Jaarrekening 2012(PDF 701.4 KB)

Commentaren

Transcriptie

Jaarrekening 2012(PDF 701.4 KB)
JAARVERSLAG
2012
VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION
TE ZEIST
Inhoud
blz.
Jaarverslag van het bestuur
3
Jaarrekening 2012 van Stichting Triodos Foundation, Zeist
7
Balans per 31 december 2012
8
Staat van baten en lasten over 2012
9
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2012
10
Overige gegevens
20
Overzicht fondsvermogens 2012
23
Overzicht verrichte schenkingen 2012
29
Jaarverslag van het bestuur
Stichting Triodos Foundation
Stichting Triodos Foundation is een zelfstandige stichting gevestigd in Zeist. De stichting is gelieerd aan Triodos
Bank NV. De statuten zijn in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Als doelstelling is in de statuten
opgenomen: “De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen die een aanzet willen geven
tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en
verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in
de ruimste zin van het woord. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.” Stichting Triodos
Foundation is sinds de oprichting lid van de Vereniging voor Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft en
volgt de Gedragscode ten behoeve van de leden.
Stichting Triodos Foundation steunt waardevolle en vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de
ontwikkeling van een duurzame samenleving. Een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en
menselijke waardigheid centraal staat. Triodos Foundation biedt particulieren en bedrijfsrelaties die deze visie
delen verschillende mogelijkheden om schenkingen te doen op een voor hen passende wijze en met een
zelfgekozen doel. Deze schenkingen krijgen een bestemming in overeenstemming met de algemene
doelstelling van de stichting.
Stichting Triodos Foundation bevordert sinds 1971 een bewuste omgang met geld en stimuleert vernieuwende
ontwikkelingen. Sinds de oprichting van Triodos Bank in 1980 beperkt Stichting Triodos Foundation zich
hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van Triodos
Bank en haar cliënten in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. Vestigingen van Triodos Bank in
Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben elk een eigen stichting. In december 2009 is ook
in Duitsland een vestiging van Triodos Bank geopend. Deze heeft het voornemen om op een gepast moment
naar Duits recht een eigen stichting voor dit doel op te richten.
Stichting Triodos Foundation onderscheidt drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en
internationale samenwerking. Biologische landbouw en gezonde voeding, duurzame energie en solidariteit
met mensen in ontwikkelingslanden hebben binnen deze gebieden prioriteit. Vernieuwing, gericht op een
duurzame samenleving, is de bindende factor. Door gerichte schenkingen en fondsen op naam, kan Stichting
Triodos Foundation zich ook bezighouden met projecten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, gezondheid
of natuureducatie.
De stichting heeft een reactief beleid. Uit binnenkomende projectaanvragen en uit eerder gesteunde projecten
worden projecten geselecteerd die het best passen binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van
Stichting Triodos Foundation en de beheerde fondsen. De stichting steunt geen individuen of lokale projecten.
Criteria worden op de website bekend gemaakt. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in incidentele
gevallen van de gestelde criteria af te wijken.
3
De fondsenwerving geschiedt voornamelijk door individuele contacten met grotere schenkers, via de
initiatiefnemers van Steunfondsen en bij de rekeninghouders van Triodos Bank die ervoor kunnen kiezen (een
deel van) hun rentebijschrijvingen te schenken. In de samenwerking tussen Triodos Bank Nederland en
Stichting Triodos Foundation kunnen projecten worden gepresenteerd via de communicatiekanalen van de
bank. Daarbij kan direct of indirect gelegenheid geboden worden om aan de stichting te schenken en zo
projecten te steunen.
Ontwikkelingen in 2012
Stichting Triodos Foundation heeft in 2012 een jaar gezien met groei in ontvangen schenkingen en een daling
in verstrekte donaties. Het aantal Fondsen op Naam en Steunfondsen is gestegen met een tot acht grotere en
kleinere fondsen onder beheer. Per maand worden gemiddeld 50 aanvragen om financiële steun ingediend.
Met een selectie daaruit vindt intensief overleg plaats om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het
initiatief vanuit de stichting te steunen, materieel of immaterieel.
In 2012 is het aantal Fondsen op Naam per saldo uitgebreid met twee tot een totaal van 38. Een Fonds op
Naam heeft een op zichzelf staande doelstelling die goed past binnen het gevoerde beleid, gericht op een
duurzame samenleving. Het aantal Steunfondsen - die specifieke projecten financieel dragen - is per saldo met
een afgenomen tot 46. Triodos Foundation bewaakt de geldstroom en is verantwoordelijk voor het definitief
toekennen van de ontvangen bedragen. Schenkingen aan Steunfondsen en Fondsen op Naam worden geheel
besteed aan de vastgelegde doelen. Dit is mogelijk omdat Triodos Bank alle personeel- en kantoorkosten van
Triodos Foundation voor haar rekening neemt.
Stichting Triodos Foundation beschikt over een eigen website en geeft een jaaroverzicht uit waarin verslag
wordt gedaan van haar activiteiten. In 2012 werden de jaaroverzichten van 2010 en 2011 samengevoegd
gepresenteerd. Voor 2012 wordt gezocht naar een nieuwe vorm. Zowel het jaaroverzicht als het jaarverslag
met de jaarrekening zijn beschikbaar op de website of op papier opvraagbaar voor geïnteresseerden. In 2012
is een nieuw communicatieplan opgesteld, de website geactualiseerd en een begin gemaakt met de
communicatie via een eigen Facebookpagina.
In 2012 is het gebruik van een softwarepakket voor de (project)administratie voor 100% doorgevoerd na te
zijn getest. De ervaringen zijn bevredigend en het heeft een aantal aanpassingen in de werkprocessen mogelijk
gemaakt die tot meer efficiency hebben geleid.
Resultaat in 2012
Het balanstotaal is met 12,8% gegroeid tot EUR 9.533.302. Het eigen vermogen van de stichting, bestaande uit
vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsreserves, steeg met 22,7% tot EUR 6.761.115.
De stichting heeft een vrij besteedbaar vermogen dat steeg met 246,8% tot EUR 204.143. De
bestemmingsreserves stegen 20,3% tot EUR 6.556.972. Bestemmingsreserves worden aangehouden voor
schenkingen met een vooraf vastgelegde doelstelling, zoals gebruikelijk in Algemene Fondsen, de Fondsen op
Naam en Steunfondsen. Het beleggingsbeleid is erop gericht een bescheiden deel van de
bestemmingsreserves voor de lange termijn in duurzame fondsen te beleggen. Voor het overige worden de
beschikbare middelen aangehouden op duurzame spaarrekeningen of een rekening courant bij Triodos Bank.
Enkele incourante beleggingen in vastgoedfondsen zijn aangehouden nadat deze eerder uit een nalatenschap
werden verkregen. Op deze beleggingen is in het boekjaar een verlies genomen van EUR 7.272 wegens een
faillissement.
4
Stichting Triodos Foundation heeft in 2012 voor EUR 795.464 aan donaties verstrekt of toegezegd. Dat is
41,9% minder dan in het jaar ervoor. De daling kan deels worden verklaard doordat in 2011 enkele
toezeggingen voor meerdere jaren zijn gedaan die in zijn geheel in het betreffende jaar als donatie zijn
verantwoord. Een tweede verklaring is dat in 2012 het aantal en de omvang van donaties wat daalde, door de
noodzakelijke focus op administratie en communicatie. In 2012 kwam EUR 2.065.170 ter beschikking van de
doelstelling, voornamelijk uit schenkingen en rentebaten. Dat bedrag is 58,3% hoger dan in 2011.
Stichting Triodos Foundation ontving in 2012 nalatenschappen van in totaal EUR 574.248 (2011: -). Het totaal
van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in het totaal van de baten beschikbaar voor doelstelling is
39,4% (2011: 106,8%). De stichting streeft er niet naar een groot vermogen aan te houden. De algemene
reserve, het vrij besteedbare vermogen bedroeg ultimo 2012 3,02% van het totaal eigen vermogen van de
stichting (2011: 1,07%).
In 2012 bedroegen de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving 0,0% en
de totale uitvoeringskosten 0,88%. Het beleid is erop gericht dit kostenpercentage zo laag mogelijk te houden
Triodos Bank NV neemt alle personeel- en kantoorkosten van Stichting Triodos Foundation voor haar rekening.
Governance
Het aantal medewerkers in 2012 is drie (2011 drie), waaronder de directeur. Medewerkers zijn in dienst bij
Triodos Bank NV. Hierbij wordt de Algemene Bank-CAO en het inschalingbeleid van Triodos Bank NV gevolgd.
Het aantal FTE is 2,3; twee medewerkers werken full time, een medewerker part time. In 2012 is aan twee
stagiaires een plaats geboden. Het bestuur bestaat uit vier personen. De directie heeft van het bestuur een
welomschreven mandaat tot het zelfstandig nemen van besluiten. De stichting voerde tevens de directie van
Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds. Hiervoor werd geen vergoeding ontvangen. Er is geen
toezichthoudend orgaan. Er zijn geen vrijwilligers. Wel verrichten medewerkers van Triodos Bank NV
incidenteel werkzaamheden voor de stichting.
Ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2013
Stichting Triodos Foundation zal het tot nu toe gevoerde beleid voortzetten en l zich verder blijven
ontwikkelen als deskundig intermediair tussen schenkers en waardevolle, vernieuwende projecten die
bijdragen aan een duurzame samenleving.
De stichting is nauw betrokken bij een studie die tot doel heeft na te gaan wat de waarde van schenken is in de
21e eeuw en in het licht van een steeds vaker genoemde geefeconomie. Deze studie wordt in 2013
gepresenteerd.
De plaats en de rol van Stichting Triodos Foundation binnen de organisatie van Triodos Bank als geheel zal
worden geëvalueerd. Dit kan op onderdelen leiden tot aanpassingen in het beleid. Het aantal fondsen onder
beheer zal naar verwachting gelijk blijven. Voor 2013 zal het aantal en de totale omvang van ontvangen
schenkingen in lijn liggen met het langjarig gemiddelde (EUR 1,2 miljoen). De voortdurende uitbreiding van de
werkzaamheden, met name ook waar het de communicatie betreft, zal mogelijk leiden tot een lichte
uitbreiding van het aantal FTE.
5
Het bedrag dat daadwerkelijk beschikbaar is voor donaties kan op grond van de huidige vermogenspositie
groter worden. Het beleggingsbeleid is in 2012 niet herzien maar zal in 2013 mogelijk alsnog worden
aangepast, waarbij de daarvoor geselecteerde delen van het vermogen van de stichting via Triodos Private
Banking duurzaam en risicomijdend kunnen worden belegd
Zeist, 17 april 2013
Bestuur ([1])
P.Blom (voorzitter)
A.R.Notten-Klumpenaar (lid)
C.H. Middendorp (secretaris)
G. van Wijk (penningmeester)
Directie, W.T.A.A.G.M. van den Bergh
[1]
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en neemt daarbij besluiten over alle aan de orde
komende onderwerpen. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van
vier jaar. Bestuursleden zijn twee maal herbenoembaar zodat de maximale zittingsduur 12 jaar bedraagt. Deze
regeling is bij statutenwijziging van 12 september 2006 van kracht geworden. Er is een rooster van aftreden. In
2012 is geen wijziging gekomen in de samenstelling van het bestuur. In 2012 zijn volgens het rooster van
aftreden C.H. Middendorp en G. van Wijk afgetreden en herbenoemd voor respectievelijk een derde en
tweede termijn. Bestuursbenoemingen vinden plaats bij wege van coöptatie na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Triodos Bank NV. Alle bestuursleden zijn werkzaam bij Triodos Bank. P. Blom heeft tevens
bestuursfuncties bij Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation en het Nationaal Restauratie Fonds en is
voorzitter van de stichting Global Alliance for Banking on Values. De overige bestuursleden hebben geen
relevante nevenfuncties.
6
JAARREKENING
2012
VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION
TE ZEIST
7
Balans per 31 december 2012
(bedragen in EUR)
Verwijzingen*
ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelnemingen in het kader van de doelstelling
Beleggingen
1
2
31-12-2012
31-12-2011
674.628
15.501
690.129
647.623
22.773
670.396
0
0
5.000
5.000
Immateriële activa
Software
3
Vorderingen en overlopende activa
4
171.345
183.114
Liquide middelen
5
8.671.828
7.594.727
9.533.302
8.453.237
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve
6
204.143
58.863
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsreserve
7
6.556.972
6.761.115
5.449.773
5.508.636
Voorziening
8
1.998.055
1.998.055
Langlopende schulden
9
345.000
635.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva
10
429.132
311.546
9.533.302
8.453.237
Totaal passiva
Verstrekte garanties
11
257.137
258.637
Vermogen belast met vruchtgebruik
12
12.249
12.249
* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 12.
8
Staat van baten en lasten over 2012
(bedragen in EUR)
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
ontvangen schenkingen
ontvangen nalatenschappen
Verwijzingen*
13
14
2012
2011
1.386.694
574.248
1.960.942
1.253.353
0
1.253.353
0
0
0
0
1.960.942
104.228
0
1.253.353
76.780
-25.782
2.065.170
1.304.351
795.464
17.227
1.370.327
22.430
812.691
1.392.757
Resultaat
1.252.479
-88.406
Bestemming resultaat
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
145.280
1.107.199
-297.941
209.535
1.252.479
-88.406
Kosten eigen fondsenwerving in % van de
baten uit eigen fondsenwerving
0,00%
0,00%
Totale uitvoeringskosten in % van de
baten uit eigen fondsenwerving
0,88%
1,79%
Kosten eigen fondsenwerving
wervingskosten
uitvoeringskosten
Beschikbaar uit fondsenwerving
Overige baten en lasten
Toevoeging voorziening
15
16
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Bestedingen
Verrichte schenkingen
Uitvoeringskosten bestedingen
17
18
Totaal besteed aan doelstelling
* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 17.
9
Toelichting op de balans en de staat van baten en Lasten
(bedragen in EURO)
ALGEMEEN
De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende
instellingen (RJ 650).
De aard van de werkzaamheden maakt het niet mogelijk een begroting samen te stellen voor het volgende
boekjaar
Er is onvoldoende inzicht in de te verwachten schenkingen en nalatenschappen. Als gevolg hiervan en van het
ontbreken van inzicht in de te verwachten aanvragen voor schenkingen, is er tevens onvoldoende inzicht in de
te verwachten te verrichten schenkingen.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Bij deelnemingen in het kader van de doelstelling wordt geen invloed van betekenis uitgeoefend op het
zakelijk en financieel beleid. Deze deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingprijs dan wel een lagere
actuele waarde.
In afwijking hiervan worden effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen gewaardeerd op
actuele waarde, aangezien deze beursgenoteerd zijn of hierin een actieve markt wordt onderhouden. In
verband met de goede verhandelbaarheid worden gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen van de
genoemde effecten verantwoord in de staat van baten en lasten.
Beleggingen in onroerende zaken worden gewaardeerd op verkrijgingprijs of lagere actuele waarde. Alle baten
en lasten in verband met de onroerende zaken worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.
Overige activa worden gewaardeerd op de te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening
wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
Eigen vermogen voor Algemene Fondsen, Steunfondsen en Fondsen op Naam wordt van het vrij besteedbaar
vermogen afgezonderd in bestemmingsreserves.
Algemene Fondsen worden gevormd door schenkingen van spaarders bij Triodos Bank die een deel van hun
rente bestemmen voor een bepaald doel.
Steunfondsen worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker bij iedere schenking een aanbeveling
voor de besteding kan doen.
Fondsen op Naam worden gevormd door schenkingen waarbij de schenker alleen bij de opening van het fonds
een algemene aanbeveling voor de besteding kan doen.
Genoemde bestemmingsreserves behoren tot het vastgelegd vermogen, aangezien de besteding moet
plaatsvinden binnen het kader van het doel van de betreffende fondsen en deze doelstelling door het bestuur
niet zonder meer gewijzigd kan worden.
10
De volgende mutaties worden rechtstreeks ten laste of ten gunste van het eigen vermogen verantwoord:
- instelling, uitbreiding of opheffing van fondsen ten laste of ten gunste van het eigen vermogen.
- (tijdelijke) aanvulling van liquiditeiten van een fonds ten laste van een ander fonds of ten laste
van het vrij besteedbaar vermogen.
- (tijdelijke) aanvulling van negatief eigen vermogen van fondsen behorende tot de bestemmingsreserves
ten laste van het vrij besteedbaar vermogen.
Overige passiva worden gewaardeerd op de te verwachten betalingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
Ontvangen schenkingen in de vorm van rentebestemming worden als baten verantwoord in het jaar waarop
de bestemde rente betrekking heeft. Overige ontvangen schenkingen en nalatenschappen worden als baten
verantwoord in het jaar van daadwerkelijke ontvangst. Verschuldigde schenkings- en successierechten worden
in mindering gebracht op de ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
Verrichte schenkingen worden als lasten verantwoord in het jaar waarin het bestuur van Stichting Triodos
Foundation het besluit neemt tot het verrichten van de schenking.
11
Toelichting op de balans per 31 december 2012
ACTIVA
1. Deelnemingen in het kader van de doelstelling
2012
2011
501.660
49.252
44.768
64.240
14.708
468.668
56.749
46.136
61.716
14.354
674.628
647.623
Saldo 1 januari
Aankopen
Verkopen
Koersresultaat
647.623
0
0
27.006
664.062
0
-40.000
23.561
Saldo 31 december
674.629
647.623
2012
2011
0
15.501
0
22.773
15.501
22.773
Saldo 1 januari
Verkrijging uit nalatenschap
Aankopen
Verkopen
Gerealiseerd koersresultaat
Herwaardering vastgoedbeleggingen
22.773
0
0
0
0
-7.272
42.773
0
0
0
0
-20.000
Saldo 31 december
15.501
22.773
Participaties Triodos Fair Share Fund
Aandelen Triodos Vastgoedfonds
Aandelen Triodos Renewables Europe Fund
Certificaten Triodos Bank NV
Aandelen Triodos Cultuurfonds
Verloop van de deelnemingen in het kader van de doelstelling:
2. Beleggingen
Beursgenoteerde effecten
Vastgoedbeleggingen
Verloop van de beleggingen
De beleggingen zijn in 2007 verkregen uit een nalatenschap. In 2008 zijn de vastgoedbeleggingen van twee
andere erfgenamen overgenomen. De beleggingen worden verkocht zodra dit mogelijk is. In 2012 zijn de
beleggingen hergewaardeerd naar de lagere reële waarde ten laste van de resultatenrekening. Inmiddels
bestaat de portefeuille, na faillissement van twee vastgoedbeleggers, nog maar uit één vastgoedbelegging.
12
Toelichting op de balans per 31 december 2012
3. Immateriële activa
2012
2011
Saldo 1 januari
Cumulatieve afschrijving per 1 januari
5.000
0
10.000
0
5.000
0
-5.000
10.000
0
-5.000
0
5.000
Balanswaarde per 1 januari
Aanschaf
Afschrijving
Saldo 31 december
Immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
4. Vorderingen en overlopende activa
Te vorderen rente
Te vorderen bestemmingsrente
Overige vorderingen
5. Liquide middelen
2012
2011
71.427
84.652
15.266
71.446
96.042
15.626
171.345
183.114
8.671.828
7.594.727
De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij Triodos Bank NV. Het gemiddelde
rentepercentage op direct opvraagbare tegoeden ultimo 2012 bedraagt 0,74% (2011: 0,74%). Ultimo 2012 zijn
de liquide middelen voor een bedrag van EUR 148.637 geblokkeerd ter voldoening aan mogelijke verplichtingen
uit hoofde van verstrekte garanties. De resterende liquide middelen staan ter vrije beschikking voor
aanwending binnen de doelstelling van Stichting Triodos Foundation.
PASSIVA
6. Algemene reserve
2012
2011
58.863
0
0
145.280
356.805
0
1.219
-299.161
204.143
58.863
Verloop van de algemene reserve
Saldo 1 januari
Overboekingen naar bestemmingsreserves
Overboekingen van bestemmingsreserves
(Onttrekking) Resultaat boekjaar
13
Toelichting op de balans per 31 december 2012
De overboekingen van de bestemmingsreserves in 2011 betreffen terugboekingen van negatieve
eigen vermogens (EUR 1.219) van Fondsen op Naam
7. Bestemmingsreserve
Algemene fondsen
Steunfondsen
Fondsen op Naam
2012
2011
240.917
802.110
5.513.945
192.671
418.231
4.838.871
6.556.972
5.449.773
Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van het vermogen per fonds wordt verwezen naar het
overzicht fondsvermogens.
Verloop van de bestemmingsreserve
Saldo 1 januari
Overboekingen van algemene reserve
Overboekingen naar algemene reserve
Toevoeging resultaat boekjaar
8. Voorziening
5.449.773
0
0
1.107.199
5.240.238
0
-1.219
210.754
6.556.972
5.449.773
2012
2011
1.998.055
0
1.972.273
25.782
1.998.055
1.998.055
2012
2011
120.000
225.000
260.000
375.000
345.000
635.000
Verloop van de voorziening
Saldo 1 januari
Toevoeging voorziening i.v.m. mogelijke claim op
een deel van een schenking van een Fonds op Naam
9. Langlopende schulden
Leningen o/g
Nog uit te keren schenkingen
14
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Verloop van de langlopende schulden
Saldo 1 januari
Opname leningen o/g
Kwijtschelding leningen o/g
Toezegging schenkingen
Vervallen schenking
Overgeboekt naar schulden op korte termijn
635.000
0
-140.000
0
0
-150.000
410.000
0
-140.000
375.000
0
-10.000
345.000
635.000
In 2006 is door een particulier een renteloze lening van EUR 400.000 verstrekt met een looptijd tot 31
december 2015. Jaarlijks wordt EUR 40.000 kwijtgescholden ten gunste van de ontvangenschenkingen
(Fondsen op Naam) in de staat van baten en lasten zolang de schenker leeft.
In 2008 is door een particulier een renteloze lening van EUR 500.000 verstrekt met een looptijd tot 31
december 2012. Jaarlijks wordt EUR 100.000 kwijtgescholden ten gunste van de ontvangen schenkingen
(Fondsen op Naam) in de staat van baten en lasten zolang de schenker leeft. De lening is per 31 december 2012
in zijn geheel vrijgevallen.
Het saldo nog uit te keren schenkingen betreft de volgende jaren:
Masterpeace 2014-2015
Sustainable Finance Lab 2014
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Accountants- en advieskosten
Nog uit te keren schenkingen
Te betalen schenkingsrechten
Diverse nog te betalen bedragen
150.000
75.000
225.000
150.000
225.000
375.000
2012
2011
6.776
390.710
1.646
30.000
6.426
288.474
1.646
15.000
429.132
311.546
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN
In 2006 is een nalatenschap ontvangen die belast is met vruchtgebruik inclusief een vervreemdings- en
interingsbevoegdheid. De nalatenschap is vooralsnog niet gekwantificeerd en niet verantwoord in of buiten de
balans van Stichting Triodos Foundation.
15
Toelichting op de balans per 31 december 2012
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
11. Verstrekte garanties
Stichting Hivos Triodos fonds
Louis Bolk instituut
Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw
Stichting de Levensboom
2012
2011
148.637
100.000
7.500
1.000
148.637
100.000
10.000
0
257.137
258.637
In 2012 is de garantie aan de Wetenschappelijke Raad Integrale Landbouw vervallen voor een bedrag van EUR
10.000. Aansluitend is voor het bedrag van EUR 7.500 een nieuwe garantie afgegeven. Aan Stichting de
Levensboom is een garantie afgegeven van EUR 1.000.
12. Vermogen belast met vruchtgebruik
Dit betreft een nalatenschap die aan Stichting Triodos Foundation is toebedeeld met inachtneming van de in
het testament genoemde legaten en onder de last van het vruchtgebruik.
16
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
13. Ontvangen schenkingen
Algemene schenkingen
Schenkingen aan Algemene Fondsen
Schenkingen aan Steunfondsen
Schenkingen aan Fondsen op Naam
2012
2011
103.125
108.615
595.924
579.030
18.592
120.395
427.277
686.089
1.386.694
1.252.353
De ontvangen schenkingen worden verantwoord onder aftrek van schenkingsrechten.
14. Ontvangen nalatenschappen
Nalatenschappen aan Fondsen op Naam
15. Overige baten en lasten
Rentebaten
Koersresultaat deelnemingen
Koersresultaat beleggingen
Dividend deelnemingen
Diverse baten
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
17
2012
2011
574.248
0
574.248
0
2012
2011
71.589
-7.272
27.006
12.905
0
0
60.542
-20.000
23.560
9.835
2.843
0
104.228
76.780
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
16. Toevoeging voorziening
2012
2011
0
25.782
0
25.782
2012
2011
0
43.097
433.373
318.994
318.375
74.935
485.495
491.522
795.464
1.370.327
Toevoeging voorziening i.v.m. mogelijke claim op
een deel van een schenking aan een Fonds op Naam
17. Verrichte schenkingen
Algemene schenkingen
Schenkingen uit Algemene Fondsen
Schenkingen uit Steunfondsen
Schenkingen uit Fondsen op Naam
18. Uitvoeringskosten bestedingen
2012
Verdeling uitvoeringskosten
Fondsenwerving
Publiciteitskosten
Afschrijving immateriële activa
Accountantskosten
Kosten betalingsverkeer
Diverse algemene kosten
Bestedingen
0
0
0
0
0
0
2011
Verdeling uitvoeringskosten
Fondsenwerving
Publiciteitskosten
Afschrijving immateriële activa
Accountantskosten
Kosten betalingsverkeer
Diverse algemene kosten
0
5.000
6.776
779
4.672
17.227
Bestedingen
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
5.000
6.426
1.244
9.760
22.430
0
5.000
6.776
779
4.672
17.227
Totaal
0
5.000
6.426
1.244
9.760
22.430
de toerekeningsmethodiek van de uitvoeringskosten is als volgt:
- Publiciteitskosten komen ten laste van de eigen fondsenwerving
- Accountantskosten, kosten betalingsverkeer en diverse algemene kosten komen ten laste van de bestedingen
van de doelstelling.
18
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
GELIEERDE PARTIJEN
1 Stichting Triodos Foundation houdt tegoeden aan bij Triodos Bank NV tegen marktconforme tarieven
2 Triodos Bank NV betaalt de personeels- en overheadkosten van Stichting Triodos Foundation
3 Stichting Triodos Foundation bezit effecten in Triodos Bank NV en Triodos beleggingsfondsen. De voorwaarden
inzake de aan- en verkoop en het aanhouden van effecten zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor de
overige bezitters van deze effecten.
Zeist, 17 april 2013
Bestuur,
P. Blom ( voorzitter)
A.R. Notten-Klumpenaar (lid)
C.H. Middendorp (secretaris)
G. van Wijk (penningmeester)
19
OVERIGE GEGEVENS
Resultaatverdeling
Toevoeging (in 2011 onttrekking) aan de algemene reserve
Toevoeging aan de bestemmingsreserve
Algemene Fondsen
Toevoeging (in 2011 onttrekking) aan de bestemmingsreserve
Steunfondsen
Toevoeging aan de bestemmingsreserve
Fondsen op Naam
Totaal
20
2012
2011
145.280
-299.160
58.245
26.580
163.960
-57.774
884.994
241.948
1.252.479
-88.406
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Triodos Foundation
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Triodos Foundation te Zeist
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over
2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door hethet
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Stichting Triodos Foundation per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met RJ
650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
21
Verklaring betreffende het jaarverslag van het bestuur
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag van
het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
'Fondsenwervende instellingen' is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag van het bestuur, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Amstelveen, 3 juni 2013
KPMG Accountants N.V.
M. Frikkee RA
22
Overzicht fondsvermogens 2012
naam van het fonds
balans/ev
balans/ev
Vermogen Terugboeking Overheveling
eind 2011
aanvulling
tussen
negatief saldo
fondsen
venw
Ontvangen
schenkingen
venw
Ontvangen
nalatenschappen
venw
venw
Resultaat Overige baten
beleggingen
en lasten
venw
Verrichte
schenkingen
103.129
0
58.599
0
0
103.129
0
58.599
0
-10.000
10.663
1.336
5.866
29.429
4.451
19.170
4.998
30.368
2.335
venw
venw
extra bk -/- fondsen
Verwervings- UitvoeringsAanvulling
kosten kosten (totaal) negatief saldo
Vermogen
eind 2012
Algemene middelen
Totaal algemene middelen
58.863
Totaal algemene middelen
58.863
0
0
-16.448
0
-16.448
204.143
0
204.143
Algemene fondsen
Zonne- en windenergie
Gezondheidszorg (3 fondsen)
Kunst en cultuur
Landbouw
Mens en maatschappij (alg. maatsch)
Natuur en milieu
Onderwijs
Ontwikkelingssamenwerking
Pionierfonds
Totaal algemene fondsen
29.573
32.583
7.614
16.699
17.350
34.056
3.409
51.060
327
192.671
0
-10.000
108.616
40.236
26.647
9.730
31.128
11.801
33.878
8.407
76.428
2.662
-7.272
-3.750
-15.000
-19.348
-5.000
0
-7.272
0
-43.098
23
0
0
0
240.917
Overzicht fondsvermogens 2012
naam van het fonds
balans/ev
balans/ev
Vermogen Terugboeking Overheveling
eind 2011
aanvulling
tussen
negatief saldo
fondsen
venw
Ontvangen
schenkingen
venw
Ontvangen
nalatenschappen
venw
venw
Resultaat Overige baten
beleggingen
en lasten
venw
Verrichte
schenkingen
venw
venw
extra bk -/- fondsen
Verwervings- UitvoeringsAanvulling
kosten kosten (totaal) negatief saldo
Vermogen
eind 2012
Steunfondsen
Agenda Africa
Anamuri
Apopo
Aynimundo
Barbara May
Bobo scholingsfonds
Christchurch
Cristelijke ecologisch netwerk
de Schutspatroon
DesertAlert (Arctic Alert)
Eliant
Friends of EWN
Full Jazz
Goedgedacht
Hope Flowers school
House of Denim
India Isai Ma(i) Yam
integrated medicine
Jeugdtheaterfonds
Jobortunity
Kolokolo
Kreddha IRR
Libeal Arts
Maverick Convent
MK-Award
Nanhi Dunya scholen
Natuurwijs
Nieuwe Economie
Odessa
Ontw.Fonds Molukken
Opleidingen voor opleiders
Pico Sol gar.fonds
Pranasi Verm.
Project Waduwaa
Projecten Mali
Rapucation (vh kunstervaring)
Regenboogfonds
Research Pesticides
School in TOGO (Zamenhoffonds)
Shareknowledge fonds
Sing for Darfur
Solar Africa
Start to Share
t Dagelijks bestaan
Tamaa
Tree of life
URDT vermogensfonds
Vroege Vogels
Wat Jyaung Kham
Wilderness Vision
Womens World Banking
World Music Box
Yente fund
Zaadgoed
Totaal steunfondsen
2.504
0
11.361
31.570
16.967
265
0
1.905
6.098
72.836
371
3.750
1.561
0
85
5.000
72
4.116
0
3.150
585
3.663
0
1.500
5.500
4.475
1.910
4.320
803
2.557
9.464
10.000
20.533
0
2.498
10.000
5.000
5.000
11.000
20.000
46.819
5.000
41.000
10.088
-22.500
-29.901
-11.645
81
18.339
154
3.000
14.227
100
5.176
5.000
3.000
-14.227
65.072
800
65
14.431
260
1.265
-32
-16.000
-1.800
-37.800
-1.190
-40
-15.000
-1.458
-1.000
-45
-120
-16.000
2
-3.350
180
10.600
31.600
-31.600
1.000
174.317
10.748
149.611
9.095
-8.390
-18.772
-10.000
-13.951
1.539
15.808
159.070
174.943
19.992
0
0
1.273
1.000
30
0
19.357
3.191
1.409
14.039
34.775
0
3.956
10.650
-1.714
163
6.428
48.938
29.120
3
1.315
595.924
10.600
-80
-8
-8
-1.575
-2.000
1.551
31
219.917
-60
-31.590
2.000
0
-6.350
-2.662
52
1.000
5.000
-14
89
25
0
2.504
200
4.116
25.423
7.542
265
25
909
9.187
72.836
471
2.544
3.899
0
45
23.200
14.091
2.926
41.052
3.193
2.771
3.746
12.471
1.500
38.982
5.275
1.855
5.751
1.065
3.822
6.139
10.000
21.713
0
2.498
-52
-33
-18.300
-1.150
3.644
1.143
12.471
13.530
27.239
0
33.943
0
0
2.848
1.000
30
163
19.163
3.191
870
4.810
44.940
0
13.456
23.629
418.231
200
5.255
23.725
2.253
0
0
2.134
-5.870
-44.610
-39.250
-22
-99
-35
-9.500
-14.218
-76
-433.373
24
0
-724
0
802.110
Overzicht fondsvermogens 2012
naam van het fonds
balans/ev
balans/ev
Vermogen Terugboeking Overheveling
eind 2011
aanvulling
tussen
negatief saldo
fondsen
venw
Ontvangen
schenkingen
venw
Ontvangen
nalatenschappen
venw
venw
Resultaat Overige baten
beleggingen
en lasten
venw
Verrichte
schenkingen
632
5.858
-435
-126.693
-3.750
venw
venw
extra bk -/- fondsen
Verwervings- UitvoeringsAanvulling
kosten kosten (totaal) negatief saldo
Vermogen
eind 2012
Fondsen op naam
Alida Booij
Artaban
Vrije Energie
WW Segou
Zorgwijk
144.057
1.699.687
404.536
15
0
22.205
51.212
0
11.882
149.438
660.386
12.500
5.787
7.543
11.125
10.600
11.513
166.104
20.000
398.198
12.753
26.020
3.032
10.959
0
38.320
31.888
457.927
11.096
5.305
83.285
10.000
174.317
10.000
117.047
0
37.634
22.500
Totaal fondsen op naam
4.838.871
Baas fonds
Bartelina Meijers Fonds
Bustraan
Casper Dierenwelzijn
Den Daas
Dierenwelzijn Noord Laren
EMIR Steyerberg
Esperanto
Familie Fontein
Francisca
Gasthuis stimuleringsfonds
Gelijke munt
Kalliope
Kunstervaring
Kiemfonds
De kleine prins
Le petit prince
Lobelia
Lodi-Linda
Mapr
Matruij vd Linden (was ANDO)
Medewerkersfonds
Nalatenschappen
Natuureducatie
Natuur en Muziek
Ombrello
Open Circles
Oprecht recht op
Quadrant
Samdana
School in TOGO (Zamenhoffonds)
Sipkema-Van Beek
Terpfonds
-8.000
530
40.000
11.000
40.000
-25.000
-6.700
-9.119
336
144.689
1.578.852
392.881
15
15.000
26.841
82.085
484.248
9.382
126.077
661.903
25.000
7.305
7.564
21.227
0
11.546
242.617
30.000
496.179
12.003
36.670
3.072
10.928
45.000
20.292
55.388
469.189
11.096
3.935
62.955
10.000
0
20.000
119.846
200.026
41.134
29.000
-8
484.248
-2.500
395
12.500
1.500
1.189
1.122
-24.550
18
21
10.110
-8
-10.600
-2.000
33
1.513
100.000
15.000
100.000
5.000
10.650
-1.896
-25.000
-5.000
-123
-3.750
40
174
11.168
543
-11.348
-5.000
-18.500
-7.500
-19.443
-330
-1.000
-20.000
50.000
472
31.000
-5.000
-2.500
35.177
2.130
-25
-15
-174.317
10.000
5.705
0
-5.000
200.000
3.500
15.000
-209.917
579.030
236
26
-3.142
-3.500
574.248
39.911
10.853
-318.995
25
0
-56
0
5.513.945
Overzicht fondsvermogens 2012
Samenstelling ultimo boekjaar
naam van het fonds
Leningen u/g
Deelnemingen
Beleggingen
immateriele
activa
Overige
vorderingen
Liquide
middelen
0
36.700
414.719
0
36.700
414.719
8.602
1.252
1.618
10.108
2.936
16.531
4.585
14.126
2.019
36.634
24.894
8.112
28.520
8.865
35.347
12.322
62.302
4.643
61.777
221.639
Voorzieningen
Langlopende
schulden
Uit te keren
schenkingen
-150.000
-75.500
-150.000
-75.500
Te betalen Diverse nog te Vermogen eind 2012
schenkingsbetalen
rechten
bedragen
Algemene middelen
Totaal algemene middelen
Totaal algemene middelen
0
0
0
0
0
-21.776
204.143
-21.776
204.143
Algemene fondsen
Zonne- en windenergie
15.501
Gezondheidszorg (3 fondsen)
Kunst en cultuur
Landbouw
Mens en maatschappij (alg. maatsch)
Natuur en milieu
Onderwijs
Ontwikkelingssamenwerking
Pionierfonds
Totaal algemene fondsen
0
0
15.501
0
-5.000
-15.000
-7.500
-18.000
-8.500
-4.000
0
26
0
-43.000
0
-15.000
40.236
26.647
9.730
31.128
11.801
33.878
8.407
76.428
2.662
240.917
Overzicht fondsvermogens 2012
Samenstelling ultimo boekjaar
naam van het fonds
Leningen u/g
Deelnemingen
Beleggingen
immateriele
activa
Overige
vorderingen
Liquide
middelen
Voorzieningen
Langlopende
schulden
Uit te keren
schenkingen
Te betalen Diverse nog te Vermogen eind 2012
schenkingsbetalen
rechten
bedragen
Steunfondsen
Agenda Africa
Anamuri
Apopo
Aynimundo
Barbara May
81
Bobo scholingsfonds
Christchurch
Cristelijke ecologisch netwerk
de Schutspatroon
89
DesertAlert (Arctic Alert)
Eliant
Friends of EWN
100
Full Jazz
Goedgedacht
Hope Flowers school
House of Denim
India Isai Ma(i) Yam
integrated medicine
52
Jeugdtheaterfonds
Jobortunity
Kolokolo
Kreddha IRR
23
Libeal Arts
Maverick Convent
MK-Award
Nanhi Dunya scholen
Natuurwijs
Nieuwe Economie
Odessa
Ontw.Fonds Molukken
Opleidingen voor opleiders
25
Pico Sol gar.fonds
Pranasi Verm.
Project Waduwaa
Projecten Mali
180
Rapucation (vh kunstervaring)
Regenboogfonds
Research Pesticides
School in TOGO (Zamenhoffonds)
1.539
Shareknowledge fonds
Sing for Darfur
Solar Africa
Start to Share
2.504
200
4.116
25.489
7.542
265
25
909
9.098
72.836
371
2.544
3.899
2.504
200
4.116
25.423
7.542
265
25
909
9.187
72.836
471
2.544
3.899
0
45
23.200
14.091
2.926
41.052
3.193
2.771
3.746
12.471
1.500
38.982
5.275
1.855
5.751
1.065
3.822
6.140
10.000
21.713
0
2.498
10.600
15.808
159.070
174.943
19.992
0
0
1.273
1.000
30
0
19.357
3.191
1.409
14.039
34.775
0
3.956
10.650
-147
45
23.200
14.091
2.926
41.000
3.193
2.771
3.723
12.471
1.500
38.982
5.275
1.855
5.751
1.065
3.822
6.115
10.000
21.533
2.498
10.600
16.461
159.070
173.404
19.992
-653
1.273
1.000
30
t Dagelijks bestaan
Tamaa
Tree of life
URDT vermogensfonds
Vroege Vogels
Wat Jyaung Kham
Wilderness Vision
Womens World Banking
World Music Box
163
21.532
19.194
3.191
1.850
14.039
13.243
12
3.956
10.638
23.801
779.555
5
Yente fund
Zaadgoed
Totaal steunfondsen
0
0
0
0
-446
0
27
0
0
-1.246
0
802.110
Overzicht fondsvermogens 2012
Samenstelling ultimo boekjaar
naam van het fonds
Leningen u/g
Deelnemingen
Beleggingen
immateriele
activa
Overige
vorderingen
Liquide
middelen
632
32.136
2.519
144.057
3.559.771
271.965
15
35.000
33.205
207.086
484.248
9.382
124.888
656.102
25.000
7.688
7.543
21.227
Voorzieningen
Langlopende
schulden
Uit te keren
schenkingen
Te betalen Diverse nog te Vermogen eind 2012
schenkingsbetalen
rechten
bedragen
Fondsen op naam
Alida Booij
Artaban
123.397
Baas fonds
Bartelina Meijers Fonds
Bustraan
Casper Dierenwelzijn
Den Daas
336
Dierenwelzijn Noord Laren
EMIR Steyerberg
Esperanto
1.189
5.801
Familie Fontein
Francisca
Gasthuis stimuleringsfonds
Gelijke munt
Kalliope
Kunstervaring
Kiemfonds
17
21
33
1.633
De kleine prins
Le petit prince
Lobelia
Lodi-Linda
100.868
3.732
Mapr
Matruij vd Linden (was ANDO)
Medewerkersfonds
40
175
Nalatenschappen
Natuureducatie
Natuur en Muziek
Ombrello
Open Circles
Oprecht recht op
Quadrant
Samdana
School in TOGO (Zamenhoffonds)
Sipkema-Van Beek
Terpfonds
387.507
543
62.856
235
26
Vrije Energie
WW Segou
Zorgwijk
Totaal fondsen op naam
0
674.628
0
0
49.068
-1.998.055
-120.000
-20.000
-6.700
-5.000
-400
11.513
250.984
40.000
393.579
12.003
36.670
11.509
11.977
45.000
45.418
60.388
309.682
11.096
3.935
67.955
10.000
-10.000
-10.000
-2.000
-8.477
-1.224
-75.000
-25.126
-5.000
-153.543
-5.000
20.000
56.895
200.000
41.134
29.000
7.255.915
144.689
1.578.852
392.881
15
15.000
26.841
82.086
484.248
9.382
126.077
661.903
25.000
7.305
7.564
21.227
0
11.546
242.617
30.000
496.179
12.003
36.670
3.072
10.928
45.000
20.292
55.388
469.189
11.096
3.935
62.955
10.000
0
20.000
119.846
200.026
41.134
29.000
-15.000
-5.000
-140
-1.998.055
28
-195.000
-272.210
-400
0
5.513.945
OVERZICHT VERRICHTE SCHENKINGEN 2012
(bedragen in EUR)
ALGEMENE SCHENKINGEN
2012
Betaald in 2012
In 2012 zijn er geen schenkingen gedaan uit de algemene middelen
29
SCHENKINGEN UIT ALGEMENE FONDSEN
2012
KUNST EN CULTUUR
Betaald in 2012
Apollo Ensemble, boerencantate
3.750
3.750
NATUUR EN MILIEU
Betaald in 2012
Dieptetuin
Noordpool project
500
848
1.348
Toezeggingen voor volgende jaren
Louis Bolk Instituut, bij en bestuiving
De Bij en Wij, Samenleven met bijen
Youth Food Movement, YFM academie
5.000
8.000
5.000
18.000
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Betaald in 2012
Stichting Jacob Soetendorp Institute for Human Values
5.000
5.000
LANDBOUW
Betaald in 2012
Stichting CLM, Innovatiefonds
10.000
10.000
Toezeggingen voor volgende jaren
Louis Bolk Instituut, bij en bestuiving
5.000
5.000
30
SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN
2012
APOPO
Betaald in 2012
Apopo, rattentraining tbv landmijndetectie
22.500
22.500
AYNIMUNDO
Betaald in 2012
Asociacion Aynimundo, projecten in achterstandswijken in Lima, Peru
29.901
29.901
BARBARA MAY
Betaald in 2012
Barbara May Foundation, Ethiopië
11.645
11.645
CHRISTELIJK ECOLOGISCH NETWERK
Betaald in 2012
Christelijk Ecologisch Netwerk
1.150
1.150
CHRISTCHURCH
Betaald in 2012
Hulp voor door aarbeving getroffen Christchurch
18.300
18.300
DAGELIJKS BESTAAN
Betaald in 2012
't Dagelijks Bestaan
2.000
2.000
DESERT ALERT
Betaald in 2012
Noordpool project
14.227
14.227
31
SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN
2012
EWN
Betaald in 2012
Empowering Women of Nepal
6.350
6.350
FULL JAZZ
Betaald in 2012
Stichting Full Jazz, jazzconcerten
2.662
2.662
HOPE FLOWERS
Betaald in 2012
Hope Flowers School, Bethlehem
16.000
16.000
HOUSE OF DENIM
Betaald in 2012
House of Denim, Ontwikkeling studieprogramma ROC
1.800
1.800
INDIA ISAI MA(I)YAM
Betaald in 2012
Stichting Isai May(I)am, ontwikkeling talenten kansarme kinderen, Zuid-India
37.800
37.800
INTEGRATED MEDICINE
Betaald in 2012
Integrated Medicine
1.190
1.190
JOBORTUNITY
Betaald in 2012
Jobortunity, Tanzania
15.000
15.000
32
SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN
2012
KOLOKOLO STORM
Betaald in 2012
Stichting Pico Sol, solar energy, Cambodja
1.458
1.458
KREDDHA
Betaald in 2012
Stichting Kreddha Europe, professionele bemiddeling in vredesprocessen
1.000
1.000
MKA AWARDS
Betaald in 2012
Kunstprijs MK-Award
31.590
31.590
NIEUWE ECONOMIE
Betaald in 2012
Project Nieuwe Economie
16.000
16.000
OPLEIDING VAN OPLEIDERS
Betaald in 2012
Opleiding van Opleiders
3.350
3.350
RAPUCATION
Betaald in 2012
Rapucation First ID
31.600
31.600
REGENBOOGFONDS
Betaald in 2012
Bijdrage opleidingskosten studenten in Kampala, Uganda
8.390
8.390
33
SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN
2012
RESEARCH PESTICIDES
Betaald in 2012
Onafhankelijk onderzoek (IUCN) naar oorzaken bijensterfte
18.773
18.773
SCHOOL IN TOGO
Betaald in 2012
Instituut Zamenhof
Een School in Togo
5.000
5.000
10.000
SHAREKNOWLEDGE
Betaald in 2012
Share Knowledge
13.950
13.950
START TO SHARE
Betaald in 2012
Sportlessen Casa Sol
1.575
1.575
TREE OF LIFE
Betaald in 2012
Bijdrage studie en reizen
1.714
1.714
WAT JYAUNG KHAM
Betaald in 2012
Wat Jyaung Kham, opleiding arme jongeren in boeddhistisch klooster, Thailand
5.870
5.870
WILDERNESS VISION
Betaald in 2012
Wilderness Vision, Zuid Afrika
44.610
44.610
34
SCHENKINGEN UIT STEUNFONDSEN
2012
WOMEN'S WORLD BANKING
Betaald in 2012
Stichting Women's World Banking, Verenigde Staten
39.250
39.250
YENTE FUND
Betaald in 2012
Yente fund, vrouwelijk ondernemerschap
9.500
9.500
ZAADGOED
Betaald in 2012
Stichting Zaadgoed, biologische zaden
14.218
14.218
35
SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM
2012
ARTABAN
Betaald in 2012
Lievegoedfonds, onderzoeken door Lectoraat Antropososiche Gezondheidszorg
Hogeschool Leiden Lectoraat Antropososiche Gezondheidszorg, Patientenwebsite
Antroposofische Gezondheidszorg
Internationale Vereniging van Antroposofische Artsen
Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
Lievegoedfonds, Congres Duurzame Gezondheidszorg
Lievegoedfonds, Kingfisher Bolk's Companions 2012
NVAA, oprichting Academie Antroposofische Gezondheidszorg
Healthcare leadership Summerschool 2012
Ubuntu Academy, Zuid Afrika
Universiteit Tilburg, leerstoel duurzaamheid in perspectief
Toezeggingen voor volgende jaren
Universiteit Tilburg, leerstoel duurzaamheid in perspectief
Youth Food Movement, YFM academie
17.725
8.968
10.000
10.000
10.000
30.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
5.000
126.693
TRIODOS-BAAS FONDS
Betaald in 2012
Stichting Sengerema, project ‘Jonge Ondernemers IV’, Tanzania
Stichting Week van de Smaak - Eating City Conference Amsterdam
Vervallen toezeggingen uit voorgaande jaren
Bijensterfte
3.750
5.000
-5.000
3.750
BUSTRAAN
Betaald in 2012
Terre de Liens, promoting civic initiatives on acces to land
Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting CLM, project Biologisch: Klimaatneutraal!
Stichting CLM, debatserie It's the food, stupid!
5.000
12.500
7.500
25.000
36
SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM
2012
CASPER DIERENWELZIJN
Toezeggingen voor volgende jaren
Weidevogelsfocus, vervolgonderzoek uitrastering wulpennesten
Wanicare Foundation, Ondersteuning van Cikananga Wildlife Center, Indonesië
4.500
2.200
6.700
DEN DAAS FONDS
Betaald in 2012
Youth Section, algemene bijdrage voor 2012
Biodynamic Agricultural College.
Stichting Valborg Koor, muziekconferentie Dornach
3.300
4.819
1.000
9.119
ESPERANTO
Betaald in 2012
Weeshuis in Goma, opzetten verkoop van eigen landbouwproducten, DR Congo
Stichting voor Internationale Kommunicatie
3.050
21.500
24.550
DE KLEINE PRINS
Betaald in 2012
Stichting de Vrolijkheid, activiteiten in AZC Emmen
Stichting Studio 52nd, algemene bijdrage 2012
Stichting Rapucation, voorstelling in Muziekgebouw aan het IJ
Toezeggingen voor volgende jaren
Universiteit Tilburg, onderzoek kostenaspecten Integrative Medicine
5.000
5.000
5.000
10.000
25.000
LE PETIT PRINCE
Betaald in 2012
Toezeggingen voor volgende jaren
IVN Nederland van Luchtkasteel tot Dassenburcht
5.000
5.000
37
SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM
2012
LODI LINDA
Betaald in 2012
Stichting Driekant Inspireert, symposium 'Werk met alle vermogens'
Stichting De Herberg
AVS Proefdiervrij, het proefdier voorbij
Joseph Wresinski Cultuur Stichting, theaterproject 'Lazarus?'
1.000
750
1.000
1.000
3.750
TRIODOSMEDEWERKERS
Betaald in 2012
Stichting Evenementen, festival 'In Vervoering'
Indo-Dutch Foundation, algemene bijdrage
Stichting Hongerige Wolf, Festival Hongerige Wolf
Stichting Samen Oplopen, maatjesproject Zeist
ISKB, algemene bijdrage
Stichting Bal Rashmi Society, Vikas school, India
Karmapa Health Care Project, Mobiele tandarts unit, Nepal
Stichting Mpongwe, bouwproject school in Mpongwe, Zambia
3.404
1.714
536
558
547
1.899
984
1.706
11.348
NALATENSCHAPPEN
Betaald in 2012
Pro Denkbilder, restauratie bordtekeningen Rudolf Steiner
5.000
5.000
NATUUR EN MUZIEK
Betaald in 2012
Stichting Veldwerk Nederland, brochure "ieder kind naar buiten"
2.500
Toezeggingen voor volgende jaren
Groen Gras, het Darren Diner
5.000
7.500
NATUUREDUCATIE
Betaald in 2012
Stichting Knowmads, Nature Quest
Musicians without borders, Rwanda Youth Music
5.000
5.000
Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting 'n Bries, natuurtheater en -educatievoorstellingen in Rotterdam
Stichting Turning Point, Verover onze Schatten Natuur
3.500
5.000
18.500
38
SCHENKINGEN UIT FONDSEN OP NAAM
2012
OMBRELLO
Betaald in 2012
Stichting Izere, opzetten cooperatie Copo-Rural, Burundi
URDT, URDT Epicentres, Uganda
Stichting Vrouwen van Rwanda, de Laatste Stap voor vrouwenvereniging Igisubizo
Toezeggingen voor volgende jaren
Stichting Muses, vrijwilligersnetwerk Muses
Stichting Hivos, renteschenking
3.500
10.000
2.400
3.000
543
19.443
OPRECHT RECHT OP
Betaald in 2012
Stichting Pani, Pani Ambachtsschool, Bangladesh
1.000
1.000
QUADRANT
Betaald in 2012
Stichting Quelccaya Act to protect, duurzame energie, Malawi
Solar Energy Foundation, aanleg waterpomp op duurzame energie, Ethiopië
Stichting Hanasayne, zonne-energie voor school, Namibië
10.000
5.000
5.000
20.000
TERPFONDS
Betaald in 2012
Stichting Pani, Pani Ambachtsschool, Bangladesh
Stichting Hivos, renteschenking
3.000
141
3.141
ZORGWIJK
Betaald in 2012
Stichting Mountain Child Care, leiderschapsprogramma weesjongeren, Nepal
3.500
3.500
39

Vergelijkbare documenten

Jaaroverzicht 2013 - Triodos Foundation

Jaaroverzicht 2013 - Triodos Foundation De fondsenwerving geschiedt voornamelijk door individuele contacten met grotere schenkers, via de initiatiefnemers van Steunfondsen en bij de rekeninghouders van Triodos Bank die ervoor kunnen kie...

Nadere informatie