Lijst VO/MBO

Commentaren

Transcriptie

Lijst VO/MBO
HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE : educatieve materialen
Selectie van educatief materiaal voor het VO en MBO dat tot doel heeft de beeldvorming rond
mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren, samengesteld door Art.1. Een
groot gedeelte van de materialen is te leen in de bibliotheek van Art.1. Zie voor
uitleenvoorwaarden: www.art1.nl/bibliotheek.
Lesmateriaal
Ons verhaal
Zorn Uitgeverij (2007)
Vorm: leerlingenbrochure en docentenhandleiding
Doelgroep: onderbouw VO
In deze brochure vertellen zeven mensen met een lichamelijke handicap over hun leven.
Wat maken ze mee en wat zijn hun dagelijkse beperkingen en problemen? Het doel van deze uitgave is
leerlingen duidelijk te maken dat een lichamelijk gehandicapte in de eerste plaats ook gewoon een mens is.
Je kunt daarom het beste maar zo normaal mogelijk op gehandicapten reageren. Bij de brochure hoort ook
een docentenhandleiding.
Tegen portokosten te bestellen op www.zorn.nl, bestelnummer 654
De toekomst is nu
Zorn Uitgeverij (2005)
Vorm: krant en docentenhandleiding
Doelgroep: bovenbouw VO (15-19 jaar)
Hoe is het om naar school te gaan of te studeren met een functiebeperking? In deze jongerenkrant komen
bekende en onbekende jongeren en volwassenen met uiteenlopende functiebeperkingen aan het woord.
Ook bevat de krant weetjes, strips en achtergrondinformatie. De krant wil leerlingen (met en zonder
functiebeperking) van 15 t/m 19 jaar helpen na te denken over hun toekomst, en ze stimuleren om vooral
stil te staan bij wat ze wél kunnen. De praktische docentenhandleiding bevat gerichte opdrachten, zoals
een rollenspel en discussieopdrachten.
Tegen portokosten te bestellen op www.zorn.nl, bestelnummer 1460
Buitenbeen
D. Bracke
Abimo Uitgeverij, België (2006)
Vorm: jeugdroman en werkboek
Doelgroep: onderbouw VO
Buitenbeen vertelt het verhaal van een 14-jarig meisje met een lichamelijke beperking, dat op
zoek is naar haar plaats op school, thuis en bij haar vrienden. Bij het boek verscheen een
uitgebreide lesmap om te werken rond handicap en anders-zijn. Naast het vakgebied taal waar
tekstervaring, literaire verwerking aan bod komen zijn er ook vakoverschrijdende opdrachten
met o.a. groepswerk rond soorten handicaps, omgaan met humor, onderscheid tussen plagen
en pesten, rollenspel etc.
Te leen bij Art.1onder code 632.BRC.01 (roman) en 763.06.05 (lesmap)
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
1
Wat je pest ben je zelf !
M. Baeten en J. van Hest
Stichting Nationaal Fonds 'Het Gehandicapte Kind' (2007)
Vorm: docentenhandleiding, pestschriften, DVD (20 min)
Doelgroep: onderbouw VO
Gehandicapte kinderen worden in het regulier onderwijs vaker
gepest dan andere kinderen. Het doel van het lespakket Wat je
pest ben je zelf' is onderling begrip bij te brengen en zo het
pesten de kop in te drukken. Centraal staat de bijzondere
positie van kinderen met een chronische ziekte en/of een
handicap. Doel is onderling begrip bij te brengen en zo het
pesten de kop in te drukken. Kinderen die gepest worden
vertellen wat voor lelijke dingen er gezegd worden, en geven
aan wat voor verre gevolgen een ondoordachte opmerking
kan hebben. Maar ook pesters komen aan het woord, en de rol van de docent wordt beschreven. Het
lespakket is ook prima inzetbaar voor scholen waarop het pesten van leerlingen met een beperking niet
zozeer een probleem is, maar waar pesten wel voorkomt.
Te leen bij Art.1 onder code 763.07.01
Wie dit leest is gek: Een boekje voor jongeren over gekke normalen en normale gekken
M. Poortvliet (red.)
St. Pandora (2003)
Vorm: leerlingenboek en docentenhandleiding
Doelgroep: 13-16 jaar
Lespakket dat als doel heeft (het hebben van) psychische problemen in de klas
bespreekbaar te maken. Het pakket is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Psychische problemen van leerlingen
zelf, maar ook psychische problemen van anderen waar leerlingen mee te maken
kunnen krijgen. In vier lessen wordt achtereenvolgens ingegaan op het bespreekbaar
maken van psychische en psychiatrische problemen, de beeldvorming hierover onder
jongeren, vooroordelen over mensen met psychische problemen of een psychiatrisch
verleden en persoonlijke verhalen. De docentenhandleiding biedt handreikingen voor
de werkwijze bij de verschillende lessen. Het leerlingenboekje bevat opdrachten.
Te leen bij Art.1 onder code 761.03.01 (docentenhandleiding) en 761.03.02 (leerlingenboekje).
Overzicht educatieve lesmaterialen over de inclusie van mensen met een handicap
Grip, België
De Belgische organisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) maakte een
inventaris op van bestaande educatieve pakketten om te kunnen werken rond handicap en anders-zijn in
het basis- en voortgezet onderwijs. De lespakketten en spelen, grotendeels online beschikbaar, zijn
ontwikkeld door gehandicaptenorganisaties, leerkrachten en studenten van de Hogeschool Antwerpen. De
materialen van leerkrachten en studenten zijn gratis te downloaden. Sommige materialen zijn te Belgisch,
anderen zijn ook hier goed te gebruiken.
Online beschikbaar via www.gripvzw.be/leerkrachten/educatieve.asp
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
2
Leesvoer voor leerlingen
Gehandicapt, nou en?
E. Leemans
NIZW (2003)
Vorm: boek
Doelgroep: VO
In dit boek vertellen jongeren met een lichamelijke handicap over hun ervaringen op een gewone
middelbare school. Zij vertellen over hun ervaringen met leraren, medeleerlingen, bij het uitgaan, bij
verliefdheid, in de omgang met vriendschappen en de overige gezinsleden. Zij geven aan hoe hun
handicap hun dagelijks leven als leerling en gezinslid beïnvloedt, en wat het hen kost om een ogenschijnlijk
normaal leven te leiden. Het geeft een beeld van de vooroordelen die er nog heersen, de toch nog vaak
betuttelende houding van de omgeving en dilemma's die bij deze jongeren leven zoals de
vraag wie er nu verliefd wordt op een gehandicapte. Het werk is bedoeld voor zowel
gehandicapte middelbare scholieren zelf als voor de mensen in hun omgeving. Tevens geeft
het informatie over welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen via onder meer websites
en adressen.
Te leen bij Art.1 onder code 920.03.08
Wat je moet weten over het syndroom van Down
K. Routh
Ars Scribendi (2004)
Vorm: boek
Doelgroep: 12-16 jaar
In ‘Het syndroom van Down’ wordt verklaard waarom sommige mensen met deze
aandoening worden geboren. Het boek legt uit hoe het is om het syndroom van Down
te hebben en ontzenuwt enkele algemene mythen en misverstanden over mensen met
deze aandoening. Het beschrijft hoe er in het verleden tegen het syndroom van Down
werd aangekeken en verkent ook nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
Te bestellen bij de uitgever: www.arsscribendi.nl
Spellen
WhizzQuizz
MEE Rotterdam (s.a.)
Vorm: online quiz
Doelgroep: onderbouw VO
De WhizzQuizz is een spel dat jongeren in het basisonderwijs en de basisvorming vertrouwd wil maken
met mensen met een handicap. De speler maakt kennis met het effect dat het hebben van een handicap
heeft op het meedoen in de samenleving. Denk aan wonen, werken, naar school gaan, vrije tijd en sport.
Met meer dan 300 kennis/weet-vragen, woordspelletjes, spreekwoorden, fotopuzzels, geluidjes en gekke
vragen krijgen jongeren door dat het niet alleen om de handicap of de ziekte zelf gaat. Het spel helpt ze
inzien dat het hebben van een handicap ook te maken heeft met hoe de omgeving er mee omgaat.
Online toegankelijk via www.whizzquizz.nl
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
3
Kwartetspel Gelijke kansen met een beperking
MEE Rotterdam Rijnmond (s.a)
Vorm: kwartetspel
Doelgroep: VO, MBO
Kwartet met als doel voorlichting te geven over het leven met een beperking. Het spel bevat 36 kaarten in
9 categorieën: visuele handicaps, motorische handicaps, auditieve handicaps, chronische ziekten, school,
ontoegankelijke samenleving, wonen, sport & recreatie, verkeer.
Te leen bij Art.1 onder code 920.08.03
Films en documentaires
KijkMEE – Over Grenzen
E. Godijn
Nationaal Comité van het Europees Jaar en ETV (2003)
Vorm: DVD (60 min)
Doelgroep: VO, MBO
Drie portretten van elk 20 minuten van gehandicapten in Nederland. Doel is de
beeldvorming rond deze categorie op positieve wijze bij te stellen door te tonen hoe
deze mensen gebruik maken van hun mogelijkheden in hun dagelijks leven.
De portretten zijn:
- Petra, verstandelijk gehandicapt, werkt bij theater Maatwerk, een gezelschap van 15 verstandelijk
gehandicapten. Zij oefent 5 dagen per week en treedt op in heel Europa;
- Daniëlle, een lichamelijk gehandicapte studente die zich voorbereid op een zware operatie en een lange
revalidatieperiode;
- Carla, die aan het borderline syndroom lijdt, suïcidaal was, maar nu probeert om met de hulp van haar
maatschappelijk werker na jarenlange opname zelfstandig te wonen.
Te leen bij Art.1 onder code 990/003
Nobody is perfect. Are you?
Chapel Media (2008)
Vorm: online filmpje (1 min)
Doelgroep: VO, MBO
Kort filmpje dat in het voorjaar van 2008 als bioscoop-intro is vertoond om bezoekers meer bewust te
maken van de gelijkwaardigheid van mensen met een handicap. De voorfilm werd mede mogelijk gemaakt
door de Lucille Werner Foundation en Handicap + Studie. Aan het filmpje werken mensen met
uiteenlopende handicaps mee.
Te bekijken via o.a. www.youtube.com/watch?gl=NL&hl=nl&v=Pejx_3_Zetg
Ben X
N. Balthazar (2008)
Vorm: DVD (93 min)
Doelgroep: VO, MBO
Belgische film over cyberpesten en autisme. Ben is een licht autistische jongen die een makkelijke prooi
blijkt te zijn voor pesterijen op school. Gesteund door zijn 'mystery girl' op het internet onderneemt hij
actie. De film is geïnspireerd door waargebeurde feiten en brengt het aangrijpende verhaal van de licht
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
4
autistische Ben. Hij lijkt te leven in zijn eigen universum, dat zich voor een groot deel afspeelt in de wereld
van online computergames. In de echte, harde werkelijkheid van de technische school
gaat hij dagelijks door een hel. Het pesten maakt het leven voor hem bijna onmogelijk.
Wanneer zijn internetvriendin ook werkelijk in zijn leven verschijnt, veranderen de
plannen die hij voor zichzelf heeft gemaakt. De film wil de kijker duidelijk maken welke
de gevolgen kunnen zijn van pesten en iedereen aansporen de school leefbaarder te
maken.
Vraag Art.1 naar beschikbaarheid. Tevens te bestellen via o.a. www.bol.com.
Informatie voor docenten / schoolleiders
Onderzoek naar de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs
Commissie Gelijke Behandeling, 2007
Vorm: rapportage
Doelgroep: docenten/schoolleiders MBO
Onderzoek naar de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, MBO, HBO en WO)
voor mensen met een handicap of chronische ziekte, na invoering van de Wet Gelijke Behandeling op
grond van Handicap of Chronische Ziekte. Geconcludeerd wordt dat de meeste instellingen in het
beroepsonderwijs beleid voeren gericht op het wegnemen van hindernissen voor studenten met een
beperking. Toch bieden zij vaak onvoldoende ondersteuning, is het moeilijk om wettelijk vereiste
aanpassingen gerealiseerd te krijgen en worden gehandicapten geregeld onheus bejegend.
Te downloaden via www.cgb.nl/cgb254.php
Onderwijs op weg: Een verhaal over jongeren met een beperking in het voortgezet onderwijs
K. van der Laan en A. van Sermondt
CG-Raad (2004)
Vorm: brochure
Doelgroep: leerlingbegeleiders VO, evt. leerlingen VO
Twee scholieren met een handicap vertellen hun verhaal aan mensen in het onderwijs die willen weten hoe
het is en hoe het voelt om met een beperking naar de middelbare school te gaan. Het boekje geeft
leerlingen, mentoren, decanen en leerlingbegeleiders inzicht in de obstakels die leerlingen in het voortgezet
onderwijs met een beperking moeten overwinnen. De brochure is geschreven ter afsluiting van het
onderwijsproject 'Onbeperkt Leren', een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
Nederland (CG-Raad).
Te leen bij Art.1 onder code 920.04.03
Passend onderwijs: Kansen in beeld
E. Schouten
Sardes (2008)
Vorm: brochure
Doelgroep: schoolleiders
Deze brochure wil schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, regionale expertisecentra en
andere partijen ondersteunen bij de invulling van passend onderwijs. Scholen en hun besturen krijgen de
verantwoordelijkheid om iedere leerling, juist ook leerlingen met een beperking, een passend
onderwijsaanbod te bieden. Dat kan in een reguliere school met extra ondersteuning of op een school
voor speciaal onderwijs. Ouders van kinderen met een handicap of beperking hoeven voortaan niet meer
van school naar school te gaan om een plek voor hun kind te vinden. Passend onderwijs richt zich onder
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
5
meer op de verbetering van de onderwijszorgstructuur, de aansluiting bij jeugdzorg, de stroomlijning van
de indicatiestelling en de verbetering van de kwaliteit van de scholen op het vlak van onderwijs aan
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De diverse artikelen brengen de kansen die daarbij liggen in
beeld.
Te leen bij Art.1 onder code 702.08.05
Gastlessen
MEE
MEE Nederland is de vereniging bij ondersteuning bij leven met een beperking. Verschillende afdelingen
van MEE Nederland verzorgen gastlessen op scholen over leven met een handicap of chronische ziekte,
of weten welke organisatie dat in die regio doet. De vrijwilligers zijn allen ervaringsdeskundigen. Neem
contact op met een MEE-afdeling in uw regio om te vragen naar het lokale aanbod.
Zie voor een overzicht van contactadressen www.meenederland.nl
‘Ooit ’n normaal mens ontmoet’?
Stichting Pandora
Voorlichting door mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent om psychische of psychiatrische
problemen te hebben. Zij maken de ervaringen, beweegredenen en dilemma's van mensen met psychische
en psychiatrische problemen duidelijk zichtbaar. De voorlichter vertelt dus geen afstandelijk verhaal, maar
een persoonlijk levensverhaal. De voorlichting heeft twee doelstellingen. Ten eerste het bestrijden van
vooroordelen over mensen met een psychiatrisch verleden, zodat hun maatschappelijke positie en hun
bejegening verbetert. Ten tweede het bespreekbaar maken van psychische problematiek, waardoor erger
voorkomen kan worden. Gastlessen voor scholieren. In overleg met Stichting Pandora kan er voor een
specifieke invalshoek of thema gekozen worden.
Kijk op www.stichtingpandora.nl of www.zogeknogniet.nl
Organisaties
CG-Raad
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland zet zich in voor een samenleving waaraan
mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke
rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.
www.cg-raad.nl
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
6
Over Art.1
Art.1 is de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie (sekse, huidskleur, leeftijd,
handicap etc.). Het landelijk expertisecentrum van Art.1 onderzoekt discriminatie en adviseert overheden,
organisaties en individuen over het voorkomen en bestrijden van discriminatie door middel van
beleidsadvies, publieksvoorlichting, trainingen en een helpdesk. De bij Art.1 aangesloten regionale
antidiscriminatiebureaus (ADB’s) behandelen klachten en geven voorlichting en advies in de regio. Met
haar werk draagt Art.1 er aan bij dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt. Een overzicht van de
adressen van door Art.1 gedreven antidiscriminatiebureaus is te vinden op www.art1.nl/adressen.
Het landelijk expertisebureau en de aangesloten antidiscriminatiebureaus bieden onder meer:
een bibliotheek en een shop met aansprekend les- en projectmateriaal, tentoonstellingen,
posters, T-shirts, spellen, etc.
een onderwijshelpdesk waar u terecht kunt voor informatie en advies
cursussen, workshops en gastlessen
advies bij het maken van beleid
lokale en landelijke scholieren- en jongerenprojecten
het schoolbrede project [ÉÉN] Gelijke behandeling voor iedereen
Schaatsbaan 51
3013 AR Rotterdam
Postbus 19192 BD Rotterdam
Tel 010-201 02 01
Fax 010-201 02 22
[email protected]
www.art1.nl
HANDICAP: Selectie van educatieve materialen VO/MBO - Art.1, september 2009
7