PZ kanton Borgloon opent de deuren

Commentaren

Transcriptie

PZ kanton Borgloon opent de deuren
DE POLITIEKRANT
POLITIEZONE ALKEN • BORGLOON • HEERS • KORTESSEM • WELLEN
I n f o r m a t i e b l a d v a n d e l o k a l e p o l i t i e • J a a r g a n g 4 N r. 1 - M e i 2 0 0 7
Van links naar rechts:
Hendrik Verbrugge, burgemeester Alken
Eric Awouters, burgemeester Borgloon
en voorzitter politiecollege
Gerald Kindermans, burgemeester Heers,
Hugo Philtjens, burgemeester Kortessem,
Johan Vanschoenwinkel, burgemeester Wellen,
PZ kanton Borgloon
opent de deuren
IN D I T N U M M E R
Voorwoord
2
Installatie nieuwe politieraad 3
Nieuwe verkeerswetgeving
en verkeersweetjes
4-5
Beveilig uw wagen tegen diefstal 6
Diensten in beeld
7
Opendeurdag PZ kanton Borgloon9
Ongevallen 2005-2006
10
Ditjes en datjes
11
De nieuwe wapenwet:
stand van zaken
11
Technopreventief advies
12
DRINGEND
HULPNUMMER
012 74 60 60
LOKALE POLITIE
ALKEN
BORGLOON
HEERS
KORTESSEM
WELLEN
Opeinde 13
3720 Kortessem
Tel. 011 85 99 30
Fax 011 37 76 03
[email protected]
De politiekrant nu ook online! www.lokalepolitie.be/pzloon
Hou de politiekrant goed bij. Ze kan steeds van pas komen.
voorwoord
Beste inwoner van Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen
Bij de opstart van de lokale politie in 2002 werd voorafgaandelijk de politieraad geïnstalleerd tesamen
met het politiecollege. Deze organen - vergelijkbaar met de gemeenteraad en het schepencollege in de
gemeenten – nemen de belangrijkste beslissingen op het vlak van financiën, personeel en investeringen.
In de loop van december 2006 vond de laatste vergadering van de politieraad en het politiecollege van
de eerste legislatuur plaats. We mogen stellen dat de samenwerking in de twee organen op politioneel
vlak als constructief en positief kan bestempeld worden. Op 1 februari werd de nieuwe politieraad
geïnstalleerd, dit nadat het “nieuwe” college, alle vijf de burgemeesters bleven op post, reeds een
aantal voorafgaande vergaderingen had gehouden. Verder in deze uitgave vindt u meer gedetailleerde
uitleg over de taken, bevoegdheden, samenstelling en werking van deze organen.
In het voorjaar van 2007 hebben we intern in de organisatie ook een aantal verschuivingen en
veranderingen doorgevoerd, weliswaar na overleg met alle betrokkenen. Deze ingrepen zijn er gekomen
om onze interne werking zodanig te organiseren om aan de klant een betere externe service te kunnen
aanbieden. We beseffen ook dat perfecte organisaties niet bestaan, doch engageren ons om onze
eigen dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De meeste van de verschuivingen zijn niet
direct merkbaar naar het publiek toe, doch moeten op korte en middellange termijn naar effectiever
en efficiënter politiewerk leiden. Elke individuele medewerker in onze organisatie heeft zijn of haar
verantwoordelijkheid om hieraan invulling te geven.
ONS DOEL VOOR 2007 en volgende jaren is ONZE EXTERNE SERVICE TE VERBETEREN
IN SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS.
Benedict Reenaers
korpschef wnd.
politieraad
Installatie van de nieuwe politieraad
Op 1 februari 2007 is de nieuwe politieraad voor de eerste maal samengekomen. De politieraad is binnen de politiezone
(bestaande uit de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) het verlengde van de vijf gemeenteraden.
De politieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf gemeenteraden. Voor Alken zijn er 4 raadsleden, voor
Borgloon 4, voor Heers 3, voor Kortessem 3 en voor Wellen 3, evenredig verdeeld volgens het aantal inwoners. Naast
deze raadsleden nemen ook de vijf burgemeesters, korpschef en de secretaris deel aan de vergaderingen.
De raad komt minstens 6 maal per jaar samen om ondermeer te beslissen over het budget van de lokale politie, de grote
aankopen, de personeelsformatie en de benoemingen.
De agenda en de beslissingen van de politieraad worden publiek gemaakt. De vergaderingen zijn net als de gemeenteraden
openbaar en toegankelijk voor het publiek. De vergaderingen vinden plaats in de gemeente of stad die de voorzitter
levert.
Hieronder een groepsfoto van de leden van de politieraad.
Bovenste rij van links naar rechts:
Deroulou Rudi, Schroyen Benny, Dedrij Ludo, Bosmans Francis, Rego Marc, Appeltans Jozef, Knapen David, Derriks Guy
Middelste rij van links naar rechts:
Smets Veronique, Carlier Ingrid, Dubois Alex, Robert Georges, Daniels Marcel, Robijns Valère, Cabergs Johan, Nijs Guido, Cuyx Camille
Onderste rij van links naar rechts:
Reenaers Benedict (korpschef), Awouters Eric (burgemeester), Kindermans Gerald (burgemeester), Verbrugge Hendrik
(burgemeester), Baus Carine (secretaris), Vanschoenwinkel Johan (burgemeester), Philtjens Hugo (burgemeester)
verkeerswetgeving
Nieuw
Veiligheidsvestjes in de auto
Wanneer op autosnelwegen en autowegen een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar er niet
mag gestopt of geparkeerd worden, moet de bestuurder een retroreflecterend veiligheidsvestje
dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.
Deze verplichting geldt sedert 1 februari 2007.
Overtredingen kunnen beboet worden met 50 euro.
De maatregel geldt enkel op autosnelwegen en autowegen.
Op deze wegen kan de aanwezigheid van een voetganger de overige
bestuurders immers totaal verrassen. Bovendien wordt hier het snelst
gereden.
Enkel de bestuurder is verplicht het veiligheidsvestje te dragen zodra hij in staat is op eigen
kracht zijn wagen te verlaten en hij de nodige maatregelen kan treffen om voor de veiligheid van
het wegverkeer te zorgen. Het wordt aanbevolen dat de overige passagiers uit veiligheid achter de
vangrail plaatsnemen.
Een pechvoertuig is een voertuig dat op een rijstrook tot stilstand komt of wanneer het op de
pechstrook wordt geparkeerd.
Het gebruik van het fluovestje veronderstelt uiteraard dat de bestuurder er steeds eentje in zijn
voertuig heeft. Toch is men hiertoe niet uitdrukkelijk verplicht.
Nieuwe regeling voorrang van rechts
Op 1 maart 2007 werd de voorrangsregeling, waarbij de bestuurder die voorrang van rechts heeft deze
voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te zijn, afgeschaft.
Deze regel, uniek in Europa, lag aan de basis van heel wat conflicten. Het is dan ook logisch dat hij
verdwijnt.
Voortaan behoudt elke bestuurder die van rechts komt zijn voorrang, ongeacht of hij zijn voertuig tot
stilstand heeft gebracht of niet. Hij moet echter wel voorrang verlenen aan voetgangers of fietsers die
zich op een doorlopend trottoir of fietspad bevinden. Enkel bestuurders die uit een éénrichtingsstraat
komen, hebben geen voorrang van rechts.
Fietsers (of bromfietsers klasse A) die uit een straat met beperkt éénrichtingsverkeer komen, hebben
natuurlijk voorrang van rechts, want zij komen niet uit een voor hen verboden richting.
Opmerking: van rechts komen wil niet zeggen dat alles toegelaten is! Bijvoorbeeld als je te snel rijdt
of onvoldoende rechts houdt, kan de rechter bij een ongeval oordelen dat je aansprakelijk bent.
Verkeersweetjes:
Wijzigingen in de wegcode van toepassing vanaf 1 maart 2007
• Op de plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u of minder mogen de bestuurders van
2-wielige bromfietsen klasse B het fietspad volgen, op voorwaarde dat ze de andere weggebruikers
die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen. Wanneer er een hogere snelheidsbeperking
geldt, moeten deze bestuurders het fietspad volgen.
• Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen vanaf nu ook haaks op de rijbaan parkeren
voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. Wanneer meer dan één
motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto parkeert, dan moet voor dat
parkeervak slechts éénmaal betaald worden.
• De houders van het rijbewijs categorie B, sedert meer dan 2 jaar afgegeven, mogen een lichte
motorfiets met of zonder zijspan, met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en een maximaal
vermogen van 11kw besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs categorie A. De bestuurders
dienen dus geen bijkomend theoretisch of praktisch examen af te leggen.
• De bestuurder van een motorfiets mag zich vanaf nu ook over de ganse breedte van de rijstrook
begeven, op een rijbaan verdeeld in rijstroken.
• Bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton
mogen bij neerslag niet meer inhalen op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste
vier rijstroken al dan niet met een middenberm.
• Nieuw in het verkeersreglement is de wetgeving op de voortbewegingstoestellen, in voege vanaf
15 maart 2007. Er verschenen steeds meer voertuigen in het straatbeeld, waarvoor er in de
wegcode niet onmiddellijk een specifieke reglementering te vinden was.
Deze voertuigen worden nu ingedeeld in 2 categorieën:
- Gemotoriseerd voortbewegingstoestel: elk motorvoertuig met 2 of meer wielen, dat niet sneller
kan rijden dan 18 km/u (bv. segway, elektrische rolstoel, elektrische autoped, …)
- Niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel: elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie
van een rijwiel, dat door de gebruiker door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet
met een motor is uitgerust (bv. skeelers, rolschaatsen, steps, skateboard, rolstoel, ...)
Indien zij sneller dan stapvoets rijden, moeten zij de regels die van toepassing zijn voor de fietsers
volgen. Indien zij niet sneller dan stapvoets rijden, moeten zij de regels die van toepassing zijn op
de voetgangers volgen.
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag moeten deze bestuurders vooraan
een wit of geel licht en achteraan een rood licht dragen langs de linkerzijde wanneer ze de
openbare weg gebruiken die niet voorbehouden is voor voetgangers.
Let op: de zogeheten Pocket-bikes of minimotoren blijven verboden op de openbare weg.
Preventie
Beveilig uw wagen tegen diefstal
10 gouden regels ter preventie van diefstal uit uw auto
1. Sluit wanneer u in de stad rijdt tijdelijk de portieren langs de binnenkant om te beletten dat iemand
uw wagen binnendringt terwijl u bijvoorbeeld aan een stoplicht wacht.
2. Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies in ieder geval
voor een niet afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.
3. Draai bij het parkeren de wielen altijd in de richting van het voetpad. Vergeet voor u de wagen verlaat
niet het stuurslot in te schakelen. Dit is een gemakkelijke en efficiënte maatregel tegen diefstal.
4. Laat nooit sleutels in het contact van de wagen zitten, zelfs niet voor een korte periode. Verstop ook
nooit een reservesleutel op een geheime plaats in het voertuig, zoals onder een zetel of achter een
licht.
5. Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af. Vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak
en het kofferdeksel goed te sluiten.
6. Als u de wagen verlaat, neem dan zoveel mogelijk uw boorddocumenten mee. Neem in geval van
een langere afwezigheid systematisch deze voorzorg.
7. Neem altijd uw waardevolle voorwerpen (handtassen, jassen, GPS-toestel, …) mee. Zijn deze
voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de koffer van uw wagen. Zo brengt u niemand
op het idee in uw wagen in te breken.
8. Laat nooit geld of betaalkaarten achter in uw wagen. Laat uw handschoenkastje open, zodat het
voor eventuele dieven duidelijk is dat er geen waardevolle voorwerpen aanwezig zijn.
9. Schenk ook aandacht aan de buitenkant van de wagen. Plaats een afsluitbare schroefdop op uw
benzinetank, schuif uw antenne in, gebruik afsluitbare systemen om uw goederen op het bagagerek
te vervoeren, enz.
10.Als u, ondanks alle voorzorgen, toch nog het slachtoffer wordt van diefstal, ga dan zo vlug mogelijk
naar uw lokale politie, indien mogelijk met de identificatiefiche van uw voertuig bij de hand.
Wist u dat...
Wist u dat ...
...u het politiekrantje nu ook op het internet kunt nalezen?
Surf naar www.lokalepolitie.be\pzloon en lees alles nog eens rustig na
diensten in beeld
De lokale recherche
Niet altijd zo zichtbaar, maar dat is juist de bedoeling. De lokale opsporingsdienst bestaat uit
politiemensen die meestal werken in burgerkledij en zich verplaatsen in gewone voertuigen. Vandaag
werken er binnen onze politiezone 8 medewerkers in deze dienst.
De hoofdtaak van de lokale recherche bestaat uit het onderzoeken van criminele feiten die gepleegd
zijn binnen de politiezone en meer in het bijzonder zaken zoals diefstallen, drugsoverlast, inbraken en
mensenhandel.
De opsporingsdienst zal na de feiten bewijzen proberen te verzamelen en inlichtingen inwinnen om
de verdachten te identificeren en te verhoren. Getracht wordt om voldoende gegevens te verzamelen
zodat de daders kunnen worden veroordeeld door een rechtbank. Meermaals worden de verdachten
onmiddellijk opgesloten in de gevangenis in afwachting dat zij voor de rechtbank moeten verschijnen.
De opsporingsdienst springt ook de andere diensten bij wanneer er gespecialiseerde politietechnieken
nodig zijn of er een langer onderzoek moet worden opgestart. Vaak werkt de opsporingsdienst in
teams van 2 personen en zijn ze dag en nacht zichtbaar.
Het fietsteam
Het fietstoerisme is één van de grote troeven van Zuid-Limburg en onze provincie beschikt dan ook
over een goed fietsroutenetwerk. Ook de gemeenten zelf leverden inspanningen, denk maar aan de
ruilverkavelingswegen.
Toezicht op dit uitgebreid netwerk van fietspaden is niet
mogelijk met onze dienstvoertuigen. Daarom is de zone
vorig jaar overgegaan tot de aankoop van een viertal
fietsen en volledige politiefietsuitrustingen.
Op dit ogenblik telt het fietsteam 16 leden. Hun taak
bestaat erin om op regelmatige basis te patrouilleren op
het fietsroutenetwerk. Zij kunnen zo de gebreken, zoals
gaten in wegen en dergelijke, vaststellen en doorgeven
aan de bevoegde diensten.
Naast de gewone toeristen worden deze fietspaden ook
massaal gebruikt door wielertoeristen. Het verschil in snelheid kan voor wat problemen en discussies
zorgen. Ook hier is een preventieve taak weggelegd voor de leden van het fietsteam.
Tenslotte zullen de leden van het fietsteam overtredingen vaststellen zoals sluikstorten, opzettelijke
beschadigingen, ...
diensten in beeld
De agenten van politie
Sinds januari 2007 zijn in onze politiezone 2 agenten van
politie werkzaam. Dit zijn Valérie Vanhoudenhoven en
Ellen Konix.
De agenten van politie beschikken over een beperkte
politiebevoegdheid en worden in onze zone voornamelijk
ingezet voor verkeerstaken en voor controle van de
“blauwe zones”.
Zij verlenen tevens bijstand bij interventies en
verkeersacties, stellen verkeersongevallen vast en voeren
identiteitscontroles uit indien nodig. In het kader van
controles van de blauwe zones zijn zij gemachtigd om retributies uit te schrijven. Zij zijn ook gemachtigd
om voertuigen staande te houden.
De stadswachten
Op 26 februari 2007 hebben de 5 gemeenten waaruit
onze politiezone bestaat 5 stadswachten aangeworven.
De stadswachten zijn: Jurgen Vanhaeren (Alken), Mieke
Capellen (Borgloon), Marco Robijns (Heers), Kenny Gilson
(Kortessem) en Nick Neven (Wellen).
Zij hebben het getuigschrift van gemachtigd opzichter en
zijn bijgevolg gemachtigd om toezicht te houden aan de
scholen.
De aanwezigheid van de stadswachten op grote
manifestaties heeft een ontradend karakter op de kleine
criminaliteit, zoals gauwdiefstallen en vandalisme. De
stadswachten geven op deze manifestaties nuttige
preventieve tips aan de aanwezigen.
Zij houden tevens toezicht op drukke plaatsen, zoals het zwembad Maupertuus in Wellen en de speeltuin
De Alk in Alken.
De stadswachten voeren eveneens patrouilles uit teneinde de bestuurders van auto’s en fietsen die hun
vervoermiddel niet hebben afgesloten hierop attent maken. Ook het feit dat er misschien waardevolle
voorwerpen in de auto’s liggen verdient extra aandacht.
Vooral in de zomermaanden wordt veel gebruik gemaakt van het vakantietoezicht. De interventieploegen
nemen de nachten voor hun rekening, maar ook overdag is er nood aan een dergelijke controle en deze
wordt door de stadswachten verzorgd.
Door patrouilles uit te voeren in de verschillende gemeenten van de zone, signaleren de stadswachten
ook beschadigingen en gebreken, zoals defecte straatverlichting en wegverzakkingen.
Onze politiezone telt meerdere sociale probleemwijken. Daar de wijkpolitie niet permanent aanwezig is,
vormen de stadswachten een alternatief in samenspraak met de wijkpolitie.
Voorlopig is de standplaats van de stadswachten in het wijkkantoor van Wellen, dat toch centraal gelegen
is in de zone. Vanuit deze locatie zijn de omliggende gemeenten gemakkelijk en snel bereikbaar.
Opendkurdag
Opendeurdag PZ kanton Borgloon
Op 3 juni 2007 organiseert de politiezone kanton Borgloon
een opendeurdag voor de bevolking. De opbrengst van
deze opendeurdag gaat integraal naar een goed doel. De
dag begint met wandel- en fietstochten doorheen onze
mooie fruitstreek. De afstanden voor de wandeltochten
bedragen 4, 6 en 8 km. De geïnteresseerden in de
fietstochten kunnen kiezen tussen afstanden van 25, 36 en
53 km. Inschrijven kan de dag zelf van 09h00 tot 13h00 te
Borgloon, Ervaert 10.
Vanaf 13h00 heeft de opendeurdag plaats met zowel statische als dynamische demonstraties.
De statische demonstraties (fotostand, fietsgraveringsstand, sproeiwagen, …) vinden plaats in en rond
de politiesite in Borgloon, Ervaert 10.
De dynamische demonstraties (charge van de cavalerie tegen een groep demonstranten, arrestatie van
een verdachte, …) gaan door op de Guldenbodemlaan, die voor dit doel wordt afgesloten.
De brandweer van Hasselt geeft enkele demonstraties, zoals het bevrijden van een gekneld persoon uit
een voertuig, enz.
Het Rode Kruis is eveneens aanwezig voor een demonstratie en eventuele ongevalletjes.
De jeugdigen worden ook niet vergeten op deze dag. Zij worden geanimeerd door een clown en zij
kunnen zich naar hartelust uitleven in het springkasteel.
Om even te bekomen van al de drukte kan een hapje en een drankje genuttigd worden in de tent die
opgesteld staat naast het politiegebouw.
Verkeersongevallen 2005 – 2006
Minder verkeersongevallen
Van de 1044 km gewestwegen in de provincie Limburg, lopen 84,5 km door onze politiezone. Het zijn
vooral verbindingswegen tussen de “grootsteden” in onze provincie, met name Hasselt, Sint-Truiden,
Tongeren en Genk.
Vooral de ochtend- en avondspitsen zijn enorm druk, met een aantal verkeersongevallen tot gevolg.
In ons zonaal veiligheidsplan werd deze problematiek uiteraard opgenomen als één van de krachtlijnen.
Via allerlei maatregelen trachten wij het aantal verkeersongevallen in de hand te houden, zeker deze
met gekwetsten en/of dodelijke afloop.
Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen de verkeersongevallen van 2005 en 2006 (zie onderstaande
tabel en grafiek). Volgende conclusies kunnen worden getrokken:
In 2006 noteren wij globaal een daling van 14,8% van het aantal geregistreerde ongevallen ten opzichte
van 2005. Het aantal gekwetsten in verhouding tot het aantal ongevallen steeg met 9,7%.
De neerwaartse trend inzake het aantal ongevallen wordt tot op heden bevestigd
Gemeente
ALN
BON
HES
KOM
WEN
Totaal
Totaal
Aantal VKO
2005
152
2006
122
2005
187
2006
134
2005
66
2006
61
2005
96
2006
107
2005
87
2006
77
2005
588
2006
204
Verschil
-30
-53
-5
+11
-10
-87
Lichtgekwetsten
Zwaargekwetsten
Doden
57
4
1
45
4
2
28
7
1
32
4
0
17
3
1
27
2
1
29
2
1
38
2
2
11
2
0
30
6
0
142
18
4
172
18
Wist u dat...
Wist u dat ...
Een job bij de politie? Surf naar www.jobpol.be of bel 0800 99 404
Zit je toch nog met vragen? Neem dan zeker contact op met onze
jobvoorlichters. Zij zullen u met veel plezier verder helpen! U kunt onze
jobvoorlichters bereiken op de volgende telefoonnummers:
Rudy Cools
011 859 954
Gerard Schrijvers 011 859 952
10
Jean Moors
011 859 955
Dirk Vandecaetsbeek 012 440 668
5
Ditjes en datjes...
Het is weer volop lente, de bloemen en planten hernemen hun groei, maar ook de schadelijke distels.
Maar let op: de verantwoordelijke van een terrein is verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing
van schadelijke distels met alle middelen te beletten.
Onder verantwoordelijke wordt verstaan de eigenaar, huurder, gebruiker van om het even welk terrein.
Worden als schadelijke distels beschouwd: de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker en de kruldistel.
Neem dus tijdig uw voorzorgen om te vermijden dat de distels uitzaaien. De wijkpolitie ziet hier streng
op toe.
Speerdistel
Akkerdistel
Kruldistel
Kale jonker
Ook op zwerfvuil wordt extra streng toegezien. Wij roepen de bevolking op om solidair te zijn en wij
vragen om geen zwerfvuil te laten rondslingeren, daar dit een grote bron van ergernis kan zijn voor onze
medemensen.
De nieuwe wapenwet
Stand van zaken
Sinds 9 juni 2006 is er een nieuwe wapenwet van kracht. Aansluitend op deze wapenwet werden in de
programmawet van 27 december 2006 een aantal veranderingen voorzien.
Verlenging overgangsperiode
De overgangsperiode waarbinnen men zich in regel kan stellen met de nieuwe wetgeving werd verlengd
tot 30 juni 2007.
Tarieven
De retributies die betaald moeten worden bij het afleveren van een wapenvergunning werden
vastgelegd.
• Voor aanvragen die ingediend worden voor 30 juni 2007 geldt volgende regeling:
- Bij aanvraag van 1 vergunning: 65 euro
- Bij aanvraag van 2 vergunningen: 85 euro
- Bij aanvraag van 3 vergunningen: 95 euro
- Bij aanvraag van 4 vergunningen of meer: 105 euro
• Bij aanvragen voor een wapenvergunning die ingediend worden na 30 juni 2007: 65 euro per
vergunning.
Deze retributies moeten bij de gouverneur betaald worden nadat een overschrijving toegestuurd werd.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat IEDEREEN die een wapen in zijn bezit heeft, zich in regel moet
stellen met de nieuwe wapenwet. Indien u dit nog niet gedaan hebt, kan u best zo snel mogelijk eens
langskomen op het politiecommissariaat in Kortessem zodat we u op weg kunnen helpen om alles in
orde te maken.
Contactpersoon: Alice Schreurs (011 859 937)
11
WEETJES
Technopreventief advies
Bent u reeds slachtoffer geweest van een woninginbraak of bent u gewoonweg op uw hoede voor
deze vorm van criminaliteit? Wenst u uw woning op een adequate manier te beveiligen? Heeft u reeds
maatregelen genomen, maar bent u niet zeker van de kwaliteit ervan?
Onze politiezone beschikt over gebrevetteerde medewerkers die u het nodige advies verstrekken over
de beveiliging van uw woning. Eén van onze medewerkers komt op afspraak bij u langs om uw hangen sluitwerk te inspecteren en hij of zij zal u de nodige informatie verschaffen om uw woning veiliger te
maken.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze contactpersoon ‘technopreventief advies’:
Gaston Daniëls 011 859 951
Aan bepaalde van deze technopreventieve maatregelen, zoals cilinderbeveiliging of veiligheidsglas
worden door uw gemeente (Alken, Borgloon, Heers en Kortessem) subsidies toegekend tot 250 euro.
Voor meer inlichtingen over het specifieke subsidiereglement dient u contact op te nemen met de
gemeente waar u woont.
Hoofdcommissariaat en administratieve zetel
Korpschef met staf - secretariaat - wijk Kortessem:
Opeinde 13, 3720 Kortessem • Tel. 011 85 99 30 • Fax 011 37 76 03
E-mail: [email protected]
Operationele zetel
Hoofdcommissariaat
en administratieve
zetel
Zonaal onthaal - interventie
- wijk Borgloon - opsporingsdienst
- verkeersdienst
wijk Kortessem:
Korpschef met staf - secretariaat
Ervaert-10/12/14,
3840 Borgloon • Tel. 012 44 06 50 • Fax 012 74 67 31
• Tel. 011
85 99 30 • Fax 011 37 76 03 • E-mail: [email protected]
Opeinde 13, 3720 KortessemE-mail:
[email protected]
Operationele
zetel
wijkteams
Zonaal
onthaal
interventie
- wijk Borgloon12/13,
- opsporingsdienst
- verkeersdienst
Wijkkantoor Alken: Lambrechtsplein
3570 Alken • Tel.
011 59 94 10 • Fax 011 59 31 93
Ervaert
10/12/14,
3840
Borgloon
•
Tel.
012
44
06
50
•
Fax
012
74
67
31
•
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
Wijkkantoor Borgloon: Ervaert 10, 3840 Borgloon • Tel. 012 44 06 50 • Fax 012 74 67 31
wijkteams
Wijkkantoor Alken: E-mail: [email protected]
Lambrechtsplein
12/13, 3570 Alken • Tel. 011 54 94 10 • Fax 011 59 31 93 • E-mail: [email protected]
WijkkantoorBorgloon:
Heers: Ervaert
Paardskerkhofstraat
20, 3870
Heers
• Tel.
011• Fax
48 01
Fax
48 01
13
Wijkkantoor
10/12/14, 3840 Borgloon
• Tel.
012 44
06 50
01210
74 •67
31011
• E-mail:
[email protected]
Wijkkantoor Heers: E-mail: [email protected]
Paardskerkhofstraat
20, 3870 Heers • Tel. 011 48 01 10 • Fax 011 48 01 13 • E-mail: [email protected]
Wijkkantoor
Opeinde
13, 3720
Kortessem
• Tel. 011
85 011
99 3085• Fax
011•37
76011
03 •37
E-mail:
WijkkantoorKortessem:
Kortessem:
Opeinde
13, 3720
Kortessem
• Tel.
99 30
Fax
76 [email protected]
26, 3830 Wellen • Tel. 012 67 07 07 • Fax 012 74 33 05 • E-mail: [email protected]
Wijkkantoor Wellen: Dorpsstraat
E-mail: [email protected]
Wijkkantoor Wellen: Dorpsstraat 26, 3830 Wellen • Tel. 012 67 07 07 • Fax 012 74 33 05
E-mail: [email protected]
De Politiekrant
Samenstelling en redactie: Benedict Reenaers, Rudy Cools, Benny Knapen, JP Vansimpsen, Georges Vanschoenwinkel
Eindverantwoordelijke
: Stefan Schouterden
Vormgeving en realisatie : Drukkerij Giva bvba
Verspreiding
: De Post
12
12