Managementreview / Energie auditverslag

Commentaren

Transcriptie

Managementreview / Energie auditverslag
Managementreview / Energie auditverslag /
Emissie inventaris 2014
CO2 Prestatieladder ToekomstGroep
Werkmaatschappijen:
ToekomstBouw
Andijk, juni 2015
ToekomstGlas
Auteurs:
ToekomstSchilders
J.P. Konijn
ToekomstService
N. Hartog
Service Glasherstel
Geaccordeerd door:
InterToekomst
Directie ToekomstGroep
Pagina 1 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Verantwoording
Titel:
CO2 prestatieladder ToekomstGroep
Subtitel:
Management Review 2014
Revisie:
003
Datum:
17-6-2015
Auteur(s):
N. Hartog
E-mailadres:
[email protected]
Gecontroleerd door:
R.G. Kaarsemaker
Paraaf gecontroleerd:
Goedgekeurd:
J.P. Konijn
Paraaf goedgekeurd:
Naam en adres:
Pagina 2 van 19
ToekomstGroep
Gedeputeerde Laanweg 47
1619 PB Andijk
Postbus 4
1619 ZG Andijk
T 0228594900
www.toekomstgroep.nl
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Inhoud
Managementreview 2014 .............................................................................................................. 1
CO2 Prestatieladder ToekomstGroep .............................................................................................. 1
Werkmaatschappijen: .................................................................................................................... 1
Verantwoording ............................................................................................................................ 2
Titel:
CO2 prestatieladder ToekomstGroep ................................................................................ 2
Subtitel: Management Review 2014 ........................................................................................... 2
Revisie:
003.............................................................................................................................. 2
Datum:
17-6-2015 .................................................................................................................... 2
Auteur(s): N. Hartog ................................................................................................................. 2
1. INLEIDING ............................................................................................................................. 4
1.1
Waarom dit rapport ....................................................................................................... 4
1.2
Betrokkenen .................................................................................................................. 4
2. CO2 – FOOTPRINT 2014 ......................................................................................................... 5
2.1 GRENZEN ............................................................................................................................ 5
2.1.1 Scopes .......................................................................................................................... 5
2.1.2 Organizational boundaries: ............................................................................................ 6
2.1.3 Rapportageperiode ........................................................................................................ 7
2.1.4 Berekeningsmethodiek en conversiefactoren................................................................... 7
3. Basisjaar ................................................................................................................................... 8
3.1
Referentiejaar ................................................................................................................ 8
3.2
Referentiejaar gegevens ................................................................................................ 8
4. CO2 emissie in 2014.................................................................................................................. 9
4.1 Directe en indirecte emissie 2014 ......................................................................................... 9
4.2 Energieverbruik in kantoren ................................................................................................. 9
5. Voortgang reductie CO2 emissie in 2014 .................................................................................. 10
5.1 Voortgang ......................................................................................................................... 10
5.2.1. Scope 1 emissie:..................................................................................................... 10
5.1.2
Scope 2 emissie:..................................................................................................... 11
5.2
Reductiedoelstellingen CO2 .......................................................................................... 11
6. Aanpak en actuele maatregelen ............................................................................................... 18
6.1
Algemeen .................................................................................................................... 18
6.2
Maatregelen in bedrijfsvoering ..................................................................................... 18
6.3 Maatregelen in de nabije toekomst ..................................................................................... 18
6.4 Bijdrage van medewerkers ................................................................................................. 19
Pagina 3 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
1.
INLEIDING
1.1
Waarom dit rapport
Dit verslag gaat over het jaar 2014 en betreft de CO2 reductie doelstellingen en maatregelen.
Het verslag wordt vergeleken met het referentiejaar 2013.
Het opstellen van de emissie inventaris maakt deel uit van de rapporten die benodigd zijn om het
CO2 certificaat trede 1, 2 en 3 te behalen. ToekomstGroep laat daarin zien dat zij zich inspant om
CO2 te reduceren binnen alle werkmaatschappijen.
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) maakt deel uit van onze bedrijfsstrategie; we
doen dit niet alleen voor het bedrijf of onze klanten, maar ook met het oog op de omgeving en
voor het milieu.
Wij spannen ons in om het bewustzijn voor energie- en brandstofverbruik onder de medewerkers te
vergroten en ze daarmee onderdeel te laten zijn van de verlaging van onze CO2 footprint. We doen
dit om de medewerkers en alle inleners te betrekken in de genomen maatregelen om de CO2
uitstoot te verminderen.
1.2
Betrokkenen
Bij het tot stand komen van dit rapport zijn betrokken:
Jan Piet Konijn (directeur)
Rob Kaarsemaker (controller)
Nelleke Hartog (KAM manager)
Sjaak Lemmens (NCK, extern adviseur en auditor)
Pagina 4 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
2.
CO2 – FOOTPRINT 2014
2.1 GRENZEN
2.1.1 Scopes
Dit rapport heeft betrekking op scope 1 en 2, of trede 1, 2 en 3 van de CO2 prestatieladder, zoals
omschreven door SKAO. Dit is voldoende voor het behalen van niveau 3 van de CO2
prestatieladder.
Scope 1 betreft de directe emissies: Brandstofverbruik voor verwarming, uitstoot van het eigen
wagenpark en airconditioning koeling
Scope 2 betreft indirecte emissies: emissie ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en uitstoot
van zakelijk kilometers in privé auto’s.
De emissie vliegverkeer is niet op ons bedrijf van toepassing.
Pagina 5 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
2.1.2 Organizational boundaries:
De CO2 footprint heeft betrekking op de bedrijven en bedrijfslocaties van ToekomstGroep:





Het energieverbruik van eigen en gehuurde panden
Het energieverbruik op de projecten
Brandstoffen t.b.v. materieel zoals heftrucks, kranen, verreikers e.d.
Eigen vervoer met bedrijfsbussen
Brandstoffen ten behoeve van auto’s en bestelwagens, zowel eigendom als lease
ToekomstGroep is opgericht in 1965 en is 100% eigendom van ToekomstGroep B.V.
Onder ToekomstGroep vallen de volgende bedrijven:





De ToekomstBouw B.V., handelsnaam ToekomstBouw
De Toekomst Schilderwerken B.V., handelsnaam ToekomstSchilders
Glashandel Garant Glas B.V., handelsnamen ToekomstGlas en Service Glasherstel
ToekomstService B.V., handelsnaam ToekomstService
InterToekomst B.V., handelsnaam ToekomstGroep
ToekomstGroep bedrijven zijn gevestigd in:





Andijk
Alkmaar
Amsterdam
Almere
Hoorn
De werkzaamheden die onder de scope vallen:
ToekomstBouw:
Aannemingsbedrijf op het gebied van burgerlijke- en
utiliteitsbouw (SBI code 4120)
ToekomstSchilders:
De exploitatie van het glas-, schilders-, behangers-,
kitverwerkings-, montage- en afwerkingsbedrijf, het aanbrengen
van isolerende materialen alsmede de handel in de daartoe
behorende middelen (SBI code 4334 schilderen en glaszetten,
4331 stukadoren, 4333 afwerking van vloeren en wanden,
432902 isolatiewerkzaamheden, 43993 metselen en voegen)
ToekomstService:
Het aanleveren van aan de bouw gerelateerde diensten en
ondersteuning aan derden en holdingactiviteiten (SBI code 7112:
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies)
Glashandel Garant Glas:
Schilderen en glaszetten (SBI code 4334: Schilderen en
glaszetten, SBI code 46734: groothandel in vlakglas)
InterToekomst:
Vermogensbeheer (SBI code 6630,
vermogensbeheermaatschappij)
Pagina 6 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
2.1.3 Rapportageperiode
Deze rapportage beschrijft de CO2 emissie over het jaar 2014.
2.1.4 Berekeningsmethodiek en conversiefactoren
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de conversiefactoren conform versie 2.2. van de CO2prestatieladder. Een toelichting op de berekeningsmethode is opgenomen in de
achtergrondrapportage.
Pagina 7 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
3. Basisjaar
3.1
Referentiejaar
Het eerste jaar waarop ToekomstGroep een inventarisatie heeft uitgevoerd is 2013. Dat is het
referentiejaar, ten opzichte waarvan de voortgang wordt vergeleken.
3.2
Referentiejaar gegevens
De CO2 footprint voor het referentiejaar zag er als volgt uit:
Referentiejaar 2013
CO2 emissie
(ton)
CO2 emissie
(ton per
mdw)
%
Gemiddeld aantal medewerkers
197
Scope 1: Directe emissie
860
4,36
82,54
Scope 2: Indirecte emissie
182
0,92
17,46
0
0,00
0,00
1.041,85
5,29
Scope 3: Overige indirecte emissie
Totaal CO2 emissie per werknemer
Scope 3 is niet bepaald.
Pagina 8 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
4. CO2 emissie in 2014
4.1 Directe en indirecte emissie 2014
De CO2 uitstoot per scope wordt weergegeven in de tabel en grafieken op bladzijden 12 tot en met
17.
Er zijn geen projecten die op basis van gunningsvoordeel zijn verkregen.
4.2 Energieverbruik in kantoren
Het energieverbruik van alle panden wordt meegeteld, zowel kantoren als bedrijfshallen. Alleen in
Purmerend wordt stadsverwarming gebruikt, dit staat opgegeven in scope 2 in plaats van scope 1,
waar de overige cijfers voor verwarming staan vermeld.
Pagina 9 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
5. Voortgang reductie CO2 emissie in 2014
5.1 Voortgang
Onderstaande grafieken geven het overzicht van de uitstoot per FTE, gerelateerd aan het basisjaar.
De tabellen geven de emissiestroom weer voor het toetsjaar en de voortgang.
De verandering van CO2 uitstoot in 2014 bedraagt voor:
Scope 1:
Scope 2:
Gemiddeld aantal medewerkers:
182
- 9.2%
Emissie per ton
984.2
+14.5%
Emissie per medewerker
5.41
+23.9%
Gemiddeld aantal medewerkers:
182
- 9.2%
Emissie per ton
90.3
- 49.6 %
0.5
- 53.7 %
Emissie per medewerker
Een korte verklaring voor de bovenstaande cijfers:
Het gemiddelde aantal vaste medewerkers is lager dan in 2013. Reden hiervan is, dat er meer
medewerkers van buitenaf worden ingeleend. Dit gebeurt via gespecialiseerde uitzendbureaus zoals
Techvisie en Oryx.
5.2.1. Scope 1 emissie:
Aardgas: De hoeveelheid afgenomen gas is met 30% verminderd in 2014. Een van de oorzaken is,
dat de hal van de timmerfabriek niet meer wordt gebruikt. Het pand in Almere wordt verhuurd en
niet meer gebruikt door ToekomstGroep. Daarnaast was de winter van 2013/2014 een zachte winter
en is er daardoor minder gas verstookt.
Ondanks dat er minder vaste medewerkers in dienst waren in 2014 is het aantal leaseauto’s en
daarmee het aantal kilometers gestegen. Een van de oorzaken is dat er inleners zijn, die een auto
van de zaak krijgen. Deze tellen niet mee in het aantal vaste medewerkers, maar de kilometers en
liters diesel of benzine worden wel meegeteld voor de totale uitstoot.
Daarnaast zijn de werkzaamheden aan de chalets verder uitgebreid naar België, Duitsland en
Zwitserland, waardoor er meer kilometers zijn gemaakt dan in 2013.
Ook zijn er voor specifieke projecten huurauto’s ingezet; de auto’s zelf vallen niet onder het
wagenpark van ToekomstGroep, maar het brandstofgebruik wel. Ook deze constructie resulteert in
een verhoging van de uitstoot.
Dit resulteert uiteindelijk in een hogere uitstoot per medewerker dan beoogt.
Pagina 10 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
5.1.2 Scope 2 emissie:
De vermindering van de elektriciteit levert de grootste winst op in 2014. Medio 2014 is de volledige
groep overgestapt naar resp. Electrabel en GDF Suez waar we uitsluitend groene stroom afnemen.
Vliegkilometers zijn niet gemaakt in 2014.
Binnen scope 2 is de reductie per medewerker meer dan 50%.
Voor het overzicht van scope 1 en 2 verwijzen wij naar pagina 12 tot en met 17.
5.2
Reductiedoelstellingen CO2
ToekomstGroep heeft als reductiedoelstelling vastgesteld, 5% in 3 jaar (berekend vanaf het
toetsjaar 2013).
Pagina 11 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Bijlage 1-2014 scope 1
CO2-emissie factor¹²³
Rekenfactor
Eenheid
Aardgas
1,825
kgCO2/Nm³
Diesel
3,135
Benzine
Meetjaar 2013
HoeveelEenheid
heid
Meetjaar 2014
CO2
emissie
(ton)
HoeveelEenheid
heid
CO2
emissie
(ton)
Scope 1: Directe emissie
Stationaire verbrandingsapparatuur
Nm³
120,79
kgCO2/liter
liter
2,780
kgCO2/liter
LPG
1,860
Propaan²
1,530
Acetyleen²
66.189
50.385
Nm³
91,95
0
liter
0,00
liter
0
liter
0,00
kgCO2/liter
liter
0
liter
0,00
kgCO2/kg
kg
0
kg
0,00
kgCO2/kg
kg
0
kg
0,00
kg
0,00
kg
0,00
Airco en koelapparatuur
Gebruik eigen wagenpark
Benzine
2,780
kgCO2/liter
10.876
liter
30,24
5.879
liter
16,34
Diesel
3,135
kgCO2/liter
226.142
liter
708,96
279.385
liter
875,87
Hybride auo's
0,125
kgCO2/liter
liter
0,00
liter
0,00
gCO2/liter
kg
0,00
kg
0,00
Electrische auto's
1:
2:
3:
4:
5:
Bron CO2-Prestatieladder 2.2 (d.d. ) tenzij anders vermeld
Bron: BI-conversieberekening 20
DECC's GHG Conversion Facts for Company Reporting
Bijdrage CO2 emissie wordt momenteel niet meegenomen
Bron: Opgave ENECO
Pagina 12 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
2013
Scope 1 overzicht
Stationaire verbrandingsapparatuur
Airco en koelings
apparaten
Gebruik eigen wagenpark
Totaal
Pagina 13 van 19
CO2
emissie
(ton)
120,79
2013
2014
2014
14,05
CO2
emissie
(ton)
91,95
9,34
0,00
0,00
0,00
0,00
739,19
85,95
892,22
90,66
859,99
%
%
984,17
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Bijlage 2-2014 scope 2
CO2 emissie factor
Meetjaar 2013
Meetjaar 2014
Hoeveelheid
Eenheid
Hoeveelheid
Eenheid
CO2
emissie
(ton)
Hoeveelheid
Eenheid
CO2
emissie
(ton)
Energielevering NUON (grijze stroom)
0,455
kg CO2/kWh
354.370
kWh
161,24
154.906
kWh
70,48
Energielevering Electrabel (groene stroom, wind en
water)
0,015
kg CO2/kWh
0
kWh
0,00
67.620
kWh
1,01
Energielevering (groene stroom stortgas, biomassa)
0,08
kg CO2/kWh
0
kWh
0,00
0
kWh
0,00
Bezine auto, klasse < 1,4 liter
0,185
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Benzine auto, klasse 1,4 -,2,0 liter
0,22
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Benzine auto klasse > 2,0 liter
0,305
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Diesel auto, klasse 1,7 - 2,0 liter
0,155
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Diesel auto, klasse 2,0 liter
0,195
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Personenauto, brandstoftype niet bekend
0,21
kg CO2 /
voertuigkm
Scope 2 indirecte emissie
Prive auto's voor zakelijk verkeer
Pagina 14 van 19
98.578,20
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Km
20,70
94.262,00
Km
19,80
Bijlage 2-2014 scope 2
CO2 emissie factor
Meetjaar 2013
Hoeveelheid
CO2
emissie
(ton)
Meetjaar 2014
Hoeveelheid
Eenheid
Hybride auto middenklasse
0,125
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Hybride auto hogere klasse
0,225
kg CO2 /
voertuigkm
Km
Km
Km
Km
Eenheid
Electrische auto
Hoeveelheid
Eenheid
CO2
emissie
(ton)
Stadsverwarming
Stadswarmte Purmerend
0,2
kg CO2 / Gigajoule
54,9
Gigajoule
0,011
48,9
Gigajoule
Zakelijk vliegen
Afstand
g CO2 / reizigerkm
reizigerkm
1: Bron CO2-Prestatieladder 2,2 (d.d. ) tenzij anders vermeld
2: Bron: BI-conversieberekening 20
3: DECC's GHG Conversion Facts for Company Reporting
4: Bijdrage CO2 emissie wordt momenteel niet meegenomen
5: Bron: Opgave ENECO, Electrabel en GDF Suez
Pagina 15 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
reizigerkm
0,010
Pagina 16 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
Meetresultaten 2014
Scope 1
2014
%
197
182
-9.2%
CO2 emissie ton
859,9
984,2
14,46%
CO2 emissie ton per medewerker
4,36
5,41
23,89%
2014
%
197
182
-9,2
CO2 emissie ton
182,0
90,3
-49,6%
CO2 emissie ton per medewerker
0,92
0,50
-53,7%
CO2 emissie
(ton)
CO2
emissie
(ton per
mdw)
%
Gemiddeld aantal medewerkers
Scope 2
Gemiddeld aantal medewerkers
Toetsjaar 2013
Gemiddeld aantal medewerkers
ref jaar 2013
ref jaar 2013
197
Scope 1: Directe emissie
859.9
4,36
Scope 2: Indirecte emissie
182.0
0,92
0
0,00
1.041,9
5,28
CO2 emissie
(ton)
CO2
emissie
(ton per
mdw)
Scope 3: Overige indirecte emissie
Totaal CO2 emissie per werknemer
Meetjaar 2014
Gemiddeld aantal medewerkers
182
Scope 1: Directe emissie
984.2
5,41
Scope 2: Indirecte emissie
90.3
0,50
0
0,00
1.074,5
5,91
Scope 3: Overige indirecte emissie
Totaal CO2 emissie per werknemer
Pagina 17 van 19
%
Management review 2014- CO2 prestatieladder
6. Aanpak en actuele maatregelen
6.1
Algemeen
ToekomstGroep wil zich inspannen om in de dagelijkse bedrijfsvoering en bij de uitvoering van
projecten bij te dragen aan een duurzame(r) wereld. Dit doen we door concrete maatregelen te
nemen bij de uitvoering van de projecten, maar ook door te trachten een mentaliteitsverandering te
bewerkstelligen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit houdt in, dat aan de chauffeurs wordt
gevraagd een zuinige rijstijl te houden of aan te leren, maar bijvoorbeeld ook om ontwerpers,
architecten en/of opdrachtgevers te wijzen op milieuvriendelijker oplossingen bij de totstandkoming
van de projecten.
De CO2 reductie zit daarom zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoering van de projecten.
ToekomstGroep heeft de ambitie om zoveel mogelijk, voor zover dat in ons vermogen ligt, bij te
dragen aan de verduurzaming van de wereld om ons heen. Dat betreft met name onderwerpen als
energie, water en duurzame bouw en afwerking van gebouwen, maar ook duurzaam omgaan met
eigen en gehuurde panden. ToekomstGroep realiseert zich, dat het slagen van deze doelstellingen
voor een groot deel afhankelijk is van de inspanningen, innovaties en ontwikkelingen binnen de
bedrijfstak en allen die zich hieraan committeren.
6.2
Maatregelen in bedrijfsvoering
In de bedrijfsvoering heeft ToekomstGroep in de afgelopen tijd een aantal maatregelen genomen
om de CO2 uitstoot te verminderen, te weten:
 Medio 2014 is gekozen voor uitsluitend groene stroom voor de gehele groep, inclusief projecten
 Bij de aanschaf van nieuwe auto’s wordt eerder gekeken naar duurzaamheid, zuinigheid en
uitvoering dan naar merk.
 Vervuilende auto’s die eigendom zijn van de werkmaatschappij worden zo snel mogelijk
vervangen door zuiniger exemplaren.
 Ook bij lease auto’s ligt meer de nadruk op de aanschaf van zuiniger auto’s.
 Bij alle kantoren van ToekomstGroep zijn of worden laadpunten geïnstalleerd voor het opladen
van elektrische auto’s
6.3 Maatregelen in de nabije toekomst
 Onderzocht wordt of het rendabel is om zonnepanelen op het dak van de timmerfabriek in Andijk
te laten monteren. Dit vereist een flinke investering en is dus ook afhankelijk van de resultaten
van de Groep
 Onderzocht wordt of het mogelijk is alle verlichting in de bedrijfsgebouwen te vervangen door
energiezuinige Led verlichting. Er is in 2015 een begin gemaakt in het nieuwe bedrijfspand in
Alkmaar, waar zoveel mogelijk duurzame oplossingen worden aangebracht voor verlichting,
computergebruik, verwarming e.d.
Pagina 18 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder
 Het oude bedrijfspand in Hoorn staat te koop. Het heeft nu geen zin (meer) om energie
reducerende maatregelen te nemen in dit pand. Het streven is om dit pand z.s.m. van de hand te
doen.
6.4 Bijdrage van medewerkers
Milieu en maatschappij zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering; ze vormen een
strategisch kader waarbinnen ToekomstGroep staat in de bedrijfsvoering.
Van de medewerkers wordt ook verlangd dat zij een actieve houding aannemen in het bereiken van
de bedrijfsdoelen met betrekking tot duurzaamheid.
Concreet houdt dit in dat we een actief beleid voeren en een actieve houding van onze
medewerkers verwachten met betrekking tot CO2 reductie. Zowel van de medewerkers op kantoor
als de productiemedewerkers op de werkvloer. De mogelijkheden om te reduceren wordt voor een
groot deel bepaald door het gedrag van onze medewerkers.
ToekomstGroep zet zich daarom in om de bewustwording te vergroten zodat een
gedragsverandering zal plaatsvinden. Wij blijven hierover communiceren door middel van
toolboxmeetings, nieuwsbrieven, tips en extra aandachtspunten, zowel via het bedrijfsblad als onze
website.
Pagina 19 van 19
Management review 2014- CO2 prestatieladder