Gingelom Vandaag 04

Commentaren

Transcriptie

Gingelom Vandaag 04
04
Mei 2016
V A N D A A G
EK-Voetbal
op groot scherm
VOORWOORD
Tot op vandaag wordt er in Gingelom nog gesproken over de
fijne en sportieve sfeer bij de organisatie van het uitzenden
van het WK-voetbal op groot scherm, 2 jaar geleden. Nu zijn
wij volop bezig met eenzelfde organisatie voor het EK-voetbal
in Frankrijk dat begint op 10 juni.
De gemeente zal, in samenwerking met een aantal café’s en
een voetbalploeg, het EK in Gingelom uitzenden op een groot
scherm. De place to be is opnieuw Den Dries op de Groenplaats in Klein-Vorsen waar er geen gebrek zal zijn aan eten
en drinken, voor elk wat wils.
Opnieuw voelen wij ons als Gingelommenaren toch iets
nauwer betrokken bij dit Europees Kampioenschap met een
bondscoach, Marc Wilmots, die in Jeuk woont en een reporter,
Stef Wijnants, uit Boekhout. Voor een landelijke gemeente is dit
toch wel een bijzonder bijkomend gegeven om fier op te zijn
en om als één man/vrouw achter de Rode Duivels te staan.
Als gemeente vinden wij dan ook dat wij dit EK moeten
aangrijpen om jullie, onze inwoners, dit sportief evenement te
laten beleven in een sfeer van samenhorigheid en sociale verbondenheid, dit alles overgoten met een sausje van Gingeloms
chauvinisme met als slogan ‘We are Belgium’.
Dat dit EK doorgaat in Frankrijk doet mij ook even terugdenken aan de vreselijke gebeurtenissen van de voorbije maanden
in Parijs en Brussel. Maar laat dat zeker niet meespelen in
de belevenis van dit voetbalevenement en de samenhorigheid
over alle Europese grenzen heen.
SCHEPENCOLLEGE
burgemeester PATRICK LISMONT (SP.a - Goesting)
Dr. Kempeneersstraat 116 – 3890 Gingelom
Tel. 011 83 25 61
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Algemeen beleid en coördinatie, politie, bevolking, financiën,
middenstand, ruimtelijke ordening, woonbeleid, begraafplaatsen.
Maandag van 18u tot 19u en vrijdag van 10u tot 11u
Zitdagen
in het gemeentehuis of na telefonische afspraak.
Geen zitdag op 16/05 en 06/06.
schepen buiten rang, OCMW-voorzitter
GUI ABRAHAMS (SP.a - Goesting)
Montenakenstraat 12A – 3890 Gingelom
Tel. 011 88 29 65
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Sociaal beleid, personeel, ICT, communicatie.
Zitdagen
Zaterdag vanaf 10u in het gemeentehuis.
1ste schepen JAN WICHELER (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 26 – 3890 Gingelom
Tel. 0473 92 66 30
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Openbare werken, nutsvoorzieningen, landbouw, sport,
mobiliteit.
Zitdagen
Donderdag van 19u tot 19u30 in lokaal De Voorzorg,
Houtstraat 100, Jeuk of na telefonische afspraak.
2de schepen ANNICK PRINCEN (SP.a - Goesting)
Laat dit EK een groots volksfeest aan Den Dries worden, waar
de wereldproblemen even vergeten worden en onze inwoners
in hun eigen gemeente het EK kunnen beleven in een aangename en sportieve sfeer.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat alle ingrediënten, waaronder hopelijk ook goed weer, zullen aanwezig zijn zodat wij in
Gingelom allen samen er helemaal klaar voor zullen zijn om
onze Rode Duivels vocaal en mentaal te steunen.
Ik kijk al uit naar die spannende maar vooral plezante
momenten waarop wij, alle Gingelommenaren samen, onze
nationale voetbalploeg zullen aanmoedigen tot ... jawel, tot in
de finale !
Bredenakkerstraat 9 – 3891 Gingelom
Tel. 0475 57 31 76
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Onderwijs, jeugd, kinderarmoede, welzijn.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0475 57 31 76.
3de schepen INGRID SCHEEPERS (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 68 – Jeuk
Tel. 011 48 47 64
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Toerisme, cultuur-bibliotheek, kunstonderwijs, tewerkstelling,
leefmilieu, erfgoed.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0494 91 55 77.
Afspraak aan Den Dries !
Jan Wicheler
Schepen van Sport
4de schepen RITA THIERIE (SP.a - Goesting)
Kriekelstraat 11A – Gingelom
Tel. 011 88 70 96
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden Burgerlijke stand, senioren, buurtwerking, dierenwelzijn,
gehandicaptenbeleid, ontwikkelingssamenwerking.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0473 36 63 07.
GEMEENTERAAD
Gemeenteraadszitting van 26 april 2016
Na de voorstelling van het jaarverslag 2015 van de
Lokale Politie door korpschef Steve Provost werden
de gemeentelijke afgevaardigden aangeduid voor de algemene vergaderingen van Inter-media, Inter-energa en
Inter-aqua en werd raadslid Gilbert Medart opnieuw
voorgedragen als bestuurder van de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw en Ecompas
werden aanvaard.
Vervolgens werd goedkeuring verleend aan de staat van
oninbare ontvangsten van het voorbije boekjaar en dit
voor een bedrag van € 3.864.
Inhoud mei 2016
Sport - 2
• Verjonging sporthal De Winning
• Rode Duivels op groot scherm
• Ondersteuning jeugdwerking
• Maand van de sportclub
• Sporten in gemeentelijke sporthal ‘De Winning’
Algemeen beleid - 5
• Dorpsvergadering kerk Boekhout
Milieu - 6
• Waterkwaliteit: ook u kunt helpen!
• Dek uw aanhangwagen af
Middenstand - 7
• Oproep handelaars: samenstelling cadeaubox
De aangepaste plannen en het bestek betreffende de uitbreiding van het gemeentehuis, geraamd op € 452.156,
werden goedgekeurd.
Met het oog op de concrete start van de ontwikkeling
van fase 1 van het ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpskouter dienen een verkavelingsplan en de plannen en bestek
voor de infrastructuurwerken opgemaakt te worden. Om
een ontwerper met deze opdracht te kunnen belasten,
werden de voorwaarden vastgesteld op basis waarvan
deze na een prijsvraag aangesteld kan worden.
Het ontwerp en bestek betreffende de geplande riolerings- en wegeniswerken, incl. aanleg stoepen, in de Rozen- en Mariastraat te Mielen werden goedgekeurd. De
kostprijs voor aanleg van de riolering en een deel van de
wegenis, namelijk € 410.625 vallen ten laste van Infrax.
Het deel ten laste van de gemeente wordt geraamd op
€ 109.468.
Tenslotte werd het voorstel tot organisatie van een veiligheidsaudit in de scholen, ten gevolge van de recente
terreuraanslagen, besproken en werd besloten dit over te
laten aan de bevoegdheid van de scholen en het Ministerie van Onderwijs. Het voorstel tot aanmelding van de
gemeente tot de vzw Blue Assist werd verworpen alsook
het voorstel tot opstarten van een WhatsApp-groep als
inbraakpreventie omdat de gemeente hierin geen initiatief kan nemen en het schepencollege wenst te wachten
op een aangekondigd voorstel van de provincie Limburg.
OCMW - 8
• OCMW zoekt huurwoningen
• Nieuwe aanvraagprocedure personen met
handicap
• Wereldvedette naar Seniorenfeest
Jeugd - 9
• Zomeractiviteiten 2016
Bibliotheek - 10
• Leestip
• Nieuw in de bib
• Draadloos internet in de bib
Mobiliteit - 11
• Winkel te voet of met de fiets
Kort Nieuws - 11
• Zitdag aangifte personenbelasting
Terugblik - 12
Provinciaal nieuws - 16
• Centraal meldpunt waterlopen
• Geoloketten
• Goedkope energieleningen
Burgerzaken - 17
Gemeente-info
COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
gemeentebestuur Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
Vormgeving en druk
Drukkerij Trudo, 3800 Sint-Truiden
Gingelom Vandaag wordt met
milieuvriendelijke inkt gedrukt op FSC papier.
| 1
SPORT
Verjonging sporthal De Winning
Sporthal ‘De Winning’ opende in 1990 haar deuren en betekende een echte opwaardering van de sportmogelijkheden
en het sportleven in Gingelom. Toch stellen we vast dat een gebouw ouder dan 25 jaar sleet begint te vertonen en
dat vernieuwing noodzakelijk is.
In 2011-2013 werd een nieuwe sportvloer aangelegd en binnenkort zal
de huidige roofingdakbedekking vervangen worden. Hierna zullen de op
stookolie werkende verwarmingsketels vervangen worden door aardgasketels en zullen de watergeisers eveneens op het aardgasnet aangesloten worden. Na deze grote ingrepen is de sporthal klaar om de volgende
decennia duizenden sporters comfortabel te ontvangen.
Buitensport- en speelzone sporthal en school
De voormalige gemeenteschool en nu gemeenschapsschool (GO) te
Montenaken heeft nood aan een grotere attractieve speelplaats of speelruimte. Tevens is er nood aan buitensport- en speelmogelijkheden in de
onmiddellijke nabijheid van de sporthal en de deelgemeente Montenaken. De gemeente verwierf met dit gegeven in het achterhoofd in 2011
de nodige gronden langs de sporthal en de school.
Samen met het GO zal de gemeente binnen een samenwerkingsovereenkomst dit gebied tot een groene, attractieve speel- en sportzone ontwikkelen. Het ingenieursbureau heeft o.m. rekening houdend met een
aantal voorschriften, het gevaloriseerd terrein, het voorziene budget en
op basis van de gewenste behoeften van de opdrachtgevers een voorontwerp van het toekomstige terrein uitgetekend. Het definitieve ontwerp wordt weldra ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
De werken worden nog dit jaar aangevat.
Voorzieningen
Volgende elementen worden voorzien:
- verzamelruimte
- polyvalent verlicht kunstgrasterrein
- polyvalent verlicht basketterrein
- speelbos
- speelzone met natuurlijke
niveauverschillen
- kronkelpaden
- zit- en ligkuilen
- verlichte Finse piste
- zitbanken
- toegangsweg en parking
- bufferings- en infiltratievoorziening
- streekeigen beplanting
2 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
SPORT
Rode Duivels in Frankrijk op groot scherm aan Den Dries
Na het WK-Voetbal in Brazilië zal de gemeente het EK in Frankrijk op een groot scherm uitzenden op de Groenplaats
aan Cultuurhuis Den Dries te Klein-Vorsen, waar naast de openingswedstrijd alle wedstrijden met de Rode Duivels
uitgezonden worden. De catering wordt verzorgd door Café De Bascule, Taverne De Winning en de jeugdwerking
van KDH Jeuk.
Het voetbalfeest zal niet gestoord worden door regenweer, want dan worden er twee grote schermen in het Cultuurhuis
en in de EK-tent opgesteld.
Mis niets over het EK in Gingelom via www.gingelom.be/EK2016
Uitzendschema
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zondag
10/06/2016
13/06/2016
18/06/2016
22/06/2016
06/07/2016
07/07/2016
10/07/2016
21u
21u
15u
21u
21u
21u
21u
Frankrijk – Roemenië
België – Italië
België – Ierland
Zweden – België
halve finale
halve finale
finale
Ondersteuning jeugdwerking sportclubs
Naast de gemeentelijke Gymclub Gingelom zijn er vijf sportverenigingen die een eigen jeugdwerking hebben.
De voetbalverenigingen KDH Jeuk, RDK Gravelo en KVE Gingelom, de handbalclub Rode Ster Gingelom en de
taekwondoclub Academy Ge-We. Investeren in jeugdwerking is belangrijk. De voorbije jaren werden dan ook heel
wat inspanningen geleverd.
Na de invoering van de impulssubsidie in 2009, die de clubs financieel stimuleert om hun jeugdsportbegeleiders (JSB)
een opleiding van minimum sportinitiator te laten volgen, is het aantal gekwalificeerde JSB gestegen van 3% in 2008 en
28% in 2009 naar 51% in 2015.
In totaal ontvingen de vijf clubs sinds 2009 voor hun gekwalificeerde jeugdwerking afgerond € 45.000.
| 3
SPORT
Maand van de sportclub 2016
September is de ‘Maand van de sportclub’. Sporten in clubverband wordt gepromoot op allerlei manieren. Sportverenigingen dienen in te schrijven vóór 1 juni. Doen!
Sinds 2009 wordt de ‘Week van de sportclub’ georganiseerd. Deze actie wil de aandacht vestigen op de voordelen van
het sporten in clubverband en op de sociale dimensie van de sportclub. De sportclub is een plek waar iedereen welkom
is, waar u vrienden kunt maken en veel plezier kunt beleven ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd.
Dit jaar wordt de actie uitgebreid naar de ‘Maand van de sportclub’. De deelnemende Gingelomse sportclubs zullen in
september hun deuren open zetten voor iedereen die met de sporten en de clubs vrijblijvend wil kennis maken.
Sport Vlaanderen zal de deelnemende organisatoren (sportclubs en -dienst) opnieuw logistiek en promotioneel ondersteunen. Zo zal een mediacampagne zowel op tv als via de sociale media gevoerd worden en wordt promotiemateriaal
(vlaggen, spandoeken, digitale opdrukaffiches en -folders, …) ter beschikking gesteld.
De gemeente zal het programma van de tijdig ingeschreven sportclubs promoten via Gingelom Vandaag en de gemeentelijke website.
Het lijkt wat vroeg, maar gezien het sportseizoen stilaan ten einde loopt en we alle initiatieven die kaderen in de ‘Maand
van de Sportclub’ tijdig in de kijker willen zetten, worden de sportclubs nu reeds gevraagd of ze in september zullen
deelnemen.
Laat ons vóór 1 juni weten of uw sportclub deelneemt aan de ‘Maand van de Sportclub’: [email protected]
011 88 04 92.
Sporten in gemeentelijke sporthal ‘De Winning’
In sporthal ‘De Winning’ kunnen zowel verenigingen als particulieren terecht om hun favoriete sport te beoefenen.
De grote sportzaal is geschikt voor diverse sporten.
De sporthal is gevestigd in de deelgemeente Montenaken, Hannuitstraat 9.
Reserveren
De sporthal wordt hoofdzakelijk bezet door vaste gebruikers. Dit zijn meestal sportverenigingen die er hun
wekelijkse trainingen of wedstrijden organiseren. Wilt u
ook graag vaste gebruiker worden of gewoon een uurtje
occasioneel komen sporten?
Reserveer dan via de dienst Vrije Tijd: 011 88 04 92 –
[email protected]
Tarieven
De verhuurtarieven vindt u op
www.gingelom.be/sporthal-de-winning_4.html
4 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
ALGEMEEN BELEID
Dorpsvergadering in de kerk van Boekhout
Respectvol zoeken naar nieuwe invullingen van de dorpskerk
Het is een ietwat vreemd gezicht: in het knusse kerkje van Boekhout (Gingelom) komen een veertigtal inwoners van
hier en omliggende dorpen bijeen rond gesprekstafels. Onderwerp van gesprek: hoe kan dit kerkgebouw het toekomstige gemeenschapsleven ondersteunen? Het aantal priesters en praktiserende gelovigen daalt. Kerkbesturen en
gemeentebesturen staan voor de vraag hoe haalbaar (met minder priesters) en betaalbaar (met minder operationeel
te houden kerken) ze kunnen garanderen dat gelovigen hun religie en tradities in ere kunnen houden? En daarmee
samenhangend de vraag welke rol kunnen kerkgebouwen blijven spelen in het gemeenschapsleven van onze dorpen?
In 2014 maakte het gemeentebestuur
en kerkbestuur van Gingelom een kerkenplan. Maar, zo vinden ze in Gingelom,
de echte toekomst van de kerken wordt
mee gemaakt door de inwoners. Bewoners van Boekhout werden als eerste
uitgenodigd mee te denken. Later volgen
gesprekken in de andere dorpen.
Toekomstige functie van de
kerk
Het team Wonen van Stebo begeleidt dit
proces. Hilde Van Ransbeke van Stebo:
‘De kerk heeft een verbindende functie
in het dorp, en die kan het gebouw ook
in de toekomst blijven spelen. Misschien
dezelfde als vandaag, misschien meer
aangepast aan toekomstige behoeften
van de gemeenschap.’
Waaraan heeft de lokale gemeenschap van Boekhout dan behoefte? ‘Meer inspanningen om nieuwe inwoners bij het
dorpsleven te betrekken. Meer kansen tot ontmoeting creëren,’ zeggen bewoners. ‘En extra mogelijkheden om kinderen
en jongeren in eigen dorp samen dingen te laten doen.’ Een speelpleintje, jeugdhuis, sportruimte voor de kinderen, een
zomerterras zijn welkom.
Kan de kerk – als historisch gebouw en van oudsher religieuze plek – hierin een betekenisvolle rol spelen? Een kerk is immers niet ‘zomaar’ een gebouw: het is de plek waar dorpsgenoten gedoopt werden, huwden en waar men van geliefden
afscheid neemt. Het is een plek van stilte en gebed. Hoe kan dat karakter gerespecteerd blijven? Kan het wel om in een
kerk te vergaderen, te spelen? Ontdoet een tentoonstelling of een feest de kerk van haar traditionele religieuze betekenis?
Wat technisch mogelijk is, is het daarom nog niet in de harten van de mensen
Technisch kan het. Het religieuze ‘hart’ kan afgeschermd worden van andere functies. Via verplaatsbare wanden, een sanitair bijgebouw en een betere toegankelijkheid kan eenzelfde ruimte dienen voor eucharistie, bezinning en socio-culturele
activiteiten.
Vraag is: willen bewoners dat ook? De kerk, dat is een en al betekenis. De aanwezigen zijn het eens: de mis moet hier
kunnen blijven doorgaan. Combinaties met andere functies zijn bespreekbaar maar niet eenvoudig. Want, hoe moet het
bijvoorbeeld met recepties? Vinden we het kunnen dat er alcohol geschonken wordt in een kerkgebouw? Kunnen we
ermee leven dat de stilte soms weggespeeld of -gepraat wordt?
Tijd brengt raad
Er zal nog veel overlegd worden, in alle respect en sereniteit. Zo hoort het ook. ‘Het zou niet goed zijn om overhaast
beslissingen te nemen rond dit vraagstuk’, besluit Hilde Van Ransbeke de gespreksavond. De kerk laten vervallen is hoegenaamd geen optie. Niet voor de pastoor, niet voor de bewoners, niet voor het gemeentebestuur.Tijd, open gesprekken
met alle betrokkenen en de invalshoek van creatieve ontwerpers zullen raad brengen. Op tijd, en niet eerder.
| 5
MILIEU
Waterkwaliteit: ook u kunt helpen!
De lente is volop bezig, alles groeit en bloeit. Het ideale moment om de tuin, de paden en/of de oprit een opfrisbeurt
te geven. Net daarom willen we iedereen wijzen op het verantwoord omgaan met onkruidbestrijdingsmiddelen. We
moeten nog altijd vaststellen dat er bestrijdingsmiddelen worden teruggevonden in beken en andere waterlopen.
Bestrijdingsmiddelen kunnen bij huis- en tuingebruik op twee manieren in het oppervlaktewater terecht komen. Enerzijds rechtstreeks door het gebruik van deze middelen op de taluds van de beek en anderzijds via het rioleringsnetwerk.
Wat veel mensen niet weten is dat het rioleringsnetwerk in Vlaanderen niet overal gesloten is. Dit betekent dat op verschillende plaatsen rioleringsbuizen niet zijn aangesloten op een zuiveringsstation, maar rechtstreeks in de beek terecht
komen. Concreet komen dus middelen die afspoelen van verharde oppervlakten (straten, opritten,…) of middelen die
rechtstreeks in de straatkolk, het terrasputje of de gootsteen worden uitgegoten, ongezuiverd in het oppervlaktewater.
Het is de openbare diensten verboden van nog bestrijdingsmiddelen te gebruiken, mits enige uitzonderingen. Ook de
gemeente Gingelom is overgeschakeld naar een pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte sinds 1 januari 2015. Maar
ook u als particulier kan uw steentje bijdragen. Bewuster omgaan met chemische middelen of alternatieven gebruiken,
kunnen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit van onze beken.
Bewuster omgaan met chemische middelen
* Het is verboden om de talud van de beek te spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen. U dient minstens 1 m van
de taludinsteek (zie fig.) te blijven
* Lees goed het etiket op het middel en leng conform het etiket aan met water. Een hogere concentratie
geeft geen beter effect.
* Voor kleinere oppervlakten, koop een ‘klaar voor gebruik’ middel, dat al gedoseerd is voor het juiste gebruik.
* Gebruik de juiste hoeveelheid voor het overeenkomstig te behandelen oppervlak. Op die manier vermijdt/vermindert u restproduct in de rugsproeier.
* De reiniging van de rugsproeier dient te gebeuren op een onverhard oppervlak. Het water waarmee het toestel is
gereinigd kunt u verspreiden over het behandelde oppervlak. Vermijdt ten allen tijde een afloop naar de
straatkolk, het putje of de riolering.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.phytofar.be/nl/Huis-en-tuinproducten.
Alternatieven
* Voorkomen is beter dan genezen. Bepaalde keuzes bij het ontwerp en de aanleg van de tuin zorgen ervoor
dat men nadien minder last heeft van ongewenste kruidgroei.
* Onderhoud: regelmatig vegen voorkomt opstapeling van organisch materiaal en dus ongewenste kruidgroei.
* Mechanische alternatieven zoals borstelen, maaien of waterstralen.
* Thermische alternatieven zoals hete vlam, hete lucht, heet water, stoom,… De temperatuur moet boven de
58°C liggen.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website www.zonderisgezonder.be.
6 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
MILIEU
Dek uw aanhangwagen af!
De toegangswegen naar het sorteerpark liggen vaak bezaaid met allerlei zwerfvuil. Het merendeel van dit afval is
afkomstig van aanhangwagens die een deel van hun vracht verliezen op weg naar het sorteerpark. Dek uw aanhangwagen af met een zeil en hou de straat netjes!
Heel wat inwoners begeven zich met een aanhangwagen naar het sorteerpark om hun afval weg te voeren. Tot zover is
dit prima.Vaak worden deze aanhangwagens echter niet afgedekt met een zeil of wordt de vracht niet goed vast gemaakt,
waardoor een gedeelte van het afval er af valt of waait en de straat bevuilt.
We willen met aandrang vragen om alle
aanhangwagens af te dekken. Inwoners
die zich op het sorteerpark aanbieden
met een aanhangwagen zonder dekzeil,
zullen persoonlijk aangesproken worden door de parkwachters.
We danken u alvast voor uw medewerking!
MIDDENSTAND
Oproep lokale handelaars - samenstelling cadeaubox
De gemeente Gingelom wenst samen met de LEA-raad een cadeaubox samen te stellen die bij speciale gelegenheden
aan de inwoners van Gingelom kan gegeven worden, bijvoorbeeld bij de ontvangst van nieuwe inwoners. Lokale handelaars dienen zich te melden vóór eind mei.
Deze cadeaubox zouden we willen vullen met kortingsbonnen, acties, aanbiedingen, ... van onze plaatselijke handelaars.
Op deze manier bieden we onze inwoners een leuke attentie aan en stimuleren we om te winkelen binnen de gemeente.
Voor u als handelaar is dit de uitgelezen kans om u voor te stellen aan nieuwe inwoners!
Wilt u hier graag aan deelnemen? Contacteer ons dan voor einde mei!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Peters, Cel Wonen en Leven, [email protected] of op het
nummer 011 88 04 95.
| 7
OCMW
OCMW zoekt huurwoningen
Het OCMW is op zoek naar huurwoningen. Het OCMW stelt deze als doorgangswoning ter beschikking aan onze
cliënten die dringend op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. Bent u eigenaar van een huurwoning of -appartement? Wenst u te verhuren aan het OCMW?
Verhuren aan het OCMW biedt voor kandidaat-verhuurders tal van voordelen. Als eigenaar heeft u de zekerheid dat
u iedere maand uw huurgeld zal ontvangen en dat de woning, bij het einde van de huurovereenkomst, in de oorspronkelijke staat zal worden overhandigd. Ook zorgt het OCMW voor begeleiding van de huurders en kijkt het toe op het
onderhoud van de woning.
Voor meer informatie kunt u in het gemeentehuis terecht bij de secretaris van het OCMW, Marc Bovy, of op het nummer
011 88 04 45.
Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap
De Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) heeft haar aanvraagprocedure veranderd.
De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst. Op die manier zal de aanvraag sneller, eenvoudiger en persoonlijker behandeld worden.
Wat verandert er?
• De mogelijkheid bestaat om zelfstandig uw aanvraag in te dienen door u met uw elektronische identiteitskaart in te
loggen op www.myhandicap.belgium.be en de vragenlijst in te vullen.
• U moet geen papieren meer door uw arts laten invullen. U geeft enkel de naam van uw behandelende arts op.
Vervolgens wordt alles rechtstreeks met de arts geregeld.
Wie meer informatie of hulp wilt, kan hiervoor terecht bij Kurt Brans van het OCMW, tel. 011 88 04 44 of
[email protected] Hij zal u begeleiden met de aanvraag en het invullen van de vragenlijst.
Wat moet u meebrengen?
• uw identiteitskaart & pincode;
• uw bankrekeningnummer;
• de naam van uw behandelende arts.
Wereldvedette komt naar het Seniorenfeest
Noteer zaterdag 1 oktober in uw agenda. Een topvedette siert de affiche van het jaarlijkse Seniorenfeest.Wees zeker
van de partij!
Het seniorenfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag
1 oktober. Hou deze datum alvast vrij, want wij zijn erin
geslaagd om een echte wereldvedette te strikken. Om de
spanning er nog even in te houden, maken we de naam nu
nog niet bekend. Dat zal gebeuren in één van de volgende
edities van ‘Gingelom Vandaag’.
Inschrijven kan pas vanaf begin augustus. Dan ontvangen
alle 65-plussers een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.
8 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud
VRIJE
TIJD
TOERISME
Bedrijfsrondleidingen Regalys
Wanneer?
Wat?
Waar?
Kostprijs?
Elke zondag in mei om 14u en 15u
Rondleiding in het aspergebedrijf én proevertje
Regalys/Kamerijckhoeve
Kamerijckstraat 11 - Gingelom
011 88 10 64
€ 4 per persoon
Tumuli-event
Wanneer?
Zondag 12 juni van 13u tot 18u.
SAVE THE DATE!
SPORT
Scholenvoetbaltornooi 4-4
Wanneer?
Voor wie?
Wat?
Waar?
Woensdag 25 mei van 13u30 tot 16u30
Jongens en de meisjes uit het 3de t.e.m.
6de leerjaar
De kinderen nemen het in ploegjes van 4
tegen elkaar op
Gemeentelijk sportcentrum Jeuk (voetbalterrein KDH Jeuk)
BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor kinderen
Woensdag 25 mei van 16u tot
16u30
Wat?
Voorleesmoment voor kinderen van 4
tot en met 6 jaar. Thema: avontuur.
Info?
Gemeentelijke bibliotheek
tel. 011 83 27 01
[email protected]
Gratis deelname
Wanneer?
Programma?
Waar?
Volgt later
Aan Den Dries en de 3 tumulisites
PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Maak kennis met de verrukkelijke sensatie van whisky
Vrijdag 20 mei om 19u30
Een whisky-tasting. Whisky kent een rijke geschiedenis, een specifiek
productieproces en een enorm gevarieerd aanbod. I.s.m. een
gerenommeerde whiskybar krijgt u uitleg over de herkomst, het
rijpingsproces,… gevolgd door het proeven van 8 whisky’s en het
overlopen van de degustatiefiche. Verder gaat u uw kennis en
zintuigen voor whisky trainen.
Kostprijs?
€ 25 per persoon
Inschrijven? Verplicht. Inschrijven kan tot 20 mei in het ‘Park van de Vriendschap’ of telefonisch bij Rita Thierie
(0473 36 63 07) of Maarten Vanspauwen (011 88 04 48)
Wanneer?
Wat?
Knutsel- en breigroep succesvol gestart
Donderdag 2 juni
Knutselen met porselein - € 8/per persoon
of
Breien - € 2 /per persoon (zelf wol en brei-ijzers meebrengen)
Waar?
‘Park van de Vriendschap’
Extra?
Koffie en cake voor iedere deelnemer
Inschrijven? Bij Rita Thierie op het nummer 0473 36 63 07
Wanneer?
Wat?
Fietsers plannen 4 dagtochten
Sinds begin april zijn de fietser van het ‘Park van de Vriendschap’ iedere dinsdagnamiddag weer trouw op post. Met gemiddeld meer dan 30 deelnemers trekken ze
er op uit voor een tocht doorheen het prachtige Haspengouwse landschap.
Ook dit jaar zullen zij in totaal 4 dagtochten organiseren. Deze tochten hebben
telkens een andere bestemming en zijn gepland op de volgende dagen:
• 14 juni: Domein Bovy in Heusden-Zolder
• 19 juli: Bokrijk
• 16 augustus: Scherpenheuvel
• 13 september: Schulensmeer
Het vertrek is voorzien om 9 uur aan het ‘Park van de Vriendschap’ Onderweg wordt regelmatig gestopt om te drinken of te eten.
Voor een goede organisatie vragen wij wel om voor de dagtochten op voorhand in te schrijven. Dat kan in het
‘Park van de Vriendschap’ of telefonisch op het nummer 0473 36 63 07. Deelname is gratis.
Zet de zomer in met een heerlijke barbecue
Woensdag 15 en 22 juni + donderdag 16 en 23 juni,
stipt om 11u30
Wat?
BBQ voor de trouwe bezoekers van het ‘Park van de Vriendschap’
(max. 40 personen)
Kostprijs?
€ 15 per persoon (aperitief, drie stukken vlees, groenten à volonté en
een dessert)
Inschrijven? In het ‘Park van de Vriendschap’, ten laatste één week voor de
barbecue.
Wanneer?
Workshop kleur- en stijladvies
Wanneer?
Wat?
Maandag 20 juni om 19u30
Heeft u altijd al eens willen weten tot welk seizoenstype u behoort,
wat het verschil is tussen warme en koele kleuren, welke lichaamsvorm u heeft? Of wilt u gewoon graag een aantal leuke stijltips
bekomen die u helpen om steeds een geslaagde outfit samen
te stellen?
PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Kostprijs?
Inschrijven?
€ 10 per persoon
Noodzakelijk, in het ‘Park van de Vriendschap’ of bij Rita Thierie op het nummer 0473 36 63 07
Recreatief petanquetornooi
Zaterdag 25 juni, van 11u tot 17u
Jaarlijks petanquetornooi op 8 petanquebanen
Naast muzikale randanimatie kunt u tussendoor ook genieten van
een ruim assortiment drank en versnaperingen.
Inschrijven?
Per ploeg van 3 personen in het ‘Park van de Vriendschap’ of op
het nummer 0473 36 63 07 (Rita Thierie)
Gratis deelname
Wanneer?
Wat?
Extra?
CULTUUR
Culturele feesten Niel
Wanneer?
Wat?
Programma?
Waar?
Gratis toegang
Zondag 22 mei van 13u tot 18u
Muzikale optredens – wandeling – workshops – fototentoonstelling over Niel – eet- en drankstandjes
• Opening nieuwe wandelroute ‘Favoriete plekjes in Niel’
• Zangkoor Exultate Gingelom met gastoptreden Marcel Vandereyken
• Rag and Bone-zanger Jos Castro met gastoptreden Frank D’Heye en speciale gast Chris Farlowe
• Orgelmuziek door Georges Goffings
• Kinderanimatie Crazy & Trixy
• Tentoonstellingen vierkanthoeves en oude tractoren – Baudouin Tossens en Philip Mievis
• Museum ‘Van wieg tot graf in Haspengouw’
• Tentoonstelling zelfgemaakte werkjes door KVLV Niel
• Wereldwinkelproducten
Vierkantshoeve St-Antoniushoeve, Naamsestraat 43, Niel
Verenigingen
Zaterdag 14 en zondag 15 mei
K. Daring Huvo Jeuk organiseert zijn jaarlijks Pinkstertornooi voor verschillende jeugdploegen op de terreinen van
het Sportcentrum, Cicindriastraat te Jeuk. Info : Eric Tossens, jeugdcoördinator, tel. 0497 78 57 83, Benny Vandensavel,
tel. 0478 11 10 50 of www.dhjeuk.be.
Vrijdag 27 tot zondag 29 mei
De verenigingen van Mielen organiseren allerlei activiteiten n.a.v. kermis Mielen (muziek, dansen, fietstocht,
kermisbal, …). Meer info bij de deelnemende verenigingen (KVLV, KLJ,Gezinsbond, KH Hoger-Op, Landelijke Gilden,
Rust-Roest Mielen en Dansschool Diamonds).
Zaterdag 28 mei
Cantemus Domino uit Montenaken organiseert ‘Koor on stage’: een avond voor jong en oud met nummers van
Katy Perry, De Nieuwe Snaar, Lorde, opera ‘Lakmé’, the Beatles, Toon Hermans, musicals en nog zoveel meer.
Om 20u in zaal Elckerlyc. Kaarten: € 9 in vvk - € 8 aan de kassa - kinderen <12jaar: gratis.
Tel. 011 83 22 98 – 0495 23 90 31- [email protected]
Zaterdag 11 juni
26ste Gala – Wimbledonconcert van KDH Jeuk in Tenniscomplex Wimbledon met Christoff, Jo Vally en Gunter Neefs.
Info en tickets: Jeff Verbois - 0475 53 37 99
ERFGOED
WELZIJN
Tentoonstellingsbox ‘storysongs’
van Erfgoed Haspengouw
Infobeurs ‘Van bolle buik tot
baby’
Wanneer? Nog tot 29 mei, tijdens de openingsuren van de bib
Wat?
Muzikant Jonas van Esch brengt streekgebonden levensliederen met een verhaal in
Haspengouw. U hoort 10 oude Haspengouwse levensliedjes en maakt kennis met
het verhaal er achter.
Info?
Gemeentelijke bibliotheek, tel. 011 83 27 01
[email protected]
Gratis toegang
Wanneer? Zondag 5 juni van 14u tot 18u
Wat?
Huis van het Kind Haspengouw organiseert
samen met zijn partners een infobeurs voor
aanstaande en pas bevallen ouders. Allerlei
standhouders helpen u wegwijs (vroedvrouw, lactatiekundige, opvoedingswinkel,
K&G, mutualiteit, kraamzorg, …).
Waar?
In het Huis van het Kind Haspengouw,
Rummenweg 2, 1ste verdieping (lokalen van
Tutti Frutti).
Gratis toegang met
goodiebag voor elk
gezin!
JEUGD
Zomeractiviteiten 2016
♠ Speelplein JUNIOR (4 t.e.m. 13j) - telkens van
13u tot 17u
Periode 1: 4 t.e.m. 20 juli 2016
♣ Speelplein SPRING
(14 en 15j)
Week 1: 12 t.e.m. 15 juli
Week 2: 8 t.e.m. 12 augustus
Nieuwsgierig?
Vraag het programma van beide weken
op bij de jeugddienst Gingelom
011 88 04 98
♥ Taalkamp - telkens van 9u30 tot 12u30
Week 1: 5 t.e.m. 8 juli
Week 2: 12 t.e.m. 15 juli
♦ Zomeropvang - telkens van 7u tot 18u
Van woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31 augustus
Geen zomeractiviteiten op maandag
11 juli en 15 augustus, donderdag 21 en
vrijdag 22 juli.
Alle activiteiten vinden plaats in de
gemeentelijke basisschool De Kleurenboom te Montenaken – Hannuitstraat 4.
Senioren
OKRA GINGELOM-NIEL
19/05/16: lentefeest, café ‘De Krekel’, 12u
S-PLUS MONTENAKEN
Elke maandag: kaarten, Buurthuis ‘De Winning’,
13u30 tot 17u
OKRA MONTENAKEN
12/05/16 & 09/06/16: kaarten en gezellig samenzijn,
Cafetaria ‘De Winning’,
13u tot 17u
OKRA BORLO-BUVINGEN-MUIZEN
17/05/16: koffietafel, kaarten en kienen, parochiezaal Borlo,
14u tot 17u
DERDE LEEFTIJD JEUK-BOEKHOUT
09/06/16: kaarten en kienen, parochiezaal Jeuk, 14u tot 17u
OKRA JEUK-BOEKHOUT
Elke dinsdag en donderdag: fietsen, samenkomst aan de
kerk in Jeuk om 13u
Elke dinsdag: kaarten, parochiezaal Jeuk, 13u30 tot 17u
Elke dinsdag: turnen, parochiezaal Borlo, 9u15
06/06/16 : creanamiddag, parochiezaal Jeuk, 13u30
07/06/16: wandelen, samenkomst aan de kerk van Jeuk om
13u
S-PLUS GINGELOM-NIEL
25/05/16: koffienamiddag met kaarten en kienen,
bibliotheek CLIM, Surlet de Chokierstraat 4,
14u30 tot 16u30
JEUGD
Zomeractiviteiten 2016
De speelpleinanimatoren zijn volop bezig met de vakantievoorbereidingen. Deze zomer staan ons nieuwe thema’s
en leuke uitdagingen te wachten. De vrolijke vlinders, ondeugende dolfijnen, snelle kevers en behendige vleermuizen
maken op 4 juli hun entree op het speelplein.
Neem alvast een kijkje in onze dierentuin en kijk wat alle bewoners in petto hebben.
Thema’s 4- t.e.m. 7-jarigen
Zet je schrap want alle kinderen kunnen tijdens de eerste speelpleinweek
volop genieten van ALTIJD SPEELTIJD! Al spelend elkaar op een plezante manier leren kennen. Bijna alles mag en spelen moet!
Word ik later archeoloog, laborant, geheim agent, professor, ontdekkingsreiziger, … ?
CURIEUZE NEUZEN aan dek, speelplein Gingelom zal grootse ontdekkingen maken tijdens de 2de speelpleinweek. Stap in onze raket en vlieg mee
naar de wereld van de kleine KRIEBELBEESTJES. Zzzzoem je mee naar
bijenland of vlieg je liever mee naar de wondere vlinderwereld?
Er was eens een kindje zo KLEIN als een DUIMPJE. In zijn wereld leek
alles te groot. Gelukkig werd er de week nadien getoverd en kwam CIRCUS STINKNEUS in Gingelom op bezoek.
Er hangt een geurtje aan deze circustent! Komen jullie dit circus redden?
De laatste dolle speelpleinweek wordt gevuld met KET*PRET*NET! Dansen, verkleden, sporten, spelen en knutselen zijn er allemaal bij. Komen jullie ook?
Thema’s 8- t.e.m. 13-jarigen
SCHOOL IS OUT is het ideale thema om de zomervakantie te starten! Feesten, games en waterspelen staan alvast
op de agenda. De week wordt afgesloten met een levensecht ‘Monopolyspel’.
Voel jij je nog veilig met alle bezittingen? Geheim AGENT 3890 staat in voor jouw veiligheid, maar zal ondertussen ook
op zoek gaan naar de boef. Speur samen met de bende van geheime agenten 3890 naar de geheime codes en kraak de
kluis op tijd!
Kriebelbeestjes overmeesteren de jonge speelpleinkinderen. In Gingelom is
er veel stof om over te praten. REDACTIE OVER & OUT informeert
alle Gingelommenaren over het reilen en zeilen.
Professor X staat voor de doorbraak van EXPERIMENT X … Wat zou
jij graag uitvinden? De gekste ideeën zijn vaak de leukste. Een snoepkussen,
een lachmachine of een lekker toetje?
NATUURlijk schenken we tijdens de voorlaatste week ook wat aandacht
aan ‘het Gingeloms groen’. Met het spotten van dieren, het raden van geluiden en het herkennen van je omgeving zal je tijdens je zoektocht alle vragen
weten op te lossen.
Stoere, sportieve en actieve activiteiten op het programma voor de jongens. Rustige party, relaxdag, dansen, zingen en
knutselen voor de meisjes?
Dit is een week voor echte jongens en meisjes! Sta elkaar bij in de slag der geslachten. Wat mogen de jongens allemaal
verwachten? Wat hebben de meisjes allemaal in petto? Kom het te weten tijdens de laatste speelpleinweek met als thema:
MEISJES VS JONGENS!
| 9
BIBLIOTHEEK
Leestip
‘Gij nu’ – Griet Op de Beeck
De auteur van de romans Vele hemels boven de zevende en Kom hier dat ik u kus
brengt met deze uitgave een verzameling korte verhalen. De vijftien afzonderlijke
verhalen worden voorafgegaan door een motto (een zin uit het verhaal) en bestaan uit meerdere delen.
De gemeenschappelijke noemer van de verhalen is de onmacht van de hoofdpersonen. Zoals in haar vorige romans dwingt de schrijfster ons door haar keuze voor
een persoonlijke verteller diep in elk hoofdpersonage te kruipen en samen met
hem of haar de boze wereld te trotseren. Vreugde en lichtheid zijn deze wereld
vreemd. Wat er gebeurt, kan elk van ons overkomen, de personages zijn geen typetjes en toch zeer herkenbaar: de onzekere dame op haar zoveelste nieuwe date, de
ongelukkige tiener die niet begrepen wordt door zijn ouders, de illegale vluchteling
die in angst leeft, het kind dat geen liefde van zijn moeder krijgt.
De meeste verhalen kennen, net zoals het leven, geen geforceerde vrolijke afloop.
Maar ze zetten u wel aan het denken. Over hoe het zo kan lopen in het leven, hoe
het dan verder moet, op wie u kunt vertrouwen, of het geluk u alleen in glossy magazines toelacht…Het boek begint met
het motto ‘er moet betere ellende bestaan dan deze zei ze en ze lachte’ en dat hadden net zo goed de laatste woorden
kunnen zijn.
Nieuw in de bib
Jo Claes
Voor wie de klok slaat
Op de openingsdag van het nieuwe Leuvense academiejaar worden plots schoten afgevuurd op de stoet professoren in
toga. Op de straatstenen blijft een man
dood achter. Hoofdinspecteur Thomas
Berg is niet alleen getuige van de aanslag,
tijdens de achtervolging van de dader
verliest iemand van zijn team het leven.
Berg voelt zich verantwoordelijk en is vastbesloten uit te
zoeken wie achter de aanslag zit.
Santa Montefiore
Als de rododendron bloeit: de dochters
van Deverill
De vrouwen van kasteel Deverill proberen zich staande te houden in de roerige jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
De drie vrouwen staan voor belangrijke
beslissingen in hun leven, beslissingen die
hen ver weg kunnen voeren van Ierland.
Is liefde alleen genoeg om de zware tijd
die hun te wachten staat het hoofd te bieden?
10 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
Nicci French
Als het zaterdag wordt
Als het zaterdag wordt is het 6de deel
in de spannende Frieda Klein-serie. De
32-jarige Hannah zit opgesloten in een
psychiatrische inrichting nadat ze jaren
geleden is veroordeeld voor de moord
op haar moeder, stiefvader en broertje.
Psychotherapeute Frieda Klein staat in
het krijt bij Walter Levin. Hij wil nu dat
Frieda beoordeelt of Hannah daadwerkelijk gestoord is.
Danielle Steel
Verloren zoon
Verloren zoon van Danielle Steel vertelt het verhaal van twee broers, en het
geheim dat hun band overschaduwt.
Peter McDowell komt stukje bij beetje
de waarheid over zijn familie te weten.
Een familiedrama over twee totaal verschillende tweelingbroers.
BIBLIOTHEEK
CLIM: Draadloos internet in de bibliotheek
Onze bibliotheek beschikt voortaan over een draadloos netwerk (wifi). Iedereen kan nu met zijn
eigen laptop, tablet of smartphone gebruikmaken van het draadloos netwerk in de bib en gratis
surfen of e-mailen. Draadloos netwerk is beschikbaar in het volledige gebouw, tijdens het leescafé en
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Info? Bibliotheek CLIM - tel. 011 83 27 01 - [email protected]
MOBILITEIT
Winkel te voet of met de fiets en win - met belgerinkel
naar de winkel
U heeft de laatste dagen ongetwijfeld de belgerinkel-affiches reeds opgemerkt in de etalages van de deelnemende
handelaars. Deze actie loopt nog tot en met 4 juni 2016. Fiets en win!
Iedereen die te voet of met de fiets winkelt, wordt door
de deelnemende handelaars beloond met een Belgerinkel-lot met unieke code. Die code kunt u registreren via
www.belgerinkel.be om binnen de 24 uur kans te maken op een Belgerinkel-prijs uit de nationale prijzenpot.
Als u ook wil meedingen naar de Belgerinkel-fiets of
een van de andere gemeentelijke prijzen, deponeer
uw ingevulde lotje dan zeker ook in de Belgerinkelbox in het gemeentehuis of de bibliotheek.
De winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 30 juni 2016.
Met één lot maakt u dus twee keer kans op prijzen!
KORT NIEUWS
Zitdag invullen van aangifte personenbelasting
Op donderdag 2 juni wordt door de Federale Overheidsdienst Financiën een zitdag georganiseerd. Van 9u tot 15u
kunt u in de gemeentelijke bibliotheek CLIM terecht voor hulp bij het invullen van uw aangifte. De zitdag vindt plaats in
de polyvalente zaal op de eerste verdieping.
Gelieve mee te brengen:
• Gezinstoestand (trouwboekje);
• Aanslagbiljetten onroerende voorheffing;
• Alle loonfiches m.b.t. de genoten inkomsten (ook vakantiegeld ontvangen in 2015);
• Bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen,…;
• Attest aflossing hypothecaire lening (interesten en kapitaal);
• Aanslagbiljet aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015);
• Alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte.
| 11
TERUGBLIK
1.
Sport- en Cultuursterren
2015
Op vrijdag 25 maart werden 16 Sporten Cultuursterren uitgereikt aan inwoners die zich op sportief of cultureel vlak
verdienstelijk maakten.
Mario Croes en Carl Vandenghoer
werden postuum gehuldigd.
2. Paaseierenzoektocht
Op paasmaandag werden twee paashazen, speelpleinanimatoren, kinderen en
ouders gespot op het speelterrein in
Mielen. Ze trotseerden allen het slechte
weer en konden trots eitjes rapen en op
de foto met de paashaas.
3. Computerkamp
Officeprogramma’s, stop-motion, online/
offline, chatten, blog, …Geen onbekend
terrein meer voor deze jonge deelnemers.Neem gerust een kijkje op hun
blog: https://
computerkampgingelom.wordpress.com/
1
4. Workshop grime
De jeugdwerkers en opvangbegeleiders
zijn na deze workshop grimeren klaar
om de speelpleinkinderen om te toveren naar echte sprookjesfiguren: piraten,
Spiderman, leeuwen, tijgers, princessen,
Mega Mindy, vlindermeisjes en nog zoveel meer.
5. Kleuternamiddag
Een veertigtal kleuters gingen mee op
ontdekkingstocht. Wat is een magneet
en wat trekt het aan? Blaasmonstertjes
of kunstwerkjes maken met knikkers.
Wind en aantrekkingskracht onder de
parachute. Wetenschap voor kleine kids!
2
6. Paassportkamp
Op het ritme van de samba en de lambada maakten de sportievelingen kennis
met gekende en onbekende sporten en
bewegingsvormen. Pret verzekerd!
2
12 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
4
3
5
5
6
6
| 13
TERUGBLIK
7. Culturele uitstap
‘Herbestemming’ was de rode draad van
de Culturele uitstap. De Abdijsite van
Herkenrode, C-Mine en het Jenevermuseum van Hasselt gaven hun geheimen
prijs. 48 geïnteresseerde en enthousiaste
deelnemers genoten van hun dagje uit.
8. Bowling
14 senioren zetten hun beste beentje voor om zoveel mogelijk spares en
strikes te gooien.
9. Seniorensportdag
19 deelnemers telde het ‘Spel zonder grenzen’ met oude volksspelen. Ze
maakten er een spannende, sportieve
strijd van.
7
10. Bloesemterras
De weergoden waren de bloesems niet
gunstig gezind, maar dat kon de bezoekers van het 8ste Bloesemterras bij Bex
Fruit niet deren.
11. Supercup/prijsuitreiking
liga 2015-2016/Beker
ZVC Olympic verlengde haar kampioenentitel in de gemeentelijke zaalvoetbalcompetitie 2015-2016.
Olympic won vervolgens in een superspannend en -sportief duel de eerste
Supercup van de bekerwinnaar ZVC Tijl.
met 7-6.
7
8
14 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
9
10
10
11
10
11
| 15
PROVINCIAAL NIEUWS
Centraal meldpunt voor waterlopen
Beken, rivieren, kanalen ... Limburg telt heel wat waterlopen. Maar tot wie wendt u zich als u een vraag of klacht hebt
over een waterloop in uw buurt? Provincie Limburg werd eind januari de grootste waterbeheerder van de provincie
en installeerde daarom een nieuw centraal meldpunt.
Veel minder beheerders
Eind januari 2016 beslisten 37 van de 44 Limburgse gemeenten om het beheer
van hun beken over te dragen aan de provincie. Hiermee daalde het aantal waterbeheerders in Limburg van 56 naar 19: een grote vereenvoudiging. Zo staat
nv De Scheepvaart in voor alle bevaarbare waterlopen, de Vlaamse Milieumaatschappij voor de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en de provincie
voor die van tweede categorie. Alleen Bocholt, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode en Voeren beheren hun beken nog zelf. Er
zijn ook nog 10 wateringen: openbare besturen die ons plaatselijk beschermen tegen o.a. wateroverlast.
4 toezichters op pad
Een verzakking van de oever. Een zeldzame vogel. Een beek met teveel plantengroei. Een verstopping die het water doet
stijgen … Vroeger wist u vaak niet bij wie u dat moest melden. Met het centrale meldpunt van de provincie komt uw
vraag, opmerking of klacht altijd goed terecht. Om alle waterlopen van tweede categorie te beheren, stuurt de provincie
bovendien dagelijks een ploeg van vier toezichters op pad. Ze controleren de beken en volgen alle meldingen op. Uiteraard kunnen ze niet overal tegelijk zijn. Een seintje kan dan helpen.
Vernieuwde website
Ook de website www.limburg.be/waterlopen werd vernieuwd. Daar vindt u antwoorden op heel wat vragen. Handig
voor wie naast een beek woont. Langs een waterloop gelden immers specifieke regels. Zo is er een vrije doorgang van
5 meter verplicht. Gebouwen, tuinhuisjes of composthopen zijn in deze zone niet toegelaten. Met pesticiden moet u
minimaal 1 meter van de beek blijven. En ook wie wil (ver)bouwen langs een beek of in overstromingsgevoelig gebied,
informeert zich best op voorhand bij de provincie.
Het nieuwe meldpunt: 011 23 73 23 of [email protected] Of kijk op www.limburg.be/waterlopen.
Ontdek uw straat vanuit de lucht
Geïnteresseerd in de geografie van Limburg? Goed nieuws! De provincie opent
online twee gloednieuwe geoloketten. Het geoloket ‘Luchtbeelden’ toont luchtfoto’s van Limburg uit 2015. Ideaal om te ontdekken hoe uw eigen woning, straat,
wijk of gemeente eruitziet vanuit de lucht. U vindt hier ook een historische
luchtfoto uit 1971. Met een handige schuifbalk kunt u de evolutie in de tijd bekijken. Het tweede geoloket bundelt de historische ‘Atlassen van de Buurtwegen’
in digitaal formaat. Inclusief alle wijzigingen die sinds 1841 werden aangebracht.
Handig om alle buurtwegen nabij uw woning te ontdekken.
Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje op gis.limburg.be.
Energie besparen? Goedkoop lenen!
Investeert u in energiebesparing? Dan beloont de Vlaamse regering u met een
extra voordelige energielening. Via Duwolim kunt u over een periode van 5 jaar
maximaal € 10 000 lenen aan 0 % of 2 %. Provincie Limburg doet daar
voor eigenaars van een Limburgse woning nog een fikse schep bovenop. De
DuwolimPLUS-lening staat u toe om nog eens maximaal € 30 000 te lenen aan
0 % of 2 % over een periode van 10 jaar. 50 % van dat bedrag mag u bovendien
besteden aan niet-energiebesparende ingrepen. Benieuwd naar de spelregels of
hoe u deze voordelige lening aanvraagt?
Kijk op www.duwolim.be, bel 089 77 81 29 of mail naar [email protected]
16 | G I N G E L O M VA N D A A G | M e i 2 0 1 6
GEBOORTEN
HUWELIJKEN
15/03
31/03
02/04
03/04
12/04
09/04 Davy Lauwers & Lies Vanderlinden (Gingelom)
19/04 Urbain Bels & Régine Vermeulen (Mielen)
29/04 Rudi Manet & Inge Gillard (Montenaken)
Victor Leurs (Niel)
Sofie De Schepper (Niel)
Roos Tobac (Gingelom)
Louise Bex (Jeuk)
Lara Bongaerts (Montenaken)
OVERLIJDENS
WACHTDIENSTEN
25/03
01/04
06/04
07/04
17/04
GENEESHEREN
Annyta Stas (Montenaken)
Charles Maleux (Montenaken)
Victoire Hayen (Montenaken)
Jan Raets (Borlo)
Gaston Landeloos (Buvingen)
Tel. 011 59 79 39
APOTHEKERS
Tel. 0903 99 000 (€ 1,50/min) of www.apotheek.be
TANDARTSEN
Tel. 0903 39969 (€ 1,50/min)
(op zaterdag, zondag, feest- en brugdagen van 9u tot
18u) of www.tandarts.be
JUBILARISSEN
Leopold Trossard en Elise Lismont – Gingelom
diamanten bruiloft
Wilfried De Vuysere en Ivette Beirnaert – Montenaken
gouden bruiloft
| 17
GEMEENTEINFO
INFO
GEMEENTEHUIS
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 10 31, [email protected]
Meldpunt: gratis tel. 0800 99573, [email protected]
Milieulijn: tel. 011 88 04 80
Website: www.gingelom.be
Openingsuren
Elke voormiddag: 8u - 12u
Maandagavond: 17u - 19u
Woensdag en vrijdag: 13u - 15u
Gesloten: maandag 16 mei (pinkstermaandag)
en maandag 6 juni (teambuilding)
OCMW
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 10 31, [email protected]
OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM
Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01,
[email protected], www.gingelom.biliotheek.be
Openingsuren
Maandag, woensdag en vrijdag: 13u - 17u
Dinsdag en donderdag: 18u - 20u
Zaterdag: 14u - 16u
Zondag: 10u - 12u
Leescafé van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u
Gesloten: Zondag 15 mei (Pinksteren), maandag 16 mei
(pinkstermaandag) en maandag 6 juni (teambuilding)
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van de
uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren in
te leveren.
Openingsuren sociale dienst
Elke voormiddag: 8u - 12u
Maandagavond: 17u - 19u
Woensdag en vrijdag: 13u - 15u
Gesloten: maandag 16 mei (pinkstermaandag)
en maandag 6 juni (teambuilding)
ACADEMIE HASPENGOUW - FILIAAL GINGELOM
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 04 96
Kinderdagverblijf Minimax
Openingsuren
Maandag: 8u30 - 12u en 17u - 19u
Woensdag: 8u30 - 12u en 13u - 15u
Steenweg 107, tel. 011 88 04 40
Gesloten: maandag 16 mei (pinkstermaandag)
en maandag 6 juni (teambuilding)
PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15
GSM 0473 36 63 07
Openingsuren
Van maandag t.e.m. donderdag van 9u30 tot 17u,
vrijdag van 9u30 tot 12u
Gesloten: maandag 16 mei (pinkstermaandag)
en maandag 6 juni (teambuilding)
SORTEERPARK
Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag:
9u - 12u en 12u30 - 16u30
woensdag: 9u - 12u en 12u30 – 19u
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors.....): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag. Opgelet! Laatste aanvoer
van hakselhout een half uur vóór sluitingstijd.
Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.
LOKALE POLITIE
Contactgegevens
Tot 12 mei: Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom, tel. 011 70 19 30
Vanaf 13 mei: Steenweg 111, 3890 gingelom, tel. 011 70 19 30
Uw wijkagenten
Bauduin Tossens, 0498 93 16 55 - Gingelom en Niel
Sarah Pictoel, 0498 93 16 56 - Mielen, Jeuk, Boekhout en Muizen
Renier Volont, 0498 93 16 61 - Montenaken, Vorsen, Kortijs,
Borlo en Buvingen
Openingsuren
Alle werkdagen van 8u tot 12u en na afspraak
Contactgegevens
PODIUM: 011 70 16 50
BEELD: 011 70 16 20
PWA (in het gemeentehuis)
SPORTHAL ‘DE WINNING’
Contactgegevens
Hannuitstraat 9, tel. 011 88 37 14
Openingsuren (enkel na reservatie)
Maan-, dins-, donder- en vrijdag: 16 - 23u
Woensdag: 14 - 23u
Weekend en schoolvakanties: 9u - 23u
HUISVUILOPHALING
Huisvuilzakken – Dinsdag 24/5, 7/6, 21/6
GFT – Dinsdag 17/5, 31/5, 15/6
PMD – Vrijdag 20/5, 3/6, 17/6
Papier en karton – Dinsdag 31/5
Ophaling bij minder mobiele inwoners – Maandag 30/5
Grof vuil – DINSDAG 31 mei – Opgelet! Enkel op afspraak,
tel. 011 88 04 80
DEFECTEN AAN OPENBARE VERLICHTING
Steeds melden via het meldpunt, gratis tel. 0800 99573,
[email protected]
CONSULTATIEBUREAU KIND & GEZIN GINGELOM
Contactgegevens
Steenweg 111, tel. 078 15 01 00
Openingsuren
Dinsdag 24/5, 14/6 van 13u tot 16u
Dinsdag 17/5, 7/6, 21/6 van 17u tot 20u
STEBO
Zitdag
Woensdag 18/5, 1/6, 15/6 van 10u tot 12u in het gemeentehuis.

Vergelijkbare documenten

Gingelom vandaag 09

Gingelom vandaag 09 E-mail: [email protected] Bevoegdheden Algemeen beleid en coördinatie, politie, bevolking, financiën, middenstand, ruimtelijke ordening, woonbeleid, begraafplaatsen. Maandag van 18u tot 1...

Nadere informatie

Mei 2010 - Gingelom

Mei 2010 - Gingelom E-mail: [email protected] Bevoegdheden Algemeen beleid en coördinatie, politie, bevolking, financiën, middenstand, ruimtelijke ordening, woonbeleid, begraafplaatsen. Maandag van 18u tot 1...

Nadere informatie

Een fijne vakantie!

Een fijne vakantie! E-mail: [email protected] Bevoegdheden Algemeen beleid en coördinatie, politie, bevolking, financiën, middenstand, ruimtelijke ordening, woonbeleid, begraafplaatsen. Maandag van 18u tot 1...

Nadere informatie