Jaargang 47 nummer 400

Commentaren

Transcriptie

Jaargang 47 nummer 400
AUGUSTINUSNIEUWS
13 DECEMBER 2015– 31 JANUARI 2016
NR.
400
JAARGANG 47 - NR.
COLOFON
Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen.
Het boekje verschijnt 7 x per jaar.
REDACTIE
Dalva Marçal da Cruz
Kroonwerk 20, 2141 NL Vijfhuizen
023 5580378
&
Myra van der Eerden
d'IJserinckweg 31, 2141 AA Vijfhuizen
023 5581552
REDACTIEADRES
Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen
[email protected]
BEZORGING
Marleen van Duijn-Milatz
Mient 66
023 5583466
OPLAGE: 340
COPIJDATUM:
uiterlijk vrijdag 8 januari 2016
WEBSITE
www.augustinus-vijfhuizen.nl
VAN DE REDACTIE
Van de redactie
e Parochieblad
Voor u ligt de 400e editie van ons parochieblad!
Wij, van de redactie vonden dat toch wel een moment om even
bij stil te staan. Dus zijn wij naar de zolder van het
Documentatiecentrum (DOC) getogen om in de ‘stoffige’
archiefdozen te snuffelen. En daar zat wel wat in…
Om u een indruk te geven wat er in de loop van zo’n 45 jaar
gebeurd is, kunt u verderop in dit blad lezen onder de rubriek
Terugblik. En omdat dit nummer tevens het kerstnummer is
vonden wij het leuk om voor één keer een rode kaft te gebruiken.
In overleg met de pastor van Cruquius wordt het rooster van de
vieringen op de zondagmiddag niet meer in ons blad opgenomen.
Dit is intussen alweer het laatste nummer van 2015 en ondanks
de feestelijke tijd die er aankomt, is er ook grote bezorgdheid in
de wereld. Vrede en veiligheid, hier en overal, zijn juist nu de
idealen waar we naar streven.
Wij wensen u een vredige kerst en een hoopvol
2016!
Enkele onderwerpen uit dit nummer:

Hoe houden we onze Augustinusparochie draaiende?

Parochieblad Nummer 400!

Vooruitblik op vieringen en activiteiten rond de kersttijd

Kerstsamenzang

Informatieavond vormsel 2016

Op de koffie bij: Ria de Koning

Wereldjongerendagen in Krakau

Kerstverhaal en puzzels op de Jeugdpagina
2
VAN DE PASTORES
van de Pastores
Advent en Kerst
Wat is onze toekomst als kerk…
De jongeren zien we niet…
Kunnen we wel blijven bestaan…
Durf ik me naar de buitenwereld toe ‘gelovig’ te noemen…
Spreekt de hiërarchie taal van deze tijd…
Velen zullen dergelijke angstige verzuchtingen herkennen.
Maar angst is een slechte raadgever.
‘Zwaar weer’ komt voor in het evangelie, maar dan alleen in
verband met onze eigen angsten. Als Jezus de woelige wateren
tot zwijgen brengt, dan kalmeert Hij de onrustgevoelens van zijn
vrienden in de boot; “heb vertrouwen” is zijn credo.
Vertrouwen dat God zal voorzien. Naïef?: allerminst. Alleen een
gelovig vertrouwen kan de gebroken werkelijkheid helen.
Vertrouwvolle mensen zijn moedig, niet overmoedig. Wij worden
uitgenodigd ons te laten bemoedigen, dat is in wezen kerk-zijn.
Hét beeld van de kerk is Maria. Wat was haar toekomst?
Een jonge ongetrouwde vrouw in verwachting; wat moest dat
worden? Zij liet zich bemoedigen: “Mij geschiede naar uw Woord.”
Niet mei en oktober, maar de advent is de voornaamste Maria-tijd
in de kerk. Verbonden als we mogen zijn met haar vertrouwen dat
heil geboren gaat worden. Zij zet al haar krachten in om Jezus ter
wereld te laten komen en Hem te ontvangen. Het is díé roeping
die wij als geloofsgemeenschap met haar mogen delen: als dat
geen vertrouwen in de toekomst geeft…
Br. Bernard Zweers
3
VAN DE PASTORES
Avondgebed en eucharistie in Haarlemmerliede
Zoals menigeen weet, heb ik een monnikengewoonte
gehandhaafd bij mijn parochiewerk alhier.
Dagelijks bid (en zing) ik in de kerk van
Haarlemmerliede –achter gesloten deurende monastieke getijden: om 6 uur de
metten/ochtendgebed, om 12.30 uur het
middaggebed, om 17.30 uur de vespers en
om 20.30 uur de dagsluiting.
Maandag is een stille dag.
Vanaf de advent, begin van het kerkelijk jaar, zullen voor de
vespers (avondgebed) de kerkdeuren voortaan geopend zijn,
zodat anderen zich aan kunnen sluiten bij de vespers waarbij ook
de eucharistie gevierd wordt. De liturgie is sober en eenvoudig.
Om 17.30 begint na een korte zang een stilte van tien minuten
waarna de psalmen worden gezongen. Om 18 uur, na het
klokgelui, begint de eucharistie.
Dus vanaf 1 december zijn de kerkdeuren van dinsdag t/m vrijdag
geopend om 17.30 uur (rond bijzondere tijden zoals Kerstmis,
Pasen etc., zullen er uitzonderingen zijn, maar daarover wordt
tijdig mededeling gedaan).
Br. Bernard Zweers
4
VAN HET PAROCHIETEAM
Van het parochieteam
Enkele hoofdpunten uit de vergadering van:
12 oktober en 23 november zijn:





Op bisdom niveau is het besluit gevallen de unie uit te
breiden met de parochie van Badhoevedorp. Om
Badhoevedorp mee te laten groeien in de ontwikkeling van
de Personele Unie zal getracht worden hier snel invulling
aan te geven. In december vindt een eerste overleg plaats
tussen een afvaardiging van het PU bestuur en het
parochiebestuur van Badhoevedorp.
Het uitwerkingsplan voor de toekomst van de Personele
Unie is vastgesteld. Hieruit zijn er groepjes gevormd met
ieder een eigen taak en wel: Communicatie
(parochiebladen en site) pastoraal beleid en financieel
beleid.
We hebben geconstateerd dat, ondanks het feit dat velen
zich voor onze parochie inzetten, er op cruciale plekken
vacatures zijn of ontstaan in het vrijwilligersbestand. Uit
de discussie hierover is een notitie ontstaan, die elders in
dit blad is opgenomen.
Ontwikkelingen rond de tuin hebben er toe geleid, dat we
het hele terrein van de kerk met zijn bijgebouwen onder
de loep hebben genomen. Daaruit hebben wij de conclusie
getrokken dat investeringen in de tuin niet in de weg
zullen staan. Dit zal verder worden uitgewerkt en nader
besproken worden.
Ook zal het u niet ontgaan zijn dat de gemeente
voornemens is een noodopvang voor vluchtelingen te
realiseren op het terrein van de EXPO-hal. Ook als kerk
hebben we hier een diaconale taak. Samen met mensen
van de Verbondskerk vormen we een groepje mensen om
te bezien op welke wijze we als kerken hier deze taak
kunnen invullen.
5
VAN HET PAROCHIETEAM

Tot slot is er aandacht gegeven aan de invulling van de
actie Kerkbalans die in januari 2016 weer van start gaat,
opdat op dit punt we ook onze doelen zullen bereiken.
Aktie Kerkbalans 2015
Op 13 november, anderhalve maand voor het eind van het
jaar, was er voor de Aktie Kerkbalans €26.150,50
ontvangen.
Allen heel erg bedankt voor uw gaven.
Dit betekent echter ook dat ruim €2.000,- wel is toegezegd,
maar nog niet is overgemaakt.
Mocht u hebben toegezegd de Augustinus
parochie te ondersteunen maar heeft u dit
nog niet (volledig) gedaan, zou u dan uw
toezegging voor het eind van dit jaar willen
overmaken?
Alvast bedankt! Arno Ruiter, penningmeester
Opgave misintenties voor 2016
Als u misintenties wilt opgeven kunt u dat doorgeven aan:
Ria Beelen:
Bastion 36
2141NW Vijfhuizen
T 023 5581629
[email protected]
De prijs van een misintentie is € 8,6
VAN HET PAROCHIETEAM
Hoe houden wij onze Augustinusparochie draaiende?
Misschien een wat vreemde vraag.
Met de inzet van een tweetal
pastores is de pastorale invulling wel
verzekerd. En met jaarlijks een
goede opbrengst voor de actie
kerkbalans is het financieel ook wel
gedekt.
Dus waarom deze vraag?
Een parochiegemeenschap als de
Augustinusparochie staat of valt met de inzet van vele
vrijwilligers. En ondanks het feit dat velen zich inzetten, gaat hier
het pijnpunt liggen als we niet oppassen.
Er zijn toch wel veel vacatures op cruciale plekken en bovendien
worden verschillende functies ingevuld door steeds dezelfde
mensen. Op termijn is dat zeker niet goed voor hen (gezien de
leeftijd) en voor de Augustinusparochie.
Laat ik een aantal van de functies en vacatures noemen.
Parochieteam
Naast onze pastor Fons Litjens bestaat het parochieteam slechts
uit drie personen. Ikzelf als voorzitter (a.i.), Arno als
penningmeester en John als secretaris. Dit is wel erg mager.
Een team van vijf personen zal bestendiger zijn, waarbij de
invulling van de taak van jeugd en jongeren en contact met de
school node gemist wordt. Verder de invulling van de taak van de
diaconie en het contact met de groepen die hiervoor werken.
Ook ben ik zelf indertijd benoemd als voorzitter (a.i.), waarbij het
ad interim een beetje vergeten is. Ik heb te kennen gegeven na
dit seizoen (juli 2016) deze functie te zullen neerleggen. Hierbij
tevens te noemen mijn functie in bestuur van de Personele Unie
Meerliede.
Resultaat: 3 vacatures
7
VAN HET PAROCHIETEAM
Kosterstaak
Voor het goed laten functioneren van de vieringen is de
kosterstaak onmisbaar. Binnen onze parochie wordt deze taak
naar volle tevredenheid ingevuld door Truus Jansen. Zij zorgt o.a.
dat de godslamp blijft branden, dat de voorraad kaarsen en
hosties in stand blijft. Verder is het bij ons zo gegroeid dat de
lector de kosterstaken rond de liturgie vervult. Zoals het openen
van de kerk, de lichten aandoen, de kaarsen aansteken e.d. en na
afloop van de viering alles opruimen. Eigenlijk geen taak van de
lector. Het zou goed zijn iemand te vinden die de koster van onze
parochie wil zijn.
Resultaat: 2 vacatures (om dit werk samen te doen).
Liturgie
Ook omdat we met gastvoorgangers werken neem ik Fons Litjens
vele taken rond de voorbereiding van de vieringen uit handen.
Hierbij valt te denken aan: lid van de tekstgroepen, samenstellen
van de voorbede, voorbereidingen treffen voor de lector,
afstemmen van de liederen met de organist bij vieringen zonder
koor, bestellen van de bronnetjes, enz.
Het zou goed zijn dat ik hiervoor iemand zou hebben, die ook op
de hoogte is, waarmee de continuïteit gewaarborgd is.
Resultaat: 1 vacature
Lectoren
Over lectoren gesproken is de spoeling wel erg dun. Met name in
de zomermaanden en vakantieperiodes hebben zij ook andere
invullingen van hun zondag. Uitbreiding hiervan is zeker gewenst.
Resultaat: 2 vacatures
Misdienaars
Verder missen we node de misdienaars bij de vieringen. Ferdi en
Delfina Gonzalez kunnen deze taak niet alleen invullen. Daarom is
nieuwe aanwas van misdienaars zeker gewenst.
Resultaat: 6 vacatures
>
8
VAN HET PAROCHIETEAM
Vormsel
In het voorjaar van 2016 worden jongeren van de brugklas en de
tweede klas van de middelbare school uitgenodigd om mee te
doen aan het vormsel-project. Bij dit project werkt de parochie
Vijfhuizen samen met de drie andere parochies van Meerliede. Wij
zoeken iemand die in samenwerking met de vrijwilligers van de
andere parochies gedurende enkele maanden een aantal keren
met de jongeren wil optrekken.
Resultaat: 1 vacature
Eerste Communie
In 2016 zal er in Vijfhuizen geen eerste communie zijn omdat het
aantal kandidaten te klein is. In 2017 zal dit wel gaan gebeuren.
Wij zoeken dan twee vrijwilligers die de taak van de huidige
medewerkers willen overnemen.
Resultaat: 2 vacatures
Parochiële Caritasinstelling (PCI)
De PCI zorgt voor de stille noden binnen en buiten onze parochie.
Met name ook de invulling van de diaconale taak binnen de
parochie. De PCI is een zelfstandige organisatie met een eigen
bestuur. Een bestuur dient toch minimaal te bestaan uit drie
personen. Ook een eis van het bisdom. Binnen onze parochie ben
ikzelf voorzitter en Martin Weijmer penningmeester van dit
bestuur.
Resultaat: 1 vacature
Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Onze zorg voor vanouds ons missiegebied. Dit laatste kennen we
niet meer. Maar de zorg voor landen in ontwikkeling is wel
gebleven en ook een taak van onze parochie. Te denken valt aan
de Adventsactie, Vastenactie, koffieverkoop achter in de kerk e.d.
Deze taak vervul ik nu zelf. Dit is niet goed voor de continuïteit.
Het zou goed zijn dat er een groepje van drie personen komt, die
deze taak om beurten vervult.
Resultaat: 3 vacatures
9
VAN HET PAROCHIETEAM
Communicatie
Informatie aan onze parochianen is essentieel voor onze
gemeenschap. Daarbij valt te denken aan ons AugustinusNieuws
(AN) en de website van onze parochie. Beiden levendig door o.a.
de redactie van AN. Echter de redactie zorgt dat het er komt,
maar moet wel gevoed worden met inhoud. Zo ook de site. Hoe
komen de tijden van de vieringen op de site? Hoe het verslag van
bijzondere momenten? Hoe de aankondigingen ervan? Goed dat
hier iemand voor is die deze verantwoordelijkheid op zich neemt.
Resultaat: 1 vacature
En verder…
Mogelijk zijn nog andere zwakke plekken op te noemen.
Zeker geen doemdenken, alhoewel als er geen misdienaars meer
zijn, als we de kinderen missen bij de kinderwoorddienst, als de
Eerste Communie al éénmaal in de twee jaar plaatsvindt, als als…
Let wel de fles is niet half leeg, maar half vol. We hebben een
levendige parochie, maar laten we het wel zo houden, ook in
2016!
In de kerk komt binnenkort een overzicht te staan van de
vacatures met een korte beschrijving van taken.
Als u op bovenstaande wilt reageren met uw ideeën, opmerkingen
of vragen dan kunt u contact opnemen met Ton Overgaag:
[email protected] of 023 5583178.
Namens het Parochieteam wens ik u…
Ton Overgaag
10
TERUGBLIK
Terugblik
Parochieblad nummer
Kunt u zich dat voorstellen?
Er zijn 400 parochiebladen van de Augustinusparochie in
Vijfhuizen geschreven! Alles met liefde, toewijding en veel zorg
om de parochianen te informeren over zaken die belangrijk zijn.
Het eerste nummer kwam in 1970 tot stand en heette
INFORMATIEBLAD PAROCHIERAAD.
Daarvoor publiceerde de krant, zoals nu nog, informatie over de
parochies in de regio. Van deze informatie werden krantenknipsels
gekopieerd en verspreid. We vragen ons af waarom de
krantenknipsels gekopieerd werden. Waren de kranten niet
toegankelijk voor iedereen? Konden de mensen zelf niet de
informatie opzoeken? Wellicht is iemand die dat nog weet…
Terug naar dat eerste nummer. Dat werd getikt met de
typemachine (zie voorbeeld op de website in het Fotoalbum).
Daarna gestencild of misschien getikt met carbonpapier ertussen
om zo meer exemplaren te maken. Jonge mensen kennen wellicht
die technieken niet meer.
Het papierformaat leek op een A4 maar dan iets
langer.
Voorkanten en Titels
In 1974 werd nummer 55 gepubliceerd. Op de
voorkant stond een tekening van onze kerk.
Voor het eerst werden de redactieleden genoemd: Jaap en
Therese Stokman. De naam van het boekje werd veranderd in
INFORMATIEBLAD PAROCHIE ST. AUGUSTINUS.
In 1979 werd een feestelijk nummer uitgegeven ter ere van het
50 jaar bestaan van de parochie. In dat jaar werd het eerste
exemplaar gemaakt met een gekleurde voorkant en een grote
afbeelding van de kerk. Ook werd voor het eerst de uitgave in een
A5 formaat gemaakt, zoals wij die nu nog steeds kennen.
11
TERUGBLIK
In 1984 werd de afbeelding op de voorkant vervangen door een
tekening van het Schip (het kunstwerk op het kerkplein)
en in 1990 werd het Schip weer vervangen door een nieuwe
afbeelding van de kerk.
In 1998 werd het 70 jaar bestaan van de parochie gevierd. De
voorkant werd wéér veranderd en het Schip kwam terug!
Ook de naam werd veranderd in INFO-BLAD.
Vijf jaar later in 2003 konden parochianen meedenken over een
nieuwe naam: het werd VOORTVAREND.
Nog vers in ons geheugen staan de laatste veranderingen in
2010: het ontwerp van de voorpagina werd door een kunstenaar
uit Vijfhuizen gemaakt, de naam veranderd in
AUGUSTINUSNIEUWS en vele inhoudelijke zaken in een nieuw
jasje gestoken.
Vroeger en nu
Na de krantenknipsels, de handgeschreven
stukjes en de typemachines kwamen de
computers en printers en werd het werk
gemakkelijker, vooral het corrigeren van de
tekst werd een fluitje van een cent.
De pagina’s werden nog wel lange tijd apart
getikt en geprint, daarna vermenigvuldigd en aan elkaar geniet.
Nu plaatsen we alle stukjes in een sjabloon op A5 formaat en
printen we een heel boekje uit.
Alle kopij wordt digitaal aangeleverd. Dat versnelt en verbetert
het werkproces. Computer en printer spelen nu een hoofdrol.
Maar die laten ons soms ook wel eens in de steek met alle
gevolgen van dien…
De techniek is veranderd, maar het werk dat verricht moet
worden voordat zo’n boekje bij u in de brievenbus valt, dat blijft!
Eén ding is niet veranderd: het enthousiasme, de toewijding en
zorg van het redactieteam en andere helpers, zoals degenen die
stencilen, vergaren en rondbrengen.
>
12
TERUGBLIK
Redactieleden
Voor zover wij konden nagaan is hier een overzicht van de
redactieleden (onder voorbehoud) sinds 1974:















Stokman, Jaap
Stokman, Therese
Olsthoorn, Anneke
Van der Eerden, Dirk
Klaver, Henk
Klaver, Marianne
Van Baarsen, Tine
Brocke, Corry
Overgaag-Castelein, José
De Koning, Marion
De Lange, Toos
Duker, Frits
Witteman, Imré
Marçal da Cruz, Dalva
Van der Eerden, Myra
Wij, Myra en Dalva, hopen nog vele edities voor u te mogen
maken!
Redactie
Op de website staan in het Fotoalbum foto’s van
vroegere parochiebladen.
Helaas konden deze niet goed worden afgedrukt
in dit boekje.
www.augustinus-vijfhuizen.nl
13
TERUGBLIK
Verrassende 65+dag
Aangezien ik dit jaar de
leeftijd van 65 jaar bereikte,
kreeg ik van de parochie een
uitnodiging om aanwezig te
zijn bij de ‘seniorendag’.
Dat dit bestond wist ik
eigenlijk helemaal niet, maar
ik besloot om te gaan.
Wat een prettige dag, zoveel
positieve mensen die alles
eraan gedaan hebben om er
een feestelijke dag van te
maken (n.b. 90 gasten waren
aanwezig!)
We werden verwend met
koffie en iets lekkers, een
gastspreker, de heer Rekelhof
uit Kudelstaart, de enige
visser die vergunning heeft
om op de Westeinder Plassen
paling te vangen.
We kregen twee drankjes
aangeboden, en in het kader
van de paling, ook twee
toastjes met heerlijke paling,
aansluitend soep,
broodmaaltijd en een ijsje
toe.
Bedankt parochiebestuur dat
jullie je senioren zo in de
watten leggen.
Volgend jaar ben ik weer van
de partij!
U toch ook?
Paula Roeffen-Smit
Oproep armkrukken
Bij de 65+dag zijn per
ongeluk 2 armkrukken
verwisseld van eigenaar.
Ea van Leuven ontdekte
bij vertrek dat ze de
verkeerde krukken had.
Iemand moet haar
armkrukken hebben
meegenomen, maar …
wie o wie?
U kunt haar bereiken op:
T 5581590.
Redactie
14
TERUGBLIK
Lector Vivian Hulsbosch geïnstalleerd
Tijdens de viering op zondag
1 november heeft pastor Fons
Litjens, Vivian Hulsbosch als
lector geïnstalleerd.
overtuiging en respect het
woord van God te lezen en
probeer zelf te leven naar wat
je leest.”
Na een hartelijk
welkomstwoord aan Vivian
installeerde onze pastor de
nieuwe lector met de
woorden: “Vivian, moge het
je gegeven zijn met
Daarna nam de nieuwe lector
met overtuiging en heldere
stem de eerste lezing voor
haar rekening.
Frans Witteman
Op de website www.augustinus-vijfhuizen.nl kunt u van beide
gebeurtenissen de foto’s bekijken in het fotoalbum.
15
VOORUITBLIK
vooruitblik
Kinderwoorddienst Advent
Zondag 13 december is de 3e
zondag van de Advent. Voor
de kinderen is er dan een
kinderwoorddienst; dat wil
zeggen dat de kinderen naar
een eigen ruimte gaan voor
een verhaal, gesprek en
verwerking.
Aan het begin
van de viering
zullen de
kinderen de drie
kaarsen op de Adventskrans
in de kerk aansteken. Van
harte welkom!
Fons Litjens
Kerstsamenzang in Vijfhuizen
De traditionele
kerstsamenzang in Vijfhuizen
wordt dit jaar gehouden op
zondag 20 december en
begint om 16.30 uur op het
feestelijk ingerichte kerstplein
naast de Verbondskerk. Bij
onverhoopt slecht weer wordt
uitgeweken naar de Poterne
naast de kerk.
‘Vijfhuizen zingt’ is vanaf het
begin het motto van de
kerstsamenzang. Het krijgt dit
jaar extra gestalte door de
medewerking van een
gelegenheidskoor: iedereen
die dat leuk vindt mag
meedoen. Voorwaarde is wel
dat men aanwezig is bij de
generale repetitie die
gehouden wordt op zaterdag
19 september om 09.30 uur
in De Luifel naast
de St. Augustinuskerk.
Koperblazers begeleiden de
samenzang op 20 december.
Nadrukkelijk komen ook de
kinderen tijdens de
kerstsamenzang aan bod.
Tegen een kleine vergoeding
is het programmaboekje
inclusief een kaars
verkrijgbaar. Voor de
inwendige mens is er
kerstbrood, gloeiwijn en
warme chocolademelk.
Voorafgaand aan de
kerstsamenzang kan vanaf
half vier de levende kerststal
bewonderd worden.
Frans Witteman
16
VOORUITBLIK
Eerste Communie
In 2016 zal er geen viering van de Eerste Communie
plaatsvinden, omdat het aantal kandidaten te klein is. In het
voorjaar van 2017 kan de Eerste Communie wel doorgaan met de
kinderen die dan in groep 5 en groep 4 van de basisschool zitten.
Ouders die graag meer informatie willen, kunnen terecht bij
Maaike Abels (06-24205686), Wendy Franken (06-26390212) of
pastor Fons Litjens (06-12383288).
Informatieavond Vormsel
Op maandag 11 januari zal er in Halfweg een informatieavond zijn
over het Vormsel. Deze vindt plaats in de Ontmoetingsruimte
tegenover de kerk (Dr. Schaepmanstraat) en begint om 19.30
uur. De avond is bedoeld voor jongeren van de brugklas en het
tweede jaar van de middelbare school en hun ouders. De viering
van het Vormsel zal ergens in het voorjaar zijn. De voorbereiding
wordt gezamenlijk aangepakt door de parochies van
Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen; pastor Fons
Litjens zal aan de voorbereiding meewerken. Meer informatie is te
krijgen bij Henriëtte Oudejans (020-4972318) of pastor Fons
Litjens (06-12383288).
Regionale Korendag Meerliede
Op zaterdag 23 januari 2016 zal er een
regionale korenmiddag plaatsvinden in de
Augustinuskerk in Vijfhuizen. Alle koren van
de samenwerkende parochies van de regio
Meerliede (Haarlemmerliede, Halfweg,
Spaarndam en Vijfhuizen) zijn voor die
middag uitgenodigd. Ook niet-leden, die wel geïnteresseerd zijn in
de Nederlandstalige kerkmuziek, zijn welkom.
17
VOORUITBLIK
De middag staat onder leiding van de Amsterdamse componist
Tom Löwenthal; hij is dirigent van de Studentenekklesia in
Amsterdam. Onder zijn bezielende leiding gaan de koren met
elkaar werken aan liederen die zij zelf konden opgeven.
De middag zal afgesloten worden met een korte viering.
Nadere informatie over tijden zal via de websites van de parochies
gegeven worden.
Fons Litjens
Adventsactie 2015
Kom samen in actie om hoop te brengen in het licht van kerstmis.
Een nieuwe start voor kind prostituees op Cebu in de Filipijnen.
Vorig jaar in de Advent hebben we daar aandacht voor gevraagd.
Gezien ook de contacten van een aantal jongeren uit de
Haarlemmermeer en het belang van het project, vragen we ook
dit jaar uw aandacht hiervoor.
Tijdens de Advent hangen we een adventskrans op met vier
kaarsen. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars
ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht voor
de wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe
meer licht er is en hoe dichter Jezus ons nabij is.
Over de hele wereld leven mensen in de marge van de
samenleving. Door bij te dragen aan het verbeteren van hun
levensomstandigheden, willen we licht laten schijnen op plekken
waar hoop ver weg lijkt. Een van die plekken is de stad Cebu, op
de Filippijnen, waar duizenden kinderen misbruikt worden. Meer
dan 4000 kinderen werken in de prostitutie.
Kinderen die uit de prostitutie gestapt zijn gaan, dank zij onze
Adventsactie, nu weer naar school. Door onze bijdrage gaan nu
35 kinderen twee jaar lang naar school en worden hun ouders
begeleid om de kinderen weer thuis te accepteren.
>
18
VOORUITBLIK
De kinderen krijgen ook begeleiding van FORGE en van enkele
religieuzen om weer hoop in het leven te ontwikkelen en gevoel
voor eigenwaarde. Om weer te durven dromen dat een beter
leven mogelijk is.
Twee seksueel misbruikte kinderen zijn nog heel jong en gaan nu
naar de basisschool, dertig gaan naar de middelbare school, en
drie naar voortgezet onderwijs. De meesten van deze kinderen
wonen niet bij hun ouders. FORGE medewerkers hebben de
ouders van de 35 kinderen thuis bezocht en proberen een situatie
te creëren waarin de kinderen weer terug naar huis kunnen gaan
en daar weer worden geaccepteerd. Sommigen van de 35
kinderen wonen op straat en anderen wonen in het ‘Teen
dreamers home’ van FORGE. Dat is een huis waar maximaal 25
meisjes tijdelijk kunnen wonen, zodat ze niet op straat hoeven te
slapen. De meisjes wonen in dit ‘Teen dreamers home’ totdat ze
na een aantal maanden of soms pas na een jaar weer bij familie
worden geaccepteerd. Een paar meisjes wonen in dit huis totdat
ze 18 zijn en klaar zijn met school en werk gevonden hebben
zodat ze op zichzelf kunnen wonen.
FORGE wil dit tiener-meisjes ‘droom-huis’ graag uitbreiden van 25
naar 35 meisjes en hebben onze hulp gevraagd om dit mogelijk te
maken. Graag vragen we daarom deze Adventsactie uw steun
voor deze uitbreiding, zodat de meisjes niet op straat hoeven te
slapen, maar weer in een goed thuis kunnen wonen en van
daaruit hun droom voor een toekomstig menswaardig leven
kunnen waar maken.
Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Ton Overgaag
19
VOORUITBLIK
Samen vieren
Traditiegetrouw zijn er ook dit jaar een tweetal oecumenische
vieringen rond de jaarwisseling die we samen als christenen van
Vijfhuizen zullen vieren.
Oudjaar
In de oudejaarsviering blikken we terug op alles
wat ons het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden. Ongetwijfeld zullen er
gebeurtenissen zijn voor u persoonlijk, maar
ook in de wereld die te memoreren zijn.
De viering vindt plaats in de Verbondskerk en begint om 19.00
uur. Pastor Fons Litjens zal in deze viering voorgaan.
Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
In de Week van de Eenheid staan we stil bij wat ons als
Christenen bindt in zijn grote verscheidenheid. Niet
tegenstellingen uitdiepen, maar het geloof in die ene Heer.
Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari
over de hele wereld gehouden.
Het voorbereidingsmateriaal komt uit Letland en heeft als
uitgangspunt het verhaal van 1 Petrus 2,9-10 met als thema:
'Het woord is aan jou'.
Deze viering vindt plaats in de Augustinuskerk op zondag 17
januari 2016 om 10.00 uur. Ds. Marjolijn de Waal zal dan
voorgaan met medewerking van het Gelegenheidskoor o.l.v.
Janine van Nimwegen.
Voor beide oecumenische vieringen is iedereen van harte
uitgenodigd.
Ton Overgaag
20
VOORUITBLIK
Overzicht vieringen rond Kerst en Jaarwisseling
Do 24 dec. 16.30
Gezinsviering
met kinderkoor
Voorganger pastor Fons Litjens
Do 24 dec. 22.00
Kerstnachtviering
met Gemengd Koor
Voorganger pastor Fons Litjens
Kerstliederen zingen v.a. 21.30 uur
Kerk open v.a. 21.15 uur
Vr 25 dec. 10.00
Hoogfeest van Kerstmis
met Dameskoor
Voorganger pater G. Timmermans
Zo 27 dec. 10.00
Feest van de Heilige Familie
Voorganger Ton Overgaag
Do 31 dec. 19.00
Oudejaarsviering
in de Verbondskerk
Voorganger pastor Fons Litjens
Zo 3 januari 10.00
Driekoningen/Nieuwjaarsviering
met Gemengd Koor
Voorganger Broeder Bernard Zweers
21
VOORUITBLIK
Jaarprogramma 2015-2016
vr 18 december
Kerstherbergmaaltijd
vr 8 januari
Herbergmaaltijd
za 23 januari
Regionale Korendag (Augustinuskerk)
zo 24 januari
Start Actie kerkbalans
wo 10 februari
Parochieavond (Aswoensdag)
vr 12 februari
Herbergmaaltijd
vr 25 maart
Vastenmaaltijd
zo 3 april
Emmaüswandeling
vr 8 april
Herbergmaaltijd
vr 13 mei
Herbergmaaltijd
In de maanden oktober en mei iedere dinsdagmorgen om 10 uur
rozenkrans bidden. Daarna drinken we samen een kopje koffie.
22
OP DE KOFFIE BIJ…
Op de koffie bij…
Ria de Koning
Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans Witteman er
met pen en papier op uit om aan de keukentafel leuke,
mooie, ontroerende of verbazingwekkende verhalen en herinneringen
te noteren.
“Dit zou meester Dieben niet goedvinden”, klinkt het lachend als
de voordeur openzwaait. In de deurpost Ria de Koning die met
deze opmerking al direct een duik neemt in het verleden. Aan
meester Dieben, hoofd van de St. Annaschool – de voorloper van
De Tweemaster – in de tijd dat ze er rekenen en taal leerde
bewaart Ria (82) goede herinneringen. Ze neemt mijn jas aan,
dirigeert me naar een stoel en zet vervolgens de koffiepot aan.
“Ik zou niet weten wat ik moet vertellen”, klinkt het in de
gezellige woonkamer waar een beeldje van Prikker op de schouw
prijkt. Neem haar uitspraak niet met een korreltje, maar gerust
met een hele zak zout want haar vertrouwde stoel aan de tafel is
een echte praatstoel. Na verloop van tijd waag ik het er maar op:
“Gaan we nog koffiedrinken?” Een bulderende lach klinkt. “Sorry,
was het door al dat gepraat helemaal vergeten.”
Ria, de jongste van de club van tien kinderen – 7 meisjes, 3
jongens – woont in het ouderlijk huis aan de Vijfhuizerdijk en is in
het dorp geboren en getogen. Maar getogen vind ze niet kloppen.
“Ik was 17 toen ik ging werken. ’s Morgens om half acht de deur
uit en ’s avonds om half zeven weer thuis. Zaterdags zwemmen
en naar de kapper en ’s zondags naar de kerk en ’s middags nog
wat werken. Ik heb niet zoveel meegekregen van het dorp. Dat
begon pas op mijn 65ste nadat ik was gestopt met werken en 12
jaar lang de vergaderingen van de ondernemersvereniging heb
genotuleerd.” Het oorspronkelijke familiehuis staat onder aan de
Klugt, door vader Cor die in Vijfhuizen een aannemingsbedrijf
had, zelf gebouwd. Het huis met die bijzondere gevelsteen. ‘Hoe
hard de rots ook wezen mag, de beitel wint het door de slag’. Een
verwijzing naar de strijd die Cor heeft moeten leveren om met
Anna van Schie te kunnen trouwen. Beide families woonden aan
de IJweg ter hoogte van de huidige Polderbaan.
23
OP DE KOFFIE BIJ…
Haar vader was een gefortuneerde bouwboer, zijn vader ‘slechts’
een veehandelaar. “Van Schie voelde zich verheven boven het
gezin van mijn vader en verbood zijn dochter met hem om te
gaan. Pastoor Kleintjes mengde zich erin en liet openlijk weten
dat hij vond dat ze moesten trouwen samen. Ook postbode Jan
Hoogervorst heeft een belangrijke rol gespeeld. Als een soort
‘postiljon d’amour’ verzorgde hij de onderlinge en uiterst geheime
briefwisseling. Uiteindelijk zijn ze ruim 50 jaar getrouwd
geweest.”
Vader Cor, vanwege zijn grote sociale betrokkenheid bij het dorp
door de burgerij geëerd met de titel ‘De Koning van Vijfhuizen’, is
ook de man geweest die de St. Augustinuskerk eikenhouten
kerkbanken heeft geschonken. Rond 1970 werden de banken op
gezag van pastoor Umans verwijderd en vervangen door de
huidige stoelen. “Dat pikte pa niet. Hij draaide de parochie de rug
toe en ging naar de St. Josephkerk in de Jansstraat in Haarlem.
Wij kinderen gingen mee.” Inmiddels is Ria terug en dat voelt
goed, bekent ze. En heeft zo haar voorkeuren als het om pastores
gaat. “Pater Gerard Timmermans vind ik goed, maar de beste is
toch wel Fons Litjens. Hij is zó echt en zó oprecht en doet het
geweldig. En zijn zachte ‘G’ is heerlijk.”
Het is bijna Kerstmis. De kerstgroep in onze kerk is al heel oud.
Ria’s zus Nel maakte ooit de allereerste kleding voor de beelden.
Ria: “Zij naaide voor Maria een mosgroene mantel. Nel vond het
prachtig staan, maar iedereen riep dat het een blauwe moest zijn.
Nel weigerde een nieuwe te maken. Er ontstond
een revolutie. Toen Maria later in het nieuw
gestoken werd kreeg ze een blauwe mantel.”
‘Ik zou niet weten wat ik moet vertellen’.
Wat ik weet, is dat met Ria’s kostelijke
herinneringen een compleet AugustinusNieuws
te vullen is.
Alle artikelen in de rubriek ‘Op de koffie bij’ staan op onze
website: www.augustinus-vijfhuizen.nl
Nieuws en agenda > Artikelen
24
INGEZONDEN
Ingezonden
Brief
Mede-parochianen,
Het is inmiddels een jaar geleden dat Greetje op de
Ontmoetingsdag voor alle 65-plussers, plotseling kwam te
overlijden.
In de loop van het afgelopen jaar hebben velen met mij/ons
meegeleefd met het verlies en de ontstane leegte in ons gezin.
In woord, geschrift en een schouderklop zijn wij gesteund en
bemoedigd.
Eens te meer is duidelijk geworden dat Samen-Kerk-zijn ook
Samen Delen van vreugde en verdriet betekent. Een waardevol
gegeven. Het betekent voor ons een grote steun.
Ik wens u van harte een positief en vreugdevol Nieuwjaar.
Piet de Wit
Wereldjongerendagen Krakau 2016
Van 20 juli t/m 2 augustus 2016
organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam
een 14-daagse reis voor jongeren van
16 t/m 30 jaar naar de
Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau
met paus Franciscus. Eens in de vijf à
zes jaar is de WJD in Europa, een unieke
kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is
met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter
wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!
Programma: Praag (Sant’Egido), Auschwitz en Krakau
Op woensdag 20 juli 2016 vertrekken we per bus vanuit Haarlem
naar Praag (Tsjechië). Hier zullen we gedurende het
voorprogramma verblijven in een youth hostel en leren we de
gemeenschap Sant’Egidio en elkaar beter kennen.
25
INGEZONDEN
Deze gemeenschap is ontstaan uit een groep studenten die vanuit
hun geloof vrienden zijn geworden met de armen van Praag,
onder wie daklozen, Romakinderen en ouderen.
Op maandag 25 juli verlaten we Praag en brengen we een bezoek
aan Auschwitz. Daarna vervolgen we onze reis naar Krakau. Hier
vindt de WJD plaats. Daar neem je drie ochtenden deel aan het
Nederlandstalig programma. In de middagen en avonden zijn er
de jongerenfestivals met muziek, theater, discussie en nog veel
meer. De hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op
donderdag en de grote avondwake op zaterdagavond. De WJD
wordt afgesloten met een indrukwekkende slotviering.
Prijzen
Schrijf je in vóór 9 mei 2016 en betaal € 685,- Ná 9 mei 2016
betaal je € 765,-. De reissom is inclusief € 100,- sponsoring van
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks voor de jongeren uit bisdom HaarlemAmsterdam. Je kunt je uiterlijk inschrijven t/m 5 juni 2016 via de
website www.vnb.nl (reisnummer: PO1684).
Sponsoracties
Zit je even krap bij kas? Het jongerenplatform heeft een
sponsoractie bedacht. Via het jongerenplatform kun je
noveenkaarsen of flessen wijn met WJD-etiket goedkoop inkopen
om deze in jouw parochie te verkopen. Voor meer informatie over
deze actie stuur je een mailtje naar: [email protected]
Reisthema:Dare2Share!
Het thema voor de komende WJD is de zaligspreking: 'Zalig de
barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden'. Met dit
thema nodigt de paus ons uit om zorg te dragen voor anderen,
om lief te hebben en al het goede dat je ontvangen hebt met
anderen te delen. Daarvan afgeleid is het thema van de bisdom
reis: Dare2Share! Durf jij te delen?
Meer informatie
Marius van der Knaap, jongerenwerker van het bisdom:
[email protected]
Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem- Amsterdam
26
INGEZONDEN
Ga jij mee naar de Filipijnen?
Het MyCebu project bestaat
dit jaar 10 jaar en óók
komende zomer willen we
weer met een groep
enthousiaste jongeren naar
Cebu om daar de handen uit
de mouwen te steken.
Wij zijn op zoek naar
enthousiaste jongeren tussen
de 16 en de 25 jaar. Dus ken
jij iemand of heb je zelf
interesse om komende zomer
mee te gaan?
Voor meer informatie kijk op:
www.vhc-vriendschapsband.nl
Zie jij het zitten om echte
Filippino’s te ontmoeten? Wil
jij ook de andere kant van
Cebu zien? Geef je dan op!
Of stuur een mailtje:
[email protected]
Stephan en Nanda,
Marco Schoorl
Laat het weten!!
Graag blijven wij op de hoogte van alle gebeurtenissen
in de parochie. Blije én droevige.
Zijn er kinderen geslaagd voor hun examen?
Is er een kind of kleinkind geboren?
Is er iemand overleden?
Een verhuizing?
Een huwelijksjubileum?
etc.
27
AGENDA
Agenda
Algemeen
ma
4 januari
Tekstgroep Gemengd koor
ma
4 januari
Parochieteamvergadering
di
5 januari
Tekstgroep Dameskoor
di
5 januari
Pastoraatsgroep Personele Unie
di
12 januari
Vergadering PU bestuur
vr
5 februari
Liturgiegroep
Volgende AugustinusNieuws
Nummer 401, 31 januari – 20 maart 2016
vr
8 januari
Uiterste inleverdatum
ma
25 januari
Stencilen, vergaren en nieten
wo
27 januari
Distributie
Het laatste nieuws:
www.augustinus-vijfhuizen.nl
28
JEUGDPAGINA
Jeugdpagina
Henriëtte Oudejans van de parochie HalfwegZwanenburg verzorgt tijdelijk deze jeugdpagina.
Vormsel 2016
Jongeren uit klas 1 en 2 van het
voortgezet onderwijs worden door de
parochie uitgenodigd om deel te nemen
aan de voorbereiding van het Vormsel.
Tijdens deze voorbereiding maak je op diverse manieren
kennis met vormen en keuzes die mensen maken. Je
verkent met elkaar andere vormen van kerk zijn en
levenskeuzes waarna je zelf voor de keuze komt te staan
of je gevormd wil worden. Dit doen wij in samenwerking
met de jongeren uit Spaarndam, Haarlemmerliede,
Halfweg/Zwanenburg en Badhoevedorp.
De informatieavond is maandag 11 januari 2016 om 19.30
uur in de Ontmoetingsruimte, Dr. Schaepmanstraat 18,
t/o de kerk in Halfweg. De eerste avond is met
ouders/verzorgers.
Wil jij je hiervoor opgeven dan kan dit bij:
-Henriëtte Oudejans: 020
4972318/[email protected] -Pastor Fons Litjens:
[email protected]
29
JEUGDPAGINA
Kerstmis
Kerstmis is altijd een gezellige tijd.
We versieren ons huis met een kerstboom,
sterren en kaarsen, we hebben vrij, we eten
lekker, we trekken mooie kleren aan en soms
geven we elkaar zelfs cadeautjes. Het Kerstfeest
lijkt net op een verjaardag! Het is ook een verjaardag, de
verjaardag van Jezus! En het wordt al meer dan 2000 jaar
gevierd, door miljoenen mensen.
Kerstgedicht
Was ik maar dat ezeltje
dan ging ik zomaar mee,
met Jozef en Maria
dan was ik vast tevree,
ik zou Maria dragen
vol liefde op mijn rug,
dan bracht ik haar tot aan
de stal
en liep ik vliegensvlug.
Was ik maar zo’n herdertje
liep ik maar door het
veld,
met een schaapje links of
rechts
dan was ook mij verteld,
van het kindje in de
kribbe
door de engelen in de
lucht,
dan had ik van verbazing
zomaar diep gezucht.
Was ik maar zo’n wijze man
had ik maar een kameel,
dan ging ik vast ook reizen
en zag ik ook heel veel,
dan keek ik naar de sterren
en zag ik het verschil,
bracht ik goud naar ’t kleine
kind
en knielde ik heel stil.
Ik ben nog maar een kindje
ik durf nog niet op reis,
ik ben niet als die ezel
maar wel een beetje wijs,
ik kniel zoals die herders
en wijzen bij het kind,
mijn hele hartje is van Hem
bij wie ik vrede vind.
(door Alie Holman)
30
JEUGDPAGINA
Zoek de 10 verschillen
Doolhof
Maak je eigen kerstboom
31
JEUGDPAGINA
Knip de bomen uit
en knip op de
lijntjes de bomen
door. Kleur ze
in en versier met
glitter. Schuif de
bomen in elkaar.
32
JEUGDPAGINA
Kerst voor de kinderen
Standaard Jeugd
haaaaaaaa
33
Verhuisformulier
U kunt uw mutaties ook doorgeven via het mutatieformulier op de
website.
Hierbij verzoek ik u de gegevens in de parochie als volgt te
bewerken:
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken:
Datum: ……………………………………………………………………………………………
Nieuw adres: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
----Ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen op:
Datum: ……………………….……………………………………….………………..
Samenstelling van ons gezin:
Naam
Geboortedatum
m/v
1. ……………………………………………………………………………………. ………
2. ……………………………………………………………………………………. ………
3. ……………………………………………………………………………………. ………
4. ……………………………………………………………………………………. ………
5. ……………………………………………………………………………………. ………
s.v.p. sturen naar:
St. Augustinusparochie
Stevensweg 30
2141 VL Vijfhuizen
34
Parochieteam
Pastores
Personele Unie Meerliede
Fons Litjens
Kromme Spieringweg 400
2141 AM Vijfhuizen
E: [email protected]
Bernard Zweers
Liedeweg 52, 2065 AK Haarlemmerliede
E: [email protected]
0612383288
0630629440
Vice-voorzitter
Ton Overgaag
(Interim)
Mient 25, 2141 TA Vijfhuizen
Secretaris
John van Haaster
Stevensweg 30, 2141 VL Vijfhuizen
E: [email protected]
5633640
Arno Ruiter
Kr. Spieringweg 336, 2141 BV Vijfhuizen
E: [email protected]
5641252
(contactpersoon)
Penningmeester
5581780
Bestuurlijke assistentie
Coördinatie Liturgie
Ton Overgaag
Mient 25
5583178
Financiële administratie
Piet Beelen
Bastion 36
5581629
Ledenadministratie
Matthieu Stokman
Vliegersplein 55
5581958
Drukwerkverzorging
Piet Beelen
Bastion 36
5581629
Onderhoud gebouwen
Mathé Vink
5402882
Ans de Koning-Verschoor
5581175
Wil Hendriks-Leeflang
5581308
Diversen
Beheer De Luifel
De Luifel
5581263
Documentatiecentrum
5581263
Bezoekgroep
Nettie Kester
Bank/IBAN nummer
NL68RABO0324535902
5581385

Vergelijkbare documenten

Jaargang 43 nummer 370 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen

Jaargang 43 nummer 370 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen AUGUSTINUSNIEUWS en vele inhoudelijke zaken in een nieuw

Nadere informatie

jaargang 45 nummer 390 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen

jaargang 45 nummer 390 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen AUGUSTINUSNIEUWS en vele inhoudelijke zaken in een nieuw

Nadere informatie

Jaargang 42 nummer 369 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen

Jaargang 42 nummer 369 - St. Augustinusparochie Vijfhuizen AUGUSTINUSNIEUWS en vele inhoudelijke zaken in een nieuw

Nadere informatie