de besloten vennootschap Business Momentum

Commentaren

Transcriptie

de besloten vennootschap Business Momentum
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer
:
2
Datum
:
24 februari 2011
Gegevens onderneming
:
de besloten vennootschap Business Momentum B.V.,
gevestigd te (3371 NZ) Hardinxveld-Giessendam aan de
Moerbei 16-A..
Faillissementsnummer
:
F10.919
Datum uitspraak
:
30 november 2010
Curator
:
Mr. R.P. de Bruin
Rechter-commissaris
:
Mr. J. Tanger
Activiteiten onderneming
:
het ondersteunen van bedrijven, (semi) overheden en
andere instellingen bij de inzet, keuze, aanschaf en/of
gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
Personeel gemiddeld aantal
:
5
Verslagperiode
:
29 december 2010 tot en met 18 februari 2011
Boedelrekening
:
1585.78.899
(uitgedrukt in fte)
Bestede uren in verslagperiode :
Mr. R.P. de Bruin
Mr. A.I. Mekes
Faillissementsafdeling
7,17 uur
12,42 uur
1,92 uur
2
1.
Inventarisatie
1.1.
Directie en organisatie
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
1.2
Winst en verlies
Zoals vermeld in het eerste verslag heeft curanda in 2007 een netto verlies geleden van
€ 37.849,--. De curator is nog niet in het bezit van de w inst- en verliesrekening over
recentere boekjaren. Het is de curator inmiddels duidelijk gew orden, dat er met betrekking
tot deze jaren ook slechts cijfers in concept bestaan.
De curator heeft w el de beschikking gekregen over een saldibalans met betrekking tot de
boekjaren 2008, 2009 en 2010. Hieruit blijkt dat curanda het boekjaar 2008 heeft
afgesloten met een verlies van € 81.925,75, dat zij in het boekjaar 2009 een verlies heeft
geleden van € 46.550,89 en dat het verlies in 2010 een bedrag van
€ 9.221,35 heeft bedragen.
1.3
Balanstotaal
Per ultimo 2007 bedroeg het balanstotaal van curanda € 51.820,--.
Recenter cijfermateriaal is nog niet in het bezit van de curator. Uit de saldibalans zijn de
balanstotalen niet te herleiden.
1.4
Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
1.5
Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen die in het belang van de boedel dienen te worden opgezegd.
1.6
Huur
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
1.7
Oorzaak faillissement
Zoals reeds vermeld in het eerste faillissementsverslag hield curanda zich bezig met het
ontw ikkelen van nieuw e open source (ERP) softw are van Open Bravo. De afgelopen jaren
is gebleken dat het softw areproduct moeilijk w as door te ontw ikkelen, w aardoor het ook
moeilijk verkoopbaar w as. Curanda bediende slechts enkele klanten.
3
Vanaf 2009 is het softwareproduct door curanda het meest doorontw ikkeld bij haar
(minderheids) aandeelhoudster IBTS, zulks met als doel om het product uiteindelijk
gezamenlijk in de markt te zetten. Met deze ontw ikkeling kon curanda een breakeven
resultaat realiseren en eventuele tekorten w erden door de heer Kramer gefinancierd. De
heer Kramer heeft immer het vertrouw en in de toekomst van het product behouden naar
zijn zeggen moesten daardoor enige aanloopverliezen geaccepteerd w orden.
Nadat eerst één opdrachtgever de overeenkomst met curanda had beëindigd en
vervolgens ook IBTS de samenw erking opzegde, w as de vennootschap echter niet langer
in staat de uit te voeren w erkzaamheden kostendekkend te verrichten. Aangezien zij er
evenmin in slaagde om op korte termijn alternatieve inkomstenbronnen te ontw ikkelen en
op zoek te gaan naar andere opdrachtgevers, zag curanda zich genoodzaakt het eigen
faillissement aan te vragen.
2.
Personeel
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
2.3
Datum ontslagaanzegging
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
3.2
Verkoopopbrengst
N.v.t.
4
3.3
Hoogte hypotheek
N.v.t.
3.4
Boedelbijdrage
N.v.t.
Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
In het eerste faillissementsverslag is vermeld, dat curanda haar kantoorinventaris enige tijd
voor faillissementsdatum heeft verkocht aan Kramer Beheer B.V. De curator heeft de
verkoop paulianeus geoordeeld en vernietigd.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse partijen in de markt benaderd met
het voorstel de inventaris van curanda aan te kopen. Bij de curator hebben zich tw ee
gegadigden gemeld, die bereid w aren een bod te doen op deze inventaris, die beperkt van
omvang w as. De curator heeft de inventaris verkocht aan de heer Kramer, zijnde de
indirect bestuurder van curanda, zulks voor een koopsom van € 1.750,-- excl. BTW. De
bieding van de heer Kramer lag aanmerkelijk hoger dan de bieding van de tw eede
gegadigde.
3.6
Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
Voorraden/Onderhanden werk
3.7
Beschrijving
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
3.8
Verkoopopbrengst
N.v.t.
3.9
Boedelbijdrage
N.v.t.
5
Andere activa
3.10
Beschrijving
N.v.t.
4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
Curanda heeft één vordering van € 15.000,-- excl. BTW op een debiteur, te w eten op
IBTS. De vordering heeft betrekking op de door curanda voor IBTS verrichte
werkzaamheden gedurende de maand oktober 2010.
De curator verkeert met IBTS in overleg over de betaling van deze vordering aan de
boedel.
4.2
Opbrengst
Tot op heden geen.
4.3
Boedelbijdrage
N.v.t.
5.
Bank / Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
Curanda hield een bankrekening aan bij de Rabobank Krimpenerw aard onder
rekeningnummer: 1188.30.538. Deze rekening vertoonde per faillissementsdatum een
creditsaldo van € 1,90. De curator heeft de Rabobank Krimpenerw aard verzocht het
creditsaldo over te maken naar de boelrekening, aan w elk verzoek de bank heeft voldaan.
5.2
Leaseovereenkomsten
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
5.3
Beschrijving zekerheden
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
6
5.4
Separatistenpositie
N.v.t.
5.5
Boedelbijdragen
N.v.t.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
5.7
Reclamerechten
N.v.t.
5.8
Retentierechten
N.v.t.
6.
Doorstart / voortzetten
6.1
Doorstart/voortzetten
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
6.2
Financiële verslaglegging
N.v.t.
6.3
Opbrengst
N.v.t.
7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
De curator beschikt over diverse administratieve bescheiden, maar heeft zich aan de hand
daarvan nog geen oordeel gevormd over de vraag of de boekhouding tot op
faillissementsdatum naar behoren is gevoerd. Uit de beschikbare saldibalansen kunnen in
beperkte mate de rechten en verplichtingen van de vennootschap w orden gekend, maar
specificaties van de diverse posten zijn niet in het bezit van de curator.
7
Gezien de ontstane betalingsachterstand is het administratiekantoor (vooralsnog) niet
bereid de gevraagde aanvullende administratie te verstrekken.
7.2
7.3
Depot jaarrekeningen
2009:
niet opgemaakt;
2008:
29 januari 2010 (voorlopige jaarrekening);
2007:
30 maart 2009;
2006:
niet gedeponeerd;
2005:
4 april 2006.
Goedkeurende Verklaring Accountant
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste verslag.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
Hierover heeft de curator zich nog geen oordeel gevormd.
7.6
Paulianeus handelen
Behoudens de verkoop van de inventaris aan Kramer Beheer B.V., die door de curator is
vernietigd, zijn er op dit moment door de curator (nog) geen overige paulianeuze
transacties geconstateerd.
8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
Tot op heden geen.
8.2
Preferente vordering van de fiscus
Tot op heden heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 28.704,00.
8.3
Preferente vordering van het UWV
Tot op heden geen.
8
8.4
Andere preferente crediteuren
Tot op heden geen.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
13
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden hebben de concurrente crediteuren vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 302.301,22.
Daarvan is een bedrag ter hoogte van € 250.928,34 een vordering van Kramer Beheer
B.V. en heeft een bedrag van € 40.780,24 betrekking op de door de verhuurder van het
bedrijfspand gevorderde schadevergoeding, bestaande uit het totaal van de verschuldigde
huurpenningen tot het einde van de overeengekomen huurperiode (2012).
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen de concurrente crediteuren geen uitkering op hun vordering
verkrijgen.
9.
Overig
9.1
Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen binnen een
termijn van 15 maanden.
9.2
Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op de incasso van de vordering op IBTS.
Vervolgens zal de curator nader onderzoek verrichten in de (nog te verkrijgen)
administratie en een oordeel vormen over het gevoerde beleid en over eventuele
paulianeuze transacties. Tenslotte zal de curator zich in de komende verslagperiode
bezighouden met de w erkzaamheden zoals hieronder nader genoemd onder 9.5.
9.3
Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal w orden ingediend uiterlijk op 30 mei 2011.
9.4
Boedelactief
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 2.084,40.
9
9.5
Nog te verrichten werkzaamheden
-
verificatie vorderingen van crediteuren;
-
incasseren vordering IBTS;
-
onderzoek administratie;
-
onderzoek paulianeus handelen;
-
onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Gouda, 24 februari 2011
R.P. de Bruin, curator

Vergelijkbare documenten

Verslag 3 - La Gro Advocaten

Verslag 3 - La Gro Advocaten de besloten vennootschap Business Momentum B.V., gevestigd te (3371 NZ) Hardinxveld-Giessendam aan de Moerbei 16-A..

Nadere informatie