Culinaire Hollandse wortels in Zuid-Afrika

Commentaren

Transcriptie

Culinaire Hollandse wortels in Zuid-Afrika
Tel:
Tel: 070-3223066
070-3223066 (Nederland)
(Nederland) of
of 078-353100
078-353100 (Belgie)
(Belgie)
Tel: 070-3223066 (Nederland) of 078-353100 (Belgie)
Tel: 070-3223066 (Nederland) of 078-353100 (Belgie)
Voer hier
Tel: 070-3223066 (Nederland) of 078-353100 (Belgie)
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
Vind ik leuk
Vind ik leuk
Vind ik leuk
0Tweeten
0Tweeten
0Tweeten
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
Categorie:ZuidAfrika
Categorie:ZuidAfrika
0Tweeten
Vind ik leuk
Gepostop:16-03-2016
Gepostop:16-03-2016
Gepostop:16-03-2016
by:SonjavandeRhoer-Google
by:SonjavandeRhoer-Google
by:SonjavandeRhoer-Google
Categorie:ZuidAfrika
0Tweeten
Vind ik leuk
Voer hier uw zoekterm in...
BlogS
Tel: 070-3223066
(Nederland) of 078-353100 (Belgie)
Categorie:ZuidAfrika
Gepostop:16-03-2016
Top5
De
in
BlogSearch
De culinaire
culinaire tradities
tradities
in Zuid-Afrika
Zuid-Afrika weerspiegelen
weerspiegelen op
op
by:SonjavandeRhoer-Google
CulinaireHollandsewortelsinZuid-Afrika
De
culinaire
tradities
inmigratiegeschiedenis
Zuid-Afrika weerspiegelen
op
een
unieke
manier
de
waarin
Met S
een unieke manier de migratiegeschiedenis waarin
Zoeken Afrika
een
unieke
manier
de(wat
migratiegeschiedenis
waarin
woorden
als
veldkos
je
onder
weg
vindt),
padkos
woorden
als
veldkos
(wat
je
onder
weg
vindt),
padkos
De
culinaire
tradities
in
Zuid-Afrika
weerspiegelen
op
0Tweeten
Vind ik leuk
woorden
als veldkos
jemanier
onderde
weg
vindt), padkos waarin
Culin
(eten
meenemen)
en
potjiekos
een(wat
unieke
(eten voor
voor onderweg
onderweg
meenemen)
enmigratiegeschiedenis
potjiekos
Afrika
(eten
voor onderweg
meenemen)
potjiekos
(gezelligheidsmaaltijd)
nog
worden
gebruikt.
woorden
alssteeds
veldkosen
(wat
je onder
weg vindt), padkos
(gezelligheidsmaaltijd) nog steeds worden gebruikt.
Kaap
Categorie:ZuidAfrika
(eten
voor
onderweg
meenemen)
en potjiekos
(gezelligheidsmaaltijd)
nog
steeds worden
gebruikt.
Net
als
in
Nederland
is
de
Zuid-Afrikaner
op
zoek
Top5Blogs
Net als in Nederland
is de Zuid-Afrikaner
op zoek
word
Gepostop:16-03-2016
(gezelligheidsmaaltijd)
nog steeds
worden gebruikt.
Net
als in Nederland producten,
is de Zuid-Afrikaner
op zoek
naar
die
worden
Buite
by:SonjavandeRhoer-Google
naar oorspronkelijke
oorspronkelijke
die isvertaald
vertaald
wordenop zoek
Netproducten,
als in Nederland
de Zuid-Afrikaner
naar
oorspronkelijke
producten,
dieproducten,
vertaald die
worden
in
oude,
maar
vooral
in
nieuwe
gerechten.
Met Sonja de keuken in voor een Zuid-Afrika
naar
oorspronkelijke
vertaald
worden
in oude, maar vooral in nieuwe gerechten.
Bijzo
Afrikaans recept
in oude,
maarin vooral
in weerspiegelen
nieuwe
gerechten.
De culinaire
tradities
Zuid-Afrika
op
in oude,
maar vooral
in nieuwe gerechten.
De culinaire
tradities
in waarin
Zuid-Afrika
weerspiegelen op
Culinaire Hollandse wortels in Zuideen Old
uniekeBiscuit
manier deMill
migratiegeschiedenis
Market
Afrika
Oldals
Overzic
woorden
veldkos Mill
(watmanier
jeMarket
onder
weg
vindt),
padkos
Old Biscuit
Mill
Market
eenBiscuit
unieke
de
migratiegeschiedenis
waarin
Old
Biscuit
Mill
Market
Een
goed
voorbeeld
is
de
biologische
markt
op
de
Old
Biscuit
Mill
Market
(foto's)
in
Kaapstad
(foto).
Niets
geitenwollen
Kaapstad,
een stad om verliefd op te
(etenEen
voor goed
onderweg
meenemen)
en
potjiekos
voorbeeld
is
de
biologische
markt
op
de
Old
Biscuit
Mill
Market
(foto's)
in
Kaapstad
(foto).
Niets
geitenwollen
Een goed voorbeeld is de biologische markt op de Old Biscuit Mill Market (foto's) in Kaapstad (foto). Niets geitenwollen
worden
Een
goed
voorbeeld
is
demaar
biologische
markt
op
de
Old
Biscuit
Mill
Market
(foto's) inGroenten,
Kaapstad
(foto).
Niets
geitenwollen
sokken,
maar
hip
en
trendy
publiek,
waaronder
veel
koks,
doen
hier
hun
kazen,
mooiste
(gezelligheidsmaaltijd)
nog
steeds
worden
gebruikt.
woorden
als
(wat
onder
weg
vindt),
padkos
sokken,
hip enje
trendy
publiek,
waaronder
koks,
doen
hierinkopen.
hun inkopen.
Groenten,fruit,
fruit, kazen,
hethet
mooiste
broodbrood
sokken,
maar
hipveldkos
en
trendy
publiek,
waaronder
veel
koks,veel
doen
hier
hun
inkopen.
Groenten,
fruit,
kazen,
het
broodin ZuidBuiten
de mooiste
gebaande paden
Net als
in je
Nederland
isvoorstellen,
de Zuid-Afrikaner
op
zoek
sokken,
maar
hip
en
trendy
publiek,
waaronder
veel
koks,
doen
hier
hun
inkopen.
Groenten,
fruit,
kazen,
het
mooiste
brood
wat
je
kunt
maar
ook
zelfgebakken
quiches,
taarten
(de
bloemetjes
worden
er
ter
plekke
nog
opgelegd),
wat
je
je
kunt
voorstellen,
maar
ook
zelfgebakken
quiches,
taarten
(de
bloemetjes
worden
er
ter
plekke
nog
opgelegd),
Afrika
je jevoor
kuntproducten,
voorstellen,
maar
ook zelfgebakken
quiches, taarten (de bloemetjes worden er ter plekke
nog opgelegd),
(eten
onderweg
meenemen)
en potjiekos
naarwat
oorspronkelijke
die vertaald
worden
salades
en
niet
te
vergeten
alle
soorten
biltong
(gedroogd
vlees
zoals
ons
nagelhout
van
rundvlees,
maar
hier
ook
van
BlogC
wat
je
je
kunt
voorstellen,
maar
ook
zelfgebakken
quiches,
taarten
(de
bloemetjes
worden
er
ter
plekke
nog
opgelegd),
salades
en
te
vergeten
alle
soorten
biltong
(gedroogd
vlees
ons
nagelhout
van
rundvlees,
maar
hier
ook
van
Bijzondere
in Valladolid
in oude,
maar vooral
in nieuwe
gerechten.
salades
en niet
niet
te springbok
vergeten
alle
soorten
biltong
(gedroogd
vlees zoals
zoals
onsHet
nagelhout
van
rundvlees,
maar
hiertemusea
ook
van
(gezelligheidsmaaltijd)
nog
steeds
worden
gebruikt.
en
struisvogel)
en
zelfgemaakte
kant-en-klare
maaltijden.
is
een
feest
om
hier
al
proevende
rond
lopen.
salades
en niet
te vergeten alle
soorten biltong (gedroogdmaaltijden.
vlees zoals ons
nagelhout
van rundvlees,
maar hier
van
springbok
rondook
te
springbok en
en struisvogel)
struisvogel) en
en zelfgemaakte
zelfgemaakte kant-en-klare
kant-en-klare maaltijden. Het
Het is
is een
een feest
feest om
om hier
hier al
al proevende
proevende
te lopen.
lopen.
Overzichtrond
alle blogs
»
Hotels H
Old springbok
Biscuit
Mill Market
en Nederland
struisvogel) eniszelfgemaakte
kant-en-klare
maaltijden.
Het is een feest om hier al proevende
rond
te lopen.
Net als
in
de
Zuid-Afrikaner
op
zoek
Margot Janse
Pousad
Een goed voorbeeld is de biologische
markt op de Old Biscuit Mill Market (foto's) in Kaapstad (foto). Niets geitenwollen
Margot
Janse
Eén vanwaaronder
deproducten,
beste veel
50 koks
wereld,
de Nederlandse
Margot
Janse
vanhet
Lemooiste
Quartier
Francais, in Franschhoek, kookt met
naar
die
vertaald
Margot
Janse
sokken,
maaroorspronkelijke
hip
en trendy publiek,
koks,ter
doen
hier
hun
inkopen.worden
Groenten,
fruit,
kazen,
brood
New En
Margot
Janse
biologische
lokale
producten,
maar gebruikt
moderne
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst
had
ik een enigszins
Eén
van
de
beste
50
koks
ter
wereld,
de
Nederlandse
Margot
Janse
Le
Quartier
Francais,
in
Franschhoek,
kookt
met
wat je
je kunt
voorstellen,
maar
ook
zelfgebakken
quiches,
taarten
(de bloemetjes
worden
er tervan
plekke
nog
opgelegd),
Thailan
Eén
van
de
beste
50
koks
ter
wereld,
de
Nederlandse
Margot
Janse
van
Le
Quartier
Francais,
in
Franschhoek,
kookt
met
in en
oude,
maar
vooral
inmaar
nieuwe
gerechten.
verlopen
aan
de
deur,
diemoderne
me
deons
mooiste
bossen
munt
aanbood
ik ook
ooitvan
had
gezien.
Ikinheb
alles
gekocht
en
ben nu
salades
niet te
soorten
biltong
(gedroogd
zoals
nagelhout
van
rundvlees,
hier
BlogCategories
Eén
van
devergeten
beste alle
50
kokshippie
ter
wereld,
de vlees
Nederlandse
Margot
Janse
van maar
Le die
Quartier
Francais,
Franschhoek,
kookt
met
biologische
lokale
producten,
gebruikt
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst
had
ik
een
enigszins
biologische
lokale
producten,
maar
gebruikt
moderne
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst
had
ik
een
enigszins
enige klant.’
Dat de wijze
van koken
Margo
wordt blijkt
feit dat er lang van tevoren gereserveerd
springbok en struisvogel) en zijn
zelfgemaakte
kant-en-klare
maaltijden.
Hetvan
is een
feestgewaardeerd
om hier al proevende
ronduit
te het
lopen.
biologische
lokale producten,
maar
gebruikt
moderne
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst
had alles
ik eengekocht
enigszins
verlopen
de
deur,
me
mooiste
bossen
munt
aanbood
die
had
gezien.
Ik
en
nu
verlopen hippie
hippie aan
aan
deworden
deur, die
die
me tede
de‘mogen’
mooiste
bossen
munt
aanbood
die ik
ik ooit
ooitwordt
hadtussen
gezien.
Ik heb
hebHotels
alles
gekocht
en ben
ben Culinair
nu
moet
om hier
komen
eten. Op
het wijngoed
Bosschendal
de middag
een
buffet
geserveerd
Huurauto's
Paradores
verlopen
hippie
aan
de
deur,
die
me
de
mooiste
bossen
munt
aanbood
die
ik
ooit
had
gezien.
Ik
heb
alles
gekocht
en
ben
nu
zijn
enige
klant.’
Dat
wijze
van
Margo
wordt
blijkt
uit
het
van
tevoren
gereserveerd
Old
Biscuit
Market
Margot
Janse
metde
traditionele
en koken
plaatselijke
zoals ‘rooi uiesop,
bottervis
met
plaaslike
kase
en Italie
zijn
enige
klant.’ Mill
Dat
de
wijze van
van
koken
vangerechten,
Margo gewaardeerd
gewaardeerd
wordt
blijkt
uitsuurlemoenbottersous,
het feit
feit dat
dat er
er lang
langbobotie,
van
tevoren
gereserveerd
Pousadas
Spanje
Portugal
Bali
Eén zijn
van
de
beste
50
koks
ter
wereld,
de
Nederlandse
Margot
Janse
van
Le
Quartier
Francais,
in
Franschhoek,
kookt
met
enige
klant.’
Dat
de
wijze
van
koken
vanrosbief
Margo
wordt tomaat
blijkt wordt
uit
feit datde
ermiddag
lang van
tevoren
gereserveerd
moet
worden
om
hier
te
‘mogen’
komen
eten.
Op
het
wijngoed
Bosschendal
tussen
een
buffet
geserveerd
malvapudding’
, naast
Engelse
en gewaardeerd
salade
van Mozzarella,
en het
basilicum.
New
England
Marokko
Algemeen
moet
worden
om
hier
te
‘mogen’
komen
eten.
Op
het
wijngoed
Bosschendal
wordt
tussen
de
middag
een
buffet
geserveerd
Een
goed
voorbeeld
is
de
biologische
markt
op
de
Old
Biscuit
Mill
Market
(foto's)
in
Kaapstad
(foto).
Nie
biologische
lokale producten,
maar
moderne
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst had ik een
enigszins
Thailand
USA
Zuid
Afrika
moet
worden
omen
hier
tegebruikt
‘mogen’
komen
eten.
Op
het uiesop,
wijngoed
Bosschendal
wordt
tussen de middag
een buffet
geserveerd
met
traditionele
plaatselijke
gerechten,
zoals
‘rooi
bottervis
met
suurlemoenbottersous,
bobotie,
plaaslike
kase
en
met
traditionele
en
plaatselijke
gerechten,
zoals
‘rooi
uiesop,
bottervis
met
suurlemoenbottersous,
bobotie,
plaaslike
kase
en
verlopen
hippie
aan de deur,
die
me
de
mooiste
bossen
munt
aanbood
die
ik
ooit
had
gezien.
Ik
heb
alles
gekocht
en
ben
nu
Eenmansgerecht
'Potjiekos'
sokken,
maar
hip
en van
trendy
publiek,
waaronder
veel
koks,
doen
hier hun inkopen.
met
traditionele
plaatselijke
gerechten,
zoals
‘rooi
uiesop,
bottervis
suurlemoenbottersous,
bobotie, Groenten,
plaaslike kasefruit,
en kazen
malvapudding’
,, en
naast
Engelse
rosbief
en
van
Mozzarella,
tomaat
en
basilicum.
zijn enige
klant.’ Dat de wijze
koken
Margo
gewaardeerd
wordt
blijkt
uitvan
hetJan
feit
dat
er
langmet
van
tevoren
malvapudding’
naast
Engelse
rosbief
entesalade
salade
van
Mozzarella,
enin
basilicum.
Isvan
er culinair
nog
iets terug
vinden
uit
de
tijd
vantomaat
Riebeeck
1652?gereserveerd
De Hollanders brachten de stamppot en
moetmalvapudding’
worden
te ,‘mogen’
komen
eten. rosbief
het wijngoed
Bosschendal
wordt tussen de
middag en
buffet
geserveerd
naast
Engelse
salade
van
tomaat
basilicum.
wat
jeomjehierkunt
voorstellen,
ook
zelfgebakken
quiches,
taarten
worden
er ter plekke
stoofschotel
meeOp
enmaar
allesen
werd
en
wordt
opMozzarella,
smaak
gebracht
met de een
specerijen
die de(de
door bloemetjes
de VOC aangevoerde
‘Maleiers’
met traditionele en plaatselijke gerechten, zoals ‘rooi uiesop, bottervis met suurlemoenbottersous, bobotie, plaaslike kase en
Eenmansgerecht
'Potjiekos'
uit
het
Verre
Oosten
meenamen.
Zo
staat
het
eenpansgerecht
‘potjiekos’
zowel
thuis
als
in
de
restaurants
nog
altijd
op
het
salades
enEngelse
niet'Potjiekos'
te vergeten
soorten
biltong
Eenmansgerecht
malvapudding’
, naast
rosbief
en salade vanalle
Mozzarella,
tomaat en
basilicum.(gedroogd vlees zoals ons nagelhout van rundvlees, ma
menu.
Eenmansgerecht
'Potjiekos'
Is
er
culinair
nog
iets
terug
te
vinden
uit
de
tijd
van
Jan
Riebeeck
De
brachten
de
en
Is
er culinair nog
iets
terug te vinden
uit
de tijd van Jan van
van
Riebeeck in
in 1652?
1652?
De Hollanders
Hollanders
brachten
de stamppot
stamppot
en al proeven
springbok
en
struisvogel)
en
zelfgemaakte
kant-en-klare
maaltijden.
Het
is
een
feest
om
hier
Is
er
culinair
nog
iets
terug
te
vinden
uit
de
tijd
van
Jan
van
Riebeeck
in
1652?
De
Hollanders
brachten
de
stamppot
en
Eenmansgerecht
'Potjiekos'
stoofschotel
mee
en
alles
werd
en
wordt
op
smaak
gebracht
met
de
specerijen
die
de
door
de
VOC
aangevoerde
‘Maleiers’
stoofschotel
mee
en
alles
werd
en
wordt
op
smaak
gebracht
met
de
specerijen
die
de
door
de
VOC
aangevoerde
‘Maleiers’
Gietijzeren
pan
Is erstoofschotel
culinair
nog
iets
terug
te
vinden
uit
de
tijd
van
Jan
van
Riebeeck
in
1652?
De
Hollanders
brachten
de
stamppot
en
mee
en
alles
werd
en
wordt
op
smaak
gebracht
met
de
specerijen
die
de
door
de
VOC
aangevoerde
‘Maleiers’
uit
Verre
Oosten
meenamen.
Zo
staat
het
eenpansgerecht
‘potjiekos’
zowel
thuis
restaurants
nog
op
Potjiekos
wordt
in een
grote gietijzeren
pan bereid
schenkel
te bakken
in als
olie in
en de
boter,
ui en knoflook
toealtijd
te voegen
uit het
het mee
Verre
Oosten
meenamen.
Zogebracht
staat
het
‘potjiekos’
zowel
thuis
als
in
de
restaurants
nog
altijd
op het
het
stoofschotel
en alles
werd
en wordt
op smaak
met eenpansgerecht
de specerijen
die door
de door
de VOCaan
aangevoerde
‘Maleiers’
uit
het
Verre
Oosten
meenamen.
Zo
staat
het
eenpansgerecht
‘potjiekos’
zowel
thuis
als
in
de
restaurants
nog
altijd
op het
menu.
met
een
fles
(witte
of
rode)
wijn
en
alles
gaar
te
stoven.
Vervolgens
aardappelen,
wortel
en
pompoen
in
blokjes
erbij,
samen
Margot
Janse
uit het
Verre Oosten meenamen. Zo staat het eenpansgerecht ‘potjiekos’ zowel thuis als in de restaurants nog altijd op het
menu.
met paddenstoelen, rozemarijn, tijm en oregano. Zodra groenten en vlees gaar zijn serveren met bieslook. Potjiekos kan ook
menu.
menu.
Eén van de beste
50 koksof ter
wereld,
Margot
Janse
Legerecht
Quartier
Francais,
in Fransc
met varkensvlees
vis worden
bereid.de
EenNederlandse
variatie op de Hollandse
jachtschotel
is het van
bekende
Bobotie met
pittig
Gietijzeren
pan
Gietijzeren
pan gehakt, gele rijst en chutney.
Gietijzeren
pan
biologische
producten,
maar
gebruikt
moderne
(moleculair,
sous-vide)
technieken.
‘Laatst had ik
Gietijzeren
panlokale
Potjiekos
in
grote
gietijzeren
pan
schenkel
aan
te
en
Potjiekos
wordt inwordt
een grote
gietijzeren
pan
bereid door schenkel
aan tedoor
bakken
in olie en boter,
knoflook in
toeolie
te voegen
Potjiekos
wordt
in een
een
grote
gietijzeren
pan bereid
bereid
door
schenkel
aan ui
teenbakken
bakken
in
olie
en boter,
boter, ui
ui en
en knoflook
knoflook toe
toe te
te voegen
voegen
wordt
in
een
grote
gietijzeren
pan
bereid
door
schenkel
aan
te
bakken
in
olie
en
boter,
ui
en
knoflook
toe
te
voegen
met
een
fles
(witte
of
rode)
wijn
en
alles
gaar
te
stoven.
Vervolgens
aardappelen,
wortel
en
pompoen
in
blokjes
erbij,
samen
met Potjiekos
een
fles
(witte
of
rode)
wijn
en
alles
gaar
te
stoven.
Vervolgens
aardappelen,
wortel
en
pompoen
in
blokjes
erbij,
samen
verlopen
die
mete de
mooiste
bossen
munt aanbood
die ik ooit
had erbij,
gezien.
Ik heb alle
met
een fleshippie
(witteBraai
of aan
rode)de
wijndeur,
en alles
gaar
stoven.
Vervolgens
aardappelen,
wortel en pompoen
in blokjes
samen
met met
paddenstoelen,
tijm
enisoregano.
Zodra
groenten
enstoven.
vlees
gaargroenten
zijn serveren
met
bieslook.
Potjiekos
kan en
ook
een
flesrozemarijn,
(witteDe
ofrozemarijn,
rode)
wijn
en
alles
gaar te
Vervolgens
aardappelen,
wortel
pompoen
in blokjes
samen
braai
onlosmakelijk
verbonden
met
Zuid-Afrika.
Hier en
smelten
alle
culturen
samen,
Nederland,
Engeland,
Azië erbij,
en veelkan
paddenstoelen,
tijm
en
oregano.
Zodra
vlees
gaar
zijn
serveren
met
bieslook.
Potjiekos
ook
rozemarijn,
tijm op
envan
oregano.
Zodra
groenten
engewaardeerd
vlees
gaar
zijnmet
serveren
bieslook.
zijnpaddenstoelen,
enige
klant.’
Dat
devariatie
wijze
koken
van
Margo
wordt
blijkt
uit hetPotjiekos
feit datkan
erook
lang van t
met met
varkensvlees
of vis
worden
bereid.
Een
de
Hollandse
jachtschotel
ishoutskool,
het bekende
gerecht
Bobotie
pittig hetmet
Afrika.
Braaien
gaat
echte
blokken
hout,
niet
opHollandse
het
duurt
dus
lang
voordat
vuur gerecht
smeult, tijd
genoeg om
metgele
paddenstoelen,
rozemarijn,
tijmopen
oregano.
Zodra
groenten
en vlees
gaar
zijn
serveren
met
bieslook.
Potjiekos
kan
ook
varkensvlees
of
vis
worden
bereid.
Een
variatie
op
de
jachtschotel
is
het
bekende
Bobotie
met
pittig
gehakt,
rijst en chutney.of
met
varkensvlees
vis
worden
bereid.
Een
variatie
op
de
Hollandse
jachtschotel
is
het
bekende
gerecht
Bobotie
met
pittig
samen
door
te
brengen
met
familie
en
vrienden.
moet
worden
om
te ‘mogen’
eten.
Op het jachtschotel
wijngoed Bosschendal
wordtBobotie
tussen
middag ee
met
varkensvlees
of vishier
worden
bereid. Eenkomen
variatie op
de Hollandse
is het bekende gerecht
metde
pittig
gehakt,
gehakt, gele
gele rijst
rijst en
en chutney.
chutney.
Braai
gehakt,
gele rijst en
chutney.
met traditionele
en plaatselijke
gerechten, zoals ‘rooi uiesop, bottervis met suurlemoenbottersous, bobo
Gekonfijte
watermeloenschil
De braai is onlosmakelijk verbonden met Zuid-Afrika. Hier smelten alle culturen samen, Nederland, Engeland, Azië en veel
Een
specialiteit
van
Zuid
Afrika,
die indertijd door
de Nederlanders
is meegekomen, wordt geserveerd
in Catharina's, het
Braai
malvapudding’
, naast
rosbief
salade
Mozzarella,
en basilicum.
Afrika.
Braaien gaat op echte blokken
hout,Engelse
niet op houtskool,
het duurten
dus lang
voordat van
het vuur
smeult, tijd genoegtomaat
om
Braai
restaurant
van het Steenberg
hotel in Constantia,
namelijk gekonfijte
groenesamen,
watermeloenschil.
Blokjes
schoongeboendeen veel
Braai
De
braai
is
onlosmakelijk
verbonden
met
Zuid-Afrika.
Hier
smelten
alle
culturen
Nederland,
Engeland,
samen
door
te
brengen
met
familie
en
vrienden.
De braai is onlosmakelijk
verbonden
met Zuid-Afrika.
Hier smelten
alle culturen
Nederland,
Engeland, Azië
Azië en veel
watermeloen
worden gekookt
met suiker, gember
en kaneelstokjes,
heerlijk samen,
bij het ontbijt
en als bijgerecht.
De
braai
is onlosmakelijk
verbonden
met
Zuid-Afrika.
Hier smelten
alle culturen
samen,
Nederland,
Engeland,
Azië enom
veel
Afrika.
Braaien
gaat
op
echte
blokken
hout,
niet
op
houtskool,
het
duurt
dus
lang
voordat
het
vuur
smeult,
tijd
genoeg
Afrika.
Braaien
gaat
op
echte
blokken
hout,
niet
op
houtskool,
het
duurt
dus
lang
voordat
het
vuur
smeult,
tijd
genoeg
om
Gekonfijte
watermeloenschil
Eenmansgerecht
'Potjiekos'
Afrika.
Braaien
gaat
op
echte
blokken
hout,
niet
op
houtskool,
het
duurt
dus
lang
voordat
het
vuur
smeult,
tijd
genoeg
om
samen
door
te
brengen
met
familie
en
vrienden.
Exotisch
Kaaps
tintje
Een samen
specialiteit
van Zuid
Afrika,
die indertijd
door
deen
Nederlanders
door
te brengen
met
familie
vrienden.is meegekomen, wordt geserveerd in Catharina's, het
samen
door
te brengen
met
familie
entevinden
vrienden.
Erhotel
is dus
best
wat terug
vinden
uit uit
‘die
goei
ouwe’
tijd, maar
net
als in
Nederland
is er een
gaande die brachten
restaurant
het Steenberg
in
Constantia,
namelijk
gekonfijte
groene
Blokjes
schoongeboende
Is ervanculinair
nog
iets
terug
te
dewatermeloenschil.
tijd van
Jan
van
Riebeeck
in culinaire
1652?ontwikkeling
De Hollanders
gebaseerd
is
op
het
Slow
Food principe.
Hetbij
gebruik
vanen
lokale
producten van kleine producenten met een exotisch Kaaps
watermeloen
worden
gekookt
met
suiker,
gember
en
kaneelstokjes,
heerlijk
het ontbijt
als bijgerecht.
Gekonfijte
watermeloenschil
Gekonfijte
watermeloenschil
stoofschotel
mee
en een
alles
werd en
wordt op
smaak gebracht met de specerijen die de door de VOC aan
tintje geeft
verrassende
Zuid-Afrikaanse
keuken.
Gekonfijte
watermeloenschil
Een
specialiteit
van
Zuid Afrika,
die indertijd
door de Nederlanders
is meegekomen, wordt geserveerd in Catharina's, het
Een Kaaps
specialiteit
Exotisch
tintje van Zuid Afrika, die indertijd door de Nederlanders is meegekomen, wordt geserveerd in Catharina's, het
uit
het
Verre
Oosten
meenamen.
Zo
staat
hetgekonfijte
eenpansgerecht
‘potjiekos’
zowel
als inhet
de restauran
specialiteit
van
Zuid
Afrika,
die
indertijd
door
de
Nederlanders
is meegekomen,
wordt die
geserveerd
inthuis
Catharina's,
restaurant
van
het
Steenberg
hotel
in
Constantia,
namelijk
groene
watermeloenschil.
Blokjes
schoongeboende
Er isEen
dus
best
wat
terug
te
vinden
uit
‘die
goei
ouwe’
tijd,
maar
net
als
in
Nederland
is
er
een
culinaire
gaande
van de Rhoer
journalist.
Zij heeft een
vaste rubriek
inontwikkeling
Trouw
en publiceerde
onder
meer het
Grote Margriet
restaurant van het Sonja
Steenberg
hotel isinculinair
Constantia,
namelijk
gekonfijte
groene
watermeloenschil.
Blokjes
schoongeboende
gebaseerd
is op het
Slow
Food
principe.
Hethotel
gebruik
lokale
producten
van kleine
metons
een
exotisch
Kaapsen recept:
restaurant
van
het
Steenberg
invan
Constantia,
namelijk
gekonfijte
groene
watermeloenschil.
Blokjes
schoongeboende
watermeloen
worden
gekookt
met
suiker,
gember
en
heerlijk
bij
ontbijt
menu.
Kookboek.
Na
een
bezoek
Zuid-Afrika
schreef
zijproducenten
dit artikel
voor
daarnaast
roergebakken
biefstuk met
watermeloen
worden
gekookt
met
suiker,aan
gember
en kaneelstokjes,
kaneelstokjes,
heerlijk
bijenhet
het
ontbijteen
en als
als bijgerecht.
bijgerecht.
tintje geeft een verrassende Zuid-Afrikaanse keuken.
watermeloen worden gekookt met suiker, gember en kaneelstokjes, heerlijk bij het ontbijt en als bijgerecht.
Exotisch
Kaaps
tintje
Sonja
van de Rhoer
is culinair
journalist. Zij heeft een vaste rubriek in Trouw en publiceerde onder meer het Grote Margriet
Exotisch
Kaaps
tintje
Gietijzeren
pan
Kookboek.
Na
een
bezoek
aan
Zuid-Afrika
schreef zij‘die
dit artikel voor
ons en daarnaast
een recept:
roergebakken biefstuk
met
Exotisch
Kaaps
tintje
Er
is
dus
best
wat
terug
Er is dus best wat terug te
te vinden
vinden uit
uit ‘die goei
goei ouwe’
ouwe’ tijd,
tijd, maar
maar net
net als
als in
in Nederland
Nederland is
is er
er een
een culinaire
culinaire ontwikkeling
ontwikkeling gaande
gaande die
die
Potjiekos
in een
grote
gietijzeren
bereid
door
schenkel
bakken
in olie
en
boter,
Er
is dus best
wathet
terug
teFood
vinden
uit ‘die
goeigebruik
ouwe’pan
tijd,
als in Nederland
is aan
er eenteculinaire
gaande
dieui en kn
gebaseerd
iswordt
op
Slow
principe.
Het
vanmaar
lokalenet
producten
van kleine
producenten
metontwikkeling
een
exotisch
Kaaps
Categorie:ZuidAfrika
Gepostop:16-03-2016
by:SonjavandeRhoer-Google
Gekonfijte watermeloenschil
Een specialiteit van Zuid Afrika, die indertijd door de Nederlanders is meegekomen, wordt geserveerd in Catharina's, het
restaurant van het Steenberg hotel in Constantia, namelijk gekonfijte groene watermeloenschil. Blokjes schoongeboende
watermeloen worden gekookt met suiker, gember en kaneelstokjes, heerlijk bij het ontbijt en als bijgerecht.
Exotisch Kaaps tintje
Er is dus best wat terug te vinden uit ‘die goei ouwe’ tijd, maar net als in Nederland is er een culinaire ontwikkeling gaande die
gebaseerd is op het Slow Food principe. Het gebruik van lokale producten van kleine producenten met een exotisch Kaaps
tintje geeft een verrassende Zuid-Afrikaanse keuken.
Sonja van de Rhoer is culinair journalist. Zij heeft een vaste rubriek in Trouw en publiceerde onder meer het Grote Margriet
Kookboek. Na een bezoek aan Zuid-Afrika schreef zij dit artikel voor ons en daarnaast een recept: roergebakken biefstuk met

Vergelijkbare documenten

Afrikaans Potjiekos Buffet

Afrikaans Potjiekos Buffet in je Nederland isvoorstellen, de Zuid-Afrikaner op zoek sokken, maar hip en trendy publiek, waaronder veel koks, doen hier hun inkopen. Groenten, fruit, kazen, het mooiste brood wat je kunt maar o...

Nadere informatie