Studiedag - OBS Voordorp

Commentaren

Transcriptie

Studiedag - OBS Voordorp
nieuwsbrief
nummer 2
6 oktober 2015
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
De verschijning van nieuwsbrief 2 heeft iets vertraging opgelopen. Mijn excuus daarvoor. Het positieve gevolg is dat ik een mooi stukje onderwijs met
jullie kan delen dat afgelopen maandag plaats vond op de ‘Dag van de Leraar’.
In de groepen werd uitgebreid stilgestaan bij de opstekers die de kinderen
voor hun leerkracht hadden gemaakt. Zo ook bij de Koekiemonsters. Op een
gegeven moment ging het gesprek in die groep over wie er op deze dag een
opsteker kregen en waarom. De kinderen kwamen er toen achter dat ik er
geen kreeg, terwijl ik het wel had georganiseerd. Dat vonden ze niet leuk voor
mij. Tegelijkertijd ontstond er spontaan een 'brainstorm' hoe dit opgelost kon
worden. Het resultaat was dat ik om 11.00 uur werd opgehaald en door de
kinderen werd getrakteerd op een poppenkastvoorstelling. Vervolgens kreeg
ik van elk kind een tekening en ook nog een pakje speculaasjes. Zowel de
kinderen als ik genoten van de wijze waarop Maj en Isabeau invulling gaven
aan de voorstelling. We zaten geboeid te luisteren en het was erg grappig. Ik
vond het mooi onderwijs omdat de kinderen met elkaar tegen een probleem
aan liepen, oplossingen hebben bedacht en het hebben uitgevoerd. Over 21e
eeuwse vaardigheden gesproken! 'Samenwerken,
communiceren, probleemoplossend vermogen,
kritisch denken', ze zijn door de Koekiemonsters
toegepast!
Namens alle teamleden wil ik alle kinderen en
ouders bedanken voor de opstekers die ze aan
hen gegeven hebben. Het was hartverwarmend.
In dit nummer:
Kinderboekenweek
2
Mediatoren
2
Bericht van de
MR
2
Vacature MR
3
Onze school, een 4
multifunctioneel
gebouw
Interessante
Goede groet,
Data:
Thamar
Studiedag
Afgelopen studiedag hebben we het gehad over de identiteit van de school. Wie
zijn we en waar staan we voor. Deze basis en kapstok hebben we nodig om richting te geven aan ons pedagogisch en didactisch kader. Dit was er natuurlijk al,
maar een keer in de zo veel tijd is het wenselijk deze te herijken. Dat hebben we
gedaan. Deze periode zijn we bezig met de uitwerking hiervan en natuurlijk willen
we u daar ook weer bij betrekken. We zijn nog zoekende in de wijze waarop.
Komende studiedag, 26 oktober gaan we hier verder mee en maken we een start
met de volgende fase van de verhuizing . Een paar magazijnen en de werkplekken
van Ida en Judith moeten nog verhuisd worden.
Herfstvakantie van 19 t/m 25 oktober en
aansluitend op 26 oktober studiedag!
 7 oktober start kinderboekenweek
 16 oktober verkleedfeest en afsluiting kinderboekenweek
 19 t/m 25 okt herfstvakantie
 26 oktober studiedag,
alle kinderen vrij
 30 oktober podium voor
ouders van de Stokstaartjes en groep 4
Kinderboekenweek start woensdag 7 oktober
Raar, maar waar is het motto van de Kinderboeken-
week die wordt gehouden van woensdag 7 tot en met
zondag 18 oktober. Natuur, wetenschap en techniek
staan centraal. Op school besteden we hier uitgebreid aandacht aan en voor u is het ook een mooie
gelegenheid om thuis weer even de aandacht te vestigen op het lezen. Elke avond een half uur (voor)lezen
voor het slapen gaan draagt veel bij aan de leesvaardigheid van uw kind.
Op vrijdag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een verkleedfeest. De kinderen mogen deze dag dan ook verkleed naar school toe komen.
Een volledig activiteiten agenda, die u zelf kunt volgen, is te vinden op de website van de Kinderboekenweek (klik
hier voor de link) en in de bibliotheken van Utrecht (klik hier voor de link).
Mediatoren benoemd!
Sinds 11 september volgen een aantal kinderen de training om mediator te worden. In drie middagen leren ze om
andere kinderen te helpen om conflicten op te lossen. De trainingen waren leerzaam en erg gezellig! Nu de trainingen zijn afgerond , is er ongeveer één keer per zes weken een intervisiebijeenkomst waarin we oefeningen herhalen, elkaar opstekers, eventueel tips geven en evalueren hoe het mediëren verloopt.
Op 2 oktober was er een officieel moment: de nieuwe mediatoren zijn voorgesteld aan alle kinderen van groep 3 tot
en met 8 én zij hebben hun certificaat ontvangen en ondertekend! Dit zijn de mediatoren voor komend schooljaar
Reem, Troy, Doenya, Anissa, Lisa, Lina, Mette, Mikke, Munisa, Roemer, Brandon, Lotte, Nikki en Isa. Lieke en Kirsten hebben dit proces begeleid. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!
Smullen tijdens het
herfstontbijt op vrijdag 18
september
Een bericht van de MR
10 september was er een vergadering van de MR. Susanne Rutten heeft de personeelsgeleding van de MR verlaten
en Dinant Morsman heeft zitting genomen. Susanne hartstikke bedankt voor je inzet.
Op 14 oktober is er een nieuwe vergadering. De volgende onderwerpen staan op de agenda: Taakbeleid, CAO, nascholingen, Sinterklaasfeest, TSO en de evaluatie van de informatieavond.
Wilt u over een van de onderwerpen iets kwijt of over meedenken? De ouders die de oudergeleding van de MR vormen staan voor u klaar. De ouders zijn: Heikelien van Dillen, Ismail Aslan en Flore Fanoy. Hun foto’s hangen in de
grote middenruimte naast het lokaal van groep 6/7.
Pagina 2
Vacature MR
Als gevolg van het aflopen van mijn driejarig zittingstermijn als ouder binnen de oudergeleiding van de Medezeggenschapsraad (M.R.) komt er een vacature per januari 2016 op de O.B.S. Voordorp.
De M.R. bestaat uit zes leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De M.R. denkt, praat en beslist mee over schoolzaken
en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De M.R. heeft over bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld besteding van financiële middelen, de kwaliteit van
het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van de school etc.
De M.R. vergadert ongeveer 7 tot 8 keer per jaar. Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie
gezond verstand en betrokkenheid bij het wel en wee van de O.B.S. Voordorp is genoeg. Meer toelichting over de
MR is te vinden op de website van school.
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie? Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen via de mail of spreek mij aan op het schoolplein. Reageren op de vacature kan tot en met 16 oktober 2016.
Hartelijke groet,
Flore Fanoy (moeder van Benjamin in groep 4 & Diederik in groep 1-2 de Koekies),
Voorzitter van de M.R.
[email protected]
nieuwsbrief
Pagina 3
Onze school, een multifunctioneel gebouw
Keramiekatelier
Vanaf 25 september is er op vrijdagochtend in ons atelier een keramiekgroep actief. Docente Gera van der Leun heeft als beeldend kunstenaar zeer uitgebreide
ervaring met keramiek. Zij verzorgt voor volwassenen lessen keramiek voor beginners en gevorderden.
Als beginner leer je allereerst een aantal basistechnieken om met klei te werken,
waarmee je – ook door veel te oefenen- de klei kunt gaan laten doen wat jij wilt.
Het kleuren van het werk door middel van engobes en glazuren komt uitgebreid
aan bod. Daarnaast is er meteen veel aandacht voor de vraag wat voor beelden/ objecten je graag zou willen maken. Hoe je überhaupt op ideeën komt en hoe je deze ideeën verder kunt ontwikkelen en vorm kunt geven. Dit proces loopt in principe eindeloos door: als gevorderde word je uitgedaagd om daarin telkens een stap verder te zetten. Het is bijzonder om te zien dat elke cursist een eigen beeldtaal ontwikkelt.
Er is nog ruimte. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gera van der Leun
([email protected] ) of door hier te klikken.
Kinderatelier
Op woensdagmiddag en zaterdagochtend wordt ons atelier gebruikt door Joke de
Jong, de docente van het Kinderatelier. Kinderatelier is een cursus waarbij kinderen aan de hand van allerlei leuke en leerzame opdrachten kennismaken met
uiteenlopende materialen en technieken. Er wordt zowel ruimtelijk als op het platte vlak gewerkt. Je kunt daarbij denken aan werken met klei, hout of karton, het
leren van verschillende druktechnieken of het maken van pentekeningen met Oost
-Indische inkt.
Samen met andere kinderen werk je aan een hele grote houtskooltekening of maak je vogels van was. Er is heel
veel mogelijk en dat maakt werken in het Kinderatelier iedere week tot een avontuur.
Met het indelen van de cursus wordt er rekening gehouden met de leeftijd. Zolang de cursus niet vol is, is deelname ook mogelijk in de loop van het cursusjaar. Kinderen kunnen gratis een proefles volgen. Voor meer informatie
kan je contact opnemen met Joke de Jong ([email protected]).
Peuterdans
Op zaterdagochtend wordt het speellokaal gehuurd door ‘Dansproeverij’. Zij geven dansles in heel Utrecht en bij
ons op school voor de allerkleinsten van 1,5 tot en met 5 jaar.
MiniMoves 1 (1,5 – 2,5 jaar ): De allerkleinsten maken op een gezellige, speelse manier kennis met dans, verschillende soorten muziek en elkaar! Ze ontdekken de mogelijkheden én beperkingen van hun lichaam en ze kunnen
via bewegingen/dans hun energie kwijt. MiniMoves kan o.a. het zelfvertouwen van uw kind vergroten, de motoriek
verbeteren en overgewicht voorkomen.
MiniMoves 2 (2,5 – 4 jaar) en MiniMoves 3 (4 en 5 jaar): Deze lessen zijn net zo vrolijk en nuttig als
MiniMoves 1, daarnaast worden de peuters en kleuters vaak meegenomen in een (dans)verhaal.
In MiniMoves 3 worden de kleuters nog wat meer uitgedaagd dan in groep 1 en 2.
Bij MiniMoves 3 mag de ouder/verzorger meedoen als het kind nog niet zelfstandig genoeg is. Wel
blijkt dat kinderen het meeste plezier beleven als de ouder/verzorger niet bij de les aanwezig is. Bij
MiniMoves 1 en 2 is het de bedoeling dat de ouder/verzorger juist mee doet. De ‘MiniMovers’ hebben 45 minuten lang beweegplezier! Voor meer informatie kijk op www.dnsproeverij.nl.
Volksdansen
De Volksdansgroep Tuindorp huurt al lange tijd ons speellokaal op woensdagavond. Volksdansgroep Tuindorp is
een internationale dansgroep waarbij plezier in het (wereld)dansen voorop staat. Er wordt iedere week gedanst onder de enthousiaste leiding van Liedewijde Mars.
De dansen die worden aangeleerd komen uit landen over de hele wereld. Zo worden er o.a. dansen uit Ierland, Engeland, Turkije, Nederland, Roemenië en Israel gedanst. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van gevoel voor de muziek, het ritme en de beweging.
nieuwsbrief
Pagina 4

Vergelijkbare documenten