`Vertel jij het je dochter?`

Commentaren

Transcriptie

`Vertel jij het je dochter?`
16e jaargang, nr. 2. Winter 2013
post
UIT DE BESTUURSHUT
Nog even te gaan..
Graag willen we van de gelegenheid
Bijna € 33.000 mocht Stichting De Haven
mogelijkheid om via onze website een
ontvangen in de eerste 9 maanden van
donateursformulier te downloaden waar-
dit jaar. Daar maakt dankbaar. Om alle ac-
mee u ons kunt machtigen eenmalig of
tiviteiten te kunnen financieren is jaarlijks
periodiek een bijdrage te laten incasseren.
ruim € 100.000 nodig. Toch maken we ons
Warm aanbevolen!
gebruik maken om u te attenderen op de
geen zorgen. Met dankbaarheid mogen
we ieder jaar weer constateren dat een
Tot slot denken we als bestuur na
tekort in de laatste drie maanden van het
over mogelijkheden om fondsen aan ons
jaar (grotendeels) wordt ingelopen.
te verbinden. Bent u op de hoogte van
Om u op de hoogte te houden van de voortgang
van het werk onder de prostituees in Den Haag.
Bid mee
• Dank God voor de vrouwen die
In deze Havenpost
een fonds of instelling die onze stichting
stopten en nieuw werk hebben.
Dit jaar hebben we voor het laatste kwartaal
zou kunnen en willen steunen? Laat
Bid voor hun nieuwe leven, voor
Hoofdartikel:
nog € 70.000 nodig. Dat is meer dan
het ons weten en stuur een mail naar
de verwerking van alle gebeur-
Vertel jij het je dochter?
andere jaren. We vertrouwen dat de Here
[email protected]
tenissen in hun leven en voor
in onze financiën zal voorzien en in dat ver-
nieuwe mensen om hun heen. Bid
trouwen willen we een beroep op u doen.
Hartelijk dank voor uw meeleven!
dat ze de liefde van Jezus mogen
Om aan ons te denken, zowel in uw voor-
De penningmeesters
ervaren en leren kennen.
bede als financieel. Uw steun is onmisbaar.
André Bregman en Martine Harteveld
naar de prostitutiewereld. In haar boek
ontzenuwt ze de grootste misvattingen
over prostitutie door ze te toetsen aan
de confronterende realiteit, die ook wij
elke dag tegenkomen in de Haagse prostitutiestraten.
De Haven is blij in Renate een medestrijdster gevonden te hebben, die zich
met volle overtuiging en al haar talenten
inzet tegen wat zij ‘een nationale blindheid’ noemt. ‘De waarheid achter de wallen’ is een
goed boek om je mening te vormen, te
toetsen en te delen met anderen.
COLOFON
Stichting De Haven biedt pastorale
zorg en maatschappellijke hulp aan
prostituees.
Pastoraal Centrum
Groenewegje 76, 2515 LN Den Haag,
tevens Stichtingsadres
Tel (070) 4020804
Email: [email protected]
Internet: www.stichtingdehaven.nl
IBAN NL45 INGB 000 736 1219
t.n.v. st. de Haven, Den Haag
Managementteam
Esther Klaassen en
Brenda Moerman
Bestuur
Bas de Ruijter (voorzitter)
Corwine Voordewind (secretaris)
Martine Harteveld (penningmeester)
André Bregman (penningmeester)
Jan Eberwijn (algemeen adjunct)
Ineke Kouwenberg (communicatie)
genieten, delen en alle ruimte voor moeilijke vragen.
om haar zo te zien! Dat heeft ook een
gestopt zijn met het werken in de prosti-
reden. Ze heeft kunnen stoppen
tutiestraat. We genieten van heerlijk eten.
met het werk in de straat. Werk waar ze
Vrijwilligster Caroline heeft het met smaak
al lang helemaal klaar mee was, maar ze
betekenis voor de vrouw die daar
en liefde bereid, zodat de vrouwen ook
moest blijven werken om haar schulden af
kan gaan werken.
daarin onze persoonlijke aandacht en zorg
te betalen.
proeven. Samen eten is een manier van
We spraken Mary al die tijd regelmatig op
ontmoeten die gezelligheid meebrengt
haar werkplek in de straat, we zochten
selijke overheid, dat zij in hun
en tegelijk mogelijkheden biedt tot goede
met haar naar ander werk, maar dat lukte
beslissingen oog zullen hebben
gesprekken.
steeds weer niet. Dit was heel moeilijk.
voor het leed van (onvrijwillige)
Ontmoetingen als deze organiseren we
Voor Mary, maar ook voor de straatwer-
prostitutie.
vier maal per jaar in het kader van ons na-
kers die merkten dat het steeds slechter
zorgprogramma. In deze Havenpost neem
met haar ging. Mary ging de contacten
ik u mee naar onze laatste ontmoeting,
met De Havenwerkers zelfs vermijden.
mogen doen en steun die De Ha-
naar de bijzondere momenten waarop
Tot dat mooie moment dat we haar een
ven mag ontvangen. Bid ook dat
deze mooie vrouwen ons laten delen in
baan aan konden bieden. Mary heeft de
hun, vaak complexe, levens. Het is een
omschakeling naar de normale maat-
voorrecht dat we een eindje met hen op
schappij met glans doorstaan. En inmid-
king stelt. Super fijn en van grote
van der Zee schreef na haar onderzoek
tuees een nazorgprogramma van themabijeenkomsten. Dat betekent samen eten,
vrouwen, die allemaal korter of langer
of meer werkplekken ter beschik-
titel van het boek dat journaliste Renate
achter je laten, dat lijkt onmogelijk. Daarom ontwikkelde De Haven voor ex-prosti-
Ze lacht van oor tot oor. Wow, wat goed
een nieuwe ondernemer die een
‘De waarheid achter de Wallen’. Zo luidt de
Even aanmeren bij Anita van
Stoppen met prostitutiewerk is al enorm moeilijk, maar een prostitutieverleden echt
Ik zit met twee collega’s aan tafel met vier
vruchtbaar contact is gelegd met
Leestip
vrijwilliger André Bregman
‘Vertel jij het je dochter?’
de zedenpolitie
• Dank dat er onlangs weer een
SPUIGAT
Het Havenpaspoort van
Ex-prostituees ontmoeten ons en elkaar
‘Zo op het Oog’, column uit
Het hart van de Haven
En meer ..
• Bid voor onze landelijke en plaat-
• Dank voor al het werk dat wij
we de noodzakelijke middelen
mogen blijven ontvangen.
Met 6 talen de straat in!
Na de website is nu ook het Haven-druk-
mogen lopen, iets kunnen doen en, bijzon-
dels heeft ze ook woonruimte gevonden,
Stichting De Haven heeft van
werk opnieuw vormgegeven. Dus mogen
der genoeg, vaak ook veel terug krijgen.
waar ze naar haar zin woont. Te mooi
alles nodig, maar het allerbelangrijk-
we voortaan de straten in met prachtige,
Vrijwilligster Jessica begeleidt de avon-
bijna, maar wel waar….
ste is gebed! Wilt u persoonlijk
aansprekende adreskaartjes en folders in
den aan de hand van de thema’s uit het
of als groep regelmatig bidden voor
maar liefst 6 talen: Hongaars, Roemeens,
nazorgprogramma. Vanavond is dat: be-
de vrouwen en mannen in de straten
Bulgaars, Spaans, Engels en Nederlands.
hoeften en verlangens; wat zou je graag
en voor hen die gestopt zijn? Abon-
De nieuwe huisstijl is nu doorgevoerd in
aan willen veranderen in je leven? Maar
Comité van Aanbeveling
prof. dr. J. Douma, drs. A. Kamsteeg, dhr. D. Koole, dr. B. Plaisier,
prof. dr. E. Schuurman, prof. dr. W.H.
Velema, Mw. E. Zuiderveld-Nieman
neer u dan op onze gebedsbrief.
al onze uitingen. Van briefpapier tot
voordat dat onderwerp op tafel komt is er
Dat kan via de website
Havenpost. Dat is mooi, maar de nieuwe
nog heel wat bij te praten.
www.stichtingdehaven.nl.
kleuren, vormen en beelden zijn in
Ontwerp en layout
Mitsgaders, Den Haag
Bedankt voor uw gebed!
eerste instantie ontworpen om juist de,
Te mooi bijna..
vaak jonge, vrouwen in de straten aan te
Ze straalt! Mary staat ongeduldig naast me
spreken. En dat werkt, zo merkten we al
als ik het parkeergeld voor mijn auto aan
aan reacties via de website. Daar zijn we
het regelen ben voor vanavond. Bijna op
dankbaar voor.
haar tenen biedt ze me een kadootje aan.
Confronterend
atie. Dat is precies waar De Haven voor
Onze gasten deze avond kennen elkaar
gaat; we willen vrouwen helpen kijken
niet allemaal, de groepssamenstelling is
naar hun eigen situatie en dan samen zoe-
elke keer weer anders. Dus maken ze
ken naar wat de vrouw zelf kan en haar
onderling nader kennis. Dat kan soms con-
ondersteunen waar nodig. Zodat ze haar
fronterend zijn. “Hoe lang geleden ben jij
leven weer op de rit kan krijgen.
Hart van De Haven
Zo op het oog staan meiden lachend ach-
Even aanmeren bij…
Zo op het oog…
ter de ramen. Zo op het oog vinden ze het
De preek ging over Esther, die zondag in
vrouwen zíet, en niet alleen maar kijkt. Als
samen. In elke editie van Havenpost
gestopt?” wordt gevraagd aan Katty. Ze is
september. Nee, niet over mij, maar over
een vrouw het aandurft om bij De Haven
meren we aan bij iemand die zich direct
hier vanavond voor het eerst, net als Mary.
koningin Esther, uit het Oude Testament.
een traject met een maatschappelijk werk-
of indirect inzet voor prostituees. Deze
Ogenschijnlijk koel antwoordt ze: “7 jaar.”
Zij wordt door koning Ahasveros uitgeko-
ster in te slaan en de gordijnen van haar
eerste editie is dat Anita Bakker, recher-
Maar eigenlijk is Katty wel geschokt dat dit
zen tot zijn nieuwe vrouw, nadat hij zijn
leven een beetje open te schuiven.
cheur bij de Haagse politie, afdeling
zomaar gevraagd wordt. Confronterend.
vrouw Vasti had weggestuurd. Ze wilde
Een soort spiegel waar ze eigenlijk niet
niet voor hem en zijn medefeestgangers
Als onze medewerkers de vrouwen
meer in wil kijken.
showen, en dat stond hem niet aan.
opzoeken in de raamstraten van Den
Wat houdt je werk in?
Haag,zien ze ook eerst alleen wat het oog
Onze afdeling is namens de gemeente
Het leven in Nederland is voor Katty een
prima zo en verdienen ze lekker hun geld.
De verhalen die daarachter zitten, die
hoor je pas als je in contact komt. Als je de
Anita Bakker
De Haven werkt met veel mensen
Commerciële Zeden
enorme desillusie geworden. Ze kwam
Zo op het oog lijkt het verhaal van Esther
ziet. Als er oogcontact is, komt er soms
toezichthouder in de prostitutiebranche.
omdat ze dacht een beter leven zou
een sprookje. Ze mag voor de koning
een praatje. Of een uitnodiging om even
Wij controleren vergunninghoudende
den zijn noodzakelijk en we proberen in te
krijgen, maar het is alleen maar slechter
Bijzonder en bemind
verschijnen en wint zijn liefde, bewonde-
binnen te komen. Wat dieper praten, wat
exploitanten op illegaliteit, minderjarigheid
schatten bij welke organisatie een vrouw
geworden. Katty staat er alleen voor. Haar
Deze bijzondere vrouwen, hun verhalen
ring en genegenheid. Ze wordt koningin
delen. Soms is er het gevoel dat er meer
en onvrijwilligheid. De eerste twee zijn
het beste past.
familie in haar thuisland denkt dat ze hier
en vragen, het raakt ons. Wat gebeurt er
gemaakt! Welk meisje droomde daar
speelt dan wat het oog ziet. En toch wordt
eenvoudig te controleren, maar dat laatste
Maar, toen SHOP een tijd terug een
in weelde leeft en voor hen kan zorgen.
toch in het leven van vrouwen als ze zo
vroeger niet van?
dat dan niet zichtbaar. Soms vragen we de
is verschrikkelijk moeilijk. Als we misstan-
cliëntenstop had heb ik ook vrouwen naar
Dus men vraagt om geld. Steeds weer.
gebruikt zijn. Wat een werk hebben ze
politie om een oogje in het zeil te houden.
den aantreffen rapporteren we dat naar de
De Haven doorgestuurd waarvan ik bang
Als er gebeld wordt, neemt ze de telefoon
eraan de boel bij elkaar te harken en een
De dominee nam in de preek een heel
En heffen we onze ogen op naar om-
gemeente en die kunnen vervolgens actie
was dat zij de christelijke overtuiging een
maar niet meer op. Katty’s verhaal is teke-
leven te leven waar ze zichzelf opnieuw
andere insteek. Hij gaf een inkijkje in het
hoog. We slaan het oog op God, die deze
ondernemen.
bezwaar zouden vinden, maar dat bleek
nend voor veel vrouwen die in de straat
weer zoeken.
vrouwenverblijf van de vorst. Hoeveel jon-
vrouwen kent en ten volle ziet. We vragen
Het mooie van mijn werk is dat ik soms
echt niet zo te zijn. Dat viel mij persoonlijk
werken. Werken voor familie, zichzelf
De kwetsbaarheid brengt nabijheid. Juist
ge vrouwen zaten daar, van straat geplukt
zijn zegen over de levens van de vrouwen
iets kan doen wat letterlijk bevrijdend is
wel op. Ik denk dat jullie kleinschaligheid
opofferend. Wat een eenzaamheid, om
op een nazorgavond zitten we als vrou-
door een dienaar van de koning? Hoeveel
die we ontmoeten en een zegen over ons
voor vrouwen, maar soms is zelfs een
ook een belangrijk voordeel is.
zo gebruikt te worden en tegelijk zo niet
wen onder elkaar, ieder met ons eigen
vrouwen sleten daar hun dagen, na één
werk in het opzoeken van deze vrouwen.
simpel praatje ook voldoende.
Wat ik ook goed vind is dat jullie vanuit je
gezien te worden, door je eigen thuis.
verhaal. Eigen vragen, eigen pijn, op zoek
nacht bij de koning geweest te zijn? Ook
Het gebeurt ook wel eens andersom. Dat
overtuiging het prostitutievak bespreek-
naar hoop en vervulling van ons leven.
de koningin woonde in dat verblijf, en
je je als werker gezien voelt door een
Je komt in jouw werk veel prostituees
baar maken en de vrouwen vragen of ze
Vertel jij het?
God is erbij. Dat weten we, dat heeft Hij
moest afwachten wanneer het de koning
prostituee. Als ze je herkent en uit de
tegen die problemen hebben. Wat raakt
dit werk willen blijven doen. Want prostitu-
En dan wordt het gesprek doorkruist
beloofd. En dat is wat deze avonden en de
aanstond haar te willen zien. Het is een
verte zwaait. Of als ze indringend vraagt:
je daarin het meest?
tie is wel een legaal beroep, maar het zal
door die ene vraag, een vraag die nog
rest van ons werk omlijnt; Hij kent hen en
situatie van mensenhandel en gevangen-
“En hoe gaat het met jou?” Dat is het
Gedwongen prostitutie, dat is in mijn ogen
nooit een maatschappelijk geaccepteerd
lang blijft hangen. Samira vraagt het aan
mij, heeft ons op het oog. Als zijn beminde
schap. Lees bijvoorbeeld maar eens vers
mooie, dat zien niet aan ‘ons’ voorbehou-
het ergste. We hopen deze excessen
beroep zijn. Toen ik 13 jaar geleden in dit
Nicole: “Vertel jij het je aan je dochter?”.
dochters.
19 van Esther 2, nadat Esther koningin was
den is, maar dat we elkaar mogen zien en
tegen te gaan, dat is ook waarom we de
vak begon was ik heel liberaal, maar in-
geworden: “Eens, toen er opnieuw jonge
ons gezien mogen weten.
controles doen.
middels weet ik niet of ik het prostitutievak
Een kwetsbaar, maar belangrijk onderwerp waar beide vrouwen mee te maken
Brenda Moerman
meisjes bij elkaar werden gebracht…” Wat
hebben; ze zijn allebei moeder van een
Manager
zo op het oog een sprookje lijkt, blijkt erg
Esther Klaassen
Zijn er in jouw werk raakvlakken met het
dat wanneer je pubermeiden vraagt wat
dicht bij het werk van De Haven te komen.
Manager
werk van Stichting De Haven?
ze willen worden, dat je dan alle beroepen
voorlopig niets. Misschien als ze oud
Jazeker, ook wij komen regelmatig in de
hoort langskomen, maar niemand droomt
genoeg is en het kan begrijpen. Maar mis-
prostitutiestraten en hebben contact met
van een carrière als prostituee ...
dochter. Nicole is er duidelijk in: “ik vertel
normaal vindt. Als voorbeeld noem ik altijd
de vrouwen die daar werken. Zo kom ik
schien vertel ik het wel nooit.” Nicole heeft
haar leven aardig op de rit. Ze heeft werk,
Naam:
kan voor haar kind zorgen, hoewel het
best zwaar is. Het is mooi dat wij Nicole
André Bregman
Waarom bij De Haven?
dus letterlijk de straatwerkers van De Ha-
Veel vrouwen zitten door omstandighe-
Leeftijd: 38 jaar
De Haven is een prachtige stichting die
ven tegen, maar we komen ook dezelfde
den vast in de prostitutie. Waar heeft u
Vrijwilligersfunctie: 2e penningmeester en
zich met al haar leden letterlijk (alle mede-
problematiek tegen. En daarin heb je
weleens in vast gezeten? en andere vrouwen juist in deze vragen
maatje (van een man uiteraard :-)
werkers en vrijwilligers) en figuurlijk (hart,
elkaar echt nodig.
Soms kunnen we heel weinig voor een
mogen bijstaan, met pastorale zorg en
Hoe lang al: in het bestuur sinds januari
mond en handen) inzet om er te zijn voor
maatschappelijk hulp. Gedreven door
2011 / maatje sinds oktober 2012
prostituees. Om naast hen te staan, hen
Stichting de Haven zet zich vanuit chris-
gevoel dat ik vastzit. En ja, we zitten ook
te helpen, te bemoedigen en voor en met
telijke overtuiging in voor
wel eens letterlijk bijna vast in de viezig-
hen te bidden.
Gods liefde.
.Wat vind je het mooist aan je functie?
vrouw betekenen, dan heb ik wel het
pastorale zorg en maatschappelijke
heid die je deze branche nu eenmaal ook
Nog even terug naar Katty. In gesprek met
ik ben dol op cijfertjes ;-) Maar serieus:
hulp aan prostituees. Wat vind je
tegenkomt.
onze maatschappelijk werkster blijkt juist
het meedenken en het meedoen om
ons werk?
deze thema-avond een doorbraak te zijn
De Haven financieel gezond te houden.
We zijn superblij met jullie. We hebben
Wat is jouw toekomstwens?
geweest in het onder ogen zien van haar
En als maatje: het directe contact met
ook te maken met SHOP, die gemeente-
Mijn ultieme wens? Ik weet dat het een
situatie. Ze wil, met hulp van De Haven,
een medemens waarvoor je iets mag
lijke instelling werkt vanuit een andere
utopie is, maar toch: het uitbannen van
meer zelf de regie nemen over haar situ-
betekenen.
overtuiging voor dezelfde doelgroep. Bei-
mensenhandel.

Vergelijkbare documenten

Tanja: `Het interesseerde mij niet wat ik deed

Tanja: `Het interesseerde mij niet wat ik deed Stichting De Haven biedt pastorale zorg en maatschappellijke hulp aan prostituees. Pastoraal Centrum Groenewegje 76, 2515 LN Den Haag, tevens Stichtingsadres Tel (070) 4020804 Email: [email protected]

Nadere informatie