde gebieden
§ 7.1 In de beschermde gebieden zijn delen cultureel oudheidkundige gebieden in de vorm van
grafheuvels en oude nederzettingen die automatisch vallen onder de Culturele Erfenis Akte § 3.
Om het karakter van de Culturele Erfenis Akte § 3 en § 6 te handhaven zijn beschermde gebieden
aangewezen. Vanuit dit belang mag de grond in deze gebieden niet verstoord worden door enig
graafwerk ten behoeve van wegen of enige andere wijze van graven voor het verwijderen van afval
of anderszins. Er mogen ook geen bouwsels in dit gebied opgericht worden. De
bouwwerkzaamheden in het gehele bouwplan dienen zorgvuldig verricht te worden. Dit geldt in het
bijzonder ten aanzien van enig teken van nieuw ontdekte oudheidkundige vondsten die in dit gehele
gebied ontdekt worden. Dit dient ook terstond gemeld te worden bij de gemeente.
Namsos, 08.07.2011 Arkitektkontoret Blom as.