Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers

Commentaren

Transcriptie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers
NBA-VRC Opleidingen
Najaar 2015
Omdat kennis telt
Accountants in business (RA/AA)
en registercontrollers (RC)
nbavrc.nl
NBA-VRC_COVER (Apr15).indd 2
08-05-15 12:09
Inhoudsopgave
Voorwoord
3
Samenwerking
Overzicht per kennisgebied najaar 2015
4
Dit cursusaanbod is ontwikkeld door NBA-VRC Opleidingen.
Chronologisch overzicht najaar 2015
6
NBA-VRC is een samenwerking tussen de NBA (accountants
Programmaraad8
in business) en de VRC (registercontrollers). NBA-VRC OpleiPraktische informatie
9
dingen is CEDEO-erkend.
Incompany programma’s 13
Speciaal voor u uitgelicht
14
Meer weten/aanmelden?
Actie: Dag van de Financial
15
Kijk voor de meest actuele informatie, uitgebreidere cursusAcademie Publieke Sector
16
omschrijvingen en beschikbare plaatsen op onze website:
www.nbavrc.nl.
Kennisgebieden:
• Online learning
17
Wilt u persoonlijk contact of een advies:
•Specials
18
Telefoon: 020 - 301 04 05 (cursusinschrijvingen) of
• Algemeen & strategisch management
24
020 - 301 03 14 (inhoudelijke informatie)
• Ethiek & regelgeving
30
Fax:
020 - 301 03 02
• Externe verslaggeving
35
E-mail:[email protected]
•Finance
47
• Fiscaal & recht
59
• Governance & assurance
66
Interviews: Peter Steeman
• IT & assurance
71
Opmaak: Madeggs
• Management accounting & control
77
Druk: Jurriaans Lindenbaum Grafimedia
• Persoonlijke vaardigheden
91
•Risicomanagement
104
(Wets)wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Interviews:
• prof. dr. Jan de Vuijst
23
• Simone Folkers - de Bruijn RA MSc
29
• Marcel van den Bosch RA
34
• drs. Jeroen Slop RA
46
• drs. ing. Gerrit Koelemeij RC
58
• ing. Sandra Addink - Berendsen AA 65
• drs. Mandy Warners RA RE 70
76
• Ramses van den Berg MSc FC RC
• drs. Simone Heidema RA
103
Cursusaanbod voor openbaar accountants
108
Aanmeldingsformulier109
Algemene voorwaarden
110
NBA-VRC_COVER (Apr15).indd 3
08-05-15 12:09
de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en
aangekondigde opleidingen af te gelasten.
2. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terug-
betaling van het volledige door de deelnemer aan Opleider betaalde bedrag.
3. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding
wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval
kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na
dag-tekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos
annuleren door middel van een schrijven of e-mail.
in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over
het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen
van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van
een schrijven of een e-mail (gericht aan Opleider aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Opleider worden geraadpleegd. De gegevens van een
deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de
desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift
hiertoe verplicht. Opleider handelt in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Artikel 7. Klachtenprocedure
1. Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Opleider te
worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken
na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedurestaat beschreven op de website van Opleider , op deze website vindt u tevens het digitale
klachtenformulier. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Opleider
geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.
2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.
Artikel 11. Permanente Educatie
1. Opleider verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.
2. Opleider is een CEDEO erkende opleidingsinstelling. Het opleidingsaanbod wordt als erkende opleiding aangemeld bij CEDEO.
3. Een opleiding is, tenzij anders aangegeven, een aangemelde opleiding door een erkende PE-instelling in de zin van de nadere voorschriften permanente educatie.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Opleider spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zo
wel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent
tijdens de opleiding, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de
opleiding aan de deelnemer wordt verstrekt. Opleider sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
zijdens Opleider en/of haar leidinggevenden.
2. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opleider
jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met
betrekking tot directe schade (waaronder in ieder geval niet wordt begrepen:
indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en
daarmee samenhangend verlies of schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst
aan een opleiding aan Opleider heeft voldaan.
3. De deelnemer vrijwaart Opleider tegen alle vorderingen van derden - waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van
de deelnemer - die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het
kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
Artikel 12. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens Opleider in het kader van de
opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling
van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk
verboden. Opleider dan wel de docent is auteursrechthebbende op het lesmateriaal, voor zover het lesmateriaal niet anders vermeld.
Artikel 13. Rechts- en forumkeuze
Op alle overeenkomsten met Opleider is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Opleider worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Algemene voorwaarden, januari 2015
Artikel 9. Overmacht
1. In het geval dat Opleider door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren,
heeft Opleider het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van
Opleider, zonder dat Opleider tot vergoeding van enige schade is gehouden.
2. Onder overmacht wordt mede - maar niet uitsluitend - verstaan verhinderingen
aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en
omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de
docent veroorzaken.
Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens
Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van Opleider
worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen
111
NBA-VRC_COVER (Apr15).indd 4
08-05-15 12:09
Voorwoord
Lerend vermogen door persoonlijk meesterschap
De kwaliteit van de financiële functie en haar professionals staat en valt met hun lerend vermogen. Het lerend vermogen van individuele
professionals staat voor de capaciteit kennis en ervaring om te zetten in inzichten, praktijktoepassingen en kennisdeling met anderen.
In aanvulling daarop is de capaciteit om een effectief collectief te vormen bepalend voor het lerend vermogen van de financiële functie.
Financiële professionals zullen hun inhoudelijke en procesmatige kennis en vaardigheden op peil moeten houden en liefst zo ontwikkelen
dat zij het verschil maken. Bij de inhoud valt te denken aan onder andere finance operating modellen, rapportagemodellen, management
en financial accounting principes, risk management frameworks, data analytics toepassingen, cost accounting en profitability analyses, functionaliteit van ERP systemen, investeringsanalyses, etcetera. Procesmatige aspecten betreffen bijvoorbeeld de effectiviteit van
persoonlijke rollen van business controllers, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en het omgaan met verschillende
culturen en krachtenvelden, etcetera.
Om het meeste rendement uit opleidingen te halen en derhalve optimaal bij te dragen aan het lerend vermogen, is het van belang om vanuit zowel het perspectief van individuele als collectieve leerdoelen opleidingsplannen samen te stellen. Professionals die op deze manier
werken aan hun eigen ontwikkeling en daarmee (dus) tevens bijdragen aan het grotere geheel van de financiële functie tonen persoonlijk
meesterschap en bevorderen het lerend vermogen.
Met het opleidingsprogramma voor het najaar van 2015 beogen wij weer een bijdrage te leveren aan het persoonlijk meesterschap en
het lerend vermogen van financiële professionals. Het programma is samengesteld uit relevante en actuele inhoudelijke & procesmatige
thema’s, waarmee u een impuls kunt geven aan uw eigen meesterschap en lerend vermogen. Gebruik deze gids als praktisch hulpmiddel
voor het samenstellen van uw opleidingsprogramma.
Namens de programmaraad van NBA-VRC beveel ik u daarom van harte aan kennis te nemen van de in deze
gids opgenomen opleidingen. Ik wens u veel inspiratie bij het samenstellen van uw opleidingsprogramma en
het volgen van de opleidingen.
prof. dr. Bert Steens RC
Partner EY en hoogleraar Postgraduate School, Vrije Universiteit Amsterdam
3
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 3
08-05-15 12:10
Overzicht per kennisgebied
Titel
Data 2015 Niveau PE
Pagina
Online learning
FinanceMentor diversen
advanced
1 - 150
17
Specials
Summer School NIEUW
19 - 21 augustus en 26 - 28 augustus
advanced
20
18
Masterclass operational excellence for financial executives
8 en 9 september
advanced
13
19
Masterclass fusie & overname 24 en 25 november
advanced
15
20
Masterclass accountancy actueel 2015 7 december advanced
6
21
24 - 28 augustus
fundamental
36
22
One week controlling voor accountants
Algemeen & strategisch management
General management and leadership
23 - 27 november
expert
34
24
Talent en organisatieontwikkeling NIEUW
12 november advanced
6
25
16 oktober advanced
6
26
Business Model Innovatie NIEUW
Strategie implementatie
5 en 6 november
advanced
13
27
Scenarioplanning
15 december fundamental
7
28
Ethiek & regelgeving
De psychologie van het frauderen 10 november
advanced
3
30
15 oktober advanced
7
31
Morele Moed
Tone at the top: integriteitsmanagement
5 en 19 november
advanced
14
32
Toezien op integriteit
16 november expert
7
33
Externe verslaggeving
Leergang deelnemingen en consolidatie 11, 18 en 24 november
fundamental
18
35
Visual Analytics with BI dashboards 16 en 17 november
advanced
13
36
Integrated, interactive & intelligent Excel Models (i3BAR)
18 - 20 november
advanced
20
37
17 en 18 september
fundamental
14
38
Basisbeginselen IFRS
19 en 20 november
advanced
14
39
Verdieping IFRS
Update IFRS 3 november
advanced
7
40
Update externe verslaggeving voor accountants in business
14 oktober advanced
4
41
Fast closing en toch effectief rapporteren 12 oktober of 4 december
fundamental
6
42
8 december advanced
6
43
Advanced fast & quality close Accountantscontrole: regie nemen en houden!
11 december advanced
6
44
Basel III
4 november fundamental
6
45
Finance
Meet the prof on: Dynamics in valuing NIEUW
17 november
advanced/expert
3
47
7 oktober, 4 november en 2 december
advanced/expert
9
48
Duurzame organisatieontwikkeling NIEUW
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
3, 5, 11, 12 en 17 november
advanced
3
49
Strategic finance
23 en 24 november
advanced
13
50
Financiële instrumenten: derivaten 14 en 15 december
fundamental
14
51
Treasury en derivaten
15 en 16 oktober
advanced
14
52
Asset & Liability Management 1 en 2 december
fundamental
14
53
Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering: de DCF methode 6 november fundamental
6
54
Supply Chain Finance 2 december
advanced
7
55
Financiering en financieringsdocumentatie 2 oktober advanced
7
56
Financieringsalternatieven voor grote ondernemingen
2 november advanced
7
57
Fiscaal & recht
Masterclass Tax assurance in de boardroom NIEUW
9 november advanced/expert
7
59
Het voorkomen van fraude i.s.m. FIOD 1 oktober advanced
3
60
Faillissementsfraude
24 september
advanced
3
61
Actualiteiten ondernemingsrecht 29 oktober advanced
5
62
4
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 4
08-05-15 12:10
Titel
Data 2015 Niveau PE
Pagina
Corporate recovery
15 oktober fundamental
8
63
25 november advanced
9
64
Due diligence Governance & assurance
Actualiteiten corporate governance 19 november advanced
6
66
Governance, risk & compliance
10 december advanced
6
67
Boardroom dynamics: Governance 2.0 NIEUW 12 oktober expert
4
68
Masterclass internal control
23 november advanced
7
69
IT AO nieuwe stijl
7 oktober advanced
6
71
IT-Ontbijt: IT Master in 2 uur NIEUW
7 juli advanced
2
72
IT-Ontbijt: internet of things en (big) data analyse NIEUW
14 juli advanced
2
72
11 augustus advanced
2
72
IT-Ontbijt: Sourcing en Governance NIEUW
IT-Ontbijt: Cybercrime & Mobile security NIEUW
18 augustus advanced
2
73
25 augustus advanced
2
73
IT-Ontbijt: Robotica NIEUW
Update informatiebeveiliging NIEUW
20 november advanced
2
74
Business Intelligence: toegevoegde waarde of zinloze investering?
3 december fundamental
6
75
Management accounting & control
Meet the prof on: Control versus motivatie NIEUW
15 september
advanced/expert
3
77
5 oktober advanced
4
78
De controller en toezicht Actualiteiten management control 9 oktober advanced
6
79
1 en 2 december
advanced
14
80
Management control in winstgerichte organisaties
Optimaliseer uw planning & control
4 december advanced
6
81
In control bij een ERP implementatie
2 november fundamental
6
82
30 november advanced
5
83
Beyond control
Controlling the treasury 5 oktober fundamental
7
84
10 november fundamental
6
85
Een nieuwe kijk op budgeting?
Lean management 23 september fundamental
6
86
Lean accounting 25 september advanced
6
87
Trends in Shared Service Centers 16 oktober advanced
6
88
3 december fundamental
6
89
The financial and change
Cultuur, integriteit en risicomanagement
10 december fundamental
6
90
Persoonlijke vaardigheden
Business/personal coaching
op aanvraag
advanced/expert
13
91
6 oktober
fundamental
4
92
Actief luisteren als leiderschapstool
Presenteer uw cijfers met impact!
13 oktober
advanced
4
93
29 september
advanced
6
94
Professioneel stemgebruik Schrijven voor financials NIEUW
4 november
advanced
6
95
Profit from English 9 en 16 december
advanced
13
96
E-mail and report writing in English
9 en 16 november
advanced
7
97
Effectief onderhandelen 14 en 15 oktober
fundamental
12
98
De controller als business partner
12 en 13 november
fundamental
14
99
23 september
fundamental
7
100
Snellezen en mindmapping Effectief tijdbeheer voor financials
8 december
fundamental
8
101
Inzicht in en invloed op krachtenvelden 23 en 24 november
fundamental
14
102
Risicomanagement
Risicomanagement en gedrag NIEUW
11 en 12 november
advanced
13
104
Bank risk management: value chain analysis 13 november advanced
7
105
Krediet risico NIEUW
30 oktober advanced 7
106
Money management NIEUW 30 november advanced
7
107
5
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 5
08-05-15 12:10
Chronologisch overzicht
Data 2015
Titel
7 juli
14 juli
11 augustus
18 augustus
19 - 21 augustus
24 - 28 augustus
25 augustus
26 - 28 augustus
8 en 9 september
15 september
17 en 18 september
23 september
23 september
24 september
25 september
29 september
1 oktober
2 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
7 oktober, 4 november en 2 december
9 oktober
12 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
14 en 15 oktober
15 oktober
15 oktober
15 en 16 oktober
16 oktober
16 oktober
29 oktober
30 oktober
2 november
2 november
3 november
3 november
4 november
4 november
5 november
5 en 6 november
5 en 19 november
6 november
IT-Ontbijt: IT Master in 2 uur NIEUW
IT-Ontbijt: internet of things en (big) data analyse NIEUW
IT-Ontbijt: Sourcing en Governance NIEUW
IT-Ontbijt: Cybercrime & Mobile security NIEUW
Summer School 2015 NIEUW
One week controlling voor accountants
IT-Ontbijt: Robotica NIEUW
Summer School 2015 NIEUW
Masterclass operational excellence for financial executives
Meet the prof on: Control versus motivatie NIEUW
Basisbeginselen IFRS
Snellezen en mindmapping Lean management Faillissementsfraude
Lean accounting Professioneel stemgebruik Het voorkomen van fraude i.s.m. FIOD Financiering en financieringsdocumentatie De controller en toezicht Controlling the treasury Actief luisteren als leiderschapstool
AO nieuwe stijl
Duurzame organisatieontwikkeling NIEUW
Actualiteiten management control Fast closing en toch effectief rapporteren Boardroom dynamics: Governance 2.0 NIEUW Presenteer uw cijfers met impact!
Update externe verslaggeving voor accountants in business
Effectief onderhandelen Morele Moed
Corporate recovery
Treasury en derivaten
Business Model Innovatie NIEUW
Trends in Shared Service Centers Actualiteiten ondernemingsrecht Krediet risico NIEUW
Financieringsalternatieven voor grote ondernemingen
In control bij een ERP implementatie
Update IFRS 2015
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
Basel III
Schrijven voor financials NIEUW
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
Strategie implementatie
Tone at the top: integriteitsmanagement
Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering: de DCF methode Niveau
PE
Pagina
advanced2 72
advanced2 72
advanced2 72
advanced2 73
advanced20
18
fundamental
36
22
advanced2 73
advanced20
18
advanced
13
19
advanced/expert3 77
fundamental
14
38
fundamental
7
100
fundamental
6
86
advanced
3
61
advanced
6
87
advanced
6
94
advanced
3
60
advanced
7
56
advanced
4
78
fundamental
7
84
fundamental
4
92
advanced
6
71
advanced/expert9 48
advanced
6
79
fundamental
6
42
expert
4
68
advanced
4
93
advanced
4
41
fundamental
12
98
advanced
7
31
fundamental
8
63
advanced
14
52
advanced6 26
advanced
6
88
advanced
5
62
advanced 7
106
advanced
7
57
fundamental
6
82
advanced
7
40
advanced3 49
fundamental
6
45
advanced6 95
advanced3 49
advanced
13
27
advanced
14
32
fundamental
6
54
6
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 6
08-05-15 12:10
Data 2015
Titel
9 november
9 en 16 november
10 november
10 november
11 november
11 en 12 november
11, 18 en 24 november
12 november
12 november
12 en 13 november
13 november
16 november
16 en 17 november
17 november
17 november
18 - 20 november
19 november
19 en 20 november
20 november
23 november
23 en 24 november
23 en 24 november
23 - 27 november
24 en 25 november
25 november
30 november
30 november
1 en 2 december
1 en 2 december
2 december
3 december
3 december
4 december
4 december
7 december
8 december
8 december
9 en 16 december
10 december
10 december
11 december
14 en 15 december
15 december
op aanvraag
Masterclass Tax assurance in de boardroom NIEUW
E-mail and report writing in English
De psychologie van het frauderen Een nieuwe kijk op budgeting?
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
Risicomanagement en gedrag NIEUW
Leergang deelnemingen en consolidatie Talent en organisatieontwikkeling NIEUW
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
De controller als business partner
Bank risk management: value chain analysis Toezien op integriteit
Visual Analytics with BI dashboards Meet the prof on: Dynamics in valuing NIEUW
MBIF 2015: Innovation: Standard for the future NIEUW
Integrated, interactive & intelligent Excel Models (i3BAR)
Actualiteiten corporate governance Verdieping IFRS
Update informatiebeveiliging NIEUW
Masterclass internal control
Strategic finance
Inzicht in en invloed op krachtenvelden General management and leadership
Masterclass fusie & overname Due diligence Beyond control
Money management NIEUW Asset & Liability Management Management control in winstgerichte organisaties
Supply Chain Finance Business Intelligence: toegevoegde waarde of zinloze investering?
The financial and change
Fast closing en toch effectief rapporteren Optimaliseer uw planning & control
Masterclass accountancy actueel 2015
Advanced fast & quality close Effectief tijdbeheer voor financials
Profit from English Governance, risk & compliance
Cultuur, integriteit en risicomanagement
Accountantscontrole: regie nemen en houden!
Financiële instrumenten: derivaten Scenarioplanning
Business/personal coaching
Niveau
PE
Pagina
advanced/expert7
advanced
7
advanced
3
fundamental
6
advanced3
advanced13
fundamental
18
advanced6
advanced3
fundamental
14
advanced
7
expert
7
advanced
13
advanced/expert3
advanced3
advanced20
advanced
6
advanced
14
fundamental6
advanced
7
advanced
13
fundamental
14
expert
34
advanced
15
advanced
9
advanced
5
advanced
7
fundamental
14
advanced
14
advanced
7
fundamental
6
fundamental
6
fundamental
6
advanced
6
advanced
6
advanced
6
fundamental
8
advanced
13
advanced
6
fundamental
6
advanced
6
fundamental
14
fundamental
7
advanced/expert
13
59
97
30
85
49
104
35
25
49
99
105
33
36
47
49
37
66
39
74
69
50
102
24
20
64
83
107
53
80
55
75
89
42
81
21
43
101
96
67
90
44
51
28
91
7
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 7
08-05-15 12:10
Programmaraad
Om een blijvend kwalitatief hoogstaand cursusaanbod te behouden is de programmaraad opgericht. De programmaraad is kritisch,
adviserend en ondersteunend met betrekking tot de ontwikkeling van het cursusaanbod bestemd voor accountants in business,
registercontrollers en andere financiële professionals.
Kritisch
De programmaraad kijkt met een kritische blik of het cursusaanbod voldoet aan de opleidingsbehoeften van de leden wat betreft
inhoud, vorm (manier van leren) en differentiatie binnen de doelgroep (o.a. branche en loopbaanfase).
Adviserend
De programmaraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij is een klankbord voor het bestaande aanbod en de verdere ontwikkeling
ervan. Hierbij worden de trends, ontwikkelingen en thema’s in het vakgebied op de voet gevolgd.
Leden programmaraad
NBA-VRC streeft naar een evenwichtige samenstelling van de programmaraad. Criteria zijn onder andere de werkervaring van de
programmaraadleden en kennis van opleidingsbehoeften van leden, trends & ontwikkelingen in het vakgebied. De programmaraadleden zijn met name RA’s en RC’s die komen uit diverse branches en bedrijven, aangevuld met vertegenwoordiging van docenten en
wetenschap.
drs. Tine van de Werken RA
cfo Royal Cosun
Angela van Os RA CB
controller Anthura bv & lid
ledengroepbestuur AIB
drs. Coen Reinders RA directeur Corporate Control
Schiphol Nederland bv
prof. dr. Bert Steens RC
partner EY, hoogleraar VU
Amsterdam
drs. Rob Florijn
chair & ceo
Diakonessenhuis
Daphne Kolk MMI
sr. programmamanager
NBA-VRC Opleidingen
8
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 8
08-05-15 12:10
Praktische informatie
Over NBA-VRC
NBA-VRC is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Vereniging van Registercontrollers. De doelgroep omvat meer dan 8.800 accountants in business (RA/AA) en 3.800 registercontrollers (RC) die werkzaam zijn in
het financieel management en hun vakkennis willen bijhouden en aanscherpen. NBA-VRC ondersteunt hierbij door het aanbieden van
opleidingen, het vaktijdschrift MCA, branchegroepen en onderzoeken. Daarnaast wordt het onderlinge netwerk versterkt door middel van
het Jaarcongres, Boardroom meetings en andere ledenbijeenkomsten.
Over NBA-VRC Opleidingen
NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt cursussen voor accountants in business en registercontrollers en werkt nauw samen met NBA Opleidingen en Academie Publieke Sector. NBA Opleidingen ontwikkelt cursussen voor openbaar accountants. NBA Opleidingen en NBA-VRC
Opleidingen ontwikkelen samen cursussen voor intern accountants die niet in de publieke sector werken. Academie Publieke Sector is er
speciaal voor de accountants en controllers werkzaam in het publieke domein (www.academiepubliekesector.nl).
Het cursusaanbod voor accountants in business en registercontrollers staat op www.nbavrc.nl. Het totale cursusaanbod voor alle
accountants staat op www.nbaopleidingen.nl.
Het totale cursusaanbod is verdeeld over drie cursusgidsen en een brochure:
• accountants in business & registercontrollers ontvangen de cursusgids van NBA-VRC Opleidingen
• openbaar accountants ontvangen de cursusgids van NBA Opleidingen
• accountants en controllers werkzaam in of voor het publieke domein ontvangen de brochure van de Academie Publieke sector
• intern accountants die niet in de publieke sector werken ontvangen een brochure van NBA Opleidingen en NBA-VRC Opleidingen
Voor u ligt het cursusboekje voor accountants in business en registercontrollers. Wilt u het cursusaanbod van een andere beroepsgroep
ook ontvangen, dan kunt u dit bestellen via de websites. U kunt ook bellen: 020 - 301 04 05 of mailen: [email protected]
Regeling Permanente Educatie
Als accountant in business en registercontroller bent u, volgens de regeling permanente educatie van zowel de NBA als de VRC, verplicht uw basiskennis te onderhouden en ontwikkelingen binnen uw vakgebied
bij te houden. NBA-VRC Opleidingen biedt een uitgebreid aanbod waarmee u ruimschoots aan die verplichting kunt voldoen. In beginsel staat ieder uur besteed aan permanente educatie gelijk aan 1 PE-uur.
Als deelnemer krijgt u na afloop een bewijs van deelname. Daarmee kunt u uw PE-activiteiten registreren.
Meer informatie vindt u op www.nbavrc.nl.
9
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 9
08-05-15 12:10
Praktische informatie
Kennisgebieden
NBA-VRC Opleidingen heeft het cursusaanbod ingedeeld naar kennisgebied. Ieder kennisgebied heeft een andere kleur waardoor u snel
kunt bladeren naar de kennisgebieden die voor u interessant zijn. U vindt ook dit najaar weer een aantal nieuwe cursussen.
Verschillende kennisniveaus en onderwijsvormen
Het cursusaanbod bestaat uit één- en meerdaagse cursussen ingedeeld in 3 niveaus:
fundamental, advanced en expert.
Expert
en
iep
d
r
Ve
Verdieping voor
senior financial executives (advanced +)
Advanced
Verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s
die fundamentals beheersen
Fundamental
Cursussen op postdoctoraal niveau
Verbreden & updaten
Bij de cursustekst staat het niveau van de cursus aangegeven door het aantal oranje blokjes:
fundamental
advanced
expert
Wilt u weten of het niveau van de cursus geschikt voor u is, bel voor advies met 020 - 301 04 05 of mail naar [email protected]
10
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 10
08-05-15 12:10
Onderwijsvormen
NBA-VRC Opleidingen heeft voor u de programma’s ingedeeld in verschillende onderwijsvormen. Zo weet u van te voren goed wat u van de
bijeenkomst kunt verwachten.
•Cursus
Lesstof, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwerpen, met veel aandacht voor het bespreken van de eigen situatie en het
uitwisselen van meningen. Er is veel interactie met de docent(en) en de andere deelnemers, vaak mede aan de hand van praktijkcases.
•Leergang
Een leergang is een cursus met minimaal drie bijeenkomsten verspreid over een langere periode van een enkele weken/maanden.
Een leergang verdiept zowel theoretisch als praktisch uw kennis over een bepaald onderwerp. U gaat diep in op een bepaald thema.
•Mastercourse/class
Eén of meerdere docenten presenteren lesstof die een verdieping biedt op specifieke onderwerpen, bedoeld voor deelnemers die de basiskennis beheersen: beslist geen beginnersmaterie. De mastercourse/class kan zowel een theoretisch karakter hebben, als zeer praktijkgericht zijn.
•Seminar
Dit is een bijeenkomst die doorgaans niet langer duurt dan één dag, met één of twee sprekers die diep ingaan op het thema. De nadruk ligt op het overbrengen van kennis en meningen, de interactie tussen sprekers en deelnemers is beperkt.
•Training
De nadruk ligt op individuele vaardigheidsoefeningen. Het maximum aantal deelnemers per groep is vijftien of lager.
•Workshop
Bij een workshop krijgt de deelnemer specifieke kennis mee over het onderwerp. Actieve deelname speelt een belangrijke rol.
• Blended learning
Een combinatie van online learning gevolgd door een cursus op locatie.
• Online learning
Leren via internet op een moment dat het u uitkomt! Online learning is alleen toegankelijk voor leden.
11
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 11
08-05-15 12:10
Partners
Het aanbod, samengesteld door NBA-VRC Opleidingen, bestaat uit een mix van één- en meerdaagse programma’s verzorgd door praktijkgerichte docenten en gerenommeerde opleidingsinstituten. Partners waarmee wij onder andere samenwerken:
Prijzen
De prijzen in deze cursusbrochure gelden tot en met december 2015 en zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten.
Leden van de NBA en de VRC nemen deel tegen een gereduceerd tarief. De prijzen worden bij de cursus vermeld. Bij meerdaagse sessies
zijn logies en ontbijt inbegrepen (tenzij anders vermeld); bij inschrijving voor een meerdaagse cursus geeft u aan of u prijs stelt op hotelaccommodatie.
BTW vrijgesteld
NBA staat ingeschreven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door de inschrijving zijn NBA-VRC Opleidingen en NBA
Opleidingen aangemerkt als ‘erkende instelling volgens de Europese BTW richtlijn’ en zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW.
Aanmelden en Algemene voorwaarden
Aanmelden kan via onze website www.nbavrc.nl of via het aanmeldingsformulier achter in deze brochure op pagina 109. Lees vóór
inschrijving de algemene voorwaarden voor meer informatie over uw deelname aan onze cursussen, zie pagina 110 en 111.
Of lees ze na op onze website.
CEDEO
De afgelopen jaren zijn onze cursussen door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd.
NBA-VRC Opleidingen is CEDEO-erkend.
12
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 12
08-05-15 12:10
Incompany programma’s
Voor alle (register)controllers, accountants in business en professionals
in het financieel-economisch management
Wilt u met meerdere collega’s deelnemen aan een cursus die
is toegespitst op de wensen en behoeften van uw organisatie?
Wij werken graag samen met u aan een incompany met een programma op maat. In de afgelopen jaren heeft NBA-VRC Opleidingen voor veel organisaties, zowel profit- als non-profit, incompany programma’s verzorgd rondom diverse financiële thema’s.
De voordelen van incompany op een rij:
Op maat
Een incompany cursus is op maat gemaakt. Bij voorkeur met
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zodat u en uw collega’s het
geleerde direct in uw werk kunnen toepassen.
Besparing van kosten en tijd
Incompany cursussen bieden aantrekkelijke kostenvoordelen.
Een cursus op maat is al snel goedkoper dan deelnemers individueel een cursus te laten volgen. De programma’s zijn precies zo
lang als nodig is om de doelstelling te bereiken. U heeft natuurlijk ook invloed op de prijs doordat u meebeslist over de duur,
cursusopzet en locatie. Daardoor kunt u ook besparen op reistijd
en reiskosten.
Topdocenten
Wij maken graag gebruik van onze goede contacten met topdocenten en partnerorganisaties. Veel docenten combineren
het hoogleraarschap met een functie in het bedrijfsleven of de
publieke sector. Zij passen de cursus vaardig aan uw praktijksituatie aan.
Engelstalig
NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt tevens incompany cursussen
in het Engels, zodat ook uw internationale medewerkers kunnen
deelnemen. Ook verzorgen wij incompany programma’s in het
buitenland.
Advies nodig en/ of meer informatie?
Daphne Kolk is uw programmamanager. Zij is bekend met de
ontwikkelingen binnen het financieel economisch vakgebied
en kan u daarom adviseren over relevante vaktechnische onderwerpen en vaardigheidstrainingen. Voor meer informatie over
de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met
Daphne Kolk 020 - 301 02 48 of [email protected]
Kwaliteit gewaarborgd via keurmerk CEDEO
NBA-VRC Opleidingen heeft een CEDEO-erkenning. In de laatste
audit gaf meer dan 95% van onze opdrachtgevers aan ‘tevreden
tot zeer tevreden’ te zijn over onze dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten.
Onze klanten zijn onder andere:
Arcadis, AEGON, APG, Connexxion, Royal Cosun, CRH, DAF Trucks,
Delta Lloyd, DNB, Erasmus MC, Essent, Heineken, ING, KLM, NS,
PGGM, PostNL, PT Partners, Rabobank, SABIC, Vattenfall, Vodafone, VolkerWessel en Yacht.
Full-service
NBA-VRC Opleidingen heeft veel ervaring en pakt indien gewenst,
graag de complete organisatie van uw incompany, team- of heidag op. Neem gerust contact op voor inspiratie en voorbeelden.
13
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 13
08-05-15 12:10
Speciaal voor u uitgelicht
Omdat kennis telt
Als financial onderscheidt u zich door uw kennis en vaardigheden, uw talent. De combinatie van uw persoonlijkheid en kennis zijn van toegevoegde waarde voor uw organisatie. U bent op zoek naar educatie die u hierbij ondersteunt. Maar het uitzoeken van een passende cursus
kost echter veel tijd. NBA-VRC Opleidingen heeft voor u vier kwalitatief hoogstaande programma’s geselecteerd waarmee u uw kennis op
peil houdt, verdiept en die essentieel zijn voor uw persoonlijke ontwikkeling.
Summer School 2015 NIEUW
Duurzame organisatieontwikkeling NIEUW
Deze zomer uw kennis bijschaven? Vakgenoten
ontmoeten en geïnspireerd worden door topdocenten? Kom dan dit jaar (wederom) naar de Summer
School in augustus, het driedaagse programma voor ervaren financiële professionals. Het programma en de locatie bieden u diverse
mogelijkheden om het nuttige met het aangename te combineren.
U overnacht in een comfortabel hotel met diverse (sport)faciliteiten
en u kunt facultatief deelnemen aan een social event tijdens één
van de avonden. Wissel van gedachten met beroepsgenoten uit
diverse specialismen, discussieer over de laatste ontwikkelingen
en verdiep en verbreed op deze inspirerende wijze uw vakkennis.
Meer informatie op pagina 18.
Na afloop van dit programma bent u in staat om
duurzaamheid te implementeren in uw organisatie en de succesfactoren te benoemen en toe te
passen. U signaleert gewenste veranderingen en gaat met tools en
tips de deur uit om de gewenste organisatieontwikkeling in gang te
zetten. In deze 3 ontbijtsessies nemen we u mee in de besluitvorming in de boardroom, de dilemma’s, de relatie met strategie en de
control-issues. Naast de CFO van de NS zullen nog twee CEO’s van
gerenommeerde bedrijven vertellen over hun eigen ervaringen en
de resultaten van hun aanpak. Meer informatie op pagina 48.
Risicomanagement en gedrag NIEUW
IT-ontbijt NIEUW
Beschikt u over de essentiële IT kennis die iedere
financial paraat moet hebben? Weet u de IT issues in de juiste context voor uw organisatie te
plaatsen? Zorg dat u het gesprek met de IT-professionals gaande
kunt houden en kom van 08.00 - 10.00 uur uw IT-kennis op een efficiënte wijze verbreden. De docenten praten u deze zomer tijdens
uw ontbijt bij over onder andere Cybercrime & Mobile Security,
Internet of things en (big) data analyse, Sourcing en Governance,
etc. Ga daarna geïnspireerd en filevrij weer naar kantoor!
Meer informatie op pagina 72 - 73.
Dit programma heeft als doel de effectiviteit van
risicomanagement in uw organisatie te verhogen.
U leert welke aspecten van de formele methodieken u dient aan te passen om zowel de risico’s te verkleinen als de
negatieve effecten voor uw organisatie te reduceren. Om de formele
methodiek effectief te vertalen naar gedrag bij uw medewerkers,
krijgt u inzicht in welke verschillende karakterstructuren er zijn met
de bijbehorende gedragspatronen. Meer informatie op pagina 104.
Heeft u vragen of wilt u advies, stel uw vraag via
[email protected] of bel: 020 - 301 04 05
14
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 14
08-05-15 12:10
E
AC
TI
Dag van de financial
Donderdag 8 oktober 2015
Een frisdrankfles die 100% bio-based wordt gefabriceerd. Afvalstoffen
die niet alleen uit het water worden gefilterd, maar vervolgens verkocht
als grondstof voor de industrie. Voorbeelden van nieuwe technologieën
en verdienmodellen met een duurzaam perspectief: daarmee hopen we
u te inspireren tijdens het Jaarcongres voor accountants in business en
registercontrollers op donderdag 8 oktober 2015, met als thema:
Onuitputtelijke (w)aarde?
Business modellen in de circulaire economie
Zijn we als samenleving op weg naar een ander economisch model? De
economie verandert doorlopend, horen we u denken. Of zitten we in een
transitie van meer fundamentele aard? Het besef dringt door dat een
lineaire economie van make-use-waste geen vooruitzicht meer biedt.
Er wordt op steeds meer plekken in politiek en bedrijfsleven gesproken over ‘circulaire economie’. Een begrip dat verder gaat dan recycling,
maar ook betrekking heeft op hoe we omgaan met energie, menselijk
kapitaal, welvaart en gezondheid. Wat dient u als financieel professional hiervan te weten? En belangrijker nog: hoe slaagt u erin duurzaamheid en bedrijfseconomische haalbaarheid te verenigen? Ook hier ligt
een ‘schone taak’ voor het financieel geweten van organisaties.
Speciaal voor u als lid:
Kom gratis op 8 oktober naar de Dag van
de financial (5 pe-uren en t.w.v. € 325)!
Meld u dan in juni aan voor 2 cursussen.
JAARCONGRES
Meer informatie: www.nbavrc.nl/actie
www.nbavrc.nl
15
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 15
08-05-15 12:10
Opleidingen voor accountants en
controllers in de publieke sector
Bestel de
ctor.nl
publiekese
w.academie
w
w
op
ds
usgi
gratis curs
Academie Publieke Sector biedt cursussen exclusief voor de hoger opgeleide financiële professionals die werken in of voor de publieke sector. Wilt u als accountant of controller op de hoogte
blijven van ontwikkelingen als toenemende regelgeving, netwerkoverheid en publiek belang?
Dit cursuslabel van NBA en VRC biedt actuele, praktische cursussen waarmee u voldoet aan uw
PE-verplichting. Ga naar www.academiepubliekesector.nl voor het actuele cursusaanbod.
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 16
08-05-15 12:10
Online learning
FinanceMentor - Your Financial Update Online
Een cursus volgen wanneer het u uitkomt? Bekijk dan het Engelstalig
online learning programma FinanceMentor. U kunt kiezen uit ruim
80 vakinhoudelijke cursussen over internationale accounting, audit,
economie, management en finance. Wij bieden u dit pakket aan in
samenwerking met Smartpros.
Met online learning van FinanceMentor:
• beschikt u iedere maand over twee of drie nieuwe cursussen, gericht op actuele onderwerpen;
• volgt u cursussen van hoge kwaliteit die zijn voorzien van audio, video, samenvattingen en tests;
• heeft u toegang tot 80 cursussen die staan voor 150 PE-punten.
Geldig:
12 maanden toegang
Prijs: $ 500 (let op: prijs in USD te betalen
per creditcard)
PE-uren:
1 tot 3 PE-uren per module,
150 in totaal
Bijzonderheden:
Alleen voor leden. Engelstalig.
Ga naar nbavrc.nl/online-learning
voor een gratis demo.
Twee cursussen uitgelicht:
Big Data:
Good for the Customer - Not Just the Business
SmartTribes:
How Managers Get Superior Results
Big Data has become one of the hottest computing
issues. Organizations are now making significant
financial and strategic investments in this new
technology. In this segment, Inhi Cho Suh, Vice
President, Big Data Integration and Governance for
the IBM Software Group, discusses current trends in
this field, shows where and how organizations can
use Big Data to create value, and reviews the data
analysis tools that are now available to accountants
and financial managers.
All leaders want their organizations to outperform
the competition. One problem is that many managers
consistently say and do things that spark unconscious fears and keep people stuck in their “Critter”
state. In our opening segment, Christine Comaford,
applied neuroscience expert, explains what it takes
to move people out of their “Critter” state into their
“Smart” state, one where they have full access to
their own creativity, power of innovation and emotional engagement.
Learning Objectives
Upon successful completion of this segment,
you should be able to:
• Recognize the current trends in Big Data;
• Determine where organizations can use Big Data
to create real value;
• Identify the challenges organizations face
successfully navigating Big Data;
• Identify data analysis tools and solutions.
Learning Objectives
Upon successful completion of this segment,
you should be able to:
• Recognize the characteristics of both the “smart” and “critter” states;
• Identify the key elements of connecting a global team;
• Determine how to improve retention;
• Recognize how to effectively deal with change
17
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 17
08-05-15 12:10
Specials
Datum / Locatie:
Woensdag 19 augustus t/m
vrijdag 21 augustus 2015,
Heerlickheijd van Ermelo, Ermelo
nieuw
Summer School 2015
Driedaags programma voor ervaren financiële professionals
of
Woensdag 26 augustus t/m
vrijdag 28 augustus 2015,
Landgoed Duin en Kruidberg,
Santpoort-Noord
Tijd:
13.00 - 20.00 /
09.00 - 19.30 /
09.00 - 16.30 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.895
Niet-leden € 2.195
PE-uren: 20
drs. Jaap Peters
Deze zomer u kennis bijschaven? Vakgenoten ontmoeten en geïnspireerd worden door topdocenten? Kom dan dit jaar
(wederom) naar de Summer School in augustus!
Doelstelling
Wissel van gedachte met beroepsgenoten uit diverse specialismen, discussieer over de laatste ontwikkelingen en
verdiep en verbreed op deze inspirerende wijze uw vakkennis.
Inhoud
• Actualiteiten Externe verslaggeving
Er wordt aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP. We gaan in op de
wijzigingen in BW Titel 9 uit hoofde van de implementatie van de EU Accounting Directive in 2015 en de meest recente (ontwerp) Richtlijnen en uitingen van de RJ. Daarnaast komen nieuwe standaarden van de IASB aan de orde
zoals IFRS 15; revenue recognition, IFRS 9; financiële instrumenten en ED Leasing die waarschijnlijk voor deze
sessie als nieuwe standaard al is verschenen.
• Actualiteiten ondernemingsrecht
Prof. mr. Kid Schwarz gaat in op de actualiteiten ondernemingsrecht, waarbij onderwerpen aan de orde komen die
vooral voor u als financieel professional van belang zijn. Er zal aandacht worden besteed aan de actuele rechtspraak
die, als het goed is, een aantal knelpunten in het BV-recht zal hebben opgelost. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan
de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening ex art.2: 210 lid 5 BW, op welk onderwerp wetgeving in voorbereiding is, alsook de uitleg van het begrip uitkeringstest en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.
• Vooruit naar vroeger
We moeten een hoop investeren om in organisaties ons gezonde verstand weer te leren gebruiken. Misschien
speelt de planning & control cyclus wel een belangrijke rol in het tegen houden van de toekomst in organisaties.
Jaap Peters gaat met de deelnemers het gesprek aan over ‘voorbij de intensieve menshouderij’. In het regeerakkoord van Rutte II staan een paar opmerkelijke handvatten. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Opmerkelijk
maar het krijgt inmiddels handen en voeten. We gaan vooruit naar vroeger.
• Disruptieve business modellen
Veel bedrijven leven nog naar het strategische model van Michael Porter. Concurrentie komt dan primair vanuit de
branche (de ‘incumbents’). Maar tegenwoordig komt concurrentie ook van partijen (‘non-incumbents’) uit compleet
andere bedrijfstakken. Door o.a. globalisering, digitalisering, nieuwe technologieën en door het feit dat effectieve
productie op steeds kleinere schaal kan plaatsvinden (de miniaturisering in productieprocessen) hebben disruptieve business modellen een vogelvlucht genomen. Netflix, AirBNB, Tesla, Levi Strauss, Braskem, Philips Lighting
en Uber, zijn bekende voorbeelden. Laat u door prof. dr. Tjeu Blommaert inspireren om ‘disrupted’ maar opgetogen
huiswaarts te keren.
Bestemd voor
Controllers en accountants in business in (hoger) financieel management.
advanced
Docent(en)
Summer School 2015 wordt verzorgd door diverse topdocenten en hoogleraren. Meer informatie op www.nbavrc.nl
18
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 18
08-05-15 12:10
Specials
Masterclass operational excellence
for financial executives
Hoe efficiënt zijn uw processen? Is uw bedrijf best in class?
In deze tweedaagse masterclass krijgt u inzicht in robuuste en effectieve methoden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. De uiteindelijke doelstelling is om de bedrijfsvoering zo te optimaliseren, dat de processen ‘lean’ en ‘agile’
zijn en precies dát opleveren waar de klant om vraagt. Alle middelen en capaciteiten moeten zo effectief en efficiënt
mogelijk worden ingezet om op het juiste moment de juiste diensten te kunnen leveren. Daarbij gaat het niet alleen
om kostenreductie, maar ook om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen. Op basis van deze kennis
van operational excellence wordt vervolgens de vertaalslag gelegd naar de financiële functie en naar de consequenties voor de administratieve organisatie en de management control cyclus.
Datum / Locatie:
Dinsdag 8 en
woensdag 9 september 2015
TIAS School for Business and Society,
Tilburg
Tijd:
09.30 - 18.00 /
09.00 - 16.00 uur
Prijs: (excl. logies en diner)
Leden € 1.595
Niet-leden € 1.695
PE-uren: 13
Doelstelling
U doet kennis op van actuele theorieën van operational excellence en vertaalt het naar de consequenties voor de
financiële functie.
Inhoud
• strategische positionering operational excellence
• business process management, Lean Six Sigma
• invloed van operational excellence op de administratieve organisatie, risicomanagement en performance
measurement
Bestemd voor
Financiële managers en professionals, auditors en riskmanagers die een beter beeld willen krijgen van de commerciële discipline om vervolgens een passend management control systeem te kunnen vormgeven en inrichten.
Docent(en)
• prof. dr. ir. Michael Corbey, hoogleraar management accounting en control, TIAS School for Business and Society
• prof. dr. ir. Marcel van Assen, hoogleraar operational excellence, TIAS School for Business and Society en adviseur OpX-Consultants
prof. dr. ir. Michael Corbey
advanced
19
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 19
08-05-15 12:10
Specials
Datum / Locatie:
Dinsdag 24 en
woensdag 25 november 2015
Masterclass fusie & overname
Improfin Groep, Den Bosch
Tijd:
09.30 - 20.30 /
09.00 - 17.00 uur
Prijs: (excl. logies)
Leden € 1.495
Niet-leden € 1.595
PE-uren: 15
Roerige tijden vragen bij de één om desinvesteren van activiteiten maar bieden een ander juist interessante mogelijkheden om te investeren in een overname ervan. In de meeste gevallen raken financiële professionals dan betrokken
bij een spel dat normaal gesproken geen onderdeel uitmaakt van het reguliere takenpakket. U krijgt als professional
te maken met ervaren adviseurs, terwijl u zelf de regie in handen wilt houden. Uw kennis en inzichten zijn van groot
belang indien u een waardevolle en vaardige gesprekspartner in de onderhandelingen wilt zijn.
Doelstelling
Deze masterclass biedt u actuele kennis en inzichten om met succes een mogelijke fusie of overname te regisseren.
Het programma is geschikt voor vertegenwoordigers van de kopende en verkopende kant.
Inhoud
Het programma volgt de verschillende stappen van een fusie- en overnametraject:
• Strategische heroriëntatie en het definiëren van een fusie- en overname strategie;
• Het zoeken en benaderen van targets en het oplijnen van het proces;
• Waardebepaling versus prijsstelling; wat is reëel en waarom;
• Hoe een overname te financieren in het huidige economisch klimaat;
• De belangrijkste juridische en fiscale do’s en dont’s;
• Het belang van due diligence en hoe dat aan te pakken;
• Postfusie integratie; hoe voorkom ik een kater als de champagneflessen leeg zijn?
Bestemd voor
Het programma is geschikt voor vertegenwoordigers van zowel de kopende als de verkopende kant.
Docent(en)
• drs. Jan de Kroon, organisatie-adviseur en directeur Improfin Groep
• mr. Wim Cassee, bedrijfsjurist en partner van Convectis
• Pierre Steeghs RA, accountant, fiscalist en managing partner van Rubicon
mr. Wim Cassee
advanced
20
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 20
08-05-15 12:10
Specials
Masterclass accountancy actueel 2015
De Masterclass accountancy actueel bestaat uit drie onderdelen. Het betreft de thema’s auditing, externe verslaggeving en bestuurlijke informatieverzorging. Tijdens deze masterclass wordt u door drie hoogleraren bijgepraat over de
recente ontwikkelingen op deze drie vakgebieden.
Doelstelling
Na afloop van deze masterclass bent u op de hoogte van de belangrijkste recente ontwikkelingen binnen de accountancy en de gevolgen daarvan voor de praktijk.
Inhoud
Externe verslaggeving
Test uw parate kennis over externe financiële verslaggeving: hoe goed bent u op de hoogte van ontwikkelingen op het
gebied van de externe financiële verslaggeving? Aan de hand van een aantal minicasussen zal actuele regelgeving
op het gebied van de externe financiële verslaggeving de revue passeren en met u worden bediscussieerd. Het is een
interactieve sessie waarin de vraagstukken met name vanuit het perspectief van de Nederlandse regelgeving worden
benaderd, maar waarin ook uitdrukkelijk aandacht is voor IFRS.
Datum / Locatie:
Maandag 7 december 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
Tijd:
13.00 - 20.00 uur
Prijs: (incl. diner)
Leden € 695
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Bestuurlijke informatieverzorging
Hoe beheerst u IT projecten? In de meeste organisaties is ICT zo cruciaal geworden voor de bedrijfsvoering dat ICT projecten van rechtstreeks belang zijn voor vernieuwing en continuïteit. In dit deel van de masterclass komt de beheersing van ICT projecten aan de orde. Leerpunten uit de praktijk van overheid en bedrijfsleven worden toegelicht door
Lineke Sneller, die onder meer heeft meegewerkt aan het parlementair onderzoek naar ICT projecten bij de overheid.
Auditing
Laat u bijpraten over de actualiteiten accountantscontrole in veranderende economische tijden.
Bestemd voor
Registercontrollers, registeraccountants en accountants in business die hun kennis willen opfrissen op het gebied
van auditing, externe verslaggeving en bestuurlijke informatieverzorging.
Docent(en)
• prof. dr. Barbara Majoor RA, hoogleraar accountancy, Nyenrode Business Universiteit
• prof. dr. Lineke Sneller RC, hoogleraar IT value, Nyenrode Business Universiteit
• prof. dr. Ruud Vergoossen RA, hoogleraar externe verslaggeving, Nyenrode Business Universiteit en Maastricht University
prof. dr. Lineke Sneller RC
advanced
21
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 21
08-05-15 12:10
Specials
Datum / Locatie:
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 augustus 2015
TIAS School for Business and Society,
Tilburg
Tijd:
(vraag naar detailprogramma)
09.30 - 19.00 uur
Prijs: (excl. logies)
Leden € 4.950
Niet-leden € 4.950
PE-uren: 36
Bijzonderheden:
voor meer informatie of het detailprogramma kunt u contact opnemen met
Daphne Kolk via [email protected]
of 020 - 301 04 05. Optioneel te boeken:
hotelarrangement
One week controlling voor accountants
In vijf dagen de belangrijkste theorie op het vakgebied van de controller
U bent een accountant en wilt zich verbreden naar het controllersvak of een overstap maken naar een functie in het
financieel-economisch management (accountant in business). Of u bent al als controller werkzaam, maar mist de
theoretische onderbouwing. Deze masterclass controlling is uniek in Nederland en geeft u de inzichten waar u naar op
zoek bent.
Doelstelling
Wij vullen uw kennis uit de post-initiële accountsopleiding aan met de controllerthema’s die u nu nog mist. De masterclass voorziet u van de noodzakelijke specialistische kennis en inzichten die een controller moet beheersen om de
functie verantwoord uit te voeren. Denk aan onderwerpen als strategisch management, management control of informatiemanagement. De theorie is geselecteerd uit de TiasNimbas-opleiding tot Register Controller (Executive Master
of Finance & Control). De kennis die aan bod komt tijdens de masterclass heeft een stevige wetenschappelijke basis,
daarnaast verliezen de docenten de praktijk niet uit het oog.
Inhoud
• management accounting and control
• logistiek management
• information management
• strategisch management
• finance & financieel risk management
Bestemd voor
‘One week controlling’ is bedoeld voor registeraccountants en accountant-administratieconsulenten die de ambitie
hebben door te groeien naar het financieel management. U ontmoet gelijkgestemden zodat u, naast het opdoen van een
inspirerende ervaring, ook werkt aan een interessant netwerk van ervaren financiële professionals. Bent u AA, dan is een
telefonisch intakegesprek onderdeel van de aanmeldprocedure.
Docent(en)
Tijdens deze inspirerende en leerzame week krijgt u les van hoogleraren van de RC-opleiding van TIAS. Deze hoogleraren
zijn bekend met de zakelijke en universitaire wereld en hebben veel ervaring met managementeducatie.
• Academic director; prof. dr. ir. Michael Corbey, hoogleraar Management Accounting en Control bij TIAS School for Business and Society
prof. dr. ir. Michael Corbey
fundamental
Op www.nbavrc.nl vindt u het detailprogramma.
22
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 22
08-05-15 12:10
Algemeen & strategisch
management
Interview Jan de Vuijst
‘Iedere boardroom heeft een nar nodig’
Het buikgevoel van een leider is een onderschat signaal, vindt bestuursadviseur Jan de Vuijst. ‘Mensen die formeel
zijn opgeleid geloven dat als iemand de set aan argumenten kent hij meebeweegt. Overtuigen loopt echter niet via de
rationele route. Als dat zo was, zou niemand roken.’
prof. dr. Jan de Vuijst
‘Goed leiderschap heeft met gevoel te maken. Veel goede leiders geven leiding vanuit empathie. Als dat ontbreekt, kun je
wel gelijk hebben, maar dan krijg je het niet. Dat is een valkuil voor financials. Voor het beïnvloeden van mensen heb je
intuïtie nodig. Dat moet je serieus nemen. Het is iets wat je kunt oefenen. Ik vraag vaak aan mensen waar ze het in hun lijf
voelen als ze een ongemakkelijk gevoel hebben. Voor veel financials is dat een rare vraag. Als het in een gesprek mis gaat,
voel je dat vaak in je buik of misschien in je rug. Dat gevoel kun je vertrouwen. Als je in een onbekende stad loopt en je
komt in een verkeerde buurt, dan luister je ook naar je gevoel. Je lichaam geeft dezelfde signalen als je een verhaal houdt
voor een groep mensen en je voelt dat ze het niet oppikken. Daar kun je maar beter naar luisteren.’
Tegenspraak
‘Het begint met kritisch kijken naar jezelf. Dat is niet eenvoudig, want als het over onszelf gaat zijn we dom. Om te leren
is zelfreflectie nodig. Begrijpen hoe het is om van jou leiding te krijgen. Goede leiders organiseren daarvoor hun eigen
tegenspraak. Bijvoorbeeld door mensen aan te nemen die lastig zijn. Je hebt onafhankelijke commentatoren nodig. In de
boardroom moet je stevige feedback krijgen van iemand die durft te zeggen dat een bepaalde beslissing niet zo handig
was. Anders ontwikkelt een leider narcistische trekjes en raakt een raad van bestuur het contact met de werkvloer kwijt.
Iedere boardroom heeft een nar nodig. Soms ben ik dat als bestuursadviseur.’
‘Een goede leider herken je aan het gedrag van zijn volgers, zoals je aan de vruchten de boom herkent. Wanneer je altijd
moet vergaderen, mensen steeds opnieuw moet overtuigen, dan ontbreekt het aan volgers. Om te ervaren hoe de relatie
tussen mensen is en of iemand anderen kan overtuigen, nodig ik soms een groep uit om met een zeilboot de zee op te
gaan. Een boot is ongemakkelijk. Het is klein en je kunt er niet vanaf. Je vraagt mensen zonder enige zeilervaring bijvoorbeeld om naar een boei te varen. Wie neemt dan het initiatief? Hoe reageert de groep? Vaak geeft dat al een beeld van wat
er ontbreekt in zo’n team.’
prof. dr. Jan de Vuijst is bestuursadviseur en parttime hoogleraar Informatiewetenschap aan Tilburg University. Hij is
gastdocent bij diverse management development programma’s, waaronder die van TIAS.
“Een goede leider
herken je aan het gedrag
van zijn volgers,
zoals je aan de vruchten
de boom herkent.”
Jan de Vuijst
23
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 23
08-05-15 12:10
Algemeen & strategisch
management
Datum / Locatie:
Maandag 23 t/m
vrijdag 27 november 2015
TIAS School for Business and Society,
Tilburg
General management and leadership
Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals
Tijd:
08.30 - 21.30 uur
(vraag naar detailprogramma)
Tegenwoordig is het voor senior financial professionals meer dan ooit noodzakelijk om een interdisciplinair perspectief
op management te ontwikkelen. Dit programma biedt u een aanvulling op uw bestaande financiële kennis en voorziet u
van de noodzakelijke management- en leiderschapsinzichten om verantwoord op te treden in uw organisatie.
Prijs: (excl. hotelarrangement)
Leden € 4.950
Niet-leden € 4.950
Doelstellingen
In vijf dagen wordt u geïnformeerd over de belangrijkste thema’s op het gebied van management en leiderschap. Het
programma biedt u de handvatten om in één week uw bestaande financiële kennis uit te breiden met de meest essentiële managementaspecten van uw organisatie. Hierdoor verbreedt u uw perspectief op uw organisatie, bent u beter in
staat om deze te doorgronden en bent u comfortabeler in het nemen van belangrijke beslissingen voor uw organisatie.
Gedurende het programma bent u in het gezelschap van toonaangevende docenten op hun vakgebied en een zeer
ervaren deelnemersgroep die - net als u - beschikt over een stevige financiële achtergrond.
PE-uren: 34
Bijzonderheden:
€ 4.950 is incl. literatuur, diner op maandag en donderdag, lunches en dranken.
Er is geen avondprogramma op dinsdag
24 en woensdag 25 november. Optioneel
te boeken: hotelarrangement.
Inhoud
De inhoud van het programma is samengesteld op basis van de belangrijkste management- en leiderschapsthema’s
die de hedendaagse managementagenda domineren: strategie, innovatie en operational excellence. Uitgebreide aandacht zal bovendien worden besteed aan uw persoonlijke ontwikkeling. U verdiept zich in de (verdere) ontwikkeling van
uw leiderschap en in de vraagstukken hoe om te gaan met stress in de organisatie en hoe de organisatie veerkrachtiger
te maken.
Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5: Strategisch management
Leiderschap
Operational excellence
Innovatie management
Managen van stress en veerkracht in organisaties
Bestemd voor
Professionals werkzaam in (hoger) financieel management met minimaal 10 jaar werkervaring en een aanzienlijke
financiële expertise. Uw aanmelding wordt in overleg met de docent definitief gemaakt.
Academic Director
• prof. dr. ir. Michael Corbey, hoogleraar Management Accounting en Control, TIAS School for Business and Society
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over het programma ontvangen, neem dan contact op met
Daphne Kolk, sr. programmamanager via +31(0)20 301 02 48 of via [email protected]
prof. dr. ir. Michael Corbey
expert
Op www.nbavrc.nl vindt u het detailprogramma.
24
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 24
08-05-15 12:10
nieuw
Talent en organisatieontwikkeling
Versterk het sociale kapitaal van uw organisatie
Mensen maken het verschil, niet ‘de organisatie’. Zij zijn de aanjagers van innovatie en waardecreatie. Uit onderzoek
van KMPG onder Finance executives van Nederlandse organisaties blijkt dat bijna 70 procent van de bedrijven verwacht dat de rol van de financiële functie de komende jaren ingrijpend gaat veranderen. De top van deze organisaties
erkent het belang van talentmanagement maar is vaak onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van de financiële
functie en de daarbij behorende vaardigheden. Krijg inzicht in hoe u de ambitie van de organisatie en talentontwikkeling van financials met elkaar verbindt.
Algemeen & strategisch
management
Datum / Locatie:
Donderdag 12 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Doelstellingen
Na afloop van dit programma heeft u inzicht in hoe talent- en organisatieontwikkeling met elkaar verweven zijn.
Ook weet u hoe en waarom u sociale innovatie en talentontwikkeling op uw strategische agenda moet zetten.
Inhoud
Talent staat aan de basis van een succesvolle organisatie, het is immers het sociale kapitaal van de onderneming.
Tijdens deze dag gaan we in op drie basisvragen:
• Wat is de invloed van talentontwikkeling en sociale innovatie op organisatieontwikkeling/groei?
(persoonlijke - en organisatieontwikkeling)
• Hoe richt ik de organisatie zodanig in dat mensen de ruimte krijgen en nemen om hun talent te ontplooien?
• Hoe kan ik als leidinggevende ontwikkeling van mensen, en daarmee innovatie van dienstverlening, volop
stimuleren?
Bestemd voor
CFO’s, managers en leidinggevenden werkzaam in (hoger) financieel economisch management die inzicht willen
krijgen in hoe talent aangewend kan worden voor strategische organisatieontwikkeling.
Docent(en)
• prof. dr. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar op de NSvP-leerstoel Employability in werkrelaties bij A&O-psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, partner Factor Vijf en kroonlid SER.
• Cristel van de Ven, partner Factor Vijf, senior procesbegeleider, adviseur en onderzoeker op het gebied van
duurzame personele inzet en ontwikkeling, dialoog, diversiteit, cao-vernieuwing en sociale innovatie.
prof. dr. Aukje Nauta
advanced
25
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 25
08-05-15 12:10
Algemeen & strategisch
management
Datum / Locatie:
Vrijdag 16 oktober 2015
Tulip Inn Riverside,
Amsterdam
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
nieuw
Business Model Innovatie
Perspectieven, instrumenten en inspiratie
Iedere organisatie zal vroeg of laat zijn strategische business model moeten herzien om aangepast te blijven aan een
veranderende omgeving. Met de toegenomen turbulentie in vrijwel alle bedrijfstakken en beleidsvelden is constante
afstemming tussen business model en omgeving eerder regel dan uitzondering geworden. Deze cursus draait om het
vernieuwen van business modellen.
Doelstelling
U leert hoe u - alleen of met uw team - op een robuuste wijze na kunt denken over de vernieuwing van uw strategisch
business model en wat de impact is op het organisatiemodel dat daarbij hoort. Ook leert u hoe andere bedrijven
strategische vernieuwing realiseren, welke strategische perspectieven en instrumenten uit managementliteratuur en
praktijk beschikbaar zijn om business- en organisatiemodellen te analyseren en hoe u nieuwe opties kunt evalueren.
Inhoud
Kernvragen die tijdens deze compacte, ééndaagse cursus worden behandeld zijn:
• Welke elementen van mijn business model maken nu het verschil?
• Welke onderdelen behoeven aanpassing?
• Op basis van welke analyses kan ik die inschatting maken en welke denkmodellen en instrumenten horen daarbij?
De cursus is interactief van karakter, koppelt theorie aan praktijk en laat vele voorbeelden de revue passeren. U krijgt
de gelegenheid om van gedachten te wisselen en kennis te delen over vernieuwingen voor het strategisch business
model van uw eigen organisatie.
Bestemd voor
Controllers, accountants in business en externe accountants die betrokken zijn bij strategische vernieuwingsvraagstukken voor hun organisatie.
Docent(en)
• dr. Martijn Rademakers, managing director van het Center for Strategy & Leadership te Rotterdam en adjunct professor of corporate strategy, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam.
dr. Martijn Rademakers
advanced
26
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 26
08-05-15 12:10
Algemeen & strategisch
management
Strategie implementatie
Hoe organisaties hun strategie werkend krijgen
De meest gestelde vraag die financiële professionals over strategie stellen gaat niet over wat de strategie moet zijn,
maar hoe strategie succesvol te implementeren. Aan modellen, best practices en adviezen is geen gebrek, maar toch
gaat implementatie bij veel organisaties moeizaam of mislukt. Deze tweedaagse cursus levert u grip op dit weerbarstige onderwerp, met de nieuwste concepten, voorbeelden uit de praktijk en aandacht voor de eigen rol bij de implementatie van strategie. Bovendien gaat u met uw eigen implementatievraagstuk aan de slag.
Doelstelling
Deze cursus heeft als doel om de effectiviteit van financiële professionals te vergroten als het gaat om strategische
implementatieprocessen. Hierbij is er aandacht voor zowel de rol van de individuele deelnemer als voor steeds
terugkerende vraagstukken op organisatieniveau. De cursus is zodanig vormgegeven dat u niet alleen nuttige theorie,
voorbeelden en cases krijgt, maar ook leert van het meteen toepassen van concepten en denkmodellen op uw eigen
organisatie.
Datum / Locatie:
Donderdag 5 en
vrijdag 6 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
(beide dagen)
09.30 - 17.30 uur
Prijs:
(excl. logies)
Leden € 1.150
Niet-leden € 1.250
PE-uren: 13
Inhoud
Op de eerste dag van de cursus ligt de nadruk op het verbreden en verdiepen van het strategisch denkvermogen van
de deelnemers. Met behulp van concepten, instrumenten, cases en voorbeelden over strategie implementatie zult u
belangrijke issues, valkuilen en mogelijkheden sneller en beter leren identificeren. Op de tweede dag van de cursus
ligt de nadruk op het in de praktijk brengen van de nieuwe inzichten die de deelnemers hebben opgedaan. Dit wordt
gedaan aan de hand van strategische implementatievraagstukken die u zelf voorbereidt en meebrengt.
Bestemd voor
CFO’s, (register) controllers en accountants die betrokken zijn bij strategische implementatievraagstukken, of waarbij
strategie implementatie een belangrijke contextvariabele vormt bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden.
Docent(en)
• dr. Martijn Rademakers is managing director van het Center for Strategy & Leadership te Rotterdam en adjunct professor of corporate strategy, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam
www.nbavrc.nl
advanced
27
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 27
08-05-15 12:10
Algemeen & strategisch
management
Datum / Locatie:
Dinsdag 15 december 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 595
Niet-leden € 695
Scenarioplanning
Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!
U heeft de organisatie op een bepaalde manier ingericht en afgestemd op de omgeving. De planning baseert zich op
verwachtingen van huidige processen. De ‘strategische visie’ bestaat uit een afwijking naar boven of naar beneden.
Maar deze omgeving verandert onverwacht. Onder deze nieuwe omstandigheden staat u opeens voor een opgave
waar uw organisatie niet op voorbereid is. Het wordt daarom belangrijker om zich als organisatie snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ontwikkelingen sneller signaleren, soepeler kunnen inspelen op kansen
en bedreigingen. Daarin kunnen organisaties zich sterk onderscheiden van hun concurrenten.
PE-uren: 7
Doelstelling
Deze cursus is een introductie op de thema’s scenariodenken en scenarioplanning. Wat zijn de voordelen, mogelijkheden, valkuilen en risico’s? U leert hoe u kunt analyseren waar de kwetsbare processen in uw organisatie zich bevinden
en hoe u zich kunt wapenen voor de toekomst.
Inhoud
Bij scenarioplanning gaat het om de identificatie en analyse van mogelijke externe gebeurtenissen of effecten met
een grote impact op uw bedrijf. U krijgt voorbeelden te zien van scenario’s, hoe zij ontwikkeld worden, tot welke
strategische keuzes zij kunnen leiden en welke gevolgen deze hebben. In plaats van uit te gaan van één toekomstbeeld, leert u denken in termen van scenario’s: enkele uiteenlopende, doch realistische toekomstbeelden. Vanuit deze
toekomstbeelden kan men conclusies trekken over de optimale bedrijfsvoering in elk scenario. Scenarioplanning is
het vertalen van deze uitkomsten in maatregelen die het management nu moet nemen om straks snel en adequaat te
reageren.
Na een korte uiteenzetting over achtergronden, doelen en praktische voorbeelden van scenariodenken en -planning,
speelt u een managementgame waarin u de gevolgen van (onzekerheid over) externe ontwikkelingen ervaart. Daarna
gaan we in op de relatie tussen externe ontwikkelingen en interne processen. We besteden aandacht aan gevoeligheidsanalyses, de koppeling met strategie en de keuze van beleidsinstrumenten. U stelt zelf een implementatieplan
op, zodat u bij terugkeer op de werkplek een vliegende start kunt maken.
Bestemd voor
Controllers en financieel directeuren die met lijn- en/of procesmanagers willen meedenken over de toekomst en over
effectieve beleidsmaatregelen.
Docent(en)
• drs. Merlijn Gillissen, partner Decido
drs. Merlijn Gillissen
fundamental
28
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 28
08-05-15 12:10
Ethiek & regelgeving
Interview Simone Folkers - de Bruijn
‘Morele moed is soms nodig om zaken bespreekbaar te maken’
Binnen de NBA werken we actief om het bewustzijn van accountants in business (AIB’s) rondom ethisch handelen en hun verantwoordelijkheid hierin te vergroten. Uit onderzoek in 2011 bleek dat AIB’s hun rol ten aanzien van
ethiek breed opvatten. Het invulling geven aan die brede rol en tegenwicht bieden in gesprekken werd als lastig
ervaren, men was op zoek naar houvast bij het maken van hun beslissingen en het bespreekbaar maken ervan.
Dit hebben we verwerkt in het curriculum van de verplichte training beroepsethiek, die inmiddels succesvol is
afgerond.
Simone Folkers - de Bruijn RA MSc
Recent onderzoek onder de leden geeft aan dat zij vaker dan voorheen proberen om ethisch gedrag binnen hun werkomgeving te stimuleren. Ze bieden meer tegenwicht in besluitvormingsprocessen, vanuit het maatschappelijk belang.
Men blijkt vooral interesse te hebben in casuïstiek. De NBA geeft hier gehoor aan door de ontwikkeling van moresprudentie en de Dilemma App.
Moresprudentie heeft als doel houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Je
houden aan regelgeving alleen is niet genoeg; men verwacht meer van accountants. Het kan wel kloppen volgens de
regelgeving, maar deugt het ook? Je ziet in de huidige discussies rondom bijvoorbeeld bonussen van bankiers dat het
steeds meer gaat om wat als rechtvaardig ervaren wordt en minder om wat volgens de regels kan en mag. Ook accountants worden hierop beoordeeld. Het is belangrijk verantwoordelijke keuzes te maken die je uit kunt leggen.
Met de NBA Dilemma App kun je elke week ervaren hoe je collega-accountants omgaan met bepaalde dilemma’s.
Ook kun je anoniem eigen dilemma’s insturen en reageren op het dilemma. Je ontvangt een terugkoppeling op je
persoonlijk profiel, gebaseerd op de keuzes die je hebt gemaakt. Er worden zes types onderscheiden. Ben jij bijvoorbeeld een belangenbehartiger, of misschien meer idealist? Uit de antwoorden blijkt dat het bespreekbaar maken nog
altijd een lastige keuze is. Vaak ontbreekt in organisaties een cultuur waarin elkaar aanspreken als normaal wordt
ervaren. Mensen hebben vaak van nature de neiging om conflicten uit de weg te gaan. Dan heb je Morele Moed nodig
om zaken met elkaar te bespreken.
Simone Folkers - de Bruijn RA MSc, senior stafmedewerker Accountants in Business. Zij is verantwoordelijk voor
het Ethiek & Gedrag programma en is tevens secretaris van de NBA Klankbordgroep Ethiek & Gedrag.
“Je houden aan
regelgeving alleen
is niet genoeg;
men verwacht meer
van accountants.”
Simone Folkers - de Bruijn
29
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 29
08-05-15 12:10
Ethiek & regelgeving
Datum / Locatie:
Dinsdag 10 november 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
De psychologie van het frauderen
Tijd:
14.30 - 17.30 uur
De meeste mensen leven vrijwel alle regels na, terwijl het vaak voordelig voor hen zou zijn die te overtreden. Waarom
is er zoveel gehoorzaamheid en loyaliteit? Wat ligt ten grondslag aan deze bereidheid en ten grondslag aan het niet
naleven van de regels? En welke maatregelen en acties kunt u inzetten om gewenst gedrag te stimuleren?
Prijs: Leden € 325
Niet-leden € 325
Doelstelling
Tijdens dit seminar bespreken we vier factoren die de bereidheid tot naleven van de regels verklaren. U krijgt inzicht
in welke handhavende acties regelnaleving effectief stimuleren.
PE-uren: 3
Inhoud
We gaan dieper in op de vier factoren die bereidheid tot naleven van de regels verklaren:
• de aard en context van de regels
• de individuele psychologische opmaak
• de invloed van de groep
• de invloed van handhavende activiteiten
Mensen die menen dat zij zich aan de regels moeten houden zijn in de regel volgzaam. In hechte, stabiele en succesvolle groepen waar naleving de norm is en waarin zich geen verstorende elementen bevinden, gedraagt men zich meer
in overeenstemming met datgene wat is opgelegd dan in andere groepen. In de meeste situaties weerhouden deze
factoren het gros van de mensen van regelovertredingen. Maar in sommige situaties is dat niet het geval. De oorzaak
van dit gedrag kan worden gevonden in de aard en context van de regels, de individuele psychologische opmaak, of in
de invloed van de groep. Handhavende acties kunnen regelnaleving effectief stimuleren wanneer ze ingrijpen op de
specifieke oorzaken die aan het (on)gewenste gedrag in kwestie ten grondslag liggen.
Bestemd voor
Dit seminar is bedoeld voor controllers, accountants, fiscalisten, adviseurs, bedrijfseconomen en ander financiële
professionals met het aandachtsgebied fraude.
Docent
• dr. Adriaan Denkers, universitair hoofddocent criminologie en strafrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam
dr. Adriaan Denkers
advanced
30
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 30
08-05-15 12:10
Ethiek & regelgeving
Morele Moed
Moraliteit en integriteit in de praktijk
Als accountant of controller moet u doen wat u moreel juist acht, ondanks de consequenties. Maar daar is moed voor
nodig. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Doelstelling
Na deze training:
• Heeft u uw handelingsrepertoire uitgebreid om nee te zeggen;
• Heeft u concrete handvatten om daadwerkelijk te doen wat u moreel juist acht;
• Heeft u maatregelen in kaart gebracht waarmee u meteen aan de slag kunt.
Inhoud
Morele moed tonen is vaak lastig. Dat komt omdat we mogelijke nadelige consequenties goed kunnen visualiseren
terwijl de positieve gevolgen meestal onduidelijk blijven. Bovendien twijfelen we geregeld of we wel effectief kunnen
zijn en zijn we onzeker over morele kaders.
Datum / Locatie:
Donderdag 15 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.30 uur
Prijs (vrij van btw):
€ 595
Leden Niet-leden € 695
PE-uren: 7
Bijzonderheden:
Maximaal 16 deelnemers
Tijdens de training doen we een aantal oefeningen die u helpen om:
• moreel moedig te zijn
• ‘nee’ te zeggen
• lastige en gevoelige kwesties bespreekbaar te maken
We staan stil bij mogelijke maatregelen en hulpbronnen. Denk hierbij aan heldere kaders, intervisie, vertrouwenspersonen en het scheiden van rollen.
Tijdens de training vertaalt u de thematiek praktisch en actiegericht naar uw eigen praktijk. Zo leert u om moreel
denken ook direct om te zetten naar concrete handelingen.
Bestemd voor
Iedere financiële professional die een brug wil slaan tussen moreel denken en doen.
Docent(en)
• dr. Edgar Karssing, associate professor beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode Business Universiteit.
dr. Edgar Karssing
advanced
31
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 31
08-05-15 12:10
Ethiek & regelgeving
Datum / Locatie:
Donderdag 5 en
19 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
(beide dagen)
09.30 - 17.30 uur
Prijs:
Leden € 1.195
Niet-leden € 1.295
PE-uren: 14
Bijzonderheden:
Maximaal 12 deelnemers. Houd u
rekening met een opdracht tussen
dag 1 en 2.
Tone at the top: integriteitsmanagement
Het managen van integriteit
Er wordt van u als manager of leidinggevende verwacht dat u een prominente rol speelt bij het bewaken en bevorderen
van een integere organisatie. U heeft een voorbeeldfunctie, moet uw medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheden en coacht hen bij lastige dilemma’s. U moet ervoor zorgen dat de waarden en regels van de organisatie meer zijn
dan mooie woorden, bekend zijn en gehandhaafd worden binnen de organisatie.
Doelstelling
Tijdens deze training wordt de dubbele opdracht van de manager geagendeerd: de integriteit van u als manager en het
managen van integriteit. Na het volgen van deze training bent u zich bewust van uw rol als manager in het integriteitsbeleid, de noodzaak om actief integriteit uit te dragen en hoe u dit goed kunt doorvoeren binnen uw team. U krijgt praktische handvatten om integriteit te agenderen in uw team of organisatie en het gesprek aan te gaan met uw medewerkers.
Inhoud
Wie ‘integriteit’ zegt, roept verschillende (voor)oordelen op. De één worstelt bijvoorbeeld met lastige dilemma’s, ongemakkelijke gevoelens en beperkingen. Anderen hebben moeite met het uitdragen van normen, waarden en idealen of
met het volgen van regels, codes, procedures en het controleren hiervan. Zowel voor u als voor (nieuwe) medewerkers
blijft het belangrijk om aan bewustwording (en dan bedoelen we houding en gedrag) te werken. We gaan uit van het
principe: regels stellen waar nodig en waar mogelijk stimuleren van eigen professionele verantwoordelijkheid. Het
waarborgen van integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team / de organisatie. U als manager heeft
echter een prominente rol bij het op de kaart zetten van integriteit. Niet alleen heeft u een voorbeeldfunctie (in woord en
daad), u kunt er ook aan bijdragen dat integriteit een onlosmakelijk deel wordt van het professioneel handelen van uw
medewerkers.
De training is gericht op uw eigen professionalisering met betrekking tot morele vraagstukken: vergroten van bewustzijn,
inzicht en oordeelsvermogen. En daarnaast staat vooral ook het managen van integriteit centraal.
We staan onder andere stil bij deze vragen:
• Op welke manier kunt u aandacht vragen voor de waarden van de organisatie?
• Hoe bevordert u een cultuur van verantwoordelijkheid?
• Hoe voorkomt u ‘integriteitsmoeheid’?
• Hoe zorgt u voor een open gesprek over lastige en gevoelige thema’s?
• Hoe ondersteunt u medewerkers bij het nemen van lastige beslissingen in hun werk?
• Hoe gaat u om met bedreigingen van het integriteitsbeleid?
Bestemd voor
Iedere financiële professional die leiding geeft of wil gaan geven.
drs. Sacha Spoor
advanced
Docent(en)
• drs. Sacha Spoor, senior adviseur en trainer. Sacha heeft 15 jaar ervaring in het integriteitsvak en heeft vele orga-
nisaties en beroepsgroepen getraind. Haar specialiteiten zijn onder andere: de meldingsstructuur in de organisatie, regelingen en procedures op integriteitgebied en de inrichting van het integriteitsbeleid in de organisatie.
32
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 32
08-05-15 12:10
Ethiek & regelgeving
Toezien op integriteit
Voor commissarissen en toezichthouders
Als commissaris of toezichthouder zit u bij uitstek in een positie om bij te dragen aan het onderhouden en versterken
van de integriteit van organisaties. Integriteit is een belangrijk thema voor goed toezicht. Dit betekent voor u een dubbele opdracht; de integriteit van u als toezichthouder en het toezicht houden op ethiek.
Doelstelling
Na deze masterclass weet u invulling te geven aan het begrip integriteit en kunt u dit vertalen naar uw integriteit als
toezichthouder en het toezien op integriteit. U wordt zich bewust van de eigen rol als toezichthouder ten aanzien van
integriteit en de noodzaak om integriteit in dialoog vorm en inhoud te geven.
Datum / Locatie:
Maandag 16 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 850
Niet-leden € 850
PE-uren: 7
Inhoud
Tijdens deze masterclass bespreken we valkuilen bij het operationaliseren van integriteit. U leert dat integriteit met
name inhoud krijgt en kan worden getoetst in een dialoog.
We bespreken onder andere met elkaar:
• Wat zijn de gevolgen voor u en uw dubbele opdracht in de rol van toezichthouder?
• Hoe kunt u integriteit operationaliseren?
• Welke vragen moet ik stellen en hoe kan ik de antwoorden interpreteren?
• Hoe kan ik toezicht houden op de mate waarin maatregelen zijn genomen om een integere bedrijfsvoering te
waarborgen?
• Hoe zorg ik ervoor dat integriteit voor meer staat dan het minimaliseren van juridische aansprakelijkheid, risico-
beheersing en reputatiemanagement?
Het programma van deze masterclass is interactief. U filosofeert met mede-toezichthouders over uw dilemma’s ten
aanzien van integriteit en hoe u hiermee omgaat. Bovenal gaan we in op de vraag: hoe houdt u toezicht op de integriteit van uw organisatie? De masterclass is daarmee een gezamenlijke zoektocht naar een goede aanpak om integriteit mee te nemen in het toezicht.
Bestemd voor
Toezichthouders en commissarissen.
Docent(en)
• dr. Edgar Karssing, associate professor beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode Business Universiteit.
• drs. Marlies de Vries RA, assistent professor bij Nyenrode Business Universiteit. Marlies schrijft een proefschrift over de vraag hoe accountants om kunnen gaan met hun dubbele opdracht ten aanzien van integriteit.
drs. Marlies de Vries RA
expert
33
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 33
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Interview Marcel van den Bosch
‘Je moet laten zien dat je kunt meedenken’
Tussen het toepassen van IFRS-regels en een realistisch beeld van de financiële prestaties zit een spanningsveld.
‘Er zijn boeken vol geschreven over hoe je volgens IFRS moet rapporteren, maar analisten vragen om heel andere
informatie’, aldus Marcel van den Bosch, manager reporting & accounting policies bij Heineken.
Marcel van den Bosch RA
“In mijn functie is het
belangrijk te laten zien
dat je vraagstukken
van zo veel mogelijk
perspectieven kan bekijken.”
Marcel van den Bosch
‘Na ruim tien jaar als externe accountant voor multinationals te hebben gewerkt had ik een brede basis op het gebied
van externe verslaglegging. Maar de controle was vooral gericht op de juiste presentatie van de cijfers conform IFRS.
Sinds ik ruim twee jaar geleden bij Heineken ben gestart heb ik veel meer waardering gekregen voor de zogenaamde
Alternative Performance Measures. Zo zijn management en investeerders bijvoorbeeld geïnteresseerd in de omzet
en marge gecorrigeerd voor valutaschommelingen. Bijvoorbeeld voor het effect van de stijgende US dollar op onze
verkopen in Amerika. We verkopen daar bier dat in Zoeterwoude wordt geproduceerd. Als de koers van de euro daalt,
wordt de kostprijs lager in dollars en stijgt de marge. Zo beïnvloedt de fluctuerende wisselkoers tussen euro en dollar
de omzetcijfers en het resultaat, wat geen reflectie is van de prestaties van het bedrijf. Daarnaast willen ze weten wat
de resultaten zijn van de operaties ten opzichte van vorig jaar door de resultaten van overgenomen en afgestoten onderdelen er uit te halen. Ik kwam binnen net na het verkrijgen van een meerderheidsbelang in Asia Pacific Breweries
met operaties in 14 landen. Het jaar na de overname hebben we in het persbericht onze omzetgroei vermeld exclusief
de cijfers van het verkregen deel van APB om de organische groei van Heineken te laten zien. Allemaal onderwerpen
waar ik nu dagelijks mee in aanraking kom.’
Weloverwogen
‘Het is mooi om onderdeel te zijn van een bedrijf met zo’n rijke historie. Heineken wordt verkocht in hondertachtig
landen en heeft brouwerijen in zeventig landen. De dynamiek en complexiteit die dat met zich meebrengt is erg leuk
maar soms ook een uitdaging. Uiteindelijk gaat het erom dat je in staat bent de implicaties van keuzes die IFRS toestaat te overzien voor de business van Panama tot Japan en van Rusland tot Zuid-Afrika. Door verschillen in opleiding
en taalbarrières is dit soms lastig. Het is onder andere mijn taak de lokale administrateurs en directeuren van de rapportagetools te voorzien zodat mijn team de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS kan opstellen. In mijn functie
is het belangrijk om te laten zien dat je vraagstukken van zo veel mogelijk perspectieven kan bekijken en met de business meedenkt waar mogelijk. Hierin moet je soms ook mensen teleurstellen omdat een voorgestelde verwerking niet
mogelijk is. Maar zolang je laat zien dat je een weloverwogen keuze hebt gemaakt en laat zien dat je hebt meegedacht
wordt dit geaccepteerd en gewaardeerd.’
Marcel van den Bosch RA is manager reporting & accounting policies Heineken
34
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 34
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Leergang deelnemingen en consolidatie
Controllers, intern accountants en accountants in business worden in hun dagelijkse praktijk vaak gevraagd naar het
verwerken van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor
organisaties. In deze leergang komen deelnemingen en consolidatie zowel nationaal als internationaal uitgebreid aan
bod in de theorie en via praktijkgerichte casussen. U ontvangt het boek ‘Administratie van deelnemingen en consolidatie’ dat de leidraad vormt voor de theorie en de te behandelen casuïstiek.
Doelstelling
Na het afronden van deze leergang beheerst u de verwerking van kapitaalbelangen en consolidatie volgens de Nederlandse verslaggevingseisen en internationale verslaggevingseisen (IFRS).
Datum / Locatie:
Woensdag 11, woensdag 18 en
dinsdag 24 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 1.250
Niet-leden € 1.450
PE-uren: 18
Inhoud
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
• administratieplicht en deelnemingen
• kapitaalbelangen c.s., waardering en toepasselijke grondslagen
• deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan
• consolidatie (integrale consolidatie van 100%, niet 100%-deelnemingen en middellijke deelnemingen)
•consolidatievrijstellingen
• proportionele consolidatie
• de verwerking van up-, down- en sidestream transacties
• buitenlandse deelnemingen (US GAAP wordt niet behandeld)
• kapitaalbelangen en consolidatie onder IFRS
• fusies en overnames, de administratieve verwerking
• de verwerking van up-, down- en sidestream transacties
Bijzonderheden: U ontvangt voor aanvang van de
leergang het boek ‘Administratie van
deelnemingen en consolidatie’.
Voor aanvang en na elke bijeenkomst ontvangt u enkele voorbereidingsopdrachten. Bent u accountant in business of
registercontroller dan kunt u de voorbereidingsuren als zelfstudie-uren wegschrijven in uw PE-registratie.
Bestemd voor
Controllers, intern accountants en accounts in business werkzaam in het MKB en in de internationale praktijk.
Docent(en)
• drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en
notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider (internationale) externe verslaggeving
Nyenrode Business Universiteit.
drs. Stefan Betting RA
fundamental
35
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 35
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Date / Venue:
Monday 16th and
Tuesday 17th of November 2015
Visual analytics with BI dashboards
NBA, Amsterdam
Maximize the full potential of your dashboards with Excel
Time:
(all days)
09.30 - 17.30 hrs.
This two-day course will provide you with an understanding of the power of visual perception to design dashboards to
communicate your message clearly, effectively and compellingly.
Price: (hotel arrangement excluded)
Members € 995
Non-members
€ 1.195
CPD-credits: 13
Note:
The course is in English, based
on the English version of Excel.
The course materials and exercises
are suitable for Excel 2007, 2010
or 2013. You should bring your own
laptop running Excel 2007 or later.
Learning Objectives
The business of information management - helping organizations to make sense of their proliferating data - is known
as Business Intelligence (BI). Central to all BI systems is the ability to create dashboards, displaying all the required
information on a single screen: clearly and without distraction. This course provides participants with a solid understanding of visual perception and human cognition: what works, what doesn’t, and why. Next, the course explores
various quantitative business analysis techniques used to depict trends, patterns and exceptions. The process of designing a good dashboard includes the ability to model the users’ decision-making process. You will acquire the skills
to create the dashboards using Excel; this enables you to create powerful dashboards without the cost of expensive
enterprise software, or simply to use Excel as a prototyping and design stage before building with enterprise software.
Course outline
The course is conducted in highly participative workshop style, with practical group discussion break-out sessions.
Day 1:
• goals of data analysis, application of visual perception to information visualization
• common mistakes in dashboard design, importance of visual design objectives
• design the right graphs and tables for effective communication and insightful analysis
• case study: real-life dashboards to monitor performance and diagnose root cause; to rectify poor performance and
perform benchmark analysis
Day 2:
• dashboard design stages, model decision maker
• design dashboard template, construct Excel structure for interactive dashboard
• build powerful decision-making charts: Bullet charts, Box and Whisker charts, Pareto charts and others
• apply Gestalt principles in dashboard layout
Target Audience
This course is suitable for all accounting and finance professionals. In addition, the course will be of interest to others
in business - including sales, marketing, IT and HR - who need to understand the fundamentals of good dashboard
design and put them into practice.
mr. Simon Lindley
advanced
Trainers
• Mr. Simon Lindley, Chartered Accountant, Chartered Engineer (IT based) and MBA with a Masters level diploma in board-level governance. Simon is a specialist in business and finance function transformation including Excel and enterprise-based solutions for business intelligence and reporting
• Ms. Elaine Chong, Chartered Accountant, MBA and managing director of the Institute of Business Analytics in
Singapore. Elaine is a Certified Microsoft Office Specialist and certified US Master trainer (CMT) with the distin-
guished Master Trainers Academy, USA
36
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 36
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Integrated, interactive & intelligent Excel Models
Date / Venue:
Wednesday 18th Friday 20th of November 2015
i³BAR, the revolutionary model for business analytics & reporting
NBA, Amsterdam
Do you want to transform your regular analysis and reporting and reduce the time spent from days to minutes? This
‘integrated, interactive and intelligent Excel Models for Business Analytics & Reporting’ (i³BAR) course is a revolutionary
approach. Using simple spreadsheet functions to create interactive reports, dynamic charts and automated commentary. This course meets your unique business challenges at a fraction of the time taken compared to your standard
practice and process. It enables you to present concise information to management quickly and with maximum data
integrity.
Learning Objectives
Successfully apply i³BAR techniques at work to provide fresh perspectives on business challenges and opportunities.
Transform the nature of your role by freeing up significant time from reporting for added value analysis and critical
projects. i³BAR will enable you to:
• Integrate data from disparate data sources into Excel
• Build reliable and sustainable excel-based reporting models
• Construct interactive models for decision making
• Create scenarios and what-if analysis for budget
• Produce visually attractive and impactful reports
Time:
09.30 - 17.30 hrs.
Price: (hotel arrangement excluded)
Members € 1.595
Non-members
€ 1.795
CPD-credits: 20
Note:
The course is in English, based
on the English version of Excel.
The course materials and exercises
will all use Excel 2007, 2010 or 2013.
You should bring your own Windows
laptop running Excel 2007 or later.
Course outline
This course is Excel-driven but is not about Excel functions. Rather it is the application and combination of those functions in the most creative manner to meet your needs in the work place. An overview of the 3-day course:
• Day 1: Integrate Multiple Data Source
• Day 2: Build and Present Interactive Reports
• Day 3: Budget Simulation and Intelligence
For the detailed program please visit nbavrc.nl or send an email to [email protected] Please also note the course
Visual Analytics with BI dashboards on page 36.
Target Audience
CFO’s, financial controllers, accountants, finance managers, business managers who find generating management
reports too time-consuming and rigid for analysis purposes. Good prior knowledge of Excel is assumed. In order to make
optimal use of the course you must have been using Excel for at least 2 years.
Lecturer
• Ms. Elaine Chong, managing director of Institute of Business Analytics in Singapore has over 20 years of working
experience in a leadership management position with experience in the electronics, healthcare, property, insurance,
food, construction and consulting industry. While she was a Financial Controller with a Multi-National Company, she
achieved various global awards in management reporting, in the areas of accuracy, timeliness and useful presen tation. Elaine is a Chartered Accountant, a member of the Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), she
holds an MBA and is a Certified Microsoft Office Specialist and certified US master trainer (CMT) with the distingui-
shed Master Trainers Academy, USA.
ms. Elaine Chong
advanced
37
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 37
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Datum / Locatie:
Donderdag 17 en
vrijdag 18 september 2015
Postillion Amersfoort Veluwemeer,
Putten
Tijd:
09.30 - 19.00 /
09.00 - 16.30 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.250
Niet-leden € 1.395
PE-uren: 14
Basisbeginselen IFRS
Intensieve cursus over internationale verslaggeving
Beursgenoteerde ondernemingen publiceren sinds 2005 hun geconsolideerde cijfers volgens International Financial Reporting Standards (IFRS). Andere ondernemingen mogen dit op vrijwillige basis doen. Ook in de Nederlandse
verslaggeving zijn veel elementen uit IFRS overgenomen. Deze basiscursus maakt u vertrouwd met de beginselen van
IFRS.
Doelstelling
Na deze intensieve tweedaagse cursus bent u vertrouwd met de beginselen van IFRS. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan de verschillen met Nederlandse verslaggevingsgrondslagen.
Inhoud
Een greep uit de onderwerpen:
• algemene ontwikkelingen in IASB, ontwikkelingen in Nederland, framework IFRS, presentation (IAS 1),
inclusief verschillen tussen IFRS en NL GAAP (BW Titel 9 en RJ)
• provisions (voorzieningen)
• impairment (afwaarderen)
• (im)materiële vaste activa (IAS 16 en IAS 38)
• business combinations en goodwill (IFRS 3)
• revenue recognition (IAS 18, inclusief ruiltransacties uit IAS 16)
• employee benefits (pensioenen) (IAS 19)
• leasing (IAS 17 en ED Leasing)
• financiële instrumenten (IAS 32, 39 en IFRS 7)
Bestemd voor
Iedere financiële professional die goed op de hoogte wil zijn van IFRS.
Docent(en)
• drs. Pieter Veuger RA, partner PricewaterhouseCoopers LLP
• drs. Fred Versteeg RA, partner department of professional practice KPMG Accountants N.V.
• drs. Dingeman Manschot RA, director accounting & auditing center Deloitte Accountants BV Rotterdam en lid van de vaktechnische staf Raad voor de Jaarverslaggeving
• prof. dr. Henk Langendijk, hoogleraar externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit en Universiteit van Amsterdam
drs. Pieter Veuger RA
fundamental
38
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 38
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Verdieping IFRS
Meerdaagse casuïstiek
Datum / Locatie:
Donderdag 19 en
vrijdag 20 november 2015
Hotel de Bilderberg,
Oosterbeek
Ondanks een gedegen basiskennis van IFRS loopt u in de praktijk soms tegen complexe situaties aan. Bijvoorbeeld
daar waar de bestaande Nederlandse regelgeving en IFRS in hoge mate van elkaar verschillen. Juist deze complexe
situaties worden tijdens de verdiepingscursus IFRS via praktische cases met u doorgenomen.
Tijd:
09.30 - 19.00 /
09.00 - 16.30 uur
Doelstelling
U krijgt meer grip op onderwerpen die in de praktijk als lastig worden ervaren en op onderwerpen die leiden tot grote
verschillen tussen Nederlandse regelgeving en IFRS. Aan de hand van diverse cases oefent u met de toepassing van
uw kennis in de praktijk.
Prijs:
(incl. logies)
€ 1.250
Leden Niet-leden € 1.395
Inhoud
•impairment
• business combinations
• revenue recognition
• financial instruments
PE-uren: 14
Bestemd voor
Accountants, controllers en financiële professionals met een gedegen basiskennis van IFRS.
Docent(en)
• prof. dr. Henk Langendijk, hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit
• Ton Meershoek RA RC, Technical Expert Financial Reporting AFM
• drs. Dingeman Manschot RA, director accounting & auditing center Deloitte Accountants BV Rotterdam en lid van de vaktechnische staf Raad voor de Jaarverslaggeving
• drs. Pieter Veuger RA, partner PricewaterhouseCoopers LLP
prof. dr. Henk Langendijk
advanced
39
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 39
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Datum / Locatie:
Dinsdag 3 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
10.00 - 19.30 uur
Prijs:
Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 7
Update IFRS 2015
IFRS kent vele wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het tijdig kennisnemen van deze
wijzigingen is dan ook van belang. Tijdens de IFRS update wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe standaarden voor
de verwerking van opbrengsten en financiële instrumenten.
Doelstelling
Na deze cursus:
• Weet u welke wijzigingen van toepassing zijn geworden in 2015
• Bent u op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die na 1 januari 2015 zijn
ingegaan
• Kent u de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet
alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf. U weet welke wijzigingen in verslaggeving u nu al kunt doorvoeren.
Inhoud
In één cursusdag behandelt de docent alle wijzigingen in IFRS die recent van kracht zijn geworden. Ook krijgt u een
update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden. We staan kort stil
bij de projecten van de IASB.
In de cursus Update IFRS 2015 gaat u aan de slag met:
• IFRS 15 ‘Revenue from contracts with customers’ is van toepassing vanaf boekjaar 2017
• IFRS 9 ‘Financial instruments’ vanaf boekjaar 2018, hierin zijn nieuwe regels opgenomen voor het classificeren van financiële instrumenten, het bepalen van impairments en het toepassen van hedge accounting
• de verwerking van leases
• nieuwe interpretaties en improvements van bestaande standaarden
Samen met uw medecursisten bespreekt u de ontwikkelingen en praktijkproblemen aan de hand van voorbeelden en
korte cases.
Bestemd voor
Accountants, controllers en financieel professionals die reeds IFRS-kennis hebben opgedaan en die in één dag bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.
Docent(en)
• prof. dr. Leo van der Tas RA, vaktechnisch partner EY, lid advisory council IASB, voormalig lid van IFRIC, voorzitter EY IFRS policy committee en hoogleraar Universiteit van Tilburg
• Maarten Hartman RA, partner PricewaterhouseCoopers
prof. dr. Leo van der Tas RA
advanced
40
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 40
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Update externe verslaggeving
voor accountants in business
De ontwikkelingen in externe verslaggeving staan zowel nationaal als internationaal niet stil. IFRS wordt verder
uitontwikkeld, IFRS SME wordt wereldwijd uitgerold en last but not least, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
van de RJ zijn aangepast aan de actualiteit.
Deze cursus staat stil bij de meest recente (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot
externe verslaggeving in Nederland. U bent meteen up-to-date want alle conceptuitingen van de RJ en de IASB tot
en met augustus 2015 komen aan bod.
Datum / Locatie:
Dinsdag 14 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
15.00 - 20.00 uur
Prijs:
Leden € 425
Niet-leden € 495
PE-uren: 4
Doelstelling
Na deze cursus past u het geleerde meteen toe in de praktijk. U bent in staat te anticiperen of proactief te adviseren
rond aankomende wijzigingen in (inter)nationale externe verslaggeving.
Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• nieuwe richtlijnen van de RJ voor grote en middelgrote rechtspersonen
• ontwikkelingen ten aanzien van IFRS SME
• wijzigingen in huidige IFRS standaarden
• aankomende wijzigingen in IFRS met een grote impact zoals consolidatie, joint ventures en joint arrangements
• de nieuwe 4e EG-richtlijn, afschaffing jaarrekening, toekomst of feit?
Bestemd voor
Managers, risicomanagers, controllers, compliance officers, accountants en managers internal control die in aanraking komen met externe verslaggeving of daar zelf actief bij betrokken zijn.
Docent(en)
• drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en
notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider (internationale) externe verslaggeving
Nyenrode Business Universiteit.
drs. Stefan Betting RA
advanced
41
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 41
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Datum / Locatie:
Maandag 12 oktober of
vrijdag 4 december 2015
Improfin Groep,
Den Bosch
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Fast closing en toch effectief rapporteren
In deze economische context hebben organisaties het laatste nieuws nodig zodat men tijdig kan bijsturen. Iedere
periode moet snel en efficiënt worden afgesloten. Zo komt er snel actuele informatie over de resultaatontwikkeling
beschikbaar om bij te sturen en eventueel de ‘outsider’ tijdig te informeren. Dat betekent niet alleen consolideren en
aggregeren van financiële informatie, maar ook voldoende tijd hebben voor analyse en verklaringen. Een ‘fast close’
vraagt dan ook veel van processen en van financials.
Doelstelling
Deze cursus biedt vooral een brede oriëntatie op het fenomeen fast closing en gaat in op het waarom en hoe. Er is
aandacht voor de techniek van fast closing en voor de rol- en taakopvatting van de moderne controller als een spin in
het web van de bestuurlijke informatievoorziening.
Inhoud
Aan de orde komt onder andere:
• de inrichting en de werking van rapportagelijnen
• het evenwicht tussen sturing en beheersing
• een analyse van de meest voorkomende knelpunten en hoe deze op te lossen
• een antwoord op de vraag of sneller ook beter is
• hoe de moderne controller grip houdt zonder af te knellen
• hoe de weerstand van de ‘lijn’ te overwinnen
• best practices van gerenommeerde organisaties
Bestemd voor
Controllers, accountants in business en andere financiële professionals die kennis willen maken met de fundamentals van fast closing.
Wilt u uw bestaande fast closingsprocessen verbeteren, dan raden we u aan de cursus ‘advanced fast and quality
close’ te volgen.
Docent(en)
• drs. Jan de Kroon, organisatie-adviseur en directeur Improfin Groep
drs. Jan de Kroon
fundamental
42
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 42
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Advanced fast & quality close
Heeft u ook te weinig tijd voor analyse, advies en anticipatie bij het terugkerende proces van maand-, kwartaal en
jaarafsluitingen? En dit terwijl de veranderende informatiebehoefte van uw aandeelhouders, management en bestuur
vereist dat u ‘dicht op de cijfers zit’. Hoe zorgt u ervoor dat u sneller vitale data beschikbaar hebt en deze adequaat
kunt vertalen naar de waarheid achter deze cijfers? Met andere woorden, hoe verbetert en versnelt u uw financiële
rapportage en afsluitingsproces.
Doelstelling
In uw functie bent u vooral bezig met financiële rapportage en consolidatie. U heeft behoefte aan versnelling en verdieping. Na afloop van deze cursus kunt u closing processen optimaliseren zodat verantwoordingsinformatie eerder
beschikbaar is. U krijgt inzicht in hoe u structureel meer tijd creëert voor kwalitatieve analyses en beter invulling geeft
aan uw rol als business partner.
Datum / Locatie:
Dinsdag 8 december 2015
Improfin Groep,
Den Bosch
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
€ 595
Leden Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Inhoud
• beoordelen informatiebehoefte
• de fast close-methode, met aandacht voor:
- management & organisatie
- ICT en datastructuur
- mensen & cultuur
- processen & diensten
• lean closing proces
• brondata naar efficiënt naar rapporteren
• financial management reporting
• quick wins en belangrijke verbeterpunten
Bestemd voor
Concern controllers, (financial) controllers, reporting & consolidation managers en andere financiële professionals
die hun bestaande fast closing processen willen verbeteren.
Bent u op zoek naar vooral een oriëntatie op fast closing, dan raden we u aan de Fundamental cursus ‘Fast closing
en toch effectief rapporteren’ te volgen.
Docent
• drs. Jan de Kroon, organisatie adviseur en directeur Improfin Groep
www.nbavrc.nl
advanced
43
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 43
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Datum / Locatie:
Vrijdag 11 december 2015
Improfin Groep,
Den Bosch
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Accountantscontrole: regie nemen en houden!
Een effectief financial audit proces
De jaarafsluiting en de daaropvolgende accountantscontrole kosten organisaties niet alleen veel tijd, maar ook veel
geld. Behaal winst door de regie in handen te nemen en dit proces te stroomlijnen. Naast een beter inzicht in de eigen
processen is inzicht in het perspectief van een controlerend accountant van belang. Met dit inzicht verbetert u de
samenwerking en bespaart u kosten op de audit fee.
Doelstelling
Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in alle aspecten die de accountantscontrole en het proces erom heen effectiever en efficiënter maken. U leert hoe u de samenwerking met uw accountant kunt optimaliseren en daardoor tijd en
kosten kunt besparen.
Inhoud
U krijgt in deze cursus advies van docenten, die zelf ook betrokken zijn bij de dossiervorming binnen accountantskantoren en -diensten. U krijgt inzicht in het accountantsperspectief en hoe u daar het beste op in kunt spelen. De
ervaring leert dat door een betere voorbereiding en afstemming vaak forse besparingen op het accountantsbudget
haalbaar zijn.
De volgende onderdelen komen onder andere aan bod:
• een overzicht van relevante regelgeving en controle standaarden
• het controleproces en hoe dat voor te bereiden
• het inbouwen van pre-assessments
• de inhoud van de opdrachtbevestiging en aanvullende afspraken
• het controleproces, hoe dat te regisseren en af te stemmen
• meerwerk en hoe dat te voorkomen dan wel daarover afspraken te maken
• de argumenten van de accountant en hoe die te beoordelen
Bestemd voor
CFO’s, (concern) controllers, hoofden administratie en andere financieel professionals die betrokken zijn bij de jaarrekening en de accountantscontrole.
Docenten
• Herman Baars RA RO CIA, zelfstandig gevestigd adviseur/trainer, toetser bij NBA en IIA en opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordelaar betrokken bij (dossier)toetsingen binnen accountantskantoren en -diensten
• drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA, zelfstandig gevestigd als adviseur/trainer en ervaren in het optimaliseren van uiteenlopende bedrijfsprocessen
drs. Marinus de Pooter RA
advanced
44
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 44
08-05-15 12:10
Externe verslaggeving
Basel III
Het Basel III raamwerk gaat over het aanscherpen van de wereldwijde regulering van de kapitaal en liquiditeitseisen
waaraan banken moeten voldoen. Het doel is de veerkracht van banken te verbeteren. Banken dienen beter in staat te
zijn om de schokken te absorberen die voortkomen uit financiële en economische stress situaties. Het reduceren van
het risico dat problemen in de financiële markten overslaan naar de reële economie is van groot belang. De Basel III
regels zullen gefaseerd worden ingevoerd en de volledige implementatie moet begin 2019 gerealiseerd zijn.
De nieuwe Basel III regels zijn talrijk en complex. Zij hebben betrekking op het aanscherpen van de kapitaaleisen, de
introductie van de ‘common equity tier 1 ratio’, de ‘capital conservation buffer’, de ‘countercyclical buffer’, de ‘leverage
ratio’, de toegenomen risico weging van handelsportefeuilles en securisaties, alsmede twee nieuwe liquiditeits standaarden, de ‘liquidity coverage ratio’ en de ‘net stable funding ratio’.
Datum / Locatie:
Woensdag 4 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
€ 595
Leden Niet-leden € 695
PE-uren: 6
De gevolgen van al deze nieuwe regels zijn significant omdat banken te maken krijgen met hogere risicomanagement
kosten, hogere funding kosten, en toenemende kapitaaleisen. Dit alles zal een drukkend effect hebben op de ROE van
banken.
Doelstelling
Na afloop van deze cursus heeft u een goed beeld van Basel III en de gevolgen daarvan voor banken.
Inhoud
• de noodzaak van aanvullende Basel III regels
• nieuwe kapitaaleisen
• hogere risico wegingen
• liquiditeitsratio’s en eisen
• systeem banken
• kwantitatieve gevolgen van de Basel III regels
Bestemd voor
Controllers, accountants, treasurers, financiële analisten en risicomanagers.
Docent(en)
• Frans van Laar heeft 19 jaar ervaring in de bancaire sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur research geweest. Frans is inmiddels 8 jaar actief als trainer op het gebied van financieel management, bank risico management, waardebepaling van ondernemingen en strategie.
Frans van Laar
fundamental
45
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 45
08-05-15 12:10
Finance
Interview Jeroen Slop
‘De marktprijs van een profvoetballer is lastig vast te stellen’
Een verhaal over solvabiliteit legt het altijd af tegen de emotie rond voetbal, vindt Jeroen Slop, financieel directeur
van Ajax. ‘Daarom is het belangrijk dat je heel helder uitlegt wat een transfer van 10 miljoen euro voor financiële
gevolgen heeft. Dat plaatje moet je goed kunnen schetsen.’
drs. Jeroen Slop RA
‘Financiële expertise is de reden van mijn aanwezigheid in de bestuurskamer van Ajax. Ik wil best meedenken over
de techniek, maar ben vooral ondersteunend op mijn vakgebied. Mede daardoor kunnen beslissingen op het juiste
moment worden genomen. Het begint met een gezonde bedrijfsvoering. Het businessmodel van Ajax bestaat uit vier
stromen: kaartverkoop, merchandising, sponsoring en tv-rechten. We budgeteren altijd op het niveau van een half
seizoen deelname aan de UEFA Europa League. Op basis van onze historie is het gerechtvaardigd om uit te gaan van
Europees voetbal tot de winterstop. Als we in de UEFA Champions League spelen stijgt de omzet met 25 procent. Dat
je als club in het betaalde voetbal je zaken op orde hebt, is belangrijk. De KNVB geeft iedere club jaarlijks een voetballicentie op basis van de financiële rapportage. Daarin wordt tot in detail bekeken hoe een club ervoor staat. Dat is
zeker geen formaliteit. Als de club een negatief eigen vermogen en negatieve resultaten heeft, moet je een herstelplan
schrijven. De KNVB heeft als credo dat clubs op basis van de verstrekte financiële informatie het seizoen moet kunnen afmaken. Logisch want een faillissement verstoort de competitie.’
“Als je een speler van
10 miljoen euro koopt,
moet ik duidelijk kunnen
uitleggen wat die transfer
ons de komende jaren
gaat kosten.”
Jeroen Slop
Tankschip
‘Bij voetbalclubs zijn salarissen en transfers een belangrijke oorzaak van negatieve financiële resultaten. Het risico
bestaat dat bestuurders onder druk van tegenvallende sportieve prestaties een uitgave doen die financieel niet te
onderbouwen is. Als je een speler van 10 miljoen euro koopt, moet ik duidelijk kunnen uitleggen wat die transfer
ons de komende jaren gaat kosten. Zo moet je die investering verspreid over vier jaar afschrijven en komt er op onze
payroll een salaris van meer dan 1 miljoen euro bij. Dat betekent een extra uitgave van 5 miljoen in de komende vier
jaar. De marktprijs van een profvoetballer is lastig vast te stellen. De potentie van een speler laat je vaststellen door
voetbaltechnische collega’s. Vervolgens kijk je met elkaar wat die nieuwe speler financieel gezien waard is, hoe lastig
dat soms ook is. Als financieel directeur zorg je er in ieder geval voor dat het risico van betaling wordt afgedekt. Bij
internationale transfers eisen we altijd een bankgarantie zodat de betaling door de bank wordt overgenomen als de
verkopende club in gebreke blijft. De manier van werken verschilt niet wezenlijk van die bij andere grote bedrijven.
Ik heb in het verleden in de oliesector gewerkt. Bij het aankopen van een tankschip heb je het over een aanschaf van
80 miljoen euro waarvan de waarde ook nog eens fluctueert vanwege de marktprijs van olie. Ook daar moet je risico’s
afdekken. Het is een van de peilers van een verantwoord financieel beleid.’
drs. Jeroen Slop RA is financieel directeur van Ajax. Hij begon zijn carrière als registeraccountant bij Ernst & Young.
Voor hij bij Ajax in dienst trad, werkte hij voor verschillende bedrijven in de oliesector als Oiltanking Amsterdam en
Marquard & Bahls AG.
46
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 46
08-05-15 12:10
nieuw
Meet the prof on: Dynamics in valuing
Waarderen van beursgenoteerde ondernemingen versus
niet-beursgenoteerde ondernemingen
Debatteer met een professor en wissel ervaringen uit met een professional. TIAS School for Business and Society en
NBA-VRC Opleidingen bieden u een nieuw concept om kennis, ervaringen en opinies te delen. Een professor deelt de
laatste academische inzichten, de professional koppelt deze inzichten terug naar de praktijk. Verdiep uw kennis op
specifieke en actuele financieel-economische vraagstukken en doe inspiratie op. En bovenal ontmoet gelijkgestemde
financiële professionals en verbreed uw netwerk.
Finance
Datum / Locatie:
Dinsdag 17 november 2015
TIAS School for Business and Society,
Utrecht
Tijd:
14.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 225
Niet-leden € 295
PE-uren: 3
Doelstelling
Na dit seminar heeft u inzicht in welke beschikbare marktdata u wanneer wel en wanneer niet kunt gebruiken en hoe
u deze inzet bij het waarderen.
Inhoud
Bij het waarderen van beursgenoteerde ondernemingen is veelal voldoende marktdata voorhanden, dit in tegenstelling tot niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit maakt het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen
lastiger. Waar bij het waarderen van beursgenoteerde ondernemingen vaak wordt uitgegaan van de gemiddelde
belegger met een gemiddeld risicoprofiel, is dit vaak anders bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. De specifieke
investeerder staat hier centraal en heeft ook een eigen visie en risicoprofiel. Hoe moet hier mee worden omgegaan bij
het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen? Bij het waarderen van beursgenoteerde ondernemingen
wordt vaak gebruik gemaakt van een market-multiple-analyse (of peer-group analyse). Karakteristieken van vergelijkbare ondernemingen worden dan vergeleken met de target company. Deze techniek kan worden toegepast wanneer voldoende marktdata en company specific data beschikbaar is. De koper en verkoper van een beursgenoteerd
aandeel beschikken veelal over gelijke informatiebronnen. Bij het waarderen van niet beursgenoteerde ondernemingen bestaat er een grote informatie-asymmetrie tussen de verkoper en koper. Dit is het gevolg van beperkte beschikbare informatiebronnen. De waarde van een onderneming moet worden beschouwd vanuit de kopende partij waarbij
we niet kunnen spreken van een soort gemiddelde koper, maar van een specifieke koper met specifieke kenmerken
(bijvoorbeeld het onderscheid tussen een strategische koper, MBI koper of een MBO koper). Dit betekent dat de waardebepaling moet worden afgestemd op deze specifieke koper. Een peer-group analyse met onvoldoende betrouwbare marktdata is dus niet realistisch. Een waardebepaling wordt daarmee dus specifiek. Hoewel veel waarderingen
worden gebaseerd op publiek beschikbare marktinformatie betekent dat er ook vaak waarderingsuitkomsten worden
bepaald op basis van de “appels met peren” vergelijking, met een grote foutenkans tot gevolg. De waardeerder moet
weten wanneer hij marktinformatie kan gebruiken en wanneer niet, en hoe hij deze vervolgens moet gebruiken.
Bestemd voor
Senior accountants en controllers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
Docent(en)
• Joy van der Veer MiF AA RV MBV, docent TIAS School for Business and Society, vennoot Wesselman Accountants & Belastingadviseurs, en aangesloten bij de Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV)
• drs. Gerard Holdrinet RA MBV RV, directeur Talenton Valuation Services
Joy van der Veer MiF AA RV MBV
advanced + expert
47
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 47
08-05-15 12:10
Finance
Datum / Locatie:
Woensdag 7 oktober,
woensdag 4 november en
woensdag 2 december 2015
nieuw
Duurzame organisatieontwikkeling
Create shared value
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
(incl. ontbijt)
08.00 - 11.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 9
Bijzonderheden:
Zie www.nbavrc.nl voor een
uitgebreide programma-omschrijving
en de namen van de gastsprekers.
Duurzaamheid houdt veel organisaties bezig. Maar hoe zorgt u ervoor dat duurzaamheid in de organisatie wordt verweven? Harvard professor Michael Porter omschrijft Creating Shared Value als een wijze om de belangen van de onderneming, de kapitaalverschaffers, de stakeholders en de maatschappij te verenigen. In het kader van organisatiegroei
en ontwikkeling is het van belang dat duurzaamheid op uw strategische agenda staat. Door waarde te creëren voor de
maatschappij, creëert u ook waarde voor de organisatie en uw stakeholders. Dit vergt leiderschap, visie, beleid en inzet
van de gehele organisatie. Wat betekent dit voor u? Wat is uw rol bij het concreet maken en implementeren van duurzame waardecreatie in uw organisatie?
Doelstelling
Na afloop bent u in staat om duurzaamheid te implementeren en de succesfactoren te benoemen en toe te passen.
U signaleert veranderingen en krijgt tools om de gewenste organisatieontwikkeling in gang te zetten. In deze 3 sessies
nemen wij u mee in de besluitvorming in de boardroom, de dilemma’s en de relatie met strategie en control-issues.
Sessie 1: Kader/introductie (Gastspreker: een gerenommeerd CEO)
• Kernbegrippen: integrated thinking, integrated reporting, MVO, duurzaamheid, circulaire economie
•Ketenverantwoordelijkheid
• Transparantie en toekomstbestendigheid
• Reputatie, normen en de relatie naar control
Sessie 2: Strategie (Gastspreker: een gerenommeerd CEO)
• Integrated thinking, business model
• Impact op omgeving (w.o. de hele keten)
• Draagvlak, innovatie, risico’s en kansen
• Aansluiting op bedrijfsvoering w.o. opstellen business case, vertaling in KPI’s
Sessie 3: Implementatie en rapportage (Gastspreker: drs. Engelhardt Robbe RA, CFO NS)
• Integreren in hele organisatie (samenhang)
• Verwerken in processen en systemen w.o. planning & control cyclus
• Rol van financiële discipline als procesbegeleider
• Meten, verzamelen en analyseren van niet-financiële informatie
• Betrouwbaarheid, consistentie, relevantie van informatie en concurrentiegevoeligheid
• Welke vormen: intern, extern; website; jaarverslag etc.
• Integrated report en assurance of niet?
drs. Michel Verhoeven RC
Bestemd voor
Financieel professionals, ceo’s, cfo’s, bestuurders die de continuïteit van de organisatie willen waarborgen door
duurzame ontwikkeling
advanced + expert
Docent(en)
• drs. Michel Verhoeven RC en drs. Johan Eleveld RC
48
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 48
08-05-15 12:10
nieuw
Innovation: Standard for the future
Masterclass Best in Finance 2015
In 2015 organiseert NBA-VRC Opleidingen in samenwerking met Blommaert Enterprise en hun kernsponsoren Yacht, Air
France-KLM en Essent voor het 6e jaar op rij de serie Masterclass Best in Finance. In iedere sessie wordt een actueel
thema geadresseerd dat relevant is voor het functioneren van senior financieel managers. Maar ook niet-financieel
managers kunnen met de gepresenteerde thema’s hun voordeel doen omdat ze vanuit hun eigen discipline makkelijker
een brug kunnen slaan naar de financiële discipline. In deze masterclass staat het onderwerp ‘Innovation: Standard for
the future’ centraal. Dit thema wordt voor u op verschillende data en locaties in Nederland georganiseerd.
Doelstelling
Alle sessies van de Masterclass Best in Finance 2015 worden benaderd vanuit het centrale thema: ‘transformatie en innovatie’. De verregaande digitalisering (robotisering) is een van de grootste uitdagingen voor organisaties, en een belangrijk strategisch vraagstuk voor de toekomst. Businessmodellen gaan op de schop, consument en klant hebben de regie
en concurrentie duikt steeds vaker op uit onverwachte hoek. Ook de jarenlange aandacht voor innovatie door overheid
en bedrijfsleven lijkt thans haar vruchten af te werpen en een frequente stroom van nieuwe producten en diensten is het
gevolg. Voor een belangrijk deel zijn deze transformaties en innovaties gericht op verminderd gebruik van grondstoffen
en energie, op het hergebruik van afval, en/of het gebruik van totaal andere ‘feed-stock’. Zijn bedrijven en instellingen op
deze nieuwe en continu veranderende omgeving voorbereid? Is Finance erop voorbereid en hoe zou zij zich op dit nieuwe
‘Umfeld’ moeten prepareren? Hoe kun je van maatschappelijk verantwoord ondernemen een business case maken?
Finance
Datum / Locatie:
Donderdag 5 november 2015,
Yacht Rotterdam
Woensdag 11 november 2015,
Yacht Utrecht
Donderdag 12 november 2015,
Essent Den Bosch
Dinsdag 17 november 2015,
Yacht Zwolle
Tijd:
16.00 - 19.00 uur
Prijs: Leden / niet-leden € 345
PE-uren: 3
Bijzonderheden:
Houdt u rekening met een
voorbereidingstijd van 2 uur.
Inhoud
Het nastreven van een operationeel excellente organisatie is een doelstelling op zich en biedt de nodige uitdagingen.
Het gevaar van een dergelijke strategie is dat het de organisatie naar binnen doet keren; dat het vooral nog gaat om het
binnenhalen van het certificaat (ISO, 6-Sigma e.d.); dat te weinig of te laat wordt waargenomen dat de externe wereld
behoorlijk is veranderd; dat het uiteindelijk nog gaat over ‘nitty-gritty’ verbeteringen. Daarom is het tegelijkertijd bouwen
van en aan een innovatieve organisatie eerder noodzaak dan luxe. Een innovatieve organisatie kent evenwel zeer typische vraagstukken en lijkt eerder een kwestie van cultuur dan van structuur te zijn. Hoe maken duurzaam innovatief
succesvolle organisaties deze afweging? Welke structuurelementen hebben zij - ondanks mogelijke tegendruk van binnenuit de organisatie - desalniettemin ‘in place’? Zijn er lessen te trekken van hoe innovatie het beste georganiseerd kan
worden? In deze sessie komen 12 ‘key lessons’ aan de orde, gebaseerd op wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Wederom zal een praktijkcasus ook deze discussie richting geven en de relevante vraagstukken aan de orde doen brengen.
Bestemd voor
De masterclasses zijn bestemd voor accountants, registercontrollers en financiële professionals die verder willen ontwikkelen richting business partnership.
Docent(en)
• prof. dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht en directeur Blommaert Enterprise
• drs. Stephan van den Broek RA RC, associate director Protivity en partner Blommaert Business Academy
prof. dr. Tjeu Blommaert
advanced
Bent u accountant in business of register-controller dan kunt u de voorbereidingstijd van 2 uur als zelfstudie-uren
wegschrijven in uw PE-registratie.
49
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 49
08-05-15 12:10
Finance
Datum / Locatie:
Maandag 23 en
dinsdag 24 november 2015
Heerlickheijd van Ermelo,
Ermelo
Tijd:
10.00 - 19.00 /
09.00 - 16.00 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.595
Niet-leden € 1.795
PE-uren: 13
Strategic finance
De financieel manager als strategisch partner
Een onderneming moet steeds sneller reageren op veranderende omstandigheden om succesvol te zijn en mag
daarbij niet geremd worden door te gedetailleerde financiële procedures en systemen. Voor u als financieel manager betekent dit een steeds grotere spagaat tussen twee traditionele rollen - die van ‘financieel bedrijfseconomisch
geweten’ en die van ‘business partner’. Om die rol te vervullen heeft u parate kennis nodig op het gebied van corporate
governance, compliance, risicomanagement en veranderende regelgeving in verslaggeving.
Doelstelling
Na afloop van deze tweedaagse cursus kunt u de rol van ‘financieel geweten van de onderneming’ en die van volwaardige ‘business partner’ helder onderscheiden en bij de juiste gelegenheid inzetten. Hiermee draagt u bij aan het in
control houden van de onderneming.
Inhoud
Tijdens deze tweedaagse cursus gaan we in op vragen als: draagt uw financieel beleid bij aan de creatie van ondernemingswaarde? Kunt u aantonen dat waardecreatie ook daadwerkelijk het gevolg is van uw financieel beleid? Hoe
zorgt u ervoor dat uw financiële beleid past binnen het strategisch kader van de onderneming en levert u een kritische
bijdrage aan die strategie? Is uw onderneming in control? Wat is een goede waardering van de onderneming en wat
zijn de key value drivers?
Ontwikkel de beide rollen in uw functie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• strategisch management voor financieel managers
• fusies en overnames
• ethiek en behavioural risks in het financieel zakenleven
• performance measurement en wat er daardoor mis kan lopen: de ABN AMRO case
Bestemd voor
Iedere financiële professional die zich in de combinatie van finance en strategie wil verdiepen, zoals (financieel) managers, accountants, (non-)executive board members, consultants.
Docent(en)
• prof. Luc Keuleneer MBA, directeur KPMG Brussel, rechter Rechtbank van Koophandel Brussel en hoogleraar financial- en treasury management Vrije Universiteit Amsterdam
• prof. dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht en directeur Blommaert Enterprise
• Hans Buysse, partner Syncap en voorzitter BVFA
prof. dr. Tjeu Blommaert
advanced
50
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 50
08-05-15 12:10
Finance
Financiële instrumenten: derivaten
Weinig financiële zaken zijn zó ondoorgrondelijk als derivaten en de verslaggeving daarover. Ondertussen neemt het
derivatengebruik alleen maar toe. In deze cursus krijgt u de basisprincipes en verslaggevingsaspecten van derivaten
uitgelegd.
Doelstelling
Na deze tweedaagse cursus doet u voldoende kennis op om derivaten en ontwikkelingen daarin te begrijpen en toe te
passen.
Inhoud
Treasurers zetten derivaten regelmatig in als hedge-instrument om risico’s af te dekken. Bijvoorbeeld bij ongewenste
gevoeligheid voor prijsschommelingen op de valuta- en de grondstoffenmarkten of bij krediet- en renterisico’s. Zet
u derivaten zorgvuldig en verstandig in als instrument voor financieel risicomanagement dan vormen ze in feite een
verzekering.
Datum / Locatie:
Maandag 14 en
dinsdag 15 december 2015
Heerlickheijd van Ermelo,
Ermelo
Tijd:
10.00 - 20.00 uur /
09.00 - 16.30 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.395
Niet-leden € 1.595
PE-uren: 14
Luc Keuleneer geeft de eerste dag van deze cursus een overzicht van populaire derivaten en de basisprincipes. Verder
vertelt hij hoe u derivaten kan begrijpen en waarderen. Pieter Veuger verzorgt de tweede dag. Deze dag staat volledig in
het teken van verslaggevingsaspecten.
Bestemd voor
Accountants, controllers en andere financial executives die te maken hebben met derivaten.
Docent(en)
• prof. Luc Keuleneer MBA, directeur KPMG Brussel, rechter Rechtbank van Koophandel Brussel en hoogleraar
financial- en treasury management aan de Vrije Universiteit Amsterdam
• drs. Pieter Veuger RA, partner PricewaterhouseCoopers LLP
prof. Luc Keuleneer MBA
fundamental
51
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 51
08-05-15 12:10
Finance
Datum / Locatie:
Donderdag 15 en
vrijdag 16 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
(beide dagen)
09.00 - 17.30 uur
Prijs: (excl. logies)
Leden € 1.095
Niet-leden € 1.295
PE-uren: 14
Treasury en derivaten
Eén van de facetten van een treasury afdeling is het beheersbaar maken van valuta en renterisico’s. Koersen en rentestanden zijn onderhevig aan schommelingen en kunnen zorgen voor onnodige risico’s. Onnodig omdat hier vaak op
relatief eenvoudige wijze wat aan te doen is met behulp van rente en valutaproducten.
Het rente en valuta resultaat is een belangrijke bepalende factor voor de winstgevendheid. Niet alleen de commerciële
slagkracht, de samenstelling van de kredietportefeuille en de financieringsmix bepalen het renteresultaat, ook mutaties in rentecurves (‘yield curves’) hebben een grote invloed hierop.
Doelstelling
U leert aan de hand van casestudies en voorbeelden uit de praktijk wat het juiste gebruik van rente- en valuta-instrumenten kan betekenen voor uw dagelijks werk of onderneming. De vanilla, complexe rente en valuta derivaten komen
aan bod. Van ieder instrument wordt aan de hand van cases de toepasbaarheid duidelijk gemaakt.
Inhoud
Deze tweedaagse cursus zet op heldere en aansprekende wijze uiteen hoe rente- en valutaderivaten werken. De rentegevoeligheid van de winstgevendheid bij banken en corporates wordt behandeld. De toepassingsgebieden van treasury
producten worden met behulp van ervaringen uit het veld, case studies, pay-off profiles en scenario analyse toegelicht.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• de werking van derivaten
• beter begrip verkrijgen in het gebruik van rente- en valutaderivaten
• inzicht krijgen in de rentegevoeligheid van de winstgevendheid bij corporates en banken
• de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk, toegelicht met praktijkvoorbeelden
• instrumenten aangereikt krijgen waarmee u rente- en valutaproducten beter kunt doorgronden
Bestemd voor
Controllers, accountants, corporate treasurers, financial directors, riskmanagers, legal and compliance officers, treasury professionals, financial consultants en regulators.
Docent
• Charley Klop begon zijn carrière bij AMRO Bank als senior sales derivatives structurer/advisor interest and foreign exchange derivatives. Vervolgens werd Charley ingehuurd door Standard Chartered Bank (SCB) in Dubai als regio-
nal head of structuring solutions. In 2011 heeft Charley zich toegelegd op gerichte trainingen op het gebied van derivaten.
Charley Klop
advanced
52
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 52
08-05-15 12:10
Finance
Asset & Liability Management
Asset & Liability Management (ALM) staat centraal bij het dagelijks managen van financiële instellingen op basis van
verwachte toekomstige rente ontwikkelingen en de risico’s waar ALM om draait.
Doelstelling
Dit programma biedt een toegankelijke basis om inzicht te krijgen in de kern van ALM en bankmanagement en bijbehorende instrumenten om te analyseren en toe te passen.
Inhoud
•Introductie
- Bankbalans en inkomsten bronnen
- Risico’s (rente en liquiditeit)
• Introductie geldmarkt- en kapitaalmarkt
- Producten en prijsvorming
• Rentecurve en Forward Rente
• Gap analyse
• (Modified) Duration en eigen vermogen
• Managen Balans in de praktijk met
- Cash instrumenten
-Derivaten
• Forward Rate Agreements (FRA)
• Interest Rate Swaps (IRS)
Datum / Locatie:
Dinsdag 1 en
woensdag 2 december 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
(beide dagen)
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 1.095
Niet-leden € 1.295
PE-uren: 14
Bovenstaande wordt praktisch ingestoken aan de hand van enkele casuïstiek:
• Rentecurve analyse - implied forward rente
• Rentemarge en strategie ALM
• Gap analyse (risk sensitive assets & liabilities)
• Renteswap introductie en toepassing ALM
• (Modified) Duration analyse en eigen vermogen
Bestemd voor:
Accountants en controllers werkzaam in of voor een financiële instelling en verantwoordelijk voor riskmanagement,
corporate finance, IT & Systems, business analyse of product control.
Docent
• Michiel van den Broek MSc, managing director Hecht Consult. Michiel heeft praktische financiële ervaring
opgedaan in diverse functies bij o.a. ABN AMRO Bank en KPN. Na een aantal interim opdrachten bij treasury
afdelingen verzorgt hij vanaf 2005 financiële trainingen. Zijn specialisaties zijn financiële markten, financieel management en bank- & risico management.
Michiel van den Broek MSc
fundamental
53
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 53
08-05-15 12:10
Finance
Datum / Locatie:
Vrijdag 6 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering
De discounted cash flow methode
Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen
van banken en investeerders naar ‘waarde’? De beste methode om waarde te bepalen is die van de netto contante
waarde berekening. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten maar ook
om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de
discounted cash flow (DCF) methode.
De waarde van een investering of de waarde van de onderneming wordt bepaald door de toekomstige vrije kasstromen en het moment waarop deze naar verwachting gerealiseerd zullen worden. Dit impliceert dat waardering
plaatsvindt op basis van verwachtingen en veronderstellingen. Tijdens deze cursus ervaart u dat een waardering van
kasstromen geen exacte wetenschap is, maar financieel modelleren aan de hand van een consistente visie. De visie
bepaalt de uiteindelijke waardebepaling.
Doelstelling
Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de componenten van een investeringsbeoordeling en een DCF
analyse. U kunt na afloop de kritische parameters beoordelen op hun realiteitsgehalte.
Inhoud
• Beoordeling van investeringsvoorstellen: methodes en technieken. De voordelen van netto contante waarde berekeningen, de interpretatie van uitkomsten en de betekenis van internal rate of returns;
• Marktwaarde van het eigen vermogen en de marktwaarde van de gehele onderneming;
• Bespreking van componenten van een DCF analyse;
• Analyse van de verschillen tussen een kasstroomoverzicht en de kasstromen die in een DCF analyse gebruikt
worden;
• Kwantificeren van de kostenvoet van het vreemde vermogen: risicovrije rentevoet, credit ratings en risico opslagen;
• Kwantificeren van de kostenvoet van het eigen vermogen en de invloed van de financiële hefboom hierop;
• De gemiddelde gewogen kostenvoet van het totale vermogen;
• De structuur van een DCF model, de bepaling van het aantal expliciete voorspel periodes, eindwaarde berekeningen, het nut van scenario en gevoeligheidsanalyses en impliciete multiples.
Bestemd voor
Controllers, accountants, treasurers en financiële analisten.
Frans van Laar
Docent
• Frans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur geweest. Hij is inmiddels 9 jaar actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepa-
ling van ondernemingen, strategie en bank risico management.
fundamental
54
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 54
08-05-15 12:10
Finance
Supply Chain Finance (SCF)
Hoe kan SCF een rol spelen in de financiering van uw onderneming?
De grootste financiers van het bedrijfsleven zijn niet de banken, maar de bedrijven zelf, die elkaar in de keten voorzien
van werkkapitaal. Deze financieringvorm laat de laatste jaren een groeiende trend zien door langere betaaltermijnen
en slechter betaalgedrag. Een andere trend is dat door globalisering de afstand tussen inkoop, productie en verkoop
en daarmee de lengte van de keten steeds groter wordt. Supply Chain Finance (SCF) kan een oplossing bieden om met
deze toenemende druk op het werkkapitaal om te gaan. SCF biedt tevens een mogelijkheid voor banken en andere
financiers om hun aandeel in de financiering van het werkkapitaal te verhogen.
Datum / Locatie:
Woensdag 2 december 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.00 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 650
Niet-leden € 750
PE-uren: 7
Doelstelling
Deze praktijkgerichte cursus geeft u inzicht in de werking van SCF oplossingen en hoe deze een rol kunnen spelen in
het werkkapitaal management en de financiering van uw onderneming. Hierbij gaat het om de volgende thema’s:
• Cash is king: omzet is mooi, maar uiteindelijk gaat het om cash;
• Basel III: mede onder invloed van Basel III verschuift financiering van bancair naar Asset Based Finance;
• Innovatieve financiering: SCF staat voor verschillende financieringsoplossingen, zoals reversed factoring en dyna-
mic discounting, die gebaseerd zijn op samenwerking tussen leveranciers en afnemers;
• Markt in beweging: SCF groeit snel en kent veel verschillende en nieuwe aanbieders van platforms of financiering.
Inhoud
We starten met een introductie van het werkkapitaal en welke rol dit speelt in het primaire en commerciële proces van
een onderneming. Het managen van het werkkapitaal vergt een integrale, multidisciplinaire aanpak. Marge, kredietrisico en werkkapitaalsbeslag moeten in onderlinge samenhang worden bekeken en bepalen mede de mogelijkheden
om het werkkapitaal te financieren. We bespreken wat SCF is, welke rol SCF kan spelen in het werkkapitaalbeheer en
hoe SCF zich verhoudt tot andere vormen van financiering. In de middag gaan we nader in op de praktische aspecten
van SCF, welke structuur past bij mijn organisatie, welke partijen, intern en extern zijn hierbij betrokken, hoe selecteer
ik aanbieders van SCF, hoe implementeer ik een SCF oplossing? Geïllustreerd aan de hand van enkele praktijk cases.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Introductie werkkapitaal en werkkapitaal versus (client)rentabiliteit;
• Werkkapitaalfinanciering: bancair versus asset based finance;
• Wat is SCF, wat zijn de gangbare structuren?
• Hoe speelt SCF een rol in het beheer en de financiering van het werkkapitaal?
• Wat zijn de consequenties en voor- en nadelen van SCF voor leveranciers en afnemers?
• Aanbieders van SCF: platforms en financiers;
• Hoe wordt SCF geïmplementeerd: onboarding leveranciers, documentatie, koppeling met boekhouding en betaal-
processen?
Bestemd voor
CFO’s, financieel managers, controllers en treasurers van ondernemingen die meer met beheer en financiering van
werkkapitaal in aanraking komen.
Martijn van Laer
advanced
Docent(en)
• Martijn van Laer, partner Orchard Finance en enkele gastsprekers
55
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 55
08-05-15 12:10
Finance
Datum / Locatie:
Vrijdag 2 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 650
Niet-leden € 750
PE-uren: 7
Bijzonderheden:
U ontvangt een casus ter
voorbereiding
Financiering en financieringsdocumentatie
voor (middel) grote ondernemingen
Het financieringslandschap van regulier bankkrediet is, onder andere, door de kredietcrisis sterk in beweging.
Waarom leggen banken steeds meer nadruk op zekerheden? Hoe formuleert u een financieringsbeleid om de in uw
onderneming aanwezige activa optimaal in te zetten ten behoeve van uw (toekomstige) financiering? Waarom wordt
de documentatie steeds langer en ingewikkelder? Hoe zit die documentatie in elkaar? Waar krijg ik nog meer mee te
maken als ik de financiering ga vastleggen?
Doelstelling
Deze praktijkgerichte cursus geeft aan hoe u de regie houdt bij het aantrekken van financiering. U verkrijgt kennis
over het belang van zekerheden en u leert hoe financieringsdocumentatie in elkaar steekt en waar u op moet letten.
De cursus richt zich op (middel) grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met een omzetniveau vanaf circa 100
tot 150 miljoen euro en een financieringsbehoefte vanaf circa 25 miljoen euro.
Inhoud
In de ochtend behandelt u een case over een financieringsproces en de centrale rol die zekerheden hierin spelen.
In de middag komt de financieringsdocumentatie aan bod met aandacht voor de LMA documentatie.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• rol van zekerheden, kredietverlies en kapitaalsbeslag
• financieringsvormen en -alternatieven
•financieringsbeleid
•covenants
• architectuur van financieringsdocumentatie
• belangrijkste onderhandelpunten in de kredietdocumentatie
•documentatieproces
Bestemd voor
CFO’s, controllers en treasurers van (middel) grote ondernemingen die op een praktische wijze willen ervaren wat er
komt kijken bij het formuleren van een financieringsbeleid en aantrekken van financiering.
Docent(en)
• ir. Rolf Michon MFE, directeur Orchard Finance
• mr. Sietske van ’t Hooft, advocaat en senior associate Loyens & Loeff N.V.
ir. Rolf Michon MFE
advanced
56
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 56
08-05-15 12:10
Finance
Financieringsalternatieven voor grote ondernemingen
Waar toegang tot financiering in het verleden wellicht als vanzelfsprekend werd beschouwd, staat momenteel het
veiligstellen van financiering hoog op de agenda van elk bestuur. Van de financieel verantwoordelijke wordt een beleid
en een actieve houding verwacht om de onderneming nu en in de toekomst te kunnen voorzien van financiering. Het
beperken van afhankelijkheid van bankfinanciering is hierbij een centraal thema.
Doelstelling
Deze praktijkgerichte cursus geeft u inzicht in de wijze waarop grote ondernemingen actief op zoek gaan naar diversificatie van financieringsbronnen. Hierbij gaat het om de volgende thema’s:
• Rechtstreekse toegang tot de openbare of onderhandse kapitaalmarkt en de rol die een credit rating hierbij speelt;
• Regionale spreiding van financieringsbronnen, dit speelt zowel op het vlak van bankrelaties als op het gebied van obligatiebeleggers;
• Meer gebruik maken van activafinanciering, waaronder leasing van vaste activa en on/off balance financiering van debiteuren en voorraden;
• Alternatieve vormen van risicodragend kapitaal, waaronder mezzanine, maar ook equity op het niveau van projecten;
• Gebruik maken van het overheidsinstrumentarium.
Datum / Locatie:
Maandag 2 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.00 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 7
U verkrijgt kennis over de belangrijkste kenmerken van bovenstaande financieringsbronnen en de criteria waaraan
uw onderneming moet voldoen om toegang te verkrijgen tot deze markten. De cursus richt zich op grotere ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met een balanstotaal vanaf circa 100 tot 150 miljoen euro en een financieringsbehoefte vanaf circa 25 tot 50 miljoen euro.
Inhoud
We starten met een overzicht van de wijze waarop grote ondernemingen hun financieringsbeleid vormgeven.
We staan hierbij stil bij de door hun gewenste diversificatie van financieringsbronnen. Later op de dag worden
de verschillende financieringsalternatieven en -markten besproken en toegelicht aan de hand van praktijkcases.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• openbare en onderhandse obligatieleningen
• credit ratings
• financieringspreferente aandelen
•leasing
• borrowing base lending
• commercial finance, (non) recourse factoring, flooring
• overheidsinstrumentarium, zoals EIB en GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering)
• ontwikkelingsbanken, zoals EBRD en FMO
www.nbavrc.nl
Bestemd voor
CFO’s, controllers en treasurers van grotere ondernemingen die praktisch willen ervaren wat er komt kijken bij het
formuleren van een financieringsbeleid gericht op diversificatie van financieringsbronnen.
Docent(en)
• ir. Rolf Michon MFE, directeur Orchard Finance
• Enkele gastsprekers
advanced
57
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 57
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Interview Gerrit Koelemij
‘Compliant zijn aan fiscale wet- en regelgeving’
De zintuigen van een tax controller moeten goed ontwikkeld zijn. Hij moet de fiscale wet- en regelgeving doorgronden en de ambities van de business begrijpen. ‘Korte lijnen zijn een voorwaarde’, vindt Gerrit Koelemeij, tax controller bij Coöperatie VGZ UA.
drs. ing. Gerrit Koelemeij RC
‘Ik zit midden in de business. Ieder kwartaal rapporteert iedere divisie en ieder staforgaan over de potentiële financiële risico’s die nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Soms hebben die fiscale consequenties. Als je bijvoorbeeld een
nieuw bedrijfszorgpakket ontwikkelt is het belangrijk om vast te stellen of daar bijvoorbeeld assurantiebelasting
of btw van toepassing is. Als je het verkeerd beoordeelt, kun je niet compliant zijn. Om op tijd dat soort risico’s in te
schatten moet je korte lijnen hebben met de business. Ik wil dat propositiemanagers mij opzoeken als ze bezig zijn
met productontwikkeling waar fiscaliteit een rol zou kunnen spelen. Het moet een vast onderdeel van het proces zijn.
Om dit automatisme aan te wakkeren, maak ik regelmatig een rondje langs de velden. Alles valt en staat namelijk
met compliant zijn. Ik praat met de intern financieel verantwoordelijken en geef presentaties. Op zich kan praten over
belastingzaken droge stof zijn, maar als je het over een WOZ-aanslag hebt, heeft iedereen wel weer een idee wat je
bedoelt. Daar hebben we als Coöperatie VGZ UA ook mee te maken.’
“Het is mijn
verantwoordelijkheid
om de regels te vertalen
naar de praktijk van
Coöperatie VGZ UA.”
Gerrit Koelemij
Vergrootglas
‘Als Zorgverzekeraar liggen we onder een maatschappelijk vergrootglas. Coöperatie VGZ UA is een coöperatie met 4,2
miljoen verzekerden. We hebben als zorgverzekeraar een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De fiscale
wet- en regelgeving verandert voortdurend. Tegelijkertijd wil je intern duidelijk zijn over de interpretatie van de fiscale
wet- en regelgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van regelmatig overleg met de Belastingdienst. Coöperatie
VGZ UA heeft een Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Een aantal keer per jaar hebben
we overleg met de Belastingdienst. Hoe moet je de fiscale wet- en regelgeving interpreteren in specifieke casussen
die wij aandragen en wat is ons standpunt daarin? Dan praat je onder andere over de toepassing van de werkkostenregeling (WKR) binnen Coöperatie VGZ UA. Hoe moeten bijvoorbeeld de uitspraken van de Staatssecretaris van Financiën over hoe om te gaan met parkeerkosten onder de WKR worden geïnterpreteerd? Het is mijn verantwoordelijkheid
om de regels te vertalen naar de praktijk van Coöperatie VGZ UA. Heel belangrijk is dat je daarbij gesteund wordt door
de cfo. Zijn mening straalt af op de hele organisatie. Hij moet het kader aangeven. Zonder die sturing zouden mensen
toch meer de ruimte kunnen gaan opzoeken.’
drs. ing. Gerrit Koelemeij RC is tax controller bij Coöperatie VGZ UA.
58
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 58
08-05-15 12:10
nieuw
Masterclass Tax assurance in de boardroom
Fiscaliteit en de beheersing daarvan moet tegenwoordig in de boardroom op de agenda staan. De maatschappelijke
vraag naar fiscale transparantie is groot. Er wordt van organisaties verwacht dat ze ook rondom het fiscale proces in
control zijn.
Tax/belasting is vaak onderbelicht in ondernemingen, maar brengt een groot financieel, bestuurlijk en reputationeel
risico met zich mee. Als financieel professional zou u dit proces inzichtelijk moeten hebben. Welke risico’s en kansen zijn er bij het managen van dit proces van toepassing? Heeft u de aanpak van de Belastingdienst in zicht, welke
verandert door toenemende horizontalisering en teruglopende budgeten? En weet u wat de gevolgen zijn voor de
toepassing van corporate governance regels en de commerciële jaarrekening?
Fiscaal & recht
Datum / Locatie:
Maandag 9 november 2015
TIAS School for Business and Society,
Tilburg
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 695
Niet-leden € 795
PE-uren: 7
Deze Masterclass Tax Assurance gaat in op alle factoren die met het belastingproces in de onderneming te maken
hebben, inclusief de public relations component (mede gezien de recente ophef in de media over Starbucks, Google,
Apple etc.).
Doelstelling
De masterclass Tax Assurance biedt inzicht in de meest actuele ontwikkelingen omtrent fiscaal risicomanagement.
Dit programma biedt handreikingen en geeft inzicht in de relevante aspecten rondom de beheersing van het belastingproces in uw eigen onderneming.
Inhoud
We gaan in op corporate governance, public relations, horizontaal toezicht en internal- en managementcontrol.
U krijgt inzicht in de (voorgenomen) internationale ontwikkelingen van OECD en G 20 (BEPS, country by country
reporting).
•
•
•
•
Interne beheersing van belastingen
Risico management door Belastingdiensten (Horizontaal toezicht)
Corporate Governance en belastingen
Gevolgen voor de commerciële jaarrekening
Bestemd voor
Controllers, accountants, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger)
financieel management
www.nbavrc.nl
Docent(en)
• Mr. dr. Ronald Russo, docent fiscale economie, Tilburg School of Economics and Management.
• Robbert Veldhuizen RA RE CISA, projectleider onderzoek naar het toezicht van de Belastingdienst op grote
ondernemingen. Tot 2013 was hij Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle van de Nederlandse Belasting-
dienst. Robbert geeft regelmatig gastcolleges bij TIAS, Universiteit Delft en Nyenrode.
advanced + expert
59
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 59
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Datum / Locatie:
Donderdag 1 oktober 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
Tijd:
14.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 325
Niet-leden € 325
PE-uren: 3
Het voorkomen van fraude i.s.m. FIOD
Leer van de FIOD!
Fraude en de aanpak daarvan blijft politiek en publicitair veel aandacht krijgen. Welke rol pakt u als financieel professional met betrekking tot fraude? De FIOD en u als accountant of controller hebben een gemeenschappelijk belang.
Namelijk het voorkomen en het stoppen van fraude! Daarnaast wilt u te allen tijde ervoor zorgen dat u of één van uw
collegae ongewild in een tuchtrechtprocedure terecht komt. Krijg inzicht in de dagelijkse praktijk van de FIOD inzake
het financieel economisch management om fraude te voorkomen.
Doelstelling
Na dit seminar heeft u meer inzicht in hoe de FIOD omgaat met financieel economische fraude en hoe u, aan de hand
van praktijkgevallen, als financieel professional (potentiële) fraude voorkomt en kunt stoppen.
Inhoud
De volgende onderwerpen (voorzien van praktijkcasuïstiek) komen aan de orde:
• de taken en visie van de FIOD op de rol van het strafrecht in een integrale benadering/aanpak van fraude met private en publieke partijen (bijvoorbeeld toezichthouders als de Belastingdienst) en het belang van u als accountant/
controller;
• de actualiteit van concrete zaken bij de FIOD en accountants/controllers;
• de FIOD en het tuchtrecht voor accountants in FIOD-zaken;
• de FIOD en de FIU-meldingen. Accountants zijn verplicht meldingen te doen van ongebruikelijke transacties bij de
FIU (Financial Intelligence Unit) in het kader van de WWFT. De FIOD beoordeelt een deel van deze meldingen. Een
aantal (geanonimiseerde) zal besproken worden;
• aandacht FIOD voor accountants/controllers die actief meewerken aan fraude. Facilitators van fraude krijgen extra
aandacht van de FIOD;
• aandacht voor de bestuurders; wat kan de accountant doen, wat had de accountant kunnen doen? We zien nogal
eens dat bestuurders betrokken zijn bij de fraude. De administratieve organisatie en interne beheersing zijn hier
veelal niet op ingesteld. Wat kan gedaan worden om dit te voorkomen en/of om te stoppen.
Bestemd voor
Accountants, controllers, fiscalisten, bestuurders, bedrijfseconomen en professionals werkzaam binnen het financieel
economisch management.
Docent(en)
• Peter van Leusden, projectleider intake bijzondere zaken bij FIOD
• drs. Ron Dohmen RA AA, coördinator tuchtrechttoepassing accountants bij FIOD
• Anne Jan Dekker RA, controlerend accountant Belastingdienst
Peter van Leusden
advanced
60
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 60
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Faillissementsfraude
Faillissementsfraude is het opzettelijk en onrechtmatig benadelen van schuldeisers in faillissement. Dit komt voor bij
ongeveer een derde van alle faillissementen en veroorzaakt een enorme schade. Het aanpakken van faillissementsfraude kan op verschillende manieren; via het civiele recht door de curator, met behulp van fiscale aansprakelijkstellingen door de fiscus en door het strafrechtelijk vervolgen van de fraudeurs door justitie.
In dit seminar diepen we enkele aspecten van de civielrechtelijke en strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude uit. We gaan in op vragen als: wat houdt een faillissement nu eigenlijk in en welke gedragingen zijn volgens
het faillissementsrecht frauduleus? We bespreken de belangrijkste civielrechtelijke acties waarmee de curator de
schadelijke gevolgen van deze fraude kan verminderen: de Actio Pauliana en de WBF (de bestuursaansprakelijkheid
voor het tekort in het faillissement, met name de artikelen 2:138 en 248 BW).
Datum / Locatie:
Donderdag 24 september 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
Tijd:
14.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 325
Niet-leden € 325
PE-uren: 3
We gaan dieper in op de bepalingen waarin faillissementsfraude strafbaar wordt gesteld en de zogenaamde bankbreukdelicten (artikelen 340 e.v. Wetboek van Strafrecht). Hieruit zal blijken dat ook fraudeurs die zich verschuilen
achter (al dan niet buitenlandse) rechtspersonen en/of katvangers zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk kunnen
worden aangepakt.
De recente wetgeving, jurisprudentie en weerbarstige praktijk passeert de revue en we gaan in op de rol en het belang
van de fiscus bij de bestrijding van deze fraude. Ten slotte bespreken we de mogelijkheid die de curator heeft om via
het strafproces vergoeding te krijgen voor de schade.
Het is raadzaam voorafgaand aan het seminar de hoofdlijnen van het faillissementsrecht te bestuderen.
Doelstelling
Na dit seminar bent u op de hoogte van enkele aspecten van de civielrechtelijke en strafrechtelijke bestrijding van
faillissementsfraude.
Inhoud
De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:
•faillissementen
• onrechtmatige gedragingen
• civielrechtelijke acties door de curator
•bankbreukdelicten
•aansprakelijkheid
• wetgeving en jurisprudentie
•schadevergoedingen
Bestemd voor
Accountants, fiscalisten, advocaten, adviseurs, controllers en bedrijfseconomen.
Docent
• prof. dr. Tineke Hilverda, hoogleraar faillissementsfraude aan de RU Nijmegen en senior-raadsheer in het hof
’s-Hertogenbosch
prof. dr. Tineke Hilverda
advanced
61
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 61
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Datum / Locatie:
Donderdag 29 oktober 2015
Mercure Hotel,
Amsterdam Airport
Tijd:
14.00 - 20.00 uur
Prijs: Leden € 525
Niet-leden € 625
PE-uren: 5
Actualiteiten ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht is in beweging: vooral in de rechtspraak zijn ontwikkelingen zichtbaar die voor u van belang
zijn. Ook op wetgevingsterrein gebeurt er wel het één en ander. De belangrijkste ontwikkelingen van de BV/NV, de personenvennootschap en de non-profitorganisaties komen aan bod. De cursus is praktisch van opzet en vooral gericht
op de MKB-praktijk.
Doelstelling
Na afloop bent u op de hoogte van de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht.
Als adviseur/controller heeft u de noodzakelijke kennis om zelf te adviseren of aan te geven dat juridische bijstand
noodzakelijk is.
Inhoud
Het definitieve programma hangt af van de ontwikkelingen tot aan de dag van de cursus. De volgende onderwerpen
zullen naar verwachting ook aan bod komen:
• de jaarrekening
• de goedkeuring van uitkeringen door het bestuur
• personenvennootschappen: afgescheiden vermogen, aansprakelijkheid beherende en commanditaire vennoten, ontbinding en vereffening
• beslechting van geschillen tussen aandeelhouders: in kort geding, in de wettelijke geschillenregeling en in de enquêteprocedure
• ontbinding en faillietverklaring van rechtspersonen
• besluitvorming en de geldigheid van besluiten
• rechtspositie van de bestuurder van de BV-NV (waaronder: ontslag en managementovereenkomst)
• bestuur en aandeelhouders: de machtsverhouding
• (de waarde van) de aandeelhoudersovereenkomst
• wetsvoorstellen en voorontwerpen van wet op ondernemingsrechtelijk terrein, w.o. bestuur en toezicht met name in de non-profit rechtspersonen
Bestemd voor
De financieel professional die op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht.
Docent(en) o.a.
• dr. Joti Roest, universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam
• mr. Hans Vetter, raadsheer gerechtshof te Den Haag, universitair docent Universiteit van Amsterdam
dr. Joti Roest
advanced
62
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 62
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Corporate recovery
Wat te doen bij een onderneming in zwaar weer?
Als het met een onderneming minder goed gaat of het voortbestaan wordt bedreigd, is snel en adequaat handelen
vereist. Op basis van een objectieve analyse en een afweging van alle (on)mogelijkheden, moet er een helder uitgewerkt
verbeter- of continuïteitsscenario komen. De samenwerking met betrokken banken, kredietverzekeraars, lease- en
factormaatschappijen, fiscus en overige crediteuren kan vaak bijzonder constructief zijn. Waar het niet anders kan,
moet soms worden uitgeweken naar een crediteurenakkoord, een prepack of een doorstart na een faillissement. Hoe
moet u zich opstellen in zo’n juridisch en fiscaal complexe situatie en hoe kunt u toegevoegde waarde leveren in dit
krachtenveld van (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen?
Datum / Locatie:
Donderdag 15 oktober 2015
Best Western Airport Hotel,
Rotterdam
Tijd:
09.30 - 20.00 uur
Prijs: Leden € 795
Niet-leden € 895
PE-uren: 8
Doelstelling
In deze cursus maakt u kennis met het complexe proces van reorganiseren in zwaar weer, eventueel leidend tot faillissement en doorstart. U leert om vroegtijdig signalen te interpreteren en financiële, juridische en fiscale risico’s te
herkennen. Na het voltooien van deze cursus kunt u een klankbord zijn voor de ondernemer in zwaar weer en weet u
wanneer de kennis van een expert noodzakelijk is.
Inhoud
Diverse gerenommeerde sprekers belichten dit onderwerp vanuit hun vakgebied en jarenlange praktijkervaring op het
gebied van corporate recovery als adviseur, bankier, arbeidsrechtjurist en curator. Deze thema’s worden mede aan de
hand van een casus besproken.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Welke partijen spelen een rol in het proces van corporate recovery en wat zijn hun belangen?
• Welke signalen geven aan dat het minder gaat met een onderneming?
• Hoe gaat de afdeling bijzonder beheer van een bank te werk?
• Welke mogelijkheden zijn er om te reorganiseren buiten faillissement?
• Wat zijn de specifieke arbeidsrechtelijke aspecten?
• Hoe werkt een faillissement en wat is er nodig voor een succesvolle doorstart?
• Wat is een sterfhuisconstructie en hoe werkt deze?
• Wat is de positie van de fiscus en welke regelingen zijn er mogelijk?
• Hoe gaat een curator te werk en hoe kunt u problemen voorkomen?
• Wat is een prepack, wat zijn de voor- en nadelen en in welke gevallen is dit een toepasbare oplossing?
Bestemd voor
Controllers, accountants in business, openbaar en intern accountants.
Docent(en)
• drs. Jantine Hak RA, partner bij Kruger
• drs. Robert Smits RA, partner bij Kruger
• Bart van Kersbergen, afdeling Bijzonder Beheer ABN AMRO Bank N.V.
• mr. Carin Schreuder, partner bij De Advocaten van Van Riet
• mr. Laurens de Graaf, advocaat Arbeidsrecht, BarentsKrans
drs. Jantine Hak RA
fundamental
63
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 63
08-05-15 12:10
Fiscaal & recht
Datum / Locatie:
Woensdag 25 november 2015
Van der Valk Hotel,
Vianen
Tijd:
09.00 - 20.00 uur
Prijs: Leden € 895
Niet-leden € 1.045
PE-uren: 9
Due diligence
Uw relaties verwachten dat u hen succesvol begeleidt bij de overname van een onderneming. Tot uw taken rekenen zij
onder andere de uitvoering van due diligence onderzoek, rapportage en overige specifieke due diligence-vraagstukken. Deze praktische cursus biedt u handvatten en verdieping bij het doen van due diligence-onderzoek.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft u een goed overzicht van de werkzaamheden die u als accountant moet verrichten bij
due diligence-opdrachten. Zowel vanuit het perspectief van vendor due diligence als buyer due diligence. U leert hoe
u het dossier moet bijhouden en welke eisen worden gesteld aan de (advies)rapportage. Tijdens deze cursus doorloopt u due diligence van opdrachtaanvaarding tot en met afronding van de werkzaamheden.
Inhoud
Deze cursus geeft accountants die te maken hebben met fusies en/of overnames praktische handvatten ten aanzien
van financiële, fiscale en juridische aspecten en due diligence vraagstukken.
De cursus bestaat uit vier onderdelen:
• Deel 1: een algemene introductie tot due diligence, verschillende definities, de plaats binnen wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie.
• Deel 2: het juridische traject van een overname: hierbij wordt stilgestaan bij de Letter of Intent (LOI), het juridische due diligence onderzoek en de vertaling van LOI en due diligence bevindingen naar de Sale and Purchase Agree-
ment (SPA).
• Deel 3: het fiscale due diligence onderzoek staat stil bij fiscale zaken in de pre deal fase (financiering, structure ring en LOI), de deal fase (fiscale optimalisatie structuur, due diligence, garantie/vrijwaring) en post deal fase
(fiscale optimalisatie, implementatie en fiscale formaliteiten).
• Deel 4: het financiële due diligence onderzoek; hierbij wordt ingegaan op specifieke aandachtspunten tijdens het
financiële due diligence onderzoek (uitgewerkt in een aantal praktijkvoorbeelden), verschillende transactie struc turen (locked box versus completion accounts), het verschil tussen ondernemingswaarde en aandeelhouders waarde en vendor due diligence versus vendor assistance.
Bestemd voor
Openbaar accountants, intern accountants en accountants in business.
Docent(en)
• drs. Stefan Betting RA (algemeen) zelfstandig gevestigd registeraccountant
• mr. Rowdy Schouten (fiscaal) partner JSA Tax Consultancy
• mr. Jeroen Bleeker (juridisch) partner Janssen Broekhuysen Advocaten
• drs. Joost Siemensma RA (financieel) partner SINCERIUS Transaction Services
drs. Stefan Betting RA
advanced
64
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 64
08-05-15 12:10
Governance & Assurance
Interview Sandra Addink - Berendsen
‘Ik ben trots op dit bedrijf’
Hoe groot is de countervailing power van een commissaris als die tegelijkertijd aandeelhouder is? ‘Die relatie
zorgt juist voor extra governance’, aldus Sandra Addink, melkveehouder en commissaris bij Royal FrieslandCampina. ‘Als het slecht gaat met FrieslandCampina zorgt dat voor ontevreden leden. Tegelijkertijd heb je te maken
met een spanningsveld tussen het collectieve belang en de gevolgen voor individuele bedrijven. Die dilemma’s
houden je extra scherp.’
‘Als melkveehouder, ik heb het bedrijf samen met mijn man, ben ik één van de 19.000 eigenaren van FrieslandCampina. Daardoor heb je een aparte band met FrieslandCampina. Ik ben trots op dit bedrijf. Naast mijn functie
als commissaris ben ik ook bestuurslid van de coöperatie. Ik heb ook jarenlang bij een accountantskantoor
gewerkt. Dat geeft een brede achtergrond, maar toch was ik blij met de inwerkperiode. Eigenlijk was mijn eerste
vergadering pas in februari maar ik mocht vanaf juni 2014 al als toehoorder aanwezig zijn. Dat is heel waardevol
om het proces te begrijpen. Je ervaart de dynamiek. Welke rol vervult ieder? Als commissaris hoef ik niet te checken
of de rapportages kloppen. Het gaat er meer om of het beleid consistent is en in de pas loopt met de strategie.
Daarvoor moet je snappen welk effect bepaalde ontwikkelingen hebben op de organisatie. Als commissaris moet
je de structuur van het bedrijf begrijpen. Neem bijvoorbeeld de babyvoeding die naar China gaat. De productie
daarvan gebeurt in Nederland. Een belangrijk ingrediënt is wei. Je moet eerst kaas maken om wei te krijgen. Die
twee producten, babyvoeding en kaas, hebben een totaal verschillend businessmodel, maar zijn wel afhankelijk
van elkaar. Die relatie moet je begrijpen.’
Nuance
‘Naast FrieslandCampina ben ik ook commissaris bij ForFarmers, een producent van voer voor rundvee, varkens en
pluimvee. Het is een grote speler in de markt en ook een coöperatie. Het grote verschil: bij FrieslandCampina ben
je als melkveehouder leverancier. Bij ForFarmers zijn we afnemer. Bij beide bedrijven heb je als commissaris veel
invloed. Het is een subtiele vorm van invloed. Het gebeurt niet snel dat ik ergens keihard voor ga liggen. Het is meer
zo dat je bij strategische keuzes in een vroeg stadium meepraat over de te maken keuzes. Mijn invloed zit in de
nuance. Bij ForFarmers zit je als commissaris dichter op de operatie. Als het bijvoorbeeld tijdens een vergadering
over de technische invulling van de vervanging van het wagenpark gaat. Voor mij is dat niet zo interessant. Mijn
expertise zit op een ander terrein. ForFarmers wil graag naar de beurs en daarvoor moeten ze voldoen aan de IFRSboekhoudregels. Als auditcommissie hebben we daar kritisch naar gekeken. Zijn alle processen op orde? Zijn de
mensen er klaar voor? We wilden weten of de organisatie op schema lag. We hebben met accountants gepraat en
de raad van bestuur. Uiteindelijk hebben de gesprekken tot de juiste inzichten en beslissingen geleid.’
ing. Sandra Addink - Berendsen AA
“Die twee producten,
babyvoeding en kaas,
hebben een totaal
verschillend businessmodel,
maar zijn wel afhankelijk
van elkaar.”
Sandra Addink - Berendsen
ing. Sandra Addink - Berendsen AA is lid van de raad van commissarissen van FrieslandCampina. Ze is ook lid
van de raad van commissarissen van ForFarmers. Samen met haar echtgenoot heeft ze een melkveebedrijf in
Markelo.
65
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 65
08-05-15 12:10
Governance & Assurance
Datum / Locatie:
Donderdag 19 november 2015
NBA, Amsterdam
Tijd:
13.30 - 20.00 uur
Prijs: Leden € 550
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Actualiteiten corporate governance
Heeft u genoeg kennis van corporate governance codes en weet u welke rol hierbij voor u is weggelegd? Via deze cursus kunt u in één dag uw kennis opfrissen op het gebied van corporate governance, met name in Nederland en bent u
op de hoogte van de actualiteiten op dit gebied.
Doelstelling
Na het afronden van deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, zowel in de praktijk als
in de wet- en regelgeving. Er is uiteraard aandacht voor beursfondsen aangezien veel corporate governance ontwikkelingen daar worden ingezet, De docenten vertalen die ontwikkelingen ook naar de praktijken van niet-beursgenoteerde ondernemingen en de not for profit sector. Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om in te gaan op concrete
vragen en onderling praktijkervaringen uit te wisselen.
Inhoud
De definitieve samenstelling van de inhoud van de cursus hangt mede af van de ontwikkelingen tot aan de dag van de
cursus. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:
• governance codes en wijze van monitoring
• monitoring resultaten (waaronder rapport Cie. van Manen, januari 2015)
• juridische inbedding van governance codes in het ondernemingsrecht
• de betekenis van codes voor de rechtspraak
• de one-tier bestuursvorm
• het functioneren en het verslag van de Raad van Commissarissen
• boardroom dynamics, toon aan de top en soft controls
• ontwikkelingen internationaal
• de rol van de accountant bij corporate governance
• corporate governance in de not for profit sector
• corporate governance en jaarverslaggeving
• corporate governance en aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders en feitelijk leidinggevenden.
Bestemd voor
Iedere financiële professional die zijn of haar kennis up to date wil houden.
Docent(en)
• dr. Robbert van het Kaar, senior onderzoeker aan de UvA, commissaris bij twee bedrijven, lid van de European Commission Informal Expert Group on Company Law
• mr. Cees van Geffen, senior manager EY, technical director Raad voor de Jaarverslaggeving, docent capita selecta recht Erasmus School of Accounting and Assurance te Rotterdam
• Govert van Koningsveld RA, part-time docent Corporate Governance Nyenrode Business Universiteit en associate Solid Professionals op het gebied van (gedrags)risicomanagement.
dr. Robbert van het Kaar
advanced
66
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 66
08-05-15 12:10
Governance & Assurance
Governance, risk & compliance
Waar staat uw organisatie?
Governance, risk en compliance management (GRC) is een thematiek die in prioriteit hoog op de bestuursagenda
staat; het voortbestaan van de organisatie kan er mee gemoeid zijn. Onderzoek onderkent dat een investering in GRC
zichzelf kan terugverdienen wanneer een organisatie er daadwerkelijk een bepaalde ambitie in legt. Organisaties met
een hoge kwaliteit van het GRC-systeem blijken in financieel opzicht beter en duurzamer te presteren. Hoe staat het
nu met de implementatie van GRC in uw organisatie?
Doelstelling
Tijdens deze interactieve dag krijgt u inzicht over wat een goed GRC systeem is en krijgt u antwoord op wat GRC voor
uw organisatie kan betekenen.
Datum / Locatie:
Donderdag 10 december 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Inhoud
Dit programma staat onder leiding van prof. dr. Tjeu Blommaert. Tjeu neemt u met passie en humor mee in de verkenning van GRC.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:
• Hoe staat het nu met de implementatie van GRC in uw organisatie?
• Waar liggen de valkuilen en waar de ondubbelzinnige voordelen van een goed GRC systeem?
Deze dag beschrijft veel praktijkvoorbeelden. Zo zal een vertegenwoordiger van DAS Holding vertellen hoe in zijn
bedrijf GRC is aangepakt en welke voordelen een goed ingericht GRC-systeem kan bieden.
Bestemd voor
Controllers, accountants en andere financieel professionals.
Docent(en)
• prof. dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht en directeur Blommaert Enterprise
• drs. Hans Reitsma, head of risk management Das Holding
prof. dr. Tjeu Blommaert
advanced
67
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 67
08-05-15 12:10
Governance & Assurance
Datum / Locatie:
Maandag 12 oktober 2015
NBA, Amsterdam
Tijd:
15.00 - 19.30 uur
Prijs: Leden € 395
Niet-leden € 395
PE-uren: 4
nieuw
Boardroom dynamics: Governance 2.0
Versterk de basis en beperk proactief issues, misbruik en risico’s
NBA-VRC Opleidingen organiseert zowel in het voorjaar als in het najaar speciaal voor commissarissen, toezichthouders en bestuurders een bijeenkomst waarin actuele onderwerpen centraal staan. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig waardoor wij u de mogelijkheid bieden om op openhartige, vertrouwelijke wijze ervaringen uit te wisselen,
kennis op te doen en uw persoonlijke netwerk uit te breiden.
Na ieder governance, risk of compliance (GRC) issue zien we met name in de politiek de neiging ontstaan om met
reparatiewetgeving te komen om herhaling te voorkomen. Dit is de bekende ‘fire fighting’- benadering: vuur blussen
waar het ontstaat maar geen structurele oplossing om het vuur te voorkomen. Tijdens deze bijeenkomst bespreken
we met elkaar hoe we het fundament van GRC kunnen versterken om het ontstaan van issues en risico’s aan de voorkant zo goed mogelijk te kunnen voorkomen.
Doelstelling
Tijdens de sessie gaan we terug naar de basis van GRC, corrigeren we deze waar nodig op basis van ervaringen uit het
verleden en moderniseren we deze op basis van de nieuwe ICT mogelijkheden. U krijgt inzicht in hoe met een sterk
fundament issues, misbruik en risico’s op een proactieve wijze kunnen worden beperkt.
Inhoud
Tijdens deze sessie kunt u in vertrouwelijkheid discussiëren over dit thema. Vragen waarop we ingaan zijn onder
andere:
• Welke termijn zou u als executive in acht kunnen/moeten nemen bij het maken van beslissingen.
- Welke GRC regels en controls faciliteren het kwartaal-denken en kunnen deze niet worden omgebogen/afge-
zwakt respectievelijk onmogelijk worden gemaakt?
- In hoeverre heeft de benoemingstermijn van boardleden effect op de stabiliteit en daarmee het lange-termijn denken in organisaties?
- Wat voor effect hebben potentiële juridische exposures voor u als board bij het nemen van de juiste, lange
termijn georiënteerde beslissingen?
• Hoe garandeert u een adequate kwaliteit en diversiteit in de board?
- Is de huidige samenstelling klaar voor de disruptieve economie?
- Proxy voting, stemmen op afstand?
- Wel of niet aanpassen van de regels rondom het hebben van een bepaald belang in een andere onderneming (>5%), binnen een zekere termijn of ‘real time’?
Kortom; Welke GRC regels dienen nodig te worden gemoderniseerd?
prof. dr. Tjeu Blommaert
expert
Bestemd voor
Bestuurders, commissarissen, CEO’s, CFO’s en toezichthouders.
Docent(en)
• prof. dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht en directeur Blommaert Enterprise
68
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 68
08-05-15 12:10
Governance & Assurance
Masterclass internal control
Interne beheersing als vraagstuk staat volop in de belangstelling. Veel organisaties zijn op een negatieve wijze in
het nieuws gekomen; vanwege fraude of vanwege tekortkomingen in hun interne beheersing dan wel gebreken in de
rapportage daarover. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in projecten die moeten leiden tot betere risicobeheersing. Maar heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd?
Organisaties worden in toenemende mate gevraagd uit te leggen welke risico’s zij lopen en hoe de beheersing is
georganiseerd. Hoe doe je dat dan? Hoe identificeer je risico’s in het licht van je strategie? Hoe ontwikkel je een Risk
Appetite op de belangrijkste risico’s? Op welke wijze organiseer je de interne beheersing op een effectieve en efficiënte wijze? Op welke wijze zorg je dat de monitoring daadwerkelijk leidt tot veranderingen? En hoe kan scenariodenken en het uitvoeren van stress tests daarbij helpen. Tijdens deze masterclass wordt daarnaast ook stilgestaan bij
de organisatorische context waardoor bepaalde maatregelen bij de ene organisatie wel werken en bij de andere niet.
Oorzaken liggen veelal besloten in de “minder harde kant” van het spectrum van interne beheersing. Populaire begrippen hierbij zijn cultuur, soft controls en tone at the top. Tijdens deze masterclass willen wij samen met de deelnemers
verder betekenis aan deze begrippen geven en een poging doen tot een concrete invulling hiervan te komen.
Datum / Locatie:
Maandag 23 november 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
Tijd:
09.30 - 17.45 uur
Prijs: Leden € 795
Niet-leden € 795
PE-uren: 7
Doelstelling
In deze masterclass internal control wordt ingegaan op bovengenoemde ontwikkelingen en wordt duidelijk gemaakt
wat dit betekent voor organisaties. Ook zal worden ingegaan op de vraag, hoe en welke zekerheid kan worden gegeven.
Inhoud
In deze masterclass komt aan de orde:
• interne beheersing
• integratie tussen governance, risicomanagement en compliance
• strategisch risicomanagement en risicorapportages
• risk appetite
• in control, wanneer ben je dat?
•cultuur
Bestemd voor
Controllers, accountants, compliance officers, managers internal control en (risico) managers.
Docent(en)
• drs. Marlies de Vries RA, PHD researcher en assistent professor Information, Management Accounting & Control Systems, Nyenrode Business Universiteit.
• drs. Eva de Mooij RO CIA CFSA CCSA, manager enterprise risk Nationale-Nederlanden Leven
• drs. Remko Renes RA, assistent professor Corporate Governance, Auditing & Assurance , Nyenrode Business
Universiteit
drs. Marlies de Vries RA
advanced
69
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 69
08-05-15 12:10
IT & Assurance
Interview Mandy Warners
‘Bij iedere nieuwe technologie moet je je afvragen wat je er mee kunt’
Welke informatie helpt zakelijke klanten om hun betaalverkeer zo optimaal mogelijk te laten verlopen? Om die vraag
optimaal te beantwoorden, heeft Mandy Warners, manager Pricing en Business Intelligence bij ING een brede interesse.
Die varieert van big data tot bitcoins.
drs. Mandy Warners RA RE
‘Wat ik doe is heel divers. Ik stel de prijsstrategie voor onze zakelijke klanten vast. Wat doen klanten aan volumes en welke
prijsstelling hoort daarbij? Hoeveel betaalt een klant bijvoorbeeld voor een internationale overboeking? Hoe positioneren
we ons? Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor billing. Dan gaat het over het proces van afwikkeling. Het is een logische
keuze om pricing en billing in één hand te houden. Alleen zo ontwikkel je een end to end verantwoordelijkheid van de
klantbeleving ten aanzien van pricing en billing. Dat hele proces wil je transparant hebben. Daarnaast adviseren we klanten
over hun betaalgedrag. In 2019 wordt de acceptgiro afgeschaft. We zijn nu al bezig met het maken van analyses voor groot
zakelijke klanten. Hoeveel acceptgiro’s gebruiken ze op dit moment? Welke alternatieven zouden ze kunnen gebruiken? Je
kunt overgaan op automatische incasso’s of klanten laten betalen via iDEAL. Daarbij spelen big data een belangrijke rol.
We kunnen op basis van het betaalgedrag trends zien. Op welke dag is het aantal geslaagde incasso’s het hoogst? En welke
dagen hebben een hoge unpaid ratio? Daarvoor combineren we specifieke informatie van de klant met generieke data.’
“Om te weten wat
de bedreigingen zijn
maar ook welke kansen
het biedt om innovatief
en competitief te zijn.”
Mandy Warners
Kansen
‘We willen onze klanten goede service bieden. Daarom volgen we nieuwe ontwikkelingen als bitcoins en block chain technologie. In feite is block chain de techniek die het mogelijk maakt het eigenaarschap van de bitcoin betrouwbaar vast te
leggen. We kennen al langer de Payment Service Providers (PSP) die tussen webshop en klant het betalingsverkeer regelt.
Die PSP is geen alternatief voor een bank want hij verleent een extra service die de bank niet biedt. De PSP vormt in feite de
backoffice van de webshop. Zo kan de bitcoin ook een nieuwe dienst vormen. Het is programmeerbaar geld. Een waarde die
je overdraagt aan een derde partij. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het concept van de bitcoin. De afzender is niet
makkelijk herkenbaar. Dat heeft de bitcoin al tot een populair betaalmiddel gemaakt binnen het criminele circuit. Omdat de
herkomst niet makkelijk te achterhalen is heeft De Nederlandsche Bank gewaarschuwd dat banken die met bitcoin-bedrijven zaken doen scherp zullen worden getoetst op naleving van de regelgeving. Toch moet je juist zo’n nieuwe technologie op
de voet volgen. Om te weten wat de bedreigingen zijn maar ook welke kansen het biedt om innovatief en competitief te zijn.
Bij iedere nieuwe technologie moet je je afvragen wat je er mee kunt.’
drs. Mandy Warners RA RE is manager Pricing en Business Intelligence bij ING. Daarnaast is ze vice-voorzitter van het
ledengroepbestuur accountants in business van de NBA.
70
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 70
08-05-15 12:10
IT & Assurance
AO nieuwe stijl
Het vakgebied administratieve organisatie (AO) is meer dan honderd jaar oud, maar staat weer volop in de belangstelling. In de bespreking van financiële debacles zoals bij Imtech, Vestia, Amarantis worden tekortkomingen in de administratieve organisatie volop in de media besproken. Wet- en regelgeving, zoals de Sarbanes Oxley-Act in de Verenigde
Staten en de code Tabaksblat/Frijns in Nederland, verplichten organisaties de AO periodiek te evalueren en gebreken
te rapporteren. Levert dit nu meer zekerheid op en wat is dan een goede AO?
De afgelopen periode laat zien dat ook bedrijven die een ‘in control statement’ hebben afgegeven, failliet gaan of door
de overheid gered moeten worden. De standaardmaatregelen als controle-technische functiescheiding en procedures
leiden vaak tot een starheid van handelen. Dit remt flexibiliteit en innovatief gedrag in organisaties af. En wellicht nog
belangrijker: deze maatregelen leveren niet altijd de beoogde effectiviteit.
Datum / Locatie:
Woensdag 7 oktober 2015
Best Western Airport Hotel,
Rotterdam
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 6
De klassieke AO, met dikke handboeken, instructies en functiescheidingen schiet hierbij tekort. In de loop der tijd is er
een AO nieuwe stijl ontstaan. Er is een denk- en werkwijze ontwikkeld voor het ontwerpen en beoordelen van de administratieve organisatie. Hierbij is rekening gehouden met de strategie en omgevingsfactoren van de organisatie. AO
nieuwe stijl houdt rekening met de wisselwerking tussen het specifieke karakter van de organisatie en de (on)mogelijkheden van het inzetten van beheersmaatregelen om te komen tot een effectieve en efficiënte interne beheersing.
Doelstelling
Na afloop van deze cursus overziet u hoe de effectiviteit en efficiency van de administratieve organisatie wordt geanalyseerd.
Inhoud
• Beïnvloeding van de administratieve organisatie door: strategievorming, organisatiestructuur, processtructuur, beheersingsmaatregelen en factoren zoals leiderschapsstijl, control-stijl, strategie en kerncompetenties;
• Vastlegging van de administratieve organisatie door: het transparant maken en verbinden van doelstellingen en risico’s, sturing en beheersingsmaatregelen en managementinformatie over effectiviteit en naleving;
• Analyse en verbeteringen van de administratieve organisatie: relatie met methoden zoals COSO 2013 en balanced control approach, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de grenzen en beperkingen van de formele systemen.
Bestemd voor
Financial executives die betrokken zijn bij de inrichting, evaluatie en verbetering van de administratieve organisatie.
Docent(en)
• prof. dr. Arco van de Ven RA, hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening TIAS School for Business and Society.
prof. dr. Arco van de Ven RA
advanced
71
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 71
08-05-15 12:10
nieuw
IT & Assurance
Datum / Locatie:
IT-Ontbijt: IT Master in 2 uur,
dinsdag 7 juli 2015
IT-Ontbijt: internet of things en
(big) data analyse,
dinsdag 14 juli 2015
IT-Ontbijt: Sourcing en Governance,
dinsdag 11 augustus 2015
IT-Ontbijt: Cybercrime &
Mobile security,
dinsdag 18 augustus 2015
IT-Ontbijt: Robotica,
dinsdag 25 augustus 2015
NBA, Amsterdam
Tijd:
08.00 - 10.00 uur
Prijs:
(per ontbijtsessie)
Leden € 145
Niet-leden € 145
PE-uren: 2 per sessie
IT-ontbijt
Krijg deze zomer inzicht in de IT-trends en essentials voor uw organisatie !
Beschikt u over de essentiële IT kennis die iedere financial paraat moet hebben? Bent u (mede) verantwoordelijk voor
het IT-budget? Weet u de IT issues in de juiste context voor uw organisatie te plaatsen? Zorg dat u het gesprek met de
IT-professionals gaande kunt houden en kom van 08.00 - 10.00 uur uw IT-kennis op een efficiënte wijze verbreden. De
docenten praten u deze zomer tijdens uw ontbijt bij over de IT-essentials voor uw organisatie. Ga daarna geïnspireerd
en filevrij weer naar kantoor!
Inhoud
IT Master in 2 uur - dinsdag 7 juli 2015 - 2 PE
Deze sessie is gebaseerd op het concept ‘ ICT-Huis.’ Dit concept geeft u als professional zonder specifieke IT functie,
inzicht in een eenduidige structuur voor een (verbeterde) integrale ICT visie voor uw organisatie. Na een korte introductie, gaat de docent in op de volgende onderwerpen:
• techniek (de infrastructuur)
• functionaliteit (de applicaties)
• operatie (de disciplines)
• innovatie (de projecten)
• sturing (management, strategie en organisatie)
• onderweg naar morgen
Docent:
• Jacco Schonewille, heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring en heeft voor organisaties als Baan Company, Boeing, NS, Maersk grote ICT veranderingen aangestuurd. Jacco is oprichter van IT-Councelor en als docent verbonden aan diverse instituten. Zijn specialisaties zijn: IT Governance, IT Strategie Definitie en Implementatie, Sourcing, IT Management, Programma Management en Business/IT alignment.
Internet of things en (big) data analyse - dinsdag 14 juli 2015 - 2 PE
ir. Peter Kornelisse RE CISA
advanced
Het potentieel van data-analyse en big data is onomstreden. Beide termen zijn de hype voorbij, zeker nu internet of
things opkomt. De grote vraag blijft: op welke wijze kan de organisatie het meest efficiënt waarde genereren uit deze
data en daarmee concurrentievoordeel behalen? Indien u als organisatie niet probeert hiermee concurrentievoordeel
te behalen, gaat u achterlopen ten opzichte van uw ‘peers’ die wel waardecreatie generen uit data. Commissarissen,
bestuur, accountants/controllers en toezichthouders krijgen met besluiten inzake de strategie en mogelijke strategiewijzigingen te maken. In deze sessie gaan wij hier nader op in en tonen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn
op gebied van data-analyse.
Docent:
• drs. Marc Welters RE RA CRISC, partner EMEIA Financial Services, EY Advisory- IT Risk & Assurance
72
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 72
08-05-15 12:10
nieuw
IT Sourcing en Governance - dinsdag 11 augustus 2015 - 2 PE
Krijg inzicht in hoe IT een plek krijgt in uw organisatie en hoe IT systemen tot stand komen.
•introductie
• sourcing mogelijkheden (de varianten)
• de praktijk van Sourcing (hoe en wat van IT middelen verwerven)
• governance modellen (theorie van Weill/Ross en Gartner)
• implementatie van Governance (de alignment matrix)
• de rol van Finance
Docent:
• Jacco Schonewille, heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring en heeft voor organisaties als Baan Company, Boeing, NS, Maersk grote ICT veranderingen aangestuurd. Jacco is oprichter van IT-Councelor en als docent verbonden aan diverse instituten. Zijn specialisaties zijn: IT Governance, IT Strategie Definitie en Implementatie, Sourcing, IT Management, Programma Management en Business/IT alignment.
IT & Assurance
Datum / Locatie:
IT-Ontbijt: IT Master in 2 uur,
dinsdag 7 juli 2015
IT-Ontbijt: internet of things en
(big) data analyse,
dinsdag 14 juli 2015
IT-Ontbijt: Sourcing en Governance,
dinsdag 11 augustus 2015
IT-Ontbijt: Cybercrime &
Mobile security,
dinsdag 18 augustus 2015
IT-Ontbijt: Robotica,
dinsdag 25 augustus 2015
NBA, Amsterdam
Cybercrime & Mobile security - dinsdag 18 augustus 2015 - 2 PE
U leest dagelijks over cybercrime en lekken van gegevens. Veel van deze cybercrime gaat gepaard met het schenden
van privacy. U en uw collega’s als eindgebruikers, en uw organisatie als geheel, allen hebben een verantwoordelijkheid
om gegevens en systemen te beschermen. Intussen beseffen wij allen dat 100% beveiliging niet bestaat. Beveiliging
tegen cybercrime is dan ook een samenstel van maatregelen, gericht op preventie, detectie en respons. Besef dat
weerstand tegen dergelijke aanvallen zich richt op alle IT, dus niet alleen internetverbindingen en -diensten, maar ook
het interne bedrijfsnetwerk en mobiele apparaten van eindgebruikers.
Docent:
• ir. Peter Kornelisse RE CISA, is Chief Security Officer bij Booking.com, waar hij zich bezighoudt met risk en com-
pliance management, fysieke beveiliging en veiligheid. Peter geeft al tien jaar colleges IT auditing evenals Security en Risk Management bij TIAS, Universiteit van Tilburg. Hij is gedurende 24 jaren werkzaam geweest bij KPMG, met focus op Security & Technology, jaarrekeningcontrole en IT-beoordeling, evenals training.
Tijd:
08.00 - 10.00 uur
Prijs:
(per ontbijtsessie)
Leden € 145
Niet-leden € 145
PE-uren: 2 per sessie
Robotica - dinsdag 25 augustus 2015 - 2 PE
Wat betekent robotica en de digitalisering voor de financiële functie? Wordt de mens in de toekomst vervangen? Of
zal de combinatie van menselijke intelligentie en technologie het winnen van robots? Wat kunnen we in het licht van
recente ontwikkelingen in de genetica, neurowetenschappen en robotica nu werkelijk verwachten van toekomstige
robots? En welke implicaties zullen die robots hebben voor de menselijke levensvorm en voor ons zelfbeeld?
Docent:
• prof. dr. Jos de Mul, Hoogleraar Wijsgerige antropologie, Faculteit Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam
Jacco Schonewille
advanced
Bestemd voor:
Accountants, controllers en financieel professionals die hun kennis van IT trends, issues en essentials willen opfrissen.
73
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 73
08-05-15 12:10
IT & Assurance
Datum / Locatie:
Vrijdag 20 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
nieuw
Update informatiebeveiliging
Praktisch iedere financial komt in aanraking met informatiebeveiliging. Een kleine omissie eindigt in potentie in
identiteitsdiefstal, de massale ontvreemding van waardevolle gegevens of raakt de betrouwbaarheid van de administratie. Welke risico’s zijn er te identificeren? Welke governance hulpmiddelen zijn er? Wat is er te doen om risico’s te
mitigeren?
Doelstelling
Na deze cursus heeft u inzicht in de meest recente ontwikkelingen, bedreigingen en hulpmiddelen om risico’s en oplossingen te toetsen. Aan de hand van bekende hacks en andere praktijkvoorbeelden bent u in staat om de inzichten
op uw eigen organisatie of die van uw klant te projecteren.
Inhoud
• Basisregels informatiebeveiliging
• Afhankelijkheden van informatietechnologie met betrekking tot de financiële keten
•Risicobeheersing:
- De top-10 meest voorkomende beveiligingsrisico’s
- De risico’s in kaart brengen (kwantitatieve en kwalitatieve risico’s, prioriteitenlijsten, risico berekenen)
- Risico’s mitigeren en toetsen van maatregelen (preventief, detectief, reactief en correctief)
• Wettelijk kader en normen met betrekking tot beveiliging
• Hacks op draadloze netwerken en Bring Your Own Device
• Recente ontwikkelingen zoals big data, cloud, ethisch hacken, spionage
Bestemd voor
De cursus is bestemd voor iedere financiële professional die op de hoogte wil zijn van essentiële kennis rondom de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.
Docenten
• Brenno de Winter, ICT-expert, onderzoeksjournalist en publicist. Zijn specialisatie ligt op het gebied van informa-
tiebeveiliging, hacking, privacy en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.
Brenno de Winter
advanced
74
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 74
08-05-15 12:10
IT & Assurance
Business intelligence:
toegevoegde waarde of zinloze investering?
Business intelligence (BI) is een middel voor het verzamelen en analyseren van informatie ter ondersteuning van beslissingen. De toepassing van BI heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vrijwel iedere organisatie heeft inmiddels flink geïnvesteerd in BI, met wisselend succes. Is het zinvol om (verder) te investeren in BI? Zijn er efficiëntere en
effectievere oplossingen voor beslissingsondersteunende informatie?
Doelstelling
Na deze cursus weet u welke investeringen gemoeid zijn met BI implementaties. U leert hoe u het rendement op deze
investeringen kunt vergroten. En welke alternatieve manieren van informatievoorziening er zijn om de besliskracht in uw
organisatie te vergroten.
Datum / Locatie:
Donderdag 3 december 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Inhoud
De volgende onderdelen komen aan bod:
• Wat is BI en voor wie is het bedoeld?
• Stel de BI business case op: breng het besparingspotentieel en de potentiële opbrengsten van BI in kaart voor een fictieve organisatie;
• Hoe bepaal je effectief de informatiebehoefte? Welke visualisatievormen vergroten de besliskracht van rapportages?
• Ontwerp de managementrapportage: bepaal welke informatie en welke rapportagevorm de grootste toegevoegde waarde heeft voor het management van een fictieve organisatie;
• Hoe zorg je ervoor dat de informatie betrouwbaar is?
• Hoe verzilver je de investering? Organisatorische inbedding en borging;
• Hoe zijn de BI-rollen in uw organisatie belegd?
Bestemd voor
Controllers, financieel managers en accountants, die de toegevoegde waarde van business intelligence voor hun organisatie willen vergroten, of voor het vraagstuk staan om hierin (verder) te investeren.
Docenten
• drs. Marcel Kruger, partner Decido
• Jaap Ellerbroek, senior BI adviseur
drs. Marcel Kruger
fundamental
75
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 75
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Interview Ramses van den Berg
‘Platte cijfers geven geen houvast’
Financials moeten een verhaal vertellen als ze de cijfers presenteren. Daar horen enthousiasme en empathie bij,
vindt Ramses van den Berg, group manager Finance & Control bij 8 Lakes Group. ‘Het verschil tussen een goede
en uitstekende cfo is storytelling.’
Ramses van den Berg MSc FC RC
‘De eerste keer dat ik aanwezig was bij de presentatie van een cfo zag ik de mensen om mij heen glazig kijken.
Ik begreep dat wel. Platte cijfers geven geen houvast. Dat is alleen maar data. Toen ik als business unit controller
bij Essen de eerste keer de halfjaar cijfers aan de medewerkers moest presenteren, nam ik mij voor het anders te
doen. Mijn presentatie bestond uit drie plaatjes: een brug, een gebouw en een roze olifant. Er waren praktisch geen
cijfers te zien. In plaats daarvan gebruikte ik het verhaal van the Lord of the Rings als metafoor om de financiële
resultaten te beschrijven. Ik vertelde waar we stonden en welke ontwikkelingen er op ons af kwamen. Het verhaal
werd enthousiast ontvangen al dachten sommige medewerkers dat ik een ingehuurde acteur was. Sommige mensen zeiden dat ze voor het eerst begrepen hoe het bedrijf er voor stond. Met die aanpak ben ik niet meer gestopt.’
“Storytelling zie ik
als een onderdeel van
je bagage als financial.”
Ramses van den Berg
‘Ik heb nog geen financials meegemaakt die hun cijfers op dezelfde manier presenteren. Hoe je iets brengt is essentieel voor je boodschap. Kijk naar professor Arco van de Ven die aan TIAS doceert. Die maakt van een gortdroog
onderwerp als administratieve organisatie een verhaal waar je graag naar luistert. Storytelling moet je bijhouden,
net als vakkennis. Ik ben van nature een vlotte prater. In mijn vrije tijd treed ik op met een band. Dat helpt ook. Het
geeft je podiumervaring. Maar daarnaast moet je er energie insteken. De eerste twintig keer sta je misschien te
schutteren, maar je leert van iedere ervaring. Storytelling zie ik als een onderdeel van je bagage als financial. ‘
Kunst
‘De presentatie moet hand in hand gaan met vakinhoud. Dat geeft je autoriteit. In een goed verhaal zitten alle
feiten. Er is altijd een spanningsveld tussen finance en de business. De sales ziet omzetkansen waar finance de
onderbouwing zoekt. Het is de kunst uit te stijgen boven de abstractie. Als bijvoorbeeld een nieuwe klant niet
verzekerd is door een kredietverzekeraar is het vanuit riskmanagement legitiem je veto uit te spreken. Maar als
het om een kleine order met groeipotentie gaat, laat je kansen liggen. Wanneer hou je je rug recht en wanneer niet?
Dat is een kwestie van korte lijnen en veel communiceren. Het gaat er niet om dat mensen je aardig vinden, maar
likeability verhoogt wel je slagvaardigheid.’
Ramses van den Berg MSc FC RC is group manager Finance and Control bij 8 Lakes Group
76
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 76
08-05-15 12:10
nieuw
Meet the prof on: Control versus motivatie
Ontmoet, debatteer en leer van financieel-economische
professoren en professionals
Debatteer met een professor en wissel ervaringen uit met een financieel-economische professional. TIAS School for
Business and Society en NBA-VRC Opleidingen bieden u een nieuw concept om kennis, ervaringen en opinies te delen.
Een professor deelt de laatste academische inzichten, de professional koppelt deze inzichten terug naar de praktijk.
Verdiep uw kennis op specifieke en actuele financieel-economische vraagstukken en doe inspiratie op. En bovenal
ontmoet gelijkgestemde financiële professionals en verbreed uw netwerk.
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Dinsdag 15 september 2015
TIAS School for Business and Society,
Tilburg
Tijd:
14.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 225
Niet-leden € 295
PE-uren: 3
Doelstelling
Na dit seminar heeft u met peers kunnen discussiëren over de toename van regelgeving en wat dit kan betekenen
voor de motivatie van professionals en de toekomst van de financiële sector.
Inhoud
Het ligt waarschijnlijk in de aard van de financial om te denken dat goede control vooral bereikt kan worden door
adequate regelgeving. Prof. dr. ir. Michael Corbey, wil dit uitgangspunt met u in een interactieve sessie ter discussie
stellen. Hij zal u daartoe eerst inleiden in de talrijke theorieën over motivatie. Vervolgens plaatst hij een en ander in
een Management Control perspectief en maakt u kennis met de motivation - crowding theory. Michael deelt graag zijn
zorgen met u over de toenemende regelgeving in bijvoorbeeld de financiële sector. Er is daarbij sprake van een paradox. Maar, ook in de wereld van Accounting en Control zou het wel eens zo kunnen zijn dat de toename in regelgeving
uiteindelijk leidt tot demotivatie. Is het straks voor de nieuwe generatie talenten nog wel aantrekkelijk om te werken
in de financiële sector of in de accountancy?
Bestemd voor
Senior accountants en controllers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
Docent(en)
• prof. dr. ir. Michael Corbey, Academic Director EMFC/RC Programs &Professor of Management Accounting &
Control, TIAS School for Business and Society
• drs. Gee Baars, interim HR Director APG
prof. dr. ir. Michael Corbey
advanced + expert
77
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 77
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Maandag 5 oktober 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
16.00 - 20.00 uur
Prijs: Leden € 295
Niet-leden € 350
PE-uren: 4
De controller en toezicht
Inzicht in mogelijkheden en interventies naar de toezichthouder
Waar was de controller? Een vraag die steeds vaker wordt gesteld bij kwesties van falend toezicht. In de vastgoedfraude zaak stelde het hof zelfs ‘Geen enkele organisatie kan werken zonder het vertrouwen in de werknemers. Dat
geldt in het bijzonder voor de rol van controller’. Er is veel geschreven over verschillende rollen en verantwoordelijkheden die controllers hebben binnen de organisatie. De controller als bedrijfseconomisch geweten van de organisatie en
de controller als business partner en de mogelijke spanningen die dit kan opleveren.
Minder aandacht is er voor hoe controllers (zouden) moeten optreden om te zorgen dat de organisatie de belangen
van verschillende externe stakeholders niet schaadt. Daarom wordt in deze cursus ingegaan op de mogelijkheden die
controllers met betrekking tot toezicht hebben en welke omstandigheden een rol spelen bij de keuze om te interveniëren.
Doelstelling
Na afloop van deze cursus overziet u welke mogelijke handelingswijzen controllers hebben in het kader van toezicht
en welke factoren van invloed zijn op wanneer welke reactie nuttig en haalbaar is.
Inhoud
Op basis van voorbeelden en discussie van twee cases wordt zeer interactief invulling gegeven aan de mogelijkheden
en beperkingen van controllers in de communicatie naar toezichthouders. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• relatie tussen controllers en toezichthouders
• mogelijke wijzen van beïnvloeden van gedrag van bestuurders
• normatieve versus gedragsethiek
• factoren die het invullen van de rol van de controller mede bepalen
Bestemd voor
Accountants in business, controllers en andere professionals werkzaam in financieel-economisch management.
Docent
• prof. dr. Arco van de Ven RA, hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening TIAS School for Business and Society
prof. dr. Arco van de Ven RA
advanced
78
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 78
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Actualiteiten management control
En de relatie naar uw eigen praktijk!
Deze cursus geeft u inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van management control. De cursus is bedoeld
voor ervaren professionals in lijn- en stafposities die verantwoordelijk zijn voor planning en besturing van organisaties.
Doelstelling
Na deze cursus heeft u inzicht in de actuele situatie op het gebied van management control en bent u op de hoogte van
de inzichten in het vakgebied en kunt u deze toepassen in uw eigen praktijk. Door praktische cases projecteert u de
inzichten op uw eigen organisatie.
Datum / Locatie:
Vrijdag 9 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
€ 495
Leden Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Inhoud
Recente ontwikkelingen op het gebied van management control zoals:
• de strategie van de organisatie en het gewenste gedrag
• het sturen en beïnvloeden van gewenst gedrag in de organisatie
• de inrichting, werking en de effecten van stuurgetallen en budgettering in organisaties
• vormgeving van beheersingsinstrumenten in verschillende bedrijfssituaties
Bespreken van de onderzoeksresultaten op onderdelen van management control, zoals:
• verschillende vormen van prestatiemeting en -beoordeling
• de invloed van risicomanagement
• de verantwoording naar stakeholders vanuit de organisatie
Bespreken van de ervaringen met management control in specifieke bedrijfssituaties, zoals de eigen organisatie.
De specifieke management control situaties zullen hierbij worden besproken.
Bestemd voor
Controllers, accountants en overige financieel professionals.
Docent(en)
• drs. Michel Verhoeven RC, zelfstandig controller en docent/trainer CSE&T BV
drs. Michel Verhoeven RC
advanced
79
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 79
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Dinsdag 1 en
woensdag 2 december 2015
Heerlickheijd van Ermelo,
Ermelo
Tijd:
10.00 - 20.00 /
09.00 - 16.00 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.495
Niet-leden € 1.695
PE-uren: 14
Management control in winstgerichte organisaties
Effectief besturen en beheersen
Management control dient om organisaties te ondersteunen bij de realisatie van hun strategie. Maar wat is echt effectief bij het besturen en beheersen van winstgerichte organisaties? Welke actuele ontwikkelingen en inzichten zijn
er op dat terrein? Welke concepten en technieken passen succesvolle ondernemingen toe en wat kunnen we hiervan
leren? Deze vragen staan centraal tijdens deze tweedaagse cursus.
Doelstelling
Na afloop heeft u gedegen kennis van actuele concepten en technieken voor management control en de toepassingsmogelijkheden daarvan.
Inhoud
Er wordt gebruik gemaakt van cases om onderstaande onderwerpen te bespreken:
• ontwikkelingen in performance management;
• time-driven activity-based costing;
• customer profitability analysis;
• prestatiebeloning met issues als accounting myopia, controllability en motivatie.
• mainstream- management control: cybernetica en economische organisatietheorie. Illustratie met behulp van Geneen Machine;
• management control en de constructie van ‘homo economicus’ met mogelijke ‘crowding out’;
• de rol van cijfers in management control. Afrekening en/of dialoog? De rol van de controller hierin;
• performance management met financials en non-financials: reikwijdte en grenzen. Illustratie met Lever Industrial. Performance management als een actor-netwerk;
• management control en vertrouwen;
• management control van intra-en interfirm relaties. Illustratie met Eastern University Catalog (eventueel NAM-
casus).
Bestemd voor
Controllers, accountants in business en financieel managers/directeuren van winstgerichte ondernemingen.
Docent(en)
• prof. Luc Keuleneer MBA, directeur KPMG Brussel, hoogleraar financial- en treasury management
Vrije Universiteit van Amsterdam
• prof. dr. ir. Michael Corbey, associate dean, academic director en hoogleraar TIAS, School School for Business
and Society
• prof. dr. Ed Vosselman, hoogleraar accounting faculteit managementwetenschappen Radboud Universiteit
Nijmegen en hoogleraar management control publieke en non-profitsector, Zijlstra Center.
prof. dr. Ed Vosselman
advanced
80
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 80
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Optimaliseer uw planning en control
Als controller bent u het aanspreekpunt voor de organisatie om alles rond planning en control te organiseren. Maar is
planning en control wel goed ingericht? Ook de controller ontkomt niet aan bezuinigingen en efficiency-slagen. Bent u
nog bezig met details in rapportages of richt u zich als business partner op strategische doelen van de organisatie en
het risicomanagement in de organisatie? Welke veranderingen zijn nodig om de planning en control cyclus ook écht te
laten werken? Hoe maak je een groeitraject van financial control naar management control?
Doelstelling
Na afloop van deze cursus bent u in staat om planning en control in te richten in uw (non-) profit organisatie. U signaleert gewenste veranderingen en gaat met een plan van aanpak de deur uit.
Inhoud
U wordt gevraagd uw eigen planning en control proces én organisatie door te lichten als voorbereiding op de cursus.
Tijdens deze interactieve sessie krijgt u tools om uw planning en control te verbeteren en de vinger op de zere plek te
leggen. Vraagstukken als communicatie rond de strategie, besluitvorming in de organisatie, rapportagestructuren en
verantwoording zijn aanknopingspunten tot discussie rond uw praktijkcase.
Datum / Locatie:
Vrijdag 4 december 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Bijzonderheden:
Voorbereiding: scan de planning
en control in uw organisatie.
Verwachte voorbereidingstijd 1 uur.
Bestemd voor
De cursus is met name interessant voor registercontrollers en accountants in business die zich bezig (gaan) houden
met de inrichting van planning en control.
Docent(en)
• drs. Michel Verhoeven RC, zelfstandig controller en docent/trainer [email protected]&T BV
drs. Michel Verhoeven RC
advanced
81
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 81
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Maandag 2 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
In control bij een ERP implementatie
Als (project)controller bent u betrokken bij een ERP implementatie. Niet alleen de financiële processen maar ook
logistieke, HRM en productieprocessen worden door het systeem geraakt.
Naast uw kennis en kunde rond projectcontrol wordt ook een inhoudelijke proceskennis van u gevraagd. Oftewel: hoe
krijgt u als controller met de projectleider het project rond de implementatie op de rails?
Doelstelling
Na afloop van deze cursus bent u in staat om controls rond een ERP implementatie te benoemen en toe te passen.
U signaleert gewenste veranderingen en gaat met tools en tips de deur uit.
Inhoud
Na een aantal (theoretische) basisprincipes rond projectcontrol, gaat u aan de hand van een praktisch voorbeeld een
ERP-implementatie vormgeven.
Onderwerpen die hierbij de inhoud vormen zijn:
• projectdoel en projectresultaat van de implementatie
• afstemming met processen
• risico’s binnen de implementatie
• projectorganisatie en leiderschap
• stappen tijdens de implementatie
• project- en voortgangsrapportage
Bestemd voor
De cursus is met name interessant voor registercontrollers en accountants in business die zich bezig (gaan) houden
met de implementatie van ERP-systemen.
Docent(en)
• drs. Michel Verhoeven RC, zelfstandig controller en docent/trainer [email protected]&T BV
drs. Michel Verhoeven RC
fundamental
82
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 82
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Beyond control
Bent u ook geïnteresseerd in de waarheid achter de getallen? Hoe houdt u als cfo en controller oog voor de capabilities van uw organisatie? De toekomstige financiële resultaten van een onderneming worden bepaald door het
vermogen (capabilities) van een organisatie om de strategie te realiseren. Dit moet echter wel gemeten en gemanaged
worden. Dit geldt voor de materiële en de immateriële zaken die met elkaar dit vermogen vormen. Als dit goed wordt
gemanaged, dan zullen de budgeten worden gehaald en zijn de investeringen rendabel.
Doelstelling
Structurele winstgevendheid (sustainable profit) van een bedrijf is een combinatie van het huidige financiële resultaat en de afstemming van de organisatie op de strategie (strategic alignment). In de cursus ‘Beyond control’ wordt
het gedachtegoed van Kaplan en Lachotzki uitgewerkt. U krijgt oog voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van de
capabilities. Zo kunt u de realiteitszin en de haalbaarheid van het budget en de investeringsvoorstellen beoordelen.
Met name in de huidige economische onzekerheid, ligt de sleutel op het vlak van complexiteit en onderlinge afhankelijkheden: het gestructureerd verdiepen in en de dialoog voeren over de operationele- en mens-gerelateerde kant
van de ‘business’. Dit betekent meer dan ooit sterke betrokkenheid creëren en een vinger aan de pols houden bij de
uitvoering van de strategie. Tijdens de cursus wordt u vertrouwd gemaakt met deze gedachten.
Datum / Locatie:
Maandag 30 november 2015
Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
Tijd:
15.30 - 20.30 uur
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 495
PE-uren: 5
Bijzonderheden:
Lesmateriaal wordt in het Engels
verstrekt
Tenslotte gaat de docent in op de vraag hoe men dit alles concreet kan maken en wordt een aantal direct toepasbare
instrumenten aangereikt.
Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• structurele winstgevendheid
• strategic alignment
• aanwezigheid en kwaliteit van de capabilities
• meten van de kwaliteit van de capabilities
• voorbeeld casuïstiek
Bestemd voor
Cfo’s, financial executives, accountants in business en controllers.
Docent
• dr. Daniëlle Melis MBA, directeur center corporate governance and law, Nyenrode Business Universiteit
dr. Daniëlle Melis MBA
fundamental
83
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 83
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Maandag 5 oktober 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.30 - 18.00 uur
Prijs: Leden € 650
Niet-leden € 750
PE-uren: 7
Bijzonderheden:
Ter voorbereiding ontvangt u een viertal inleidende artikelen over treasury
beleid, treasury organisatie, treasury
informatie en treasury instrumenten,
methoden en technieken.
Controlling the treasury
Treasury management heeft een grote invloed op de ondernemingsresultaten en de beheersing van financiële risico’s.
In de praktijk vormt de treasury zelf ook een bron van risico’s. Daarvan hebben we al vele voorbeelden gezien. Een
adequate treasury control is een hoogst noodzakelijke bedrijfsfunctie.
Doelstelling
Deze cursus geeft inzicht in de opzet en inrichting van de treasury organisatie, de beschrijving van treasury processen en verdeling van verantwoordelijkheden. Aan de hand van praktijkcases worden de verschillende treasury risico’s
besproken en handreikingen gegeven voor mitigatie en beheersing van de risico’s Na afloop heeft u een duidelijk en
praktisch hanteerbaar treasury control framework, waarbij evenwichtig aandacht wordt besteed aan de beheersing
van financiële risico’s (exposure control) en van operationele risico’s (process control).
Inhoud
De dag start met een inleiding betreffende de Treasury organisatie en de positionering van de treasury binnen een
onderneming. Vervolgens gaat u aan de slag met twee praktijkcases. U bestudeert en bespreekt onder leiding van de
docent, de oorzaken van risico en resultaat en de methoden ter beheersing daarvan. In groepen worden de resultaten van de casebespreking gepresenteerd en geanalyseerd. Tot slot wordt het control framework opgebouwd uit de
elementen die in de twee eerste onderdelen op tafel zijn gekomen, aangevuld met checklists en een approach die zich
in de praktijk heeft bewezen.
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
• de plaats van treasury in een organisatie en verschijningsvormen
• de toegepaste instrumenten, methoden en technieken en de daaraan klevende risico’s
• beleidsalternatieven, organisatie-inrichting, verantwoordelijkheidsverdeling en bevoegdheden
• risico-identificatie, risico-analyse en de vertaling naar beheersmaatregelen (exposure- en process control)
• relatie tussen treasury control en treasury systemen
•informatievoorziening
Deze cursus behandelt de in de corporate praktijk meest gebruikte financiële instrumenten -waaronder derivatenteneinde hun specifieke eigenschappen te kunnen plaatsen binnen het control framework. Er wordt niet in detail
ingegaan op de werking van de individuele instrumenten. Wilt u wel meer weten hierover dan verwijzen wij u naar de
cursussen: Financiële instrumenten, Treasury en derivaten en Rentederivaten; productkennis en zorgplicht.
Bestemd voor
Financiële professionals die in de praktijk met onderdelen van treasury management te maken hebben. U bent op
zoek naar een gestructureerde benadering van de materie, zodat u treasury control kunt inpassen in een business
control concept.
Esther Goemans-Verkleij
fundamental
Docent(en)
• Esther Goemans-Verkleij, managing partner corporate treasury Orchard Finance Consultants
• Andre Frugte, manager risk en control Orchard Finance Consultants
84
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 84
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Een nieuwe kijk op budgeting?
Trapt u op de rem of op het gaspedaal?
Wat zijn de voor- en nadelen van de aanwezige jaarplanning en budgettering in uw organisatie? Kunt u de manier van
budgetteren van uw organisatie verbeteren? En hoe pakt u dit aan?
Doelstelling
Gewapend met praktijkonderzoek over ‘het budget’, gaan we na waar uw budget en jaarplan zich qua functionaliteit
bevindt. Afhankelijk van de organisatorische eigenschappen en uitdagingen in uw omgeving bespreken we suggesties
voor verbetering. De docent reikt u een aantal direct toepasbare instrumenten aan en u gaat concreet aan de slag.
Datum / Locatie:
Dinsdag 10 november 2015
Novotel Rotterdam Brainpark,
Rotterdam
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Inhoud
Aan de hand van theorieën van Emanuels, Hopwood, Merchant, Vosselman, De Waal en Zimmerman zetten we tijdens
deze cursus de knelpunten die bij jaarplan- en budgetgebruik naar voren kunnen komen op een rij. We bespreken
waarom welke vernieuwingen wel en niet werken. We gaan het belang van organisatorische eigenschappen na voor
het effectief gebruik van een vorm van budgetteren en jaarplanning.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• de bedoeling van budget en jaarplan en wat er in de praktijk van terechtkomt
• concrete knelpunten
• zijn er verbeteringen mogelijk?
• de link met de organisatie typering
• hoe werkt het in uw organisatie?
• waar zitten mogelijke nuttige aanpassingen?
Bestemd voor
CFO’s, controllers en financial executives.
Docent(en)
• drs. Rob Schapink RC, zelfstandig trainer en docent onder andere bij Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Nyenrode (management accounting & control)
drs. Rob Schapink RC
fundamental
85
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 85
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Woensdag 23 september 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Lean management
PE-uren: 6
Lean management is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen - activiteiten die geen toegevoegde
waarde leveren - te elimineren. Gerichte verbeteringen aan de hand van vaste principes. Binnen lean management spreken we over ‘klanten’. Uw klanten (intern en extern) vormen de basis voor uw procesinrichting. Een betere afstemming
van uw proces op de klantvraag, levert u een verhoogde kwaliteit van uw dienstverlening en lagere kosten op. Uw rol als
financial is essentieel binnen lean management en vraagt van u om op een andere manier naar processen, de inzet en
rol van mensen te kijken. Deze cursus geeft u praktisch inzicht in wat lean management voor de aansturing en verantwoording in uw organisatie kan betekenen. Bent u voornemens lean management of Lean Six Sigma in te voeren in uw
organisatie dan is het verstandig om ook de training Lean accounting te volgen. Als financial is het noodzakelijk om zowel
verstand te hebben van lean management als lean accounting om de gevolgen voor u en uw afdeling te kunnen bepalen.
Bijzondeheden:
Wilt u zich verdiepen in Lean
accounting? Kijk bij de training Lean
accounting voor meer informatie.
Doelstelling
Na het volgen van de cursus lean management heeft u het niveau van een Lean Six Sigma Yellow Belt. De doelstelling
van deze cursus is om u in een tijdsbestek van 1 dag kennis te laten maken met de basis van lean management en de
praktische betekenis van deze bedrijfsvoering voor aansturing en verantwoording.
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 495
Niet-leden € 595
Inhoud
• Historie van lean management
- Wat is lean management?
- Wat is value?
- Hoe verloopt de waardecreatie (value stream)?
• Wat is flow?
• Wat is vraaggestuurde productie (Pull)?
• Wat is Perfectie binnen Lean?
• Betekenis van lean management voor organisaties
- Wat hebben organisaties eraan?
- Voor welke organisaties?
- Lean binnen productie
- Lean binnen dienstverlening
- Hoe werkt Lean in de non-profit?
• Basis principes six sigma
- Voice of de customer
- Variatie denken
-DMAIC
- Lean six sigma organisatie
Jan-Hein Tempelman
fundamental
Bestemd voor
Accountants in business, registercontrollers en professionals werkzaam in het financieel-economisch management,
die een betere kijk willen krijgen op hun rol in lean management.
Docent
• Jan-Hein Tempelman, Lean Six Sigma Black Belt ervaren trainer, The Lean Six Sigma Company, gastdocent
Business Universiteit Nijenrode
86
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 86
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Lean accounting
Datum / Locatie:
Vrijdag 25 september 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Lean Six Sigma is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van elke financial. Voorheen waren alleen productie ondernemingen actief bezig met lean, maar vandaag de dag heeft elke onderneming baat bij de principes van
Lean Six Sigma.
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Veelal besteedt men te weinig aandacht aan lean accounting bij een veranderproces met Lean Six Sigma, waardoor
de vruchten van lean beperkt blijven tot wijzigingen in het proces en er geen rendement wordt verkregen van het meenemen van ‘accounting’ in het veranderproces.
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 595
Six Sigma is een kwaliteitsmanagementtool om procesverbeteringen aantoonbaar te kunnen begeleiden. Maar wat
voor effect heeft Lean Six Sigma op de verslaggeving? Hoe zien wij Lean Six Sigma terug in de accounting/ verslaggeving? In deze cursus wordt hier intensief aandacht aan gegeven.
PE-uren: 6
Bent u voornemens Lean Six Sigma in te voeren in uw organisatie dan is het volgen van zowel de cursus Lean management als Lean accounting een goede basis.
Bijzonderheden:
U heeft de training Lean management
gevolgd of heeft aantoonbare kennis
op het gebied van lean management.
Doelstelling
Na het volgen van deze verdiepingstraining op het gebied van lean accounting weet u wat lean management voor effect heeft op de verslaggeving en wat de gevolgen van lean management zijn voor u en uw afdeling.
Inhoud
• groeipad naar lean accounting, drie stadia
• vier lean accounting methoden
• zes belangrijke noodzakelijke veranderingen
• WIP to SWIP, OEE
• gebruik van The Box Score
• eliminatie van overbodige transacties (arbeid, materiaal, voorraad)
• proces debiteuren, proces crediteuren, proces grootboek en maandafsluitingen
• value stream performance management (gebruik van waardestromen en matrices)
• value stream costing (een andere kijk op kostprijsberekening)
• lean accounting en verkoop (Sales, operational and Financial Planning)
•praktijkvoorbeelden
Bestemd voor
Accountants in business, registercontrollers en professionals werkzaam in het financieel-economisch management.
U heeft de training Lean management (zie pagina 86) gevolgd of heeft aantoonbare kennis op het gebied van lean
management.
Docent
• drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter Profeda, en onder andere docent en examinator (Internationale)
externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit
drs. Stefan Betting RA
advanced
87
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 87
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Vrijdag 16 oktober 2015
NBA, Amsterdam
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Trends in Shared Service Centers
Heeft u ervaring met Shared Service Centers (SSC) en heeft u behoefte aan een verdieping en een verbredingsslag?
Wilt u met ons mee terugblikken en meer nog vooruitkijken? Wat zijn de innovaties, (internationale) trends? Hoe
houdt dit verband met transformaties in de organisatie en de rol van de financial binnen uw organisatie? Wat kan een
SSC betekenen voor andere functies (bijvoorbeeld inkoop, HR, IT)? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens deze
interactieve sessie.
Doelstelling
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u meer inzicht gekregen in de trends en (on)mogelijkheden van Shared Service
Centers, wat dit betekent voor de organisatie en hoe u als financial een voortrekkende rol kunt vervullen.
Inhoud
In de ochtend wordt eerst een algemeen framework behandeld met allerlei praktische voorbeelden. De onderwerpen
die aan de orde komen zijn onder andere:
• De ‘opbouw’ van financiële shared service centers en de mogelijkheden voor verdere groei in scope;
• De ‘reis’ van een financial shared service center en de strategische keuzes na een aantal jaren in operatie;
• Mogelijkheden voor andere back-office functies om aan te haken;
• Trends in Shared Service Centers - verleden, heden en toekomst.
De middag wordt ingeleid door een finance professional met ruime ervaring rondom Shared Services. Er zal worden
ingegaan op de gevolgen van een SSC voor de organisatie, de (on)mogelijkheden, de do’s en de don’ts voor het succes
van een SSC en de toekomst van een SSC.
Vervolgens kunt u actief deelnemen aan een discussie rondom uw ervaringen over SSC’s. Onderwerpen zijn:
• Wat zijn de vraagstukken van de finance professional;
• Wat kan een SSC voor de organisatie betekenen;
• Welke vernieuwingen zijn (on)mogelijk? waar zijn de oplossingen te vinden?
Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u een vraag of stelling indienen die in de middag aan de orde zal komen tijdens
de discussie.
Bestemd voor
Iedere financial die ervaring heeft met shared service centers en behoefte heeft aan een verdiepingsslag.
Docent(en)
• drs. Rick Floore RA, Finance and Backoffice Transformation manager bij EY Global Shared Services
• drs. René van Heijningen RC, senior manager Finance & Enterprise Performance bij Accenture
drs. René van Heijningen RC
advanced
88
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 88
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
The financial and change
De wereld verandert snel en verandering is nodig om bij te blijven. Het vermogen om te veranderen is op alle niveaus
in de organisatie een strategische competentie. Voor de financiële functie binnen organisaties is dit in tweeërlei
opzicht het geval. In de eerste plaats als ondersteuner van het algemeen management bij het realiseren van de veranderingen die voor de organisatie als geheel op de agenda staan. En in de tweede plaats bij het initiëren en doorvoeren
van veranderingen in de eigen financiële keuken.
Doelstelling
In deze cursus staat uw rol als change agent centraal. Change agent zijn in een veranderingsproces wil zeggen
optreden als leider of als lid van het veranderteam die de organisatie in beweging brengt. De change agent is tevens
klankbord, sparringpartner en vraagbaak van het management. Het optreden als change agent vraagt van de financiële professional niet alleen inzicht in eigentijdse veranderingsprocessen en benaderingen, maar vereist ook de nodige
persoonlijke bagage om ‘in de storm te staan’ en leiderschap te tonen.
Datum / Locatie:
Donderdag 3 december 2015
Improfin Groep,
Den Bosch
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs:
€ 595
Leden Niet-leden € 695
PE-uren: 6
Na afloop heeft u meer inzicht in veranderprocessen. De inzichten van managementgoeroes zoals John P. Kotter
(Leading Change), Malcolm Gladwell (The Tipping Point) en Jim Collins (Built to Last and Good to Great) worden met u
gedeeld. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar wat u wel maar ook naar wat u vooral niet moet doen.
Inhoud
Onderwerpen zijn onder meer:
• van goed naar geweldig
• het creëren van urgentie
• vormen van een sterke, sturende coalitie
• formuleren van een aansprekende visie
• communiceren van de visie
• de kracht van de context
• empowerment en verwijderen van obstakels
• creëren van eerste quick wins
•vasthoudendheid
• bestendigen van de nieuwe cultuur
Bestemd voor
Financiële professionals, accountants en controllers die hun inzicht in het veranderkundige spel willen vergroten en
een reflectie op hun eigen rol hierbinnen willen krijgen.
Docent(en)
• ir. Peter Herfkens MTQM, associate trainer Improfin Groep
ir. Peter Herfkens MTQM
fundamental
89
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 89
08-05-15 12:10
Management
accounting & control
Datum / Locatie:
Donderdag 10 december 2015
Improfin Groep,
Den Bosch
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
Cultuur, integriteit en risicomanagement
Samenhang is meer dan de som der delen
De bedrijfscultuur is het karakter van de organisatie. Wilt u succesvol veranderingen realiseren, dan komt u als
financial in aanraking met deze cultuur. Het is daarom van belang om inzicht in de eigen afdelings- of bedrijfscultuur te vergaren. Cultuur en de daaraan gekoppelde waarden zijn nauw verbonden met onderwerpen als leiderschap,
risicohouding, veranderbereidheid, integriteit, nemen van verantwoordelijkheid en afleggen van verantwoording. Door
de internationalisering van het bedrijfsleven wordt u als financial ook steeds vaker geconfronteerd met geografische
cultuurverschillen.
PE-uren: 6
Doelstelling
We gaan in op het belang van een gezonde en passende bedrijfs- en afdelingscultuur. U krijgt instrumenten en zienswijzen aangereikt waarmee u als financial in uw eigen invloedssfeer kunt sturen en interveniëren. De thema’s integriteit en risicomanagement, geïllustreerd met actuele voorbeelden, worden gebruikt om het abstracte begrip cultuur te
verbinden met uw dagelijkse praktijk. Zo krijgt u inzicht in de waarden om integraal risicomanagement met succes te
implementeren. Deze worden getoetst aan COSO ERM en de ISO31000.
Inhoud
• Het karakter (DNA) van een organisatie duiden;
• Inzicht in bedrijfs- en afdelingsculturen en het in kaart brengen ervan;
• Het in kaart brengen van de organisatiecultuur: modellen, benaderingen, etc;
• De belangrijke ‘knoppen’ om aan te draaien bij cultuurinterventies;
• De invloed van de bedrijfscultuur op integriteit en risicomanagement;
• De impact van cultuur op strategievorming en de organisatiestructuur;
• Het zichtbaar maken van de blinde vlekken in processen en dito falende structuren;
• Het onderkennen van risico’s in de ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’.
Bestemd voor
Accountants, controllers en financiële professionals, die in een veranderproces inzicht willen krijgen in het belang van
cultuur en hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.
Docent(en):
• mr. Peter Paul Leutscher, ruim 25 jaar actief als riskmanagement consultant bij beursgenoteerde bedrijven.
De laatste 10 jaar is hij actief betrokken als gedragsconsultant bij veranderingsprocessen
• drs. Marinus de Pooter RA, eigenaar van MdP, Management Consulting & Training. Marinus heeft een ruimte inter-
nationale ervaring in governance, risk management & compliance, internal audit en finance
drs. Marinus de Pooter RA
fundamental
90
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 90
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Business/personal coaching
Als leider en als mens neemt u dagelijks beslissingen. De consequenties van deze beslissingen kunnen verreikend
zijn en impact hebben op de strategie, de organisatie, de mensen en op uw eigen positie en rol. Tijd voor reflectie
is schaars. Coachingsgesprekken bieden de rust om in alle openheid en met garantie voor vertrouwelijkheid zaken
rustig door te nemen die voor u belangrijk zijn.
In het eerste gesprek zal de coachingsdoelstelling worden onderzocht. De nadruk kan liggen op coaching op uw functie in de organisatie (business coaching) of op uw persoonlijke ontwikkeling en uitdagingen (personal coaching).
Inhoud
Het eerste gesprek is een kennismaking waarin een verkenning plaatsvindt van de omgeving waarin u opereert en de
vraagstukken die u heeft. Op basis daarvan wordt uw coaching doelstelling geformuleerd. In de vervolggesprekken
wordt, vanuit de zaken die op dat moment voor u van belang zijn, gewerkt aan deze doelstelling. U kunt onder andere
terecht voor deze vraagstukken:
Business vragen:
• Welke omgevingsfactoren bevorderen of belemmeren de veranderingen die ik wil doorvoeren?
• Hoe ontwikkel ik me van tactisch leider tot strategisch en visionair leider?
• Hoe bevorder ik de samenwerking binnen de organisatie?
Persoonlijke vragen:
• Gebruik ik mijn talenten volledig?
• Hoe start ik succesvol in een nieuwe baan?
• Wat heb ik altijd gehoopt te bereiken in mijn leven?
Datum / Locatie:
Data op verzoek
Locatie wordt in overleg bepaald
Tijd:
6 x 1,5 uur coaching +
4 uur voorbereidingstijd
Prijs:
Leden € 3.800
Niet-leden € 3.800
PE-uren: 9
Bijzonderheden:
Het coachingtraject duurt een
half jaar en bestaat uit 6 gesprekken
van minimaal 1,5 uur. Tijdens het
traject krijgt u ook opdrachten die in
totaal circa 4 uur tijd van u vragen.
Bent u accountant in business of
registercontroller? Dan kunt u de
4 uur voorbereiding als zelfstudieuren wegschrijven in uw PE-registratie.
Bestemd voor
Controllers en accountants met ruime ervaring in een leidinggevende positie.
Docent(en)
• drs. Bernadette Kester EMccc, gecertificeerd executive coach en leiderschapscoach. Als bedrijfseconoom en
bedrijfskundige heeft zij 25 jaar ervaring als leidinggevende in diverse sectoren en met name in de financiële
sector. In 2013 heeft zij een masterdiploma gehaald aan INSEAD voor het programma Coaching and Consulting
for Change.
drs. Bernadette Kester EMccc
advanced + expert
91
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 91
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Dinsdag 6 oktober 2015
Hotel Van der Valk,
Nootdorp
Tijd:
13.30 - 18.00 uur
Actief luisteren als leiderschapstool
“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it
takes to sit down and listen” - Winston Churchill
Prijs: Leden € 325
Niet-leden € 400
Luisteren is één van de belangrijkste vaardigheden van een leider. Vooral leiders die werken met hoogopgeleide professionals en jonge medewerkers merken dat actief luisteren een essentiële vaardigheid is om het team gemotiveerd
te houden.
PE-uren: 4
Helaas is actief luisteren lastiger dan het lijkt. Horen wat iemand zegt en de ander daadwerkelijk begrijpen zijn twee
verschillende zaken. Waar u als succesvol manager de neiging hebt om snel tot een oordeel en bijbehorende beslissing te willen komen, staat dit wel eens het luisteren in de weg. Met alle gevolgen van dien wanneer de implementatie
van de beslissing moet plaatsvinden.
Doelstelling
Deze workshop geeft u het inzicht in verschillende manieren van luisteren en behandelt technieken om anderen beter
te verstaan en te begrijpen. U leert te voorkomen dat uw aannames en oordelen in de weg zitten. U leert effectieve
technieken om gericht door te vragen zodat anderen u meer willen vertellen. En u leert tussen de regels door te
luisteren naar de bedoelingen, zorgen en wensen van uw gesprekspartner. Deze workshop is daarmee een essentiële
aanvulling op uw managementvaardigheden.
“Luisteren:
een essentiële vaardigheid
om je team gemotiveerd
te houden.”
Inhoud
Na het volgen van de workshop heeft u de volgende inzichten en resultaten:
• u bent effectiever in uw werk doordat u gesprekspartners beter leert begrijpen;
• uw gesprekspartners merken dat u beter luistert;
• u kent de vier belangrijkste manieren om te luisteren en weet wanneer u deze kunt toepassen;
• u weet hoe u voorkomt dat uw aannames en oordelen in de weg zitten bij het luisteren;
• u kent gesprekstechnieken om gericht door te vragen zodat anderen u meer willen vertellen;
• u hebt inzichten om beter tussen de regels door te luisteren naar de bedoelingen, zorgen en wensen van uw
gesprekspartner;
• u heeft inzicht in uw eigen luisterstijl en persoonlijke valkuilen.
Bestemd voor
Controllers, accountants en andere financial executives in een leiderschapsrol of die deze ambiëren.
Docent(en)
De workshop wordt verzorgd door een expert van Debatrix. Debatrix is een internationaal bekroond adviesbureau dat
professionals in bedrijfsleven en politiek adviseert bij het overtuigend overbrengen van hun boodschap.
fundamental
92
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 92
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Presenteer uw cijfers met impact!
De cijfers spreken niet voor zich, maak zelf het verschil
Het is een kunst om cijfers te presenteren op een manier die beklijft. U beheerst de basis van presenteren maar u wilt
uw vaardigheid verbeteren om een impactvolle presentatie te geven.
Hoe zorgt u ervoor dat uw management team, ceo of raad van bestuur geboeid blijft door de cijfers? Door speciale
technieken toe te passen, is het ook voor u mogelijk om een memorabele presentatie te geven.
Doelstelling
Met deze workshop leert u een impactvolle presentatie geven en uw publiek geboeid te houden. U krijgt inzicht in
technieken om een aantrekkelijke presentatie met tabellen en grafieken te maken. U leert hoe u uw publiek door deze
cijfers heen leidt, de boodschap laat beklijven en hoe u ze tot actie aanzet.
Datum / Locatie:
Dinsdag 13 oktober 2015
Hotel Van der Valk,
Nootdorp
Tijd:
13.30 - 18.00 uur
Prijs: Leden € 325
Niet-leden € 400
PE-uren: 4
Inhoud
Na het volgen van de workshop heeft u de volgende inzichten en resultaten:
• u geeft een overtuigende presentatie;
• u weet hoe u een presentatie doeltreffend inzet;
• u weet hoe u cijfers toegankelijk presenteert;
• u weet hoe u een presentatie (en de boodschap hierbij) memorabel en onderscheidend maakt.
Bestemd voor
Iedere financieel professional die regelmatig presenteert maar dit nu met impact wil doen en op een wijze die toehoorders tot actie aanzet.
Docent
De workshop wordt verzorgd door een expert van Debatrix. Debatrix is een internationaal bekroond adviesbureau dat
professionals in bedrijfsleven en politiek adviseert bij het overtuigend overbrengen van hun boodschap.
“Presenteer uw cijfers
op een memorabele en
onderscheidende manier.”
advanced
93
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 93
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Dinsdag 29 september 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 495
Niet-leden € 595
PE-uren: 6
Professioneel stemgebruik
Maak het verschil tussen inhoud hebben en inhoud overdragen
Wie zijn stem goed gebruikt komt geloofwaardig en krachtig over. De kwaliteit van uw spraak bepaalt voor een groot
deel of en hoe een boodschap overkomt. Luisteraars nemen van lang niet elke spreker de inhoud van de boodschap
aan. De manier waarop u de inhoud vormgeeft kan sterk afdoen of bijdragen aan de betekeniswaarde die aan uw boodschap wordt gehecht.
Vergroot uw vermogen om stem en spraak concreet en praktisch in te zetten ter ondersteuning van uw verhaal. U kunt
hierdoor het verschil maken: of uw verhaal niet, half - of met interesse wordt gevolgd. Leer om met behulp van adequaat stemgebruik gehoord te worden en met uw boodschap te inspireren en te motiveren.
Doelstelling
De training verschaft u inzicht in uw eigen manier van spreken - hoe uw huidige spreektechniek is, wat daarin de bruikbare elementen zijn en hoe u de kwaliteit van de techniek kunt verhogen. U leert deze elementen oefenen en gebruiken.
en concreet in te grijpen in de manier waarop u overkomt om zo de impact van uw pres(en)tatie te vergroten. U kunt met
deze kennis direct in de praktijk aan de slag.
Inhoud
Tijdens de training komt het volgende aan bod:
• Kennis en vaardigheden opdoen rond stem, spraak en spreektechniek - de elementen kennen, oefenen en hanteren;
• De invloed van spreektechniek op de boodschap die u wilt overbrengen - u luistert, oefent en experimenteert met de principes die hierbij van toepassing zijn;
• Onderzoek en inzet van uw persoonlijke dynamiek in relatie tot spreken;
• Uw taak en rol (als leidinggevende) erkennen, bevestigen en realiseren via uw stem en spraak, teneinde uw bood-
schap helder en concreet over het voetlicht te brengen;
• Toepassing, oefening en feedback.
In de ochtend werken we collectief, in de middag wordt met elke deelnemer persoonlijk en centraal gewerkt. U krijgt
aanwijzingen en richtlijnen (eventueel specifieke oefeningen) aangereikt en er wordt gewerkt met de feedback van de
deelnemers.
Bestemd voor
Financiële professionals die hun verbale vaardigheden effectief willen inzetten om hun boodschap bij de toehoorder te
laten “landen”.
Alex Boon
Docent
• Alex Boon werkt als stemdocent en spraaktrainer bij Rond Je Stem met sprekers, bestuurders, leidinggevenden/ managers, politici en mensen met een spreekberoep. Daarnaast coacht hij hen bij de professionele reflectie op hun persoonlijke dynamiek en de inzet daarvan in de communicatie tijdens de uitvoering van hun taak.
advanced
94
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 94
08-05-15 12:10
nieuw
Schrijven voor financials
In deze praktijkgerichte training leert u hoe u (financiële) informatie duidelijk, geloofwaardig en prettig leesbaar op
papier kunt zetten.
Met een goede schrijftechniek komt uw boodschap helder en overtuigend over. Belangrijk, want uw financiële
teksten zijn van essentiële waarde bij beslissingen. Ook bespaart u kostbare tijd doordat u het schrijven handig en
efficiënt aanpakt.
Doelstelling
Deze schrijftraining biedt u verrassende nieuwe inzichten. U ontwikkelt een schrijftechniek waardoor u voortaan
teksten schrijft die opvallen door hun duidelijkheid, overtuigingskracht en aantrekkelijkheid.
Inhoud
Aan de hand van uw eigen teksten werkt u in deze training aan de volgende onderwerpen:
• gemakkelijk en efficiënt schrijven
• hoofd- en bijzaken onderscheiden
• een tekst logisch opbouwen
• een tekst toegankelijk en overzichtelijk maken
• met uw schrijfstijl aansluiten bij de lezer
• begrijpelijk, overtuigend en aantrekkelijk schrijven
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Woensdag 4 november 2015
Hotel Van der Valk,
Houten
Tijd:
09.30 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 550
Niet-leden € 625
PE-uren: 6
Bijzonderheden:
Er wordt gewerkt met eigen teksten
van de deelnemers. Voorafgaand aan
de training wordt u gevraagd om een
recent geschreven tekst (maximaal
5 bladzijden) in te leveren.
Bestemd voor
De training is bestemd voor accountants, controllers en overige financials die toelichtingen op (financiële) rapportages,
notities, management letters en strategische besluitvormingsstukken schrijven.
Docent
Als expert in bedrijfscommunicatie helpt Mariët Hermans professionals om beter en gemakkelijker te schrijven. Ze
verzorgt al ruim zeventien jaar trainingen, workshops en individuele coachings op het gebied van schrijven. Bovendien
publiceert Mariët geregeld artikelen en boeken over uiteenlopende communicatie- en taalkwesties.
Mariët Hermans
advanced
95
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 95
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Woensdag 9 en
woensdag 16 december 2015
Tulip Inn Riverside hotel,
Amsterdam
Tijd:
(beide dagen)
09.30 - 17.30 uur
Prijs:
Leden € 1.095
Niet-leden € 1.150
PE-uren: 13
Bijzonderheden:
Dit is een ‘blended’ training en
bestaat uit 4 uur online learning en
13 uur training op locatie. Check uw
PE-reglement voor registratie van
uw online learning PE-uren.
“Word een betere
gesprekspartner voor
uw Engelstalige collega
of zakenrelatie”
Profit from English
Presenteer uw rapportages in correct Engels!
Door internationalisering van het bedrijfsleven komt u als financieel professional steeds vaker in aanraking met de
Engelse taal. U publiceert wellicht uw maandrapportages in het Engels of u heeft te maken met Engelstalige gesprekspartners zoals uw leidinggevende, zakelijke relatie of investeerder. Een goede beheersing van de Engelse taal en het
financiële jargon is daarom een must. U wilt namelijk de juiste boodschap overbrengen bij de presentatie van bijvoorbeeld uw maandrapportage.
Doelstelling
Na deze training is uw gebruik van zakelijke en financiële terminologie tijdens vergaderingen over financiële onderwerpen verbeterd. U bent een betere gesprekspartner voor uw Engelstalige collega of zakenrelatie.
Inhoud
Tijdens de training oefenen we de verschillende fases van een vergadering om de stof te presenteren:
• First impressions: uzelf voorstellen, uw bedrijf introduceren, small talk, huidige projecten.
• Vergaderen: een vergadering voorzitten of eraan deelnemen, mensen onderbreken, uw mening geven, tijd winnen, een discussie voeren, informatie inwinnen en bevestigen.
• Diplomatiek taalgebruik: waarom zeggen Engelstaligen niet wat ze bedoelen? Ligt het aan de zender of de
ontvanger?
• Rapportages presenteren: grammatica, structuur en taalgebruik bij rapportages. Doelstellingen, resultaten, oorzaak en gevolg, meningen en feiten omschrijven, vooruitkijken, aanbevelingen doen.
• Presenteren: levendig en overtuigend zijn, met gebruikmaking van expressieve taal en idioom.
• Veranderingen: hoe omschrijft u trends, veranderingen en verwachtingen? Hoe rapporteert u over resultaten,
oorzaak en gevolg? Het gebruik van woordenschat om rapportages een lading te geven.
Op basis van de intake komen relevante onderwerpen aan bod, zoals: het budget voor volgend jaar, maandrapportages,
investeringsplannen, bezuinigingen. Een integraal onderdeel van deze training zijn de voorbereidingsactiviteiten. Voorafgaand aan elke sessie maakt u deze via online learning. Houdt u rekening met in totaal 4 uur voorbereidingstijd.
Bestemd voor
Financiële professionals die door hun werk in aanraking komen met het Engels. Een gevorderd taalniveau van het
Engels is vereist. Uw taalniveau wordt getoetst door middel van een schriftelijke en telefonische intake. Wilt u meer
informatie, neemt u dan contact op met NBA-VRC Opleidingen via 020 - 301 04 05. Aanmeldingen binnen 4 weken vóór
aanvang van de training in overleg, in verband met voorbereidingstijd.
Trainers
Een trainer van The Square Mile geeft de training. The Square Mile is gespecialiseerd in zakelijke taaltraining en werkt
met klanten uit verschillende sectoren. In de financiële sector leveren ze trainingen bij o.a. De Nederlandsche Bank, de
AFM en Grant Thornton Accountants.
advanced
96
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 96
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
E-mail and report writing in English
Datum / Locatie:
Maandag 9 en
maandag 16 november 2015
Engelse e-mails en rapporten schrijven voor financiële professionals
NBA, Amsterdam
Bent u een financieel professional die regelmatig e-mailcontact met Engelstalige relaties heeft? Of moet u rapporten
in het Engels opstellen? Dan is het belangrijk dat u de conventies en nuances van het zakelijk Engels kent. Hoe houd
je je e-mails zakelijk en bondig zonder onbeleefd over te komen? Hoe schrijf je een duidelijk, goed gestructureerd rapport met de juiste toon en stijl?
Tijd:
09.30 - 13.00 uur
Prijs:
€ 725
Leden Niet-leden € 800
Een goede kennis van de conventies en nuances van schrijven in het Engels is een must.
PE-uren: 7
Doelstelling
U frist uw schriftelijke vaardigheden in een financiële omgeving op. U leert professioneler en doeltreffender schrijven.
Inhoud
• e-mails: lay-out, aanhef en afsluiting, en standaard zinsneden
• rapporten: lay-out, vaste uitdrukkingen, formele voorstellen en aanbevelingen schrijven, cijfers toelichten en
conclusies trekken
• herhaling van de hoofdstructuren voor de tegenwoordige, verleden en toekomstige tijd
• stijl en toon (formeel, neutraal of informeel)
• interpunctie (apostrof, hoofdletters, enz.)
• technieken om meer structuur in uw schrijven aan te brengen
• vermijden van Dunglish - steenkolenengels
• feedback op geschreven stukken van deelnemers
Bijzonderheden:
Dit is een blended learning training
en bestaat uit 3 uur online learning
en 7 uur training op locatie. Check uw
PE-reglement voor registratie van uw
online learning PE-uren.
Dit is een blended training. Dit betekent dat een deel van de training bestaat uit online learning. Er zijn 2 dagdelen.
Tussen dag 1 en 2, maakt u een taak die ongeveer 3 uur in beslag neemt en bestaat uit een grammaticale oefening en
een schrijfoefening (rapport).
Bestemd voor
Financiële professionals die resultaatgericht en efficiënt willen communiceren in het Engels. Om deel te nemen aan
de training is een gevorderd niveau in het Engels vereist. Uw niveau wordt getoetst met een schriftelijke toets en een
telefonisch intakegesprek. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met NBA-VRC Opleidingen via 020 - 301 04
05. Aanmelden binnen 4 weken voor aanvang van de workshop is onder voorbehoud en in overleg (in verband met
voorbereidingstijd).
“Leer doeltreffender
schrijven in het Engels”
Trainers
Een trainer van The Square Mile geeft de training. The Square Mile is gespecialiseerd in zakelijke taaltraining en werkt
met klanten uit verschillende sectoren. In de financiële sector leveren ze trainingen bij o.a. De Nederlandsche Bank,
de AFM en Grant Thornton Accountants.
advanced
97
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 97
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Woensdag 14 en
donderdag 15 oktober 2015
Bilderberg Hotel de Keizerskroon,
Apeldoorn
Tijd:
(beide dagen)
09.30 - 17.00 uur
Prijs: (excl. logies)
Leden € 1.050
Niet-leden € 1.150
PE-uren: 12
Bijzonderheden:
Vooraf wordt u gevraagd om
kort een leerdoelstelling (en
waar mogelijk casuïstiek)
op papier te zetten
Effectief onderhandelen
We onderhandelen dagelijks. Niet alleen als we prioriteiten stellen maar ook bij investeringsbeslissingen of als we
budgetten vaststellen. Toch vinden we onderhandelen vaak moeilijk omdat we vrezen dat relaties onder druk komen te
staan. Gelukkig zijn onderhandelvaardigheden goed te leren.
Doelstelling
Wilt u uw onderhandelingspositie structureel verbeteren? In deze tweedaagse training krijgt u inzicht in de verschillende onderhandelingsfasen en onderhandelingstechnieken. U leert te onderhandelen als er sprake is van wederkerigheid
en gezamenlijke belangen. Ook kunt u na deze training inspelen op de technieken van de onderhandelaar die de regels
aan zijn laars lapt en zijn eigen belangen en resultaten voorop stelt.
Inhoud
U werkt in kleine groepen aan eigen casuïstiek. In praktijksimulaties met een acteur leert u:
• uw eigen onderhandelingsstijl handig in te zetten
• onderhandelingstechnieken te herkennen
• om te gaan met de ‘slimme spelletjes’ van gesprekspartners
• op te komen voor uw eigen belangen
• een win-win situatie te creëren
• een goede relatie met uw gesprekspartner in stand te houden.
Dag 1: positioneel onderhandelen versus denken in belangen.
•voorbereidingsfase
•openingsfase
•discussiefase
•exploratiefase
• loven en bieden
• de impasse en de overeenkomst
• de ‘dirty tricks’ herkennen en pareren
Dag 2: eigen onderhandelstijl herkennen en effectief kunnen inzetten.
• de kracht van de ander gebruiken; onderhandel Jiu Jitsu
• lichaamstaal tijdens onderhandelingen herkennen
• werken met een BAZO (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst)
• persoonlijke onderhandelstrategieën bedenken die voor je werken
• Gebruik maken van creativiteit om onderhandelingen verder te krijgen
• praktijksimulaties oefenen met een trainingsacteur
• transfer naar de praktijk
Gert-Jan Spenkelink
Bestemd voor
Controllers, accountants in business en andere financiële professionals.
fundamental
Docent(en)
• Gert-Jan Spenkelink, trainer en directeur Scope & Skills
98
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 98
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
De controller als business partner
Controllers fungeren in toenemende mate als business partner. Bij deze nieuwe rol horen nieuwe vaardigheden, zoals
creatiever samenwerken met het management en strategische beslissingen nemen. Wilt u die nieuwe vaardigheden
beheersen? Dan zijn inzicht in uw eigen aannames en vanzelfsprekendheden essentieel.
Doelstelling
Na deze training kent u diverse effectieve communicatiestijlen voor de uiteenlopende rollen die een controller heeft. U
heeft beter inzicht in uw eigen denkpatronen. U leert uw collega’s binnen het managementteam in te schatten en leert
hoe u invloed kunt uitoefenen.
Inhoud
In deze tweedaagse cursus reflecteert u op uw eigen stijl van controlling. Daarnaast oefent u met een acteur de
diverse rollen van de controller en de communicatiestijl die daar bij past.
•
•
•
•
•
•
•
•
U ontdekt de gevaren van routinematig denken
U krijgt inzicht in de krachtenvelden en oerinstincten binnen uw organisatie
U hoort de nieuwste psychologische inzichten om te bereiken wat u wilt
U oefent met problemen vanuit meerdere perspectieven bekijken
U leert diverse rollen van de controller herkennen en op het juiste moment toepassen
U vergroot uw overtuigingskracht door uw collega’s beter te doorgronden
U ontwikkelt zich naar een betere gesprekpartner op strategisch niveau
U leert de juiste vragen stellen en het eigen standpunt te bepleiten
Datum / Locatie:
Donderdag 12 en
vrijdag 13 november 2015
Bilderberg Hotel de Keizerskroon,
Apeldoorn
Tijd:
09.30 - 20.00 /
09.00 - 16.30 uur
Prijs:
(incl. logies)
€ 1.295
Leden Niet-leden € 1.395
PE-uren: 14
Bijzonderheden:
Incl. acteur op dag 2.
U ontvangt na afloop van de training een persoonlijk rapport met een beschrijving van uw gedragsprofiel.
Bestemd voor
Controllers en financiële professionals die zich verder willen ontwikkelen tot een effectieve business partner binnen
hun eigen organisatie.
Docent(en)
• Gert-Jan Spenkelink, trainer en directeur Scope & Skills
www.nbavrc.nl
fundamental
99
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 99
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Woensdag 23 september 2015
Mercure hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.30 - 17.30 uur
Prijs: Leden € 420
Niet-leden € 490
PE-uren: 7
Bijzonderheden:
Neem twee boeken mee die u nog
niet heeft gelezen: een roman en
een non-fictie boek.
Snellezen en mindmapping
Voor u als hoogopgeleide professional is het belangrijk dat u binnen uw vakgebied up to date blijft. ‘Een leven lang leren’
hoort daarbij. In de praktijk betekent dat regelmatig veel leeswerk. Daarnaast heeft u in de dagelijkse uitvoering van uw
werkzaamheden vaak te maken met veel informatie die door u in korte tijd gelezen en begrepen moet worden. Via snellezen en mindmapping leert u sneller te lezen en beter te onthouden. Bovendien zal het u ook veel tijd gaan besparen
want een verdrievoudiging van de leessnelheid is geen uitzondering.
Doelstelling
Verbeter uw leessnelheid: ervaar tijdens deze training dat u sneller kunt lezen zonder begrip te verliezen. Door een
andere leestechniek toe te passen, vergroot u uw productiviteit.
Verbeter uw begrip: door het maken van een mindmap kunt u uw begrip van een tekst verbeteren. Maar u kunt mindmapping ook inzetten op andere manieren:
• u kunt grip krijgen op complexe projecten
• u kunt het als ondersteuning gebruiken om lastige beslissingen beter geïnformeerd te nemen
• u kunt lang vervlogen herinneringen weer naar boven halen
In deze training leert u de basisbeginselen waarmee u direct aan de slag gaat.
Inhoud
• 0-meting van uw huidige leessnelheid;
• Theorie over de samenwerking tussen de ogen en het brein;
• Eerste snelheidsoefening: een zogenaamde speed drill;
• Associatieoefening ter voorbereiding op het mindmappen;
• Uitleg over samenhang tussen sleutelwoorden en het geheugen;
• Leesoefening op basis van sleutelwoorden;
• Het ontwikkelen van een persoonlijke snelleesstijl;
• Tempo verhogen aan de hand van persoonlijke snelleesstijlen;
• Mindmapoefening gericht op het naar boven halen van herinneringen;
• Het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij het snellezen;
• Uitleg over leesstrategie en scannen van tekst;
• Als eindoefening gaat u een half uur tot 45 minuten snellezen in een non-fictie boek. De stof die u tot zich neemt, legt u vast in een mindmap.
Bestemd voor
Iedere financiële professional die behoefte heeft aan tijdsbesparing, het verbeteren van het begrip en versnellen van
de eigen leessnelheid.
Bas Hoorn
Docent(en)
• Bas Hoorn, directeur en hoofdtrainer van trainingsbureau BasHoorn.nl
fundamental
100
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 100
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Effectief tijdbeheer voor financials
Financiële professionals werken hard en volgens een bepaalde routine. Maandafsluitingen, begrotingsrondes en jaarrekeningen zorgen voor constante werkdruk en deadlines. U wilt als financieel professional ook uw (interne) klanten
meer adviseren en met hen sparren over financiële beslissingen, maar komt daar niet genoeg aan toe. Deze training
gaat daarom niet alleen over de organisatie van tijd, maar ook over de organisatie van u zelf.
Doelstelling
U leert wat het verschil is tussen dringende en belangrijke zaken op basis van effectiviteit in plaats van alleen efficiency. Bovendien maakt u een inventarisatie van uw eigen producten en diensten en mogelijke routinematigheid in het
aanbod. Met deze aanpak behaalt u meer resultaat met minder inspanning. Er blijft meer tijd over voor zaken die u als
financieel professional belangrijk vindt.
Datum / Locatie:
Dinsdag 8 december 2015
Hotel Van der Valk,
Nootdorp
Tijd:
09.30 - 19.30 uur
Prijs: Leden € 650
Niet-leden € 750
PE-uren: 8
Na het volgen van deze training:
• Bent u zich bewust van uw eigen manier van werken;
• Kunt u tijd vrijmaken voor lange termijn vraagstukken;
• Beheerst u de vaardigheden zoals het omgaan met deadlines, ‘nee’-zeggen en delegeren;
• Weet u wat uw klanten werkelijk willen en treedt u meer als business partner op.
Inhoud
In de training gaat het om effectief omgaan met uw tijd - de juiste dingen doen:
• de principes van effectieve personen
• tijdsbesteding in kaart brengen
• het 80/20 principe:
- bepalen van de eigen uit te voeren taken
- welke 20% bepalen 80% van het resultaat
- de kracht van de hefboomwerking
• ‘nee’ durven zeggen en de ‘vraag-achter-de-vraag’ achterhalen
• tijd vrij maken betekent effectief delegeren en communiceren
• de timemanagement-matrix
• persoonlijk actieplan opstellen en uitvoeren
Bestemd voor
Financiële professionals.
Docent(en)
• Gert-Jan Spenkelink, trainer en directeur Scope & Skills
Gert-Jan Spenkelink
fundamental
101
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 101
08-05-15 12:10
Persoonlijke vaardigheden
Datum / Locatie:
Maandag 23 en
dinsdag 24 november 2015
Bilderberg Hotel de Buunderkamp,
Wolfheze
Tijd:
09.30 - 19.30 /
09.00 - 17.00 uur
Prijs: (incl. logies)
Leden € 1.695
Niet-leden € 1.795
PE-uren: 14
Bijzonderheden:
Deelnemers krijgen een brief
toegezonden waarmee ze de casus
kunnen voorbereiden. Verwachte
voorbereidingstijd 1 uur.
Maximaal 10 deelnemers.
Inzicht in en invloed op krachtenvelden
Bent u werkzaam in een omgeving waarin politiek en strategie een rol spelen? En bent u zich bewust van ‘politiekstrategische krachten’ binnen en rondom uw functie en organisatie? Dan kunt u effectiever leren omgaan met deze
krachtenvelden en plezier krijgen in het spel.
Vanuit uw organisatie en uw functie streeft u bepaalde doelen na. Soms zijn er krachtenvelden die het bereiken van
die doelen in de weg kunnen staan. Die krachtenvelden ontstaan doordat collega’s vanuit andere overtuigingen, opvattingen en behoeftes mogelijk andere doelen nastreven. Nog lastiger wordt het als die weerstanden gebaseerd zijn
op onzichtbare in de persoon verankerde drijfveren.
Doelstelling
• U ontwikkelt inzicht in hoe politiek-strategische krachten uw werk beïnvloeden en kunnen frustreren;
• U krijgt een model aangereikt waarmee u krachtenvelden in beeld kunt brengen en analyseren;
• U ontwikkelt inzicht in de drijfveren van actoren die actief zijn binnen uw krachtenveld;
• U verdiept zich in competenties die van belang zijn om krachtenvelden te doorgronden en meer in uw voordeel te laten werken;
• U houdt uw beeld ten aanzien van integriteit binnen uw werk kritisch tegen het licht;
• U heeft geoefend met een aantal ‘invloed-strategieën’.
Inhoud
In deze tweedaagse training brengt u uw eigen casus in en leert u wat krachtenvelden zijn en hoe ze ontstaan. Bij aanvang wordt de theorie (analysemodel) van de krachtenvelden aangereikt. Deze wordt voortdurend gespiegeld aan de
door u ingebrachte casus. De theorie over krachtenvelden wordt afgewisseld met opdrachten en oefeningen waarin u
leert hoe je grip krijgt op krachtenvelden en ze zelfs vóór je kunt laten werken.
U ontdekt dat een krachtenveld is samengesteld uit een samenspel van actoren die vanuit hun eigen drijfveren keuzes maken. Die keuzes kunnen de door u te bereiken doelen in de weg staan. De theorie wisselen we af met diverse
opdrachten en oefeningen, waarin u zich kunt bekwamen in competenties die van belang zijn om krachtenvelden te
doorgronden en meer naar uw hand te zetten. De training wordt afgesloten met een managementgame waarin de
diverse elementen van het krachtenveldmodel worden gesimuleerd.
Bestemd voor
Controllers, accountants en andere financial executives die werkzaam zijn in een omgeving waarin politiek en strategie een rol spelen.
Docent(en)
• Evert Spaans, senior trainer en adviseur van Bureau Zuidema
Evert Spaans
fundamental
102
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 102
08-05-15 12:10
Risicomanagement
Interview Simone Heidema
‘Het gaat er om dat je toegang tot kennis hebt’
Om governance en riskmanagement naar een hoger niveau te brengen, hebben bedrijven behoefte aan extra kennis.
Niet in de vorm van adviesrapporten maar als een flexibele schil van “financials”. Dat kennis altijd in je eigen organisatie voor handen moet zijn, is een achterhaalde gedachte, vindt Simone Heidema, managing partner bij CPI.
drs. Simone Heidema RA
‘Twee trends stonden aan de wieg van CPI. Ik zag in 2004 dat ontwikkelingen als de opkomst van SOX, de invoering van de
code Tabaksblat, Basel etc. een structurele verandering inluiden. Dat waait wel weer over, dachten sommigen. Maar het
ging niet over een incidentele uitglijer. De jarenlange focus op korte termijn aandeelhouderswaarde, op puur financieel
gewin had een kookpunt bereikt. Ik zag dat er een reactie zou komen. Daarnaast stelde ik vast dat bedrijven die gebruik
maken van grote advieskantoren in de praktijk vooral door juniormedewerkers worden geholpen. Dat is nu eenmaal het
businessmodel van een advieskantoor: de meeste uren worden gemaakt door junior medewerkers. Terwijl de klant juist
behoefte heeft aan een ervaren professional.’
Geluk
‘Soms gaat het initiatief om CPI in te huren uit van de riskmanager. Soms komt de vraag vanuit de raad van bestuur. De
mooiste aanleiding is het als een cfo ziet dat een goede inrichting van riskmanagement, finance en governance waarde
oplevert. Bedrijven hebben vaak al een lange termijnstrategie, maar kunnen wel extra capaciteit gebruiken bij de uitvoering. Wij schrijven geen adviesrapporten. Wij helpen met hands-on “financials” met uiteenlopende specialismen. Dat kan
een econometrist zijn die zich buigt over de beheersing van grondstofrisico’s of een financial die in de supply chain duikt
om te kijken hoe duurzaam je bent. Vanuit de financiële performance stimuleren we de innovatie in het bedrijf. Het idee
dat je kennis pas borgt als je mensen in loondienst neemt, is een achterhaalde gedachte. Het payroll-contract is uit een
sociale noodzaak geboren en pas iets van de laatste honderd jaar. De tijd is rijp voor een model van netwerk gestuurde
organisaties. Waarin medewerkers niet in dienst zijn maar samenwerken omdat ze dat willen. Bij CPI werken 350 professionals. We hebben een kantoor en een backoffice maar die financials zijn niet bij ons in dienst. Iedere dag kies je voor
elkaar. Vanuit menselijk perspectief biedt dat veel geluk.’
Eye opener
‘De structuur van CPI heeft niet alleen voor de klant voordelen. Het maakt ook een snelle en low cost groei mogelijk. Op dit
moment expanderen we naar China. Het is een logische keuze. Veel van onze klanten zijn er actief. En het is een van de
snelst groeiende economieën. In China zet men nu de eerste stappen op het gebied van “westerse” governance. Tegelijkertijd zijn er duizenden bedrijven, ieder met miljarden aan omzet, waarvan de oprichter geen opvolger vindt. Ze hebben vaak
niet de vereiste governance die ze geschikt maakt voor een beursgang of overname. Westerse kennis is daar welkom. We
werken veel samen met lokale financials. China is in veel opzichten een eye opener. Je wordt je er bewust van hoe beperkt
we redeneren in Nederland. We denken heel erg in rechten. Recht op pensioen, op een uitkering. Chinezen denken vanuit
kansen. Ze kijken niet in eerste instantie naar het rendement, maar juist naar marktaandeel en mogelijkheden.’
“Het idee dat je kennis
pas borgt als je mensen
in loondienst neemt,
is een achterhaalde
gedachte.”
Simone Heidema
drs. Simone Heidema RA is oprichter en CEO van CPI. Ze is voorzitter van het Corporate Platform for Good Governance
(CPG2), lid van de NBA Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC) en zit in het bestuur van het VUmc fonds.
Tevens is Simone als (gast)docent Risk Management voor postdoctorale studenten RC en voor Executive Risk Management seminars verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
103
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 103
08-05-15 12:10
Risicomanagement
Datum / Locatie:
Woensdag 11 en
donderdag 12 november 2015
TIAS, School for Business and Society,
Tilburg
Tijd:
09.30 - 18.00 /
09.30 - 16.30 uur
Prijs: (excl. logies en diner)
Leden € 1.495
Niet-leden € 1.595
PE-uren: 13
nieuw
Risicomanagement en gedrag
Staat de formele methodiek omtrent risicomanagement ook bij uw organisatie centraal? Een instrumentele benadering heeft echter als effect dat er weerstand tegen de bureaucratische formele maatregelen ontstaat. En nog belangrijker dat de organisatierisico’s onvoldoende worden gemitigeerd.
In dit programma staat de vraag centraal: Hoe kunnen de formele maatregelen vanuit COSO ERM, daadwerkelijk tot
gewijzigd gedrag binnen een acceptabele risicobereidheid leiden?
Om dit te bereiken is inzicht nodig in de persoonlijke drijfveren van medewerkers en de bijbehorende gedragspatronen. Hoe valt gedrag van medewerkers in te schatten en te sturen? En wat betekent deze inschatting voor het risicomanagement in uw organisatie?
Welke afwegingen moeten er gemaakt worden tussen het verruimen c.q, verkleinen van de risicobereidheid, het
afschaffen of aanpassen van formele beheersmaatregelen en het aanscherpen van een gewenste risicocultuur?
Doelstelling
Dit programma heeft als doel de effectiviteit van risicomanagement in uw organisatie te verhogen. U leert welke aspecten van de formele methodieken u dient aan te passen om zowel de risico’s te verkleinen als de negatieve effecten
voor uw organisatie te reduceren. Om de formele methodiek effectief te vertalen naar gedrag bij uw medewerkers,
krijgt u inzicht in welke verschillende karakterstructuren er zijn met de bijbehorende gedragspatronen.
Inhoud
• karakterstructuren en gedragspatronen
• verschillende typen risico’s en beïnvloedbaarheid
• invloed van risicobereidheid op het gedrag
• interne omgeving, parrèsia en tone at the top
• effectiviteit versus naleving van beheersingsmaatregelen
• cultuur van High Reliability Organizations en gedrag
Bestemd voor
Accountants, controllers en andere financiële professionals, die betrokken zijn bij of verantwoordelijk voor het risicomanagement beleid binnen de organisatie.
Docent(en)
• prof. dr. Jan de Vuijst, bestuursadviseur en parttime hoogleraar informatiewetenschap aan de universiteit van Tilburg
• prof. dr. Arco van de Ven, hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging TIAS School for Business and Society
prof. dr. Jan de Vuijst
advanced
104
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 104
08-05-15 12:10
Risicomanagement
Bank risk management: value chain analysis
Wilt u meer inzicht krijgen in de waardeketen van een commerciële bank? Deze cursus behandelt de samenstelling
van activa en passiva (funding), business mix, provisies en commissie inkomsten, de invloed van marktrentes, renterisicomanagement en operationele kosten. Ook verwachte kredietverliezen en kapitaalallocatie op basis van Basel II en
de implicaties van Basel III worden onderzocht en behandeld.
U krijgt een plenaire introductie van de diverse onderwerpen. Daarna voert u per onderwerp een casus uit. Alle casuïstiek is gebaseerd op dezelfde bank- en cijferset; zo krijgt u inzicht in de onderlinge verbanden van de deelonderwerpen.
Doelstelling
Na deze cursus bent u in staat om:
• De verschillende aspecten van de waardeketen van een commerciële bank te benoemen;
• Uit te leggen wat de concepten ‘pricing for risk’ en ‘pricing for capital’ betekenen;
• Het belang te onderkennen van adequaat management van kredietrisico, renterisico en kostenbeheersing;
• De basis kapitaaleisen op basis van Basel II en Basel III te beschrijven i.e. kredietrisico, marktrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico;
• De relatie te begrijpen tussen risicomanagement en het managen van solvabiliteit;
• Het uitvoeren van de basiscalculaties die ten grondslag liggen aan RAROC en RARORAC.
Datum / Locatie:
Vrijdag 13 november 2015
Mercure Hotel Amersfoort Center,
Amersfoort
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 7
Inhoud
• structuur van bankbalansen en resultatenrekening
• factoren die winstmarges bepalen: rente resultaat, provisies, handelsresultaten, operationele kosten en
kredietvoorzieningen
• bancaire risico’s: rente, liquiditeit, kosten, krediet- en kapitaalrisico’s
• factoren die de rentemarge beïnvloeden
• vereiste solvabiliteit, economic profit, RAROC en RARORAC
• rendement op het eigen vermogen: marges, asset yields en leverage
Bestemd voor
Controllers, accountants, treasurers, risk managers en internal auditors.
Docent(en)
• Frans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de bancaire sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager
en directeur geweest. Hij is inmiddels 9 jaar actief als professional trainer op het gebied van financieel manage ment, bank risico management, waardebepaling van ondernemingen en strategie.
Frans van Laar
advanced
105
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 105
08-05-15 12:10
Risicomanagement
Datum / Locatie:
Vrijdag 30 oktober 2015
Mercure Hotel,
Amsterdam Airport
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 550
Niet-leden € 650
PE-uren: 7
nieuw
Kredietrisico
Met de kredietcrisis net achter ons en de continue veranderende kredietomgeving, is het belangrijk dat u een up-todate begrip van kredietrisico heeft. Dit programma reikt u de middelen aan die noodzakelijk zijn om het kredietrisico
te kunnen bepalen. De inhoud van dit programma is geijkt op de opleiding Certified Financial Risk Manager (FRM®)
samengesteld door de Global Association of Risk Professionals (GARP).
Doelstelling
Na afloop van dit programma:
• Heeft u inzicht in de basis definities van kredietrisico;
• Bent u in staat om tegenpartijrisico te kwantificeren en de dynamiek te begrijpen;
• Begrijpt u de technieken om tegenpartijrisico te mitigeren;
• Heeft u kennis over kredietderivaten en de vaardigheid deze te waarderen en te gebruiken voor de hedging van het kredietrisico;
• Begrijpt u het proces van securitisatie en de rol die kredietrisico daarin speelt;
• Is uw kennis over kredietrisico in lijn met een onderdeel van het curriculum van FRM® deel II.
Inhoud
Krediet analyse
• failissementsrisico: Kwantitatieve methoden and risico-neutrale waardering
• verwacht en onverwacht verlies
• krediet VaR
Tegenpartijrisico
• risicomitigatie technieken
• kredietexposure profielen
• collateralisatie and netting effecten
• prijzen van credit value adjustments (CVA)
Bestemd voor
Accountants, controllers, risicomanagers, treasurers, financiële & business analisten.
Docent
• Tiemo Wesseling, actuaris, register Beleggingsanalist (RBA) en gecertificeerd Financial Risk Manager (FRM).
Tiemo staat geregistreerd als senior vermogensbeheerder bij DSI en werkt als Asset-Liability Manager (ALM) op de dealingroom van BNG Bank.
Tiemo Wesseling
advanced
106
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 106
08-05-15 12:10
nieuw
Money management
Geld- en risico beheer is de basis voor duurzame resultaten
Money management (geld- en risicobeheer) is het proces van het beheren van geld inclusief investeringen, budgettering, bankieren en belastingen. Money management is een containerbegrip voor technieken om een zo groot mogelijk
rendement te behalen en daarbij de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een goed gedocumenteerd plan staat aan
de basis en geeft onder andere invulling aan een analyse of er wel overeenkomstig alle regels en richtlijnen wordt
geopereerd, hoeveel risico op enig moment nog acceptabel is binnen het kader van wet- en regelgeving en binnen de
grenzen van de eigen rendementsdoelstellingen.
Risicomanagement
Datum / Locatie:
Maandag 30 november 2015
Mercure Hotel,
Utrecht-Nieuwegein
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Prijs: Leden € 595
Niet-leden € 695
PE-uren: 7
Doelstelling
Na afloop van deze praktische ingestelde cursus weet u hoe u een systeemontwerp en handelsmodel opstelt en
interpreteert. U heeft inzicht in de structuur van risico en leert beter een statistische kansberekening begrijpen.
U kent de basisprincipes van de koppeling risico en rendement bij beleggen en u weet om te gaan met stops, limieten
en schalen van posities. Verder kunt u risk of ruin tabellen hanteren en u kunt risicobeheer toepassen bij gebruik van
moderne instrumenten, zoals opties, futures en ETF’s.
Bijzonderheden:
Er wordt gewerkt met casuïstiek
waarbij u de beschikking moet hebben
over een calculator (iPad, smartphone).
Inhoud
• Risicomanagement (valuta-, rente-, krediet-, marktrisico): Hoe kunt u op een juiste manier van de kansen op koersstijging profiteren zonder excessieve risico’s te accepteren?
• Out performance en Alpha: Wat maakt Alpha een goede meetmethode voor risico versus rendement?
• Position sizing & pyramiding : hoe bepaalt u de juiste omvang van een positie?
• Herinvesteren van rendementen: beleggen mét of zonder herbeleggen van behaalde winsten?
• Koppeling risico en rendement: Op welke wijze is risico gekoppeld aan rendement?
• Stop loss: Hoe werkt een stop-limiet? Wat zijn de voor- en nadelen?
• Optimal f: hoe bepaalt u de juiste fractie van investering op basis van resultaat uit het verleden?
• Value at risk versus drawdown at risk: wat zijn juiste risico maatstaven? Hoe bepaalt u magnitude en duration van risico? En hoe bepaalt u op de juiste wijze of risico opweegt tegen winstkans?
• Risico en instrumentkeuze: risicobeheer met moderne instrumenten (opties, futures en ETF’s).
Bestemd voor
Accountants, controllers, treasurers, riskmanagers, auditors en financieel professionals die werkzaam zijn voor of
binnen een financiële instelling.
Docent
• Bob Emanuels, gespecialiseerd trainer op het gebied van derivaten, treasury en money markets en technische financiële analyses voor verscheidende financiële dienstverleners en universiteiten. Bob heeft ervaring opgedaan bij een Nederlands Hedge Fund en heeft leiding gegeven aan de trading afdeling bij ABN AMRO. Voor de Rabobank en ABN AMRO Bank heeft hij als specialist technische analyse afdelingen opgezet.
Bob Emanuels
advanced
107
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 107
08-05-15 12:10
Aanbod openbaar accountants
nbaopleidingen.nl
Data 2015
Cursus
Data 2015
Cursus
5 okt. of 15 dec.
Aan het werk met de werkkostenregeling; de WKR in de praktijk NIEUW
23 nov.
Financiële instrumenten in de praktijk
11 nov.
Aandeelhoudersconflicten
29 sept.
Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen NIEUW
24 sept.
Aansprakelijkheid en tuchtrecht
16 dec.
Fiscale spelregels voor reserves en voorzieningen
29 okt.
Accountantspraktijk 3.0
11 nov.
Gedragsmatig risicomanagement
7 dec.
Actualia Externe Verslaggeving VERNIEUWD
14 dec.
Governance bij familiebedrijven en bedrijfsfamilies NIEUW
17 nov.
Actualia Pensioenen VERNIEUWD
17 nov.
Het beperken van aansprakelijkheid
4 nov.
Actualiteiten aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders VERNIEUWD
5 nov.
IFRS 15 Revenue Recognition NIEUW
2 dec.
Actualiteiten arbeidsrecht VERNIEUWD
3 dec.
In en uit de bv
12 nov.
Actualiteiten loonheffing VERNIEUWD
25 en 26 nov.
Internal audit met effect: ontwerpen van maatwerkaudits
21 dec.
Actualiteiten regelgeving accountancy
22 okt.
Introductie Start als Ondernemer NIEUW
14 okt. of 16 nov.
Actualiteiten uit de insolventiepraktijk 6 okt.
ISAE 3402
25 nov.
Advisering en risicomanagement in de mkb-praktijk
2 dec.
Kennis aangiften inkomstenbelasting
2 nov. of 17 dec.
Alle fiscale aspecten van echtscheiding 23 sept. of 26 nov. of 9 dec.
Kwaliteitsbeheersing in de MKB-praktijk
18 sept.
Alternatieve financieringsvormen 11, 18, 25 nov. en 1,8 dec.
Leergang de controle onder controle
13 en 14 okt.
Audit van Soft Controls
26,27 nov., 3,4 dec. Leergang de kleine BV
19 nov.
Auditen van internal environment
10, 11, 17 en 18 dec.
Leergang externe verslaggeving 18 en 25 nov.
Basiscursus Transfer pricing NIEUW
18 nov.
Lijfrenten
2 okt. Belastingvrij beleggen met de VBI NIEUW
1 dec.
Meer rendement uit social media
23 nov.
Beoordelen van notariële aktes
1 okt. of 7 dec.
Monitoren van bankafspraken
20 okt.
Btw en buitenland
10 en 11 dec.
Onderhandelen en conflicthantering
26 nov.
Btw en horeca
24 nov.
Ondernemend adviseren bij familiebedrijven
17 nov.
Btw en internet
12 okt. of 14 dec.
Pensioen voor de dga
9 dec.
Btw in binnenland
17 sept. en 8 okt.
Professioneel kritische instelling
4 en 5 nov. of 30 nov. en 1 dec Business-analyses in nieuw perspectief
22 okt. en 12 nov.
Professioneel kritische instelling
16 nov.
Casuïstiek Rechtsvormkeuze NIEUW
8 okt.
Rapporteren over risico’s: de risicoparagraaf
9 dec.
Cijferanalyse
16 dec.
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb
diverse data
Communicatieve vaardigheden voor accountants
8 sept. of 15 dec.
Risicogericht Samenstellen
13 okt.
Dag van de Flex BV
13 nov.
Seminar btw actualiteiten VERNIEUWD
19 nov.
Data analyse en process mining
27 nov.
Seminar fiscale actualiteiten VERNIEUWD
29 okt.
De accountant als executeur testamentair
5 nov.
Soft controls & behavioral auditing
13 okt. De accountant en het bancair krediet
juli/augustus
Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD
7 okt. of 17 nov.
De accountant en ontslagaanvraag
24 nov.
Testamentenscan
17 nov.
De accountant, het levenstestament en de levensexecuteur NIEUW
11 nov.
Transfer pricing en innov.atiebox
15 okt. of 25 nov.
De beloning van de dga
30 nov.
Transitieprocessen in het familiebedrijf NIEUW
6 okt. of 19 nov.
De bv en haar fiscale dimensie
25 nov.
Uitkeren uit een BV na de Flex-wet
9 sept. of 30 sept. of 27 okt.
De commerciële jaarrekening op fiscale grondslagen
5 okt.
Van één bv naar holdingstructuren
29 en 30 okt.
De dga: alle fiscale ins & outs
10 dec.
Van traditioneel kantoor tot ideale klantenpartner
29 sept.
De Flex-BV en Externe Verslaggeving
21 okt.
Vastgoed & fiscaliteit
16 dec.
De MKB onderneming in zwaar weer
14 dec.
Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren NIEUW
18 nov.
De nieuwe VGBA
3 nov.
Verbeter uw audit efficiency met statistische steekproeven NIEUW
22 okt.
De Ondernemersaftrek
2, 9 en 16 dec.
Verdieping financiële planning
Diverse data
De Samenstellingopdracht opnieuw samengesteld
1, 8 en 15 dec.
Verdieping omzetbelasting
12 nov.
De toegevoegde waarde van de accountant
Start sept.
Verkorte opleiding Financieel planner
15 sept. of 14 okt.
Dossiermentoring
3 dec.
Voorkom fouten in de jaarrekening
28 okt.
Een belastingvrije bedrijfsopvolging
14 okt. of 16 dec.
Werkkapitaalbeheer en financiering 28 okt.
Emotiemanagement bij bedrijfsoverdracht in het mkb/familiebedrijf NIEUW
14 dec.
Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement
10 en 11 dec.
Estate planning voor de ondernemer
3 dec.
Werven en selecteren met maximaal resultaat NIEUW
29 sept. of 30 nov.
Externe verslaggeving: vastgoed
30 sept. of 7 dec.
Workshop Werven van nieuwe klanten NIEUW
19 en 20 nov.
Financial Excel 2010 voor accountants
108
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 108
08-05-15 12:10
&
Aanmeldingsformulier
NBA-VRC Opleidingen
Cursus:
Datum:
Prijs: Overnachting: ja / nee *
Cursus:
Datum:
Prijs: Overnachting: ja / nee *
Naam, voorletters:
M/V*
Voornaam:
Privé-adres:
Telefoon privé:
E-mailadres:Mobiel:
Functie:
RA / RC / AA / Geen van deze *
Werkzaam bij:
Adres:
Telefoon zakelijk:
Postcode en plaats:
Factuuradres:
Additionele factuurgegevens:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie pagina’s 110 en 111.
Datum:
Handtekening:
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier kunt u faxen naar: 020 - 301 03 02. U kunt zich ook aanmelden
via www.nbavrc.nl, of dit formulier (zonder postzegel) sturen naar:
NBA-VRC Opleidingen, Antwoordnummer 1618, 1000 WB Amsterdam.
Meer informatie vindt u op www.nbavrc.nl
109
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 109
08-05-15 12:10
Algemene voorwaarden NBA-VRC Opleidingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen
de deelnemer (cursist) en de organisatie waarmee de deelnemer
de (opleidings)overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “Opleider”). De overeenkomst wordt aangegaan met de partij die in
de brochure bij de opleiding is vermeld als organisator. Op de
incompany opleidingen is een andere set voorwaarden (‘Algemene
voorwaarden Incompany’) van toepassing.
Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
en overeenkomsten van Opleider aan/met een deelnemer met betrekking tot het
(doen) verrichten van diensten door Opleider, waaronder begrepen - doch niet
gelimiteerd tot - het verzorgen van opleidingen, seminars, trainingen, workshops, congressen, conferenties, summercourses en mastercourses (hierna
gezamenlijk te noemen ‘opleidingen’) alsmede het ter beschikking stellen van
personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen.
Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Druk- of
typefouten zijn voorbehouden.
Artikel 2. Aanmelding
1. Een deelnemer kan zich aanmelden via de internetsite van Opleider, door te
klikken op de opleiding van zijn of haar keuze, of via het aanmeldingsformulier
afgedrukt in brochures van Opleider en via diverse andere communicatiemiddelen. De brochure of een separaat aanmeldingsformulier kan men bij Opleider
aanvragen. Een deelnemer kan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
per e-mail of per post aan Opleider versturen: voor actuele contactgegevens
dient men de website van Opleider te raadplegen. De overeenkomst tussen de
deelnemer en Opleider komt tot stand door de schriftelijke of elektronische
bevestiging door Opleider aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.
2. Plaatsing op een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de
inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken deelnemer
daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.
3. Aanmelding voor de opleidingen die plaatsvinden in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao of St. Maarten is mogelijk tot één dag voor aanvang van
de opleiding. Indien aanmelding geschiedt binnen 10 werkdagen voorafgaand
aan aanvang van de opleiding dan kan een tijdige ontvangst van het opleidingsmateriaal niet worden gegarandeerd.
4. Voor opleidingen die plaatsvinden in andere dan bovengenoemde landen c.q. gebieden kunnen deelnemers zich aanmelden tot 60 dagen voor aanvang van de opleiding.
5. De deelnemer verbindt zich voor de gehele opleiding.
6. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebeves tiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.
7. Opleider contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q.
de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer
vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten
voldoen (“factuuradres”) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.
8. Opleider behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, indivi duele inschrijvingen te weigeren.
Artikel 3. Prijzen
1. De uitingen in de door Opleider gepubliceerde brochures, folders en andere communicatie uitingen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.
2. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief opleidingsmateriaal en cate-
ring. Overnachtingen zijn inclusief indien dit vermeld staat bij de omschrijving van cursus.
3. Opleider heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande
dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende prijs zal
blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum
wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro, tenzij
anders vermeld.
4. Voor accountants die vallen in categorie Z (leden zonder arbeidsinkomen) zoals bedoeld in de Algemene Contributieverordening (NBA) geldt op schrifte-
lijk verzoek aan Opleider een korting van 30 procent op de opleidingsprijs.
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer de volledige
opleidingsprijs uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn,
doch indien de opleiding binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de opleiding, te (laten) voldoen.
2. De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde
opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Opleider het recht de overeenkomst
niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een
overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de
annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 5.
Artikel 5. Annulering door deelnemer
1. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten ver vangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd.
2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer
dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de
annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het
schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
3. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na het bestellen van de cursus te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen.
4. Indien de deelnemer zijn deelname aan een opleiding schriftelijk annuleert
tussen de zes en vier weken vóór aanvang van de opleiding, is € 75,00 administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte - niet restitueerbare - kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer
minder dan vier weken voor aanvang van de opleiding dan wordt het volledige
opleidingsgeld (100%) in rekening gebracht.
Artikel 6. Annulering c.q. wijziging door NBA-VRC Opleidingen
1. Opleider heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch
niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de
docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin
110
NBA-VRC_Opleidingen CursusBro 240x210 (Apr15) 06.indd 110
08-05-15 12:10
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP Amsterdam
T 020 301 04 05 (cursusinschrijvingen)
T 020 301 03 15 (inhoudelijke informatie)
[email protected]
Inbavrc.nl
Scan de QR-code met de
QR-lezer op uw smartphone.
U komt direct op de site van
NBA-VRC Opleidingen.
NBA-VRC_COVER (Apr15).indd 1
08-05-15 12:09

Vergelijkbare documenten