Arbeidsmarktinformatie juweliers

Commentaren

Transcriptie

Arbeidsmarktinformatie juweliers
1. JUWELIERS
1.1.
Samenvatting en conclusies
De belangrijkste ontwikkelingen in de branche en op de arbeidsmarkt zijn als volgt samen te vatten 1.
De dalende omzet is reeds in 2008 ingezet en is door de economische crisis nog verder afgenomen met ruim 8%
in 2009.
De juwelier zou hierop moeten inspelen en zijn commerciële kansen moeten pakken. Hierbij valt te denken
aan kiezen voor een specifieke doelgroep, winkel en collectie aanpassen aan de behoefte van de consument
(rebranding van de winkel, atelier in ere herstellen), op zoek gaan naar nieuwe verkoopkanalen (webwinkels),
maar ook de benadering van de consument aanpassen. Ook kan het op de juiste manier „sturen op cijfers‟ met
aandacht voor omloopsnelheid het resultaat toch positief beïnvloeden.
De consument weet reeds veel via internet. Dit vraagt vakdeskundige verkopers.
De juweliers hebben dan ook vooral behoefte aan goed geschoolde verkoopmedewerkers.
De gediplomeerde uitstroom in de juweliersopleiding (bol) is vooralsnog onvoldoende om aan deze vraag uit
het bedrijfsleven te voldoen. De nu enkele jaren geleden gestarte duale bol/bbl gaat zijn vruchten afwerpen.
De juweliersopleidingen worden wat meer gedecentraliseerd. De eerste start is gemaakt met een tweede
locatie in Rotterdam.
1.2.
Branche
Tot de juweliersbranche worden bedrijven gerekend waarvan de omzet voor tenminste 50% bestaat uit de verkoop
van gouden, zilveren en diamanten voorwerpen en/of uurwerken. De ondernemingen hebben als hoofdactiviteit het
verkopen van sieraden en horloges. Een aantal van deze ondernemingen heeft als nevenactiviteit het herstel van
sieraden en het vervaardigen van nieuw werk in zilver of goud. De meeste juweliers besteden de reparatie van
sieraden en horloges uit. Er is nog maar een klein aantal juweliers dat nog mechanische klokken verkoopt. De
reparatie van klokken gaat meestal naar ateliers die daarin gespecialiseerd zijn.
Aantal ondernemingen
De juweliersbranche bestaat uit 1495 ondernemingen (in 2007) en zit in een dalende lijn, gezien vanaf 2005. De
meeste bedrijven tellen één vestiging. Zo'n 5% van de bedrijven heeft meerdere vestigingen. In deze
ondernemingen zijn 6200 personen werkzaam (2008).
Bedrijfsomvang
Zoals in figuur 1 is te zien, varieert de bedrijfsomvang van juweliersbedrijven nogal. Maar de zelfstandigen zonder
personeel (28 %) en ondernemingen met twee werkzame personen (24 %) vormen samen de meerderheid van de
branche.
1
De branchegegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit onderzoek van EIM van 2008.
1
Figuur 1
Bedrijfsomvang aantal werkzame personen in % aantal
juweliersbedrijven
4%
13%
1 werkzame persoon
28%
2 werkzame personen
3 t/m 5 werkzame
personen
6 t/m 10 werkzame
personen
11 en meer werkzame
personen
31%
24%
Bron: EIM (2008)
Omzet
De omzet van de juweliersbranche komt voor het grootste deel voort uit de verkoop van sieraden en uurwerken (zie
figuur 2).
Figuur 2
Gemiddelde omzetsamenstelling
7%
3%
5%
verkoop van zelf vervaardigde
edelmetalen voorwerpen
verkoop van sieraden
5%
2%
verkoop van kleine uurwerken:
horloges
verkoop van grote uurwerken:
klokken
verkoop van overige artikelen
51%
reparatieomzet uurwerken
27%
reparatieomzet sieraden
Bron: EIM (2008)
2
Door de conjunctuurgevoeligheid van de juweliersbranche komt de economische crisis harder aan dan in de totale
(non-food) detailhandel (zie figuur 3). De consument maakt onderscheid in producten die in het dagelijks leven
noodzakelijk zijn en producten waarvan de aankoop makkelijk geschrapt of uitgesteld kan worden. Branches in de
detailhandel die het vaak van de laatste paar maanden van het jaar moeten hebben, zoals Juwelier, realiseerden
eind 2009 geen omzetgroei. Juwelier zetten in december 2009 duidelijk minder om dan in december 2008. De
juweliers noteerden een omzetverlies van 10%. Normaliter halen juweliers ongeveer 20% van hun omzet uit de
laatste twee maanden van het jaar. Over heel 2009 boekten juweliers ruim 8% minder omzet. Het omzetverlies in
de totale detailhandel bedroeg bijna 5%.
Figuur 3
Omzetontwikkeling juweliers en non-food
120
115
Indexcijfers
110
juweliers
105
winkels in
non-food
artikelen
100
95
90
2005
2006
2007
2008
2009
Jaartal
Bron: CBS (2010) (indexcijfers omzetomzetontwikkeling, 2005 = 100)
In 2008 was de omzetdaling van juweliers een stuk kleiner (1,8%). In 2007 was nog sprake van een toename van 3%2.
In tijden van economische onzekerheid neemt de belangstelling voor de goudmarkt toe; de goudprijzen zijn sinds
2001 aan het stijgen3. Ondanks de steeds hogere goudprijzen verandert het bestedingspatroon niet, maar wordt de
consument wel voorzichtiger. Het effect van een hoge goudprijs is ook dat er meer zilveren sieraden worden
gekocht door de consumenten, maar ook de zilverprijs blijft doorstijgen.
2
3
HBD, (2010) www.hbd.nl/ branche juweliers/feiten & cijfers
Rabobank, 2010 www.rabobank.nl/ bedrijven/mkb feiten & cijfers/ branche detailhandel non-food/juweliers
3
Uit figuur 4 blijkt dat december de absolute topmaand blijft voor de totale branche van juweliers (gratificatie).
Ook in mei laat de omzet een piek zien (vakantiegeld). In de belangrijke decembermaand van 2009 was de omzet
15% lager dan in dezelfde maand van 2008. Voor het eerst sinds 2003 daalde in 2009 de decemberomzet 4.
Figuur 4 Omzetontwikkeling 2007-2009
Omzetontwikkeling juweliers
150
140
Indexcijfers
130
2007
120
2008
110
2009
100
90
80
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
Kwartaal
Bron: CBS (2010) (indexcijfers omzetontwikkeling, 2005 = 100)
4e kwartaal
Brancheontwikkelingen
Samenwerking
De juweliersbranche zoekt ook steeds meer de samenwerking in ketenvorming. Het merendeel van de juweliers
(88%) opereert als ongebonden zelfstandige. Volgens de brancheorganisatie is dit het gevolg van de grote rol die
het vertrouwen tussen de klant en de juwelier speelt. Hierdoor is de persoon van de juwelier van groot belang. Een
beperkt aantal winkels is aangesloten bij een inkooporganisatie (3%) en 9% maakt als filiaal of franchiseorganisatie
deel uit van een keten5. Overigens is wel een groot aantal juweliers (ongeveer 750) lid van de brancheorganisatie
NJU (Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche). Er zijn tot op heden geen samenwerkingsverbanden
aangegaan met juweliers(-ketens) in de ons omringende landen. De bijouteriemarkt werkt meer
grensoverschrijdend.
De juweliersbranche zoekt wel samenwerking in ketendigitalisering. De inkoop bij de juwelier is voorzichtiger
geworden. De voorraad moet kleiner en de bestelsnelheid moet groter zijn. De importeurs spelen hier al steeds
beter op in. Er wordt steeds beter gekeken naar de kredietwaardigheid van individuele bedrijven. Met het project
„digitale samenwerking in de sieraden en horlogebranche‟ spelen de Federatie Goud Zilver (FGZ), het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en TNO in op deze behoefte. Het doel is “het bereiken van tijd- en geld
besparing door het berichtenverkeer tussen groot- en detailhandel meer te digitaliseren en door standaardisering
4
5
HBD, (2010) www.hbd.nl/ branche juweliers / feiten & cijfers
HBD, (2010) www.hbd.nl/ branche juweliers / feiten & cijfers
4
beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan efficiënter voorraadbeheer, een hogere omloopsnelheid en beter
inspelen op trends worden bereikt”6. Het project bevindt zich in de pilotfase.
Webwinkel
In 2008 beschikte bijna 75% van de bedrijven over een eigen website. Hoewel er geen nieuwe cijfers beschikbaar
zijn voor de juweliersbranche afzonderlijk, is aannemelijk dat dit percentage nu hoger is. De website wordt
gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over het bedrijf, informatie over product/dienst,
klantenservice en voor online verkoop (betalen en bezorgen). De online verkoop lag in 2008 op ongeveer 31% van de
bedrijven met een eigen website. Dit percentage ligt waarschijnlijk op dit moment iets hoger.
De jongere consument tot 40 jaar met een modaal inkomen of hoger doet inmiddels bijna de helft van de nietdagelijkse boodschappen via internet. Dat is een stijging van 15% ten opzichte van een jaar geleden7. De juweliers
vinden het lastig zich goed via internet te profileren of besteden hieraan onvoldoende aandacht. Er zijn bedrijven
die websites bouwen en onderhouden voor juweliers.
Op dit moment is er een brancheplatform in ontwikkeling waar juweliers simpel een eigen website kunnen
realiseren tegen geringe kosten en waarvan het assortimentaanbod en de uitlevering in samenwerking met en door
aangesloten groothandels wordt uitgevoerd.
Door de grote hoeveelheid informatie op internet weet de consument veel over producten en prijzen en is hij/zij
goed voorbereid. Gevolg is dat de consument reeds weet wat hij wil. Dit betekent voor juweliers dat zij steeds
meer optreden als verkoper in plaats van adviseur. Daarnaast is het van belang dat de juwelier zijn vakkennis
doorontwikkelt. Naast het volgen van een opleiding is de portal GZU-online8 een voorbeeld om kennis bij te houden
en te ontwikkelen. Het gaat meer en meer om service en vriendelijkheid, beleving en uitstraling. Kwaliteit is een
vanzelfsprekendheid geworden. Maar wanneer dit niet in orde is, komt de consument niet terug9. Er worden steeds
meer artikelen ter reparatie aangeboden die men via internet voor een „lagere‟ prijs heeft aangeschaft. Het blijkt
dat dit met name binnen de „garantieperiode‟ nogal eens voor problemen zorgt, aangezien de klant zijn artikel niet
bij de(zelfde) winkel heeft gekocht.
Beleving
De eenduidige juweliersklant verdwijnt, elke groep
heeft behoefte aan een andere uitstraling en
benadering. Dit vraagt de juweliers een keuze te maken
voor een specifieke doelgroep (trendy of luxezaak).
Enkele juweliers experimenteren de laatste jaren met
de inrichting van de winkel om zodoende een
onderscheidend karakter uit te dragen, met de juiste
„look‟ en „feel‟. Bij deze bedrijven staat de klant nog
centraal en is het servicegericht zijn de kracht van de
onderneming. Bedrijven waar de snelle verkoop
centraal staat, zien dat hun omzet onder druk komt te
staan. De oorzaak is dat veel van de artikelen via
internet makkelijk, veilig en vaak goedkoper kunnen
worden aangeschaft. Hun laagdrempelig zijn heeft
bijna geen meerwaarde meer. De kleinere juweliers
worstelen met een te breed assortiment en een rebranding is vanwege grote investeringen een groot probleem.
Ook in deze branche is er een toenemende vergrijzing. Er ontstaat langzaam een overnamegolf onder
juweliersondernemers.
Een algemene tendens onder consument is dat zij behoefte hebben aan beleving en een authentiek verhaal. Zij
zien graag hoe de producten tot stand komen. Werd in het recente verleden het atelier vaak als verloren ruimte
gezien, nu wordt het ambacht weer meer in de ´etalage´gezet. Juwelier met eigen atelier is weer een
verkoopargument geworden. Veel parttime goudsmeden en uurwerkmakers bezetten deze ateliers voor een dagdeel
of voor enkele dagen.
6
Edelmetaal (april 2010)
Edelmetaal (jan./feb. 2010) pagina 46- 47
8
Edelmetaal (okt. 2009)
9
Edelmetaal (2009). Themanummer e-commerce (pag. 13-39). Edelmetaal, Voorburg.
7
5
Juweliers verkopen de mooiste collecties op horlogegebied, maar lijken de after-salesaspecten nog niet serieus te
nemen. Het verkrijgen van merkonderdelen wordt steeds moeilijker. Goed geauditeerde ateliers en kundige
horlogemakers blijven verstoken van (revisie-)onderdelen.
Productbeveiliging
De veiligheid voor eigen personeel en klanten is steeds beter gewaarborgd. Werd een sluizensysteem eerst als een
extra barrière gezien, dit is nu veranderd in een kwaliteitskenmerk voor de betere juwelier. Opleiden van
leerlingen, stagiairs, werknemers met het oog op de veiligheid is algemeen gebruik geworden.
Vanuit de overheid is de landelijke regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) gestart. Hierbij krijgen kleine
bedrijven gedeeltelijke onkostenvergoeding voor het beveiligen van hun bedrijf10.
Vooralsnog heeft hierbij de nadruk vooral gelegen op de beveiliging van de winkel. De branche is echter al geruime
tijd aan het nadenken over beveiliging van het product zelf, voornamelijk horloges en sieraden uit het hoge(re)
prijssegment met behulp van micro-dottechnologie en dna-code. Door de steeds geavanceerde technieken om
(kleur-)stenen op te waarderen is het steeds meer van belang dat de determinatie gebeurt door een specialist met
de benodigde apparatuur. Determineren met alleen gebruikmaking van de loep is onvoldoende.
De beveiligingscommissie van de Federatie Goud & Zilver geeft een tweemaandelijkse nieuwsbrief uit met tips. Zij
hebben een e-mailwaarschuwingssysteem en een register van vermiste horloges.
10
Edelmetaal, nov. 2009
6
1.3.
Arbeidsmarktsituatie
Werkgelegenheid
Volgens het EIM-onderzoek (2008) waren er in 2007 ongeveer 5.945 personen werkzaam in de juweliersbranche. Dit
kwam neer op ongeveer 5.900 banen. Het aantal banen is in de jaren daarna iets gegroeid, maar daalde na 2009. In
2010 bedroeg het totaal aantal banen in de branche 5.800. Parttime werk (tussen 16 en 32 uur per week) komt het
meest voor in deze branche (51%). Ongeveer 26% van het personeel kan aangemerkt worden als "Hulpkrachten" met
een baanomvang van minder dan 16 uur per week. Het percentage fulltimebanen ligt op ongeveer 23%.
Tabel 1 Baanomvang in juweliersbranche 2010
(exlusief ondernemers, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten)
Aantal banen in 2010
38 uur of meer per week
32 tot 38 uur per week
24 tot 32 uur per week
16 tot 24 uur per week
minder dan 16 uur per week
Bron: HBD (2011)
5.800
23%
9%
18%
24%
26%
Veel voorkomende functies
De grootste groep werkzame personen (40%) is werkzaam in de functie van verkoopmedewerker. 44% van alle
werkzame personen is in een juweliersfunctie werkzaam: aspirant-juwelier, juwelier, juwelier-bedrijfsleider,
juwelier-ondernemer (in totaal ruim 2.600 personen).
Man-vrouwverhouding
De man-vrouwverhouding in de juweliersbranche is voor de ondernemers 50%-50% en voor de werknemers 20%-80%.
Dit betekent dat er in deze branche beduidend meer vrouwen werkzaam zijn dan in de totale detailhandel 11.
Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is nog steeds een issue, want het aandeel oudere ondernemers is nog aanzienlijk. In 2008 was 40%
van de ondernemers 50 jaar en ouder12. Overname is niet makkelijk voor jonge ondernemers, vanwege het
aanzienlijke geïnvesteerde kapitaal. Een radicale uitverkoop biedt een mogelijkheid voor de startende opvolger. In
2008 werd 44% van de nieuwe bedrijven overgenomen van hetzij familie, hetzij een vroegere werkgever of een
andere partij13. Als gevolg van de huidige economische crisis is het voor starters voorlopig erg moeilijk om zonder
eigen vermogen een juweliersbedrijf te starten met bankkrediet.
11
12
13
HBD (2010): www.hbd.nl/ branche juweliers / feiten & cijfers
HBD, (2008) www.hbd.nl/ branche juweliers / feiten & cijfers
EIM, 2008
7
Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw in de juweliersbranche (figuur 5) verschilt van aanpalende branches als de uurwerktechniek en
de goud- en zilversmeden. In de juweliersbranche werken namelijk relatief meer jongere werknemers (18 t/m 34
jaar), vooral als verkoopmedewerker. Als de leeftijdsopbouw echter wordt vergeleken met die van de (alle)
werkzame personen in Nederland wordt duidelijk dat het percentage juweliers tot en met 34 jaar 18% lager ligt.
Men ziet dat het percentage werkzame personen tot en met 44 jaar in de juweliersbranche lager ligt dan in de
totale groep werkzame personen. Daarentegen is het percentage werkzame personen tussen de 45 en 65-plus in de
juweliersbranche groter dan dat in de totale groep werkzame personen in Nederland.
Figuur 5
Leeftijdsopbouw werkzame personen juweliers
35%
31%
30%
25%
25%
% werkzame personen
25%
23%
21%
21%
20%
15%
14%
15%
10%
Leeftijdsopbouw
werkzame personen in
Nederland (CBS 2011)
Leeftijdsopbouw
werkzame personen
juweliers
10%
8%
7%
5%
0%
t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder
Bron: EIM (2008), CBS (2011)
Arbeidsmarktperspectief
Uit de vacaturepeiling door EIM in september 2007 bleek er een grote behoefte te zijn aan verkoopmedewerkers
juwelier. Een kleine 10% van de juwelierszaken had één of meerdere vacatures. In juni 2009 heeft de SVGB een
vacaturepeiling gedaan, waaruit een sterke daling bleek. Deze is hoofdzakelijk te verklaren door de recessie.
Tijdens de metingen van november 2009 is het aantal alweer gestegen en de metingen van februari en juni 2010
geven geen grote veranderingen. Het is echter wel opvallend dat het aantal vacatures in juni 2011 aanzienlijk is
gestegen. Dit is vooralsnog moeilijk te verklaren en er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over een
mogelijke trend. Wel is te zien dat de meeste vacatures te vinden zijn bij de juweliers in het lagere segment, waar
over het algemeen meer verloop is.
Tabel 2 Vacaturepeiling in juweliersbranche
Juweliers
November 2009
Aantal vacatures
41
Bron: SVGB (2009, 2010, 2011)
Februari 2010
43
Juni 2010
41
Juni 2011
66
De vacatures zijn uit vakbladen en op internet bij individuele bedrijven en op vacaturewebsites geïnventariseerd.
De vacatureaantallen geven een indicatie van het aantal vacatures in de branche en de ontwikkeling daarvan in de
afgelopen twaalf maanden. Het werkelijke aantal vacatures ligt waarschijnlijk iets hoger.
8
Verwachting voor de komende jaren
Binnen de juweliersbranche is er een structurele behoefte aan verkoopmedewerkers met vakkennis. 40% van de
instroom komt van buiten de branche en is (nog) niet opgeleid14. Vakschool Schoonhoven heeft voor deze groep een
deeltijd-bol opleiding ontwikkeld, waarin zij vakkennis kunnen opdoen.
Het verloop (in- en uitstroom) in de branche zit met name in de functie van verkoopmedewerker. De verklaring
hiervoor is het relatief lage salaris in vergelijking met verkoopmedewerkers in andere detailhandelbranches15. Op
de middellange termijn is er behoefte aan nieuwe juweliers (vervangingsvraag). Een grote groep juweliers gaat de
komende jaren met pensioen en moet vervangen worden.
14
15
EIM, 2008
SZW (2007): http://cao.szw.nl/
9
1.4.
Onderwijsinformatie
Eén landelijke vakschool
Binnen de juweliersbranche worden momenteel twee opleidingen verzorgd waarin de nieuwe leerlingen kunnen
instromen. In de huidige kwalificatiestructuur is de kwalificatie Juweliersbedrijf opgenomen met als
diplomeringsmogelijkheden:
het diploma Medewerker Juwelier, mbo-niveau 3
het diploma Juwelier, mbo-niveau 4
Alle genoemde opleidingen worden aangeboden bij de Vakschool Schoonhoven, onderdeel van ROC Zadkine. Deze
vakschool verzorgt ook deeltijdopleidingen en cursussen.
Overzicht gevulde bpv-plaatsen en leerbedrijven
In onderstaand schema ziet u een overzicht van het aantal gevulde leerbedrijven per CWI-regio. Er is een
opsplitsing gemaakt naar gevulde leerbedrijven in eerste en tweede stageperiode en het totaal aantal
leerbedrijven.
Figuur 6
Legenda
Gevulde
leerbedrijven
tijdens 1e stage
(BOL+BBL)
Gevulde
leerbedrijven
tijdens 2e stage
(BOL+BBL)
Leerbedrijven
Bron: SVGB (2011)
Er zijn voldoende leerbedrijven voor juweliers, zelfs in het buitenland is een leerbedrijf actief. Een overzicht met
het aantal leerbedrijven staat in de bijlage aan het eind van dit hoofdstuk. Er is zelfs sprake van een behoorlijk
overschot. Dit heeft vooral te maken met het geringe aantal leerlingen voor de opleidingen. Daarnaast zijn de
bedrijven zich steeds meer bewust van hun opleidingstaken en willen zij daarin investeren. De afgelopen jaren is
het aantal leerbedrijven dan ook fors gegroeid.
Er zijn relatief veel leerbedrijven erkend in de regio‟s Middenwest en Zuidwest. Dit heeft voor een deel te maken
met het feit dat veel voltijd bol-leerlingen in deze regio‟s op kamers wonen rondom de locatie van de opleiding. Zij
zoeken het liefst een bedrijf in de buurt. De leerlingen van de deeltijd bol opleiding kiezen een stage plaats in de
buurt van de woonplaats waar zij oorspronkelijk vandaan komen.
Wanneer er minder leerbedrijven dan leerlingen zijn in een regio, is dat op drie manieren ondervangen. Ten eerste
hebben sommige leerbedrijven meerdere praktijkopleiders en ook meer leerplaatsen. Ten tweede kunnen veel
leerlingen in aangrenzende regio‟s of in de regio van de oorspronkelijke woonplaats terecht. Ten derde kunnen
leerlingen zelf een bedrijf uitzoeken dat vervolgens, als het aan de erkenningscriteria voldoet, wordt erkend.
10
Leerlingaantallen
Ten opzichte van het schooljaar (2008/2009) met 82 leerlingen is het aantal leerlingen in het schooljaar 2009/2010
met 6 leerlingen gedaald naar 76. In 2010/2011 is het aantal verder gedaald van 76 naar 68 leerlingen.
De deeltijd bol-opleiding is nog steeds een succes wat te verklaren is door de grote behoefte van de ondernemers
om hun personeel kort en flexibel op te leiden naast hun werk in de winkel (bbl-opleidingstructuur). Het verder
opleiden van eigen personeel wordt als een goede bijdrage gezien om zich staande te houden ten opzichte het
grootwinkelbedrijf en de bijouteriesector. De opleiding levert een diploma op, is flexibel en afgestemd op de
werksituatie en het CFI geeft hiervoor ook een stimuleringssubsidie. Via de Nederlandse Juweliers- en
Uurwerkenbranche (NJU) kan de scholing van medewerkers voor 80 % gesubsidieerd worden, 40 % uit het Sociaal
Fonds Detailhandel en 40 % uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) via het HBD. Ook loondervingkosten worden door
het Sociaal Fonds vergoed.
De nieuwe voltijd-bolopleiding Medewerker Juwelier op niveau 3 trekt dit jaar drie nieuwe leerlingen aan. De vraag
is dan ook wat de arbeidsmarktrelevantie is van deze opleiding en of de gekozen leerweg aansluit bij de behoefte
in de branche en aantrekkingskracht heeft voor potentiële leerlingen.
Gediplomeerden
De oude opleidingstitels zijn Juwelier/Ondernemer en Aspirant Juwelier, de nieuwe titels zijn Juwelier en
Medewerker Juwelier. De oude opleiding Aspirant Juwelier op niveau 2 wordt niet meer aangeboden en is aflopend.
De nieuwe kwalificatie, Medewerker Juwelier, heeft in 2010 voor het eerst een gediplomeerde uitstroom. In 2010
hebben zeven deelnemers deze kwalificatie behaald. Daarnaast zijn er twee deelnemers uitgestroomd met het
diploma Juwelier/Ondernemer en negen deelnemers met het diploma Juwelier (zie figuur 7).
Figuur 7
Gediplomeerde uitstroom opleiding juwelier
2010
9
2009
2
3
2008
7
5
6
Aspirant Juwelier
jaar
4
Juwelier
2007
1
1
3
Juwelier/Ondernemer
Medewerker Juwelier
2006
3
2005
2
7
9
0
5
10
aantal gediplomeerden
15
20
Bron: DUO (2011)
Kenmerken leerlingenpopulatie
De helft van de leerlingen die de opleiding Juwelier volgt, heeft een vooropleiding vmbo theoretische leerweg.
Daarnaast heeft de opleiding met 19 % relatief veel leerlingen met havo als vooropleiding in vergelijking met
andere mbo-opleidingen.
11
Figuur 8
Vooropleiding leerlingen juweliers 2010-2011
3%
4%
19%
Lager onderwijs
VMBO TL
VMBO excl. TL
HAVO
VWO
MBO
Hoger onderwijs
37%
3%
19%
15%
Bron: DUO (2011)
De leeftijd van de leerlingen in de opleiding juwelier is in vergelijking met andere bol-opleidingen relatief hoog.
34% is in de leeftijdscategorie 16-19 jaar. De grootste groep heeft een leeftijd van 20-24 jaar (54%) en zo‟n 12% is
ouder dan 25 jaar.
Figuur 9
Leeftijdsopbouw opleiding juwelier 2010-2011
3%
9%
34%
16-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
35-39 jaar
54%
Bron: DUO (2011)
12
Bijlagen hoofdstuk juweliers
Tabel 1: Aantal leerlingen juweliers schooljaar 2010/2011 uitgesplitst naar CWI-district
Juwelier
(10297)
Juweliersbedrijf
(medewerker
juwelier)
(92810)
Niveau 3 (BOL
Deeltijd)
Juwelier/Ondernemer
(10293)
Juweliersbedrijf
(juwelier)
(92820)
Juweliersbedrijf
(juwelier)
(92820)
Niveau 4 (BOL Voltijd)
Niveau 4 (BOL
Deeltijd)
17
1
Totaal
Middenwest
9
27
Noord
1
Noordwest
4
3
2
9
Oost
7
3
1
11
Zuidoost
2
1
1
4
Zuidwest
6
10
1
Totaal
29
Bron: DUO-CFI (2011)
16
34
5
68
Tabel 2 Ontwikkeling leerlingaantallen juweliers 2003-2009
Jaar
Aantal leerlingen
03-04
73
04-05
42
05-06
50
06-07
72
07-08
61
08-09
82
09-10
76
10-10
68
Bron: DUO-CFI (2004-2011)
Tabel 3: Aantal leerbedrijven juweliers schooljaar 2010/2011 uitgesplitst naar CWI-district
Medewerker juwelier
(92810)
Juwelier
(92820)
Niveau 3
Niveau 4
Middenwest
43
40
Noord
12
9
Noordwest
29
34
Oost
35
30
Zuidoost
29
28
Zuidwest
34
34
Buitenland
Totaal
1
182
176
Bron: SVGB (2011)
13
Bronverwijzingen
Onderzoeksrapporten

EIM (2008). Structuuronderzoek Juweliers 2008. EIM, Zoetermeer.

HBD (2005). Ervaringen uit het verleden zijn (g)een garantie voor de toekomst. HBD, Den Haag.

ABN AMRO sector Research (2008). Brancherapport Visie op retail (pag. 23-24). ABN AMRO, Amsterdam.

TNO Defensie en Veiligheid in opdracht van Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2008). Productbeveiliging
Juweliersbranche. TNO, Den Haag.
Vakbladen

Edelmetaal (2009). Themanummer e-commerce (pag. 13-39).
Internet





www.hbd.nl/ branche juweliers / feiten & cijfers
www.rabobank.nl/ bedrijven/ advies / cijfers en trends/ branches/ detailhandel non-food / juweliers
www.abnamro.nl/ retail
http://cao.szw.nl/
www.cbs.nl
14